மெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மெச்சு 1
மெஞ்ஞானத்து 1
மெய் 157
மெய்ஞ்ஞான 1
மெய்ஞ்ஞானத்து 1
மெய்ஞ்ஞானம் 2
மெய்ஞ்ஞானமே 1
மெய்ஞான 1
மெய்தான் 1
மெய்ந்நூல் 1
மெய்ப்பட 1
மெய்ப்படும் 1
மெய்ப்பை 1
மெய்ப்பையும் 1
மெய்ப்பொருள் 1
மெய்ம்மறை 1
மெய்ம்மாறும் 1
மெய்ம்முறையால் 1
மெய்மை 2
மெய்மையே 1
மெய்யன் 3
மெய்யனும் 1
மெய்யனை 2
மெய்யால் 2
மெய்யின் 2
மெய்யினால் 1
மெய்யும் 3
மெய்யை 5
மெய்யொடு 2
மெய்யோடு 2
மெய்வினை 1
மெயும் 1
மெல் 13
மெல்லிய 1
மெல்லியது 1
மெலி 6
மெலிகுவர் 4
மெலிதர 7
மெலிந்த 4
மெலிந்தது 1
மெலிந்தன 1
மெலிந்திட 1
மெலிந்திலர் 1
மெலிந்து 14
மெலிய 10
மெலியவர் 1
மெலியவே 2
மெலியா 2
மெலியார் 1
மெலியும் 1
மெலியும்-ஆல் 1
மெலியுமோ 1
மெலிவரே 1
மெலிவன 4
மெலிவார் 3
மெலிவின் 1
மெலிவு 9
மெலிவுற 1
மெலிவொடு 3
மெலிவொடும் 1
மெழுக 1
மெழுகினால் 1
மெழுகு 1
மென் 16

மெச்சு (1)

மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4

மேல்


மெஞ்ஞானத்து (1)

அருள் சொரிந்து இடும் மெஞ்ஞானத்து அவிர் கதிர் மின்னி அன்னான் – தேம்பா:25 14/3

மேல்


மெய் (157)

