வே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வே 1
வேக 23
வேகங்கள் 2
வேகத்து 4
வேகத்துற்று 1
வேகம் 5
வேகமுடன் 2
வேகமொடு 1
வேகா 1
வேகு 1
வேகுதும் 2
வேகும் 10
வேகுவார் 3
வேங்கை 5
வேங்கையை 1
வேசரி 2
வேட்கை 5
வேட்கையால் 1
வேட்கையும் 1
வேட்கையே 1
வேட்கையை 1
வேட்டலால் 1
வேட்டலும் 1
வேட்டு 5
வேட்டும் 1
வேட்பது 4
வேட்புறும் 1
வேட 1
வேடத்து 1
வேடம் 6
வேடமாய் 2
வேடமே 1
வேடமோ 1
வேடரும் 1
வேடன் 2
வேடனுக்கு 1
வேண்டலின் 1
வேண்டா 14
வேண்டாது 3
வேண்டாதோ 1
வேண்டாம் 2
வேண்டாமை 2
வேண்டார் 1
வேண்டி 8
வேண்டிய 1
வேண்டியது 1
வேண்டியதேல் 2
வேண்டில் 1
வேண்டிலா 1
வேண்டின் 10
வேண்டினர் 3
வேண்டினர்-ஆல் 1
வேண்டினளே 1
வேண்டினார் 1
வேண்டினாள் 1
வேண்டினான் 4
வேண்டினானே 1
வேண்டினும் 6
வேண்டு 4
வேண்டுகின்றார் 1
வேண்டுதல் 3
வேண்டும் 31
வேண்டும்-ஆல் 1
வேண்டுமே 2
வேண்டுமேல் 1
வேண்டுமோ 6
வேண்டுவ 3
வேண்டுவது 1
வேண்டுவதோ 1
வேண்டுவர் 2
வேண்டுவார் 2
வேண்டுவானே 1
வேணும் 1
வேத்திரத்தால் 1
வேத்திரம் 1
வேத 19
வேதத்து 7
வேதநாதன் 1
வேதநாதனை 1
வேதம் 19
வேதமும் 1
வேதமே 2
வேதல் 1
வேதனை 1
வேதியர் 3
வேதியர்க்கு 1
வேதியார் 2
வேதியோர் 1
வேது 2
வேந்த 1
வேந்தர் 20
வேந்தரும் 1
வேந்தரை 1
வேந்தற்கு 1
வேந்தன் 24
வேந்தனாம் 1
வேந்தனும் 1
வேந்தனே 2
வேந்தனை 5
வேந்தனோடும் 1
வேந்தின் 1
வேந்து 20
வேந்தும் 3
வேந்தே 5
வேந்தை 3
வேந்தொடு 1
வேம் 4
வேம்பு 1
வேய் 14
வேய்குகின்றார் 1
வேய்தலால் 2
வேய்துப 1
வேய்ந்த 35
வேய்ந்தது 7
வேய்ந்ததுவே 2
வேய்ந்ததே 2
வேய்ந்தவே 1
வேய்ந்தன 1
வேய்ந்தனவே 1
வேய்ந்தனளை 1
வேய்ந்தனன் 1
வேய்ந்தனனோ 1
வேய்ந்தாள் 3
வேய்ந்தான் 7
வேய்ந்தின் 1
வேய்ந்தினும் 1
வேய்ந்து 27
வேய 1
வேயும் 2
வேயொடு 1
வேர் 6
வேர்த்து 2
வேர்ப்பு 1
வேர்விடு 1
வேரி 5
வேரிய 1
வேரொடு 1
வேரோடு 2
வேல் 96
வேலாய் 1
வேலார் 2
வேலால் 1
வேலான் 1
வேலி 10
வேலியாய் 1
வேலியால் 2
வேலியின் 1
வேலியினான் 1
வேலியே 2
வேலியை 1
வேலினர் 3
வேலினார் 1
வேலினான் 1
வேலினும் 1
வேலினோய் 2
வேலுடன் 1
வேலும் 3
வேலை 31
வேலையான் 1
வேலையில் 7
வேலையின் 2
வேலையே 2
வேலையை 3
வேலொடு 4
வேலொடும் 2
வேலோ 2
வேலோய் 8
வேலோன் 5
வேவார் 4
வேவீர் 2
வேவோம் 4
வேழ்வி 1
வேழ 2
வேழம் 7
வேழமுடன் 1
வேழமும் 1
வேழமொடும் 1
வேள் 7
வேள்வியின் 2
வேளில் 1
வேளை 1
வேளொடு 1
வேற்கு 2
வேற்று 8
வேறாய் 6
வேறு 26
வேறுபட 1
வேறுபடும் 1
வேறும் 3
வேனில் 2

வே (1)

வே முரசு அறைவி என்றான் விரைந்து அவன் தொழுது போனான் – தேம்பா:36 82/4

மேல்


வேக (23)

மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
ஆகங்கள் வேக விழி கண்கள் வேக அறை நாவும் வேக அலை கொள் – தேம்பா:14 134/3
ஆகங்கள் வேக விழி கண்கள் வேக அறை நாவும் வேக அலை கொள் – தேம்பா:14 134/3
ஆகங்கள் வேக விழி கண்கள் வேக அறை நாவும் வேக அலை கொள் – தேம்பா:14 134/3
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1
வேக இன பரி மேகம் உகுக்கு உரும் ஒத்து – தேம்பா:15 63/3
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
கன பசை இழந்து தாமும் கார் திரள் கனன்று வேக
இன பசை இழந்த தீயோர் இரவலர் தம்மை கண்டு – தேம்பா:19 8/2,3
துறு மிசை சுழற்றி வீசு விசையொடு துறுவி அழல் பற்றி வேக எறி தர – தேம்பா:24 37/2
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/4
காறும் ஒன்று இல வேக எ காலுமே – தேம்பா:28 107/4
வேக வேக விளிவு உற வேண்டுவார் – தேம்பா:28 112/1
வேக வேக விளிவு உற வேண்டுவார் – தேம்பா:28 112/1
வேக வேல் விறகு அழல் மெய்யன் ஏந்துபு – தேம்பா:30 108/3

மேல்


வேகங்கள் (2)

வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4

மேல்


வேகத்து (4)

விட்ட நோய் போதா வேகத்து இவன் சுழல் சூரல் தன்னால் – தேம்பா:14 34/2
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/2,3
தரம் தரும் வேகத்து ஓடி நரகு-இடை புதைத்த அன்றே – தேம்பா:22 13/4
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/1,2

மேல்


வேகத்துற்று (1)

மின்னை காட்டிய வேகத்துற்று ஒல்கி போய் – தேம்பா:25 97/1

மேல்


வேகம் (5)

பொய் கொள் வேகம் நரகு உற போயதே – தேம்பா:10 39/4
உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/3
மிடலொடு வேகம் மிகுந்து எறி வெம் கணைகள் – தேம்பா:15 66/1
வேகம் மிக்கு உறீஇ பகல் வேலை ஆற்று-இடை – தேம்பா:16 27/2
வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4

மேல்


வேகமுடன் (2)

முடுகி வரும் வேகமுடன் உவண இரு வண் சிறகும் முரிய வரு தாக்கில் அவர் தாக்க – தேம்பா:15 120/1
வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1

மேல்


வேகமொடு (1)

சீர் அறு வேகமொடு அம்புகள் சேர்த்தி விட – தேம்பா:15 70/2

மேல்


வேகா (1)

பொம்மிய உவப்பின் மூவர் புணர்ந்த கட்டு அன்றி வேகா
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/3,4

மேல்


வேகு (1)

இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4

மேல்


வேகுதும் (2)

விட்டோம் அந்தோ வேகுதும் அந்தோ என வேவார் – தேம்பா:28 114/4
சாதல் மிக்கு ஆ வேகுதும் என்றே தளர்கிற்பார் – தேம்பா:28 117/4

மேல்


வேகும் (10)

மேய் வயிறு ஆர்ந்து வேகும் விரி மணல் பரப்பும் தீ ஆய் – தேம்பா:19 9/2
மேகங்கள் மெலிந்து அற வேகும் எனா மேகம் துறுகின்ற இடி வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/1
மேகங்கள் மெலிந்து அற வேகும் எனா மேகம் துறுகின்ற இடி வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/1
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
நாகங்களொடும் புனல் வேகும் எனா நால் வம்பலொடும் கடல் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/3
நாகங்களொடும் புனல் வேகும் எனா நால் வம்பலொடும் கடல் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/3
வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4
தரு புடையில் முற்றி வேகும் அழல் எழ தகுதி இல கற்ற மாய வினையொடு – தேம்பா:24 31/3
இறந்தனர் வேகும் எரி – தேம்பா:28 145/1

மேல்


வேகுவார் (3)

புலை கொள் தீயவர் பூதியில் வேகுவார் – தேம்பா:28 108/4
நிலை கொள் பீடைகள் நீங்கு இல வேகுவார் – தேம்பா:28 110/4
வெல் அது ஒன்று இல யாண்டையும் வேகுவார் – தேம்பா:28 111/4

மேல்


வேங்கை (5)

மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/1
மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/2
விழுவான் என உதைத்து வேங்கை அனார் வெகுண்டு அற நூல் – தேம்பா:20 62/3
வரி சுமந்து அடும் வெம் வேங்கை மறத்தொடு பொலிய நின்றான் – தேம்பா:25 16/4
நாட்டு அன்னார் வெருவி நைய நண்ணி எண்_இல கொல் வேங்கை
கூட்டு அன்னார் அபயர் சூழ கோயிலை இரவின் புக்கான் – தேம்பா:29 85/3,4

மேல்


வேங்கையை (1)

பாயா வேங்கையை என்புளி பைம் பூ – தேம்பா:25 28/1

மேல்


வேசரி (2)

வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1
வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1

மேல்


வேட்கை (5)

மிகை தீர்ந்து புறத்து எவர்க்கும் வேட்கை செயும் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 61/2
வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/3
அற்று அற ஓடி தன் வீடு அழன்றதே போல வேட்கை
பற்று அற உணர்த்தி உள்ளம் பற்றிய நசையில் வெந்தால் – தேம்பா:4 37/2,3
கள் உற மலர்ந்த கானம் கண்டு அருகுறும்-கால் வேட்கை
உள் உற புதிய தென்றல் உந்து வேள் எதிர் கொண்டு அன்ன – தேம்பா:20 32/2,3
மண்டு ஆர் வேட்கை தீ அற இஃதே வழி என்பார் – தேம்பா:28 122/4

மேல்


வேட்கையால் (1)

விண் முழுது இறைஞ்சு எழில் காண வேட்கையால்
கண் முழுது உடல் பெற கலாப மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 57/2,3

மேல்


வேட்கையும் (1)

வேட்கையும் சிதைந்த நாணமும் சோர்ந்த மேனியே அறத்தின் சோர்ந்து என்ன – தேம்பா:20 77/1

மேல்


வேட்கையே (1)

வெம் பொறி ஆக ஆற்றா வேட்கையே என்றான் சூசை – தேம்பா:4 31/4

மேல்


வேட்கையை (1)

உலை படு நெருப்பினும் அழலு வேட்கையை உறுத்திய தவத்தினோடு அவிய மாற்றலின் – தேம்பா:30 87/2

மேல்


வேட்டலால் (1)

