ஆ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 99
ஆ-வயின் 26
ஆ-வயினான 11
ஆ_கோள் 1
ஆஅகுநவும் 5
ஆஅங்கு 1
ஆக்க 1
ஆக்கத்து 1
ஆக்கம் 8
ஆக்கம்-தானே 1
ஆக்கமும் 1
ஆக்கமொடு 4
ஆக்கல் 1
ஆக்கலின் 1
ஆக்கி 1
ஆக்கிய 2
ஆக 11
ஆகல் 3
ஆகலான 4
ஆகலின் 5
ஆகலும் 7
ஆகா 8
ஆகாது 2
ஆகார 3
ஆகாரம் 3
ஆகி 22
ஆகிய 41
ஆகியர் 1
ஆகியும் 5
ஆகு 16
ஆகுதலும் 1
ஆகுநவும் 7
ஆகுப 1
ஆகுபெயர் 1
ஆகும் 181
ஆகும்மே 25
ஆங்க 6
ஆங்கண் 3
ஆங்கனம் 2
ஆங்கு 32
ஆங்கு_அவை 6
ஆங்கு_அவையும் 1
ஆங்கும் 1
ஆங்கே 1
ஆங்கோர் 1
ஆசிரிய 12
ஆசிரிய_தளை 1
ஆசிரிய_தளையொடு 1
ஆசிரியக்கு 1
ஆசிரியப்பா 1
ஆசிரியம் 3
ஆசிரியம்மே 1
ஆசிரியர்க்க 2
ஆசையின் 1
ஆஞ்சியானும் 1
ஆடி 2
ஆடிய 1
ஆடு 1
ஆடும் 1
ஆடூஉ 6
ஆடூஉவிற்கு 1
ஆண் 3
ஆண்_மர 2
ஆண்டு 2
ஆண்டே 3
ஆண்டொடு 1
ஆண்பால் 2
ஆண்பாற்கு 1
ஆண்மை 11
ஆண்மையின் 2
ஆணம் 1
ஆணினை 2
ஆணும் 2
ஆணை 1
ஆணையின் 4
ஆதல் 8
ஆதலின் 2
ஆதலும் 5
ஆதனும் 1
ஆதி 1
ஆம் 4
ஆய் 8
ஆய்த 9
ஆய்தம் 9
ஆய்தல் 2
ஆய்ந்த 1
ஆயர் 1
ஆயிடை 2
ஆயிர 2
ஆயிரத்து 2
ஆயிரம் 4
ஆயின் 26
ஆயின 1
ஆயினும் 24
ஆயும்-காலை 2
ஆர் 4
ஆர்வ 1
ஆர்வமொடு 1
ஆராய்ச்சி 1
ஆரும் 2
ஆரை 1
ஆல் 1
ஆவிரை 1
ஆவின் 1
ஆவினானும் 1
ஆவும் 4
ஆவே 1
ஆவொடு 4
ஆள் 2
ஆற்ற 1
ஆற்றது 3
ஆற்றலானும் 1
ஆற்றலும் 1
ஆற்றலொடு 1
ஆற்றாமை 1
ஆற்றிடை 2
ஆற்றிய 1
ஆற்றினது 1
ஆற்று-இடை 1
ஆற்றுப்படை 1
ஆறற்கு 1
ஆறன் 7
ஆறன்-மிசைத்தே 1
ஆறாக 1
ஆறாகுவதே 1
ஆறாறு 1
ஆறு 21
ஆறு_இரண்டு 1
ஆறும் 9
ஆறே 11
ஆன் 10
ஆன்-மிசை 1
ஆன 2
ஆனா 1
ஆனின் 1
ஆனும் 3
ஆனே 1

முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஆ (99)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ – எழுத். நூல்:4/1
ஆ ஈர் இயல உயிர்த்தல் ஆறே – எழுத். நூல்:17/4
ஆ ஏ ஓ அ மூன்றும் வினா – எழுத். நூல்:32/1
ஐ ஔ என்னும் ஆ ஈர் எழுத்திற்கு – எழுத். மொழி:9/1
க த ந ப ம எனும் ஆ ஐந்து எழுத்தும் – எழுத். மொழி:28/1
ஆ எ ஒ எனும் மூ உயிர் ஞகாரத்து உரிய – எழுத். மொழி:31/1
அ ஆ ஆ இரண்டு அங்காந்து இயலும் – எழுத். பிறப்:3/2
அ ஆ ஆ இரண்டு அங்காந்து இயலும் – எழுத். பிறப்:3/2
றஃகான் னஃகான் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:12/2
ரகார ழகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:13/2
லகார ளகாரம் ஆ இரண்டும் பிறக்கும் – எழுத். பிறப்:14/3
மெய்யே உயிர் என்று ஆ ஈர் இயல – எழுத். புணர்:1/5
ஆ ஈர் இயல புணர் நிலை சுட்டே – எழுத். புணர்:5/7
எழுத்தே சாரியை ஆ இரு பண்பின் – எழுத். புணர்:10/3
ஆ இரண்டு என்ப பெயர் நிலை சுட்டே – எழுத். புணர்:15/2
அத்தே வற்றே ஆ இரு மொழி மேல் – எழுத். புணர்:31/1
வரு வழி நின்ற ஆ இரு புள்ளியும் – எழுத். தொகை:5/2
ஆ ஈர் இயல வல்லெழுத்து வரினே – எழுத். தொகை:9/4
அ ஆ உ ஊ ஏ ஔ என்னும் – எழுத். உரு:1/1
யா என் வினாவும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். உரு:3/1
ஆ இயல் திரியாது என்மனார் புலவர் – எழுத். உரு:6/2
அ ஆ என்னும் மரப்பெயர் கிளவிக்கு – எழுத். உரு:9/1
ஆ எ ஆகும் யாம் என் இறுதி – எழுத். உரு:16/3
தான் யான் என்னும் ஆ ஈர் இறுதியும் – எழுத். உரு:20/1
அழனே புழனே ஆ இரு மொழிக்கும் – எழுத். உரு:21/1
உயிர் முன் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். உயி.மயங்:5/1
ஆ மு பெயரும் மெல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:27/2
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். உயி.மயங்:29/2
அன்று வரு-காலை ஆ ஆகுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/1
பூ என் ஒரு பெயர் ஆ இயல்பு இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:66/1
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயர்க்கும் – எழுத். உயி.மயங்:69/1
ஆ மு பெயரும் சே_மர இயல – எழுத். உயி.மயங்:80/2
ஆ மு பெயரும் அவற்று ஓர்_அன்ன – எழுத். புள்.மயங்:33/2
ஆ முறை இரண்டும் உரிமையும் உடைத்தே – எழுத். புள்.மயங்:45/3
ஆ முறை இயற்பெயர் திரிபு இடன் இலவே – எழுத். புள்.மயங்:56/2
ஆ மு பெயர்க்கும் அம் இடை வருமே – எழுத். புள்.மயங்:80/2
அல் பெயர் எண்ணும் ஆ இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:98/2
உயிர் முன் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். புள்.மயங்:99/1
ஆ இரு_மூன்றே உகரம் குறுகு இடன் – எழுத். குற்.புண:1/3
நடை ஆ இயல என்மனார் புலவர் – எழுத். குற்.புண:8/2
ஆ இயல் திரியா வல்லெழுத்து இயற்கை – எழுத். குற்.புண:22/3
ஆ முறை இரண்டும் உரிமையும் உடைத்தே – எழுத். குற்.புண:25/4
ஆயிரம் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். குற்.புண:30/1
ஊ ஆ ஆகும் இயற்கைத்து என்ப – எழுத். குற்.புண:58/4
அளவும் நிறையும் ஆ இயல் திரியா – எழுத். குற்.புண:69/1
அளவும் நிறையும் ஆ இயல் திரியா – எழுத். குற்.புண:72/1
உயர்திணை அஃறிணை ஆ இரு மருங்கின் – எழுத். குற்.புண:77/4
ஆ இரு திணையின் இசைக்குமன சொல்லே – சொல். கிளவி:1/3
ஆ இரு பாற்சொல் அஃறிணையவ்வே – சொல். கிளவி:3/2
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். கிளவி:9/1
தரு சொல் வரு சொல் ஆ இரு கிளவியும் – சொல். கிளவி:29/2
தன்மை முன்னிலை ஆ ஈர் இடத்த – சொல். கிளவி:29/3
யாது எவன் என்னும் ஆ இரு கிளவியும் – சொல். கிளவி:31/1
ஆ இரு வகைய பல பொருள் ஒரு சொல் – சொல். கிளவி:52/3
ஆ அறு_மூன்றும் உளப்பட தொகைஇ – சொல். கிளவி:57/6
ஆ ஈர்_ஐந்தொடு பிறவும் அன்ன – சொல். கிளவி:58/4
பிண்ட பெயரும் ஆ இயல் திரியா – சொல். வேற்.மயங்:7/1
ஆ எட்டு என்ப தொழில் முதனிலையே – சொல். வேற்.மயங்:29/5
அன் என் இறுதி ஆ ஆகும்மே – சொல். விளி:13/1
ஆ இரண்டு என்ப அறிந்திசினோரே – சொல். பெயர்:4/2
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். பெயர்:6/4
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயரும் – சொல். பெயர்:9/7
ஆ இரண்டு என்ப முறைப்பெயர் நிலையே – சொல். பெயர்:25/2
ஆ ஓ ஆகும் பெயரும்-மார் உளவே – சொல். பெயர்:41/1
ஆ இடன் அறிதல் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். பெயர்:41/2
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும் – சொல். வினை:4/4
அ நா கிளவியொடு ஆ எண் கிளவியும் – சொல். வினை:5/4
ஆ ஓ ஆகும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வினை:14/2
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி – சொல். வினை:19/1
அ முறை நின்ற ஆ எண் கிளவியும் – சொல். வினை:25/4
முன்னிலை தன்மை ஆ ஈர் இடத்தொடு – சொல். வினை:29/2
இறப்பே எதிர்வே ஆ இரு காலமும் – சொல். வினை:50/1
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைத்து என்ப – சொல். இடை:19/2
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைய என்ப – சொல். இடை:24/2
ஆ ஏழ் சொல்லும் அசைநிலை கிளவி – சொல். இடை:31/3
ஆ இயல் நிலையும் காலத்தானும் – சொல். இடை:33/2
ஆ ஈறு ஆகிய என்று என் கிளவியும் – சொல். இடை:41/2
ஆ இரு கிளவியும் எண்ணு-வழி பட்டன – சொல். இடை:41/3
அலமரல் தெருமரல் ஆ இரண்டும் சுழற்சி – சொல். உரி:13/1
கெடவரல் பண்ணை ஆ இரண்டும் விளையாட்டு – சொல். உரி:21/1
இலம்பாடு ஒற்கம் ஆ இரண்டும் வறுமை – சொல். உரி:62/1
ஆ முறை மூன்றும் அச்ச பொருள – சொல். உரி:67/2
அச்சம் முன்தேற்று ஆ ஈர் ஐந்தும் – சொல். உரி:85/4
குறிப்பே இசையே ஆ ஈர்_ஐந்தும் – சொல். எச்ச:34/3
முதல் எனப்படுவது ஆ இரு வகைத்தே – பொருள். அகத்:17/1
பெயரும் வினையும் என்று ஆ இரு வகைய – பொருள். அகத்:20/1
கலியே பரிபாட்டு ஆ இரு பாவினும் – பொருள். அகத்:53/3
ஆ தந்து ஓம்பல் மேவற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:2/2
ஊர் கொலை ஆ_கோள் பூசல் மாற்றே – பொருள். புறத்:3/5
ஆர் அமர் ஓட்டலும் ஆ பெயர்த்து தருதலும் – பொருள். புறத்:5/11
ஆ வகை பிறவும் தோன்று-மன் பொருளை – பொருள். கள:22/6
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – பொருள். கள:49/2
அழியல் அஞ்சல் என்று ஆ இரு பொருளினும் – பொருள். கற்:5/22
ஆ இரு_நான்கே அழிவு இல் கூட்டம் – பொருள். மெய்ப்:23/5
முதலும் சினையும் என்று ஆ இரு பொருட்கும் – பொருள். உவம:6/1
ஆ இரு தொடைக்கும் கிளை எழுத்து உரிய – பொருள். செய்யு:94/1
ஆ இரு பாவினுள் அடங்கும் என்ப – பொருள். செய்யு:107/3
குழவியும் மகவும் ஆ இரண்டு அல்லவை – பொருள். மரபி:23/1
கோழி கூகை ஆ இரண்டு அல்லவை – பொருள். மரபி:55/1

