வெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெஃக 2
வெஃகல் 1
வெஃகா 2
வெஃகி 21
வெஃகிய 3
வெஃகியே 1
வெஃகீர் 1
வெஃகு 3
வெஃகு-மின் 1
வெஃகும் 4
வெஃகேன் 1
வெகுண்ட 7
வெகுண்ட-காலை 1
வெகுண்டன 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டு 4
வெகுள் 1
வெகுள 1
வெகுளா 1
வெகுளி 11
வெகுளிய 1
வெகுளியின் 1
வெகுளியொடு 1
வெகுளினை 1
வெட்டவும் 1
வெட்டி 1
வெட்டு 1
வெடித்தான் 1
வெடித்து 2
வெடிப்ப 1
வெடியொடு 1
வெண் 57
வெண்ணெயின் 1
வெண்ணை 1
வெண்பொன் 1
வெத்திலத்து 1
வெதிர்ந்திலர் 1
வெதிர்ப்பு 1
வெந்த 5
வெந்த-கால் 1
வெந்தன 1
வெந்தார் 2
வெந்தால் 1
வெந்து 11
வெந்தோம் 1
வெப்பத்து 1
வெப்பம் 1
வெப்பால் 2
வெப்பு 10
வெப்பொடு 1
வெம் 134
வெம்பி 2
வெம்பிய 2
வெம்மை 2
வெய் 2
வெய்து 5
வெய்துறும் 1
வெய்தென்று 1
வெய்ய 7
வெய்யில் 2
வெய்யிலில் 1
வெய்யோன் 13
வெயில் 26
வெயிலின் 2
வெயிலை 1
வெரு 23
வெருட்டிய 1
வெருட்டுதீர் 1
வெருட்டுவது 1
வெருண்டு 1
வெருவ 7
வெருவவோ 1
வெருவன 1
வெருவா 1
வெருவாது 1
வெருவாய் 1
வெருவார் 1
வெருவி 18
வெருவிட 1
வெருவிடும் 1
வெருவிய 1
வெருவின் 4
வெருவினால் 2
வெருவினான் 1
வெருவினை 2
வெருவு 12
வெருவுடன் 1
வெருவும் 4
வெருவுற்ற 2
வெருவுற்றார் 1
வெருவுற்று 1
வெருவுற 1
வெருவுறா 1
வெருவுறீஇ 1
வெருவே 1
வெருவொடு 2
வெருவொடும் 1
வெருவோடும் 1
வெருள் 9
வெருள்பட 1
வெருளினான் 1
வெருளு 1
வெருளுவர் 2
வெருளொடு 1
வெல் 17
வெல்ல 6
வெல்லவும் 1
வெல்லிட 1
வெல்லும் 4
வெல்லும்-ஆல் 1
வெல்லுவாம் 1
வெல்லுவாய் 1
வெல்லுவான் 1
வெல்லுவேன் 1
வெல்வதற்கு 2
வெல்வர் 1
வெல்வாம் 1
வெல்வாய் 3
வெல்வார் 1
வெல்வான் 3
வெல்வேம் 1
வெல்வேன் 1
வெல 4
வெலப்படான்-தனை 1
வெலற்கு 1
வெலான் 1
வெலும் 1
வெவ் 6
வெள் 5
வெள்கினர் 1
வெள்குவாரும் 1
வெள்ள 3
வெள்ளத்து 5
வெள்ளம் 34
வெள்ளமாய் 2
வெள்ளமும் 2
வெள்ளமே 1
வெள்ளமொடு 2
வெள்ளி 6
வெள்ளிலோ 1
வெள்ளை 1
வெளி 26
வெளிக்கு 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட 2
வெளியாகும் 1
வெளியில் 4
வெளியுள் 1
வெளியே 1
வெளிற்றின் 1
வெளிற்று 1
வெளிறு 6
வெற்பில் 2
வெற்பின் 2
வெற்பினை 1
வெற்பு 12
வெற்புகள் 1
வெற்பும் 1
வெற்பே 1
வெற்பை 1
வெற்றி 18
வெற்றியால் 1
வெற்றியே 1
வெற்றியை 1
வெற்று 4
வெறி 25
வெறிகள் 5
வெறிது 1
வெறிபட்டு 1
வெறியின் 1
வெறியும் 1
வெறியுற 1
வெறியை 2
வெறியொடு 2
வெறு 2
வெறுக்கை 1
வெறுக்கையர் 1
வெறுத்த 3
வெறுத்தல் 1
வெறுத்தலோடு 1
வெறுத்தன 1
வெறுத்தனன் 1
வெறுத்து 6
வெறுத்தேன் 1
வெறுப்ப 2
வெறுப்பு 4
வெறும் 1
வெறுமை 1
வெறுமையே 1
வென் 3
வென்ற 15
வென்றதே 1
வென்றவளும் 1
வென்றன 7
வென்றனன் 2
வென்றனை 2
வென்றாய் 2
வென்றார் 2
வென்றால் 2
வென்றான் 1
வென்றி 2
வென்றியும் 1
வென்று 14
வென்றே 1
வென்றேன் 1
வென்றோய் 2
வென்றோன் 1
வென்னை 1

வெஃக (2)

வான் உலகம் நாடேமேல் மன் உயிர் மன் நயன் வெஃக
கான் உலகம் காட்டும் நலம் அ கவலை மாற்றுவதோ – தேம்பா:1 62/3,4
கூகையே ஒளியை வெஃக கொடும் புலி இரங்க செம் தீ – தேம்பா:27 14/1

மேல்


வெஃகல் (1)

பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல் – தேம்பா:28 124/1

மேல்


வெஃகா (2)

நான் விளை வஞ்சத்து ஒல்கா நஞ்சு என இன்பம் வெஃகா
ஊன் விளை துயரின் குன்றா உரை விளை புகழின் நேரா – தேம்பா:23 19/1,2
கைம்மாறு இவண் வெஃகா காமுற்று இவை எல்லாம் – தேம்பா:32 50/1

மேல்


வெஃகி (21)

காயொடு மரம் தந்தால் போல் கடி துறவு அருமை வெஃகி
வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/1,2
புன்மை பட்டார் கொண்டவை வெஃகி பொருள் கொண்ட – தேம்பா:4 49/1
வேல் கலந்த கண் வெஃகி நெருங்கினார் – தேம்பா:10 32/4
வீதியினால் எய்திய நோய் ஆற்ற வெஃகி வெயில் மிடைந்த – தேம்பா:10 61/2
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
சலம் செய்வார் கிலம் செய்யார் வணிகர் ஆக்கம் வரல் வெஃகி
அலம் செய்வார் போல் உயர் வீடு இயற்றும் நன்றி அமைவதற்கே – தேம்பா:10 70/2,3
பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி
மை பொதுளும் வினை பொதுள விளைந்த பாவ மருள் சீய்க்க பொறை மிடி தாழ்வு உரியது அல்லால் – தேம்பா:11 38/1,2
கண்டனன் கனிந்த கண்ணால் கறவை காண் கன்றின் வெஃகி
உண்டு அன உருவில் குன்றா உயர் குணத்து இறைவன் தாளை – தேம்பா:12 77/2,3
காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4
ஓர் தவழ் முகைகள் தண் தாது இழிந்த தேன் இனிமை வெஃகி
வார் தவழ் முரசு வாட்டி வண்டொடு தேனும் ஆர்க்கும் – தேம்பா:18 25/2,3
துதி வளர் துறவு வெஃகி துணர் வளர் காவில் வந்தான் – தேம்பா:20 30/4
தனையனை காண வெஃகி தந்த பின்_மகன் வந்து அல்லால் – தேம்பா:20 106/2
செவி மத தீம் சொல் வெஃகி செல்க ஈங்கு அடிகள் என்றார் – தேம்பா:27 146/4
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/3
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால் – தேம்பா:28 26/1
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி
விலை வைத்த மகளிர் வஞ்ச வினை கொடு மருண்டாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 134/3,4
வலை விரவு அணியின் பின்னி மலர் தவழ் கூந்தல் வெஃகி
புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/3,4
மாகையோ மயலோ யாதோ வறுமையான் உரைகள் வெஃகி
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/1,2
அனையவும் மலர்ந்த நெஞ்சு அறம் வெஃகி அடி தொழுது அனைவரும் அழ போய் – தேம்பா:30 145/3
தீய் வரும் துகள்கள் வெஃகி தீயவோ அருந்தல் ஆற்றோம் – தேம்பா:33 8/1
கண் வழி உயிரை போக்கி கண்டவை வெஃகி வெஃகும் – தேம்பா:35 45/1

மேல்


வெஃகிய (3)

வான் தான் ஓர் அணி என வெஃகிய கூந்தல் வல தோளின் வயங்கு திங்கள் – தேம்பா:5 33/3
ஒளி பொருள் இன்பம் வெஃகிய வினையால் உயிர் கெட நுழைந்த தீது ஒழிப்ப – தேம்பா:31 91/1
வேண்டா இன்பம் வெஃகிய தன்மை விளை தீதால் – தேம்பா:35 61/1

மேல்


வெஃகியே (1)

மண் நலம் பொறித்தது ஓர் வதனம் வெஃகியே
உள் நலம் கெட ஒருங்கு உலகு எலாம் கெட – தேம்பா:27 117/1,2

மேல்


வெஃகீர் (1)

சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3

மேல்


வெஃகு (3)

வெஃகு என துணைவியே விலகி தானும் நல் – தேம்பா:10 90/3
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில் – தேம்பா:26 72/1
வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து – தேம்பா:27 175/3

மேல்


வெஃகு-மின் (1)

கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4

மேல்


வெஃகும் (4)

காசு அனை விருப்பம் பூண்ட கருத்து உனை மறவா வெஃகும்
சாசனை உவப்ப வந்தாய் சாசனை உவப்பின் காவும் – தேம்பா:20 42/2,3
முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும் – தேம்பா:28 63/3
என்பிற்கு உண்டோ வெஃகும் ஓர் நன்றி இவை ஆகி – தேம்பா:34 58/3
கண் வழி உயிரை போக்கி கண்டவை வெஃகி வெஃகும்
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால் – தேம்பா:35 45/1,2

மேல்


வெஃகேன் (1)

உன்னிய தவத்தை பேண ஒழிந்த தீ இனிமை வெஃகேன்
துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி – தேம்பா:20 52/1,2

மேல்


வெகுண்ட (7)

முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
நனி வெகுண்ட கணை குறி தவிர்ந்தது இல நனி எழுந்த பிணம் இரு கரை – தேம்பா:15 92/2
தொனி வெகுண்ட நதி என எழுந்த கறை துணை எழுந்த கரையொடும் எழ – தேம்பா:15 92/3
தனி வெகுண்ட நர_பதி பொழிந்த சர மழை ஒழிந்தது இல தணிவு இலா – தேம்பா:15 92/4
வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2
மாலொடு வெகுண்ட பேய் சமர் வளர்த்தவே – தேம்பா:24 15/4

