கு – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கு 5
குகரம் 1
குஞ்சரம் 1
குட்டம் 2
குட்டமும் 1
குட்டி 1
குட்டிக்கு 1
குட்டியும் 2
குடி 2
குடிகோள் 1
குடிநிலை 1
குடிமை 3
குடியும் 1
குடுமி 1
குடை 1
குடையும் 2
குண 1
குணம் 2
குதிரை 2
குதிரையும் 3
குதிரையுள் 1
குமிழ் 1
குயின் 1
குரங்கின் 1
குரங்கும் 3
குரவையும் 2
குருவும் 1
குருளை 1
குருளையும் 1
குரையும் 1
குலை 1
குவ்வும் 1
குவிந்து 1
குழவி 4
குழவியும் 1
குழவியொடு 1
குழவும் 1
குழுவின் 2
குழுவே 1
குழையே 1
குளனும் 1
குற்றம் 5
குற்றமும் 1
குற்றியலிகரம் 3
குற்றியலுகரக்கு 1
குற்றியலுகரத்து 2
குற்றியலுகரம் 8
குற்றியலுகரமும் 3
குற்றெழுத்து 5
குற்றெழுத்தே 1
குற்றொற்று 2
குறளடி 3
குறி 6
குறிஞ்சி 2
குறிஞ்சியது 1
குறித்த 16
குறித்த-காலையும் 1
குறித்தது 2
குறித்தன்று 1
குறித்தன்றே 2
குறித்தனவே 1
குறித்து 5
குறித்தோன் 1
குறிப்பின் 10
குறிப்பினவே 2
குறிப்பினான 1
குறிப்பினானும் 1
குறிப்பினும் 7
குறிப்பினை 2
குறிப்பு 3
குறிப்பும் 1
குறிப்புரை 2
குறிப்பே 8
குறிப்பொடு 7
குறிப்பொடும் 2
குறிய 1
குறியதன் 4
குறியவும் 1
குறியிடுதல் 1
குறியின் 1
குறியே 1
குறில் 4
குறில்_நெடில் 1
குறில்_இணை 2
குறிலே 1
குறு 2
குறுக்கம் 1
குறுக்கலும் 1
குறுக்கும் 1
குறுகல் 1
குறுகலும் 4
குறுகி 2
குறுகு 1
குறுகும் 9
குறுஞ்சீர் 2
குறுஞ்சீர்_வண்ணம் 2
குறுந்தொழிலும் 1
குறுமையும் 2
குறை 4
குறைக்கும் 1
குறைச்சொல் 2
குறைத்தலின் 1
குறைத்தன 1
குறைதல் 1
குறைந்து 1
குறையாது 1
குறையுற்ற 1
குறையுற 1
குறையுறற்கு 1
குறையுறும் 1
குறைவினை 1
குறைவு 1
குன்ற 1
குன்றல் 1
குன்றலும் 1
குன்றா 1
குன்றியலுகரத்து 2
குன்றியலுகரமொடு 1
குன்றியும் 1
குன்று 1
குன்றும் 1
குன்றுவ 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

கு (5)

ஐ ஒடு கு இன் அது கண் என்னும் – எழுத். புணர்:11/1
பெயர் ஐ ஒடு கு – சொல். வேற்.இய:3/2
இன் அது கண் விளி என்னும் ஈற்ற – 3/3
கு என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி – சொல். வேற்.இய:14/2
கு தொக வரூஉம் கொடை எதிர் கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:16/1
கு ஐ ஆன் என வரூஉம் இறுதி – சொல். வேற்.மயங்:25/1

TOP


குகரம் (1)

அது என் உருபு கெட குகரம் வருமே – சொல். வேற்.மயங்:11/2

TOP


குஞ்சரம் (1)

குஞ்சரம் பெறுமே குழவி பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:19/1

TOP


குட்டம் (2)

குட்டம் எருத்தடி உடைத்தும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:116/1
மண்டிலம் குட்டம் என்று இவை இரண்டும் – பொருள். செய்யு:117/1

TOP


குட்டமும் (1)

குட்டமும் நேரடிக்கு ஒட்டின என்ப – பொருள். செய்யு:115/2

TOP


குட்டி (1)