மெய் கலந்த பொய் விலக்கி மெய் கொள்பவர் வினை போல் – தேம்பா:1 15/1
மெய் கலந்த பொய் விலக்கி மெய் கொள்பவர் வினை போல் – தேம்பா:1 15/1
வில்லை நிகழ்த்திய மெய் மறையின் விதி உண்மை நிகழ்த்திய தூய் – தேம்பா:1 72/2
மெய் வழி மறை நூல் நீங்கி வியன் உலகு இனிது என்று இன்னா – தேம்பா:2 1/1
மெய் முனர் பொய் என வெருவு ஒன்னார் இவன் – தேம்பா:3 4/2
மெய் வயத்தினால் விழை செயம் ஆவதோ கடவுள் – தேம்பா:3 20/3
மூக்கில் தாக்கிய முயல் மெய் தாக்கிய – தேம்பா:4 12/1
போக்காது உள்ளம் உய்ய மெய் ஞானம் புரி ஆண்மை – தேம்பா:4 52/2
மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/4
படித்த விஞ்சையால் பணிந்த மெய் இறைவனை பழித்து – தேம்பா:5 3/3
மெய் பட்டு எதிர் அற்று ஒளிர் மின் கொடியை – தேம்பா:5 103/2
மெய் அகத்தால் அருள் உணர்ந்து வெய்து அரிய துணைவி என – தேம்பா:6 8/2
மெய் படு நல் முறை நீயே விதித்து அருள்தி என்று அறைந்தான் – தேம்பா:6 9/4
மெய் என தயை வேர்விடு நெஞ்சினார் நோக்கி – தேம்பா:6 68/2
மெய் எனக்கு அறைந்த தன்மை மெலியுமோ பளிங்கில் தூயாள் – தேம்பா:7 65/2
எண் செயும் உணர்வில் இங்கண் யாது மெய் என்பது அம்மா – தேம்பா:7 68/4
மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/2
மெய் படும் அடிமை யான் வினை செய்வேன் எனா – தேம்பா:8 24/3
காரணன் மகவு என கருப்பம் தாங்கி மெய்
ஆரண மொழி முறை அமைந்த மாட்சியாய் – தேம்பா:8 27/3,4
மெய் திறத்தால் மறை தொடுத்த தொடையல் என்னா விசித்து அணிந்தார் தாள் வணங்கி ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 56/4
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
கோது யாவும் துடைத்து இவண் கொண்ட மெய்
நீதி யாவும் நிறைந்தவன் கண்டு உளான் – தேம்பா:8 83/3,4
அளிக்கும் நாதன் அமைத்த மெய் தாய் வயிற்று – தேம்பா:8 84/3
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
மெய் திறத்து எறிந்த கற்றை விலகி நீத்து இறங்கினாள் என்று – தேம்பா:9 95/3
மெய் அகத்து உதித்த போது அலரை வென்ற நின் – தேம்பா:9 99/3
வீயினின் பூளையின் நொய்ய மெய் உடை – தேம்பா:9 102/1
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய்
கூடு அணி பரமன் தோன்ற குணித்த நாள் குறுகிற்று அம்மா – தேம்பா:9 130/3,4
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால் – தேம்பா:9 131/3
மெய் கொள் நாயகி மேவி உள் ஏவலால் – தேம்பா:10 39/2
மெய் அனை உளம் வளர்ந்து ஏவல் மேவி விண் – தேம்பா:10 91/3
மெய் திறத்து எழுந்து உதித்த வேந்தனை – தேம்பா:10 108/1
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/3
மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/4
மெய் ஆகிய நின் விதியே விழையா – தேம்பா:11 73/1
மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4
மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/4
ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும் – தேம்பா:11 121/3
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
நீய் வினை செய் மெய் கொடு நிலத்தில் உலவாயோ – தேம்பா:12 88/2
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும் – தேம்பா:12 88/3
மெய் சிறைப்பட்ட யாரும் வெருவி ஆர்த்து அலறி நோக – தேம்பா:14 37/3
மெய் குலத்து அறிவு இட அன்று மேவினான் – தேம்பா:14 81/4
மெய் நூல் திறத்துள் இவை யாவும் இன்பம் மிக உம்பர் கேட்டு விரிவாய் – தேம்பா:14 138/1
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/4
மெய் வரும் சுருதி நாதன் விரைந்து அடைக்கலம் வந்தாரை – தேம்பா:15 45/2
மெய் திறத்து இறைஞ்சி அன்னான் விரி நிழல் பெறல் நன்று என்றான் – தேம்பா:15 52/4
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய்
களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/3,4
மறந்த மெய் உருக மங்குல் எல்லாம் வழி வருத்தம் – தேம்பா:16 60/3
மெய் திறத்தின் கடவுள் நலம் விளங்கிற்று என்ன விண்ணவன் தன் – தேம்பா:17 39/2