மேல்


வெகுண்ட-காலை (1)

அ திறத்து அடலோன் நம்மை அமர் செய வெகுண்ட-காலை
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/2,3

மேல்


வெகுண்டன (1)

மிடல் வண்ணத்து எழும் கதத்தில் இவன் தன் நீதி வெகுண்டன கால் – தேம்பா:14 92/4

மேல்


வெகுண்டார் (1)

விழுந்து இருவர் வீழ்ந்தனர் உள் வெள்கினர் வெகுண்டார் – தேம்பா:23 53/4

மேல்


வெகுண்டு (4)

விழுவான் என உதைத்து வேங்கை அனார் வெகுண்டு அற நூல் – தேம்பா:20 62/3
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/4
பேய் இனம் உவப்ப வேத பெயர் அற வெகுண்டு தாக்கி – தேம்பா:32 94/2
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ – தேம்பா:32 100/3

மேல்


வெகுள் (1)

விரி தரு வலை கவிழ்வன என வெகுள் இடி – தேம்பா:15 168/2

மேல்


வெகுள (1)

விடா விடாது தழுவினாள் அவன் வெகுள மார்பொடு மகவினை – தேம்பா:25 77/2

மேல்


வெகுளா (1)

வீயாது உயரும் வளி நேர் வெகுளா வளையும் தருவே – தேம்பா:9 18/4

மேல்


வெகுளி (11)

வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/3
முற்றுபு கனன்ற முகத்து எழும் வெகுளி முரண் கொடு பூத்திபான் ஆர்த்து – தேம்பா:20 78/1
உழையின் வழி வழி வெகுளி மலியன உரையின் வழி வழி இணை_இலா – தேம்பா:24 42/4
தேறா வெகுளி அரசு எல்லா சிறுவர் கொல்வான் என்ன உயிர் – தேம்பா:26 52/2
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து – தேம்பா:29 16/3
சொன்ன தன்மைத்தே வெகுளி விம்மும் துகள் பொங்கி – தேம்பா:29 22/3
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/2
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/2
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/2,3
நீது அளித்து எரிந்த நின் வெகுளி நீக்கவும் – தேம்பா:35 18/3

மேல்


வெகுளிய (1)

மெலியவர் எதிரினும் வெகுளிய பல நவை – தேம்பா:15 178/2

மேல்


வெகுளியின் (1)

நறை புதைத்தன சிகழிகை மெலிதர நனி உரத்து அழல் எழ மிகு வெகுளியின்
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/2,3

மேல்


வெகுளியொடு (1)

மடிவுற்ற தலைவன் எனும் மறம் உற்ற நிசிதரனை மனம் உற்ற வெகுளியொடு கண்டு – தேம்பா:15 114/1

மேல்


வெகுளினை (1)

மெலி உலகு அழிவுற வெருவிட வெகுளினை
மலி உலகு உயிர் உற மகவு உரு வடிவனை – தேம்பா:14 125/1,2

மேல்


வெட்டவும் (1)

வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா – தேம்பா:21 6/2

மேல்


வெட்டி (1)

வெம் பொறி எழ தமை வெட்டி வீழ்த்து எனா – தேம்பா:20 126/3

மேல்


வெட்டு (1)

வெட்டு இலால் கொல்லுமோ வெயில் செய் பூணினாய் – தேம்பா:28 47/4

மேல்


வெடித்தான் (1)

வேல் நலம் ஒன்று ஊன்றிய சொல் வெடித்தான் தூது உரைகொண்டான் – தேம்பா:29 66/4

மேல்


வெடித்து (2)

வெடித்து வருந்தி மாறும் இல விதி குரு மன்னு பாதம் இல – தேம்பா:5 132/2
வெடித்து அவர் நக கொடும் விதி விலக்கினார் – தேம்பா:27 103/4

மேல்


வெடிப்ப (1)

விரக வாயுவு வெடிப்ப நக்கு இயம்புதல் கொண்டான் – தேம்பா:23 82/4

மேல்


வெடியொடு (1)

வெடியொடு மழை என விழுவன உபலமே – தேம்பா:15 170/4

மேல்


வெண் (57)

விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/3
வெள் உலாம் மழை வெண் கொடி உரு கொடு விளங்கி – தேம்பா:1 1/2
ஆம்பல் வாய் குரலுடன் ஆய்ந்து வெண் மதி – தேம்பா:1 57/3
ஈரும் வாள் எயிற்றின் கூன் வெண் இளம் பிறை தோன்ற ஊனை – தேம்பா:2 10/1
இழை தலை அரிதினில் இழைத்த வெண் சுதை – தேம்பா:2 16/2
இறை வளர் அன்பின் ஓர் உயிர் இயற்றி வெண்
பிறை வளர் நலம் என வளர்ந்த பீள் உள – தேம்பா:3 48/2,3
அலை கொள் பால் என அருவி விஞ்சி வெண்
கலைகள் ஆம் என கடலில் சிந்திய – தேம்பா:4 7/2,3
விள்ளும் செழு வெண் மலர் பூத்தமையால் – தேம்பா:5 105/3
விழும் தூவிய வெண் சிறை வேய் புறவம் – தேம்பா:5 107/2
என்ற ஊடு ஒலி ஆய் இள வெண் புறவும் – தேம்பா:5 110/1
மொய் படு வெண் திரை ஆழி மூழ்கி எழும் பதங்கனது – தேம்பா:6 9/1
தகல் பெறு கருப்பம் ஆகி தவன்ற வெண் திங்கள் ஆறு ஆய் – தேம்பா:7 14/2
வீடு அமைந்திலன் வெண் மலர் கோலினான் – தேம்பா:7 54/4
மன்று அலர் உயிர்த்த வெண் வாகையாளனும் – தேம்பா:8 35/2
சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2
எண்ணம் தீர்ந்த எழில் கொடு வெண் நிலா – தேம்பா:9 53/1
ஊசல் அம்புலி உற்றது ஒத்தென ஒள் இரண்டு வெண் சாமரை – தேம்பா:10 134/1
விண் தலம் கலந்து இலங்கு வெண் களங்கன் ஒப்பு எனா – தேம்பா:11 6/2
மண் தலங்கள் எங்கும் யாரும் வாழ ஈர வெண் குடை – தேம்பா:11 6/3
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
சங்கு அடரும் வாய் தரள வெண் குடைகள் தாங்க – தேம்பா:12 84/2
மீன் தவழும் வெண் மதியின் மெய்யன் உரு மிக்கான் – தேம்பா:12 86/4
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/3
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/3
மத்தக மாவொடு பாய் பரிமாவொடு வெண்
முத்து அகம் நாறு இரதங்கள் முரிந்தனவே – தேம்பா:15 69/3,4
அவா உறீஇ நொந்து நிற்ப அம்புலி குழவி வெண் கோட்டு – தேம்பா:20 34/1
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண்
திங்கள் நேர் தெளித்த நூலோய் செப்புதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:20 54/3,4
வளர்ந்த வெண் மதி ஒத்து அன்னான் வளர்ந்து மோயிசன் என்று ஓத – தேம்பா:21 12/1
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1
மின்னி தாரகை நோக்கு என வெண் மலர் – தேம்பா:24 62/1
மீன் உகும் முடியின் தாயும் வெண் மலர் வளனும் காண – தேம்பா:25 86/2
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1
விட்ட வெண் பளிங்கு ஒத்து இவள் மேவலோடு – தேம்பா:26 39/2
கொலை கொள் வாளால் உயிர் பிரிந்த கொள்கைத்து அன்னார் பிரிந்தினும் வெண்
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/1,2
வெண் நிற துகில் கொள் மாசு வெண் மதி கதிருள் தோய்த்து – தேம்பா:26 100/1
வெண் நிற துகில் கொள் மாசு வெண் மதி கதிருள் தோய்த்து – தேம்பா:26 100/1
வளர்ந்த வெண் மதி தேய்ந்து அன்ன வளம் கொடு பிறந்த பின் நான் – தேம்பா:26 104/1
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/2
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
உருண்டு உருண்டு எறிந்த வெண் தலை அது ஓர்ந்து உளம் – தேம்பா:28 49/3
கால் செய் நரை மூத்தோன் வெண் தூய் கலை பூம் தவிசு எழுந்து – தேம்பா:29 50/2
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
ஒக்க வெண் மணல் திண்ணையில் ஓங்கினார் – தேம்பா:30 100/4
மேழக குரலில் சொன்னான் வெண் மணல் திண்ணை சேர்ந்தே – தேம்பா:30 129/4
வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4
குயிலே கிளியே வெண் குருகே கோ அனமே – தேம்பா:31 44/1
வெண் நிற தூசு கொள் மாசு அற வெண் மதி கதிருள் தோய்த்த வினை என்ன – தேம்பா:32 43/1
வெண் நிற தூசு கொள் மாசு அற வெண் மதி கதிருள் தோய்த்த வினை என்ன – தேம்பா:32 43/1
செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை – தேம்பா:32 56/3
உந்து கேழ் மதிய வெண் குடைகள் ஊர்ந்து உயர் – தேம்பா:32 67/1
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4
விண் கீறின வெண் கொடியும் குடையும் – தேம்பா:36 65/3
கொடி என வெண் முத்து ஆரமே தவழ குடி என மணி உரு கிளம்ப – தேம்பா:36 109/2

மேல்


வெண்ணெயின் (1)

மீளவும் கரு வித்து அழியவும் அழியா வெண்ணெயின் திரண்ட பின் கெடவும் – தேம்பா:23 111/1

மேல்


வெண்ணை (1)

வெண்ணை கிரி வெந்தன போல் அழுது என் – தேம்பா:31 55/1

மேல்


வெண்பொன் (1)

காய் நிறத்து இலங்க வெண்பொன் கனக நல் கனிகள் காய்த்து – தேம்பா:18 30/3

மேல்


வெத்திலத்து (1)

வெருள் கொள் நெஞ்சு அற வெத்திலத்து உதிக்குவன் என்றார் – தேம்பா:25 5/4

மேல்


வெதிர்ந்திலர் (1)

மிரண்டிலர் வெதிர்ந்திலர் மெலிந்திலர் முனைந்தார் – தேம்பா:23 52/3

மேல்


வெதிர்ப்பு (1)

வீங்கு எழும் துயருள் ஆற்றா வெதிர்ப்பு எழும் புணரி நெஞ்சில் – தேம்பா:14 21/1

மேல்


வெந்த (5)

வெயில் தியங்கிய என வெந்த அகில் புகை – தேம்பா:2 17/2
கொல் வாசம் உண்ட குளிர் பூம் புனல் ஆட்டி வெந்த
பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/2,3
வெந்த நல் புகை கலந்து வீங்கின – தேம்பா:10 107/3
வெந்த அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – தேம்பா:28 18/1
ஆதலேனும் நாறிய வெந்த அகில் பூம் புகை தவழ்ந்து – தேம்பா:28 21/1

மேல்


வெந்த-கால் (1)