கோடு வாழ் குரங்கும் குட்டி கூறுப – பொருள். மரபி:13/1

TOP


குட்டிக்கு (1)

ஆங்கு_அவை நான்கும் குட்டிக்கு உரிய – பொருள். மரபி:6/2

TOP


குட்டியும் (2)

பார்ப்பும் பறழும் குட்டியும் குருளையும் – பொருள். மரபி:1/2
குட்டியும் பறழும் கூற்று அவண் வரையார் – பொருள். மரபி:10/1

TOP


குடி (2)

நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே – சொல். பெயர்:11/1
இரு பால் குடி பொருள் இயல்பின்-கண்ணும் – பொருள். கள:24/11

TOP


குடிகோள் (1)

உறுப்பறை குடிகோள் அலை கொலை என்ற – பொருள். மெய்ப்:10/1

TOP


குடிநிலை (1)

மறம் கடைக்கூட்டிய குடிநிலை சிறந்த – பொருள். புறத்:4/1

TOP


குடிமை (3)

குடிமை ஆண்மை இளமை மூப்பே – சொல். கிளவி:57/1
பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டொடு – பொருள். மெய்ப்:25/1
வன் சொல் பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை – பொருள். மெய்ப்:26/2
இன்புறல் ஏழைமை மறப்பொடு ஒப்புமை – 26/3

TOP


குடியும் (1)

நாடும் ஊரும் இல்லும் குடியும் – பொருள். கள:23/33
பிறப்பும் சிறப்பும் இறப்ப நோக்கி – 23/34

TOP


குடுமி (1)

இகல் மதில் குடுமி கொண்ட மண்ணுமங்கலமும் – பொருள். புறத்:13/10

TOP


குடை (1)

நடை மிகுத்து ஏத்திய குடை நிழல் மரபும் – பொருள். புறத்:36/10

TOP


குடையும் (2)

குடையும் வாளும் நாள்கோள் அன்றி – பொருள். புறத்:13/1
படையும் கொடியும் குடையும் முரசும் – பொருள். மரபி:71/1

TOP


குண (1)

தலைமை குண சொலும் தத்தமக்கு உரிய – பொருள். மரபி:75/1

TOP


குணம் (2)

அன்ன பிறவும் அதன் குணம் நுதலி – சொல். எச்ச:20/2
கிழவோள் பிறள் குணம் இவை என கூறி – பொருள். பொருளி:40/1

TOP


குதிரை (2)

தானை யானை குதிரை என்ற – பொருள். புறத்:17/1
ஒட்டகம் குதிரை கழுதை மரை இவை – பொருள். மரபி:52/1

TOP


குதிரையும் (3)

தேரும் யானையும் குதிரையும் பிறவும் – பொருள். பொருளி:18/1
யாடும் குதிரையும் நவ்வியும் உழையும் – பொருள். மரபி:12/1
யானையும் குதிரையும் கழுதையும் கடமையும் – பொருள். மரபி:15/1

TOP


குதிரையுள் (1)

குதிரையுள் ஆணினை சேவல் என்றலும் – பொருள். மரபி:68/5

TOP


குமிழ் (1)

குமிழ் என் கிளவி மரப்பெயர் ஆயின் – எழுத். புள்.மயங்:91/1

TOP


குயின் (1)

குயின் என் கிளவி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:40/1

TOP


குரங்கின் (1)

குரங்கின் ஏற்றினை கடுவன் என்றலும் – பொருள். மரபி:68/1

TOP


குரங்கும் (3)

கோடு வாழ் குரங்கும் குட்டி கூறுப – பொருள். மரபி:13/1
குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மூன்றும் – பொருள். மரபி:22/1
குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மந்தி – பொருள். மரபி:67/1

TOP


குரவையும் (2)

வென்ற கோமான் முன் தேர் குரவையும் – பொருள். புறத்:21/5
ஒன்றிய மரபின் பின் தேர் குரவையும் – 21/6
ஒன்றிய மரபின் பின் தேர் குரவையும் – பொருள். புறத்:21/6
பெரும் பகை தாங்கும் வேலினானும் – 21/7

TOP


குருவும் (1)

குருவும் கெழுவும் நிறன் ஆகும்மே – சொல். உரி:5/1

TOP


குருளை (1)