TOP


ஆ-வயின் (26)

ஆ-வயின் வரூஉம் மகரம் ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:1/3
ஆ-வயின் அண்ணம் ஒற்றவும் வருடவும் – எழுத். பிறப்:14/2
ஆ-வயின் வகரம் ஐயொடும் கெடுமே – எழுத். உரு:6/3
ஆ-வயின் னகரம் ஒற்று ஆகும்மே – எழுத். உரு:7/2
ஆ-வயின் யகர மெய் கெடுதல் வேண்டும் – எழுத். உரு:16/4
அஃது என் கிளவி ஆ-வயின் கெடுமே – எழுத். உரு:27/4
ஆ-வயின் இறுதி மெய்யொடும் கெடுமே – எழுத். உரு:29/3
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:48/3
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:51/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து மிகுதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:66/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:92/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து மிகுதலும் உரித்தே – எழுத். புள்.மயங்:6/1
ஆ-வயின் உகரம் கெடுதலும் உரித்தே – எழுத். புள்.மயங்:79/2
ஆ-வயின் ஒற்று இடை மிகுதல் இல்லை – எழுத். குற்.புண:71/2
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் – சொல். கிளவி:58/5
ஆ-வயின் மூன்றொடு அ பதினைந்தும் – சொல். பெயர்:8/7
ஆ-வயின் மூன்றொடு அ பதினைந்தும் – சொல். பெயர்:13/6
ஆ-வயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் – சொல். இடை:26/2
ஆ-வயின் மூன்றும் பிரிவு இல் அசைநிலை – சொல். இடை:32/2
ஆ-வயின் நான்கும் உள்ளதன் நுணுக்கம் – சொல். உரி:32/2
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே – சொல். எச்ச:36/3
ஆ-வயின் வரூஉம் கிழவரும் உளரே – பொருள். அகத்:21/2
ஆ-வயின் வரூஉம் புறநிலை வாழ்த்தும் – பொருள். புறத்:35/9
ஆ-வயின் வரூஉம் பல் வேறு நிலையினும் – பொருள். கற்:6/41
ஆ-வயின் நிகழும் என்மனார் புலவர் – பொருள். கற்:8/2
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் – பொருள். பொருளி:53/5

TOP


ஆ-வயினான (11)

மே கூறு இயற்கை ஆ-வயினான – எழுத். தொகை:6/2
ஆய்தம் கெடுதல் ஆ-வயினான – எழுத். உரு:28/3
டகாரம் ஒற்றும் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:38/3
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:59/2
ஆகாரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:82/3
ஒகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:90/2
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:1/4
மெல்லெழுத்து மிகுதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:20/4
மெல்லெழுத்து மிகுதல் ஆ-வயினான – எழுத். புள்.மயங்:25/4
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். குற்.புண:33/2
முதல் நிலை நீடல் ஆ-வயினான – எழுத். குற்.புண:50/3

TOP


ஆ_கோள் (1)

ஊர் கொலை ஆ_கோள் பூசல் மாற்றே – பொருள். புறத்:3/5

TOP


ஆக்க (1)

ஆக்க கிளவி காரணம் இன்றியும் – சொல். கிளவி:22/1

TOP


ஆக்கத்து (1)

கற்பின் ஆக்கத்து நிற்றல்-கண்ணும் – பொருள். கள:24/9

TOP


ஆக்கம் (8)

பிறப்பின் ஆக்கம் வேறு வேறு இயல – எழுத். பிறப்:1/7
மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் – எழுத். பிறப்:18/1
சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும் – 18/2
புதுமை பழமை ஆக்கம் என்றா – சொல். வேற்.இய:17/6
உயர்திணை மருங்கின் ஆக்கம் இல்லை – சொல். பெயர்:33/2
கழிவே ஆக்கம் ஒழியிசை கிளவி என்று – சொல். இடை:4/1
முற்றே எண்ணே தெரிநிலை ஆக்கம் என்று – சொல். இடை:7/2
ஆக்கம் செப்பல் நாணு வரை இறத்தல் – பொருள். கள:9/2
புணர்ந்துழி உண்மை பொழுது மறுப்பு ஆக்கம் – பொருள். மெய்ப்:24/3
அருள் மிக உடைமை அன்பு தொக நிற்றல் – 24/4

TOP


ஆக்கம்-தானே (1)

ஆக்கம்-தானே காரணம் முதற்றே – சொல். கிளவி:21/1

TOP


ஆக்கமும் (1)

பால் வரை கிளவியும் பண்பின் ஆக்கமும் – சொல். வேற்.மயங்:27/5
காலத்தின் அறியும் வேற்றுமை கிளவியும் – 27/6

TOP


ஆக்கமொடு (4)

செயற்கை பொருளை ஆக்கமொடு கூறல் – சொல். கிளவி:20/1
ஆக்கமொடு புணர்ந்த ஏது கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:9/2
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே – சொல். எச்ச:36/3
புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு – பொருள். மெய்ப்:7/1
மடிமை சாலா மருட்கை நான்கே – 7/2

TOP


ஆக்கல் (1)

முன்னிலை ஆக்கல் சொல்வழிப்படுத்தல் – பொருள். கள:10/1

TOP


ஆக்கலின் (1)

ஆக்கலின் சார்தலின் செலவின் கன்றலின் – சொல். வேற்.இய:11/7

TOP


ஆக்கி (1)

இழைத்து ஆங்கு ஆக்கி கொடுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/9

TOP


ஆக்கிய (2)

தான் வெகுண்டு ஆக்கிய தகுதி-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/22
பின் முறை ஆக்கிய பெரும் பொருள் வதுவை – பொருள். கற்:31/1

TOP


ஆக (11)

ஒன்று முதல் ஆக பத்து ஊர்ந்து வரூஉம் – எழுத். உரு:27/1
மெய்ம்மை ஆக அகரம் மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:21/2
ஒன்று முதல் ஆக எட்டன் இறுதி – எழுத். குற்.புண:28/1
இன்னதற்கு இது பயன் ஆக என்னும் – சொல். வேற்.மயங்:29/3
ஆக ஆகல் என்பது என்னும் – சொல். இடை:32/1
தன் பிழைப்பு ஆக தழீஇ தேறலும் – பொருள். கள:20/29
இரு பெயர் மூன்றும் உரிய ஆக – பொருள். பொருளி:2/10
உவம வாயில் படுத்தலும் உவமம் – 2/11
ஆங்கு_அவை ஒரு-பால் ஆக ஒரு-பால் – பொருள். மெய்ப்:12/1
நால் எழுத்து ஆதி ஆக ஆறு எழுத்து – பொருள். செய்யு:36/1
செப்பிய நான்கும் தனக்கு உறுப்பு ஆக – பொருள். செய்யு:121/2
காமம் கண்ணிய நிலைமைத்து ஆகும் – 121/3
நாலீர் ஐம்பது உயர்பு அடி ஆக – பொருள். செய்யு:162/2
ஐ ஐந்து ஆகும் இழிபு அடிக்கு எல்லை – 162/3

TOP


ஆகல் (3)

ஆக ஆகல் என்பது என்னும் – சொல். இடை:32/1
பிழைத்தது பிழையாது ஆகல் வேண்டியும் – பொருள். அகத்:28/3
போக்கு இன்று ஆகல் உறழ்கலிக்கு இயல்பே – பொருள். செய்யு:156/2

TOP


ஆகலான (4)

தான் செலற்கு உரிய வழி ஆகலான – பொருள். கள:29/3
துனையோர் கருமம் ஆகலான – பொருள். கள:32/4
செல்வன் பணி மொழி இயல்பு ஆகலான – பொருள். கற்:33/3
நிகழ்ச்சி அவர்கட்கு ஆகலான – பொருள். மரபி:92/2

TOP


ஆகலின் (5)

நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின் – பொருள். கள:17/2
குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை – 17/3
அவன் அறிவு ஆற்ற அறியும் ஆகலின் – பொருள். கற்:6/1
ஏற்றல்-கண்ணும் நிறுத்தல்-கண்ணும் – 6/2
கிழவனை ககடூஉ புலம்பு பெரிது ஆகலின் – பொருள். கற்:6/5
அலமரல் பெருகிய காமத்து மிகுதியும் – 6/6
துறந்த ஒழுக்கம் பழித்து அன்று ஆகலின் – பொருள். பொருளி:21/2
ஒன்றும் வேண்டா காப்பின்-உள்ளே – 21/3
உறுகண் ஓம்பல் தன் இயல்பு ஆகலின் – பொருள். பொருளி:45/1
உரியது ஆகும் தோழி-கண் உரனே – 45/2

TOP


ஆகலும் (7)

மெய்ம்மை ஆகலும் உறழ தோன்றலும் – எழுத். தொகை:14/4
கூற்று-வயின் ஓர் அளபு ஆகலும் உரித்தே – சொல். இடை:38/2
மிகுதியும் வனப்பும் ஆகலும் உரித்தே – சொல். உரி:80/1
ஐயமும் கரிப்பும் ஆகலும் உரித்தே – சொல். உரி:86/1
தாமே தூதுவர் ஆகலும் உரித்தே – பொருள். கள:28/2
உரியது ஆகலும் உண்டு என மொழிப – பொருள். பொருளி:10/2
அளபெடை அசை நிலை ஆகலும் உரித்தே – பொருள். செய்யு:17/1

TOP


ஆகா (8)

ரகார ழகாரம் குற்றொற்று ஆகா – எழுத். மொழி:16/2
உயிர் மெய் அல்லன மொழி முதல் ஆகா – எழுத். மொழி:27/1
எகர ஒகரம் பெயர்க்கு ஈறு ஆகா – எழுத். உயி.மயங்:70/1
முன்னிலை மொழிய என்மனார் புலவர் – 70/2
ஈர் ஒற்று தொடர்மொழி இடைத்தொடர் ஆகா – எழுத். குற்.புண:2/2
காட்டல் ஆகா பொருள என்ப – பொருள். பொருளி:53/7
கடியல் ஆகா கடன் அறிந்தோர்க்கே – பொருள். மரபி:68/9
துளக்கல் ஆகா துணைமை எய்தி – பொருள். மரபி:100/5
அளக்கல் ஆகா அரும் பொருட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/6

TOP


ஆகாது (2)

எ என வரும் உயிர் மெய் ஈறு ஆகாது – எழுத். மொழி:38/1
தனி குறில் முதல் அசை மொழி சிதைந்து ஆகாது – பொருள். செய்யு:7/1

TOP


ஆகார (3)

ஆகார இறுதி அகர இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:19/1
ஈகார இறுதி ஆகார இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:47/1
ஊகார இறுதி ஆகார இயற்றே – எழுத். உயி.மயங்:62/1

TOP


ஆகாரம் (3)

ஆகாரம் வருதல் ஆ-வயினான – எழுத். உயி.மயங்:82/3
அகர ஆகாரம் வரூஉம்-காலை – எழுத். புள்.மயங்:16/1
இயற்கை ஆதலும் ஆகாரம் வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:77/3

TOP


ஆகி (22)