வேட்டலால் விளி விழுங்கிய கயவன் ஆர் என்றான் – தேம்பா:3 19/4

மேல்


வேட்டலும் (1)

வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/2

மேல்


வேட்டு (5)

விண் இன் ஓதையும் வழங்க வேட்டு உளம் – தேம்பா:10 105/3
வேட்டு இளம் விழிகள் விண்ட இளம் தரு நடுவில் கண்டான் – தேம்பா:20 38/4
விள் கை நீட்டினர் வேட்டு உளத்து அருந்துபு தெளிந்தார் – தேம்பா:27 166/4
வனைய வேட்டு உறும் மாண்பொடு காட்டின – தேம்பா:31 72/2
குன்றா நிறை வேட்டு உயர் கொள்கையினான் – தேம்பா:36 54/4

மேல்


வேட்டும் (1)

திரு மாதினை வேட்டும் எலாரும் உற – தேம்பா:5 57/2

மேல்


வேட்பது (4)

மீட்பது இனி எந்தை உற வேட்பது செய் வீடு இது எனில் – தேம்பா:5 151/3
வேட்பது அரும் மணம் மணத்த உயிர் இரண்டும் வேறு ஆகா – தேம்பா:10 10/3
வேட்பது ஓர் வினை விலக்கினர் மானிடர் ஆயின் – தேம்பா:23 87/1
வேட்பது அரும் தயை புரிந்து விளங்கும் நிலை யாது என்ன – தேம்பா:34 39/2

மேல்


வேட்புறும் (1)

மின்னலே நனி கேள் என வேட்புறும்
கன்னலே கடந்து இன்பம் செய் காதலன் – தேம்பா:31 74/1,2

மேல்


வேட (1)

தொக்கு அணி வேட முனிவரன் என நான் தோன்றி ஆங்கு எவரையும் வெல்வேன் – தேம்பா:23 105/4

மேல்


வேடத்து (1)

கொன் ஆர் முனி வேடத்து ஒருவன் மாயை கொடும் சொல்லால் – தேம்பா:29 20/3

மேல்


வேடம் (6)

தங்க முற்று எளி வேடம் தரித்து உளார் – தேம்பா:9 40/4
மறம் செய் வேடம் எனா மனு வேடமே – தேம்பா:10 117/1
வல்ல வேடம் அணிந்து மறைவு அற – தேம்பா:11 23/3
மின்னை ஒன்றிய வேடம் எடுத்து அவன் – தேம்பா:11 31/3
சென்று இன்னா பயத்த பொருள் புகழ் இன்பு எல்லாம் செகுத்து எம்மை அளிப்பதற்கே எளிய வேடம்
நன்று என்னா முகை முகத்து குழவி ஆனான் நவைக்கு இறுதி நவை கொண்டோர்க்கு உறுதி ஆனான் – தேம்பா:11 56/3,4
துணியும் பாங்கு அரியது அன்றோ தூய நல் சுருதி வேடம்
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/1,2

மேல்


வேடமாய் (2)

வேதமே வேடமாய் வேய்ந்த மா தவர் எலாம் – தேம்பா:9 4/1
வேழ்வி மந்திர தீய் கொடி வேடமாய்
கேழ்வி ஒண் தவன் காட்சி கிளர்ப்பினால் – தேம்பா:10 122/1,2

மேல்


வேடமே (1)

மறம் செய் வேடம் எனா மனு வேடமே
நிறம் செய் தெய்வதம் மூடிய நீர்மையால் – தேம்பா:10 117/1,2

மேல்


வேடமோ (1)

விஞ்சி வெற்று எழில் பாவையின் வேடமோ
நெஞ்சின் நல் தகை நீத்த எழில் நாரியே – தேம்பா:10 28/3,4

மேல்


வேடரும் (1)

வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி – தேம்பா:30 128/2

மேல்


வேடன் (2)

கொலை வளர் புலி பால் உண்டு கொலையொடு வளர்ந்த வேடன்
இலை வளர் நிழல் பூங்காவில் எய்தி அ பறவை கண்டே – தேம்பா:12 24/2,3
வட்டம் இட்டு இழிந்து பாய வருகையில் வேடன் வாளி – தேம்பா:12 26/2

மேல்


வேடனுக்கு (1)

எண்ணம் தூவிய வேடனுக்கு அஞ்சி வந்து எரி கான் – தேம்பா:26 60/3

மேல்


வேண்டலின் (1)

நம்பி நாதனை வேண்டலின் நல் உயிர் – தேம்பா:17 45/3

மேல்


வேண்டா (14)

உள் முழுது அறிவு மாழ்க உடற்றலே வேண்டா என்றான் – தேம்பா:15 49/3
போற்றலால் உளத்தில் ஏமம் பொங்குபு மருளல் வேண்டா – தேம்பா:15 50/4
யாதும் நீர் அஞ்சல் வேண்டா இயல்புற அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:20 116/4
அஞ்சினன் அறைந்தவை அமைந்து அயர வேண்டா
துஞ்சினர் துளங்குவர்-கொல் என்று உரை துவைத்தான் – தேம்பா:23 47/3,4
பணி தகு பயிற்றல் வேண்டா படர்ந்த அன்பு உணர்வினோற்கே – தேம்பா:27 15/3
வேண்டா சொல்லாய் சொல்-மின் என விளம்பி நக்கான் சிவாசிவன் தான் – தேம்பா:27 119/3
வந்து அதில் கிடந்து நோற்ற வண்ணமே ஒழுகல் வேண்டா
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி – தேம்பா:28 18/2,3
திண் அவர் படைப்பு உண்டு ஆகி தேவர் என்று உரைக்கல் வேண்டா
நண் அவர் வணங்கும் தேவ நாயகன் துணை அற்று ஒன்று ஆம் – தேம்பா:28 64/3,4
தீய் நிலை என்றால் உதவிய இன்ன தீ என உணர்தலும் வேண்டா
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/2,3
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/2,3
சினவு-இடை மருண்ட உள்ளம் தெளிவு அற பொங்கல் வேண்டா
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/1,2
நூல் வழி போதல் வேண்டா நுண் மதி முனிவன் வெல்வான் – தேம்பா:29 46/1
மின் வளர் உருவின் தோன்றி விளி நலம் விரும்பல் வேண்டா – தேம்பா:30 134/4
வேண்டா இன்பம் வெஃகிய தன்மை விளை தீதால் – தேம்பா:35 61/1

மேல்


வேண்டாது (3)

தாய் ஆய் அடியாட்கு எளிமை தகைமை வேண்டாது என்னோ – தேம்பா:9 25/2
இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4
இறந்து உயிர் அளித்த போதும் என்னையும் துணை வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 55/2

மேல்


வேண்டாதோ (1)

பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/3,4

மேல்


வேண்டாம் (2)

தானவரை என்னும் கால் தடம் நீங்கி மயல் வேண்டாம்
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/2,3
பொய் விளைந்த சொல் பொருந்தி உள் கொள்வதும் வேண்டாம்
மொய் மலிந்துளி முழுது ஒன்னார் இறைஞ்சிய வேலோய் – தேம்பா:29 105/3,4

மேல்


வேண்டாமை (2)

கட்டு_அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை வல்ல கருத்து உயிரை – தேம்பா:14 96/2
வல் உயிரை ஈந்து உரி வேண்டுதல் வேண்டாமை வகுத்தனனே – தேம்பா:18 18/4

மேல்


வேண்டார் (1)

வேண்டார் வினை மாயை விளம்பி அதை – தேம்பா:36 59/2

மேல்


வேண்டி (8)

தனை வேண்டி போய் ஒளித்த தன்மை பிறர் கொள் – தேம்பா:14 88/1
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுவான் யாரே – தேம்பா:14 88/2
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுதே இங்கண் – தேம்பா:14 88/3
எனை வேண்டி மைந்தன் என எய்திய நீ அன்றே – தேம்பா:14 88/4
போர் பெற நாதன் வேண்டி பொறுக்கவும் செய்யேன் என்பாய் – தேம்பா:15 46/4
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம் – தேம்பா:24 60/2
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி
வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/1,2
ஈறு உயிர் ஆக நிற்ப இனைந்து இரும் குரவன் வேண்டி
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய் – தேம்பா:29 87/1,2

மேல்


வேண்டிய (1)

வேண்டிய யாவையும் வேண்டுவ தன்மையால் – தேம்பா:18 54/1

மேல்


வேண்டியது (1)

வேண்டியது நீதி என மாண்ட மறை காட்டும் இவர் – தேம்பா:5 157/3

மேல்


வேண்டியதேல் (2)

பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல்
உன்னை அடை யான் அடைந்த உவப்பு உரைப்ப பாலதோ – தேம்பா:6 11/3,4
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2

மேல்


வேண்டில் (1)

வீடு உற வேண்டில் நீ விதித்த நூல் அலால் – தேம்பா:20 123/1

மேல்


வேண்டிலா (1)

மெய் வளர் பிணி உளர் அறிதல் வேண்டிலா
பொய் வளர் உயிர் கொள் நோய் பொருந்தி கொண்டனர் – தேம்பா:28 36/2,3

மேல்


வேண்டின் (10)

தீது இலா இடமே வேண்டின் சேண் உலகு எய்தல் வேண்டும் – தேம்பா:4 38/1
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
மை வினை மறுப்ப இவண் வந்து துயர் வேண்டின்
மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/2,3
செரு பட வேண்டின் இன்றே செரு வரம் தருவல் என்பாய் – தேம்பா:15 47/2
சுடும் சொல் கொண்டு அரும் துகள் வடு ஆற்றுதல் வேண்டின்
விடும் சொல் பூ என விள்ளிய நய முகத்து அருளே – தேம்பா:27 22/2,3
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/3
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
தீயவை துடைக்கும் நாதன் செம்மலை காட்ட வேண்டின்
நோய் அவன் நீப்பன் என்றான் நுண் மறை வடிவம் பூண்டான் – தேம்பா:31 81/3,4
அருள் மிக இறத்தல் வேண்டின் அ திற துயரோ வேண்டும் – தேம்பா:35 54/1
மருள் மிக அசடர் உன்னை மரத்து அறைந்து இறத்தல் வேண்டின்
பொருள் மிக உன் தோள் என் தோள் பொருந்தி ஓர் மரத்தில் தூங்கி – தேம்பா:35 54/2,3

மேல்


வேண்டினர் (3)

நன்று என நயப்பொடு நாதன் வேண்டினர்
கன்றின முரசு ஒலி கறங்க தாவிதன் – தேம்பா:5 46/1,2
விதிர் இலா விதி இது என்று இறைஞ்சி வேண்டினர்
பிதிர் இலா திரு உளம் பேணி தேரினார் – தேம்பா:13 10/3,4
மேவி வேண்டினர் மேவுகின்ற ஆண்டகை – தேம்பா:23 33/2

மேல்


வேண்டினர்-ஆல் (1)

நெஞ்சு ஆர் அருளொடு நினைத்தே வேண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:31 14/4

மேல்


வேண்டினளே (1)

பல் நாள் துன்னாத அருள் புரிய பரமன் எய்த வேண்டினளே – தேம்பா:5 23/4

மேல்


வேண்டினார் (1)

ஓவி ஏங்கி உளைந்து இறை வேண்டினார்
மேவி வேண்டினர் மேவுகின்ற ஆண்டகை – தேம்பா:23 33/1,2