ஆயும்-காலை குருளை என்ப – பொருள். மரபி:8/2

TOP


குருளையும் (1)

பார்ப்பும் பறழும் குட்டியும் குருளையும் – பொருள். மரபி:1/2
கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியும் என்று – 1/3

TOP


குரையும் (1)

ஏயும் குரையும் இசைநிறை அசைநிலை – சொல். இடை:24/1

TOP


குலை (1)

ஈர்க்கே குலை என நேர்ந்தன பிறவும் – பொருள். மரபி:86/3

TOP


குவ்வும் (1)

குவ்வும் ஐயும் இல் என மொழிப – சொல். வேற்.மயங்:26/2

TOP


குவிந்து (1)

அ-பால் ஐந்தும் இதழ் குவிந்து இயலும் – எழுத். பிறப்:5/2

TOP


குழவி (4)

பெண்மை அரசே மகவே குழவி – சொல். கிளவி:57/3
தன்மை திரி பெயர் உறுப்பின் கிளவி – 57/4
குழவி மருங்கினும் கிழவது ஆகும் – பொருள். புறத்:29/1
குஞ்சரம் பெறுமே குழவி பெயர் கொடை – பொருள். மரபி:19/1
பிள்ளை குழவி கன்றே போத்து என – பொருள். மரபி:24/1

TOP


குழவியும் (1)

குழவியும் மகவும் ஆ இரண்டு அல்லவை – பொருள். மரபி:23/1

TOP


குழவியொடு (1)

ஒன்பதும் குழவியொடு இளமை பெயரே – பொருள். மரபி:1/4

TOP


குழவும் (1)

மழவும் குழவும் இளமை பொருள – சொல். உரி:14/1

TOP


குழுவின் (2)

ஒரு-வழி உறுப்பின் குழுவின் என்றா – சொல். வேற்.இய:19/4
நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே – சொல். பெயர்:11/1

TOP


குழுவே (1)

அடிமை வன்மை விருந்தே குழுவே – சொல். கிளவி:57/2
பெண்மை அரசே மகவே குழவி – 57/3

TOP


குழையே (1)

சினையே குழையே பூவே அரும்பே – பொருள். மரபி:87/2

TOP


குளனும் (1)

யாறும் குளனும் காவும் ஆடி – பொருள். கற்:50/1

TOP


குற்றம் (5)

வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். அகத்:40/2
குற்றம் காட்டிய வாயில் பெட்பினும் – பொருள். கள:11/9
குற்றம் சான்ற பொருள் எடுத்து உரைப்பினும் – பொருள். கற்:5/7
வந்த குற்றம் வழி கெட ஒழுகலும் – பொருள். கற்:5/21
வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். பொருளி:16/2

TOP


குற்றமும் (1)

ஈர்_ஐம் குற்றமும் இன்றி நேரிதின் – பொருள். மரபி:98/3

TOP


குற்றியலிகரம் (3)

குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் – எழுத். நூல்:2/2
குற்றியலிகரம் நிற்றல் வேண்டும் – எழுத். மொழி:1/1
ஒற்று எழுத்து இயற்றே குற்றியலிகரம் – பொருள். செய்யு:8/1

TOP


குற்றியலுகரக்கு (1)

குற்றியலுகரக்கு இன்னே சாரியை – எழுத். தொகை:25/1

TOP


குற்றியலுகரத்து (2)

குற்றியலுகரத்து இறுதியும் உளப்பட – எழுத். தொகை:10/3
குற்றியலுகரத்து இறுதி முன்னர் – எழுத். உரு:23/1

TOP


குற்றியலுகரம் (8)

குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் – எழுத். நூல்:2/2
ஆய்தம் என்ற – 2/3
குற்றியலுகரம் வல் ஆறு ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:3/2
குற்றியலுகரம் முறைப்பெயர் மருங்கின் – எழுத். மொழி:34/1
குற்றியலுகரம் முற்ற தோன்றாது – எழுத். புணர்:26/3
குற்றியலுகரம் மெய்யொடும் கெடுமே – எழுத். குற்.புண:28/3
கூறிய இயற்கை குற்றியலுகரம் – எழுத். குற்.புண:32/4
ஆறன் இறுதி அல் வழியான – 32/5
ஆறன் மருங்கின் குற்றியலுகரம் – எழுத். குற்.புண:64/1
ஈறு மெய் ஒழிய கெடுதல் வேண்டும் – 64/2
உகரம்-தானே குற்றியலுகரம் – சொல். விளி:6/1

