வி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விகத்தன் 1
விகரன் 1
விகலம் 1
விகற்பம் 1
விகற்பித்தார் 1
விகன்று 2
விகிர்தம் 2
விசய 1
விசயம் 2
விசயன் 1
விசிக்கும் 1
விசிகம் 1
விசித்த 2
விசித்திடும்-ஆல் 1
விசித்து 5
விசிப்பார் 1
விசும்பின் 4
விசும்பினை 1
விசும்பு 9
விசும்பு-இடை 2
விசும்பு-இடை-தொறும் 1
விசும்பும் 1
விசும்பொடு 1
விசை 22
விசைய 1
விசையால் 1
விசையில் 5
விசையின் 2
விசையினொடு 2
விசையுற்ற 2
விசையொடு 3
விசையோடு 3
விஞ்ச 12
விஞ்சம் 1
விஞ்சல் 1
விஞ்சா 1
விஞ்சி 12
விஞ்சிய 10
விஞ்சிய-காலை 1
விஞ்சினனோ 1
விஞ்சினார் 1
விஞ்சு 17
விஞ்சுக 1
விஞ்சும் 3
விஞ்சுவான்-கொல்லோ 1
விஞ்சை 6
விஞ்சையார் 2
விஞ்சையால் 1
விட்ட 13
விட்டது 1
விட்டன 1
விட்டனர் 1
விட்டனன் 2
விட்டார் 1
விட்டால் 2
விட்டான் 4
விட்டு 52
விட்டோம் 1
விட 21
விடங்கம் 2
விடத்தினை 1
விடத்தை 1
விடம் 16
விடல் 3
விடலை 3
விடலையே 1
விடவிடவென 1
விடவும் 2
விடவே 2
விடா 12
விடாத 3
விடாதன 1
விடாது 5
விடாதேல் 1
விடாமை 3
விடாமையானும் 1
விடிந்தன 1
விடிய 1
விடியல் 1
விடியா 1
விடு 11
விடுத்த 2
விடுத்தன 1
விடுத்தனர் 1
விடுத்தனன் 1
விடுத்தனை 1
விடுத்து 2
விடுதி 4
விடுதியேல் 2
விடும் 14
விடுவர்-ஆல் 1
விடுவார் 3
விடுவாரும் 1
விடை 9
விடைத்தார் 1
விடைத்து 1
விடைந்த 1
விடைந்து 2
விடையொடு 1
விண் 155
விண்-பால் 1
விண்ட 16
விண்ட-கால் 1
விண்டமை 1
விண்டன 1
விண்டனர் 1
விண்டார் 1
விண்டின் 1
விண்டு 18
விண்டுளி 1
விண்ணவர் 15
விண்ணவர்க்கு 1
விண்ணவரை 1
விண்ணவன் 4
விண்ணவனோ 1
விண்ணில் 4
விண்ணின் 5
விண்ணும் 4
விண்ணே 1
விண்ணை 3
விண்ணோர் 12
விண்ணோர்க்கு 2
விண்ணோன் 1
விண்மீன் 1
வித்தி 7
வித்திய 2
வித்தினர் 4
வித்தினால் 2
வித்து 6
வித்தையால் 1
விதங்கள் 1
விதத்து 4
விதப்பு 1
விதம் 1
விதமும் 1
விதவையின் 1
விதானத்து 1
விதி 41
விதிகள் 1
விதித்த 6
விதித்தது 1
விதித்திடும்-கால் 1
விதித்து 3
விதித்தும் 1
விதிப்ப 1
விதியினோர் 1
விதியும் 1
விதியே 3
விதியோய் 1
விதிர் 1
விதிர்த்தனன் 1
விதிர்ந்து 1
விதிர்ப்ப 2
விது 7
விதுப்பட 1
விதுமுறை 1
விதுவே 1
விதுவோ 1
விதை 1
விதைத்த 2
விதைத்தல் 1
விந்தைக்கு 1
விப்பாம் 1
விபவமும் 1
விபுலை 1
விபுலையில் 1
விபெரியம் 1
விம் 1
விம்ம 9
விம்மவும் 1
விம்மி 12
விம்மித 1
விம்மிதத்து 1
விம்மிய 8
விம்மியது 1
விம்மியே 1
விம்மின 2
விம்மினார் 2
விம்மினாள் 1
விம்மினான் 1
விம்மு 1
விம்மும் 6
விம்மும்-ஆல் 1
விம்முவன் 1
விம்முவார் 3
விம்முவான் 2
விம்முவீர் 1
விமலற்கு 1
விமலன் 5
விமலனை 1
விமான 1
விமானமும் 1
விமானமொடும் 1
வியந்த 1
வியந்தரத்துள் 1
வியந்து 13
வியப்ப 14
வியப்பவரே 1
வியப்பில் 4
வியப்பின் 2
வியப்பினொடு 1
வியப்பினோடு 1
வியப்பு 8
வியப்புடன் 1
வியப்புற்றார் 1
வியப்புற்று 1
வியப்புற 4
வியப்புறவே 1
வியப்போ 1
வியப்போடு 3
வியம்பிய 1
வியல் 3
வியவ 1
வியவர் 3
வியன் 14
வியன்ற 4
வியனினால் 1
வியாபகன் 1
வியென்ன 1
விரக 9
விரகத்து 1
விரகம் 2
விரகரை 1
விரத 4
விரதத்தின் 2
விரதம் 4
விரதமே 1
விரல் 1
விரலால் 4
விரலில் 1
விரலின் 1
விரலினால் 1
விரலை 1
விரவ 5
விரவிற்கு 1
விரவின் 1
விரவு 4
விரவே 1
விரி 63
விரிகின்றன 1
விரித்த 13
விரித்தனன்-ஆல் 1
விரித்தான் 2
விரித்திடு 1
விரித்து 18
விரிந்த 17
விரிந்தன 3
விரிந்து 4
விரிப்ப 2
விரிப்பன 1
விரிய 3
விரியா 1
விரியு 2
விரியும் 1
விரிவன 1
விரிவாய் 2
விரிவு 1
விருதர் 2
விருதரும் 1
விருதாய் 1
விருதின் 1
விருது 8
விருந்தில் 1
விருந்தின் 1
விருந்தினார் 2
விருந்தினை 1
விருந்து 23
விருந்தை 1
விருந்தோடு 1
விருப்பம் 7
விருப்பமொடு 1
விருப்பமோடு 1
விருப்பவர் 1
விருப்பில் 1
விருப்பினாள் 1
விருப்பினும் 1
விருப்பு 10
விருப்புடன் 3
விருப்புற்றார் 1
விருப்பொடு 4
விரும்பல் 1
விரும்பி 43
விரும்பிய 7
விரும்பியதும் 1
விரும்பிலன் 1
விரும்பிலீர் 1
விரும்பினர் 1
விரும்பினார் 1
விரும்பினான் 1
விரும்பு 1
விரும்புகின்ற 1
விரும்புதல் 1
விரும்பும் 3
விரை 45
விரைத்த 2
விரைந்து 12
விரையில் 1
விரையின் 1
விரைவில் 3
விரைவின் 2
விரைவு 2
விரைவுற்று 1
விரைவோடு 1
வில் 120
வில்-இடை 1
வில்லால் 5
வில்லான் 2
வில்லில் 3
வில்லின் 6
வில்லினர் 2
வில்லினன் 2
வில்லினால் 2
வில்லினான் 2
வில்லினை 1
வில்லும் 3
வில்லை 3
வில்லொடு 1
வில்லோடு 1
வில்லோய் 1
விலக்கம் 1
விலக்கி 3
விலக்கிய 2
விலக்கில் 1
விலக்கினர் 1
விலக்கினார் 1
விலக்கினான் 2
விலக்கினானே 2
விலக்கு 2
விலக்கு_அரும் 1
விலக்கும் 2
விலக 5
விலகல் 1
விலகி 9
விலகிட 1
விலகு 3
விலகுப 1
விலகும் 2
விலகுவான் 2
விலங்கல்-தன்னை 1
விலங்கலும் 1
விலங்கின் 2
விலங்கு 8
விலங்கும் 1
விலது 1
விலாவினோடு 1
விலாவை 1
விலின் 1
விலை 9
விலைமாது 1
விலையின் 1
விலையினால் 1
விலையினோடு 1
விழ 25
விழலின் 1
விழவே 1
விழா 11
விழாவினை 1
விழாவை 1
விழி 65
விழிக்கும் 1
விழிகள் 4
விழித்த 5
விழித்தல் 1
விழித்தான் 2
விழித்து 10
விழிந்த 1
விழிப்பதற்கு 1
விழியர் 1
விழியா 1
விழியார் 3
விழியால் 1
விழியினார் 1
விழியும் 2
விழியே 1
விழியை 3
விழிவழி 1
விழீஇயின 2
விழு 14
விழுக்கு 1
விழுங்க 1
விழுங்கல் 2
விழுங்கலோடு 1
விழுங்கி 2
விழுங்கிய 6
விழுங்கியது 1
விழுங்கிற்று 1
விழுங்கின 1
விழுங்கினன் 1
விழுங்கினான் 1
விழுங்கு 2
விழுங்கும் 4
விழுங்குவது 1
விழுத்தினர் 1
விழுதே 1
விழுந்த 1
விழுந்தன 1
விழுந்து 15
விழுப்பத்து 1
விழுப்பம் 2
விழுப்பமே 1
விழும் 9
விழும்-காலும் 1
விழுவ 1
விழுவது 1
விழுவரே 1
விழுவன 2
விழுவார் 1
விழுவான் 2
விழை 2
விழைகுவர் 1
விழைதல் 1
விழைந்த 14
விழைந்தது 1
விழைந்தவை 1
விழைந்தாய் 1
விழைந்து 19
விழையா 1
விழையாய் 1
விழையும் 3
விழைவார் 2
விழைவு 13
விழைவுற்றான் 1
விழைவே 1
விழைவேன் 1
விழைவொடு 2
விழைவோடு 1
விள் 12
விள்ள 2
விள்ளலே 1
விள்ளவே 2
விள்ளா 15
விள்ளாது 2
விள்ளாமையில் 1
விள்ளார் 2
விள்ளான் 6
விள்ளி 1
விள்ளிய 12
விள்ளிய-காலை 1
விள்ளினான் 1
விள்ளும் 7
விள்ளும்-ஆல் 1
விள்ளென 1
விளக்க 2
விளக்கமும் 1
விளக்கல் 1
விளக்கலும் 1
விளக்காக 1
விளக்கி 1
விளக்கிட 2
விளக்கிய 11
விளக்கிய-போதில் 1
விளக்கின் 1
விளக்கினார் 1
விளக்கு 51
விளக்குகின்ற 1
விளக்கும் 10
விளங்க 18
விளங்கல் 1
விளங்கலே 1
விளங்கவும் 1
விளங்கவே 1
விளங்காது 1
விளங்கி 6
விளங்கிய 7
விளங்கிற்று 2
விளங்கின்றாள் 1
விளங்கினார் 1
விளங்கினாள் 1
விளங்கினான் 2
விளங்கினானே 1
விளங்கினேல் 1
விளங்கு 10
விளங்கும் 6
விளங்கும்-ஆல் 1
விளங்குமே 1
விளங்குவாய் 1
விளங்குவான் 1
விளப்பான் 1
விளம்ப 4
விளம்பல் 3
விளம்பவோ 1
விளம்பா 1
விளம்பி 5
விளம்பிய 6
விளம்பியது 1
விளம்பியதே 1
விளம்பினார் 2
விளம்பினாள் 1
விளம்பினான் 7
விளம்பு 5
விளம்புகின்றார் 1
விளம்புகின்றான் 1
விளம்புதல் 1
விளம்புதீர் 1
விளம்பும் 2
விளம்புவர் 1
விளம்புவாய் 1
விளம்புவார் 1
விளம்புவாள் 1
விளரி 2
விளா 3
விளாது 1
விளி 5
விளிகுவர் 1
விளித்த 3
விளித்தல் 1
விளித்தனன் 1
விளித்தனன்-ஆல் 1
விளித்தாள் 1
விளித்தான் 1
விளித்து 10
விளிந்த 2
விளிந்தனர் 1
விளிந்தான்-கொல்லோ 1
விளிந்து 1
விளிப்ப 5
விளிப்பனோ 1
விளிம்பில் 1
விளிம்பின் 1
விளிம்பு 1
விளிய 1
விளியா 2
விளியாதான் 1
விளியாது 1
விளியோடு 1
விளிவதற்கு 1
விளிவாரேல் 1
விளிவு 6
விளிவு_இல் 1
விளிவேன் 1
விளை 116
விளைக்கும் 10
விளைக்குவ 1
விளைக 1
விளைத்த 36
விளைத்தது 1
விளைத்தன 7
விளைத்தனர் 1
விளைத்தார் 2
விளைத்தி 3
விளைத்திட்ட 1
விளைத்து 10
விளைந்த 23
விளைந்தது 1
விளைந்தன 1
விளைந்து 4
விளைப்பது 1
விளைய 6
விளையாட்டு 1
விளையாடின 4
விளையு 1
விளையும் 5
விளையும்-ஆல் 1
விளையுமே 1
விளையுமோ 1
விளைவது 2
விளைவாகும் 1
விளைவில் 1
விளைவு 23
விளைவுற 1
விளைவோ 1
விற்கும் 1
விற்ப 1
விற்பவர் 1
விற்பன 4
விற்ற 1
விற்றவர் 1
விற்று 1
விறகு 1
விறல் 3
விறலால் 1
விறலியர் 1
விறலியால் 1
விறலியே 1
விறலினால் 1
விறலும் 1
வின்றான் 1
வினவ 1
வினவி 1
வினவு 2
வினா 5
வினாதத்தன் 1
வினாவ 2
வினாவினனே 1
வினாவுடன் 1
வினேசியர் 1
வினை 296
வினை-தன்னில் 1
வினை-இடை 1
வினைக்கு 1
வினைக்கும் 1
வினைகள் 8
வினைகளும் 1
வினைப்பட 1
வினையது 1
வினையாயினும் 1
வினையால் 8
வினையின் 4
வினையின 1
வினையினால் 3
வினையும் 4
வினையே 5
வினையை 5
வினையொடு 1
வினையோர் 2

விகத்தன் (1)

மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3

மேல்


விகரன் (1)

இன்னா உகும் அ பணி செய்வது என்னை என்றான் விகரன் என்பான் – தேம்பா:27 118/4

மேல்


விகலம் (1)

வேதமே உரைத்த வண்ணம் விகலம் அற்று ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:7 24/4

மேல்


விகற்பம் (1)

வெல் வழியும் ஆய வலி வேய்ந்த பரன் திருவுளம் ஆய் விகற்பம் என்னோ – தேம்பா:5 38/2

மேல்


விகற்பித்தார் (1)

எண் செய் ஈறு_இலா இறைவரை விகற்பித்தார் என்றார் – தேம்பா:27 167/4

மேல்


விகன்று (2)

வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
விகன்று அமர் காணார் கண்டால் வியந்து உளம் மாழ்வர் அன்றோ – தேம்பா:28 11/4

மேல்


விகிர்தம் (2)

ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/4
புலத்து எல்லாம் ஆகும் எனின் புற விகிர்தம் ஒன்று எண்ணார் புலமை மிக்கோர் – தேம்பா:27 99/4

மேல்


விசய (1)

வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற – தேம்பா:16 8/3

மேல்


விசயம் (2)

வினை முடுக்கிய பகையவர் இரிதர விசயம் உற்றன களி எழும் இறையவன் – தேம்பா:15 167/1
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1

மேல்


விசயன் (1)

நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/3

மேல்


விசிக்கும் (1)

வேற்று அரசு இனம் திறை விசிக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/2

மேல்


விசிகம் (1)

வசி பட வளைத்தன விசிகம் ஏற்றலும் வயப்பட வகுத்தலும் அறிகு இலா கழு – தேம்பா:15 75/2

மேல்


விசித்த (2)

கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை – தேம்பா:9 75/1
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை – தேம்பா:9 95/2

மேல்


விசித்திடும்-ஆல் (1)

செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல்
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/1,2

மேல்


விசித்து (5)

வெள்ளி நீள் தொடர் விசித்து அதை பிடித்து என சூழ – தேம்பா:1 5/3
மெய் திறத்தால் மறை தொடுத்த தொடையல் என்னா விசித்து அணிந்தார் தாள் வணங்கி ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 56/4
சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/3
விஞ்சு அவிர் பொன்னில் சீருள் விசித்து இது பசும்பொன் ஆமோ – தேம்பா:9 77/2
மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4

மேல்


விசிப்பார் (1)

குழலால் பிறழாது உயிர் விசிப்பார் குரலால் நஞ்சு உயிர்ப்பார் – தேம்பா:28 30/1

மேல்


விசும்பின் (4)

மேல் நிரைத்து எழுதிய விசும்பின் தோற்றமோ – தேம்பா:1 40/2
காய் இரு விசும்பின் மாட்சி காட்டிய மனை அது அன்றோ – தேம்பா:9 71/4
கூட்டம் கதி கொண்ட குர துகள் கோ விசும்பின்
மோட்டு அம் கண் ஒளிக்கும் எனா மதம் முற்று யானை – தேம்பா:16 22/2,3
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1

மேல்


விசும்பினை (1)

மின்னிய முகில் சூழ் பொன் மலை தழுவி வேய்ந்து என விசும்பினை தாவும் – தேம்பா:12 58/1

மேல்


விசும்பு (9)

தன் என விசும்பு உறின் இவள் தணந்து நான் – தேம்பா:9 93/3
என்று அலர் சுடிகை சூடி இரு விசும்பு எங்கும் நிற்பார் – தேம்பா:24 10/3
சிறையோடு பறந்த பறம்பு எனவோ திறலோடு படர்ந்த விசும்பு எனவோ – தேம்பா:24 29/1
மின் முதல் முகிலொடு விசும்பு யாவையும் – தேம்பா:24 47/1
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
மீய் முகத்து உடையில் தோன்றும் விசும்பு சூழ் வரையில் தூங்கி – தேம்பா:28 57/1
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
மீன் அளித்த விசும்பு உயர்வாய் என்றான் – தேம்பா:36 11/4

மேல்


விசும்பு-இடை (2)

வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3

மேல்


விசும்பு-இடை-தொறும் (1)

புள் உலாம் விசும்பு-இடை-தொறும் பொரும் படை பொருவ – தேம்பா:1 1/1

மேல்


விசும்பும் (1)

இரண்டு அனல் விசும்பும் என மீண்டு எதிர் எழுந்தார் – தேம்பா:23 52/4

மேல்


விசும்பொடு (1)

ஐ படும் விசும்பொடு எங்கும் அரசனாய் வணங்க செய்தான் – தேம்பா:3 43/4

மேல்


விசை (22)

விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4
வண்டு கண் விசை வரும் வாரி மேட்டு மேல் – தேம்பா:14 109/3
வல்லே வளர் வேல் யூதர் எலாம் மகிழ கண்டு ஆர்த்து அம்பு விசை
ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/3,4
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே – தேம்பா:15 120/3
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
விசை உண்டு உற வளையம் பட விசை அம் தனு வளைய – தேம்பா:15 145/3
விசை உண்டு உற வளையம் பட விசை அம் தனு வளைய – தேம்பா:15 145/3
பொரு யானைகள் கதை வீசிய பொருவா விசை படலோடு – தேம்பா:15 147/3
விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4
துளி ஆர் முகில் உற மீ விசை துற ஒட்டின பலவும் – தேம்பா:21 33/3
விசை செய் வில் பகை வில் தொழில் காக்கினும் – தேம்பா:26 177/3
வாடையால் வரு விசை வாட்டும் தேரினான் – தேம்பா:29 57/4
என்றான் தான் அன்பு விசை ஏந்திய தன் உடலும் எழீஇ – தேம்பா:30 120/1
செல் தாறு கடந்து அனில விசை கடந்த தேர் எழும் அ செல்வ வல்லோர் – தேம்பா:32 78/1
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3

மேல்


விசைய (1)

மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன் – தேம்பா:11 103/2

மேல்


விசையால் (1)

விடு கணை யாவையும் வீழ்த்தலில் வில் விசையால்
தொடு கணை மாரி துளித்தன பின் தொகை அற்று – தேம்பா:15 67/2,3

மேல்


விசையில் (5)

சொல்லிய விசையில் ஏந்தும் சூரலை சுழற்றி நிற்ப – தேம்பா:14 29/1
கால் என விசையில் தேர்கள் காலொடு பறந்து செல்ல – தேம்பா:15 43/1
வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4

மேல்


விசையின் (2)

கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு – தேம்பா:24 34/3

மேல்


விசையினொடு (2)

இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4

மேல்


விசையுற்ற (2)

விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4
சிறையுற்ற பறவை என விசையுற்ற அயமும் இல செரு உற்ற படைகளும் இலா – தேம்பா:15 118/3

மேல்


விசையொடு (3)

வலம் இடத்து உறும் விசையொடு வளி என வரும் இடத்து எழும் ஒலியொடு கடல் என – தேம்பா:15 160/1
துறு மிசை சுழற்றி வீசு விசையொடு துறுவி அழல் பற்றி வேக எறி தர – தேம்பா:24 37/2
பண்பு அக விசையொடு அப்படி கடந்து போய் – தேம்பா:26 18/3

மேல்


விசையோடு (3)

வாள் தக விசையோடு ஆபன் வலத்து இடத்து ஒல்கி வீச – தேம்பா:15 87/1
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3

மேல்


விஞ்ச (12)

வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று – தேம்பா:4 50/1
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை – தேம்பா:8 10/2
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/1,2
வஞ்சம் சேர் தந்திரத்தால் பழியே விஞ்ச மன் உயிர்கள் பகைத்து அழிக்கும் குணுங்கு இனங்கள் – தேம்பா:8 58/1
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக – தேம்பா:10 18/2
விஞ்ச இன்பம் நெஞ்சு அடங்கு இல் மேவல் ஆர்ந்த தம் உயிர் – தேம்பா:11 4/3
அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
விஞ்ச அன்பு உருகி பின்னர் விருந்து இவர்க்கு ஓம்பினானே – தேம்பா:20 108/4
சொல்லும் தன்மைத்து அர்ச்சனை விஞ்ச துகள் ஆக்கம் – தேம்பா:23 26/3
மீன் நலம் ஒழித்து இரவி எஞ்ச ஒளி விஞ்ச
கால் நலம் ஒழித்த இறையோன் கடிது அடைந்தான் – தேம்பா:35 27/3,4
வில் திறம் மனத்தில் தரு விஞ்சை நலம் விஞ்ச
மல் திற நல்லோனை மறைவு அற்று இனிது காண – தேம்பா:35 29/1,2
பொன்றார் உண்டோ பூதலம் எங்கும் புகழ் விஞ்ச
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/2,3

மேல்


விஞ்சம் (1)

விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4

மேல்


விஞ்சல் (1)

விஞ்சல் ஏது உலகு எலாம் வென்ற வஞ்சனை – தேம்பா:24 13/3

மேல்


விஞ்சா (1)

விஞ்சா துதி மேல் நின்ற தயை விளைக்கும் இவன் தான் என தொழுதார் – தேம்பா:19 35/4

மேல்


விஞ்சி (12)

அலை கொள் பால் என அருவி விஞ்சி வெண் – தேம்பா:4 7/2
விஞ்சி வெற்று எழில் பாவையின் வேடமோ – தேம்பா:10 28/3
விழுந்து உறும் களிப்பு விஞ்சி வேதநாதன் மேல் பதம் – தேம்பா:11 2/3
விஞ்சி திரள் ஆக மிடைந்தனர் என்று – தேம்பா:15 25/2
தடம் கையே கொலையில் விஞ்சி தளர்ந்த என் உயிர் கொன்றாய் என் – தேம்பா:20 45/2
விஞ்சி திண் பகை முற்றிய வேலை – தேம்பா:25 24/2
விஞ்சி வேதம் நஞ்சு ஆயதே – தேம்பா:27 142/4
விஞ்சி நேர் இல வெய்து உறீஇ மாழ்குவார் – தேம்பா:28 105/4
அருள் விஞ்சி பகை வெள்ளம் அற கடந்தான் மறை ஓதும் – தேம்பா:34 43/1
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/2
பொருள் விஞ்சி பொங்கு புரை புணரி இரந்து அவன் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/3
மருள் விஞ்சி பெருகும் நசை மடு கடந்தான் தவம் மிக்காள் – தேம்பா:34 43/4

மேல்


விஞ்சிய (10)

வேதியோர் முறை விஞ்சிய மாட்சியான் – தேம்பா:4 61/4
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
விஞ்சிய திறம் செறியும் விஞ்சை மலி வல்லோய் – தேம்பா:14 10/1
எஞ்சு உறை விஞ்சிய குஞ்சரம் இற்றது அதின் – தேம்பா:15 59/3
வின்றான் என்பான் விஞ்சிய மாயை வினை வல்லான் – தேம்பா:23 29/2
விஞ்சிய வயத்து ஒன்று ஆகி வென்றன கடவுள் தானோ – தேம்பா:27 150/1
பால் வகை புரை விஞ்சிய பான்மையால் – தேம்பா:28 106/2
விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/3
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2
விண் நின்ற ஆர் ஒளி விஞ்சிய மா முடி சூழ் – தேம்பா:36 49/2

மேல்


விஞ்சிய-காலை (1)

விஞ்சிய-காலை பித்து வினையினால் பித்தர் செம்மை – தேம்பா:29 15/1

மேல்


விஞ்சினனோ (1)

விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3

மேல்


விஞ்சினார் (1)

விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4

மேல்


விஞ்சு (17)

முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த – தேம்பா:1 9/3
விஞ்சு எஞ்சாமையின் சிறுமை நோய் துயர் பிணி மிடைந்து – தேம்பா:5 10/2
விஞ்சு பால் மதியோ விரி செம்_சுடர் – தேம்பா:8 85/2
விஞ்சு அவிர் பொன்னில் சீருள் விசித்து இது பசும்பொன் ஆமோ – தேம்பா:9 77/2
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
விஞ்சு பதி கொண்ட அமரர் வைகும் கோயில் மேவிய பின் – தேம்பா:13 3/3
புருடனினும் விஞ்சு அரிவை அனைய இகல் எண்ணம் இல பொருநன் இவை கண்டு மனம் நோக – தேம்பா:15 121/3
விஞ்சு இனிதாய் அமுது ஊட்டின் சுவை கொள்வானோ வினை வென்ற – தேம்பா:26 165/2
விஞ்சு வெவ் வினை இற்று அற வீயுமோ – தேம்பா:27 31/4
மரு விஞ்சு அகில் பூம் தவிசு இருளே வகை துஞ்சு இடம் என்பார் – தேம்பா:28 27/2
செரு விஞ்சு ஒன்னார் கரந்து உயிரை செகுக்கும் காடு அதுவே – தேம்பா:28 27/3
விஞ்சு அமிழ்து ஆகுமோ வினை கொள் நல் உயிர் – தேம்பா:28 40/2
விஞ்சு இவர் இறைவன் தாழ்தல் வினை மிக விலக்கினானே – தேம்பா:29 77/4
விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை – தேம்பா:31 59/2
மெய் மாறு எனக்கு அளிப்ப விஞ்சு அருள் கொண்டேன் யாரே – தேம்பா:32 50/2
விஞ்சு அருள் கொண்டு ஆசு அற நாம் மீ வாழ தான் நொந்து – தேம்பா:32 50/3
விஞ்சு இறையவன் தன் தூது வியம்பிய நிலையின் போனான் – தேம்பா:35 26/4

மேல்


விஞ்சுக (1)

விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2

மேல்


விஞ்சும் (3)

விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான் – தேம்பா:10 149/2
விஞ்சும் ஆரணம் ஆக விளம்பினார் – தேம்பா:11 32/3
விஞ்சும் ஈகையில் வீண் புகழ் கோடலே – தேம்பா:27 32/1

மேல்


விஞ்சுவான்-கொல்லோ (1)

விஞ்சுவான்-கொல்லோ என்ன மேவிய எசித்து நாடர் – தேம்பா:14 19/3

மேல்


விஞ்சை (6)

விஞ்சிய திறம் செறியும் விஞ்சை மலி வல்லோய் – தேம்பா:14 10/1
சாத்திர மாய விஞ்சை தன்மையில் அவரும் பல்பல் – தேம்பா:14 27/1
வைக்கும் ஓர் அளவில் விஞ்சை மறை நலோன் வகுத்தான் மீண்டே – தேம்பா:28 54/4
தெளித்த-கால் உரைத்த விஞ்சை சிறப்புற உழுத பூழி – தேம்பா:28 149/1
முன் பட உரைத்த விஞ்சை மொழிகுதும் தளிர்ப்ப மீண்டே – தேம்பா:28 155/1
வில் திறம் மனத்தில் தரு விஞ்சை நலம் விஞ்ச – தேம்பா:35 29/1

மேல்


விஞ்சையார் (2)

விஞ்சையார் எலாம் வெறுத்து வீடு இவறிய போன்றே – தேம்பா:1 8/4
மெய் கொடு சுருதி நூல் விளைத்த விஞ்சையார் – தேம்பா:30 45/4

மேல்


விஞ்சையால் (1)

படித்த விஞ்சையால் பணிந்த மெய் இறைவனை பழித்து – தேம்பா:5 3/3

மேல்


விட்ட (13)

அங்கு அது கொணர் உணர்வு விட்ட பின் விடை – தேம்பா:6 25/3
சேறு இலாத செறுவில் விட்ட சிதடர் செந்நெல் வித்து அதே – தேம்பா:7 37/2
கன்று நீர் வழங்கும் மாரி கற்றை விட்ட மாரியும் – தேம்பா:7 43/3
விட்ட நோய் போதா வேகத்து இவன் சுழல் சூரல் தன்னால் – தேம்பா:14 34/2
நரகம் கொள் தீயின் நிகர் தோற்று மாரி நனியாக விட்ட இவனே – தேம்பா:14 137/2
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட
உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/2,3
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
விட்ட வெண் பளிங்கு ஒத்து இவள் மேவலோடு – தேம்பா:26 39/2
மேல் வரும் திறத்து எம் தேவன் விட்ட விண்ணவன் தான் என்றார் – தேம்பா:29 82/2
விட்ட இடைக்கு இறுகி அன்பு இன்பம் மிக்கவர் – தேம்பா:31 100/1
வினை வரும் ஐயம் உற்ற ஆறும் அதனை விட்ட ஆறும் ஒருங்கு எலாம் உரைத்தான் – தேம்பா:34 46/4
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4

மேல்


விட்டது (1)

ஆலை மது ஆக நிறை வேலை மடு விட்டது போல் – தேம்பா:5 153/4

மேல்


விட்டன (1)

வீம கருள் விட்டன மூடிய கண் – தேம்பா:5 90/2

மேல்


விட்டனர் (1)

விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4

மேல்


விட்டனன் (2)

சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/4
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4

மேல்


விட்டார் (1)

ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4

மேல்


விட்டால் (2)

பொய் பட்டு அயரும் புன் பொருள் மேல் ஐம்பொறி விட்டால்
மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/3,4
உருவ விட்டால் பல நாளும் உற்ற உணர்வு அழிந்து – தேம்பா:28 28/2

மேல்


விட்டான் (4)

கணம் என கபிரியேலை கடவுளே விட்டான் அன்றோ – தேம்பா:7 4/4
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
இன்பால் எஞ்சா வாழ்வது தம்-பால் என விட்டான்
அன்பால் அஃகாது ஓர் உயிர் அன்னான் அமுது அன்னான் – தேம்பா:11 86/3,4
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4

மேல்


விட்டு (52)

