மு – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 44
மு_செகத்தை 1
மு_நான்கு 1
மு_நூறு 4
முக்காலத்து 1
முக்காலம் 1
முக 41
முகட்டு 3
முகடு 1
முகத்த 1
முகத்தால் 1
முகத்தான் 2
முகத்தில் 19
முகத்திலும் 2
முகத்திலோ 1
முகத்திற்கு 1
முகத்தின் 14
முகத்தினார் 1
முகத்தினில் 1
முகத்தினும் 2
முகத்தினோய் 1
முகத்து 352
முகத்து-இடை 5
முகத்தே 1
முகத்தை 6
முகத்தொடு 2
முகத்தோடு 1
முகந்த 2
முகந்து 24
முகம் 106
முகமன் 6
முகமாய் 1
முகமுடன் 1
முகமும் 4
முகமே 1
முகமொடு 2
முகமோ 4
முகலி 1
முகன் 4
முகனை 1
முகனொடும் 1
முகனோடு 1
முகிண்டு 1
முகிப்ப 1
முகியா 1
முகில் 105
முகில்-இடை 2
முகில்கள் 2
முகிலாக 1
முகிலில் 2
முகிலின் 9
முகிலினும் 1
முகிலும் 3
முகிலுள் 1
முகிலே 4
முகிலொடு 1
முகிலொடும் 2
முகிலோ 2
முகிலோடு 1
முகிழ்த்த 1
முகிழ்ந்து 2
முகிழம் 1
முகிழா 1
முகிழாத 1
முகுளம் 1
முகை 36
முகைகள் 6
முகைகளோ 1
முகைத்த 7
முகைத்தன 1
முகைத்து 2
முகைப்பன 1
முகையின் 2
முகையோடு 1
முங்கம் 1
முசலம் 1
முசுக்கள் 1
முட்ட 1
முட்டி 1
முட்டிய 1
முட்டினான் 1
முட்டு 3
முடங்கலே 1
முடங்கு 1
முடவர்க்கும் 1
முடவற்கும் 2
முடவன் 1
முடவு 1
முடி 84
முடிக்கு 3
முடிக்கும் 1
முடிக்குவன் 1
முடிக்குவான் 1
முடிகள் 3
முடிகளும் 1
முடித்த 5
முடித்தது 1
முடித்தலால் 1
முடித்தலின் 1
முடித்தவர் 1
முடித்தற்கு 1
முடித்தன 1
முடித்தான் 1
முடித்தான்-ஆல் 1
முடித்திட 1
முடித்து 5
முடித்தேன் 1
முடிதர 3
முடிதல் 1
முடிந்த 2
முடிந்து 1
முடிப்ப 4
முடிப்பாய் 1
முடிய 3
முடியா 3
முடியாட்கு 1
முடியாது 1
முடியாய் 3
முடியார் 1
முடியாரொடு 1
முடியாள் 8
முடியாள்-தன் 1
முடியாளை 1
முடியில் 1
முடியின் 7
முடியினன் 2
முடியினோன் 1
முடியுடன் 2
முடியும் 5
முடியை 4
முடியொடு 4
முடியொடும் 1
முடியோ 2
முடிவு 5
முடிவு_இல 1
முடுக்கி 2
முடுக்கிய 4
முடுக்கினர்-ஆல் 1
முடுக்கினான் 1
முடுக்கு 2
முடுக 1
முடுகலில் 1
முடுகாது 1
முடுகி 13
முடுகிய 1
முடுகியன 1
முடுகு 6
முடுகுகின்ற 1
முடுகுகின்றார் 1
முடுகும் 1
முடை 1
முத்த 2
முத்தம் 10
முத்தமும் 1
முத்தமொடே 1
முத்தமோ 1
முத்தி 1
முத்து 40
முத்தும் 2
முத்தொடும் 1
முத்தோ 2
முத்தோன் 1
முதல் 48
முதல்வற்கே 1
முதல்வன் 3
முதல்வனை 1
முதலவன் 7
முதலாய் 2
முதலிய 1
முதலினோன் 1
முதலே 1
முதலோன் 7
முதலோனே 2
முதற்கு 1
முதற்றே 1
முதிய 1
முதிர் 49
முதிர்கின்ற 1
முதிர்ந்த 18
முதிர்ந்தாள் 1
முதிர்ந்து 5
முதிர்வார் 1
முதிர 1
முது 1
முந்து 4
முந்தை 4
முந்தைக்கு 1
முந்தையர் 4
முந்தையார் 2
முந்தையை 1
முந்தையோர்கள் 1
முந்நீர் 11
முப்பதோர் 1
முப்பால் 1
முய்த்து 1
முயங்க 1
முயங்கலும் 1
முயங்கிய 6
முயங்கு 2
முயங்குகின்ற 1
முயங்குகின்றாள் 1
முயல் 9
முயல்குவார் 1
முயல்தல் 1
முயல்வது 1
முயல்வன 1
முயல்வாய் 1
முயல்வான் 1
முயல்வியே 1
முயல்வினை 1
முயலாது 1
முயலின் 2
முயலினால் 2
முயலும் 2
முயலே 1
முயற்சி 2
முயன்ற 3
முயன்றதற்கு 1
முயன்றதும் 1
முயன்றாள் 1
முயன்று 6
முரசம் 4
முரசாய் 1
முரசான் 1
முரசின் 4
முரசு 27
முரசும் 3
முரசொடு 3
முரசொடும் 1
முரண் 10
முரண்செய 1
முரண்பட 1
முரணால் 1
முரல் 1
முரல 1
முரலும் 1
முராவியமே 1
முரி 3
முரிக்க 1
முரிக்கும் 1
முரிகிற்பார் 1
முரிதர 3
முரிதற்கு 1
முரிந்த 1
முரிந்தன 1
முரிந்தனர் 1
முரிந்தனவே 1
முரிந்து 6
முரிந்துளி 1
முரிய 8
முரியாத 1
முரியாதார் 1
முரியாது 1
முரியாமல் 1
முரியும் 2
முரிவர் 1
முரிவன 2
முரிவார் 1
முரிவு 4
முருக்கி 1
முருக்கிட 1
முருக்கிய 1
முருக்கியே 1
முருக்கின 1
முருக்கு 1
முருக்கும் 1
முருகு 12
முருடு 2
முருடொடு 2
முருடொடும் 1
முல்லை 17
முல்லைக்கு 1
முல்லைகள் 3
முல்லையாக 1
முல்லையார் 4
முல்லையே 1
முலை 13
முலைகள் 1
முலையாய் 1
முலையின் 1
முலையினார் 1
முலையினாளை 1
முழ 1
முழக்கத்து 2
முழக்கம் 2
முழக்கமும் 3
முழக்கினார் 1
முழக்கு 2
முழக்கொடு 1
முழகின 1
முழங்க 18
முழங்கல் 1
முழங்கி 7
முழங்கிய 2
முழங்கின 18
முழங்கின-மாதோ 1
முழங்கினரே 1
முழங்கினால் 1
முழங்கு 3
முழங்கும் 2
முழத்து 1
முழந்தாளை 1
முழந்தின் 1
முழவு 5
முழவொடும் 1
முழு 6
முழுக 2
முழுகி 3
முழுகிய 1
முழுகிற்றே 1
முழுகினால் 1
முழுகு 2
முழுகும் 5
முழுகுவர் 1
முழுங்கின 1
முழுது 53
முழுதும் 9
முழுவதும் 3
முழை 9
முழையின் 2
முழையுள் 1
முள் 18
முள்_முடியும் 1
முள்ளின் 1
முள்ளும் 1
முளரி 10
முளரியோடு 1
முளி 1
முளைகள் 1
முளைத்த 3
முளைத்தது 1
முளைத்தன 1
முளைத்தாய் 1
முளைத்து 2
முற்பட 1
முற்பால் 1
முற்பிறப்பு 1
முற்ற 1
முற்றலும் 1
முற்றவும் 2
முற்றவோ 1
முற்றா 1
முற்றி 18
முற்றிய 24
முற்றியராய் 1
முற்றியே 2
முற்றிற்று 2
முற்றின 1
முற்று 38
முற்றுபு 1
முற்றும் 8
முற்றை 1
முறிகின்ற 1
முறிந்து 1
முறிய 1
முறியாது 1
முறிவர்-ஆல் 1
முறிவு 2
முறுக்கி 1
முறுக்கின் 2
முறுக்கு 3
முறுக்குதற்கு 1
முறுக்கென 1
முறுவல் 7
முறை 128
முறை_இல் 1
முறைக்கு 5
முறைகள் 5
முறைகளை 1
முறைகொண்டு 1
முறைமை 2
முறையாம் 1
முறையால் 15
முறையான் 1
முறையில் 10
முறையின் 6
முறையினால் 1
முறையினோடு 1
முறையும் 16
முறையை 1
முறையொடு 3
முறையோ 2
முறையோடு 3
முன் 203
முன்-பால் 1
முன்பான் 3
முன்பிற்கு 1
முன்பின் 1
முன்பு 7
முன்ன 3
முன்னம் 4
முன்னர் 23
முன்னார் 1
முன்னால் 1
முன்னான் 1
முன்னி 7
முன்னின் 1
முன்னின 1
முன்னினார் 1
முன்னினான் 2
முன்னு 1
முன்னும் 1
முன்னுவர் 1
முன்னை 1
முன்னோர் 4
முனர் 24
முனி 39
முனி-தன் 1
முனிக்கு 3
முனிகள் 1
முனிதியே 1
முனிந்த 4
முனிந்த-காலை 1
முனிந்து 4
முனிந்தும் 2
முனிந்தேன் 1
முனிமார் 1
முனிய 7
முனியு 1
முனியும் 2
முனியே 8
முனியோடு 1
முனிவது 1
முனிவர் 5
முனிவர்க்கு 1
முனிவரன் 4
முனிவரை 1
முனிவரோ 1
முனிவன் 8
முனிவனும் 1
முனிவாய் 1
முனிவார் 2
முனிவின் 1
முனிவு 6
முனிவை 2
முனிவொடு 2
முனிவோய் 1
முனிவோன் 1
முனை 18
முனைகுவான் 1
முனைத்த 1
முனைந்த 2
முனைந்தார் 1
முனைந்து 1
முனைந்தோர் 1
முனைய 1
முனையில் 1
முனையும் 1
முனைவரே 1
முனைவன 1
முனைவு 2

மு (44)

மு புறத்து எழுதிய முகைகள் காட்டிய – தேம்பா:1 41/3
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு – தேம்பா:11 85/2
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
மாரி மல்கிய மதி-தொறும் மு மழை பொய்யா – தேம்பா:12 55/1
சேமம் சால் வரங்கள் மிக்கு தெளிந்த மு பொழுதும் தாவி – தேம்பா:12 92/2
மு பொழுது ஒரு பொழுது ஆக முற்று உணர்ந்து – தேம்பா:13 12/1
திறம் துதைந்து மு_செகத்தை ஆள்பவன் – தேம்பா:14 16/3
சீர் ஆரும் மணி இனமும் பைம் பூ மு பால் திளை இனமும் – தேம்பா:14 94/1
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை – தேம்பா:15 132/1
சொரிந்த மு மத கரி தூண்டினான் அரோ – தேம்பா:15 141/4
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின் – தேம்பா:16 28/1
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை – தேம்பா:16 30/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முடுக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 43/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2
சாலை வாயினர் தாங்கிய மு பகல் – தேம்பா:17 50/3
மன் நல் ஆரணம் இது என்று ஒரு கல் கொள் மு வாசகமே – தேம்பா:18 21/4
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
கை எழு சூலத்து கவர்க்கும் மு நெறி – தேம்பா:19 37/2
ஈண்டு எழுந்து மு மடங்காய் இலங்கி நிசி இருள் அஃகி – தேம்பா:23 72/3
அஞ்சொடு மு மதி அளவும் போக்கி வெம் – தேம்பா:23 113/3
களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1
வையகத்து ஒருவனாய் வாய்ந்த மு தொழில் – தேம்பா:25 43/1
நனைய கொம்பு ஆர் குயில் அன்னம் நயப்ப வளர் தேய் மு மதி மற்று – தேம்பா:26 44/3
கருளின் காணும் மு காலை கடந்து ஒளிர் – தேம்பா:26 157/3
பின்ன மு முறை தொழுது இட்டு பேர் அருள் – தேம்பா:27 4/3
மின்ன மு முடியினோன் வேய்ந்து தோன்றினான் – தேம்பா:27 4/4
மு மழை மதியில் பொய்யா முகில் என அருளின் வாய்ந்த – தேம்பா:27 11/1
ஆதி ஈறு_இரண்டு இலோய் ஆசு இலோய் அமைந்த மு
போது இலோய் உறுப்பு இலோய் பொற்பு எலாம் அணிந்து உளோய் – தேம்பா:27 132/1,2
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4
இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
மு புறத்து இணை இல மூவர் எங்கணும் – தேம்பா:30 42/2
மு சுடர் நடந்து என நடந்த மூவரே – தேம்பா:30 56/4
மு பகல் இவர் இவ்வாறே முற்றிய துயர் கொண்டு ஏங்க – தேம்பா:31 82/1
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
மு குடை நிழலில் யாவும் முற்றும் ஆள் இறைவன் பாரில் – தேம்பா:33 10/1
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
வாள் அழுந்திய வருத்தமே கண்டு உயிர் புக மு
நாள் அழுந்திய நவை வடு நீத்து எழுந்து இறைவன் – தேம்பா:35 68/1,2
உலை ஈன்ற அரி மு_நான்கு எருத்தின் தாங்க ஒளி அல்கா – தேம்பா:36 96/2

மேல்


மு_செகத்தை (1)

திறம் துதைந்து மு_செகத்தை ஆள்பவன் – தேம்பா:14 16/3

மேல்


மு_நான்கு (1)

உலை ஈன்ற அரி மு_நான்கு எருத்தின் தாங்க ஒளி அல்கா – தேம்பா:36 96/2

மேல்


மு_நூறு (4)

ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை – தேம்பா:15 132/1
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின் – தேம்பா:16 28/1
எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4

மேல்


முக்காலத்து (1)

முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ – தேம்பா:10 145/2

மேல்


முக்காலம் (1)

முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2

மேல்


முக (41)

புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2
நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
ஒருவர் எழுதிய முக எழில் கருதுவர் ஒருவர் அதிசயம் உறி இனிது உருகுவர் – தேம்பா:8 69/3
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/3
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக
பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/3,4
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
ஏர் முக புதி மணத்து இணைந்த காந்தனும் – தேம்பா:14 108/1
சீர் முக துணைவரும் இனிய சேயரும் – தேம்பா:14 108/3
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/2
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
மணி முக குயில் இனம் மகிழ்ந்து பாட ஒண் – தேம்பா:17 9/2
பணி முக கதலி நல் பழங்கள் மாந்தினார் – தேம்பா:17 9/4
பூம் சினை முக திரு புதல்வன் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 10/4
செழு நிலா மணி முக திருவினோர் அமளியில் பொலிய நின்றார் – தேம்பா:19 23/4
துய்த்த அருள் உமிழும் முக நல்லிர் என்று சொற்றி மலர் – தேம்பா:20 14/3
பாங்கு பொறித்த முக பாலனுக்கு அன்று இரங்கி அழும் – தேம்பா:20 65/3
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
பால் நேர் இள நிலவு ஊறிய பனி மா மதி முக முன் – தேம்பா:21 24/1
கேழ் முக நகர் அடி கிளர் சிலம்பு என – தேம்பா:22 27/1
கூழ் முக நிலம் கெட பேய் முன் கொண்ட ஏழ் – தேம்பா:22 27/3
காழ் முக அரவு என கவர் கொண்டு ஓடும்-ஆல் – தேம்பா:22 27/4
தான் நேர் இல மாசு ஒருங்கு அனைத்தும் தரித்த குரக்கு முக வடிவான் – தேம்பா:23 7/4
தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/4
சொரிந்த பூ முக தோன்றலை வேண்டினான் – தேம்பா:24 60/4
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
உலை முக கனல் எரி கதத்தனர் உவணிகள் கொடு ஒழிதரும் – தேம்பா:25 75/2
சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1
மீன் உரு கழிந்த கண் புண் மெலி முக சுரமி என்பாள் – தேம்பா:29 3/3
உள் ஆர் வினை முக மேல் உருவும் தன்மைத்து அவன் உணர்ந்த – தேம்பா:29 49/2
தேன் தோய் முகை முக செல்வன் புகுதுக – தேம்பா:30 153/1
கான் உயிர்த்த மலர் முக காமரான் – தேம்பா:31 66/4
புரிந்த தாம முக சுடர் பொற்பினால் – தேம்பா:31 75/1
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1
முக முகத்து இறைமையை முழுதும் கண்டுளான் – தேம்பா:34 5/4
உரை கடந்து உணர்வு_அரும் இறைமை ஒள் முக
வரை கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ்ச்சி நீத்தம் உள் – தேம்பா:34 6/1,2
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/4

மேல்


முகட்டு (3)

தூண் தொடர் பொலிந்த முகட்டு உயர் விளங்கும் தூய பொன் தகட்டு மேல் படர்ந்த – தேம்பா:2 43/1
மாடம் நீள் முகட்டு உயர் மரத்தின் கொம்பு உயர் – தேம்பா:14 106/1
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4

மேல்


முகடு (1)

முகடு வைத்த பைம் மணியொடு குரு மணி முடியாய் – தேம்பா:11 92/2

மேல்


முகத்த (1)

சீர் முகத்த தன் சேய் எடுத்து அரும் தவம் உள்ளி – தேம்பா:26 58/3

மேல்


முகத்தால் (1)

மருள் நீக்கும் கோல் தொடி தன் வாள் முகத்தால் எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:6 3/2

மேல்


முகத்தான் (2)

உரகம் ஆடிய உரு கொடு மேழக முகத்தான்
நரக மாதிரம் நயப்புற விரக நோய் நல்கும் – தேம்பா:23 82/2,3
கை முகம் புதைத்த நாக நீல் முகத்தான் கரோதரன் நக்கு இவை சொல்லும் – தேம்பா:23 98/1

மேல்


முகத்தில் (19)

கூன் உரு பிறையும் எஞ்ச கொழும் கதிர் முகத்தில் வீச – தேம்பா:4 44/3
பளிங்கு அடுத்தவற்றை காட்டும் பான்மையால் இவள் முகத்தில்
உளம் கடுத்தவற்றை ஓர்ந்த கபிரியேல் உறுதி சொல்வான் – தேம்பா:7 9/1,2
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ – தேம்பா:7 64/1
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
சோதியினால் அவிர் முகத்தில் உறவோர் கேட்டு துருவினன்-ஆல் – தேம்பா:10 61/4
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி – தேம்பா:12 6/3
புதை நல இருள் கொள் முகில் நெடும் கூந்தல் பொறுத்து உயர் கோபுர முகத்தில்
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த – தேம்பா:12 61/2,3
பூம் தாம கொம்பு அனையாள் பூத்த பைம் பூ முகை முகத்தில்
தேன் தாம திருமகன் நேர்ந்து இன்னும் எண் நாள் செல அன்னார் – தேம்பா:13 2/1,2
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில்
தனத்து எழு மலரும் கனிகளும் பூத்து தரு எலாம் உவந்தது கண்டீர் – தேம்பா:18 37/3,4
கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/4
மணி நிறத்து அலர்ந்த ஆணரன் முகத்தில் மயல் நிறத்து அருந்திய நஞ்சால் – தேம்பா:20 71/2
தான் மலர் முகத்தில் ஓடி தாதை தாய் தமர்கள் யாரும் – தேம்பா:20 118/1
எடுத்த மஞ்சிகத்துள் நோக்கி இள மதி முகத்தில் தண்ணீர் – தேம்பா:21 9/1
ஒல்வதற்கு அரும் உளம் உனக்கு அமைந்து பா முகத்தில்
சொல்வதற்கு அரும் தொடை என தொடர்வன துகளே – தேம்பா:23 90/3,4
ஊன் முகத்தில் ஓர் ஆண்டு உரையாத பின் – தேம்பா:24 61/2
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
அருள் வரும் முகத்தில் தன் பொருள் அளித்தலே – தேம்பா:35 8/2
தெருள் பொதிர் முகத்தில் திரு ஆசி உரை செய்தே – தேம்பா:35 28/3

மேல்


முகத்திலும் (2)

கோன் முகத்திலும் கொலும் துயர் முகத்திலும் கோடா – தேம்பா:25 38/2
கோன் முகத்திலும் கொலும் துயர் முகத்திலும் கோடா – தேம்பா:25 38/2

மேல்


முகத்திலோ (1)

முதிர்ந்து அன காலம் சாய்ந்த முகத்திலோ உவப்ப நானே – தேம்பா:26 8/1

மேல்


முகத்திற்கு (1)

அருளால் உயர் என் உயிர் என்னை அளித்தோன் முகத்திற்கு எழுந்து உவப்ப – தேம்பா:26 40/2

மேல்


முகத்தின் (14)

கொண்டார் அருள் பொறித்த முகத்தின் மாமை கொழித்த கதிர் – தேம்பா:3 54/2
கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால் – தேம்பா:7 63/1
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
களி முகத்தின் இவை ஆகி பைம் பூ மேய்ந்த கனல் ஒப்ப – தேம்பா:13 1/1
சுளி முகத்தின் உற்ற துயர் உள்ளம் வாட்டி துகைத்து அன்னார் – தேம்பா:13 1/2
வளி முகத்தின் விளக்கு அன்ன மயங்கி ஏங்க வந்தவை யான் – தேம்பா:13 1/3
சீர் விளை புவி எழில் முகத்தின் சீர்மையால் – தேம்பா:20 6/1
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
சோலையின் நிழல் வாய் அன்பு துளிர்த்த பூ முகத்தின் நாதன் – தேம்பா:22 17/1
தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின்
தூது அணிந்த தவ வடிவாய் வழி தான் முன்னி துடைப்பதற்கே – தேம்பா:26 158/2,3
பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின்
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எவரும் மொழிந்து பனிக்கும் உளத்து எஞ்ச – தேம்பா:27 118/1,2
களித்தன முகத்தின் பொய்யா கனிகள் தந்து எழும் இ குன்றத்து – தேம்பா:30 130/1
முகத்தின் தாமம் முகிழ்ந்து என பார்த்த-கால் – தேம்பா:31 69/1
அலை புறம்கொளீஇ ஆதவன் எழுந்து ஒளி முகத்தின்
கலை புறம்கொளீஇ கவின் நிறை திங்கள் சேர்ந்தது போல் – தேம்பா:35 71/1,2

மேல்


முகத்தினார் (1)

தொடி மணி இலங்கவும் எழில் முகத்தினார்
வடிவு அணி உடுவில் ஊர் மதியம் மானுவார் – தேம்பா:32 66/3,4

மேல்


முகத்தினில் (1)

படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2

மேல்


முகத்தினும் (2)

ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/4
ஏர் வளர் முகத்தினும் இலங்கும் மாண்பினோர் – தேம்பா:22 30/4

மேல்


முகத்தினோய் (1)

கற்றை நாண் முகத்தினோய் பிரிந்த காரணத்து – தேம்பா:31 97/1

மேல்


முகத்து (352)

கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற – தேம்பா:3 32/1
சீர் முகத்து இளவல் பின்னர் திறத்த தன் நாம வேலால் – தேம்பா:3 32/2
போர் முகத்து எதிர் ஒன்று இல்லான் பொழி மறை பழித்த யாரும் – தேம்பா:3 32/3
பார் முகத்து அதற்கு எஞ்ஞான்றும் பரிந்திட வகை செய்தானே – தேம்பா:3 32/4
எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு – தேம்பா:3 53/3
வில்லின் முகத்து இன் தாய் மகனை ஏந்தி விழைவு உற்ற – தேம்பா:3 56/2
சொல்லின் முகத்து இறையோன் தாளை தாழ்ந்து இ தோன்றல் அறத்து – தேம்பா:3 56/3
கதிர் முகத்து அலர் கஞ்சம்-கொல் கஞ்சம் மேல் – தேம்பா:4 18/1
பொதிர் முகத்து எழும் பொற்பு அளி-கொல் நசை – தேம்பா:4 18/2
பிதிர் முகத்து இழையார் இவன் பேர் எழில் – தேம்பா:4 18/3
விதி முகத்து அலர் மேதையின் மேன்மையான் – தேம்பா:4 19/1
புதி முகத்து அலர் பூ அணி சாயலார் – தேம்பா:4 19/2
நிதி முகத்து எதிர் மூடிய நீண்ட கண் – தேம்பா:4 19/3
மதி முகத்து எதிர் தாமரை மானுமே – தேம்பா:4 19/4
கார் முகத்து வளைத்தன கார் முகம் – தேம்பா:4 21/1
சீர் முகத்து செயம் தரும் காம வெம் – தேம்பா:4 21/2
போர் முகத்து வெல்வான் புரை ஆசை அற்று – தேம்பா:4 21/3
ஏர் முகத்து எதிராது ஒளித்தான் என்றான் – தேம்பா:4 21/4
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ – தேம்பா:4 30/2
போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/3
ஏர் முகத்து உணர்வில் தேர்ந்த இளவலோய் என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:4 30/4
புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா – தேம்பா:5 13/3
வீடு ஆடி விளங்கு எழில் வேய்ந்த முகத்து
ஆடு ஆடி விரும்பி அழுந்திய கண் – தேம்பா:5 95/1,2
வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால் – தேம்பா:6 39/1
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
நூல் முகத்து அடங்காத அன்பில் என் தணிமை நோக்கி முள் கான் பொருவு என் உள் – தேம்பா:6 39/3
தேன் முகத்து அவிழ்ந்த பூம் பொழில் ஒப்ப திருத்திய நினது அருட்கு அளவோ – தேம்பா:6 39/4
வருந்தினார் முகத்து எழுதிய வருத்தமே கண்டால் – தேம்பா:6 62/1
விருந்தினார் முகத்து அழைத்து அவர்க்கு ஊட்டிய மிடை தேன் – தேம்பா:6 62/2
திருந்து இன் ஆர் முகத்து உரைத்த சொல் திளை மது செவியால் – தேம்பா:6 62/3
அருந்தினார் முகத்து எழு நய கடலின் ஆழ்ந்து அகல்வார் – தேம்பா:6 62/4
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
உளிக்குமே மணமும் வில்லும் ஒளி முகத்து ஒழுகிற்று அம்மா – தேம்பா:7 26/4
ஒளி முகத்து உள யாவும் உவந்தது ஒத்து – தேம்பா:7 44/1
அளி முகத்து அமலன் மனு ஆயின – தேம்பா:7 44/2
களி முகத்து உயர் காயமொடு ஆர்கலி – தேம்பா:7 44/3
நளி முகத்து அகல் ஞாலம் நயந்தவே – தேம்பா:7 44/4
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ – தேம்பா:7 64/1
நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான் – தேம்பா:7 64/2
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/3
சீர் முகத்து எழுந்து தேர்ந்து சிந்தையில் தேறல் ஓர்வான் – தேம்பா:7 64/4
கார் முகத்து உடைந்த ஏறு அன்ன காதலி – தேம்பா:7 78/1
சேர் முகத்து உடைந்து தான் கண்டு தேறலால் – தேம்பா:7 78/2
நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/3
சூர் முகத்து உடைந்து உளம் கரைந்து தோன்றினான் – தேம்பா:7 78/4
ஒளி முகத்து இந்து எதிர் இரவி உற்று எனா – தேம்பா:8 40/1
களி முகத்து உன்னை உன் கடவுள் நோக்கி முன் – தேம்பா:8 40/2
தெளி முகத்து இயம்பிய சீர் இன்று உன்-இடை – தேம்பா:8 40/3
துளி முகத்து அமைந்ததால் துதிப்பர் யாருமே – தேம்பா:8 40/4
முகத்து இயலாத நயத்து நிலா உரு முற்றிய வானவர் சூழ் – தேம்பா:8 80/3
சூல் முகத்து எரிந்த மேகம் சுடர்ந்து இருள் அற சூழ் மின்னும் – தேம்பா:9 72/1
போல் முகத்து இறைவன் தன்னை புதல்வனாய் கருப்பம் பூண்டாள் – தேம்பா:9 72/2
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
நேர் உயிர்த்து அனலி முன் பளிங்கு நேர் முகத்து
ஆருயிர் தோழனும் அலங்கி தோன்றினான் – தேம்பா:9 88/3,4
முதிர் கொள் இன்ப முகத்து விளங்கினாள் – தேம்பா:10 110/4
தத்து எரிந்தன மீன்கள் சூடிய தன்ம நாயகி தன் முகத்து
ஒத்து எரிந்தன கண் களிப்பு எழ உற்று நோக்கிய நோக்கு அறா – தேம்பா:10 131/1,2
மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
வானகத்தே பேர் உவகை பயக்கும் பாலால் வடிவ முகத்து இவன் நல்லோர் தம்மை நோக்கி – தேம்பா:11 53/1
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
நன்று என்னா முகை முகத்து குழவி ஆனான் நவைக்கு இறுதி நவை கொண்டோர்க்கு உறுதி ஆனான் – தேம்பா:11 56/4
உடுத்த வண்ணத்து உள் உள பேர் உவகை பொறித்த முகத்து உலகம் – தேம்பா:12 9/3
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/3
திங்கள் நாண் முகத்து இவர்க்கு இணை அல என சினந்தே – தேம்பா:12 51/3
கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4
ஆரிய முகத்து உறை அங்கண் ஏகினார் – தேம்பா:13 11/2
ஓர் முகத்து அன்னையும் உலந்த தாதையும் – தேம்பா:14 108/2
நீர் முகத்து அமிழ்ந்தி மேல் ஞெமுங்க காண்பரே – தேம்பா:14 108/4
இடி முகத்து ஊற்றும் மாரி இடைவிடா நால்_பான் நாளும் – தேம்பா:14 113/1
படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா – தேம்பா:14 113/2
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3
மடி முகத்து அழிந்த ஞாலம் வயின்-தொறும் நீத்த வாரி – தேம்பா:14 113/4
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
வில் முகத்து அம்பின் சென்று வேந்தர் ஐந்து இறைஞ்சி சொல்வான் – தேம்பா:15 48/1
சொல் முகத்து அடங்கா சீர்த்தி சோசுவன் தூது என்று உற்றேன் – தேம்பா:15 48/2
வன் முகத்து ஒவ்வா நாதன் வணங்கு காபனரை சீய்க்க – தேம்பா:15 48/3
செல் முகத்து உறையின் வை வேல் செரு படை மிடைந்தது என்னோ – தேம்பா:15 48/4
சுளி முகத்து அனைத்தும் கேட்ட சோசுவன் உருமின் சீற – தேம்பா:15 55/1
வெளி முகத்து அமலன் சொல்லும் வெல்லுவாய் வென்று என் ஆண்மை – தேம்பா:15 55/2
தெளி முகத்து எவர்க்கும் தோன்ற தெளிக்குவாய் என்ன கேட்டு – தேம்பா:15 55/3
வளி முகத்து அழலின் பொங்கி வய படை எழுக என்றான் – தேம்பா:15 55/4
களி முகத்து அரசன் ஆர்ப்ப கத முகத்து எதிர்ந்த ஆபன் – தேம்பா:15 86/1
களி முகத்து அரசன் ஆர்ப்ப கத முகத்து எதிர்ந்த ஆபன் – தேம்பா:15 86/1
சுளி முகத்து அழலை தும்மும் துரக மேல் இருவர் தோன்றி – தேம்பா:15 86/2
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
வளி முகத்து அன்ன தூளி மலிந்து எழ உழக்கி பாய்ந்தார் – தேம்பா:15 86/4
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
இட முகத்து இகுலன் ஆர்த்து எரித்த சூளையின் – தேம்பா:15 138/1
தட முகத்து எழும் படை தாக்கும் தன்மையின் – தேம்பா:15 138/2
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால் – தேம்பா:15 138/3
கட முகத்து இபத்து உயர் கனையன் சீறினான் – தேம்பா:15 138/4
அரி இரட்டிய அமர் முகத்து எதிர் அழல் உடற்றிய வதை வளர் – தேம்பா:15 155/2
வரி எதிர்த்து என வலிய சச்சுதன் வரு முகத்து எதிர் நிகலன் வந்து – தேம்பா:15 155/3
இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில் – தேம்பா:15 156/2
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/4
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
வளி முகத்து எழு நதிபதி அலை என வதை உடற்றிய நர_பதி இருவரும் – தேம்பா:15 161/2
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4
கைவரும் ஒரு சிலை கனை எழ வளை முகத்து
ஐவரும் ஒரு பகல் அழியின பினர் இனி – தேம்பா:15 177/1,2
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/2
சேய் முகத்து உயிரின் கான்ற செழும் கதிர் தெளிப்ப மாந்தி – தேம்பா:15 186/3
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
அணி முகத்து அளி இனம் அலம்பி யாழ் செய – தேம்பா:17 9/1
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/3
போர் முகத்து நிகர் இன்றி பொலிந்த வெற்றி புனைந்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:17 29/1
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/2
ஏர் முகத்து வயம் குழைய சிதைந்த தன்மை இனி கேட்டோர் – தேம்பா:17 29/3
பார் முகத்து பெண்மையின் ஓர் பழியும் கேடும் இலை என்பார் – தேம்பா:17 29/4
அணங்கு தேவ மகன் முகத்து ஆறும் என்று – தேம்பா:17 49/1
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/2
புன் முகத்து மனு_மகன் இ நாதன் அ நூல் புரிந்தமையால் – தேம்பா:18 23/3
தன் முகத்து தாள் பணிய உற்றது என்றான் சட்சதனே – தேம்பா:18 23/4
அலை வளர் ஒலியன் ஆர்க்கும் அலர் முகத்து அலர்ந்த காவே – தேம்பா:18 27/4
இணங்கிய மலர் கா அங்கண் எரி முகத்து அனுங்கிற்று அன்ன – தேம்பா:18 29/1
நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1
வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
முனை முகத்து அடித்த தன்மையின் மறையை முருக்கிட பல மதத்தாரும் – தேம்பா:18 39/3
கனை முகத்து உலகும் அலகையும் உடலும் கதத்த நால் பகைகள் மொய்ப்பனவே – தேம்பா:18 39/4
போர் முகத்து அழன்ற வீரர் புகைந்து என புகைந்த கானம் – தேம்பா:19 10/1
ஏர் முகத்து எழுந்த மூவர் எய்திய வேலை தானும் – தேம்பா:19 10/2
தார் முகத்து உவந்த மன்றல் தகும் புது மகளிர் போன்று – தேம்பா:19 10/3
நீர் முகத்து இவர் அன்பு ஆர்ந்த நெஞ்சு என குளிர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:19 10/4
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/4
அ வினை செகுத்த மூவர் அணி முகத்து அருளினாலே – தேம்பா:19 12/3
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
பார் விளை வாழ்வு என பனி முகத்து அழல் – தேம்பா:19 38/3
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
துணி சாயல் மலர் முகத்து துன்னி ஆசி சொற்றினர்-ஆல் – தேம்பா:20 20/4
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
ஆர் முகத்து எனக்கு ஓர் ஐயன் ஆம் நாய்கன் அனைத்துமே உனை அலாது அளித்த – தேம்பா:20 74/1
சீர் முகத்து இன்னாது அவற்கு நான் கருத சிந்தையும் இயலுமோ என்று இ – தேம்பா:20 74/2
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
முற்றுபு கனன்ற முகத்து எழும் வெகுளி முரண் கொடு பூத்திபான் ஆர்த்து – தேம்பா:20 78/1
போர் வளர் சேனை சூழ புகர் முகத்து எருத்தின் பைம்பொன் – தேம்பா:20 99/2
அஞ்ச மின் முகத்து நிற்ப ஆணரன் முகமன் நோக்கி – தேம்பா:20 108/3
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால் – தேம்பா:20 119/1
மணி முகத்து எழுதப்பட்ட வளம் கதை ஒழுங்கின் நோக்கீர் – தேம்பா:20 119/2
பிணி முகத்து இறைவன் செய்யும் பெரும் பயன் அருளின் நாட்டில் – தேம்பா:20 119/3
அணி முகத்து ஒருவன் செய்த அறம் உலகு அளித்தது என்றான் – தேம்பா:20 119/4
நவ்விய முகத்து உறை நாதன் வேண்டினான் – தேம்பா:20 131/3
தொல் முகத்து அதிட்டனும் தொகைத்த மோனரும் – தேம்பா:20 133/1
பொன் முகத்து அடைந்த இ மூவர் போதலால் – தேம்பா:20 133/2
மின் முகத்து இடி என அரற்றி விம்மி மேல் – தேம்பா:20 133/3
செல் முகத்து எழுந்த கா கடந்து செல்கின்றார் – தேம்பா:20 133/4
கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1
போர் முகத்து அளிகள் ஆர்க்கும் பொழில் அகன்று இருவர் போகில் – தேம்பா:21 1/2
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/4
அன்று ஒளி திங்கள் நாண அம் கதிர் முகத்து நல்லாள் – தேம்பா:21 8/1
விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ – தேம்பா:21 9/2
கோள் நெறி முகத்து நாதன் கூர்ந்து அருள் தளிர்த்தல் உள்ளி – தேம்பா:22 12/2
நல் முகம் புதைத்த மீன் போல் நறை முகத்து அலர்ந்த பைம் பூ – தேம்பா:22 18/2
கொழும் தன முகத்து நாதன் குறுக ஒன்று அறியா செம் தீ – தேம்பா:22 21/1
வான் முகத்து வந்து அன்னம் வட்டம் இட்ட பின் – தேம்பா:22 24/1
தேன் முகத்து அலர் தடம் சேர்ந்த பான்மையால் – தேம்பா:22 24/2
கான் முகத்து அலர்ந்த நாடு உலவி காசு அணி – தேம்பா:22 24/3
நால் முகத்து ஒளி நடு நகர் சென்றார் அரோ – தேம்பா:22 24/4
பொன் முகத்து ஒளியை தும்மும் பூம் சுதை உருவம் பூண்ட – தேம்பா:23 14/1
மின் முகத்து எறிக்கும் கற்றை விரி மணி முடியும் தாரும் – தேம்பா:23 14/2
மன் முகத்து அணி பொன் தேரும் மற்று அணி சிறந்த யாவும் – தேம்பா:23 14/3
கொன் முகத்து அலகையோடும் குழைந்து அழிந்து ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 14/4
பணி முகத்து உயிர்கள் கேடாய் பண்டுளி எருமு போற்றி – தேம்பா:23 16/1
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/2
மணி முகத்து இறைவன் தந்த வரத்து உறைந்தன பேய் ஓடி – தேம்பா:23 16/3
துணி முகத்து இவை ஓர்ந்து அன்னார் தொழுதல் விட்டு இருப்ப கண்டேன் – தேம்பா:23 16/4
மொய்த்த நாளி முகத்து அரில் முற்றிய – தேம்பா:23 42/3
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
நாய் முகத்து நின்றன பேய் நவின்றவை கேட்டு அகீதத்தன் – தேம்பா:23 75/1
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2
தீய் முகத்து நகை காட்டி சீதாய்வு மறுத்து உரைக்கும் – தேம்பா:23 75/3
நோய் முகத்து விலங்கு உறையுள் நுழைந்து இறையோன் பிறப்பானோ – தேம்பா:23 75/4
மை முகத்து இவை வகுத்து அரும் பழி கொலை களவும் – தேம்பா:23 97/1
பொய் முகத்து உறும் புரை பல விளையும் ஆறு உணர்த்தி – தேம்பா:23 97/2
நை முகத்து உயிர் நவை உறி கேடு உறீஇ அரசன் – தேம்பா:23 97/3
மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4
வினை வரும் முகத்து அவர் மெலிய வென்ற பின் – தேம்பா:23 120/3
அருள் முகத்து உதித்த நாதன் அவன் என அறியா வண்ணத்து – தேம்பா:24 9/1
இருள் முகத்து உவந்து வெற்றி எளிது என உணர் பேய் சோதி – தேம்பா:24 9/2
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3
மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/4
ஒளி முகத்து இடமும் நீர் உலகும் நீறும் என்று – தேம்பா:24 18/1
இளி முகத்து எங்கணும் எரி செம் தீ எழ – தேம்பா:24 18/2
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 18/3
வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/4
மீன் முகத்து உணர் காட்சியின் மேன்மையான் – தேம்பா:24 61/1
கான் முகத்து அலர் வாய் கனி விண்டு உரை – தேம்பா:24 61/3
வான் முகத்து அமுது ஊறி வழங்கினான் – தேம்பா:24 61/4
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை – தேம்பா:25 1/2
பொன் முகத்து ஒளி புரிசை மா நகரில் ஆயவை நாம் – தேம்பா:25 1/3
சொல் முகத்து இவண் தொடையொடு தொடருதும் உரைத்தே – தேம்பா:25 1/4
மீன் முகத்து அவர் மேவி மீண்டிலர் என கண்டும் – தேம்பா:25 7/1
கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த – தேம்பா:25 7/2
நூல் முகத்து உயர் சீமையோன் உரைத்ததும் நுதலி – தேம்பா:25 7/3
கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4
பிரிந்தது ஓர் நிலம் பெற கொடும் போர் முகத்து இறப்ப – தேம்பா:25 36/1
கால் முகத்து உயர் கல் மலை அனைய வெம் கொடிய – தேம்பா:25 38/1
நூல் முகத்து உரை ஏலியன் நுவன்றவை கேட்டு – தேம்பா:25 38/3
தான் முகத்து இடர் தளிர்ப்ப நொந்து இயம்புதல் உற்றான் – தேம்பா:25 38/4
ஊன் முகத்து உதித்த-போது உலகின் தீது இருள் – தேம்பா:25 44/1
நால் முகத்து ஒழிப்பன் என்று உதிக்கும் நாள் தனில் – தேம்பா:25 44/2
வான் முகத்து உடு நவம் வழங்கும் என்று மெய் – தேம்பா:25 44/3
நூல் முகத்து எழு மறை நுவல்வது ஆய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 44/4
மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய் – தேம்பா:25 53/2
அலை முகத்து ஒளி அவிழும் முத்தொடும் அவிரும் துப்பு என மருளுமே – தேம்பா:25 75/4
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
சீர் முகத்து அவன் தன் நாட்டில் சிந்திய குருதி ஓட – தேம்பா:25 87/2
ஏர் முகத்து ஒரு மாசு இல்லா இளைஞரை கொல்லும் தன்மை – தேம்பா:25 87/3
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச – தேம்பா:26 6/2
ஆண்டகை முகத்து முன்னி அவற்கு அதர் செப்பம் செய்து – தேம்பா:26 7/3
தீய் முகத்து இணங்கிலாது இல்லை செம்_சுடர் – தேம்பா:26 21/1
காய் முகத்து இருள் இலை கழுமும் நீத்தமே – தேம்பா:26 21/2
பாய் முகத்து அணை இலை அன்பு பற்றிய – தேம்பா:26 21/3
வாய் முகத்து அரியது ஓர் வருத்தம் இல்லை-ஆல் – தேம்பா:26 21/4
சூர் முகத்து உரி துணை இலாள் நிகர்ப்பு அரும் துணிவால் – தேம்பா:26 58/1
கார் முகத்து மின் கடுகலோடு அழி பொருள் அளித்த – தேம்பா:26 58/2
நீர் முகத்து நாடு அகன்று கான் ஒளிப்பதே நினைத்தாள் – தேம்பா:26 58/4
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/2
போர் முகத்து உற்ற பேய் புதைய பூதியுள் – தேம்பா:27 2/1
கார் முகத்து இடி என கறங்கி வீழ்ந்து உற – தேம்பா:27 2/2
தார் முகத்து இக்கு என முதல் சொல் சாற்றிய – தேம்பா:27 2/3
ஏர் முகத்து இளவல் அன்று அடி வைத்து ஏகினான் – தேம்பா:27 2/4
நால் முகத்து அருளின் ஆக்கம் நாட்டி மேல் கதியில் உய்ப்ப – தேம்பா:27 16/1
ஊன் முகத்து உறி நான் தேடும் உயிர் என உணர்ந்த நட்பின் – தேம்பா:27 16/2
நூல் முகத்து உணர்த்தி என்ன நுவன்று இறை ஆசி தந்தான் – தேம்பா:27 16/3
தேன் முகத்து அலர் தாள் சூசை சென்னி பூண்டு இறைஞ்சினானே – தேம்பா:27 16/4
என்பு வேண்டினும் இடும் தயை மலர் முகத்து எவர்க்கும் – தேம்பா:27 20/3
விடும் சொல் பூ என விள்ளிய நய முகத்து அருளே – தேம்பா:27 22/3
கால் முகத்து வயிர குன்று ஒப்ப நோயில் கலங்காதான் – தேம்பா:27 44/1
வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை – தேம்பா:27 44/2
தேன் முகத்து மலர் தன் நாட்டு எய்தி கொள்ள சேர் இனத்துள் – தேம்பா:27 44/3
மீன் முகத்து நல்லாளை மகற்கு சேர்ப்ப விழைவுற்றான் – தேம்பா:27 44/4
பூ முற்று முகத்து ஆர்வம் புனை நெஞ்சான் என்ற அசரீயன் – தேம்பா:27 45/1
கரவு அலர் முகத்து இல்லோர் தம் கை கொளும் கொடை வித்து எஞ்சா – தேம்பா:27 75/4
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/3
இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/2
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/2
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி – தேம்பா:27 95/3
ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/4
கூன் முகத்து அடும் விதி கொடுமை ஈது என – தேம்பா:27 104/1
தான் முகத்து ஒரு நகை தரும் சிவாசிவன் – தேம்பா:27 104/2
நூல் முகத்து உரைத்தவை நுதலி தேற்று அரும் – தேம்பா:27 104/3
பால் முகத்து ஒரு மொழி பகர்வ கேள் என்றான் – தேம்பா:27 104/4
சிலை வளர் தட கை வீரன் செரு முகத்து அசனி அன்னான் – தேம்பா:28 4/1
கலை வளர் உணர்வின் காமம் காய் முகத்து அனுங்க மாழ்கி – தேம்பா:28 4/2
விது முகத்து எறித்த கற்றை மிடை இருள் மூழ்கிற்று அன்ன – தேம்பா:28 5/1
பொது முகத்து உரைத்த யாவும் பொது அற தனக்கு என்று உள்ளி – தேம்பா:28 5/2
மது முகத்து உணர்த்தும் நூலால் மனத்து அறம் விரும்பி பின்றை – தேம்பா:28 5/3
முது முகத்து உருத்த காமம் முதிர் வினை ஆற்றா நொந்தான் – தேம்பா:28 5/4
அளி முகத்து இனையவும் பலவும் ஆரியன் – தேம்பா:28 53/1
ஒளி முகத்து உரைத்தவை அவன் உணர்ந்த பின் – தேம்பா:28 53/2
வளி முகத்து அலை என மனத்து அலைந்து அலால் – தேம்பா:28 53/3
தெளி முகத்து உறுதி ஓர் துணிவு தேர்ந்து இலான் – தேம்பா:28 53/4
மீய் முகத்து உடையில் தோன்றும் விசும்பு சூழ் வரையில் தூங்கி – தேம்பா:28 57/1
தூய் முகத்து அலைகள் ஓட்டி துள்ளி வீழ் அருவி போல – தேம்பா:28 57/2
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/3
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4
நூல் முகத்து உரை நலம் நுதல்கிலான் ஒளி – தேம்பா:29 33/1
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/2
வான் முகத்து அசனியான் மனத்தில் ஓர்ந்தவை – தேம்பா:29 33/3
கோன் முகத்து உகந்தனாய் முடிக்கும் கொள்கையான் – தேம்பா:29 33/4
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/2
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/3
ஆய் முகத்து தேறி அயிர்ப்பு அற ஈர உரை வலித்தான் – தேம்பா:29 67/4
பார் இறைஞ்சும் தேவர்கள் எம் படை முகத்து துஞ்சினரோ – தேம்பா:29 69/1
பைம் நிலை மலரின் மூவர் பனி முகத்து எய்தி நின்றார் – தேம்பா:29 81/4
வேல் முகத்து ஒத்த நல் வீர நாவகன் – தேம்பா:29 126/1
நூல் முகத்து ஒத்து என நோக்கி வாமனும் – தேம்பா:29 126/2
தேன் முகத்து அலர்ந்த நெஞ்சு உவப்ப சேர்ந்து தாம் – தேம்பா:29 126/3
வான் முகத்து இரு சுடர் மருள தோன்றினார் – தேம்பா:29 126/4
நீர் முகத்து இரவி கை நீட்டி பொற்பு உற – தேம்பா:30 50/1
பார் முகத்து இரவு இருள் படத்தை நீத்து என – தேம்பா:30 50/2
சூர் முகத்து அழல் துயர் துடைத்து மூவர் வந்து – தேம்பா:30 50/3
ஏர் முகத்து எழுந்த கான் இலங்கிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 50/4
உள் முழுது அருள் முகத்து உகள தோற்றிய – தேம்பா:30 57/1
கதிர் தரும் முகத்து உக இளவல் காட்டினான் – தேம்பா:30 101/4
அளித்தன தலைவன் நானே அவிர் முகத்து இரவி போன்றீர் – தேம்பா:30 130/4
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம் – தேம்பா:30 136/1
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம் – தேம்பா:30 136/1
சீர் முகத்து அலரும் நெஞ்சின் சிலர் துணிந்து அறத்தை செய்வார் – தேம்பா:30 136/2
சூர் முகத்து அலரும் ஊக்க துணிவொடு சிலரே நோற்பார் – தேம்பா:30 136/3
பார் முகத்து ஆசு ஒன்று அல்லால் பயன்படாது இல்லை ஒன்றே – தேம்பா:30 136/4
நளி முகத்து அலர் நல்கிய தேன் எனா – தேம்பா:31 70/1
அளி முகத்து அவன் சொல் அறைந்தால் பகல் – தேம்பா:31 70/2
ஒளி முகத்து இருள் ஓடிய ஆறு போல் – தேம்பா:31 70/3
விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/4
கான் முகத்து அலர்ந்த மது மலர் வடிவோய் களிப்ப நீ உரைத்தவை நாம் ஓர்ந்து – தேம்பா:31 87/1
ஊன் முகத்து எந்தை உற்றது என்று ஐயம் உற்றனம் ஆயினும் வேத – தேம்பா:31 87/2
நூல் முகத்து அரசர் இறைஞ்ச வந்து எங்கும் நுதல்வு_அரும் ஆண்மையில் ஆள்வான் – தேம்பா:31 87/3
வான் முகத்து இறைவன் என்றது ஆய்ந்து அல்லோ வந்தது அன்று என்றனம் என்றார் – தேம்பா:31 87/4
இல்லிய தன்மைத்து உளது அன்றோ என்றான் இள முகத்து அனாதியான் அன்றே – தேம்பா:31 88/4
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4
வில் ஒளி முகத்து முன் விண்டு அலர்ந்து உளம் – தேம்பா:31 95/2
வினை விளைத்தன வெப்பு அற குளு முகத்து உதித்தோன் – தேம்பா:32 14/1
வந்து கீழ் அணி வரும் மணி முகத்து ஒளி – தேம்பா:32 67/2
வேல் முகத்து அசடர் கையால் வீழ்ந்து இறப்பு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/1
நால் முகத்து உறு நோய்க்கு எஞ்சா நயத்து அமைவு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/2
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3
பால் முகத்து அவலம் ஆற்றா பலர் தமை கொல்வார் அன்றோ – தேம்பா:33 1/4
போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத – தேம்பா:33 7/1
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3
சேர் முகத்து அலர்ந்து தேவ திருவுளம் துதித்தல் விள்ளான் – தேம்பா:33 7/4
சுக முகத்து இன்ன ஆய் தொடர் ஒன்பான் பகல் – தேம்பா:34 5/1
நிக முகத்து ஆய் வளன் நிகர் இலா வயத்து – தேம்பா:34 5/2
அக முகத்து ஒரு மறைவு இன்றி அன்று ஒளி – தேம்பா:34 5/3
முக முகத்து இறைமையை முழுதும் கண்டுளான் – தேம்பா:34 5/4
களி முகத்து இணங்கி அன்னான் கடவுளை பணியும் வேலை – தேம்பா:34 13/1
வெளி முகத்து உற்ற காட்சி மின் என மறைந்து தானே – தேம்பா:34 13/2
ஒளி முகத்து இலங்கி சூழ உவப்புற மகனும் தாயும் – தேம்பா:34 13/3
அளி முகத்து இருப்ப நோக்கி அறைதல் பேர் உயிர்ப்போடு உற்றான் – தேம்பா:34 13/4
தீய் முகத்து உலகு அழிவு உறும்-கால் அறம் சினந்த – தேம்பா:35 70/1
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/2
நோய் முகத்து இறந்து அரிய தூது உரைப்ப நீ நுதலி – தேம்பா:35 70/3
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1
தெளி முகத்து இலங்க எடுத்த சீர் உடலை – தேம்பா:35 82/2
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து – தேம்பா:35 82/3
அளி முகத்து இறைஞ்சி அயின்ற நோய் ஒழிந்தாள் – தேம்பா:35 82/4
விருந்தினை கண்டார் முகத்து அளவு இன்றி வினை செய மிடைந்த நோய் அருந்தி – தேம்பா:36 38/1
செயிர் செய் பகை தீர்த்த சிறந்த முகத்து
அயிர் செய் இனிது ஓர் உரை ஆய்ந்து அறைவான் – தேம்பா:36 73/2,3
கோ முரசு அரசன் வீர குன்றனை முகத்து நோக்கி – தேம்பா:36 82/1
ஓர் வயிற்று உதித்து அன நால்வர் ஓர் முகத்து
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/2,3
மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க – தேம்பா:36 129/2

