வா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 2
வாகனத்தான் 1
வாகனத்து 1
வாகு 1
வாகை 17
வாகையன் 2
வாகையனாய் 1
வாகையனும் 1
வாகையனை 1
வாகையாம் 1
வாகையாளனும் 1
வாகையான் 14
வாகையான்-தனை 1
வாகையின் 1
வாகையினான் 4
வாகையினோய் 1
வாகையும் 1
வாகையே 1
வாகையை 1
வாங்க 1
வாங்க_அரும் 1
வாங்கி 3
வாங்கிட 1
வாங்கிய 1
வாங்கினான் 1
வாங்கு 1
வாச 8
வாசகத்தை 1
வாசகம் 5
வாசகமே 1
வாசத்து 1
வாசம் 13
வாசமும் 4
வாசமே 1
வாசமோடு 2
வாசல் 1
வாசனை 2
வாசி 6
வாசியொடும் 1
வாட்கை 1
வாட்ட 2
வாட்டமும் 1
வாட்டி 6
வாட்டிய 9
வாட்டு 3
வாட்டும் 4
வாட்பது 1
வாட 13
வாடல் 3
வாடலே 1
வாடா 5
வாடாத 1
வாடாதன 1
வாடாது 3
வாடி 9
வாடிய 7
வாடியும் 1
வாடினள் 1
வாடினளே 2
வாடினார் 1
வாடினாள் 2
வாடு 11
வாடுகின்ற 1
வாடுபு 1
வாடும் 7
வாடும்-ஆல் 1
வாடுவ 1
வாடையால் 1
வாடையோடு 1
வாணிகர் 4
வாது 3
வாதை 1
வாம 9
வாமத்து 1
வாமம் 9
வாமமும் 2
வாமமே 1
வாமன் 8
வாமனும் 2
வாமையில் 1
வாய் 314
வாய்-தொறும் 1
வாய்க்கு 2
வாய்த்த 4
வாய்த்தலும் 2
வாய்த்தன 2
வாய்த்து 1
வாய்ந்த 62
வாய்ந்தது 1
வாய்ந்தன 1
வாய்ந்தனள் 1
வாய்ந்தார் 1
வாய்ந்தான் 2
வாய்ந்து 5
வாய்ந்தே 1
வாய்ப்ப 4
வாய்ப்பு 1
வாய்மை 9
வாய்மையர் 1
வாய்மையான் 1
வாய்மையின் 2
வாய்மையே 1
வாய்மையோர் 1
வாய்மொழி 1
வாயாய் 1
வாயால் 8
வாயாள் 1
வாயான் 7
வாயில் 22
வாயிலே 1
வாயிலோர் 1
வாயின் 3
வாயினர் 1
வாயினன் 1
வாயினால் 2
வாயினாள் 2
வாயினாளே 1
வாயினான் 2
வாயினும் 1
வாயு 1
வாயும் 6
வாயுவு 1
வாயே 4
வாயொடு 2
வாயோ 1
வாயோன் 1
வார் 18
வார்ந்த 1
வாரணத்து-இடை 1
வாரணம் 4
வாரணமாய் 1
வாரணனே 1
வாரணியே 1
வாரம் 1
வாரல் 1
வாராயோ 1
வாரி 24
வாரிய 1
வாரியால் 2
வாரியில் 1
வாரியின் 1
வாரியினால் 1
வாரியுள் 2
வாரியே 1
வாரியோடு 1
வாரினர் 1
வாரினவே 1
வாரினன்-ஆல் 1
வாரினான் 1
வாருதி 2
வாரும் 2
வால் 11
வாலாமை 1
வாலில் 1
வாலை 1
வாவல் 2
வாவலும் 1
வாவி 15
வாவி-கண் 1
வாவியின் 1
வாவியுள் 1
வாவியே 1
வாவியை 2
வாவின 1
வாவு 3
வாழ் 44
வாழ்-மின் 1
வாழ்-மினே 1
வாழ்க்கை 14
வாழ்க்கையால் 1
வாழ்க்கையும் 3
வாழ்க்கையை 1
வாழ்க 10
வாழ்கினும் 1
வாழ்குப 1
வாழ்த்த 7
வாழ்த்தலின் 3
வாழ்த்தலும் 1
வாழ்த்தி 18
வாழ்த்திட 1
வாழ்த்திடல் 1
வாழ்த்திப்பலர் 1
வாழ்த்திய 1
வாழ்த்தின 1
வாழ்த்தினர் 2
வாழ்த்தினவே 1
வாழ்த்தினார் 6
வாழ்த்தினாள் 1
வாழ்த்தினான் 2
வாழ்த்தினேன் 1
வாழ்த்து 4
வாழ்த்தும் 3
வாழ்த்துவான் 1
வாழ்த்துவேன் 1
வாழ்த்துளி 1
வாழ்தல் 2
வாழ்தலே 1
வாழ்தலை 1
வாழ்ந்த 7
வாழ்ந்ததே 2
வாழ்ந்தவர்க்கு 1
வாழ்ந்தனன் 1
வாழ்ந்தார் 8
வாழ்ந்தாரும் 1
வாழ்ந்தான் 2
வாழ்ந்திருந்தான் 1
வாழ்ந்து 13
வாழ்ந்தே 2
வாழ்ந்தேன் 1
வாழ்நாள் 1
வாழ்பவர் 3
வாழ்பவரே 1
வாழ்வது 3
வாழ்வதும் 1
வாழ்வர் 2
வாழ்வரே 5
வாழ்வன் 1
வாழ்வாய் 2
வாழ்வார் 4
வாழ்வான் 3
வாழ்வில் 1
வாழ்வின் 2
வாழ்வினும் 1
வாழ்வினை 4
வாழ்வீர் 1
வாழ்வு 26
வாழ்வுகள் 2
வாழ்வும் 3
வாழ்வுற 3
வாழ்வேன் 1
வாழ்வொடு 2
வாழ 21
வாழவும் 2
வாழவே 1
வாழவோ 2
வாழாது 1
வாழி 27
வாழியவே 1
வாழியே 8
வாழு 1
வாழுதி 2
வாழுதியே 2
வாழும் 7
வாழும்-ஆல் 2
வாழுமே 1
வாழுமோ 1
வாழுவர் 1
வாழுவார் 2
வாழுவீர் 1
வாழை 3
வாள் 67
வாள்_முகன் 1
வாளாய் 1
வாளால் 11
வாளி 22
வாளிகள் 2
வாளிச 1
வாளியால் 1
வாளியில் 1
வாளியும் 3
வாளியொடு 1
வாளினர் 1
வாளினான் 1
வாளை 1
வாளொடு 5
வாளொடும் 2
வாறும் 4
வான் 380
வான்-தன் 1
வான்-தனை 1
வான்-பால் 1
வான்-இடை 1
வான்_மீன் 1
வான 11
வானக 1
வானகத்தார் 3
வானகத்து 3
வானகத்தே 1
வானகம் 3
வானத்து 3
வானம் 15
வானமும் 3
வானமே 2
வானரம் 1
வானவர் 29
வானவர்-தம் 1
வானவர்க்கு 1
வானவரும் 6
வானவரே 1
வானவரை 1
வானவன் 8
வானவனும் 1
வானவனே 2
வானவனை 3
வானார் 1
வானாரும் 1
வானி 1
வானியாய் 1
வானில் 10
வானில்-நின்று 1
வானின் 8
வானினும் 2
வானும் 10
வானொடு 4
வானோர் 39
வானோர்க்கு 4
வானோரும் 1
வானோன் 18

வா (2)

நின்று குரவனும் மன்று அ கொடியொடு நின்ற வளனினை வா எனா – தேம்பா:5 115/3
சீது அணிந்தனள் வா என சென்று உளான் – தேம்பா:10 123/4

மேல்


வாகனத்தான் (1)

மின்னை காட்டிய விரி மணி மேக வாகனத்தான் – தேம்பா:32 105/4

மேல்


வாகனத்து (1)

வகை விரிந்த வில் வாகனத்து ஏறினார் – தேம்பா:36 16/4

மேல்


வாகு (1)

வாகு இளம் சுடர் செய் மேனி வானவர் காட்டி நின்றார் – தேம்பா:19 15/4

மேல்


வாகை (17)

வாகை கொண்டார் என மயில் ஒடுங்கலால் – தேம்பா:1 49/2
அளிப்பட வந்த ஏவல் உணர் அளி பட விண்ட வாகை வளன் – தேம்பா:5 129/1
மாலை மது வாகை வளன் நூலை அறை நூழை உரை – தேம்பா:5 153/3
தேன் வழங்கும் பூம் துறை ஆம் செழு வாகை ஏந்து தவன் – தேம்பா:6 2/1
தெண் படு மது பூ வாகை சேர்த்த நல் துணைவனோடு – தேம்பா:7 2/2
பெறுவுகின்ற நாம வாகை பெருகுகின்ற வேலினான் – தேம்பா:7 32/1
தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க – தேம்பா:7 67/2
மன்றலும் பிழியும் பெய் வாகை சூசை-கண் – தேம்பா:7 97/2
அண்ட வாகை வளற்கு அவள் சூட்டினாள் – தேம்பா:10 37/4
ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4
மந்திர மேல் தூய் ஒளி கால் வாகை என அங்கண் உடு வதிந்து நிற்ப – தேம்பா:11 110/1
வாகை மிக்கு ஒளி எனக்கு ஆக மற்று நாள் – தேம்பா:16 27/1
தேன் பயில் மலர் வாகை திருமறை அறையோனும் – தேம்பா:19 2/2
நனை அளாவிய வாகை நறும் தவன் – தேம்பா:26 155/2
வானகம் மிளிர் மீன் வாகை மணி முகில் ஊர்தி கொண்டு – தேம்பா:30 37/3
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி – தேம்பா:34 36/2
வாடா தண் பூ வாகை அணங்கான் வளர் அன்பான் – தேம்பா:36 77/3

மேல்


வாகையன் (2)

பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன்
நறை பதி தொடையினன் நளி பல் மன்னவர் – தேம்பா:15 131/2,3
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த – தேம்பா:35 56/1

மேல்


வாகையனாய் (1)

தேசத்து அரசாய் சிகி வாகையனாய்
பாசத்து இணை பால் மதி ஆழியனாய் – தேம்பா:15 32/2,3

மேல்


வாகையனும் (1)

உடு குலம் உண்டு சூடினளும் உரு கொடு மன்று வாகையனும்
அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/1,2

மேல்


வாகையனை (1)

விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/2

மேல்


வாகையாம் (1)

வையகத்து அரசர் கோன் வெற்றி வாகையாம்
ஐ அகத்து இரு தலை பறவை ஆகிலம் – தேம்பா:36 122/1,2

மேல்


வாகையாளனும் (1)

மன்று அலர் உயிர்த்த வெண் வாகையாளனும்
துன்று அலர் கடுத்து உடு சூட்டு மங்கையும் – தேம்பா:8 35/2,3

மேல்


வாகையான் (14)

செய் முனர் செயம் செயும் சிங்க வாகையான் – தேம்பா:3 4/4
பால் நக கமழ் பாடலி வாகையான் – தேம்பா:7 55/4
கால்வு அரும் பிழி கால் கமழ் வாகையான்
கால் வரும் பரிசாய் களி மாற மேல் – தேம்பா:7 59/1,2
மருகினான் மது மலர் வயங்கும் வாகையான் – தேம்பா:7 76/4
மடல் மடு வழிந்த தேன் வாகையான் உளத்து – தேம்பா:8 21/1
தாள் கடைந்து அழுத்திய தாரின் வாகையான்
வாள் கடைந்து அழுத்திய வருத்தம் நீக்கினான் – தேம்பா:8 37/3,4
மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும் – தேம்பா:9 7/1
சிந்தை தேறிய தேறல் செய் வாகையான்
முந்தை ஆய எலீய முனிக்கு உணா – தேம்பா:9 45/1,2
பொய் தகா சுருதி நூல் பூத்த வாகையான்
கொய்த காய் இடர் கெட குளித்து உள் ஆடினான் – தேம்பா:14 85/3,4
அலம் கரை வாகையான் அழைத்து அஃது ஏது என்றான் – தேம்பா:14 127/4
மாற்று அரசு இனம் எலாம் வணங்கும் வாகையான்
வேற்று அரசு இனம் முடி விளக்கும் தாளினான் – தேம்பா:29 56/1,2
ஓடை மால் மத கரி உயர்த்த வாகையான்
கோடை நாள் அசனியை குழைத்த வில்லினான் – தேம்பா:29 57/1,2
மடல் கடிந்து நறா மது வாகையான்
உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை – தேம்பா:34 23/1,2
இக்கு அடைந்த இளம் துணர் வாகையான் – தேம்பா:34 28/4

மேல்


வாகையான்-தனை (1)

வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1

மேல்


வாகையின் (1)

போர் முகம் காண்டலும் புனைந்த வாகையின்
சீர் முகம் கோடலும் சேர்ந்து ஒன்றாய் புகழ் – தேம்பா:15 136/1,2

மேல்


வாகையினான் (4)

வாய்ந்தான் தொழுதான் மது வாகையினான் – தேம்பா:5 111/4
வால் அரும்பு வாய் அரும்ப அரும்பு அரும் பூ வாகையினான் மகிழ வானோர் – தேம்பா:8 6/3
மற்றை எலாமும் மனத்தின் உசாவும் மலர் திரு வாகையினான்
கற்றை உலாவு பளிக்கு உரு வாமம் மிக கதிர் வீசி உருள் – தேம்பா:8 72/2,3
பொன் பொதுளும் கதிர் பூண் மகுட பொருநன் புனை வாகையினான்
மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ – தேம்பா:15 99/1,2

மேல்


வாகையினோய் (1)

மன்றல் நிலை வாகையினோய் அன்று கண்ட மாட்சி நலம் யான் இசைப்ப துணையே நிற்பாய் – தேம்பா:8 45/4

மேல்


வாகையும் (1)

வாடாதன தனி வாகையும் மதம் மாறு இல களிறும் – தேம்பா:2 61/2

மேல்


வாகையே (1)

வாகையே குளிர்ப்ப நச்சு மரம் உயிர் காக்க மற்றை – தேம்பா:27 14/2

மேல்


வாகையை (1)

கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1

மேல்


வாங்க (1)

மலை மலைக்கு உரி வனப்பும் வாங்க_அரும் – தேம்பா:4 11/1

மேல்


வாங்க_அரும் (1)

மலை மலைக்கு உரி வனப்பும் வாங்க_அரும்
அலை அலைக்கு உரி மணியும் ஆர்ந்த சீர் – தேம்பா:4 11/1,2

மேல்


வாங்கி (3)

வான் பிறை உறழ் வில் வாங்கி மறம் கொடு மயங்கி தம் மேல் – தேம்பா:16 40/3
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/1,2
ஈர் எழு வகுப்பில் தேர்ந்த இன மணி நல் யாழ் வாங்கி
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/1,2

மேல்


வாங்கிட (1)

மண் மா மகள் போர்த்த இருளின் போர்வை வாங்கிட தன் – தேம்பா:16 52/1

மேல்


வாங்கிய (1)

கரை கொலும் கடல் எழீஇ கழறி வாங்கிய
வரை கொலும் உயர் திரை மங்குல் பாய்ந்து எழ – தேம்பா:14 103/1,2

மேல்


வாங்கினான் (1)

வாங்கினான் வயிர தண்ட வய படை என்ன சீறி – தேம்பா:17 21/2

மேல்


வாங்கு (1)

புடை வாங்கு அலையோடு அலைய பொலி ஆர்ப்பு உலகில் பொருவா – தேம்பா:14 65/4

மேல்


வாச (8)

அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில் – தேம்பா:12 63/1
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/2
மாலை வாய் மணம் போலவும் வாச பூம் – தேம்பா:17 50/1
பொய் கண்டேனும் பூவொடு வாச புகை சாத்தி – தேம்பா:23 25/3
மணி தகு மலர் பூ வாச மது நலம் பொழியும் ஆறும் – தேம்பா:27 15/2
வாச மாமையின் மது மலர் மொய்த்த வண்டு அனைய – தேம்பா:27 24/2
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1
வாச வாய் தென்றல் தீண்டிய முல்லைகள் மதுவை – தேம்பா:32 19/2

மேல்


வாசகத்தை (1)

ஆவிய ஆறு அணி அணியாய் நின்ற யாரும் ஆண்டகை தாய் மரி என்னும் வாசகத்தை
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/3,4

மேல்


வாசகம் (5)

கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை – தேம்பா:3 19/1
அறைந்த வாசகம் உணர்ந்து அரிய மா தவர் – தேம்பா:5 45/1
என்ற வாசகம் எந்தை மனு_குலம் – தேம்பா:11 25/1
என்ற வாசகம் எறி வை வேல் என உளம் போழ்ந்து – தேம்பா:25 6/1
கேட்ட வாசகம் கெழும் குணம் என பலர் வாழ்த்த – தேம்பா:25 34/1

மேல்


வாசகமே (1)

மன் நல் ஆரணம் இது என்று ஒரு கல் கொள் மு வாசகமே – தேம்பா:18 21/4

மேல்


வாசத்து (1)

வாசத்து அலர் பூம் வயல் ஏகில நல் – தேம்பா:15 32/1

மேல்


வாசம் (13)

நல் வாசம் உண்ட நறு நெய் நனி பூசி நானம் – தேம்பா:5 81/1
கொல் வாசம் உண்ட குளிர் பூம் புனல் ஆட்டி வெந்த – தேம்பா:5 81/2
பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/3
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
மாய இருள் தவிர் வான நிலையினர் வாழி என என வாசம் ஆர் – தேம்பா:5 126/2
காடு யாவும் வாசம் ஆரு கனியை ஈனும் நாள் இதே – தேம்பா:7 30/4
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/3
மாலை ஆக வீங்கு உவந்து வாசம் ஆரும் முல்லை ஆர் – தேம்பா:11 3/3
மாலை ஆக ஈங்கு வந்து வாசம் ஆரும் முல்லையார் – தேம்பா:11 3/4
அள் உற வாசம் கான்ற அனிலம் ஆங்கு எதிர் கொண்டானே – தேம்பா:20 32/4
மன்று அலர் கொடியின் வாசம் மண்ணையை மருட்டும் என்பார் – தேம்பா:24 10/1
முகையின் முற்றிய வாசம் எனா முதிர் – தேம்பா:26 31/1
நளி வாசம் இழந்து அழி நை நனையோ – தேம்பா:31 50/2

மேல்


வாசமும் (4)

வீறிய மது மலர் மிடைந்த வாசமும்
தேறிய வெறியொடு செறிந்த அ நகர் – தேம்பா:2 27/3,4
அள்ளிய அலர்களும் அலருள் வாசமும்
தெள்ளிய கனிகளும் கனியுள் தேறலும் – தேம்பா:26 26/1,2
வாவியின் வாசமும் மல்கி வாய்-தொறும் – தேம்பா:30 146/2
பூவும் வாசமும் பொதுளிய தாமமும் மணியும் – தேம்பா:31 7/1

மேல்


வாசமே (1)

மேலின் ஆர் வாசமே வீசு பூ விள்ளும் ஓர் – தேம்பா:9 6/1

மேல்


வாசமோடு (2)

ஊறு நானம் மற்று ஊறிய வாசமோடு
ஏறு காமம் வளர்த்த இயற்கையால் – தேம்பா:28 98/2,3
அள் அம்பு ஆடிய வாசமோடு ஆடிய – தேம்பா:31 77/1

மேல்


வாசல் (1)

வரம்பை அகல் பொற்பு இழைத்து ஒன்பான் வாசல் இட்டு இனிது ஓர் – தேம்பா:28 20/3

மேல்


வாசனை (2)

விரிந்த வானி விரித்து உயர் வாசனை
சொரிந்த நீர் புனல் தூற்றி வழங்கினார் – தேம்பா:9 55/3,4
பொன் கலத்து அலர் முகை பொழிந்த வாசனை
தன் கலத்து உயிர்த்து அன தண் அம் கால் எதிர் – தேம்பா:20 3/1,2

மேல்


வாசி (6)

கோலொடு கோல் பொரு கொள்கையின் வாசி பொர – தேம்பா:15 62/2
தோல் அற மீமிசை துள்ளிய வாசி அற – தேம்பா:15 71/3
அடிகள் அற வாசி அற நெடிய சிலை நாணி அற அரணமொடு மார்பும் அற மற மன்னர் – தேம்பா:15 122/2
மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/2
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/3
சாரர் சார்பு இழந்த வாசி தழல் பட தவறி தாவ – தேம்பா:16 46/1

மேல்


வாசியொடும் (1)

இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2

மேல்


வாட்கை (1)

வாட்கை செயும் நிலைமை உள வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 61/4

மேல்


வாட்ட (2)

வல் வினை மருளில் பொங்கும் அல்லவை உயிரை வாட்ட
புல் வினை மல்கி சீலம் புரி நலம் போயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 21/3,4
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4

மேல்


வாட்டமும் (1)

வாட்டமும் வெருவும் ஆய் வையம் ஆட உள் – தேம்பா:24 17/2

மேல்


வாட்டி (6)

சுளி முகத்தின் உற்ற துயர் உள்ளம் வாட்டி துகைத்து அன்னார் – தேம்பா:13 1/2
பணி வளர் நகரும் நாடும் பனிப்பு உற பகைத்து வாட்டி
பிணி வளர் வினையின் செம் தீ பிரிவு இலா மேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:13 25/3,4
வார் தவழ் முரசு வாட்டி வண்டொடு தேனும் ஆர்க்கும் – தேம்பா:18 25/3
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம் – தேம்பா:26 110/1,2
பசும் பிடி சூழ வாட்டி படர் நெருப்பு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 152/4
ஆர் நலம் பொலிதல் நோக்கீர் ஆய இ வனப்பும் வாட்டி
பார் நலம் துறந்து இங்கு ஆர்ந்த படிவர் எண் இன்றி வைகி – தேம்பா:30 63/2,3

மேல்


வாட்டிய (9)

காவி வாட்டிய கண் மணி காதலே – தேம்பா:18 52/1
ஓவி வாட்டிய உன் உடல் புண் பட – தேம்பா:18 52/2
வாவி வாட்டிய கோடையின் மானிடர் – தேம்பா:18 52/3
ஆவி வாட்டிய அடும் பகை செய்வரோ – தேம்பா:18 52/4
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3
ஐ வகை பொறியும் வாட்டிய சூசை அறையும் நூல் உறுதியால் அன்னார் – தேம்பா:23 104/1
வாட்டிய மனம் செயும் வடு அதோ இவ்வாறு – தேம்பா:27 107/3
உடலை வாட்டிய தன்மைத்து உயிர் எழ சூசையே – தேம்பா:33 28/3
வாட்டிய உடற்கு உயிர் வளர்ந்த மாட்சியை – தேம்பா:36 127/1

மேல்


வாட்டு (3)

வாட்டு அரும் துயர் கொள் நாட்டில் மல்கிய நுணலை ஈட்டம் – தேம்பா:14 30/4
வாட்டு அரும் தவத்தின் பண்டி மதித்தகன் கதியில் சேர்ப்பான் – தேம்பா:30 72/4
மது படும் கொடி வாட்டு இடர் முற்று அற – தேம்பா:33 17/2

மேல்


வாட்டும் (4)

வாம கதிர் வாட்டும் களித்த கணே – தேம்பா:5 90/4
வஞ்சத்தார் மனம் போல இருண்ட இரா வாட்டும் ஒளி – தேம்பா:10 18/1
மேவு எலா வனப்பு வாட்டும் வியன்ற ஓர் வெளியுள் சென்றான் – தேம்பா:20 37/4
வாடையால் வரு விசை வாட்டும் தேரினான் – தேம்பா:29 57/4

மேல்


வாட்பது (1)

வாட்பது அரும் நயத்து இருவர் மா நகர்க்கு ஏகுதும் என்றாள் – தேம்பா:10 10/4

மேல்


வாட (13)

இலை புறம் கண்ட பைம் பூ இரும் கொடி வாட நொந்து – தேம்பா:7 73/3
முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட
வனைந்த யாவையும் நினக்கு ஏன் வகுத்து யான் உரைப்பல் என்றான் – தேம்பா:14 20/3,4
கல்லிய மலர்கள் வாட கயல் இனம் தளர்ந்து மாள – தேம்பா:14 29/2
மா புரம் சிறுமையின் வாட போயினார் – தேம்பா:18 1/3
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட
அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை – தேம்பா:20 46/2,3
மாய்ந்தான் மைந்தன் என்று அரிது ஐயன் மனம் வாட
காய்ந்து ஆர் துன்பம் தீர்ப்ப மகன் தன் கவின் ஒப்ப – தேம்பா:23 24/2,3
விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீ என உள்ளம் வாட
எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு இரும் புழை புண் போல் நோக – தேம்பா:26 107/1,2
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி – தேம்பா:29 39/3
உள் நோய் அருந்து என் உளம் வாட அருள் பூத்து – தேம்பா:31 39/3
மடல் ஒத்து அடி வாட நடந்து செலேல் – தேம்பா:31 53/1
நரை கிடந்து இரிந்த மூப்பின் நைந்து உடல் தளர்ந்து வாட
வரை கிடந்து அதிர்ந்து மல்கும் வாரியின் மலிந்த நோய்கள் – தேம்பா:33 6/2,3
நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார் – தேம்பா:35 78/3

மேல்


வாடல் (3)

அன்னையின் திரு ஆனனம் வாடல் காண் – தேம்பா:9 49/2
வீழ்த்த தாமரை மெலிவொடு வரம்பின் மேல் வாடல்
நீழ்த்த மாண்பு இவர் நிழல் அடி வணங்கு இலார் நீக்கி – தேம்பா:12 49/2,3
ஊன் உகும் உதிரம் தோய்ந்த உதட்டு அலர் வாடல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 46/4

மேல்


வாடலே (1)

கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள் – தேம்பா:18 37/2

மேல்


வாடா (5)