நறை பட்டு ஆவி செய் நல் அகில் வெந்த-கால்
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/1,2

மேல்


வெந்தன (1)

வெண்ணை கிரி வெந்தன போல் அழுது என் – தேம்பா:31 55/1

மேல்


வெந்தார் (2)

ஊறிய அழலின் வெள்ளத்து ஒருங்கு ஐயைம்பதவர் வெந்தார் – தேம்பா:25 60/4
ஒளி பொதுளவே நிதியின் ஓவி அழல் வெந்தார்
களி பொதுள அ துயர் கடிந்து வர வானோர் – தேம்பா:35 36/2,3

மேல்


வெந்தால் (1)

பற்று அற உணர்த்தி உள்ளம் பற்றிய நசையில் வெந்தால்
இற்று அற உறுதி என்னோ என்றனன் அரிய சூசை – தேம்பா:4 37/3,4

மேல்


வெந்து (11)

மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4
உன் இயற்கு உள்ளம் கூச ஒருங்கு வெந்து அடலை ஆனார் – தேம்பா:25 61/4
வருந்த வெந்து எலா மகரையும் துமித்தனன் என கேட்டு – தேம்பா:26 62/2
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/2,3
பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4
உலை கொள் தீயில் இரும்பு உறழ் வெந்து வெந்து – தேம்பா:28 108/1
உலை கொள் தீயில் இரும்பு உறழ் வெந்து வெந்து
அலை கொள் தீயில் அமிழ்ந்தி அமிழ்ந்தியே – தேம்பா:28 108/1,2
புண் உறும் கசடு உள் ஆக புழுங்கி வெந்து எரியும் அன்றோ – தேம்பா:28 153/4
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில் – தேம்பா:29 26/1
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4

மேல்


வெந்தோம் (1)

வெந்தோம் அந்தோ மாறு_இல வேவோம் வினை முற்றி – தேம்பா:28 113/3

மேல்


வெப்பத்து (1)

செல் நிற குடையில் கொன்ற செழித்த செம் கதிரின் வெப்பத்து
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/3,4

மேல்


வெப்பம் (1)

பாலையின் வெப்பம் பனி மருதத்து ஆக்கினையே – தேம்பா:19 18/1

மேல்


வெப்பால் (2)

வெப்பால் அயர்கின்ற உயிர்கள் விரிவாய் நிழற்றி போனார் – தேம்பா:10 56/4
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2

மேல்


வெப்பு (10)

வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும் – தேம்பா:6 5/3
வெப்பு அருள் ஆசையை வெறுத்த சீர் கொடு – தேம்பா:6 29/1
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/3
வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ – தேம்பா:10 86/4
வெப்பு அடை அரசன் உளத்து உடன்று உலம்ப விருப்புடன் யூதர்கள் போனார் – தேம்பா:14 46/4
மதுமுறை மலருள் புக்கு மதுசகன் கணை வெப்பு ஆற்றல் – தேம்பா:23 59/2
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2
வெப்பு அடும் வேலை ஆய் தாயும் மெய்யனும் – தேம்பா:31 94/2
வினை விளைத்தன வெப்பு அற குளு முகத்து உதித்தோன் – தேம்பா:32 14/1
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3

மேல்


வெப்பொடு (1)

வேம் ஆறு இல வெப்பொடு காய்ந்ததுவே – தேம்பா:31 49/4

மேல்


வெம் (134)

மாண்ட தோள் வியன் வட்டமே பொறுத்து வெம் சுடரை – தேம்பா:3 12/2
சீர் முகத்து செயம் தரும் காம வெம்
போர் முகத்து வெல்வான் புரை ஆசை அற்று – தேம்பா:4 21/2,3
வெம் பொறி ஆக ஆற்றா வேட்கையே என்றான் சூசை – தேம்பா:4 31/4
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர் – தேம்பா:4 38/2
மையால் குன்றா வெம் வனம் ஏகா மனை நின்றான் – தேம்பா:4 51/4
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
மண்ட வெம் கதிர் என மலிந்த காட்சியை – தேம்பா:6 33/3
இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது – தேம்பா:6 42/2
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/3
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
வெம் சின கரி மேய்ந்து உகும் வெள்ளிலோ – தேம்பா:10 28/1
ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/2
கரும்பு வில் ஏவிய வெம் கணையாய் மனமே கருக – தேம்பா:10 47/2
விருப்பு செய்து உள் நுழைந்தே வெம் தீ புகுத்தி கொன்றீர் – தேம்பா:10 47/3
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின் – தேம்பா:10 148/1
செல்லும் வீர வெம் சேனை இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:11 21/4
வெல்ல கேட்பு_அரும் வெம் சினத்து எல்லை நாள் – தேம்பா:11 33/2
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
வெம் தார் வெய்யோன் புழுங்கிய தன் வில்லை சுருக்கி புது மகளிர் – தேம்பா:12 8/3
கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/2
ஆங்கு வெம் கதிர் சாய்ந்த பின் நின்று செல்வு அயர்ந்தார் – தேம்பா:12 44/4
வெம் வினை அறுத்து உயிர் விளைத்த கனி ஆக – தேம்பா:12 90/1
வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3
வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3
பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
நஞ்சு உறை நெஞ்சு அற நஞ்சு உறை வெம் சரம் மொய்த்து – தேம்பா:15 59/2
மிடலொடு வேகம் மிகுந்து எறி வெம் கணைகள் – தேம்பா:15 66/1
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி – தேம்பா:15 66/3
களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/4
மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு – தேம்பா:15 107/1
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/4
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம்
போர் இரு வரி என இருவர் போக்கினான் – தேம்பா:15 132/3,4
நீர் விளை முழக்கமும் நிகர் இலாத வெம்
போர் விளை முழக்கம் மேல் பொருமி பொங்கலின் – தேம்பா:15 135/2,3
பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம்
போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/2,3
விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன் – தேம்பா:15 150/1
துடி முழங்கின தொனி எழுந்து இவர் துறுவி வெம் சமர் பொருத கால் – தேம்பா:15 151/2
இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
ஊன் முகம் செறித்த வெம் போர் உடன்று இவை அனைத்தும் செய்தோன் – தேம்பா:15 179/1
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/3
கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ – தேம்பா:16 14/3
வேல் முகந்து இவர் வெம் சமர்க்கு அமைகுவர் என்னா – தேம்பா:16 16/1
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம்
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/2,3
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
உரு புகை வெம் வன சுரம் வந்து உவப்ப இங்கண் சென்றனம் என்று – தேம்பா:20 22/3
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
வீங்கிய உயிர்ப்பின் பொங்கிய காம வெம் தழல் வீக்கலும் ஆற்றாது – தேம்பா:20 72/1
பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2
வீற்று உறை வெம் கதிர் விழுங்கிற்று ஆம் என – தேம்பா:20 120/2
வெம் பொறி எழ தமை வெட்டி வீழ்த்து எனா – தேம்பா:20 126/3
வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா – தேம்பா:21 6/2
மேய்ந்த தன்மையொடு வெம் பிணி யாவும் – தேம்பா:21 21/2
விண் மேல் எழு வைகறை வெம் கதிரோ – தேம்பா:22 4/1
வினை நொந்து அழ வெம் பகை நீங்கி அழ – தேம்பா:22 6/3
பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/2
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
சூர் எழு வெம் காரணமும் தோன்று இலது உட்கு உற்றனமே – தேம்பா:23 71/4
அஞ்சொடு மு மதி அளவும் போக்கி வெம்
நெஞ்சொடு வளர் பழி நினைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:23 113/3,4
செயல் கடல் கடந்த வெம் வஞ்ச சேனைகாள் – தேம்பா:23 115/1
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/4
கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4
கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4
விண்ணின் மேல் வைத்த நன்று இழந்த வெம் பழி – தேம்பா:24 48/1
படி நடுக்கிய வெம் பழி பேய் எலாம் – தேம்பா:24 57/3
தாக்கினான் அற வெம் சர பல் தொடை – தேம்பா:24 58/2
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
குன்ற மார்பு-இடை கொண்ட வெம் கொடுமையை மறைத்து – தேம்பா:25 6/2
வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2
வரி சுமந்து அடும் வெம் வேங்கை மறத்தொடு பொலிய நின்றான் – தேம்பா:25 16/4
பற்றார் வெம் பகை பட்டு அற நான் ஆள் – தேம்பா:25 19/1
துகைத்து மொய்த்த வெம் துயர் அற சொன்னதற்கு அமைகின் – தேம்பா:25 31/2
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி – தேம்பா:25 37/1
கால் முகத்து உயர் கல் மலை அனைய வெம் கொடிய – தேம்பா:25 38/1
மலக்கன் என்றவனொடு முனிந்து அதிர் மறவர் வெம் குலம் மருவி ஆங்கு – தேம்பா:25 74/3
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/3
விலகி யாவும் விளங்கிய வெம் சுடர் – தேம்பா:26 182/3
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து – தேம்பா:27 30/1
வெம் துயர் விளைத்த பேய் வினை விளம்பினான் – தேம்பா:27 53/4
ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
வில் செய்வார் கொண்ட ஆறும் வெம் கணை தொடுத்த ஆறும் – தேம்பா:28 10/1
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1
புல்லு அவையே பூரியராய் புழுங்கிய வெம் சினத்தினராய் – தேம்பா:28 84/1
ஆறு ஆ கொண்டேம் வெம் பகை ஆறாது அடு கோபம் – தேம்பா:28 116/1
தேறா கொண்டேம் வெம் கொலை செய்தே பழி தீர்ந்தேம் – தேம்பா:28 116/2
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/2
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2
விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1
நோயினால் இரங்கு உளம் நுழைந்து வெம் சின – தேம்பா:29 34/2
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1
கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/2
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3
வெருள் புரிந்த வெம் சின போர் வினை நின்-பால் என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:29 71/3
வெம் நிலை சூளை நால்வர் மெலிவு அற உவப்ப கண்டே – தேம்பா:29 81/2
வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/4
மெய் ஆர் தவமே திருவின் திருவே ஆம் என்போன் வெம் தீ – தேம்பா:31 26/1
விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/4
வேய் இனம் அழிப்ப புக்க வெம் தழல் கதத்தில் ஒத்தார் – தேம்பா:32 94/4
எரிந்த வெம் தழல் இக்கு உகும் பனி மலர் என்பார் – தேம்பா:32 102/1
அரிந்த வெம் படை அணிந்த பொன் பணி நலம் என்பார் – தேம்பா:32 102/2
புரிந்த வெம் துயர் புரி மண இன்பமே என்பார் – தேம்பா:32 102/4
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3
வெம் வினை அனைத்தும் பாவ விளைவு தான் மீண்டு அ துன்பம் – தேம்பா:33 4/1
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல் – தேம்பா:33 6/1
காய வெம் துயர் காண்டலன் அ துயர் – தேம்பா:33 14/3
துவர்க்கும் வெம் பகையோர்க்கு அருள் சூட்டி மற்று – தேம்பா:33 19/1
பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம் – தேம்பா:35 59/2
விண் விளக்கிய வெம் சுடர் எழுந்து என எழுந்து – தேம்பா:35 69/1
தாக்கி வெம் பகை தந்த சவத்தை இவன் – தேம்பா:36 46/1
வியப்போடு வணங்கு இகல் வெம் படை வெல் – தேம்பா:36 50/3
பொங்கு ஆர்கலி மேல் பொலி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:36 70/1
விண் திக்கில் விளங்கிய வெம் சுடரை – தேம்பா:36 71/1
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
வெம் மணி உரு கொடு வேய்ந்து எண் விண்ணவர் – தேம்பா:36 121/2

