வீ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வீ 16
வீக்க 3
வீக்கலால் 1
வீக்கலும் 2
வீக்கி 11
வீக்கிய 4
வீக்கினார் 1
வீக்கினால் 1
வீக்கினான் 1
வீக்குதல் 1
வீக்குபு 1
வீக்கும்-ஆல் 1
வீங்க 1
வீங்கி 7
வீங்கிய 23
வீங்கியது 1
வீங்கின 1
வீங்கினான் 2
வீங்கு 17
வீங்கும் 8
வீச 23
வீசவே 1
வீசி 12
வீசிய 11
வீசியே 1
வீசிற்று 1
வீசின 1
வீசினரே 2
வீசினன் 1
வீசினான் 1
வீசினானே 1
வீசு 5
வீசும் 9
வீட்டில் 10
வீட்டின் 4
வீட்டு 26
வீட்டு-இடை 4
வீட்டை 13
வீடலோடு 1
வீடா 2
வீடாத 1
வீடாதன 1
வீடு 44
வீடும் 1
வீடுவார் 1
வீடே 1
வீடொடு 1
வீண் 13
வீணை 9
வீதல் 1
வீதலும் 1
வீதலோடு 1
வீதி 4
வீதிகள் 1
வீதியாய் 1
வீதியின் 1
வீதியினால் 1
வீதியும் 3
வீதியுள் 1
வீந்தது 1
வீம்பு 2
வீம 1
வீமம் 3
வீமமே 3
வீய் 11
வீயா 5
வீயாத 1
வீயாது 3
வீயாதும் 1
வீயின 1
வீயினால் 1
வீயினின் 1
வீயினும் 7
வீயு 1
வீயும் 2
வீயும்-ஆல் 1
வீயுமோ 1
வீர 23
வீரத்து 2
வீரம் 3
வீரமும் 1
வீரர் 17
வீரர்கள் 1
வீரரும் 1
வீரரை 1
வீரரொடும் 1
வீரன் 3
வீரனே 1
வீரிய 1
வீரியர் 4
வீவன்-ஆல் 1
வீவு 2
வீழ் 19
வீழ்க 3
வீழ்கு 1
வீழ்ச்சி 2
வீழ்த்த 5
வீழ்த்தலில் 1
வீழ்த்தி 1
வீழ்த்தியும் 1
வீழ்த்தினரே 1
வீழ்த்தினான் 1
வீழ்த்தினானே 1
வீழ்த்து 3
வீழ்தர 1
வீழ்தல் 1
வீழ்தலால் 1
வீழ்தலில் 1
வீழ்தலும் 1
வீழ்ந்த 12
வீழ்ந்ததே 2
வீழ்ந்தவர்க்கு 1
வீழ்ந்தவே 1
வீழ்ந்தன 1
வீழ்ந்தன-கால் 1
வீழ்ந்தனர் 1
வீழ்ந்தனவே 1
வீழ்ந்தனள் 3
வீழ்ந்தனன் 3
வீழ்ந்தார் 5
வீழ்ந்தால் 1
வீழ்ந்தாள் 1
வீழ்ந்தான் 2
வீழ்ந்து 46
வீழ்ந்தும் 1
வீழ்ந்தே 1
வீழ்வது 2
வீழ்வர் 3
வீழ்வன 1
வீழ்வார் 4
வீழ 10
வீழவும் 1
வீழும் 8
வீழுளி 1
வீற்றிராயோ 1
வீற்றிருக்க 1
வீற்றிருக்கும் 1
வீற்றிருந்த 3
வீற்றிருந்து 7
வீற்றிருந்தேன் 1
வீற்று 13
வீறி 2
வீறிய 2
வீறு 5

வீ (16)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி – தேம்பா:1 7/1
வீ சிலம்புவ மிடைந்த தும்பிகள் – தேம்பா:1 26/2
விட்டு இரட்டின வீ இனங்களே – தேம்பா:1 27/4
மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/3
வெள்ளை கொண்டு உள பல நிறத்த வீ கொய்வார் – தேம்பா:1 52/4
மீன் அழகே நனி காட்டிய விண்டு அவிர் வீ இனம் மண்டு அழகே – தேம்பா:1 67/2
பருகினான் துயில்கில் ஆய் பருகு இல் ஆகி வீ
மருகினான் மது மலர் வயங்கும் வாகையான் – தேம்பா:7 76/3,4
வீ முயங்கிய பைம் தோகை விரித்த நல் மஞ்ஞை போன்றே – தேம்பா:9 131/1
வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
வீ இனம் மலர்ந்த நாடு வீந்தது ஓர் பிணத்திற்று ஆமே – தேம்பா:14 32/4
வீ மலி அகன்ற தலை மேதினியில் அண்டா – தேம்பா:23 45/2
வீயும் வீ மலர் மென் கொடியும் தழல் – தேம்பா:26 81/1
விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீ என உள்ளம் வாட – தேம்பா:26 107/1
வீ உமிழ் தேனினும் விழைந்த தீம் சொலாய் – தேம்பா:30 102/3
விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை – தேம்பா:31 59/2
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/3

மேல்


வீக்க (3)

இழிவு எலாம் ஒழித்து வீக்க இளவலாய் பிறப்ப நாதன் – தேம்பா:10 3/3
வீக்க நல் தவ வேர் விழ பொறை தயை கவட்டால் – தேம்பா:26 70/2
வீக்க மேல் விரத செந்நெல் வித்தி நல் ஒழுக்க நீரை – தேம்பா:26 111/2

மேல்


வீக்கலால் (1)

வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால்
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/1,2

மேல்


வீக்கலும் (2)

மீது அணிந்தன நீவி போர்த்து அவிர் மேனியை தவன் வீக்கலும்
சீது அணிந்தன மேகம் ஒண் சுடர் செவ்வி மூடிய போலுமே – தேம்பா:10 130/3,4
வீங்கிய உயிர்ப்பின் பொங்கிய காம வெம் தழல் வீக்கலும் ஆற்றாது – தேம்பா:20 72/1

மேல்


வீக்கி (11)

சென்றுளி மனுவும் வாய்ந்த தெய்வமும் பொருந்த வீக்கி
ஒன்றுளி இறைவன் மைந்தன் ஓர் மனு_மகனும் ஆனான் – தேம்பா:7 22/3,4
இ நூல் திறத்து வடிவாக வீக்கி அடி மேல் இறைஞ்சி அணிய – தேம்பா:14 138/3
ஓசையே கலங்க வீக்கி உழுது பல் புரையே வித்தி – தேம்பா:27 12/2
மாடக நரம்பை நோண்டி மாத்திரை நிறைய வீக்கி
தோடு அகடு இழி தேன் கீதம் தொகு விரல் உலவி ஆர்க்கும் – தேம்பா:28 15/2,3
நகை பட பசும்பொன் வீக்கி நவிர் அணி அமைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/2
தணியும் பாங்கு உயிர்ப்பு வீக்கி சழுக்கு அற வாமன் சொன்னான் – தேம்பா:28 19/4
உரு தகும் கதைகள் வீக்கி உளத்து உளை விரக நோயின் – தேம்பா:28 68/2
நின்று பேர் உயிர்ப்பு வீக்கி நீர் மழை இரு கண் தூவி – தேம்பா:29 36/3
கனி உரு காட்டி தீம் சொல் கண்ணியால் உளத்தை வீக்கி
நனி உரு காட்டி வாய்ந்த நால் மறை ஒழிய செய்தான் – தேம்பா:29 40/3,4
எழீஇயின நகரில் சேர்ந்து ஆங்கு எதிர்பட உயிர்ப்பு வீக்கி
குழீஇயின துயர் தீர் பாலன் கொணர்ந்தனை இலையோ என்றான் – தேம்பா:31 80/3,4
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1

மேல்


வீக்கிய (4)

வீக்கிய துவங்கட்கு ஒன்று ஆம் மெய்யனை வினையின் தீய்மை – தேம்பா:12 72/3
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
வீக்கிய கொடி நலம் ஏய்ந்த காளை உள் – தேம்பா:27 56/3
மெய் வகை பொருள் வீக்கிய
பொய் வகை பொருள் பேர்த்து இல – தேம்பா:27 143/1,2

மேல்


வீக்கினார் (1)

கூர்த்த நல் மாதரும் குடங்கை வீக்கினார் – தேம்பா:26 25/4

மேல்


வீக்கினால் (1)

கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3

மேல்


வீக்கினான் (1)

வீக்கினான் விளை ஆர்வமாய் – தேம்பா:27 138/3

மேல்


வீக்குதல் (1)

காதலே பாசம் ஆய் கால் கை வீக்குதல்
ஆதலே பிரிவு உனக்கு அரியது ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 41/1,2

மேல்


வீக்குபு (1)