வாடா அருள் மகன் என்று அம் பூ_மாரி வழங்கிற்றே – தேம்பா:3 57/4
மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/4
கோடிய குறை தீர் சீலமே வாடா கொழு மலர் ஆயின என்றான் – தேம்பா:30 142/4
மெய் திறத்து உருகி வாடி மேல் திறத்து ஊக்கம் வாடா
எ திறத்தாலும் ஒவ்வா இருமையின் பொலிந்தான் சூசை – தேம்பா:33 11/3,4
வாடா தண் பூ வாகை அணங்கான் வளர் அன்பான் – தேம்பா:36 77/3

மேல்


வாடாத (1)

பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2

மேல்


வாடாதன (1)

வாடாதன தனி வாகையும் மதம் மாறு இல களிறும் – தேம்பா:2 61/2

மேல்


வாடாது (3)

தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க – தேம்பா:7 67/2
கண் எனும் இமையார் என்னும் கடி மலர் வாடாது என்னும் – தேம்பா:28 67/3
வாடாது அழல் தாமரை மாலையினான் – தேம்பா:36 51/2

மேல்


வாடி (9)

கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/4
பீடை எழுந்து பெரும் படை வாடி அற – தேம்பா:15 65/3
வளி வளர் பகையில் வீச மரம் குழைந்து அமுங்கி வாடி
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/3,4
பொறி பட்டால் அலர் பூ நையும் போல் உளம் அழுங்க வாடி
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல் – தேம்பா:20 107/2,3
தூய் மணி ஆக தூவும் துளி இலது இளம் கூழ் வாடி
காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 106/3,4
போது என மலர்ந்து எழில் போதின் வாடி அ – தேம்பா:28 51/1
சுனை வளர் குவளை ஆதி சொரி மது மலர்கள் வாடி
நனை வளர் பொய்கை வற்ற நான் இன்று கனவில் கண்டேன் – தேம்பா:29 8/1,2
மெய் திறத்து உருகி வாடி மேல் திறத்து ஊக்கம் வாடா – தேம்பா:33 11/3
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/3

மேல்


வாடிய (7)

மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2
மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/4
வாடிய ஒரு மகள் வளர்ச்சி கண்டு உளம் – தேம்பா:27 52/1
வாடிய குறை ஒன்று இன்றி வனப்பு உற முடித்தது அன்றோ – தேம்பா:28 61/4
கையால் நையும் கஞ்சம் என வாடிய தாய் – தேம்பா:31 46/2
மண் தழன்றுளி வாடிய பூம் தரு – தேம்பா:31 73/1
வாடிய உடற்கு உயிர் வாடு இலா வளர்ந்து – தேம்பா:34 1/2

மேல்


வாடியும் (1)

தீயின் மூழ்கு அலர் போல் உளம் வாடியும் செம் தீ – தேம்பா:26 76/1

மேல்


வாடினள் (1)

அனைய வாடினள் அ நோய் ஆற்றவும் வருந்தினள் மாதோ – தேம்பா:33 23/4

மேல்


வாடினளே (2)

பிடித்து நடந்த வீதி இல பெயர்க்குவன் என்று வாடினளே – தேம்பா:5 132/4
அடைத்த அரந்தை காலும் என அரற்றி வருந்தி வாடினளே – தேம்பா:5 133/4

மேல்


வாடினார் (1)

நித்திய நய நலம் நீங்கி வாடினார்
தத்திய உயிரில் வெற்று உடம்பின் தன்மையார் – தேம்பா:31 18/3,4

மேல்


வாடினாள் (2)

நொய் இதழ் தாது என நொந்து வாடினாள் – தேம்பா:13 9/4
ஆவி நோய் செய் தழல் அருந்தி வாடினாள் – தேம்பா:27 51/4

மேல்


வாடு (11)

வாடு அரும் சீர் மல்கி எழும் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 59/4
தாழு பூமி ஏற ஆய தகவு வாடு இல் ஆவதே – தேம்பா:7 29/4
வாடு இலாது மாறு இலாது மணம் எறிந்த பூம் கொடி – தேம்பா:7 30/1
துயர் வாடு அகமே துன்பு அற்று அலர தூது ஏவிய ஓர் – தேம்பா:9 26/2
வண் கொடி துணர் அலர் வாடு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/3
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2
வாடு இலா வளர் நோய்கள் மலிந்து உகம் – தேம்பா:28 109/3
கோடு இழந்து அழியும் பைம் பூம் கொள்கை வாடு எழிலை பேணி – தேம்பா:28 137/1
கூடும் ஓர் இணை அற்று இலங்கும் நீ ஐயா கூ இல் வாடு இல மலர் அல்லால் – தேம்பா:30 141/3
ஆடிய பூவோ வாடு இல மலர் எங்கு ஆவது என்று அறைதி நீ என்றாள் – தேம்பா:30 142/2
வாடிய உடற்கு உயிர் வாடு இலா வளர்ந்து – தேம்பா:34 1/2

மேல்


வாடுகின்ற (1)

மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற – தேம்பா:5 32/1

மேல்


வாடுபு (1)

தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1

மேல்


வாடும் (7)

பெடை தணர் அன்றில் வாடும் என பெயர்த்து உயிர் நின்ற தேகம் என – தேம்பா:5 133/3
பேர்ந்த பூ கரையின் மேல் வாடும் பொற்றியால் – தேம்பா:26 120/1
மை திறத்தால் நொந்து அழுவது எளிதே வாடும்
மெய் திறத்தால் இறப்பு எளிதே விளை நோய் தந்த – தேம்பா:27 64/1,2
சொரிந்த நெடும் பொழில்-கண் மெலிந்து வாடும் துயர் முகமாய் – தேம்பா:29 24/2
வாடும் ஓர் மலரை சேர்த்திய படலை மாலையை கொணரவோ ஓடி – தேம்பா:30 141/1
வாடும் ஓர் மலரும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ மலர் என ஒருத்தி நக்கு உரைத்தாள் – தேம்பா:30 141/4
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை – தேம்பா:34 11/2

மேல்


வாடும்-ஆல் (1)

நவி அருந்திய நல் உடல் வாடும்-ஆல் – தேம்பா:9 44/4

மேல்


வாடுவ (1)

வாழ்த்த மாண்பு இலர் வருந்தி உள் வாடுவ போன்றே – தேம்பா:12 49/4

மேல்


வாடையால் (1)

வாடையால் வரு விசை வாட்டும் தேரினான் – தேம்பா:29 57/4

மேல்


வாடையோடு (1)

அகிலில் தோய் துகில் வாடையோடு ஆட விண் – தேம்பா:9 54/2

மேல்


வாணிகர் (4)

வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/2
அப்பால் வரித்த படி அதர் வர வாணிகர் கண்டு – தேம்பா:20 63/2
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
எஞ்சு வாணிகர் புன் தொழில் என்று அலால் – தேம்பா:27 32/2

மேல்


வாது (3)

வாது இலா இடத்தால் ஆகா மைந்தனே என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 38/4
வாது இடும்பை வாழ்க்கை வழுக்கு இவறும் தீயோரே – தேம்பா:19 20/4
வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/4

மேல்


வாதை (1)

வாதை ஆய் இறத்தல் ஆய் வரம் இலேம் என்றான் – தேம்பா:27 113/3

மேல்


வாம (9)

வாம கதிர் வாட்டும் களித்த கணே – தேம்பா:5 90/4
வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
வாம நல் துகில் பெய்தே தன் மனம் என திரு தன் சேயின் – தேம்பா:9 132/3
வாம தீ எழ உள் நிசி மல்கும்-ஆல் – தேம்பா:10 33/4
வான் வரம்பு என வாம ஓவியம் மான நின்றனள் என்று ஒரீஇ – தேம்பா:10 132/2
தேக்கிய புகையும் வாம தெருட்சியும் மருளின் நோக்கிற்கு – தேம்பா:12 72/1
வாம பாவை அவை ஏந்தி எந்தை வளம் மறவா – தேம்பா:16 54/3
வரைத்த வாம மகன் கரு மாசு அற – தேம்பா:26 28/3
விரிந்த வாம விழா அணி ஆயதே – தேம்பா:33 12/4

மேல்


வாமத்து (1)

துறு வாமத்து ஒளிர்ந்த நவ சுற்கையொடு உள் அறிவு எய்தி தொய்யல் உற்றார் – தேம்பா:11 105/4

மேல்


வாமம் (9)

கற்றை உலாவு பளிக்கு உரு வாமம் மிக கதிர் வீசி உருள் – தேம்பா:8 72/3
மரு வளர் மலரும் வாமம் வளர் இன மணியும் பொன்னும் – தேம்பா:9 79/2
வாமம் சால் காட்சி வாய்ந்த வரும் பொருள் உணர்த்தும் தாயும் – தேம்பா:12 92/3
வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/4
வாமம் சால் பொறித்த பைம் பூ மலர் அடி வணங்கி உள்ளத்து – தேம்பா:15 181/3
வாமம் சால் மணியின் சென்னி மயிர் புலத்து ஒத்தி தந்த – தேம்பா:17 15/2
வாமம் சூழ் முடி அணி மன்னன் வீற்று உறை – தேம்பா:22 25/2
வாமம் சால் நில மன்னவன் தோன்றினான் புறத்தே – தேம்பா:31 4/4
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1

மேல்


வாமமும் (2)

வள்ளிய மணிகளும் மணியுள் வாமமும்
உள்ளிய நிலைத்து அவர் உறைந்த சீர்மையே – தேம்பா:26 26/3,4
வாவி சேர் முளரி சேர் வதன வாமமும்
காவி சேர் வடிவு சேர் களித்த நாட்டமும் – தேம்பா:32 65/1,2

மேல்


வாமமே (1)

வாமமே பறவை தேர் மேல் வளர் அற முல்லை சேர்ந்து என் – தேம்பா:30 79/3

மேல்


வாமன் (8)

உடம் புனைந்து அனைத்தும் கேட்டு ஒத்து ஒழுகிலான் வாமன் என்பான் – தேம்பா:28 3/4
தணியும் பாங்கு உயிர்ப்பு வீக்கி சழுக்கு அற வாமன் சொன்னான் – தேம்பா:28 19/4
தடவு உளர் வணங்கும் நல் நூல் தகுதியோய் என்ன வாமன்
முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும் – தேம்பா:28 63/2,3
ஒதுக்கல் அற்று அருவி கண்ணீர் உயிர்த்தனன் வாமன் மாதோ – தேம்பா:28 127/4
அள்ளிய வாமன் அரில் – தேம்பா:28 147/1
துளித்த-கால் விதைத்தல் என்ன துணிவுற தெளிந்த வாமன்
களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/2,3
முன் நாள் துணை இல்லா வாமன் தானும் முயங்குகின்ற – தேம்பா:29 21/3
தொல் நெறி வாமன் நீக்கி சூசை ஆங்கு உணர்த்தும் ஓதி – தேம்பா:29 48/1

மேல்


வாமனும் (2)

வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார் – தேம்பா:29 43/3
நூல் முகத்து ஒத்து என நோக்கி வாமனும்
தேன் முகத்து அலர்ந்த நெஞ்சு உவப்ப சேர்ந்து தாம் – தேம்பா:29 126/2,3

மேல்


வாமையில் (1)

வான் உகும் வாமையில் தோன்றிய வானவர் மகிழ்ந்து யாவும் மனத்து உள்ளி – தேம்பா:32 47/1

மேல்


வாய் (314)

வாய் எழ செயும் வணக்கம் மானுமே – தேம்பா:1 21/4
தோய்ந்த வாய் எலாம் இனிமை தோய்ந்தன – தேம்பா:1 33/4
ஆம்பல் வாய் நறும் விரை அவிழ்த்து விள்ளிய – தேம்பா:1 57/1
ஆம்பல் வாய் மலர்ந்து அன அணங்கையார் இனிது – தேம்பா:1 57/2
ஆம்பல் வாய் குரலுடன் ஆய்ந்து வெண் மதி – தேம்பா:1 57/3
ஆம்பல் வாய் திருந்து உணர்வு அறைந்து பாடுவார் – தேம்பா:1 57/4
விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
ஆலையின் வாய் உள தேன் அகலும் தரு ஆர் மலர் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/1
ஆலையின் வாய் உள தேன் அகலும் தரு ஆர் மலர் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/1
சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/2
சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/2
மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/3
மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/3
வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/4
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலி வாய்
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய் – தேம்பா:1 80/1,2
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய்
வாயும் முத்தம் மலிந்தன தீம் கழை – தேம்பா:1 80/2,3
வாயும் முத்தம் மலிந்தன வாய் எலாம் – தேம்பா:1 80/4
சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
ஊரும் வாய் என்ன அங்கண் உழக்கிய இடங்கர் ஈட்டம் – தேம்பா:2 10/4
நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/4
வாய் எரி விளக்கின் தொகுதியும் மல்கி வயின்வயின் எரிந்த பைம்பொன்னும் – தேம்பா:2 46/2
தேம் மழை திரளும் ஆங்கு தம் சிறுமை தீர்த்த நாதனை புகழ்பவர் வாய்
பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/2,3
திரிய வாய் முறை தெரிகிலேன் என மறுத்து அகன்றான் – தேம்பா:3 24/4
வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
கூன் நெடும் பிறை குழைந்த வாய் நிரைநிரை தோன்ற – தேம்பா:3 31/1
வாய் வழி பரவிய நஞ்சின் வண்ணமே – தேம்பா:3 49/1
செய் வாய் வான் உடு சூழ் குழவி திங்கள் சீர் பொருவ – தேம்பா:3 60/1
பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர் – தேம்பா:3 60/2
வை வாய் மணி ஆழி இட்டு பைம் பூ மலர் கிடத்தி – தேம்பா:3 60/3
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
இரவி காண் மரை இகல வாய் மலர்ந்து – தேம்பா:4 5/1
சோலை வாய் இறால் துளித்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/1
மாலை வாய் மலர் வழிந்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/2
ஆலை வாய் கழை அளித்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/3
குழவி வாய் நலம் துயில் கொள்வு ஆம் அரோ – தேம்பா:4 9/4
மருங்கு எலாம் இருப்ப உள்ள வாய் அடைத்து இடை விடாது – தேம்பா:4 34/2
அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/3
நஞ்சு உக பகு வாய் அரவு உரு கொடு அ நாளில் – தேம்பா:5 6/3
பன்னின் நஞ்சு உறும் பன்னிய வாய் அதும் அதனை – தேம்பா:5 7/3
அடர் அற்று அடி வைத்தனள் அண்டிய வாய்
சுடர் அற்ற இருளும் துகளும் வெறியும் – தேம்பா:5 88/1,2
இறை வாய் முறை என்று அதை ஈந்து எவரும் – தேம்பா:5 102/3
முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/4
செழும் தூய் துகிர் சே அடி பொன் நிற வாய்
விழும் தூவிய வெண் சிறை வேய் புறவம் – தேம்பா:5 107/1,2
சீதம் அங்கு அதிர்ந்தது என வாய் மலர்ந்து அறைந்த புகழ் சேண் அழுந்த மண்டும் ஒலியே – தேம்பா:5 146/4
சொன்னவை கொண்டு உணர்வு உரைப்ப துணிந்து துவர் வாய் மலர்ந்தாள் – தேம்பா:6 10/4
மீன் பயிலும் முடியாள் வாய் விரித்து உரைத்த தீம் சொல்லால் – தேம்பா:6 13/2
கன்னி வாய் மொழியை கேட்ப கடவுளும் கடவுள் தன்னை – தேம்பா:7 19/2
அன்ன வாய் உய்யும் என்ன அவாவொடு நிற்பார் அன்றோ – தேம்பா:7 19/4
பன்னி ஆயின நின் வாய் சொற்படி எனக்கு ஆக என்றாள் – தேம்பா:7 21/4
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
வள்ள வாய் இள மாம் குயிலோடு எலா – தேம்பா:7 48/1
வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய்
சொல் ஆரும் பங்கய கண் பொன் வரை தோள் சுடர் அகலம் தோற்று மேனி – தேம்பா:8 1/2,3
வால் அரும்பு வாய் அரும்ப அரும்பு அரும் பூ வாகையினான் மகிழ வானோர் – தேம்பா:8 6/3
நூல் அரும்ப வாய் அரும்பி சுருதி மது பொழியும் உரை நுதலி சொல்வான் – தேம்பா:8 6/4
கொழுந்து அழுந்து அழன்ற வாய் குறுகி வீழ்தலில் – தேம்பா:8 20/1
அடைத்தன கதவின் வாய் அணுகி நின்றனன் – தேம்பா:8 25/4
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
சிறை படும் கனல் சிக்கென வாய் கிழித்து – தேம்பா:8 94/1
பெயர்வு ஆயின கால் பிழி வாய் மலரே பிளிர சொல்வான் – தேம்பா:9 26/4
வாய் ஏவிய பா நிகரா மறைக்கு ஓர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:9 30/4
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
நளி அமை ஆம்பல் வாய் நளினம் நாண் முகம் – தேம்பா:9 100/3
மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய்
பொய் கொள் வேகம் நரகு உற போயதே – தேம்பா:10 39/3,4
ஏர் ஆர் துவர் வாய் முறுவல் இலங்க நின்றாள் ஏதோ – தேம்பா:10 43/2
கோள் ஐ வாய் புகழ் தர கோல வானவர் – தேம்பா:10 81/1
பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2
சூளை வாய் பொய் என துளித்த தேன் செயும் – தேம்பா:10 81/3
மூளை வாய் தண் பொழில் கடந்து முன்னினார் – தேம்பா:10 81/4
வீசு அறை வளி மழை விளிப்ப வாய் திறந்து – தேம்பா:10 84/1
வாய் படா நுழை பளிங்கின் வாய் கதிர் – தேம்பா:10 95/1
வாய் படா நுழை பளிங்கின் வாய் கதிர் – தேம்பா:10 95/1
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
நூல் வாய் புகழ் மேல் உயர்ந்தோய் நீ நோய் வாய் மருந்தின் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 141/1
நூல் வாய் புகழ் மேல் உயர்ந்தோய் நீ நோய் வாய் மருந்தின் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 141/1
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4
குடத்தி வாய் மொழி கோது என கோதையாய் – தேம்பா:11 19/1
தூவு உண் தாதுவ தூய் மலர் வாய் திறந்து – தேம்பா:11 24/3
சென்ற வாய் அருள் காட்டிய சீர் உணர்வு – தேம்பா:11 25/2
தேறு வாய் மொழி கேட்டிட செப்புவேன் – தேம்பா:11 30/3
ஈறு வாய் இல எந்தையின் அன்னையே – தேம்பா:11 30/4
செல் வாய் நின்ற அம் முழை சென்றார் எவர் உண்டோ – தேம்பா:11 83/1
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
வல் வாய் உண்ட மா தவன் நல் நூல் மறை கூறும் – தேம்பா:11 83/3
சொல் வாய் மல்கும் தூய் அறம் உற்றார் துகள் தீர்ந்தார் – தேம்பா:11 83/4
மட்டு வாய் விளா மணி முகை மணம் உயிர்த்து அன்ன – தேம்பா:11 88/1
கட்டு வாய் விளா கன்னி தன் மகவினை ஈன்ற – தேம்பா:11 88/2
தகடு வைத்த பொன் பரப்பின் வாய் முத்து அணி தயங்க – தேம்பா:11 92/1
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/3
சிரை வாய் கனி யாழ் தும்பி செய சிகிகள் ஆடும் நாடகமும் – தேம்பா:12 10/1
இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
கரை வாய் பொய்கை மலர் கரத்தில் கனிந்து ஏந்திய தீம் தேன் மணமும் – தேம்பா:12 10/3
விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
மது பட மலர்ந்தன முல்லை வாய் எலாம் – தேம்பா:12 28/4
காரி வாய் என நிறுவிய கழுகு உயர் காவும் – தேம்பா:12 56/1
நாரி வாய் என நனி நரல் தெங்கு எழும் காவும் – தேம்பா:12 56/2
பூரி வாய் வளை புலவர் போல் அரம்பையின் காவும் – தேம்பா:12 56/3
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4
தூ நிலா எறிக்கும் மணி கதவு அகற்றி சுருதி வாய் திறந்து இவர் புக்கார் – தேம்பா:12 71/4
சங்கு அடரும் வாய் தரள வெண் குடைகள் தாங்க – தேம்பா:12 84/2
ஊன் தும்மு வேல் வாய் பின் நாள் உறும் துயர் உணர்ந்து நொந்து – தேம்பா:12 97/2
அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
சொல் வாய் தவிர் சிறை தீர் சூதர் உவந்து அப்புறம் போய் – தேம்பா:14 73/1
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/2
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/2
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/3
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய்
ஒல் வாய் அழலும் ஆற்றாது உணும் நீர் இன்றி உளைந்தார் – தேம்பா:14 73/3,4
ஒல் வாய் அழலும் ஆற்றாது உணும் நீர் இன்றி உளைந்தார் – தேம்பா:14 73/4
உள்ளிய வாய் செய உளத்தின் ஏவலால் – தேம்பா:14 100/1
புரி வாய் பிளந்த இறையோன் உடன்று புரி சாபம் என்று கடிதே – தேம்பா:14 132/1
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
வாள் உற்று எவரும் வான் அதிர வாய் விட்டு ஆர்த்து வருக என – தேம்பா:15 17/3
மண் காவல் வழங்கிய சோசுவன் வாய்
தண் காவில் அடைக்கலமே தா என்று – தேம்பா:15 20/2,3
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய்
சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ – தேம்பா:15 58/2,3
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/3
தடித்தன கை படை தந்தன வாய் வழி தாவிய தம் உயிர் போய் – தேம்பா:15 103/2
ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/3
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
கொல் வாய் உகு கறை தாறு இல கொடி தாய் அமர் எழும்-ஆல் – தேம்பா:15 143/4
அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/4
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ – தேம்பா:16 42/3
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/4
வதை ஒளி பல மணி மான வாய் எலாம் – தேம்பா:17 2/3
வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1
சூர் திரள் பயத்த தண்டம் சுனையின் ஊற்று என என்பின் வாய்
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/3,4
கல் தொழில் செய் வாய் கதவம் அடைத்தது என்ன கண்டு ஒன்னார் – தேம்பா:17 28/2
அணங்கு தீர்ந்து அவள் வாய் புகழ்க்கு அஞ்சினர் – தேம்பா:17 49/3
மாலை வாய் மணம் போலவும் வாச பூம் – தேம்பா:17 50/1
சோலை வாய் நிழல் போலவும் தூய் அற – தேம்பா:17 50/2
புழுங்கிய வாய் எரி செம் தீ புரிசை சூழ்ந்தால் போன்று ஓயா – தேம்பா:18 15/1
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2
அழுங்கிய வாய் மெலிந்து அஞ்ச இறைவன் தாள் சேர்ந்து ஆர்ந்து அமிர்தம் – தேம்பா:18 15/3
விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4
சூட்டிய கொடிய கானம் சுடும் எனில் எனும் வாய் தீக்க – தேம்பா:19 7/2
அயின்று எழும் விரை வாய் தாழை அலர் மடல் பள்ளி பல் நாள் – தேம்பா:19 11/1
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
இன்ன வாய் மருதம் ஒத்து இணர் நறா உமிழ் வனத்து இவர்கள் பல் நாள் – தேம்பா:19 22/1
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/3
அன்ன வாய் அமரர் உற்று அணுகி வான் உரி விருந்து அமைதல் செய்வார் – தேம்பா:19 22/4
அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1
உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/3
மா இருள் விழுங்க வான் வாய் அங்காந்து என – தேம்பா:20 1/1
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
நூல் துறை புலமையோன் நுண் தன் வாய் உரை – தேம்பா:20 120/3
பைம் பொறி எயிலின் வாய் படிய பூட்டி உள் – தேம்பா:20 126/2
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
சோலையின் நிழல் வாய் அன்பு துளிர்த்த பூ முகத்தின் நாதன் – தேம்பா:22 17/1
தள்ளுண்டு எரி வாய் நரகு இடத்தில் சரிந்தோம் என்ன அறிந்தது அலால் – தேம்பா:23 2/2
இரு வாய் உருவும் பேய் இனத்திற்கு இல்லாது எனினும் வேண்டு நிலைக்கு – தேம்பா:23 5/1
பெருகி அழலோடு ஊன் பிளிரும் பிறை கூன் எயிற்று வாய் உருவான் – தேம்பா:23 6/4
பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4
துன் ஆழுவம் போல் கடி குழுவை சுளித்து நோக்கி சூளையின் வாய்
அன்னான் கொழுந்து விட்டு எரிக்கும் ஆர்ந்த அழல் கான்று ஆர்த்து அறைந்தான் – தேம்பா:23 9/3,4
எய்யா மாக்கள் தீ உற நானே எளிது இ வாய்
மெய் ஆம் நாதன் தன்னை மறுத்தே வினை உய்க்கும் – தேம்பா:23 27/1,2
நாக நாதனை நம்பலின் நாக வாய்
ஆக மாறும் என்று ஆகமம் போன்று நல் – தேம்பா:23 39/1,2
நூல் கலந்த வாய் நுனித்த தேன் என தகும் காமம் – தேம்பா:23 92/2
பொய் முகம் புதைத்த வஞ்சனை தொழிலால் புரையுற உணர்ந்த வாய் யாவும் – தேம்பா:23 98/2
அழுக்கு இயை எயிற்று வாய் அவிழ்த்து கூறினான் – தேம்பா:23 114/4
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3
எழுந்து அழல் இடி ஏறு அன்ன ஏழ் எரி வாய் கொண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:24 5/1
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
மழு வாய் வழி வேல் வழி வில் வழியும் மலி அக்கி புகைப்ப மதத்த உவா – தேம்பா:24 25/2
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4
அழல இரு விழி அழல மற மனம் அழல இரு செவி அழல வாய்
அழல அடையலும் அழலும் இருவரும் அழலும் இரு கதையொடு பொர – தேம்பா:24 38/3,4
கான் முகத்து அலர் வாய் கனி விண்டு உரை – தேம்பா:24 61/3
வள் வாய் மா முரசு ஆர்ப்பு ஒலி மாறா – தேம்பா:25 23/1
கள் வாய் ஆளும் மன்னவ காதல் – தேம்பா:25 23/2
கொள் வாய் வாய்மொழி கொள்க என மீண்டே – தேம்பா:25 23/3
எள் வாய் நாபன் இயம்புதல் உற்றான் – தேம்பா:25 23/4
நாட்டம் வாய் உறு நயம் ஒளித்து அரசு உரை நவிலான் – தேம்பா:25 34/3
வருந்த ஆம்பலே மனம் மகிழ் முளரி வாய் மலரும் – தேம்பா:25 35/3
வாய் முகத்து அரியது ஓர் வருத்தம் இல்லை-ஆல் – தேம்பா:26 21/4
கரைத்த வாய் இலன் உள் களித்தான் அரோ – தேம்பா:26 28/4
நிருதி வாய் திறந்து அம் கையின் நேர் அருள் – தேம்பா:26 29/1
கருதி வாய் திறந்து ஆசி கதைத்தலால் – தேம்பா:26 29/2
பருதி வாய் திறந்து அள் இருள் பட்டு என – தேம்பா:26 29/3
சுருதி வாய் திறந்து ஆசு துடைத்தனள் – தேம்பா:26 29/4
நின் தன் வாய் மொழி என் செவி நேர் பட – தேம்பா:26 37/1
என்-தன் வாய் உறை என் மகவு இன்பு உறீஇ – தேம்பா:26 37/2
மின் தன் வாய் என மேவி உகண்டு உளத்து – தேம்பா:26 37/3
உன் தன் வாய் அருள் ஆண்மையில் ஓங்கினான் – தேம்பா:26 37/4
நீத வாய் நெகிழா நெறி நாயகன் – தேம்பா:26 38/1
வேத வாய் மொழி ஆக விளம்பிய – தேம்பா:26 38/2
மொய் கொள் உணர்வோடு உரை கொண்டே முதலோன் மேல் வாய் துதி முடித்தான் – தேம்பா:26 48/4
இல்லிய புனலும் மற்ற யாவும் வாய் விடாமை கேட்ப – தேம்பா:26 98/3
வாய் மணி ஆக கூறும் வாய்மையே மழை நீர் ஆகி – தேம்பா:26 106/1
மர துணை மலர்தலோ குருவின் வாய் துணை – தேம்பா:26 124/2
போது வாய் மது என பொலிந்த சூல் அணி – தேம்பா:26 126/1
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/2
காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3
ஓது வாய் மலர்ந்தவன் இன்றும் ஓதுவான் – தேம்பா:26 126/4
வாய் வளர் உணர்வினை வகுத்து கூறினான் – தேம்பா:26 132/4
தொகை தீர்ந்த வரத்தோன் வாய் தோன்ற யாரும் துதைந்து அஞ்ச – தேம்பா:26 170/2
முருகு வாய் மொழி முற்றவும் கேட்டு உளத்து – தேம்பா:26 171/1
போது வாய் மலர்ந்து உரை முதல் புகன்ற-போது – தேம்பா:27 8/1
ஏது வாய் மடங்கவும் இனிது உளத்தோடு – தேம்பா:27 8/2
காது வாய் குளிரவும் கனிய சூசை பார்த்து – தேம்பா:27 8/3
ஓது வாய் இளவல் இன்று உணர்த்தினான் அரோ – தேம்பா:27 8/4
அருள் திறந்த வாய் அறைந்தவை ஒத்தது ஓர் அன்பின் – தேம்பா:27 25/1
முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
குரல் வாய் புள் சோலை நலத்து அறமும் சீரும் குடி துஞ்ச – தேம்பா:27 37/3
நரல் வாய் பண் கீதம் எழும் காலிலேய நாடு உளதே – தேம்பா:27 37/4
கோதை வாய் விரை செய் மார்பன் கூய்-மின் என்று அவனும் வந்தான் – தேம்பா:27 72/1
தாதை வாய் அமிர்தம் ஊற தன் கையால் முன் கை பற்றி – தேம்பா:27 72/2
காதை வாய் மடங்க செய்தாய் கடி புகழ் இங்கண் வித்தி – தேம்பா:27 72/3
மேதை வாய் பெரும் சீர் வான் மேல் விளைத்தி மற்று அறிய நானோ – தேம்பா:27 72/4
பேதை வாய் மொழி கேட்டுளி பேர் அருள் – தேம்பா:27 82/1
கோதை வாய் மொழி மா தவன் கூறினான் – தேம்பா:27 82/2
காதை வாய் மொழி கண்ணி உளம் கெட – தேம்பா:27 82/3
மேதை வாய் மொழி வேதம் அது என்பவோ – தேம்பா:27 82/4
முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3
அன்ன வாய் தன்னை ஆக்கினோன் இல்லாது ஆயின காலமும் இல்லாது – தேம்பா:27 159/1
உன்ன வாய் ஆகி வந்த நாள் உளதேல் தோற்றுவித்து இயற்றினோன் உளது ஆம் – தேம்பா:27 159/2
நனைய தாமரை நவிழ்ந்த வாய் நல்கிய தீம் தேன் – தேம்பா:27 173/2
சோலை வாய் பறை துவைத்த புள் களிப்பு எழீஇ சுடர் போய் – தேம்பா:27 175/1
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/2
வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து – தேம்பா:27 175/3
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/4
மண்டபத்து ஒரு நாள் வைகி மது நலம் பொழி வாய் கஞ்சம் – தேம்பா:28 1/2
போது வாய் மலர்ந்த-போது பொதிர்த்து அளி மிடைதல் போல – தேம்பா:28 2/1
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன் – தேம்பா:28 2/2
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/3
கோது வாய் கிழிந்த புண் மேல் குளும் மருந்து உறழ சொல்வான் – தேம்பா:28 2/4
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம் – தேம்பா:28 3/1
வால் புறத்து ஒழுகும் ஆறும் வாய் உரை வழங்கும் ஆறோ – தேம்பா:28 12/4
உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4
நகை தக பிறை நுதல் நளின வாய் என – தேம்பா:28 50/3
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
கோதின் வாய் உளம் கோட இன்பு என்று அடும் – தேம்பா:28 100/1
தீதின் வாய் வளர் தீ உரை கேட்டன – தேம்பா:28 100/2
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய – தேம்பா:28 100/3
போதின் வாய் வழி பொங்கு அழல் ஊற்றும்-ஆல் – தேம்பா:28 100/4
கனிய இன்பொடு காசு மலிந்த வாய்
நனி அழன்று நஞ்சு உண்டு பகைத்த பேய் – தேம்பா:28 102/2,3
துய்த்த வாய் இரத்தம் சொரிய துமித்து – தேம்பா:28 103/3
மண் மேல் வைத்த வாழ்வினை ஈட்ட மலிகள் வாய்
புண் மேல் வைத்த தீ திரள் சேர்த்தோம் புதவு என்பார் – தேம்பா:28 115/3,4
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4
வாய் அணி ஆக ஓதி வகுத்து நீடு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:29 1/4
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4
வரிந்த மயில் அகவி மலர்ந்த முகை வாய் மது ஊழ்த்து – தேம்பா:29 24/1
தட கை விரலால் வாய் புதையா சாற்றுது அடிகள் என – தேம்பா:29 52/2
வம்மிய புகையின் சூளை வாய் அங்காந்து எரிந்த செம் தீ – தேம்பா:29 80/1
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய்
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/2,3
வாய் அவை வளர் மறை வழங்கிற்று ஆயதே – தேம்பா:29 130/3
தூயவை தூய வாய் துளங்கும் பீடையால் – தேம்பா:29 130/4
வல் உரு தகவினார் கடந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:30 60/1
பண்பு அகல் உரை கொண்டு அம் பூ பதும வாய் மலர்ந்து சொன்னான் – தேம்பா:30 61/4
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க – தேம்பா:30 70/1
ஞாலம் விற்பன வாய் துகிர் நட்பு என – தேம்பா:30 96/2
உய்ய வாய் நமக்கு இட உதித்த நாயகன் – தேம்பா:30 104/3
செய்ய வாய் அம்புயம் திறந்து செப்பினான் – தேம்பா:30 104/4
ஏர் மீது ஆடிய எரி வாய் மணி குயிற்றி – தேம்பா:31 10/3
வரு அணி இசையொடு மதுர வாய் குரல் – தேம்பா:31 99/2
முருகு வாய் சுளை முள் புற கனியோடு பூங்கா – தேம்பா:32 15/1
அருகு வாய் கனி பலவும் ஊழ்த்து அளித்த தீம் தேனும் – தேம்பா:32 15/2
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி – தேம்பா:32 15/3
பெருகு வாய் புனல் பெற்றியோடு ஓங்கினன் வளனே – தேம்பா:32 15/4
வாச வாய் தென்றல் தீண்டிய முல்லைகள் மதுவை – தேம்பா:32 19/2
வீச வாய் மலர்ந்து என நகை காட்டிய விமலன் – தேம்பா:32 19/3
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/4
அ திறத்து அவர் எவர் என்ன ஆம்பல் வாய்
இ திறத்து அலர்ந்து இவை இயம்பினான் அரோ – தேம்பா:32 71/3,4
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4
வாய் விளை அழல் விட்டு ஆர்ப்ப மண் பிளந்து எழுந்தது அன்றே – தேம்பா:32 92/4
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய்
சொரிந்த ஓதை தொடர்ந்து இசை பாடலில் – தேம்பா:33 12/2,3
மணி வளர் மலர் கையால் தடவி வாய் குரல் – தேம்பா:34 3/3
சேடு செய் கமல வாய் துளித்த தேன் உரை – தேம்பா:34 7/3
மையம் தோன்றி இ வாய் உரை போக்கினான் – தேம்பா:34 32/4
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி – தேம்பா:34 60/1
மெய் வாய் வல்லோன் சூசை உரைப்ப விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:34 60/2
செ வாய் துய்த்த திவ்விய இன்பம் திதி விள்ளா – தேம்பா:34 60/4
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/4
வய நலம் பொலிந்த தூயோன் வாய் மலர்ந்து அறைந்தான் மீண்டே – தேம்பா:35 42/4
வாய் இரக்கமும் அற்று ஆய வடு அடித்து என்பும் தோன்ற – தேம்பா:35 47/3
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/2
ஆர்த்தன தேவ வீணை வாய் அமலை ஆர்த்தன இனிய பா இசைகள் – தேம்பா:36 29/2
தார் புனை முரசின் பேழ் வாய் தழங்கு குரல் கேட்ட-காலை – தேம்பா:36 87/1
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3
பண் நிற வாய் வண்டு ஆர்க்கும் பனி பூ நாற படர் மழை மின் – தேம்பா:36 94/1
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/3
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண் – தேம்பா:36 98/3
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2
மன்னரும் வியப்புற வனைந்த கோயில் வாய்
மின் அரும் கொடிஞ்சி தேர் விளங்க நின்றதே – தேம்பா:36 117/3,4
தண் வாய் கொடியோன் இன்னணம் தன் தவத்து ஈர் உலகின் அரசு எய்தி – தேம்பா:36 129/1
மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க – தேம்பா:36 129/2
மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க – தேம்பா:36 129/2
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