TOP


குற்றியலுகரமும் (3)

குற்றியலுகரமும் அற்று என மொழிப – எழுத். புணர்:3/1
குற்றியலுகரமும் வல்லெழுத்து இயற்கையும் – எழுத். குற்.புண:69/2
குற்றியலுகரமும் முற்றியலுகரமும் – பொருள். செய்யு:10/1

TOP


குற்றெழுத்து (5)

ஓர் அளபு இசைக்கும் குற்றெழுத்து என்ப – எழுத். நூல்:3/4
குற்றெழுத்து ஐந்தும் மொழி நிறைபு இலவே – எழுத். மொழி:11/1
வரன்முறை மூன்றும் குற்றெழுத்து உடைய – எழுத். புணர்:34/1
குற்றெழுத்து இம்பரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:65/1
குறுஞ்சீர்_வண்ணம் குற்றெழுத்து பயிலும் – பொருள். செய்யு:221/1

TOP


குற்றெழுத்தே (1)

நெட்டெழுத்து இம்பர் ஒத்த குற்றெழுத்தே – எழுத். மொழி:8/2

TOP


குற்றொற்று (2)

ரகார ழகாரம் குற்றொற்று ஆகா – எழுத். மொழி:16/2
கூறிய குற்றொற்று இரட்டல் இல்லை – எழுத். தொகை:19/2

TOP


குறளடி (3)

ஏறிய நிலத்தே குறளடி என்ப – பொருள். செய்யு:36/2
குறளடி முதலா அளவடி-காறும் – பொருள். செய்யு:57/1
குறளடி முதலா ஐந்து அடி ஒப்பித்து – பொருள். செய்யு:242/2

TOP


குறி (6)

கொள்ளும் என்ப குறி அறிந்தோரே – பொருள். அகத்:47/2
இரு வகை குறி பிழைப்பு ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கள:16/1
தன் குறி தள்ளிய தெருளா-காலை – பொருள். கள:20/27
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் – பொருள். கள:39/1
அவன் குறி மயங்கிய அமைவொடு வரினே – பொருள். கள:42/2
உணர்ப்பு வரை இறப்பினும் செய் குறி பிழைப்பினும் – பொருள். கற்:15/1

TOP


குறிஞ்சி (2)

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என – பொருள். அகத்:5/5
காரும் மாலையும் முல்லை குறிஞ்சி – பொருள். அகத்:6/1
கூதிர் யாமம் என்மனார் புலவர் – 6/2

TOP


குறிஞ்சியது (1)

வெட்சி-தானே குறிஞ்சியது புறனே – பொருள். புறத்:1/3

TOP


குறித்த (16)

வேற்றுமை குறித்த புணர்மொழி நிலையும் – எழுத். புணர்:10/1
ஏவல் குறித்த உரை_அசை மியாவும் – எழுத். உயி.மயங்:22/3
வேற்றுமை குறித்த பொருள்-வயினான – எழுத். குற்.புண:76/5
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு பெயர் கிளவி – சொல். கிளவி:42/1
தன்மை குறித்த ன ர ள என் இறுதியும் – சொல். விளி:37/2
பல்லோர் குறித்த முறை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/3
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/4
பல்லோர் குறித்த திணை நிலை பெயரே – சொல். பெயர்:11/5
அ பண்பு குறித்த வினைமுதல் கிளவி – சொல். வினை:45/2
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/1
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/2
கொள்ளார் தேஎம் குறித்த கொற்றமும் – பொருள். புறத்:12/1
மிகை என குறித்த கொள்கை-கண்ணும் – பொருள். கற்:10/12
வன்புறை குறித்த தவிர்ச்சி ஆகும் – பொருள். கற்:44/2
குறித்த பொருளை முடிய நாட்டல் – பொருள். செய்யு:78/2
குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம் – பொருள். செய்யு:177/3