திரு தகு புய கிரி வளர வீக்குபு செரு களம் உழக்கு இவன் உலவல் நோக்கிய – தேம்பா:15 73/1

மேல்


வீக்கும்-ஆல் (1)

மேல் எடுத்து ஆரிய கூத்து வீக்கும்-ஆல் – தேம்பா:1 47/4

மேல்


வீங்க (1)

நேர் எழும் தன்மை பூங்கா நிரயம் நேர் வெருவு வீங்க
சூர் எழும் தன்மைத்து அஞ்சா துளங்கினான் வயிர நெஞ்சான் – தேம்பா:20 51/3,4

மேல்


வீங்கி (7)

ஒரு மதி உணர்கிலன் உயிர்ப்பு வீங்கி வீங்கு – தேம்பா:7 74/3
திற துணை வரை தோள் வீங்கி திசை திசை சுளித்து நோக்கி – தேம்பா:17 25/2
நகைத்தன தன்மைத்து ஒளித்தனன் என்று நசை கெட பெரும் பகை வீங்கி
முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/1,2
தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி – தேம்பா:21 22/2
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி
மண் மேல் வைத்த வாழ்வினை ஈட்ட மலிகள் வாய் – தேம்பா:28 115/2,3
வீங்கி ஆர் அழல் தொல்லையின் மேய்ந்ததே – தேம்பா:30 92/4
மீன் நலம் கொள் மணி திண் தோள் வீங்கி அரி தேர் ஏறி வேய்ந்து ஆங்கு அன்னார் – தேம்பா:32 83/1

மேல்


வீங்கிய (23)

அருளொடு வீங்கிய அகத்தினான் துளி – தேம்பா:3 2/1
மருளொடு வீங்கிய மழை கையான் மலர் – தேம்பா:3 2/2
சுருளொடு வீங்கிய தொடையல் மார்பினான் – தேம்பா:3 2/3
பொருளொடு வீங்கிய பொறை புயத்தினான் – தேம்பா:3 2/4
பெருக்கு வீங்கிய பெரும் புனல் அலை சுருட்டு அன்ன – தேம்பா:3 13/1
எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா – தேம்பா:3 13/2
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து – தேம்பா:3 13/3
தருக்கு வீங்கிய சல உரை இடி என இடிப்பான் – தேம்பா:3 13/4
வீங்கிய உயிர்ப்பின் பொங்கிய காம வெம் தழல் வீக்கலும் ஆற்றாது – தேம்பா:20 72/1
வீங்கிய துயரில் சோர்ந்து வீழுளி சுரமி கையால் – தேம்பா:29 42/1
பொய் தகாது என பொன் மணி வீங்கிய தோளாய் – தேம்பா:29 108/2
அருள் வீங்கிய மார்பு அணி ஈர் அறனே – தேம்பா:30 29/1
தெருள் வீங்கிய நூல் துறையே திரு நூல் – தேம்பா:30 29/2
பொருள் வீங்கிய போதகன் ஏகி மலர் – தேம்பா:30 29/3
சுருள் வீங்கிய கால் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 29/4
பொருளில் வீங்கிய பொச்சை புயத்தினான் – தேம்பா:31 67/1
அருளில் வீங்கிய ஆர்கலி மார்பினான் – தேம்பா:31 67/2
தெருளில் வீங்கிய சீர் முகில் கையினான் – தேம்பா:31 67/3
சுருளில் வீங்கிய தோடு அலர் தாளினான் – தேம்பா:31 67/4
பொருளில் வீங்கிய தாள் வளன் போற்றலும் – தேம்பா:36 12/1
தெருளில் வீங்கிய சேனைகள் வாழ்த்தலும் – தேம்பா:36 12/2
அருளில் வீங்கிய ஆண்டகை-பால் வளன் – தேம்பா:36 12/3
மருளில் வீங்கிய வையம் விட்டு ஏறினான் – தேம்பா:36 12/4

மேல்


வீங்கியது (1)

வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4

மேல்


வீங்கின (1)

வெந்த நல் புகை கலந்து வீங்கின
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/3,4

மேல்


வீங்கினான் (2)

பாசு அலம் புரி பாழி பற்றிய பள்ளி பண்பொடு வீங்கினான்
ஆசலம் புரி ஆசையால் நிறை ஆகுல கடல் தூர்த்தனன் – தேம்பா:10 134/3,4
வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1

மேல்


வீங்கு (17)

வீங்கு ஆய ஆர கலனோ மிளிராது எந்தை – தேம்பா:5 83/2
ஒரு மதி உணர்கிலன் உயிர்ப்பு வீங்கி வீங்கு
அரு மதி மா தவன் அரற்றி விம்முவான் – தேம்பா:7 74/3,4
வீய் கலந்த வனப்பொடு வீங்கு உளம் – தேம்பா:10 36/1
மல் செய்கை வீங்கு வயத்து உயர்ந்தோனேனும் வருந்தானோ – தேம்பா:10 74/4
மாலை ஆக வீங்கு உவந்து வாசம் ஆரும் முல்லை ஆர் – தேம்பா:11 3/3
வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1
வீங்கு தம் குலம் மெலிவு உறா தாங்கு உயர் நீரார் – தேம்பா:12 44/1
வீங்கு எழும் துயருள் ஆற்றா வெதிர்ப்பு எழும் புணரி நெஞ்சில் – தேம்பா:14 21/1
மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ – தேம்பா:15 99/2
வீங்கு நோயின் நிலத்தின் விழுந்து அடித்து – தேம்பா:17 44/2
வீங்கு ஓத நீர் நிலை ஆம் வெய்ய நஞ்சு இன் அமுது ஆம் – தேம்பா:19 19/1
அருளின் வீங்கு வரம் அஃது என ஓர்ந்து – தேம்பா:21 22/1
சுருளின் வீங்கு திரை சூழ் கரை மோதி – தேம்பா:21 22/3
வீங்கு ஒரு மகிழ்வு அருள் சுவை விள்ளாமையில் – தேம்பா:24 12/2
வீங்கு கேள்வி நலோன் மெலியா தீம் சொல் விரித்து உரைத்தான் – தேம்பா:29 53/4
விண்டு என வீங்கு தோளான் வினா ஒளித்து உணர்ந்த யாவும் – தேம்பா:29 109/1
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4

மேல்


வீங்கும் (8)

ஆழ்ந்த பல் மணியின் வீங்கும் ஆசனத்து இருக்க சேர்த்தல் – தேம்பா:3 35/3
அன்பின் காணியார் அன்பொடு வீங்கும் இல்லறம் செய் – தேம்பா:6 71/1
அருள் வீங்கும் விண் அரசாட்கு ஆயின ஆயிரர் அன்றி – தேம்பா:10 16/1
இருள் வீங்கும் துகள் துடைத்தோன் பிறக்கும் கால் என இன்னும் – தேம்பா:10 16/2
பொருள் வீங்கும் உம்பர் ஒன்பது_ஆயிரரும் புடை திரிந்து – தேம்பா:10 16/3
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
வைத்த திரு வீங்கும் எசித்து நாட்டின் வாயில் இதே – தேம்பா:20 14/1
பொருளின் வீங்கும் அடி போற்றுவ போன்றே – தேம்பா:21 22/4

மேல்


வீச (23)

கூன் உரு பிறையும் எஞ்ச கொழும் கதிர் முகத்தில் வீச
பான் உரு சுமந்து நாறும் பவள நல் மதலை ஒத்தான் – தேம்பா:4 44/3,4
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச
இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/3,4
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/4
புளகொடு மதத்தின் சீறி புடைத்த தன் செவி கால் வீச
மிளகொடு படர்ந்த மெல் நீள் கொடியின் மேல் ஊஞ்சல் ஆடி – தேம்பா:12 20/2,3
மீட்டு அரும் சூரல் வீச வீழ்ந்தன நுணலை மாரி – தேம்பா:14 30/1
வாள் தக விசையோடு ஆபன் வலத்து இடத்து ஒல்கி வீச
ஆடக முடியின் செல்வன் அதற்கு உடல் கரந்து தந்த – தேம்பா:15 87/1,2
வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச
தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட – தேம்பா:15 88/2,3
மண்டு இசை வளியும் வீச மண்டு இசை கொழுந்து தீயால் – தேம்பா:17 19/2
வளி வளர் பகையில் வீச மரம் குழைந்து அமுங்கி வாடி – தேம்பா:18 31/3
உறை மலர் மணவாய் தென்றல் உரைத்த மங்கலத்தின் வீச
மறை மலர் பூண்ட மார்பர் மகிழ்வு அலர் மனத்தின் போனார் – தேம்பா:19 13/3,4
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/1,2
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச
நீள் அணி தயங்கி நாற நிற துகில் ஒளிகள் விம்ம – தேம்பா:20 44/1,2
நூறு கை வடியாள் வீச நூறு கை கிடுகை ஏந்த – தேம்பா:20 49/3
ஒரு புடையில் இற்றை யாவும் இவரலின் உருவமுடன் உட்கு வீச அணி அணி – தேம்பா:24 31/1
இனமொடும் எதிர்த்து கூளி வெருவுற இடியொடு சுழற்றி வீச வடுவனே – தேம்பா:24 35/2
வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/4
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
தெள்ளிய வர கால் வீச தியானம் மீகாமன் ஆக – தேம்பா:30 82/3
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/2,3
வீச வாய் மலர்ந்து என நகை காட்டிய விமலன் – தேம்பா:32 19/3
கார் புனை மனை மூது ஊரில் கதத்த காற்று அதிர்ந்து வீச
நீர் புனை புணரி பொங்கி நெருங்கு அலை மயங்கிற்று என்ன – தேம்பா:36 87/2,3
கை செவி வளை வில் வீச களித்த மின் ஆடி பாடி – தேம்பா:36 93/3