வாய்-தொறும் (1)

வாவியின் வாசமும் மல்கி வாய்-தொறும்
மேவி இன்பு எழ எதிர்எதிர் விருந்து செய்து – தேம்பா:30 146/2,3

மேல்


வாய்க்கு (2)

பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4

மேல்


வாய்த்த (4)

விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி – தேம்பா:2 3/1
பல் அற தொகுதி வாய்த்த பணி புனை சக்கரீயன் – தேம்பா:26 1/2
தகு மணி நிரைத்து வாய்த்த சாளரத்து ஒசிந்து நோக்க – தேம்பா:36 92/2
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1

மேல்


வாய்த்தலும் (2)

விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2

மேல்


வாய்த்தன (2)

புதுப்பட வனப்பொடும் அரிதில் ஆக்கிய புழை குழல் குரல் கலம் உளரி வாய்த்தன
மதுப்பட இசைப்படும் இனிய பா புகழ் வகுத்தனர் துதித்தனர் தொழுது வாழ்த்தினார் – தேம்பா:30 89/3,4
மண் பட உலகு எலாம் விற்ப வாய்த்தன
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/1,2

மேல்


வாய்த்து (1)

நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3

மேல்


வாய்ந்த (62)

அடவியால் வனப்பில் வாய்ந்த ஆகிர்த எனும் நகர்க்குள் – தேம்பா:0 7/1
பொறையுழி சிறப்பில் வாய்ந்த புலன் தவிர் காட்சி-தன்னால் – தேம்பா:0 8/1
வாய்ந்த செந்நெலை மறுகும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/1
வாய்ந்த வாழை மா வருக்கை ஆசினி – தேம்பா:1 33/2
ஆதி வந்து உரைப்ப வாய்ந்த அருத்தியோடு அலர்ந்த வாயே – தேம்பா:2 13/3
மீன் நிகர் வயிர தூண்கள் விண் புக நிரைத்து வாய்ந்த
யா நிகர் அனைத்தும் நீக்கும் எரி மணி கோபுரத்தின் – தேம்பா:2 14/1,2
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற – தேம்பா:2 46/1
வாய்ந்த ஆண்மையை மறுத்தனை எவன் வெலான் அய்யா – தேம்பா:3 22/4
தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும் – தேம்பா:3 25/1
மை நூற்று என கரும் பூம் குழலாள் வாய்ந்த மகன் நலம் கேட்டு – தேம்பா:3 58/1
போல் கலந்து இசைத்த மற்ற புண்ணியம் துறவு வாய்ந்த
சால் கலந்த இயல்பை ஏற்றும் தகுதியோ என்றான் பாலன் – தேம்பா:4 41/3,4
அவர்க்கும் வாய்ந்த அறம் துணை ஆயினான் – தேம்பா:4 64/4
அன்பு வாய்ந்த உயிர் நிலை அஃது இலார்க்கு – தேம்பா:4 65/1
ஏர் ஆரும் மணி இமைக்கும் எருசலேம் ஆலயத்தில் இருமை வாய்ந்த
சீர் ஆரும் கன்னியின்-கண் சேடு அமை ஓர் வானவனை செலுத்தி சொல்வான் – தேம்பா:5 26/3,4
கான் ஆரும் வாய்ந்த தவமே கலையாய் வனைந்தார் – தேம்பா:5 86/4
மறை செய்த வனப்பு என வாய்ந்த நலாள் – தேம்பா:5 97/1
வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
வரு உளத்திற்கு கருணை வலோன் வாய்ந்த தயை வழங்குவனே – தேம்பா:6 18/4
வாய்ந்த மாண்பினர் வருந்தலும் செய்குவர்க்கு உள்ளம் – தேம்பா:6 61/1
வையகம் வைகும் வாய்ந்த மாதருள் எண்_இல் ஆசி – தேம்பா:7 6/3
மதி பழித்து இலங்கு சங்கின் வாய்ந்த சூல் பழித்து ஈங்கு உள்ள – தேம்பா:7 10/1
சென்றுளி மனுவும் வாய்ந்த தெய்வமும் பொருந்த வீக்கி – தேம்பா:7 22/3
அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ – தேம்பா:7 26/3
நாள் வளர் பருவத்து அம் சூல் நன்று உற வளரும் வாய்ந்த
பீள் வளர் பருவத்து எஞ்சா பெரும் துயர் வளர்ந்து மிக்கு ஆய் – தேம்பா:7 62/1,2
பொய் அற்று ஆரணத்தோரும் புகன்றபடி பெறுவள் என் அ பொருவு_இல் வாய்ந்த
மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/3,4
வாழி அனந்த தயாபரனுக்கு உரி வாய்ந்த அருள் தாய் அவளே – தேம்பா:8 77/1
பின் அவன் பணித்த ஆற்றால் பெத்திலேம் என்னும் வாய்ந்த
என் நகர்க்கு இறையும் எண்ணும் ஈவதற்கு ஏகல் வேண்டும் – தேம்பா:10 6/2,3
மகிழுவரே மருட்டும் அவா அரிந்து வாய்ந்த மாட்சி நலோர் – தேம்பா:10 66/4
வாய்ந்த ஓகையின் முறுவல் மானுமே – தேம்பா:10 102/4
வாய்ந்த பூம் பதம் நீவி வணங்கினள் – தேம்பா:10 113/3
மண் புலத்து இணை அற்ற மாது அறை வாய்ந்த சொல் கொடு தேறினன் – தேம்பா:10 127/3
வாய்ந்த கண்ணாடிகள் வனப்பு என்று ஆயிரம் – தேம்பா:12 40/3
சீய்மையோன் என்னும் வாய்ந்த சீர் கெழு முனியும் வந்தான் – தேம்பா:12 73/4
வாமம் சால் காட்சி வாய்ந்த வரும் பொருள் உணர்த்தும் தாயும் – தேம்பா:12 92/3
கோன் நிறத்து இடையில் வாய்ந்த கொழும் தரு அணுகி நோக்கி – தேம்பா:20 39/2
மன் அலால் எவையும் தந்தேன் வாய்ந்த நூல் வடிவோய் என்றான் – தேம்பா:20 98/4
வாய்ந்த தன்மையொடு மாறவும் நாதன் – தேம்பா:21 21/3
வேய்ந்தான் வாய்ந்த ஓர் நல் உரு அன்பின் வினையால் தான் – தேம்பா:23 24/4
வாய்ந்த நன்றி மறப்பது தீது என – தேம்பா:23 35/1
மந்திரிமாரும் வாய்ந்த வளம் தரும் தவரும் நன்னூல் – தேம்பா:25 17/1
நாறிய மணியின் வாய்ந்த நன் முடி பெயர்தற்கு அஞ்சி – தேம்பா:25 18/1
வையகத்து ஒருவனாய் வாய்ந்த மு தொழில் – தேம்பா:25 43/1
வாய்ந்த மாதருள் ஆசி மலிந்த நீ – தேம்பா:26 36/2
யாக்கையை பிணித்து என்று ஆக இனிதில் உள் அடக்கி வாய்ந்த
ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மீதே – தேம்பா:26 94/3,4
மு மழை மதியில் பொய்யா முகில் என அருளின் வாய்ந்த
கம் மழை பொழிய நானே களிப்புற விளைவு காண்பாய் – தேம்பா:27 11/1,2
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல் – தேம்பா:27 151/1
தரும் பொருள் அனைத்தும் வாய்ந்த தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டோய் – தேம்பா:27 154/3
மற்ற நூல் போல வாய்ந்த மறை நெறி ஒழுகல் வில்லால் – தேம்பா:28 9/2
கண் புலத்து உருவில் புல்லா கவின் நலம் தீட்டி வாய்ந்த
உள் புலத்து உடலம் இல்லா உயிர் என விழுப்பம் ஓங்க – தேம்பா:28 62/1,2
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/3
வாய்ந்த ஓர் பற்றல் பாலால் வரும் கனவு உருவம் மாதோ – தேம்பா:29 13/4
நனி உரு காட்டி வாய்ந்த நால் மறை ஒழிய செய்தான் – தேம்பா:29 40/4
தாமமே அன்றி வாய்ந்த தகவு இல பாவி நானே – தேம்பா:29 117/2
அம்மையே மகவே வாய்ந்த அரும் தவத்து இறைவ சூசை – தேம்பா:30 41/1
நா உளன் தவத்தின் வாய்ந்த நல்வு உளன் வினை நீர் நீந்தி – தேம்பா:30 64/2
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/4
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/2
மனம் பழுத்து களி ஆர்ந்த வடிவு உற்று ஆங்கு இவுளி மிசை வாய்ந்த மன்னர் – தேம்பா:32 79/3
அம் சிறை ஒழித்து வாய்ந்த ஆவியால் முந்தையோர்கள் – தேம்பா:35 26/2
மாட்சியை அடைந்து அரு வரத்தில் அவர் வாய்ந்த
சூட்சியை அடைந்து அடி தொறும்தொறும் இறைஞ்ச – தேம்பா:35 30/2,3
வண்ணம் கொடு வாய்ந்த வளம் கொடு சூழ் – தேம்பா:36 56/2

மேல்


வாய்ந்தது (1)

காலை வாய்ந்தது காசு அற காசையே – தேம்பா:17 50/4

மேல்


வாய்ந்தன (1)

வாய்ந்தன மணியின் பூவின் மலர்ந்தன விரை செய் தீம் தேன் – தேம்பா:27 18/1

மேல்


வாய்ந்தனள் (1)

மன்ன நல் அருள் வாய்ந்தனள் இன்னணம் – தேம்பா:10 119/2

மேல்


வாய்ந்தார் (1)

சூட்சியின் துணை தாம் ஆகி துகள் தவிர் புகழின் வாய்ந்தார் – தேம்பா:26 3/4

மேல்


வாய்ந்தான் (2)

வாய்ந்தான் ஒன்றும் தன் வறுமைக்கே மலிவு ஈகல் – தேம்பா:4 50/3
வாய்ந்தான் தொழுதான் மது வாகையினான் – தேம்பா:5 111/4

மேல்


வாய்ந்து (5)

வாய்ந்து வாழவும் ஈகை வழங்குவார் – தேம்பா:9 35/4
மன்ன நம் மணம் வாய்ந்து முடிப்ப முன் – தேம்பா:9 50/1
பொதிர் தரும் களி பொழிந்து வாய்ந்து அருள் – தேம்பா:10 92/1
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/2
என்ன வாய்ந்து இணையா சிறப்பு மெய் இறையோன் இன்று உளன் அன்று இலன் என்னா – தேம்பா:27 159/3

மேல்


வாய்ந்தே (1)

வாய்ந்தே மகிழ்ந்து தொழா நின்ற வளனை நோக்கி ஆசி நலம் – தேம்பா:36 27/3

மேல்


வாய்ப்ப (4)

உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/2
கொல் நாகம் ஒப்ப மணி கொழித்து அருவி பாய்ந்து ஓட கொழும் செய் வாய்ப்ப
பொன் நாகம் ஒப்ப வளர் புகழ் இத்தாலிய நாட்டு பொலிவு இது அன்றோ – தேம்பா:32 22/3,4
தனம் பழுத்து திரு வாய்ப்ப தாழ் கடல் சூழ் வினேசியர் தம் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/2
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1

மேல்


வாய்ப்பு (1)

வைத்த நல் வழி வாய்ப்பு அரிது ஆம் கொடை – தேம்பா:27 29/3

மேல்


வாய்மை (9)

மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே – தேம்பா:0 8/4
நம்பிய இன்ன வாய்மை நல் உயிர் ஆக நின்றான் – தேம்பா:12 76/1
தடுப்பு_அரும் மறையின் வாய்மை தவறு இலாது இரு கபோதம் – தேம்பா:12 99/3
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/1,2
செப்பு உற நினைத்த வாய்மை சினந்தினும் உரைப்பேன் நானே – தேம்பா:25 57/4
உரைத்த வாய்மை இரு செவி ஊடு இனிது – தேம்பா:26 28/1
ஆய்ந்த வாய்மை கடந்து அரிது ஆசியுள் – தேம்பா:26 36/3
சாத வாய்மை உன்-வாய் தக உன் புகழ் – தேம்பா:26 38/3
வானவரை உரைக்கும்-கால் வாய்மை அற உணர்ந்தது போல் – தேம்பா:28 75/1

மேல்


வாய்மையர் (1)

அறைய வாய்மையர் எய்துப ஆண்மையோ – தேம்பா:4 66/4

மேல்


வாய்மையான் (1)

தொனி பழித்த சொல் சொல்லிய வாய்மையான் – தேம்பா:4 62/4

மேல்


வாய்மையின் (2)

காட்ட வாய்மையின் கடந்த வல் கடவுளை நகைப்ப – தேம்பா:3 19/3
பருகு வாய்மையின் பால் நலம் பண்பொடு ஆங்கு – தேம்பா:26 171/3

மேல்


வாய்மையே (1)

வாய் மணி ஆக கூறும் வாய்மையே மழை நீர் ஆகி – தேம்பா:26 106/1

மேல்


வாய்மையோர் (1)

வாய்மையோர் புகும்-கால் கோவில் வணக்கு உரி பணியில் வைகும் – தேம்பா:12 73/1

மேல்


வாய்மொழி (1)

கொள் வாய் வாய்மொழி கொள்க என மீண்டே – தேம்பா:25 23/3

மேல்


வாயாய் (1)

காமம் சால் அருள் வாயாய் கனிய யார்க்கும் உதவுவான் – தேம்பா:27 43/4

மேல்


வாயால் (8)

வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால்
தான் சுவைத்து அல்லது அல்லல் தரும் பசி ஆற்றா நீரான் – தேம்பா:16 7/1,2
நால் வரும் கல நரம்பு இசை நயந்து எழ நறா நளின வாயால்
பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/3,4
மையின் வாயால் தம் அறிவு எஞ்ச மயல் உய்க்கும் – தேம்பா:23 23/1
மெய்யின் வாயால் ஈனம் மலிந்த வினை மாக்கள் – தேம்பா:23 23/2
பொய்யின் வாயால் பொங்கு அடலால் நாம் புரிகின்ற – தேம்பா:23 23/3
மொய்யின் வாயால் நிற்பவர்-கொல்லோ முரியாதார் – தேம்பா:23 23/4
சீர்த்து உராய் நாட்கள்-தோறும் தே மொழி வாயால் கூற – தேம்பா:30 4/3
தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால்
நனி வரும் புகை மொய்த்து எங்கும் நடுக்கு இருள் பரவ செம் தீ – தேம்பா:32 91/2,3

மேல்


வாயாள் (1)

மட்டு உயிர் பதும வாயாள் வயிர குன்று உருக தேம்பி – தேம்பா:20 46/1

மேல்


வாயான் (7)

உலை வளர் எரி செம் கண்ணான் ஊன் எயிற்று ஊற்று வாயான்
கொலை வளர் புலி பால் உண்டு கொலையொடு வளர்ந்த வேடன் – தேம்பா:12 24/1,2
ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான்
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/2,3
கல்லிய கவிர் செ வாயான் கருதிய துயரம் கான்றான் – தேம்பா:26 98/4
துடிப்பு அணி மொழியால் சொன்னான் சுருதி நூல் அமிர்த வாயான் – தேம்பா:27 73/4
பனிய வேய் அலர் செ வாயான் பணித்து மற்று இதனை சொன்னான் – தேம்பா:28 60/4
மது கலத்து அலர் பூ வாயான் வழிந்த தேன் ஒத்த சொல்லால் – தேம்பா:28 127/1
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/2

