மொ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொக்குள் 1
மொட்டு 2
மொட்டு-இடை 2
மொட்டும் 1
மொட்டோ 1
மொடமொடவென 1
மொய் 53
மொய்க்கும் 6
மொய்க்குமே 1
மொய்த்த 18
மொய்த்தது 2
மொய்த்ததும் 1
மொய்த்ததே 3
மொய்த்தன 7
மொய்த்தார் 3
மொய்த்து 21
மொய்ப்ப 17
மொய்ப்பனவே 1
மொய்ப்பார் 3
மொய்ம்பால் 1
மொய்ம்பான் 1
மொய்ம்பு 1
மொய்யால் 1
மொய்யின் 1
மொய்யினால் 1
மொய்யும் 3
மொய்யொடு 1
மொழி 54
மொழிகிற்பேன் 1
மொழிகின்றாள் 1
மொழிகுதும் 2
மொழிகுவர் 2
மொழிந்த 1
மொழிந்தனன்-ஆல் 1
மொழிந்தனிரே 1
மொழிந்தான் 2
மொழிந்தான்-மன்னோ 1
மொழிந்து 3
மொழிய 1
மொழியார் 1
மொழியால் 2
மொழியாள் 3
மொழியான் 1
மொழியினாள் 1
மொழியும் 1
மொழியுற்றான் 1
மொழியே 1
மொழியை 3
மொழியொடு 2
மொழிவ 1
மொழிவாய் 1
மொழிவார் 3

மொக்குள் (1)

நீரில் தவழ் மொக்குள் என நேர் பொருத கால் முன் – தேம்பா:23 43/1

மேல்


மொட்டு (2)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
மொட்டு இடை நிழல் பொழில் முழை கண் எய்தினார் – தேம்பா:17 7/4

மேல்


மொட்டு-இடை (2)

மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3
மொட்டு-இடை கனை வண்டு இனம் மொய்த்த தண் – தேம்பா:30 93/2

மேல்


மொட்டும் (1)

தூய் நிற தரள மொட்டும் தூய் மணி மலரும் பூத்து – தேம்பா:18 30/2

மேல்


மொட்டோ (1)

வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/3

மேல்


மொடமொடவென (1)

மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1

மேல்


மொய் (53)

மொய் முனர் பின்று இலா முரண் கொடு ஏறு எனா – தேம்பா:3 4/1
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
சென்று மொய் வேலை மேல் திரண்ட ஆறு போல் – தேம்பா:5 53/2
மொய் பட்டு அலை நீர் முடுகும் தலம் மேல் – தேம்பா:5 103/1
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
மொய் படு வெண் திரை ஆழி மூழ்கி எழும் பதங்கனது – தேம்பா:6 9/1
அலை கொண்டு அவியா மொய் கடல் போன்று அயர்ந்து மயங்கும் மனம் நிலை கொண்டு – தேம்பா:6 47/2
மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/2
மொய் படு பணி இனி முயல்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:8 24/2
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
முகிலில் தோய் வரை மொய் புயம் ஓங்க நான் – தேம்பா:9 54/3
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை – தேம்பா:9 95/2
மொய் அகத்து இரட்டும் நீர் முடுகி சூழ்ந்து அமர் – தேம்பா:9 99/1
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/3
மொய் கொள் நீரொடு மூ உலகிற்கு எலாம் – தேம்பா:10 39/1
ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/3
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3
மொய் திறத்து எழும் கடலின் மொய்த்த ஆர்ப்பு – தேம்பா:10 108/3
வழுது ஆர்ந்த வையகத்தார் உய்தற்கு ஈவான் மணி கலத்து ஊடு அமுது ஏந்தும் அருள் மொய் மார்போன் – தேம்பா:11 37/4
மொய் ஆகிய நாள் மொழிவார் என நீர் – தேம்பா:11 73/3
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம் – தேம்பா:11 82/2
மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1
மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/3
மொய் தகா வெள்ளம் உள் மூழ்கி இன்பு எழ – தேம்பா:14 85/2
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும் – தேம்பா:14 93/2
மொய் வரும் பகையின் ஊங்கு முதலவன் பகை தீது என்பாய் – தேம்பா:15 45/4
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
மொய் வரு சினமொடு முதலவன் அமர் செயின் – தேம்பா:15 177/3
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை – தேம்பா:16 30/3
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1
மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/3
மொய் எஞ்சா நிறை வஞ்சக முயல்வினை மொழிந்தான் – தேம்பா:23 88/4
மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4
மொய் வழி அருவி முன் உள இழிவில் முடுகி வந்து ஓடவும் நாமோ – தேம்பா:23 101/3
மொய் உண்ட மடிவு உற்றாலும் முடியுடன் இனிது மாள்வேன் – தேம்பா:25 70/4
கரமும் அற்றனர் தழுவுகின்ற மொய் கதிரும் அற்றனர் கசடு இலா – தேம்பா:25 76/1
மொய் கொள் உணர்வோடு உரை கொண்டே முதலோன் மேல் வாய் துதி முடித்தான் – தேம்பா:26 48/4
முழுகினால் என மொய் அறா நெஞ்சினாள் முரலும் – தேம்பா:26 61/3
மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன் – தேம்பா:27 97/2
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3
மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/4
மொய் முதல் புதவு ஆகுலம் மொய்க்குமே – தேம்பா:28 97/4
மொய் ஆர் தீயில் மூழ்கினம் என்று உள் முரிகிற்பார் – தேம்பா:28 118/4
மொய் திறத்து அடக்குபு முதிர்ந்த வேத நூல் – தேம்பா:29 63/2
மொய் மலிந்துளி முழுது ஒன்னார் இறைஞ்சிய வேலோய் – தேம்பா:29 105/4
முழுக ஏகுபு மொய் வனம் நீங்கினார் – தேம்பா:30 91/4
முகை அணிந்து அளி மொய் புவி கூந்தலின் – தேம்பா:30 99/1
மொய் ஆர் வனமே முடுகி முனி ஆயினனோ என்றாள் – தேம்பா:31 26/2
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/4
மொய் வினை கொண்டு உள் எஞ்சா முற்று இவண் திலதம் ஆனான் – தேம்பா:33 4/4
மொய் அகத்து அலர்ந்த பொன் சிறகின் மொய்ம்பு மேல் – தேம்பா:36 122/3