மேல்


வீசவே (1)

காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே
பாசு அலம் புரி பாழி பற்றிய பள்ளி பண்பொடு வீங்கினான் – தேம்பா:10 134/2,3

மேல்


வீசி (12)

தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/3,4
கற்றை உலாவு பளிக்கு உரு வாமம் மிக கதிர் வீசி உருள் – தேம்பா:8 72/3
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/1,2
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/3,4
காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/2
சொல்லிய தூது போல் சுருங்கி வீசி அங்கு – தேம்பா:12 34/3
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள் – தேம்பா:15 3/3
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி
வளி முகத்து அன்ன தூளி மலிந்து எழ உழக்கி பாய்ந்தார் – தேம்பா:15 86/3,4
நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/2
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4

மேல்


வீசிய (11)

விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
விது வீசிய வில்லில் வெலற்கு அரியான் – தேம்பா:15 28/1
பொரு யானைகள் கதை வீசிய பொருவா விசை படலோடு – தேம்பா:15 147/3
கா மலிந்த மணம் வீசிய தீம் தண் கள் மலிந்த மலர் ஏடினை விள்ள – தேம்பா:22 2/2
களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1
களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2
துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும் – தேம்பா:24 28/3
வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/4
மின் நிறத்து உரு சிலர் விரி வில் வீசிய
பொன் நிறத்து உரு சிலர் பொறி செய் தூய் அழல் – தேம்பா:32 62/1,2
காம்பா அணி வில் வீசிய தன் கன்னி துணைவி களித்து இசைத்த – தேம்பா:36 132/2

மேல்


வீசியே (1)

வில் கலத்து எழில் நலோர் விளிப்ப வீசியே – தேம்பா:20 3/4

மேல்


வீசிற்று (1)

நை இலா துயில் கொண்டு என்ன நளி ஒளி வீசிற்று அம்மா – தேம்பா:34 20/4

மேல்


வீசின (1)

வீசின வாளொடு வினை கை தாங்குபு – தேம்பா:30 113/1

மேல்


வீசினரே (2)

களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/1,2
கால் செய் ஆவியின் கவரிகள் கமழ வீசினரே – தேம்பா:32 12/4

மேல்


வீசினன் (1)

விதிர்த்தனன் அரிய தண்டம் வீசினன் எண்_இல் ஆவி – தேம்பா:17 22/2

மேல்


வீசினான் (1)

வவ்விய வாள் கொடு மகனை வீசினான் – தேம்பா:30 112/4

மேல்


வீசினானே (1)

ஈங்கு அணை கொடுமை கற்றேன் என்று வாள் வீசினானே – தேம்பா:20 48/4

மேல்


வீசு (5)

மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில் – தேம்பா:4 17/3
மேலின் ஆர் வாசமே வீசு பூ விள்ளும் ஓர் – தேம்பா:9 6/1
வீசு அறை வளி மழை விளிப்ப வாய் திறந்து – தேம்பா:10 84/1
துறு மிசை சுழற்றி வீசு விசையொடு துறுவி அழல் பற்றி வேக எறி தர – தேம்பா:24 37/2
வீசு அழல் விரிந்த மஞ்சம் மேல் இருத்தி விரகரை வருத்துவது அன்றோ – தேம்பா:28 94/4

மேல்


வீசும் (9)

தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/3
சுளகொடு சவரம் வீசும் தோற்றமே போன்று வேழம் – தேம்பா:12 20/1
மது வீசும் எருசல மண்டிலம் ஆள் – தேம்பா:15 28/2
அயில் என அழல் வீசும் அருஞ்சுர நெறி போனார் – தேம்பா:19 3/4
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால் – தேம்பா:19 32/1
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும்
வளி அழ புனல் ஈண்டு ஓடி வந்து அழ வனத்தில் எல்லா – தேம்பா:26 93/2,3
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1

மேல்


வீட்டில் (10)

வீதலோடு உறும் வீட்டில் வாழ்வரே – தேம்பா:1 16/4
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/2
களி வளர் தவத்தின் வீட்டில் காட்சி நல் நிலையில் ஞான – தேம்பா:9 124/1
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/3
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
தொல்லை உள நம் வினை துடைத்து நமை வீட்டில்
வல்லை உள அன்பொடு புகுப்ப மனு வந்தோய் – தேம்பா:14 6/1,2
திறந்த மணி கதவம் புக்கு அம் வீட்டில் சென்றவன் போல் – தேம்பா:16 60/2
மேவி வீற்றிருந்து யான் வீட்டில் வாழ மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:27 135/2
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/3
பின் அவற்கே வீட்டில் துணை பெரிது உவப்பீர் இனி என்றான் – தேம்பா:34 35/4

மேல்


வீட்டின் (4)

ஏர் எழும் கதி வீட்டின் இன்னான் உறை – தேம்பா:20 83/3
விண் தக வீட்டின் ஆக்கம் விளைவது பேணல் நன்றே – தேம்பா:27 10/4
சுரதம் கொண்ட நாம் உறும் வீட்டின் சுரம் என்பார் – தேம்பா:28 125/4
தம் சிறை ஒழித்து வீட்டின் வளம் தர அருள் ஓர்ந்து ஆசை – தேம்பா:35 26/3

மேல்


வீட்டு (26)

நன் பட்டன தாள் நலம் வீட்டு நயம் – தேம்பா:5 101/3
வீட்டு நன்மை விளை நிலம் ஆம் இலோர் – தேம்பா:9 34/1
நீர் பாய் உலகிற்கு உயிரோய் நீ நிமிர் வீட்டு உலகிற்கு உயிரோய் நீய் – தேம்பா:10 142/1
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
தூய அமை வீட்டு உவகை தோய்ந்து மனு வாழ்தல் – தேம்பா:12 89/3
நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு
ஆக்கம் நல் கனி அருந்தி வாழ்ந்து உணர்வின் மேல் கனிவாய் – தேம்பா:26 70/3,4
ஆக்கமாய் பெரும் வீட்டு இன்பம் அண்டம் மேல் விளைக்கும் தானே – தேம்பா:26 111/4
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
ஈய்ந்தன வரும் வீட்டு இன்பம் இடுவன கருணை நெஞ்சத்து – தேம்பா:27 18/3
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
நின்றனர் வீட்டு நெறி – தேம்பா:28 146/3
வீட்டு அரு நாட்டிற்கு ஏற்ற விழு பொருள் ஆக நாடி – தேம்பா:30 72/1
அள்ளிய வினை நீர் ஈர்ந்து ஊர்ந்து அரிதில் வீட்டு உலகில் சேர்வார் – தேம்பா:30 82/4
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/3
வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4
வீட்டு அழகு அரிவையர் விளங்க கண்டு உளான் – தேம்பா:32 63/4
வான் செய்த மறை முறையின் மனம் வழுவாது எஞ்ஞான்றும் வான் வீட்டு ஆள்வார் – தேம்பா:32 72/4
வீட்டு வாயில் எனா மிளிர் நாடு அதே – தேம்பா:34 26/4
மீயின் ஆம் கதி வீட்டு எமை சேர்த்திட – தேம்பா:34 31/3
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3
ஆட்டியால் அமைந்த தீமை அகற்றி மீது உயர் வீட்டு ஆறு – தேம்பா:35 50/1
தம் நிலை செல்லா தரித்த கால் இவண் வீட்டு
அ நிலை சென்றது அன்ன ஆனந்தம் – தேம்பா:35 86/2,3
மீன் புறத்து அகற்றும் செல்வ வீட்டு உவகை மிக அளவு இன்றி அம் முடியை – தேம்பா:36 28/3
மீன் பயில் வான் வீட்டு அ உயிர் சேர்த்தி விழைந்து அரசு ஆள இன்று உனக்கே – தேம்பா:36 40/3
குன்றா வீட்டு உய்ப்பான் மலர் குன்றா கொடி கோமான் – தேம்பா:36 80/3
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


