யே – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


யேயாமா (1)

நீயாமாநீ யேயாமா தாவேழீகா நீதானே – தேவா-சம்:4063/1

மேல்


யேயொழிகாவண (1)

தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே – தேவா-சம்:4066/2

மேல்


யேழிசையாழவி (1)

காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே – தேவா-சம்:4064/2

மேல்


யேனனியேனனி (1)

நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா – தேவா-சம்:4067/1

மேல்


யேனாலாகா (1)

யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2

மேல்


யேனினயே (1)

காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே – தேவா-சம்:4067/2

மேல்


யேனைநிணேமட (1)

வேரியுமேணவ காழியொயே யேனைநிணேமட ளோகரதே – தேவா-சம்:4066/1

மேல்