TOP


குறித்த-காலையும் (1)

பொறுத்த காரணம் குறித்த-காலையும் – பொருள். கள:23/15
புணர்ந்த பின் அவன்-வயின் வணங்கல்-கண்ணும் – 23/16

TOP


குறித்தது (2)

குறிப்பே குறித்தது கொள்ளும் ஆயின் – பொருள். கள:6/1
தேர்தல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றின் – பொருள். செய்யு:241/2

TOP


குறித்தன்று (1)

சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:38/2

TOP


குறித்தன்றே (2)

சுட்டு நிலை ஒழிய இனம் குறித்தன்றே – சொல். இடை:16/2
அஞ்சு தக தலை சென்று அடல் குறித்தன்றே – பொருள். புறத்:7/2

TOP


குறித்தனவே (1)

எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே – சொல். பெயர்:1/1

TOP


குறித்து (5)

நிறுத்த சொல்லே குறித்து வரு கிளவி என்று – எழுத். புணர்:5/6
குறித்து வரு கிளவி முதல் எழுத்து இயைய – எழுத். புணர்:6/3
நிறுத்த சொல்லும் குறித்து வரு கிளவியும் – எழுத். புணர்:8/1
எண்ணு குறித்து இயலும் என்மனார் புலவர் – சொல். இடை:40/2
குறித்து எதிர் மொழிதல் அஃகி தோன்றும் – பொருள். கற்:42/1

TOP


குறித்தோன் (1)

குறித்தோன் கூற்றம் தெரித்து மொழி கிளவி – சொல். கிளவி:56/1

TOP


குறிப்பின் (10)

அனை வகை குறிப்பின் தோன்றும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:20/4
தெரிபு வேறு நிலையலும் குறிப்பின் தோன்றலும் – சொல். பெயர்:3/1
தம்தம் எச்சமொடு சிவணும் குறிப்பின் – சொல். வினை:40/1
எ சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் – 40/2
தம்தம் குறிப்பின் பொருள் செய்குநவும் – சொல். இடை:2/7
குறிப்பின் இசையான் நெறிப்பட தோன்றும் – சொல். இடை:33/6
தம்தம் குறிப்பின் எச்சம் செப்பும் – சொல். எச்ச:44/2
தன்னை பிறன் போல் கூறும் குறிப்பின் – சொல். எச்ச:52/2
தன்னிடத்து இயலும் என்மனார் புலவர் – 52/3
ஞாலத்து வரூஉம் நடக்கையது குறிப்பின் – பொருள். புறத்:36/19
காலம் மூன்றொடு கண்ணிய வருமே – 36/20
நீரின் குறிப்பின் நிரம்ப கூறி – பொருள். கள:11/12
குறிப்பின் வரூஉம் நெறிப்பாடு உடைய – பொருள். உவம:10/2

TOP


குறிப்பினவே (2)

தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் கிளவி – சொல். எச்ச:4/2
கூறும்-காலை பல் குறிப்பினவே – பொருள். உவம:11/15

TOP


குறிப்பினான (1)

கூற்று இடை வைத்த குறிப்பினான – பொருள். செய்யு:165/6

TOP


குறிப்பினானும் (1)

பாட்டு இடை வைத்த குறிப்பினானும் – பொருள். செய்யு:173/1
பா இன்று எழுந்த கிளவியானும் – 173/2

TOP


குறிப்பினும் (7)

குறிப்பினும் பண்பினும் இசையினும் தோன்றி – எழுத். குற்.புண:77/2
குறிப்பினும் வினையினும் நெறிப்பட தோன்றி – சொல். வினை:4/1
இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும் தோன்றி – சொல். உரி:1/2
அ மூ இடத்தான் வினையினும் குறிப்பினும் – சொல். எச்ச:31/4
மெய்ம்மையானும் இ இரண்டு ஆகும் – 31/5
முன்னோர் கூறிய குறிப்பினும் செந்துறை – பொருள். புறத்:27/3
குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை – பொருள். கள:17/3
ஒழுக்கம் காட்டிய குறிப்பினும் ஒழுக்கத்து – பொருள். கற்:5/17

TOP


குறிப்பினை (2)