வீட்டு-இடை (4)

விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி – தேம்பா:2 3/1
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
வீட்டு-இடை உவந்த தன்மை விருப்பு எழ வளர்ந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:26 105/4
இன்னது-ஆல் அருளோன் இரும் வீட்டு-இடை
மன்ன நீ செயும் வல் அருள் ஆண்மையே – தேம்பா:26 179/3,4

மேல்


வீட்டை (13)

கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை
எஞ்சிய விழுப்பத்து ஓங்கி இனிது என பாடா நின்றார் – தேம்பா:7 28/3,4
இறைவன் நான் அழிவு இல் வீட்டை இருக்கும் ஆறு இமிழின் காட்ட – தேம்பா:9 127/2
உண்ட-கால் ஆங்கு அன்னான் உண்ட இன்பம் உயர் வீட்டை
கொண்ட-கால் அதற்கு உவமை குணிப்பர் அல்லால் கொங்கு அலர் கோல் – தேம்பா:18 16/2,3
அந்தோ அந்தோ வீட்டை இழந்து ஈங்கு அழல் மூழ்க – தேம்பா:28 113/1
பட்டோம் அந்தோ புன் நயன் நக்கி பர வீட்டை
விட்டோம் அந்தோ வேகுதும் அந்தோ என வேவார் – தேம்பா:28 114/3,4
தூயவர் செல்லும் வீட்டை தொடர் வழி காட்டல் செய்தாய் – தேம்பா:28 129/2
புயல் பொருது உயர் வான் வீட்டை புகும் மறுகு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 158/4
செவ்விய கதியின் வீட்டை சேர்வர் ஓர் இருவர் என்றான் – தேம்பா:30 83/4
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2
விண் கடந்து எவரும் வீட்டை மேவுதற்கு உருவாய் தோன்றி – தேம்பா:32 33/3
உன் உயிர் அளித்து எமை அளிப்ப உயர் வீட்டை
மன் உயிர் எலாம் உற வருத்தம் உறீஇ மாய்ந்தாய் – தேம்பா:35 33/3,4
பொன்று நீ மரத்தில் செந்நீர் புணரி ஆழ்ந்திடவோ வீட்டை
சென்று நான் உவப்பில் வாழ்வேன் தே அருள் திருவின் நல்லோய் – தேம்பா:35 53/3,4

மேல்


வீடலோடு (1)

வீடலோடு இயைந்து எதிர்க்கும் வினை சால் போத கனி கேட்பான் – தேம்பா:26 163/4

மேல்


வீடா (2)

வீடா வான் நலம் செய் நோக்கு நோக்கி விண் இறையோன் – தேம்பா:3 57/1
வீடா செல்வன் நோய் அற என்றும் விளியாதான் – தேம்பா:36 77/1

மேல்


வீடாத (1)

வீடாத நிழல் குடை வேலியினான் – தேம்பா:36 51/3

மேல்


வீடாதன (1)

வீடாதன நெறி மாண் உறீஇ மெலியா நலம் உளது-ஆல் – தேம்பா:2 61/4

மேல்


வீடு (44)

விஞ்சையார் எலாம் வெறுத்து வீடு இவறிய போன்றே – தேம்பா:1 8/4
நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/4
நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
துன் அரும் உயர் வீடு உள்ளோர் துணை என புவியில் வாழ்ந்தான் – தேம்பா:3 37/4
மீன் அடுத்த வீடு உடைய விண்ணவர் – தேம்பா:4 1/3
வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
வீடு உறு நூலோர் என்ன விளம்பினான் இளவல் மாதோ – தேம்பா:4 35/4
அற்று அற ஓடி தன் வீடு அழன்றதே போல வேட்கை – தேம்பா:4 37/2
மிடல் கிடந்து உயர் வீடு உள இன்பு அது – தேம்பா:4 57/2
வீடு ஆடி விளங்கு எழில் வேய்ந்த முகத்து – தேம்பா:5 95/1
உற துணை தந்த பாதம் அது உயிர்க்கு ஓர் அநந்த வீடு எனவே – தேம்பா:5 138/4
மீட்பது இனி எந்தை உற வேட்பது செய் வீடு இது எனில் – தேம்பா:5 151/3
பீள் இதே வியப்ப வீடு பெறுவுகின்ற நாமுமே – தேம்பா:7 31/4
வீடு அமைந்தன வாழ்வு விழுங்கிய – தேம்பா:7 54/1
வீடு அமைந்தன இன்பு அது வேலை தன் – தேம்பா:7 54/2
வீடு அமைந்து அதின் மூழ்கிய வேலையின் – தேம்பா:7 54/3
வீடு அமைந்திலன் வெண் மலர் கோலினான் – தேம்பா:7 54/4
வீடு அவிழ்த்த நலம் காட்டும் வனப்பின் நல்லாள் விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன்புற்று உய்ய – தேம்பா:8 52/1
அலம் செய்வார் போல் உயர் வீடு இயற்றும் நன்றி அமைவதற்கே – தேம்பா:10 70/3
ஆன வேலையில் அனந்த வீடு அமைதல் ஆம் என்றான் – தேம்பா:11 100/4
நேர் உடம்பு எழீஇ வீடு உற்ற நிலைமையின் பாடல் உற்றான் – தேம்பா:12 79/4
உற்று முதல் வீடு இல விலங்கு உறையுள் வந்தாய் – தேம்பா:14 7/3
வீடு உற வேண்டில் நீ விதித்த நூல் அலால் – தேம்பா:20 123/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
நிறை தவிர் தீய கயவரும் நரகின் நிலை தவிர்ந்து இன்ப வீடு உடலின் – தேம்பா:23 99/1
மறை தவிர் அறத்தால் வீடு உற உள்ளி மாய்ந்து எரி நரகிடை வீழ்வார் – தேம்பா:23 99/4
விண்ணின் மேல் எழும் வீடு இட வந்து உனை – தேம்பா:25 96/2
வீடு இழந்த தீவினை கொடு செல்வம் உற்று அறம் செய் – தேம்பா:26 68/3
தங்குகின்ற என் குறை தாங்கி நீங்கி வீடு இட – தேம்பா:27 133/2
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி – தேம்பா:28 1/3
வீடு இழந்த தீ இனமே விளைந்த செருக்கு உளத்து ஒழியா – தேம்பா:28 78/1
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/2
வீடு இழந்து ஊழி செம் தீ வீழ நல் அறங்கள் செய்யும் – தேம்பா:28 137/3
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4
மிடி சென்ற வீடு என்ன விருப்புடன் நான் இவண் சென்றேன் மேவி என் தன் – தேம்பா:32 29/1
அடி சென்ற வீடு என்ன ஆசை எழுந்து அனைவரும் போய் அவனி எல்லாம் – தேம்பா:32 29/2
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற – தேம்பா:32 29/3
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/4
வீடுவார் நயம் செய்குவர் வீடு இலார் – தேம்பா:33 13/4
வீடு செய் நயத்தொடு விரும்பி நோக்கினன் – தேம்பா:34 7/2
வீயினும் அன்றி மேல் வீடு உறாது உடல் – தேம்பா:34 9/3
வீடு அடைந்து உவப்பர் என்று அருள் விளம்புவாய் – தேம்பா:34 10/4
பேட்டு வீடு அவர் பெற்றிலர் ஆயினும் – தேம்பா:34 26/3

மேல்


வீடும் (1)

உறவு ஈடும் இலா உறை வீடும் இலா – தேம்பா:11 64/3

மேல்


வீடுவார் (1)

வீடுவார் நயம் செய்குவர் வீடு இலார் – தேம்பா:33 13/4

மேல்


வீடே (1)

நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/4

மேல்


வீடொடு (1)

சீரொடு நேர் பொருதும் பொழிலே செழு வீடொடு சீர் பொருதும் – தேம்பா:1 68/4

மேல்


வீண் (13)

கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1
கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1
சூலமே வீண் அடா துறவு வீண் அடா – தேம்பா:20 127/2
சூலமே வீண் அடா துறவு வீண் அடா – தேம்பா:20 127/2
காலமே மந்திரம் கதைத்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/3
விஞ்சும் ஈகையில் வீண் புகழ் கோடலே – தேம்பா:27 32/1
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3
மற்ற யாவும் வீண் அடா மண்ணை போற்றலால் அடா – தேம்பா:27 131/4

மேல்


வீணை (9)