மேல்


முகத்து-இடை (5)

முதிர் முகத்து-இடை மொய்த்தன நோக்கமே – தேம்பா:4 18/4
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4
தீய உள் ஒளித்து இனியவை முகத்து-இடை தீட்டி – தேம்பா:29 97/1
கடி வினை முகத்து-இடை காட்டி நின்றவே – தேம்பா:36 119/4

மேல்


முகத்தே (1)

இருந்த மா இருள் ஈர்த்த ஓர் இரவியின் முகத்தே – தேம்பா:25 35/4

மேல்


முகத்தை (6)

ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/3
நூல் இயல் நுணங்கு கேள்வி நோக்கினார் முகத்தை நோக்கார் – தேம்பா:25 58/1
கனியே பார்த்தான் திரு முகத்தை கண்டான் உவந்தான் அருள் குளித்தான் – தேம்பா:26 47/1
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3

மேல்


முகத்தொடு (2)

ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு
பாசறை பரிப்பு நோய் பதி பயிற்றிய – தேம்பா:10 84/2,3
கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக – தேம்பா:25 75/3

மேல்


முகத்தோடு (1)

சூர் ஆர் முகத்தோடு உரையா துறந்தாள் என்று ஆங்கு உறைந்தார் – தேம்பா:10 43/3

மேல்


முகந்த (2)

இற்று எல்லாம் கலை முகந்த கற்றோர் எஞ்ச ஈட்டிய பின் – தேம்பா:14 97/1
ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி – தேம்பா:16 16/3

மேல்


முகந்து (24)

கொலை முகந்து அழன்ற வேல் கொற்ற தாவிதன் – தேம்பா:3 45/1
தலை முகந்து ஒழுகிய குலம் சகோபு அவன் – தேம்பா:3 45/2
சிலை முகந்து அவிர் நுதல் தேவி நீப்பி இன்பு – தேம்பா:3 45/3
அலை முகந்து உவந்து சூல் அணிந்து உள் ஓங்கினாள் – தேம்பா:3 45/4
அருந்தினார் முகந்து அவா அற கனி மலி காவில் – தேம்பா:12 57/3
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
கலை முகந்து அருந்திய புலமை காட்சியோய் – தேம்பா:13 13/1
அலை முகந்து அருந்திய அருள் என்று உன் பணி – தேம்பா:13 13/2
கொலை முகந்து அரும் துயர் கொண்டும் செய்வல் என்று – தேம்பா:13 13/3
உலை முகந்து அரும் தழற்கு உருகி ஏந்தினாள் – தேம்பா:13 13/4
உலை முகந்து அருந்தும் தீய் நெஞ்சு உரு உற சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 35/1
அலை முகந்து அருந்தி ஐ என்று அழல் முகில் ஆர்த்து மின்னி – தேம்பா:14 35/2
சிலை முகந்து அருந்தி கான்ற சீர் என பெய்த ஆலி – தேம்பா:14 35/3
கொலை முகந்து அருந்தி எங்கும் கொல் உயிர் அளவு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:14 35/4
காய்ந்தால் உலகு எரிக்கும் கண்ணால் கருணை முகந்து
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் தான் யாரோ – தேம்பா:14 90/1,2
ஊன் முகந்து அழன்ற வேலோன் ஓர் நகை சினந்து கொட்டி – தேம்பா:15 41/1
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி – தேம்பா:15 97/1
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
நிசி முகந்து கரி நிறம் மலிந்த அவுணன் நிணம் அருந்த உரி விட நுனி – தேம்பா:15 97/3
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
வேல் முகந்து இவர் வெம் சமர்க்கு அமைகுவர் என்னா – தேம்பா:16 16/1
மீன் முகந்து ஒளி விரி மணி முடி பல அரசர் – தேம்பா:16 16/2
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின் – தேம்பா:16 28/1
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த – தேம்பா:36 93/1

மேல்


முகம் (106)