விட்டு இரட்டின வீ இனங்களே – தேம்பா:1 27/4
கீண்டு அளாவு அழல் விழிவழி கிளர்ப்ப விட்டு எதிர்ந்தான் – தேம்பா:3 12/4
விட்டு ஆய் உளது ஓர் ஆண்டகை மேவி வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:4 54/4
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண் – தேம்பா:5 30/3
பொருள் பரந்த கதிர் எறிக்கும் உருவம் தோன்றி புவி நிலை விட்டு உயர் நின்றாள் உரை மேல் நின்றாள் – தேம்பா:8 44/4
மின்னிய முகில் துளி விட்டு எனா மிளிர் – தேம்பா:9 92/2
அகில் கவர் புகை தூது விட்டு அம் குழல் – தேம்பா:10 31/3
தார் எழுந்த வம்பு அலரோ மணியோ நாறும் தாரகைகள் அங்கண் விட்டு இரிந்து வீழ்க – தேம்பா:11 40/2
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/3
நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4
ஆக்கிய படத்தில் ஆர்த்த கார் முகில் விட்டு அடைத்தனன் மதுகையின் வல்லோன் – தேம்பா:14 45/4
சிரம் அற்றனர் படை விட்டு எதிர் செரு உற்றனர் தெரியார் – தேம்பா:14 49/4
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி – தேம்பா:14 121/2
வாள் உற்று எவரும் வான் அதிர வாய் விட்டு ஆர்த்து வருக என – தேம்பா:15 17/3
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/2
கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2
உரி இரு வகுப்பில் விட்டு உருமின் முட்டினான் – தேம்பா:15 134/4
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/3
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன் – தேம்பா:16 24/2
விட்டு அழல் சினம் முதிர் வீரர் நிற்ப என்று – தேம்பா:16 26/2
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4
மின் தெளித்து எழுதிய செல்வம் விட்டு என – தேம்பா:18 2/2
பொன் தெளித்து எழுதிய புரமும் நாடும் விட்டு
இன் தெளித்து எழுதிய இவர் அன்று ஏகினார் – தேம்பா:18 2/3,4
நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை – தேம்பா:18 35/3
வில் கலத்து உரு நிலா இலக விட்டு அமரர் சூழ் வியவர் ஆக – தேம்பா:19 24/1
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4
வியல் உற்றன சிறை விட்டு அயல் விளையாடின இனிதே – தேம்பா:21 25/4
அன்னான் கொழுந்து விட்டு எரிக்கும் ஆர்ந்த அழல் கான்று ஆர்த்து அறைந்தான் – தேம்பா:23 9/4
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
துணி முகத்து இவை ஓர்ந்து அன்னார் தொழுதல் விட்டு இருப்ப கண்டேன் – தேம்பா:23 16/4
ஈண்டு அ அர்ச்சனை பற்பலர் விட்டு இலார் – தேம்பா:23 40/4
கொழுந்து விட்டு அழன்று அரசு அடியில் கூர் பட – தேம்பா:23 122/2
எழுந்து விட்டு இரட்டின எரியும் கூசவே – தேம்பா:23 122/4
தாம் மலி தவத்தின் இஞ்சி தளர்ந்து இடைக்கது விட்டு எஞ்ச – தேம்பா:24 1/2
மின் உள இடியின் ஆர்த்து அழல் கண் விட்டு அதிர் – தேம்பா:24 14/1
இரு வகை படும் இ உயிர் விட்டு இடை – தேம்பா:27 88/1
கொந்து என விரக நோய் கொழுந்து விட்டு எரிந்து – தேம்பா:28 42/1
பொறி பட புழுங்கி கொழுந்து விட்டு எரிந்து புகை திரள் இருண்டு எழ மண்டி – தேம்பா:28 88/1
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4
ஆலமும் அழலும் விட்டு அதட்டி சீறினால் – தேம்பா:29 58/1
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று – தேம்பா:30 9/3
மீன் சுரக்கும் இரா ஒளித்து போதீர் நம்மை விட்டு என்பார் – தேம்பா:30 15/4
மேல் நிமிர் ஒழுக்க நீரை விட்டு அருள் மணலை பாய்த்தி – தேம்பா:30 73/3
மெழுக விட்டு அன மென் மலர் பூம் தடம் – தேம்பா:30 91/2
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
வாய் விளை அழல் விட்டு ஆர்ப்ப மண் பிளந்து எழுந்தது அன்றே – தேம்பா:32 92/4
மெய் இலார் நாட்டில் தூது விளம்ப மெய் உயிர் விட்டு ஏகி – தேம்பா:34 20/1
மருளில் வீங்கிய வையம் விட்டு ஏறினான் – தேம்பா:36 12/4
ஒல்லென்று உலகு எங்கணும் ஓலைகள் விட்டு
எல் என்று ஒளி மேவிய தன் குடை கீழ் – தேம்பா:36 61/1,2
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4

மேல்


விட்டோம் (1)

விட்டோம் அந்தோ வேகுதும் அந்தோ என வேவார் – தேம்பா:28 114/4

மேல்


விட (21)

விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3
அஞ்சினர் நனையா கடக்கவே தந்தாய் ஆறு நின்று அதர் விட தந்தாய் – தேம்பா:6 37/2
சீர் அறு வேகமொடு அம்புகள் சேர்த்தி விட
பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ – தேம்பா:15 70/2,3
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/2,3
நிசி முகந்து கரி நிறம் மலிந்த அவுணன் நிணம் அருந்த உரி விட நுனி – தேம்பா:15 97/3
சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து – தேம்பா:15 116/1
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
விட சிறைக்கு உயிர் நடு அணியில் வேய்ந்து தான் – தேம்பா:15 133/3
எரி அதட்டிய கொடிய அத்திரம் இடையிடைக்கு அளவு இல விட
பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/2,3
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/3
விட நடை நெடு நாள் யார்க்கும் விடை மொழி கூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 20/4
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு – தேம்பா:24 34/2,3
ஊன் அளிக்கும் இ உடல் விட நாள் இதோ என வான் – தேம்பா:25 9/3
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ – தேம்பா:25 82/2,3
தாம் முற்று களியில் விட தனையன் போற்றி தடம் கொண்டான் – தேம்பா:27 45/4
தொல்லை இ மருளின் ஊழ்த்த துகள் விட துணிதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/1
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1
மறந்து உயிர் அளிப்ப நொந்தான் வளன் விட உடல் உண்டு ஆனால் – தேம்பா:35 55/4

மேல்


விடங்கம் (2)

மின் பட்ட மடந்தை விடங்கம் உறீஇ – தேம்பா:5 101/1
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1

மேல்


விடத்தினை (1)

கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/3

மேல்


விடத்தை (1)

இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1

மேல்


விடம் (16)

அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/3
அரவின் உருவொடு கடி விடு விடம் அற அரிதில் உயிர் தரும் இனிது அமுது இவள் என – தேம்பா:8 66/1
கை பொதுளும் கனி விடம் என்று ஒருவுக என்றான் கனிவு என்ன தான் அருந்தி பொன்றல் போல – தேம்பா:11 38/3
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை – தேம்பா:14 137/3
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2
விடம் புனைந்த நலம் பொறித்த விலைமாது என்னும் தாலிலை ஓர் – தேம்பா:17 30/3
விடம் புரை பட்ட காலால் வியன் தரு கெட்டது என்னா – தேம்பா:18 32/2
பாகம் மாய் விடம் மூடிய பல் கதை – தேம்பா:23 39/3
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
சுளைகள் ஆயிரம் தரவும் ஒன்று உயிர் அடும் விடம் ஆம் – தேம்பா:25 32/3
கொடு மருத்துவர் கொல் விடம் கொல்லுவார் – தேம்பா:26 180/2
மானா விடம் உண்டு அன்று அன்னார் வான் பேறு இழந்தே வரம் இழந்தே – தேம்பா:27 120/1
தெள்ளே வைகும் கவின் காட்டி தீம் பால் கலந்த விடம்
வள்ளே வைகும் உயிர்க்கு ஊட்டி வதை செய் பகை அதுவே – தேம்பா:28 23/3,4
மீட்பு_அரும் விடம் அதை விழித்து உய்யார் என்றாய் – தேம்பா:28 45/2
கொண்ட தீயவர்க்கு அஃது உயிர் கொலும் விடம் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:29 100/4

மேல்


விடல் (3)

வில் ஆர் அறிவோய் விழையும் தொழிலை விடல் ஆகாதோ – தேம்பா:9 28/4
யான் அலங்கு உயிர் விடல் இனியது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 107/4
மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான் – தேம்பா:17 35/1

மேல்


விடலை (3)

விடலை நீதி எனா விளை இன்பு அயல் – தேம்பா:26 80/2
தலத்தில் ஆள் விடலை தூது அணுகி சாற்றிய – தேம்பா:30 149/3
விடலை ஆயின தகுதி விளம்பவோ புலமையின் வல்லோர் – தேம்பா:33 28/4

மேல்


விடலையே (1)

வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1

மேல்


விடவிடவென (1)

விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4

மேல்


விடவும் (2)

விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா – தேம்பா:21 6/2

மேல்


விடவே (2)

மண் தோய் துகள் தீர்ந்தவன் தாய் விடவே மனம் ஓங்கினள்-ஆல் – தேம்பா:10 44/4
அழல குடை அழல கொடி அழல் அத்திரம் விடவே – தேம்பா:14 54/4

மேல்


விடா (12)

கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
வேலியால் கது விடா திரு நகர் எலாம் நடுங்க – தேம்பா:3 10/1
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
வவ்விய நெறி விடா மனம் நிலை பெற – தேம்பா:20 131/2
நெறி விடா கனி நோக்கிய நேர் இலார் – தேம்பா:21 36/3
நுரை உயிர்ப்பு என விடா நுடங்கும் பூம் கொடி – தேம்பா:22 28/2
நவ்வினை விடா நல்லாளும் நறும் கொடியோனும் வெல்ல – தேம்பா:24 8/3
விரதமே கது விடா புரிசை மேல் பட – தேம்பா:24 19/3
விடா விடாது தழுவினாள் அவன் வெகுள மார்பொடு மகவினை – தேம்பா:25 77/2
தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2
சுனை அனை விழி விடா தொடுத்த நீரினால் – தேம்பா:31 96/1
மீயே ஒக்க விடா துணை ஒக்கும் இவன் – தேம்பா:36 45/4

மேல்


விடாத (3)

காவலின் கது விடாத கனக மா மதிலின் தோற்றம் – தேம்பா:2 11/4
ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத
யாழ் இசைக்கு இவை எலாம் இணர் நறும் கொடியினோன் அறைய நாதன் – தேம்பா:19 21/1,2
துன்னி அம்பு உயிர்த்த தீயால் துகள் உறா கது விடாத
கன்னி அம் புரிசை சூழ்ந்த கதவு அடைத்து அரணை போன்றார் – தேம்பா:24 22/3,4

மேல்


விடாதன (1)

அடா விடாதன கொடுமையார் தருக அரிய சேயனை என அருள் – தேம்பா:25 77/1

மேல்


விடாது (5)

மருங்கு எலாம் இருப்ப உள்ள வாய் அடைத்து இடை விடாது
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/2,3
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/4
விடா விடாது தழுவினாள் அவன் வெகுள மார்பொடு மகவினை – தேம்பா:25 77/2
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1

மேல்


விடாதேல் (1)

விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல்
நெடிய சூரலை சூழ் ஓங்கி நிருபனோடு எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:14 25/2,3

மேல்


விடாமை (3)

எண் இகல் விடாமை நாதன் ஏவலில் சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 31/2
மண் மருவு இனங்கள் விண் மேல் மருவு இனம் விடாமை ஏற்றி – தேம்பா:14 119/2
இல்லிய புனலும் மற்ற யாவும் வாய் விடாமை கேட்ப – தேம்பா:26 98/3

மேல்


விடாமையானும் (1)

பயில் துளி விடாமையானும் பருக ஒன்று இலாமையானும் – தேம்பா:14 116/3

மேல்


விடிந்தன (1)

விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின் – தேம்பா:17 27/3

மேல்


விடிய (1)

விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல் – தேம்பா:14 25/2

மேல்


விடியல் (1)

விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே – தேம்பா:27 123/1

மேல்


விடியா (1)

விடியா இருள் முடிய மேதினி மேல் – தேம்பா:11 70/1

மேல்


விடு (11)

அரவின் உருவொடு கடி விடு விடம் அற அரிதில் உயிர் தரும் இனிது அமுது இவள் என – தேம்பா:8 66/1
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3
விடு கணை யாவையும் வீழ்த்தலில் வில் விசையால் – தேம்பா:15 67/2
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/3
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/4
அழல் எழ வளைத்த சாபம் நிமிர் இல அரை நொடி முடித்து இலாது விடு கணை – தேம்பா:24 33/1

மேல்


விடுத்த (2)

விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2
விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ – தேம்பா:21 9/2

மேல்


விடுத்தன (1)

விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4

மேல்


விடுத்தனர் (1)

விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4

மேல்


விடுத்தனன் (1)

வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4

மேல்


விடுத்தனை (1)

விடுதியேல் முடியின் வாழ்க்கை விடுத்தனை அவன் காணாதேல் – தேம்பா:25 13/1

மேல்


விடுத்து (2)

கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1

மேல்


விடுதி (4)

விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல் – தேம்பா:14 25/2
இப்புறத்து இவள் விடுதி என்று அது இழுத்து இழுத்தனள் எரி கதத்து – தேம்பா:25 78/1
அப்புறத்து அவன் விடுதி என்று அது இழுத்து அறுத்தனன் அவள் முகம் – தேம்பா:25 78/2
எய்த ஓர்ந்தவை இழுக்கு என விடுதி என்று உரைத்தான் – தேம்பா:29 108/3

மேல்


விடுதியேல் (2)

விடுதியேல் முடியின் வாழ்க்கை விடுத்தனை அவன் காணாதேல் – தேம்பா:25 13/1
துகைத்த தீது அற சொன்னவை விடுதியேல் அய்யா – தேம்பா:25 37/3

மேல்


விடும் (14)

உள்ளி வான் விடும் வடம் என தாரைகள் ஒழுக – தேம்பா:1 5/2
நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான் – தேம்பா:12 13/3
விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2
விடும் சொல் பூ என விள்ளிய நய முகத்து அருளே – தேம்பா:27 22/3
மே உலகு உள்ளி யாக்கை விடும் உயிர் தனை அன்பு ஒன்றே – தேம்பா:34 17/3

மேல்


விடுவர்-ஆல் (1)

அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4

மேல்


விடுவார் (3)

வெறி உலாம் மலர் மிடைந்து அகல் வயல் வழி விடுவார்
பொறி உலாம் வழி போக்கு இலது இயல்பட அடக்கி – தேம்பா:1 10/2,3
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார்
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/3,4
மதம் ஏற்பட உறும் அத்திகள் மறல தமுள் விடுவார் – தேம்பா:15 146/4

மேல்


விடுவாரும் (1)

தாழ்ந்து ஆரும் ஆவி விடுவாரும் உண்டு தழல் மாடம் உண்டு தகர – தேம்பா:14 136/2

மேல்


விடை (9)

தான் பயிலும் விடை ஆகி தாழ்ந்து இவளும் மொழிகின்றாள் – தேம்பா:6 13/4
அங்கு அது கொணர் உணர்வு விட்ட பின் விடை
பங்கு அது பகர்ந்து உள பகை அற்று ஓங்குவார் – தேம்பா:6 25/3,4
வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/4
ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2
வெரு உற அரசன் போக விடை செய இடரும் நீங்கும் – தேம்பா:14 33/1
விட நடை நெடு நாள் யார்க்கும் விடை மொழி கூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 20/4
என விடை உரைத்த சூசை இயல் பட விரித்து சொன்னான் – தேம்பா:29 10/4
தன் அல்லால் விடை இங்கண் சாற்றுவர் ஆர் சடுதி போய் – தேம்பா:29 68/3
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை – தேம்பா:36 81/3

மேல்


விடைத்தார் (1)

மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2

மேல்


விடைத்து (1)

மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2

மேல்


விடைந்த (1)

அற உடன்ற உரம் அற விடைந்த சிரம் அறம் உலந்த அவுணன் உயிர் அற – தேம்பா:15 98/3

மேல்


விடைந்து (2)

மின் அன்ன விரைந்து இரிய உரும் என்று அன்னார் விடைந்து உடற்ற – தேம்பா:10 64/2
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4

மேல்


விடையொடு (1)

விடையொடு வருந்தினும் தாதை மேவு அருள் – தேம்பா:27 58/1

மேல்


விண் (155)

விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
விண் கனிந்த இன்பு உண்பார் விழைவு ஓங்க அ நாடே – தேம்பா:1 63/4
விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி – தேம்பா:2 3/1
மீன் நிகர் வயிர தூண்கள் விண் புக நிரைத்து வாய்ந்த – தேம்பா:2 14/1
பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண்
மேல் நலம் என ஒலி விம்மும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/3,4
கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
வீடா வான் நலம் செய் நோக்கு நோக்கி விண் இறையோன் – தேம்பா:3 57/1
மை பட்டு இளகும் சேற்றில் உலா விண் மணி மாலி – தேம்பா:4 55/1
விண் கிழித்து இழி வெள்ள நீர் சிறை செயும் உழுநர் – தேம்பா:5 13/1
விண் ஆரும் அவர்க்கும் வியப்புறவே – தேம்பா:5 73/1
விண் ஆவி ஆய கதிர் தூசு என வேய்ந்து விண் மேல் – தேம்பா:5 84/1
விண் ஆவி ஆய கதிர் தூசு என வேய்ந்து விண் மேல் – தேம்பா:5 84/1
விண் நாதன் உரம் தரவே வெரு அற்று – தேம்பா:5 108/3
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
விண் புலன் முதல் எலாம் ஆளும் வேந்து இவர் – தேம்பா:6 24/3
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
ஒளி சிறை ஆக விண் திசை கீண்டி ஓதிமம் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:6 41/2
விண் படும் உடுக்கள் சூழ்ந்த விரை கொடி கன்னி இவ்வாறு – தேம்பா:7 2/3
விண் தலங்கள் அங்கண் நின்ற மீனும் நாண வேய்ந்த சூல் – தேம்பா:7 36/3
விண் புலன் ஆங்கு இரவி என விண்ணவன் வந்து உளத்து உருவம் வேய தோன்றி – தேம்பா:8 2/3
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
விண் பொதுளும் நலம் தொடுத்த மாலையாக விழுந்து இறைஞ்சி கொணர்ந்தனரே ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 55/4
விண் அம் காவலன் பார்த்து விழைந்து உளத்து – தேம்பா:8 88/3
அகிலில் தோய் துகில் வாடையோடு ஆட விண்
முகிலில் தோய் வரை மொய் புயம் ஓங்க நான் – தேம்பா:9 54/2,3
செல்லும் செல்லா விண் உறைகின்றோர் சிறிது ஆங்கு ஓர் – தேம்பா:9 58/2
பொன்றா அன்பால் விண் மழை போல பொழிகின்றார் – தேம்பா:9 69/4
சடம் கொடு விண் உறை தளங்கள் தாழ்தலும் – தேம்பா:9 89/1
விண் குடி தகைமையால் விளங்கி தோன்றினான் – தேம்பா:9 90/4
விண் என தரணி கவ்வும் விரிந்த மா கருணை வல்லாள் – தேம்பா:9 118/3
விண் தலம் அகத்து வேந்தர் வேந்தனாம் உனது மைந்தன் – தேம்பா:10 7/1
அருள் வீங்கும் விண் அரசாட்கு ஆயின ஆயிரர் அன்றி – தேம்பா:10 16/1
விண் காத்த வேந்தனை சூல் வேய்ந்து ஒவ்வா கன்னிகையும் – தேம்பா:10 19/2
வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர் – தேம்பா:10 25/1
விண் தோய் மாடத்து ஒதுங்கி வினை அற்று உளம் தூண்டு உணர்வால் – தேம்பா:10 44/1
மெய் அனை உளம் வளர்ந்து ஏவல் மேவி விண்
பெய் அனை அருவி கண் பிளிர்ந்து இன்பு ஓங்கினான் – தேம்பா:10 91/3,4
விண் இன் ஓதையும் வழங்க வேட்டு உளம் – தேம்பா:10 105/3
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை – தேம்பா:10 127/1
விண் உளே பொலிந்து உவந்த விண்ணவர்க்கு வேந்தனே – தேம்பா:11 5/2
விண் தலம் கலந்து இலங்கு வெண் களங்கன் ஒப்பு எனா – தேம்பா:11 6/2
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
துன்னி வீழ் புனல் அன்ன நிலையா செல்வ தொகுதி விழைந்து அறம் நீத்த பாவிகாள் விண்
சென்னி வீழ் துளி ஆதி சூழ்ந்த யாவும் திளைப்ப தந்தனன் நான் ஆய் என்னை நீக்கி – தேம்பா:11 48/2,3
படு விண் மழை தாங்கிடவும் பரிவு அற்றிடும் – தேம்பா:11 68/3
மை விண் மேல் ஆள்வோன் தனை ஏந்தும் வளன் ஓங்க – தேம்பா:11 82/1
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம் – தேம்பா:11 82/2
பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/3
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
விண் களிப்ப உவப்பு ஆனாய் வெயில் வடிவம் மறைந்து எஞ்ச மிடி கொள்வாயோ – தேம்பா:11 114/2
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/3
விண் விளக்கு ஒளி வேந்தனை பொற்புற தெளித்து – தேம்பா:12 45/1
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான் – தேம்பா:12 70/1
உறை கிடந்த விண் வேந்து உயிர் உண்பல் என்று – தேம்பா:13 29/1
விண் முழுதும் ஏற்று தனி வீர முதலோனே – தேம்பா:14 4/1
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/2
விண் உக ஆர்த்து வீழ் உரும் அன்ன வேந்து மீண்டு உலம்பி ஐ என்ன – தேம்பா:14 44/1
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
விண் துளி இலாமையால் வியன்ற பார் மிசை – தேம்பா:14 78/1
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
மண் மருவு இனங்கள் விண் மேல் மருவு இனம் விடாமை ஏற்றி – தேம்பா:14 119/2
விண் மருவு அமலன் தானே விரும்பி மீகாமன் ஆய் பார் – தேம்பா:14 119/3
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
விண் காவலன் ஆர் மிடல் அஞ்சினராய் – தேம்பா:15 20/1
நில் என நின்றனன் நேமி விளக்கிய விண் தவழ் நேமியினான் – தேம்பா:15 105/4
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/2
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
விண் மா இறையோன் தன் வலிமை கண்டு வெருவுற்றார் – தேம்பா:16 52/4
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/3
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/3
விண் கழிந்த தெய்வம் அனோய் இன்றே காட்டு உன் மிடல் என்றார் – தேம்பா:17 37/4
விண் உளோர் பணி வேலையை கொள்பவர் – தேம்பா:17 47/1
விண் ஒன்று வெற்பு வேத வெற்பு என வணங்கி சேர்ந்தார் – தேம்பா:18 24/4
விண் சேர் இனம் தானோ மாக்கள் குலமோ விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:20 12/2
விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3
விண் காவலன் அருளால் வினை கொள்ளார் என காட்ட – தேம்பா:20 55/3
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண்
புயல் ஒத்தன திரையுள் களி விளையாடின புரை கண்டு – தேம்பா:21 25/1,2
மீ மலிந்த சுடர் மூன்று அணி மீன் போல் விண் மலிந்த தளம் மூவரை நண்ண – தேம்பா:22 2/1
விண் மேல் எழு வைகறை வெம் கதிரோ – தேம்பா:22 4/1
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
அழுந்து விண் தரள் இடி அனைய கொம்புகள் – தேம்பா:23 122/1
விழுந்து விண் தரள் கெட வெறி ஒருங்கும் ஆர்ப்பு – தேம்பா:23 122/3
விண் புலம் தகை வேய்ந்தது தான் வினை வேய்ந்தான் – தேம்பா:25 10/1
விண் அளவு ஒளி மறை விளம்ப கேட்டியால் – தேம்பா:25 42/4
விண் புல வேந்தன் ஆக வினை அற வாழ்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 68/4
விண் பொழி ஒளியின் வாழ்ந்து வினை அறும் கதியில் கண்டு – தேம்பா:25 90/3
விண் கவர் அரசாள் ஓங்கி விளைந்த பல் உணர்வும் உற்றாள் – தேம்பா:26 11/4
விண் பகலவன் என வெற்பின் ஏறினார் – தேம்பா:26 18/4
விண் புதைத்து அன மினின் விரைவுற்று ஏறினார் – தேம்பா:26 19/4
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின் – தேம்பா:26 20/2
வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1
விண் கனிந்த உறுதி விளம்பினார் – தேம்பா:26 83/4
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல் – தேம்பா:26 97/3
விண் நிற களிப்பு எழ விரும்பி பாடினான் – தேம்பா:26 138/4
விண் கனிய விண் உறைந்தோன் விளைத்த அருள் உளம் தூண்ட – தேம்பா:26 142/1
விண் கனிய விண் உறைந்தோன் விளைத்த அருள் உளம் தூண்ட – தேம்பா:26 142/1
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/2
விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/4
விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/4
விண் தக வீட்டின் ஆக்கம் விளைவது பேணல் நன்றே – தேம்பா:27 10/4
விண் அழகு ஆம் பெய் துளி போல் அழகு ஆம் சீர்க்கு விளை கொடையே – தேம்பா:27 40/2
விண் நலம் கெடும் கனி விழுங்கினான் என்றான் – தேம்பா:27 117/4
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி – தேம்பா:28 55/2
விண் புலத்து இறைவன் சூழும் வீரர் என்று அமைத்தான் என்றான் – தேம்பா:28 62/4
விண் எனும் பதியோர் ஆகி மேவி நீர் உரைக்கும் தன்மை – தேம்பா:28 67/1
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி – தேம்பா:28 115/2
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2
விண் துளி முத்தம் ஆக வெள் வளை உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/3
விண் தொழும் விதி என வளன் விளம்பிய – தேம்பா:29 31/1
விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/3
விண் புறத்து எரி மின் ஒளி விரும்பிலன் ஆகி – தேம்பா:29 107/3
விண் ஒன்று மதியின் சூசை மிக மகிழ்ந்து இலங்கி நின்றான் – தேம்பா:29 110/4
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று – தேம்பா:30 9/3
விண் உளே பிறந்தது ஓர் தளத்தின் விண்ணவர் – தேம்பா:30 44/1
விண் முழுது இறைஞ்சு எழில் காண வேட்கையால் – தேம்பா:30 57/2
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/2
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/2
விண் முழுது இறைஞ்சும் தக்கோர் விரி கரை வதிந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 127/1
வலத்தில் ஆள்பவன் அருள் வழங்கும் என்று விண்
தலத்தில் ஆள் விடலை தூது அணுகி சாற்றிய – தேம்பா:30 149/2,3
விண் உளோர் இவண் மிடைந்து உற அருத்தி செய்து அங்கண் – தேம்பா:31 8/1
விண் மேல் விருப்பொடு தாங்க விண்ணவர் வந்து – தேம்பா:31 9/2
விண் ஓர் மலர் போல் வேய்ந்தனனோ இவண் என்றான் – தேம்பா:31 39/4
பல்லியம் கனி பாட விண் ஓங்கிய – தேம்பா:32 5/1
எல் இயங்க இலங்கும் விண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/4
உளரி அங்கு ஒலி ஓதி உலாவு விண்
உளர் இயங்கு ஒளி சோதி ஒளி எனா – தேம்பா:32 6/1,2
விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4
விண் கடந்து எவரும் வீட்டை மேவுதற்கு உருவாய் தோன்றி – தேம்பா:32 33/3
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/3
விண் இடத்து உலாவி வில் விளங்கு வேந்தரை – தேம்பா:32 53/2
விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம் – தேம்பா:32 69/3
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
விண் புலம் தணந்தனர் விளிப்ப எய்தினார் – தேம்பா:34 2/4
விது வளர் பத நல்லாளும் விண் வளர் அரசர் கோனும் – தேம்பா:34 21/1
விண் புலம் தவிர் விண்ணவனோ என்பார் – தேம்பா:34 29/4
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால் – தேம்பா:35 45/2
விண் மேல் வைத்த நன்று இவறா நாம் வினை செய்ய – தேம்பா:35 60/1
விண் விளக்கிய வெம் சுடர் எழுந்து என எழுந்து – தேம்பா:35 69/1
நிதி எழுந்த விண் நேடுதும் நாம் என்றார் – தேம்பா:36 3/4
விண் குடைந்த இடிப்பட மின்னின் நீர் – தேம்பா:36 4/2
விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும் – தேம்பா:36 7/1
விண் திக்கு இரிந்த உரும் அன்ன வீழ்ந்த வஞ்ச பேய் வினையால் – தேம்பா:36 17/1
விண் நின்ற ஆர் ஒளி விஞ்சிய மா முடி சூழ் – தேம்பா:36 49/2
விண் கீறின வெண் கொடியும் குடையும் – தேம்பா:36 65/3
விண் தாரையின் வேழம் உகும் கடமும் – தேம்பா:36 67/2
விண் திக்கில் விளங்கிய வெம் சுடரை – தேம்பா:36 71/1
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/3
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/2
விண் உரு கொடு வடமேற்கு வேய்ந்தவே – தேம்பா:36 128/4
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4

மேல்


விண்-பால் (1)

விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1

மேல்


விண்ட (16)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
அளிப்பட வந்த ஏவல் உணர் அளி பட விண்ட வாகை வளன் – தேம்பா:5 129/1
காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1
விண்ட செம் கமலம் மான் இதயமே ஒளி – தேம்பா:6 33/2
தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க – தேம்பா:7 67/2
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/3
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
விண்ட பூம் கொடி தந்த விருப்புடன் – தேம்பா:8 89/1
கான் வரம்பு என விண்ட தாயது கஞ்ச அம் கையில் ஈந்தனன் – தேம்பா:10 132/4
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
மீன் பரப்பு என முகை விண்ட மற்றையும் – தேம்பா:12 43/1
விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி – தேம்பா:12 77/1
வேட்டு இளம் விழிகள் விண்ட இளம் தரு நடுவில் கண்டான் – தேம்பா:20 38/4
விண்ட கா அகன்று உறீஇ விம்முவீர் என்றான் – தேம்பா:27 111/4
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3

மேல்


விண்ட-கால் (1)

விண்ட-கால் வரம் பூண்டோய் மதியார் இங்கண் மேதினியார் – தேம்பா:18 16/4

மேல்


விண்டமை (1)

விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/4

மேல்


விண்டன (1)

விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி – தேம்பா:12 77/1

மேல்


விண்டனர் (1)

பரிவாய் விழி விண்டனர் பார்க்குதலும் – தேம்பா:5 93/2

மேல்


விண்டார் (1)

விண்டார் மது விள்ளிய பூம் பொழில் போய் – தேம்பா:30 26/1

மேல்


விண்டின் (1)

விண்டின் மாரி வரத்து அருள் மீ விளைந்து – தேம்பா:26 152/1

மேல்


விண்டு (18)

மீன் அழகே நனி காட்டிய விண்டு அவிர் வீ இனம் மண்டு அழகே – தேம்பா:1 67/2
விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4
மின்னை வென்ற கண் விண்டு உறை வென்றதே – தேம்பா:9 49/4
கா முழுது அளி பட கலிகை விண்டு என – தேம்பா:9 106/2
விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4
கான் நில முகை விண்டு அன்ன கனிந்த புன் முறுவல் கொட்டி – தேம்பா:12 95/3
கொடிய கரு வஞ்சர் உரம் உலவி உறை என்று நிறை குருதி உக விண்டு அனையர் வீழ – தேம்பா:15 123/2
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே – தேம்பா:24 29/2
கான் முகத்து அலர் வாய் கனி விண்டு உரை – தேம்பா:24 61/3
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி – தேம்பா:28 1/3
என்னே மற்றது யான் உரைப்பேன் எரி விண்டு இடித்த அசனி – தேம்பா:28 32/1
விண்டு ஆர் ஏறு உட்பட்டு என அன்னான் விரி நல் நூல் – தேம்பா:28 122/1
விண்டு என வீங்கு தோளான் வினா ஒளித்து உணர்ந்த யாவும் – தேம்பா:29 109/1
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1
வில் ஒளி முகத்து முன் விண்டு அலர்ந்து உளம் – தேம்பா:31 95/2
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த – தேம்பா:35 56/1

மேல்


விண்டுளி (1)

விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1

மேல்


விண்ணவர் (15)