மேல் வளர் அலர் படம் விரித்து வீணை செய் – தேம்பா:1 46/1
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
கனி பழித்த கனிந்த நல் வீணை தன் – தேம்பா:4 62/3
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட – தேம்பா:12 83/2
அழல் எடுத்து எரிக்கும் கண்ணார் அரசனை வளைத்து வீணை
குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/2,3
வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய் – தேம்பா:33 12/2
ஆர்த்தன தேவ வீணை வாய் அமலை ஆர்த்தன இனிய பா இசைகள் – தேம்பா:36 29/2

மேல்


வீதல் (1)

வீதல் மிக்க மிடல் வேலோய் என்றான் வினை வென்றான் – தேம்பா:28 34/4

மேல்


வீதலும் (1)

இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4

மேல்


வீதலோடு (1)

வீதலோடு உறும் வீட்டில் வாழ்வரே – தேம்பா:1 16/4

மேல்


வீதி (4)

வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/2
இட்ட நூல் வழாமை ஓடி எல்லை இல் ஓடும் வீதி
சுட்ட நூல் அறிஞர் கல்வி துணிவொடு வளர்த்த மாடம் – தேம்பா:2 15/1,2
பிடித்து நடந்த வீதி இல பெயர்க்குவன் என்று வாடினளே – தேம்பா:5 132/4
உலக்கம் ஆக வீதி தீதர் ஒழுகல் இன்றி உண்ட தோம் – தேம்பா:7 34/2

மேல்


வீதிகள் (1)

அலை ஒத்தன கடை வீதிகள் அலை ஒத்தனர் அபயர் – தேம்பா:2 68/4

மேல்


வீதியாய் (1)

போது உலாவிய புவியும் வீதியாய்
கோது உலாவிய குறை கொய் காட்சியான் – தேம்பா:4 13/2,3

மேல்


வீதியின் (1)

வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி – தேம்பா:14 121/2

மேல்


வீதியினால் (1)

வீதியினால் எய்திய நோய் ஆற்ற வெஃகி வெயில் மிடைந்த – தேம்பா:10 61/2

மேல்


வீதியும் (3)

வீதியும் எனக்கு ஒன்று உண்டோ வினை அறும் இறையோய் என்ன – தேம்பா:4 45/3
வேலை மா மணி பீடிகை வீதியும்
சாலை பூம் புகை வீதியும் தாண்டி நல் – தேம்பா:17 42/1,2
சாலை பூம் புகை வீதியும் தாண்டி நல் – தேம்பா:17 42/2

மேல்


வீதியுள் (1)

பாலை யாழ் இசை பாடினர் வீதியுள்
மாலை மாடத்து அழும் குரல் கேட்டனர் – தேம்பா:17 42/3,4

மேல்


வீந்தது (1)

வீ இனம் மலர்ந்த நாடு வீந்தது ஓர் பிணத்திற்று ஆமே – தேம்பா:14 32/4

மேல்


வீம்பு (2)

வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் – தேம்பா:20 117/3
வீம்பு உடை மரபினோர் விரைவின் போயினார் – தேம்பா:27 60/4

மேல்


வீம (1)

வீம கருள் விட்டன மூடிய கண் – தேம்பா:5 90/2

மேல்


வீமம் (3)

வீமம் நாடிய வெரு கொடு மயங்குவது என்னோ – தேம்பா:23 83/3
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3
அஞ்சி வீமம் அழுங்கு உரு காண்டலும் – தேம்பா:28 105/1

மேல்


வீமமே (3)

வீமமே உற்று நடு கொடு வழுவி வீழ்ந்து உளத்து அழற்று அழல் ஆறி – தேம்பா:12 65/3
வீமமே இன்றி உற்ற வினை அறுத்து அளித்தி மற்று உன் – தேம்பா:29 117/3
வீமமே பறவை தேர் மேல் விளை தவ குறிஞ்சி ஞான – தேம்பா:30 79/2

மேல்


வீய் (11)

வீய் கலந்த வனப்பொடு வீங்கு உளம் – தேம்பா:10 36/1
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும் – தேம்பா:12 88/3
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2
வீய் வினை அஞ்சினார் விளிவு_இல் ஆவரோ – தேம்பா:25 50/1
வீய் வளர் கொடியினான் தாழ்ச்சி மேன்மையின் – தேம்பா:26 132/3
வீய் வரம்பு ஆம் கோதையினாள் உணர்வில் ஒப்ப விழைந்து இருவர் – தேம்பா:27 41/1
வீய் முதிர் மதுவின் தீம் சொல் விரித்த நூல் கல்வி மிக்கோய் – தேம்பா:28 59/1
வீய் துணையும் அகி துணையும் வேழமுடன் அரி துணையும் – தேம்பா:28 83/1
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி – தேம்பா:28 135/3
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/2
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4

மேல்


வீயா (5)

வீயா அருளே மகவே என்னா விழைவு உற்று அயர்வாள் – தேம்பா:9 25/4
வீயா புண்டரிகம் என எண்ணல் – தேம்பா:25 28/2
கண் அழகு ஆம் கண்ணோட்டம் என்ன வீயா காட்சி ஒளி – தேம்பா:27 40/3
ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/4
எனை பகல்-தோறும் வீயா இன்பம் உற்று உவந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 5/2

மேல்


வீயாத (1)

வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4

மேல்


வீயாது (3)

வீயாது ஒளிர் கன்னிமை வீற்று இயல்பு ஆம் – தேம்பா:5 68/4
வீழ் வாரியினால் குழி நீர் வீயாது உறைகின்று என்னா – தேம்பா:9 17/1
வீயாது உயரும் வளி நேர் வெகுளா வளையும் தருவே – தேம்பா:9 18/4

மேல்


வீயாதும் (1)

வீயினும் கொடிய நெஞ்சீர் விளைந்த இ துயர் வீயாதும்
வீயினும் புரியும் தன்மை விளம்புதீர் என்றான் வேந்தே – தேம்பா:23 20/3,4

மேல்


வீயின (1)

வீயின பகைவர் அங்கண் விழுந்த ஆயிரரும் அன்றி – தேம்பா:17 24/3

மேல்


வீயினால் (1)

வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2

மேல்


வீயினின் (1)

வீயினின் பூளையின் நொய்ய மெய் உடை – தேம்பா:9 102/1

மேல்


வீயினும் (7)

வீயினும் கொடியது இ வினையினால் உளம் – தேம்பா:5 49/3
வீயினும் கொடிய நெஞ்சீர் விளைந்த இ துயர் வீயாதும் – தேம்பா:23 20/3
வீயினும் புரியும் தன்மை விளம்புதீர் என்றான் வேந்தே – தேம்பா:23 20/4
வீயினும் நலது என விரும்பி செய்யவோ – தேம்பா:25 49/4
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:26 112/2
புல்லும் வீயினும் புன்கண் புகுத்தி மேல் – தேம்பா:26 172/2
வீயினும் அன்றி மேல் வீடு உறாது உடல் – தேம்பா:34 9/3

மேல்


வீயு (1)

வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/3

மேல்


வீயும் (2)

வீயும் வீ மலர் மென் கொடியும் தழல் – தேம்பா:26 81/1
என்பு இறந்த பின் எ வழி வீயும் என்று – தேம்பா:27 84/3

மேல்


வீயும்-ஆல் (1)

அரு வகை படும் அல்லலில் வீயும்-ஆல் – தேம்பா:27 88/4

மேல்


வீயுமோ (1)

விஞ்சு வெவ் வினை இற்று அற வீயுமோ – தேம்பா:27 31/4

மேல்


வீர (23)

தடுத்த வீர எதிர் இலாது தகவில் தாங்கு பரமனை – தேம்பா:7 39/3
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை – தேம்பா:9 95/1,2
செல்லும் வீர வெம் சேனை இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:11 21/4
விண் முழுதும் ஏற்று தனி வீர முதலோனே – தேம்பா:14 4/1
வீர யோகத்து யூதர் விலக்கி மிக்கு அல்லல் செய்தான் – தேம்பா:14 22/4
என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1
முற்றி ஆம் கிழவர் இவர் அலது அரும் போர் முரண்பட மலை புய வீர
பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/3,4
ஆற்றாரை ஆற்றும் அருள் ஆய்ந்து யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 139/4
அரு ஆகி நின்றும் உருவோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 140/4
அனை ஒன்றும் இன்றி உயர்வோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 141/4
வெல்வேம் வெல்லும் வல்லமையோ வீர வில்லில் மாரியினோடு – தேம்பா:15 15/2
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
நாமம் சால் உயர்ந்த வீர நாயகன் எளிய கோலம் – தேம்பா:15 181/1
நேரர் நேரலர் இலாதும் நெடு மருள் அறாதும் வீர
போரர் போர் இயற்றும் ஆறு புகன்றிடல் அரிய ஆறே – தேம்பா:16 46/3,4
வரு புடையில் மற்ற யாரும் இணை அற வடுவனொடு மைத்தன் வீர அமர் செய்வார் – தேம்பா:24 31/4
கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1
நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ – தேம்பா:28 9/3
வந்து அழல் பரப்பும் சீற்றம் மயக்கிய வீர வல்லோய் – தேம்பா:29 38/2
தாமனும் சிரீத்தான்-தானும் தரும் புகழ் கடந்த வீர
வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார் – தேம்பா:29 43/2,3
வேல் முகத்து ஒத்த நல் வீர நாவகன் – தேம்பா:29 126/1
போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத – தேம்பா:33 7/1
கோ முரசு அரசன் வீர குன்றனை முகத்து நோக்கி – தேம்பா:36 82/1

