லா – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லாகாயா 1
லானாயே 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


லாகாயா (1)

வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா
யா காலா மேயா காழியா மேதாவீ தாய் ஆவீ – தேவா-சம்:4061/2,3

மேல்


லானாயே (1)

மேலேபோகா மேதேழீ காலாலேகா லானாயே
யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/1,2

மேல்