மேல்


மொய்க்கும் (6)

மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முடுக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 43/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/2
பொய் ஒக்க வளர் கருப்பம் பொழில் மொய்க்கும் சசீலியம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/2
மொய்க்கும் ஓர் இன்பம் உள்ளி முற்று எலாம் அவியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/4
சேல் ஆர் முந்நீர் சூழ் புவி ஆண்டே செயிர் மொய்க்கும்
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/3,4

மேல்


மொய்க்குமே (1)

மொய் முதல் புதவு ஆகுலம் மொய்க்குமே – தேம்பா:28 97/4

மேல்


மொய்த்த (18)

முனிய அளி மொய்த்த துணர் குனிய உமிழ் தேறலினும் – தேம்பா:5 159/1
மொய் திறத்து எழும் கடலின் மொய்த்த ஆர்ப்பு – தேம்பா:10 108/3
சால் என கரிகள் செல்ல சமர் புலி வெள்ளம் மொய்த்த
பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/3,4
மண் புலன் மொய்த்த வாரி மறித்து என படையை போக்கா – தேம்பா:15 44/3
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4
மொய்த்த தேன் துளிக்கும் வழி அம் மோனர் முன் நடந்தார் – தேம்பா:20 14/4
மொய்த்த நாளி முகத்து அரில் முற்றிய – தேம்பா:23 42/3
ஐ வகை பொறியின் மொய்த்த ஐம் பகை கொலையின் சூழ்ந்து – தேம்பா:24 6/1
கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1
துகைத்து மொய்த்த வெம் துயர் அற சொன்னதற்கு அமைகின் – தேம்பா:25 31/2
புண் தக வெறிகள் ஓட்டி புரை பொதிர் நாட்டின் மொய்த்த
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும் – தேம்பா:27 10/1,2
வாச மாமையின் மது மலர் மொய்த்த வண்டு அனைய – தேம்பா:27 24/2
மொய்த்த நீர் உலகில் முரியாது அறம் – தேம்பா:27 29/2
மொய்த்த ஊத்தையும் முற்றிய பூதியும் – தேம்பா:28 103/2
வாவி-கண் மலி வண்டு உறழ் மொய்த்த பேய் – தேம்பா:28 104/2
பொய் மறுத்தீர் புரை மறுத்தீர் மொய்த்த கொன் நூல் புகைந்து உளம் கொள் – தேம்பா:30 12/1
முகை உடைத்து உதிர்த்தன மொய்த்த வண்டு அரோ – தேம்பா:30 55/4
மொட்டு-இடை கனை வண்டு இனம் மொய்த்த தண் – தேம்பா:30 93/2