மீன் அடுத்த வீடு உடைய விண்ணவர்
தேன் அடுத்த அலர் சிறுவற்கு ஊட்டினார் – தேம்பா:4 1/3,4
மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
மீன் ஆர்ந்த விண்ணவர் சூழ் விழைந்து இளவல் துதி பாட – தேம்பா:15 1/2
மெய் வழி ஒளி தர சூழ்ந்த விண்ணவர்
மை வழி இரா ஒரு மரத்து ஒடுங்கினார் – தேம்பா:19 41/3,4
விழுந்து அழல் உளத்து இல்லை என்ன விண்ணவர் இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:24 5/4
வில்லின் மாரியின் விண்ணவர் நின்று இசை – தேம்பா:25 99/1
விண்ணவர் அமரர் உம்பர் மேலினர் அமுதர் அய்யர் – தேம்பா:28 64/1
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய் – தேம்பா:29 87/2
விண் உளே பிறந்தது ஓர் தளத்தின் விண்ணவர்
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய – தேம்பா:30 44/1,2
மேனி நின்று இழிந்த கற்றை விண்ணவர் ஐவர் வில்லால் – தேம்பா:30 132/3
விண் மேல் விருப்பொடு தாங்க விண்ணவர் வந்து – தேம்பா:31 9/2
மீன் அரும்பின விண்ணவர் விழா அணி விளைத்தார் – தேம்பா:35 73/4
மிகு மணி விழாவை காண விண்ணவர் வந்தது ஒத்தார் – தேம்பா:36 92/4
வெம் மணி உரு கொடு வேய்ந்து எண் விண்ணவர்
கை மணி தொழ சிலர் சிலர் கலாநிதி – தேம்பா:36 121/2,3

மேல்


விண்ணவர்க்கு (1)

விண் உளே பொலிந்து உவந்த விண்ணவர்க்கு வேந்தனே – தேம்பா:11 5/2

மேல்


விண்ணவரை (1)

வில் செய்கை அமர் பூட்டி விண்ணவரை புண்படுத்தி – தேம்பா:28 77/3

மேல்


விண்ணவன் (4)

விண் புலன் ஆங்கு இரவி என விண்ணவன் வந்து உளத்து உருவம் வேய தோன்றி – தேம்பா:8 2/3
மெய் திறத்தின் கடவுள் நலம் விளங்கிற்று என்ன விண்ணவன் தன் – தேம்பா:17 39/2
வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச – தேம்பா:26 6/2
மேல் வரும் திறத்து எம் தேவன் விட்ட விண்ணவன் தான் என்றார் – தேம்பா:29 82/2

மேல்


விண்ணவனோ (1)

விண் புலம் தவிர் விண்ணவனோ என்பார் – தேம்பா:34 29/4

மேல்


விண்ணில் (4)

விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும் – தேம்பா:12 88/3
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
மீ மழை பொழிந்து என விண்ணில் பூத்தது ஓர் – தேம்பா:34 4/1

மேல்


விண்ணின் (5)

விண்ணின் நீர் முகில் மின் என நோக்கலோடு – தேம்பா:11 16/3
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/2
விண்ணின் மேல் வைத்த நன்று இழந்த வெம் பழி – தேம்பா:24 48/1
விண்ணின் மேல் எழும் வீடு இட வந்து உனை – தேம்பா:25 96/2
கனம் பழுத்து இரிந்த உரும் என விண்ணின் கடிந்த பேய் கொண்ட தொல் பகையால் – தேம்பா:36 36/1

மேல்


விண்ணும் (4)

மீ மழை திரளும் மெலி தர விம்மி விண்ணும் மேல் குளிர நாறினவே – தேம்பா:2 48/4
விண்ணும் மண்ணும் பொது அற்று விதித்தும் அருளால் புரிந்து அளித்தும் – தேம்பா:12 5/1
மண்ணும் விண்ணும் உவந்த நிலை வகுத்ததற்கு ஆற்றா பா நிலையே – தேம்பா:12 5/4
மின் ஆர் விண்ணும் மண்ணும் ஒருங்கே வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 78/2

மேல்


விண்ணே (1)

விண்ணே புரக்கும் அருள் துஞ்சான் விரி செ இதழ் தாமரை தவிசின் – தேம்பா:10 135/1

மேல்


விண்ணை (3)

விண்ணை வேண்டினும் விரும்பி ஈகுவான் – தேம்பா:14 14/2
விண்ணை கிழி மின் என ஏகினையோ – தேம்பா:31 55/4
விண்ணை காக்கு அரசு ஆக விளங்குவாய் – தேம்பா:36 9/4

மேல்


விண்ணோர் (12)

நிறை பழித்த உரு சூட்டி நிரை நிரை விண்ணோர் இறைஞ்சி – தேம்பா:10 17/3
எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
வில் என கவின் உரு விரி விண்ணோர் உறீஇ – தேம்பா:10 80/2
விண்ணோர் தொழும் ஓர் தனி வேந்து என நீ – தேம்பா:11 62/2
வெற்பே எழும் செம்_சுடர் நாண விண்ணோர் புடையின் மொய்த்து உற்ற – தேம்பா:12 12/3
பூண் எறி ஒளியொடு புடை விண்ணோர் வர – தேம்பா:18 5/1
தாமம் சால் கொடியோன் விண்ணோர் தளங்களுள் தலைவன் என்ன – தேம்பா:19 17/2
மீன் வழங்கு விண்ணோர் விரைந்து எய்தினார் – தேம்பா:26 82/4
கதிர் செயும் உருவில் தோன்றி கனிவொடு சூழ்ந்த விண்ணோர்
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/1,2
சாம்புகின்ற விண்ணோர் தர தாமரை – தேம்பா:26 154/2
வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4
பல் இயம் கனி பாட விண்ணோர் செயும் – தேம்பா:32 5/2

மேல்


விண்ணோர்க்கு (2)

விண்ணோர்க்கு பகை செய்து வெல் அறியா அறம் குன்ற – தேம்பா:28 76/1
உள் உற விண்ணோர்க்கு ஆற்றா உயர் அருள் கடல் ஆம் மைந்தன் – தேம்பா:30 3/1

மேல்


விண்ணோன் (1)

மீன் வயிறு ஆர் உரு காட்டி விண்ணோன் எய்தி விரை கொடியோய் – தேம்பா:13 4/2

மேல்


விண்மீன் (1)

நிழல் எடுத்து உலவு விண்மீன் நிறை மதி சூழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:20 41/1

மேல்


வித்தி (7)

உழுது ஆர்ந்த ஆர்வ விதை வித்தி பின்னும் உரிய வர நீர் இறைத்து விளைந்த இன்பம் – தேம்பா:11 37/3
சீர் பெற ஆசையானும் செகுத்து உயிர் வித்தி கொள்ளும் – தேம்பா:15 46/2
வீக்க மேல் விரத செந்நெல் வித்தி நல் ஒழுக்க நீரை – தேம்பா:26 111/2
மண் தக உழுது சீலம் மலி அறம் வித்தி யாரும் – தேம்பா:27 10/3
ஓசையே கலங்க வீக்கி உழுது பல் புரையே வித்தி
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/2,3
காதை வாய் மடங்க செய்தாய் கடி புகழ் இங்கண் வித்தி
மேதை வாய் பெரும் சீர் வான் மேல் விளைத்தி மற்று அறிய நானோ – தேம்பா:27 72/3,4
இரவலர் தம் கை வேலி இடத்து அரும் பொருளை வித்தி
புரவலர் புகழும் பொய்யா பொலிவொடு விளைத்தி வாழ்வும் – தேம்பா:27 75/1,2

மேல்


வித்திய (2)

சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1
செயிர் ஒன்றே முழுதும் ஒருவு-மின் வித்திய செயிரே – தேம்பா:29 99/2

மேல்


வித்தினர் (4)

நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட – தேம்பா:1 12/2
இரிந்தது ஆக ஆர்த்து எழுக என வித்தினர் சிலரே – தேம்பா:12 50/4
அன்பு வித்தினர் ஆங்கு அதன் விளைவு என அன்பை – தேம்பா:27 20/1
தீய வித்தினர் தீயவை விளைவது காண்பார் – தேம்பா:29 102/2

மேல்


வித்தினால் (2)

ஊக்க வித்தினால் உதித்த மெய்ஞ்ஞானமே மரமாய் – தேம்பா:26 70/1
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம் – தேம்பா:26 110/2

மேல்


வித்து (6)

சேறு இலாத செறுவில் விட்ட சிதடர் செந்நெல் வித்து அதே – தேம்பா:7 37/2
மாட்டு வித்து என வந்து இரப்பார் கரத்து – தேம்பா:9 34/3
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
மீளவும் கரு வித்து அழியவும் அழியா வெண்ணெயின் திரண்ட பின் கெடவும் – தேம்பா:23 111/1
கரவு அலர் முகத்து இல்லோர் தம் கை கொளும் கொடை வித்து எஞ்சா – தேம்பா:27 75/4
ஆதலும் வித்து அதுவே – தேம்பா:28 144/4

மேல்


வித்தையால் (1)

மாற்று அரும் வஞ்சக மாய வித்தையால்
ஆற்று அரும் வெருவுடன் அகம் கலங்கவே – தேம்பா:24 49/1,2

மேல்


விதங்கள் (1)

கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3

மேல்


விதத்து (4)

நின் ஏசு இல கன்னி நினைத்த விதத்து
என் ஏவலினால் துணை எய்தினனே – தேம்பா:5 67/2,3
சீர் அளாம் கருவி இல்லாது செய்தன விதத்து
ஏர் அளாம் முறைமை ஈங்கு இன்று கண்டனன் யான் – தேம்பா:9 9/3,4
பொருவு_அற்ற விதத்து உயர் பொற்ப நகர் – தேம்பா:15 19/1
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1

மேல்


விதப்பு (1)

விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2

மேல்


விதம் (1)

உரைத்த விதம் கொடு ஆய முறை உவப்பில் நடந்த நாள் பலவும் – தேம்பா:5 128/1

மேல்


விதமும் (1)

வேறாய் உரையும் உறையுள் விதமும்
வேறாய் முறையும் விதியும் குலமும் – தேம்பா:15 23/1,2

மேல்


விதவையின் (1)

வெல தொழில் எஞ்ச அஞ்சி விதவையின் இளைத்தேன் என்றான் – தேம்பா:23 55/1

மேல்


விதானத்து (1)

விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து
எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி – தேம்பா:19 23/2,3

மேல்


விதி (41)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி – தேம்பா:1 12/1
வில்லை நிகழ்த்திய மெய் மறையின் விதி உண்மை நிகழ்த்திய தூய் – தேம்பா:1 72/2
விதி முகத்து அலர் மேதையின் மேன்மையான் – தேம்பா:4 19/1
மீன் ஆர் வானம் பெற்றவன் ஓது விதி பெற்று – தேம்பா:4 47/1
உறை யான் பெயர தகும் ஓர் விதி ஏன் – தேம்பா:5 60/4
முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/4
ஆய்ந்த இறையவன் ஏவு விதி முறை ஆகி இணை என ஆசியால் – தேம்பா:5 117/3
வெடித்து வருந்தி மாறும் இல விதி குரு மன்னு பாதம் இல – தேம்பா:5 132/2
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1
விதி பழித்து அரிய ஆற்றல் வேய்ந்தது ஓர் கருப்பம் ஆகி – தேம்பா:7 10/2
விதி செய்கின்ற வேதம் நின்ற மிகை துடைத்த ஞானம் ஆய் – தேம்பா:7 33/2
மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1
மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1
விதி வளர் தகுதி மா விமலற்கு ஈங்கு உரி – தேம்பா:9 111/3
தான் செய்த விதி தானோ தரணி காக்க தற்பரன் ஈங்கு – தேம்பா:10 65/2
வில்லை தாராய் வேய்ந்தனன் அன்பு ஆர் விதி சொல்வான் – தேம்பா:11 80/4
வேது அணிந்த தவம் பொய்யா விதி நல்லோய் என வளனை விரும்பி கேட்டார் – தேம்பா:11 117/4
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1
விதிர் இலா விதி இது என்று இறைஞ்சி வேண்டினர் – தேம்பா:13 10/3
முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன் – தேம்பா:21 13/3
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/2
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/2
பிடித்து இழுத்து இறுத்தி பேர் விதி அடா என – தேம்பா:27 103/1
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
இடித்து இடித்து அழற்க நீ விதி அடா என – தேம்பா:27 103/3
வெடித்து அவர் நக கொடும் விதி விலக்கினார் – தேம்பா:27 103/4
கூன் முகத்து அடும் விதி கொடுமை ஈது என – தேம்பா:27 104/1
தீட்டிய விதி அலால் செயப்படா செயும் – தேம்பா:27 107/1
கோட்டிய வினை விதி கோட்டம்-ஆம் அலால் – தேம்பா:27 107/2
இ விதி இலை என இயம்பும் ஊழ்வினை – தேம்பா:27 108/1
மெய் விதி மறையினால் விளங்க மாக்களை – தேம்பா:27 108/2
செ விதி இறைவன் முன் சிருட்டித்து ஆய-கால் – தேம்பா:27 108/3
உய் விதி இழந்தவர்க்கு உற்றது ஓதுவாம் – தேம்பா:27 108/4
இசை உற்று உற்ற நூல் விதி சொன்னான் இசை மேலான் – தேம்பா:28 121/4
விண் தொழும் விதி என வளன் விளம்பிய – தேம்பா:29 31/1
மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/4
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2
விதி எழுந்த மெய் வேத நல் நாதனும் – தேம்பா:36 3/1

மேல்


விதிகள் (1)

மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4

மேல்


விதித்த (6)

விருப்பு மலி அன தவத்தில் இணை அற விதித்த விருது என எவருமே – தேம்பா:5 114/4
ஆதனே விதித்த நாளும் அமையமும் ஆகும் வேலை – தேம்பா:7 24/1
விதித்த நன் மறையின் நாதனை ஏந்தி விருப்பொடு சிறு மனை புக்கார் – தேம்பா:12 68/4
அன்புற இனிது என்று அருந்து என பல பொய் ஆரணம் எங்கணும் விதித்த
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/3,4
வீடு உற வேண்டில் நீ விதித்த நூல் அலால் – தேம்பா:20 123/1
நான் அவரை மறை விதித்த நல் நூலால் எண்ணேனே – தேம்பா:28 75/4

மேல்


விதித்தது (1)

வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும் – தேம்பா:6 5/3

மேல்


விதித்திடும்-கால் (1)

கழை இடை குளித்த தேன் வடிந்து என்ன கனிந்து இவை வளன் விதித்திடும்-கால்
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/1,2

மேல்


விதித்து (3)

விதித்து என முன் நடந்தன தம் மெல் அடி – தேம்பா:1 50/3
மெய் படு நல் முறை நீயே விதித்து அருள்தி என்று அறைந்தான் – தேம்பா:6 9/4
மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1

மேல்


விதித்தும் (1)

விண்ணும் மண்ணும் பொது அற்று விதித்தும் அருளால் புரிந்து அளித்தும் – தேம்பா:12 5/1

மேல்


விதிப்ப (1)

மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4

மேல்


விதியினோர் (1)

ஏவிய விதியினோர் இவன் அங்கு ஏகிய – தேம்பா:14 82/2

மேல்


விதியும் (1)

வேறாய் முறையும் விதியும் குலமும் – தேம்பா:15 23/2

மேல்


விதியே (3)

தெண் ஆம் கொடியான் செய வான் விதியே – தேம்பா:5 112/4
மெய் ஆகிய நின் விதியே விழையா – தேம்பா:11 73/1
எந்தை ஆய்ந்து இரண்டாம் கல் தீட்டி வைத்த ஏழ் விதியே – தேம்பா:18 22/4

மேல்


விதியோய் (1)

பொய்யா விதியோய் பொருவா அருளோய் – தேம்பா:11 69/1

மேல்


விதிர் (1)

விதிர் இலா விதி இது என்று இறைஞ்சி வேண்டினர் – தேம்பா:13 10/3

மேல்


விதிர்த்தனன் (1)

விதிர்த்தனன் அரிய தண்டம் வீசினன் எண்_இல் ஆவி – தேம்பா:17 22/2

மேல்


விதிர்ந்து (1)

விதிர்ந்து எழு தாழ்ச்சியால் மீண்டும் வீழ்ந்தனள் – தேம்பா:8 32/3

மேல்


விதிர்ப்ப (2)

கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப
எண் கவர் தயையின் பார்த்து என சூசை விழித்த கண் வினை அருள் அளவோ – தேம்பா:36 113/3,4
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப
பொன் நல் கலத்தில் மது பெய் பல் புனையல் கொணர்ந்து இ உரை கொண்டார் – தேம்பா:36 130/3,4

மேல்


விது (7)

விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/3
விது வீசிய வில்லில் வெலற்கு அரியான் – தேம்பா:15 28/1
மீன் நலம் அணிந்த நாகு விது என தோன்றினானே – தேம்பா:21 10/4
விது முகத்து எறித்த கற்றை மிடை இருள் மூழ்கிற்று அன்ன – தேம்பா:28 5/1
விது கலத்து இழிந்த வில் போல் விரித்த நூல் அனைத்தும் கேட்டு – தேம்பா:28 127/2
விது படும் பத மென் மலர் சுந்தரி – தேம்பா:33 17/1
விது வளர் பத நல்லாளும் விண் வளர் அரசர் கோனும் – தேம்பா:34 21/1

மேல்


விதுப்பட (1)

விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி – தேம்பா:30 89/1

மேல்


விதுமுறை (1)

விதுமுறை குனிவிற்கு அஞ்சி வென் தர ஒளித்து நாணல் – தேம்பா:23 59/3

மேல்


விதுவே (1)

மீனே கொடியாய் விதுவே குடையாய் வேலை முரசாய் – தேம்பா:10 51/1

மேல்


விதுவோ (1)

எல்லோ விதுவோ உடுவோ இவை ஓர் – தேம்பா:30 27/1

மேல்


விதை (1)

உழுது ஆர்ந்த ஆர்வ விதை வித்தி பின்னும் உரிய வர நீர் இறைத்து விளைந்த இன்பம் – தேம்பா:11 37/3

மேல்


விதைத்த (2)

தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1
வெவ் வினை விதைத்த காலை வினை விளைவாகும் தன்மை – தேம்பா:25 85/1

மேல்


விதைத்தல் (1)

துளித்த-கால் விதைத்தல் என்ன துணிவுற தெளிந்த வாமன் – தேம்பா:28 149/2

மேல்


விந்தைக்கு (1)

விந்தைக்கு எழுதிய தூசு இற்று உதிரம் மேல் சிதறி – தேம்பா:20 64/2

மேல்


விப்பாம் (1)

விப்பாம் என எடுத்து விற்று அளித்தார் அ கொடியார் – தேம்பா:20 63/4

மேல்


விபவமும் (1)

நயமும் ஒளிமையும் விபவமும் அடையலும் நடவும் அளவையும் இது எனில் வடுவொடு – தேம்பா:8 71/3

மேல்


விபுலை (1)

விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3

மேல்


விபுலையில் (1)

மேன்மையால் ஒருவன் அன்றி விபுலையில் பிறக்கும் மாக்கள் – தேம்பா:3 40/2

மேல்


விபெரியம் (1)

சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/2

மேல்


விம் (1)

விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1

மேல்


விம்ம (9)

ஓதியும் விறலும் விம்ம ஒளித்த தன் நகரம் சேர்ந்தான் – தேம்பா:4 45/4
தேன் வைத்து அவிழ்ந்த சினை நாடு அளி சேர்ந்து விம்ம
கான் வைத்து அவிழ்ந்த கடி மாலை கனிந்து சூழ – தேம்பா:5 78/2,3
முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
ஆக்கிய விருந்தின் விம்ம அணி மணி கோயில் புக்கு – தேம்பா:12 72/2
நீள் அணி தயங்கி நாற நிற துகில் ஒளிகள் விம்ம
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/2,3
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள் – தேம்பா:24 4/2
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம
கொழும் சுனை கண்கள் ஆய குவளைகள் இமையா நோக்க – தேம்பா:26 96/1,2
மண் நரம்பு இசையின் பாடல் மாறி வண்டு இரங்கி விம்ம
உள் நரம்பு அழுத்த தன்மைத்து உரு குயில் அழுது தேம்ப – தேம்பா:26 97/1,2

மேல்


விம்மவும் (1)

எள்ளிய குணுங்கு இனம் ஏங்கி விம்மவும்
தெள்ளிய மரபினோர் செரு எண்ணாது உளம் – தேம்பா:24 21/2,3

மேல்


விம்மி (12)

மீ மழை திரளும் மெலி தர விம்மி விண்ணும் மேல் குளிர நாறினவே – தேம்பா:2 48/4
தேன் செய்த உயர்த்தோன் அரற்றி விம்மி திரிவான் ஆம் – தேம்பா:10 65/4
கார் திரள் அனைய ஆர்த்த கதத்தொடு கனலும் விம்மி
போர் திரள் இயற்றினான் உள் புலத்து எழும் தாகம் ஆற்றா – தேம்பா:17 26/1,2
விழு கொம்பு அன்ன வீழ்ந்து இறந்து விம்மி அழும் தாய் நனி உவப்ப – தேம்பா:19 30/3
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/2,3
அலை புறங்கண்ட கங்கை அரவு எழ அளவு_இல் விம்மி
சிலை புறம் கண்ட கூலம் சிவணி மேல் புரள கண்டே – தேம்பா:20 35/2,3
நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட – தேம்பா:20 46/2
மின் முகத்து இடி என அரற்றி விம்மி மேல் – தேம்பா:20 133/3
பண் நரம்பு இளகி ஏங்கும் பரிசொடு விம்மி சொல்வான் – தேம்பா:26 97/4
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/2
கன்று ஒளித்த கறவை அனார் உளைந்து விம்மி கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:30 13/4
அளியோடு அலரும் அழ புனலும் விம்மி அழ – தேம்பா:31 45/2

மேல்


விம்மித (1)

மீட்பது அரும் சொல் தொடுத்தான் விம்மித கற்பு உள தூயான் – தேம்பா:34 39/4

மேல்


விம்மிதத்து (1)

வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1

மேல்


விம்மிய (8)

முருகு விம்மிய மலர் குடைந்து மூழ்கு தேன் – தேம்பா:1 55/1
பருகு விம்மிய அளி பசி தவிர்ந்த பின் – தேம்பா:1 55/2
உருகு விம்மிய களிப்பு உயிர்த்து பாடுவார் – தேம்பா:1 55/4
சங்கு இட்ட விம்மிய தரளமோடு இயை – தேம்பா:2 26/1
கொங்கு இட்ட விம்மிய கோதை ஆர் மது – தேம்பா:2 26/2
பொங்கிட விம்மிய அளி புசித்து இசை – தேம்பா:2 26/3
அங்கு இட விம்மிய இன்பம் அ நகர் – தேம்பா:2 26/4
விம்மிய இருள் புகை விளைத்த நரகு எய்தா – தேம்பா:12 87/2

மேல்


விம்மியது (1)

அருகு விம்மியது என அலர் கொய் மங்கையர் – தேம்பா:1 55/3

மேல்


விம்மியே (1)

வேய்ந்த வான் உற ஆர்த்தன விம்மியே – தேம்பா:21 37/4

மேல்


விம்மின (2)

விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4
மேவில் மீது ஆடிய மிஞிறு விம்மின
பூவின் மீது ஆடிய புது கள் நாடியே – தேம்பா:12 39/3,4

மேல்


விம்மினார் (2)

கல் அகத்தாரும் உள் கலங்க விம்மினார் – தேம்பா:31 20/4
அனையவும் பட வளர் அஞரில் விம்மினார் – தேம்பா:31 23/4

மேல்


விம்மினாள் (1)

தோய்ந்த ஓர் அரவு என சுருண்டு விம்மினாள் – தேம்பா:29 128/4

மேல்


விம்மினான் (1)

விரை வளர் தாரினான் வெருவி விம்மினான் – தேம்பா:27 47/4

மேல்


விம்மு (1)

விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2

மேல்


விம்மும் (6)

வேய்ந்த தீம் கனி விம்மும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/4
மேல் நலம் என ஒலி விம்மும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/4
நின்று எழும் கரை கண்டால் போல் நிழற்றிய திமிசு விம்மும்
குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/2,3
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும்
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/1,2
சொன்ன தன்மைத்தே வெகுளி விம்மும் துகள் பொங்கி – தேம்பா:29 22/3
தொல் வினை என்னும் சூலால் தொடர் வினை தளிர்த்து விம்மும்
புல் வினை புல்லா நோற்ற புலமையோன் ஒருவன் செய்த – தேம்பா:29 120/1,2

மேல்


விம்மும்-ஆல் (1)

கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4

மேல்


விம்முவன் (1)

தொழுவான் நனி துதிப்பான் சுழன்று ஏங்கி விம்முவன் ஆம் – தேம்பா:20 62/2

மேல்


விம்முவார் (3)

உண்டு கண் மழையொடும் உமிழ்ந்து விம்முவார்
வண்டு கண் விசை வரும் வாரி மேட்டு மேல் – தேம்பா:14 109/2,3
ஆடிய சிந்தையின் அரற்றி விம்முவார் – தேம்பா:27 52/4
ஆக ஆகுலம் ஆற்று இல விம்முவார் – தேம்பா:28 112/4

மேல்


விம்முவான் (2)

அரு மதி மா தவன் அரற்றி விம்முவான் – தேம்பா:7 74/4
இரை செயும் பாவம் என்று இரங்கி விம்முவான்
கரை செயும் கடல் இணை கடந்த அன்பினான் – தேம்பா:35 16/3,4

மேல்


விம்முவீர் (1)

விண்ட கா அகன்று உறீஇ விம்முவீர் என்றான் – தேம்பா:27 111/4

மேல்


விமலற்கு (1)

விதி வளர் தகுதி மா விமலற்கு ஈங்கு உரி – தேம்பா:9 111/3

மேல்


விமலன் (5)

மெய்யினால் அமைந்த பின் விமலன் செய் அருள் – தேம்பா:9 97/3
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/3
மேல் வழி உதவி என்ன விமலன் பின் இவனை தாழ்ந்தான் – தேம்பா:27 68/4
வீச வாய் மலர்ந்து என நகை காட்டிய விமலன்
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/3,4

மேல்


விமலனை (1)

மீது எழுந்த விமலனை வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 46/4

மேல்


விமான (1)

விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1

மேல்


விமானமும் (1)

அரி இனம் பூட்டிய அணி விமானமும்
வரி இனம் பூட்டிய இரத வையமும் – தேம்பா:32 55/1,2

மேல்


விமானமொடும் (1)

கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும்
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/1,2

மேல்


வியந்த (1)

கூர் நலம் வியந்த பின்னர் கொழும் புகை காட்டி நல் நூல் – தேம்பா:22 19/3

மேல்


வியந்தரத்துள் (1)

படா வியந்தரத்துள் வஞ்சம் பழுத்த கூர் அறிவின் வல்லான் – தேம்பா:23 21/3

மேல்


வியந்து (13)

பாடினான் வியந்து உளத்தில் பெருகும் இன்ப பரவையில் தான் – தேம்பா:14 91/1
மீ வை வாளி தொடுத்து ஒருங்கு மாய்த்தார் வியந்து எவரும் – தேம்பா:16 53/3
நளி வளர் மலர் கோல் சூசை நயத்து இவை வியந்து நோக்கில் – தேம்பா:18 31/1
மலை புறங்கண்ட மார்பன் மனம் வியந்து அயிர்ப்பின் நோக்க – தேம்பா:20 35/1
மன் ஒளி திறத்த நாதன் வழி உறா வியந்து நின்றார் – தேம்பா:22 14/4
மெய் எஞ்சா உரை வியந்து கேட்டு அலகைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 88/1
விகன்று அமர் காணார் கண்டால் வியந்து உளம் மாழ்வர் அன்றோ – தேம்பா:28 11/4
பொய் திறத்து ஆய்ந்த தம் நூல் மறுத்து ஏத்துப புவனம் யாவும் வியந்து அஞ்ச – தேம்பா:32 41/2
செண்டு இசை கொடி நலோன் வியந்து செப்பினான் – தேம்பா:32 69/4
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
எ செவி மிக்கது என்பது ஈடு இலா வியந்து நிற்பார் – தேம்பா:36 93/4
கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 113/3
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


வியப்ப (14)

மீன் நலம் பயின்ற வான் வியப்ப வாழ்ந்ததே – தேம்பா:3 7/4
நல் நிலா உதயத்து எந்தை நயப்பு உற வியப்ப வானோர் – தேம்பா:7 21/1
பீள் இதே வியப்ப வீடு பெறுவுகின்ற நாமுமே – தேம்பா:7 31/4
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப
சென்று ஆய பணி தொழிலை செய முன்னுவர் அ சான்றோர் – தேம்பா:9 16/3,4
இவ்வாறு அ ஆறு அவர் கடந்த எல்வை எவரும் உள் வியப்ப
செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை – தேம்பா:15 12/1,2
மீட்சியும் கோவலர் வியப்ப கண்டது ஓர் – தேம்பா:25 46/1
மவாவன முனிவன் சேர்த்தி வானமும் வியப்ப செய்வான் – தேம்பா:30 71/4
அ பகல் மூன்றும் வைகி அனைவரும் வியப்ப செய்தான் – தேம்பா:31 82/4
நிந்தை என்று உடை நான் ஓங்க நிமிர்ந்த வான் வியப்ப என்னை – தேம்பா:34 16/1
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப
வான் பொதுளும் வரத்தோனை வணங்கின்றார் ஒருங்கு அன்னார் – தேம்பா:34 36/3,4
ஆற்றினான் அரிது அமரரும் வியப்ப அன்பு ஆற்றான் – தேம்பா:35 72/4

மேல்


வியப்பவரே (1)

மேவி அம் கண் பிறழாது விளைத்த இன்பால் வியப்பவரே – தேம்பா:20 19/4

மேல்


வியப்பில் (4)

வெருவுற்ற வியப்பில் ஒருங்கு எவரும் – தேம்பா:15 19/3
ஆய் எழுந்த வியப்பில் அனைவரும் – தேம்பா:17 46/2
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம் – தேம்பா:19 17/1
இ நிலை வியப்பில் பொங்கி ஈண்டு இவண் வம்-மின் என்ன – தேம்பா:29 81/3

மேல்


வியப்பின் (2)

ஏமம் சால் இன்பம் மூழ்கி இருவரும் வியப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:15 181/4
உண்டு என வியப்பின் கேட்ப உடைந்து என நாணி பின் உள் – தேம்பா:29 109/3

மேல்


வியப்பினொடு (1)

கந்தரமே தெரிந்தது என கண்டு உளத்தில் வியப்பினொடு களித்த மூவர் – தேம்பா:11 110/3

மேல்


வியப்பினோடு (1)

வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2

மேல்


வியப்பு (8)

தாய் அவள் வியப்பு உறீஇ தளர்வு அற்று ஓங்கினாள் – தேம்பா:3 51/4
வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4
விழி இன்றி இறை ஈந்த மேதையினால் அறிந்து உளத்து வியப்பு உற்றாரே – தேம்பா:11 111/4
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2
என்ற நாதனை ஏத்தி வியப்பு உளத்து – தேம்பா:24 68/1
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4
மிகை விரிந்த வியப்பு இமையாது இவண் – தேம்பா:36 16/1

மேல்


வியப்புடன் (1)

வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3

மேல்


வியப்புற்றார் (1)

மாறா வரவே மருண்டு ஒன்னார் மனம் உள் பதைப்ப வியப்புற்றார் – தேம்பா:15 16/4

மேல்


வியப்புற்று (1)

மிக்கு அடைந்த நலோர் வியப்புற்று எழ – தேம்பா:34 28/2

மேல்


வியப்புற (4)

வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
இனைய சாற்றலும் எரி நெஞ்சான் வியப்புற நினைத்தது – தேம்பா:29 104/1
ஏவல் செய்தனர் வானும் இயம்பு அரும் வியப்புற மாதோ – தேம்பா:33 26/4
மன்னரும் வியப்புற வனைந்த கோயில் வாய் – தேம்பா:36 117/3