நீடு அணி மதி முகம் நிழல் செய் மாதரோ – தேம்பா:1 39/2
இ புறத்து அலர்கள் கொய் இளைஞர் வாள் முகம்
மு புறத்து எழுதிய முகைகள் காட்டிய – தேம்பா:1 41/2,3
பணி பழித்து ஒளி முகம் பொறித்த பான்மையே – தேம்பா:3 46/4
தேன் முகம் புதைத்த சூல் செறித்த சீர் கொடு – தேம்பா:3 52/1
கான் முகம் புதைத்து அவிழ் கமல பூ என – தேம்பா:3 52/2
சூல் முகம் புதைத்த சீர் தொகை புறப்பட – தேம்பா:3 52/3
தான் முகம் புதைத்து ஒளி தயங்கும் தாய் அரோ – தேம்பா:3 52/4
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம்
தெள்ளம் காட்டு எழில் தீட்டி வரங்கள் தம் – தேம்பா:4 16/2,3
கார் முகத்து வளைத்தன கார் முகம்
சீர் முகத்து செயம் தரும் காம வெம் – தேம்பா:4 21/1,2
முகம் மலர்ந்து உவந்து அமரர் குடி அமைந்து உறைந்த நகர் முதிர் அநந்தம் உண்ட முறைகள் – தேம்பா:5 149/3
முகம் கலங்க உறும் அரந்தை முடிய மண் தலங்களே – தேம்பா:7 35/4
நளி அமை ஆம்பல் வாய் நளினம் நாண் முகம்
களி அமை நீர் உக காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 100/3,4
விளிப்பனோ சுளிப்பனோ விழைந்த வாள் முகம்
ஒளிப்பனோ தழுவிய உவப்பின் முத்தமும் – தேம்பா:9 105/2,3
முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/4
வாள் நிலா விழி நித்திலம் வார் முகம்
கோணி ஒன்று உரையா குழு நீங்கினாள் – தேம்பா:10 42/3,4
திரு முகம் செறி சுடர் சிறப்பினால் – தேம்பா:10 93/1
ஒரு முகம் செறி ஒளிகள் ஆயிரம் – தேம்பா:10 93/2
தரு முகம் பகல் தருக காலம் ஆய் – தேம்பா:10 93/3
குரு முகம் கொளும் குணக்கு ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 93/4
சீக்கி வாழ்வு இட எய்திய சேய் முகம்
நோக்கினால் சினம் நூக்கு அரிதோ என்றாள் – தேம்பா:10 116/3,4
ஏர் முகம் புதைத்த வில் இவர் செய்து எய்தலால் – தேம்பா:12 32/1
கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/2
ஆர் முகம் புதைத்த இன்பு அருந்தி கூய் குயில் – தேம்பா:12 32/3
சூர் முகம் புதைத்தன தோகை நாணியே – தேம்பா:12 32/4
விருந்தினார் முகம் விரும்பினர் கண்டு என மலர்ந்து – தேம்பா:12 57/1
வருந்தினார் முகம் கண்டு அழு நீர் என மது பெய்து – தேம்பா:12 57/2
பொருந்தினார் முகம் பொலி நகர் புரிசையை கண்டார் – தேம்பா:12 57/4
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/2
மருந்து அட கனி முகம் மகிழ்ந்து நாயகன் – தேம்பா:13 17/1
கான் முகம் புதைத்த கள் மலர் நாட்டில் கலக்கம் உற்று இடம்-தொறும் யாரும் – தேம்பா:14 39/1
வான் முகம் புதைத்த முகில் முழக்கு எஞ்ச மயங்கி ஆர்த்து அலற மற்று யூதர் – தேம்பா:14 39/2
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3
தான் முகம் தந்த காலை சயம் நமக்கு அரிதோ என்றான் – தேம்பா:15 41/4
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3
நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/2
போர் முகம் காண்டலும் புனைந்த வாகையின் – தேம்பா:15 136/1
சீர் முகம் கோடலும் சேர்ந்து ஒன்றாய் புகழ் – தேம்பா:15 136/2
ஆர் முகம் தகும் மறைக்கு அரசன் அன்று தன் – தேம்பா:15 136/3
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/3
வசை உண்டு உற ஒலி பொங்கின மடி வில் முகம் அறவே – தேம்பா:15 145/4
கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4
ஊன் முகம் செறித்த வெம் போர் உடன்று இவை அனைத்தும் செய்தோன் – தேம்பா:15 179/1
வான் முகம் செறித்த வாழ்க்கை வகுப்ப ஈங்கு இளவலாக – தேம்பா:15 179/2
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
தான் முகம் செறித்த அன்பின் தகவு உகும் இவன் தான் என்றான் – தேம்பா:15 179/4
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4
புரிய ஓர் மத புகர் முகம் என எழுந்து ஐயம் – தேம்பா:16 15/3
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4
நால் முகம் தகு ஞாலமும் நெளி தர திரண்டார் – தேம்பா:16 16/4
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/2
போர் முகம் தகும் செயம் இனி பொலிந்த என் – தேம்பா:16 28/3
சீர் முகம் தகும் திறல் சிறப்பிற்று ஆம் என்றான் – தேம்பா:16 28/4
செம் முகம் புதைத்து ஒளி சிகன்ற பின் செயல் – தேம்பா:16 30/1
நும் முகம் தரும் என நூறு நூறுமாய் – தேம்பா:16 30/2
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை – தேம்பா:16 30/3
அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/4
தள்ளி அம் முகம் தர தடம் கொண்டு ஏகினார் – தேம்பா:17 1/4
வான் நிலம் கலந்து உயர் மதிளின் பொன் முகம்
கான் நிலம் கொடியினோன் கனி கண்டான் அரோ – தேம்பா:17 11/3,4
பொருந்தி கை கொடை உய்த்து அவர் பூ முகம்
திருந்தி தீட்டிய தே அருள் கண்டு என் நோய் – தேம்பா:17 48/2,3
கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/2
முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/2
மின் முகம் புதைத்த கொண்மூ விரும்பி மேல் தவழ வானின் – தேம்பா:22 18/1
நல் முகம் புதைத்த மீன் போல் நறை முகத்து அலர்ந்த பைம் பூ – தேம்பா:22 18/2
தன் முகம் புதைத்த பாலால் தயங்கும் ஓர் மரமே அங்கண் – தேம்பா:22 18/3
பொன் முகம் புதைத்த வாயில் புறத்து எழில் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:22 18/4
ஏர் செயும் முகம் மலர்ந்து எயிலின் தூசு மேல் – தேம்பா:22 26/2
ஏழ் முகம் பிரிந்த நீல் என்னும் தீம் புனல் – தேம்பா:22 27/2
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள் – தேம்பா:23 46/3
சேண் முகம் புதைத்த கோயில் தீட்டிய தேவர் காதை – தேம்பா:23 64/1
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை – தேம்பா:23 64/2
நாண் முகம் புதைத்த பின்றை நாணம் அற்று அதை செய்தோரை – தேம்பா:23 64/3
பூண் முகம் புதைத்த மையல் பொலிவொடு வணங்க செய்தேன் – தேம்பா:23 64/4
கை முகம் புதைத்த நாக நீல் முகத்தான் கரோதரன் நக்கு இவை சொல்லும் – தேம்பா:23 98/1
பொய் முகம் புதைத்த வஞ்சனை தொழிலால் புரையுற உணர்ந்த வாய் யாவும் – தேம்பா:23 98/2
மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3
மை முகம் புதைத்த பொய் அறம் காட்டல் வடு புகும் பெரும் தடம் என்றான் – தேம்பா:23 98/4
மருள் சொரிந்து இருண்ட நெஞ்சில் வடு முகம் கூசி கண்டான் – தேம்பா:25 14/4
தன் தாழா முகம் உள்ளவை தந்து – தேம்பா:25 21/2
அப்புறத்து அவன் விடுதி என்று அது இழுத்து அறுத்தனன் அவள் முகம்
துப்பு உற தனி மகவு துண்டு துமித்து உடல் குறை எறிகுவான் – தேம்பா:25 78/2,3
தன் முகம் படிகம் இன்றி தரணியில் காண்பான் இல்லை – தேம்பா:26 113/1
பல் முகம் காட்டும் இன்பம் பற்றலில் திரி தம் நெஞ்சம் – தேம்பா:26 113/2
துன் முகம் தம்மில் தாமே துகள்_அற எவரும் காணார் – தேம்பா:26 113/3
வில் முகம் காட்டும் நூலோர் வெயில் பளிங்கு இன்றி அன்றோ – தேம்பா:26 113/4
வன்னி மின்னிய வாள் முகம் தண்ணமே – தேம்பா:26 151/2
கனி முகம் கண்டுழி வெருவி காந்தை-தன் – தேம்பா:27 116/1
பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான் – தேம்பா:27 116/2
துனி முகம் கண்ட பேய் துறக்கின் மாது இறீஇ – தேம்பா:27 116/3
தனி முகம் காண்டி என்று உளத்தில் சாற்றிற்றே – தேம்பா:27 116/4
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
கோட்பு_அரும் எழில் என கோதையார் முகம்
மீட்பு_அரும் விடம் அதை விழித்து உய்யார் என்றாய் – தேம்பா:28 45/1,2
மருண்டு இருண்டு உயிர் கெட மயல் செய் வாள் முகம்
உருண்டு உருண்டு எறிந்த வெண் தலை அது ஓர்ந்து உளம் – தேம்பா:28 49/2,3
நெஞ்சே கொள் பிணியை முகம் தந்து என்ன நின் முகமும் – தேம்பா:29 51/1
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால் – தேம்பா:29 111/2
தகை அணிந்த முகம் தரும் யூதர் தம் – தேம்பா:30 99/3
நீர் வழி முகம் கெட நேடி அஞ்சினார் – தேம்பா:31 16/4
புள் அம்பு ஆடியது ஒத்து அவன் பூ முகம்
விள் அம்பு ஆடிய என் விழி பேர்கிலேன் – தேம்பா:31 77/3,4
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3
காட்டிய முகம் நகை கதிர் பொன் பாவைகள் – தேம்பா:36 127/2

மேல்


முகமன் (6)

காவி உண்ட அருள் கண்ணினார் முகமன் நோக்கலின் ஆங்கு – தேம்பா:6 69/1
சென்று எழுந்த நல்லோரை முகமன் நோக்கி தீ அலகை இனத்தினுடன் இடத்தில் அஞ்சி – தேம்பா:11 46/2
மூ உலகும் பொது அற ஆள் முதிர் கருணை வேந்து இவரை முகமன் நோக்கி – தேம்பா:11 115/1
பண்டு அருமறையோர் யாரும் பரிவு எழீஇ முகமன் கூற – தேம்பா:12 100/2
அஞ்ச மின் முகத்து நிற்ப ஆணரன் முகமன் நோக்கி – தேம்பா:20 108/3
நறை கெழும் அலங்கல் மார்பன் நயப்புற முகமன் நோக்கி – தேம்பா:28 8/2

மேல்


முகமாய் (1)

சொரிந்த நெடும் பொழில்-கண் மெலிந்து வாடும் துயர் முகமாய்
திரிந்த வண்ணம் தான் இறைஞ்சும் தெய்வம் சென்று எதிர்ப்ப – தேம்பா:29 24/2,3

மேல்


முகமுடன் (1)

கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன்
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/1,2

மேல்


முகமும் (4)

வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும்
கொல் வாய் உகு கறை தாறு இல கொடி தாய் அமர் எழும்-ஆல் – தேம்பா:15 143/3,4
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும்
அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/2,3
நெஞ்சே கொள் பிணியை முகம் தந்து என்ன நின் முகமும்
நஞ்சே கொள் வினை உள் நாட்டிற்று என்ன நல்கும் அதே – தேம்பா:29 51/1,2

மேல்


முகமே (1)

சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/4

மேல்


முகமொடு (2)

எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு
வரிகளை அமைத்த தேரின் உயர் எழும் வடுவன் எதிருற்று உலாவ மலைகுவார் – தேம்பா:24 32/3,4
துயர முகமொடு தசையை உணஉண உதிரம் உமிழுவர் சொரியவே – தேம்பா:24 40/4

மேல்


முகமோ (4)

புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2
படம் புனைந்த பூம் சுனை நாட்டின் மூதூர் பார் முகமோ
வடம் புனைந்த மார்பு அணியோ மணியோ வைய வனப்பு அவிக்கும் – தேம்பா:27 38/1,2
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1

மேல்


முகலி (1)

உள்ளலின் முகலி மா நகர் உற்றார் அரோ – தேம்பா:27 49/4

மேல்


முகன் (4)

மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன் – தேம்பா:7 36/1
சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து – தேம்பா:15 116/1
நாய் முகன் நவின்றவை நகைத்து இவனை நாளும் – தேம்பா:23 46/1
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4

மேல்


முகனை (1)

விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை
நெஞ்சே நனி பேண் இல நீங்கினனே – தேம்பா:31 59/2,3

மேல்


முகனொடும் (1)

காய் முகனொடும் கஞலி நோக்கிய கதத்தான் – தேம்பா:23 46/2

மேல்


முகனோடு (1)

எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும் – தேம்பா:10 68/3

மேல்


முகிண்டு (1)

வாழி முகிண்டு இல பூ அனை கன்னிய மாதரை ஆள் அரசே – தேம்பா:8 77/3

மேல்


முகிப்ப (1)

நேர் எழு துணை மணம் முகிப்ப நீர்த்த தன் – தேம்பா:5 41/2

மேல்


முகியா (1)

தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா
வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/1,2

மேல்


முகில் (105)

நீர் புறம் கொடு நீல் முகில் முழங்கின-மாதோ – தேம்பா:1 2/4
மிடை என சொரி வியன் முகில் வரைவு இல பொழிவ – தேம்பா:1 3/4
தடித்த நீல் முகில் தவழ் தலை பொலிந்த பொன் மலையே – தேம்பா:1 4/2
ஆலை ஆர் புகை முகில் என்று ஆர்ப்பு எழ – தேம்பா:1 19/1
ஆம் உறை முகில் என அளிக்கும் வான் பொருள் – தேம்பா:2 37/1
மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4
முடியொடு முகில் உற முயல்வன நகரம் – தேம்பா:2 60/4
முறை வழங்கிய கால் மறை பகைத்தனர் முகில் நின்று – தேம்பா:3 9/2
ஆலியால் கரிந்து அகல் முகில் உருக்கொடு வேய்ந்த – தேம்பா:3 10/3
துளி சிறை செயும் முகில் புகும் இரு மலை சுமந்த – தேம்பா:3 11/1
நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1
கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல் – தேம்பா:3 30/1
இளைத்தன திரு கொடு வளரும் மாட்சியை இயற்றிய முகில் படர் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 24/4
சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4
கற்றை மலி சோதி கருள் முற்று முகில் புக்கு அனைய – தேம்பா:5 150/2
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1
உறுமை ஆர் முகில் உறை இரந்து உயிர்க்கு எலாம் உகுத்த – தேம்பா:6 66/3
தீ ஒத்த ஆகுலம் தீர்த்து உளம் குளிர வண் முகில் ஆய் – தேம்பா:6 67/2
சீலம் முற்றிய சினை முகில் பொழிந்தன போன்றே – தேம்பா:6 72/4
நெடிது நாள் வெளி மூடிய நீல் முகில்
கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/1,2
மலையின் உயர் இன முகில் அதிர்வன என மலிய முழகின இனியன ஒலியொடு – தேம்பா:8 64/3
துளி கொள் முகில் என மண மலர் மது மழை சொரிய அடி இணை தொழுகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 68/4
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
மின்னிய முகில் துளி விட்டு எனா மிளிர் – தேம்பா:9 92/2
முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/4
பின் அன்ன முகில் உறை பெய் அன்ன சூசை பெரிது அழுது – தேம்பா:10 64/3
விண்ணின் நீர் முகில் மின் என நோக்கலோடு – தேம்பா:11 16/3
முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
குன்று அளாவிய குன்று இல முகில் பொழி மழை போல் – தேம்பா:11 101/3
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
உறை ஒண் வடிவம் கொள் முகில் போல் உடல் கொள் இறைவன் ஏந்தினரே – தேம்பா:12 4/4
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
தண் துளி முகில் சூழ் வெற்பை தகு மறை வடிவாய் நோக்காய் – தேம்பா:12 16/2
பரு இலார் மனம் என முகில் பரந்து நூல் – தேம்பா:12 30/1
மின்னிய முகில் சூழ் பொன் மலை தழுவி வேய்ந்து என விசும்பினை தாவும் – தேம்பா:12 58/1
புதை நல இருள் கொள் முகில் நெடும் கூந்தல் பொறுத்து உயர் கோபுர முகத்தில் – தேம்பா:12 61/2
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/2
நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால் – தேம்பா:13 11/3
மணி வளர் முகில் தண் ஊர்தி வான் உடு கொடி தண் திங்கள் – தேம்பா:13 25/1
அருத்தி எழு துன்ப முகில் ஆர்த்து உமிழ் கண் மாரி – தேம்பா:14 3/2
அலை முகந்து அருந்தி ஐ என்று அழல் முகில் ஆர்த்து மின்னி – தேம்பா:14 35/2
வான் முகம் புதைத்த முகில் முழக்கு எஞ்ச மயங்கி ஆர்த்து அலற மற்று யூதர் – தேம்பா:14 39/2
ஆக்கிய படத்தில் ஆர்த்த கார் முகில் விட்டு அடைத்தனன் மதுகையின் வல்லோன் – தேம்பா:14 45/4
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
தூவிய முகில் என தோன்றுவான் என்றார் – தேம்பா:14 82/3
எள்ளிய உலகு எலாம் எஞ்ச கார் முகில்
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து – தேம்பா:14 100/2,3
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
மைத்து அலை ஆர் முகில் உலகின் வான் உலகின் மேல் உயர்ந்தோன் – தேம்பா:15 5/2
நிமிர்தம் பாய்ந்து முகில் பாய்ந்த நேரார் வைகும் நகர் கண்டார் – தேம்பா:15 13/4
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
அழல் எழ வளைத்த சாப இரு முகில் அளவு_இல பனித்த பாண மழையொடு – தேம்பா:15 110/1
இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில்
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/2,3
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
கனை முதிர் அரவொடு கரு முகில் பரவலின் – தேம்பா:15 169/3
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2
நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை – தேம்பா:18 35/3
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
நல்கா திரு நல்கிய மலை வான் நண்ணி முகில் தோய் முடி சேர்ந்தான் – தேம்பா:19 34/4
வார் ஏந்தி முகில் புதைத்த வயிர குன்றும் குன்றும் அன்றோ – தேம்பா:20 27/2
சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/4
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
துளி ஆர் முகில் உற மீ விசை துற ஒட்டின பலவும் – தேம்பா:21 33/3
என்றலொடு நொந்து முகில் ஈன்ற உரும் என்னா – தேம்பா:23 48/1
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
நடவிய வயத்த தேரும் வெறி இனம் நகுவ அழல் பற்றி நீற முகில் புழை – தேம்பா:24 36/3
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1
வற்றியே முகில் மாரி செய் வாரியால் – தேம்பா:26 27/1
துளி கொள் கார் முகில் தோன்ற ஈங்கு அகவி வாழ்ந்து ஆடும் – தேம்பா:26 74/3
மு மழை மதியில் பொய்யா முகில் என அருளின் வாய்ந்த – தேம்பா:27 11/1
மின் சுடர பொழி முகில் போல் புற நாட்டு அன்னார் விளக்கு ஆகி – தேம்பா:27 42/1
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில்
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/2,3
இலைகள் எண்ணி முகில் துளி எண்ணி நீர் – தேம்பா:28 110/1
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 32/2
வானகம் மிளிர் மீன் வாகை மணி முகில் ஊர்தி கொண்டு – தேம்பா:30 37/3
வெய்ய ஆய் முகில் தவழ் வெற்பில் யாது என – தேம்பா:30 104/2
ஓதை பெய் முகில் அறும் உச்சி பீட மேல் – தேம்பா:30 111/3
தூசு அனை மின்னி ஆடும் துளி முகில் தவழ்ந்து சூழ – தேம்பா:30 123/1
மின்னும் கரு முகில் ஒலியே மெலி தர – தேம்பா:30 156/2
தெருளில் வீங்கிய சீர் முகில் கையினான் – தேம்பா:31 67/3
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/4
இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4
முகை விரிந்த மணி முகில் மூடி அ – தேம்பா:36 16/3
கூடு ஆர் முகில் ஆர்த்தன கோடை என – தேம்பா:36 64/1
பொன் நாகம் அணி முகில் பூம் புகை சூழ் தேக்கும் மண்டபத்தில் – தேம்பா:36 100/3
அள்ளுற மணி பூம் புகை முகில் சூழ அருள் உற நடந்ததே இரதம் – தேம்பா:36 111/4