மேல்


வேண்டினாள் (1)

வளம் படு விழி சிவந்து அழுது வேண்டினாள் – தேம்பா:7 95/4

மேல்


வேண்டினான் (4)

விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான்
தொழும் திரு அடி மிசை மழை கண் தூவியே – தேம்பா:8 26/3,4
நெடிய கோல் கொடு நின்றவன் வேண்டினான் – தேம்பா:10 38/4
நவ்விய முகத்து உறை நாதன் வேண்டினான்
செவ்விய உளம் புரை தேன் பெய் கோலினான் – தேம்பா:20 131/3,4
சொரிந்த பூ முக தோன்றலை வேண்டினான் – தேம்பா:24 60/4

மேல்


வேண்டினானே (1)

பால் நக அருள் கொள் தெய்வ பாலனை வேண்டினானே – தேம்பா:30 37/4

மேல்


வேண்டினும் (6)

மண்ணை வேண்டினும் வகுத்து வாழ்வு அறா – தேம்பா:14 14/1
விண்ணை வேண்டினும் விரும்பி ஈகுவான் – தேம்பா:14 14/2
கண்ணை வேண்டினும் அளிக்கும் கால்-தனை – தேம்பா:14 14/3
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/4
என்பு வேண்டினும் இடும் தயை மலர் முகத்து எவர்க்கும் – தேம்பா:27 20/3
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3

மேல்


வேண்டு (4)

உலைய வேண்டு இல என்று மற்று ஓதினான் – தேம்பா:20 87/4
இரு வாய் உருவும் பேய் இனத்திற்கு இல்லாது எனினும் வேண்டு நிலைக்கு – தேம்பா:23 5/1
வேல் வளர் சமரில் நீ நோக்கல் வேண்டு இலா – தேம்பா:28 46/2
பேர் மரத்து இறத்தல் வேண்டு என்று அதுவே பெறற்கு_அரும் நலம் தனக்கு என நோய் – தேம்பா:34 51/2

மேல்


வேண்டுகின்றார் (1)

கிளைத்து எழும் நயப்பில் தம் சேய் கேட்டு இவர் வேண்டுகின்றார் – தேம்பா:9 125/4

மேல்


வேண்டுதல் (3)

விளைத்து எழும் தயையின் எந்தை விளம்ப வேண்டுதல் நன்று என்றாள் – தேம்பா:9 125/3
கட்டு_அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை வல்ல கருத்து உயிரை – தேம்பா:14 96/2
வல் உயிரை ஈந்து உரி வேண்டுதல் வேண்டாமை வகுத்தனனே – தேம்பா:18 18/4

மேல்


வேண்டும் (31)

தீது இலா இடமே வேண்டின் சேண் உலகு எய்தல் வேண்டும்
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர் – தேம்பா:4 38/1,2
நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/4
என் நகர்க்கு இறையும் எண்ணும் ஈவதற்கு ஏகல் வேண்டும்
அன்னதற்கு அடியேன் செய்யும் ஆவது என்று அருளி சொல்வாய் – தேம்பா:10 6/3,4
வேண்டும் ஓர் வினை வேண்டும் என்றால் முடித்து – தேம்பா:11 27/1
வேண்டும் ஓர் வினை வேண்டும் என்றால் முடித்து – தேம்பா:11 27/1
சுற்றத்தார் வேண்டும் அன்றோ மறை உள் கொள்ளா சுற்றத்தோடு ஈங்கு அந்தோ என்றும் வேவோம் – தேம்பா:11 55/1
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும்
போது அணிந்த புனல் தவழ் நாம் புரக்கின்ற நாடு அடைந்து பொது அற்று ஆண்டு – தேம்பா:11 117/1,2
ஒன்று ஆன வயத்து உள மூ உலகு அரசற்கு இ திருவோ உலகில் வேண்டும்
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/1,2
எல்லை உளது ஒன்றும் இல வேண்டும் இடர்-கொல்லோ – தேம்பா:14 6/4
இற்று முதல் நாடு அகலல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 7/4
ஈனம் உறு நாடு அடைதல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 8/4
எ வினை தொலைக்கு அடைதல் வேண்டும் இனி ஐயா – தேம்பா:14 9/4
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல் – தேம்பா:20 107/3
செ வழி ஒழிந்த மன் உயிர் கெட ஓர் செயிர் வழி காட்டவோ வேண்டும்
மொய் வழி அருவி முன் உள இழிவில் முடுகி வந்து ஓடவும் நாமோ – தேம்பா:23 101/2,3
அ வழி காட்டல் வேண்டும் என்று உரைத்தான் அறிவு அளவு அரும் கொடும் சடத்தான் – தேம்பா:23 101/4
அஞ்சிய பலரோ வேண்டும் அறைதியே என்றான் சூசை – தேம்பா:27 150/2
எஞ்சிய எமக்கே வேண்டும் இரு வகை என்ன முன்பான் – தேம்பா:27 150/3
ஆதல் மிக்கு உற அவா இருள் உளம் புகா வேண்டும்
காதல் மிக்குழி கற்றவும் கைகொடா என்ன – தேம்பா:27 174/2,3
ஒக்கும் ஓர் பழம் புண் ஆற்ற உடன்ற அழல் வேண்டும் என்ன – தேம்பா:28 54/3
வலம் புரி தவத்தின் நாம் அ வலை உறா விலகல் வேண்டும்
கலம் புரி பைம் பூ மூழ்கி கதிர்த்த பொன் குன்றின் மார்போய் – தேம்பா:28 154/3,4
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும்
கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/3,4
கலை வைத்த உணர்வோய் இன்று கருதலே வேண்டும் அன்றோ – தேம்பா:29 37/4
விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/3
இன் வளர் உதவியாக இயற்றலே வேண்டும் இன்றே – தேம்பா:29 45/4
மேவு உளன் வளர்ந்து எ நாளும் வேண்டும் ஊண் காகம் உய்ப்ப – தேம்பா:30 64/3
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
அன்று ஒளித்தவன் தனை தேடற்கு ஆங்கு வேண்டும்
என்று ஒளித்தன உயிர் யாக்கை மீண்டு உறீஇ – தேம்பா:31 19/2,3
வேண்டும் என்பதும் வேண்டுவது ஆக்கலும் – தேம்பா:33 18/1
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/2
அருள் மிக இறத்தல் வேண்டின் அ திற துயரோ வேண்டும்
மருள் மிக அசடர் உன்னை மரத்து அறைந்து இறத்தல் வேண்டின் – தேம்பா:35 54/1,2
மின் ஆர் மணி ஆர் முடி சூட்டல் வேண்டும் ஐயா என பணிந்தான் – தேம்பா:36 26/4

மேல்


வேண்டும்-ஆல் (1)

பொய் திறத்து அவரை முன் பொருதல் வேண்டும்-ஆல் – தேம்பா:23 119/4

மேல்


வேண்டுமே (2)

இனி வர மணம் செயல் வேண்டுமே என்றான் – தேம்பா:5 42/4
நன் உளம் கொளா தயை நல்கல் வேண்டுமே – தேம்பா:8 33/4

மேல்


வேண்டுமேல் (1)

விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/3

மேல்


வேண்டுமோ (6)

வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து – தேம்பா:3 22/3
எம் பிரான் வலிக்கு இ துணை வேண்டுமோ – தேம்பா:11 26/4
சவி மதத்து எழுந்த இ தானை வேண்டுமோ – தேம்பா:16 25/4
பின்னை ஓர் துணை பெறுவதும் வேண்டுமோ மகனே – தேம்பா:26 73/4
தெள் உற தேற்று உரை செப்பல் வேண்டுமோ
அள் உற பொலி வயத்து அணிந்த தேவ அருட்கு – தேம்பா:26 127/2,3
வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/4

மேல்


வேண்டுவ (3)

வேண்டிய யாவையும் வேண்டுவ தன்மையால் – தேம்பா:18 54/1
நடையொடு வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கினான் – தேம்பா:27 58/4
மேவி நின்றவர்க்கு வேண்டுவ வெறுப்ப விரும்பி நீ அளிக்கும் ஏழ் வரங்கள் – தேம்பா:36 32/3

மேல்


வேண்டுவது (1)

வேண்டும் என்பதும் வேண்டுவது ஆக்கலும் – தேம்பா:33 18/1

மேல்


வேண்டுவதோ (1)

மொய்யால் உயிர் கொல் பகை அல்லால் முனைந்தோர் வேண்டுவதோ
அய்யா உயிர் உய் வகை அரிது உள் அடும் இ பகை வினையால் – தேம்பா:28 22/3,4

மேல்


வேண்டுவர் (2)

முருக்கு இடை துறவற முயற்சி வேண்டுவர்
நெருக்கு இடை தோல் உரித்த அரவு நேருவார் – தேம்பா:26 122/3,4
ஈது என உணர்கிலாது இன்பம் வேண்டுவர்
தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/3,4

மேல்


வேண்டுவார் (2)

அஞ்சுவார் கொடையால் பயன் வேண்டுவார் – தேம்பா:27 32/4
வேக வேக விளிவு உற வேண்டுவார்
நோக நோகவும் பொன்று இலர் நோன்று இலர் – தேம்பா:28 112/1,2

மேல்


வேண்டுவானே (1)

வணங்கிய முனிவன் நாளும் வரம் தர வேண்டுவானே – தேம்பா:12 74/4

மேல்


வேணும் (1)

வெளிப்பட அன்று வேணும் என விழு படை அன்பு உலாவி உறு – தேம்பா:5 129/3

மேல்


வேத்திரத்தால் (1)

மிடையே நின்ற இறையோன் பணிப்ப வேத்திரத்தால்
புடையே நின்ற கல்லை புடைப்ப புனல் பாய்ந்து அ கல் – தேம்பா:14 74/2,3

மேல்


வேத்திரம் (1)

வேத்திரம் ஆய தன்மை வேந்து கண்டு அஞ்சினானே – தேம்பா:14 27/4

மேல்


வேத (19)

தேன் மறந்தன செழு மலர் பெய்தலும் வேத
நூல் மறந்தனர் நுதல்_அரும் தீமை செய்தமையால் – தேம்பா:5 11/3,4
வேய்ந்த மணம் இனி மேவி முடி தரல் வேத முறை என ஓதினான் – தேம்பா:5 117/4
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
வென்னை விரித்திடு கூளி நடுக்கிய வேத மொழி திறலோன் – தேம்பா:8 73/1
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/4
மேவிய கருத்து அறிந்து அரிய வேத நூல் – தேம்பா:14 82/1
விண் ஒன்று வெற்பு வேத வெற்பு என வணங்கி சேர்ந்தார் – தேம்பா:18 24/4
பொய்யை நூறு புகழ் பொலி வேத நெறி வழுவா – தேம்பா:20 57/2
வேத வாய் மொழி ஆக விளம்பிய – தேம்பா:26 38/2
புனைவு அரும் புகழ் வேத நூல் – தேம்பா:27 141/3
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன் – தேம்பா:29 1/2
மொய் திறத்து அடக்குபு முதிர்ந்த வேத நூல் – தேம்பா:29 63/2
மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/4
கா உளன் ஆகி என் மேல் கருத்தில் வான் குடியன் வேத
நா உளன் தவத்தின் வாய்ந்த நல்வு உளன் வினை நீர் நீந்தி – தேம்பா:30 64/1,2
ஊன் முகத்து எந்தை உற்றது என்று ஐயம் உற்றனம் ஆயினும் வேத
நூல் முகத்து அரசர் இறைஞ்ச வந்து எங்கும் நுதல்வு_அரும் ஆண்மையில் ஆள்வான் – தேம்பா:31 87/2,3
பேய் இனம் உவப்ப வேத பெயர் அற வெகுண்டு தாக்கி – தேம்பா:32 94/2
புறத்தின் ஆம் என்று தான் புகன்ற வேத நூல் – தேம்பா:35 9/3
மீன் உகும் வானோர் ஏத்தும் வேத நூல் உலகில் தந்த – தேம்பா:35 46/2
விதி எழுந்த மெய் வேத நல் நாதனும் – தேம்பா:36 3/1