மேல்


வீரத்து (2)

அஞ்சுவான்-கொல்லோ நீதி அணி கலத்து இலங்கு வீரத்து
எஞ்சுவான்-கொல்லோ ஞாலத்து யாவரும் பனிப்ப ஆண்மை – தேம்பா:14 19/1,2
கருதி நூல் உரைப்ப கேட்டு களிப்புறின் சிலம்ப வீரத்து
இருதி நூல் முடவன் கேட்டது என்ன நான் கனிந்தது அல்லால் – தேம்பா:28 7/2,3

மேல்


வீரம் (3)

தெருள் பொறை நீதி வீரம் சீர் தகை உறுதி ஞானம் – தேம்பா:13 22/3
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/4
மெய் திறத்தில் இ வீரம் ஆம் என உளம் தேறி – தேம்பா:32 103/2

மேல்


வீரமும் (1)

மின் வளர் மணியும் பொன்னும் வீரமும் புகழும் யாவும் – தேம்பா:29 45/2

மேல்


வீரர் (17)

சட்ட நூல் வீரர் கற்பின் தகை நலார் முறையும் மற்ற – தேம்பா:2 15/3
திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர்
பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/3,4
வேல் அற வாள் அற வில் அற வீரர் அற – தேம்பா:15 71/1
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
போர் வென்றன பொன் பொறை வென்ற புயத்து வீரர் – தேம்பா:16 23/4
விட்டு அழல் சினம் முதிர் வீரர் நிற்ப என்று – தேம்பா:16 26/2
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2
மா இரவு இடையில் தம்மின் மயக்கொடு வீரர் ஓர் நூறு – தேம்பா:16 51/1
போர் முகத்து அழன்ற வீரர் புகைந்து என புகைந்த கானம் – தேம்பா:19 10/1
மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ – தேம்பா:25 70/1
குரு சிலர்க்கு அமைச்சர் வீரர் கொள்கையின் முதல்வன் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/1
விண் புலத்து இறைவன் சூழும் வீரர் என்று அமைத்தான் என்றான் – தேம்பா:28 62/4
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர்
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/1,2
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர்
சீர் ஒன்றும் அலகு இல்லாத சேவகர் மருங்கின் சென்றார் – தேம்பா:32 93/3,4

மேல்


வீரர்கள் (1)

வேலொடு வாள் எடு வீரர்கள் மேல் அதிர – தேம்பா:15 64/1

மேல்


வீரரும் (1)

ஆளும் கோன் இல அடல் படை வீரரும் இல எ – தேம்பா:16 13/1

மேல்


வீரரை (1)

தெரிந்த வீரரை செலுத்தலே கொடிது அலது என்பார் – தேம்பா:25 36/2

மேல்


வீரரொடும் (1)

தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4

மேல்


வீரன் (3)

வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1
சிலை வளர் தட கை வீரன் செரு முகத்து அசனி அன்னான் – தேம்பா:28 4/1

மேல்


வீரனே (1)

வென்ற மா தவத்து ஆண்மையின் வீரனே – தேம்பா:24 68/4

மேல்


வீரிய (1)

விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4

மேல்


வீரியர் (4)

வீரியர் விருப்பு எழீஇ விளம்பி போயினார் – தேம்பா:10 79/4
மேல் மன்னிய வீரியர் வில்லில் உகும் – தேம்பா:15 38/1
வீரியர் தொழில் இதோ வெருவி புன்மை சேர் – தேம்பா:25 52/1
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1

மேல்


வீவன்-ஆல் (1)

விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4

மேல்


வீவு (2)

கைம்மாறும் அரிது எனில் அ கடன் கழிப்ப வீவு அளவும் – தேம்பா:6 22/1
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2

மேல்


வீழ் (19)

துள்ளி வீழ் உயர் தூங்கிய அருவியின் தோற்றம் – தேம்பா:1 5/4
வீழ் உறை பழிப்ப எங்கும் விழு நயன் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 25/4
வீழ் வாரியினால் குழி நீர் வீயாது உறைகின்று என்னா – தேம்பா:9 17/1
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
துன்னி வீழ் புனல் அன்ன நிலையா செல்வ தொகுதி விழைந்து அறம் நீத்த பாவிகாள் விண் – தேம்பா:11 48/2
சென்னி வீழ் துளி ஆதி சூழ்ந்த யாவும் திளைப்ப தந்தனன் நான் ஆய் என்னை நீக்கி – தேம்பா:11 48/3
ஒண் பகல் தகைத்த மேகத்து உறை மருட்டிடும் வீழ் தேனே – தேம்பா:12 14/4
ஆசை வெற்பு வீழ் அரந்தை வாரியுள் – தேம்பா:14 12/1
விண் உக ஆர்த்து வீழ் உரும் அன்ன வேந்து மீண்டு உலம்பி ஐ என்ன – தேம்பா:14 44/1
சூர் எழும் ஓதையும் துதைந்து வீழ் மனை – தேம்பா:14 104/3
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/4
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி – தேம்பா:26 110/1
தூய் முகத்து அலைகள் ஓட்டி துள்ளி வீழ் அருவி போல – தேம்பா:28 57/2
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
சென்று வீழ் சுரமி நோக்கி செப்புதி கொடிய வந்த – தேம்பா:29 36/1
கன கரம் தழுவ மேல் கதிர் கொள் குன்றின் வீழ்
புனல் கரம் தழுவ மேல் பொலி அசீரியம் – தேம்பா:29 55/1,2
மின்னிய கார் குழல் தாங்கி வீழ் புனல் – தேம்பா:30 103/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1

மேல்


வீழ்க (3)

தார் எழுந்த வம்பு அலரோ மணியோ நாறும் தாரகைகள் அங்கண் விட்டு இரிந்து வீழ்க
போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/2,3
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க
அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/3,4
மன்னிய துணிவில் தோற்ற மண்ணைகள் நரகில் வீழ்க
மின்னிய வடிவை வாளால் வியன் தரு வீழ கொய்தான் – தேம்பா:20 52/3,4

மேல்


வீழ்கு (1)

கதிர்ந்து எழும் அன்பினான் காந்தை வீழ்கு உறா – தேம்பா:8 32/1

மேல்


வீழ்ச்சி (2)

எ நூல் திறத்தினும் மேல் அடியின் வீழ்ச்சி இனிது இயற்றி – தேம்பா:3 58/2
இருதி நாக்கு ஆய் ஓர் நவ மீன் இலங்க இறையோன் அடி வீழ்ச்சி
கருதி அரசர் மூவர் உற காட்சி அமுதர் கண்டு உவப்ப – தேம்பா:27 127/2,3

மேல்


வீழ்த்த (5)

வீழ்த்த தாமரை மெலிவொடு வரம்பின் மேல் வாடல் – தேம்பா:12 49/2
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த
இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/3,4
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த
தொக்கன எவரும் ஓட சூழ் இரு வானோர் தோன்றி – தேம்பா:29 86/2,3
அவா என மதத்தின் சீற்றத்து அறிவு என் எ பாகன் வீழ்த்த
உவா என உடலை கைக்கொண்டு ஊக்கம் நல் தோட்டி மாற்றி – தேம்பா:30 71/1,2
வினை செயும் பகை வீழ்த்த நான் தெரிந்த இ மனையே – தேம்பா:32 21/3

மேல்


வீழ்த்தலில் (1)

விடு கணை யாவையும் வீழ்த்தலில் வில் விசையால் – தேம்பா:15 67/2

மேல்


வீழ்த்தி (1)

நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/3

மேல்


வீழ்த்தியும் (1)

நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும்
தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/2,3

மேல்


வீழ்த்தினரே (1)

கோறா கொல்வதற்கு கூவலினுள் வீழ்த்தினரே – தேம்பா:20 61/4

மேல்


வீழ்த்தினான் (1)

உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4

மேல்


வீழ்த்தினானே (1)

வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/4

மேல்


வீழ்த்து (3)

எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி – தேம்பா:19 23/3
வெம் பொறி எழ தமை வெட்டி வீழ்த்து எனா – தேம்பா:20 126/3
பொருந்தலர் தடிந்து வீழ்த்து புள் குலத்து இனிது எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:32 37/1