மேல்


வாயில் (22)

சீர் அணி அனைத்தும் சேர்த்த செழு நகர் திறந்த வாயில்
பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/2,3
சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
போன வாயில் எலாம் புரை நீத்து அருள் – தேம்பா:10 21/3
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில்
திறந்தாய் இவை யாவரும் அறிய திறன் செய்து அருள் செய்து இரங்காயோ – தேம்பா:10 147/3,4
இன்ன வாயில் இன்ன தன்மை இன்ன யாவும் ஆகையில் – தேம்பா:11 1/1
உஞ்சல் ஆடி வாயின் வாயில் உற்று உரைத்தல் உற்றனர் – தேம்பா:11 4/4
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
வதை நல மணிகள் குயிற்றிய வாயில் அருமறை வடிவினோர் புக்கார் – தேம்பா:12 61/4
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3
மணி நிலை புரத்தின் வாயில் மணி கதிர் தூணும் நிற்ப – தேம்பா:16 4/1
வைத்த திரு வீங்கும் எசித்து நாட்டின் வாயில் இதே – தேம்பா:20 14/1
பொய் செல செல்லும் வாயில் பொலிவொடு பெருகும் போல – தேம்பா:21 2/1
பொன் முகம் புதைத்த வாயில் புறத்து எழில் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:22 18/4
கீத வாயில் எங்கும் கிளைப்பார் என்றாள் – தேம்பா:26 38/4
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில்
போயினும் வழுவா செல்லல் புணர்வு அரிது அறத்தின் ஆறே – தேம்பா:26 112/3,4
உள் உற கண் முதல் உள்ள வாயில் ஐந்து – தேம்பா:28 48/3
வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4
வீட்டு வாயில் எனா மிளிர் நாடு அதே – தேம்பா:34 26/4
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின் – தேம்பா:34 30/3
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில்
மண்டி குமுறும் அலைகள் தவழ் வையம் அளித்த அருள் பயத்தால் – தேம்பா:36 17/2,3
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1

மேல்


வாயிலே (1)

கடல் வண்ணத்து அமுதே கதி வாயிலே
உடல் வண்ணத்து ஒளியே உயிரே உயிர்க்கு – தேம்பா:25 98/1,2

மேல்


வாயிலோர் (1)

புற துறை புலம் போய் நகர் வாயிலோர்
திற துறை புலம் புக்கனர் தேர்ந்த நூல் – தேம்பா:17 41/1,2

மேல்


வாயின் (3)

வாயின் என் உயிர் பிரியாமை ஆகுமோ – தேம்பா:9 102/4
உஞ்சல் ஆடி வாயின் வாயில் உற்று உரைத்தல் உற்றனர் – தேம்பா:11 4/4
வாயின் மூழ்கு அலர் வரும் கொடி போல் உடல் சுருண்டும் – தேம்பா:26 76/2

மேல்


வாயினர் (1)

சாலை வாயினர் தாங்கிய மு பகல் – தேம்பா:17 50/3

மேல்


வாயினன் (1)

மற்றவர் இனிது ஈது அடிகளே என்ன மலர் மது வாயினன் அருளி – தேம்பா:27 155/1

மேல்


வாயினால் (2)

வாயினால் நவிலா கோன்மை வரம் பெற அளிப்பேன் என்றான் – தேம்பா:3 38/4
வண்டு உலாம் தாரினான் மலர் கண் வாயினால்
உண்டு உலாம் மகிழ் வினை உளம் பொறாமையின் – தேம்பா:8 38/1,2

மேல்


வாயினாள் (2)

துய் இதழ் துப்பு அவிழ் சுருதி வாயினாள்
ஐ இதழ் தாரினான் அறைய தீ முனர் – தேம்பா:13 9/2,3
பூசை வாயினாள் புகல் கை தந்து உரம் – தேம்பா:14 12/3

மேல்


வாயினாளே (1)

அறை மொழி இனிமை கான்ற அருள் அவிழ் வாயினாளே
நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/2,3

மேல்


வாயினான் (2)

அருள் இடு மொழி மறுத்து அழன்ற வாயினான்
வெருள் இடு பொய் புகழ் விழுங்கும் காதினான் – தேம்பா:29 59/1,2
வாவி தந்த தண் தாமரை வாயினான்
காவி தந்த களிப்பு உமிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 65/2,3

மேல்


வாயினும் (1)

வாயினும் மடவரல் மறுக்கல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:5 49/2

மேல்


வாயு (1)

வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1

மேல்


வாயும் (6)

வாயும் முத்தம் மலிந்தன தீம் கழை – தேம்பா:1 80/3
வாயும் முத்தம் மலிந்தன வாய் எலாம் – தேம்பா:1 80/4
பன்ன இன்புறும் பன்னிய வாயும் உள் வணங்கி – தேம்பா:11 99/2
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும்
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/3,4
காய் வயிறு ஆர்ந்த வாயும் கண்களும் மனமும் போன்றே – தேம்பா:19 9/4
ஆயினும் அன்ன யாவும் ஆயின வழியும் வாயும்
ஆயினும் அறிகிலா நான் அனைவரும் அழைத்தல் செய்தேன் – தேம்பா:23 20/1,2

மேல்


வாயுவு (1)

விரக வாயுவு வெடிப்ப நக்கு இயம்புதல் கொண்டான் – தேம்பா:23 82/4

மேல்


வாயே (4)

ஆதி வந்து உரைப்ப வாய்ந்த அருத்தியோடு அலர்ந்த வாயே
சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/3,4
வாயே கரமே செவியே மருளும் கண்ணே மூக்கே – தேம்பா:10 50/1
வாயே உணும் நஞ்சு உறுப்பு எல்லாம் மருவி வருத்தும் வண்ணம் என – தேம்பா:27 121/1
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3

மேல்


வாயொடு (2)

குறுகி ஆகம வாயொடு கூறுவாள் – தேம்பா:26 84/4
வாயொடு மலர்ந்த கடை மணி வரமே வகுத்தது ஆம் வான் தொழும் மரபோய் – தேம்பா:36 39/4

மேல்


வாயோ (1)

நீர் தவழும் செம் தீயோ நில_மகள் தன் துவர் வாயோ
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால் – தேம்பா:15 4/1,2

மேல்


வாயோன் (1)

தாண்டா உணர்வின் மறை வாயோன் தயவே தளிர்த்து மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:27 119/4

மேல்


வார் (18)

வார் புறம் கொடு வளர் முரசு ஒலி என அதிர்ந்து – தேம்பா:1 2/3
தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா – தேம்பா:2 64/1
வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/2
வார் வளர் முரசம் ஆர்ப்ப மணி வளர் நகரம் வில் செய் – தேம்பா:4 46/2
மடல் கிடந்த கள் வார் மலர் மானுவான் – தேம்பா:4 57/4
சேலை வார் பொய்கை தேன் மலர் விள்ளவே – தேம்பா:10 24/4
வாள் நிலா விழி நித்திலம் வார் முகம் – தேம்பா:10 42/3
வார் ஆர் கழல் ஆர்த்து இடிப்ப வருந்தி வெருவி போனார் – தேம்பா:10 43/4
வார் வளர் முரசும் ஆரா வரி வளர் வளையும் ஊதா – தேம்பா:13 20/1
வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி – தேம்பா:15 4/3
வார் எழுந்த முரசு எதிர் எழுந்த பரி மதம் எழுந்த கரி வளியினும் – தேம்பா:15 90/1
வார் தவழ் முரசு வாட்டி வண்டொடு தேனும் ஆர்க்கும் – தேம்பா:18 25/3
வார் ஏந்தி முகில் புதைத்த வயிர குன்றும் குன்றும் அன்றோ – தேம்பா:20 27/2
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர் – தேம்பா:20 99/1
வார் வளர் முரசு ஒலி வழங்க புக்கனர் – தேம்பா:22 30/3
நோய் வார் நஞ்சு உண்பார் பசி ஆற்றார் நுகர்வு ஆற்றார் – தேம்பா:28 119/2
அணியும் பாங்கோ நிற்கு எளிது என்பாய் கணை வார் வில் – தேம்பா:28 120/3
வார் பிணி முரசும் யானை வளர் எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – தேம்பா:36 83/1

மேல்


வார்ந்த (1)

வார்ந்த தண் பனி தாரையின் மல்கி அன்று – தேம்பா:13 33/3

மேல்


வாரணத்து-இடை (1)

வஞ்சினர் உளம் போல் அளக்க அரிது ஆழ்ந்த வாரணத்து-இடை வழி கீண்டி – தேம்பா:6 37/1

மேல்


வாரணம் (4)

வாரணம் அமிழ்ந்தி நனி வாழி நெடிது என்பார் – தேம்பா:12 91/4
வாரணம் தரும் வான் உற கூக்குரல் – தேம்பா:13 32/4
தெள்ளி அம் வைகறை தெளிப்ப வாரணம்
வெள்ளி அன்று உதித்து இருள் படத்தை மேதினி – தேம்பா:17 1/2,3
வாரணம் நீந்தி உள் மகிழ ஏகினார் – தேம்பா:26 16/4

மேல்


வாரணமாய் (1)

வாரணமாய் இன்பு எய்த தலைவி என வான் தளங்கள் வகுப்பு யாவும் – தேம்பா:5 28/2

மேல்


வாரணனே (1)

வாரணனே தவத்து ஆசை கரை கண்டாய் வரத்தவனே – தேம்பா:34 37/4

மேல்


வாரணியே (1)

வாரணியே தனி நாயகியே நனி வாழுதி வாழுதியே – தேம்பா:8 76/4

மேல்


வாரம் (1)

வாரம் ஒன்று இல மனத்தவர்க்கு ஓதிய மறை என்று – தேம்பா:27 19/2

மேல்


வாரல் (1)

நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல்
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/1,2

மேல்


வாராயோ (1)

வாராயோ எம் மேலும் இரங்கி மனு அல்லல் – தேம்பா:35 59/1

மேல்


வாரி (24)

இனத்தில் இரிந்து பேரும் இல இளி பட வந்த வாரி என – தேம்பா:5 137/3
மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன் – தேம்பா:7 36/1
ஓசை எழுந்து அகல் ஓலம் எறிந்தன வாரி உடன்றல் எனா – தேம்பா:8 74/1
தூவி ஓடிய வாரி துவற்றொடு – தேம்பா:11 17/1
அல்லிய மலர் மணம் வாரி கக்கும்-ஆல் – தேம்பா:12 34/4
வண்டு கண் விசை வரும் வாரி மேட்டு மேல் – தேம்பா:14 109/3
படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா – தேம்பா:14 113/2
மடி முகத்து அழிந்த ஞாலம் வயின்-தொறும் நீத்த வாரி – தேம்பா:14 113/4
கண் மருவு அளவு_இல் வாரி கடந்து மேல் மிதந்து நின்றார் – தேம்பா:14 119/4
கான் ஊறு நேமி காணாது மூடு காவாத வாரி கழிவு ஆய் – தேம்பா:14 129/1
மடையை கடல் வாரி திறந்தது என – தேம்பா:15 34/1
மண் புலன் மொய்த்த வாரி மறித்து என படையை போக்கா – தேம்பா:15 44/3
அடு கணை வாரி அனைத்தையும் வாரினவே – தேம்பா:15 67/4
பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ – தேம்பா:15 70/3
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
சுழல் எழ உருத்த வாரி என அமர் தொடு முறை உரைக்க நூலின் அளவதோ – தேம்பா:15 110/4
வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே – தேம்பா:15 120/3
கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3
கேழ் இசைத்து ஒளிறு தாள் கெழுவ வம்பு அலர் நறா மழையை வாரி
சூழ் இசைத்து இடை உலாம் தொகை இழந்து அமரரே தொழுது போனார் – தேம்பா:19 21/3,4
கால் வரும் கவரியும் கமழ்வரும் புகையையும் கனிய வாரி
நால் வரும் கல நரம்பு இசை நயந்து எழ நறா நளின வாயால் – தேம்பா:19 25/2,3
மை செல செல்லும் வாரி மருளி வந்து அளவின் பொங்கி – தேம்பா:21 2/2
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1
தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/2,3
மரு அணி மலர் மழை வாரி யாழ் குழல் – தேம்பா:31 99/1

மேல்


வாரிய (1)

உள் வாரிய இன்பு உளர் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 98/4

மேல்


வாரியால் (2)

வற்றியே முகில் மாரி செய் வாரியால்
பெற்றியே பெறும் ஓடையின் பெற்ற நாள் – தேம்பா:26 27/1,2
வாரியால் புரண்டு அன்னையும் மல்கு ஒளி – தேம்பா:26 33/3

மேல்


வாரியில் (1)

சொரிந்த செம் புனல் துன்றிய வாரியில்
பிரிந்த தன்மை கருணையன் பேர் உயிர் – தேம்பா:26 78/2,3

மேல்


வாரியின் (1)

வரை கிடந்து அதிர்ந்து மல்கும் வாரியின் மலிந்த நோய்கள் – தேம்பா:33 6/3

மேல்


வாரியினால் (1)

வீழ் வாரியினால் குழி நீர் வீயாது உறைகின்று என்னா – தேம்பா:9 17/1

மேல்


வாரியுள் (2)

ஆசை வெற்பு வீழ் அரந்தை வாரியுள்
சூசை பட்டு அய்ய சுழியின் மூழ்கலின் – தேம்பா:14 12/1,2
தேன் நிமிர் மொழி புனல் செறிந்த வாரியுள்
கோல் நிமிர் வில்லினன் குளித்து இன்பு உண்டு அலால் – தேம்பா:29 89/2,3

மேல்


வாரியே (1)

வண்ண பூ மழை வானவர் வாரியே – தேம்பா:8 93/4

மேல்


வாரியோடு (1)

மதி தள்ளி பலர் வாரியோடு இழிவுற ஒழுகி – தேம்பா:27 168/2

மேல்


வாரினர் (1)

களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1

மேல்


வாரினவே (1)

அடு கணை வாரி அனைத்தையும் வாரினவே – தேம்பா:15 67/4

மேல்


வாரினன்-ஆல் (1)

பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4

மேல்


வாரினான் (1)

வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4

மேல்


வாருதி (2)

வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4
வரை என துயரில் போல்-மின் வாருதி நாடி ஓடும் – தேம்பா:30 8/1

மேல்


வாரும் (2)

தூய் என துளித்த மாரி தொகையின் மேல் வரங்கள் வாரும்
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/3,4
ஏற்றிய தேவர் எண்ணில் எண்ணுவர் கலங்கு வாரும்
போற்றிய தேவர் ஒப்ப புரிகுவர் புகர் கொள்வாரும் – தேம்பா:23 57/1,2

மேல்


வால் (11)

வால் நிற தகர் இனம் கலையின் மான் இனம் – தேம்பா:1 44/1
வால் வளர் மயில் நடம் காண மற்றை புள் – தேம்பா:1 46/3
வால் எடுத்து பக மாற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:1 47/2
வால் அரும்பு வாய் அரும்ப அரும்பு அரும் பூ வாகையினான் மகிழ வானோர் – தேம்பா:8 6/3
வரு பல் சிகி வால் சிறகு ஆடுவன – தேம்பா:11 77/2
அகடு வைத்த வால் மணியினால் அழகு எடுத்து அழுத்தி – தேம்பா:11 92/3
சூத்திர அரவு நுங்க தொடர்ந்து மோயிசன் வால் வவ்வி – தேம்பா:14 27/3
வால் வரும் சேமும் காமும் யாப்பனும் மக்கள் ஆக – தேம்பா:14 118/3
வால் புறத்து ஒழுகும் ஆறும் வாய் உரை வழங்கும் ஆறோ – தேம்பா:28 12/4
வால் வளர் கலாபம் நீட்டி மயில் இனம் உலவி ஆல – தேம்பா:30 124/2
வால் மணி பூத்தது ஓர் மரகத கிரி – தேம்பா:36 120/3

மேல்


வாலாமை (1)

வெள்ளம் காட்டு வாலாமை விழுங்கு எனா – தேம்பா:10 40/3

மேல்


வாலில் (1)

பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம் – தேம்பா:17 18/3

மேல்


வாலை (1)

பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம் – தேம்பா:17 18/3

மேல்


வாவல் (2)

வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல் – தேம்பா:29 113/1
தூங்கு ஒள் வாவல் இறால் அற தூய் மடல் – தேம்பா:30 95/2

மேல்


வாவலும் (1)

மரத்து-இடை தூங்கி நல் கனி உண் வாவலும்
உரத்து-இடை துறவரோ உளத்தின் மாண்பு அலால் – தேம்பா:20 125/2,3

மேல்


வாவி (15)

வான் அழகே நனி காட்டும் பளிங்கு என வாவி வழங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/4
வாவி பங்கயம் மல்கிய மாண்பு என – தேம்பா:1 82/2
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
நீர் கணம் கழு வாவி நிறைந்து சூழ் – தேம்பா:10 22/3
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/3
நீர் தவழ் தழலின் கஞ்சம் நிரைத்த நீள் வாவி அங்கண் – தேம்பா:18 25/1
வாவி வாட்டிய கோடையின் மானிடர் – தேம்பா:18 52/3
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/3
வாளை உண்ட சுனை வாவி மலர்ந்தே – தேம்பா:21 17/3
தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி
சுருளின் வீங்கு திரை சூழ் கரை மோதி – தேம்பா:21 22/2,3
ஈய்ந்த நல் வரத்து ஏந்திய வாவி நின்று – தேம்பா:21 37/1
நண்பு அகம் மலிதல் போல நாள் மலர் பொதுளும் வாவி
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/3,4
வாவி தந்த தண் தாமரை வாயினான் – தேம்பா:31 65/2
வாவி சேர் முளரி சேர் வதன வாமமும் – தேம்பா:32 65/1
வாவி மீ எழும் வான் கதிர் போன்று அருள் – தேம்பா:36 8/2

மேல்


வாவி-கண் (1)

வாவி-கண் மலி வண்டு உறழ் மொய்த்த பேய் – தேம்பா:28 104/2

மேல்


வாவியின் (1)

வாவியின் வாசமும் மல்கி வாய்-தொறும் – தேம்பா:30 146/2

மேல்


வாவியுள் (1)

வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/3

மேல்


வாவியே (1)

நறுமை ஆர் நளிர் நறு மலர் வாவியே போன்றார் – தேம்பா:6 66/4

மேல்


வாவியை (2)

சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை
காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/3,4
கார் நடந்துளி வாவியை காத்த புள் – தேம்பா:23 30/1

மேல்


வாவின (1)

வான் மின் என ஒல்கின வாவின போர் – தேம்பா:15 38/3

மேல்


வாவு (3)

வாவு அழகு ஆர் திரு நிலைத்த வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 60/4
வாவு இபம் கயம் மல்கிய நாள் மலர் – தேம்பா:1 82/1
போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி – தேம்பா:10 98/2

மேல்


வாழ் (44)

வளைந்து அளித்தரும் கடலின் வாழ் வளை – தேம்பா:1 34/1
கழனி ஓதிமம் துயில கண்டு வாழ்
குழவி வாய் நலம் துயில் கொள்வு ஆம் அரோ – தேம்பா:4 9/3,4
கள் உயிர் உயிர்த்த பைம் பூம் கானில் வாழ் தவத்தை நாடல் – தேம்பா:4 33/3
அன்பு அது வாழ் இல்லறத்தோடு அணிக்க அரிய துறவறத்தை – தேம்பா:6 23/2
ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே – தேம்பா:7 6/2
தொய்யல் உற்று இறைவன் தாளை தொழுது வாழ் திரு வல்லோனே – தேம்பா:7 12/1
துன்னி வாழ் அமரர் யாரும் துகள் தவிர்ந்து உலகம் எல்லாம் – தேம்பா:7 19/3
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
வாழ் அகம் கை எனை தூக்கி வகுத்த வரத்து இணை எவன் நான் வகுப்பல் என்றான் – தேம்பா:8 11/4
வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
இருத்தி வாழ் உயிர் ஏவி உள் தூண்டிய – தேம்பா:8 95/1
செல் ஆர் உலகிற்கு உயர் வாழ் எமக்கும் சேல் ஆர் கடல் சூழ் – தேம்பா:9 28/1
உடை நகர்-கண் வாழ் அரசன் வறுமை நாடி உதிப்ப சீர் – தேம்பா:10 75/1
வாழ் கிளர் அன்பினாலும் மணி கிளர் வனப்பினாலும் – தேம்பா:12 23/3
துஞ்சி வாழ் பொய்கை போகில் சொன்னவை மறுப்பாய் ஆயின் – தேம்பா:14 28/3
பாறு உற வாழ் புள் இனமும் நீர் வாழ் மீன்கள் பல் இனமும் – தேம்பா:14 95/3
பாறு உற வாழ் புள் இனமும் நீர் வாழ் மீன்கள் பல் இனமும் – தேம்பா:14 95/3
வான் வாழ் அமரர் வணங்கி தலை ஏற்றும் – தேம்பா:19 20/1
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/2
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு – தேம்பா:19 27/2
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
வாழ் அகத்து எழுந்த மா மதி புத்தேள் எனா – தேம்பா:20 7/2
வாழ் அகம் மலர்ந்த நூறு மாதரே வருவ கண்டான் – தேம்பா:20 40/4
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/2
மஞ்சில் வாழ் உயர் வரை பெயர்ந்து இழிந்த கல் போன்றே – தேம்பா:23 94/4
துஞ்சினார் என ஆங்கு அவர் தோன்றி வாழ்
நெஞ்சின் ஆருயிர் நீடுற நல்கினாய் – தேம்பா:25 94/3,4
துள்ளி வாழ் உழைகாள் கொம்பில் துன்னி வாழ் குயில்காள் தூய் தேன் – தேம்பா:26 108/1
துள்ளி வாழ் உழைகாள் கொம்பில் துன்னி வாழ் குயில்காள் தூய் தேன் – தேம்பா:26 108/1
அள்ளி வாழ் அளிகாள் தேன்காள் அழல் நிற கமல பைம் பூம் – தேம்பா:26 108/2
பள்ளி வாழ் ஓதிமங்காள் பறித்து வாழ் கொடிகாள் கோறல் – தேம்பா:26 108/3
பள்ளி வாழ் ஓதிமங்காள் பறித்து வாழ் கொடிகாள் கோறல் – தேம்பா:26 108/3
உள்ளி வாழ் வரிகாள் சொல்-மின் உயிர் தனித்தலின் தீது உண்டோ – தேம்பா:26 108/4
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/2
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
மகர் நீத்து அழ அழ வாழ் நீர் அரு மகன் – தேம்பா:30 160/3
வாழ் யாவரும் வளம் பெற தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:31 1/2
மாறா நலம் செய் இதன் மேல் மாய்ந்தால் அல்லால் வாழ் நாள் – தேம்பா:31 27/3
பருகி வாழ் உயிர் பற்றிய ஊண் எலாம் – தேம்பா:31 79/1
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப – தேம்பா:33 27/1
தாய் அளவு இல வாழ் தகையின் புகழ் அறைந்தாள் – தேம்பா:35 84/4

மேல்


வாழ்-மின் (1)

வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின்
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/2,3

மேல்


வாழ்-மினே (1)

வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/2

மேல்


வாழ்க்கை (14)

மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க – தேம்பா:9 120/3
பொறையினார் விரும்பும் வாழ்க்கை புரையினால் சிதைவுற்றார் என்று – தேம்பா:9 127/1
அடி நலம் இழந்த வாழ்க்கை அடுத்தனர் சிதைவ போன்றே – தேம்பா:14 114/4
வான் முகம் செறித்த வாழ்க்கை வகுப்ப ஈங்கு இளவலாக – தேம்பா:15 179/2
கனத்து எழுதி வைத்த மினல் ஒத்த வாழ்க்கை காதலித்து – தேம்பா:18 19/3
வாது இடும்பை வாழ்க்கை வழுக்கு இவறும் தீயோரே – தேம்பா:19 20/4
விடுதியேல் முடியின் வாழ்க்கை விடுத்தனை அவன் காணாதேல் – தேம்பா:25 13/1
வேல் இயல் பகை இலானும் வேரொடு கெடும் உன் வாழ்க்கை – தேம்பா:25 58/4
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/3
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு – தேம்பா:27 110/1
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான் – தேம்பா:29 75/3
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின் – தேம்பா:30 8/3
மீன் என விளங்கி துஞ்சும் மின் என வாழ்க்கை நோக்கி – தேம்பா:30 75/1
பேர் பொருள் வாழ்க்கை நாடா பெண் துறவு அரியது அன்றோ – தேம்பா:30 76/4

மேல்


வாழ்க்கையால் (1)

புல்லது இல்லை புனைந்து அன வாழ்க்கையால் – தேம்பா:1 78/4

மேல்


வாழ்க்கையும் (3)

திண் அம் வாழ்க்கையும் சிதையும் என்று இணங்கிலராகில் – தேம்பா:23 96/2
நிலையின் மேன்மையும் வாழ்க்கையும் நீதமும் – தேம்பா:26 174/2
தகை தகு வனப்பு எழ மணிகள் ஈட்டுபு தளிர்த்தன திரு தகு நகரின் வாழ்க்கையும்
நகை தகு வனத்து உரி வளம் இது ஆக்கலின் நசை கொடு பகைத்தன பொறிகள் மாய்த்துளி – தேம்பா:30 86/1,2

மேல்


வாழ்க்கையை (1)

தளர்ந்த வாழ்க்கையை தாங்கி இல்லோர்க்கு இடும் – தேம்பா:27 35/3

மேல்


வாழ்க (10)

வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
மன்னி யாம் எவரும் வாழ்க வந்த வானவனை நோக்கி – தேம்பா:7 21/2
நனை அம் திரு அடி நான் பிரியா வாழ்க நறும் பைம் பூ – தேம்பா:16 58/3
நகைத்து மாதியன் நர_பதி வாழ்க என நவிலும் – தேம்பா:25 31/1
புரை இலா வாழ்க என புகல்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:26 129/4
கடை தரும் அளவு அற்று அன்னார் களிப்புற இரப்போர் வாழ்க
மடை தரும் நிறைவில் தானம் வழங்கும் நல் உணர்வில் தேர்ந்தார் – தேம்பா:27 79/3,4
மரு மணி சோலை-கண் வைத்து வாழ்க என்றான் – தேம்பா:27 109/4
பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/3
இன் நிழல் இயற்றி நீ இனிதில் வாழ்க என்றான் – தேம்பா:29 123/4

மேல்


வாழ்கினும் (1)

அண்டி ஆர்ந்து உண்டு ஆங்கு உயிர் வாழ்கினும்
உண்டி நாட உறுப்பு உதவா பசி – தேம்பா:26 152/2,3

மேல்


வாழ்குப (1)

நெஞ்சு வாழ்குப காண் உடல் நீர்மையே – தேம்பா:8 85/4

மேல்


வாழ்த்த (7)

இ வழி பின்னர் உண்டோ எருசலேம் நகரை வாழ்த்த – தேம்பா:2 1/4
கேழ் இசை மூவரை வாழ்த்த கின்னர – தேம்பா:12 35/3
வாழ்த்த மாண்பு இலர் வருந்தி உள் வாடுவ போன்றே – தேம்பா:12 49/4
ஈங்கு எழுந்து எளியன் என்ன இரிந்த நாயகனை வாழ்த்த
ஆங்கு எழும் திறலின் ஆண்மை அறைதி என்று அறைந்தான் வானோன் – தேம்பா:14 21/3,4
கேட்ட வாசகம் கெழும் குணம் என பலர் வாழ்த்த
கோட்டம் ஆம் என கூறிய சிலர் உளத்து அஞ்ச – தேம்பா:25 34/1,2
நாவில் வீற்றிருந்த நூல் நாடி வாழ்த்த அன்பு இதோ – தேம்பா:27 135/4
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/3

மேல்


வாழ்த்தலின் (3)

வினை கரு மறுத்து இறையவனை வாழ்த்தலின் விருப்பினும் நனி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 25/4
துன்ன_அரும் அருள் புரி சுதனை வாழ்த்தலின்
பன்ன_அரு மகிழ் வினை பயத்தது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 84/3,4
மஞ்சு நேர் கொடை வாழ்த்தலின் தன் புரை – தேம்பா:27 31/3

மேல்


வாழ்த்தலும் (1)

தெருளில் வீங்கிய சேனைகள் வாழ்த்தலும்
அருளில் வீங்கிய ஆண்டகை-பால் வளன் – தேம்பா:36 12/2,3

மேல்


வாழ்த்தி (18)

தண் தார் இவன் ஆவான் என்ன வாழ்த்தி சயம் சொன்னார் – தேம்பா:3 54/4
கொண்ட சொல் இறைவனை வாழ்த்தி கூறுவான் – தேம்பா:6 33/4
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
வந்தது என்று இலர் வாழ்த்தி கொண்டு அய்யமாய் – தேம்பா:9 37/3
கொண்ட யாவையும் கொண்டு இறை வாழ்த்தி முன் – தேம்பா:9 48/1
ஊன் உரு கொண்ட நாதன் உணர்ந்து இறைஞ்சு இருவர் வாழ்த்தி
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/3,4
புகழுவர் என்று ஆசி நலம் புகன்று வாழ்த்தி புரை எண்ணா – தேம்பா:10 66/2
வான் தும்மு மின்னின் மின்னு மகவினை நெடிது வாழ்த்தி
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/3,4
தூற்றிய பின்னர் வாழ்த்தி சொற்றுவீர் என்றார் அன்னார் – தேம்பா:15 53/4
நூல் வரும் மறையை வாழ்த்தி நுகோதரன் எதிர்ப்ப கண்டு – தேம்பா:15 83/1
ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/4
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
மண் ஒன்று பைம் பூம் கோலான் மகவினை வாழ்த்தி யாரும் – தேம்பா:18 24/3
பண் பொழி உரையின் நாதன் பணிந்து இவர் வாழ்த்தி சொன்னார் – தேம்பா:25 90/4
திருந்த நீடு நாள் வாழ்த்தி இசைத்து உறுதியில் சிறந்தாள் – தேம்பா:26 62/4
அண்ட நாதனை வாழ்த்தி இன்பு ஆழ்ந்தனர் – தேம்பா:26 79/3
பேர் திறத்து இணங்கி வாழ்த்தி பெறும் வினை களைக என்ன – தேம்பா:27 77/2

மேல்


வாழ்த்திட (1)

பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/2,3

மேல்


வாழ்த்திடல் (1)

மைம்மாறும் திரு தகும் தாள் வாழ்த்திடல் நன்றே என்றான் – தேம்பா:6 22/4

மேல்


வாழ்த்திப்பலர் (1)

பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4

மேல்


வாழ்த்திய (1)

வாழ்த்திய வானவர் நீங்கினும் – தேம்பா:26 144/2

மேல்


வாழ்த்தின (1)

பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின
ஒண் சிறை புடைத்த புள் உவந்த ஈட்டமே – தேம்பா:20 9/3,4

மேல்


வாழ்த்தினர் (2)

தண் இன் ஓதையும் தாழ்ந்து வாழ்த்தினர்
விண் இன் ஓதையும் வழங்க வேட்டு உளம் – தேம்பா:10 105/2,3
மதி எழுந்த பதத்தினள் வாழ்த்தினர்
நிதி எழுந்த விண் நேடுதும் நாம் என்றார் – தேம்பா:36 3/3,4

மேல்


வாழ்த்தினவே (1)

யா-இடை ஆயினும் என்றும் அரும் தயை எந்தையை வாழ்த்தினவே – தேம்பா:1 70/4

மேல்


வாழ்த்தினார் (6)

அல்லி அம் குழவியை அளவு_இல் வாழ்த்தினார்
கல்லியம் பா தொடை கனிய பாடினார் – தேம்பா:13 19/3,4
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
பூம் சினை முக திரு புதல்வன் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 10/4
மீது எழுந்த விமலனை வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 46/4
மதுப்பட இசைப்படும் இனிய பா புகழ் வகுத்தனர் துதித்தனர் தொழுது வாழ்த்தினார் – தேம்பா:30 89/4
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/4

மேல்


வாழ்த்தினாள் (1)

ஓகை ஆக ஓகனோடும் ஓங்கு தாயும் வாழ்த்தினாள் – தேம்பா:11 14/4

மேல்


வாழ்த்தினான் (2)

மன்ன நாதனை மாறு_இல வாழ்த்தினான் – தேம்பா:26 183/4
மான் உயிர்த்த அருள் வாழ்த்தினான் – தேம்பா:27 137/4

மேல்


வாழ்த்தினேன் (1)

நூல் திறத்து அவர் முறை நோக்கி வாழ்த்தினேன் – தேம்பா:29 93/4

மேல்


வாழ்த்து (4)

கோட்பு அது இல நூல் முறையின் கேட்பது இனி வாழ்த்து உளதோ – தேம்பா:5 151/4
வான் உடை தளம் வாழ்த்து அரசாட்கு அரோ – தேம்பா:9 41/4
வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால் – தேம்பா:16 7/1
கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/4

மேல்


வாழ்த்தும் (3)

யா உலகு அனைத்தும் வாழ்த்தும் இரும் கதை இயம்பல் செய்வாம் – தேம்பா:0 2/4
அற்ற ஆசையோடு கூசு அதிர்ப்பில் வாழ்த்தும் நாதனை – தேம்பா:7 38/2
சொல்லார் உண்டோ உன் அருள் வாழ்த்தும் தொடை மிக்கோய் – தேம்பா:9 61/4

மேல்


வாழ்த்துவான் (1)

தேன் உலாவு உரை செப்பி வாழ்த்துவான் – தேம்பா:4 6/4

மேல்


வாழ்த்துவேன் (1)

தாசு எனும் பெரும் பெயர் தாங்கி வாழ்த்துவேன் என்றான் – தேம்பா:27 136/4

மேல்


வாழ்த்துளி (1)

விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/1,2

மேல்


வாழ்தல் (2)

தூய அமை வீட்டு உவகை தோய்ந்து மனு வாழ்தல்
ஆய அமைதிக்கு நயன் யாது நினக்கு என்பார் – தேம்பா:12 89/3,4
தேற்றாரை ஆற்ற அழுது ஆவி வாழ்தல் தேற்றாரை உய்ப்ப மடிவாய் – தேம்பா:14 139/3

மேல்


வாழ்தலே (1)

நின் உயிர் வாழ்தலே நீதி ஆம் அரோ – தேம்பா:34 8/4

மேல்


வாழ்தலை (1)

தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3

மேல்


வாழ்ந்த (7)

வாழ்ந்த ஒண் தவம் செய் மன்னர் வழங்கினும் அதனை கூட்டி – தேம்பா:3 35/2
வாழ்வில் நின்றுழி வாழ்ந்த இவை யாவையும் – தேம்பா:10 122/3
விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/1,2
வானவர் ஆக வான் மேல் வாழ்ந்த நல் உயிர்கள் கெட்டு – தேம்பா:28 74/1
நும்மையே உயிர் என்று ஆக நுதலி நும் நிழலில் வாழ்ந்த
நம்மையே அகன்று போதீர் நட்பு இடை அகலாது அன்பின் – தேம்பா:30 41/2,3
கொண்டு தான் உயிர் வாழ்ந்த கொள்கையே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/4

மேல்


வாழ்ந்ததே (2)

மீன் நலம் பயின்ற வான் வியப்ப வாழ்ந்ததே – தேம்பா:3 7/4
கால் முதல் இனம் எலாம் கரை_இல் வாழ்ந்ததே – தேம்பா:14 80/4

மேல்


வாழ்ந்தவர்க்கு (1)

வாழ்ந்தவர்க்கு இடுவார் வயல் பாய்கிலா – தேம்பா:27 34/2

மேல்


வாழ்ந்தனன் (1)

சூழ்ந்து சூழ்ந்து உள இன்பு அறா மழை தூவ நீள் விழி வாழ்ந்தனன்
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/3,4

மேல்


வாழ்ந்தார் (8)

ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
வருத்தினொடு மனத்து இன்ப மகிழ்வு எல்லை இல்லை என வரைவு_இல் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:11 116/4
கான் மலர் விரி கா அன்ன கடவுள் செய் நிழலில் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:20 118/4
நீர் செல்வத்து அலர் அன்னான் வளர்ந்தே வாழ்ந்தார் நிகர் இல்லார் – தேம்பா:27 39/4
இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4
துன்ன வாழ்ந்தார் நல் அறம் எய்த துணிவு உற்றார் – தேம்பா:28 126/3
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4
நல் வினை விளைவு காண்-மின் நயப்ப என்று எவரும் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 120/4

மேல்


வாழ்ந்தாரும் (1)

வாழ்ந்தாரும் ஆகி நெரிவாரும் உண்டு வயின் யாவும் உண்டு வடியா – தேம்பா:14 136/3

மேல்


வாழ்ந்தான் (2)

துன் அரும் உயர் வீடு உள்ளோர் துணை என புவியில் வாழ்ந்தான் – தேம்பா:3 37/4
நனியே வாழ்ந்தான் வர பவ்வம் நயப்ப தாழ்ந்தான் இள முத்தோன் – தேம்பா:26 47/4

மேல்


வாழ்ந்திருந்தான் (1)

மையை நூறு உவப்பில் வாழ்ந்திருந்தான் யகோபு என்பான் – தேம்பா:20 57/4

மேல்


வாழ்ந்து (13)

கண்டு அகம்-தனில் வாழ்ந்து தன் காதலி – தேம்பா:7 56/1
தன்-பால் என தாய் தனையன் இனி வாழ்ந்து உண வேர்த்து உழைத்தல் – தேம்பா:9 29/3
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/3
பேர் அற நல்லோர் சிதைவுறா வாழ்ந்து பெயர்கு இல மறையொடு பொலிந்து – தேம்பா:18 40/3
விண் பொழி ஒளியின் வாழ்ந்து வினை அறும் கதியில் கண்டு – தேம்பா:25 90/3
ஆக்கம் நல் கனி அருந்தி வாழ்ந்து உணர்வின் மேல் கனிவாய் – தேம்பா:26 70/4
துளி கொள் கார் முகில் தோன்ற ஈங்கு அகவி வாழ்ந்து ஆடும் – தேம்பா:26 74/3
இரு மணி படலையின் இருவர் வாழ்ந்து உராய் – தேம்பா:27 57/1
கூறுபடும் திறத்து என்றும் வாழ்ந்து அறவோர் அழ தீயோர் குவவில் காண்கில் – தேம்பா:27 100/3
மீய் விளை இன்பொடு யாவரும் வாழ்ந்து உண விரும்பி நானே விருந்து ஆவேன் – தேம்பா:32 44/2
வானகம் முதல் எ உலகும் வாழ்ந்து உவப்ப – தேம்பா:35 81/1

மேல்


வாழ்ந்தே (2)

இன்னா துன் நோய் ஒன்று இல வாழ்ந்தே இனிது உண்டார் – தேம்பா:9 64/4
பட்ட நோய் ஒன்றும் இன்றி பரிவு அற யூதர் வாழ்ந்தே – தேம்பா:14 34/4

மேல்


வாழ்ந்தேன் (1)

தாய் மணி ஆக மார்பில் தயங்கி உள் குளிர வாழ்ந்தேன்
தூய் மணி ஆக தூவும் துளி இலது இளம் கூழ் வாடி – தேம்பா:26 106/2,3

மேல்


வாழ்நாள் (1)

ஊறு உயிர் உய்ந்து வாழ்நாள் உள் அளவும் ஏத்தினானே – தேம்பா:29 87/4

மேல்


வாழ்பவர் (3)

வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/2
உழுது உண்பார் உயிர் வாழ்பவர் மற்று எலாம் – தேம்பா:9 36/1
மண்ட வாழ்பவர் மருள ஓர் கேடு இலை அன்னார் – தேம்பா:29 100/2

மேல்


வாழ்பவரே (1)

வசை அட்டு வாழ்பவரே மலி நீர் சூழ்ந்த மலை நண்ணி – தேம்பா:20 26/3

மேல்


வாழ்வது (3)

இன்பால் எஞ்சா வாழ்வது தம்-பால் என விட்டான் – தேம்பா:11 86/3
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/4
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1

மேல்


வாழ்வதும் (1)

வரைத்த மாமையால் விரைவு இல வாழ்வதும் நோக்காய் – தேம்பா:32 104/4

மேல்


வாழ்வர் (2)

இம்பர் இன் உயிர் வாழ்வர் என்கோ யான் – தேம்பா:18 46/4
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/2

மேல்


வாழ்வரே (5)

வீதலோடு உறும் வீட்டில் வாழ்வரே – தேம்பா:1 16/4
வாழ்வரே இறைவற்கு ஒத்த வளமையும் உணர்வும் பண்பும் – தேம்பா:9 78/3
தூய் வினை எஞ்சிலா துதியின் வாழ்வரே
காய் வினை எஞ்சிலா கருத்தினோய் என்றான் – தேம்பா:25 50/3,4
சூர் எழும் கயம் துய்த்திலர் வாழ்வரே – தேம்பா:25 92/4
களி விள்ளா உயர் செல் கதி வாழ்வரே – தேம்பா:25 95/4

மேல்


வாழ்வன் (1)

ஆர் ஓர் சாபம் உளன் ஆயினான் எதிர ஆவி வாழ்வன் என மாழ்குவார் – தேம்பா:15 93/4

மேல்


வாழ்வாய் (2)

விண் புல வேந்தன் ஆக வினை அற வாழ்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 68/4
ஆக்கம் மேவிய அறத்து உறவோரொடு வாழ்வாய் – தேம்பா:26 69/4

மேல்


வாழ்வார் (4)

வாழ்வார் இல்லை என்பார் மாணா மண்ணோர் மனத்தில் – தேம்பா:9 17/3
உன்னால் ஆம் ஓர் நல் துணை ஓர்ந்தார் உயிர் வாழ்வார் – தேம்பா:9 67/4
வாழ்வார் வறியோர் ஆக்குகின்றான் மாறா நீதி வயம் மிக்கோன் – தேம்பா:26 42/4
இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார்
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/3,4

மேல்


வாழ்வான் (3)

ஆவிற்று ஆய் தெய்வ மைந்தன் அருள் நிழற்கு ஒடுங்கி வாழ்வான் – தேம்பா:30 2/4
பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/4
மன்ன களிப்போடு இவை ஆகி வான் வாழ்வான் இங்கு அரசு உற்றான் – தேம்பா:36 130/1

மேல்


வாழ்வில் (1)

வாழ்வில் நின்றுழி வாழ்ந்த இவை யாவையும் – தேம்பா:10 122/3

மேல்


வாழ்வின் (2)

பொய் படும் உலக வாழ்வின் பொருட்டு இலா மிடிமையோடு – தேம்பா:3 43/1
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3

மேல்


வாழ்வினும் (1)

முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/4

மேல்


வாழ்வினை (4)

வான் வளர் வாழ்வினை வகுப்ப நாதன் வந்து – தேம்பா:22 33/3
வாழ்வினை பிறர்க்கு அளித்து அரசன் வாழ்வுற – தேம்பா:25 40/3
வாழ்வினை உரைப்ப தூதாய் வந்தனென் கேட்டி என்றான் – தேம்பா:26 6/4
மண் மேல் வைத்த வாழ்வினை ஈட்ட மலிகள் வாய் – தேம்பா:28 115/3

மேல்


வாழ்வீர் (1)

மை மறம் தவிர்ந்தீர் ஆகில் வானில் மேல் குலமாய் வாழ்வீர் – தேம்பா:30 137/4

மேல்


வாழ்வு (26)

களித்த நாடு எலாம் கசடு இல் வாழ்வு உற – தேம்பா:1 32/2
மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
தனத்தில் இருந்த வாழ்வு இனிமை தவிர்க்கல் நிறைந்த ஞானம் அதே – தேம்பா:5 137/4
எள்ளலை கலந்த வாழ்வு இழந்து அகன்று வான் – தேம்பா:6 27/1
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
நிந்தை பொதுளும் வாழ்வு அடை முன் நினைவை தூண்டும் ஆசை சுடும் – தேம்பா:6 49/1
மாறு இலாது நீடு வாழ்வு வான நாதன் ஈகுவான் – தேம்பா:7 37/3
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/3
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/3
வீடு அமைந்தன வாழ்வு விழுங்கிய – தேம்பா:7 54/1
சீக்கி வாழ்வு இட எய்திய சேய் முகம் – தேம்பா:10 116/3
மண்ணோர்கள் வருந்து இல வாழ்வு அயிற – தேம்பா:11 62/1
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
மண்ணை வேண்டினும் வகுத்து வாழ்வு அறா – தேம்பா:14 14/1
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
பார் விளை வாழ்வு என பனி முகத்து அழல் – தேம்பா:19 38/3
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/4
வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1
வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர் – தேம்பா:28 72/1
மண் மல்கும் துயர் வெள்ளம் வாழ்வு உருவாய் இனிது என்ப – தேம்பா:28 81/2
கொன்னே மாளும் வாழ்வு உயிர் உண்ணும் கொலை என்பார் – தேம்பா:28 124/4
நாடு இல குலம் இல நயந்து வாழ்வு செய் – தேம்பா:29 27/1
சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/2

மேல்


வாழ்வுகள் (2)

ஈதலோடு இசை இனிய வாழ்வுகள்
ஆதலோடு அறன் அழிவு இல் ஆக்கினர் – தேம்பா:1 16/1,2
உடைப்பதற்கு அரும் துயர் உயிர்த்த வாழ்வுகள்
கிடைப்பதற்கு உரி துணை கிடைப்ப கேட்கிலன் – தேம்பா:5 52/1,2

மேல்


வாழ்வும் (3)

மன்றலும் மன்றல் செய் வாழ்வும் எற்கு அதே – தேம்பா:5 43/2
புரவலர் புகழும் பொய்யா பொலிவொடு விளைத்தி வாழ்வும்
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர் நிழல் மங்கா யாண்டும் – தேம்பா:27 75/2,3
கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும்
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/1,2

மேல்


வாழ்வுற (3)

மன்னன் உட்பட வையகம் வாழ்வுற
அல் நவத்து எழும் எல்லை ஒத்து ஆணரன் – தேம்பா:20 89/1,2
வாழ்வினை பிறர்க்கு அளித்து அரசன் வாழ்வுற
கீழ் வினை இலை என கிசலன் கூறினான் – தேம்பா:25 40/3,4
மண் புலம் தணந்து இனி உரிய வாழ்வுற
விண் புலம் தணந்தனர் விளிப்ப எய்தினார் – தேம்பா:34 2/3,4

மேல்


வாழ்வேன் (1)

சென்று நான் உவப்பில் வாழ்வேன் தே அருள் திருவின் நல்லோய் – தேம்பா:35 53/4

மேல்


வாழ்வொடு (2)

பால் அன்பொடு தனி வாழ்வொடு படு நன்றியது அளவோ – தேம்பா:2 62/4
தகைத்த வாழ்வொடு தாங்கு அரசு இகழ்ந்தனை என்றான் – தேம்பா:25 37/4

மேல்


வாழ (21)

நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ
வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/1,2
வான் அடுத்த அரசு அடைந்து வாழ அ – தேம்பா:4 1/1
ஆட இரு உலகு ஆக அளவு_அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 125/4
ஆய இரு உலகு ஆக அளவு அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 126/4
வல்லை இரு உலகு ஆக அளவு அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 127/4
பதி செய்கின்று வாழ ஒன்று பரிசு இலக்கம் ஆகுமோ – தேம்பா:7 33/4
கோள் நெறி கடந்த ஞானம் கூறி எம் உயிர்கள் வாழ
வாள் நெறி கடந்த புண் போல் வருந்தல் நிற்கு இனிதோ அன்பால் – தேம்பா:9 82/1,2
ஊக்கி வாழ உணர்ந்து அறம் ஆதியில் – தேம்பா:10 116/1
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/3
மண் தலங்கள் எங்கும் யாரும் வாழ ஈர வெண் குடை – தேம்பா:11 6/3
வான் நிலத்தின் ஆர்ந்த இன்பு மலிய வாழ மாந்தினார் – தேம்பா:11 11/4
பொன்றாதார் வாழ அவர் பொன்றாது அந்தோ புகை செம் தீய் வேவோம் நாம் அந்தோ என்பார் – தேம்பா:11 51/4
பால் நேரா அருள் கடலின் பதுமம் என நான் வாழ
தான் நேரா இடுக்கண் உறீஇ தயை உணர்வின் மிக்கோனே – தேம்பா:26 141/1,2
மேவி வீற்றிருந்து யான் வீட்டில் வாழ மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:27 135/2
நன்றி செய்வார் இல்லா நாம் வாழ தான் இறந்து – தேம்பா:32 48/3
விஞ்சு அருள் கொண்டு ஆசு அற நாம் மீ வாழ தான் நொந்து – தேம்பா:32 50/3
வாழ நாமும் தான் அழுவானோ வளர் நீள் நாள் – தேம்பா:34 56/1
அயில் புவி தன் தீது நீத்து அருள் கிளர்த்து வாழ
கூர் அயில் ஆணி காயம் கொண்ட கால் கரங்கள் நோக்கீர் – தேம்பா:35 49/3,4
வான் அளித்த வளம் கொடு வாழ வில் – தேம்பா:36 11/3
அன்னார் வாழ உயிர் நொந்தேன் அயர்ந்தேன் நிந்தை பட்டு இறந்தேன் – தேம்பா:36 20/2
யா உலகு அனைத்தும் வாழ யாணர் மா மகுடம் சூடல் – தேம்பா:36 86/3

மேல்


வாழவும் (2)

வாய்ந்து வாழவும் ஈகை வழங்குவார் – தேம்பா:9 35/4
அஞ்சிய கோது இல வாழவும் மன்றலை அருள் செய் யாக்கை என செய்வேன் – தேம்பா:32 45/3

மேல்


வாழவே (1)

புரிந்தன புரி எலாம் பொருவு_இல் வாழவே – தேம்பா:2 25/4

மேல்


வாழவோ (2)

மற்றை நாள் ஒன்றின் நாம் வாழவோ என்றாள் – தேம்பா:31 97/4
வான் அருந்திய வளத்த நான் வாழவோ மண் மேல் – தேம்பா:32 20/2

மேல்


வாழாது (1)

தன்னால் ஆம் ஓர் புன் தொழில் சார்பு என்றவர் வாழாது
உன்னால் ஆம் ஓர் நல் துணை ஓர்ந்தார் உயிர் வாழ்வார் – தேம்பா:9 67/3,4

மேல்


வாழி (27)