மேல்


வேதத்து (7)

மின் தன் தாள் தொழுது இன்னும் விரி வேதத்து உறுதி உரை விளம்புகின்றான் – தேம்பா:5 36/4
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
ஏதின் நீ இறைஞ்சும் வேதத்து இவை எலாம் புரிந்த நாதன் – தேம்பா:25 66/3
சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து
எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன் – தேம்பா:29 113/2,3
ஒல்லிய தன்மைத்து எளியனாய் தோன்றி ஒரு மரத்து இறப்பது அ வேதத்து
இல்லிய தன்மைத்து உளது அன்றோ என்றான் இள முகத்து அனாதியான் அன்றே – தேம்பா:31 88/3,4
ஆய் அவை விழைந்து வேதத்து அரு நெறி ஓதி சீற்றம் – தேம்பா:32 35/3

மேல்


வேதநாதன் (1)

விழுந்து உறும் களிப்பு விஞ்சி வேதநாதன் மேல் பதம் – தேம்பா:11 2/3

மேல்


வேதநாதனை (1)

மின்னல் நேரும் அன்னை ஈன்ற வேதநாதனை தொழ – தேம்பா:11 1/3

மேல்


வேதம் (19)

வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம்
ஆதி வந்து உரைப்ப வாய்ந்த அருத்தியோடு அலர்ந்த வாயே – தேம்பா:2 13/2,3
விதி செய்கின்ற வேதம் நின்ற மிகை துடைத்த ஞானம் ஆய் – தேம்பா:7 33/2
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/3
வேதம் நின்ற உரு தகு மேன்மையான் – தேம்பா:10 123/1
மேய்மையோடு உயர்ந்த வேதம் மேல் படர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:12 73/3
வானம் உறு வேதம் இல மாண்பு அருளும் இல்லா – தேம்பா:14 8/2
வேதம் ஒன்று அறிந்திலார் வேதம் கொள் குலம் – தேம்பா:14 79/1
வேதம் ஒன்று அறிந்திலார் வேதம் கொள் குலம் – தேம்பா:14 79/1
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3
புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/4
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
ஓகையே உணர்ந்த-காலை உனக்கு அரிது என்-கொல் வேதம்
மூகையே நானும் கூற முயல்வியே என தான் நேர்ந்தான் – தேம்பா:27 14/3,4
மேதை வாய் மொழி வேதம் அது என்பவோ – தேம்பா:27 82/4
அரிய வேதம் எட்டு_எட்டும் எண் ஆகமத்து – தேம்பா:27 92/1
விஞ்சி வேதம் நஞ்சு ஆயதே – தேம்பா:27 142/4
வரும் பொருள் அறியாது அன்றோ மருண்ட சொல் வளர்த்தி வேதம்
தரும் பொருள் அனைத்தும் வாய்ந்த தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டோய் – தேம்பா:27 154/2,3
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி – தேம்பா:28 55/2
மெய் ஆர் நல் நூல் வேதம் நகைத்து விழைவு ஒத்த – தேம்பா:28 118/1
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1

மேல்


வேதமும் (1)

மெய்யை காட்டிய வேதமும் நூக்கினர் – தேம்பா:18 51/2

மேல்


வேதமே (2)

வேதமே உரைத்த வண்ணம் விகலம் அற்று ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:7 24/4
வேதமே வேடமாய் வேய்ந்த மா தவர் எலாம் – தேம்பா:9 4/1

மேல்


வேதல் (1)

ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/2

மேல்


வேதனை (1)

நெடிய வேதனை நீர்த்த இன் அமுது என நுகர்ந்தோர் – தேம்பா:32 101/2

மேல்


வேதியர் (3)

மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும் – தேம்பா:2 49/1
விரிந்த ஆசையால் வேதியர் ஆசியை கூற – தேம்பா:3 25/3
செய் முறை அனைத்தையும் திருத்தி வேதியர்
கை முறை தொழ பறை கறங்க யாவரும் – தேம்பா:36 118/1,2

மேல்


வேதியர்க்கு (1)

மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/4

மேல்


வேதியார் (2)

சொல்லின் மாரி சொரிந்தனர் வேதியார் – தேம்பா:1 81/4
ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார்
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/1,2

மேல்


வேதியோர் (1)

வேதியோர் முறை விஞ்சிய மாட்சியான் – தேம்பா:4 61/4

மேல்


வேது (2)

வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
வேது அணிந்த தவம் பொய்யா விதி நல்லோய் என வளனை விரும்பி கேட்டார் – தேம்பா:11 117/4

மேல்


வேந்த (1)

உருவில் வேய்ந்த வேந்த வாழி என்று உறுதி சொற்றினார் – தேம்பா:11 8/4

மேல்


வேந்தர் (20)

கதிர் செயும் உலகின் வேந்தர் கழல் தொழ உவகை பொங்கி – தேம்பா:9 122/1
விண் தலம் அகத்து வேந்தர் வேந்தனாம் உனது மைந்தன் – தேம்பா:10 7/1
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை – தேம்பா:10 127/1
மேவும் பாலால் விரைந்து இறைஞ்ச வேந்தர் மூன்று எய்திய ஆறும் – தேம்பா:10 150/3
ஆகம் மாடை வேந்தர் நீக்கி ஆயரை தெரிந்தது என்று – தேம்பா:11 14/3
தேய வேந்தர் தம் செல்வம் ஒன்று இல்லது ஏன் – தேம்பா:11 22/4
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/2
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/2
வில் முகத்து அம்பின் சென்று வேந்தர் ஐந்து இறைஞ்சி சொல்வான் – தேம்பா:15 48/1
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர்
செய் நிற குலத்தோன் அம் முனி என்றும் திரு புகழ் கலை நிறை மாட்சி – தேம்பா:23 108/2,3
சினக்கரன் எனும் பெயர் சிறந்த வேந்தர் கோன் – தேம்பா:29 55/4
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 72/1
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர்
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/1,2
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர்
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/1,2
மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4
வேலை படை வேந்தர் எலாரும் எழீஇ – தேம்பா:36 62/3
விலை வரம்பு அற்று அமைத்த முடி வேந்தர் வேந்தன் தொழுது அணிந்தான் – தேம்பா:36 101/4

மேல்


வேந்தரும் (1)

இ திறத்தோர் தமை வேந்தரும் போற்றுப எல்லை இல்லா கலை வல்லோர் – தேம்பா:32 41/1

மேல்


வேந்தரை (1)

விண் இடத்து உலாவி வில் விளங்கு வேந்தரை
எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை – தேம்பா:32 53/2,3

மேல்


வேந்தற்கு (1)

ஓங்கு தேவர் பழி என்ன வேந்தற்கு உரைத்து நவ – தேம்பா:29 53/2

மேல்


வேந்தன் (24)

அல்லின் வேந்தன் என வளர்தற்கு ஆசி அருள்க என்றாள் – தேம்பா:3 56/4
செல்லும் செல்லா தீ எரி கற்றை திளை வேந்தன்
எல்லும் செல்லா கான் நகு நல் கான் என உள்ளம் – தேம்பா:4 53/2,3
வேந்தன் உமது உரி தாய முறை உரு மேவி வர எனும் ஆசியோடு – தேம்பா:5 118/3
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன்
பொய் அற்ற ஆர் வலி தன்மை பூதலத்தில் தோற்றுவிப்ப புகழ் உற்று ஆய்ந்த – தேம்பா:11 103/2,3
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன்
ஆய்ந்தான் கண்டான் நீத்த கடல் ஆற்றா இன்ப கடல் இனிதின் – தேம்பா:12 7/1,2
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/3
ஊன் வயிறு ஆர் வேல் வேந்தன் இளவல் கோறல் உள்ளினன் நீ – தேம்பா:13 4/3
கொலை புறம் கொண்ட வேந்தன் குணத்து உரி நகரும் நாடும் – தேம்பா:13 23/3
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/2
மின்ன மிக்கு எழும் வேந்தன் விளம்பினான் – தேம்பா:20 89/4
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2
மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1
நக்கன கண்ட பேய்கள் நக்கன என்று வேந்தன்
மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி – தேம்பா:23 54/1,2
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த – தேம்பா:23 67/3
மின்னு நீர் நவ மீன் உயர் உதித்தலும் வேந்தன்
என்னும் நீர் உலகு இனிது அளித்து ஆள்பவன் பிறந்து ஆங்கு – தேம்பா:25 4/2,3
விண் புல வேந்தன் ஆக வினை அற வாழ்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 68/4
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/4
போர் இறைஞ்சும் வேல் வேந்தன் புகைந்து உகுத்த புண்கண் உறா – தேம்பா:29 69/3
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3
விலை வரம்பு அற்று அமைத்த முடி வேந்தர் வேந்தன் தொழுது அணிந்தான் – தேம்பா:36 101/4

மேல்


வேந்தனாம் (1)

விண் தலம் அகத்து வேந்தர் வேந்தனாம் உனது மைந்தன் – தேம்பா:10 7/1

மேல்


வேந்தனும் (1)

விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும்
கரை கிடந்த கடல் கடந்த இன்புற – தேம்பா:36 7/1,2

மேல்


வேந்தனே (2)

விண் உளே பொலிந்து உவந்த விண்ணவர்க்கு வேந்தனே
புண் உளே மருந்து நீவி போன ஆட்டை மீட்கவோ – தேம்பா:11 5/2,3
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/2

மேல்


வேந்தனை (5)

விண் காத்த வேந்தனை சூல் வேய்ந்து ஒவ்வா கன்னிகையும் – தேம்பா:10 19/2
மெய் திறத்து எழுந்து உதித்த வேந்தனை
கை திறத்து எழுந்து இறைஞ்சும் காதலால் – தேம்பா:10 108/1,2
விண் விளக்கு ஒளி வேந்தனை பொற்புற தெளித்து – தேம்பா:12 45/1
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/2
வெருட்டிய முறையில் வந்த வேந்தனை கோறல் நன்றே – தேம்பா:25 12/4

மேல்


வேந்தனோடும் (1)

கதி தள்ளி உயர் வான் ஏற்றும் கனிந்த தம் வேந்தனோடும்
பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/1,2

மேல்


வேந்தின் (1)

அப்பு அணி உலக வேந்தின் அன்னையை நோக்கி சொல்வான் – தேம்பா:10 5/4

மேல்


வேந்து (20)

