கீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கீழ் (2)

கீழ் என் கிளவி உறழ தோன்றும் – எழுத். புள்.மயங்:100/1
கண் கால் புறம் அகம் உள் உழை கீழ் மேல் – சொல். வேற்.இய:21/1

TOP


கீழோர்க்கு (1)

கீழோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டே – பொருள். கற்:3/2

TOP