வாழி அற உரு வாழி மறை உரு வாழி திரு உரு மானுவீர் – தேம்பா:5 120/1
வாழி அற உரு வாழி மறை உரு வாழி திரு உரு மானுவீர் – தேம்பா:5 120/1
வாழி அற உரு வாழி மறை உரு வாழி திரு உரு மானுவீர் – தேம்பா:5 120/1
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி அருள் நிலை வாழி தவ நிலை வாழி நில நிலை ஆயினீர் – தேம்பா:5 120/3
வாழி அருள் நிலை வாழி தவ நிலை வாழி நில நிலை ஆயினீர் – தேம்பா:5 120/3
வாழி அருள் நிலை வாழி தவ நிலை வாழி நில நிலை ஆயினீர் – தேம்பா:5 120/3
வாழி என இவர் வாழி என அவர் வாழும் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 120/4
வாழி என இவர் வாழி என அவர் வாழும் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 120/4
மாய இருள் தவிர் வான நிலையினர் வாழி என என வாசம் ஆர் – தேம்பா:5 126/2
அருத்தி எழும்ப வாழி என அணைத்து விரும்பி ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:5 131/4
துய் அகம் பொலிய பூத்த சுந்தரி வாழி என்றான் – தேம்பா:7 6/4
வாழி மைந்தர் உய்ய வந்த வான நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 42/1
வாழி நன்மை ஈய இன்மை மலி தயாபன் வாழியே – தேம்பா:7 42/2
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/3
வாழி கருணை ஆழி வாழி மதுர ஆழி வாழியே – தேம்பா:7 42/4
வாழி கருணை ஆழி வாழி மதுர ஆழி வாழியே – தேம்பா:7 42/4
வாழி அனந்த தயாபரனுக்கு உரி வாய்ந்த அருள் தாய் அவளே – தேம்பா:8 77/1
வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
வாழி முகிண்டு இல பூ அனை கன்னிய மாதரை ஆள் அரசே – தேம்பா:8 77/3
வாழி அழுந்து அருளே மறையே அறனே நனி வாழுதியே – தேம்பா:8 77/4
உருவில் வேய்ந்த வேந்த வாழி என்று உறுதி சொற்றினார் – தேம்பா:11 8/4
மை வினையை நாம் கழிய வாழி நனி என்பார் – தேம்பா:12 90/4
வாரணம் அமிழ்ந்தி நனி வாழி நெடிது என்பார் – தேம்பா:12 91/4
மற்றை நீ தலைவன் ஆகி வாழி சத்தனாசே வஞ்சத்து – தேம்பா:23 68/2

மேல்


வாழியவே (1)

பேர் அணியே எனது உயிரின் பேர் உயிரே வாழியவே – தேம்பா:30 119/4

மேல்


வாழியே (8)

வான் விளங்க மண் விளங்க வந்த நாதன் வாழியே
மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/1,2
மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே
கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே – தேம்பா:7 41/2,3
கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/3,4
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4
வாழி மைந்தர் உய்ய வந்த வான நாதன் வாழியே
வாழி நன்மை ஈய இன்மை மலி தயாபன் வாழியே – தேம்பா:7 42/1,2
வாழி நன்மை ஈய இன்மை மலி தயாபன் வாழியே
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/2,3
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே
வாழி கருணை ஆழி வாழி மதுர ஆழி வாழியே – தேம்பா:7 42/3,4
வாழி கருணை ஆழி வாழி மதுர ஆழி வாழியே – தேம்பா:7 42/4

மேல்


வாழு (1)

குற்றம் மாறி வாழு கோதை குக்கி சூழ ஆய சூல் – தேம்பா:7 38/3

மேல்


வாழுதி (2)

வாரணியே தனி நாயகியே நனி வாழுதி வாழுதியே – தேம்பா:8 76/4
புரவில் வேய்ந்த சேயை ஈன்ற பொருவு_இல் அன்னை வாழுதி
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/2,3

மேல்


வாழுதியே (2)

வாரணியே தனி நாயகியே நனி வாழுதி வாழுதியே – தேம்பா:8 76/4
வாழி அழுந்து அருளே மறையே அறனே நனி வாழுதியே – தேம்பா:8 77/4

மேல்


வாழும் (7)

வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/2
வாழி என இவர் வாழி என அவர் வாழும் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 120/4
புரை தணிவு இன்றி வாழும் முனி புயத்தை அணிந்து கூறினன்-ஆல் – தேம்பா:5 128/4
வாழும் வான் உளோர் யாமும் மருவு நன்றி மேல் உயர்ந்து – தேம்பா:7 29/1
வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/3
பிறங்கும் கதிர் வாழும் பெற்றியை கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 59/4
வருத்தம் இன்றியும் வாழும் இ நாடு அன்றோ – தேம்பா:20 93/4

மேல்


வாழும்-ஆல் (2)

காம்புகின்ற உடல் கனி வாழும்-ஆல் – தேம்பா:26 154/4
எய்த ஆண்டகை கண்டு என்றும் வாழும்-ஆல் – தேம்பா:27 87/4

மேல்


வாழுமே (1)

வாழுமே உயிர் மலிந்து உடல் உலவிய போன்றே – தேம்பா:6 59/4

மேல்


வாழுமோ (1)

வைத்து அது ஓர் அளவு_இல வாழுமோ என – தேம்பா:27 112/3

மேல்


வாழுவர் (1)

ஒருவர் வியப்போடு உருக வாழுவர் ஒருங்கே – தேம்பா:12 85/4

மேல்


வாழுவார் (2)

வானமே உறையுளாய் மடிவு_இல் வாழுவார் – தேம்பா:6 26/4
வள்ளலை சிவணி உள் மலிய வாழுவார்
அள்ளலை கலந்த நீர் கடந்து அருந்து இலா – தேம்பா:6 27/2,3

மேல்


வாழுவீர் (1)

மண் தகா நலத்தொடு வாழுவீர் மறுத்து – தேம்பா:27 111/2

மேல்


வாழை (3)

வாய்ந்த வாழை மா வருக்கை ஆசினி – தேம்பா:1 33/2
விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான் – தேம்பா:12 13/3
கன்னி அம் குமரி வாழை கமுகொடு மயங்க நாட்டி – தேம்பா:36 88/1

மேல்


வாள் (67)

இ புறத்து அலர்கள் கொய் இளைஞர் வாள் முகம் – தேம்பா:1 41/2
ஈரும் வாள் எயிற்றின் கூன் வெண் இளம் பிறை தோன்ற ஊனை – தேம்பா:2 10/1
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/3
மாலியால் கதிர் வகுத்த வாள் ஏந்தினர் நாப்பண் – தேம்பா:3 10/2
நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1
புடை அகத்தினில் புணர்ந்த வாள் உருவி என் தெய்வம் – தேம்பா:3 30/3
கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில் – தேம்பா:3 33/1
செய்த வாள் முடியை சூடி சிறந்த ஆசனத்தில் ஓங்கி – தேம்பா:3 33/2
மருள் நீக்கும் கோல் தொடி தன் வாள் முகத்தால் எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:6 3/2
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
வாள் இதே பிழைத்த நீச மனு மலிந்த கேடு அற – தேம்பா:7 31/3
மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன் – தேம்பா:7 36/1
வாள் வளர் புண்ணில் செம் தீ வைத்து என துயரும் ஆற்றா – தேம்பா:7 62/3
புண் செயும் வை வாள் செய்த புண்-தனை ஆற்றும் தன்மை – தேம்பா:7 68/1
வாள் கடைந்து அழுத்திய வருத்தம் நீக்கினான் – தேம்பா:8 37/4
வாள் நெறி கடந்த புண் போல் வருந்தல் நிற்கு இனிதோ அன்பால் – தேம்பா:9 82/2
விளிப்பனோ சுளிப்பனோ விழைந்த வாள் முகம் – தேம்பா:9 105/2
காலன் ஏந்திய வாள் கவர்ந்து ஈர்ந்து உயிர் – தேம்பா:10 29/3
வாள் நிலா விழி நித்திலம் வார் முகம் – தேம்பா:10 42/3
பீறு வாள் என பின்னை ஓர் ஐயமும் – தேம்பா:11 30/2
வாள் எழுந்த கண் மாதொடு யாவரும் – தேம்பா:11 34/3
சிலர் வாள் விழி முத்து அணி சேர்க்குவரே – தேம்பா:11 75/4
உரு கிளர் நெஞ்சம் போழ்தற்கு உறுகண் வாள் உருவ பாய்ந்து – தேம்பா:12 93/3
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய – தேம்பா:14 69/2
வாள் உற்று எவரும் வான் அதிர வாய் விட்டு ஆர்த்து வருக என – தேம்பா:15 17/3
பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3
துணை ஓர் துரகத்து உயர் வாள் சுழல – தேம்பா:15 31/2
வேலொடு வாள் எடு வீரர்கள் மேல் அதிர – தேம்பா:15 64/1
வேல் அற வாள் அற வில் அற வீரர் அற – தேம்பா:15 71/1
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
வாள் தக விசையோடு ஆபன் வலத்து இடத்து ஒல்கி வீச – தேம்பா:15 87/1
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள்
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/1,2
வாள் உறு கதிரால் எங்கும் மல்கிய இருளை போழ்ந்து – தேம்பா:16 2/3
வாள் கடைந்து அருந்தினால் போல் மதி சொரி பசும் பால் கற்றை – தேம்பா:16 3/3
தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள்
கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/3,4
வாள் அரிது இடையில் பூட்டி வந்து இவண் தனித்து சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 31/4
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/4
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த – தேம்பா:20 43/2
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
ஈங்கு அணை கொடுமை கற்றேன் என்று வாள் வீசினானே – தேம்பா:20 48/4
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/2
வாள் கையும் புகழும் எஞ்ச இன்று என்னை வழுவுற நினைத்தனன் என்றாள் – தேம்பா:20 77/4
வாள் எழும் கணினாள் ஈன்ற வண்ண நல் குழவி நின்றான் – தேம்பா:21 7/4
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை – தேம்பா:23 64/2
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
அழல வரி சிலை அழல முனி கணை அழல வடி அயில் அழல வாள்
அழல இரு விழி அழல மற மனம் அழல இரு செவி அழல வாய் – தேம்பா:24 38/2,3
கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4
நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4
ஆழ்ந்த துன்பு உளத்து ஆற்றிலன் ஒற்றை வாள்
போழ்ந்த ஈர் உயிர் போல் கிடந்தான் அரோ – தேம்பா:26 87/3,4
வன்னி மின்னிய வாள் முகம் தண்ணமே – தேம்பா:26 151/2
செய்த நல் தவ வாள் கொடு தீ வினை – தேம்பா:27 87/1
அகன்று அமர் வளைக்கும் ஆறும் அதிர வாள் சுழற்றும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/3
மருண்டு இருண்டு உயிர் கெட மயல் செய் வாள் முகம் – தேம்பா:28 49/2
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
வாள் எழுந்த புழை புழுங்கும் பெரும் புண் ஆறி மகிழ்வதற்கு எ – தேம்பா:30 16/3
வாள் நெறி குடைந்த நெஞ்சில் வருந்தி ஆங்கு ஆய யாவும் – தேம்பா:30 36/3
வாள் அரிது ஏந்தி வெல்வான் வரம் கொள் அந்தோனி என்பான் – தேம்பா:30 66/4
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி – தேம்பா:30 70/3
கொலை புறங்கண்ட வாள் கொண்டு கொல் என – தேம்பா:30 106/2
வவ்விய வாள் கொடு மகனை வீசினான் – தேம்பா:30 112/4
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
வாள் அழுந்திய வருத்தமே கண்டு உயிர் புக மு – தேம்பா:35 68/1
வான் புறத்து இலகும் செம்_சுடர் காண வந்து என வனைந்த வாள் மகுடம் – தேம்பா:36 28/1
மஞ்சு அஞ்சுக வாள் அபயரும் உறீஇ – தேம்பா:36 63/3

மேல்


வாள்_முகன் (1)

மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன்
கண் தலங்களும் கலங்கு காலும் ஞான காந்தியால் – தேம்பா:7 36/1,2

மேல்


வாளாய் (1)

தீய் விளை காமம் அம்பாய் சீற்றமே வயிர வாளாய்
நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய் – தேம்பா:24 3/1,2

மேல்


வாளால் (11)

ஏசு அறும் தவத்தோன் கண்டே எய்திட காட்சி வாளால்
தேசு அறும் நெஞ்சம் ஈர்ந்த செல்லலோடு ஐயம் கொண்டான் – தேம்பா:7 60/3,4
வவ்வி அக துணிவு எய்தி வாளால் இற்றது கேட்டு உன் வலி புகழ்ந்தேன் – தேம்பா:8 10/3
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண் – தேம்பா:12 94/1
தன் தோல் உரித்த பாம்பு ஒத்த தவத்தின் வாளால் பொறி ஐந்தும் – தேம்பா:19 26/1
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
மின்னிய வடிவை வாளால் வியன் தரு வீழ கொய்தான் – தேம்பா:20 52/4
கொலை கொள் வாளால் உயிர் பிரிந்த கொள்கைத்து அன்னார் பிரிந்தினும் வெண் – தேம்பா:26 50/1
புண் துதைந்த தீ அன்ன சுடும் சொல் வாளால் புரை ஈர்ந்து – தேம்பா:26 162/1
பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/2
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/2
வானில் நின்று இழிந்த வாளால் மன்னவன் பொரும்-கால் வான்-தன் – தேம்பா:30 132/1

மேல்


வாளி (22)

வட்டம் இட்டு இழிந்து பாய வருகையில் வேடன் வாளி
சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/2,3
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/4
துறுவன வாளி துமிந்தன யானைகள் தேர் – தேம்பா:15 72/1
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட இருவரும் – தேம்பா:15 110/3
கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/3,4
வரைத்த வயிர கவசமும் துணிபட படு பல் வாளி உரம் மூழ்கி விழ ஓவான் – தேம்பா:15 128/4
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
வாளி திரள் ஓங்கிய தூணி வளர்ந்த தோளார் – தேம்பா:16 19/1
வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான் – தேம்பா:16 41/3
வடு உண்ட பிறையின் வாளி வகுத்து அவை அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 41/4
நச்சு அரவு ஒக்கும் வாளி நடுக்குற மதியான் தூவ – தேம்பா:16 43/1
நச்சு அரவு ஒக்கும் வாளி நவிழ்த்து அவை விலக்கி மீட்டு – தேம்பா:16 43/2
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முடுக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 43/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/2,3
வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய – தேம்பா:16 49/1
மீ வை வாளி தொடுத்து ஒருங்கு மாய்த்தார் வியந்து எவரும் – தேம்பா:16 53/3
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல் – தேம்பா:24 33/3

மேல்


வாளிகள் (2)

வலம் ஆயினும் இடம் ஆயினும் வரு வாளிகள் அளவு உண்டு – தேம்பா:14 53/1
இலது ஆயினும் வரு வாளிகள் படும் அல்லதும் இலை-ஆல் – தேம்பா:14 53/2

மேல்


வாளிச (1)

மை கொடு குவளை கண் நோக்கி வாளிச
கை கொடு விளித்த பூம் பொய்கை கண்டுளி – தேம்பா:30 45/1,2

மேல்


வாளியால் (1)

மை மணி தேரின் சித்தி வாளியால் மதியான் அற்றான் – தேம்பா:16 45/2

மேல்


வாளியில் (1)

பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/3

மேல்


வாளியும் (3)

வில்லும் வாளியும் ஆழியும் வில் செய – தேம்பா:11 21/2
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/3
தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/3

மேல்


வாளியொடு (1)

வடி வாளியொடு உரம் அற்று உகும் வடிவு உற்ற அணி மணிகள் – தேம்பா:14 56/2

மேல்


வாளினர் (1)

மின் நாறினர் புலை நாறினர் விறல் வாளினர் மதம் ஆர் – தேம்பா:15 142/3

மேல்


வாளினான் (1)

பாடையாய் இகல் உரம் பழக்கும் வாளினான்
வாடையால் வரு விசை வாட்டும் தேரினான் – தேம்பா:29 57/3,4

மேல்


வாளை (1)

வாளை உண்ட சுனை வாவி மலர்ந்தே – தேம்பா:21 17/3

மேல்


வாளொடு (5)

வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச – தேம்பா:15 88/2
வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/4
தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/3
வீசின வாளொடு வினை கை தாங்குபு – தேம்பா:30 113/1
வென்றியும் குணித்தனன் வென்றி வாளொடு
பின்றையும் உள பல பெரும் படைக்கலம் – தேம்பா:35 12/1,2

மேல்


வாளொடும் (2)

பொருந்தலர் உரத்து ஒளி புசித்த வாளொடும்
விருந்து அமர் புள் இனம் விழைந்த வேலொடும் – தேம்பா:2 30/1,2
கொல்லும் வேலொடும் கூர் நெடும் வாளொடும்
வில்லும் வாளியும் ஆழியும் வில் செய – தேம்பா:11 21/1,2

மேல்


வாறும் (4)

காவலர் தன்மைத்து அமரர் சூழ் நிற்ப கங்குலில் பிறந்தன வாறும்
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/2,3
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும்
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3,4
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4

மேல்


வான் (380)