உரு உரு ஆகி அகரமொடு உயிர்த்தலும் – எழுத். நூல்:17/2
உயிரும் புள்ளியும் இறுதி ஆகி – எழுத். தொகை:22/1
அளவும் நிறையும் எண்ணும் சுட்டி – 22/2
அளவிற்கும் நிறையிற்கும் மொழி முதல் ஆகி – எழுத். தொகை:28/1
உள எனப்பட்ட ஒன்பதிற்று எழுத்தே – 28/2
உயிரும் புள்ளியும் இறுதி ஆகி – எழுத். குற்.புண:77/1
குறிப்பினும் பண்பினும் இசையினும் தோன்றி – 77/2
த ந நு எ என அவை முதல் ஆகி – சொல். விளி:37/1
தன்மை குறித்த ன ர ள என் இறுதியும் – 37/2
திரிபு வேறுபடூஉம் செய்திய ஆகி – சொல். வினை:25/5
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய – 25/6
அசைநிலை கிளவி ஆகி வருநவும் – சொல். இடை:2/5
இசைநிறை கிளவி ஆகி வருநவும் – சொல். இடை:2/6
ஆகி தோன்றும் பாங்கோர் பாங்கினும் – பொருள். அகத்:41/16
மரபு நிலை திரியா மாட்சிய ஆகி – பொருள். அகத்:45/1
விரவும் பொருளும் விரவும் என்ப – 45/2
எழுபது வகையின் வழு இல ஆகி – பொருள். செய்யு:50/3
அறுநூற்று இருபத்தைந்து ஆகும்மே – 50/4
கைக்கிளை-தானே வெண்பா ஆகி – பொருள். செய்யு:119/1
ஆசிரிய இயலான் முடியவும் பெறுமே – 119/2
தரவு இன்று ஆகி தாழிசை பெற்றும் – பொருள். செய்யு:149/1
எழுத்தொடும் சொல்லொடும் புணராது ஆகி – பொருள். செய்யு:179/1
பொருள் புறத்ததுவே குறிப்பு மொழியே – 179/2
பாட்டு இடை கலந்த பொருள ஆகி – பொருள். செய்யு:180/1
பாட்டின் இயல பண்ணத்திய்யே – 180/2
எண் வகை இயல் நெறி பிழையாது ஆகி – பொருள். செய்யு:205/1
முன்னுற கிளந்த முடிவினது அதுவே – 205/2
சொற்சீர்த்து ஆகி நூல் பால் பயிலும் – பொருள். செய்யு:214/2
மரபு நிலை திரியா மாட்சிய ஆகி – பொருள். மரபி:93/1
உரை படு நூல் தாம் இரு வகை இயல – 93/2
மெய்ப்பட கிளந்த வகையது ஆகி – பொருள். மரபி:98/2
ஈர்_ஐம் குற்றமும் இன்றி நேரிதின் – 98/3
சில் வகை எழுத்தின் செய்யுட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/2
சொல்லும்-காலை உரை அகத்து அடக்கி – 100/3
நுண்மையொடு புணர்ந்த ஒண்மைத்து ஆகி – பொருள். மரபி:100/4
துளக்கல் ஆகா துணைமை எய்தி – 100/5
அளக்கல் ஆகா அரும் பொருட்டு ஆகி – பொருள். மரபி:100/6
பல வகையானும் பயன் தெரிபு உடையது – 100/7

TOP


ஆகிய (41)

னஃகான் றஃகான் ஆகிய நிலைத்தே – எழுத். புணர்:19/2
அஃகான் நிற்றல் ஆகிய பண்பே – எழுத். புணர்:20/2
உயிர் முதல் ஆகிய மொழியும் உளப்பட – எழுத். தொகை:2/2
உயிர் ஈறு ஆகிய முன்னிலை கிளவியும் – எழுத். தொகை:9/1
உயிர் ஈறு ஆகிய உயர்திணை பெயரும் – எழுத். தொகை:11/1
தம்மின் ஆகிய தொழிற்சொல் முன் வரின் – எழுத். தொகை:14/3
சுட்டு முதல் ஆகிய இகர இறுதியும் – எழுத். தொகை:17/1
சுட்டு முதல் ஆகிய ஐ என் இறுதி – எழுத். உரு:5/1
யாது என் இறுதியும் சுட்டு முதல் ஆகிய – எழுத். உரு:28/1
ஆய்த இறுதியும் அன்னொடு சிவணும் – 28/2
சுட்டு முதல் ஆகிய வகர இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:82/2
யாது என் இறுதியும் சுட்டு முதல் ஆகிய – எழுத். குற்.புண:17/1
ஆய்த இறுதியும் உருபு இயல் நிலையும் – 17/2
ஒன்று முதல் ஆகிய பத்து ஊர் கிளவி – எழுத். குற்.புண:70/1
வழக்கின் ஆகிய உயர் சொல் கிளவி – சொல். கிளவி:27/3
சுட்டு முதல் ஆகிய காரண கிளவியும் – சொல். கிளவி:40/1
சிறப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை கிளவிக்கும் – சொல். கிளவி:41/1
பெயரின் ஆகிய தொகையும்-மார் உளவே – சொல். வேற்.இய:6/1
புள்ளியும் உயிரும் இறுதி ஆகிய – சொல். விளி:34/1
அஃறிணை மருங்கின் எல்லா பெயரும் – 34/2
சுட்டு முதல் ஆகிய அன்னும் ஆனும் – சொல். பெயர்:9/8
அவை முதல் ஆகிய பெண்டு என் கிளவியும் – சொல். பெயர்:9/9
அவை முதல் ஆகிய ஆய்த பெயரும் – சொல். பெயர்:13/2
அவை முதல் ஆகிய வகர பெயரும் – சொல். பெயர்:13/4
ஒப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை உளப்பட – சொல். பெயர்:14/5
பண்பின் ஆகிய சினைமுதல் கிளவியும் – சொல். வினை:23/4
ஆ ஈறு ஆகிய என்று என் கிளவியும் – சொல். இடை:41/2
ஏயின் ஆகிய எண்ணின் இறுதியும் – சொல். இடை:42/3
த ந நு எ எனும் அவை முதல் ஆகிய – சொல். எச்ச:14/1
கிளை நுதல் பெயரும் பிரிப்ப பிரியா – 14/2
ஆகிய நிலைமை அவரும் அன்னர் – பொருள். அகத்:24/2
ஆகிய கிளவி அ வழி உரிய – பொருள். அகத்:36/8
வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். அகத்:40/2
ஒற்றின் ஆகிய வேயே வேய்ப்புறம் – பொருள். புறத்:3/3
முற்றின் ஆகிய புறத்து இறை முற்றிய – பொருள். புறத்:3/4
நீக்கலின் ஆகிய நிலைமையும் நோக்கி – பொருள். கள:11/19
இரு வகை குறி பிழைப்பு ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கள:16/1
கீழோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டே – பொருள். கற்:3/2
தன்னின் ஆகிய தகுதி-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/26
இன்பமும் இடும்பையும் ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கற்:6/7
புலத்தலும் ஊடலும் ஆகிய இடத்தும் – பொருள். கற்:16/1
வழுவின் ஆகிய குற்றம் காட்டலும் – பொருள். பொருளி:16/2
அந்தம் இல் சிறப்பின் ஆகிய இன்பம் – பொருள். பொருளி:49/1
அ நிலை மருங்கின் அறம் முதல் ஆகிய – பொருள். செய்யு:106/1
மு முதல் பொருட்கும் உரிய என்ப – 106/2
இவை முதல் ஆகிய இயல் நெறி திரியாது – பொருள். செய்யு:187/2

TOP


ஆகியர் (1)

இன்னது பிழைப்பின் இது ஆகியர் என – பொருள். புறத்:24/8

TOP


ஆகியும் (5)

ஒரு பொருள் குறித்த வேறு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/1
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – 3/2
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல். எச்ச:3/2
இரு பாற்று என்ப திரிசொல் கிளவி – 3/3
முற்றடி இன்றி குறைவு சீர்த்து ஆகியும் – பொருள். செய்யு:123/2
மொழி அசை ஆகியும் வழி அசை புணர்ந்தும் – 123/3
மொழி அசை ஆகியும் வழி அசை புணர்ந்தும் – பொருள். செய்யு:123/3
தாழிசை இன்றி தரவு உடைத்து ஆகியும் – பொருள். செய்யு:149/2
எண் இடை இட்டு சின்னம் குன்றியும் – 149/3

TOP


ஆகு (16)

முதல் ஆகு எழுத்து ஙகரமொடு தோன்றும் – எழுத். நூல்:29/2
இரண்டு தலை இட்ட முதல் ஆகு இருபஃது – எழுத். புணர்:1/2
நிறுத்த சொல்லின் ஈறு ஆகு எழுத்தொடு – எழுத். புணர்:6/2
ஈறு ஆகு அகர முனை கெடுதல் வேண்டும் – எழுத். புணர்:13/2
அளபு ஆகு மொழி முதல் நிலைஇய உயிர்-மிசை – எழுத். புணர்:19/1
ஞ ந ம ய வ எனும் முதல் ஆகு மொழியும் – எழுத். தொகை:2/1
மெய் பிறிது ஆகு இடத்து இயற்கை ஆதலும் – எழுத். தொகை:15/10
ஈறு ஆகு புள்ளி அகரமொடு நிலையும் – எழுத். தொகை:19/3
கொள தகு மரபின் ஆகு இடன் உடைத்தே – எழுத். புள்.மயங்:77/4
ஆண்மை அறி சொற்கு ஆகு இடன் இன்றே – சொல். கிளவி:12/2
அதற்கு படு பொருளின் அது ஆகு கிளவியின் – சொல். வேற்.இய:15/2
அசைநிலை கிளவி ஆகு வழி அறிதல் – சொல். இடை:23/1
இரவின் கிளவி ஆகு இடன் உடைய – சொல். எச்ச:48/2
செய் என் கிளவி ஆகு இடன் உடைத்தே – சொல். எச்ச:54/2
அசை கூன் ஆகு அ-வயினான – பொருள். செய்யு:48/1
இது ஆகு இ திணைக்கு உரிப்பொருள் என்னாது – பொருள். செய்யு:208/3

TOP


ஆகுதலும் (1)

அன்று வரு-காலை ஆ ஆகுதலும் – எழுத். உயி.மயங்:56/1
ஐ வரு-காலை மெய் வரைந்து கெடுதலும் – 56/2

TOP


ஆகுநவும் (7)

இயல்பு ஆகுநவும் உறழ்பு ஆகுநவும் என்று – எழுத். தொகை:9/3
இயல்பு ஆகுநவும் உறழ்பு ஆகுநவும் என்று – எழுத். தொகை:9/3
இயல்பு ஆகுநவும் வல்லெழுத்து மிகுநவும் – எழுத். தொகை:16/4
உறழ் ஆகுநவும் என்மனார் புலவர் – எழுத். தொகை:16/5
வல்லெழுத்து மிகுநவும் உறழ் ஆகுநவும் – எழுத். தொகை:17/5
சொல்லிய மருங்கின் உள என மொழிப – 17/6
நெடியதன் இறுதி இயல்பு ஆகுநவும் – எழுத். புள்.மயங்:105/1
வேற்றுமை அல் வழி வேற்றுமை நிலையலும் – 105/2
வேற்றுமை பொருள்-வயின் உருபு ஆகுநவும் – சொல். இடை:2/4
அசைநிலை கிளவி ஆகி வருநவும் – 2/5

TOP


ஆகுப (1)

மன்னர் பாங்கின் பின்னோர் ஆகுப – பொருள். அகத்:30/1

TOP


ஆகுபெயர் (1)

அனை மரபினவே ஆகுபெயர் கிளவி – சொல். வேற்.மயங்:31/6

TOP


ஆகும் (181)