மேல்


மொய்த்தது (2)

வலை புறம் கொண்ட பாவம் மலிந்து இருள் மொய்த்தது அன்றே – தேம்பா:13 23/4
மொய்த்தது ஓர் வான் நலம் முரிந்து இழந்து உளம் – தேம்பா:27 112/1

மேல்


மொய்த்ததும் (1)

மீ வரும் துளி மேதினி மொய்த்ததும்
தீ வரும் துளி ஐம் புரம் தீந்ததும் – தேம்பா:11 28/2,3

மேல்


மொய்த்ததே (3)

முரி வரும் சிந்தை போல் இருளும் மொய்த்ததே – தேம்பா:7 91/4
அள்ளிய இருள் புவி அனைத்தும் மொய்த்ததே – தேம்பா:14 100/4
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/4

மேல்


மொய்த்தன (7)

முதிர் முகத்து-இடை மொய்த்தன நோக்கமே – தேம்பா:4 18/4
அள்ளல் ஆய இருள் மொய்ப்ப அவனி எங்கும் மொய்த்தன தீது – தேம்பா:5 16/2
பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4
இடி மொய்த்தன எல்வை இரும் கரிகள் – தேம்பா:11 67/1
உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை – தேம்பா:15 166/1
தண் தார் மிசை சாய் அளி மொய்த்தன போல் – தேம்பா:22 10/3
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1

மேல்


மொய்த்தார் (3)

பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/4
குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4
என்ன காண அ உலகின் இறைவர் மொய்த்தார் என வானோர் – தேம்பா:36 130/2

மேல்


மொய்த்து (21)

முதிர் செயும் கனி மலர் மொய்த்து தூங்கலோடு – தேம்பா:1 43/1
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து – தேம்பா:10 76/2
மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
முடி மொய்த்து உறை முன் பெடை தாங்குவன – தேம்பா:11 67/4
வெற்பே எழும் செம்_சுடர் நாண விண்ணோர் புடையின் மொய்த்து உற்ற – தேம்பா:12 12/3
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து
புண் நிகழ் கிடந்த நாடு பொருவு_இலா வருந்திற்று அன்றே – தேம்பா:14 31/3,4
ஈ இனம் எண்ணும் ஈறும் இன்றியே எவணும் மொய்த்து
வீ இனம் மலர்ந்த நாடு வீந்தது ஓர் பிணத்திற்று ஆமே – தேம்பா:14 32/3,4
துச்சு இறை உளம் போன்று அள்ளும் தொகுதியால் இருள் மொய்த்து ஆடா – தேம்பா:14 37/1
ஆறொடும் ஆறு மொய்த்து அதிர்ந்து எழும் திரை – தேம்பா:14 102/2
மொய்த்து அலை ஆர் உலகு எய்தி முற்று எளியன் உரு கொண்டான் – தேம்பா:15 5/3
நஞ்சு உறை நெஞ்சு அற நஞ்சு உறை வெம் சரம் மொய்த்து
எஞ்சு உறை விஞ்சிய குஞ்சரம் இற்றது அதின் – தேம்பா:15 59/2,3
மருள் மொய்ப்ப தீவினையும் இருளும் மொய்த்து மனு_குலத்தோர் – தேம்பா:18 20/1
எந்தை அடி சென்றார் எங்கும் இடர் மொய்த்து உலவ – தேம்பா:19 19/3
பறந்தது என்னினும் பற்றி மொய்த்து அடுக என்று ஏவ – தேம்பா:25 8/3
மாலை ஏந்து இருள் மொய்த்து எங்கும் மல்கிய-காலை கள்வர் – தேம்பா:25 11/1
குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர – தேம்பா:28 80/2
வள் உற புகை மொய்த்து அங்கண் மண்டு இருள் தவழும் என்றாய் – தேம்பா:28 132/3
இருள்பட புகை மொய்த்து என்ன எஞ்சிய அறிவு குன்றும் – தேம்பா:29 14/1
முடி மணி துளங்கவும் மார்பின் மொய்த்து உலாம் – தேம்பா:32 66/1
நனி வரும் புகை மொய்த்து எங்கும் நடுக்கு இருள் பரவ செம் தீ – தேம்பா:32 91/3
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


மொய்ப்ப (17)

முடித்த நஞ்சினால் முதிர் செயிர்க்கு உளத்து இருள் மொய்ப்ப
படித்த விஞ்சையால் பணிந்த மெய் இறைவனை பழித்து – தேம்பா:5 3/2,3
அள்ளல் ஆய இருள் மொய்ப்ப அவனி எங்கும் மொய்த்தன தீது – தேம்பா:5 16/2
கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/2,3
கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
மருள் மொய்ப்ப தீவினையும் இருளும் மொய்த்து மனு_குலத்தோர் – தேம்பா:18 20/1
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2
பொருள் மொய்ப்ப திரிந்து அந்தோ குருட்டால் வீழ்வர் புதவில் எனா – தேம்பா:18 20/3
அருள் மொய்ப்ப கல்-இடை அம் மறைய தீட்டி அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:18 20/4
கூம்பிய படைஞர் மொய்ப்ப குழைவுற குலைந்து நின்றார் – தேம்பா:20 109/4
இந்திரி அலை பொங்கு ஒத்தது இடையிடை மொய்ப்ப நின்றான் – தேம்பா:25 17/3
வினை செய் பாவம் உள் விளைத்த நள்ளிருள் புகை மொய்ப்ப
புனை செய் ஆசையின் பொறி தளர்ந்து அறிவு எலாம் மயங்க – தேம்பா:27 171/1,2
நாமம் சால் அருள் நாடு எலாம் வெள்ளமாய் மொய்ப்ப
வாமம் சால் நில மன்னவன் தோன்றினான் புறத்தே – தேம்பா:31 4/3,4
சொன்னார் சொல்லும் பா உரை அஞ்சா சுடர் மொய்ப்ப
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/2,3
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4

மேல்


மொய்ப்பனவே (1)

கனை முகத்து உலகும் அலகையும் உடலும் கதத்த நால் பகைகள் மொய்ப்பனவே – தேம்பா:18 39/4

மேல்


மொய்ப்பார் (3)

வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/4
நிழலால் கலன் கொண்டு இருள் மொய்ப்பார் நிறை தம் உறுப்பு எல்லாம் – தேம்பா:28 30/3
நான் என உணர்ந்து மொய்ப்பார் நல் தவத்து உயர்ந்த நீரார் – தேம்பா:30 75/4

மேல்


மொய்ம்பால் (1)

ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே – தேம்பா:31 27/2

மேல்


மொய்ம்பான் (1)

அதிர்த்தனன் அதிர வானம் ஆர்த்தனன் தனி வல் மொய்ம்பான்
விதிர்த்தனன் அரிய தண்டம் வீசினன் எண்_இல் ஆவி – தேம்பா:17 22/1,2

மேல்


மொய்ம்பு (1)

மொய் அகத்து அலர்ந்த பொன் சிறகின் மொய்ம்பு மேல் – தேம்பா:36 122/3

மேல்


மொய்யால் (1)

மொய்யால் உயிர் கொல் பகை அல்லால் முனைந்தோர் வேண்டுவதோ – தேம்பா:28 22/3

மேல்


மொய்யின் (1)

மொய்யின் வாயால் நிற்பவர்-கொல்லோ முரியாதார் – தேம்பா:23 23/4

மேல்


மொய்யினால் (1)

மொய்யினால் அலைவு கொள் சிந்தை மூகை போல் – தேம்பா:9 97/2

மேல்


மொய்யும் (3)

மொய்யும் துறவே எந்தை அடி முறைகொண்டு அடைய வழி என்றால் – தேம்பா:6 55/1
மொய்யும் போயின போயின முன் பழி – தேம்பா:7 49/2
மொய்யும் போவன முதிர்ந்த நோய் போவன மற்றும் – தேம்பா:11 97/3

மேல்


மொய்யொடு (1)

மொய்யொடு கடுத்த கோபம் முதிர் அற நீதி என்ன – தேம்பா:26 114/1

மேல்


மொழி (54)

அறை மொழி இனிமை கான்ற அருள் அவிழ் வாயினாளே – தேம்பா:0 8/2
நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/3
மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே – தேம்பா:0 8/4
மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற – தேம்பா:5 32/1
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
துணி மொழி உற்று இறைவனது துணை தாளை பணிந்து இவளும் சொல்லல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:5 32/4
உற்ற ஆறு இவள் கேட்பேன் என வளன் முன் மொழி கொண்டான் – தேம்பா:6 7/4
வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/4
ஆரண மொழி முறை அமைந்த மாட்சியாய் – தேம்பா:8 27/4
ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2
சுருதி மொழி எழ எனது இறையவன் இவை தொகுதி அற அளவு அற இடும் அளவையில் – தேம்பா:8 70/2
வென்னை விரித்திடு கூளி நடுக்கிய வேத மொழி திறலோன் – தேம்பா:8 73/1
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
குடத்தி வாய் மொழி கோது என கோதையாய் – தேம்பா:11 19/1
தேறு வாய் மொழி கேட்டிட செப்புவேன் – தேம்பா:11 30/3
சொல்ல கேட்டனள் தொன் மொழி தன்மையும் – தேம்பா:11 33/1
சொல்லும் தன்மை பொன் மொழி மாரி துளி வெற்பில் – தேம்பா:11 81/1
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4
தேன் மொழி கிள்ளையும் செழும் பொன் பூவையும் – தேம்பா:17 4/1
பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு – தேம்பா:17 4/2
பூ மொழி தும்பியும் மருளி பொங்கு ஒலி – தேம்பா:17 4/3
நா மொழி கீதம் போல் நரல போயினார் – தேம்பா:17 4/4
முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/4
விட நடை நெடு நாள் யார்க்கும் விடை மொழி கூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 20/4
பொய் வகை சடத்து நான் புகுந்து எசித்தார் புரையுற அவன் மொழி பழித்து – தேம்பா:23 104/3
பண் கவர் மொழி நல் கன்னி பயன்பட எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 11/2
நின் தன் வாய் மொழி என் செவி நேர் பட – தேம்பா:26 37/1
வேத வாய் மொழி ஆக விளம்பிய – தேம்பா:26 38/2
முருகு வாய் மொழி முற்றவும் கேட்டு உளத்து – தேம்பா:26 171/1
குழல் நிகர் தேன் மொழி குழவி கண்டனர் – தேம்பா:27 7/1
முன்பு காண்டு இல முகை மது மொழி நலம் உரைப்பான் – தேம்பா:27 20/4
பேதை வாய் மொழி கேட்டுளி பேர் அருள் – தேம்பா:27 82/1
கோதை வாய் மொழி மா தவன் கூறினான் – தேம்பா:27 82/2
காதை வாய் மொழி கண்ணி உளம் கெட – தேம்பா:27 82/3
மேதை வாய் மொழி வேதம் அது என்பவோ – தேம்பா:27 82/4
பால் முகத்து ஒரு மொழி பகர்வ கேள் என்றான் – தேம்பா:27 104/4
வான் உரு தவத்தோன் சொன்ன மறை மொழி பழித்து சொன்னாள் – தேம்பா:29 3/4
அருள் இடு மொழி மறுத்து அழன்ற வாயினான் – தேம்பா:29 59/1
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம் – தேம்பா:29 65/1
போர் விளை சுடு மொழி தூது போக்கினான் – தேம்பா:29 65/4
தேன் நிமிர் மொழி புனல் செறிந்த வாரியுள் – தேம்பா:29 89/2
சீர்த்து உராய் நாட்கள்-தோறும் தே மொழி வாயால் கூற – தேம்பா:30 4/3
பணி மொழி பணிந்து தாயும் பாலனும் உறையுள் சென்று – தேம்பா:30 7/1
மணி மொழி தேவ தூது வகுத்தவை வளனே கூற – தேம்பா:30 7/2
அணி மொழி இளவல் நன்று என்று அயனம் ஓர்ந்து எவர்க்கும் கூறா – தேம்பா:30 7/3
துணி மொழி உறுதியாக சொல்லினான் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 7/4
புறமே மொழி நலம் எவையும் புகுதுக – தேம்பா:30 154/3
பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன – தேம்பா:30 159/1
பண் உள் ஓதையின் பனி மொழி மது உக பணித்தான் – தேம்பா:31 8/4
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4
சேய்-அது மொழி கேட்டு இது நீ செத்து அடைந்த – தேம்பா:35 85/2
மொழி வரும்படி முற்று அவன் கோத்திர – தேம்பா:36 10/2

மேல்


மொழிகிற்பேன் (1)

முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/4

மேல்


மொழிகின்றாள் (1)