மேல்


வியப்புறவே (1)

விண் ஆரும் அவர்க்கும் வியப்புறவே
கண் ஆதி எலா பொறி காக்குதலால் – தேம்பா:5 73/1,2

மேல்


வியப்போ (1)

சொல்லிய இசையின் பெட்போ துயரமோ வியப்போ ஏதோ – தேம்பா:26 98/1

மேல்


வியப்போடு (3)

குன்றா வியப்போடு எய்திய வான் கொண்ட தளமும் பொங்கு உவப்பின் – தேம்பா:6 57/2
ஒருவர் வியப்போடு உருக வாழுவர் ஒருங்கே – தேம்பா:12 85/4
வியப்போடு வணங்கு இகல் வெம் படை வெல் – தேம்பா:36 50/3

மேல்


வியம்பிய (1)

விஞ்சு இறையவன் தன் தூது வியம்பிய நிலையின் போனான் – தேம்பா:35 26/4

மேல்


வியல் (3)

வியல் உற்றன சிறை விட்டு அயல் விளையாடின இனிதே – தேம்பா:21 25/4
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3
மேவு உலகு எழுக என்ன வியல் முரசு அதிர்ப்ப சொன்னான் – தேம்பா:36 86/4

மேல்


வியவ (1)

ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4

மேல்


வியவர் (3)

பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல் – தேம்பா:18 18/1
வில் கலத்து உரு நிலா இலக விட்டு அமரர் சூழ் வியவர் ஆக – தேம்பா:19 24/1
பின் தவழ் அணி கொடு வியவர் பெற்றியால் – தேம்பா:36 124/3

மேல்


வியன் (14)

மிடை என சொரி வியன் முகில் வரைவு இல பொழிவ – தேம்பா:1 3/4
மெய் வழி மறை நூல் நீங்கி வியன் உலகு இனிது என்று இன்னா – தேம்பா:2 1/1
மீள் இணை வருந்தி நாடி வியன் நகர் புகழ்வார் ஆரோ – தேம்பா:2 2/4
வெளி சிறை செயும் வியன் இரு புயத்து மேல் சிரமே – தேம்பா:3 11/3
மாண்ட தோள் வியன் வட்டமே பொறுத்து வெம் சுடரை – தேம்பா:3 12/2
மின்னை அடை கடல் சூழ்ந்த வியன் உலகம் பரந்து அளிக்கும் – தேம்பா:6 11/1
மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/2
வெள்ளம் கெட மல்கு அருள் சேர் வியன் வான் கிழத்தி நிழலால் – தேம்பா:10 54/3
விடம் புரை பட்ட காலால் வியன் தரு கெட்டது என்னா – தேம்பா:18 32/2
மின்னிய வடிவை வாளால் வியன் தரு வீழ கொய்தான் – தேம்பா:20 52/4
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
வில் திறத்து வியன் தவம் ஏந்தி அம்பின் – தேம்பா:24 56/3
விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி – தேம்பா:30 82/2
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/3

மேல்


வியன்ற (4)

விண் துளி இலாமையால் வியன்ற பார் மிசை – தேம்பா:14 78/1
மேவு எலா வனப்பு வாட்டும் வியன்ற ஓர் வெளியுள் சென்றான் – தேம்பா:20 37/4
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/2
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1

மேல்


வியனினால் (1)

வியனினால் உலகம் ஒக்கும் வேலியால் கன்னி ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/2

மேல்


வியாபகன் (1)

மன் வயத்து எல்லா நலம் உளன் ஆதல் வயின்-தொறும் வியாபகன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/2

மேல்


வியென்ன (1)

விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4

மேல்


விரக (9)

பிணி நிறத்து எழுந்த விரக நோய் ஆற்றா பெண்மையின் காணி ஆம் நாணம் – தேம்பா:20 71/3
நரக மாதிரம் நயப்புற விரக நோய் நல்கும் – தேம்பா:23 82/3
விரக வாயுவு வெடிப்ப நக்கு இயம்புதல் கொண்டான் – தேம்பா:23 82/4
நகை வழி விரக நோய் வளர்ந்து நல்கிய – தேம்பா:28 38/1
கொந்து என விரக நோய் கொழுந்து விட்டு எரிந்து – தேம்பா:28 42/1
மால் வளர் விரக நோய் வழங்கும் போரினை – தேம்பா:28 46/1
உரு தகும் கதைகள் வீக்கி உளத்து உளை விரக நோயின் – தேம்பா:28 68/2
செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4
உளம் கண் உற்று அழற்றும் விரக நோய் அற கற்பும் உரி நலம் தர வரம் தந்தே – தேம்பா:36 33/3

மேல்


விரகத்து (1)

விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து
உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/2,3

மேல்


விரகம் (2)

விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1
விரகம் கொண்ட தீயை அவிக்கும் வினை என்பார் – தேம்பா:28 125/2

மேல்


விரகரை (1)

வீசு அழல் விரிந்த மஞ்சம் மேல் இருத்தி விரகரை வருத்துவது அன்றோ – தேம்பா:28 94/4

மேல்


விரத (4)

வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய் – தேம்பா:8 1/2
விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
வீக்க மேல் விரத செந்நெல் வித்தி நல் ஒழுக்க நீரை – தேம்பா:26 111/2
இவா அன தவ கவட்டை இட்டு இறா விரத தூணின் – தேம்பா:30 71/3

மேல்


விரதத்தின் (2)

விரதத்தின் நெடிது உறி உன் உயிர் துய்ப்ப வரமொடு அமர் மழை விழைவு உற்ற மழு இது எனா – தேம்பா:15 115/1
விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4

மேல்


விரதம் (4)

திறம் நிறைந்தன தீர்ந்தன தவங்களே விரதம்
புறம் முரிந்தன பொதிர்ந்தன பகை செயும் புரையே – தேம்பா:5 12/3,4
விழிந்த தேவரை மேவலின் அறமொடு விரதம்
அழிந்த பான்மையால் அடல் அழிந்து ஒளி அழிந்து அழிந்தார் – தேம்பா:16 11/3,4
துறவினால் உயரிய விரதம் சூழ்ந்த பின் – தேம்பா:26 121/2
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி – தேம்பா:30 70/3

மேல்


விரதமே (1)

விரதமே கது விடா புரிசை மேல் பட – தேம்பா:24 19/3

மேல்


விரல் (1)

தோடு அகடு இழி தேன் கீதம் தொகு விரல் உலவி ஆர்க்கும் – தேம்பா:28 15/3

மேல்


விரலால் (4)

முடி கொண்டான் மூ உலகு ஓர் மூ விரலால் கொண்டானோ – தேம்பா:23 76/4
கல்லாரும் கற்று உய்ய விரலால் என்னை காட்டுவன்-ஆல் – தேம்பா:26 161/4
இட கை தொகு விரலால் எதிர் தோள் இட்ட வளை கவ்வி – தேம்பா:29 52/1
தட கை விரலால் வாய் புதையா சாற்றுது அடிகள் என – தேம்பா:29 52/2

மேல்


விரலில் (1)

உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/2

மேல்


விரலின் (1)

பிணித்த தார் விரலின் மேல் பிறழ காட்டுவார் – தேம்பா:1 54/1

மேல்


விரலினால் (1)

அடுத்த மூ உலகம் யாவும் அரிய மூன்று விரலினால்
தடுத்த வீர எதிர் இலாது தகவில் தாங்கு பரமனை – தேம்பா:7 39/2,3

மேல்


விரலை (1)

காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1

மேல்


விரவ (5)

விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான் – தேம்பா:12 13/3
துப்பு ஆறு என உதிர திரை தொடர் ஆழியின் விரவ
அப்பால் திகழ் அலை சேப்பலின் அது செங்கடல் எனவே – தேம்பா:14 59/2,3
விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4
விரவ மேவியர்க்கு எலாம் விளக்கு ஒத்தான் அரோ – தேம்பா:26 135/4
விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/4

மேல்


விரவிற்கு (1)

விரவிற்கு இங்கண் வைத்து உன்னை மேவி அருள் – தேம்பா:31 41/3

மேல்


விரவின் (1)

விரவின் காண கண் விளக்கல் மானுமே – தேம்பா:10 101/4

மேல்


விரவு (4)

அலை விரவு ஊழல் வைகி அரவின் நஞ்சு அயின்று எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:28 136/1
கொலை விரவு ஊழி செம் தீ குளித்தலே இனியது என்றோ – தேம்பா:28 136/2
வலை விரவு அணியின் பின்னி மலர் தவழ் கூந்தல் வெஃகி – தேம்பா:28 136/3
புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/4

மேல்


விரவே (1)

கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4

மேல்


விரி (63)

உவர்க்கும் தாழ் கடல் உடுத்து அகல் விரி தலை ஞாலம் – தேம்பா:1 11/1
வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/3
விலையினோடு இகல்வன விரி அணி மணிகள் – தேம்பா:2 58/2
விரி அளாவு ஒளி வேலொடு தனது பல் கருவி – தேம்பா:3 24/2
மின் தன் தாள் தொழுது இன்னும் விரி வேதத்து உறுதி உரை விளம்புகின்றான் – தேம்பா:5 36/4
மின்னும் திரை சூழ் விரி மேதினி மேல் – தேம்பா:5 59/1
வில்லும் கரமும் விரி சீறடியும் – தேம்பா:5 92/3
விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/4
கூட ஒளி விரி வான உலகினர் கூரு களி இசை கூறி இன்பு – தேம்பா:5 125/3
மேழகங்கள் காத்தன கால் மேதினியின் காவலராய் விரி செங்கோலால் – தேம்பா:8 11/1
வீடு அவிழ்த்த நலம் காட்டும் வனப்பின் நல்லாள் விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன்புற்று உய்ய – தேம்பா:8 52/1
மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3
உர இழிவும் அற உயிர் அடும் இகல் அற உறுதி இவள் என உயிர் இவள் என விரி
புரவில் நிகர்_இல தயவினில் நிகர்_இல புணரி இவள் என அறைகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 66/3,4
விஞ்சு பால் மதியோ விரி செம்_சுடர் – தேம்பா:8 85/2
வில் என கவின் உரு விரி விண்ணோர் உறீஇ – தேம்பா:10 80/2
விண்ணே புரக்கும் அருள் துஞ்சான் விரி செ இதழ் தாமரை தவிசின் – தேம்பா:10 135/1
வான் பரப்பு என விரி வனத்தில் எங்கணும் – தேம்பா:12 43/2
வேல் இல்லன வளையோடு இரு மழு இல்லன விரி நீள் – தேம்பா:14 50/2
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1
மெய் திறத்து இறைஞ்சி அன்னான் விரி நிழல் பெறல் நன்று என்றான் – தேம்பா:15 52/4
ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
விரி தரு வலை கவிழ்வன என வெகுள் இடி – தேம்பா:15 168/2
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தலை விரி கதலி முற்றி – தேம்பா:16 2/1
மீன் முகந்து ஒளி விரி மணி முடி பல அரசர் – தேம்பா:16 16/2
பொதிர் எழுந்த இருள் தலை பரந்து விரி புவி மறைந்த நிசி நடு வலி – தேம்பா:16 31/3
துயில் என விரி பூங்கா தும்பிகள் குழல் ஆக – தேம்பா:19 3/1
மேய் வயிறு ஆர்ந்து வேகும் விரி மணல் பரப்பும் தீ ஆய் – தேம்பா:19 9/2
விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/2
கான் மலர் விரி கா அன்ன கடவுள் செய் நிழலில் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:20 118/4
சேற்று உறை தாமரை விரி செ ஏடு வான் – தேம்பா:20 120/1
வில் கலத்தில் ஒளிர் பூ விரி தாது – தேம்பா:21 18/3
இலை ஒருங்கு விரி ஏர் அலர் ஆட – தேம்பா:21 23/2
களியால் விரி சிறை ஊடு அது கரவு ஆற்றின பலவும் – தேம்பா:21 33/2
மேல் நின்று ஒரு நடம் நோக்கினர் விரி வண் புகழ் ஒலி போல் – தேம்பா:21 34/1
மின் முகத்து எறிக்கும் கற்றை விரி மணி முடியும் தாரும் – தேம்பா:23 14/2
வெல்லும் தன்மைத்து ஐயனை ஏத்த விரி பார் மேல் – தேம்பா:23 26/2
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
விண்டு ஆர் ஏறு உட்பட்டு என அன்னான் விரி நல் நூல் – தேம்பா:28 122/1
வேய் நிற கரும்பு நக்கும் விரி தலை கதலி ஊழ்த்து – தேம்பா:29 39/1
விரை ஈரம் அறா விரி பூம் தடமே – தேம்பா:30 24/2
வில்லோடு உறும் ஓர் நகையோ விரி நூல் – தேம்பா:30 27/2
விண் முழுது இறைஞ்சும் தக்கோர் விரி கரை வதிந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 127/1
விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4
மின் நிறத்து உரு சிலர் விரி வில் வீசிய – தேம்பா:32 62/1
சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3
மின்னை காட்டிய விரி மணி மேக வாகனத்தான் – தேம்பா:32 105/4
துளிப்ப ஆதுவம் துணர் விரி கொடி நலோய் உன்னை – தேம்பா:32 107/3
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3
பெற்றான் விரி பூ நிழல் பெற்றமையால் – தேம்பா:36 57/4
மின்னி அ நகர் வண்டு ஆர்க்கும் விரி மலர் காவிற்று ஆமே – தேம்பா:36 88/4
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை – தேம்பா:36 99/1
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை – தேம்பா:36 99/1
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4

மேல்


விரிகின்றன (1)

விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4

மேல்


விரித்த (13)

துயில் இனத்தொடு விரித்த தோகை கொள் – தேம்பா:1 25/3
வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/2
கொன்னை விரித்த நிலாவின் நிறத்து அவிர் கோலம் உடுத்து எனை ஆள் – தேம்பா:8 73/3
அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4
வீ முயங்கிய பைம் தோகை விரித்த நல் மஞ்ஞை போன்றே – தேம்பா:9 131/1
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
மாலை தூண் உச்சி விரித்த நீல மணி படத்து – தேம்பா:16 55/1
வீய் முதிர் மதுவின் தீம் சொல் விரித்த நூல் கல்வி மிக்கோய் – தேம்பா:28 59/1
விது கலத்து இழிந்த வில் போல் விரித்த நூல் அனைத்தும் கேட்டு – தேம்பா:28 127/2
வினை வளர் நவங்கள் நாட்டி விரித்த நின் சொல்லை கேட்டு – தேம்பா:29 8/3
மெய் குடத்து அமிர்து உண்டு அன்ன விரித்த சொல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:30 84/1
மின் இனம் என நனை விரித்த கொம்பு அனார் – தேம்பா:32 70/1
போது உற விரித்த பைம் பூம் போர்வை மேல் போர்த்தது அன்றே – தேம்பா:34 22/4

மேல்


விரித்தனன்-ஆல் (1)

அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4

மேல்


விரித்தான் (2)

மீட்டு அம் மாதியன் வினை விளை மருள் உரை விரித்தான் – தேம்பா:25 34/4
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4

மேல்


விரித்திடு (1)

வென்னை விரித்திடு கூளி நடுக்கிய வேத மொழி திறலோன் – தேம்பா:8 73/1

மேல்


விரித்து (18)

படித்த நூல் அவை பயன்பட விரித்து உரைப்பவர் போல் – தேம்பா:1 4/1
மேல் வளர் அலர் படம் விரித்து வீணை செய் – தேம்பா:1 46/1
சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
மீன் பயிலும் முடியாள் வாய் விரித்து உரைத்த தீம் சொல்லால் – தேம்பா:6 13/2
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
பொன்னை விரித்து அதன் மீது புதைத்த மின் மாலை இறுத்திய போல் – தேம்பா:8 73/2
விரிந்த வானி விரித்து உயர் வாசனை – தேம்பா:9 55/3
விலங்கு ஒளி பரப்பு உற விரித்து நல் பகல் – தேம்பா:9 113/3
இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
மீன் ஏந்திய தோகை விரித்து உலவி – தேம்பா:22 8/2
ஒண் தவத்து இறைவன் சூசை உரை விரித்து இமிழின் சொல்வான் – தேம்பா:28 1/4
போய் நரகு உறைவர் யாரோ புலமையோய் விரித்து சொல்வாய் – தேம்பா:28 58/4
என விடை உரைத்த சூசை இயல் பட விரித்து சொன்னான் – தேம்பா:29 10/4
வீங்கு கேள்வி நலோன் மெலியா தீம் சொல் விரித்து உரைத்தான் – தேம்பா:29 53/4
ஓவியம் சிறை விரித்து உவப்பில் ஆட முன் – தேம்பா:30 46/3
விரிந்த தாமரை கையை விரித்து மேல் – தேம்பா:31 75/2
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3

மேல்


விரிந்த (17)

விரிந்த ஆசையால் வேதியர் ஆசியை கூற – தேம்பா:3 25/3
விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/3
விரிந்த வானி விரித்து உயர் வாசனை – தேம்பா:9 55/3
விண் என தரணி கவ்வும் விரிந்த மா கருணை வல்லாள் – தேம்பா:9 118/3
மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/3
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம் – தேம்பா:24 60/2
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும் – தேம்பா:25 72/2
விரிந்த நீள் நெறி வந்து எனை மேவினாய் – தேம்பா:26 35/4
விரிந்த நீள் நெறி விளைத்த நோய் கொடு தளர்ந்து இங்கண் – தேம்பா:26 56/3
விரிந்த காட்சியின் துணிந்த பின் குழவியை விளித்தாள் – தேம்பா:26 64/4
விரிந்த போது குடை வினை வண்டு என – தேம்பா:26 176/3
வீசு அழல் விரிந்த மஞ்சம் மேல் இருத்தி விரகரை வருத்துவது அன்றோ – தேம்பா:28 94/4
விரிந்த தாமரை கையை விரித்து மேல் – தேம்பா:31 75/2
விரிந்த வாம விழா அணி ஆயதே – தேம்பா:33 12/4
மிகை விரிந்த வியப்பு இமையாது இவண் – தேம்பா:36 16/1
முகை விரிந்த மணி முகில் மூடி அ – தேம்பா:36 16/3
வகை விரிந்த வில் வாகனத்து ஏறினார் – தேம்பா:36 16/4

மேல்


விரிந்தன (3)

மிறையோடு விரிந்தன பொய் எனவோ விரைவோடு படர்ந்து பொதிர்ந்து பொர – தேம்பா:24 29/3
விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீ என உள்ளம் வாட – தேம்பா:26 107/1
விரிந்தன கடல் திரை மயங்கி வீழ்ந்து என – தேம்பா:31 15/1

மேல்


விரிந்து (4)

வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1
மின் எதிர் விளக்கு என விரிந்து வில் செய – தேம்பா:26 24/1
விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே – தேம்பா:27 123/1
தொகை விரிந்து நின்றார் துயர் தீர்ப்ப வான் – தேம்பா:36 16/2

மேல்


விரிப்ப (2)

வேய் ஒளி அமரர் சூழ் விரிப்ப போயினார் – தேம்பா:10 77/4
வளைத்து எழுந்த குடை விரிப்ப வான் உச்சி செம்_சுடரோன் – தேம்பா:15 3/2

மேல்


விரிப்பன (1)

எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2

மேல்


விரிய (3)

உரிய முறையோடு அணையல் விரிய அறைவாம் இனியே – தேம்பா:5 160/4
விரிய உறை உம்பரையும் ஏவலை கொள் பொருவு அற்ற மேன்மையாளை – தேம்பா:8 15/3
பொலித்தன விழி தழை விரிய நோக்கிய பொறி கெழு மயில் திரள் அரிய கூத்து எழ – தேம்பா:30 90/3

மேல்


விரியா (1)

மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/3

மேல்


விரியு (2)

காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
மேல் நிலத்தினாரின் ஒத்த விரியு காட்சி உற்று உளம் – தேம்பா:11 11/3

மேல்


விரியும் (1)

விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2

மேல்


விரிவன (1)

அடியொடு அடி உற விரிவன அனிகம் – தேம்பா:2 60/2

மேல்


விரிவாய் (2)

வெப்பால் அயர்கின்ற உயிர்கள் விரிவாய் நிழற்றி போனார் – தேம்பா:10 56/4
மெய் நூல் திறத்துள் இவை யாவும் இன்பம் மிக உம்பர் கேட்டு விரிவாய்
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/1,2

மேல்


விரிவு (1)

விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/2

மேல்


விருதர் (2)

இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
வருடல் என யூக இரு புடையில் உள யாவும் அற வய விருதர் வீழ்ந்த பினர் மீள – தேம்பா:15 121/1

மேல்


விருதரும் (1)

அயமும் வழுவையும் இரதமும் விருதரும் அடையும் நிருபரும் நிகர்_இல மெலி தர – தேம்பா:8 71/1

மேல்


விருதாய் (1)

துப்பு அப்பால் உரு சிவப்ப தொக்கு உம்பர் என விருதாய் சுடர் மீன் கொண்டார் – தேம்பா:32 88/1

மேல்


விருதின் (1)

விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3

மேல்


விருது (8)

விருப்பு மலி அன தவத்தில் இணை அற விதித்த விருது என எவருமே – தேம்பா:5 114/4
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1
மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/4
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
பொருள் பாய்ந்த முடி சூடி ஆகிலப்புள் விருது ஏந்தி பொலிந்து ஆங்கு உள்ளோர் – தேம்பா:32 73/2
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1

மேல்


விருந்தில் (1)

ஓம்பிய விருந்தில் வைத்த ஒளி மணி கலமும் அன்னார் – தேம்பா:20 109/1

மேல்


விருந்தின் (1)

ஆக்கிய விருந்தின் விம்ம அணி மணி கோயில் புக்கு – தேம்பா:12 72/2

மேல்


விருந்தினார் (2)

விருந்தினார் முகத்து அழைத்து அவர்க்கு ஊட்டிய மிடை தேன் – தேம்பா:6 62/2
விருந்தினார் முகம் விரும்பினர் கண்டு என மலர்ந்து – தேம்பா:12 57/1

மேல்


விருந்தினை (1)

விருந்தினை கண்டார் முகத்து அளவு இன்றி வினை செய மிடைந்த நோய் அருந்தி – தேம்பா:36 38/1

மேல்


விருந்து (23)

விளைந்து அளித்தவை விருந்து என்று ஆம் அரோ – தேம்பா:1 34/4
விருந்து அமர் புள் இனம் விழைந்த வேலொடும் – தேம்பா:2 30/2
செய் அம் தாமரை திளைப்ப நல் விருந்து இடும் போன்றே – தேம்பா:6 60/4
விரை செயும் கனி ஈந்து விருந்து எனா – தேம்பா:9 46/3
கோ மகர்க்கு விருந்து எதிர் கொள்வர்-ஆல் – தேம்பா:9 47/4
விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
மெல்லியது ஓர் வளி விருந்து எதிர் கொள – தேம்பா:12 34/2
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4
அன்ன வாய் அமரர் உற்று அணுகி வான் உரி விருந்து அமைதல் செய்வார் – தேம்பா:19 22/4
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2
விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4
விஞ்ச அன்பு உருகி பின்னர் விருந்து இவர்க்கு ஓம்பினானே – தேம்பா:20 108/4
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும் – தேம்பா:25 72/2
சுவை எலாம் மலிய ஓர் விருந்து தோற்றினாள் – தேம்பா:26 130/4
மேவு_அரும் கருணையாள் விருந்து துய்த்து உளம் – தேம்பா:26 137/3
வெய்ய வான் அரசாள் விருந்து ஓம்பினாள் – தேம்பா:26 153/4
ஓம்புகின்ற விருந்து உள நாள்-தொறும் – தேம்பா:26 154/1
நிலை செய் நாள் விருந்து ஓம்பி நிருபர் எல்லாம் நின்று உவப்பர் – தேம்பா:26 166/4
மேவி இன்பு எழ எதிர்எதிர் விருந்து செய்து – தேம்பா:30 146/3
சினைய சாந்தமும் செண்பகமும் கனி விருந்து ஆங்கு – தேம்பா:32 11/3
விருந்து அமர் அமர் செய்கிற்பார் வெற்றியே இங்கண் கொள்வார் – தேம்பா:32 37/2
மீய் விளை இன்பொடு யாவரும் வாழ்ந்து உண விரும்பி நானே விருந்து ஆவேன் – தேம்பா:32 44/2

மேல்


விருந்தை (1)

கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4

மேல்


விருந்தோடு (1)

விருந்தோடு உண வருகின்றனர் இலை என்று உளம் மெலிவார் – தேம்பா:2 63/4

மேல்


விருப்பம் (7)

வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
கண் என தன்னை காக்கும் காவலன் விருப்பம் கண்டு – தேம்பா:9 118/2
போன்று அனைத்து உணர்வும் பூண்டோய் பொலிந்த நின் விருப்பம் நன்றே – தேம்பா:9 119/2
பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம்
கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/3,4
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள் – தேம்பா:17 33/1
காசு அனை விருப்பம் பூண்ட கருத்து உனை மறவா வெஃகும் – தேம்பா:20 42/2
வெருவு ஆய் புன் சொல் அஞ்சிய பின் விருப்பம் தூண்ட தொழுது அணிந்தேன் – தேம்பா:36 133/4

மேல்


விருப்பமொடு (1)

மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன் – தேம்பா:11 103/2

மேல்


விருப்பமோடு (1)

விருப்பமோடு இறையவன் விலக்கினான் அரோ – தேம்பா:3 50/4

மேல்


விருப்பவர் (1)

விருப்பவர் நயன் செய பகைக்கும் மேல் அலார் – தேம்பா:10 89/2

மேல்


விருப்பில் (1)

மிகுத்தனர் அங்கண் யாரும் அருள் விருப்பில் அருந்தி ஆசிகளை – தேம்பா:5 142/1

மேல்


விருப்பினாள் (1)

வெம்மை பாய் அழல் விழுங்கின விருப்பினாள் உளைந்தாள் – தேம்பா:26 55/4

மேல்


விருப்பினும் (1)

வினை கரு மறுத்து இறையவனை வாழ்த்தலின் விருப்பினும் நனி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 25/4

மேல்


விருப்பு (10)

அ அரும் குண தவன் விருப்பு எய்தி நொந்து அயர்வான் – தேம்பா:5 1/4
விருப்பு மலி அன தவத்தில் இணை அற விதித்த விருது என எவருமே – தேம்பா:5 114/4
மிழற்றிய வண்ணத்து அன்னார் விருப்பு எனும் எழும் கால் பொங்கி – தேம்பா:9 129/3
விருப்பு செய்து உள் நுழைந்தே வெம் தீ புகுத்தி கொன்றீர் – தேம்பா:10 47/3
வீரியர் விருப்பு எழீஇ விளம்பி போயினார் – தேம்பா:10 79/4
இருந்த வானவர் இடையிடை விருப்பு எழீஇ தொழுதார் – தேம்பா:11 93/4
மேல் சபையாக வானோர் விருப்பு எழீஇ மருங்கில் சூழ – தேம்பா:19 6/1
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3
வீட்டு-இடை உவந்த தன்மை விருப்பு எழ வளர்ந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:26 105/4
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4

மேல்


விருப்புடன் (3)

விண்ட பூம் கொடி தந்த விருப்புடன்
உண்ட மா மணத்து உன் துணை பூம் கொடி – தேம்பா:8 89/1,2
வெப்பு அடை அரசன் உளத்து உடன்று உலம்ப விருப்புடன் யூதர்கள் போனார் – தேம்பா:14 46/4
மிடி சென்ற வீடு என்ன விருப்புடன் நான் இவண் சென்றேன் மேவி என் தன் – தேம்பா:32 29/1

மேல்


விருப்புற்றார் (1)

நலம் செய்வான் விருப்புற்றார் நேரம் தேடார் நசை அற்றார் – தேம்பா:10 70/1

மேல்


விருப்பொடு (4)

வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ – தேம்பா:10 86/4
விதித்த நன் மறையின் நாதனை ஏந்தி விருப்பொடு சிறு மனை புக்கார் – தேம்பா:12 68/4
விண் மேல் விருப்பொடு தாங்க விண்ணவர் வந்து – தேம்பா:31 9/2
மேவு அருள் மகவை மகன் என இனிதாய் விருப்பொடு வளர்த்தனை என்னா – தேம்பா:36 37/2

மேல்


விரும்பல் (1)

மின் வளர் உருவின் தோன்றி விளி நலம் விரும்பல் வேண்டா – தேம்பா:30 134/4

மேல்


விரும்பி (43)

மின் நிறத்து அடவி சூழ் விரும்பி ஏகுவார் – தேம்பா:1 51/4
மீ முறை திருந்திட விரும்பி யாவரும் – தேம்பா:2 37/2
வையகத்து உள்ளோர் ஏறவும் விரும்பி வானவர் இழியவும் வழி என்று – தேம்பா:2 42/1
எள்ளல் ஆய மன் உயிர்கள் இன்னா இனிது என்று அதை விரும்பி
அள்ளல் ஆய இருள் மொய்ப்ப அவனி எங்கும் மொய்த்தன தீது – தேம்பா:5 16/1,2
மீன் தான் ஓர் முடி சென்னி நிலம் புல்ல முழந்தாளை விரும்பி ஊன்றி – தேம்பா:5 33/2
ஆடு ஆடி விரும்பி அழுந்திய கண் – தேம்பா:5 95/2
அருத்தி எழும்ப வாழி என அணைத்து விரும்பி ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:5 131/4
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/4
நாம நல் புணர்ச்சி பூட்டி நயப்ப நாள் விரும்பி நின்றாள் – தேம்பா:9 132/4
இன் உயிர் சேர் துயர் ஆற்றா விரும்பி எங்கு இரிந்து இரப்ப – தேம்பா:10 67/2
வையத்தார் திரு விரும்பி மறு உற்றார் என்று எளிமை வடிவம் பூண்டு – தேம்பா:11 103/1
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
வேது அணிந்த தவம் பொய்யா விதி நல்லோய் என வளனை விரும்பி கேட்டார் – தேம்பா:11 117/4
மின்னிய முடியாள் தன்னை விரும்பி முன் வளர்த்த மாட்சி – தேம்பா:12 96/3
கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4
விண்ணை வேண்டினும் விரும்பி ஈகுவான் – தேம்பா:14 14/2
விண் மருவு அமலன் தானே விரும்பி மீகாமன் ஆய் பார் – தேம்பா:14 119/3
வேற்று அலாது அவரும் நீரும் விரும்பி ஒன்று ஆய போழ்தில் – தேம்பா:15 50/1
மீன் நிலம் திசையினோர் விரும்பி பாடலின் – தேம்பா:17 11/2
வில் சாயல் கண் கனிய விரும்பி நோக்கி மதி புத்தேள் – தேம்பா:20 29/2
வில் கலத்து அலர்ந்த இ கா விரும்பி வந்தனர் ஆர் என்றான் – தேம்பா:20 36/4
மின் முகம் புதைத்த கொண்மூ விரும்பி மேல் தவழ வானின் – தேம்பா:22 18/1
மிடியொடு குறு_மனை விரும்பி புக்கனர் – தேம்பா:22 32/4
விரும்பி தேடிய விலை பொருள் கண்டு என உள்ளம் – தேம்பா:25 29/1
வீயினும் நலது என விரும்பி செய்யவோ – தேம்பா:25 49/4
விழுக்கு உடை அரசியல் விரும்பி கூறினான் – தேம்பா:25 56/4
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி – தேம்பா:26 95/3
விண் நிற களிப்பு எழ விரும்பி பாடினான் – தேம்பா:26 138/4
சாற்றி காட்டிய தகை நெறி விரும்பி வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:27 28/1
கீழ் வினை இல மறை விரும்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:27 106/4
விரை செய் கொடியோன் விழா அணியின் விரும்பி நோக்கி மீண்டு உய்ய – தேம்பா:27 125/1
மது முகத்து உணர்த்தும் நூலால் மனத்து அறம் விரும்பி பின்றை – தேம்பா:28 5/3
பாங்கு எழும் காஞ்சிர பழன் விரும்பி உண்டு – தேம்பா:28 43/3
விள்ளிய புது தேன் பைம் பூ விரும்பி நல் கனி நீத்து அன்ன – தேம்பா:29 4/1
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2
சேர் நலம் விரும்பி வானோர் சென்று வான் ஒக்கும் கானே – தேம்பா:30 63/4
மீய் விளை இன்பொடு யாவரும் வாழ்ந்து உண விரும்பி நானே விருந்து ஆவேன் – தேம்பா:32 44/2
வீடு செய் நயத்தொடு விரும்பி நோக்கினன் – தேம்பா:34 7/2
வில் எழுந்தது காண விரும்பி அன்று – தேம்பா:36 15/1
மின்-பால் இருந்து நிழல் ஒதுங்க விரும்பி அரிதாய் எனை வளர்த்தான் – தேம்பா:36 23/3
மேவி நின்றவர்க்கு வேண்டுவ வெறுப்ப விரும்பி நீ அளிக்கும் ஏழ் வரங்கள் – தேம்பா:36 32/3
மீன் மேல் விளங்கும் வளன் பதத்தில் விரும்பி சாத்தி மீண்டு உரைத்தார் – தேம்பா:36 131/4