இகர உகரம் இசை நிறைவு ஆகும் – எழுத். மொழி:9/2
க ச த ப ங ஞ ந ம ஈர் ஒற்று ஆகும் – எழுத். மொழி:15/2
னகார மகாரம் ஈர் ஒற்று ஆகும் – எழுத். மொழி:18/2
அகர இகரம் ஐகாரம் ஆகும் – எழுத். மொழி:21/1
அகர உகரம் ஔகாரம் ஆகும் – எழுத். மொழி:22/1
ஓர் அளபு ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே – எழுத். மொழி:24/1
பன்னீர் உயிரும் மொழி முதல் ஆகும் – எழுத். மொழி:26/1
உயிர் ஔ எஞ்சிய இறுதி ஆகும் – எழுத். மொழி:36/1
க வவொடு இயையின் ஔவும் ஆகும் – எழுத். மொழி:37/1
முன்னர் கெடுதல் உரித்தும் ஆகும் – எழுத். புணர்:18/3
தன் மெய் திரிந்து ங ஞ ந ஆகும் – எழுத். புணர்:27/2
மெய் உயிர் நீங்கின் தன் உரு ஆகும் – எழுத். புணர்:37/1
மொழி முதல் ஆகும் எல்லா எழுத்தும் – எழுத். தொகை:5/1
நும் என் இறுதி இயற்கை ஆகும் – எழுத். உரு:15/1
ஆ எ ஆகும் யாம் என் இறுதி – எழுத். உரு:16/3
இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப – எழுத். உரு:25/2
சாரியை கிளவி இயற்கையும் ஆகும் – எழுத். உரு:29/2
ஆ-வயின் இறுதி மெய்யொடும் கெடுமே – 29/3
அத்தும் இன்னும் சாரியை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:39/2
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:48/3
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:51/2
சுட்டின் முன்னரும் அ தொழிற்று ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:53/1
கூறிய வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:73/2
நிலை இன்று ஆகும் ஐ என் உயிரே – எழுத். உயி.மயங்:82/2
கூறிய வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:88/2
இல்லொடு கிளப்பின் இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:91/1
ஆ-வயின் வல்லெழுத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். உயி.மயங்:92/2
டகாரம் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே – எழுத். புள்.மயங்:7/2
அல்வழி எல்லாம் மெல்லெழுத்து ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:19/1
அல்லது கிளப்பின் இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:26/1
அ பால் மொழி-வயின் இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:31/5
றகாரம் ஆகும் வேற்றுமை பொருட்கே – எழுத். புள்.மயங்:37/2
குயின் என் கிளவி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:40/1
இறாஅல் தோற்றம் இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:48/1
சிறப்பொடு வரு வழி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:54/1
தாய் என் கிளவி இயற்கை ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:63/1
மெல்லெழுத்து இயையின் னகாரம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:72/1
வேற்றுமை அல்வழி ஆய்தம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:84/1
மெல்லெழுத்து இயையின் அ எழுத்து ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:85/1
அக்கு இடை வருதல் உரித்தும் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:89/2
பீர் என் கிளவியொடு ஓர்_இயற்று ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:91/2
மெல்லெழுத்து இயையின் ணகாரம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:102/1
வல்லொற்று இறுதி கிளை ஒற்று ஆகும் – எழுத். குற்.புண:9/4
சொல்லிய பண்பின் இயற்கை ஆகும் – எழுத். குற்.புண:20/2
யா வினா மொழியே இயல்பும் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:23/1
ஒற்று மெய் திரிந்து னகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:27/3
தெற்கொடு புணரும்-காலையான – 27/4
குறையாது ஆகும் இன் என் சாரியை – எழுத். குற்.புண:31/2
முதல் ஈர் எண்ணின் ஒற்று ரகரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:33/1
உகரம் வருதல் ஆ-வயினான – 33/2
மூன்றன் ஒற்றே பகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:36/1
நான்கன் ஒற்றே றகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:37/1
ஐந்தன் ஒற்றே மகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:38/1
எட்டன் ஒற்றே ணகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:39/1
ஒற்றிய தகரம் றகரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:40/5
ஐந்தன் ஒற்றே மெல்லெழுத்து ஆகும் – எழுத். குற்.புண:43/1
நான்கன் ஒற்றே லகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:48/1
தோன்றிய வகரத்து இயற்கை ஆகும் – எழுத். குற்.புண:51/2
மூன்றன் ஒற்றே நகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:56/1
ஊ ஆ ஆகும் இயற்கைத்து என்ப – எழுத். குற்.புண:58/4
மூன்றன் ஒற்றே வகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:61/1
நான்கன் ஒற்றே லகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:62/1
ஐந்தன் ஒற்றே யகாரம் ஆகும் – எழுத். குற்.புண:63/1
அவை ஊர் பத்தினும் அ தொழிற்று ஆகும் – எழுத். குற்.புண:68/1
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – சொல். கிளவி:8/2
அ பொருள் ஆகும் உறழ் துணை பொருளே – சொல். கிளவி:16/2
ஈறு பெயர்க்கு ஆகும் இயற்கைய என்ப – சொல். வேற்.இய:8/2
இரண்டன் மருங்கின் ஏதுவும் ஆகும் – சொல். வேற்.மயங்:10/2
ஏழும் ஆகும் உறை நிலத்தான – சொல். வேற்.மயங்:15/2
அ பொருள் ஆறற்கு உரித்தும் ஆகும் – சொல். வேற்.மயங்:16/2
இ ஈ ஆகும் ஐ ஆய் ஆகும் – சொல். விளி:4/2
இ ஈ ஆகும் ஐ ஆய் ஆகும் – சொல். விளி:4/2
இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப – சொல். விளி:8/2
அண்மை சொல்லே இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:10/1
அண்மை சொல்லிற்கு அகரமும் ஆகும் – சொல். விளி:14/1
ஆன் என் இறுதி இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:15/1
அயல் நெடிது ஆயின் இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:28/1
சொல்லின் ஆகும் என்மனார் புலவர் – சொல். பெயர்:2/2
ஆ ஓ ஆகும் பெயரும்-மார் உளவே – சொல். பெயர்:41/1
ஆ ஓ ஆகும் செய்யுள்-உள்ளே – சொல். வினை:14/2
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும் – சொல். வினை:20/2
மன்னாது ஆகும் வியங்கோள் கிளவி – சொல். வினை:29/3
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைத்து என்ப – சொல். இடை:19/2
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைய என்ப – சொல். இடை:24/2
ஒப்பு இல் போலியும் அ பொருட்டு ஆகும் – சொல். இடை:30/1
எச்ச கிளவி உரித்தும் ஆகும் – சொல். இடை:37/2
உம் உந்து ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே – சொல். இடை:44/1
உரு உட்கு ஆகும் புரை உயர்பு ஆகும் – சொல். உரி:4/1
உரு உட்கு ஆகும் புரை உயர்பு ஆகும் – சொல். உரி:4/1
மல்லல் வளனே ஏ பெற்று ஆகும் – சொல். உரி:7/1
பசப்பு நிறன் ஆகும் – சொல். உரி:10/1
இசைப்பு இசை ஆகும் – சொல். உரி:12/1
தீர்தலும் தீர்த்தலும் விடல் பொருட்டு ஆகும் – சொல். உரி:20/1
நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும் – சொல். உரி:25/1
துவன்று நிறைவு ஆகும் – சொல். உரி:34/1
வறிது சிறிது ஆகும் – சொல். உரி:38/1
எற்றம் நினைவும் துணிவும் ஆகும் – சொல். உரி:39/1
பணையே பிழைத்தல் பெருப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:41/1
படரே உள்ளல் செலவும் ஆகும் – சொல். உரி:42/1
நன்று பெரிது ஆகும் – சொல். உரி:45/1
தாவே வலியும் வருத்தமும் ஆகும் – சொல். உரி:46/1
தெவ்வு பகை ஆகும் – சொல். உரி:48/1
விறப்பே வெரூஉ பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:50/2
அழுங்கல் இரக்கமும் கேடும் ஆகும் – சொல். உரி:52/2
செழுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும் – சொல். உரி:54/1
இரங்கல் கழிந்த பொருட்டும் ஆகும் – சொல். உரி:61/2
கவர்வு விருப்பு ஆகும் – சொல். உரி:64/1
வய வலி ஆகும் – சொல். உரி:68/1
வாள் ஒளி ஆகும் – சொல். உரி:69/1
மதவே மடனும் வலியும் ஆகும் – சொல். உரி:79/1
ஐ வியப்பு ஆகும் – சொல். உரி:87/1
முனைவு முனிவு ஆகும் – சொல். உரி:88/1
எறுழ் வலி ஆகும் – சொல். உரி:90/1
இன்ன என்னும் குறிப்புரை ஆகும் – சொல். எச்ச:26/4
இசை படு பொருளே நான்கு வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:27/1
விரை சொல் அடுக்கே மூன்று வரம்பு ஆகும் – சொல். எச்ச:28/1
மெய்ம்மையானும் இ இரண்டு ஆகும் – சொல். எச்ச:31/5
அ ஆறு என்ப முற்று இயல் மொழியே – 31/6
பன்மைக்கு ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே – சொல். எச்ச:65/2
உரியது ஆகும் என்மனார் புலவர் – பொருள். அகத்:11/2
வந்த நிலத்தின் பயத்த ஆகும் – பொருள். அகத்:19/3
நிகழ்ந்தது நினைத்தற்கு ஏதுவும் ஆகும் – பொருள். அகத்:43/1
தள்ளாது ஆகும் திணை உணர் வகையே – பொருள். அகத்:46/2
உரியது ஆகும் என்மனார் புலவர் – பொருள். அகத்:53/4
ஆ தந்து ஓம்பல் மேவற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:2/2
வந்த ஈர்_ஏழ் வகையிற்று ஆகும் – பொருள். புறத்:3/8
அனை நெறி மரபிற்று ஆகும் என்ப – பொருள். புறத்:10/2
ஈர்_ஐந்து ஆகும் என்ப பேர் இசை – பொருள். புறத்:24/18
குழவி மருங்கினும் கிழவது ஆகும் – பொருள். புறத்:29/1
கூட்டி உரைக்கும் குறிப்புரை ஆகும் – பொருள். கள:5/2
களம் சுட்டு கிளவி கிழவியது ஆகும் – பொருள். கள:29/2
தான் செலற்கு உரிய வழி ஆகலான – 29/3
துணை சுட்டு கிளவி கிழவியது ஆகும் – பொருள். கள:32/3
துனையோர் கருமம் ஆகலான – 32/4
தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் – பொருள். கள:33/2
அங்கு அதன் முதல்வன் கிழவன் ஆகும் – பொருள். கள:48/2
கிழவோன் செய் வினைக்கு அச்சம் ஆகும் – பொருள். கற்:7/4
செவிலிக்கு உரிய ஆகும் என்ப – பொருள். கற்:12/3
இடித்து வரை நிறுத்தலும் அவரது ஆகும் – பொருள். கற்:14/1
கிழவனும் கிழத்தியும் அவர் வரை நிற்றலின் – 14/2
மகன் தாய் உயர்பும் தன் உயர்பு ஆகும் – பொருள். கற்:33/2
செல்வன் பணி மொழி இயல்பு ஆகலான – 33/3
புறத்தோர் ஆங்கண் புணர்வது ஆகும் – பொருள். கற்:35/1
வன்புறை குறித்த தவிர்ச்சி ஆகும் – பொருள். கற்:44/2
தான் அமர்ந்து வரூஉம் மேவற்று ஆகும் – பொருள். பொருளி:29/2
வன்புறை ஆகும் வருந்திய பொழுதே – பொருள். பொருளி:37/2
உரியது ஆகும் தோழி-கண் உரனே – பொருள். பொருளி:45/2
நால்_இரண்டு ஆகும் பாலும்-மார் உண்டே – பொருள். மெய்ப்:2/1
கிழக்கிடு பொருளொடு ஐந்தும் ஆகும் – பொருள். உவம:5/1
மருள்_அறு சிறப்பின் அஃது உவமம் ஆகும் – பொருள். உவம:9/2
நால்_இரண்டு ஆகும் பாலும்-மார் உண்டே – பொருள். உவம:18/1
நேர்பும் நிரைபும் ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:4/2
முன் நிரை உறினும் அன்ன ஆகும் – பொருள். செய்யு:14/1
நிரை அசை இயல ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:16/2
உரிச்சீர் வெண்பா ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:19/2
நேர் நிலை வஞ்சிக்கு ஆறும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:42/1
வஞ்சி அடியே இரு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:45/1
தோற்றம் மு சீர்த்து ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:68/2
வெண்பாட்டு ஈற்று அடி மு சீர்த்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:72/1
அசை சீர்த்து ஆகும் அ வழியான – பொருள். செய்யு:73/1
தூங்கல் ஓசை வஞ்சி ஆகும் – பொருள். செய்யு:84/1
அளபெடை தலைப்பெய ஐந்தும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:89/1
அஃது ஒழித்து ஒன்றின் எதுகை ஆகும் – பொருள். செய்யு:93/1
தெரிந்தனர் விரிப்பின் வரம்பு இல ஆகும் – பொருள். செய்யு:102/1
குட்டம் எருத்தடி உடைத்தும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:116/1
காமம் கண்ணிய நிலைமைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:121/3
அ பா நிலைமைக்கு உரிய ஆகும் – பொருள். செய்யு:122/2
மொழி கரந்து மொழியின் அது பழிகரப்பு ஆகும் – பொருள். செய்யு:126/1
ஒத்தாழிசைக்கலி இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:131/2
நேரடி பற்றிய நிலைமைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:141/3
ஒத்து மூன்று ஆகும் ஒத்தாழிசையே – பொருள். செய்யு:142/1
ஒருபோகு இயற்கையும் இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:147/1
கொச்சக ஒருபோகு ஆகும் என்ப – பொருள். செய்யு:149/6
ஆயிரம் ஆகும் இழிபு மூன்று அடியே – பொருள். செய்யு:157/2
ஐ ஐந்து ஆகும் இழிபு அடிக்கு எல்லை – பொருள். செய்யு:162/3
பொது மொழி தொடரின் அது படலம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:171/2
அதுவே-தானும் இரு வகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:174/1
அடி நிமிர் கிளவி ஈர்_ஆறு ஆகும் – பொருள். செய்யு:182/1
பொருள் நிகழ்வு உரைப்பது காலம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:202/3
மெய் பட முடிப்பது மெய்ப்பாடு ஆகும் – பொருள். செய்யு:204/2
புல்லிய கிளவி எச்சம் ஆகும் – பொருள். செய்யு:206/2
இடையிட்டு வந்த எதுகைத்து ஆகும் – பொருள். செய்யு:215/2
முடிந்தது போன்று முடியாது ஆகும் – பொருள். செய்யு:225/2
மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிது ஆகும் – பொருள். மரபி:91/1
முனைவன் கண்டது முதல் நூல் ஆகும் – பொருள். மரபி:94/2
வழி எனப்படுவது அதன் வழித்து ஆகும் – பொருள். மரபி:95/1
வழியின் நெறியே நால் வகைத்து ஆகும் – பொருள். மரபி:96/1
கரப்பு இன்றி முடிவது காண்டிகை ஆகும் – பொருள். மரபி:101/2
அன்ன பிறவும் அவற்று விரி ஆகும் – பொருள். மரபி:108/9