மேல்


முகில்-இடை (2)

பயிற்றிய முகில்-இடை பரந்த பால் மதி – தேம்பா:2 17/1
ஆர்த்தன முகில்-இடை அவிர் வில் மானுமே – தேம்பா:2 20/4

மேல்


முகில்கள் (2)

புரையுழி முகில்கள் நீர் பொழிய நாழிகை – தேம்பா:14 101/2
சீல நீர் கரு முகில்கள் மின்னி ஆர்த்து செய் அரவும் – தேம்பா:30 19/1

மேல்


முகிலாக (1)

சிரகம் கொள் தூய முகிலாக இன்று திரி நாதன் என்று தொழுதான் – தேம்பா:14 137/4

மேல்


முகிலில் (2)

முகிலில் தோய் வரை மொய் புயம் ஓங்க நான் – தேம்பா:9 54/3
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3

மேல்


முகிலின் (9)

கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின்
பேர்த்த கோடை நாள் பேர் இடி என உரை செய்தான் – தேம்பா:3 26/3,4
மேல் நேர் உள முகிலின் துளி மேல் நேர் கணை விழவே – தேம்பா:14 60/2
முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின்
அ நேரினர் இன்ன நேரினர் அன்ன நேரினர் அலை மேல் – தேம்பா:14 61/1,2
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
உறையின் ஒலியொடும் முகிலின் ஒலியொடும் உவரி ஒலி மெலிவன எனா – தேம்பா:24 41/4
சால் வளர் முகிலின் வேழம் சந்தனம் மேய்ந்து சீற – தேம்பா:30 124/1

மேல்


முகிலினும் (1)

முற்றை ஆர் மணி பொன் முத்து அலர் வழங்க முரசு இனம் முகிலினும் முழங்க – தேம்பா:36 110/3

மேல்


முகிலும் (3)

தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா – தேம்பா:2 64/1
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/2
அனைவரும் புகழும் ஓதை அலையும் நீல் முகிலும் ஆற்றா – தேம்பா:30 80/4

மேல்


முகிலுள் (1)

துகிலொடும் ஏந்தும் குழவி அம் முகிலுள் தோன்றிய மதி என தோன்றி – தேம்பா:12 63/3

மேல்


முகிலே (4)

தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/1,2
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/3,4
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே – தேம்பா:15 185/2

மேல்


முகிலொடு (1)

மின் முதல் முகிலொடு விசும்பு யாவையும் – தேம்பா:24 47/1

மேல்


முகிலொடும் (2)

இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1

மேல்


முகிலோ (2)

அதிரும் ஒலியால் வெருவு உய்த்தே அவனி உவப்ப பெய் முகிலோ
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/2,3
இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1

மேல்


முகிலோடு (1)

கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/1,2

மேல்


முகிழ்த்த (1)

முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2

மேல்


முகிழ்ந்து (2)

முகத்தின் தாமம் முகிழ்ந்து என பார்த்த-கால் – தேம்பா:31 69/1
முன்னம் அன்று முகிழ்ந்து என ஓங்கினேன் – தேம்பா:31 76/4

மேல்


முகிழம் (1)

மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1

மேல்


முகிழா (1)

செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர் – தேம்பா:25 89/3

மேல்


முகிழாத (1)

நீய் முகிழாத நறா மலர் நீ நிறை நூல் நிகரா உரு நீ – தேம்பா:8 75/4

மேல்


முகுளம் (1)

மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/2

மேல்


முகை (36)

காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/2
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4
முகை உற்று ஆய முறுக்கு அவிழ்ந்து ஆம் அரோ – தேம்பா:7 46/4
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/3
முகை செய் மேனி தழுவி முத்து இட்டலும் – தேம்பா:10 120/3
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
நன்று என்னா முகை முகத்து குழவி ஆனான் நவைக்கு இறுதி நவை கொண்டோர்க்கு உறுதி ஆனான் – தேம்பா:11 56/4
மட்டு வாய் விளா மணி முகை மணம் உயிர்த்து அன்ன – தேம்பா:11 88/1
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
சிந்துர முகை மணி துகளின் தீர்ந்தன – தேம்பா:12 42/2
மீன் பரப்பு என முகை விண்ட மற்றையும் – தேம்பா:12 43/1
கான் நில முகை விண்டு அன்ன கனிந்த புன் முறுவல் கொட்டி – தேம்பா:12 95/3
அண்டரும் புடையில் சூழ அணி முகை மகவை ஏந்தி – தேம்பா:12 100/3
பூம் தாம கொம்பு அனையாள் பூத்த பைம் பூ முகை முகத்தில் – தேம்பா:13 2/1
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
பொன் கலத்து அலர் முகை பொழிந்த வாசனை – தேம்பா:20 3/1
கான் ஆர் மலர் முகை கண் விழித்து நோக்கி கனி நகைத்த – தேம்பா:20 15/1
மோட்டு இளம் தேறல் தூவி முகை தரு ஒழுங்கின் சூழ – தேம்பா:20 38/1
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து – தேம்பா:20 72/2
இடை ஆயின பல பூ முகை இனம் நக்கு என மலர – தேம்பா:21 31/3
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4
செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர் – தேம்பா:25 89/3
வளி விள்ளா முகை கொய்து என மாய்ந்து தேன் – தேம்பா:25 95/1
துளி விள்ளா முகை தேம் தொடை ஆக நீ – தேம்பா:25 95/2
தூ புரி முத்து அணி தோன்ற சூழ் முகை
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய் – தேம்பா:26 23/2,3
முன்பு காண்டு இல முகை மது மொழி நலம் உரைப்பான் – தேம்பா:27 20/4
வரிந்த மயில் அகவி மலர்ந்த முகை வாய் மது ஊழ்த்து – தேம்பா:29 24/1
முகை உடைத்து உதிர்த்தன மொய்த்த வண்டு அரோ – தேம்பா:30 55/4
முகை அணிந்து அளி மொய் புவி கூந்தலின் – தேம்பா:30 99/1
முகை மலி முல்லையார் மொழிய கேட்டலும் – தேம்பா:30 148/3
தேன் தோய் முகை முக செல்வன் புகுதுக – தேம்பா:30 153/1
புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/4
முகை விரிந்த மணி முகில் மூடி அ – தேம்பா:36 16/3
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில் – தேம்பா:36 111/1

மேல்


முகைகள் (6)

மு புறத்து எழுதிய முகைகள் காட்டிய – தேம்பா:1 41/3
தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/2
மீன் நக தரு எலாம் முகைகள் விள்ளலே – தேம்பா:12 29/2
ஓர் தவழ் முகைகள் தண் தாது இழிந்த தேன் இனிமை வெஃகி – தேம்பா:18 25/2
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3

மேல்


முகைகளோ (1)

பாளையில் துவன்ற முகைகளோ தம்மில் பதைப்ப உள் நெருங்கிய தன்மை – தேம்பா:28 90/3

மேல்


முகைத்த (7)

அங்கு அயல் திரா மரம் முகைத்த தாம் அரோ – தேம்பா:12 41/4
சிந்துரம் மணத்தொடு முகைத்த சீலமே – தேம்பா:12 42/4
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி – தேம்பா:20 33/2
முகைத்த பல் மலர் முருக்கிய நீத்தமும் கொடிதோ – தேம்பா:25 37/2
முன் நாள் சொன்ன நிலை நோக்கின் முகைத்த என் நாட்டு என் குலத்தே – தேம்பா:27 126/3
முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/4
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து – தேம்பா:30 123/2

மேல்


முகைத்தன (1)

முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/2

மேல்


முகைத்து (2)

கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/4

மேல்


முகைப்பன (1)

முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3

மேல்


முகையின் (2)

தேன் நில முகையின் நின்ற திரு நர_தேவன் கேட்டு – தேம்பா:12 95/2
முகையின் முற்றிய வாசம் எனா முதிர் – தேம்பா:26 31/1

மேல்


முகையோடு (1)

அனைவரும் உவப்ப கன்னிமை முகையோடு அம் கனி கனிந்து என மரியே – தேம்பா:34 46/2

மேல்


முங்கம் (1)

முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3

மேல்


முசலம் (1)

அனையவே முசலம் திண் கை அடி உரல் செவிகள் சூர்ப்பம் – தேம்பா:28 70/2

மேல்


முசுக்கள் (1)

மா-இடை முசுக்கள் துஞ்ச மருள்-இடை இரவு துஞ்ச – தேம்பா:18 28/3

மேல்


முட்ட (1)

அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4

மேல்


முட்டி (1)

சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4

மேல்


முட்டிய (1)

மங்குல் முட்டிய மாடம் எவன் செயும் – தேம்பா:9 39/1

மேல்


முட்டினான் (1)

உரி இரு வகுப்பில் விட்டு உருமின் முட்டினான் – தேம்பா:15 134/4

மேல்


முட்டு (3)

முட்டு இரட்டின முரண் தகர் பெடை – தேம்பா:1 27/1
முட்டு ஆசையை உற்று எங்கணும் உற்றால் முனி தானோ – தேம்பா:4 54/2
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3

மேல்


முடங்கலே (1)

முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/4

மேல்


முடங்கு (1)

முரிந்துளி துணிவு இல் ஆம் என முடங்கு ஒளி – தேம்பா:7 90/2

மேல்


முடவர்க்கும் (1)

பாண் நெறி வழுவாது ஆடலே இன்பம் பயக்கும் ஆம் முடவர்க்கும் போல – தேம்பா:20 69/1

மேல்


முடவற்கும் (2)

பாடலோடு இயைந்த ஆடல் முடவற்கும் இன்பம் பயந்து என கோல் – தேம்பா:26 163/1
ஆடலே முடவற்கும் இனியது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:29 122/3

மேல்


முடவன் (1)

இருதி நூல் முடவன் கேட்டது என்ன நான் கனிந்தது அல்லால் – தேம்பா:28 7/3

மேல்


முடவு (1)

முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும் – தேம்பா:28 63/3

மேல்


முடி (84)

கதிர் செயும் முடி கலன் கழிந்து மன்னவர் – தேம்பா:1 43/3
தூவலின் பகல் செய் பைம்பொன் சுடர் முடி சூழ்ந்தது என்ன – தேம்பா:2 11/2
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/2
எரிந்தன கலனொடும் இரும் பொன் மா முடி
திரிந்தன வயின்-தொறும் தெளிந்த நண்பகல் – தேம்பா:2 25/2,3
மரு கொடு மிளிர் அலர் மருவிய முடி சூழ்ந்து – தேம்பா:2 53/1
கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில் – தேம்பா:3 33/1
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
மீன் தான் ஓர் முடி சென்னி நிலம் புல்ல முழந்தாளை விரும்பி ஊன்றி – தேம்பா:5 33/2
முடி ஒத்து அலர்ந்த மதி நாண முதிர்ந்த பைம்பொன் – தேம்பா:5 77/3
கண் ஆவி ஆய கடி மீன் முடி கவ்வி நல் தாள் – தேம்பா:5 84/2
மின் தூவி நிலா முடி வேய்ந்ததுவே – தேம்பா:5 110/4
வேய்ந்த மணம் இனி மேவி முடி தரல் வேத முறை என ஓதினான் – தேம்பா:5 117/4
கண முடி கன்னி உள்ளம் கனிவு இயைந்து அமைய கஞ்ச – தேம்பா:7 4/2
முடி துளவு எழில் முற்றின ஞாலமே – தேம்பா:7 50/4
வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய் – தேம்பா:8 1/2
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1
மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை – தேம்பா:9 131/2
பொன் மாண்ட முடி தாவின் பொலிவு அமைந்த எம் குலத்தோர் – தேம்பா:10 12/2
கோள் மின்னும் முடி தாழ கொழுநனை தான் தொழ அவனும் – தேம்பா:10 15/2
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
முடி மொய்த்து உறை முன் பெடை தாங்குவன – தேம்பா:11 67/4
கணத்து இனங்களை முடி புனை கன்னி அம் தாயும் – தேம்பா:11 95/2
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி – தேம்பா:12 6/3
மீன் நிலை முடி தாள் சேர்த்தி மெய்யனை தொழுதாள் தாயே – தேம்பா:12 19/4
மின்னி ஆர் உடு முடி வேய்ந்த நாயகி – தேம்பா:12 30/3
அம் கண் மாதர் கட்டு அவிழ்த்து செந்நெல் முடி நடுவார் – தேம்பா:12 51/2
முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள் – தேம்பா:14 56/1
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
பிறை புதைத்தன முடி விழ உளம் அறு பிணி புகைத்தன இறையவன் அலறி நல் – தேம்பா:15 164/1
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
முடியொடு முடி பட வரை முனைவன என – தேம்பா:15 170/1
எல் வழங்கிய இரு முடி அரசர் எண் அரிதே – தேம்பா:16 8/4
தோரன் யாக்கனன் சுடர் முடி இலேபுவன் எரிக்கோன் – தேம்பா:16 9/2
மீன் முகந்து ஒளி விரி மணி முடி பல அரசர் – தேம்பா:16 16/2
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
நல்கா திரு நல்கிய மலை வான் நண்ணி முகில் தோய் முடி சேர்ந்தான் – தேம்பா:19 34/4
மீன் சொரிந்த முடி வேய்ந்து ஒளிர் தாயும் – தேம்பா:21 14/1
வாமம் சூழ் முடி அணி மன்னன் வீற்று உறை – தேம்பா:22 25/2
முடி கொண்டான் மூ உலகு ஓர் மூ விரலால் கொண்டானோ – தேம்பா:23 76/4
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
நாறிய மணியின் வாய்ந்த நன் முடி பெயர்தற்கு அஞ்சி – தேம்பா:25 18/1
பகைத்து வந்தவன் பழி அறுத்து உன் முடி பெயரா – தேம்பா:25 31/3
மின் உயிர் மணி முடி வேய்ந்த பாத்திபன் – தேம்பா:25 39/2
போழ் வினையாயினும் முடி புரந்திட – தேம்பா:25 40/1
பொன் வளர் முடி நலம் புனைவது ஆயினார் – தேம்பா:25 53/4
வேற்று அரசு இனம் முடி விளக்கும் தாளினான் – தேம்பா:29 56/2
அருள் புரிந்த தூது உரைத்தேன் ஆர்ந்த மணி முடி நல்லோய் – தேம்பா:29 71/1
அன்று உச்சி முடி கவிழ அவற்கு ஆங்கு ஆயவை கேண்மோ – தேம்பா:29 73/4
தெள் உற அகன்ற மார்பில் சித முடி தாயும் தானும் – தேம்பா:30 3/2
முடி கான் மலரும் முளி நீர் மலரும் – தேம்பா:30 30/3
மீன் தோய் மிளிர் முடி வேய்ந்தாள் புகுதுக – தேம்பா:30 153/2
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/2
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
முடி மணி துளங்கவும் மார்பின் மொய்த்து உலாம் – தேம்பா:32 66/1
பொன் மலை முடி உறை சுடரை போலுவார் – தேம்பா:32 68/4
பொருள் பாய்ந்த முடி சூடி ஆகிலப்புள் விருது ஏந்தி பொலிந்து ஆங்கு உள்ளோர் – தேம்பா:32 73/2
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2
கெடக்கெட தந்து வான் மேல் கேழ் முடி சூடி நிற்பார் – தேம்பா:32 95/4
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2
கோன் அளித்த முடி குடம் சூடி நீ – தேம்பா:36 11/2
மின் ஆர் மணி ஆர் முடி சூட்டல் வேண்டும் ஐயா என பணிந்தான் – தேம்பா:36 26/4
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4
விண் நின்ற ஆர் ஒளி விஞ்சிய மா முடி சூழ் – தேம்பா:36 49/2
மண் திக்கில் எலா முடி மன்னவர் வந்து – தேம்பா:36 71/3
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3
நெஞ்சில் துஞ்சா மின் முடி சூட்டல் நினைவுற்றேன் – தேம்பா:36 79/4
மா முரசு ஒழிப்ப சொல்லும் வளன் முடி பத்தாம் நாளில் – தேம்பா:36 82/2
விலை வரம்பு அற்று அமைத்த முடி வேந்தர் வேந்தன் தொழுது அணிந்தான் – தேம்பா:36 101/4
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3
மழை வழங்க முடி அணி அணிந்த எனையவர் நிதி மழை வழங்க நிறை கலை அணிந்த மறையவர் துதி – தேம்பா:36 103/2
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4
இறை அணி முடி கொண்டான் இனி நாம் இ இறைக்கு அணி ஆகுதும் என்பார் – தேம்பா:36 115/4
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2
உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய் – தேம்பா:36 123/3