மேல்


விரும்பிய (7)

ஆரியர் விரும்பிய அருளின் செல்வம் ஆய் – தேம்பா:10 79/2
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
இ திறத்தினால் அன்றோ இருள் விரும்பிய
மை திறத்து அடல் கொளும் மண்ணை கங்குலில் – தேம்பா:24 50/1,2
இன்று இணை அடியை சூடி விரும்பிய நிலையின் ஊங்கும் – தேம்பா:25 73/2
மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட – தேம்பா:26 109/2
மின்னல் நேர் ஒழி இன்பம் விரும்பிய
அன்ன நேரலன் கோடணை ஆற்றலோடு – தேம்பா:26 179/1,2
மிக்கு உடை செல்வ வல்லோன் விரும்பிய நன்று இது என்பான் – தேம்பா:33 10/4

மேல்


விரும்பியதும் (1)

முன் செய்கை அனைத்தும் அவண் தோன்றி தீமை முயன்றதும் உள் விரும்பியதும் உரைத்த சொல்லும் – தேம்பா:11 47/1

மேல்


விரும்பிலன் (1)

விண் புறத்து எரி மின் ஒளி விரும்பிலன் ஆகி – தேம்பா:29 107/3

மேல்


விரும்பிலீர் (1)

பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4

மேல்


விரும்பினர் (1)

விருந்தினார் முகம் விரும்பினர் கண்டு என மலர்ந்து – தேம்பா:12 57/1

மேல்


விரும்பினார் (1)

கொன்னை காட்டிய கோலம் விரும்பினார்
பொன்னை காட்டு அழல் போன்று அரிது உன் தயை – தேம்பா:25 97/2,3

மேல்


விரும்பினான் (1)

விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி – தேம்பா:12 77/1

மேல்


விரும்பு (1)

விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4

மேல்


விரும்புகின்ற (1)

மேவ நயம் செய் மற்று எவையும் விரும்புகின்ற நசை தானே – தேம்பா:6 51/2

மேல்


விரும்புதல் (1)

வேறு ஆய் உறவாட விரும்புதல் என் – தேம்பா:15 23/4

மேல்


விரும்பும் (3)

மாலை ஆர் இருள் விரும்பும் மாக்கள் காண் – தேம்பா:1 19/3
பொறையினார் விரும்பும் வாழ்க்கை புரையினால் சிதைவுற்றார் என்று – தேம்பா:9 127/1
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2

மேல்


விரை (45)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி – தேம்பா:1 7/1
ஆம்பல் வாய் நறும் விரை அவிழ்த்து விள்ளிய – தேம்பா:1 57/1
விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/4
மள்ளும் விரை ஆலயம் மல்கியதே – தேம்பா:5 105/4
அருப்பு விரை மலர் தளிர்த்து நறு மது அவிழ்த்த வளன் உடை கொடியினை – தேம்பா:5 114/1
விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/2
விண் படும் உடுக்கள் சூழ்ந்த விரை கொடி கன்னி இவ்வாறு – தேம்பா:7 2/3
மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/4
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/4
கஞ்சமோ விரை கஞ்சம் உள் முத்தமோ – தேம்பா:8 85/1
விரை செயும் கனி ஈந்து விருந்து எனா – தேம்பா:9 46/3
விரை செயும் கொடியினான் நுழை பல் வேலை தேன் – தேம்பா:9 86/1
விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
மீன் வயிறு ஆர் உரு காட்டி விண்ணோன் எய்தி விரை கொடியோய் – தேம்பா:13 4/2
விரை நிரை மலர் உரு வேய்ந்த இ பிரான் – தேம்பா:18 7/3
அயின்று எழும் விரை வாய் தாழை அலர் மடல் பள்ளி பல் நாள் – தேம்பா:19 11/1
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
மரு பொழிலே விரை பணையே வளர் யூதேய நாட்டிலிருந்து – தேம்பா:20 22/2
மீன் நிறத்து அலர்ந்த பைம் பூ விரை நிறத்து ஒழுக தீம் தேன் – தேம்பா:20 39/1
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து – தேம்பா:20 72/2
விரை வளர் வனத்திலும் வினை செய்து உள் சுடும் – தேம்பா:20 128/2
விரை வளர் மலர் விள் சோலை வெயில் அற நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:21 3/1
விரை கிடந்த மலர் விள்ளிய-காலை – தேம்பா:21 16/3
விரை உயிர்ப்பொடும் இவர் விளித்தல் போலும்-ஆல் – தேம்பா:22 28/4
விரை தரும் புகையும் வெறி மாலையும் – தேம்பா:23 36/3
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில் – தேம்பா:26 72/1
வாய்ந்தன மணியின் பூவின் மலர்ந்தன விரை செய் தீம் தேன் – தேம்பா:27 18/1
ஈரம் ஒன்று இல இறைத்தன பயன் இல விரை ஆம் – தேம்பா:27 19/1
விரை வளர் தாரினான் வெருவி விம்மினான் – தேம்பா:27 47/4
கோதை வாய் விரை செய் மார்பன் கூய்-மின் என்று அவனும் வந்தான் – தேம்பா:27 72/1
விரை செய் கொடியோன் விழா அணியின் விரும்பி நோக்கி மீண்டு உய்ய – தேம்பா:27 125/1
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/4
விரை ஈரம் அறா விரி பூம் தடமே – தேம்பா:30 24/2
விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/4
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல் – தேம்பா:33 6/1
விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும் – தேம்பா:36 7/1
மேவி மீ எழு முன் விரை தாமரை – தேம்பா:36 8/1
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2

மேல்


விரைத்த (2)

விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
விரைத்த வேலியே விளைவுற பாய் புனல் போன்றே – தேம்பா:32 104/1

மேல்


விரைந்து (12)

மீ எழ துகள் விரைந்து பின் உறல் – தேம்பா:1 21/2
ஈங்கு ஆய யாவும் இழிவு என்று விரைந்து அகன்றாள் – தேம்பா:5 83/4
தூய ஆரியர் விரைந்து அரும் தொடர்பொடு தொகுத்தார் – தேம்பா:6 64/4
மின் அன்ன விரைந்து இரிய உரும் என்று அன்னார் விடைந்து உடற்ற – தேம்பா:10 64/2
மேவும் பாலால் விரைந்து இறைஞ்ச வேந்தர் மூன்று எய்திய ஆறும் – தேம்பா:10 150/3
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
வேரி அம் தாரினான் விரைந்து எழுந்தனன் – தேம்பா:13 8/1
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து
ஆறா அழல் பெய் அரி அன்னார் ஆறு நாளைக்கு ஒரு காலை – தேம்பா:15 16/2,3
மெய் வரும் சுருதி நாதன் விரைந்து அடைக்கலம் வந்தாரை – தேம்பா:15 45/2
மீன் வழங்கு விண்ணோர் விரைந்து எய்தினார் – தேம்பா:26 82/4
வே முரசு அறைவி என்றான் விரைந்து அவன் தொழுது போனான் – தேம்பா:36 82/4
மின் நாக மணி மார்பன் மிளிர் தாள் ஏத்தி விரைந்து உற்றான் – தேம்பா:36 100/4

மேல்


விரையில் (1)

மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1

மேல்


விரையின் (1)

இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4

மேல்


விரைவில் (3)

கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/3
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4

மேல்


விரைவின் (2)

ஆழ் திரை விரைவின் நீக்க ஆதவன் கதித்து தூண்டும் – தேம்பா:7 20/2
வீம்பு உடை மரபினோர் விரைவின் போயினார் – தேம்பா:27 60/4

மேல்


விரைவு (2)

எங்கணான் நம்பி என்றார் எழும் விரைவு இவரும் சென்றே – தேம்பா:27 66/2
வரைத்த மாமையால் விரைவு இல வாழ்வதும் நோக்காய் – தேம்பா:32 104/4

மேல்


விரைவுற்று (1)

விண் புதைத்து அன மினின் விரைவுற்று ஏறினார் – தேம்பா:26 19/4

மேல்


விரைவோடு (1)

மிறையோடு விரிந்தன பொய் எனவோ விரைவோடு படர்ந்து பொதிர்ந்து பொர – தேம்பா:24 29/3

மேல்


வில் (120)

வில் தங்கும் இரவி காலும் வெயில் பிழம்பு அனைய நாறி – தேம்பா:2 7/2
ஆர்த்தன முகில்-இடை அவிர் வில் மானுமே – தேம்பா:2 20/4
வருந்து அமர் கடந்த வில் மழுவினோடு மற்று – தேம்பா:2 30/3
பெற்றி ஆர் குணில் கவண் பெரும் வில் நேமியோர் – தேம்பா:2 34/1
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2
செறிவுற்று ஆசையின் தெய்வம் ஏற்றி வில்
நெறிவுற்று ஆர் நுதல் நிலத்தில் தாழ்ந்தனன் – தேம்பா:4 4/2,3
வார் வளர் முரசம் ஆர்ப்ப மணி வளர் நகரம் வில் செய் – தேம்பா:4 46/2
வில் ஏவிய கோல் விழியார் அறை தீம் – தேம்பா:5 91/1
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
தீய் பெறும் வளைத்த வில் நிமிரும் சீர்மையால் – தேம்பா:7 94/3
வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய் – தேம்பா:8 1/2
என்று உதிர் இரவி வில் எதிர் திருப்பல் ஆ – தேம்பா:8 42/1
பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/3
வில் ஆர் அறிவோய் விழையும் தொழிலை விடல் ஆகாதோ – தேம்பா:9 28/4
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி – தேம்பா:9 71/1
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/3
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/4
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள் – தேம்பா:9 88/2
சிலம்பு மேல் வல சீறடி ஊன்றி வில்
அலம் புனைந்த பொன் தூண் அயல் பொன் மலை – தேம்பா:10 30/2,3
கரும்பு வில் ஏவிய வெம் கணையாய் மனமே கருக – தேம்பா:10 47/2
வில் என கவின் உரு விரி விண்ணோர் உறீஇ – தேம்பா:10 80/2
வில்லும் வாளியும் ஆழியும் வில் செய – தேம்பா:11 21/2
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு – தேம்பா:11 85/2
பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/4
விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி – தேம்பா:12 6/3
ஏர் முகம் புதைத்த வில் இவர் செய்து எய்தலால் – தேம்பா:12 32/1
அம்பு உகை வில் என அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/1
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
தோல் இல்லன வசியோடு உயர் கதை இல்லன சுளி வில்
கால் இல்லன வடமோடு ஒரு கடை இல் என மடிவார் – தேம்பா:14 50/3,4
பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4
நஞ்சு ஆடிய நாணி வில் வவ்வி அறா – தேம்பா:15 22/3
வில் முகத்து அம்பின் சென்று வேந்தர் ஐந்து இறைஞ்சி சொல்வான் – தேம்பா:15 48/1
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/2
விடு கணை யாவையும் வீழ்த்தலில் வில் விசையால் – தேம்பா:15 67/2
இ தகவு உற்றது என கடி நக்கு இடி வில்
அ தகவோன் அவர் மீது வளைத்தமையால் – தேம்பா:15 69/1,2
வேல் அற வாள் அற வில் அற வீரர் அற – தேம்பா:15 71/1
மேல் அறம் மேவினன் வில் உகும் மாரி அறா – தேம்பா:15 71/4
வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
எரி கெட சினந்த வில் எறிந்த மாரி முன் – தேம்பா:15 140/1
வரிந்த வில் கனையனை நோக்கி வந்து எதிர் – தேம்பா:15 141/3
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
தடவி திரி இயமற்கு இணை தட வில் குனி கனையன் – தேம்பா:15 144/1
சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/4
வசை உண்டு உற ஒலி பொங்கின மடி வில் முகம் அறவே – தேம்பா:15 145/4
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4
வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற – தேம்பா:16 8/3
வான் பிறை உறழ் வில் வாங்கி மறம் கொடு மயங்கி தம் மேல் – தேம்பா:16 40/3
நேர் இரு வய வில் கோலி நேர் அலால் தமில் தாழ்வு இன்றி – தேம்பா:16 44/3
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/2
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
மின் நிற கொடியை சூடி விளங்கிய மணியின் வில் செய் – தேம்பா:19 14/1
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
வில் கலத்து உரு நிலா இலக விட்டு அமரர் சூழ் வியவர் ஆக – தேம்பா:19 24/1
வில் கலத்து எழில் நலோர் விளிப்ப வீசியே – தேம்பா:20 3/4
வில் சாயல் கண் கனிய விரும்பி நோக்கி மதி புத்தேள் – தேம்பா:20 29/2
வில் கலத்து அலர்ந்த இ கா விரும்பி வந்தனர் ஆர் என்றான் – தேம்பா:20 36/4
தூசு அனை மரங்கள் சூழ்ந்த துணர் பொழில் முன்னி வில் செய் – தேம்பா:20 42/1
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
வில் பட வழங்கி வளம் பெறல் அரிய வினை என அதிட்டனும் கூற – தேம்பா:20 81/2
வில் கொண்ட தரளம் ஒப்ப மீள ஒன்று உதித்தது என்றான் – தேம்பா:20 105/4
வில் கலத்தில் ஒளிர் பூ விரி தாது – தேம்பா:21 18/3
மழு வாய் வழி வேல் வழி வில் வழியும் மலி அக்கி புகைப்ப மதத்த உவா – தேம்பா:24 25/2
பிழையின் வழி வழி துயரின் மலியன பெரு வில் வழி வழி கணை அதன் – தேம்பா:24 42/1
வில் திறத்து வியன் தவம் ஏந்தி அம்பின் – தேம்பா:24 56/3
மின் எதிர் விளக்கு என விரிந்து வில் செய – தேம்பா:26 24/1
வான் கலந்த வில் வனப்பொடு செம்_சுடர் வயங்க – தேம்பா:26 71/1
வில் உடம்பு என வேய்ந்தன காட்சியால் – தேம்பா:26 90/2
வில் முகம் காட்டும் நூலோர் வெயில் பளிங்கு இன்றி அன்றோ – தேம்பா:26 113/4
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/2
விசை செய் வில் பகை வில் தொழில் காக்கினும் – தேம்பா:26 177/3
விசை செய் வில் பகை வில் தொழில் காக்கினும் – தேம்பா:26 177/3
வில் வினை வளை கை பற்றி வேறு இருந்து உரைமோ காளாய் – தேம்பா:27 70/3
வில் செய்வார் கொண்ட ஆறும் வெம் கணை தொடுத்த ஆறும் – தேம்பா:28 10/1
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
வில் செய்கை அமர் பூட்டி விண்ணவரை புண்படுத்தி – தேம்பா:28 77/3
அணியும் பாங்கோ நிற்கு எளிது என்பாய் கணை வார் வில்
பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/3,4
விது கலத்து இழிந்த வில் போல் விரித்த நூல் அனைத்தும் கேட்டு – தேம்பா:28 127/2
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 155/2
வில் என உரு என ஒன்றும் வேய்ந்து இலாது – தேம்பா:29 29/2
எள்ளா வில் தலைவன் யூதர் நாட்டில் இருந்தேன் நான் – தேம்பா:29 54/2
வில் நரம்பு ஒலி கணை வினையின கைமையார் – தேம்பா:29 61/3
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/4
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல் – தேம்பா:29 113/1
நடம் புரை அசை குழை நக்கி வில் செய – தேம்பா:29 121/2
வில் உரு கணவனை விழித்த கண்ணினால் – தேம்பா:30 60/3
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2
வில் ஒளி முகத்து முன் விண்டு அலர்ந்து உளம் – தேம்பா:31 95/2
விண் இடத்து உலாவி வில் விளங்கு வேந்தரை – தேம்பா:32 53/2
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
மயில் அகல் தோகையும் மணியும் வில் செய – தேம்பா:32 57/1
மின் நிறத்து உரு சிலர் விரி வில் வீசிய – தேம்பா:32 62/1
வில் திறம் மனத்தில் தரு விஞ்சை நலம் விஞ்ச – தேம்பா:35 29/1
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4
அல் பிழம்பு அற வில் ஆர் மற்று அனைவரும் பினர் வந்து ஆர்ப்ப – தேம்பா:35 40/2
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/3
வான் அளித்த வளம் கொடு வாழ வில்
மீன் அளித்த விசும்பு உயர்வாய் என்றான் – தேம்பா:36 11/3,4
வில் எழுந்தது காண விரும்பி அன்று – தேம்பா:36 15/1
வகை விரிந்த வில் வாகனத்து ஏறினார் – தேம்பா:36 16/4
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3
கை செவி வளை வில் வீச களித்த மின் ஆடி பாடி – தேம்பா:36 93/3
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில்
உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய் – தேம்பா:36 123/2,3
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2
காம்பா அணி வில் வீசிய தன் கன்னி துணைவி களித்து இசைத்த – தேம்பா:36 132/2

மேல்


வில்-இடை (1)

வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய – தேம்பா:16 49/1

மேல்


வில்லால் (5)

பளிக்கு வேய் செப்பில் உண்ட பருதி சூழ் எறிக்கும் வில்லால்
தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/1,2
மற்ற நூல் போல வாய்ந்த மறை நெறி ஒழுகல் வில்லால்
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ – தேம்பா:28 9/2,3
புருவ வில்லால் கண் கணைகள் புண்பட்டு உள் உயிரும் – தேம்பா:28 28/1
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால்
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/2,3
மேனி நின்று இழிந்த கற்றை விண்ணவர் ஐவர் வில்லால்
ஊனில் நின்று இழிந்த செந்நீர் உக கடல் படையை வென்றார் – தேம்பா:30 132/3,4

மேல்


வில்லான் (2)

துதியால் நிகரா வலியான் சுடும் ஏறு வில்லான்
திதி யாவும் எரிந்து கெட தழல் திக்கு கண்ணான் – தேம்பா:16 17/1,2
புதி வளர் திங்கள் கோட்டு புரை வளர் அசனி வில்லான்
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/1,2

மேல்


வில்லில் (3)

வெல்வேம் வெல்லும் வல்லமையோ வீர வில்லில் மாரியினோடு – தேம்பா:15 15/2
விது வீசிய வில்லில் வெலற்கு அரியான் – தேம்பா:15 28/1
மேல் மன்னிய வீரியர் வில்லில் உகும் – தேம்பா:15 38/1

மேல்


வில்லின் (6)

வில்லின் முகத்து இன் தாய் மகனை ஏந்தி விழைவு உற்ற – தேம்பா:3 56/2
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
வில்லின் மேல் இவர் செம் புனலின் மை இட்டு மெலிவு அற விளங்கலே செய்வான் – தேம்பா:18 38/4
வில்லின் மாரியின் நாதன் விளம்பினான் – தேம்பா:24 66/4
வில்லின் மாரியின் விண்ணவர் நின்று இசை – தேம்பா:25 99/1

மேல்


வில்லினர் (2)

ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
பொன் நாணினர் மணி வில்லினர் பொறி அம்பினர் புகையும் – தேம்பா:15 142/1

மேல்


வில்லினன் (2)

சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன்
பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன் – தேம்பா:15 131/1,2
கோல் நிமிர் வில்லினன் குளித்து இன்பு உண்டு அலால் – தேம்பா:29 89/3

மேல்


வில்லினால் (2)

மேவி வான் தொழும் தன் தவ வில்லினால்
தூவினால் என கெட்டு அதிர் சோகு எலாம் – தேம்பா:24 59/1,2
எந்தை நீ தவத்து ஏந்திய வில்லினால்
நிந்தையாய் வெறி வென்றனை நின் பெயர் – தேம்பா:24 67/1,2

மேல்


வில்லினான் (2)

ஒளி தவழ் அசனியை உமிழ்ந்த வில்லினான்
அளி தவழ் நிழல் செயும் அருள் குடையினான் – தேம்பா:3 3/1,2
கோடை நாள் அசனியை குழைத்த வில்லினான்
பாடையாய் இகல் உரம் பழக்கும் வாளினான் – தேம்பா:29 57/2,3

மேல்


வில்லினை (1)

வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி – தேம்பா:30 128/2

மேல்


வில்லும் (3)

வில்லும் கரமும் விரி சீறடியும் – தேம்பா:5 92/3
உளிக்குமே மணமும் வில்லும் ஒளி முகத்து ஒழுகிற்று அம்மா – தேம்பா:7 26/4
வில்லும் வாளியும் ஆழியும் வில் செய – தேம்பா:11 21/2

மேல்


வில்லை (3)

வில்லை நிகழ்த்திய மெய் மறையின் விதி உண்மை நிகழ்த்திய தூய் – தேம்பா:1 72/2
வில்லை தாராய் வேய்ந்தனன் அன்பு ஆர் விதி சொல்வான் – தேம்பா:11 80/4
வெம் தார் வெய்யோன் புழுங்கிய தன் வில்லை சுருக்கி புது மகளிர் – தேம்பா:12 8/3

மேல்


வில்லொடு (1)

வில்லொடு வயவரும் மிடல் இடும் அமர் அலது – தேம்பா:15 176/1

மேல்


வில்லோடு (1)

வில்லோடு உறும் ஓர் நகையோ விரி நூல் – தேம்பா:30 27/2

மேல்


வில்லோய் (1)

கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4

மேல்


விலக்கம் (1)

விலக்கம் ஆக நாதன் ஆகி மெலிய மைந்தன் என்று உளாய் – தேம்பா:7 34/3

மேல்


விலக்கி (3)

மெய் கலந்த பொய் விலக்கி மெய் கொள்பவர் வினை போல் – தேம்பா:1 15/1
வீர யோகத்து யூதர் விலக்கி மிக்கு அல்லல் செய்தான் – தேம்பா:14 22/4
நச்சு அரவு ஒக்கும் வாளி நவிழ்த்து அவை விலக்கி மீட்டு – தேம்பா:16 43/2

மேல்


விலக்கிய (2)

தீயவை விலக்கிய சிறப்பின் தேவு அருள் – தேம்பா:3 51/1
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி – தேம்பா:28 55/2

மேல்


விலக்கில் (1)

இற்றை நான் செய்யா ஆண்டவன் விலக்கில் இயன்று உறு நோய் துயர் இடுக்கண் – தேம்பா:23 112/1

மேல்


விலக்கினர் (1)

வேட்பது ஓர் வினை விலக்கினர் மானிடர் ஆயின் – தேம்பா:23 87/1

மேல்


விலக்கினார் (1)

வெடித்து அவர் நக கொடும் விதி விலக்கினார் – தேம்பா:27 103/4

மேல்


விலக்கினான் (2)

விருப்பமோடு இறையவன் விலக்கினான் அரோ – தேம்பா:3 50/4
நாதன் மிக்கு உரைத்து உணா நனி விலக்கினான் – தேம்பா:27 110/4

மேல்


விலக்கினானே (2)

சிகி கிழி தடத்த கண்ணான் செப்பலும் விலக்கினானே – தேம்பா:23 67/4
விஞ்சு இவர் இறைவன் தாழ்தல் வினை மிக விலக்கினானே – தேம்பா:29 77/4

மேல்


விலக்கு (2)

வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில் – தேம்பா:32 38/3

மேல்


விலக்கு_அரும் (1)

வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில் – தேம்பா:32 38/3

மேல்


விலக்கும் (2)

புகன்ற அம்பு எழுதும் ஆறும் பொருது அவை விலக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/1
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4

மேல்


விலக (5)

சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
விலக தாவிய மீ களி கூர்ந்ததே – தேம்பா:7 51/4
கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
மீன் ஒக்க பாவ இருள் விலக மிளிர் விழி கொண்டான் – தேம்பா:34 41/1

மேல்


விலகல் (1)

வலம் புரி தவத்தின் நாம் அ வலை உறா விலகல் வேண்டும் – தேம்பா:28 154/3

மேல்


விலகி (9)

மெய் திறத்து எறிந்த கற்றை விலகி நீத்து இறங்கினாள் என்று – தேம்பா:9 95/3
மிடை நகர்-கண் பதி அல்லது என்றோ இன்னார் விலகி எமக்கு – தேம்பா:10 75/2
வெஃகு என துணைவியே விலகி தானும் நல் – தேம்பா:10 90/3
மேல் வரும் நிரையின் சாய்ந்து விலகி நின்று ஒலி கொண்டு உற்ற – தேம்பா:15 83/3
விலகி யாவும் விளங்கிய வெம் சுடர் – தேம்பா:26 182/3
வினை-இடை விளை செயிர் விலகி ஞாபக – தேம்பா:27 1/3
பொருள் திறம் தகா பொறி நெறி விலகி மெய் உணர்வின் – தேம்பா:27 25/3
விலகி தவிர் தன்மை என்னோ என்ன விழுந்து இறைஞ்சி – தேம்பா:29 25/3
விலகிட துகள் எலாம் விலகி ஈர் அறம் – தேம்பா:35 7/2

மேல்


விலகிட (1)

விலகிட துகள் எலாம் விலகி ஈர் அறம் – தேம்பா:35 7/2

மேல்


விலகு (3)

விலகு எலா நயங்கள் தாங்கிய குடிகள் விழைவொடு வதிந்தன தன்மைத்து – தேம்பா:2 50/3
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/3

மேல்


விலகுப (1)

மழை தலை விலகுப வளர்ந்த மாடங்கள் – தேம்பா:2 16/1

மேல்


விலகும் (2)

மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/4
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர் – தேம்பா:21 26/2

மேல்


விலகுவான் (2)

மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/4
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால் – தேம்பா:35 45/2

மேல்


விலங்கல்-தன்னை (1)

வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல – தேம்பா:16 49/2

மேல்


விலங்கலும் (1)

செல்லின் மேல் வரையில் வரைந்த நூல் இவன் தான் தீட்ட ஓர் விலங்கலும் ஏறி – தேம்பா:18 38/1

மேல்


விலங்கின் (2)

வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3
ஏழ் வரும் வருடத்து இவ்வாறு இழிபட விலங்கின் சாயல் – தேம்பா:29 84/1

மேல்


விலங்கு (8)

விலங்கு ஒளி பரப்பு உற விரித்து நல் பகல் – தேம்பா:9 113/3
துயர் இயல் தோன்று இடம் விலங்கு துன் இடம் – தேம்பா:10 83/3
விலங்கு எழும் இடம் எனா வெறுத்த அ முழை – தேம்பா:10 85/3
அந்தர மேலவர் வணங்கும் அரசர் பிரான் விலங்கு இனங்கள் அடையும் அன்ன – தேம்பா:11 110/2
கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/3
உற்று முதல் வீடு இல விலங்கு உறையுள் வந்தாய் – தேம்பா:14 7/3
நோய் முகத்து விலங்கு உறையுள் நுழைந்து இறையோன் பிறப்பானோ – தேம்பா:23 75/4
புலம் கலந்த கான் பொதிர் விலங்கு இன துணை இனிதே – தேம்பா:26 67/4

மேல்


விலங்கும் (1)

கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4

மேல்


விலது (1)

பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான் – தேம்பா:15 129/2

மேல்


விலாவினோடு (1)

கோள் அழுந்திய கொள்கையின் விலாவினோடு இரு கை – தேம்பா:35 68/3

மேல்


விலாவை (1)

ஈட்டியால் விலாவை தாக்கி அடைக்கலம் எவர்க்கும் செய்ய – தேம்பா:35 50/3

மேல்


விலின் (1)

கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2

மேல்


விலை (9)

விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/4
விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின் – தேம்பா:17 27/3
விலை வளர் மகளிர் நெஞ்சின் வெயில் பகல் இருளிற்று ஆகி – தேம்பா:18 27/3
விரும்பி தேடிய விலை பொருள் கண்டு என உள்ளம் – தேம்பா:25 29/1
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/4
விலை வைத்த மகளிர் வஞ்ச வினை கொடு மருண்டாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 134/4
நய நலம் கொள்ள நானே நல்கிய விலை இதோ என்று – தேம்பா:35 42/2
விலை வரம்பு அற்று அமைத்த முடி வேந்தர் வேந்தன் தொழுது அணிந்தான் – தேம்பா:36 101/4

மேல்


விலைமாது (1)

விடம் புனைந்த நலம் பொறித்த விலைமாது என்னும் தாலிலை ஓர் – தேம்பா:17 30/3

மேல்


விலையின் (1)

சாம்பிய விலையின் பொன்னும் தம்பி-கண் ஒளித்து வைப்ப – தேம்பா:20 109/2

மேல்


விலையினால் (1)

விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3

மேல்


விலையினோடு (1)

விலையினோடு இகல்வன விரி அணி மணிகள் – தேம்பா:2 58/2

மேல்


விழ (25)

படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ
நிவரும் மணி அணி குடையொடு கொடிகளும் நிறைய வெளி வெளி நிரை நிரை நிகழ்வரே – தேம்பா:8 63/3,4
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1
அன்று ஆங்கு நொய் அடியாள் அயர்வுற்று சோர்ந்து விழ
பொன் தாங்கு பொறை திண் தோள் பொலிந்த உம்பர் தாங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 20/2,3
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான் – தேம்பா:13 38/3
பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ
ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/3,4
விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ
கொடி அற்ற இரதம் அற உரம் அற்ற வலவன் அற அடி அற்ற குதிரை அற மின் – தேம்பா:15 117/2,3
வரைத்த வயிர கவசமும் துணிபட படு பல் வாளி உரம் மூழ்கி விழ ஓவான் – தேம்பா:15 128/4
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/3
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/2,3
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/3,4
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3
பிறை புதைத்தன முடி விழ உளம் அறு பிணி புகைத்தன இறையவன் அலறி நல் – தேம்பா:15 164/1
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4
வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ – தேம்பா:25 82/3
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/3,4
வீக்க நல் தவ வேர் விழ பொறை தயை கவட்டால் – தேம்பா:26 70/2
பத்திய மணி விழ படர்ந்த கேவணம் – தேம்பா:31 18/1
ஈர நீர விழ திரையே வனத்து – தேம்பா:32 9/2
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1

மேல்


விழலின் (1)

விழலின் தான் சிறைபடுத்தும் வேலியே – தேம்பா:1 28/4

மேல்


விழவே (1)

மேல் நேர் உள முகிலின் துளி மேல் நேர் கணை விழவே
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/2,3

மேல்


விழா (11)

தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
தொடுத்த உவப்பில் இன்பு ஒழியா தோன்றிற்று அன்று ஓர் விழா அணியே – தேம்பா:12 9/4
காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4
செறி விழா அணியின் சிறப்பு ஆடின – தேம்பா:21 36/2
கடல் விளை அரவத்து அன்னார் களி விழா அணி கொண்டாட – தேம்பா:23 63/3
ஈங்கு ஒரு விழா அணி என்ன மூவரே – தேம்பா:24 12/1
விரை செய் கொடியோன் விழா அணியின் விரும்பி நோக்கி மீண்டு உய்ய – தேம்பா:27 125/1
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/4
விரிந்த வாம விழா அணி ஆயதே – தேம்பா:33 12/4
மீன் அரும்பின விண்ணவர் விழா அணி விளைத்தார் – தேம்பா:35 73/4
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/3

மேல்


விழாவினை (1)

விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4

மேல்


விழாவை (1)