TOP


ஆகும்மே (25)

உள் பெறு புள்ளி உரு ஆகும்மே – எழுத். நூல்:14/1
இரு-வயின் நிலையும் பொருட்டு ஆகும்மே – எழுத். மொழி:43/2
ங ஞ ந ம என்னும் ஒற்று ஆகும்மே – எழுத். தொகை:1/3
அன்ன மரபின் மொழி-வயினான – 1/4
நின்ற சொல் முன் இயல்பு ஆகும்மே – எழுத். தொகை:2/4
த ந என வரின் ற ன ஆகும்மே – எழுத். தொகை:7/2
ஆ-வயின் னகரம் ஒற்று ஆகும்மே – எழுத். உரு:7/2
சுட்டு முதல் இறுதி இயல்பு ஆகும்மே – எழுத். உயி.மயங்:55/1
தோன்றிய வகாரத்து உரு ஆகும்மே – எழுத். குற்.புண:47/2
முதல் நிலை ஒகரம் ஓ ஆகும்மே – எழுத். குற்.புண:74/2
ரகரத்து உகரம் துவர கெடுமே – 74/3
பொருள் வேறுபடாஅது ஒன்று ஆகும்மே – சொல். கிளவி:37/2
அன் என் இறுதி ஆ ஆகும்மே – சொல். விளி:13/1
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:16/2
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:29/3
முறைப்பெயர் கிளவி இரண்டு ஆகும்மே – சொல். பெயர்:21/4
ஏனை பெயரே தம்தம் மரபின – 21/5
பல்-வழி நுதலிய நிலைத்து ஆகும்மே – சொல். பெயர்:32/2
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:45/4
இரு-வயின் நிலையும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். வினை:46/2
தன் பாலானும் பிறன் பாலானும் – 46/3
குருவும் கெழுவும் நிறன் ஆகும்மே – சொல். உரி:5/1
நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே – சொல். உரி:31/1
மெய்ப்பட தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே – சொல். உரி:85/5
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல் ஆகும்மே – சொல். எச்ச:5/2
முன்னுற கிளந்த இயல்பு ஆகும்மே – சொல். எச்ச:30/4
நினைய தோன்றிய முடிபு ஆகும்மே – சொல். எச்ச:36/2
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே – 36/3
தன் வினை ஒன்றிய முடிபு ஆகும்மே – சொல். எச்ச:40/2
அறுநூற்று இருபத்தைந்து ஆகும்மே – பொருள். செய்யு:50/4

TOP


ஆங்க (6)

ஆங்க என்னும் உரை_அசை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:2/3
அந்தில் ஆங்க அசைநிலை கிளவி என்று – சொல். இடை:19/1
ஆங்க உரையசை – சொல். இடை:29/1
ஒன்ற ஒடுங்க ஒட்ட ஆங்க – பொருள். உவம:11/4
என்ற வியப்ப என்றவை எனாஅ – 11/5
அன்ன ஆங்க மான விறப்ப – பொருள். உவம:12/1
ஆங்க நால் வகையினும் அடைந்த சார்போடு – பொருள். செய்யு:186/3

TOP


ஆங்கண் (3)

அன்னவை பிறவும் ஆங்கண் நிகழ – பொருள். கள:4/3
இறந்தது நினைஇ கிழவோன் ஆங்கண் – பொருள். கற்:31/4
கலங்கலும் உரியன் என்மனார் புலவர் – 31/5
புறத்தோர் ஆங்கண் புணர்வது ஆகும் – பொருள். கற்:35/1

TOP


ஆங்கனம் (2)

ஆங்கனம் விரிப்பின் அளவு இறந்தனவே – பொருள். செய்யு:51/1
ஆங்கனம் என மொழிப அறிந்திசினோரே – பொருள். செய்யு:213/12

TOP


ஆங்கு (32)

ஆங்கு அ நான்கே மொழி புணர் இயல்பே – எழுத். புணர்:6/9
அழிந்தது எதிர் கூறி விடுப்பினும் ஆங்கு அ – பொருள். அகத்:40/6
அனை நிலை வகையொடு ஆங்கு எழு வகையான் – பொருள். புறத்:20/8
ஆங்கு_அவை நிகழும் என்மனார் புலவர் – பொருள். கள:6/2
வரைவு உடன்படுதலும் ஆங்கு அதன் புறத்து – பொருள். கள:16/13
ஆங்கு அதன் தன்மையின் வன்புறை உளப்பட – பொருள். கள:23/44
ஆங்கு ஆங்கு ஒழுகும் ஒழுக்கமும் உண்டே – பொருள். கள:43/1
ஆங்கு ஆங்கு ஒழுகும் ஒழுக்கமும் உண்டே – பொருள். கள:43/1
இழைத்து ஆங்கு ஆக்கி கொடுத்தல்-கண்ணும் – பொருள். கற்:9/9
நட்பின் நடக்கை ஆங்கு அலங்கடையே – பொருள். பொருளி:6/1
அஞ்ச வந்த ஆங்கு இரு வகையினும் – பொருள். பொருளி:31/4
நோயும் வேட்கையும் நுகர்வும் என்று ஆங்கு – பொருள். பொருளி:53/4
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் – 53/5
ஆங்கு_அவை ஒரு-பால் ஆக ஒரு-பால் – பொருள். மெய்ப்:12/1
அறன் அளித்து உரைத்தல் ஆங்கு நெஞ்சு அழிதல் – பொருள். மெய்ப்:22/8
கள்ள கடுப்ப ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/7
மாற்ற மறுப்ப ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/9
வெல்ல வீழ ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/11
என்று ஆங்கு எட்டே பயனிலை உவமம் – பொருள். உவம:14/3
அ இயல் அல்லது பாட்டு ஆங்கு கிளவார் – பொருள். செய்யு:86/1
தூக்கு இயல் வகையே ஆங்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:87/1
தொடை வகை நிலையே ஆங்கு என மொழிப – பொருள். செய்யு:103/1
ஆசிரியப்பா வெண்பா என்று ஆங்கு – பொருள். செய்யு:107/2
ஆ இரு பாவினுள் அடங்கும் என்ப – 107/3
நடை நவின்று ஒழுகும் ஆங்கு என் கிளவி – பொருள். செய்யு:135/2
ஆங்கு அனை மரபின் இயலும் என்ப – பொருள். செய்யு:168/5
நேர் இன மணியை நிரல்பட வைத்த ஆங்கு – பொருள். செய்யு:170/1
ஓர்_இன பொருளை ஒரு வழி வைப்பது – 170/2
மொழிந்த ஆங்கு உரியர் முன்னத்தின் எடுத்தே – பொருள். செய்யு:195/2
ஒரு நெறிப்பட்டு ஆங்கு ஓர்_இயல் முடியும் – பொருள். செய்யு:198/1
சொலிய ஆங்கு அமையும் என்மனார் புலவர் – பொருள். செய்யு:201/6
ஓங்கிய மொழியான் ஆங்கு அவண் மொழியின் – பொருள். செய்யு:242/3
ஆங்கு_அவை நான்கும் குட்டிக்கு உரிய – பொருள். மரபி:6/2
வீழொடு என்று ஆங்கு_அவையும் அன்ன – பொருள். மரபி:88/2
சொல்லின் எச்சம் சொல்லிய ஆங்கு உணர்த்தல் – பொருள். மரபி:110/21

TOP


ஆங்கு_அவை (6)

ஆங்கு_அவை நிகழும் என்மனார் புலவர் – பொருள். கள:6/2
ஆங்கு_அவை ஒரு-பால் ஆக ஒரு-பால் – பொருள். மெய்ப்:12/1
கள்ள கடுப்ப ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/7
மாற்ற மறுப்ப ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/9
வெல்ல வீழ ஆங்கு_அவை எனாஅ – பொருள். உவம:11/11
ஆங்கு_அவை நான்கும் குட்டிக்கு உரிய – பொருள். மரபி:6/2

TOP


ஆங்கு_அவையும் (1)

வீழொடு என்று ஆங்கு_அவையும் அன்ன – பொருள். மரபி:88/2

TOP


ஆங்கும் (1)

கிழவோன் விளையாட்டு ஆங்கும் அற்றே – பொருள். கற்:23/1

TOP


ஆங்கே (1)

வண்ண பகுதி வரைவு இன்று ஆங்கே – பொருள். புறத்:27/4

TOP


ஆங்கோர் (1)

காவல் பாங்கின் ஆங்கோர் பக்கமும் – பொருள். அகத்:41/21

TOP


ஆசிரிய (12)

உரியசை மயக்கம் ஆசிரிய உரிச்சீர் – பொருள். செய்யு:13/2
வெண்பா உரிச்சீர் ஆசிரிய உரிச்சீர் – பொருள். செய்யு:23/1
வெண்சீர் வரையார் ஆசிரிய அடிக்கே – பொருள். செய்யு:30/2
ஆசிரிய_தளை என்று அறியல் வேண்டும் – பொருள். செய்யு:56/2
இயற்சீர் வெள்ளடி ஆசிரிய மருங்கின் – பொருள். செய்யு:62/1
அறு சீர் அடியே ஆசிரிய_தளையொடு – பொருள். செய்யு:64/1
ஆசிரிய மருங்கினும் வெண்பா மருங்கினும் – பொருள். செய்யு:67/1
ஈற்று அயல் அடியே ஆசிரிய மருங்கின் – பொருள். செய்யு:68/1
ஆசிரிய நடைத்தே வஞ்சி ஏனை – பொருள். செய்யு:108/1
ஆசிரிய இயலான் முடியவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:119/2
ஆசிரிய பாட்டின் அளவிற்கு எல்லை – பொருள். செய்யு:157/1
வெண்பா இயலினும் ஆசிரிய இயலினும் – பொருள். செய்யு:161/3