மீன் நிலம் கடந்து எலாம் ஆளும் வேந்து தான் – தேம்பா:3 44/2
வேய்ந்தான் ஒளி வேந்து என வேய்ந்தது எலாம் – தேம்பா:5 111/1
விண் புலன் முதல் எலாம் ஆளும் வேந்து இவர் – தேம்பா:6 24/3
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை – தேம்பா:10 127/1
விண்ணோர் தொழும் ஓர் தனி வேந்து என நீ – தேம்பா:11 62/2
மூ உலகும் பொது அற ஆள் முதிர் கருணை வேந்து இவரை முகமன் நோக்கி – தேம்பா:11 115/1
புது பட வேந்து உறீஇ பொலி தெரு-தொறும் – தேம்பா:12 28/1
மீன் இரும் கொடி வேந்து தன் அருள் வளம் காட்ட – தேம்பா:12 53/1
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
உறை கிடந்த விண் வேந்து உயிர் உண்பல் என்று – தேம்பா:13 29/1
வேத்திரம் ஆய தன்மை வேந்து கண்டு அஞ்சினானே – தேம்பா:14 27/4
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/2
விண் உக ஆர்த்து வீழ் உரும் அன்ன வேந்து மீண்டு உலம்பி ஐ என்ன – தேம்பா:14 44/1
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1
வெருள் காட்டி மீண்டு இவை ஆய்ந்து அ மகன் வான் வேந்து என்றான் – தேம்பா:23 74/4
ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4
நூல் கடல் வேந்து உறை நகரை நோக்கினான் – தேம்பா:29 64/4
எல்லின் வேந்து அகன்று ஆம் இருள் ஈர்த்து அவிர் – தேம்பா:36 5/1
அல்லின் வேந்து என நாம் அகன்று ஆகுலம் – தேம்பா:36 5/2

மேல்


வேந்தும் (3)

நறு நானம் நறிய புகை நாறு நறும் அராபிய நல் நாட்டு வேந்தும்
பெறுமான மணி புனல் சேர் பேர்சிய நாடு ஆண்டு அருளை பிளிர்ந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/1,2
பெறுமான மணி புனல் சேர் பேர்சிய நாடு ஆண்டு அருளை பிளிர்ந்த வேந்தும்
செறு ஆகத்து அரசு அன்னம் திளைத்து ஆர்க்கும் சப நாட்டு சிறந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/2,3
செறு ஆகத்து அரசு அன்னம் திளைத்து ஆர்க்கும் சப நாட்டு சிறந்த வேந்தும்
துறு வாமத்து ஒளிர்ந்த நவ சுற்கையொடு உள் அறிவு எய்தி தொய்யல் உற்றார் – தேம்பா:11 105/3,4

மேல்


வேந்தே (5)

என்னால் ஆமோ என் உயிர் வேந்தே இயல் தம் கை – தேம்பா:9 67/2
வீயினும் புரியும் தன்மை விளம்புதீர் என்றான் வேந்தே – தேம்பா:23 20/4
அற்றை நீள் தலையின் நாப்பண் அமைத்து நாட்டினன் பேய் வேந்தே – தேம்பா:23 68/4
பெய் நிறத்து அவன் நாடு என்றும் ஆங்கு உணர்கில் பிழை உனக்கு என்றனன் வேந்தே – தேம்பா:23 108/4
அணியே அன்பே அன்பு அது சிந்தே அருள் வேந்தே
மணியே உன் பேர் ஆர்வம் நிகர்ப்ப வல்லர் உண்டோ – தேம்பா:34 59/1,2

மேல்


வேந்தை (3)

தனத்து இனத்து துணிவு எய்தி தாரகையை கொடி கொண்ட தரணி வேந்தை
மனத்து இனத்து தொழுது அடியை வணங்குவல் என்று அவனவனும் மனத்தில் தேறி – தேம்பா:11 106/1,2
இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில் – தேம்பா:11 106/3
இ மலையின் தொழ தொழ வீழ்ந்து எழுந்து எழுந்து கோ வேந்தை இறைஞ்சிட்டாரே – தேம்பா:11 112/4

மேல்


வேந்தொடு (1)

கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/3

மேல்


வேம் (4)

கோல் என பரிகள் செல்ல குளிறி வேம் இடி சூல் மேகம் – தேம்பா:15 43/2
முனிய வேம் அள்ளல் புக்கு முதிர்ந்த நோய் உணர்ந்து கூசின் – தேம்பா:28 60/2
வேம் ஆறு இல வெப்பொடு காய்ந்ததுவே – தேம்பா:31 49/4
முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின் – தேம்பா:32 17/1

மேல்


வேம்பு (1)

தேன் அருந்தினர் தீய வேம்பு இன்பம் என்று அருந்தார் – தேம்பா:32 20/1

மேல்


வேய் (14)

மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/3
விழும் தூவிய வெண் சிறை வேய் புறவம் – தேம்பா:5 107/2
பளிக்கு வேய் செப்பில் உண்ட பருதி சூழ் எறிக்கும் வில்லால் – தேம்பா:7 26/1
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/2
வேய் ஒளி அமரர் சூழ் விரிப்ப போயினார் – தேம்பா:10 77/4
தான் நலம் பட சொலி தானை மீட்டு வேய்
கான் நலம் சினந்த தீ கனன்று மேய்ந்து என – தேம்பா:15 139/2,3
மானார் மனம் என முள் மலிந்த வேய் ஆர் வனம் கடந்து – தேம்பா:20 15/3
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம் – தேம்பா:26 110/2
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/3
பனிய வேய் அலர் செ வாயான் பணித்து மற்று இதனை சொன்னான் – தேம்பா:28 60/4
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன் – தேம்பா:29 1/2
வேய் நிற கரும்பு நக்கும் விரி தலை கதலி ஊழ்த்து – தேம்பா:29 39/1
வேய் இனம் அழிப்ப புக்க வெம் தழல் கதத்தில் ஒத்தார் – தேம்பா:32 94/4

மேல்


வேய்குகின்றார் (1)

மீன் ஆரும் ஓதி மிளிர் தோடு என வேய்குகின்றார்
தேன் ஆரும் மாலை திரள் என்று அருள் சேர்க்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/2,3

மேல்


வேய்தலால் (2)

சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால்
ஆசை எழு நயம் ஆய எழு திரை ஆழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 123/3,4
மிகை உற்று ஆம் நிலம் காத்து அவன் வேய்தலால்
தகை உற்ற ஆரிய தாரகை நோய் செய – தேம்பா:7 46/1,2

மேல்


வேய்துப (1)

தொடி ஒத்து அலர்ந்த கொடி வேய்துப சூழ்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 77/4

மேல்


வேய்ந்த (35)

வேய்ந்த தீம் கனி விம்மும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/4
ஆலியால் கரிந்து அகல் முகில் உருக்கொடு வேய்ந்த
கோலியாற்று எனும் கொடியது ஓர் இராக்கதன் எதிர்த்தான் – தேம்பா:3 10/3,4
வெல் வழியும் ஆய வலி வேய்ந்த பரன் திருவுளம் ஆய் விகற்பம் என்னோ – தேம்பா:5 38/2
வீடு ஆடி விளங்கு எழில் வேய்ந்த முகத்து – தேம்பா:5 95/1
வேய்ந்த மணம் இனி மேவி முடி தரல் வேத முறை என ஓதினான் – தேம்பா:5 117/4
வேய்ந்த போது அன்றே என் உயிர் இன்ப வேலையில் மூழ்குப செய்வாய் – தேம்பா:6 40/4
விண் தலங்கள் அங்கண் நின்ற மீனும் நாண வேய்ந்த சூல் – தேம்பா:7 36/3
மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/2
மீது உலாம் தாரகையை விளக்கு இமைக்கும் மகுடம் என வேய்ந்த சென்னி – தேம்பா:8 16/2
மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1
வேதமே வேடமாய் வேய்ந்த மா தவர் எலாம் – தேம்பா:9 4/1
மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின் – தேம்பா:9 41/2
வெளி பட மனு புரம் வேய்ந்த நாயகன் – தேம்பா:9 103/2
வேய்ந்த நாயகன் விளைத்த நன்றியால் – தேம்பா:10 102/3
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
புரவில் வேய்ந்த சேயை ஈன்ற பொருவு_இல் அன்னை வாழுதி – தேம்பா:11 8/2
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/3
உருவில் வேய்ந்த வேந்த வாழி என்று உறுதி சொற்றினார் – தேம்பா:11 8/4
மேவல் ஆகி ஆவியாக வேய்ந்த அன்பு இலாது எனின் – தேம்பா:11 13/3
மின்னி ஆர் உடு முடி வேய்ந்த நாயகி – தேம்பா:12 30/3
விரை நிரை மலர் உரு வேய்ந்த இ பிரான் – தேம்பா:18 7/3
வேய்ந்த வான் உற ஆர்த்தன விம்மியே – தேம்பா:21 37/4
வேய்ந்த தம் மகர்க்கு ஆண்டகை மேவி முன் – தேம்பா:23 35/3
மின் உயிர் மணி முடி வேய்ந்த பாத்திபன் – தேம்பா:25 39/2
வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச – தேம்பா:26 6/2
வேய்ந்த மாட்சியின் மேவரு மேன்மையால் – தேம்பா:26 36/1
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார் – தேம்பா:29 13/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த
சண்பக நிழலின் வைகி தரணி ஆள் இளவல் நல் யாழ் – தேம்பா:30 61/2,3
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
வெளி பொதிர்ந்த கணங்களுள் வேய்ந்த நல் – தேம்பா:36 13/1
மின் தவழ் மணி வரை வேய்ந்த ஆசனம் – தேம்பா:36 124/1
உருவாய் வேய்ந்த என் இறையோன் உடன் மூவரின் பொன் பதத்து அணிய – தேம்பா:36 133/3

மேல்


வேய்ந்தது (7)

வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து – தேம்பா:3 22/3
வேய்ந்தான் ஒளி வேந்து என வேய்ந்தது எலாம் – தேம்பா:5 111/1
விதி பழித்து அரிய ஆற்றல் வேய்ந்தது ஓர் கருப்பம் ஆகி – தேம்பா:7 10/2
வெளிக்கு மஞ்சு அற வேய்ந்தது போல் உலகு – தேம்பா:8 84/2
விண் புலம் தகை வேய்ந்தது தான் வினை வேய்ந்தான் – தேம்பா:25 10/1
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4

மேல்


வேய்ந்ததுவே (2)

மின் தூவி நிலா முடி வேய்ந்ததுவே – தேம்பா:5 110/4
துகள் துடைத்தவன் தூய் திரு நாமம் வேய்ந்ததுவே – தேம்பா:11 92/4

மேல்


வேய்ந்ததே (2)

வேலை சூழ் வளை முத்து என வேய்ந்ததே – தேம்பா:10 23/4
மீய் வளர் மலர் கொடி பூத்து வேய்ந்ததே – தேம்பா:27 54/4

மேல்


வேய்ந்தவே (1)

விண் உரு கொடு வடமேற்கு வேய்ந்தவே – தேம்பா:36 128/4

மேல்


வேய்ந்தன (1)

வில் உடம்பு என வேய்ந்தன காட்சியால் – தேம்பா:26 90/2

மேல்


வேய்ந்தனவே (1)

மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4

மேல்


வேய்ந்தனளை (1)

காந்தி வேய்ந்தனளை கனிந்து ஓதுவாள் – தேம்பா:11 18/3

மேல்


வேய்ந்தனன் (1)