மிகு மணி விழாவை காண விண்ணவர் வந்தது ஒத்தார் – தேம்பா:36 92/4

மேல்


விழி (65)

நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
புனலே பொருவா விழி பொங்கு இழையாள் – தேம்பா:5 64/4
சென்று ஆர் விழி நீர் திரை மாற்றி அறாத – தேம்பா:5 75/3
பரிவாய் விழி விண்டனர் பார்க்குதலும் – தேம்பா:5 93/2
பருகு ஆயின எம் விழி பார்த்தலின் நாம் – தேம்பா:5 99/2
படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
அருகு மண்ட வந்து கொழு விழி உவந்து அருந்து நயன் அளவு அகன்று வந்து மிடைய – தேம்பா:5 147/1
தெள் அரிய சேடர் மிசை உள்ளமொடும் ஊரும் விழி
கள் அவிழு கான் அலர்கள் விள்ள அளி வீழ்வது போல – தேம்பா:5 152/3,4
வளம் படு விழி சிவந்து அழுது வேண்டினாள் – தேம்பா:7 95/4
மீன் நிலாவு இரு விழி மேய்ந்து உள் தேறுவான் – தேம்பா:9 87/4
கன்னிய விழி மழை கான்று கான்று உயர் – தேம்பா:9 92/3
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ் – தேம்பா:9 100/2
தூற்றுவான் இரு விழி சொரிந்த மாரியை – தேம்பா:9 117/2
மீன் தனை கசடு என்று ஓட்டி விழி கடந்த ஒளி நிற்பானை – தேம்பா:9 119/3
வாள் நிலா விழி நித்திலம் வார் முகம் – தேம்பா:10 42/3
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
சூழ்ந்து சூழ்ந்து உள இன்பு அறா மழை தூவ நீள் விழி வாழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/3
மீன் வரம்பு என மின்னு நீள் விழி மீண்டு இமைப்பு இல காண் வளன் – தேம்பா:10 132/1
விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான் – தேம்பா:10 149/2
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/4
மின் தவா விழி தூவி விளம்பினாள் – தேம்பா:11 25/4
சிலர் வாள் விழி முத்து அணி சேர்க்குவரே – தேம்பா:11 75/4
விழி இன்றி இறை ஈந்த மேதையினால் அறிந்து உளத்து வியப்பு உற்றாரே – தேம்பா:11 111/4
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த – தேம்பா:12 61/3
சீர் வளர் விழி மலர் சிறந்து முத்து உக – தேம்பா:13 14/3
எதிர் தரும் விழி கலந்து இனிதின் சாய்ந்தனன் – தேம்பா:13 15/2
ஆகங்கள் வேக விழி கண்கள் வேக அறை நாவும் வேக அலை கொள் – தேம்பா:14 134/3
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/2
ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/3
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ – தேம்பா:15 163/2
மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு – தேம்பா:16 48/3
பன்னினார் விழி குடைந்தார் பல் நாள் கோற சிறை வைத்தார் – தேம்பா:17 35/4
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/2
பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1
தாளை உண்ட மலர் தன் விழி ஆம்-ஆல் – தேம்பா:21 17/4
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண் – தேம்பா:21 25/1
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2
தரங்கம் என ஓங்கி விழி தத்து தழல் தாக்க – தேம்பா:23 49/2
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/3,4
அழல இரு விழி அழல மற மனம் அழல இரு செவி அழல வாய் – தேம்பா:24 38/3
உருவி ஏந்திய உவணி மின் விழி உருவ வெய்து உறீஇ உளை உளம் – தேம்பா:25 81/1
புன்கணே உயிர் பருகவே ஒரு புனல் அறா விழி பொழியுமே – தேம்பா:25 83/4
தூக்கினான் விழி தூவும் நீர் – தேம்பா:27 138/1
தகைத்து அக பல் இதழ் பதவில் தார் விழி
நகை தக பிறை நுதல் நளின வாய் என – தேம்பா:28 50/2,3
இனையவே பலவும் கூறி இரு விழி குருடர் யானை – தேம்பா:28 70/1
துஞ்சு இலா விழி தோய் அழல் தூவலும் – தேம்பா:28 105/3
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
ஆற்றும் நீர் இல சலம் ஆற்று இலார் விழி
ஊற்றும் நீர் ஒன்றினை உவப்பு என்று ஆடுவான் – தேம்பா:29 60/3,4
மேதை கெட்டு இருண்டு இரு விழி கெட்டு எள்ளிய – தேம்பா:29 92/2
பொலித்தன விழி தழை விரிய நோக்கிய பொறி கெழு மயில் திரள் அரிய கூத்து எழ – தேம்பா:30 90/3
தேன் விளை மலர் விழி திறந்து நோக்கிய – தேம்பா:30 147/1
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை – தேம்பா:31 5/3
தீயும் நீ பொறுப்பவன் சிறுவ எம் விழி
பாயும் நீருடன் உயிர் பறிப்பவோ இதோ – தேம்பா:31 21/2,3
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4
எரிந்த மீன் விழி தாழ்ந்து இணையா அருள் – தேம்பா:31 75/3
விள் அம்பு ஆடிய என் விழி பேர்கிலேன் – தேம்பா:31 77/4
சுனை அனை விழி விடா தொடுத்த நீரினால் – தேம்பா:31 96/1
மீன் ஒக்க பாவ இருள் விலக மிளிர் விழி கொண்டான் – தேம்பா:34 41/1
மீன் நக தெளிந்து மின் என் விழி அகத்து உருவ தாக்கி – தேம்பா:35 43/3
மஞ்சு அஞ்சுக வன்னி விழி களிறும் – தேம்பா:36 63/1

மேல்


விழிக்கும் (1)

துன்_அரும் எழில் செய் இன்பு உணும் விழிக்கும் சுருதி நூல் இனிதினில் காட்ட – தேம்பா:2 44/1

மேல்


விழிகள் (4)

பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள்
வான் நிலா எறிக்கும் மகவினை நோக்க மலர்ந்த பின் வம்-மின் என்று அழைப்ப – தேம்பா:12 71/2,3
வேட்டு இளம் விழிகள் விண்ட இளம் தரு நடுவில் கண்டான் – தேம்பா:20 38/4
கொழும் தழல் விழிகள் தும்மி குணுங்கு இனத்து அரசன் நெஞ்சத்து – தேம்பா:24 5/2
விழுந்தன கதிர் திரள் விழிகள் கூச உள் – தேம்பா:26 136/1

மேல்


விழித்த (5)

ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/3
நீங்கிய அவா உள் பொங்கலின் விழித்த நினைவு உணராது அவன் சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 72/4
வில் உரு கணவனை விழித்த கண்ணினால் – தேம்பா:30 60/3
எண் கவர் தயையின் பார்த்து என சூசை விழித்த கண் வினை அருள் அளவோ – தேம்பா:36 113/4

மேல்


விழித்தல் (1)

மீட்பு_அரும் விளிவு உற விழித்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 45/4

மேல்


விழித்தான் (2)

நின்றனன் விழித்தான் ஐயம் நீக்கவும் அருகு நண்ணி – தேம்பா:7 66/2
விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான்
எஞ்சும் தன்மைத்து உதவிய தான் இயைந்த தன்மை உலகு உணர்த்த – தேம்பா:10 149/2,3

மேல்


விழித்து (10)

வேறு அரங்கில் உறங்கி விழித்து இறை – தேம்பா:7 52/1
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1
சிந்துரம் விழித்து என சினைத்த பாடலம் – தேம்பா:12 42/1
விழித்து என கண்களாக மீன் நலம் வானம் பூப்ப – தேம்பா:15 187/3
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/2
மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான் – தேம்பா:17 35/1
கான் ஆர் மலர் முகை கண் விழித்து நோக்கி கனி நகைத்த – தேம்பா:20 15/1
மின் இலா அமரரும் விழித்து உற்றார் அலால் – தேம்பா:24 44/2
மீட்பு_அரும் விடம் அதை விழித்து உய்யார் என்றாய் – தேம்பா:28 45/2
அரிந்தது என்று உறங்கும் ஆசை அமைதியால் விழித்து கொல்லும் – தேம்பா:28 151/2

மேல்


விழிந்த (1)

விழிந்த தேவரை மேவலின் அறமொடு விரதம் – தேம்பா:16 11/3

மேல்


விழிப்பதற்கு (1)

விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான் – தேம்பா:12 70/1

மேல்


விழியர் (1)

வேர்ப்பு எழ கயல் விழியர் கை வளை – தேம்பா:1 22/1

மேல்


விழியா (1)

குய்யமே விழியா தாங்கல் குய்யத்துள் ஒளித்தல் கோசம் – தேம்பா:23 60/1

மேல்


விழியார் (3)

மீன் இறைஞ்சிய மின் விழியார் உரை – தேம்பா:4 20/2
மீன் வைத்து அவிழ்ந்த விழியார் சிலரே மிடைந்தார் – தேம்பா:5 78/4
வில் ஏவிய கோல் விழியார் அறை தீம் – தேம்பா:5 91/1

மேல்


விழியால் (1)

இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால்
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/2,3

மேல்


விழியினார் (1)

செல் ஒளி விழியினார் அழுது சேர்கின்றார் – தேம்பா:31 95/4

மேல்


விழியும் (2)

பல்லும் விழியும் பவளத்து இதழும் – தேம்பா:5 92/1
மிறை செய்தது இலா விழியும் உளமும் – தேம்பா:5 97/2

மேல்


விழியே (1)

கயல் ஆம் விழியே கடல் ஆம் அவனை – தேம்பா:31 58/1

மேல்


விழியை (3)

இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை
மருளே அணுகா மூடுகின்றான் வானும் மண்ணும் வழுவாது ஆள் – தேம்பா:10 136/1,2
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3

மேல்


விழிவழி (1)

கீண்டு அளாவு அழல் விழிவழி கிளர்ப்ப விட்டு எதிர்ந்தான் – தேம்பா:3 12/4

மேல்


விழீஇயின (2)

விழீஇயின இணை பொறா விளங்க முல்லையே – தேம்பா:12 38/4
விழீஇயின உயிரை காணா வெய்துறும் உடலின் சூசை – தேம்பா:31 80/2

மேல்


விழு (14)

படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
வெளிப்பட அன்று வேணும் என விழு படை அன்பு உலாவி உறு – தேம்பா:5 129/3
வீழ் உறை பழிப்ப எங்கும் விழு நயன் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 25/4
வேறு எல்லா திருவே வைகும் விழு தவத்து இறைவ நாமே – தேம்பா:9 123/2
மேல் நிலா எறிக்கும் குரு மணி குயிற்றி விழு தக நிரை நிரை தீட்டி – தேம்பா:12 71/1
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி – தேம்பா:15 172/1
விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/2
விழு கொம்பு அன்ன வீழ்ந்து இறந்து விம்மி அழும் தாய் நனி உவப்ப – தேம்பா:19 30/3
நீடு உற விழு சடை நீட்டல் மற்றவை – தேம்பா:20 123/3
மெய்யொடு விளைந்த காமம் விழு மன கேண்மை என்ன – தேம்பா:26 114/2
வீட்டு அரு நாட்டிற்கு ஏற்ற விழு பொருள் ஆக நாடி – தேம்பா:30 72/1
மேதை பெய் திறத்து எழீஇ விழு கை கூப்பினான் – தேம்பா:30 111/4
என்று எழும் அவாவொடு விழுந்து இரு விழு தாள் – தேம்பா:35 35/1

மேல்


விழுக்கு (1)

விழுக்கு உடை அரசியல் விரும்பி கூறினான் – தேம்பா:25 56/4

மேல்


விழுங்க (1)

மா இருள் விழுங்க வான் வாய் அங்காந்து என – தேம்பா:20 1/1

மேல்


விழுங்கல் (2)

சுவா உறீஇ விழுங்கல் கண்டான் துளங்கு பொன் குன்ற தோளான் – தேம்பா:20 34/4
கா மலிந்து விழுங்கல் கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 91/4

மேல்


விழுங்கலோடு (1)

தேன் தானோ நஞ்சு அதுவோ என விழுங்கலோடு உமிழ்தல் தேற்றா நெஞ்சள் – தேம்பா:5 33/1

மேல்


விழுங்கி (2)

கீறிய புவி விழுங்கி கேடுற அவரை சார்ந்தோர் – தேம்பா:25 60/3
வேல் செய் ஆகுலத்து இருவர் முன் பட்ட நோய் விழுங்கி
சால் செய் ஓகையின் தளிர்த்து உளம் உவப்ப வான் தளங்கள் – தேம்பா:32 12/1,2

மேல்


விழுங்கிய (6)

வேட்டலால் விளி விழுங்கிய கயவன் ஆர் என்றான் – தேம்பா:3 19/4
மீன் ஒளி விழுங்கிய மேகம் போல் நசை – தேம்பா:6 32/1
பானு ஒளி விழுங்கிய பளிங்கு ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:6 32/4
வீடு அமைந்தன வாழ்வு விழுங்கிய
வீடு அமைந்தன இன்பு அது வேலை தன் – தேம்பா:7 54/1,2
விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல் – தேம்பா:26 97/3

மேல்


விழுங்கியது (1)

விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/4

மேல்


விழுங்கிற்று (1)

வீற்று உறை வெம் கதிர் விழுங்கிற்று ஆம் என – தேம்பா:20 120/2

மேல்


விழுங்கின (1)

வெம்மை பாய் அழல் விழுங்கின விருப்பினாள் உளைந்தாள் – தேம்பா:26 55/4

மேல்


விழுங்கினன் (1)

உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/4

மேல்


விழுங்கினான் (1)

விண் நலம் கெடும் கனி விழுங்கினான் என்றான் – தேம்பா:27 117/4

மேல்


விழுங்கு (2)

வெள்ளம் காட்டு வாலாமை விழுங்கு எனா – தேம்பா:10 40/3
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன் – தேம்பா:16 24/2

மேல்


விழுங்கும் (4)

வெளி தவழ் நவ மணி விழுங்கும் தேரினான் – தேம்பா:3 3/3
ஓவி நோய் செய்த இ பார் ஒருங்கு எனை விழுங்கும் இன்றே – தேம்பா:7 71/4
வெருள் இடு பொய் புகழ் விழுங்கும் காதினான் – தேம்பா:29 59/2
மெய் திறத்து அனைத்தையும் விழுங்கும் காட்சியான் – தேம்பா:32 71/2

மேல்


விழுங்குவது (1)

வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல் – தேம்பா:29 113/1

மேல்


விழுத்தினர் (1)

பிடித்தனர் கடித்தனர் விழுத்தினர் புரண்டார் – தேம்பா:23 51/4

மேல்


விழுதே (1)

ஓங்கு தம் குணத்து ஒத்த சூழ் நிலத்தில் தாழ் விழுதே
தாங்கு தொன் மரத்து அடி மணல் திண்ணையில் தங்கி – தேம்பா:12 44/2,3

மேல்


விழுந்த (1)

வீயின பகைவர் அங்கண் விழுந்த ஆயிரரும் அன்றி – தேம்பா:17 24/3

மேல்


விழுந்தன (1)

விழுந்தன கதிர் திரள் விழிகள் கூச உள் – தேம்பா:26 136/1

மேல்


விழுந்து (15)

கனத்தில் இழிந்து சாய வரை கரத்தில் விழுந்து பேர அரும் – தேம்பா:5 137/1
விழுந்து எழும் தகவினோன் வெருவி நாதன் அன்பு – தேம்பா:8 20/3
விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான் – தேம்பா:8 26/3
விண் பொதுளும் நலம் தொடுத்த மாலையாக விழுந்து இறைஞ்சி கொணர்ந்தனரே ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 55/4
விழுந்து உறும் களிப்பு விஞ்சி வேதநாதன் மேல் பதம் – தேம்பா:11 2/3
வீங்கு நோயின் நிலத்தின் விழுந்து அடித்து – தேம்பா:17 44/2
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை அரிந்து உவந்ததே போல் – தேம்பா:22 21/2
விழுந்து இருவர் வீழ்ந்தனர் உள் வெள்கினர் வெகுண்டார் – தேம்பா:23 53/4
விழுந்து விண் தரள் கெட வெறி ஒருங்கும் ஆர்ப்பு – தேம்பா:23 122/3
விழுந்து அழல் உளத்து இல்லை என்ன விண்ணவர் இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:24 5/4
வெருவின் மா கடல் மூழ்கி விழுந்து எரி – தேம்பா:24 64/3
விழுந்து உற எடுத்து உள் தாபம் விளைத்த கண் கலுழி போற்றி – தேம்பா:28 130/1
விலகி தவிர் தன்மை என்னோ என்ன விழுந்து இறைஞ்சி – தேம்பா:29 25/3
என்று எழும் அவாவொடு விழுந்து இரு விழு தாள் – தேம்பா:35 35/1
மெய் முறை துதியொடு விழுந்து போற்ற நேர் – தேம்பா:36 118/3

மேல்


விழுப்பத்து (1)

எஞ்சிய விழுப்பத்து ஓங்கி இனிது என பாடா நின்றார் – தேம்பா:7 28/4

மேல்


விழுப்பம் (2)

வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி – தேம்பா:11 107/2
உள் புலத்து உடலம் இல்லா உயிர் என விழுப்பம் ஓங்க – தேம்பா:28 62/2

மேல்


விழுப்பமே (1)

விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3

மேல்


விழும் (9)

கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல் – தேம்பா:3 30/1
விழும் தூவிய வெண் சிறை வேய் புறவம் – தேம்பா:5 107/2
விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான் – தேம்பா:8 26/3
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/4
விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட – தேம்பா:25 65/3

மேல்


விழும்-காலும் (1)

வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும்
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1,2

மேல்


விழுவ (1)

வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3

மேல்


விழுவது (1)

உடைந்த காலையின் உடல் நிலை விழுவது போன்றே – தேம்பா:26 54/4

மேல்


விழுவரே (1)

படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4

மேல்


விழுவன (2)

படியொடு பிரி பருப்பதம் என விழுவன அசனியின் – தேம்பா:15 170/3
வெடியொடு மழை என விழுவன உபலமே – தேம்பா:15 170/4

மேல்


விழுவார் (1)

விழுவார் சிர மேல் கொளுவார் மிடைவார் – தேம்பா:11 71/3

மேல்


விழுவான் (2)

அழுவான் அடி விழுவான் அயர்ந்து ஒருங்கு கை கூப்பி – தேம்பா:20 62/1
விழுவான் என உதைத்து வேங்கை அனார் வெகுண்டு அற நூல் – தேம்பா:20 62/3

மேல்


விழை (2)

மெய் வயத்தினால் விழை செயம் ஆவதோ கடவுள் – தேம்பா:3 20/3
அன்பால் விழை தண் தொழிலை அன்னாள் அரிது ஆற்றிடலே – தேம்பா:9 29/2

மேல்


விழைகுவர் (1)

ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2

மேல்


விழைதல் (1)

பொது முறை மகளிர் நாடல் புற மனை விழைதல் தண்ண – தேம்பா:23 59/1

மேல்


விழைந்த (14)

விருந்து அமர் புள் இனம் விழைந்த வேலொடும் – தேம்பா:2 30/2
மேல் செயும் வானவர் விழைந்த பான்மையான் – தேம்பா:3 5/4
போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/3
விளிப்பனோ சுளிப்பனோ விழைந்த வாள் முகம் – தேம்பா:9 105/2
தாய் விழைந்த நலம் தரு சேயனே – தேம்பா:10 118/1
நீய் விழைந்த துன்பு ஊட்டிட நேமியே – தேம்பா:10 118/2
மீய் விழைந்த நலம் மிடைந்து ஊட்டி நீ – தேம்பா:10 118/3
தீய் விழைந்த செயிர் செகுப்பாய் என்றாள் – தேம்பா:10 118/4
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3
மிகை தக துகள் தரும் விழைந்த பொற்பு இதோ – தேம்பா:28 50/4
வீ உமிழ் தேனினும் விழைந்த தீம் சொலாய் – தேம்பா:30 102/3
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1
பூரணனே நாம் விழைந்த பொழுது அடைந்தாய் இன்பம் மலி – தேம்பா:34 37/3
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4

மேல்


விழைந்தது (1)

என்னை மறந்தாய் நெஞ்சே இனி முன் விழைந்தது எல்லாம் – தேம்பா:10 52/3

மேல்


விழைந்தவை (1)

அன்று உளார் விழைந்தவை அருகில் போகிலா – தேம்பா:28 52/2

மேல்


விழைந்தாய் (1)

போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4

மேல்


விழைந்து (19)

வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/2
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
விண் அம் காவலன் பார்த்து விழைந்து உளத்து – தேம்பா:8 88/3
தெண் நிலா அடியினாள் செப்பும் சொல் விழைந்து
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை – தேம்பா:9 85/2,3
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
மிக்கயேலொடு காபிரியேல் விழைந்து
ஒக்க ஏந்தினர் ஒக்கவும் தாய் முனர் – தேம்பா:10 109/2,3
மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/4
துன்னி வீழ் புனல் அன்ன நிலையா செல்வ தொகுதி விழைந்து அறம் நீத்த பாவிகாள் விண் – தேம்பா:11 48/2
மீன் அம் சென்னி சாய்த்து விழைந்து அதற்கு அமைந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:12 95/4
மீன் ஆர்ந்த விண்ணவர் சூழ் விழைந்து இளவல் துதி பாட – தேம்பா:15 1/2
வினைகள் மாறிய வண் தவம் செய் மோனர் விழைந்து இறுப்ப – தேம்பா:20 17/1
மீட்பது ஓர் வினை விழைந்து உலகு அழிக்கும் பல் தொழிலை – தேம்பா:23 87/2
மீன் குழைய கவின் மகளே கேட்டது ஈவேன் விழைந்து என்பான் – தேம்பா:26 168/4
வீய் வரம்பு ஆம் கோதையினாள் உணர்வில் ஒப்ப விழைந்து இருவர் – தேம்பா:27 41/1
காவி நோய் செய்த கண் விழைந்து ஏழ் காதலர் – தேம்பா:27 51/1
நெறி குலாய் கிடந்த சீல நிலை விழைந்து உரைக்கலுற்றான் – தேம்பா:28 6/4
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/2
ஆய் அவை விழைந்து வேதத்து அரு நெறி ஓதி சீற்றம் – தேம்பா:32 35/3
மீன் பயில் வான் வீட்டு அ உயிர் சேர்த்தி விழைந்து அரசு ஆள இன்று உனக்கே – தேம்பா:36 40/3

மேல்


விழையா (1)

மெய் ஆகிய நின் விதியே விழையா
பொய் ஆகிய புன் கதை பூத்த பயன் – தேம்பா:11 73/1,2

மேல்


விழையாய் (1)

வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய்
நினைவு ஒன்றும் இன்றி மறவு ஒன்றும் இன்றி நிகிலம் தெரிந்த நிலவு ஆய் – தேம்பா:14 141/1,2

மேல்


விழையும் (3)

விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4
வில் ஆர் அறிவோய் விழையும் தொழிலை விடல் ஆகாதோ – தேம்பா:9 28/4
வேறாய் இறையும் விழையும் மறையும் – தேம்பா:15 23/3

மேல்


விழைவார் (2)

தாழ்வார் உயர்வார் என இ தக்கார் தண்மை விழைவார் – தேம்பா:9 17/4
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/2

மேல்


விழைவு (13)

விண் கனிந்த இன்பு உண்பார் விழைவு ஓங்க அ நாடே – தேம்பா:1 63/4
வில்லின் முகத்து இன் தாய் மகனை ஏந்தி விழைவு உற்ற – தேம்பா:3 56/2
துணிக்க அரிது ஆம் விழைவு ஆதல் இளமையின்-கண் தோன்றுதலால் – தேம்பா:6 14/2
வேற்று உரை உரைத்திலாள் உள் விழைவு உற இறைவன் தாளை – தேம்பா:7 17/2
வீயா அருளே மகவே என்னா விழைவு உற்று அயர்வாள் – தேம்பா:9 25/4
மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க – தேம்பா:9 120/3
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
மிகை ஆடுவர் நின் விழைவு ஆற்றுவரே – தேம்பா:11 65/4
விரதத்தின் நெடிது உறி உன் உயிர் துய்ப்ப வரமொடு அமர் மழை விழைவு உற்ற மழு இது எனா – தேம்பா:15 115/1
விண் சேர் இனம் தானோ மாக்கள் குலமோ விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:20 12/2
வெறியின் சூழ்ந்த பல் விழைவு அதே கொடிது என தாழ்ந்த – தேம்பா:27 172/1
மெய் ஆர் நல் நூல் வேதம் நகைத்து விழைவு ஒத்த – தேம்பா:28 118/1
மெய் வாய் வல்லோன் சூசை உரைப்ப விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:34 60/2

மேல்


விழைவுற்றான் (1)

மீன் முகத்து நல்லாளை மகற்கு சேர்ப்ப விழைவுற்றான் – தேம்பா:27 44/4

மேல்


விழைவே (1)

விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான் – தேம்பா:10 149/2

மேல்


விழைவேன் (1)

சீர் அறம் விழைவேன் என்றான் சேண் உலகு உரிய பாலன் – தேம்பா:4 39/4

மேல்


விழைவொடு (2)

விலகு எலா நயங்கள் தாங்கிய குடிகள் விழைவொடு வதிந்தன தன்மைத்து – தேம்பா:2 50/3
மேல் நிவர் அரு மிடல் விழைவொடு புகழுவார் – தேம்பா:15 175/4

மேல்


விழைவோடு (1)

வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று – தேம்பா:4 50/1

மேல்


விள் (12)

வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/3
மல்ல விள் அலர் மலிந்த கான்-தொறும் – தேம்பா:1 20/1
நறவினால் நறை நறும் துணர் விள் அலர் போல் இல்லற – தேம்பா:6 58/2
மாது உலாவிய மாட்சி ஒப்பாக விள்
ஏது இலா ஒளி ஏழ் மடங்கு ஆயதே – தேம்பா:7 45/3,4
விரை வளர் மலர் விள் சோலை வெயில் அற நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:21 3/1
விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ – தேம்பா:21 9/2
நனை விள் வயல் நான்கு பயன் விளைய – தேம்பா:22 6/2
விள் கை நீட்டினர் வேட்டு உளத்து அருந்துபு தெளிந்தார் – தேம்பா:27 166/4
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள்
மட்டு-இடை மலர்ந்த சோலை வகுத்து மண் ஒப்ப சொல்வீர் – தேம்பா:28 69/3,4
தோகையின் எருத்து என துணர் விள் காசை கண்டு – தேம்பா:30 54/1
விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை – தேம்பா:31 59/2
விள் அம்பு ஆடிய என் விழி பேர்கிலேன் – தேம்பா:31 77/4

மேல்


விள்ள (2)

கள் அவிழு கான் அலர்கள் விள்ள அளி வீழ்வது போல – தேம்பா:5 152/4
கா மலிந்த மணம் வீசிய தீம் தண் கள் மலிந்த மலர் ஏடினை விள்ள
தேன் மலிந்த கனி ஆர் தரு யாவும் செல் மலிந்த தலை தாழ்ந்து வணங்க – தேம்பா:22 2/2,3

மேல்


விள்ளலே (1)

மீன் நக தரு எலாம் முகைகள் விள்ளலே
கானக தவத்தினோன் மணத்தில் கானொடு – தேம்பா:12 29/2,3

மேல்


விள்ளவே (2)

சேலை வார் பொய்கை தேன் மலர் விள்ளவே – தேம்பா:10 24/4
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளவே
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/3,4

மேல்


விள்ளா (15)

மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/3
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
துன்ன வான் உலகினில் துறுவினார் அனைய உள் சுவையின் விள்ளா
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/2,3
எழுந்து இருவர் வவ்விய மருப்பு இணை கை விள்ளா
அழுந்து இரு அடி கொடு அகத்தினை உதைப்ப – தேம்பா:23 53/1,2
போற்றாத ஓர் துயர் விள்ளா புகைந்து அரசன் புகலுற்றான் – தேம்பா:23 79/4
வளி விள்ளா முகை கொய்து என மாய்ந்து தேன் – தேம்பா:25 95/1
துளி விள்ளா முகை தேம் தொடை ஆக நீ – தேம்பா:25 95/2
களி விள்ளா உயர் செல் கதி வாழ்வரே – தேம்பா:25 95/4
நனை வரும் பல நளினம் விள்ளா கதிர் குறையோ – தேம்பா:27 170/1
நூல் வழி ஒழுகல் விள்ளா நுகர்ந்த நஞ்சு உமிழ்ந்தே உய்தி – தேம்பா:28 138/3
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன் – தேம்பா:29 54/1
நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா
தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/1,2
செ வாய் துய்த்த திவ்விய இன்பம் திதி விள்ளா – தேம்பா:34 60/4
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4

மேல்


விள்ளாது (2)

அம்பு அலர் கன்னி விள்ளாது அளித்தது ஓர் மகவாய் நாதன் – தேம்பா:12 75/3
அளி விள்ளாது அணிந்து அ மகர் யாவரும் – தேம்பா:25 95/3

மேல்


விள்ளாமையில் (1)

வீங்கு ஒரு மகிழ்வு அருள் சுவை விள்ளாமையில்
ஆங்கு ஒரு காவதம் அகல நின்ற பேய் – தேம்பா:24 12/2,3

மேல்


விள்ளார் (2)

நால் மேல் வைத்த புகழ் விள்ளார் கொண்ட நயம் விள்ளார் – தேம்பா:3 61/4
நால் மேல் வைத்த புகழ் விள்ளார் கொண்ட நயம் விள்ளார் – தேம்பா:3 61/4

மேல்


விள்ளான் (6)

இழுது தன் சுவையின் காய்த்த இரும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – தேம்பா:12 78/4
சூடினான் சுவை விள்ளான் பினர் முந்நீர் மேல் துறும் வெள்ளம் – தேம்பா:14 91/3
துறந்த துயில் ஆக தொடுத்த தேவ துதி விள்ளான் – தேம்பா:16 60/4
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
சேர் முகத்து அலர்ந்து தேவ திருவுளம் துதித்தல் விள்ளான் – தேம்பா:33 7/4

மேல்


விள்ளி (1)

மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி
இக்கு அடங்கு மலர் இன்புறல் கண்டார் – தேம்பா:21 15/3,4

மேல்


விள்ளிய (12)

ஆம்பல் வாய் நறும் விரை அவிழ்த்து விள்ளிய
ஆம்பல் வாய் மலர்ந்து அன அணங்கையார் இனிது – தேம்பா:1 57/1,2
விள்ளிய உளத்து உணர் வினை முடிக்குவான் – தேம்பா:14 83/4
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து – தேம்பா:14 100/3
விள்ளிய முறையொடு வினை கொண்டால் அலால் – தேம்பா:23 118/3
விள்ளிய மகிழ்வு அறா விளங்கினார் அரோ – தேம்பா:24 21/4
விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட – தேம்பா:25 65/3
விள்ளிய கொடியோய் சீல விளைவு உணர்ந்து ஒழுக என்றான் – தேம்பா:27 13/4
விடும் சொல் பூ என விள்ளிய நய முகத்து அருளே – தேம்பா:27 22/3
விள்ளிய புது தேன் பைம் பூ விரும்பி நல் கனி நீத்து அன்ன – தேம்பா:29 4/1
விண்டார் மது விள்ளிய பூம் பொழில் போய் – தேம்பா:30 26/1
விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி – தேம்பா:30 82/2
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை – தேம்பா:36 81/3

மேல்


விள்ளிய-காலை (1)

விரை கிடந்த மலர் விள்ளிய-காலை
நுரை கிடந்தன கள் நுண் மணல் ஆர்ந்தே – தேம்பா:21 16/3,4

மேல்


விள்ளினான் (1)

மின்னையே காட்டிய மகனை விள்ளினான் – தேம்பா:30 109/4

மேல்


விள்ளும் (7)

