யே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யேசுவே 1


யேசுவே (1)

திருந்த யேசுவே செப்புதீர் என மிக்கயேல் ஆங்கு – தேம்பா:11 93/3