மேல்


வெம்பி (2)

வேல் நலம் பகைவரை வெம்பி தூற்றினான் – தேம்பா:15 139/4
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2

மேல்


வெம்பிய (2)

வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/2
வெம்பிய வஞ்சனை விளங்கு இலாமையால் – தேம்பா:24 55/1

மேல்


வெம்மை (2)

வெம்மை பாய் அழல் விழுங்கின விருப்பினாள் உளைந்தாள் – தேம்பா:26 55/4
மெழுகினால் வனை பாவை தீ வெம்மை பட்டு உருகி – தேம்பா:26 61/1

மேல்


வெய் (2)

போர் கீறிய வெய் புணரி திரையோ – தேம்பா:15 36/1
பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய்
அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/3,4

மேல்


வெய்து (5)

மெய் அகத்தால் அருள் உணர்ந்து வெய்து அரிய துணைவி என – தேம்பா:6 8/2
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/3
உருவி ஏந்திய உவணி மின் விழி உருவ வெய்து உறீஇ உளை உளம் – தேம்பா:25 81/1
விஞ்சி நேர் இல வெய்து உறீஇ மாழ்குவார் – தேம்பா:28 105/4
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2

மேல்


வெய்துறும் (1)

விழீஇயின உயிரை காணா வெய்துறும் உடலின் சூசை – தேம்பா:31 80/2

மேல்


வெய்தென்று (1)

விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி – தேம்பா:12 77/1

மேல்


வெய்ய (7)

மீன் மறந்தன மேதினி விளக்கலும் வெய்ய
வான் மறந்தன மாரியை வழங்கலும் மதுர – தேம்பா:5 11/1,2
மெய்ம்மாறும் செயிர் இன்றி வெய்ய மலர் என காத்து – தேம்பா:6 22/3
நெருப்பு அட வெய்ய ஆபன் நிருபனை தொழுது போனான் – தேம்பா:15 47/4
வீங்கு ஓத நீர் நிலை ஆம் வெய்ய நஞ்சு இன் அமுது ஆம் – தேம்பா:19 19/1
வெய்ய வான் அரசாள் விருந்து ஓம்பினாள் – தேம்பா:26 153/4
வெய்ய நெஞ்சு உணர்ந்த தீ வினை முடித்திட – தேம்பா:29 96/3
வெய்ய ஆய் முகில் தவழ் வெற்பில் யாது என – தேம்பா:30 104/2

மேல்


வெய்யில் (2)

கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில்
செய்த வாள் முடியை சூடி சிறந்த ஆசனத்தில் ஓங்கி – தேம்பா:3 33/1,2
வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/4

மேல்


வெய்யிலில் (1)

நிழலில் நஞ்சு உறும் வெய்யிலில் நஞ்சு உறும் நெடு நீர் – தேம்பா:5 8/1

மேல்


வெய்யோன் (13)

மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/2
பூரணமாய் தொழுது உவப்ப பூவனத்தில் பொருவு இன்றி போர்த்த வெய்யோன்
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/3,4
மாசு அறு துறவோர் அன்ன வட திசை உள்ளி வெய்யோன்
காசு அறு மேடம் உற்று களித்த பங்குனி நாள் கன்னி – தேம்பா:7 1/1,2
ஆழ் அலை பழிப்ப தொய்யல் ஆர்ந்த தாய் நயப்ப வெய்யோன்
கேழ் ஒளி பழிப்ப அன்ன மனை ஒளி கிளர்ப்ப வானில் – தேம்பா:7 25/2,3
சேது உலாம் கதிர் எறிக்கும் செழு வெய்யோன் தனை உடுத்த செய்ய மேனி – தேம்பா:8 16/1
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
நாண் அ காலத்து ஆழ் முழுகிற்றே நனி வெய்யோன் – தேம்பா:9 70/4
வெம் தார் வெய்யோன் புழுங்கிய தன் வில்லை சுருக்கி புது மகளிர் – தேம்பா:12 8/3
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான் – தேம்பா:13 38/3
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
நோய் உடை இரு கண் வெய்யோன் நோக்கு இலா மூடிற்று என்ன – தேம்பா:29 16/1

மேல்


வெயில் (26)

மீன் நக இருளை சீக்கும் வெயில் குழாம் உயிர்த்த செந்நீர் – தேம்பா:2 5/2
வில் தங்கும் இரவி காலும் வெயில் பிழம்பு அனைய நாறி – தேம்பா:2 7/2
வெயில் தியங்கிய என வெந்த அகில் புகை – தேம்பா:2 17/2
அயிற்றிய வெயில் உமிழ் அரிய மா மணி – தேம்பா:2 17/3
மீன் சொரிந்த வெயில் கலத்து ஈட்டினார் – தேம்பா:9 56/4
வளர் இள வெயில் எறிந்த மாளிகை – தேம்பா:9 115/3
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை – தேம்பா:9 131/2
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக – தேம்பா:10 18/2
மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
வீதியினால் எய்திய நோய் ஆற்ற வெஃகி வெயில் மிடைந்த – தேம்பா:10 61/2
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
விண் களிப்ப உவப்பு ஆனாய் வெயில் வடிவம் மறைந்து எஞ்ச மிடி கொள்வாயோ – தேம்பா:11 114/2
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3
விலை வளர் மகளிர் நெஞ்சின் வெயில் பகல் இருளிற்று ஆகி – தேம்பா:18 27/3
விரை வளர் மலர் விள் சோலை வெயில் அற நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:21 3/1
வில் முகம் காட்டும் நூலோர் வெயில் பளிங்கு இன்றி அன்றோ – தேம்பா:26 113/4
வெட்டு இலால் கொல்லுமோ வெயில் செய் பூணினாய் – தேம்பா:28 47/4
வெயில் காளம் மறைந்து என மேவு இடமே – தேம்பா:30 23/4
மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
வெயில் அகல் நிழல் செயும் வெயில் செயும் குடை – தேம்பா:32 57/2
வெயில் அகல் நிழல் செயும் வெயில் செயும் குடை – தேம்பா:32 57/2
வெயில் அகல் வளி செயும் வெயில் செயும் கொடி – தேம்பா:32 57/4
வெயில் அகல் வளி செயும் வெயில் செயும் கொடி – தேம்பா:32 57/4
மீன் நிகர் வெயில் திரள் எறிக்கும் மேனியார் – தேம்பா:32 59/1
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3

மேல்


வெயிலின் (2)

மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/2
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3

மேல்


வெயிலை (1)

நிரைத்தன இருள் கெட வெயிலை ஆக்கிய நிறத்து அணி உரு கொடு அமரர் கோ கணம் – தேம்பா:30 85/2

மேல்


வெரு (23)

பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
பற்று இலார் வெரு உற பழக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/4
ஒன்னலார் வெரு உற உவந்து பாவலர் – தேம்பா:3 1/3
களி சிறை செயும் கதம் கொடு வெரு உற தோன்றும் – தேம்பா:3 11/4
விண் நாதன் உரம் தரவே வெரு அற்று – தேம்பா:5 108/3
இளி செயும் என்று இ மணத்தை ஏவிய-கால் வெரு உற்றேன் – தேம்பா:6 21/1
சகம் கலங்க வெரு அடைந்து சடுதி இன்று இழிந்தது ஆம் – தேம்பா:7 35/3
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
வெரு உற அரசன் போக விடை செய இடரும் நீங்கும் – தேம்பா:14 33/1
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4
போர் எழுந்த தனு புகை எழுந்து அபயர் பொர எழுந்த வெரு ஒலி மருள் – தேம்பா:15 90/3
நிழல் எழ மறைத்த வானம் வெரு உற நிறை நிறை எதிர்த்த தானை முரிதர – தேம்பா:15 110/2
தனை முடுக்கிய கடவுள் தன் வய வலி தகு சின திறம் அறிகுவர் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 167/3
ஏனையர் அனைவரும் இதயம் உள் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 175/2
உய்வரும் எவர் என வெரு உறீஇ உருகுவார் – தேம்பா:15 177/4
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
வீமம் நாடிய வெரு கொடு மயங்குவது என்னோ – தேம்பா:23 83/3
வெரு எனும் மதத்த யானை வெள்ளமே வளர் ஆங்கார – தேம்பா:24 2/1
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/2
வெரு வளர் முறையில் தான் விளிந்த வேலையே – தேம்பா:27 6/4

மேல்


வெருட்டிய (1)

வெருட்டிய முறையில் வந்த வேந்தனை கோறல் நன்றே – தேம்பா:25 12/4

மேல்


வெருட்டுதீர் (1)

துன்புற வெருட்டுதீர் துதியை ஆடுதீர் – தேம்பா:23 117/2

மேல்


வெருட்டுவது (1)

திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4

மேல்


வெருண்டு (1)

கல் நாகம் நீர் உமிழ கவி நாகம் வெருண்டு அஞ்ச கல் ஊடு ஊர்ந்த – தேம்பா:32 22/2

மேல்


வெருவ (7)

கொடிய கோன் வெருவா அன்னான் குலைவு உறீஇ வெருவ பேசி – தேம்பா:14 25/1
தூய் இனம் வெருவ மீண்டு சூரலை ஆட்டும் தன்மைத்து – தேம்பா:14 32/2
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ
அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/1,2
சுசி பட அறுத்தன துணிகள் மேல் திசை துடிப்பன பறப்பன வெருவ நோக்கினார் – தேம்பா:15 75/4
தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/3
வெருவ நெஞ்சம் உள் கலங்கி விளைந்த புண் காட்டி – தேம்பா:28 28/3
பேய் வினை வெருவ கண்டு அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் என்றார் – தேம்பா:28 73/1

மேல்


வெருவவோ (1)

வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3

மேல்


வெருவன (1)

புனைய உளைவன புகைய வெருவன பொருதல் வெறிது என மெலிவன – தேம்பா:24 43/4

மேல்


வெருவா (1)

கொடிய கோன் வெருவா அன்னான் குலைவு உறீஇ வெருவ பேசி – தேம்பா:14 25/1

மேல்


வெருவாது (1)

மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய் – தேம்பா:5 37/1

மேல்


வெருவாய் (1)

வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/4

மேல்


வெருவார் (1)

தெருவரும் புலி சீறினும் சிறுவரும் வெருவார் – தேம்பா:23 93/4

மேல்


வெருவி (18)