TOP


ஆசிரிய_தளை (1)

ஆசிரிய_தளை என்று அறியல் வேண்டும் – பொருள். செய்யு:56/2

TOP


ஆசிரிய_தளையொடு (1)

அறு சீர் அடியே ஆசிரிய_தளையொடு – பொருள். செய்யு:64/1
நெறி பெற்று வரூஉம் நேரடி முன்னே – 64/2

TOP


ஆசிரியக்கு (1)

ஐ வகை அடியும் ஆசிரியக்கு உரிய – பொருள். செய்யு:52/1

TOP


ஆசிரியப்பா (1)

ஆசிரியப்பா வெண்பா என்று ஆங்கு – பொருள். செய்யு:107/2

TOP


ஆசிரியம் (3)

வெண்தளை விரவியும் ஆசிரியம் விரவியும் – பொருள். செய்யு:63/1
எழு சீர் இறுதி ஆசிரியம் கலியே – பொருள். செய்யு:76/1
ஆசிரியம் வஞ்சி வெண்பா கலி என – பொருள். செய்யு:105/1

TOP


ஆசிரியம்மே (1)

அகவல் என்பது ஆசிரியம்மே – பொருள். செய்யு:81/1

TOP


ஆசிரியர்க்க (2)

வரை நிலை இன்றே ஆசிரியர்க்க – எழுத். புள்.மயங்:20/3
மெல்லெழுத்து மிகுதல் ஆ-வயினான – 20/4
கடி நிலை இன்றே ஆசிரியர்க்க – எழுத். புள்.மயங்:94/3

TOP


ஆசையின் (1)

காட்சி ஆசையின் களம் புக்கு கலங்கி – பொருள். கள:16/4

TOP


ஆஞ்சியானும் (1)

பேஎத்த மனைவி ஆஞ்சியானும் – பொருள். புறத்:24/13
நிகர்த்து மேல் வந்த வேந்தனொடு முதுகுடி – 24/14

TOP


ஆடி (2)

யாறும் குளனும் காவும் ஆடி – பொருள். கற்:50/1
பதி இகந்து நுகர்தலும் உரிய என்ப – 50/2
ஆடி நிழலின் அறிய தோன்றி – பொருள். செய்யு:169/2

TOP


ஆடிய (1)

ஆடிய சென்றுழி அழிவு தலைவரினும் – பொருள். கள:24/5

TOP


ஆடு (1)

கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே – சொல். பெயர்:11/6

TOP


ஆடும் (1)

வாளோர் ஆடும் அமலையும் வாள் வாய்த்து – பொருள். புறத்:17/11

TOP


ஆடூஉ (6)

ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயர்க்கும் – எழுத். உயி.மயங்:69/1
ஆடூஉ அறி சொல் மகடூஉ அறி சொல் – சொல். கிளவி:2/1
னஃகான் ஒற்றே ஆடூஉ அறி சொல் – சொல். கிளவி:5/1
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயரும் – சொல். பெயர்:9/7
ஆயர் வேட்டுவர் ஆடூஉ திணை பெயர் – பொருள். அகத்:21/1
பெருமையும் உரனும் ஆடூஉ மேன – பொருள். கள:7/1

TOP


ஆடூஉவிற்கு (1)

ஐய கிளவி ஆடூஉவிற்கு உரித்தே – பொருள். பொருளி:44/2

TOP


ஆண் (3)

ஆண்_மர கிளவி அரை_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:9/1
எகின்_மரம் ஆயின் ஆண்_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:41/1
ஆண்பால் எல்லாம் ஆண் எனற்கு உரிய – பொருள். மரபி:50/1

TOP


ஆண்_மர (2)

ஆண்_மர கிளவி அரை_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:9/1
எகின்_மரம் ஆயின் ஆண்_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:41/1

TOP


ஆண்டு (2)

பறழ் எனப்படினும் உறழ் ஆண்டு இல்லை – பொருள். மரபி:7/1
பிள்ளை பெயரும் பிழைப்பு ஆண்டு இல்லை – பொருள். மரபி:11/1

TOP


ஆண்டே (3)

எருமையும் மரையும் வரையார் ஆண்டே – பொருள். மரபி:16/1
நெல்லும் புல்லும் நேரார் ஆண்டே – பொருள். மரபி:25/1
கண்ணியும் தாரும் எண்ணினர் ஆண்டே – பொருள். மரபி:79/1

TOP


ஆண்டொடு (1)

பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டொடு – பொருள். மெய்ப்:25/1
உருவு நிறுத்த காம வாயில் – 25/2

TOP


ஆண்பால் (2)

யாத்த ஆண்பால் பெயர் என மொழிப – பொருள். மரபி:2/5
ஆண்பால் எல்லாம் ஆண் எனற்கு உரிய – பொருள். மரபி:50/1

TOP


ஆண்பாற்கு (1)

ஆற்றலொடு புணர்ந்த ஆண்பாற்கு எல்லாம் – பொருள். மரபி:49/1

TOP


ஆண்மை (11)

ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவியும் – சொல். கிளவி:4/2
ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவி – சொல். கிளவி:12/1
ஆண்மை அறி சொற்கு ஆகு இடன் இன்றே – சொல். கிளவி:12/2
குடிமை ஆண்மை இளமை மூப்பே – சொல். கிளவி:57/1
ஆண்மை அடுத்த மகன் என் கிளவியும் – சொல். பெயர்:9/1
பெண்மை இயற்பெயர் ஆண்மை இயற்பெயர் – சொல். பெயர்:22/2
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர் – சொல். பெயர்:23/1
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே – சொல். பெயர்:24/2
பெண்மை முறைப்பெயர் ஆண்மை முறைப்பெயர் என்று – சொல். பெயர்:25/1
ஆண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும் – சொல். பெயர்:27/1
பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டொடு – பொருள். மெய்ப்:25/1

TOP


ஆண்மையின் (2)

காதல் சோர்வின் கடப்பட்டு ஆண்மையின் – பொருள். கற்:10/6
தாய் போல் தழீஇ கழறி அ மனைவியை – 10/7
மாறு இல் ஆண்மையின் சொல்லிய மொழியும் – பொருள். பொருளி:50/2

TOP


ஆணம் (1)

ஆணம் சான்ற அறிவர் கண்டோர் – பொருள். செய்யு:190/2

TOP


ஆணினை (2)

குதிரையுள் ஆணினை சேவல் என்றலும் – பொருள். மரபி:68/5
எருமையுள் ஆணினை கண்டி என்றலும் – பொருள். மரபி:68/7

TOP


ஆணும் (2)

ஆணும் பெண்ணும் அஃறிணை இயற்கை – எழுத். புள்.மயங்:8/1
பெண்ணும் ஆணும் பிள்ளையும் அவையே – பொருள். மரபி:69/1

TOP


ஆணை (1)

முடிந்தது காட்டல் ஆணை கூறல் – பொருள். மரபி:110/15

TOP


ஆணையின் (4)

ஓம்படை ஆணையின் கிளந்தவற்று இயலான் – சொல். உரி:98/6
ஒன்றி உயர்ந்த பாலது ஆணையின் – பொருள். கள:2/2
ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப – 2/3
நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையின் கிளக்கும் – பொருள். செய்யு:178/1
வழக்கியல் ஆணையின் கிளத்தற்கும் உரியன் – பொருள். செய்யு:194/2

TOP


ஆதல் (8)

மெய் பிறிது ஆதல் மிகுதல் குன்றல் என்று – எழுத். புணர்:7/2
நின்ற இகரம் உகரம் ஆதல் – எழுத். உயி.மயங்:35/2
தொன்று இயல் மருங்கின் செய்யுளுள் உரித்தே – 35/3
டகாரம் ணகாரம் ஆதல் வேண்டும் – எழுத். உயி.மயங்:86/4
அதன் வினைப்படுதல் அதனின் ஆதல் – சொல். வேற்.இய:13/2
அதனின் கோடல் அதனொடு மயங்கல் – 13/3
நெய்தல் ஆதல் மெய் பெற தோன்றும் – பொருள். அகத்:8/2
தம் உள ஆதல் வாயில்கட்கு இல்லை – பொருள். கற்:24/2
சீர் கூன் ஆதல் நேரடிக்கு உரித்தே – பொருள். செய்யு:49/1
கேட்போர்க்கு இன்னா யாப்பிற்று ஆதல் – பொருள். மரபி:108/5
பழித்த மொழியான் இழுக்கம் கூறல் – 108/6

TOP


ஆதலின் (2)

அதற்கு யாப்பு உடைமையின் அதன் பொருட்டு ஆதலின் – சொல். வேற்.இய:15/3
நட்பின் பகையின் காதலின் சிறப்பின் என்று – 15/4
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் – பொருள். மரபி:89/2
இரு திணை ஐம்பால் இயல் நெறி வழாஅமை – 89/3

TOP


ஆதலும் (5)

மெய் பிறிது ஆகு இடத்து இயற்கை ஆதலும் – எழுத். தொகை:15/10
அன்ன பிறவும் தன் இயல் மருங்கின் – 15/11
லகரம் றகர ஒற்று ஆதலும் உரித்தே – எழுத். உயி.மயங்:12/2
இயற்கை ஆதலும் ஆகாரம் வருதலும் – எழுத். புள்.மயங்:77/3
மேல் நிலை ஒற்றே ளகாரம் ஆதலும் – எழுத். குற்.புண:25/3
ஆ முறை இரண்டும் உரிமையும் உடைத்தே – 25/4
தெரிந்த கிளவி ஆதலும் உரித்தே – சொல். கிளவி:32/4

TOP


ஆதனும் (1)

ஆதனும் பூதனும் கூறிய இயல்பொடு – எழுத். புள்.மயங்:53/1

TOP


ஆதி (1)

நால் எழுத்து ஆதி ஆக ஆறு எழுத்து – பொருள். செய்யு:36/1

TOP


ஆம் (4)

ஆயிரம் வரினே இன் ஆம் சாரியை – எழுத். குற்.புண:71/1
அம் ஆம் எம் ஏம் என்னும் கிளவியும் – சொல். வினை:5/2
பயப்பே பயன் ஆம் – சொல். உரி:9/1
யாணு கவின் ஆம் – சொல். உரி:83/1

TOP


ஆய் (8)

இ ஈ ஆகும் ஐ ஆய் ஆகும் – சொல். விளி:4/2
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:16/2
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான – சொல். விளி:29/3
ஆய் என் கிளவியும் அவற்றொடு கொள்ளும் – சொல். வினை:15/1
இ ஐ ஆய் என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். வினை:26/3
ஆய் பெரும் சிறப்பின் அரு மறை கிளத்தலின் – பொருள். கள:33/1
ஆய் மனை கிழத்திக்கும் உரித்து என மொழிப – பொருள். கற்:32/2
தரவே-தானும் நால் அடி இழிபு ஆய் – பொருள். செய்யு:133/1
ஆறு_இரண்டு உயர்வும் பிறவும் பெறுமே – 133/2

TOP


ஆய்த (9)

குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி – எழுத். மொழி:5/1
ஆய்த இறுதியும் அன்னொடு சிவணும் – எழுத். உரு:28/2
நிற்றல் வேண்டும் ஆய்த புள்ளி – எழுத். புள்.மயங்:95/2
ஆய்த தொடர்மொழி வன்றொடர் மென்றொடர் – எழுத். குற்.புண:1/2
இடையொற்று தொடரும் ஆய்த தொடரும் – எழுத். குற்.புண:8/1
ஆய்த இறுதியும் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். குற்.புண:17/2
முன் உயிர் வரும் இடத்து ஆய்த புள்ளி – எழுத். குற்.புண:18/1
பஃது என் கிளவி ஆய்த பகரம் கெட – எழுத். குற்.புண:40/3
அவை முதல் ஆகிய ஆய்த பெயரும் – சொல். பெயர்:13/2