விள்ளும் செழு வெண் மலர் பூத்தமையால் – தேம்பா:5 105/3
விள்ளும் ஓர் மலர் உலை பெய்து வீழும் நீர் – தேம்பா:6 30/3
மேலின் ஆர் வாசமே வீசு பூ விள்ளும் ஓர் – தேம்பா:9 6/1
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம் – தேம்பா:9 59/3
தண்டலை அகத்து விள்ளும் தாதினும் நொய் தாள் நீயும் – தேம்பா:10 7/3
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர் – தேம்பா:21 26/2
விள்ளும் காவும் வினை கொண்டு உள் மெலிந்து இரங்க – தேம்பா:31 37/2

மேல்


விள்ளும்-ஆல் (1)

விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/4

மேல்


விள்ளென (1)

மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4

மேல்


விளக்க (2)

பல் நாட்கு ஒரு நாள் மனையாள் மனையை பரிவாய் விளக்க
முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/1,2
கண் விளக்கிய கவின் மனம் விளக்க நின்று எந்தை – தேம்பா:35 69/3

மேல்


விளக்கமும் (1)

மெய்யை மீட்பதன் பொருட்டு ஒரு விளக்கமும் இலது-ஆல் – தேம்பா:23 80/4

மேல்


விளக்கல் (1)

விரவின் காண கண் விளக்கல் மானுமே – தேம்பா:10 101/4

மேல்


விளக்கலும் (1)

மீன் மறந்தன மேதினி விளக்கலும் வெய்ய – தேம்பா:5 11/1

மேல்


விளக்காக (1)

இறை தந்த விளக்காக மலை நெற்றி இரவியை போல் இலங்க உய்ப்பார் – தேம்பா:32 26/4

மேல்


விளக்கி (1)

நடையொடு விளக்கி வான் மேல் ஞாயிறு நடப்பதே போல் – தேம்பா:22 23/1

மேல்


விளக்கிட (2)

அ புடை விளக்கிட அருத்தி காண் மணி – தேம்பா:10 86/2
மண் விளக்கிட வந்த நாதனை புகழ்ந்து உம்பர் – தேம்பா:12 45/3

மேல்


விளக்கிய (11)

கண் விளக்கிய கவின் மணி மேனியை பூண்டு – தேம்பா:12 45/2
நில் என நின்றனன் நேமி விளக்கிய விண் தவழ் நேமியினான் – தேம்பா:15 105/4
கான் உலகு அலரொடு கதிர் விளக்கிய
வான் உலகு உடுவொடு வனைந்த நாயகன் – தேம்பா:27 5/1,2
மின் விளக்கிய மேல் நகை செய்து என – தேம்பா:27 90/2
இன் விளக்கிய அ உயிர் எம் பிரான் – தேம்பா:27 90/3
மன் விளக்கிய மார்பு அணி ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:27 90/4
விண் விளக்கிய வெம் சுடர் எழுந்து என எழுந்து – தேம்பா:35 69/1
மண் விளக்கிய மணி ஒளிப்ப ஒளி அணி தயங்க – தேம்பா:35 69/2
கண் விளக்கிய கவின் மனம் விளக்க நின்று எந்தை – தேம்பா:35 69/3
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில் – தேம்பா:36 111/1

மேல்


விளக்கிய-போதில் (1)

பொன் விளக்கிய-போதில் அ கொல்லரே – தேம்பா:27 90/1

மேல்


விளக்கின் (1)

வாய் எரி விளக்கின் தொகுதியும் மல்கி வயின்வயின் எரிந்த பைம்பொன்னும் – தேம்பா:2 46/2

மேல்


விளக்கினார் (1)

வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ – தேம்பா:10 86/4

மேல்


விளக்கு (51)

வான் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் இழைத்த மரகதத்து இருள் அற கற்றை – தேம்பா:2 45/1
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
நீல் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பசும்பொன் நிலை விளக்கு ஆயிரம் வயிர – தேம்பா:2 45/3
நீல் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பசும்பொன் நிலை விளக்கு ஆயிரம் வயிர – தேம்பா:2 45/3
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/4
மீது உலாம் தாரகையை விளக்கு இமைக்கும் மகுடம் என வேய்ந்த சென்னி – தேம்பா:8 16/2
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/2
நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4
விண் விளக்கு ஒளி வேந்தனை பொற்புற தெளித்து – தேம்பா:12 45/1
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/4
வளி முகத்தின் விளக்கு அன்ன மயங்கி ஏங்க வந்தவை யான் – தேம்பா:13 1/3
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1
கவ்வு ஒரு காளம் மண் கலம் விளக்கு இவை – தேம்பா:16 29/2
வேலை தாளம் என விளக்கு மீன் பூம் பந்தர் கீழ் – தேம்பா:16 55/2
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
கொன்றோன் உளம் பற்று இருள் புக்கா குன்றா சீல விளக்கு ஏற்றி – தேம்பா:19 26/2
பேர் நலம் பொறித்த குன்றில் பெரு விளக்கு ஆக பைம்பொன் – தேம்பா:20 112/1
மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3
தேம்பு உளம் கூச தோன்றும் திரு விளக்கு அவித்து மீண்டும் – தேம்பா:25 15/1
மின் எதிர் விளக்கு என விரிந்து வில் செய – தேம்பா:26 24/1
விரவ மேவியர்க்கு எலாம் விளக்கு ஒத்தான் அரோ – தேம்பா:26 135/4
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/3
அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/4
பொய் தளர்ந்தனர் புலன் உற விளக்கு என எவர்க்கும் – தேம்பா:27 21/3
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3
கனிய சீலமும் காட்டி ஓர் பெரும் விளக்கு ஆனான் – தேம்பா:27 27/4
நண்ணு அழகு ஆம் தவ விளக்கு உள் எறிப்ப கண்டான் நடந்து ஒத்தான் – தேம்பா:27 40/4
மின் சுடர பொழி முகில் போல் புற நாட்டு அன்னார் விளக்கு ஆகி – தேம்பா:27 42/1
தெருள் விளைத்த திரு விளக்கு ஆயினோன் – தேம்பா:27 85/2
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
தரும் பொருள் அனைத்தும் வாய்ந்த தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டோய் – தேம்பா:27 154/3
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில் – தேம்பா:29 26/1
குன்று உச்சி சுடர் பழியா கொளுத்திய புன் விளக்கு அன்றோ – தேம்பா:29 73/1
பான் இறைவன் செக்கர் வான் பந்தல் கீழ் விளக்கு ஏந்த – தேம்பா:29 75/1
கேழ் வரு முடியும் பெற்று கெழும் விளக்கு எவர்க்கும் ஆனான் – தேம்பா:29 84/4
தூய நல் தவ விளக்கு எறிந்து இருள் இல சூசை – தேம்பா:29 97/3
எழீஇயின திரு விளக்கு என நின்று ஏத்தினார் – தேம்பா:29 125/3
பெண்மை பெரிது ஆய விளக்கு அனையாள் – தேம்பா:30 28/2
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
அருள் ஈன்ற விளக்கு ஆகி அவனி எலாம் ஆளும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 24/4
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2
மை அறும் ஓர் விளக்கு என்ன வந்து இவண் நான் மனத்து இரங்கி வையத்து ஓதும் – தேம்பா:32 89/2
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
மின் உரைப்ப ஒளி எறிக்கும் மெய் சுருதி விளக்கு அன்னான் – தேம்பா:34 44/4
தூய் வினை உளத்தில் துகள் புகா காத்து சுடர் விளக்கு ஆயினாய் என்னா – தேம்பா:36 34/2
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


விளக்குகின்ற (1)

மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/2

மேல்


விளக்கும் (10)

நூல் மேல் வைத்த மறை விளக்கும் நுண் மாண் சுடர் என்பார் – தேம்பா:3 61/3
கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும்
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/3,4
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4
அணி தகு உருவில் எங்கும் அனலியே விளக்கும் ஆறும் – தேம்பா:27 15/1
வேற்று அரசு இனம் முடி விளக்கும் தாளினான் – தேம்பா:29 56/2
மண் விளக்கும் சுடர் அன்னோன் வருத்தம் அற வானவர்-தம் – தேம்பா:30 118/1
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/2
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/3
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/4
மையல் போக வரினும் மனமே விளக்கும் சுடர் ஆம் – தேம்பா:31 35/3

மேல்


விளங்க (18)

ஆரிய வளன்-தன் காதை அறம் முதல் விளங்க சொல்வாம் – தேம்பா:0 1/4
வான் விளங்க மண் விளங்க வந்த நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 41/1
வான் விளங்க மண் விளங்க வந்த நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 41/1
கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே – தேம்பா:7 41/3
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4
விழீஇயின இணை பொறா விளங்க முல்லையே – தேம்பா:12 38/4
மிடல் உடை வலியொடு விளங்க செய்தவன் – தேம்பா:14 76/2
புறம் அகற்றினான் பொருவு_இல வலி திறம் விளங்க – தேம்பா:16 12/4
அருள் முதிர்ந்த இறையவன் அனந்த வய அடல் விளங்க அரிது அமர் செய்தார் – தேம்பா:16 34/4
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/4
கொன் சுடர பொன் புதையா விளங்க ஈய்ந்த கொடை மிக்கோர் – தேம்பா:27 42/2
மெய் விதி மறையினால் விளங்க மாக்களை – தேம்பா:27 108/2
வான் என விளங்க இ கான் வருந்தி என் அடியை வைத்தேன் – தேம்பா:30 75/3
வீட்டு அழகு அரிவையர் விளங்க கண்டு உளான் – தேம்பா:32 63/4
மீ அளவு உடு போல் விளங்க கண்டு உவக்கும் – தேம்பா:35 84/3
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4
மின் அரும் கொடிஞ்சி தேர் விளங்க நின்றதே – தேம்பா:36 117/4
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/2

மேல்


விளங்கல் (1)

மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/2

மேல்


விளங்கலே (1)

வில்லின் மேல் இவர் செம் புனலின் மை இட்டு மெலிவு அற விளங்கலே செய்வான் – தேம்பா:18 38/4

மேல்


விளங்கவும் (1)

கடி மணி விளங்கவும் கை அம் காந்தள் சூழ் – தேம்பா:32 66/2

மேல்


விளங்கவே (1)

மீ அகன்று உயர்ந்த மாண்பாள் விளங்கவே உலகம் மூன்றும் – தேம்பா:7 23/1

மேல்


விளங்காது (1)

பான் நலம் சினை கொள் மேகம் பகல் செய விளங்காது என்னோ – தேம்பா:26 13/1

மேல்


விளங்கி (6)

வெள் உலாம் மழை வெண் கொடி உரு கொடு விளங்கி
தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/2,3
வான் ஒளிர் காட்சியால் வளன் விளங்கி உள் – தேம்பா:6 32/3
விண் குடி தகைமையால் விளங்கி தோன்றினான் – தேம்பா:9 90/4
சீர் நலம் பொலி மூதூரில் சிவாசிவன் விளங்கி தோன்ற – தேம்பா:27 145/2
மீன் என விளங்கி துஞ்சும் மின் என வாழ்க்கை நோக்கி – தேம்பா:30 75/1
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


விளங்கிய (7)

வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2
மெய்ப்படும் மறத்தின் ஆண்மை விளங்கிய முறையின் பின்னர் – தேம்பா:3 43/3
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
மின் நிற கொடியை சூடி விளங்கிய மணியின் வில் செய் – தேம்பா:19 14/1
விலகி யாவும் விளங்கிய வெம் சுடர் – தேம்பா:26 182/3
மீன் தந்த வழி வந்து எவண் அவன் என்ன விளங்கிய பெத்திலம் தன்னில் – தேம்பா:31 86/3
விண் திக்கில் விளங்கிய வெம் சுடரை – தேம்பா:36 71/1

மேல்


விளங்கிற்று (2)

மெய் திறத்தின் கடவுள் நலம் விளங்கிற்று என்ன விண்ணவன் தன் – தேம்பா:17 39/2
கொய் வகை திறத்து இ நாளும் குன்று இலா விளங்கிற்று அம்மா – தேம்பா:22 22/4

மேல்


விளங்கின்றாள் (1)

மீது இயை மதி என விளங்கின்றாள் அரோ – தேம்பா:5 40/4

மேல்


விளங்கினார் (1)

விள்ளிய மகிழ்வு அறா விளங்கினார் அரோ – தேம்பா:24 21/4

மேல்


விளங்கினாள் (1)

முதிர் கொள் இன்ப முகத்து விளங்கினாள் – தேம்பா:10 110/4

மேல்


விளங்கினான் (2)

வெள்ளம் காட்டி வளர்ந்து விளங்கினான் – தேம்பா:4 16/4
மெய் அக தவத்து அரசு உயர் விளங்கினான் – தேம்பா:36 122/4

மேல்


விளங்கினானே (1)

பார் வளர் திலகம் ஒத்தான் பழிப்பு அற விளங்கினானே – தேம்பா:4 46/4

மேல்


விளங்கினேல் (1)

மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3

மேல்


விளங்கு (10)

விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/3
வீடு ஆடி விளங்கு எழில் வேய்ந்த முகத்து – தேம்பா:5 95/1
மின்னிய தாரகை முடியின் விளங்கு அரிய காட்சியினால் – தேம்பா:6 4/1
மெய்யும் உயிரும் நீ என்றான் விளங்கு ஈர் அற கண்ணாடியினான் – தேம்பா:6 55/4
விளங்கு அடுத்து இறைவற்கு அன்பு மீது உற உவகை பூத்த – தேம்பா:7 9/3
மின் தாங்கு மலை தோற்றம் விளங்கு வடிவு ஒத்து எனவே – தேம்பா:10 20/4
வெம்பிய வஞ்சனை விளங்கு இலாமையால் – தேம்பா:24 55/1
விண் இடத்து உலாவி வில் விளங்கு வேந்தரை – தேம்பா:32 53/2
மின் மலை உரு கொடு விளங்கு தேர் மிசை – தேம்பா:32 68/2
இருள் பொதிர் இரா உண விளங்கு இரவி போன்றே – தேம்பா:35 28/1

மேல்


விளங்கும் (6)

தூண் தொடர் பொலிந்த முகட்டு உயர் விளங்கும் தூய பொன் தகட்டு மேல் படர்ந்த – தேம்பா:2 43/1
மின் வளர் உணர்வினால் விளங்கும் மா தவன் – தேம்பா:24 45/2
துப்பு உற விளங்கும் மௌலி சூடினோய் அன்பை சூடி – தேம்பா:25 57/3
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3
வேட்பது அரும் தயை புரிந்து விளங்கும் நிலை யாது என்ன – தேம்பா:34 39/2
மீன் மேல் விளங்கும் வளன் பதத்தில் விரும்பி சாத்தி மீண்டு உரைத்தார் – தேம்பா:36 131/4

மேல்


விளங்கும்-ஆல் (1)

பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல்
ஏர் எழும் கதி வீட்டின் இன்னான் உறை – தேம்பா:20 83/2,3

மேல்


விளங்குமே (1)

தொடர பொம்மி வளர்ந்து விளங்குமே – தேம்பா:18 53/4

மேல்


விளங்குவாய் (1)

விண்ணை காக்கு அரசு ஆக விளங்குவாய் – தேம்பா:36 9/4

மேல்


விளங்குவான் (1)

மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/4

மேல்


விளப்பான் (1)

காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி – தேம்பா:20 19/1

மேல்


விளம்ப (4)

வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/3
விளைத்து எழும் தயையின் எந்தை விளம்ப வேண்டுதல் நன்று என்றாள் – தேம்பா:9 125/3
விண் அளவு ஒளி மறை விளம்ப கேட்டியால் – தேம்பா:25 42/4
மெய் இலார் நாட்டில் தூது விளம்ப மெய் உயிர் விட்டு ஏகி – தேம்பா:34 20/1

மேல்


விளம்பல் (3)

மிகை செய்வான் ஆண்மையை விளம்பல் நன்று அரோ – தேம்பா:3 8/4
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/4
மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4

மேல்


விளம்பவோ (1)

விடலை ஆயின தகுதி விளம்பவோ புலமையின் வல்லோர் – தேம்பா:33 28/4

மேல்


விளம்பா (1)

வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2

மேல்


விளம்பி (5)

வேல் நேர பாய் துயர் கொண்டு இவற்றை கொன்னே விளம்பி இவர் – தேம்பா:10 71/2
வீரியர் விருப்பு எழீஇ விளம்பி போயினார் – தேம்பா:10 79/4
அனையது விளம்பி போன அணி வளர் முல்லை சொல்வாம் – தேம்பா:12 27/4
வேண்டா சொல்லாய் சொல்-மின் என விளம்பி நக்கான் சிவாசிவன் தான் – தேம்பா:27 119/3
வேண்டார் வினை மாயை விளம்பி அதை – தேம்பா:36 59/2

மேல்


விளம்பிய (6)

மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம் – தேம்பா:6 16/1
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4
மின் நிறத்து இங்கண் எழுதிய மங்கை விளம்பிய மங்கை தான் அங்கண் – தேம்பா:20 79/1
வேத வாய் மொழி ஆக விளம்பிய
சாத வாய்மை உன்-வாய் தக உன் புகழ் – தேம்பா:26 38/2,3
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி – தேம்பா:28 135/3
விண் தொழும் விதி என வளன் விளம்பிய
பண் தொழும் உரைக்கு உரை மறுக்கும் பாலதோ – தேம்பா:29 31/1,2

மேல்


விளம்பியது (1)

வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/4

மேல்


விளம்பியதே (1)

வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2

மேல்


விளம்பினார் (2)

விஞ்சும் ஆரணம் ஆக விளம்பினார்
துஞ்சு மா தவரே என சொல்லினாள் – தேம்பா:11 32/3,4
விண் கனிந்த உறுதி விளம்பினார் – தேம்பா:26 83/4

மேல்


விளம்பினாள் (1)

மின் தவா விழி தூவி விளம்பினாள் – தேம்பா:11 25/4

மேல்


விளம்பினான் (7)

வீடு உறு நூலோர் என்ன விளம்பினான் இளவல் மாதோ – தேம்பா:4 35/4
மின்னை வீறிய தோன்றல் விளம்பினான்
என்னை ஆள்பவள் இன்பு அலை மூழ்கவே – தேம்பா:10 111/3,4
மெய் எழு மிக்கயேல் விளம்பினான் அரோ – தேம்பா:19 37/4
மின்ன மிக்கு எழும் வேந்தன் விளம்பினான் – தேம்பா:20 89/4
வில்லின் மாரியின் நாதன் விளம்பினான் – தேம்பா:24 66/4
வெம் துயர் விளைத்த பேய் வினை விளம்பினான் – தேம்பா:27 53/4
வடம் புரை சுருதி சூழ் வளன் விளம்பினான் – தேம்பா:29 121/4

மேல்


விளம்பு (5)

மீன் வழங்கும் முடியாள்-தன் விளம்பு அரிய மாட்சியொடு – தேம்பா:6 2/3
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/4
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4

மேல்


விளம்புகின்றார் (1)

விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4

மேல்


விளம்புகின்றான் (1)

மின் தன் தாள் தொழுது இன்னும் விரி வேதத்து உறுதி உரை விளம்புகின்றான் – தேம்பா:5 36/4

மேல்


விளம்புதல் (1)

வெளி பட்டு ஓத விளம்புதல் கேள் என்றான் – தேம்பா:20 90/4

மேல்


விளம்புதீர் (1)

வீயினும் புரியும் தன்மை விளம்புதீர் என்றான் வேந்தே – தேம்பா:23 20/4

மேல்


விளம்பும் (2)

விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும்
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/2,3
விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே – தேம்பா:27 123/1

மேல்


விளம்புவர் (1)

மேல் கொண்டாரும் விளம்புவர் என்றார் – தேம்பா:25 22/2

மேல்


விளம்புவாய் (1)

வீடு அடைந்து உவப்பர் என்று அருள் விளம்புவாய் – தேம்பா:34 10/4

மேல்


விளம்புவார் (1)

வெல்லும் தன்மையை யார் ஐ விளம்புவார் – தேம்பா:26 178/4

மேல்


விளம்புவாள் (1)

மேவி முந்தையை நோக்கி விளம்புவாள் – தேம்பா:10 114/4

மேல்


விளரி (2)

விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளவே – தேம்பா:32 6/3
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/4

மேல்


விளா (3)

மட்டு வாய் விளா மணி முகை மணம் உயிர்த்து அன்ன – தேம்பா:11 88/1
கட்டு வாய் விளா கன்னி தன் மகவினை ஈன்ற – தேம்பா:11 88/2
படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4

மேல்


விளாது (1)

தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4

மேல்


விளி (5)

வேட்டலால் விளி விழுங்கிய கயவன் ஆர் என்றான் – தேம்பா:3 19/4
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
மின் வளர் உருவின் தோன்றி விளி நலம் விரும்பல் வேண்டா – தேம்பா:30 134/4
விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/4
விளி பொருள் இவை என்று எளிமையே பொறையே வெறுமையே மெய் திரு என்ன – தேம்பா:31 91/2

மேல்


விளிகுவர் (1)

முடிவு இல விளிகுவர் முதிர் ஒலி நிகர் இல – தேம்பா:15 172/4

மேல்


விளித்த (3)

விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் – தேம்பா:20 117/3
கை கொடு விளித்த பூம் பொய்கை கண்டுளி – தேம்பா:30 45/2

மேல்


விளித்தல் (1)

விரை உயிர்ப்பொடும் இவர் விளித்தல் போலும்-ஆல் – தேம்பா:22 28/4

மேல்


விளித்தனன் (1)

நல் என்று உறை நாடர் விளித்தனன் ஆல் – தேம்பா:36 61/3

மேல்


விளித்தனன்-ஆல் (1)

வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/4

மேல்


விளித்தாள் (1)

விரிந்த காட்சியின் துணிந்த பின் குழவியை விளித்தாள் – தேம்பா:26 64/4

மேல்


விளித்தான் (1)

வேல் செய் திற நம்பி வினை கண்டு அற்க என விளித்தான் – தேம்பா:29 50/4

மேல்


விளித்து (10)

தனி வர மடந்தையை விளித்து சாற்றி உள் – தேம்பா:5 42/2
உறைந்த யாவரையும் விளித்து ஒருவனை பிரான் – தேம்பா:5 45/3
விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/2
பன்னு மா மறை பயில்வரை விளித்து அரும் அன்பின் – தேம்பா:11 102/2
முந்து நின்று அருணம் மேய்த்த மோயிசன் விளித்து ஓர் சூரல் – தேம்பா:14 24/3
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/2
பணி நிறத்து அருகில் மருவிட விளித்து பணித்தவை அவன் செயும்-காலை – தேம்பா:20 71/1
மருள் கொள் நெஞ்சினான் மறை வலோர் யாரையும் விளித்து
தெருள் கொள் நன் மறை செப்பம் ஆய்ந்து உலகு அளித்து ஆள்வோன் – தேம்பா:25 5/1,2
குரங்கிய உம்பரை விளித்து குட்டனுக்கு – தேம்பா:26 119/3
மரு வரும் மலரை சிந்தி வயவையில் விளித்து முன்ன – தேம்பா:34 19/3

மேல்


விளிந்த (2)

வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1
வெரு வளர் முறையில் தான் விளிந்த வேலையே – தேம்பா:27 6/4

மேல்


விளிந்தனர் (1)

வினை முதிர்ந்து விளிந்தனர் ஆவி போய் – தேம்பா:27 86/1

மேல்


விளிந்தான்-கொல்லோ (1)

செ வினை உளத்து வந்த திருமகன் விளிந்தான்-கொல்லோ – தேம்பா:25 85/4

மேல்


விளிந்து (1)

மீதில் ஈறு உயிர் ஆக விளிந்து ஒரு – தேம்பா:34 30/2

மேல்


விளிப்ப (5)

மீது அகன்று அசை கொடி விளிப்ப மானுமே – தேம்பா:2 19/4
வீசு அறை வளி மழை விளிப்ப வாய் திறந்து – தேம்பா:10 84/1
மேல் நிமிர் நாயகன் விளிப்ப யூதர்-தம் – தேம்பா:18 12/3
வில் கலத்து எழில் நலோர் விளிப்ப வீசியே – தேம்பா:20 3/4
விண் புலம் தணந்தனர் விளிப்ப எய்தினார் – தேம்பா:34 2/4

மேல்


விளிப்பனோ (1)

விளிப்பனோ சுளிப்பனோ விழைந்த வாள் முகம் – தேம்பா:9 105/2

மேல்


விளிம்பில் (1)

கேடக விளிம்பில் பட்டு கீழ் சரிந்து எருத்தின் மூழ்கி – தேம்பா:15 87/3

மேல்


விளிம்பின் (1)

இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2

மேல்


விளிம்பு (1)

துகில் கலாபம் உள் தோன்ற விளிம்பு எடுத்து – தேம்பா:10 31/1

மேல்


விளிய (1)

வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1

மேல்


விளியா (2)

விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா
நரகம் கொள் தீயின் நிகர் தோற்று மாரி நனியாக விட்ட இவனே – தேம்பா:14 137/1,2
கொடிது அழுங்கி எஞ்ச அன்று அ கொலை காண விளியா கோன் – தேம்பா:29 76/2

மேல்


விளியாதான் (1)

வீடா செல்வன் நோய் அற என்றும் விளியாதான்
கோடா கோலன் தண் அருள் மாறா குடை வல்லான் – தேம்பா:36 77/1,2

மேல்


விளியாது (1)

விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4

மேல்


விளியோடு (1)

விளியோடு அதிர் கூற்று இனமோ எவையோ – தேம்பா:15 37/2

மேல்


விளிவதற்கு (1)

மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ – தேம்பா:25 70/1

மேல்


விளிவாரேல் (1)

மேலார் கீழார் யாவரும் ஒன்றாய் விளிவாரேல்
கோலால் ஓங்கு ஆங்காரம் உளத்தே கொள்ளுவான் ஏன் – தேம்பா:36 76/1,2

மேல்


விளிவு (6)

மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2
வீய் வினை அஞ்சினார் விளிவு_இல் ஆவரோ – தேம்பா:25 50/1
புண் தகா விளிவு உறா புதல்வரோடு நீர் – தேம்பா:27 111/1
மீட்பு_அரும் விளிவு உற விழித்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 45/4
வேக வேக விளிவு உற வேண்டுவார் – தேம்பா:28 112/1
அன்னார் சேடு அஞ்சா விளிவு என்னா அறியார் யார் – தேம்பா:36 75/4

மேல்


விளிவு_இல் (1)

வீய் வினை அஞ்சினார் விளிவு_இல் ஆவரோ – தேம்பா:25 50/1

மேல்


விளிவேன் (1)

மெய் அற்று இவணே விளிவேன் என்றான் அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 28/4

மேல்


விளை (116)

விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4
மின்னார் இனிது இசை பாடலில் விளை இன்பு அது பெரிதோ – தேம்பா:2 67/1
நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா – தேம்பா:7 69/1
சூர் விளை காட்சி தந்து துறும் துயர் தந்த கண்ணே – தேம்பா:7 69/2
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா – தேம்பா:7 69/3
கார் விளை தாரை ஒப்ப கலுழ்ந்து இனி வருந்துதீரே – தேம்பா:7 69/4
வீட்டு நன்மை விளை நிலம் ஆம் இலோர் – தேம்பா:9 34/1
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
பொய் விளை பொறிகள் அட்டு புரை விளை நசையும் அட்டு – தேம்பா:9 80/2
பொய் விளை பொறிகள் அட்டு புரை விளை நசையும் அட்டு – தேம்பா:9 80/2
துய் விளை உளத்தில் பொங்கும் தொடர்பு இறகு ஆக ஊக்கி – தேம்பா:9 80/3
ஐ விளை உணர்வோர் அல்லால் அனந்தன் நல் பாதம் சேரார் – தேம்பா:9 80/4
விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
வேரி மல்கிய விளை புலத்து எனை பகல்-தோறும் – தேம்பா:12 55/2
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
கார் விளை முழக்கமும் காலொடும் கடல் – தேம்பா:15 135/1
நீர் விளை முழக்கமும் நிகர் இலாத வெம் – தேம்பா:15 135/2
போர் விளை முழக்கம் மேல் பொருமி பொங்கலின் – தேம்பா:15 135/3
பார் விளை கலக்கம் நால் திசை பரந்ததே – தேம்பா:15 135/4
சூழ் விளை ஏனலும் பரியும் தோரையும் – தேம்பா:18 3/1
கூழ் விளை குலுத்தமும் இறுங்கும் கோத்து இரு – தேம்பா:18 3/2
நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே – தேம்பா:18 3/3
காழ் விளை பழுவமும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 3/4
நீர் விளை மாராஅமும் நிழல் செய் ஓமையும் – தேம்பா:19 38/1
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
பார் விளை வாழ்வு என பனி முகத்து அழல் – தேம்பா:19 38/3
சூர் விளை கொடியது ஓர் சுரம் அது ஆம் அரோ – தேம்பா:19 38/4
சீர் விளை புவி எழில் முகத்தின் சீர்மையால் – தேம்பா:20 6/1
ஏர் விளை எசித்து நாட்டு அருகில் ஏந்திய – தேம்பா:20 6/2
தார் விளை குழல் என கமழ் தண் தாது அவிழ் – தேம்பா:20 6/3
கார் விளை நிழலொடு கரிய கா அதே – தேம்பா:20 6/4
போகத்தால் விளை நசை தீ பொறாது தண் கா புக்கனம் என்று – தேம்பா:20 23/3
முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/4
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர் – தேம்பா:21 26/2
விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2
நான் விளை வஞ்சத்து ஒல்கா நஞ்சு என இன்பம் வெஃகா – தேம்பா:23 19/1
ஊன் விளை துயரின் குன்றா உரை விளை புகழின் நேரா – தேம்பா:23 19/2
ஊன் விளை துயரின் குன்றா உரை விளை புகழின் நேரா – தேம்பா:23 19/2
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/3
வான் விளை பகைக்கும் தேவ வயத்து அலால் அஞ்சேன் நானே – தேம்பா:23 19/4
உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை – தேம்பா:23 63/1
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/2
கடல் விளை அரவத்து அன்னார் களி விழா அணி கொண்டாட – தேம்பா:23 63/3
அடல் விளை வஞ்சத்து அங்கண் அரு முறை நாட்டினேனே – தேம்பா:23 63/4
வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/2
ஊன் விளை யாக்கையில் உம்மை ஒழிப்பல் என உரைத்து இறைவன் – தேம்பா:23 70/3
தான் விளை ஆகுல காலம் தான் இது என தோன்றும் அய்யா – தேம்பா:23 70/4
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
சூர் விளை அழலே கொன்ற நீறு அணிதல் துஞ்சினார்க்கு எள் அமுது இறைத்தல் – தேம்பா:23 100/3
ஏர் விளை கதி சேர் வழி எனில் பாவம் இயன்று உறும் தடம் அது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:23 100/4
தீய் விளை காமம் அம்பாய் சீற்றமே வயிர வாளாய் – தேம்பா:24 3/1
நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய் – தேம்பா:24 3/2
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3
பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
மீட்டு அம் மாதியன் வினை விளை மருள் உரை விரித்தான் – தேம்பா:25 34/4
விடலை நீதி எனா விளை இன்பு அயல் – தேம்பா:26 80/2
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம் – தேம்பா:26 110/2
உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/2
வினை-இடை விளை செயிர் விலகி ஞாபக – தேம்பா:27 1/3
விண் அழகு ஆம் பெய் துளி போல் அழகு ஆம் சீர்க்கு விளை கொடையே – தேம்பா:27 40/2
மெய் திறத்தால் இறப்பு எளிதே விளை நோய் தந்த – தேம்பா:27 64/2
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1
வீக்கினான் விளை ஆர்வமாய் – தேம்பா:27 138/3
மெய் பொருள் ஞானத்து அனைத்தையும் உணர்ந்து விளை திறன் நீதியால் நடவி – தேம்பா:27 162/3
ஏர் விளை மணியின் சாயல் எண்ணிய அளவில் சொல்லும் – தேம்பா:28 14/1
சீர் விளை இனிய யாப்பில் செய்யுளை பொருத்துவாரும் – தேம்பா:28 14/2
கூர் விளை துறையின் நல் நூல் கொளும் முனர் அன்னார் தாமே – தேம்பா:28 14/3
பார் விளை குன்றம் தாங்கல் பாடலின் இனியது என்பார் – தேம்பா:28 14/4
சென்று உளாய் விளை துயர் செப்பவோ என்றான் – தேம்பா:28 52/4
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/2
தூய் நிற தேறல் பாய்ந்து துணர் வயல் விளை இ நாடே – தேம்பா:29 39/2
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன் – தேம்பா:29 54/1
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம் – தேம்பா:29 65/1
சீர் விளை மறை நலம் செகுத்து வந்து தன் – தேம்பா:29 65/2
நீர் விளை மரை அடி பணிதல் நேர்கு இலால் – தேம்பா:29 65/3
போர் விளை சுடு மொழி தூது போக்கினான் – தேம்பா:29 65/4
வீமமே பறவை தேர் மேல் விளை தவ குறிஞ்சி ஞான – தேம்பா:30 79/2
தேன் விளை மலர் விழி திறந்து நோக்கிய – தேம்பா:30 147/1
கான் விளை கா எலாம் களிப்ப அன்று இவர் – தேம்பா:30 147/2
தான் விளை திரு எழ தகும் தம் நாடு உறீஇ – தேம்பா:30 147/3
வான் விளை மகிழ்ச்சி உள் மலிய போயினார் – தேம்பா:30 147/4
தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1
மீய் விளை இன்பொடு யாவரும் வாழ்ந்து உண விரும்பி நானே விருந்து ஆவேன் – தேம்பா:32 44/2
நோய் விளை நஞ்சு உறழ் தீயவை இன்பு என நுகர்ந்து மீண்டே புரை கொண்டால் – தேம்பா:32 44/3
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/2
நோய் விளை சினம் கொடு ஆவி நுகர வந்து எதிர்த்த கூற்றோ – தேம்பா:32 92/1
தீய் விளை நரக பேயோ அவற்றினும் தீயது ஒன்றோ – தேம்பா:32 92/2
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3
வாய் விளை அழல் விட்டு ஆர்ப்ப மண் பிளந்து எழுந்தது அன்றே – தேம்பா:32 92/4
கொன் விளை வெருவின் புழுங்கிய அரசன் கொடும் பகைக்கு அஞ்சிய பாலால் – தேம்பா:34 48/1
இன் விளை நாடும் இனமும் நீத்து இழந்தே எசித்திடத்து எய்திய ஆறும் – தேம்பா:34 48/2
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண் – தேம்பா:34 48/3
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண் – தேம்பா:34 48/3
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
வேண்டா இன்பம் வெஃகிய தன்மை விளை தீதால் – தேம்பா:35 61/1
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1
கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக – தேம்பா:35 79/1
வினை விளை நசை இல நசை விளை செயிர் இல மேவிய மேதை அனந்தம் இலக – தேம்பா:35 79/2
வினை விளை நசை இல நசை விளை செயிர் இல மேவிய மேதை அனந்தம் இலக – தேம்பா:35 79/2
சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய – தேம்பா:35 79/3
புனை விளை நலம் உறீஇ உலகு எழ நிகர் இல பூதலம் மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 79/4
மெய் செவி இனிய யாழில் விளை இசை மதுவை மேய்ந்து – தேம்பா:36 93/2
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2
மை விளை கங்குல் நுழைந்து இருள் உலகில் மல்கினது அ நகர் அறியா – தேம்பா:36 108/3
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4
பேர் விளை காட்சியின் பிறந்த பாவைகள் – தேம்பா:36 126/1
சீர் விளை ஞானமும் நிறையும் சீலமும் – தேம்பா:36 126/2
ஏர் விளை தாயொடு இன் அமிர்தம் ஏந்தி எல் – தேம்பா:36 126/3