மேல்


வீழ்தர (1)

மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர
துன் இன்பு உள் எழ தொழுது போற்றலின் – தேம்பா:10 106/2,3

மேல்


வீழ்தல் (1)

வையவே ஊழ்த்து வீழ்தல் மருவிய குறி இரண்டும் – தேம்பா:23 60/2

மேல்


வீழ்தலால் (1)

பாய்ந்த தேங்கு அதின் பழங்கள் வீழ்தலால்
வாய்ந்த வாழை மா வருக்கை ஆசினி – தேம்பா:1 33/1,2

மேல்


வீழ்தலில் (1)

கொழுந்து அழுந்து அழன்ற வாய் குறுகி வீழ்தலில்
எழுந்து எழும் கரத்தினால் இழிவு இன்று உய்வர் போல் – தேம்பா:8 20/1,2

மேல்


வீழ்தலும் (1)

எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும் கண்டார் – தேம்பா:3 29/4

மேல்


வீழ்ந்த (12)

வீழ்ந்த ஆசையின் மீண்டு எழுந்தான் அருள் – தேம்பா:8 96/1
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த
வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/2,3
தாளொடு முளரி வீழ்ந்த தன்மையின் வீழ கொய்தான் – தேம்பா:15 88/4
வருடல் என யூக இரு புடையில் உள யாவும் அற வய விருதர் வீழ்ந்த பினர் மீள – தேம்பா:15 121/1
நிதி வளர் கோயில் வீழ்ந்து நாம் வீழ்ந்த நிலைமையும் சூசை ஆங்கு உரைக்கும் – தேம்பா:23 103/2
அற்றை நான் செயும்-கால் அம் முனி உய்தல் அரியது ஆய் வீழ்ந்த அர்ச்சனை கொண்டு – தேம்பா:23 112/3
வீழ்ந்த கொம்பொடு சேர் கொடி வீழ்ந்து என – தேம்பா:26 87/1
மாழ்ந்த தாயொடு மாழ்ந்து என வீழ்ந்த சேய் – தேம்பா:26 87/2
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/2
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4
தோகையோடு ஒழிந்து வீழ்ந்த துணை மயில் என்ன கோயில் – தேம்பா:29 41/3
விண் திக்கு இரிந்த உரும் அன்ன வீழ்ந்த வஞ்ச பேய் வினையால் – தேம்பா:36 17/1

மேல்


வீழ்ந்ததே (2)

ஒலி பட கனல் ஊடு உற வீழ்ந்ததே – தேம்பா:24 65/4
பொன்று இலங்கிய பூட்சி வீழ்ந்ததே – தேம்பா:26 86/4

மேல்


வீழ்ந்தவர்க்கு (1)

வீழ்ந்தவர்க்கு உதவி இல மேன்மையில் – தேம்பா:27 34/1

மேல்


வீழ்ந்தவே (1)

வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/4

மேல்


வீழ்ந்தன (1)

மீட்டு அரும் சூரல் வீச வீழ்ந்தன நுணலை மாரி – தேம்பா:14 30/1

மேல்


வீழ்ந்தன-கால் (1)

பல் நாள் துயரில் எண் மடங்காய் பனிப்புற்று ஆர்ப்ப வீழ்ந்தன-கால்
தன் நாடு அயர்வுற்று அயர்ந்து அரசன் தரு-மின் உற்ற கொடிது என்றான் – தேம்பா:23 1/3,4

மேல்


வீழ்ந்தனர் (1)

விழுந்து இருவர் வீழ்ந்தனர் உள் வெள்கினர் வெகுண்டார் – தேம்பா:23 53/4

மேல்


வீழ்ந்தனவே (1)

வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/4

மேல்


வீழ்ந்தனள் (3)

கரு கனம் கண் மழை கழுமி வீழ்ந்தனள்
இரு கண முடியுடன் இரவி ஆடையாள் – தேம்பா:8 31/3,4
விதிர்ந்து எழு தாழ்ச்சியால் மீண்டும் வீழ்ந்தனள்
பொதிர்ந்து எழு வரங்களால் பொங்கு மாட்சியாள் – தேம்பா:8 32/3,4
மிடைந்த பாசறை பொறாமையில் வீழ்ந்தனள் உயிர் கெட்டு – தேம்பா:26 54/3

மேல்


வீழ்ந்தனன் (3)

படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2
திருத்தி வீழ்ந்தனன் சென்னி நிலம் பட – தேம்பா:8 95/3
வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன்
தாழ்ந்து தாழ்ந்து இரு தாமரை கழல் தாழ்தல் ஆர்தல் இல் தாழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1,2

மேல்


வீழ்ந்தார் (5)

கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
மதி வளர் உணர்வு அற்று எசித்தனர் முன் நாள் வதை வளர் நரகு-இடை வீழ்ந்தார்
நிதி வளர் கோயில் வீழ்ந்து நாம் வீழ்ந்த நிலைமையும் சூசை ஆங்கு உரைக்கும் – தேம்பா:23 103/1,2
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4
சீர் திறத்து அருளின் மிக்கோர் திருவுளம் இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:27 77/4
என்றார் உள்ளத்து ஓவி இறைஞ்சி எதிர் வீழ்ந்தார் – தேம்பா:35 67/4

மேல்


வீழ்ந்தால் (1)

துன்ன ஆறு இடறி வீழ்ந்தால் துணைவன் நின்று எடுத்து பின்றாது – தேம்பா:26 115/2

மேல்


வீழ்ந்தாள் (1)

ததை ஒளி வை வேல் வல்லோன் தாள் முனர் அழுது வீழ்ந்தாள்
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/3,4

மேல்


வீழ்ந்தான் (2)

விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/4
மிக்க சுடர் சூழ் ஆசனத்தில் வீழ்ந்தான் தொழுதான் உளம் தூண்டி – தேம்பா:36 19/3

மேல்


வீழ்ந்து (46)

வன் தூய் ஒளி வீழ்ந்து வளன் தலை மேல் – தேம்பா:5 110/3
சீது என மதியம் தாங்கும் சே அடி பணிய வீழ்ந்து
போது என வழிந்த தேனை பொருது வெல் உரை உற்றானே – தேம்பா:7 5/3,4
செய்ய வீழ்ந்து மகிழ்ந்து அருள் சீர்த்தனன் – தேம்பா:7 53/4
வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1
வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/4
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
இ மலையின் தொழ தொழ வீழ்ந்து எழுந்து எழுந்து கோ வேந்தை இறைஞ்சிட்டாரே – தேம்பா:11 112/4
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
வீமமே உற்று நடு கொடு வழுவி வீழ்ந்து உளத்து அழற்று அழல் ஆறி – தேம்பா:12 65/3
தன் அடியை சூழ்ந்து உதைப்ப சுட்ட எரி வீழ்ந்து ஆழ்வானே – தேம்பா:12 82/4
வரை மேல் வரை வீழ்ந்து என ஆங்கு அலை வீழ்ந்து அவர் மேல் கவிழ்ந்து – தேம்பா:14 64/3
வரை மேல் வரை வீழ்ந்து என ஆங்கு அலை வீழ்ந்து அவர் மேல் கவிழ்ந்து – தேம்பா:14 64/3
சேதியை பழித்த மாடம் சிதைந்து வீழ்ந்து அழுங்குவாரும் – தேம்பா:14 112/4
வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1
ஒவ்வா மறையை தொழும் தன்மைத்து உவந்து ஒல்லென வீழ்ந்து உலகு அறிய – தேம்பா:15 12/3
மின்னின் நீரவர் தொழ வீழ்ந்து சூசை உள் – தேம்பா:18 6/2
விழு கொம்பு அன்ன வீழ்ந்து இறந்து விம்மி அழும் தாய் நனி உவப்ப – தேம்பா:19 30/3
விற்றவர் கேட்டு தாளை இறைஞ்ச வீழ்ந்து ஒருவன் சொன்னான் – தேம்பா:20 104/4
உய் வகை இன்றி அண்ணர் உயிர் இலாது அடி வீழ்ந்து ஏற்றி – தேம்பா:20 113/1
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
நிதி வளர் கோயில் வீழ்ந்து நாம் வீழ்ந்த நிலைமையும் சூசை ஆங்கு உரைக்கும் – தேம்பா:23 103/2
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/4
அன்று இலங்கிய அம் கொடி வீழ்ந்து என – தேம்பா:26 86/3
வீழ்ந்த கொம்பொடு சேர் கொடி வீழ்ந்து என – தேம்பா:26 87/1
தூங்கு உயர் கனிகள் தீம் பால் தோய வீழ்ந்து என்றோ வானின் – தேம்பா:26 102/1
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2
எரி காய்ந்த இரும்பின் மேல் துளி வீழ்ந்து அன்ன எரி காமம் – தேம்பா:26 164/1
கார் முகத்து இடி என கறங்கி வீழ்ந்து உற – தேம்பா:27 2/2
இங்கண் நாம் அடிகள் என்ன இருவர் தாள் தழுவி வீழ்ந்து
தம் கணால் மலர் நீர் ஆட்டி தகும் துயர் ஆற்றினாரே – தேம்பா:27 66/3,4
சேல் வழி சிலாம்பின் புல்லம் சிந்தி வீழ்ந்து இருளும் நீங்க – தேம்பா:27 68/2
சேடு இழந்த நரகு ஊழி_தீ வீழ்ந்து புதைந்தனவே – தேம்பா:28 78/4
காய்வார் ஆர்ப்பார் வீழ்ந்து எரி ஆழ்வார் கரை காணாது – தேம்பா:28 119/3
மீ அவர் உவப்ப தாள் மேல் வீழ்ந்து நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:28 129/4
இடி தழுங்கி வீழ்ந்து அனைய இரு மைந்தர் கரத்து இறந்தான் – தேம்பா:29 76/4
துனி கதிர் ஒழிய வீழ்ந்து துணை அடி தொழுது சொன்னான் – தேம்பா:29 111/4
கவ்விய சிகை தலை கவிழ்ந்து வீழ்ந்து அற – தேம்பா:30 112/3
விரிந்தன கடல் திரை மயங்கி வீழ்ந்து என – தேம்பா:31 15/1
வேல் முகத்து அசடர் கையால் வீழ்ந்து இறப்பு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/1
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து
கொடியது ஓர் தடத்து உயர்ந்த குன்று மேல் அரிதின் சென்றேன் – தேம்பா:35 48/3,4
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து
அளி முகத்து இறைஞ்சி அயின்ற நோய் ஒழிந்தாள் – தேம்பா:35 82/3,4