கிழவோன் குறிப்பினை எடுத்து கூறலும் – பொருள். கற்:36/2
கிழவோன் குறிப்பினை உணர்தற்கும் உரியள் – பொருள். பொருளி:40/2

TOP


குறிப்பு (3)

மொழி குறிப்பு எல்லாம் எழுத்தின் இயலா – எழுத். மொழி:7/2
அவன் குறிப்பு அறிதல் வேண்டியும் கிழவி – பொருள். கற்:18/1
பொருள் புறத்ததுவே குறிப்பு மொழியே – பொருள். செய்யு:179/2

TOP


குறிப்பும் (1)

வினையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையும் குறிப்பும் – சொல். எச்ச:36/1
நினைய தோன்றிய முடிபு ஆகும்மே – 36/2

TOP


குறிப்புரை (2)

இன்ன என்னும் குறிப்புரை ஆகும் – சொல். எச்ச:26/4
கூட்டி உரைக்கும் குறிப்புரை ஆகும் – பொருள். கள:5/2

TOP


குறிப்பே (8)

என்ன கிளவியும் குறிப்பே காலம் – சொல். வினை:17/3
வினையே குறிப்பே இசையே பண்பே – சொல். இடை:10/1
குறிப்பே இசையே ஆ ஈர்_ஐந்தும் – சொல். எச்ச:34/3
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே – சொல். எச்ச:36/3
புல்லி தோன்றும் கைக்கிளை குறிப்பே – பொருள். அகத்:50/6
செப்பிய நான்கும் பெருந்திணை குறிப்பே – பொருள். அகத்:51/4
குறிப்பே குறித்தது கொள்ளும் ஆயின் – பொருள். கள:6/1
முன்னைய மூன்றும் கைக்கிளை குறிப்பே – பொருள். கள:14/1
பின்னர் நான்கும் பெருந்திணை பெறுமே – 14/2

TOP


குறிப்பொடு (7)

அ பால் காலம் குறிப்பொடு தோன்றும் – சொல். வினை:16/4
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – சொல். வினை:17/2
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – சொல். வினை:18/2
அ பால் பத்தும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – சொல். வினை:23/6
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம் – சொல். வினை:24/2
இறந்த காலத்து குறிப்பொடு கிளத்தல் – சொல். வினை:44/3
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – சொல். இடை:34/3

TOP


குறிப்பொடும் (2)

அ மு காலமும் குறிப்பொடும் கொள்ளும் – சொல். வினை:3/2
சொல்லொடும் குறிப்பொடும் முடிவு கொள் இயற்கை – பொருள். செய்யு:206/1

TOP


குறிய (1)

வினையெஞ்சு கிளவியும் வேறு பல் குறிய – சொல். எச்ச:61/1

TOP


குறியதன் (4)

குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி – எழுத். மொழி:5/1
குறியதன் முன்னர் தன் உருபு இரட்டலும் – எழுத். தொகை:18/2
குறியதன் முன்னரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:24/1
குறியதன் இறுதி சினை கெட உகரம் – எழுத். உயி.மயங்:32/1

TOP


குறியவும் (1)

நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்து உடன் வருமே – பொருள். செய்யு:222/2

TOP


குறியிடுதல் (1)

தான் குறியிடுதல் ஒருதலை அன்மை – பொருள். மரபி:110/14

TOP


குறியின் (1)

குறியின் ஒப்புமை மருடல்-கண்ணும் – பொருள். கள:20/24

TOP


குறியே (1)

இரவு குறியே இல்லகத்துள்ளும் – பொருள். கள:40/1

TOP


குறில் (4)

குறிலே நெடிலே குறில்_இணை குறில்_நெடில் – பொருள். செய்யு:3/1
குறிலே நெடிலே குறில்_இணை குறில்_நெடில் – பொருள். செய்யு:3/1
குறில்_இணை உகரம் அல் வழியான – பொருள். செய்யு:5/1
தனி குறில் முதல் அசை மொழி சிதைந்து ஆகாது – பொருள். செய்யு:7/1

TOP


குறில்_நெடில் (1)

குறிலே நெடிலே குறில்_இணை குறில்_நெடில் – பொருள். செய்யு:3/1
ஒற்றொடு வருதலொடு மெய் பட நாடி – 3/2