TOP


ஆய்தம் (9)

ஆய்தம் என்ற – எழுத். நூல்:2/3
ஆய்தம் அஃகா-காலையான – எழுத். மொழி:7/3
ஆய்தம் கெடுதல் ஆ-வயினான – எழுத். உரு:28/3
தகரம் வரு-வழி ஆய்தம் நிலையலும் – எழுத். புள்.மயங்:74/1
வேற்றுமை அல்வழி ஆய்தம் ஆகும் – எழுத். புள்.மயங்:84/1
ஆய்தம் நிலையலும் வரை நிலை இன்றே – எழுத். புள்.மயங்:104/1
நின்ற பத்தன் ஒற்று கெட ஆய்தம் – எழுத். குற்.புண:32/2
வந்து இடை நிலையும் இயற்கைத்து என்ப – 32/3
நின்ற ஆய்தம் கெடுதல் வேண்டும் – எழுத். குற்.புண:70/3
நலிபு_வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும் – பொருள். செய்யு:223/1

TOP


ஆய்தல் (2)

ஓய்தல் ஆய்தல் நிழத்தல் சாஅய் – சொல். உரி:32/1
எதிர் பெய்து பரிதல் ஏதம் ஆய்தல் – பொருள். மெய்ப்:22/2
பசி அட நிற்றல் பசலை பாய்தல் – 22/3

TOP


ஆய்ந்த (1)

மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/46

TOP


ஆயர் (1)

ஆயர் வேட்டுவர் ஆடூஉ திணை பெயர் – பொருள். அகத்:21/1

TOP


ஆயிடை (2)

ஆயிடை வருதல் இகார ரகாரம் – எழுத். குற்.புண:58/5
பிற நீர் மாக்களின் அறிய ஆயிடை – பொருள். கள:27/3
பெய் நீர் போலும் உணர்விற்று என்ப – 27/4

TOP


ஆயிர (2)

நூறு ஊர்ந்து வரூஉம் ஆயிர கிளவிக்கு – எழுத். புள்.மயங்:97/1
ஆயிர கிளவி வரூஉம்-காலை – எழுத். குற்.புண:59/1

TOP


ஆயிரத்து (2)

அத்தொடு சிவணும் ஆயிரத்து இறுதி – எழுத். புள்.மயங்:22/1
ஐயீர் ஆயிரத்து ஆறு ஐஞ்ஞூற்றொடு – பொருள். செய்யு:101/2

TOP


ஆயிரம் (4)

ஆயிரம் வரு-வழி உகரம் கெடுமே – எழுத். புள்.மயங்:96/1
ஆயிரம் வரினும் ஆ இயல் திரியாது – எழுத். குற்.புண:30/1
ஆயிரம் வரினே இன் ஆம் சாரியை – எழுத். குற்.புண:71/1
ஆயிரம் ஆகும் இழிபு மூன்று அடியே – பொருள். செய்யு:157/2

TOP


ஆயின் (26)

உயர்திணை ஆயின் நம் இடை வருமே – எழுத். உரு:18/1
வேற்றுமை ஆயின் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:33/2
பெற்றம் ஆயின் முற்ற இன் வேண்டும் – எழுத். உயி.மயங்:77/1
வேற்றுமை ஆயின் வல்லெழுத்து மிகுமே – எழுத். உயி.மயங்:78/2
மகர இறுதி வேற்றுமை ஆயின் – எழுத். புள்.மயங்:15/1
துவர கெட்டு வல்லெழுத்து மிகுமே – 15/2
வேற்றுமை ஆயின் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:25/3
உயர்திணை ஆயின் உருபு இயல் நிலையும் – எழுத். புள்.மயங்:29/1
வேற்றுமை ஆயின் ஏனை இரண்டும் – எழுத். புள்.மயங்:34/1
எகின்_மரம் ஆயின் ஆண்_மர இயற்றே – எழுத். புள்.மயங்:41/1
வேற்றுமை ஆயின் ஏனை எகினொடு – எழுத். புள்.மயங்:51/1
குமிழ் என் கிளவி மரப்பெயர் ஆயின் – எழுத். புள்.மயங்:91/1
பீர் என் கிளவியொடு ஓர்_இயற்று ஆகும் – 91/2
வேற்றுமை ஆயின் ஒற்று இடை இனம் மிக – எழுத். குற்.புண:6/2
தொழிற்பெயர் ஆயின் ஏகாரம் வருதலும் – சொல். விளி:22/1
அயல் நெடிது ஆயின் இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:28/1
எஞ்சுபொருள் கிளவி செஞ்சொல் ஆயின் – சொல். இடை:36/1
பிற்பட கிளவார் முற்பட கிளத்தல் – 36/2
குறிப்பே குறித்தது கொள்ளும் ஆயின் – பொருள். கள:6/1
ஆங்கு_அவை நிகழும் என்மனார் புலவர் – 6/2
சுட்டி கூறா உவமம் ஆயின் – பொருள். உவம:7/1
பொருள் எதிர் புணர்த்து புணர்த்தன கொளலே – 7/2
தோழிக்கு ஆயின் நிலம் பெயர்ந்து உரையாது – பொருள். உவம:26/2
கிழவோற்கு ஆயின் உரனொடு கிளக்கும் – பொருள். உவம:27/1
கிழவோற்கு ஆயின் இடம் வரைவு இன்றே – பொருள். உவம:30/1
இசைநிலை நிறைய நிற்குவது ஆயின் – பொருள். செய்யு:27/1
அசைநிலை வரையார் சீர் நிலைபெறவே – 27/2
இன் சீர் இயைய வருகுவது ஆயின் – பொருள். செய்யு:30/1
வெண்சீர் வரையார் ஆசிரிய அடிக்கே – 30/2
ஒரு சீர் இடையிட்டு எதுகை ஆயின் – பொருள். செய்யு:98/1
பொழிப்பு என மொழிதல் புலவர் ஆறே – 98/2
துகளொடும் பொருளொடும் புணர்ந்தன்று ஆயின் – பொருள். செய்யு:128/1
செவியுறை செய்யுள் என்மனார் புலவர் – 128/2
வசையொடும் நசையொடும் புணர்ந்தன்று ஆயின் – பொருள். செய்யு:129/1
அங்கத செய்யுள் என்மனார் புலவர் – 129/2
மூன்று உறுப்பு அடக்கிய தன்மைத்து ஆயின் – பொருள். செய்யு:172/1
தோன்று மொழி புலவர் அது பிண்டம் என்ப – 172/2

TOP


ஆயின (1)

செம்பொருள் ஆயின வசை எனப்படுமே – பொருள். செய்யு:125/1

TOP


ஆயினும் (24)

சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும் – எழுத். பிறப்:18/2
மூக்கின் வளி இசை யாப்புற தோன்றும் – 18/3
எ பொருள் ஆயினும் அல்லது இல் எனின் – சொல். கிளவி:35/1
பொருளொடு புணரா சுட்டுப்பெயர் ஆயினும் – சொல். கிளவி:37/1
பொருள் வேறுபடாஅது ஒன்று ஆகும்மே – 37/2
உயர்திணை மருங்கின் நிலையின ஆயினும் – சொல். கிளவி:57/9
அஃறிணை மருங்கின் கிளந்து-ஆங்கு இயலும் – 57/10
எ பொருள் ஆயினும் கொள்ளும் அதுவே – சொல். வேற்.இய:14/3
யாதன் உருபின் கூறிற்று ஆயினும் – சொல். வேற்.மயங்:23/1
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – 23/2
அ முறைப்பெயரொடு சிவணாது ஆயினும் – சொல். விளி:36/2
விளியொடு கொள்ப தெளியுமோரே – 36/3
எ சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் – சொல். வினை:40/2
மெய் பெற கிளந்த இயல ஆயினும் – சொல். இடை:47/2
வினையொடும் பெயரொடும் நினைய தோன்றி – 47/3
எ சொல் ஆயினும் பொருள் வேறு கிளத்தல் – சொல். உரி:1/8
கொடு என் கிளவி படர்க்கை ஆயினும் – சொல். எச்ச:52/1
தன்னை பிறன் போல் கூறும் குறிப்பின் – 52/2
குறைத்தன ஆயினும் நிறை பெயர் இயல – சொல். எச்ச:58/1
அ நிலம் பொழுதொடு வாரா ஆயினும் – பொருள். அகத்:19/2
வந்த நிலத்தின் பயத்த ஆகும் – 19/3
அயலோர் ஆயினும் அகற்சி மேற்றே – பொருள். அகத்:38/1
மிக்கோன் ஆயினும் கடி வரை இன்றே – பொருள். கள:2/4
செம் கடுமொழியான் சிதைவு உடைத்து ஆயினும் – பொருள். கள:23/26
என்பு நெக பிரிந்தோள் வழி சென்று கடைஇ – 23/27
பிறன் வரைவு ஆயினும் அவன் வரைவு மறுப்பினும் – பொருள். கள:23/40
களவு அலர் ஆயினும் காமம் மெய்ப்படுப்பினும் – பொருள். கள:24/1
தொல் முறை மனைவி எதிர்ப்பாடு ஆயினும் – பொருள். கற்:31/2
இன் இழை புதல்வனை வாயில் கொண்டு புகினும் – 31/3
அல்லா ஆயினும் புல்லுவ உளவே – பொருள். பொருளி:27/4
எம் மெய் ஆயினும் ஒப்புமை கோடல் – பொருள். மெய்ப்:22/9
அன்னர் ஆயினும் இழிந்தோர்க்கு இல்லை – பொருள். மரபி:84/1
மறுதலை ஆயினும் மற்று அது சிதைவே – பொருள். மரபி:105/2
முதல் வழி ஆயினும் யாப்பினுள் சிதையும் – பொருள். மரபி:107/1

TOP


ஆயும்-காலை (2)

ஆயும்-காலை குருளை என்ப – பொருள். மரபி:8/2
ஆயும்-காலை அந்தணர்க்கு உரிய – பொருள். மரபி:70/2

TOP


ஆர் (4)

அர் ஆர் ப என வரூஉம் மூன்றும் – சொல். வினை:9/1
போந்தை வேம்பே ஆர் என வரூஉம் – பொருள். புறத்:5/4
ஆர் அமர் ஓட்டலும் ஆ பெயர்த்து தருதலும் – பொருள். புறத்:5/11
வரு பகை பேணார் ஆர் எயில் உளப்பட – பொருள். புறத்:12/7

TOP


ஆர்வ (1)

ஆர்வ நெஞ்சமொடு செப்பிய வழியினும் – பொருள். அகத்:40/4

TOP


ஆர்வமொடு (1)

அல்லல் தீர ஆர்வமொடு அளைஇ – பொருள். கற்:5/10

TOP


ஆராய்ச்சி (1)

கருதல் ஆராய்ச்சி விரைவு உயிர்ப்பு எனாஅ – பொருள். மெய்ப்:12/7

TOP


ஆரும் (2)

ஆரும் வெதிரும் சாரும் பீரும் – எழுத். புள்.மயங்:68/1
ஆரும் அருவும் ஈரொடு சிவணும் – சொல். விளி:21/1

TOP


ஆரை (1)

இயற்பெயர் முன்னர் ஆரை கிளவி – சொல். இடை:22/1

TOP


ஆல் (1)

பூல் வேல் என்றா ஆல் என் கிளவியொடு – எழுத். புள்.மயங்:80/1

TOP


ஆவிரை (1)

பனையும் அரையும் ஆவிரை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:81/1

TOP


ஆவின் (1)

இன்னின் இகரம் ஆவின் இறுதி – எழுத். புணர்:18/2

TOP


ஆவினானும் (1)