தான் பயிலும் விடை ஆகி தாழ்ந்து இவளும் மொழிகின்றாள் – தேம்பா:6 13/4

மேல்


மொழிகுதும் (2)

முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/4
முன் பட உரைத்த விஞ்சை மொழிகுதும் தளிர்ப்ப மீண்டே – தேம்பா:28 155/1

மேல்


மொழிகுவர் (2)

முடிய வரு மணம் உரிய துணை இவன் முறையின் மொழிகுவர் எவருமே – தேம்பா:5 113/4
படியின் அனையவர் உதவிய நலம் மலி பரவை இவள் என மொழிகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 67/4

மேல்


மொழிந்த (1)

முனிவரன் முதலவன் மொழிந்த யாவையும் – தேம்பா:5 42/1

மேல்


மொழிந்தனன்-ஆல் (1)

முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/4

மேல்


மொழிந்தனிரே (1)

தட வானில் உயர்ந்த தளங்கள் தணிந்து மொழிந்தனிரே
நடவா முறையால் நடலை நரலை நடுவே அடியாள் – தேம்பா:31 31/2,3

மேல்


மொழிந்தான் (2)

மொய் எஞ்சா நிறை வஞ்சக முயல்வினை மொழிந்தான் – தேம்பா:23 88/4
முனைய ஓதினான் முனிவனும் மீண்டு இவை மொழிந்தான் – தேம்பா:29 104/4

மேல்


மொழிந்தான்-மன்னோ (1)

முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/4

மேல்


மொழிந்து (3)

முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
முறிவு இல் ஆசி மொழிந்து எழுந்து ஏகினார் – தேம்பா:21 36/4
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எவரும் மொழிந்து பனிக்கும் உளத்து எஞ்ச – தேம்பா:27 118/2

மேல்


மொழிய (1)

முகை மலி முல்லையார் மொழிய கேட்டலும் – தேம்பா:30 148/3

மேல்


மொழியார் (1)

தேன் ஆர் தெளி ஆர் திரு ஆர் மொழியார்
போனார் உயிர் பின் உடல் போவது என – தேம்பா:30 20/1,2

மேல்


மொழியால் (2)

உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால்
மழையின் கனலை வான் பொழிய வைது என்று எரித்த மா முனியே – தேம்பா:19 29/3,4
துடிப்பு அணி மொழியால் சொன்னான் சுருதி நூல் அமிர்த வாயான் – தேம்பா:27 73/4

மேல்


மொழியாள் (3)

இனி ஓர் உவமை ஈங்கு உண்டோ என்றாள் வழுவா மறை மொழியாள் – தேம்பா:6 50/4
பண் செயும் மொழியாள் மாட்சி பற்றிய துயர்கள் ஆற்ற – தேம்பா:7 68/3
தேன் அக மொழியாள் தன்னை சீர்த்து உயிர்த்தாள் – தேம்பா:35 81/3

மேல்


மொழியான் (1)

பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/4

மேல்


மொழியினாள் (1)

பண் வழி மொழியினாள் பரிந்து உண்டாள் அது – தேம்பா:27 115/2

மேல்


மொழியும் (1)

முதிர் சூலும் பெண் காதின் மொழியும் நில்லா முறையில் அவள் – தேம்பா:17 34/1

மேல்


மொழியுற்றான் (1)

மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/4

மேல்


மொழியே (1)

உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4

மேல்


மொழியை (3)

கன்னி வாய் மொழியை கேட்ப கடவுளும் கடவுள் தன்னை – தேம்பா:7 19/2
முற்று உறும் மொழியை கேட்டு முனிதியே முருகு வேலோய் – தேம்பா:25 59/4
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/4

மேல்


மொழியொடு (2)

சாய்ந்த முனிவரன் ஆசி மொழியொடு தாவி அணைகுபு தாங்கினான் – தேம்பா:5 117/2
மை வகை மொழியொடு மருட்டி நாடு எலாம் – தேம்பா:29 91/3

மேல்


மொழிவ (1)

மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/4

மேல்


மொழிவாய் (1)

முன்பு உற்ற கால் மொழிவாய் ஞானம் என்று முனி நகைத்தார் – தேம்பா:10 69/4

மேல்


மொழிவார் (3)

முறை செய்தன ஏது எனவே மொழிவார் – தேம்பா:5 97/4
மொய் ஆகிய நாள் மொழிவார் என நீர் – தேம்பா:11 73/3
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார்
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/3,4

மேல்