ஊ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஊ (6)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ – எழுத். நூல்:4/1
உ ஊ ஒ ஓ என்னும் நான்கு உயிர் – எழுத். மொழி:30/1
உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இசைக்கும் – எழுத். பிறப்:5/1
அ ஆ உ ஊ ஏ ஔ என்னும் – எழுத். உரு:1/1
ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:67/1
ஊ ஆ ஆகும் இயற்கைத்து என்ப – எழுத். குற்.புண:58/4

TOP


ஊக்கிய (1)

ஒன்றா பொருள்-வயின் ஊக்கிய பாலினும் – பொருள். அகத்:41/11

TOP


ஊகமும் (2)

குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மூன்றும் – பொருள். மரபி:22/1
குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மந்தி – பொருள். மரபி:67/1

TOP


ஊகார (3)

ஊகார இறுதி ஆகார இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:62/1
ஏகார இறுதி ஊகார இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:72/1
நிற்றல் வேண்டும் ஊகார கிளவி – எழுத். குற்.புண:40/4

TOP


ஊகாரம் (1)

உ ஊகாரம் ந வவொடு நவிலா – எழுத். மொழி:41/1

TOP


ஊட்டலும் (1)

பின் வா என்றலும் பேதைமை ஊட்டலும் – பொருள். கள:23/10
முன் உறு புணர்ச்சி முறை நிறுத்து உரைத்தலும் – 23/11

TOP


ஊடல் (5)

ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம் என்று இவை – பொருள். அகத்:14/2
உறல் அருங்குரைமையின் ஊடல் மிகுத்தோளை – பொருள். கற்:5/35
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் உற்றோள்-வயின் – பொருள். கற்:9/20
அகம் மலி ஊடல் அகற்சி-கண்ணும் – பொருள். கற்:18/2
உள்ளத்து ஊடல் உண்டு என மொழிப – பொருள். பொருளி:39/2

TOP


ஊடலின் (1)

பல்லாற்றானும் ஊடலின் தகைத்தலும் – பொருள். கற்:27/2

TOP


ஊடலும் (4)

புலத்தலும் ஊடலும் கிழவோற்கு உரிய – பொருள். கற்:15/2
புலத்தலும் ஊடலும் ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கற்:16/1
மலிதலும் ஊடலும் அவை அலங்கடையே – பொருள். பொருளி:41/4
மலிவும் புலவியும் ஊடலும் புணர்வும் – பொருள். செய்யு:187/3

TOP


ஊதியம் (1)

ஊதியம் கருதிய ஒரு திறத்தானும் – பொருள். அகத்:41/13

TOP


ஊர் (4)

அவை ஊர் பத்தினும் அ தொழிற்று ஆகும் – எழுத். குற்.புண:68/1
ஒன்று முதல் ஆகிய பத்து ஊர் கிளவி – எழுத். குற்.புண:70/1
ஊர் கொலை ஆ_கோள் பூசல் மாற்றே – பொருள். புறத்:3/5
ஊர் செரு வீழ்ந்த மற்றதன் மறனும் – பொருள். புறத்:13/8

TOP


ஊர்தி (1)

பேர் இசை ஊர்தி பாகர் பாங்கினும் – பொருள். கற்:5/48

TOP


ஊர்தியின் (1)

காப்பின் ஒப்பின் ஊர்தியின் இழையின் – சொல். வேற்.இய:11/1

TOP


ஊர்ந்த (4)

ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த – சொல். கிளவி:8/1
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – 8/2
அ நான்கு ஊர்ந்த குன்றியலுகரமொடு – சொல். வினை:6/2
ஒன்றன் படர்க்கை த ற ட ஊர்ந்த – சொல். வினை:20/1
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – 20/2
அடுத்து ஊர்ந்த அட்ட கொற்றத்தானும் – பொருள். புறத்:8/4

TOP


ஊர்ந்தனர் (1)

ஊர்ந்தனர் இயங்கலும் உரியர் என்ப – பொருள். பொருளி:18/2

TOP


ஊர்ந்து (5)

ஒன்று முதல் ஆக பத்து ஊர்ந்து வரூஉம் – எழுத். உரு:27/1
நூறு ஊர்ந்து வரூஉம் ஆயிர கிளவிக்கு – எழுத். புள்.மயங்:97/1
நம் ஊர்ந்து வரூஉம் இகர ஐகாரமும் – சொல். பெயர்:9/4
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல். எச்ச:55/2
அடுத்து ஊர்ந்து ஏத்திய இயன்மொழி வாழ்த்தும் – பொருள். புறத்:35/2

TOP


ஊர்ந்தே (2)

ஆ-வயின் வரூஉம் மகரம் ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:1/3
குற்றியலுகரம் வல் ஆறு ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:3/2

TOP


ஊரது (1)

ஊரது சார்பும் செல்லும் தேயமும் – பொருள். அகத்:40/3

TOP


ஊரும் (4)

ஊரும் பேரும் கெடுதியும் பிறவும் – பொருள். கள:11/11
நாடும் ஊரும் இல்லும் குடியும் – பொருள். கள:23/33
ஊரும் அயலும் சேரியோரும் – பொருள். செய்யு:191/1
ஊரும் பெயரும் உடை தொழில் கருவியும் – பொருள். மரபி:74/1

TOP


ஊரொடு (1)

ஊரொடு தோற்றமும் உரித்து என மொழிப – பொருள். புறத்:30/1

TOP


ஊழ் (1)

ஊழ் அணி தைவரல் உடை பெயர்த்து உடுத்தலொடு – பொருள். மெய்ப்:14/2

TOP


ஊழி (1)

ஊழி நான்கே இரண்டு என மொழிப – பொருள். மெய்ப்:14/3

TOP


ஊறு (1)

தன்னை அழிதலும் அவண் ஊறு அஞ்சலும் – பொருள். பொருளி:16/3

TOP


ஊறும் (1)

ஊறும் உளப்பட அதன் ஓர்_அன்ன – பொருள். கள:45/2

TOP