மெய் எழு மிக்கயேல் விளம்பினான் அரோ – தேம்பா:19 37/4
மெய் வழி ஒளி தர சூழ்ந்த விண்ணவர் – தேம்பா:19 41/3
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3
நசை அட்டு நசை கடந்த நயம் செய் வான் தாள் அணுகின் மெய்
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/1,2
மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/4
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி – தேம்பா:21 2/3
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன் – தேம்பா:21 13/3
மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/3
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
மெய் ஆம் நாதன் தன்னை மறுத்தே வினை உய்க்கும் – தேம்பா:23 27/2
மெய் திறத்து இறையோன் விறல் ஏய்த்து என – தேம்பா:23 31/2
குன்றா மெய் சுருதியது ஆய் கொழுநன் உள மரி என்பான் – தேம்பா:23 77/3
மெய் எஞ்சா உரை வியந்து கேட்டு அலகைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 88/1
மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3
மெய் வகை தவத்து நிலைபெறின் இன்பம் விளையுமோ நமக்கு என அரசன் – தேம்பா:23 104/2
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள் – தேம்பா:24 6/2
மெய் திறத்து உணர்வு அற விளைக்கும் தீமையே – தேம்பா:24 50/4
மெய் அகத்து உறும் திறன் மறையின் மெய்மையே – தேம்பா:25 43/4
வான் முகத்து உடு நவம் வழங்கும் என்று மெய்
நூல் முகத்து எழு மறை நுவல்வது ஆய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 44/3,4
மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ – தேம்பா:25 70/1
மெய் வளர் திரு உளத்தின் வினை இது என்று உணர்வில் தேறி – தேம்பா:26 2/3
நீர்த்த மெய் உயிரினை தழுவும் நீர்மையால் – தேம்பா:26 25/1
மெய் கொள் மறை நூல் நெறி வழுவா விளைந்த உவப்பில் எட்டாம் நாள் – தேம்பா:26 48/1
கண் கனிந்து களிப்ப மெய் காட்டினர் – தேம்பா:26 83/1
உளி அழ அழவே தோன்றல் உம்பர் மெய் எடுத்து போனார் – தேம்பா:26 93/4
மெய் வகை தெளிந்த ஞானம் விளைத்த பல் வரங்கள் தந்தே – தேம்பா:26 103/3
தளர்ந்த மெய் அவலித்து என்னை தாயும் இ வனத்தில் உய்த்தாள் – தேம்பா:26 104/4
மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட – தேம்பா:26 109/2
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி – தேம்பா:26 110/1
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/3
மெய் துணை இழுக்கு என துறவின் மேன்மையோர் – தேம்பா:26 123/1
மெய் அடங்கிய பேர் உயிர் மேல் எழீஇ – தேம்பா:26 146/2
கொல்லும் வேலினும் கொன்று உயிர் மெய் உண – தேம்பா:26 172/1
தசை செய் மெய் பகை தாங்கிய மாக்கள் தம் – தேம்பா:26 177/1
அன்னமும் மறு என மெய் பை அன்னை தான் – தேம்பா:27 4/2
மரு வளர் முளரி மெய் வளர்ந்து மெய்ப்பையும் – தேம்பா:27 6/2
மெய் தளர்ந்தனர் மெலிவு அறு மருந்து என பொறி செய் – தேம்பா:27 21/2
பொருள் திறம் தகா பொறி நெறி விலகி மெய் உணர்வின் – தேம்பா:27 25/3
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3
மெய் திறத்தால் இறப்பு எளிதே விளை நோய் தந்த – தேம்பா:27 64/2
மெய் விதி மறையினால் விளங்க மாக்களை – தேம்பா:27 108/2
மெய் வகை பொருள் வீக்கிய – தேம்பா:27 143/1
ஆர் நலம் புதைத்த மெய் நூல் அருச்சனை கொண்டது அன்றே – தேம்பா:27 145/4
மெய் வகை உணர்வு நாடி வினாதத்தன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 148/4
இல நலம் புணர் மெய் நாதன் மரபு உறாது ஒருவன் அன்றி – தேம்பா:27 151/3
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
என்ன வாய்ந்து இணையா சிறப்பு மெய் இறையோன் இன்று உளன் அன்று இலன் என்னா – தேம்பா:27 159/3
மெய் பொருள் ஞானத்து அனைத்தையும் உணர்ந்து விளை திறன் நீதியால் நடவி – தேம்பா:27 162/3
மெய் வளர் பிணி உளர் அறிதல் வேண்டிலா – தேம்பா:28 36/2
வள் உற பகைத்து உயிர் வருத்தும் மெய் அலால் – தேம்பா:28 48/1
ஓர் என்பான் தனை ஏத்தார் ஒன்று ஆம் மெய் சுருதி வழி – தேம்பா:28 82/1
மெய் முதல் பொறி ஐந்தொடு மேவிய – தேம்பா:28 97/1
மேல் வகை துயர் மெய் துயர் ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:28 106/4
மெய் ஆர் நல் நூல் வேதம் நகைத்து விழைவு ஒத்த – தேம்பா:28 118/1
மெய் வழி மேவி நரகு – தேம்பா:28 143/3
கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1
துஞ்சிய-காலை மெய் போல் தோன்றிய கனவும் ஒன்று ஆம் – தேம்பா:29 15/3
மெய் திறத்து யூதர் சீர் விளைந்த நாட்டு உறீஇ – தேம்பா:29 63/3
மெய் முறை சுருதியும் வினைகள் தீர் அறத்து – தேம்பா:29 94/2
மெய் நினைந்து பொய் விளைத்து எழுதிய படம் போல – தேம்பா:29 105/1
மை வளர்ந்து உள வஞ்சகர் மெய் ஒன்றை ஊன்றி – தேம்பா:29 105/2
வினை பகை ஒழிந்த யாரும் மெய் மறை விளைவு காண – தேம்பா:30 5/1
மெய் மறுத்து ஈர் துயர் ஆற்றாது உயிர் நீத்து அன்ன மெய் மறந்தார் – தேம்பா:30 12/4
மெய் மறுத்து ஈர் துயர் ஆற்றாது உயிர் நீத்து அன்ன மெய் மறந்தார் – தேம்பா:30 12/4
மெய் கொடு சுருதி நூல் விளைத்த விஞ்சையார் – தேம்பா:30 45/4
உரி வளர் தவத்தின் சால்பின் உறுத்த மெய் உருவம் தானே – தேம்பா:30 69/1
மெய் குடத்து அமிர்து உண்டு அன்ன விரித்த சொல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:30 84/1
மெய் மறந்து உணர்வை கொல்லும் வெறி மது உண்ணா கள்வை – தேம்பா:30 137/1
மெய் ஆர் தவமே திருவின் திருவே ஆம் என்போன் வெம் தீ – தேம்பா:31 26/1
மெய் அற்று இவணே விளிவேன் என்றான் அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 28/4
விளி பொருள் இவை என்று எளிமையே பொறையே வெறுமையே மெய் திரு என்ன – தேம்பா:31 91/2
மெய் திறத்து இறைவன் பிறந்தனன் என்னில் வெளிறு அதோ என்றனன் பாலன் – தேம்பா:31 92/2
மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/3
என்பு உடைய மெய் எல்லாம் ஈந்து உண என்பான் யாரே – தேம்பா:32 49/2
மெய் மாறு எனக்கு அளிப்ப விஞ்சு அருள் கொண்டேன் யாரே – தேம்பா:32 50/2
மெய் திறத்து அனைத்தையும் விழுங்கும் காட்சியான் – தேம்பா:32 71/2
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4
மெய் திறத்தில் இ வீரம் ஆம் என உளம் தேறி – தேம்பா:32 103/2
பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/4
மெய் திறத்து உருகி வாடி மேல் திறத்து ஊக்கம் வாடா – தேம்பா:33 11/3
கனிய ஆடுவள் உயிரை காத்த மெய் என இரு பொழுதே – தேம்பா:33 24/2
மெய் இலார் நாட்டில் தூது விளம்ப மெய் உயிர் விட்டு ஏகி – தேம்பா:34 20/1
மெய் இலார் நாட்டில் தூது விளம்ப மெய் உயிர் விட்டு ஏகி – தேம்பா:34 20/1
கடல் கடிந்து கனிந்த சொல் கூற மெய்
அடல் கடிந்த தன் ஆவியோடு எய்தினான் – தேம்பா:34 23/3,4
மெய் இழந்திலர் வேய்ந்து உறை நாடு அதே – தேம்பா:34 25/4
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4
மின் உரைப்ப ஒளி எறிக்கும் மெய் சுருதி விளக்கு அன்னான் – தேம்பா:34 44/4
மெய் வாய் வல்லோன் சூசை உரைப்ப விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:34 60/2
மெய் வினை உணர்த்துவான் மெய்யின் காணியான் – தேம்பா:35 4/4
மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1
இயல் நலம் தவிர்ந்த மெய் போர்த்திடும் கலை நீக்கி நீங்கா – தேம்பா:35 42/3
மெய் ஆர் துன்பத்து ஒன்று என உன்-பால் விளைவு உண்டோ – தேம்பா:35 57/2
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4
மீன் நக உரு உற்று எழுந்த மெய் திறலோன் – தேம்பா:35 81/2
விதி எழுந்த மெய் வேத நல் நாதனும் – தேம்பா:36 3/1
மெய் மாறு உயிர் காத்த வினைக்கு இனி ஓர் – தேம்பா:36 60/2
அன்னார் அவை ஆரணர் ஆர் அவை மெய்
மன்னார் அவை மந்திரிமார் அவை மற்று – தேம்பா:36 72/1,2
மெய் செவி இனிய யாழில் விளை இசை மதுவை மேய்ந்து – தேம்பா:36 93/2
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4
மெய் முறை துதியொடு விழுந்து போற்ற நேர் – தேம்பா:36 118/3
மெய் அக தவத்து அரசு உயர் விளங்கினான் – தேம்பா:36 122/4