உரியது ஒன்று இலா உருவினை கண்டுளி வெருவி
கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/2,3
கருள் நீக்கும் கதிர் உயிர்த்த காட்சியினால் உளம் வெருவி
அருள் நீக்கும் பொறி செறித்தோன் அஞ்சி உணர்ந்தவை சொல்லான் – தேம்பா:6 3/3,4
விழுந்து எழும் தகவினோன் வெருவி நாதன் அன்பு – தேம்பா:8 20/3
மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2
மாண் மின்னும் மனம் வெருவி வணங்க பின்பு இருவர் தொழும் – தேம்பா:10 15/3
வார் ஆர் கழல் ஆர்த்து இடிப்ப வருந்தி வெருவி போனார் – தேம்பா:10 43/4
சொரிந்த பால் உண்டு துஞ்சிய ஓதிமம் வெருவி
இரிந்தது ஆக ஆர்த்து எழுக என வித்தினர் சிலரே – தேம்பா:12 50/3,4
மெய் சிறைப்பட்ட யாரும் வெருவி ஆர்த்து அலறி நோக – தேம்பா:14 37/3
வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1
துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும் – தேம்பா:24 28/3
வீரியர் தொழில் இதோ வெருவி புன்மை சேர் – தேம்பா:25 52/1
வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2
விரை வளர் தாரினான் வெருவி விம்மினான் – தேம்பா:27 47/4
கனி முகம் கண்டுழி வெருவி காந்தை-தன் – தேம்பா:27 116/1
நாட்டு அன்னார் வெருவி நைய நண்ணி எண்_இல கொல் வேங்கை – தேம்பா:29 85/3
ஓர் அயில் குன்றின் கோட்டில் உலகு எலாம் வெருவி கூச – தேம்பா:35 49/1

மேல்


வெருவிட (1)

மெலி உலகு அழிவுற வெருவிட வெகுளினை – தேம்பா:14 125/1

மேல்


வெருவிடும் (1)

மிகை அரசு ஆகி ஆய வெருவிடும் உருவம் காணீர் – தேம்பா:35 44/4

மேல்


வெருவிய (1)

நல் நெடும் படை நடுக்கு உறீஇ வெருவிய தன்மை – தேம்பா:3 16/1

மேல்


வெருவின் (4)

இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின்
வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/1,2
வெருவின் மா கடல் மூழ்கி விழுந்து எரி – தேம்பா:24 64/3
வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1
கொன் விளை வெருவின் புழுங்கிய அரசன் கொடும் பகைக்கு அஞ்சிய பாலால் – தேம்பா:34 48/1

மேல்


வெருவினால் (2)

மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1
வெருவினால் கலங்க தம்முள் விளைத்தன அரும் போர் அன்றே – தேம்பா:24 23/4

மேல்


வெருவினான் (1)

மிகை மலி சூசை உள் வெருவினான் அரோ – தேம்பா:30 148/4

மேல்


வெருவினை (2)

கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2

மேல்


வெருவு (12)

அதிர் படும் வெருவு அற இனிதில் ஆர்த்தன – தேம்பா:2 24/4
மெய் முனர் பொய் என வெருவு ஒன்னார் இவன் – தேம்பா:3 4/2
சிறுமை உறு துயர் செறியும் மடி மிடி செறியும் வெருவு இழி சிலுகு நோய் – தேம்பா:5 121/3
அதிரும் ஒலியால் வெருவு உய்த்தே அவனி உவப்ப பெய் முகிலோ – தேம்பா:6 54/2
வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/3
வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1
நேர் எழும் தன்மை பூங்கா நிரயம் நேர் வெருவு வீங்க – தேம்பா:20 51/3
நல் வினை பகைத்த பேய்கள் நயமொடு வெருவு காட்டி – தேம்பா:20 53/3
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/3
வெருவு ஆய் புன் சொல் அஞ்சிய பின் விருப்பம் தூண்ட தொழுது அணிந்தேன் – தேம்பா:36 133/4

மேல்


வெருவுடன் (1)

ஆற்று அரும் வெருவுடன் அகம் கலங்கவே – தேம்பா:24 49/2

மேல்


வெருவும் (4)

நிலை புறம் காண்கிலன் களியும் வெருவும் உறீஇ கடிது எழுந்தான் நிறை நூல் தந்த – தேம்பா:8 5/2
காண் இலாள் வெருவும் களியும் கொடு – தேம்பா:10 42/2
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
வாட்டமும் வெருவும் ஆய் வையம் ஆட உள் – தேம்பா:24 17/2

மேல்


வெருவுற்ற (2)

வெருவுற்ற வியப்பில் ஒருங்கு எவரும் – தேம்பா:15 19/3
இறை உற்ற இறுதலொடு வெருவுற்ற படை முடுகி எதிர் உற்ற கரி மதம் இலா – தேம்பா:15 118/1

மேல்


வெருவுற்றார் (1)

விண் மா இறையோன் தன் வலிமை கண்டு வெருவுற்றார் – தேம்பா:16 52/4

மேல்


வெருவுற்று (1)

தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3

மேல்


வெருவுற (1)

இனமொடும் எதிர்த்து கூளி வெருவுற இடியொடு சுழற்றி வீச வடுவனே – தேம்பா:24 35/2

மேல்


வெருவுறா (1)

அனைய வலியொடு புரிய வளனுடன் அரிய துணைவியும் வெருவுறா
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/2,3

மேல்


வெருவுறீஇ (1)

அழுந்தின வெருவுறீஇ அயிர்ப்பொடு ஐயெனா – தேம்பா:26 136/2

மேல்


வெருவே (1)

பார் மீது ஆடிய வெருவே படும் நாளை என துயின்றான் – தேம்பா:29 72/4

மேல்


வெருவொடு (2)

செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
மருள் முதிர்ந்த வெருவொடு வளைந்த வினை வடு வளர்ந்த பொழுது அது என – தேம்பா:16 34/1

மேல்


வெருவொடும் (1)

நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2

மேல்


வெருவோடும் (1)

உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/3

மேல்


வெருள் (9)

வெருள் புறம் கண்டு கூசி வெறுத்தலோடு அமைதல் தேற்றாள் – தேம்பா:7 18/2
வெருள் காட்டி மீண்டு இவை ஆய்ந்து அ மகன் வான் வேந்து என்றான் – தேம்பா:23 74/4
மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/3
வெருள் கொள் நெஞ்சு அற வெத்திலத்து உதிக்குவன் என்றார் – தேம்பா:25 5/4
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து – தேம்பா:27 30/1
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி – தேம்பா:28 115/2
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
வெருள் இடு பொய் புகழ் விழுங்கும் காதினான் – தேம்பா:29 59/2
வெருள் புரிந்த வெம் சின போர் வினை நின்-பால் என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:29 71/3

மேல்


வெருள்பட (1)

வெருள்பட பதைத்து உள் அஞ்சி வினை கொள்வார் பித்தர் அன்றோ – தேம்பா:29 14/4

மேல்


வெருளினான் (1)

காள ஆசையால் கலங்கிய வெருளினான் உணர்வும் – தேம்பா:25 3/3

மேல்


வெருளு (1)

வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3

மேல்


வெருளுவர் (2)

பிரிவர் மிடைகுவர் புரள வெருளுவர் புரள உருளுவர் குருதிகள் – தேம்பா:24 39/2
சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ – தேம்பா:24 39/3

மேல்


வெருளொடு (1)

வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/4

மேல்


வெல் (17)

வெல் வை வேல் செயும் மிடல் அது உன் மிடல் அடா நானோ – தேம்பா:3 28/1
மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய் – தேம்பா:5 37/1
வெல் வழியும் ஆய வலி வேய்ந்த பரன் திருவுளம் ஆய் விகற்பம் என்னோ – தேம்பா:5 38/2
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
போது என வழிந்த தேனை பொருது வெல் உரை உற்றானே – தேம்பா:7 5/4
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ் – தேம்பா:9 100/2
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல்
புரவில் வேய்ந்த சேயை ஈன்ற பொருவு_இல் அன்னை வாழுதி – தேம்பா:11 8/1,2
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2
வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/4
தாங்கிய தோட்டி அழுத்தி வெல் பாகன் சாய்த்து வீழ்ந்தும் உவா என நாணம் – தேம்பா:20 72/3
விண்ணோர்க்கு பகை செய்து வெல் அறியா அறம் குன்ற – தேம்பா:28 76/1
வெல் அது ஒன்று இல யாண்டையும் வேகுவார் – தேம்பா:28 111/4
சீர் எஞ்சா உரை வெல் உயர் சீர்த்தியான் – தேம்பா:31 68/4
தூய் ஆக மறை வடிவு ஆய தொக்கு இணை வெல் மாட்சிமையாள் – தேம்பா:34 34/1
வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/4
இன்றியும் பொறுத்தலோடு இகல் வெல் பொறை – தேம்பா:35 12/3
வியப்போடு வணங்கு இகல் வெம் படை வெல்
லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/3,4

மேல்


வெல்ல (6)

நூலொடு வெல்ல ஐந்து நுண் புலன் அடக்கி காத்து – தேம்பா:3 36/2
ஆர் ஆனும் நிகர்ப்பு அரிய அன்பு ஆர்ந்த நாயகன் தான் அலகை வெல்ல
கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி – தேம்பா:5 26/1,2
வெல்ல வான் உரு வேய்ந்தின் நன்று அல்லதோ – தேம்பா:11 23/4
வெல்ல கேட்பு_அரும் வெம் சினத்து எல்லை நாள் – தேம்பா:11 33/2
ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/4
நவ்வினை விடா நல்லாளும் நறும் கொடியோனும் வெல்ல
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/3,4

மேல்


வெல்லவும் (1)

கோது அளித்து உயிர் உணும் குணுங்கை வெல்லவும்
நீது அளித்து எரிந்த நின் வெகுளி நீக்கவும் – தேம்பா:35 18/2,3

மேல்


வெல்லிட (1)

வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/2

மேல்


வெல்லும் (4)

தேன் ஆரும் மலர் இனத்துள் புன்மை கொண்டு தேறலொடும் மணத்தினொடும் எவையும் வெல்லும்
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/3,4
வெல்வேம் வெல்லும் வல்லமையோ வீர வில்லில் மாரியினோடு – தேம்பா:15 15/2
வெல்லும் தன்மைத்து ஐயனை ஏத்த விரி பார் மேல் – தேம்பா:23 26/2
வெல்லும் தன்மையை யார் ஐ விளம்புவார் – தேம்பா:26 178/4

மேல்


வெல்லும்-ஆல் (1)

விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4

மேல்


வெல்லுவாம் (1)

நனை வரும் எசித்து எலாம் நயப்ப வெல்லுவாம் – தேம்பா:23 120/4

மேல்


வெல்லுவாய் (1)