மேல்


விளைக்கும் (10)

மின் நிழலுடன் புனல் விளைக்கும் கண்ணினான் – தேம்பா:9 91/4
விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான் – தேம்பா:10 149/2
சேண் நிகர் பயனை விளைக்கும் என்று உள்ளி செல்வர் மூன்று அளித்த வான் நிதியம் – தேம்பா:12 69/3
விஞ்சா துதி மேல் நின்ற தயை விளைக்கும் இவன் தான் என தொழுதார் – தேம்பா:19 35/4
இன்னா விளைக்கும் பேய் இனங்கள் எசித்து நீங்கி தீ நிரயம் – தேம்பா:23 1/2
மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான் – தேம்பா:23 8/2
மெய் திறத்து உணர்வு அற விளைக்கும் தீமையே – தேம்பா:24 50/4
ஆக்கமாய் பெரும் வீட்டு இன்பம் அண்டம் மேல் விளைக்கும் தானே – தேம்பா:26 111/4
திரை கொன்ற அருள் விளைக்கும் திரு வல்லோய் என்று அழுதான் – தேம்பா:30 115/4
பொய் மாறுகின்றாய் ஆசை விளைக்கும் புரை உய்த்த – தேம்பா:35 62/1

மேல்


விளைக்குவ (1)

வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/4

மேல்


விளைக (1)

வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து – தேம்பா:27 175/3

மேல்


விளைத்த (36)

நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட – தேம்பா:1 12/2
ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/3
தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
ஏதமே விளைத்த ஆதன் இழிவு ஒழித்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:7 24/2
வேய்ந்த நாயகன் விளைத்த நன்றியால் – தேம்பா:10 102/3
விம்மிய இருள் புகை விளைத்த நரகு எய்தா – தேம்பா:12 87/2
வெம் வினை அறுத்து உயிர் விளைத்த கனி ஆக – தேம்பா:12 90/1
நூல் வரும் சுருதி வேலி நொறில் தவம் விளைத்த சீலம் – தேம்பா:14 118/1
முதிர் வினை விளைத்த காலம் என இவன் முதல்வனை நகைத்தன் ஆதி எறி அழல் – தேம்பா:15 113/1
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/3
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
மேவி அம் கண் பிறழாது விளைத்த இன்பால் வியப்பவரே – தேம்பா:20 19/4
மெய்யை நூறு தவம் விளைத்த அரும் வர தொகையான் – தேம்பா:20 57/3
விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/4
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/2
விரிந்த நீள் நெறி விளைத்த நோய் கொடு தளர்ந்து இங்கண் – தேம்பா:26 56/3
மெய் வகை தெளிந்த ஞானம் விளைத்த பல் வரங்கள் தந்தே – தேம்பா:26 103/3
அற வினா விளைத்த நல் ஆசையால் உளம் – தேம்பா:26 121/1
விண் கனிய விண் உறைந்தோன் விளைத்த அருள் உளம் தூண்ட – தேம்பா:26 142/1
பம்பியும் விளைத்த தீம் பணியின் நல் அறம் – தேம்பா:27 46/3
வெம் துயர் விளைத்த பேய் வினை விளம்பினான் – தேம்பா:27 53/4
மருள் விளைத்த வழக்கு உரை கேட்டலும் – தேம்பா:27 85/1
தெருள் விளைத்த திரு விளக்கு ஆயினோன் – தேம்பா:27 85/2
அருள் விளைத்த தன் அன்பொடு நூல் மறை – தேம்பா:27 85/3
பொருள் விளைத்த பயன் புகன்றான் அரோ – தேம்பா:27 85/4
வினை செய் பாவம் உள் விளைத்த நள்ளிருள் புகை மொய்ப்ப – தேம்பா:27 171/1
தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/4
மீய் வளர் செல்வோர் விளைத்த தம் செயிரின் வினையினால் நரகு உறீஇ அங்கண் – தேம்பா:28 91/2
விழுந்து உற எடுத்து உள் தாபம் விளைத்த கண் கலுழி போற்றி – தேம்பா:28 130/1
மெய் கொடு சுருதி நூல் விளைத்த விஞ்சையார் – தேம்பா:30 45/4
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர் – தேம்பா:31 13/1

மேல்


விளைத்தது (1)

தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1

மேல்


விளைத்தன (7)

விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
வெருவினால் கலங்க தம்முள் விளைத்தன அரும் போர் அன்றே – தேம்பா:24 23/4
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/3
வினை விளைத்தன வெப்பு அற குளு முகத்து உதித்தோன் – தேம்பா:32 14/1
தனை விளைத்தன தயை வழி அளவு_அற புகழ்ந்து – தேம்பா:32 14/2
கனை விளைத்தன களிப்பில் ஓர் ஆயிர நாமம் – தேம்பா:32 14/3

மேல்


விளைத்தனர் (1)

விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4

மேல்


விளைத்தார் (2)

விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4
மீன் அரும்பின விண்ணவர் விழா அணி விளைத்தார் – தேம்பா:35 73/4

மேல்


விளைத்தி (3)

மேதை வாய் பெரும் சீர் வான் மேல் விளைத்தி மற்று அறிய நானோ – தேம்பா:27 72/4
புரவலர் புகழும் பொய்யா பொலிவொடு விளைத்தி வாழ்வும் – தேம்பா:27 75/2
கொந்தல் நேர் விளைய கொய்தி கொய்து அருள் விளைத்தி நல்லோய் – தேம்பா:34 15/4

மேல்


விளைத்திட்ட (1)

வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/2

மேல்


விளைத்து (10)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி – தேம்பா:1 12/1
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
விளைத்து எழும் தயையின் எந்தை விளம்ப வேண்டுதல் நன்று என்றாள் – தேம்பா:9 125/3
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/2
வேலையின் நிறைந்த நன்றி விளைத்து நாடு உலவி போன – தேம்பா:22 17/3
துயர் ஒன்றே விளைத்து அடும் என சூழ்ந்துளி துகள் தன் – தேம்பா:29 99/3
மெய் நினைந்து பொய் விளைத்து எழுதிய படம் போல – தேம்பா:29 105/1
விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி – தேம்பா:30 89/1

மேல்


விளைந்த (23)

பெற்று அறம் அணிந்த நல்லோய் பிறர் மனை விளைந்த செம் தீ – தேம்பா:4 37/1
மீன் வளர் கண்ணின் நல்லாள் விளைந்த தன் கன்னி அம் பூ – தேம்பா:7 67/3
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
சீர் விளைந்த நின் மனை-கண் கன்னி அறா தான் மகன் ஆய் திங்கள் ஏழு ஆம் – தேம்பா:8 4/2
சூர் விளைந்த பிணி இன்றி சூல் கன்னி பெறும் தேவ தோன்றல் தானே – தேம்பா:8 4/3
பார் விளைந்த துகள் தீர்ப்பான் என இயேசு எனும் நாமம் பகர்வாய் என்றான் – தேம்பா:8 4/4
ஆலை சூழ் வயல் ஆர்ந்து விளைந்த நெல் – தேம்பா:10 23/3
உழுது ஆர்ந்த ஆர்வ விதை வித்தி பின்னும் உரிய வர நீர் இறைத்து விளைந்த இன்பம் – தேம்பா:11 37/3
மை பொதுளும் வினை பொதுள விளைந்த பாவ மருள் சீய்க்க பொறை மிடி தாழ்வு உரியது அல்லால் – தேம்பா:11 38/2
மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/4
பிரம்பினால் எசித்து நாட்டில் பெரும் துயர் விளைந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/1
வெறிபட்டு ஆர் மதுவின் நாட்டில் விளைந்த நோய் கேட்ட தந்தை – தேம்பா:20 107/1
வீயினும் கொடிய நெஞ்சீர் விளைந்த இ துயர் வீயாதும் – தேம்பா:23 20/3
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2
விண் கவர் அரசாள் ஓங்கி விளைந்த பல் உணர்வும் உற்றாள் – தேம்பா:26 11/4
மெய் கொள் மறை நூல் நெறி வழுவா விளைந்த உவப்பில் எட்டாம் நாள் – தேம்பா:26 48/1
மெய்யொடு விளைந்த காமம் விழு மன கேண்மை என்ன – தேம்பா:26 114/2
வெருவ நெஞ்சம் உள் கலங்கி விளைந்த புண் காட்டி – தேம்பா:28 28/3
வீடு இழந்த தீ இனமே விளைந்த செருக்கு உளத்து ஒழியா – தேம்பா:28 78/1
மெய் திறத்து யூதர் சீர் விளைந்த நாட்டு உறீஇ – தேம்பா:29 63/3
பொய் விளைந்த சொல் பொருந்தி உள் கொள்வதும் வேண்டாம் – தேம்பா:29 105/3
மீன் கலந்த நீள் முடியாள் விளைந்த தன் அன்பு கூட்டியது ஓர் – தேம்பா:33 25/3
மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2

மேல்


விளைந்தது (1)

மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/4

மேல்


விளைந்தன (1)

அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/4

மேல்


விளைந்து (4)

விளைந்து அளித்தவை விருந்து என்று ஆம் அரோ – தேம்பா:1 34/4
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள் – தேம்பா:24 6/2
விண்டின் மாரி வரத்து அருள் மீ விளைந்து
அண்டி ஆர்ந்து உண்டு ஆங்கு உயிர் வாழ்கினும் – தேம்பா:26 152/1,2
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4

மேல்


விளைப்பது (1)

வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2

மேல்


விளைய (6)

விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/3
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/3
நனை விள் வயல் நான்கு பயன் விளைய
வினை நொந்து அழ வெம் பகை நீங்கி அழ – தேம்பா:22 6/2,3
மேல் வழி வளம் எலாம் விளைய புக்கனர் – தேம்பா:22 31/4
கொந்தல் நேர் விளைய கொய்தி கொய்து அருள் விளைத்தி நல்லோய் – தேம்பா:34 15/4
சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய
புனை விளை நலம் உறீஇ உலகு எழ நிகர் இல பூதலம் மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 79/3,4

மேல்


விளையாட்டு (1)

இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4

மேல்


விளையாடின (4)

இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
புயல் ஒத்தன திரையுள் களி விளையாடின புரை கண்டு – தேம்பா:21 25/2
வியல் உற்றன சிறை விட்டு அயல் விளையாடின இனிதே – தேம்பா:21 25/4
நளி ஆர் அலர் விளையாடின நயம் எல்லையும் இலை-ஆல் – தேம்பா:21 33/4

மேல்


விளையு (1)

விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4

மேல்


விளையும் (5)

விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர் – தேம்பா:4 38/2
விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/2
பொய் முகத்து உறும் புரை பல விளையும் ஆறு உணர்த்தி – தேம்பா:23 97/2
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/2

மேல்


விளையும்-ஆல் (1)

கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4

மேல்


விளையுமே (1)

முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4

மேல்


விளையுமோ (1)

மெய் வகை தவத்து நிலைபெறின் இன்பம் விளையுமோ நமக்கு என அரசன் – தேம்பா:23 104/2

மேல்


விளைவது (2)

விண் தக வீட்டின் ஆக்கம் விளைவது பேணல் நன்றே – தேம்பா:27 10/4
தீய வித்தினர் தீயவை விளைவது காண்பார் – தேம்பா:29 102/2

மேல்


விளைவாகும் (1)

வெவ் வினை விதைத்த காலை வினை விளைவாகும் தன்மை – தேம்பா:25 85/1

மேல்


விளைவில் (1)

மிடியில் ஆர் நயன் விளைவில் மாற்றுவான் – தேம்பா:1 18/1

மேல்


விளைவு (23)

வினையது விளைவு நோக்காய் வினை பிறர்க்கு உணர்ந்த பாவம் – தேம்பா:12 27/1
புரிவே காவாதன கால் புரையின் விளைவு இது என்பார் – தேம்பா:14 71/4
சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1
உருத்தகும் விளைவு ஓங்கி ஏழ் ஆண்டு ஒரு – தேம்பா:20 93/3
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி – தேம்பா:21 2/3
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4
கம் மழை பொழிய நானே களிப்புற விளைவு காண்பாய் – தேம்பா:27 11/2
காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4
விள்ளிய கொடியோய் சீல விளைவு உணர்ந்து ஒழுக என்றான் – தேம்பா:27 13/4
அன்பு வித்தினர் ஆங்கு அதன் விளைவு என அன்பை – தேம்பா:27 20/1
நல் வினை விளைவு கண்ட நகர் எலாம் நயப்ப தோன்றல் – தேம்பா:27 70/1
நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4
நல் வினை விளைவு காண்-மின் நயப்ப என்று எவரும் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 120/4
வினை பகை ஒழிந்த யாரும் மெய் மறை விளைவு காண – தேம்பா:30 5/1
விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/4
தன்னை சேர்ந்த கால் தாழ் வினை விளைவு இதே என்ன – தேம்பா:32 18/3
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2
நிரைத்த சோரியால் என் மறை விளைவு நீள்வதும் மற்று – தேம்பா:32 104/2
தீங்கு இயன்று ஆய துன்பம் திரிந்து அறம் விளைவு காண – தேம்பா:33 2/1
வெம் வினை அனைத்தும் பாவ விளைவு தான் மீண்டு அ துன்பம் – தேம்பா:33 4/1
மெய் ஆர் துன்பத்து ஒன்று என உன்-பால் விளைவு உண்டோ – தேம்பா:35 57/2
ஆர் விளைவு உற வட கிழக்கு அமைத்தவே – தேம்பா:36 126/4

மேல்


விளைவுற (1)

விரைத்த வேலியே விளைவுற பாய் புனல் போன்றே – தேம்பா:32 104/1

மேல்


விளைவோ (1)

நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2

மேல்


விற்கும் (1)

இல நலம் விற்கும் மாதர் இழி படும் நினைவு ஈது அன்றோ – தேம்பா:27 151/2

மேல்


விற்ப (1)

மண் பட உலகு எலாம் விற்ப வாய்த்தன – தேம்பா:36 123/1

மேல்


விற்பவர் (1)

விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1

மேல்


விற்பன (4)

ஆலம் விற்பன கண் பொது ஆட்டியார் – தேம்பா:30 96/1
ஞாலம் விற்பன வாய் துகிர் நட்பு என – தேம்பா:30 96/2
ஏலம் விற்பன வெற்பு அடி ஈட்டிய – தேம்பா:30 96/3
கோலம் விற்பன காஞ்சிர கொள்கையே – தேம்பா:30 96/4

மேல்


விற்ற (1)

அட்டு என நீவிர் விற்ற ஆணரன் அவன் தான் நான் என்றிட்டு – தேம்பா:20 115/1

மேல்


விற்றவர் (1)

விற்றவர் கேட்டு தாளை இறைஞ்ச வீழ்ந்து ஒருவன் சொன்னான் – தேம்பா:20 104/4

மேல்


விற்று (1)

விப்பாம் என எடுத்து விற்று அளித்தார் அ கொடியார் – தேம்பா:20 63/4

மேல்


விறகு (1)

வேக வேல் விறகு அழல் மெய்யன் ஏந்துபு – தேம்பா:30 108/3

மேல்


விறல் (3)

விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
மின் நாறினர் புலை நாறினர் விறல் வாளினர் மதம் ஆர் – தேம்பா:15 142/3
மெய் திறத்து இறையோன் விறல் ஏய்த்து என – தேம்பா:23 31/2

மேல்


விறலால் (1)

மிக பட்டு உயர் வல் இறையோன் விறலால் கரை சேர்ந்தவரே – தேம்பா:14 70/1

மேல்


விறலியர் (1)

பாட மடவரர் பாட விறலியர் பாகு நனி செவி மேயலால் – தேம்பா:5 125/1

மேல்


விறலியால் (1)

விறலியால் உயிர்த்த பாலன் விறலினால் உயர்ந்து அரா – தேம்பா:7 40/1

மேல்


விறலியே (1)

உடுத்த சூலில் அரிதில் தாங்கும் உவமியாத ஓர் விறலியே – தேம்பா:7 39/4

மேல்


விறலினால் (1)

விறலியால் உயிர்த்த பாலன் விறலினால் உயர்ந்து அரா – தேம்பா:7 40/1

மேல்


விறலும் (1)

ஓதியும் விறலும் விம்ம ஒளித்த தன் நகரம் சேர்ந்தான் – தேம்பா:4 45/4

மேல்


வின்றான் (1)

வின்றான் என்பான் விஞ்சிய மாயை வினை வல்லான் – தேம்பா:23 29/2

மேல்


வினவ (1)

மிக்கு அணங்கு அலங்கலோய் வினவ கேட்டியால் – தேம்பா:25 45/4

மேல்


வினவி (1)

வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3

மேல்


வினவு (2)

வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/4

மேல்


வினா (5)

அற வினா அகன்றனர் என்ன அண்டனர் – தேம்பா:10 78/3
திற வினா இயம்பிட செறிந்து போயினார் – தேம்பா:10 78/4
அற வினா விளைத்த நல் ஆசையால் உளம் – தேம்பா:26 121/1
விண்டு என வீங்கு தோளான் வினா ஒளித்து உணர்ந்த யாவும் – தேம்பா:29 109/1
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2

மேல்


வினாதத்தன் (1)

மெய் வகை உணர்வு நாடி வினாதத்தன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 148/4

மேல்


வினாவ (2)

அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய மாது அடியை போற்றி – தேம்பா:7 12/3
ஏற்றி காதலோடு இருந்து திரு செல்வரே வினாவ
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை – தேம்பா:27 28/2,3

மேல்


வினாவினனே (1)

உள்ளும் தன்மைத்து உருகி அழ வினாவினனே – தேம்பா:31 37/4

மேல்


வினாவுடன் (1)

வினாவுடன் அனைவரும் ஓம்பிய அன்பின் – தேம்பா:6 58/3

மேல்


வினேசியர் (1)

தனம் பழுத்து திரு வாய்ப்ப தாழ் கடல் சூழ் வினேசியர் தம் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/2

மேல்


வினை (296)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி – தேம்பா:0 1/3
மெய் கலந்த பொய் விலக்கி மெய் கொள்பவர் வினை போல் – தேம்பா:1 15/1
இருள் அகன்று அவிர் எல் வினை போல் எலா – தேம்பா:1 79/1
நாய் அடா வினை நடத்துமோ கதம் கொடு நானே – தேம்பா:3 27/2
கருப்பம் ஓர் எழு மதி கடக்கும் முன் வினை
பரிப்ப ஓர் சிறப்பு அருள் பயத்தின் சூல் செயிர் – தேம்பா:3 50/2,3
மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/3
வினை கரு மறுத்து இறையவனை வாழ்த்தலின் விருப்பினும் நனி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 25/4
வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/2
வீதியும் எனக்கு ஒன்று உண்டோ வினை அறும் இறையோய் என்ன – தேம்பா:4 45/3
மெய்யால் குன்றாது ஒள் தவம் மாறா வினை ஆண்மை – தேம்பா:4 51/1
விட்டு ஆய் உளது ஓர் ஆண்டகை மேவி வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:4 54/4
மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/4
வவ்வு அரும் குணத்து அவனி கொள் மடி வினை நீக்கி – தேம்பா:5 1/2
விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2
பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
வெறியை தவிர்த்த வயம் கொடு நீ வினை தீர்த்து உதிப்ப தடை என்னோ – தேம்பா:5 21/4
நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3
ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
பொய் வினை பிரிந்த நயன் மெய்வினை உணர்த்தும் இவர் – தேம்பா:5 158/1
செய் வினை அளிக்கும் என நொய் வினை குறித்த பரன் – தேம்பா:5 158/2
செய் வினை அளிக்கும் என நொய் வினை குறித்த பரன் – தேம்பா:5 158/2
ஓவ வினை செய்து அதின் ஊங்கும் ஒன்னார் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம் – தேம்பா:6 51/3
காயும் வினை என்பார் என்றாள் கதிப்பால் காட்டும் கஞ்சனத்தாள் – தேம்பா:6 56/4
இகல் பெறு வினை என்றாலும் இறையவற்கு எளியது அன்றோ – தேம்பா:7 14/4
ஆவி நோய் செய்த இ சூல் ஆய என் வினை அன்றேனும் – தேம்பா:7 71/1
வரு வினை உணர்கிலன் வருத்தும் பாசறை – தேம்பா:7 75/2
பெரு வினை உரைக்கிலன் உருகி பேர் உளத்து – தேம்பா:7 75/3
அரு வினை தனித்து உணர்ந்து அலக்கண் மூழ்கினான் – தேம்பா:7 75/4
உயர் வினை உணர்கு இலாது உடலை இன் உயிர் – தேம்பா:7 79/1
பெயர் வினை போன்று தன் தலைவன் பேர் உளத்து – தேம்பா:7 79/2
அயர் வினை அனைத்தும் உள் அறிந்த மங்கையும் – தேம்பா:7 79/3
துயர் வினை அடைந்து உளத்து அரற்றி தோன்றினாள் – தேம்பா:7 79/4
சென்று அழுந்திய துயர் தீர்ப்ப சூல் வினை
நன்று அழுந்து உவப்பு எழ நவில்குவாய் என்றான் – தேம்பா:7 97/3,4
மீன் செய்த முடியாளை தந்து தந்த நயன் அறியா வினை பயத்தால் – தேம்பா:8 13/3
மெய் படும் அடிமை யான் வினை செய்வேன் எனா – தேம்பா:8 24/3
உன்னை யான் சூல் வினை ஒளித்தது ஆம் என்றாள் – தேம்பா:8 34/4
உண்டு உலாம் மகிழ் வினை உளம் பொறாமையின் – தேம்பா:8 38/2
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம் – தேம்பா:9 59/3
பன்ன_அரு மகிழ் வினை பயத்தது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 84/4
அரு வினை தொழில் உழைத்து அருந்துதீர் என – தேம்பா:9 110/1
கரு வினை சாபமாய் கடவுள் ஏவினான் – தேம்பா:9 110/2
பெரு வினை செய்ய நான் பிரான் உண்பான் எனில் – தேம்பா:9 110/3
திரு வினை தன்மை ஆம் தொழில் செய்து ஆற்றலே – தேம்பா:9 110/4
விண் தோய் மாடத்து ஒதுங்கி வினை அற்று உளம் தூண்டு உணர்வால் – தேம்பா:10 44/1
போயே வினை கொண்டு உள்ளே புகும் ஐம் பகையாம் பொறிகாள் – தேம்பா:10 50/2
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
வேண்டும் ஓர் வினை வேண்டும் என்றால் முடித்து – தேம்பா:11 27/1
மை பொதுளும் வினை பொதுள விளைந்த பாவ மருள் சீய்க்க பொறை மிடி தாழ்வு உரியது அல்லால் – தேம்பா:11 38/2
நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4
மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4
வினையது விளைவு நோக்காய் வினை பிறர்க்கு உணர்ந்த பாவம் – தேம்பா:12 27/1
நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப நோய் செய் வினை செய்தேம் – தேம்பா:12 80/3
எம் மலர் கண் முத்து அரும்ப இன்று வினை தீர்த்தாய் – தேம்பா:12 80/4
வினை தீர்ப்ப எய்தி வினை கொண்டாய் பாவ – தேம்பா:12 81/1
வினை தீர்ப்ப எய்தி வினை கொண்டாய் பாவ – தேம்பா:12 81/1
பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப – தேம்பா:12 87/3
தீய் வினை செய் நாம் மகிழ உம்பர் தொழு செல்வா – தேம்பா:12 88/1
நீய் வினை செய் மெய் கொடு நிலத்தில் உலவாயோ – தேம்பா:12 88/2
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும் – தேம்பா:12 88/3
தாய் வினை செய் உன் தயையை யார் அறிவர் என்பார் – தேம்பா:12 88/4
வெம் வினை அறுத்து உயிர் விளைத்த கனி ஆக – தேம்பா:12 90/1
உய் வினை எமக்கு அருள உற்றன பிரானை – தேம்பா:12 90/2
நல் வினை உலந்த போழ்தின் நலம் எலாம் அகல்தல் போல – தேம்பா:13 21/1
கொல் வினை அறுப்ப வந்த குண தொகை இறைவன் போக – தேம்பா:13 21/2
வல் வினை மருளில் பொங்கும் அல்லவை உயிரை வாட்ட – தேம்பா:13 21/3
புல் வினை மல்கி சீலம் புரி நலம் போயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 21/4
புல் வினை உளைந்து அழ உதித்து அருள் புரிந்து – தேம்பா:14 5/1
நல் வினை தளிர்ப்ப நலம் யார்க்கும் இடும் நல்லோய் – தேம்பா:14 5/2
கொல் வினை உணர்ந்து உன் உயிர் கோறல் தனது ஆண்மைக்கு – தேம்பா:14 5/3
ஒல் வினை என கருதும் இ உலகில் உண்டோ – தேம்பா:14 5/4
தொல்லை உள நம் வினை துடைத்து நமை வீட்டில் – தேம்பா:14 6/1
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
மை வினை மறுப்ப இவண் வந்து துயர் வேண்டின் – தேம்பா:14 9/2
மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/3
எ வினை தொலைக்கு அடைதல் வேண்டும் இனி ஐயா – தேம்பா:14 9/4
துஞ்சிய நிலத்தில் உயிர் தோன்றி வினை நீக்கி – தேம்பா:14 10/2
அங்கு அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் ஆள் என்று ஆக்கிய கொடு வினை மாறா – தேம்பா:14 38/1
தீய் வினை செய்த போது எசித்து சீர் கெட – தேம்பா:14 77/1
நோய் வினை செய்தனன் நுனித்து அ நாடர் தாம் – தேம்பா:14 77/2
தாய் வினை செய்து முன் சகோபு காத்தலால் – தேம்பா:14 77/3
போய் வினை அறுத்து அருள் பொழிய உள்ளினான் – தேம்பா:14 77/4
விள்ளிய உளத்து உணர் வினை முடிக்குவான் – தேம்பா:14 83/4
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுவான் யாரே – தேம்பா:14 88/2
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுதே இங்கண் – தேம்பா:14 88/3
பேர் அணி அரணம் ஆக பெற்ற நல் வினை இலார்க்கே – தேம்பா:14 110/4
வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய் – தேம்பா:14 141/1
வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய் – தேம்பா:14 141/1
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
நாமம் ஏய் வலி இது என்ன நல் வினை உலந்த கோமான் – தேம்பா:15 89/3
முதிர் வினை விளைத்த காலம் என இவன் முதல்வனை நகைத்தன் ஆதி எறி அழல் – தேம்பா:15 113/1
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3
பொதிர் வினை பழுத்த மார்ப நிசிதரன் புகை கணை புதைத்த தூணி நிகரவே – தேம்பா:15 113/4
விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4
வினை முடுக்கிய பகையவர் இரிதர விசயம் உற்றன களி எழும் இறையவன் – தேம்பா:15 167/1
வினை முதிர் உளம் என வெளி முதிர் இருள் அதே – தேம்பா:15 169/4
மருள் முதிர்ந்த வெருவொடு வளைந்த வினை வடு வளர்ந்த பொழுது அது என – தேம்பா:16 34/1
வினை அம் கடல் நீந்தி வழி என்று அறியார் மிளிர் பைம்பொன் – தேம்பா:16 58/1
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
மை வினை அழன்ற நெஞ்சில் மருவிய அருளின் மாட்சி – தேம்பா:19 12/1
செ வினை புக்க பாலால் தீது அற சிறந்த தன்மைத்து – தேம்பா:19 12/2
அ வினை செகுத்த மூவர் அணி முகத்து அருளினாலே – தேம்பா:19 12/3
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
கொல் வினை அலகை போய் தன் கொள்கையில் கானம் தோன்ற – தேம்பா:20 53/1
புல் வினை அறுப்ப நோற்றான் பொலிந்த நீபகன் என்பானே – தேம்பா:20 53/2
நல் வினை பகைத்த பேய்கள் நயமொடு வெருவு காட்டி – தேம்பா:20 53/3
மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/4
விண் காவலன் அருளால் வினை கொள்ளார் என காட்ட – தேம்பா:20 55/3
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/3
வில் பட வழங்கி வளம் பெறல் அரிய வினை என அதிட்டனும் கூற – தேம்பா:20 81/2
பரத்து-இடை கிளர் வினை பரியுமோ என்பார் – தேம்பா:20 125/4
விரை வளர் வனத்திலும் வினை செய்து உள் சுடும் – தேம்பா:20 128/2
பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4
வினை நொந்து அழ வெம் பகை நீங்கி அழ – தேம்பா:22 6/3
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/2
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை