ழீ – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ழீகாயாமே 1
ழீகாலேமா 1
ழீதேமேகா 1
ழீநாதாநீ 1
ழீயாகாயா 1
ழீவேதா 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


ழீகாயாமே (1)

வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா – தேவா-சம்:4061/2

மேல்


ழீகாலேமா (1)

காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ – தேவா-சம்:4065/1

மேல்


ழீதேமேகா (1)

யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2

மேல்


ழீநாதாநீ (1)

தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா – தேவா-சம்:4059/1

மேல்


ழீயாகாயா (1)

மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ – தேவா-சம்:4060/2

மேல்


ழீவேதா (1)

நேதாநீகா ழீவேதா மாயாயேநீ மாயாநீ – தேவா-சம்:4063/2

மேல்