உ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 8
ஓகார 2
ஓகாரம்மே 1
ஓங்கிய 2
ஓசை 2
ஓசையின் 1
ஓட்டலும் 1
ஓட 2
ஓடா 2
ஓடி 1
ஓடும் 1
ஓத்தினான 1
ஓத்தினானும் 1
ஓத்து 1
ஓதல் 1
ஓதலும் 1
ஓம்படை 5
ஓம்பல் 3
ஓம்பலும் 1
ஓம்பிய 1
ஓய்தல் 1
ஓர் 51
ஓர்_அற்றே 16
ஓர்_அறிவினவே 1
ஓர்_அறிவு 1
ஓர்_அன்ன 15
ஓர்_அன்னவ்வே 1
ஓர்_அனைய 4
ஓர்_இடத்தான 3
ஓர்_இயல் 1
ஓர்_இயற்று 1
ஓர்_இன 1
ஓராங்கு 1
ஓரெழுத்து 2
ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் 2
ஓரையும் 1
ஓரொரு 1
ஓலை 1
ஓவும் 4

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஓ (8)

ஓ ஔ என்னும் அ பால் ஏழும் – எழுத். நூல்:4/2
ஆ ஏ ஓ அ மூன்றும் வினா – எழுத். நூல்:32/1
உ ஊ ஒ ஓ என்னும் நான்கு உயிர் – எழுத். மொழி:30/1
உ ஊ ஒ ஓ ஔ என இசைக்கும் – எழுத். பிறப்:5/1
முதல் நிலை ஒகரம் ஓ ஆகும்மே – எழுத். குற்.புண:74/2
இ உ ஐ ஓ என்னும் இறுதி – சொல். விளி:3/2
ஆ ஓ ஆகும் பெயரும்-மார் உளவே – சொல். பெயர்:41/1
ஆ ஓ ஆகும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வினை:14/2

TOP


ஓகார (2)

ஓகார இறுதிக்கு ஒன்னே சாரியை – எழுத். உரு:8/1
ஓகார இறுதி ஏகார இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:87/1

TOP


ஓகாரம்மே (1)

இரு_மூன்று என்ப ஓகாரம்மே – சொல். இடை:8/3

TOP


ஓங்கிய (2)

ஓங்கிய சிறப்பின் ஒரு சிறையான – பொருள். கள:43/2
ஓங்கிய மொழியான் ஆங்கு அவண் மொழியின் – பொருள். செய்யு:242/3

TOP


ஓசை (2)

துள்ளல் ஓசை கலி என மொழிப – பொருள். செய்யு:83/1
தூங்கல் ஓசை வஞ்சி ஆகும் – பொருள். செய்யு:84/1

TOP


ஓசையின் (1)

ஒழுகு_வண்ணம் ஓசையின் ஒழுகும் – பொருள். செய்யு:226/1

TOP


ஓட்டலும் (1)

ஆர் அமர் ஓட்டலும் ஆ பெயர்த்து தருதலும் – பொருள். புறத்:5/11

TOP


ஓட (2)

ஓட புரைய என்றவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/13
ஒட்ட ஒடுங்க ஓட நிகர்ப்ப என்று – பொருள். உவம:15/2

TOP


ஓடா (2)

ஓடா கழல் நிலை உளப்பட ஓடா – பொருள். புறத்:5/7
ஓடா கழல் நிலை உளப்பட ஓடா – பொருள். புறத்:5/7
உடல் வேந்து அடுக்கிய உன்ன நிலையும் – 5/8

TOP


ஓடி (1)

அடி இறந்து ஓடி அதன் ஓர்_அற்றே – பொருள். செய்யு:233/2

TOP


ஓடும் (1)

ஓடும் புல்வாய் உளப்பட மறியே – பொருள். மரபி:12/2

TOP


ஓத்தினான (1)

உயர்ந்தோர்க்கு உரிய ஓத்தினான – பொருள். அகத்:31/1

TOP


ஓத்தினானும் (1)

இன மொழி கிளந்த ஓத்தினானும் – பொருள். செய்யு:168/2
பொது மொழி கிளந்த படலத்தானும் – 168/3

TOP


ஓத்து (1)

ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – பொருள். செய்யு:170/3

TOP


ஓதல் (1)

ஓதல் பகையே தூது இவை பிரிவே – பொருள். அகத்:25/1

TOP


ஓதலும் (1)

ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன – பொருள். அகத்:26/2

TOP


ஓம்படை (5)

ஓம்படை கிளவிக்கு ஐயும் ஆனும் – சொல். வேற்.மயங்:14/1
ஓம்படை ஆணையின் கிளந்தவற்று இயலான் – சொல். உரி:98/6
காலம் கண்ணிய ஓம்படை உளப்பட – பொருள். புறத்:36/18
ஓம்படை கிளவி பாங்கின்-கண்ணும் – பொருள். கள:23/25
ஓம்படை கிளவியின் வாயுறுத்தற்றே – பொருள். செய்யு:112/4