வில்லை தாராய் வேய்ந்தனன் அன்பு ஆர் விதி சொல்வான் – தேம்பா:11 80/4

மேல்


வேய்ந்தனனோ (1)

விண் ஓர் மலர் போல் வேய்ந்தனனோ இவண் என்றான் – தேம்பா:31 39/4

மேல்


வேய்ந்தாள் (3)

வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
மீன் தோய் மிளிர் முடி வேய்ந்தாள் புகுதுக – தேம்பா:30 153/2

மேல்


வேய்ந்தான் (7)

வேய்ந்தான் ஒளி வேந்து என வேய்ந்தது எலாம் – தேம்பா:5 111/1
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி – தேம்பா:12 6/3
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4
வேய்ந்தான் வாய்ந்த ஓர் நல் உரு அன்பின் வினையால் தான் – தேம்பா:23 24/4
விண் புலம் தகை வேய்ந்தது தான் வினை வேய்ந்தான்
மண் புலம் குறை மறந்தது தான் உயிர் மறந்தான் – தேம்பா:25 10/1,2

மேல்


வேய்ந்தின் (1)

வெல்ல வான் உரு வேய்ந்தின் நன்று அல்லதோ – தேம்பா:11 23/4

மேல்


வேய்ந்தினும் (1)

மின் உரைத்து இழைத்த பொன் கோயில் வேய்ந்தினும்
கொன் உரைத்தன உரு கொள்கை தெய்வமோ – தேம்பா:35 6/1,2

மேல்


வேய்ந்து (27)

மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4
வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று – தேம்பா:4 50/1
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
விண் ஆவி ஆய கதிர் தூசு என வேய்ந்து விண் மேல் – தேம்பா:5 84/1
விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4
தாவிது அது சந்ததியின் மேவி இவர் வேய்ந்து உறவே – தேம்பா:5 156/3
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
மீனொடு ஏந்திய அணை வேய்ந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 112/4
விண் காத்த வேந்தனை சூல் வேய்ந்து ஒவ்வா கன்னிகையும் – தேம்பா:10 19/2
கோலம் ஏந்திய கோள் என வேய்ந்து கொல் – தேம்பா:10 29/2
வானக தகவினோர் மகிழ வேய்ந்து என – தேம்பா:12 29/1
மின்னிய முகில் சூழ் பொன் மலை தழுவி வேய்ந்து என விசும்பினை தாவும் – தேம்பா:12 58/1
விட சிறைக்கு உயிர் நடு அணியில் வேய்ந்து தான் – தேம்பா:15 133/3
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2
மெலிவொடு உற்ற பின் ஏழ் நிரை வேய்ந்து தாம் – தேம்பா:20 94/1
மீன் சொரிந்த முடி வேய்ந்து ஒளிர் தாயும் – தேம்பா:21 14/1
மின்ன மு முடியினோன் வேய்ந்து தோன்றினான் – தேம்பா:27 4/4
மிடை வரும் கொடை வேய்ந்து இல ஈவரே – தேம்பா:27 33/4
வில் என உரு என ஒன்றும் வேய்ந்து இலாது – தேம்பா:29 29/2
வேய்ந்து உண தான் ஊண் இரந்த நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 49/4
மீன் நலம் கொள் மணி திண் தோள் வீங்கி அரி தேர் ஏறி வேய்ந்து ஆங்கு அன்னார் – தேம்பா:32 83/1
மெய் இழந்திலர் வேய்ந்து உறை நாடு அதே – தேம்பா:34 25/4
மின்ன மீன் அரசு உற்று இடை வேய்ந்து என – தேம்பா:34 27/2
மீன் வழங்கும் உரு கொடு வேய்ந்து உறீஇ – தேம்பா:36 14/2
வெம் மணி உரு கொடு வேய்ந்து எண் விண்ணவர் – தேம்பா:36 121/2

மேல்


வேய (1)

விண் புலன் ஆங்கு இரவி என விண்ணவன் வந்து உளத்து உருவம் வேய தோன்றி – தேம்பா:8 2/3

மேல்


வேயும் (2)

வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலி வாய் – தேம்பா:1 80/1
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய் – தேம்பா:1 80/2

மேல்


வேயொடு (1)

வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/2

மேல்


வேர் (6)

சீரியார் நட்பு வேர் கொள் சீர் என நிலத்தில் தாழ்ந்து – தேம்பா:2 9/1
வேர் ஆடிய மூ இலை வேலுடன் ஓர் – தேம்பா:15 30/3
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
தண் அம் வேர் கெடின் தரு எலாம் சாய்தலும் அரிதோ – தேம்பா:23 96/4
வீக்க நல் தவ வேர் விழ பொறை தயை கவட்டால் – தேம்பா:26 70/2
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2

மேல்


வேர்த்து (2)

தன்-பால் என தாய் தனையன் இனி வாழ்ந்து உண வேர்த்து உழைத்தல் – தேம்பா:9 29/3
ஏத்தான் உளைந்தான் வேர்த்து உழைத்தான் எட்டா கருணை கரை கண்டான் – தேம்பா:36 24/4

மேல்


வேர்ப்பு (1)

வேர்ப்பு எழ கயல் விழியர் கை வளை – தேம்பா:1 22/1

மேல்


வேர்விடு (1)

மெய் என தயை வேர்விடு நெஞ்சினார் நோக்கி – தேம்பா:6 68/2

மேல்


வேரி (5)

வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/3
வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/4
வேரி மல்கிய விளை புலத்து எனை பகல்-தோறும் – தேம்பா:12 55/2
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4
வேரி அம் தாரினான் விரைந்து எழுந்தனன் – தேம்பா:13 8/1

மேல்


வேரிய (1)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி – தேம்பா:0 1/3

மேல்


வேரொடு (1)

வேல் இயல் பகை இலானும் வேரொடு கெடும் உன் வாழ்க்கை – தேம்பா:25 58/4

மேல்


வேரோடு (2)

புடவியை அனைத்தும் வேரோடு அசைவன புதவு அழல் கொளுத்து சூலம் இரு கையில் – தேம்பா:24 36/1
உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன் – தேம்பா:25 73/3

மேல்


வேல் (96)

போர் புறம் கொடு பொருந்தலர் உரத்தில் தேய்த்து ஒளிர் வேல்
சீர் புறம் கொடு திசை-தொறும் இருள் அற மின்னி – தேம்பா:1 2/1,2
வேல் மணி வயிரம் கோமேதகம் மிளிர் – தேம்பா:2 31/2
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/3
வேல் செயும் போரினால் வெலப்படான்-தனை – தேம்பா:3 5/1
நகை செய்வார்க்கு இளவலாய் நடத்தும் வேல் இலான் – தேம்பா:3 8/3
வெல் வை வேல் செயும் மிடல் அது உன் மிடல் அடா நானோ – தேம்பா:3 28/1
கொலை முகந்து அழன்ற வேல் கொற்ற தாவிதன் – தேம்பா:3 45/1
ஊன் இறைஞ்சிய வேல் என ஓர்ந்து தான் – தேம்பா:4 20/3
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3
வேல் கலந்த கண் வெஃகி நெருங்கினார் – தேம்பா:10 32/4
கடிய வேல் கொடு அ கடி ஓட்டு எனா – தேம்பா:10 38/3
வேல் நேர பாய் துயர் கொண்டு இவற்றை கொன்னே விளம்பி இவர் – தேம்பா:10 71/2
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/3
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/3
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
வேல் வழி ஒளியே போன்று மின்னி ஆர்த்து இறைவன் அன்பின் – தேம்பா:12 18/2
ஊன் தும்மு வேல் வாய் பின் நாள் உறும் துயர் உணர்ந்து நொந்து – தேம்பா:12 97/2
ஊன் வயிறு ஆர் வேல் வேந்தன் இளவல் கோறல் உள்ளினன் நீ – தேம்பா:13 4/3
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
வேல் இல்லன வளையோடு இரு மழு இல்லன விரி நீள் – தேம்பா:14 50/2
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/3
கொலை ஈன்ற வேல் வல்லார் குழைந்து அற இ நாட்டிடத்தும் – தேம்பா:15 7/3
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
வல்லே வளர் வேல் யூதர் எலாம் மகிழ கண்டு ஆர்த்து அம்பு விசை – தேம்பா:15 14/3
எல் வேல் வல்லது அல்லது என இறைவன் தான் தன் வலி காட்ட – தேம்பா:15 15/3
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2
மின்னோடு உமிழும் கத வேல் அடலோய் – தேம்பா:15 26/2
மேவார் பணி வேல் எறி கை மிடலோன் – தேம்பா:15 29/2
நல் நாடு எபுசேயரும் நச்சு அயில் வேல்
மன் ஆர் பிரசேயரும் மண்டினரே – தேம்பா:15 33/3,4
வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/4
வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3
புண் புலன் தேய் வேல் ஆபன் புணர்க என்று அறைந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 44/4
செல் முகத்து உறையின் வை வேல் செரு படை மிடைந்தது என்னோ – தேம்பா:15 48/4
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல்
சீரிடத்து உரிமை சொல்வேன் செரு பட வம்-மின் என்ன – தேம்பா:15 54/2,3
வேல் அற வாள் அற வில் அற வீரர் அற – தேம்பா:15 71/1
நீர் எழும் திரையின் பொங்கி ஞெகிழி வேல் ஏந்தி நின்றான் – தேம்பா:15 82/4
உழி அறிந்து எறிக பாராய் உனது இது என்று எறிந்த வை வேல்
வழி அறிந்து ஓடினால் போல் வளியினும் முடுகி மார்பில் – தேம்பா:15 84/1,2
வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/3
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3
வேல் நலம் பகைவரை வெம்பி தூற்றினான் – தேம்பா:15 139/4
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4
வேல் முகந்து இவர் வெம் சமர்க்கு அமைகுவர் என்னா – தேம்பா:16 16/1
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன் – தேம்பா:16 24/2
வவ்வு ஒரு வேல் இல மாங்குல் நாப்பணில் – தேம்பா:16 29/1
வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய – தேம்பா:16 49/1
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/3
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல்
எறி பட்டு ஆர் உயிர் பேர்ந்து என்ன இள_மகன் போதல் என்றான் – தேம்பா:20 107/3,4
வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1
ஓங்கு_அரும் தொழில் உதவி கொண்டு ஒளித்த வேல் எறிந்த – தேம்பா:23 89/2
ஈட்டமும் வேறும் ஆய் ஏந்தும் வேல் எலாம் – தேம்பா:24 17/1
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 18/3
பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/4
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
மழு வாய் வழி வேல் வழி வில் வழியும் மலி அக்கி புகைப்ப மதத்த உவா – தேம்பா:24 25/2
போக்கினான் கடி போக்கிய வேல் எலாம் – தேம்பா:24 58/3
என்ற வாசகம் எறி வை வேல் என உளம் போழ்ந்து – தேம்பா:25 6/1
வேல் இயல் பகை இலானும் வேரொடு கெடும் உன் வாழ்க்கை – தேம்பா:25 58/4
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
அழல் எடுத்து இன்பு என சுடும் வேல் கண்ணால் நோக்கி அறம் அழிய – தேம்பா:26 167/3
தேம் புடை அலங்கல் வேல் சேனை சூழ் வர – தேம்பா:27 60/3
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம் – தேம்பா:27 130/1
புரவலர் சூழ்ந்த வை வேல் பொருநரும் அமைச்சர் தாமும் – தேம்பா:27 153/2
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து – தேம்பா:28 25/1
வேல் வளர் சமரில் நீ நோக்கல் வேண்டு இலா – தேம்பா:28 46/2
உலை வைத்த பொறி செம் தீயோடு உடன்ற வேல் உருவி பாய – தேம்பா:28 134/1
நாவகன் என்னும் நல் நாம வேல் ஒரு – தேம்பா:29 32/3
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/2
ததை ஒளி வை வேல் வல்லோன் தாள் முனர் அழுது வீழ்ந்தாள் – தேம்பா:29 35/3
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/2
வேல் செய் திற நம்பி வினை கண்டு அற்க என விளித்தான் – தேம்பா:29 50/4
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன் – தேம்பா:29 54/1
வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு – தேம்பா:29 64/1
வேல் நலம் ஒன்று ஊன்றிய சொல் வெடித்தான் தூது உரைகொண்டான் – தேம்பா:29 66/4
போர் இறைஞ்சும் வேல் வேந்தன் புகைந்து உகுத்த புண்கண் உறா – தேம்பா:29 69/3
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
வேல் திறத்து அங்கண் நான் இருந்த வேலையில் – தேம்பா:29 93/3
வேல் முகத்து ஒத்த நல் வீர நாவகன் – தேம்பா:29 126/1
வேக வேல் விறகு அழல் மெய்யன் ஏந்துபு – தேம்பா:30 108/3
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர் – தேம்பா:31 13/1
வேல் செய் ஆகுலத்து இருவர் முன் பட்ட நோய் விழுங்கி – தேம்பா:32 12/1
நூல் நலம் வான் பொருள் செய் நலம் இன்றியும் நுனி வேல் சூழ்ந்து நிலம் ஆளும் – தேம்பா:32 40/1
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1
தேன் நலம் கொள் அலங்கல் வேல் சேவகர் சூழ்ந்து தாங்கு உலவும் திண் தேர் செல்வார் – தேம்பா:32 83/3
வேல் முகத்து அசடர் கையால் வீழ்ந்து இறப்பு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/1
உருக மா வயிர குன்றும் உரைத்த சொல் எறி வேல் பாய்ந்து – தேம்பா:35 52/1
புண் குடைந்த வேல் போல் உரை கேட்டு நான் – தேம்பா:36 4/1
லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/4

