மௌ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மௌலி 1

மௌலி (1)

துப்பு உற விளங்கும் மௌலி சூடினோய் அன்பை சூடி – தேம்பா:25 57/3