வெளி முகத்து அமலன் சொல்லும் வெல்லுவாய் வென்று என் ஆண்மை – தேம்பா:15 55/2

மேல்


வெல்லுவான் (1)

மிக்கு என துடைத்து அவை வெல்லுவான் பொறை – தேம்பா:35 11/3

மேல்


வெல்லுவேன் (1)

செய் வயத்தினால் சிறுவன் நான் வெல்லுவேன் என்றான் – தேம்பா:3 20/4

மேல்


வெல்வதற்கு (2)

வெல்வதற்கு அரு நாணம் அது ஒன்றினை வென்றால் – தேம்பா:23 90/2
வெல்வதற்கு அரும் சமர் வினை செய்வார்க்கு எலாம் – தேம்பா:23 121/2

மேல்


வெல்வர் (1)

வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/4

மேல்


வெல்வாம் (1)

வஞ்சித்து வெல்வாம் என வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:36 58/3

மேல்


வெல்வாய் (3)

தீங்கு அரும் படை ஒளித்தியேல் செயிர் புக வெல்வாய் – தேம்பா:23 89/4
இருவரும் செயிர் இன்றியும் நாணமே வெல்வாய்
மருவ_அரும் புகர் பழகவே வழங்கிய முறை ஆம் – தேம்பா:23 93/2,3
கொந்து அழல் ஒன்னார் தம்மை கொன்று இனி வெல்வாய் அன்றோ – தேம்பா:29 38/4

மேல்


வெல்வார் (1)

என்னை காட்டிய ஈடு உளோர் பகை வெல்வார் என்றான் – தேம்பா:32 105/3

மேல்


வெல்வான் (3)

போர் முகத்து வெல்வான் புரை ஆசை அற்று – தேம்பா:4 21/3
நூல் வழி போதல் வேண்டா நுண் மதி முனிவன் வெல்வான்
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/1,2
வாள் அரிது ஏந்தி வெல்வான் வரம் கொள் அந்தோனி என்பான் – தேம்பா:30 66/4

மேல்


வெல்வேம் (1)

வெல்வேம் வெல்லும் வல்லமையோ வீர வில்லில் மாரியினோடு – தேம்பா:15 15/2

மேல்


வெல்வேன் (1)

தொக்கு அணி வேட முனிவரன் என நான் தோன்றி ஆங்கு எவரையும் வெல்வேன் – தேம்பா:23 105/4

மேல்


வெல (4)

செவி மதத்து உரு உற சிதைத்து நான் வெல
சவி மதத்து எழுந்த இ தானை வேண்டுமோ – தேம்பா:16 25/3,4
வெல தொழில் எஞ்ச அஞ்சி விதவையின் இளைத்தேன் என்றான் – தேம்பா:23 55/1
நின்னை பற்றி மாய்ந்து இகல் வெல நினக்கு இனி நிகர் யார் – தேம்பா:32 106/2
எஞ்சி தகு போர் வெல ஈடு இலதால் – தேம்பா:36 58/2

மேல்


வெலப்படான்-தனை (1)

வேல் செயும் போரினால் வெலப்படான்-தனை
சால் செயும் தவத்தினால் வென்ற தன்மையான் – தேம்பா:3 5/1,2

மேல்


வெலற்கு (1)

விது வீசிய வில்லில் வெலற்கு அரியான் – தேம்பா:15 28/1

மேல்


வெலான் (1)

வாய்ந்த ஆண்மையை மறுத்தனை எவன் வெலான் அய்யா – தேம்பா:3 22/4

மேல்


வெலும் (1)

கோல் வளர் போர் வெலும் எதிர்த்த கோல் இவண் – தேம்பா:28 46/3

மேல்


வெவ் (6)

அல் உமிழ் இருளின் இருண்ட நெஞ்சு அவன் செய் அரந்தையின் வெவ் அழல் ஆற்ற – தேம்பா:12 59/1
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
வெவ் வினை விதைத்த காலை வினை விளைவாகும் தன்மை – தேம்பா:25 85/1
காய வெவ் வினை கையருக்கு அஞ்சவோ – தேம்பா:26 181/4
விஞ்சு வெவ் வினை இற்று அற வீயுமோ – தேம்பா:27 31/4

மேல்


வெள் (5)

வெள் உலாம் மழை வெண் கொடி உரு கொடு விளங்கி – தேம்பா:1 1/2
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
விண் துளி முத்தம் ஆக வெள் வளை உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/3
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/4

மேல்


வெள்கினர் (1)

விழுந்து இருவர் வீழ்ந்தனர் உள் வெள்கினர் வெகுண்டார் – தேம்பா:23 53/4

மேல்


வெள்குவாரும் (1)

ஆற்றிய தேவர் காதை அறைகுவர் வெள்குவாரும்
சாற்றிய தேவர் பூண்ட தகவு உளோர் தமை கொல்வாரும் – தேம்பா:23 57/3,4

மேல்


வெள்ள (3)

விண் கிழித்து இழி வெள்ள நீர் சிறை செயும் உழுநர் – தேம்பா:5 13/1
குவட்டு ஆய வெள்ள நிகர் கூர்த்து உவகை பெருகி எழ – தேம்பா:10 14/1
வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1

மேல்


வெள்ளத்து (5)

அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து – தேம்பா:5 25/1
தூசு என்று மலை சூழ்ந்து ஒல் என தாழ் ஓடி துறும் வெள்ளத்து அளவில் தலை நிறுவி பூண்ட – தேம்பா:8 54/3
ஊறிய அழலின் வெள்ளத்து ஒருங்கு ஐயைம்பதவர் வெந்தார் – தேம்பா:25 60/4
என்ன ஆறு ஒழுகும் வெள்ளத்து இள முனி அழுது சொன்னான் – தேம்பா:26 115/4
என்றனன் கடல் நீர் வெள்ளத்து இணை கடந்து அரிய அன்பான் – தேம்பா:35 20/1

மேல்


வெள்ளம் (34)

வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
வெள்ளம் காட்டி வளர்ந்து விளங்கினான் – தேம்பா:4 16/4
என்று பெய் மாரியால் எழுந்த வெள்ளம் ஆய் – தேம்பா:5 53/1
மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம்
காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/1,2
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
சொரிய மாரி துறும் தொனி வெள்ளம் ஆய் – தேம்பா:8 92/1
நின்னால் ஆம் ஓர் நன்றது வெள்ளம் நெடிது எண்ணல் – தேம்பா:9 67/1
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக – தேம்பா:10 18/2
வெள்ளம் காட்டு வாலாமை விழுங்கு எனா – தேம்பா:10 40/3
வெள்ளம் கெட மல்கு அருள் சேர் வியன் வான் கிழத்தி நிழலால் – தேம்பா:10 54/3
ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1
அடித்திடுவார் உடல் கீறி ஊன் உண்டு ஆற்றார் அயர்ந்து ஏங்கி தயங்குகிற்பார் துயரின் வெள்ளம்
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/3,4
மேவு அலகும் ஒன்று இன்றி வெள்ளம் என வரங்கள் எலாம் மிடைய தந்தே – தேம்பா:11 115/3
மொய் தகா வெள்ளம் உள் மூழ்கி இன்பு எழ – தேம்பா:14 85/2
சூடினான் சுவை விள்ளான் பினர் முந்நீர் மேல் துறும் வெள்ளம்
ஓடினால் என தொழும் காபிரியல் இன்புற்று உரை உற்றான் – தேம்பா:14 91/3,4
தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/4
சால் என கரிகள் செல்ல சமர் புலி வெள்ளம் மொய்த்த – தேம்பா:15 43/3
கூற்று அலாது இணையா வேலோன் கூறுவான் படையின் வெள்ளம்
போற்றலால் உளத்தில் ஏமம் பொங்குபு மருளல் வேண்டா – தேம்பா:15 50/3,4
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/4
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3
இன்று உற்று ஈர்கிலமேல் பழி வெள்ளம்
பின்று உற்று ஆழ்குதும் பேதையர் போன்றே – தேம்பா:25 25/3,4
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
மலை வளர் வெள்ளம் என்ன வர தொகை உவப்ப கொண்டேன் – தேம்பா:26 101/4
அடல் வண்ணத்து அருள் வெள்ளம் ஆர்ந்து ஒழுக மல்கி எழும் – தேம்பா:26 139/1
மண் மல்கும் துயர் வெள்ளம் வாழ்வு உருவாய் இனிது என்ப – தேம்பா:28 81/2
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4
வெள்ளம் காட்டு அழிவும் இனி காண்பேனோ மெலிந்து என்பாள் – தேம்பா:29 19/4
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன் – தேம்பா:29 28/1
வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார் – தேம்பா:29 43/3
இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1
அருள் விஞ்சி பகை வெள்ளம் அற கடந்தான் மறை ஓதும் – தேம்பா:34 43/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
மண் கிழித்து ஒழுகு வெள்ளம் மலிவொடு ஆங்கு ஒழுகிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 23/4

மேல்


வெள்ளமாய் (2)

மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய்
முன் வளர் தகமையோர் பகை முருக்கியே – தேம்பா:25 53/2,3
நாமம் சால் அருள் நாடு எலாம் வெள்ளமாய் மொய்ப்ப – தேம்பா:31 4/3

மேல்


வெள்ளமும் (2)

பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
வான் நிலம் காதல் ஆம் பிரான் ஆசி வகுத்து அருள் வெள்ளமும் பொழிந்தான் – தேம்பா:36 42/4

மேல்


வெள்ளமே (1)

வெரு எனும் மதத்த யானை வெள்ளமே வளர் ஆங்கார – தேம்பா:24 2/1

மேல்


வெள்ளமொடு (2)

தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/3
கண் அம் குன்றத்து உயர் நெற்றி களிப்ப பொழிந்த வெள்ளமொடு
தண் அம் கந்த மலர் முல்லை தடத்தில் பெருகி அ நாளில் – தேம்பா:15 10/2,3

மேல்


வெள்ளி (6)

வெள்ளி நீள் தொடர் விசித்து அதை பிடித்து என சூழ – தேம்பா:1 5/3
தாவு உலகு இருத்த வெள்ளி தாள் தளை இட்டதே போல் – தேம்பா:2 8/3
பிழை தலை அறுத்து ஒளி பிளிர வெள்ளி அம் – தேம்பா:2 16/3
வெள்ளி அன்று உதித்து இருள் படத்தை மேதினி – தேம்பா:17 1/3
மேல் நிரைத்து ஒழுகிய வெள்ளி ஆறு என – தேம்பா:17 12/2
அடி என வெள்ளி உருளை பொன் அச்சு இட்டு அவிர்ந்து எழும் மரகத மலையில் – தேம்பா:36 109/1

மேல்


வெள்ளிலோ (1)

வெம் சின கரி மேய்ந்து உகும் வெள்ளிலோ
நஞ்சின் முற்றிய காஞ்சிரமோ நகை – தேம்பா:10 28/1,2

மேல்


வெள்ளை (1)

வெள்ளை கொண்டு உள பல நிறத்த வீ கொய்வார் – தேம்பா:1 52/4

மேல்


வெளி (26)