மேல்


வீழ்ந்தும் (1)

தாங்கிய தோட்டி அழுத்தி வெல் பாகன் சாய்த்து வீழ்ந்தும் உவா என நாணம் – தேம்பா:20 72/3

மேல்


வீழ்ந்தே (1)

வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/3,4

மேல்


வீழ்வது (2)

கள் அவிழு கான் அலர்கள் விள்ள அளி வீழ்வது போல – தேம்பா:5 152/4
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/4

மேல்


வீழ்வர் (3)

பொருள் மொய்ப்ப திரிந்து அந்தோ குருட்டால் வீழ்வர் புதவில் எனா – தேம்பா:18 20/3
நம்பிய வெறியொடு நரகில் வீழ்வர் என்று – தேம்பா:24 55/3
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1

மேல்


வீழ்வன (1)

அழி தாரொடு கடல் ஆழியின் அடி வீழ்வன உயர் தேர் – தேம்பா:14 55/1

மேல்


வீழ்வார் (4)

துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார் – தேம்பா:11 52/1
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
மறை தவிர் அறத்தால் வீடு உற உள்ளி மாய்ந்து எரி நரகிடை வீழ்வார் – தேம்பா:23 99/4
தழை குலம் வளி நாள் வீழும் தன்மையே நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:32 34/4

மேல்


வீழ (10)

இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
தாளொடு முளரி வீழ்ந்த தன்மையின் வீழ கொய்தான் – தேம்பா:15 88/4
கொடிய கரு வஞ்சர் உரம் உலவி உறை என்று நிறை குருதி உக விண்டு அனையர் வீழ
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/2,3
மின்னிய வடிவை வாளால் வியன் தரு வீழ கொய்தான் – தேம்பா:20 52/4
கொன் ஒளி திறத்தின் நின்ற குணுக்கு இனம் நரகில் வீழ
பொன் ஒளி கோயில் யாவும் பொதிர் மணி உருவும் தேரும் – தேம்பா:22 14/1,2
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4
வீடு இழந்து ஊழி செம் தீ வீழ நல் அறங்கள் செய்யும் – தேம்பா:28 137/3
பள்ளம் காண் அடியே வீழ கண்டேன் பழிப்பு உய்க்கும் – தேம்பா:29 19/2
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி – தேம்பா:32 34/2,3
தந்தையின் பணியை செய்ய தருதி என்று அடியில் வீழ
சிந்தையின் எழுந்தது ஆற்றா திருமகன் தாங்கினானே – தேம்பா:34 16/3,4

மேல்


வீழவும் (1)

மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/3

மேல்


வீழும் (8)

நசை பட நின்ற ஈசன் அடி நயப்பில் வணங்க வீழும் முறை – தேம்பா:5 140/2
விள்ளும் ஓர் மலர் உலை பெய்து வீழும் நீர் – தேம்பா:6 30/3
மின்ன மாரி தூவல் ஒத்த வீழும் நாட்ட மாரியே – தேம்பா:11 12/4
வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/2
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/2
தழை குலம் வளி நாள் வீழும் தன்மையே நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:32 34/4
தன் பதி பெயர்ந்து வீழும் மீன் குழாத்தின் தன துகள் மணி துகள் சிந்த – தேம்பா:36 112/3

மேல்


வீழுளி (1)

வீங்கிய துயரில் சோர்ந்து வீழுளி சுரமி கையால் – தேம்பா:29 42/1

மேல்


வீற்றிராயோ (1)

ஆ வீற்றிராயோ என் இதயத்து அதற்கே உறுதி புரியாயோ – தேம்பா:10 140/4

மேல்


வீற்றிருக்க (1)

மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/2,3

மேல்


வீற்றிருக்கும் (1)

ஓர் ஆழி உருட்டிய நான் வீற்றிருக்கும் கோயில் எனக்கு உலகில் ஆகி – தேம்பா:32 25/1

மேல்


வீற்றிருந்த (3)

நா வீற்றிருந்த புகழ் மிக்க நணுகா காட்சிக்கு இறையோய் நீ – தேம்பா:10 140/2
கோவில் வீற்றிருந்த நீ கோது கொள் எனை கொள – தேம்பா:27 135/1
நாவில் வீற்றிருந்த நூல் நாடி வாழ்த்த அன்பு இதோ – தேம்பா:27 135/4

மேல்


வீற்றிருந்து (7)

என்ன மா தாவிதன் இனிதில் வீற்றிருந்து
ஒன்னலார் வெரு உற உவந்து பாவலர் – தேம்பா:3 1/2,3
வீற்றிருந்து ஆளும் ஆசனத்தின் மேன்மையே – தேம்பா:6 28/4
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/3
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
மேவி வீற்றிருந்து யான் வீட்டில் வாழ மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:27 135/2
பூவில் வீற்றிருந்து இரா பொங்கு அரந்தை பூண்டியோ – தேம்பா:27 135/3

மேல்


வீற்றிருந்தேன் (1)

ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/4

மேல்


வீற்று (13)

கோ வீற்று உறை தனி நாதனை குறையா புகழ் இடவும் – தேம்பா:2 65/1
நா வீற்று உறை கலை ஆயவும் நறு மாண் அறம் செயவும் – தேம்பா:2 65/2
பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும் – தேம்பா:2 65/3
பூ வீற்று உறை நகர் ஆங்கு இரு பொழுது ஆயின இனிதால் – தேம்பா:2 65/4
வீயாது ஒளிர் கன்னிமை வீற்று இயல்பு ஆம் – தேம்பா:5 68/4
வீற்று உறை வெம் கதிர் விழுங்கிற்று ஆம் என – தேம்பா:20 120/2
வாமம் சூழ் முடி அணி மன்னன் வீற்று உறை – தேம்பா:22 25/2
பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4
திரு வகை பொறித்த வீற்று வீற்று அனைத்தும் செய்து அளித்து அழிப்ப வல் ஒருவன் – தேம்பா:27 163/3
திரு வகை பொறித்த வீற்று வீற்று அனைத்தும் செய்து அளித்து அழிப்ப வல் ஒருவன் – தேம்பா:27 163/3
மீய் வரும் துன்பம் இன்பம் வீற்று வீற்று ஆக கொள்ளார் – தேம்பா:33 8/3
மீய் வரும் துன்பம் இன்பம் வீற்று வீற்று ஆக கொள்ளார் – தேம்பா:33 8/3
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/2

மேல்


வீறி (2)

வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர் – தேம்பா:10 25/1
பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த – தேம்பா:20 43/1,2

மேல்


வீறிய (2)

வீறிய மது மலர் மிடைந்த வாசமும் – தேம்பா:2 27/3
மின்னை வீறிய தோன்றல் விளம்பினான் – தேம்பா:10 111/3

மேல்


வீறு (5)

வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2
நீரொடு நூறிய வீறு உடல் நீறிடவும் – தேம்பா:15 61/2
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/2
வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய் – தேம்பா:29 87/2

மேல்