உள்ளி வான் விடும் வடம் என தாரைகள் ஒழுக – தேம்பா:1 5/2
மறையினோடு இகல் முனிவர் மாண்பு வான்
முறையினோடு இகல் முயன்ற நாடு எலாம் – தேம்பா:1 35/3,4
வான் வளர் துளி நலம் வழங்கும் கொண்டலோ – தேம்பா:1 38/3
நளி கூர்ந்த நயன் நல்கும் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 58/4
வாடு அரும் சீர் மல்கி எழும் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 59/4
வாவு அழகு ஆர் திரு நிலைத்த வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 60/4
வாட்கை செயும் நிலைமை உள வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 61/4
மக்கள் அவா மேல் நலம் கொள் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 62/2
வான் உலகம் நாடேமேல் மன் உயிர் மன் நயன் வெஃக – தேம்பா:1 62/3
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான்
மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/2,3
வான் அழகே நனி காட்டும் பளிங்கு என வாவி வழங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/4
கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3
வான் நிகர் நிறுவும் சென்னி வைத்த பொன் தசும்பின் தோற்றம் – தேம்பா:2 14/3
வான் மணி மாணிக்கம் வைக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 31/4
ஆம் உறை முகில் என அளிக்கும் வான் பொருள் – தேம்பா:2 37/1
பைம்பொனால் இழைத்த சிகரம் வான் ஒட்ட பட்டு என அ உலகத்தோர் – தேம்பா:2 41/3
ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
வான் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் இழைத்த மரகதத்து இருள் அற கற்றை – தேம்பா:2 45/1
வான் மலை மெலிதர வரும் இரு பொழுதே – தேம்பா:2 55/4
நீர் அல்லதும் அலை இல்லது நிறை வான் பொருள் இடுவார் – தேம்பா:2 66/1
போர் அல்லது பகை இல்லது புரி வான் மழை பொழியும் – தேம்பா:2 66/2
கோது இல் நன் உதவி செய் கொழுகொம்பு ஆகி வான்
ஏது இல் நல் முறை இவண் இசைந்த மாட்சியான் – தேம்பா:3 6/3,4
மீன் நலம் பயின்ற வான் வியப்ப வாழ்ந்ததே – தேம்பா:3 7/4
பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/3
எய்த வான் இறையோன் ஆண்மை எய்தியே அரசன் ஆனான் – தேம்பா:3 33/4
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/2
வீடா வான் நலம் செய் நோக்கு நோக்கி விண் இறையோன் – தேம்பா:3 57/1
கோடா வரத்து ஆசி செய் வான் மேல் ஓர் குரல் தோன்றி – தேம்பா:3 57/2
செய் வாய் வான் உடு சூழ் குழவி திங்கள் சீர் பொருவ – தேம்பா:3 60/1
வான் மேல் வைத்த சுடர் கிடக்கும் வண்ண வடிவு என்பார் – தேம்பா:3 61/1
வான் அடுத்த அரசு அடைந்து வாழ அ – தேம்பா:4 1/1
இளைய வான் பிறை என வளர்ந்து உளம் – தேம்பா:4 3/1
திளைய வான் அறிவு எய்தி சீர்த்தனன் – தேம்பா:4 3/4
வான் உலாவு உடு நடு வழங்கிய – தேம்பா:4 6/2
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
வான் ஆர் மானம் பெற்று அறம் ஒன்றாய் வனைகின்றான் – தேம்பா:4 47/4
வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று – தேம்பா:4 50/1
ஆய்ந்தால் ஒன்றும் வான் புகழ் கூறல் அரிது அன்றோ – தேம்பா:4 50/4
வான் மறந்தன மாரியை வழங்கலும் மதுர – தேம்பா:5 11/2
துன்று என்று இரு நள் செவி உவப்ப தொடர்பின் கேட்ட வான் இறையோன் – தேம்பா:5 24/2
கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி – தேம்பா:5 26/2
வாரணமாய் இன்பு எய்த தலைவி என வான் தளங்கள் வகுப்பு யாவும் – தேம்பா:5 28/2
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண் – தேம்பா:5 30/3
வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
வான் தான் ஓர் அணி என வெஃகிய கூந்தல் வல தோளின் வயங்கு திங்கள் – தேம்பா:5 33/3
அடி செயும் உறுதியால் அகத்தில் ஓங்கி வான்
குடி செயும் அவரை நேர் குணித்த என் துணை – தேம்பா:5 50/2,3
வான் வைத்து அவிழ்ந்த மலர் போல் ஒளிர் மீன்கள் மான – தேம்பா:5 78/1
விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4
வான் ஆரும் எய்தி அறமே மணி என்று அணிந்தார் – தேம்பா:5 86/1
குறை ஈர்ந்து உயர் வான் குடி ஆய இவள் – தேம்பா:5 96/1
அருகு ஆயின வான் அழகு ஆர் வதனம் – தேம்பா:5 99/1
பின் பட்டனன் வான் பெறும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 101/4
தெண் ஆம் கொடியான் செய வான் விதியே – தேம்பா:5 112/4
காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான்
வேந்தன் உமது உரி தாய முறை உரு மேவி வர எனும் ஆசியோடு – தேம்பா:5 118/2,3
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான்
மதி எழுந்து ஒளிர்ந்த அடி மரி எழுந்து அடைந்தாள் என மனம் எழுந்து உவந்த முறையால் – தேம்பா:5 148/1,2
சொக்கு அவிழும் வான் உலகர் ஒக்க நசை தூண்ட உறீஇ – தேம்பா:5 151/2
கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4
மண் உலகும் வான் உலகும் நண்ணும் உறவோடு உற நாள் – தேம்பா:5 158/3
வான் வழங்கும் இறையோன் தான் மனம் எழ முன் உணர்த்தமையால் – தேம்பா:6 2/2
வளம் ஆளும் திரு மடந்தை வருத்தம் கண்டு இரக்கு உறீஇ வான்
தளம் ஆளும் அரசு என்பான் தவிர்க்கு அரிய வய தன்மைத்து – தேம்பா:6 6/1,2
வையகத்தார் வானகத்தார் வணங்குகின்ற வான் இறையோன் – தேம்பா:6 8/1
பின்பு அது வான் அதிசயிப்ப பெயர்ப்பு அரிய மாண்பு அடைந்தார் – தேம்பா:6 23/4
எள்ளலை கலந்த வாழ்வு இழந்து அகன்று வான்
வள்ளலை சிவணி உள் மலிய வாழுவார் – தேம்பா:6 27/1,2
வான் ஒளிர் காட்சியால் வளன் விளங்கி உள் – தேம்பா:6 32/3
தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே – தேம்பா:6 38/1
வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால் – தேம்பா:6 39/1
தான் மலி உவப்பின் சாற்றுவான் உயர் வான் தளம் தொழும் தவத்து இறை என்பான் – தேம்பா:6 43/4
நனி ஓகையினால் கூட்டியது ஓர் நறவோ உயிர் செய் மருந்தோ வான்
தனிலோ வழங்கும் அமுது என்றால் தகுமோ எந்தை அருட்கு இவையே – தேம்பா:6 50/2,3
இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/4
குன்றா வியப்போடு எய்திய வான் கொண்ட தளமும் பொங்கு உவப்பின் – தேம்பா:6 57/2
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
வாழும் வான் உளோர் யாமும் மருவு நன்றி மேல் உயர்ந்து – தேம்பா:7 29/1
கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை – தேம்பா:7 33/3
வான் விளங்க மண் விளங்க வந்த நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 41/1
சேது உலாவிய செம் கதிரோடு வான்
மீது உலாவிய மீன் மகிழ்ந்தால் எனா – தேம்பா:7 45/1,2
கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/2
பானு அக கதிர் பானு அது சூலில் வான்
பால் நக களியாள் தர பார்த்ததால் – தேம்பா:7 55/1,2
வான் வளர் நாதன் ஏவி மணம் செய நானே பூத்த – தேம்பா:7 67/1
வல்ல வள் வளி உருத்து அதிர வான் உயர் – தேம்பா:7 82/1
மண் புலனான் இரு செவியால் வான் உரிய இன்பு அருந்த மது சொல் கொண்டான் – தேம்பா:8 2/4
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
நீர் ஆழி வழி வகுத்தாய் நெடும் படையோன் பணி கொண்டே நில்லா வான் மீது – தேம்பா:8 8/2
வான் செய்த சுடரினும் தூய் தெருளோனே மருள் அற்ற வலி நல்லோனே – தேம்பா:8 13/1
செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே – தேம்பா:8 14/1
உரிய முறை அறிவு இல்லா யான் கொழுகொம்பு ஆவது உண்டோ உயர் வான் மீதில் – தேம்பா:8 15/2
வவ்வு உலகின் தமது அரசி ஆக சூழ வான் இறையோன் அன்பு புரிந்து ஏவினானே – தேம்பா:8 48/4
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச – தேம்பா:8 51/1
வானாரும் நடுக்கு உற்று வணங்கும் தேவ வரத்து உயர்ந்த வான் அரசாள் நவை நாம் மாறா – தேம்பா:8 57/1
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
வானும் நேராது மாறா வரத்து ஓங்கி வான்
மீனும் நேராது மெல் ஆக்கை கண்டு ஏந்தி ஊர் – தேம்பா:9 3/1,2
கார் அளாம் கதிர் அளாம் காய வான் உலகமும் – தேம்பா:9 9/2
இயலாது உனக்கு என்று மறுத்து-இடை வான் பொருள் போக்கிய-கால் – தேம்பா:9 24/3
இன்பால் வான் ஏத்து இவளை நீ ஏற்றுதல் நன்று அன்றோ – தேம்பா:9 29/1
நறுமை நாடிய வான் கொடை நல்கலின் – தேம்பா:9 33/2
ஈட்டு வான் பொருள் எண்_இலது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 34/4
வான் உடை தளம் வாழ்த்து அரசாட்கு அரோ – தேம்பா:9 41/4
வான் பொழிந்த இன்பு எய்து இலர் மண்-இடை – தேம்பா:9 42/1
கற்றை ஓர் பிழம்பு உற்ற உரு காட்டி வான்
உற்றையோர் உணவு உய்த்து வழங்கினார் – தேம்பா:9 52/3,4
வான் சொரிந்த மது கொடு பல் உணா – தேம்பா:9 56/3
ஒன்றா நின்றார் வான் சபை உள்ளா உணர்வு உள்ளி – தேம்பா:9 69/2
வான் நெறி வழங்கும் தன்மை மண்-இடை வழங்கான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 74/4
அரு வழி என்று தானே அம் கண் வான் இறங்கி பாரில் – தேம்பா:9 81/2
உரை செயும் மடந்தை வான் உயர் நின்று ஒள் ஒளி – தேம்பா:9 86/2
வான் நிலா எழுந்த தாள் மடந்தை கால் கதிர் – தேம்பா:9 87/3
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை – தேம்பா:9 88/1
வான் நலம் உளம் பட செவிகள் மாந்தினேல் – தேம்பா:9 107/3
வான் இழுக்குற எரி மணி சிங்காசனம் – தேம்பா:9 114/3
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
வான் நிகர் பொன் திண் தேரும் வறுமையர்க்கு இல்லாமையின் நீ – தேம்பா:10 11/3
சேண் தகை ஆர் இவன் சார்பால் செல்லுதும் நாம் என வான் ஆர் – தேம்பா:10 13/3
மாலை ஆர் உடு காட்டிய வான் எனா – தேம்பா:10 24/3
வெள்ளம் கெட மல்கு அருள் சேர் வியன் வான் கிழத்தி நிழலால் – தேம்பா:10 54/3
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
அல் என பகல் என அறிகிலாது வான்
செல் என களிப்பு எழீஇ சிறந்து போயினார் – தேம்பா:10 80/3,4
எஃகு என பாய்ந்து உளம் இரிந்த வான் துயர் – தேம்பா:10 90/1
பாய்ந்த வான் தரு பருவம் இன்றியும் – தேம்பா:10 102/1
வான் உலா வனப்பு எண்_இல் வானவர் – தேம்பா:10 104/1
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
வான் வரம்பு என வாம ஓவியம் மான நின்றனள் என்று ஒரீஇ – தேம்பா:10 132/2
வான் தோய் நயங்கள் பயந்தோய் நீ மண் தோய் துயர் நீத்து அளித்தோய் நீ – தேம்பா:10 139/1
ஒளி நாக்கொடு வான் சுடர் புகழ ஒளி நாக்கொடு பல் மணி புகழ – தேம்பா:10 144/1
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான்
நின்றார் கண்டு உள் அதிசயிப்ப நிகர்_இல் அன்பால் மீண்டு உரைப்பான் – தேம்பா:10 146/3,4
உருவாய் வந்தோய் ஒளியாயோ உயர் வான் நிகரே மண் கனிய – தேம்பா:10 148/2
எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான்
விண் உளே பொலிந்து உவந்த விண்ணவர்க்கு வேந்தனே – தேம்பா:11 5/1,2
மணி கலத்து அகத்து அமைத்த வான் அமிர்த மார்பினோய் – தேம்பா:11 7/1
வான் நிலத்தின் ஆர்ந்த இன்பு மலிய வாழ மாந்தினார் – தேம்பா:11 11/4
ஆய வான் மணி ஆர்ந்து அணி உச்சியால் – தேம்பா:11 22/1
செல்ல வான் வழி செய்ய வந்தான் எனில் – தேம்பா:11 23/2
வெல்ல வான் உரு வேய்ந்தின் நன்று அல்லதோ – தேம்பா:11 23/4
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
வான் தோய் அமுது ஒத்த மருந்து இடவோ – தேம்பா:11 61/2
சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/4
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/3
வான் பரப்பு என விரி வனத்தில் எங்கணும் – தேம்பா:12 43/2
வான் இரும் புலத்து அரிவை தான் அணி இள மதி போல் – தேம்பா:12 53/3
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
சேண் நிகர் பயனை விளைக்கும் என்று உள்ளி செல்வர் மூன்று அளித்த வான் நிதியம் – தேம்பா:12 69/3
விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான்
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/1,2
வான் நிலா எறிக்கும் மகவினை நோக்க மலர்ந்த பின் வம்-மின் என்று அழைப்ப – தேம்பா:12 71/3
மாசை எழும் ஆலயமும் வான் உலகு போல்வு ஆம் – தேம்பா:12 83/4
வான் தவழும் மீன்கள் திரள் பூத்தது என மல்கி – தேம்பா:12 86/1
வான் தும்மு மின்னின் மின்னு மகவினை நெடிது வாழ்த்தி – தேம்பா:12 97/3
கதி தள்ளி உயர் வான் ஏற்றும் கனிந்த தம் வேந்தனோடும் – தேம்பா:13 24/1
மணி வளர் முகில் தண் ஊர்தி வான் உடு கொடி தண் திங்கள் – தேம்பா:13 25/1
வாரணம் தரும் வான் உற கூக்குரல் – தேம்பா:13 32/4
பேர்ந்த தன் பெருமான் அடை பிழை வான்
ஓர்ந்த தன்மை உழைந்து அழுதால் என – தேம்பா:13 33/1,2
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான்
அழ எழும் துயர் ஆற்று இல தோன்றிற்றே – தேம்பா:13 38/3,4
அரங்கு படர் வான் தொழும் அருள் குழவி ஏந்தி – தேம்பா:14 1/3
இருத்தி எழு வான் அரசன் ஈர் அடி நனைப்ப – தேம்பா:14 3/1
முற்று முதல் ஆய் உலகம் மூன்று தொழ வான் மேல் – தேம்பா:14 7/1
வான் முகம் புதைத்த முகில் முழக்கு எஞ்ச மயங்கி ஆர்த்து அலற மற்று யூதர் – தேம்பா:14 39/2
எழில் வான் உற அலை புக்கன இருள் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 55/4
முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள் – தேம்பா:14 56/1
வான் முதலவன் தொழும் வளர் சகோபு அவன் – தேம்பா:14 80/3
தெவ் உலகு அருள் பட தெரிந்த சூழ்ச்சி வான்
அ உலகினர் உணர்ந்து அறிகுவார் அலால் – தேம்பா:14 87/1,2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் வான் அரசு ஆய் – தேம்பா:14 89/3
செய் பட்ட வான் உலகும் வான் மீன் திங்கள் செம்_சுடரும் – தேம்பா:14 93/1
செய் பட்ட வான் உலகும் வான் மீன் திங்கள் செம்_சுடரும் – தேம்பா:14 93/1
பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான்
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/2,3
வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4
வளைத்து எழுந்த குடை விரிப்ப வான் உச்சி செம்_சுடரோன் – தேம்பா:15 3/2
மைத்து அலை ஆர் முகில் உலகின் வான் உலகின் மேல் உயர்ந்தோன் – தேம்பா:15 5/2
இ தலையான் ஆண்மையை வான் எய்தினரே சொல்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 5/4
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
வாள் உற்று எவரும் வான் அதிர வாய் விட்டு ஆர்த்து வருக என – தேம்பா:15 17/3
வான் மின் என ஒல்கின வாவின போர் – தேம்பா:15 38/3
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/3
வான் மறையாது வழங்கி மலர்ந்து அகல் வையம் அறிந்து அதனை – தேம்பா:15 108/2
வான் முகம் செறித்த வாழ்க்கை வகுப்ப ஈங்கு இளவலாக – தேம்பா:15 179/2
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4
வான் முழுது இறைஞ்சு நாயகன் வலிமையின் உருவமாக – தேம்பா:16 6/1
வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால் – தேம்பா:16 7/1
சேதையோன்-இடை சென்ற வான் தூது உமை பகைத்த – தேம்பா:16 14/2
வான் பிறை உறழ் வில் வாங்கி மறம் கொடு மயங்கி தம் மேல் – தேம்பா:16 40/3
வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல – தேம்பா:16 49/2
வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல – தேம்பா:16 49/2
நண் பகல் நெற்றி வான் நடக்கும்-காலை ஆழ் – தேம்பா:17 8/1
வான் நிலம் கலந்து உயர் மதிளின் பொன் முகம் – தேம்பா:17 11/3
வான் நிரைத்து உயர் மணி மாட நெற்றி கண் – தேம்பா:17 12/3
தூய் எழுந்த களிப்பொடு துள்ளி வான்
மீது எழுந்த விமலனை வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 46/3,4
வரை நிரை வளர் நலம் காக்க வான் தொழும் – தேம்பா:18 7/2
கார் கெழு குவட்டு வான் கலந்த இ வரை – தேம்பா:18 11/2
வான் நிமிர் கோட்டு அணி வகுத்த மால் வரை – தேம்பா:18 12/2
கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான் – தேம்பா:18 13/1
உறை கெழு நல் கனத்து உலகம் கடந்து நிற்ப ஒளி அணி வான்
துறை கெழு நல் காட்சியினோடு இன்ப பவ்வம் தோய்ந்து உவப்ப – தேம்பா:18 17/2,3
பார் கெழு மடந்தை ஈன்ற படர்தரு கை தாய் ஆம் வான்
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி – தேம்பா:18 26/1,2
களி வளர் உவப்பு மாற கதத்த வான் திசைகள் நான்கில் – தேம்பா:18 31/2
வான் பயில் மதி ஏந்தும் வடி வடிவு அடியாளும் – தேம்பா:19 2/1
வான் வாழ் அமரர் வணங்கி தலை ஏற்றும் – தேம்பா:19 20/1
துன்ன வான் உலகினில் துறுவினார் அனைய உள் சுவையின் விள்ளா – தேம்பா:19 22/2
அன்ன வாய் அமரர் உற்று அணுகி வான் உரி விருந்து அமைதல் செய்வார் – தேம்பா:19 22/4
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு – தேம்பா:19 27/2
மழையின் கனலை வான் பொழிய வைது என்று எரித்த மா முனியே – தேம்பா:19 29/4
நல்கா திரு நல்கிய மலை வான் நண்ணி முகில் தோய் முடி சேர்ந்தான் – தேம்பா:19 34/4
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2
வான் திறத்து இன்புறீஇ வைய நாதன் என்று – தேம்பா:19 36/2
மா இருள் விழுங்க வான் வாய் அங்காந்து என – தேம்பா:20 1/1
வான் வழங்கிய தரு வளைத்த நெற்றியில் – தேம்பா:20 2/2
மண் சேர் இனம் சேரா வனத்தில் சேர்ந்த வான் வடிவீர் – தேம்பா:20 12/1
நசை சேர் வான் பதியோர் நாமே உடல் சேர் நடலை அறா – தேம்பா:20 13/1
சடம் புரையின் தோன்றிய வான் தளமோ தேறல் சால்பு அரிதே – தேம்பா:20 18/4
நசை அட்டு நசை கடந்த நயம் செய் வான் தாள் அணுகின் மெய் – தேம்பா:20 26/1
கார் எழும் தன்மை வான் செய் கதிர் புதைத்து இருள வான் மேல் – தேம்பா:20 51/1
கார் எழும் தன்மை வான் செய் கதிர் புதைத்து இருள வான் மேல் – தேம்பா:20 51/1
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/2
சேற்று உறை தாமரை விரி செ ஏடு வான்
வீற்று உறை வெம் கதிர் விழுங்கிற்று ஆம் என – தேம்பா:20 120/1,2
வான் செயும் அருள் இனான் மனத்து அது உள்ளதேல் – தேம்பா:20 122/3
வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/3
வான் கலந்த உடு மான் மலர் கான்ற – தேம்பா:21 19/3
வான் நேர் இள பனி மானிய மது மா தரு வடிய – தேம்பா:21 24/2
வான் நின்று அகல் கரை சூழ் நிழல் மரம் உந்திய பறவை – தேம்பா:21 34/2
வேய்ந்த வான் உற ஆர்த்தன விம்மியே – தேம்பா:21 37/4
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
நடையொடு விளக்கி வான் மேல் ஞாயிறு நடப்பதே போல் – தேம்பா:22 23/1
வான் முகத்து வந்து அன்னம் வட்டம் இட்ட பின் – தேம்பா:22 24/1
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
வான் வளர் வாழ்வினை வகுப்ப நாதன் வந்து – தேம்பா:22 33/3
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த – தேம்பா:23 10/1
வான் விளை பகைக்கும் தேவ வயத்து அலால் அஞ்சேன் நானே – தேம்பா:23 19/4
மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/3
வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த – தேம்பா:23 28/3
வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1
வான் வயிறு ஆர் சுவை அமிர்தம் மண் உலகில் தொக்கது என – தேம்பா:23 73/3
வெருள் காட்டி மீண்டு இவை ஆய்ந்து அ மகன் வான் வேந்து என்றான் – தேம்பா:23 74/4
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான்
பதி வளர் இறைவற்கு இகழ்ச்சியும் நமக்கு ஓர் பழி வளர் களிப்பும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 103/3,4
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப – தேம்பா:24 11/2
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4
சுட்டு-இடை நரகுழி புதைத்த சோகு வான்
நட்டு-இடை தளர்ந்தனர்க்கு உறுதி நல்கலே – தேம்பா:24 54/1,2
மேவி வான் தொழும் தன் தவ வில்லினால் – தேம்பா:24 59/1
வான் முகத்து அமுது ஊறி வழங்கினான் – தேம்பா:24 61/4
எல்லின் மாரியும் ஏந்திய வான் புகழ் – தேம்பா:24 66/1
ஊன் அளிக்கும் இ உடல் விட நாள் இதோ என வான்
கோன் அளிக்கும் இ கொள்கையில் தான் மயல் கொண்டான் – தேம்பா:25 9/3,4
வான் முகத்து உடு நவம் வழங்கும் என்று மெய் – தேம்பா:25 44/3
மன் அரசு இழந்து என வானில் நின்று வான்
தன் அரசு எமக்கு எலாம் தர வந்தான் பகைத்து – தேம்பா:25 47/1,2
வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/4
தேர் எழும் கதிரோன் திரி வான் தெரு – தேம்பா:25 92/1
வான் நலம் சிவணி சூல் கொள் மைமையை அணுகல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:26 13/4
பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான்
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின் – தேம்பா:26 20/1,2
கண்ண தகுதி கடந்து எனை ஆள் கருணை மிக்க வான் அரசாள் – தேம்பா:26 43/4
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான்
திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/3,4
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு – தேம்பா:26 70/3
வான் கலந்த வில் வனப்பொடு செம்_சுடர் வயங்க – தேம்பா:26 71/1
கான் கலந்த புள் கணம் கனி பாடலும் கதிர் வான்
கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/3,4
அளி கொள் ஆர்வலர்க்கு அகன்றது ஓர் சேண் இலை வான் மேல் – தேம்பா:26 74/2
படலையாய் நயம் பீடை பயத்தல் வான்
விடலை நீதி எனா விளை இன்பு அயல் – தேம்பா:26 80/1,2
வான் வழங்கு அரசாள் வகுத்து ஏவலால் – தேம்பா:26 82/1
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/2
நோன்றன அடல் கொடு நூக்கி வான் உயர் – தேம்பா:26 128/2
வான் தோய்ந்த மகிழ்வு உளனாய் மன் உயிர்கள் உய்வதற்கே – தேம்பா:26 140/1
உம்பி வான் மயில் ஆடின ஓகையே – தேம்பா:26 145/4
பொய் அடங்கிய ஐம்பொறி நீக்கி வான்
ஐ அடங்கிய ஆண்டகை நேடும்-ஆல் – தேம்பா:26 146/3,4
வெய்ய வான் அரசாள் விருந்து ஓம்பினாள் – தேம்பா:26 153/4
கோன் குழைய குழு புகழ உணராது ஆணை கூறினன் வான்
மீன் குழைய கவின் மகளே கேட்டது ஈவேன் விழைந்து என்பான் – தேம்பா:26 168/3,4
வான் உலகு உடுவொடு வனைந்த நாயகன் – தேம்பா:27 5/2
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
உளர்ந்த வான் புயல் ஊட்டிய நீர் என – தேம்பா:27 35/2
கிளர்ந்த வான் கொடை கேழ்த்து எழும் ஈகையே – தேம்பா:27 35/4
ஒரு கைம்மாறு உணரா கொடை வான் மிசை – தேம்பா:27 36/1
வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை – தேம்பா:27 44/2
இடையொடு வளர்க என்று இள மின் கூட்டி வான்
கொடையொடு வளர்ந்த சீர் குவி தன் அன்பு உரி – தேம்பா:27 58/2,3
மேதை வாய் பெரும் சீர் வான் மேல் விளைத்தி மற்று அறிய நானோ – தேம்பா:27 72/4
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
மொய்த்தது ஓர் வான் நலம் முரிந்து இழந்து உளம் – தேம்பா:27 112/1
மானா விடம் உண்டு அன்று அன்னார் வான் பேறு இழந்தே வரம் இழந்தே – தேம்பா:27 120/1
ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4
உற்றவர் வான் மேல் உய்ப்பன தெய்வ ஓதிகள் நுவலிய வலித்தான் – தேம்பா:27 155/4
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/2
வான் உறை குலத்தோர் ஆகி வரங்களும் வயமும் மிக்கார் – தேம்பா:28 65/1
சிட்டு இடை வான் நின்ற உங்கள் தேவர் பொன் உலகம் தன்னில் – தேம்பா:28 69/1
வானவர் ஆக வான் மேல் வாழ்ந்த நல் உயிர்கள் கெட்டு – தேம்பா:28 74/1
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி – தேம்பா:28 115/2
காய் அவர் குளிர்ப்ப தண் அம் கருணையோய் என அங்கண் வான்
மீ அவர் உவப்ப தாள் மேல் வீழ்ந்து நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:28 129/3,4
வான் முழுது இறைஞ்சும் நல் நூல் வழங்கிய ஓதி கேட்க – தேம்பா:28 131/3
துறந்தனர் துஞ்சுளி வான்
சிறந்தனர் சீர்த்து உவப்பார் – தேம்பா:28 145/3,4
புயல் பொருது உயர் வான் வீட்டை புகும் மறுகு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 158/4
வான் உரு தவத்தோன் சொன்ன மறை மொழி பழித்து சொன்னாள் – தேம்பா:29 3/4
வான் முகத்து அசனியான் மனத்தில் ஓர்ந்தவை – தேம்பா:29 33/3
வான் நலமும் ஒன்று எண்ணா வரைவு அறும் தன் கடல் தானை – தேம்பா:29 66/3
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
பான் இறைவன் செக்கர் வான் பந்தல் கீழ் விளக்கு ஏந்த – தேம்பா:29 75/1
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான் – தேம்பா:29 75/3
வான் முகத்து இரு சுடர் மருள தோன்றினார் – தேம்பா:29 126/4
வான் இருந்து எவணும் ஆள்வோன் வளனிடத்து ஏவுகின்ற – தேம்பா:30 6/1
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/2
வான் ஆர் கனமும் கலி மங்குவன – தேம்பா:30 20/4
சேர் நலம் விரும்பி வானோர் சென்று வான் ஒக்கும் கானே – தேம்பா:30 63/4
கா உளன் ஆகி என் மேல் கருத்தில் வான் குடியன் வேத – தேம்பா:30 64/1
வான் நிமிர் உலகில் நாறும் வனத்தின் ஆங்கு அசோரன் பூப்பான் – தேம்பா:30 73/4
வான் என விளங்க இ கான் வருந்தி என் அடியை வைத்தேன் – தேம்பா:30 75/3
நாமமே பறவை தேர் மேல் நயப்ப வான் நாட்டை சேர்வாள் – தேம்பா:30 79/4
நறவினால் அலர்ந்த கானும் நலத்தில் வான் உலகு ஒப்பு ஆமே – தேம்பா:30 81/4
மட்டு-இடை குளிர் காட்டினுள் வான் கதிர் – தேம்பா:30 93/3
வான் நலம் தோய் மகிழ்வு உய்த்த மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:30 105/3
மறம் தகாது ஒழுகும் சீரால் வான் திரு தகுவது என்றே – தேம்பா:30 138/2
வான் விளை மகிழ்ச்சி உள் மலிய போயினார் – தேம்பா:30 147/4
வான் ஆர் குடை கொடி மல்க புடை புடை – தேம்பா:30 152/1
வான் தோய் மகிழ்வொடு கண்டார் வடு அற – தேம்பா:30 153/4
வான் நீர் அருளிட வந்தீர் உயிர் என – தேம்பா:30 157/4
கதி எழுந்த வான் கணங்களும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ – தேம்பா:31 3/2
வான் நேர் மகிழ்வது ஆகாதோ வளர்ந்து என்றான் – தேம்பா:31 13/4
வையத்து அடி வைத்து உயர் வான் மன்னன் கையில் சாய – தேம்பா:31 28/1
வான் தோய் எழில் தோய் மது மாறு இல பூ – தேம்பா:31 48/3
வான் உயிர்த்த மதிப்பட நெற்றியான் – தேம்பா:31 66/2
வான் தந்த நன்னர் வானமே காட்ட வழுக்கு இல நா என நவ மீன் – தேம்பா:31 86/1
வான் முகத்து இறைவன் என்றது ஆய்ந்து அல்லோ வந்தது அன்று என்றனம் என்றார் – தேம்பா:31 87/4
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/3
உரு அணி உம்பர் சூழ் உவந்து பாடி வான்
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/3,4
சேது அகம் தரும் செ ஒளி நீத்த வான்
சேது அகம் தரும் செ அலர் நீர்த்ததே – தேம்பா:32 3/3,4
சால் செய் ஓகையின் தளிர்த்து உளம் உவப்ப வான் தளங்கள் – தேம்பா:32 12/2
உற்றியே என ஒழுக்கம் ஒன்று இல்ல நான் உயர் வான்
பெற்றியே உன்னால் பெற்றனன் இதற்கு மாறு உளதோ – தேம்பா:32 17/3,4
வான் அருந்திய வளத்த நான் வாழவோ மண் மேல் – தேம்பா:32 20/2
நூல் நலம் வான் பொருள் செய் நலம் இன்றியும் நுனி வேல் சூழ்ந்து நிலம் ஆளும் – தேம்பா:32 40/1
வான் நலம் நான் தர தந்தன நூல் மறை வையத்து எங்கும் வகுத்து ஓத – தேம்பா:32 40/3
வான் உகும் வாமையில் தோன்றிய வானவர் மகிழ்ந்து யாவும் மனத்து உள்ளி – தேம்பா:32 47/1
வனையவும் புவி நிகர் மடிய வான் உலகு – தேம்பா:32 51/2
வான் நிகர் மகிழ்வுறீஇ மகர யாழொடு – தேம்பா:32 59/2
வன் மலை சிறை கொடு வான் பறந்து எனா – தேம்பா:32 68/1
வான் செய்த மறை முறையின் மனம் வழுவாது எஞ்ஞான்றும் வான் வீட்டு ஆள்வார் – தேம்பா:32 72/4
வான் செய்த மறை முறையின் மனம் வழுவாது எஞ்ஞான்றும் வான் வீட்டு ஆள்வார் – தேம்பா:32 72/4
வான் நலம் கொள் படம் உயிர் பெற்று என்ன வளர் கல்லியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/2
கெடக்கெட தந்து வான் மேல் கேழ் முடி சூடி நிற்பார் – தேம்பா:32 95/4
உரைத்த ஓகையால் உலந்தவர் அரசு உறீஇ வான் மேல் – தேம்பா:32 104/3
கோன்மையே மனிதர்க்கு ஆகும் குன்றும் அஃது என்று வான் மேல் – தேம்பா:33 3/2
தைக்கும் ஓர் அம்பின் பீடை தகை கெட மிகும்-கால் வான் மேல் – தேம்பா:33 9/3
வான் கலந்த நல் அமுதோ வான் மலர் மது அதோ யாதோ – தேம்பா:33 25/2
வான் கலந்த நல் அமுதோ வான் மலர் மது அதோ யாதோ – தேம்பா:33 25/2
வண் துளாய் கரத்து ஏந்தி வான் தொழும் அரசு இடும் உணவு – தேம்பா:33 27/3
ஓடிய மீன் மிதித்து உயர்ந்து வான் நலம் – தேம்பா:34 1/3
நிந்தை என்று உடை நான் ஓங்க நிமிர்ந்த வான் வியப்ப என்னை – தேம்பா:34 16/1
வான் பொதுளும் வரத்தோனை வணங்கின்றார் ஒருங்கு அன்னார் – தேம்பா:34 36/4
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4
வான் ஒக்க கவின் காட்ட மலர் வதன நலம் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/4
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/2
பொருள் வரும் வழி என புயலின் வான் கொடை – தேம்பா:35 8/3
மறத்தினால் வசை வரும் அன்றி வான் நெறி – தேம்பா:35 9/2
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/3
வான் அரும்பின வடிவு மீன் ஒத்தனர் வயங்கும் – தேம்பா:35 73/3
வாவி மீ எழும் வான் கதிர் போன்று அருள் – தேம்பா:36 8/2
வான் அளித்த வளம் கொடு வாழ வில் – தேம்பா:36 11/3
வான் வழங்கு தளங்கள் வகுப்பு எலாம் – தேம்பா:36 14/1
தொகை விரிந்து நின்றார் துயர் தீர்ப்ப வான்
முகை விரிந்த மணி முகில் மூடி அ – தேம்பா:36 16/2,3
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3
ஆய்ந்தே இமிழின் சொன்னவை கேட்டு ஐயன் வான் மேல் பேர் உவகை – தேம்பா:36 27/1
வான் புறத்து இலகும் செம்_சுடர் காண வந்து என வனைந்த வாள் மகுடம் – தேம்பா:36 28/1
வாயொடு மலர்ந்த கடை மணி வரமே வகுத்தது ஆம் வான் தொழும் மரபோய் – தேம்பா:36 39/4
மீன் பயில் வான் வீட்டு அ உயிர் சேர்த்தி விழைந்து அரசு ஆள இன்று உனக்கே – தேம்பா:36 40/3
வான் நிலம் காதல் ஆம் பிரான் ஆசி வகுத்து அருள் வெள்ளமும் பொழிந்தான் – தேம்பா:36 42/4
கந்தாம் வான் கதியின் கரை ஏற்றுவன்-ஆல் – தேம்பா:36 47/4
புயலே கடந்தான் புரி வான் கொடையால் – தேம்பா:36 53/3
ஒன்றாய் உலகு ஆள் உயர் வான் இறையோன் – தேம்பா:36 54/2
மலை நேர் இரதம் வளி நேர் பரி வான்
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/1,2
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/2
தெள்ளிய வான் மேல் ஆள்வோன் சென்று எமை ஆளல் நன்றேல் – தேம்பா:36 81/2
தார் பிணி மார்பன் வான் மேல் தவழ் கொடி மனை மூதூரில் – தேம்பா:36 83/2
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3
வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின் – தேம்பா:36 85/1
வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின் – தேம்பா:36 85/1
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4
பைம் பொடி அலரும் சிந்த படர்ந்த வான் மிரண்டு மீன்கள் – தேம்பா:36 90/3
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1
அலை வரம்பு அற்று ஓடுவ போல் நகர் எல்லாம் அடர்ந்து உறீஇ வான்
நிலை வரம்பு அற்று உம்பர் மிசை பல்லாண்டு ஓதி நிற்ப மறை – தேம்பா:36 101/1,2
நல் மழை நெய் பால் அமுது அளித்து எவர்க்கும் நசை அற வான் பொருள் வழங்கி – தேம்பா:36 107/2
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான்
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/3,4
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2
வான் செய்த உவகை பெற்றனம் உன்னை மன்னன் ஆ பெற்ற நாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/4
புள் பட பறந்த வான் பொருநர் ஏந்தினார் – தேம்பா:36 123/4
மன்ன களிப்போடு இவை ஆகி வான் வாழ்வான் இங்கு அரசு உற்றான் – தேம்பா:36 130/1
வான் மேல் மகுடம் புனை நாளில் வர மா தவன் தன் கொடி பூத்த – தேம்பா:36 131/1