வெளி தவழ் நவ மணி விழுங்கும் தேரினான் – தேம்பா:3 3/3
வெளி சிறை செயும் வியன் இரு புயத்து மேல் சிரமே – தேம்பா:3 11/3
நெடிது நாள் வெளி மூடிய நீல் முகில் – தேம்பா:7 50/1
இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
நிவரும் மணி அணி குடையொடு கொடிகளும் நிறைய வெளி வெளி நிரை நிரை நிகழ்வரே – தேம்பா:8 63/4
நிவரும் மணி அணி குடையொடு கொடிகளும் நிறைய வெளி வெளி நிரை நிரை நிகழ்வரே – தேம்பா:8 63/4
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ் – தேம்பா:9 100/2
வெளி பட மனு புரம் வேய்ந்த நாயகன் – தேம்பா:9 103/2
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
வெளி முகத்து அமலன் சொல்லும் வெல்லுவாய் வென்று என் ஆண்மை – தேம்பா:15 55/2
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4
வினை முதிர் உளம் என வெளி முதிர் இருள் அதே – தேம்பா:15 169/4
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/4
வெளி பட்டு ஓத விளம்புதல் கேள் என்றான் – தேம்பா:20 90/4
பொய் நிறத்து உரைத்தது இழிவுற வெளி ஆய் பூதலத்து ஒருப்பட பிறந்து – தேம்பா:23 108/1
வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/4
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை – தேம்பா:31 5/3
வெளி முகத்து உற்ற காட்சி மின் என மறைந்து தானே – தேம்பா:34 13/2
ஆவலர் உறவோர் அகற்றலில் வெளி மேய்ந்த ஆ அடை குகை இடத்து இறைவன் – தேம்பா:34 47/1
விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4
வெளி அழுந்திய வெற்பினை துன்னினார் – தேம்பா:36 6/4
வெளி பொதிர்ந்த கணங்களுள் வேய்ந்த நல் – தேம்பா:36 13/1
மழை வழங்க வெளி மிசை வழங்கு மழை மெலிவுற மணி வழங்கு நகர் மிசை வழங்கு நகர் பொருவுமே – தேம்பா:36 103/4

மேல்


வெளிக்கு (1)

வெளிக்கு மஞ்சு அற வேய்ந்தது போல் உலகு – தேம்பா:8 84/2

மேல்


வெளிப்பட்ட (1)

மீன் கறி கற்ற ஒளி வேற்கு அஞ்சு இல கான் நின்று வெளிப்பட்ட
ஊன் கறி கற்ற அரி அன்ன தவத்தின் மிக்கோன் உலகு அஞ்ச – தேம்பா:26 160/1,2

மேல்


வெளிப்பட (2)

வெளிப்பட அன்று வேணும் என விழு படை அன்பு உலாவி உறு – தேம்பா:5 129/3
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4

மேல்


வெளியாகும் (1)

வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும்
தப்பு அடையா முறை அருள்தி தற்பரனே என தொழுதாள் – தேம்பா:6 5/3,4

மேல்


வெளியில் (4)

பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர – தேம்பா:5 147/2
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2

மேல்


வெளியுள் (1)

மேவு எலா வனப்பு வாட்டும் வியன்ற ஓர் வெளியுள் சென்றான் – தேம்பா:20 37/4

மேல்


வெளியே (1)

பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4

மேல்


வெளிற்றின் (1)

சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து – தேம்பா:29 113/2

மேல்


வெளிற்று (1)

வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1

மேல்


வெளிறு (6)

கலையினார் மன இணை வெளிறு கான்று உக – தேம்பா:2 18/3
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
ஈடு உற பயன் இலா வெளிறு இது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 123/4
புனைய ஆயின புரை வளர் வெளிறு இதே என்றான் – தேம்பா:27 173/4
மெய் திறத்து இறைவன் பிறந்தனன் என்னில் வெளிறு அதோ என்றனன் பாலன் – தேம்பா:31 92/2
நக வளர்ந்த கலை நக அனந்த மறை வெளிறு அழ நக நிவந்த முயல் நக இயைந்த பொறை பிணி அழ – தேம்பா:36 104/2

மேல்


வெற்பில் (2)

சொல்லும் தன்மை பொன் மொழி மாரி துளி வெற்பில்
புல்லும் தன்மை தண்பட உள்ளம் பொலிவு எய்தி – தேம்பா:11 81/1,2
வெய்ய ஆய் முகில் தவழ் வெற்பில் யாது என – தேம்பா:30 104/2

மேல்


வெற்பின் (2)

நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/2
விண் பகலவன் என வெற்பின் ஏறினார் – தேம்பா:26 18/4

மேல்


வெற்பினை (1)

வெளி அழுந்திய வெற்பினை துன்னினார் – தேம்பா:36 6/4

மேல்


வெற்பு (12)

மீன் இழுக்குற எரி பசும்பொன் வெற்பு எனா – தேம்பா:9 114/2
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
ஆசை வெற்பு வீழ் அரந்தை வாரியுள் – தேம்பா:14 12/1
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
விண் ஒன்று வெற்பு வேத வெற்பு என வணங்கி சேர்ந்தார் – தேம்பா:18 24/4
விண் ஒன்று வெற்பு வேத வெற்பு என வணங்கி சேர்ந்தார் – தேம்பா:18 24/4
ஏலம் விற்பன வெற்பு அடி ஈட்டிய – தேம்பா:30 96/3
எதிர் தரும் மோரியம் என்னும் வெற்பு கண்டு – தேம்பா:30 101/2
மன் உயிர் அளிப்ப நான் மற்று ஓர் வெற்பு மேல் – தேம்பா:30 114/1
பழுது அன்னார் மனத்தின் இருள் பாய் சுரம் செல் வெற்பு அடைந்தார் – தேம்பா:30 122/4
ஐ பரந்த வெற்பு அருவி அதிர்ந்து அரி கொய் ஆச்சிய நாட்டு அரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/4
விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும் – தேம்பா:36 7/1

மேல்


வெற்புகள் (1)

பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/3

மேல்


வெற்பும் (1)

ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும் – தேம்பா:14 93/3

மேல்


வெற்பே (1)

வெற்பே எழும் செம்_சுடர் நாண விண்ணோர் புடையின் மொய்த்து உற்ற – தேம்பா:12 12/3

மேல்


வெற்பை (1)

தண் துளி முகில் சூழ் வெற்பை தகு மறை வடிவாய் நோக்காய் – தேம்பா:12 16/2

மேல்


வெற்றி (18)

வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/3
போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி
ஏர் முகத்து உணர்வில் தேர்ந்த இளவலோய் என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:4 30/3,4
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/4
போர் முகத்து நிகர் இன்றி பொலிந்த வெற்றி புனைந்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:17 29/1
வேள் அரிது அமர்ந்த போரில் வெற்றி கொண்டு வந்து மீண்ட – தேம்பா:20 31/2
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3
மை திறத்து உளம் கெடின் வழங்கும் வெற்றி என்று – தேம்பா:23 119/2
மிக்கு அரி திரள் பட வெற்றி வெற்றி என்று – தேம்பா:23 123/2
மிக்கு அரி திரள் பட வெற்றி வெற்றி என்று – தேம்பா:23 123/2
இருள் முகத்து உவந்து வெற்றி எளிது என உணர் பேய் சோதி – தேம்பா:24 9/2
கால் வளர் ஓட்டமே வெற்றி காக்கும்-ஆல் – தேம்பா:28 46/4
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/3
தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4
பொன்றனன் என நீ பொன்று பொன்று இலா வெற்றி கொள்வாய் – தேம்பா:32 38/2
நாமம் சால் வெற்றி தர நண்ணர் தொழும் புலோனிய நல் நாடர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/4
தனம் பழுத்து எரி நாலாம் மணி வரமே தந்தது ஆம் வெற்றி அம் கொடியோய் – தேம்பா:36 36/4
வையகத்து அரசர் கோன் வெற்றி வாகையாம் – தேம்பா:36 122/1

மேல்


வெற்றியால் (1)

வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/2

மேல்


வெற்றியே (1)

விருந்து அமர் அமர் செய்கிற்பார் வெற்றியே இங்கண் கொள்வார் – தேம்பா:32 37/2

மேல்


வெற்றியை (1)

பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/2

மேல்


வெற்று (4)

விஞ்சி வெற்று எழில் பாவையின் வேடமோ – தேம்பா:10 28/3
ஓவல் ஆகி வெற்று உடல்கள் ஊரை உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 13/4
கொலை ஈன்ற வெற்று உடம்பாய் கூற்றும் இலாது அசைவும் இலாது – தேம்பா:30 121/2
தத்திய உயிரில் வெற்று உடம்பின் தன்மையார் – தேம்பா:31 18/4

மேல்


வெறி (25)

வெறி உலாம் மலர் மிடைந்து அகல் வயல் வழி விடுவார் – தேம்பா:1 10/2
வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/4
முன் நாள் இனிதின் நீ உரைத்த முறையால் பகைத்த வெறி தலையை – தேம்பா:5 19/1
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
நிறை நுகர்ந்த மது வெறி முதிர்ந்த நெறியிலர் உடன்ற அமர் நிகர் என – தேம்பா:16 36/3
விரை தரும் புகையும் வெறி மாலையும் – தேம்பா:23 36/3
குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய் – தேம்பா:23 48/3
எண் வழி தவறி உள்ளிய சூட்சி இது என வெறி எலாம் இரட்ட – தேம்பா:23 109/1
விழுந்து விண் தரள் கெட வெறி ஒருங்கும் ஆர்ப்பு – தேம்பா:23 122/3
துன்று அலர் கோதை கன்னி சுட வெறி முரியும் என்பார் – தேம்பா:24 10/2
துஞ்சல் ஏது என வெறி சுளித்து சீறின – தேம்பா:24 13/4
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/3
நடவிய வயத்த தேரும் வெறி இனம் நகுவ அழல் பற்றி நீற முகில் புழை – தேம்பா:24 36/3
இனைய அடையலும் நரக வெறி இனம் இயல இடையிடை அடல் அமர் – தேம்பா:24 43/1
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
போற்று அரும் பழி வெறி புரை புகுத்தலால் – தேம்பா:24 49/3
நிந்தையாய் வெறி வென்றனை நின் பெயர் – தேம்பா:24 67/2
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/3
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
மெய் மறந்து உணர்வை கொல்லும் வெறி மது உண்ணா கள்வை – தேம்பா:30 137/1
தோடுவார் வெறி தொங்கல் இட்டு ஓடுவார் – தேம்பா:33 13/3
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய – தேம்பா:35 80/3
நக வளர்ந்த நரர் நக மகிழ்ந்து அமரர் வெறி அழ நக நலங்கள் நக நகம் எழுந்தது அழ நரகு எலாம் – தேம்பா:36 104/4

மேல்


வெறிகள் (5)

