லே – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லேகாழீ 1
லேமேபூ 1
லேலாகா 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


லேகாழீ (1)

பூமேலேமா லேகாழீ காணீகாலே மேலேகா – தேவா-சம்:4065/2

மேல்


லேமேபூ (1)

காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ
பூமேலேமா லேகாழீ காணீகாலே மேலேகா – தேவா-சம்:4065/1,2

மேல்


லேலாகா (1)

யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2

மேல்