மேல்


வேலாய் (1)

நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய் – தேம்பா:24 3/2

மேல்


வேலார் (2)

ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார்
ஆயின பல் கோடி அமிழ்ந்தி இமைப்பில் அனைத்தும் – தேம்பா:14 66/2,3
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/3

மேல்


வேலால் (1)

சீர் முகத்து இளவல் பின்னர் திறத்த தன் நாம வேலால்
போர் முகத்து எதிர் ஒன்று இல்லான் பொழி மறை பழித்த யாரும் – தேம்பா:3 32/2,3

மேல்


வேலான் (1)

வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/4

மேல்


வேலி (10)

வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலி வாய் – தேம்பா:1 80/1
குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை – தேம்பா:12 13/1
நூல் வரும் சுருதி வேலி நொறில் தவம் விளைத்த சீலம் – தேம்பா:14 118/1
தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1
தேன் மலர் மருத வேலி சிறப்பு எழும் நாட்டை தந்து – தேம்பா:20 118/3
போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில் – தேம்பா:26 111/3
இரவலர் தம் கை வேலி இடத்து அரும் பொருளை வித்தி – தேம்பா:27 75/1
நூல் நிமிர் தவத்தின் காத்த நொறில் பொறி வேலி கோலி – தேம்பா:30 73/2
ஆயவும் அரிதே முன்னர் அழிந்த நாண் வேலி தாவி – தேம்பா:30 77/2
அய போது அலர் வேலி அணிந்து அழியா – தேம்பா:36 50/1

மேல்


வேலியாய் (1)

மானமே வேலியாய் வகுத்த சொல் தரும் – தேம்பா:6 26/1

மேல்


வேலியால் (2)

வியனினால் உலகம் ஒக்கும் வேலியால் கன்னி ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/2
வேலியால் கது விடா திரு நகர் எலாம் நடுங்க – தேம்பா:3 10/1

மேல்


வேலியின் (1)

வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/4

மேல்


வேலியினான் (1)

வீடாத நிழல் குடை வேலியினான்
ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் – தேம்பா:36 51/3,4

மேல்


வேலியே (2)

விழலின் தான் சிறைபடுத்தும் வேலியே – தேம்பா:1 28/4
விரைத்த வேலியே விளைவுற பாய் புனல் போன்றே – தேம்பா:32 104/1

மேல்


வேலியை (1)

போய் வினை கொணரும் பொறிகள் ஐந்து அடக்கி பொலம் தவ வேலியை கோலி – தேம்பா:36 34/1

மேல்


வேலினர் (3)

கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ – தேம்பா:16 14/3
கொடிய வேலினர் கொடுமை செய்து அயருவார் அயரார் – தேம்பா:32 101/1
புண் கீறின வேலினர் சூழ் பொதுள – தேம்பா:36 65/1

மேல்


வேலினார் (1)

வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா – தேம்பா:21 6/2

மேல்


வேலினான் (1)

பெறுவுகின்ற நாம வாகை பெருகுகின்ற வேலினான்
உறுவுகின்ற ஞாலம் யாவும் உளைய வந்த பீடைகள் – தேம்பா:7 32/1,2

மேல்


வேலினும் (1)

கொல்லும் வேலினும் கொன்று உயிர் மெய் உண – தேம்பா:26 172/1

மேல்


வேலினோய் (2)

அள்ளிய இருள் அறும் அலங்கல் வேலினோய்
தெள்ளிய இடத்திலும் தெளிந்து நஞ்சு உணல் – தேம்பா:28 39/1,2
எள் உற திறப்பது ஏன் எரிசெய் வேலினோய் – தேம்பா:28 48/4

மேல்


வேலுடன் (1)

வேர் ஆடிய மூ இலை வேலுடன் ஓர் – தேம்பா:15 30/3

மேல்


வேலும் (3)

வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
பரம் வல நூலும் வேலும் பரிசு இலாது இழிவு ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 153/4
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ – தேம்பா:32 100/3

மேல்


வேலை (31)

வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய் – தேம்பா:1 80/2
உவர்க்கும் வேலை உடுத்தன பார் உறை – தேம்பா:4 64/2
சென்று மொய் வேலை மேல் திரண்ட ஆறு போல் – தேம்பா:5 53/2
ஆலை மது ஆக நிறை வேலை மடு விட்டது போல் – தேம்பா:5 153/4
இன்னவாய் உசாவும் வேலை இளம் பிடி அன்ன ஓர் நல் – தேம்பா:7 19/1
ஆதனே விதித்த நாளும் அமையமும் ஆகும் வேலை
ஏதமே விளைத்த ஆதன் இழிவு ஒழித்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:7 24/1,2
வீடு அமைந்தன இன்பு அது வேலை தன் – தேம்பா:7 54/2
விரை செயும் கொடியினான் நுழை பல் வேலை தேன் – தேம்பா:9 86/1
வேலை சூழ் வளை முத்து என வேய்ந்ததே – தேம்பா:10 23/4
மீனே கொடியாய் விதுவே குடையாய் வேலை முரசாய் – தேம்பா:10 51/1
சிந்தா ஆகுல வேலை உடைத்த செயிர் – தேம்பா:11 60/1
மணி வளர் குன்றத்து உச்சி வதிந்த பாறு இழிந்த வேலை
பிணி வளர் இன்ன தன்மை பின்னர் பெயாது ஆணையாக – தேம்பா:14 120/2,3
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
கால் வரும் அழல் பெய் வேலை கவ்வி மீட்டு எறிந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 83/4
வேகம் மிக்கு உறீஇ பகல் வேலை ஆற்று-இடை – தேம்பா:16 27/2
வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1
தனம் பழுத்து அமலேக்கு ஏங்கி தன் உயிர் உயிர்க்கும் வேலை
சினம் பழுத்து உயிரை தாங்கி திங்களின் பாதி கோத்து – தேம்பா:16 50/1,2
வேலை தாளம் என விளக்கு மீன் பூம் பந்தர் கீழ் – தேம்பா:16 55/2
வேலை மா மணி பீடிகை வீதியும் – தேம்பா:17 42/1
ஏர் முகத்து எழுந்த மூவர் எய்திய வேலை தானும் – தேம்பா:19 10/2
வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2
விஞ்சி திண் பகை முற்றிய வேலை
எஞ்சி திண் திறல் எள்ளுறல் காண்பார் – தேம்பா:25 24/2,3
வடு ஒக்கும் துயர் வந்தன வேலை
கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார் – தேம்பா:25 26/2,3
தாய் பதம் கண்ட எந்தை என சாற்றும் வேலை
சேய் பதம் கண்டு ஈண்டு ஒருவன் தூது சென்றான் – தேம்பா:27 65/3,4
வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து – தேம்பா:27 175/3
வெப்பு அடும் வேலை ஆய் தாயும் மெய்யனும் – தேம்பா:31 94/2
தீய் வினை நோயும் சாவும் தீர்த்து நான் ஒழுகும் வேலை
தூய் வினை செய்த பாலால் சுடு வினை தீயோர் செய்ய – தேம்பா:32 36/2,3
உவர்க்கும் வேலை ஒவ்வா அருளோய் என்றாள் – தேம்பா:33 19/4
களி முகத்து இணங்கி அன்னான் கடவுளை பணியும் வேலை
வெளி முகத்து உற்ற காட்சி மின் என மறைந்து தானே – தேம்பா:34 13/1,2
நின்-பால் இருந்து உன் பணியால் நான் நில-பால் இறங்கும் வேலை இவன் – தேம்பா:36 23/1
வேலை படை வேந்தர் எலாரும் எழீஇ – தேம்பா:36 62/3

மேல்


வேலையான் (1)

கந்தளம் தரித்தனன் கருணை வேலையான் – தேம்பா:35 15/4

மேல்


வேலையில் (7)

வேய்ந்த போது அன்றே என் உயிர் இன்ப வேலையில் மூழ்குப செய்வாய் – தேம்பா:6 40/4
பார்த்த வேலையில் பார்த்தனன் நாயகன் – தேம்பா:8 87/2
ஆன வேலையில் அனந்த வீடு அமைதல் ஆம் என்றான் – தேம்பா:11 100/4
தரங்கு படர் வேலையில் தளம்பி அலை நெஞ்சார் – தேம்பா:14 1/2
வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/4
கண்ட வேலையில் கண்டு அது வேலையை – தேம்பா:26 79/1
வேல் திறத்து அங்கண் நான் இருந்த வேலையில்
நூல் திறத்து அவர் முறை நோக்கி வாழ்த்தினேன் – தேம்பா:29 93/3,4

மேல்


வேலையின் (2)

வீடு அமைந்து அதின் மூழ்கிய வேலையின்
வீடு அமைந்திலன் வெண் மலர் கோலினான் – தேம்பா:7 54/3,4
வேலையின் நிறைந்த நன்றி விளைத்து நாடு உலவி போன – தேம்பா:22 17/3

மேல்


வேலையே (2)