புக்கு எலா வெறிகள் சேர்-கால் பொய் கொலை களவு காமம் – தேம்பா:24 7/3
வன்னி அம் பகையின் பொங்கி வஞ்சக வெறிகள் ஆர்த்து – தேம்பா:24 22/2
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/2
புண் தக வெறிகள் ஓட்டி புரை பொதிர் நாட்டின் மொய்த்த – தேம்பா:27 10/1
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4

மேல்


வெறிது (1)

புனைய உளைவன புகைய வெருவன பொருதல் வெறிது என மெலிவன – தேம்பா:24 43/4

மேல்


வெறிபட்டு (1)

வெறிபட்டு ஆர் மதுவின் நாட்டில் விளைந்த நோய் கேட்ட தந்தை – தேம்பா:20 107/1

மேல்


வெறியின் (1)

வெறியின் சூழ்ந்த பல் விழைவு அதே கொடிது என தாழ்ந்த – தேம்பா:27 172/1

மேல்


வெறியும் (1)

சுடர் அற்ற இருளும் துகளும் வெறியும்
படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று – தேம்பா:5 88/2,3

மேல்


வெறியுற (1)

பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/4

மேல்


வெறியை (2)

வெறியை தவிர்த்த வயம் கொடு நீ வினை தீர்த்து உதிப்ப தடை என்னோ – தேம்பா:5 21/4
அற பகை வெறியை வென்று ஆங்கு அயோதரன் நெடிது நோற்பான் – தேம்பா:30 70/4

மேல்


வெறியொடு (2)

தேறிய வெறியொடு செறிந்த அ நகர் – தேம்பா:2 27/4
நம்பிய வெறியொடு நரகில் வீழ்வர் என்று – தேம்பா:24 55/3

மேல்


வெறு (2)

ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3
வெந்த அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – தேம்பா:28 18/1

மேல்


வெறுக்கை (1)

மின் நிழல் என மிளிர்ந்து ஒழி வெறுக்கை செய் – தேம்பா:29 123/1

மேல்


வெறுக்கையர் (1)

வினை கெட பெரும் வெறுக்கையர் பொழி நிதி குப்பை – தேம்பா:32 16/1

மேல்


வெறுத்த (3)

நிறத்து இயல் நில்லாமை என வெறுத்த சிறிது ஓர் மனையுள் – தேம்பா:5 150/3
வெப்பு அருள் ஆசையை வெறுத்த சீர் கொடு – தேம்பா:6 29/1
விலங்கு எழும் இடம் எனா வெறுத்த அ முழை – தேம்பா:10 85/3

மேல்


வெறுத்தல் (1)

வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/4

மேல்


வெறுத்தலோடு (1)

வெருள் புறம் கண்டு கூசி வெறுத்தலோடு அமைதல் தேற்றாள் – தேம்பா:7 18/2

மேல்


வெறுத்தன (1)

வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1

மேல்


வெறுத்தனன் (1)

பெற்று எலாம் வெறுத்தனன் பீலி பெற்ற பாணியான் – தேம்பா:27 129/4

மேல்


வெறுத்து (6)

விஞ்சையார் எலாம் வெறுத்து வீடு இவறிய போன்றே – தேம்பா:1 8/4
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/2
மின் ஆர் மணம் தேக்கி தொழுத தேவர் வெறுத்து அந்தோ – தேம்பா:29 20/2
கொன் நிழல் வெறுத்து அறம் கொண்டு நின்றியேல் – தேம்பா:29 123/2
தெளி பொருள் மறையாய் பயிற்ற வந்தவன் தான் திரு வெறுத்து எளியன் உற்று எவர்க்கும் – தேம்பா:31 91/3

மேல்


வெறுத்தேன் (1)

குணிக்க அரிது ஆம் இருள் ஈனும் கோது இனிமை நசை வெறுத்தேன் – தேம்பா:6 14/4

மேல்


வெறுப்ப (2)

நடையொடு வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கினான் – தேம்பா:27 58/4
மேவி நின்றவர்க்கு வேண்டுவ வெறுப்ப விரும்பி நீ அளிக்கும் ஏழ் வரங்கள் – தேம்பா:36 32/3

மேல்


வெறுப்பு (4)

சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும் – தேம்பா:6 49/2
மேல் கலந்த வலி நிலை எங்கு என்றாள் காதல் வெறுப்பு ஆற்றா – தேம்பா:17 33/3
ஆங்கு எழும் நசை வெறுப்பு அரியது ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 43/2
மிடி வினை பசி பிணி வெறுப்பு நோய் பகை – தேம்பா:36 119/1

மேல்


வெறும் (1)

வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1

மேல்


வெறுமை (1)

வெறுமை நாடினர் நாடு அரு மேன்மையார் – தேம்பா:9 33/4

மேல்


வெறுமையே (1)

விளி பொருள் இவை என்று எளிமையே பொறையே வெறுமையே மெய் திரு என்ன – தேம்பா:31 91/2

மேல்


வென் (3)

வென் பொதுள் உண்ட தழும்பு மிடைந்த பொருந்தலர் மேல் முடுகி – தேம்பா:15 99/3
வென் தர வளர்ந்த மிடலோய் என உரைத்தான் – தேம்பா:23 48/4
விதுமுறை குனிவிற்கு அஞ்சி வென் தர ஒளித்து நாணல் – தேம்பா:23 59/3

மேல்


வென்ற (15)

சால் செயும் தவத்தினால் வென்ற தன்மையான் – தேம்பா:3 5/2
வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4
கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற
சீர் முகத்து இளவல் பின்னர் திறத்த தன் நாம வேலால் – தேம்பா:3 32/1,2
தாய் ஒக்கும் அருள் தகை வென்ற தயை – தேம்பா:5 72/2
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/2,3
மின்னை வென்ற கண் விண்டு உறை வென்றதே – தேம்பா:9 49/4
மெய் அகத்து உதித்த போது அலரை வென்ற நின் – தேம்பா:9 99/3
வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற
எல் வழங்கிய இரு முடி அரசர் எண் அரிதே – தேம்பா:16 8/3,4
போர் வென்றன பொன் பொறை வென்ற புயத்து வீரர் – தேம்பா:16 23/4
வினை வரும் முகத்து அவர் மெலிய வென்ற பின் – தேம்பா:23 120/3
விஞ்சல் ஏது உலகு எலாம் வென்ற வஞ்சனை – தேம்பா:24 13/3
மின்னி அம்புய கண் ஆதி வென்ற ஐம்பொறியை காத்தோர் – தேம்பா:24 22/1
வென்ற மா தவத்து ஆண்மையின் வீரனே – தேம்பா:24 68/4
விஞ்சு இனிதாய் அமுது ஊட்டின் சுவை கொள்வானோ வினை வென்ற
நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு – தேம்பா:26 165/2,3

மேல்


வென்றதே (1)

மின்னை வென்ற கண் விண்டு உறை வென்றதே – தேம்பா:9 49/4

மேல்


வென்றவளும் (1)

தேன் கொடியை ஏந்தினனும் பூம் கொடியை வென்றவளும்
தாம் குடி இருந்து மறை ஆம் கொடி படர்ந்து வளர் – தேம்பா:5 160/1,2

மேல்


வென்றன (7)

வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/4
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/2
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல் – தேம்பா:16 23/3
போர் வென்றன பொன் பொறை வென்ற புயத்து வீரர் – தேம்பா:16 23/4
விஞ்சிய வயத்து ஒன்று ஆகி வென்றன கடவுள் தானோ – தேம்பா:27 150/1
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4

மேல்


வென்றனன் (2)

வென்றனன் ஒருவன் தானை மிடல் தலை மலக்கன் என்பான் – தேம்பா:25 71/2
வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில் – தேம்பா:32 38/3

மேல்


வென்றனை (2)

நிந்தையாய் வெறி வென்றனை நின் பெயர் – தேம்பா:24 67/2
மனம் பழுத்து இயற்றும் வஞ்சனை நாண வழு இலா வென்றனை என்னா – தேம்பா:36 36/2

மேல்


வென்றாய் (2)

வென்றாய் வென்றாய் நின் அருள் மிக்காய் பெரிது அன்றோ – தேம்பா:35 67/3
வென்றாய் வென்றாய் நின் அருள் மிக்காய் பெரிது அன்றோ – தேம்பா:35 67/3

மேல்


வென்றார் (2)

விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
ஊனில் நின்று இழிந்த செந்நீர் உக கடல் படையை வென்றார் – தேம்பா:30 132/4

மேல்


வென்றால் (2)

ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால்
ஆங்கு நான் அவற்கு என் மகள் அளிக்குவேன் என்பான் – தேம்பா:3 17/3,4
வெல்வதற்கு அரு நாணம் அது ஒன்றினை வென்றால்
ஒல்வதற்கு அரும் உளம் உனக்கு அமைந்து பா முகத்தில் – தேம்பா:23 90/2,3

மேல்


வென்றான் (1)

வீதல் மிக்க மிடல் வேலோய் என்றான் வினை வென்றான் – தேம்பா:28 34/4

மேல்


வென்றி (2)

வென்றி செய்வான் எமக்கு நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 48/4
வென்றியும் குணித்தனன் வென்றி வாளொடு – தேம்பா:35 12/1

மேல்


வென்றியும் (1)

வென்றியும் குணித்தனன் வென்றி வாளொடு – தேம்பா:35 12/1

மேல்


வென்று (14)

வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
தணிக்க_அரும் குணுங்கை வென்று தரணியை புரந்து காக்க – தேம்பா:7 3/2
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய் – தேம்பா:10 3/2
வெளி முகத்து அமலன் சொல்லும் வெல்லுவாய் வென்று என் ஆண்மை – தேம்பா:15 55/2
ஓது பேர் உள முப்பதோர் அரசர் வென்று ஒழித்தான் – தேம்பா:16 10/4
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
தனி யார் வினை வென்று தகை பெறுவார் – தேம்பா:30 32/3
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1
அற பகை வெறியை வென்று ஆங்கு அயோதரன் நெடிது நோற்பான் – தேம்பா:30 70/4
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று
இன்னார் கொணர்ந்து ஈங்கு ஆண்டு உவப்ப இதோ மீட்டு இன்று உன் அடி சேர்த்தேன் – தேம்பா:36 20/3,4
அமர் என்று அவர் வென்று ஈங்கு எம்மோடு ஆள அருள் செய்க என தொழுதான் – தேம்பா:36 21/4

மேல்


வென்றே (1)

பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம் – தேம்பா:35 59/2

மேல்


வென்றேன் (1)

முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3

மேல்


வென்றோய் (2)

போது அணிந்த வனம் வைகும் அவனை தேர்ந்தேன் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:26 158/4
அன்னே அறிவேன் நான் அல்லால் அறியாய் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:28 32/4

மேல்


வென்றோன் (1)

வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4

மேல்


வென்னை (1)

வென்னை விரித்திடு கூளி நடுக்கிய வேத மொழி திறலோன் – தேம்பா:8 73/1

மேல்