மேல்


வான்-தன் (1)

வானில் நின்று இழிந்த வாளால் மன்னவன் பொரும்-கால் வான்-தன்
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/1,2

மேல்


வான்-தனை (1)

வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை – தேம்பா:9 119/1

மேல்


வான்-பால் (1)

வான்-பால் நின்றோய் எங்கணும் நின்றோய் மகிழ்கின்றாய் – தேம்பா:35 58/2

மேல்


வான்-இடை (1)

மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1

மேல்


வான்_மீன் (1)

புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன்
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/3,4

மேல்


வான (11)

வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
கூட ஒளி விரி வான உலகினர் கூரு களி இசை கூறி இன்பு – தேம்பா:5 125/3
மாய இருள் தவிர் வான நிலையினர் வாழி என என வாசம் ஆர் – தேம்பா:5 126/2
மாறு இலாது நீடு வாழ்வு வான நாதன் ஈகுவான் – தேம்பா:7 37/3
வாழி மைந்தர் உய்ய வந்த வான நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 42/1
வான மேலவர் வணங்கிய இ பெயர் தன்னால் – தேம்பா:11 100/1
மண் புடை வான மன்னனை வணங்கி வளம் பெறும் பசிய பொன் கோயில் – தேம்பா:12 60/1
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
வான மேல் எழுந்து ஒளி வழங்கிற்று ஆய பின் – தேம்பா:20 132/2
உருகு வான இளையோன் உளத்து ஏங்கினான் – தேம்பா:26 89/4
மற்று எலாம் மனத்து உள் ஆய் வான நாதன் ஓதலான் – தேம்பா:27 129/2

மேல்


வானக (1)

வானக தகவினோர் மகிழ வேய்ந்து என – தேம்பா:12 29/1

மேல்


வானகத்தார் (3)

வையகத்தார் வானகத்தார் வணங்குகின்ற வான் இறையோன் – தேம்பா:6 8/1
வையத்தார் வானகத்தார் வணங்குகின்ற வரம் பெற்ற மதி வல்லோனே – தேம்பா:8 3/1
வானகத்தார் உறையுள் என்று ஆம் மன்னர் பிரான் பிறந்த முழை வயினே மாதோ – தேம்பா:11 123/4

மேல்


வானகத்து (3)

வானகத்து உறவு ஆயின இல்லறம் வனைந்தார் – தேம்பா:6 73/2
வானகத்து உற்று நின்றோர் வணங்கு உன் வளம் – தேம்பா:9 11/1
வானகத்து உவகை செய்யும் வனப்பு உடை சிரத்தை நோக்கீர் – தேம்பா:35 43/1

மேல்


வானகத்தே (1)

வானகத்தே பேர் உவகை பயக்கும் பாலால் வடிவ முகத்து இவன் நல்லோர் தம்மை நோக்கி – தேம்பா:11 53/1

மேல்


வானகம் (3)

வானகம் நக ஒள் மாட்சி வகுத்து உரைப்பு அரிய ஆறே – தேம்பா:2 5/4
வானகம் மிளிர் மீன் வாகை மணி முகில் ஊர்தி கொண்டு – தேம்பா:30 37/3
வானகம் முதல் எ உலகும் வாழ்ந்து உவப்ப – தேம்பா:35 81/1

மேல்


வானத்து (3)

எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/1,2
நொந்து நொந்து அழுத ஓதை நுழைந்து உயர் வானத்து உச்சி – தேம்பா:14 24/1
கூர்ந்து அவை இமிழின் கேட்டு குணம் இது என்று இருவர் வானத்து
ஆர்ந்து அவை சூழ நீண்ட அதர் கடந்து ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:26 14/3,4

மேல்


வானம் (15)

மீன் ஆர் வானம் பெற்றவன் ஓது விதி பெற்று – தேம்பா:4 47/1
வானம் கொண்டார் மாண் அருள் கொள்வான் அவர் கொண்ட – தேம்பா:4 48/1
உன்னி மருவிய வானம் உளர் துதி ஓத அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 124/4
கீழ் திரை கவிந்த வானம் கேழ் ஒளி சிவந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 20/4
உற்ற மீனும் வானும் வானம் உற்ற யாமும் ஓயும் ஈறு – தேம்பா:7 38/1
மா இரு ஞாலம் கொண்ட மருட்கு இனைந்து அழுத வானம்
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/1,2
கதிர் செய் வானம் நேர் களித்தது ஆம் எனில் – தேம்பா:10 103/2
வானம் உறு வேதம் இல மாண்பு அருளும் இல்லா – தேம்பா:14 8/2
நிழல் எழ மறைத்த வானம் வெரு உற நிறை நிறை எதிர்த்த தானை முரிதர – தேம்பா:15 110/2
விழித்து என கண்களாக மீன் நலம் வானம் பூப்ப – தேம்பா:15 187/3
அதிர்த்தனன் அதிர வானம் ஆர்த்தனன் தனி வல் மொய்ம்பான் – தேம்பா:17 22/1
மண் கவிழ்ந்த வானம் என வரைந்த மாமை மண்டபத்தின் – தேம்பா:17 37/1
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/4
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள் – தேம்பா:24 4/2
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி – தேம்பா:24 33/2

மேல்


வானமும் (3)

மவாவன முனிவன் சேர்த்தி வானமும் வியப்ப செய்வான் – தேம்பா:30 71/4
களிப்ப வானமும் நாய்கன் ஓர் புன்னகை காட்டி – தேம்பா:32 107/1
வழி வரும் சுதன் நீ மணும் வானமும்
அழிவு அரும் தகவோடு அரசு ஆளுவாய் – தேம்பா:36 10/3,4

மேல்


வானமே (2)

வானமே உறையுளாய் மடிவு_இல் வாழுவார் – தேம்பா:6 26/4
வான் தந்த நன்னர் வானமே காட்ட வழுக்கு இல நா என நவ மீன் – தேம்பா:31 86/1

மேல்


வானரம் (1)

வருக்கையின் கனிகள்-தோறும் வானரம் உலவி பாய – தேம்பா:30 125/1

மேல்


வானவர் (29)

வையகத்து உள்ளோர் ஏறவும் விரும்பி வானவர் இழியவும் வழி என்று – தேம்பா:2 42/1
மேல் செயும் வானவர் விழைந்த பான்மையான் – தேம்பா:3 5/4
ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
எண்_இலா சுடர் என இமைத்த வானவர்
வண் நிலா நறு மலர் வருடம் தூவினர் – தேம்பா:8 43/1,2
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
முகத்து இயலாத நயத்து நிலா உரு முற்றிய வானவர் சூழ் – தேம்பா:8 80/3
வண்ண பூ மழை வானவர் வாரியே – தேம்பா:8 93/4
கோள் ஐ வாய் புகழ் தர கோல வானவர்
பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/1,2
துப்பு உடை உரு கொடு சூழ்ந்த வானவர்
வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ – தேம்பா:10 86/3,4
வான் உலா வனப்பு எண்_இல் வானவர்
மீன் உலாவு அடி இறைஞ்சி மீது பெய் – தேம்பா:10 104/1,2
காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே – தேம்பா:10 134/2
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
இருந்த வானவர் இடையிடை விருப்பு எழீஇ தொழுதார் – தேம்பா:11 93/4
குரு சுடர் மேனியை கொண்ட வானவர்
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை – தேம்பா:13 18/2,3
மட்டு_அற்ற புல் உயிர்கட்கு அரசன் ஆக வானவர் போல் – தேம்பா:14 96/1
சூர் ஒளித்த வானவர் தீம் சொல் ஆட ஏகினரே – தேம்பா:15 2/4
வானவர் அனைவரும் அலை மலி உலகு உள – தேம்பா:15 175/1
வாகு இளம் சுடர் செய் மேனி வானவர் காட்டி நின்றார் – தேம்பா:19 15/4
பல் கலத்து அமிர்தமே பல சுவைக்கு அமைய வானவர் பரப்பி – தேம்பா:19 24/3
செல்லின் மாரியின் வானவர் சிந்தலின் – தேம்பா:24 66/3
இருந்த-காலையில் வானவர் இசைத்தலால் தான் உள் – தேம்பா:26 62/1
தேற்று_அரும் துயர் தேற்றிய வானவர்
ஏற்று_அரும் துணை ஆக எழுந்து உயிர் – தேம்பா:26 88/1,2
பண் நிறத்து இசைகளை பாட வானவர்
விண் நிற களிப்பு எழ விரும்பி பாடினான் – தேம்பா:26 138/3,4
வாழ்த்திய வானவர் நீங்கினும் – தேம்பா:26 144/2
வானவர் ஆக வான் மேல் வாழ்ந்த நல் உயிர்கள் கெட்டு – தேம்பா:28 74/1
வான் உகும் வாமையில் தோன்றிய வானவர் மகிழ்ந்து யாவும் மனத்து உள்ளி – தேம்பா:32 47/1
வரிந்த மாமை உரு கொடு வானவர்
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய் – தேம்பா:33 12/1,2
கண் புலம் கடந்து உரு கடிந்த வானவர்
உள் புலம் தகும் தகவு ஒத்த மாட்சியான் – தேம்பா:34 2/1,2
புக்க அனந்த நர_தேவன் பொலி வானவர் தம் நிலை கடந்தே – தேம்பா:36 19/1

மேல்


வானவர்-தம் (1)

மண் விளக்கும் சுடர் அன்னோன் வருத்தம் அற வானவர்-தம்
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/1,2

மேல்


வானவர்க்கு (1)

மண் எனும் பதியோர்க்கு அன்றி வானவர்க்கு ஒவ்வா பால் ஆய் – தேம்பா:28 67/2

மேல்


வானவரும் (6)

தாள் இணை தாங்கிற்று என்ன தாழ வானவரும் மாக்கள் – தேம்பா:2 2/2
வன் தாள் தொழுவாள் தகை வானவரும்
சென்று ஆர் விழி நீர் திரை மாற்றி அறாத – தேம்பா:5 75/2,3
செய் பட்ட வானவரும் திற முனி சொல் கேட்டு உவந்து – தேம்பா:15 6/1
கணித்த திறத்து ஊட்டினள் அல்லால் கதிர் வானவரும் அறிகுவரோ – தேம்பா:26 46/4
பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2
குன்றா நய வானவரும் குழைந்து ஆகுலித்தால் என நின்று – தேம்பா:31 33/3

மேல்


வானவரே (1)

இறையோன் அடி எய்திய வானவரே
பொறையோர் பொருவா துயர் பூத்து அயர்வான் – தேம்பா:5 60/1,2

மேல்


வானவரை (1)

வானவரை உரைக்கும்-கால் வாய்மை அற உணர்ந்தது போல் – தேம்பா:28 75/1

மேல்


வானவன் (8)

வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
ஆம் என ஆயினது அறைய வானவன்
நாம் என யாவரும் நயப்ப நாயகன் – தேம்பா:5 39/1,2
உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/3
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
மா கடல் மிசை வானவன் அரு ஆயின ஒருவன் – தேம்பா:14 48/3
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/4
அடைந்த வானவன் அறைந்தவை கேட்டு எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 54/1
சிவணி வானவன் திருவுளம் இது என தேற்றி – தேம்பா:26 57/2

மேல்


வானவனும் (1)

செல்-கால் தளர்ந்து ஓர் வானவனும் சென்று தந்த அடை அருந்தி – தேம்பா:19 34/2

மேல்


வானவனே (2)

மாது ஊடு மனம் சுட வானவனே
மீது ஊது ஒலி இங்கிதம் மேவு உரையால் – தேம்பா:5 61/2,3
அஞ்சேல் அஞ்சேல் நயம் ஆம் என ஆடின வானவனே
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/2,3

மேல்


வானவனை (3)

சீர் ஆரும் கன்னியின்-கண் சேடு அமை ஓர் வானவனை செலுத்தி சொல்வான் – தேம்பா:5 26/4
மன்னி யாம் எவரும் வாழ்க வந்த வானவனை நோக்கி – தேம்பா:7 21/2
திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/4

மேல்


வானார் (1)

வானார் வருவது காணார் அனைவரும் – தேம்பா:30 152/2

மேல்


வானாரும் (1)

வானாரும் நடுக்கு உற்று வணங்கும் தேவ வரத்து உயர்ந்த வான் அரசாள் நவை நாம் மாறா – தேம்பா:8 57/1

மேல்


வானி (1)

விரிந்த வானி விரித்து உயர் வாசனை – தேம்பா:9 55/3

மேல்


வானியாய் (1)

உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய்
புள் பட பறந்த வான் பொருநர் ஏந்தினார் – தேம்பா:36 123/3,4

மேல்


வானில் (10)

எரி வானில் உலாம் மதி எய்திய கால் – தேம்பா:5 93/3
கேழ் ஒளி பழிப்ப அன்ன மனை ஒளி கிளர்ப்ப வானில்
வீழ் உறை பழிப்ப எங்கும் விழு நயன் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 25/3,4
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
கொடிகள் அற வானில் தவழ் குடைகள் அற மேகம் அறு கொடிகளொடு தேரும் அற யானை – தேம்பா:15 122/1
மன் அரசு இழந்து என வானில் நின்று வான் – தேம்பா:25 47/1
புக்கன அளவில் வானில் பொன் பரத்து ஒருவன் ஏறு – தேம்பா:29 86/1
வானில் நின்று இழிந்த வாளால் மன்னவன் பொரும்-கால் வான்-தன் – தேம்பா:30 132/1
மை மறம் தவிர்ந்தீர் ஆகில் வானில் மேல் குலமாய் வாழ்வீர் – தேம்பா:30 137/4
தட வானில் உயர்ந்த தளங்கள் தணிந்து மொழிந்தனிரே – தேம்பா:31 31/2
மன் உயிர் பெறும் கதி வானில் வந்து உறீஇ – தேம்பா:34 8/3

மேல்


வானில்-நின்று (1)

வானில்-நின்று இவண் நான் வந்து தேடிய – தேம்பா:33 21/2

மேல்


வானின் (8)

வாழி வாழும் வானின் வாழ்வு மண்ணின் வாழ்வு வாழியே – தேம்பா:7 42/3
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
அற நெஞ்சாரொடு வானோர் புகழ்ந்து சூழ ஆங்கு இவ தான் வானின் உயர் செல்லும் காலில் – தேம்பா:11 54/2
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
ஏறு நூறுமொடு நூறு தாரை ஒலி ஈறு இலாதும் எழ வானின் மேல் – தேம்பா:16 32/3
மின் முகம் புதைத்த கொண்மூ விரும்பி மேல் தவழ வானின்
நல் முகம் புதைத்த மீன் போல் நறை முகத்து அலர்ந்த பைம் பூ – தேம்பா:22 18/1,2
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
தூங்கு உயர் கனிகள் தீம் பால் தோய வீழ்ந்து என்றோ வானின்
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/1,2

மேல்


வானினும் (2)

மீன் அயில் வானினும் மிக புகழ்ந்தன – தேம்பா:18 9/3
மண்ணினும் வானினும் மன்னர் ஆட்சி ஆய் – தேம்பா:25 48/2

மேல்


வானும் (10)

பான்மையால் உயிர்த்த மைந்தன் பாரொடு வானும் ஆள – தேம்பா:3 40/3
சூழு சூல் இது ஆய போது சுடர் எரிந்த வானும் மேல் – தேம்பா:7 29/3
உற்ற மீனும் வானும் வானம் உற்ற யாமும் ஓயும் ஈறு – தேம்பா:7 38/1
வானும் நேராது மாறா வரத்து ஓங்கி வான் – தேம்பா:9 3/1
மருளே அணுகா மூடுகின்றான் வானும் மண்ணும் வழுவாது ஆள் – தேம்பா:10 136/2
வானும் வானொடு மண்ணும் இரங்கின – தேம்பா:13 39/2
மண் முழுது அன்றி வானும் வணங்கும் ஒப்பு எதிர் ஈறு இன்றி – தேம்பா:15 49/1
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/4
மண் முழுது அன்றி வானும் ஆற்று அரும் வனப்பு காண – தேம்பா:30 127/3
ஏவல் செய்தனர் வானும் இயம்பு அரும் வியப்புற மாதோ – தேம்பா:33 26/4

மேல்


வானொடு (4)

வானொடு வழங்கிய மலர் செய் தோரணம் – தேம்பா:2 21/2
மா முறை நலமும் வானொடு வையம் மருள நல் அற நெறி வழங்கும் – தேம்பா:2 49/2
வானொடு மண் வணங்கும் தூய் கன்னிமை காப்பதும் அரிதோ மறை பூண்டு உள்ளாய் – தேம்பா:5 37/4
வானும் வானொடு மண்ணும் இரங்கின – தேம்பா:13 39/2

மேல்


வானோர் (39)

பொறை ஒக்கும் துணை அன்னாள் பூவனத்தில் நிற்பவருள் பொலிந்த வானோர்
முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/3,4
நல் நிலா உதயத்து எந்தை நயப்பு உற வியப்ப வானோர்
மன்னி யாம் எவரும் வாழ்க வந்த வானவனை நோக்கி – தேம்பா:7 21/1,2
யாழ் இசை பழிப்ப வானோர் இனிது என பாட ஆங்கும் – தேம்பா:7 25/1
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
வால் அரும்பு வாய் அரும்ப அரும்பு அரும் பூ வாகையினான் மகிழ வானோர்
நூல் அரும்ப வாய் அரும்பி சுருதி மது பொழியும் உரை நுதலி சொல்வான் – தேம்பா:8 6/3,4
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச – தேம்பா:8 51/1
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர்
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/1,2
அள்ளும் தன்மைத்து ஆர்ந்த ஒளி வானோர் அரிது என் பா – தேம்பா:9 59/1
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப – தேம்பா:9 70/1
நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர்
சென்று எழுந்த நல்லோரை முகமன் நோக்கி தீ அலகை இனத்தினுடன் இடத்தில் அஞ்சி – தேம்பா:11 46/1,2
அற நெஞ்சாரொடு வானோர் புகழ்ந்து சூழ ஆங்கு இவ தான் வானின் உயர் செல்லும் காலில் – தேம்பா:11 54/2
மன்று அளாவிய மலர் மழை வழங்கினர் வானோர் – தேம்பா:11 101/4
தரு மணி நரம்பின் மேல் எண் தரும் இசை கிளப்ப வானோர்
திரு மணி சாயல் தாய் தன் சிறுவனை பாடினாளே – தேம்பா:15 182/3,4
வானோர் அவை கேட்ட களிப்பின் பொங்கி மணி பண் யாழ் – தேம்பா:16 59/2
ஊண் இகந்தான் துயில் இகந்தான் வானோர் ஒத்து ஆங்கு உறைந்தன-கால் – தேம்பா:18 13/3
மேல் சபையாக வானோர் விருப்பு எழீஇ மருங்கில் சூழ – தேம்பா:19 6/1
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4
சால் வரும் தயை உணர்ந்து இனிது உணும் பொழுது அரும் தகுதி வானோர்
கால் வரும் கவரியும் கமழ்வரும் புகையையும் கனிய வாரி – தேம்பா:19 25/1,2
புக்கு அடங்கிய புரம் பல சேரும் புடை வளைந்த வழி காட்டினர் வானோர் – தேம்பா:22 3/4
புடையொடு வானோர் மல்க போய் இவர் திறந்த அன்பின் – தேம்பா:22 23/2
பண்ணவர் வானோர் என்னும் பல் பெயர் தகுவது அல்லால் – தேம்பா:28 64/2
சுரந்து அரும் துயரில் தேற்றும் துணை செயல் வானோர் பாலே – தேம்பா:28 66/4
புனையவே உயர்ந்த வானோர் புன்மையில் வளைதல் நன்றோ – தேம்பா:28 70/4
எள்ளும் ஆறு அகன்ற வானோர் எரியுழி பேய்கள் ஆனார் – தேம்பா:28 72/4
தொக்கன எவரும் ஓட சூழ் இரு வானோர் தோன்றி – தேம்பா:29 86/3
சேர் நலம் விரும்பி வானோர் சென்று வான் ஒக்கும் கானே – தேம்பா:30 63/4
தேறா அன்போன் தேற சிலுவை கொணர வானோர்
ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே – தேம்பா:31 27/1,2
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி – தேம்பா:32 26/2
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி – தேம்பா:34 19/2
பொது வளர் முறை மேல் அன்ன பூட்சியை பேணி வானோர்
சது வளர் அணியின் சூழ்ந்து தனி வளர் புகழ்ச்சி பாடி – தேம்பா:34 21/2,3
களி பொதுள அ துயர் கடிந்து வர வானோர்
தெளி பொதுள ஏகி இடர் தீர்த்த உயிர் மீட்டார் – தேம்பா:35 36/3,4
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
மீன் உகும் வானோர் ஏத்தும் வேத நூல் உலகில் தந்த – தேம்பா:35 46/2
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர்
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/3,4
மலை ஈன்ற இன மணியால் குறட்டை ஏற்றி வானோர் சேர் – தேம்பா:36 96/3
மண் கனிய கனி வானோர் களிப்பின் செய்த வடிவாக – தேம்பா:36 97/2
என்ன காண அ உலகின் இறைவர் மொய்த்தார் என வானோர்
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/2,3

மேல்


வானோர்க்கு (4)

மயல் ஆம் என்னா மனம் நொந்து அழுவாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:9 24/4
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
வவ்வு ஆறு ஒரு மாறு இன்றி பல நாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:10 55/3
ஊன் செய்த பிறப்பில் உரு இல வானோர்க்கு உயர் பயன் பெற்றனை என்பார் – தேம்பா:36 116/3

மேல்


வானோரும் (1)

நவ்வியம் கதிர் கொள் சூட்சி நாயகன் முதல் வானோரும்
செவ்விய மதுர சொல்லால் சீரிய காட்சியோரும் – தேம்பா:2 4/1,2

மேல்


வானோன் (18)

நின்று அன்று ஆயிர கதிரோன் நேர் உரு காட்டிய வானோன் நிகரா கன்னி – தேம்பா:5 36/3
எல் வழியும் கடந்த அறிவான் ஏவலினால் இன்னல் உறாது என்ன வானோன்
கல் வழியும் கடந்து அன திண் கன்னி அறா மணத்து இணங்கி கடவுள் தாழ்ந்தாள் – தேம்பா:5 38/3,4
நஞ்சு பதி கொண்ட உரை தூது வானோன் நவின்று அடைந்தான் – தேம்பா:13 3/4
நிழல் குளித்த உரு வானோன் கொடும் சொல் கேட்டு நெடும் கடல் நீர் – தேம்பா:13 5/3
ஆங்கு எழும் திறலின் ஆண்மை அறைதி என்று அறைந்தான் வானோன் – தேம்பா:14 21/4
ஒவ்வா எசித்தார் உணர்வார் என மீட்டு உரைத்தான் வானோன் – தேம்பா:14 75/4
பொன் கலத்து ஏந்தி தந்த பொழி அமுது அனைய வானோன்
சொல் கலத்து ஏந்து இ காதை தூற்றிய இருவர் உள்ளம் – தேம்பா:14 122/1,2
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4
தேன் சுவைத்து உமிழ் தீம் சொல்லால் செப்புதலுற்றான் வானோன் – தேம்பா:16 7/4
நாம திறல் காட்ட வைத்தார் என்றான் நவி வானோன் – தேம்பா:16 54/4
ஆசை கொண்டு அறைந்த மாற்றம் அறஞ்சயன் என்னும் வானோன்
பூசை கொண்டு இறைஞ்சி கேட்டு பொழி மது உரையின் சொல்லும் – தேம்பா:17 13/1,2
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன்
மை எடுத்து இரைத்த யாறு வலத்தில் இட்டு அவரும் போனார் – தேம்பா:21 13/3,4
சூழ் வினை அறிந்த வானோன் சொல் எடுத்து அஞ்சேல் அஞ்சேல் – தேம்பா:26 6/3
அதிர்ந்து அன துயரில் ஊமை ஆதி என்று ஒளித்தான் வானோன் – தேம்பா:26 8/4
உரு கொடு தோன்றி நானே உரு இலா வானோன் இன்ப – தேம்பா:27 74/1
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன்
சீர் திறத்து அருளின் மிக்கோர் திருவுளம் இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:27 77/3,4
தேன் இருந்து அலர் சொல் வானோன் திருமகன் கொல்ல ஓர்ந்தான் – தேம்பா:30 6/2

மேல்