கன்று மனம் எழ இன்பம் மலி கடல் கன்றி முழுகிய வேலையே
நின்று குரவனும் மன்று அ கொடியொடு நின்ற வளனினை வா எனா – தேம்பா:5 115/2,3
வெரு வளர் முறையில் தான் விளிந்த வேலையே – தேம்பா:27 6/4

மேல்


வேலையை (3)

வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/4
விண் உளோர் பணி வேலையை கொள்பவர் – தேம்பா:17 47/1
கண்ட வேலையில் கண்டு அது வேலையை
உண்ட பான்மை உவந்து கை ஏந்திய – தேம்பா:26 79/1,2

மேல்


வேலொடு (4)

விரி அளாவு ஒளி வேலொடு தனது பல் கருவி – தேம்பா:3 24/2
கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின் – தேம்பா:3 26/3
வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
வேலொடு வாள் எடு வீரர்கள் மேல் அதிர – தேம்பா:15 64/1

மேல்


வேலொடும் (2)

விருந்து அமர் புள் இனம் விழைந்த வேலொடும்
வருந்து அமர் கடந்த வில் மழுவினோடு மற்று – தேம்பா:2 30/2,3
கொல்லும் வேலொடும் கூர் நெடும் வாளொடும் – தேம்பா:11 21/1

மேல்


வேலோ (2)

அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
கீதம் பாலாய் சுரந்து என தீ கிளையோ வேலோ நச்சு – தேம்பா:28 31/3

மேல்


வேலோய் (8)

முற்று உறும் மொழியை கேட்டு முனிதியே முருகு வேலோய் – தேம்பா:25 59/4
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும் – தேம்பா:25 72/2
துரப்பு அறசர் உளம் மூழ்கி ஊன் நுகர்ந்து ஒளி கால் வேலோய் – தேம்பா:28 13/4
வீதல் மிக்க மிடல் வேலோய் என்றான் வினை வென்றான் – தேம்பா:28 34/4
வல்லை இ உணர்வில் தேர்தி மாற்றலர் வணங்கும் வேலோய் – தேம்பா:28 56/4
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய்
அரிந்தது என்று உறங்கும் ஆசை அமைதியால் விழித்து கொல்லும் – தேம்பா:28 151/1,2
கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/4
மொய் மலிந்துளி முழுது ஒன்னார் இறைஞ்சிய வேலோய் – தேம்பா:29 105/4

மேல்


வேலோன் (5)

ஊன் முகந்து அழன்ற வேலோன் ஓர் நகை சினந்து கொட்டி – தேம்பா:15 41/1
புள் முழுது ஏற்றும் வேலோன் பொருநரும் சினந்து நக்கார் – தேம்பா:15 49/4
கூற்று அலாது இணையா வேலோன் கூறுவான் படையின் வெள்ளம் – தேம்பா:15 50/3
தாங்கிய சுடர் செய் வேலோன் தழுவினான் உறுதி சொன்னான் – தேம்பா:29 42/2
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/3

மேல்


வேவார் (4)

குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
பெற்றத்தால் இதோ கெட்டோம் அந்தோ என்று பின் தாம் நச்சு உயிர் பொன்றாது என்றும் வேவார் – தேம்பா:11 55/4
விட்டோம் அந்தோ வேகுதும் அந்தோ என வேவார் – தேம்பா:28 114/4
ஓய்வார் நீந்தார் ஊழியும் வேவார் துகள் தீயார் – தேம்பா:28 119/4

மேல்


வேவீர் (2)

நெருப்பு கொணர்ந்தீர் நெருப்பில் வேவீர் என சுட்டிட்டாள் – தேம்பா:10 47/4
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4

மேல்


வேவோம் (4)

பின்றாது ஆர்த்து எரி வேவோம் அந்தோ அந்தோ பேறு இல்லார் குலம் இல்லார் அவரை என்றோம் – தேம்பா:11 51/3
பொன்றாதார் வாழ அவர் பொன்றாது அந்தோ புகை செம் தீய் வேவோம் நாம் அந்தோ என்பார் – தேம்பா:11 51/4
சுற்றத்தார் வேண்டும் அன்றோ மறை உள் கொள்ளா சுற்றத்தோடு ஈங்கு அந்தோ என்றும் வேவோம்
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/1,2
வெந்தோம் அந்தோ மாறு_இல வேவோம் வினை முற்றி – தேம்பா:28 113/3

மேல்


வேழ்வி (1)

வேழ்வி மந்திர தீய் கொடி வேடமாய் – தேம்பா:10 122/1

மேல்


வேழ (2)

மேகம் நிகர்த்தன வேழ மருப்பு மிதித்து – தேம்பா:15 63/1
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து – தேம்பா:28 25/1

மேல்


வேழம் (7)

சுளகொடு சவரம் வீசும் தோற்றமே போன்று வேழம்
புளகொடு மதத்தின் சீறி புடைத்த தன் செவி கால் வீச – தேம்பா:12 20/1,2
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி – தேம்பா:15 66/3
மேல் புறத்து எழும் கார் ஒத்த வேழம் மேல் எதிர்த்த போழ்தில் – தேம்பா:28 12/2
வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு – தேம்பா:29 64/1
சால் வளர் முகிலின் வேழம் சந்தனம் மேய்ந்து சீற – தேம்பா:30 124/1
மேகம் ஒத்து இழி மத வேழம் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/1
விண் தாரையின் வேழம் உகும் கடமும் – தேம்பா:36 67/2

மேல்


வேழமுடன் (1)

வீய் துணையும் அகி துணையும் வேழமுடன் அரி துணையும் – தேம்பா:28 83/1

மேல்


வேழமும் (1)

மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும் – தேம்பா:10 11/2

மேல்


வேழமொடும் (1)

கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1

மேல்


வேள் (7)

நானே எழுதி நாமம் வேள் என்றேன் என் உயிரை – தேம்பா:10 51/3
வேள் அரிது அமர்ந்த போரில் வெற்றி கொண்டு வந்து மீண்ட – தேம்பா:20 31/2
உள் உற புதிய தென்றல் உந்து வேள் எதிர் கொண்டு அன்ன – தேம்பா:20 32/3
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3
வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1

மேல்


வேள்வியின் (2)

வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச – தேம்பா:26 6/2
மின்னின் மின்னிய வேள்வியின் தீ எனா – தேம்பா:26 151/1

மேல்


வேளில் (1)

கிணை நிலை முரசம் ஆர்ப்ப கீத யாழ் தெளிப்ப வேளில்
பிணை நிலை கரிகள் சீற பிரி நிலை கறவை ஏங்க – தேம்பா:16 1/1,2

மேல்


வேளை (1)

இன்னவை மகளும் தாயும் இணை என நடத்தும் வேளை
பல் நவை அறும் தன் பூமான் பழங்கதை உரைத்து உரைத்த – தேம்பா:0 11/1,2

மேல்


வேளொடு (1)

எய்யும் கொடு வேளொடு காம் இழிவும் – தேம்பா:5 89/2

மேல்


வேற்கு (2)

மீன் கறி கற்ற ஒளி வேற்கு அஞ்சு இல கான் நின்று வெளிப்பட்ட – தேம்பா:26 160/1
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச – தேம்பா:36 36/3

மேல்


வேற்று (8)

வேற்று அரசு இனம் திறை விசிக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/2
சீரொடு வேற்று இல சிறந்த சூல் அதே – தேம்பா:3 47/4
வேற்று உரை உரைத்திலாள் உள் விழைவு உற இறைவன் தாளை – தேம்பா:7 17/2
பூட்டிய புணர்ச்சி பாலால் புணர் இரு துவங்கள் வேற்று ஆய் – தேம்பா:9 76/1
வேற்று அலாது அவரும் நீரும் விரும்பி ஒன்று ஆய போழ்தில் – தேம்பா:15 50/1
வேற்று அரசு இனம் முடி விளக்கும் தாளினான் – தேம்பா:29 56/2
கோது இலார் தனக்கு வேற்று என்று கூட்டிலான் – தேம்பா:29 62/1
நாவலின் நிழல் செய் இன்ன நாடு அலால் அறியா வேற்று
காவலின் நாட்டில் உள்ள கலை நலம் உளத்தில் எள்ளி – தேம்பா:29 114/1,2

மேல்


வேறாய் (6)

வேறாய் உருள் அழிபட்டன அழிபட்டன மிளிர் தேர் – தேம்பா:14 58/2
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
வேறாய் உரையும் உறையுள் விதமும் – தேம்பா:15 23/1
வேறாய் முறையும் விதியும் குலமும் – தேம்பா:15 23/2
வேறாய் இறையும் விழையும் மறையும் – தேம்பா:15 23/3
இனையவும் பலவும் கூறிய தன்மைத்து எவரும் வேறாய் மன ஊக்கம் – தேம்பா:30 145/1

மேல்


வேறு (26)

சேர்ந்த தன்மையின் செயிர் அற ஓங்கி வேறு ஆவார் – தேம்பா:6 63/2
வேறு அரங்கில் உறங்கி விழித்து இறை – தேம்பா:7 52/1
வேறு எல்லா திருவே வைகும் விழு தவத்து இறைவ நாமே – தேம்பா:9 123/2
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
வேட்பது அரும் மணம் மணத்த உயிர் இரண்டும் வேறு ஆகா – தேம்பா:10 10/3
உள் நீராடி உயர்ந்தாள் உரு வேறு இயல் வேறு ஆனான் – தேம்பா:10 53/4
உள் நீராடி உயர்ந்தாள் உரு வேறு இயல் வேறு ஆனான் – தேம்பா:10 53/4
வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி – தேம்பா:11 107/2
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
வேறு ஆய் உறவாட விரும்புதல் என் – தேம்பா:15 23/4
ஆர் நல மரத்தின் சாயற்கு ஆங்கு வேறு இலாமையானும் – தேம்பா:22 19/2
வில் வினை வளை கை பற்றி வேறு இருந்து உரைமோ காளாய் – தேம்பா:27 70/3
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2
இன்ன வினை அல்லாது தலையெழுத்தும் வேறு ஊழ்வினையும் இலை – தேம்பா:27 122/3
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/3
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/3
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2
அருணமே இறந்த பின்னர் அவரவர் தமில் வேறு ஆக்கும் – தேம்பா:30 139/2
சேர் வழி அரும் தவன் செல்ல வேறு போய் – தேம்பா:31 16/2
வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1
வென்றி செய்வான் எமக்கு நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 48/4
வேய்ந்து உண தான் ஊண் இரந்த நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 49/4
நெஞ்சு அருள் கொண்டு ஈங்கு இறக்கும் நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 50/4
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2

மேல்


வேறுபட (1)

குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1

மேல்


வேறுபடும் (1)

வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2

மேல்


வேறும் (3)

பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை – தேம்பா:5 141/2
ஈட்டமும் வேறும் ஆய் ஏந்தும் வேல் எலாம் – தேம்பா:24 17/1
இனைவரும் பலரும் எண்_இல் ஈட்டமும் வேறும் ஆகி – தேம்பா:30 80/1

மேல்


வேனில் (2)

அழற்றிய வேனில் காலத்து அருந்திய அமுதை கான்று – தேம்பா:9 129/1
துயின்று எழும் இள நல் வேனில் துதித்த பங்குனியில் செல்ல – தேம்பா:19 11/2

மேல்