மேல்


மெய்ஞ்ஞான (1)

மறை கெழு நூல் வழி வழுவா கடவுள் நல் தாள் மாறு இல மெய்ஞ்ஞான நலம் அமைந்ததற்கே – தேம்பா:8 53/2

மேல்


மெய்ஞ்ஞானத்து (1)

உண்டு ஓய் இல மெய்ஞ்ஞானத்து உறுதி துணை ஓர் அமரன் – தேம்பா:10 44/3

மேல்


மெய்ஞ்ஞானம் (2)

கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான் – தேம்பா:10 54/2
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம்
ஆய் முதிர் உவப்பில் உள்ளத்து ஆண்டகை ஒருவன் ஆள – தேம்பா:26 110/2,3

மேல்


மெய்ஞ்ஞானமே (1)

ஊக்க வித்தினால் உதித்த மெய்ஞ்ஞானமே மரமாய் – தேம்பா:26 70/1

மேல்


மெய்ஞான (1)

ஊக்கமே பிதா உவ்வு தாய் உணர்ந்த மெய்ஞான
நோக்கமே ஒரு நுசுப்பு அறா தோழனா தயையின் – தேம்பா:26 69/1,2

மேல்


மெய்தான் (1)

மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட – தேம்பா:26 109/2

மேல்


மெய்ந்நூல் (1)

மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/3

மேல்


மெய்ப்பட (1)

மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/4

மேல்


மெய்ப்படும் (1)

மெய்ப்படும் மறத்தின் ஆண்மை விளங்கிய முறையின் பின்னர் – தேம்பா:3 43/3

மேல்


மெய்ப்பை (1)

கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/2

மேல்


மெய்ப்பையும் (1)

மரு வளர் முளரி மெய் வளர்ந்து மெய்ப்பையும்
தரு வளர்வொடு புதி தன்மை தோன்றின – தேம்பா:27 6/2,3

மேல்


மெய்ப்பொருள் (1)

மெய்ப்பொருள் தெளித்து அவிர் காட்சி மேன்மையான் – தேம்பா:13 12/3

மேல்


மெய்ம்மறை (1)

நின்று ஒளித்தலின் நேமியும் மெய்ம்மறை
என்று ஒளித்த மனத்தின் இருண்டதே – தேம்பா:18 55/3,4

மேல்


மெய்ம்மாறும் (1)

மெய்ம்மாறும் செயிர் இன்றி வெய்ய மலர் என காத்து – தேம்பா:6 22/3

மேல்


மெய்ம்முறையால் (1)

மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4

மேல்


மெய்மை (2)

என் அல்லால் இறைமை உளார் உமக்கு இல் ஆவீர் எனை மெய்மை
தன் அல்லால் சாட்சி வையீர் திரு நாள் ஆட தவிர்கில்லீர் – தேம்பா:18 21/2,3
கைப்பு உற உரைத்த மெய்மை கனிவு என கேட்கிற்பார்க்கே – தேம்பா:25 57/2

மேல்


மெய்மையே (1)

மெய் அகத்து உறும் திறன் மறையின் மெய்மையே – தேம்பா:25 43/4

மேல்


மெய்யன் (3)

மீன் தவழும் வெண் மதியின் மெய்யன் உரு மிக்கான் – தேம்பா:12 86/4
வேக வேல் விறகு அழல் மெய்யன் ஏந்துபு – தேம்பா:30 108/3
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4

மேல்


மெய்யனும் (1)

வெப்பு அடும் வேலை ஆய் தாயும் மெய்யனும்
ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/2,3

மேல்


மெய்யனை (2)

மீன் நிலை முடி தாள் சேர்த்தி மெய்யனை தொழுதாள் தாயே – தேம்பா:12 19/4
வீக்கிய துவங்கட்கு ஒன்று ஆம் மெய்யனை வினையின் தீய்மை – தேம்பா:12 72/3

மேல்


மெய்யால் (2)

மெய்யால் குன்றாது ஒள் தவம் மாறா வினை ஆண்மை – தேம்பா:4 51/1
மெய்யால் உயிரே உணர்வு எய்த மெய்யும் தான் உணரா – தேம்பா:28 22/1

மேல்


மெய்யின் (2)

மெய்யின் வாயால் ஈனம் மலிந்த வினை மாக்கள் – தேம்பா:23 23/2
மெய் வினை உணர்த்துவான் மெய்யின் காணியான் – தேம்பா:35 4/4

மேல்


மெய்யினால் (1)

மெய்யினால் அமைந்த பின் விமலன் செய் அருள் – தேம்பா:9 97/3

மேல்


மெய்யும் (3)

மெய்யும் உயிரும் நீ என்றான் விளங்கு ஈர் அற கண்ணாடியினான் – தேம்பா:6 55/4
மெய்யால் உயிரே உணர்வு எய்த மெய்யும் தான் உணரா – தேம்பா:28 22/1
தாழ்வு அரும் உளத்து அ நாதன் தாழ்ந்த பின் உரி தன் மெய்யும்
கேழ் வரு முடியும் பெற்று கெழும் விளக்கு எவர்க்கும் ஆனான் – தேம்பா:29 84/3,4

மேல்


மெய்யை (5)

மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/4
மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன் – தேம்பா:11 103/2
மெய்யை காட்டிய வேதமும் நூக்கினர் – தேம்பா:18 51/2
மெய்யை நூறு தவம் விளைத்த அரும் வர தொகையான் – தேம்பா:20 57/3
மெய்யை மீட்பதன் பொருட்டு ஒரு விளக்கமும் இலது-ஆல் – தேம்பா:23 80/4

மேல்


மெய்யொடு (2)

மெய்யொடு விளைந்த காமம் விழு மன கேண்மை என்ன – தேம்பா:26 114/2
மிக்கு அடங்கு இல அன்பால் தான் மெய்யொடு மகனாய் இங்கண் – தேம்பா:35 25/3

மேல்


மெய்யோடு (2)

என்று கூறினாள் இமிழ்த்த மெய்யோடு உயிர் ஆர்வம் – தேம்பா:26 75/1
அழுந்து உற தழுவி மெய்யோடு ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற – தேம்பா:28 130/2

மேல்


மெய்வினை (1)

பொய் வினை பிரிந்த நயன் மெய்வினை உணர்த்தும் இவர் – தேம்பா:5 158/1

மேல்


மெயும் (1)

நனை அனை முழு மெயும் நனைப்ப அன்னவர் – தேம்பா:31 96/2

மேல்


மெல் (13)

ஆய்ந்த மெல் இலை அமையும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/2
விதித்து என முன் நடந்தன தம் மெல் அடி – தேம்பா:1 50/3
மின் துளி மூன்றும் சேர்ந்து ஓர் மெல் உடல் ஆய் உள் ஆவி – தேம்பா:7 22/2
மீனும் நேராது மெல் ஆக்கை கண்டு ஏந்தி ஊர் – தேம்பா:9 3/2
மின் அருந்திய மெல் அடியாள் கரத்து – தேம்பா:11 15/3
தொழுவார் புகழ்வார் துணர் மெல் அடி மேல் – தேம்பா:11 71/2
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
மிளகொடு படர்ந்த மெல் நீள் கொடியின் மேல் ஊஞ்சல் ஆடி – தேம்பா:12 20/3
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/2
மெல் எழுந்து சிவந்தது மிக்கு அவர் – தேம்பா:36 15/3
உள்ளுற தொழுவார் நசை அளவொடு மெல் உருண்டு கண் கூசுவ பேணி – தேம்பா:36 111/3

மேல்


மெல்லிய (1)

மெல்லிய உரு கொடு மிடலினோன் உணர் – தேம்பா:14 84/1

மேல்


மெல்லியது (1)

மெல்லியது ஓர் வளி விருந்து எதிர் கொள – தேம்பா:12 34/2

மேல்


மெலி (6)

மீ மழை திரளும் மெலி தர விம்மி விண்ணும் மேல் குளிர நாறினவே – தேம்பா:2 48/4
அயமும் வழுவையும் இரதமும் விருதரும் அடையும் நிருபரும் நிகர்_இல மெலி தர – தேம்பா:8 71/1
மெலி உலகு அழிவுற வெருவிட வெகுளினை – தேம்பா:14 125/1
மீன் உரு கழிந்த கண் புண் மெலி முக சுரமி என்பாள் – தேம்பா:29 3/3
மின்னும் கரு முகில் ஒலியே மெலி தர – தேம்பா:30 156/2
போனீர் மெலி பயிர் போற்றும் துளி என – தேம்பா:30 157/3

மேல்


மெலிகுவர் (4)

கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1
மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2
மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2
ஒருவர் புகழிட நிகர்_இல மெலிகுவர் ஒருவர் புகழுவர் பணிகுவர் எவருமே – தேம்பா:8 69/4

மேல்


மெலிதர (7)

மீன் மலை மெலிதர மிளிர் அற வினையோர் – தேம்பா:2 55/1
பால் மலை மெலிதர இசையொடு பகல் போய் – தேம்பா:2 55/2
நூல் மலை மெலிதர நுணி உணர்வு இரவு ஆய் – தேம்பா:2 55/3
வான் மலை மெலிதர வரும் இரு பொழுதே – தேம்பா:2 55/4
விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4
நறை புதைத்தன சிகழிகை மெலிதர நனி உரத்து அழல் எழ மிகு வெகுளியின் – தேம்பா:15 164/2
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4

மேல்


மெலிந்த (4)

ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு – தேம்பா:20 91/3
மெலிந்த ஆண்டில் வகுத்தலும் மிக்குறும் – தேம்பா:20 96/2
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி – தேம்பா:30 40/3
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின் – தேம்பா:36 39/3

மேல்


மெலிந்தது (1)

பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4

மேல்


மெலிந்தன (1)

மனத்து எழும் சுருதி மெலிந்தன அளவில் வனப்பு எலாம் ஒழிந்து தான் மெலிய – தேம்பா:18 37/1

மேல்


மெலிந்திட (1)

மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ – தேம்பா:15 99/2

மேல்


மெலிந்திலர் (1)

மிரண்டிலர் வெதிர்ந்திலர் மெலிந்திலர் முனைந்தார் – தேம்பா:23 52/3

மேல்


மெலிந்து (14)

மேலையார் என மெலிந்து தேம்பும்-ஆல் – தேம்பா:1 19/4
வனத்தில் வளர்ந்து போக வயல் வயத்தில் மெலிந்து பாய அலை – தேம்பா:5 137/2
திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2
உருகினான் மெலிந்து உயிர் ஊசல் ஆட நோய் – தேம்பா:7 76/2
மேல் அடி மழையும் இன்றி மெலிந்து உலகு எஞ்சி நிற்ப – தேம்பா:12 17/2
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுவான் யாரே – தேம்பா:14 88/2
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுதே இங்கண் – தேம்பா:14 88/3
அழுங்கிய வாய் மெலிந்து அஞ்ச இறைவன் தாள் சேர்ந்து ஆர்ந்து அமிர்தம் – தேம்பா:18 15/3
மேகங்கள் மெலிந்து அற வேகும் எனா மேகம் துறுகின்ற இடி வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/1
ஒழுகினால் என உளம் மெலிந்து அரும் துயர் கடலில் – தேம்பா:26 61/2
வெள்ளம் காட்டு அழிவும் இனி காண்பேனோ மெலிந்து என்பாள் – தேம்பா:29 19/4
முன்னம் மெலிந்து அலைந்த பின்னர் பள்ளி முயங்குகின்றாள் – தேம்பா:29 22/4
சொரிந்த நெடும் பொழில்-கண் மெலிந்து வாடும் துயர் முகமாய் – தேம்பா:29 24/2
விள்ளும் காவும் வினை கொண்டு உள் மெலிந்து இரங்க – தேம்பா:31 37/2

மேல்


மெலிய (10)

விலக்கம் ஆக நாதன் ஆகி மெலிய மைந்தன் என்று உளாய் – தேம்பா:7 34/3
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
மனத்து எழும் சுருதி மெலிந்தன அளவில் வனப்பு எலாம் ஒழிந்து தான் மெலிய
கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள் – தேம்பா:18 37/1,2
வினை வரும் முகத்து அவர் மெலிய வென்ற பின் – தேம்பா:23 120/3
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2
இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/4
இன் உயிர் மெலிய இரங்கிய தன்மைத்து எல்லை ஒன்று இல்லதும் அல்லால் – தேம்பா:34 52/3
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய
விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/3,4

மேல்


மெலியவர் (1)

மெலியவர் எதிரினும் வெகுளிய பல நவை – தேம்பா:15 178/2

மேல்


மெலியவே (2)

நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4

மேல்


மெலியா (2)

வீடாதன நெறி மாண் உறீஇ மெலியா நலம் உளது-ஆல் – தேம்பா:2 61/4
வீங்கு கேள்வி நலோன் மெலியா தீம் சொல் விரித்து உரைத்தான் – தேம்பா:29 53/4

மேல்


மெலியார் (1)

அனைவரும் அணுகுவர் நயம் மிக உருகுவர் ஆசையில் ஆசி வழங்கி மெலியார்
சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார் – தேம்பா:35 78/1,2

மேல்


மெலியும் (1)

விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2

மேல்


மெலியும்-ஆல் (1)

கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4

மேல்


மெலியுமோ (1)

மெய் எனக்கு அறைந்த தன்மை மெலியுமோ பளிங்கில் தூயாள் – தேம்பா:7 65/2

மேல்


மெலிவரே (1)

விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4

மேல்


மெலிவன (4)

உறையின் ஒலியொடும் முகிலின் ஒலியொடும் உவரி ஒலி மெலிவன எனா – தேம்பா:24 41/4
புனைய உளைவன புகைய வெருவன பொருதல் வெறிது என மெலிவன – தேம்பா:24 43/4
கோது என மெலிவன மூப்பு கொண்ட-கால் – தேம்பா:28 51/2
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


மெலிவார் (3)

விருந்தோடு உண வருகின்றனர் இலை என்று உளம் மெலிவார் – தேம்பா:2 63/4
செரு தகும் பகையும் தம்மில் திளைத்து உளம் மெலிவார் என்பீர் – தேம்பா:28 68/4
மயர்வார் மெலிவார் மனம் ஓங்கிய பின் – தேம்பா:30 34/3

மேல்


மெலிவின் (1)

பொன்றாத ஓர் துயர் பூத்து ஒழியா மெலிவின்
நின்றார் ஓர் ஒருவர் நிலம் மீது உளரோ – தேம்பா:36 48/3,4

மேல்


மெலிவு (9)

வீங்கு தம் குலம் மெலிவு உறா தாங்கு உயர் நீரார் – தேம்பா:12 44/1
வில்லின் மேல் இவர் செம் புனலின் மை இட்டு மெலிவு அற விளங்கலே செய்வான் – தேம்பா:18 38/4
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4
மெய் தளர்ந்தனர் மெலிவு அறு மருந்து என பொறி செய் – தேம்பா:27 21/2
வெம் நிலை சூளை நால்வர் மெலிவு அற உவப்ப கண்டே – தேம்பா:29 81/2
மிகை உடை தகவினார் மெலிவு கண்டுளி – தேம்பா:30 55/1
வரி சேர் வன வழி வந்தே மெலிவு இல – தேம்பா:30 158/3
நகர் நீத்து அகலவும் நாமே மெலிவு உறீஇ – தேம்பா:30 160/1
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த – தேம்பா:35 56/1

மேல்


மெலிவுற (1)

மழை வழங்க வெளி மிசை வழங்கு மழை மெலிவுற மணி வழங்கு நகர் மிசை வழங்கு நகர் பொருவுமே – தேம்பா:36 103/4

மேல்


மெலிவொடு (3)

வீழ்த்த தாமரை மெலிவொடு வரம்பின் மேல் வாடல் – தேம்பா:12 49/2
மெலிவொடு உற்ற பின் ஏழ் நிரை வேய்ந்து தாம் – தேம்பா:20 94/1
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2

மேல்


மெலிவொடும் (1)

குடியின் மெலிவொடும் இருமையின் இழிவொடு குழைய அழுகுவர் கலுழுவர் மடிபவர் – தேம்பா:8 67/3

மேல்


மெழுக (1)

மெழுக விட்டு அன மென் மலர் பூம் தடம் – தேம்பா:30 91/2

மேல்


மெழுகினால் (1)

மெழுகினால் வனை பாவை தீ வெம்மை பட்டு உருகி – தேம்பா:26 61/1

மேல்


மெழுகு (1)

பொதிர் செய் எரி முன் மெழுகு என உள் புலன் நைந்து உருகும் அன்றோ – தேம்பா:28 26/4

மேல்


மென் (16)

என்று என்றாள் மென் தாளாள் இதயத்தில் தீ பாய்ந்து உள் எரி புண் அன்னாள் – தேம்பா:5 36/1
என்றான் மென் தாது ஓங்கிய கோலான் இவை கேட்டு ஆங்கு – தேம்பா:9 69/1
குன்றா மென் தாது ஊறிய தீம் தேன் கொடு பைம் பூ – தேம்பா:9 69/3
தேன் நலம் கடந்த மென் குதலை தீம் சொலை – தேம்பா:9 107/2
சாதியினால் நிகர்க்கு அரிய மலர் மென் தாளின் தகுதி நலாள் – தேம்பா:10 61/1
அடியாள் உயிரே அணியே என மென்
கொடி ஆடு என நொந்து குழைந்து அழுவாள் – தேம்பா:11 70/3,4
கோளை உண்ட குழல் மென் கொடி ஈன்ற – தேம்பா:21 17/1
வீயும் வீ மலர் மென் கொடியும் தழல் – தேம்பா:26 81/1
கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ் – தேம்பா:26 135/2
நகை உடைத்து உகுக்குவம் என்ன நண்ணி மென்
முகை உடைத்து உதிர்த்தன மொய்த்த வண்டு அரோ – தேம்பா:30 55/3,4
மெழுக விட்டு அன மென் மலர் பூம் தடம் – தேம்பா:30 91/2
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2
என்றான் இவனும் மென் தாள் அவளும் என்றாள் என்று ஆங்கு – தேம்பா:31 33/1
மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4
விது படும் பத மென் மலர் சுந்தரி – தேம்பா:33 17/1
என்றான் மென் தாது ஏந்திய கையான் இவை எல்லாம் – தேம்பா:34 53/1

மேல்