TOP


குறில்_இணை (2)

குறிலே நெடிலே குறில்_இணை குறில்_நெடில் – பொருள். செய்யு:3/1
குறில்_இணை உகரம் அல் வழியான – பொருள். செய்யு:5/1

TOP


குறிலே (1)

குறிலே நெடிலே குறில்_இணை குறில்_நெடில் – பொருள். செய்யு:3/1

TOP


குறு (2)

நெடு வெண்பாட்டே குறு வெண்பாட்டே – பொருள். செய்யு:118/1
குறு வெண்பாட்டின் அளவு எழு சீரே – பொருள். செய்யு:158/2

TOP


குறுக்கம் (1)

கூறிய நெடு முதல் குறுக்கம் இன்றே – எழுத். புள்.மயங்:97/2

TOP


குறுக்கலும் (1)

நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும் – சொல். எச்ச:7/4
நாட்டல் வலிய என்மனார் புலவர் – 7/5

TOP


குறுக்கும் (1)

நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும் – சொல். எச்ச:7/4

TOP


குறுகல் (1)

அரை அளபு குறுகல் மகரம் உடைத்தே – எழுத். நூல்:13/1

TOP


குறுகலும் (4)

புணரியல் நிலை-இடை குறுகலும் உரித்தே – எழுத். மொழி:2/1
தான் மிக தோன்றி குறுகலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:31/2
வேற்றுமை அல் வழி குறுகலும் திரிதலும் – எழுத். புள்.மயங்:58/1
நெடு முதல் குறுகலும் உகரம் வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:94/2

TOP


குறுகி (2)

பரத்தையின் அகற்சியின் பரிந்தோள் குறுகி – பொருள். அகத்:41/22
இரத்தலும் தெளித்தலும் என இரு வகையொடு – 41/23
உயங்குவனள் கிடந்த கிழத்தியை குறுகி – பொருள். கற்:5/32
அல்கல் முன்னிய நிறை அழி பொழுதின் – 5/33

TOP


குறுகு (1)

ஆ இரு_மூன்றே உகரம் குறுகு இடன் – எழுத். குற்.புண:1/3

TOP


குறுகும் (9)

இடைப்படின் குறுகும் இடனும்-மார் உண்டே – எழுத். மொழி:4/1
னகாரை முன்னர் மகாரம் குறுகும் – எழுத். மொழி:19/1
நெடு முதல் குறுகும் மொழி முன் ஆன – எழுத். தொகை:19/4
நீ என் ஒரு பெயர் நெடு முதல் குறுகும் – எழுத். உரு:7/1
ஆ-வயின் னகரம் ஒற்று ஆகும்மே – 7/2
ஏனை இரண்டும் நெடு முதல் குறுகும் – எழுத். உரு:16/5
தொடக்கம் குறுகும் பெயர்நிலை கிளவியும் – எழுத். புள்.மயங்:25/2
வகாரம்-மிசையும் மகாரம் குறுகும் – எழுத். புள்.மயங்:35/1
யகரம் வரு-வழி இகரம் குறுகும் – எழுத். குற்.புண:5/1
உகர கிளவி துவர தோன்றாது – 5/2
மூன்றும் ஆறும் நெடு முதல் குறுகும் – எழுத். குற்.புண:35/1

TOP


குறுஞ்சீர் (2)

நெடுஞ்சீர்_வண்ணம் குறுஞ்சீர்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/5
குறுஞ்சீர்_வண்ணம் குற்றெழுத்து பயிலும் – பொருள். செய்யு:221/1

TOP


குறுஞ்சீர்_வண்ணம் (2)

நெடுஞ்சீர்_வண்ணம் குறுஞ்சீர்_வண்ணம் – பொருள். செய்யு:213/5
சித்திர_வண்ணம் நலிபு_வண்ணம் – 213/6
குறுஞ்சீர்_வண்ணம் குற்றெழுத்து பயிலும் – பொருள். செய்யு:221/1

TOP


குறுந்தொழிலும் (1)

உழை குறுந்தொழிலும் காப்பும் உயர்ந்தோர் – பொருள். கற்:30/1

TOP


குறுமையும் (2)

