மோ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

மோகத்தால் (1)

மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/2

மேல்


மோட்டு (2)

மோட்டு அம் கண் ஒளிக்கும் எனா மதம் முற்று யானை – தேம்பா:16 22/3
மோட்டு இளம் தேறல் தூவி முகை தரு ஒழுங்கின் சூழ – தேம்பா:20 38/1

மேல்


மோத (2)

மோதி மோத உள் தீயரும் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 99/4
போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/1,2

மேல்


மோதம் (1)

தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம்
அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ – தேம்பா:7 26/2,3

மேல்


மோதல் (1)

ஏனை எழும் கடல் மோதல் என பகைவர் – தேம்பா:15 57/3

மேல்


மோதி (3)

துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார் – தேம்பா:11 52/1
சுருளின் வீங்கு திரை சூழ் கரை மோதி
பொருளின் வீங்கும் அடி போற்றுவ போன்றே – தேம்பா:21 22/3,4
மோதி மோத உள் தீயரும் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 99/4

மேல்


மோதிய (1)

மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1

மேல்


மோயிசன் (13)

மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1
முந்து நின்று அருணம் மேய்த்த மோயிசன் விளித்து ஓர் சூரல் – தேம்பா:14 24/3
ஓளியில் சொன்ன யாவும் உணர்ந்த மோயிசன் போய் கூற – தேம்பா:14 26/1
சூத்திர அரவு நுங்க தொடர்ந்து மோயிசன் வால் வவ்வி – தேம்பா:14 27/3
எஞ்சு இலா துயரத்து ஆழ்வாய் என்று மோயிசன் சொல்கின்றான் – தேம்பா:14 28/4
அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
கோல் நிமிர் மோயிசன் குவட்டில் ஏறினான் – தேம்பா:18 12/4
முறை கெழு நல் கேள்வியின் நூல் புலமை மிக்க மோயிசன் ஆங்கு – தேம்பா:18 17/1
நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/2
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
வளர்ந்த வெண் மதி ஒத்து அன்னான் வளர்ந்து மோயிசன் என்று ஓத – தேம்பா:21 12/1
முன்னின் மோயிசன் காண் மரம் ஒத்ததே – தேம்பா:26 151/4

மேல்


மோயிசனும் (1)

கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2

மேல்


மோயிசனே (1)

விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4

மேல்


மோயிசனை (2)

அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/3
தேறிய தவத்தின் நீண்டு சிறந்த மோயிசனை நிந்தை – தேம்பா:25 60/1

மேல்


மோயீசன் (2)

என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1
ஏவி மோயீசன் ஈண்டு ஒரு பாந்தளை – தேம்பா:23 33/3

மேல்


மோரியம் (1)

எதிர் தரும் மோரியம் என்னும் வெற்பு கண்டு – தேம்பா:30 101/2

மேல்


மோனம் (1)

ஓவியங்கள் மோனம் உறீஇ அவை கண்டாரும் ஓவியமாய் – தேம்பா:20 19/3

மேல்


மோனர் (4)

மொய்த்த தேன் துளிக்கும் வழி அம் மோனர் முன் நடந்தார் – தேம்பா:20 14/4
வினைகள் மாறிய வண் தவம் செய் மோனர் விழைந்து இறுப்ப – தேம்பா:20 17/1
ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால் – தேம்பா:20 19/2
அன்பு மிக புடை சூழ்ந்த அரிய மோனர் அருந்துதிர் என்று – தேம்பா:20 21/2

மேல்


மோனரும் (1)

தொல் முகத்து அதிட்டனும் தொகைத்த மோனரும்
பொன் முகத்து அடைந்த இ மூவர் போதலால் – தேம்பா:20 133/1,2

மேல்


மோனன் (1)

முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன்
பொதிர் செயும் உளத்தை தூண்டும் புரிவில் தன் முறைகள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:26 91/3,4

மேல்