லெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லெயுப்போல்து 1

லெயுப்போல்து (1)

லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/4

மேல்