பகட்டினானும் ஆவினானும் – பொருள். புறத்:21/14
துகள் தபு சிறப்பின் சான்றோர் பக்கமும் – 21/15

TOP


ஆவும் (4)

ஆவும் மாவும் விளிப்பெயர் கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:22/1
மா_மர கிளவியும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/1
னகரம் ஒற்றும் ஆவும் மாவும் – எழுத். உயி.மயங்:29/4
ஆவும் எருமையும் அது சொலப்படுமே – பொருள். மரபி:20/1

TOP


ஆவே (1)

பெற்றமும் எருமையும் மரையும் ஆவே – பொருள். மரபி:60/1

TOP


ஆவொடு (4)

ஆவொடு அல்லது யகரம் முதலாது – எழுத். மொழி:32/1
ஊ என் ஒரு பெயர் ஆவொடு சிவணும் – எழுத். உயி.மயங்:67/1
ஆவொடு வருதற்கு உரியவும் உளவே – சொல். விளி:9/2
ஆவொடு பட்ட நிமித்தம் கூறலும் – பொருள். கற்:36/3

TOP


ஆள் (2)

நினைய தோன்றும் ஆள் என் இறுதி – சொல். விளி:29/2
அன் ஆன் அள் ஆள் என்னும் நான்கும் – சொல். வினை:8/1

TOP


ஆற்ற (1)

அவன் அறிவு ஆற்ற அறியும் ஆகலின் – பொருள். கற்:6/1

TOP


ஆற்றது (3)

ஆற்றது தீமை அரிவுறு கலக்கமும் – பொருள். கள:23/29
அறிய கிளந்த ஆற்றது என்ப – பொருள். கள:39/2
ஆற்றது பண்பும் கருமத்து விளைவும் – பொருள். கற்:29/1

TOP


ஆற்றலானும் (1)

அரும் பகை தாங்கும் ஆற்றலானும் – பொருள். புறத்:21/8
புல்லா வாழ்க்கை வல்லாண் பக்கமும் – 21/9

TOP


ஆற்றலும் (1)

புணர்தல் ஆற்றலும் அவள்-வயினான – பொருள். கள:38/2

TOP


ஆற்றலொடு (1)

ஆற்றலொடு புணர்ந்த ஆண்பாற்கு எல்லாம் – பொருள். மரபி:49/1

TOP


ஆற்றாமை (1)

பிரிவு ஆற்றாமை மறைந்தவை உரைத்தல் – பொருள். மெய்ப்:24/5

TOP


ஆற்றிடை (2)

ஆற்றிடை காட்சி உறழ தோன்றி – பொருள். புறத்:36/4
ஆற்றிடை உறுதலும் அ வினைக்கு இயல்பே – பொருள். கள:12/3

TOP


ஆற்றிய (1)

நெறியின் ஆற்றிய அறிவன் தேயமும் – பொருள். புறத்:20/5

TOP


ஆற்றினது (1)

ஆற்றினது அருமையும் அழிவும் அச்சமும் – பொருள். கள:45/1

TOP


ஆற்று-இடை (1)

ஆற்று-இடை கண்ட பொருளும் இறைச்சியும் – பொருள். கற்:29/3

TOP


ஆற்றுப்படை (1)

ஆற்றுப்படை மருங்கின் போற்றல் வேண்டும் – சொல். எச்ச:66/3

TOP


ஆறற்கு (1)

அ பொருள் ஆறற்கு உரித்தும் ஆகும் – சொல். வேற்.மயங்:16/2

TOP


ஆறன் (7)

ஆறன் உருபின் அகர கிளவி – எழுத். புணர்:13/1
ஆறன் உருபினும் நான்கன் உருபினும் – எழுத். தொகை:19/1
அ பால் ஆறன் நிலைமொழி முன்னர் – எழுத். உரு:1/2
ஆறன் இறுதி அல் வழியான – எழுத். குற்.புண:32/5
ஆறன் மருங்கின் குற்றியலுகரம் – எழுத். குற்.புண:64/1
ஆறன் பால என்மனார் புலவர் – சொல். வேற்.இய:19/8
ஆறன் மருங்கின் வாழ்ச்சி கிழமைக்கு – சொல். வேற்.மயங்:15/1

TOP


ஆறன்-மிசைத்தே (1)

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன்-மிசைத்தே – எழுத். மொழி:5/2

TOP


ஆறாக (1)

பல் ஆறாக பொருள் புணர்ந்து இசைக்கும் – சொல். வேற்.இய:22/3

TOP


ஆறாகுவதே (1)

ஆறாகுவதே – சொல். வேற்.இய:18/1
அது என பெரிய வேற்றுமை கிளவி – 18/2

TOP


ஆறாறு (1)

ஆறாறு அவையும் அன்ன பிறவும் – பொருள். உவம:11/14

TOP


ஆறு (21)

குற்றியலுகரம் வல் ஆறு ஊர்ந்தே – எழுத். மொழி:3/2
அ ஆறு எழுத்தும் மூ வகை பிறப்பின – எழுத். பிறப்:10/1
அ ஆறு என்ப வேற்றுமை உருபே – எழுத். புணர்:11/2
கூறிய கிளவி பல் ஆறு எல்லாம் – எழுத். தொகை:29/2
ஆறு என் கிளவி முதல் நீடும்மே – எழுத். குற்.புண:53/1
வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே – சொல். கிளவி:18/2
இலக்கண மருங்கின் சொல் ஆறு அல்ல – சொல். கிளவி:27/4
அ ஆறு என்ப தொகைமொழி நிலையே – சொல். எச்ச:16/4
அ ஆறு என்ப முற்று இயல் மொழியே – சொல். எச்ச:31/6
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்_ஆறு நாளும் – பொருள். கற்:46/1
விளம்பிய நான்கே ஆறு என மொழிப – பொருள். மெய்ப்:18/3
ஆறு தலை இட்ட அ நால்_ஐந்தும் – பொருள். செய்யு:1/10
நால் எழுத்து ஆதி ஆக ஆறு எழுத்து – பொருள். செய்யு:36/1
மூ_ஆறு எழுத்தே கழிநெடிற்கு அளவே – பொருள். செய்யு:40/1
ஐயீர் ஆயிரத்து ஆறு ஐஞ்ஞூற்றொடு – பொருள். செய்யு:101/2
ஆறு_இரண்டு உயர்வும் பிறவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:133/2
ஐ சீர் அடுக்கியும் ஆறு மெய் பெற்றும் – பொருள். செய்யு:154/2
அடி வரை இல்லன ஆறு என மொழிப – பொருள். செய்யு:164/2
அடி நிமிர் கிளவி ஈர்_ஆறு ஆகும் – பொருள். செய்யு:182/1
ஆறு அறிவதுவே அவற்றொடு மனனே – பொருள். மரபி:27/6
மக்கள்-தாமே ஆறு அறிவு உயிரே – பொருள். மரபி:33/1

TOP


ஆறு_இரண்டு (1)

ஆறு_இரண்டு உயர்வும் பிறவும் பெறுமே – பொருள். செய்யு:133/2

TOP


ஆறும் (9)

அ மூ ஆறும் வழங்கு இயல் மருங்கின் – எழுத். நூல்:22/1
மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம் – எழுத். பிறப்:18/1
மூன்றும் ஆறும் நெடு முதல் குறுகும் – எழுத். குற்.புண:35/1
ஆ-வயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் – சொல். இடை:26/2
பொழுதும் ஆறும் உட்கு வர தோன்றி – பொருள். அகத்:40/1
பொழுதும் ஆறும் புரைவது அன்மையின் – பொருள். கள:20/31
பொழுதும் ஆறும் காப்பும் என்று இவற்றின் – பொருள். பொருளி:16/1
நேர் நிலை வஞ்சிக்கு ஆறும் ஆகும் – பொருள். செய்யு:42/1
நான்கும் ஆறும் எட்டும் என்ற – பொருள். செய்யு:141/2

TOP


ஆறே (11)

நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் கண்ட ஆறே – எழுத். நூல்:7/2
ஆ ஈர் இயல உயிர்த்தல் ஆறே – எழுத். நூல்:17/4
இ என மொழிப திரியும் ஆறே – எழுத். புணர்:7/3
வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே – சொல். கிளவி:18/2
தொல் நெறி மரபின தோன்றல் ஆறே – சொல். வேற்.மயங்:27/9
அ மூ உருபின தோன்றல் ஆறே – சொல். பெயர்:6/5
ஐம் பாற்கும் உரிய தோன்றல் ஆறே – சொல். வினை:28/2
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே – பொருள். கள:49/2
வகுத்தனர் உணர்த்தல் வல்லோர் ஆறே – பொருள். செய்யு:11/2
பொழிப்பு என மொழிதல் புலவர் ஆறே – பொருள். செய்யு:98/2
மறை என மொழிதல் மறையோர் ஆறே – பொருள். செய்யு:186/4

TOP


ஆன் (10)

ஆன் இடை வரினும் மானம் இல்லை – எழுத். உரு:27/3
ஆன் ஒற்று அகரமொடு நிலை இடன் உடைத்தே – எழுத். உயி.மயங்:30/1
ஆன் முன் வரூஉம் ஈகார பகரம் – எழுத். உயி.மயங்:31/1
ஆன் இடை வருதல் ஐயம் இன்றே – எழுத். உயி.மயங்:45/2
இன் ஆன் ஏது ஈங்கு என வரூஉம் – சொல். வேற்.இய:13/7
கு ஐ ஆன் என வரூஉம் இறுதி – சொல். வேற்.மயங்:25/1
ஆன் என் இறுதி இயற்கை ஆகும் – சொல். விளி:15/1
தொழிலின் கூறும் ஆன் என் இறுதி – சொல். விளி:16/1
அன் ஆன் அள் ஆள் என்னும் நான்கும் – சொல். வினை:8/1
ஆன் வந்து இயையும் வினைநிலையானும் – சொல். வினை:35/2

TOP


ஆன்-மிசை (1)

அத்தும் ஆன்-மிசை வரை நிலை இன்றே – எழுத். புள்.மயங்:36/2

TOP


ஆன (2)

நெடு முதல் குறுகும் மொழி முன் ஆன – எழுத். தொகை:19/4
அவை இல் காலம் இன்மை ஆன – பொருள். பொருளி:54/2

TOP


ஆனா (1)

ஆனா வகைய திணை நிலை பெயரே – பொருள். அகத்:22/2

TOP


ஆனின் (1)

ஆனின் னகரமும் அதன் ஓர்_அற்றே – எழுத். புணர்:22/1

TOP


ஆனும் (3)

மன்னும் சின்னும் ஆனும் ஈனும் – எழுத். புள்.மயங்:38/1
ஓம்படை கிளவிக்கு ஐயும் ஆனும் – சொல். வேற்.மயங்:14/1
தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை – 14/2
சுட்டு முதல் ஆகிய அன்னும் ஆனும் – சொல். பெயர்:9/8
அவை முதல் ஆகிய பெண்டு என் கிளவியும் – 9/9

TOP


ஆனே (1)

ஒன்னே ஆனே அக்கே இக்கே – எழுத். புணர்:17/3

TOP


ஆஅகுநவும் (5)

பெயர்நிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/1
திசைநிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும் – 53/2
திசைநிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/2
தொல் நெறி மொழி-வயின் ஆஅகுநவும் – 53/3
தொல் நெறி மொழி-வயின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/3
மெய் நிலை மயக்கின் ஆஅகுநவும் – 53/4
மெய் நிலை மயக்கின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/4
மந்திர பொருள்-வயின் ஆஅகுநவும் – 53/5
மந்திர பொருள்-வயின் ஆஅகுநவும் – சொல். எச்ச:53/5
அன்றி அனைத்தும் கடப்பாடு இலவே – 53/6

TOP


ஆஅங்கு (1)

சொல்லிய அல்ல பிறவும் ஆஅங்கு – சொல். பெயர்:20/4
அன்னவை தோன்றின் அவற்றொடும் கொளலே – 20/5

TOP