குறுமையும் நெடுமையும் அளவின் கோடலின் – எழுத். மொழி:17/1
ஒரு தான் மண்டிய குறுமையும் உடன்றோர் – பொருள். புறத்:12/6

TOP


குறை (4)

குறை என் கிளவி முன் வரு-காலை – எழுத். தொகை:24/1
குறை அவள் சார்த்தி மெய்யுற கூறலும் – பொருள். கள:11/14
ஒருமை கேண்மையின் உறு குறை தெளிந்தோள் – பொருள். கள:20/18
தொண்டு தலையிட்ட பத்து குறை எழுநூற்று – பொருள். செய்யு:101/3

TOP


குறைக்கும் (1)

குறைச்சொல் கிளவி குறைக்கும் வழி அறிதல் – சொல். எச்ச:57/1

TOP


குறைச்சொல் (2)

நெறி பட வாரா குறைச்சொல் கிளவியும் – எழுத். குற்.புண:77/3
குறைச்சொல் கிளவி குறைக்கும் வழி அறிதல் – சொல். எச்ச:57/1

TOP


குறைத்தலின் (1)

அறுத்தலின் குறைத்தலின் தொகுத்தலின் பிரித்தலின் – சொல். வேற்.இய:11/5

TOP


குறைத்தன (1)

குறைத்தன ஆயினும் நிறை பெயர் இயல – சொல். எச்ச:58/1

TOP


குறைதல் (1)

உண்டியின் குறைதல் உடம்பு நனி சுருங்கல் – பொருள். மெய்ப்:22/4

TOP


குறைந்து (1)

குறைந்து அவள் படரினும் மறைந்தவள் அருக – பொருள். கள:23/17

TOP


குறையாது (1)

குறையாது ஆகும் இன் என் சாரியை – எழுத். குற்.புண:31/2

TOP


குறையுற்ற (1)

இரந்து குறையுற்ற கிழவனை தோழி – பொருள். பொருளி:43/1

TOP


குறையுற (1)

குறையுற உணர்தல் முன் உற உணர்தல் – பொருள். கள:36/1

TOP


குறையுறற்கு (1)

குறையுறற்கு எதிரிய கிழவனை மறையுற – பொருள். கள:23/7

TOP


குறையுறும் (1)

தோழியை குறையுறும் பகுதியும் தோழி – பொருள். கள:11/13

TOP


குறைவினை (1)

பேணி சொல்லிய குறைவினை எதிரும் – பொருள். கற்:9/26

TOP


குறைவு (1)

முற்றடி இன்றி குறைவு சீர்த்து ஆகியும் – பொருள். செய்யு:123/2

TOP


குன்ற (1)

குன்ற கூறல் மிகை பட கூறல் – பொருள். மரபி:108/3

TOP


குன்றல் (1)

மெய் பிறிது ஆதல் மிகுதல் குன்றல் என்று – எழுத். புணர்:7/2

TOP


குன்றலும் (1)

குன்றலும் மிகுதலும் இல் என மொழிப – பொருள். செய்யு:43/2

TOP


குன்றா (1)

குன்றா சிறப்பின் கொற்ற வள்ளையும் – பொருள். புறத்:8/11

TOP


குன்றியலுகரத்து (2)

குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – சொல். கிளவி:8/2
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – சொல். வினை:20/2

TOP


குன்றியலுகரமொடு (1)

அ நான்கு ஊர்ந்த குன்றியலுகரமொடு – சொல். வினை:6/2
ஏன் அல் என வரூஉம் ஏழும் – 6/3

TOP


குன்றியும் (1)

எண் இடை இட்டு சின்னம் குன்றியும் – பொருள். செய்யு:149/3
அடக்கியல் இன்றி அடி நிமிர்ந்து ஒழுகியும் – 149/4

TOP


குன்று (1)

குன்று இசை மொழி-வயின் நின்று இசை நிறைக்கும் – எழுத். மொழி:8/1

TOP


குன்றும் (1)

வழங்கு இயல் மருங்கின் குன்றுவ குன்றும் – சொல். வேற்.மயங்:30/2

TOP


குன்றுவ (1)

வழங்கு இயல் மருங்கின் குன்றுவ குன்றும் – சொல். வேற்.மயங்:30/2

TOP