TOP


ஓம்பல் (3)

செப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல் – சொல். கிளவி:13/1
ஆ தந்து ஓம்பல் மேவற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:2/2
உறுகண் ஓம்பல் தன் இயல்பு ஆகலின் – பொருள். பொருளி:45/1

TOP


ஓம்பலும் (1)

விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் – பொருள். கற்:11/3
பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள் – 11/4

TOP


ஓம்பிய (1)

பேஎய் ஓம்பிய பேஎய் பக்கமும் – பொருள். புறத்:24/6

TOP


ஓய்தல் (1)

ஓய்தல் ஆய்தல் நிழத்தல் சாஅய் – சொல். உரி:32/1

TOP


ஓர் (51)

முப்பாற்புள்ளியும் எழுத்து ஓர்_அன்ன – எழுத். நூல்:2/4
ஓர் அளபு இசைக்கும் குற்றெழுத்து என்ப – எழுத். நூல்:3/4
மூ அளபு இசைத்தல் ஓர் எழுத்து இன்றே – எழுத். நூல்:5/1
நெட்டெழுத்து ஏழே ஓர் எழுத்து ஒருமொழி – எழுத். மொழி:10/1
ஓர் எழுத்து ஒருமொழி ஈர் எழுத்து ஒருமொழி – எழுத். மொழி:12/1
ஓர் அளபு ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே – எழுத். மொழி:24/1
சகர கிளவியும் அவற்று ஓர்_அற்றே – எழுத். மொழி:29/1
அ-பால் ஐந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். பிறப்:4/2
ஆனின் னகரமும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புணர்:22/1
எழுத்து ஓர்_அன்ன பொருள் தெரி புணர்ச்சி – எழுத். புணர்:39/1
வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – எழுத். தொகை:4/2
யாம் என் இறுதியும் அதன் ஓர்_அன்ன – எழுத். உரு:16/2
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:14/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:23/1
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். உயி.மயங்:29/2
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:50/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:57/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:64/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:74/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:90/1
நகர இறுதியும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:3/1
அடையொடு தோன்றினும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:23/1
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். புள்.மயங்:33/2
தமிழ் என் கிளவியும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:90/1
பீர் என் கிளவியொடு ஓர்_இயற்று ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:91/2
நோக்கு ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வேற்.மயங்:9/3
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:17/1
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:23/1
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். பெயர்:6/4
அ பதினைந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன – சொல். பெயர்:9/11
அ பால் ஒன்பதும் அவற்று ஓர்_அன்ன – சொல். பெயர்:14/6
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையின் – சொல். பெயர்:18/1
என்று இ பாற்கும் ஓர்_அன்னவ்வே – சொல். பெயர்:28/3
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். வினை:4/4
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:25/6
சொல் ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:27/3
வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:34/3
அ அறு பொருட்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:37/3
என்று என் கிளவியும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். இடை:11/1
கூற்று-வயின் ஓர் அளபு ஆகலும் உரித்தே – சொல். இடை:38/2
உண்டு என மொழிப ஓர்_இடத்தான – பொருள். அகத்:15/2
கொற்றவள்ளை ஓர்_இடத்தான – பொருள். புறத்:34/1
அன்னவும் உளவே ஓர்_இடத்தான – பொருள். கள:20/36
ஊறும் உளப்பட அதன் ஓர்_அன்ன – பொருள். கள:45/2
சீர் இயை மருங்கின் ஓர் அசை ஒப்பின் – பொருள். செய்யு:56/1
ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – பொருள். செய்யு:170/2
ஒரு நெறிப்பட்டு ஆங்கு ஓர்_இயல் முடியும் – பொருள். செய்யு:198/1
அடி இறந்து ஓடி அதன் ஓர்_அற்றே – பொருள். செய்யு:233/2
தவழ்பவை-தாமும் அவற்று ஓர்_அன்ன – பொருள். மரபி:5/1
கொள்ளவும் அமையும் ஓர்_அறிவு உயிர்க்கே – பொருள். மரபி:24/2
புல்லும் மரனும் ஓர்_அறிவினவே – பொருள். மரபி:28/1

TOP


ஓர்_அற்றே (16)

சகர கிளவியும் அவற்று ஓர்_அற்றே – எழுத். மொழி:29/1
அ ஐ ஔ எனும் மூன்று அலங்கடையே – 29/2
ஆனின் னகரமும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புணர்:22/1
நாள் முன் வரூஉம் வல் முதல் தொழிற்கே – 22/2
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:14/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:23/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:50/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:57/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:64/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:74/1
வேற்றுமை-கண்ணும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். உயி.மயங்:90/1
ஒகரம் வருதல் ஆ-வயினான – 90/2
நகர இறுதியும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:3/1
அடையொடு தோன்றினும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:23/1
தமிழ் என் கிளவியும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புள்.மயங்:90/1
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:17/1
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். விளி:23/1
என்று என் கிளவியும் அதன் ஓர்_அற்றே – சொல். இடை:11/1
அடி இறந்து ஓடி அதன் ஓர்_அற்றே – பொருள். செய்யு:233/2

TOP


ஓர்_அறிவினவே (1)

புல்லும் மரனும் ஓர்_அறிவினவே – பொருள். மரபி:28/1
பிறவும் உளவே அ கிளை பிறப்பே – 28/2

TOP


ஓர்_அறிவு (1)

கொள்ளவும் அமையும் ஓர்_அறிவு உயிர்க்கே – பொருள். மரபி:24/2

TOP


ஓர்_அன்ன (15)

முப்பாற்புள்ளியும் எழுத்து ஓர்_அன்ன – எழுத். நூல்:2/4
அ-பால் ஐந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். பிறப்:4/2
அவை-தாம் – 4/3
எழுத்து ஓர்_அன்ன பொருள் தெரி புணர்ச்சி – எழுத். புணர்:39/1
யாம் என் இறுதியும் அதன் ஓர்_அன்ன – எழுத். உரு:16/2
ஆ எ ஆகும் யாம் என் இறுதி – 16/3
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். உயி.மயங்:29/2
அகரம் வல்லெழுத்து அவை அவண் நிலையா – 29/3
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். புள்.மயங்:33/2
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். பெயர்:6/4
அ பதினைந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன – சொல். பெயர்:9/11
அ பால் ஒன்பதும் அவற்று ஓர்_அன்ன – சொல். பெயர்:14/6
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையின் – சொல். பெயர்:18/1
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். வினை:4/4
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:25/6
அ அறு பொருட்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – சொல். வினை:37/3
ஊறும் உளப்பட அதன் ஓர்_அன்ன – பொருள். கள:45/2
தவழ்பவை-தாமும் அவற்று ஓர்_அன்ன – பொருள். மரபி:5/1

TOP


ஓர்_அன்னவ்வே (1)

என்று இ பாற்கும் ஓர்_அன்னவ்வே – சொல். பெயர்:28/3

TOP


ஓர்_அனைய (4)

வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – எழுத். தொகை:4/2
நோக்கு ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வேற்.மயங்:9/3
சொல் ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:27/3
வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர் – சொல். வினை:34/3

TOP


ஓர்_இடத்தான (3)

உண்டு என மொழிப ஓர்_இடத்தான – பொருள். அகத்:15/2
கொற்றவள்ளை ஓர்_இடத்தான – பொருள். புறத்:34/1
அன்னவும் உளவே ஓர்_இடத்தான – பொருள். கள:20/36

TOP


ஓர்_இயல் (1)

ஒரு நெறிப்பட்டு ஆங்கு ஓர்_இயல் முடியும் – பொருள். செய்யு:198/1

TOP


ஓர்_இயற்று (1)

பீர் என் கிளவியொடு ஓர்_இயற்று ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:91/2

TOP


ஓர்_இன (1)

ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – பொருள். செய்யு:170/2

TOP


ஓராங்கு (1)

ஓராங்கு வரூஉம் வினைச்சொல் கிளவி – சொல். வினை:44/2

TOP


ஓரெழுத்து (2)

குறியதன் முன்னரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:24/1
குற்றெழுத்து இம்பரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:65/1

TOP


ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் (2)

குறியதன் முன்னரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:24/1
அறிய தோன்றும் அகர கிளவி – 24/2
குற்றெழுத்து இம்பரும் ஓரெழுத்து_மொழிக்கும் – எழுத். உயி.மயங்:65/1
நிற்றல் வேண்டும் உகர கிளவி – 65/2

TOP


ஓரையும் (1)

மறைந்த ஒழுக்கத்து ஓரையும் நாளும் – பொருள். கள:44/1

TOP


ஓரொரு (1)

ஒன்றுதல் உடைய ஓரொரு வழியே – பொருள். செய்யு:31/2

TOP


ஓலை (1)

தோடே மடலே ஓலை என்றா – பொருள். மரபி:86/1

TOP


ஓவும் (4)

ஓவும் உவ்வும் ஏயொடு சிவணும் – சொல். விளி:5/1
தெளிவின் ஏயும் சிறப்பின் ஓவும் – சொல். இடை:13/1
அளபின் எடுத்த இசைய என்ப – 13/2
அந்து ஈற்று ஓவும் அன் ஈற்று ஓவும் – சொல். இடை:34/2
அந்து ஈற்று ஓவும் அன் ஈற்று ஓவும் – சொல். இடை:34/2
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும் – 34/3

TOP