மேல்


முடிக்கு (3)

முலைகள் ஆம் என மலை முடிக்கு மேல் – தேம்பா:4 7/1
கான் அயில் மலர் முடிக்கு ஆய காட்சியால் – தேம்பா:18 9/2
அன்று எழு முடிக்கு இணை அணிந்து தொழு சூசை – தேம்பா:35 35/2

மேல்


முடிக்கும் (1)

கோன் முகத்து உகந்தனாய் முடிக்கும் கொள்கையான் – தேம்பா:29 33/4

மேல்


முடிக்குவன் (1)

அன்னான் முடிக்குவன் என்றான் அன்று இறையோன் – தேம்பா:31 11/4

மேல்


முடிக்குவான் (1)

விள்ளிய உளத்து உணர் வினை முடிக்குவான் – தேம்பா:14 83/4

மேல்


முடிகள் (3)

மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள்
வடி வாளியொடு உரம் அற்று உகும் வடிவு உற்ற அணி மணிகள் – தேம்பா:14 56/1,2
முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3

மேல்


முடிகளும் (1)

கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2

மேல்


முடித்த (5)

முடித்த நஞ்சினால் முதிர் செயிர்க்கு உளத்து இருள் மொய்ப்ப – தேம்பா:5 3/2
முடித்த திங்களை தொடுத்து உடுக்கள் உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 9/4
உகம் உக முடித்த நாளின் வளி என உருள் உருள் முடுக்கு சோணன் அலமர – தேம்பா:15 112/1
மை வகை கொடுமையால் யாம் வஞ்சமே முடித்த பாவம் – தேம்பா:20 113/3
முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன் – தேம்பா:26 91/3

மேல்


முடித்தது (1)

வாடிய குறை ஒன்று இன்றி வனப்பு உற முடித்தது அன்றோ – தேம்பா:28 61/4

மேல்


முடித்தலால் (1)

தீய தம் வினை தீயர் முடித்தலால்
தூய நல்வினை சூழ்ந்து முடித்து அருள் – தேம்பா:26 181/1,2

மேல்


முடித்தலின் (1)

முன் தான் தொழுது ஏவல் முடித்தலின் ஆம் – தேம்பா:36 54/3

மேல்


முடித்தவர் (1)

பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம் – தேம்பா:28 82/3

மேல்


முடித்தற்கு (1)

கூறிய உரைகள் கோட்டி குணித்தவை முடித்தற்கு ஒல்கா – தேம்பா:25 18/3

மேல்


முடித்தன (1)

முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2

மேல்


முடித்தான் (1)

மொய் கொள் உணர்வோடு உரை கொண்டே முதலோன் மேல் வாய் துதி முடித்தான் – தேம்பா:26 48/4

மேல்


முடித்தான்-ஆல் (1)

ஒன்று என்று இவரை மணத்து ஒன்ற உள்ளத்து உள்ளி முடித்தான்-ஆல் – தேம்பா:5 24/4

மேல்


முடித்திட (1)

வெய்ய நெஞ்சு உணர்ந்த தீ வினை முடித்திட
மைய நெஞ்சு உணர்வினோன் வளனை அண்டினான் – தேம்பா:29 96/3,4

மேல்


முடித்து (5)

மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர் – தேம்பா:7 4/1
வேண்டும் ஓர் வினை வேண்டும் என்றால் முடித்து
ஆண்டும் ஓர் தனி கோல் அரசான் எரி – தேம்பா:11 27/1,2
அழல் எழ வளைத்த சாபம் நிமிர் இல அரை நொடி முடித்து இலாது விடு கணை – தேம்பா:24 33/1
தூய நல்வினை சூழ்ந்து முடித்து அருள் – தேம்பா:26 181/2
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1

மேல்


முடித்தேன் (1)

முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3

மேல்


முடிதர (3)

மன்றலை முடிதர அங்கண் வைகிய – தேம்பா:5 44/2
ஏந்த மறை முறை ஏது இல் முடிதர ஏது இல் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 118/4
ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2

மேல்


முடிதல் (1)

மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/3

மேல்


முடிந்த (2)

கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
முன் இருந்தனர் காலம் முடிந்த பின் – தேம்பா:23 37/1

மேல்


முடிந்து (1)

முருக்கும் காலமே முடிந்து போய் அருள் – தேம்பா:14 13/2

மேல்


முடிப்ப (4)

செம் தாள் நோக பணி நீ செய்யாது அடியேன் முடிப்ப
தந்து ஆள்பவே தயை செய்து அருள்வாய் என்றான் முனிவன் – தேம்பா:9 15/3,4
முயலாது ஒன்று உண்டு என்றால் முடுகி முடிப்ப கேட்பாள் – தேம்பா:9 24/1
மன்ன நம் மணம் வாய்ந்து முடிப்ப முன் – தேம்பா:9 50/1
தன் செய்கை நெடு நாளும் தாம் முடிப்ப வரம் பெற்று – தேம்பா:28 77/2

மேல்


முடிப்பாய் (1)

நின் ஒளி குன்றா நின் மறை குன்றா நினைத்த நின் அருள் தொழில் முடிப்பாய்
மன் ஒளி மதுகையோய் என கண்ணீர் மலர் அடிக்கு அணி என புனைந்தான் – தேம்பா:18 42/3,4

மேல்


முடிய (3)

முடிய வரு மணம் உரிய துணை இவன் முறையின் மொழிகுவர் எவருமே – தேம்பா:5 113/4
முகம் கலங்க உறும் அரந்தை முடிய மண் தலங்களே – தேம்பா:7 35/4
விடியா இருள் முடிய மேதினி மேல் – தேம்பா:11 70/1

மேல்


முடியா (3)

முடியா ஒளி முற்றிய செம்_சுடரே – தேம்பா:11 70/2
கூற்று என சினந்து அங்கு இன்ன கூற்றினை முடியா முன்னர் – தேம்பா:15 42/1
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4

மேல்


முடியாட்கு (1)

மீனில்-நின்று ஒளி மேய் முடியாட்கு அவன் – தேம்பா:33 21/1

மேல்


முடியாது (1)

முனிய வந்த துயர் முடியாது அரோ – தேம்பா:28 102/4

மேல்


முடியாய் (3)

தான் நக முடியாய் சூடி இ தமனிய நகரம் பூண்ட – தேம்பா:2 5/3
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
முகடு வைத்த பைம் மணியொடு குரு மணி முடியாய்
அகடு வைத்த வால் மணியினால் அழகு எடுத்து அழுத்தி – தேம்பா:11 92/2,3

மேல்


முடியார் (1)

சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார்
நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார் – தேம்பா:35 78/2,3

மேல்


முடியாரொடு (1)

தாம கவின் இ முடியாரொடு சாய்ந்த காலை – தேம்பா:16 20/1

மேல்


முடியாள் (8)

மீன் பயிலும் முடியாள் வாய் விரித்து உரைத்த தீம் சொல்லால் – தேம்பா:6 13/2
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4
பார் மேல் கடவுள் நிலை இல்லார் பான்மை என்றாள் மீன் முடியாள் – தேம்பா:6 46/4
உற்று அவிர்ந்த உடு முடியாள் உரைத்து – தேம்பா:11 29/2
மின்னிய முடியாள் தன்னை விரும்பி முன் வளர்த்த மாட்சி – தேம்பா:12 96/3
மீ உலாவிய மீன் முடியாள் நகர் – தேம்பா:31 61/1
மீன் கலந்த நீள் முடியாள் விளைந்த தன் அன்பு கூட்டியது ஓர் – தேம்பா:33 25/3
மீன் நிலம் முடியாள் திருமண நாளில் வினை அறு நேயமாம் நானே – தேம்பா:36 42/1

மேல்


முடியாள்-தன் (1)

மீன் வழங்கும் முடியாள்-தன் விளம்பு அரிய மாட்சியொடு – தேம்பா:6 2/3

மேல்


முடியாளை (1)

மீன் செய்த முடியாளை தந்து தந்த நயன் அறியா வினை பயத்தால் – தேம்பா:8 13/3

மேல்


முடியில் (1)

முடியில் ஆர் கனி பொறை பொறா முயன்று – தேம்பா:1 18/2

மேல்


முடியின் (7)

மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1
ஊட்டினார் அருள் முடியின் ஒப்பு என – தேம்பா:4 2/1
மின்னிய தாரகை முடியின் விளங்கு அரிய காட்சியினால் – தேம்பா:6 4/1
ஆடக முடியின் செல்வன் அதற்கு உடல் கரந்து தந்த – தேம்பா:15 87/2
வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/4
விடுதியேல் முடியின் வாழ்க்கை விடுத்தனை அவன் காணாதேல் – தேம்பா:25 13/1
மீன் உகும் முடியின் தாயும் வெண் மலர் வளனும் காண – தேம்பா:25 86/2

மேல்


முடியினன் (2)

பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன் – தேம்பா:15 131/2
இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4

மேல்


முடியினோன் (1)

மின்ன மு முடியினோன் வேய்ந்து தோன்றினான் – தேம்பா:27 4/4

மேல்


முடியுடன் (2)

இரு கண முடியுடன் இரவி ஆடையாள் – தேம்பா:8 31/4
மொய் உண்ட மடிவு உற்றாலும் முடியுடன் இனிது மாள்வேன் – தேம்பா:25 70/4

மேல்


முடியும் (5)

சூழ்ந்த பொன் முடியும் கோலும் துறந்து போய் அரிய கானில் – தேம்பா:3 35/1
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
மின் முகத்து எறிக்கும் கற்றை விரி மணி முடியும் தாரும் – தேம்பா:23 14/2
கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1
கேழ் வரு முடியும் பெற்று கெழும் விளக்கு எவர்க்கும் ஆனான் – தேம்பா:29 84/4

மேல்


முடியை (4)

செய்த வாள் முடியை சூடி சிறந்த ஆசனத்தில் ஓங்கி – தேம்பா:3 33/2
கானக கொடிய நெஞ்சார் கண்டக முடியை சேர்த்தி – தேம்பா:35 43/2
மீன் புறத்து அகற்றும் செல்வ வீட்டு உவகை மிக அளவு இன்றி அம் முடியை
கான் புறத்து அலர் கோல் சூசை தன் தலை மேல் களிப்பு எழ முதலவன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 28/3,4
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3

மேல்


முடியொடு (4)

முடியொடு முகில் உற முயல்வன நகரம் – தேம்பா:2 60/4
முடியொடு முடி பட வரை முனைவன என – தேம்பா:15 170/1
முடியொடு பொதிர் மணி முனிந்து அங்கு ஈர்த்தலால் – தேம்பா:22 32/2
பொருள் இடு முடியொடு புன்கண் பூத்தவர் – தேம்பா:29 59/3

மேல்


முடியொடும் (1)

ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1

மேல்


முடியோ (2)

மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/2

மேல்


முடிவு (5)

முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
முடிவு இல விளிகுவர் முதிர் ஒலி நிகர் இல – தேம்பா:15 172/4
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4

மேல்


முடிவு_இல (1)

துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4

மேல்


முடுக்கி (2)

போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி – தேம்பா:10 98/2
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3

மேல்


முடுக்கிய (4)

வினை முடுக்கிய பகையவர் இரிதர விசயம் உற்றன களி எழும் இறையவன் – தேம்பா:15 167/1
முனை முடுக்கிய தமர் அமர் தொடர்கு இல முனை நிறுத்திய பொழுதினும் அரிது அமர் – தேம்பா:15 167/2
தனை முடுக்கிய கடவுள் தன் வய வலி தகு சின திறம் அறிகுவர் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 167/3
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4

மேல்


முடுக்கினர்-ஆல் (1)

முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4

மேல்


முடுக்கினான் (1)

மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முடுக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 43/3

மேல்


முடுக்கு (2)

ஊறி நீத்தம் முடுக்கு என ஓங்கி இவர் – தேம்பா:10 25/2
உகம் உக முடித்த நாளின் வளி என உருள் உருள் முடுக்கு சோணன் அலமர – தேம்பா:15 112/1

மேல்


முடுக (1)

முந்து ஓடிய பெடை மீமிசை முருகு ஆர் துளி முடுக
பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/3,4

மேல்


முடுகலில் (1)

முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த – தேம்பா:1 9/3

மேல்


முடுகாது (1)

தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/3,4

மேல்


முடுகி (13)

முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
முயலாது ஒன்று உண்டு என்றால் முடுகி முடிப்ப கேட்பாள் – தேம்பா:9 24/1
மொய் அகத்து இரட்டும் நீர் முடுகி சூழ்ந்து அமர் – தேம்பா:9 99/1
மண் சிறையை ஒழித்தவர் தம் வருத்தம் காணா வழி முடுகி
தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:10 60/1,2
வழி அறிந்து ஓடினால் போல் வளியினும் முடுகி மார்பில் – தேம்பா:15 84/2
வென் பொதுள் உண்ட தழும்பு மிடைந்த பொருந்தலர் மேல் முடுகி
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/3,4
கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
இறை உற்ற இறுதலொடு வெருவுற்ற படை முடுகி எதிர் உற்ற கரி மதம் இலா – தேம்பா:15 118/1
குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4
முடுகி வரும் வேகமுடன் உவண இரு வண் சிறகும் முரிய வரு தாக்கில் அவர் தாக்க – தேம்பா:15 120/1
மூ_ஐயாயிரரும் ஓட யூதர் முடுகி அவர் – தேம்பா:16 53/2
மொய் வழி அருவி முன் உள இழிவில் முடுகி வந்து ஓடவும் நாமோ – தேம்பா:23 101/3
மொய் ஆர் வனமே முடுகி முனி ஆயினனோ என்றாள் – தேம்பா:31 26/2

மேல்


முடுகிய (1)

மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3

மேல்


முடுகியன (1)

முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3

மேல்


முடுகு (6)

முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2

மேல்


முடுகுகின்ற (1)

முருகு மண்ட மன்றல் மழை அனைய வம்பு உமிழ்ந்த மலர் முடுகுகின்ற மைந்தர் உளமே – தேம்பா:5 147/3

மேல்


முடுகுகின்றார் (1)

ஆர்த்தார் திரண்டார் முடுகுகின்றார் அன்றே ஏழாம் முறை வர கார் – தேம்பா:15 18/1

மேல்


முடுகும் (1)

மொய் பட்டு அலை நீர் முடுகும் தலம் மேல் – தேம்பா:5 103/1

மேல்


முடை (1)

முடை வளர் கரடிகள் முனிவரோ என்பார் – தேம்பா:20 124/4

மேல்


முத்த (2)

வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/2
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3

மேல்


முத்தம் (10)

வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலி வாய் – தேம்பா:1 80/1
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய் – தேம்பா:1 80/2
வாயும் முத்தம் மலிந்தன தீம் கழை – தேம்பா:1 80/3
வாயும் முத்தம் மலிந்தன வாய் எலாம் – தேம்பா:1 80/4
தெண் படும் மலர் இணை முத்தம் சேர்த்தி என் – தேம்பா:9 101/3
முத்தம் இட்டலும் நோக்கில் தீட்டலும் உற்ற நீரில் நனைத்தலும் – தேம்பா:10 128/2
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
தாள் எழும் கமலம் நீரில் தளம்பியது என்றோ முத்தம்
பீள் எழும் சங்கம் என்றோ பேழை மேல் அலைந்து போகின் – தேம்பா:21 7/1,2
விண் துளி முத்தம் ஆக வெள் வளை உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/3
அம் பொடி சிந்துரத்தோடு அயிர் மணல் முத்தம் மீதின் – தேம்பா:36 90/2

மேல்


முத்தமும் (1)

ஒளிப்பனோ தழுவிய உவப்பின் முத்தமும்
அளிப்பனோ உலகு எலாம் அளித்த நாதனே – தேம்பா:9 105/3,4

மேல்


முத்தமொடே (1)

வயல் பாய்ந்து நெல் முத்தமொடே மருளி – தேம்பா:22 9/3

மேல்


முத்தமோ (1)

கஞ்சமோ விரை கஞ்சம் உள் முத்தமோ
விஞ்சு பால் மதியோ விரி செம்_சுடர் – தேம்பா:8 85/1,2

மேல்


முத்தி (1)

முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/4

மேல்


முத்து (40)

பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து
இட்டு இரட்டின கரும்பு இன்பு ஈன்ற கள் – தேம்பா:1 27/2,3
உளைந்து அளித்த முத்து ஒருங்கு மற்று எலாம் – தேம்பா:1 34/2
ஐ மணி பவளம் முத்து அம் பொன் இற்று எலாம் – தேம்பா:1 53/1
சூலை உளைந்து ஒளிர் முத்து சொரிந்த வளை குலம் நின்று இரிய – தேம்பா:1 69/2
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
ஏரொடு கொண்ட முத்து இலங்கும் தன்மையோ – தேம்பா:3 47/2
மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/2
சங்கு உள் முத்து என புன் மனை தாம் உறைந்து – தேம்பா:9 39/3
கம்பு அயில் முத்து என மலருள் கள் என – தேம்பா:9 98/2
வேலை சூழ் வளை முத்து என வேய்ந்ததே – தேம்பா:10 23/4
முகை செய் மேனி தழுவி முத்து இட்டலும் – தேம்பா:10 120/3
சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3
காவில் ஓடிய முத்து என காதலால் – தேம்பா:11 17/2
சிலர் வாள் விழி முத்து அணி சேர்க்குவரே – தேம்பா:11 75/4
தகடு வைத்த பொன் பரப்பின் வாய் முத்து அணி தயங்க – தேம்பா:11 92/1
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/3
கான் தோய் மலர் மேல் தேன் துளியோ கதிர் தோய் வளை மேல் முத்து அணியோ – தேம்பா:12 6/1
செம் கயிற்று அடி உறை திரண்ட முத்து என – தேம்பா:12 41/3
தூமம் மேய்ந்து இருண்ட குழலினார் மார்பில் துளங்கிய முத்து அணி வடம் மேல் – தேம்பா:12 65/1
நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2
நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப நோய் செய் வினை செய்தேம் – தேம்பா:12 80/3
எம் மலர் கண் முத்து அரும்ப இன்று வினை தீர்த்தாய் – தேம்பா:12 80/4
சீர் வளர் விழி மலர் சிறந்து முத்து உக – தேம்பா:13 14/3
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும் – தேம்பா:14 93/2
அலை ஈன்ற முத்து என ஈங்கு அயர்வுற்றோன் முன் நாளில் – தேம்பா:15 7/1
முத்து அகம் நாறு இரதங்கள் முரிந்தனவே – தேம்பா:15 69/4
பதம் ஏற்பட பவளத்தொடு பதி முத்து என இருவர் – தேம்பா:15 146/1
அள் இலை கமல மேல் அணி சங்கு ஈன்ற முத்து
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/1,2
விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/2
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/2
அயல் பாய் ஒளி முத்து அறலோடு ஒழுகி – தேம்பா:22 9/2
தூ புரி முத்து அணி தோன்ற சூழ் முகை – தேம்பா:26 23/2
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2
பகை தக துகிர் துறை படலை முத்து எனும் – தேம்பா:28 50/1
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2
ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை – தேம்பா:30 95/3
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
கொடி என வெண் முத்து ஆரமே தவழ குடி என மணி உரு கிளம்ப – தேம்பா:36 109/2
முற்றை ஆர் மணி பொன் முத்து அலர் வழங்க முரசு இனம் முகிலினும் முழங்க – தேம்பா:36 110/3

மேல்


முத்தும் (2)

முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1
முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1

மேல்


முத்தொடும் (1)

அலை முகத்து ஒளி அவிழும் முத்தொடும் அவிரும் துப்பு என மருளுமே – தேம்பா:25 75/4

மேல்


முத்தோ (2)

பூவினுள் திரண்ட தேனோ பொன் வலம்புரியுள் முத்தோ
வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/2,3
விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/2,3

மேல்


முத்தோன் (1)

நனியே வாழ்ந்தான் வர பவ்வம் நயப்ப தாழ்ந்தான் இள முத்தோன் – தேம்பா:26 47/4

மேல்


முதல் (48)

ஆரிய வளன்-தன் காதை அறம் முதல் விளங்க சொல்வாம் – தேம்பா:0 1/4
நவ்வியம் கதிர் கொள் சூட்சி நாயகன் முதல் வானோரும் – தேம்பா:2 4/1
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/3
ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
முறை ஈந்து அலது ஆயிர கண் முதல் ஆம் – தேம்பா:5 96/3
அல்லை அறும் நெறி உள்ள முனி முதல் அன்னவரும் இடும் ஆசியால் – தேம்பா:5 127/3
விண் புலன் முதல் எலாம் ஆளும் வேந்து இவர் – தேம்பா:6 24/3
இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர் – தேம்பா:8 48/3
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண் – தேம்பா:12 94/1
முற்று முதல் ஆய் உலகம் மூன்று தொழ வான் மேல் – தேம்பா:14 7/1
பெற்று முதல் ஈறு இல பெரும் தகையை மண் மேல் – தேம்பா:14 7/2
உற்று முதல் வீடு இல விலங்கு உறையுள் வந்தாய் – தேம்பா:14 7/3
இற்று முதல் நாடு அகலல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 7/4
ஈட்டு அரும் கனக சாலை இவை முதல் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:14 30/3
செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம் – தேம்பா:14 33/3
தோல் முதல் உடைமை சால் தொகுத்து அங்கு ஓச்சு செங்கோல் – தேம்பா:14 80/1
முதல் அளித்த கோன் பேணும் கொள்கையால் – தேம்பா:14 80/2
கால் முதல் இனம் எலாம் கரை_இல் வாழ்ந்ததே – தேம்பா:14 80/4
குயில் கொடி சிரவம் கூகை கொக்கு இனம் முதல் புள் யாவும் – தேம்பா:14 116/2
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல் – தேம்பா:16 25/2
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/2
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல்
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/3,4
மின் முதல் முகிலொடு விசும்பு யாவையும் – தேம்பா:24 47/1
பொன் முதல் மணி கிளர் புணரி யாவையும் – தேம்பா:24 47/2
கல் முதல் ஈங்கு எலாம் கனன்று சுட்டு எனா – தேம்பா:24 47/3
புல் முதல் சிதைந்தது ஓர் பொருள் இங்கு ஆயதோ – தேம்பா:24 47/4
விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1
அண்ண தலையின் முறை கடந்தே அபிரம் முதல் மூத்தோர்க்கு உரைத்த – தேம்பா:26 43/1
தார் முகத்து இக்கு என முதல் சொல் சாற்றிய – தேம்பா:27 2/3
போது வாய் மலர்ந்து உரை முதல் புகன்ற-போது – தேம்பா:27 8/1
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3
ஓதி இலா மற்று உயிர்கள் முதல் ஈறு உள்ளன என்ன உரி நூல் ஈது ஆய் – தேம்பா:27 94/3
நீதி இலா நவையுறும் முன் முதல் படைப்பு எம் உயிர் கொண்ட நிலைமை என்னோ – தேம்பா:27 94/4
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
தன் வயத்து ஆதல் முதல் இலன் ஆதல் தகும் பொறி உரு இலன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/1
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
உள் உற கண் முதல் உள்ள வாயில் ஐந்து – தேம்பா:28 48/3
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
மெய் முதல் பொறி ஐந்தொடு மேவிய – தேம்பா:28 97/1
பொய் முதல் புரை பூரியர் பூத்து என – தேம்பா:28 97/2
ஐ முதல் பொறியின் வழி ஆங்கு அதிர் – தேம்பா:28 97/3
மொய் முதல் புதவு ஆகுலம் மொய்க்குமே – தேம்பா:28 97/4
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/3
இறந்தான்-கொல்லோ முதல் ஈறு இல்லோன் தனது ஆர் தயையை – தேம்பா:31 25/1
வானகம் முதல் எ உலகும் வாழ்ந்து உவப்ப – தேம்பா:35 81/1
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4

மேல்


முதல்வற்கே (1)

முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே
என்பிற்கு உண்டோ வெஃகும் ஓர் நன்றி இவை ஆகி – தேம்பா:34 58/2,3

மேல்


முதல்வன் (3)

முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல் – தேம்பா:10 8/3
முன் நாள் இல்லா வரத்து உயர்ந்து முதல்வன் அடி சேர்ந்தான் என்ன – தேம்பா:19 28/3
குரு சிலர்க்கு அமைச்சர் வீரர் கொள்கையின் முதல்வன் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/1

மேல்


முதல்வனை (1)

முதிர் வினை விளைத்த காலம் என இவன் முதல்வனை நகைத்தன் ஆதி எறி அழல் – தேம்பா:15 113/1

மேல்


முதலவன் (7)

முனிவரன் முதலவன் மொழிந்த யாவையும் – தேம்பா:5 42/1
வான் முதலவன் தொழும் வளர் சகோபு அவன் – தேம்பா:14 80/3
மொய் வரும் பகையின் ஊங்கு முதலவன் பகை தீது என்பாய் – தேம்பா:15 45/4
மொய் வரு சினமொடு முதலவன் அமர் செயின் – தேம்பா:15 177/3
மூ_உலகு அனைத்தும் தாங்கும் முதலவன் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:34 17/1
கான் புறத்து அலர் கோல் சூசை தன் தலை மேல் களிப்பு எழ முதலவன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 28/4
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1

மேல்


முதலாய் (2)

அந்தரம் முதலாய் யாண்டும் ஆள்வதும் அரிய பாலோ – தேம்பா:3 39/4
அரு வகை வயத்து ஓர் காரண முதலாய் ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 163/4

மேல்


முதலிய (1)

ஒளி கொள் உலகமும் முதலிய உள பல உலகு பொது அற அனையவும் நடவிய – தேம்பா:8 68/1

மேல்


முதலினோன் (1)

முந்தை ஆம் முதலினோன் மூ இடத்து ஒருவன் ஆய் – தேம்பா:9 2/1

மேல்


முதலே (1)

திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே
இரு மலி உலகு உளரே இணரொடு தொழும் அடியே – தேம்பா:15 185/2,3

மேல்


முதலோன் (7)

மன் பட்ட மணம் பெறுவான் முதலோன்
நன் பட்டன தாள் நலம் வீட்டு நயம் – தேம்பா:5 101/2,3
எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து – தேம்பா:8 48/1
மூவரும் ஓர் நிகராத பராபரம் ஆம் முதலோன் முயல் ஓர் – தேம்பா:8 79/2
முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/2
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
மொய் கொள் உணர்வோடு உரை கொண்டே முதலோன் மேல் வாய் துதி முடித்தான் – தேம்பா:26 48/4
நான் பயில் வரங்கள் வகுத்தி என்று ஆசி நல்கினான் பொது அற முதலோன் – தேம்பா:36 40/4

மேல்


முதலோனே (2)

தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
விண் முழுதும் ஏற்று தனி வீர முதலோனே
புண் முழுதும் ஏந்திய புலால் அயிலனோடு – தேம்பா:14 4/1,2

மேல்


முதற்கு (1)

புண் நிறத்து ஆர் புரை போக்கி உள் தே அருள் பொழி நீராடல் முதற்கு ஈந்து – தேம்பா:32 43/2

மேல்


முதற்றே (1)

தொக்கு அது நீக்கி தன் வயத்து ஆதல் சொல்லிய ஆறினுள் முதற்றே – தேம்பா:27 158/4

மேல்


முதிய (1)

முன்னம் அவரால் எமக்கு உற்ற முதிய வினை ஊழ்வினை என்றார் – தேம்பா:27 122/2

மேல்


முதிர் (49)

முதிர் செயும் கனி மலர் மொய்த்து தூங்கலோடு – தேம்பா:1 43/1
முதிர் முகத்து-இடை மொய்த்தன நோக்கமே – தேம்பா:4 18/4
முடித்த நஞ்சினால் முதிர் செயிர்க்கு உளத்து இருள் மொய்ப்ப – தேம்பா:5 3/2
முகம் மலர்ந்து உவந்து அமரர் குடி அமைந்து உறைந்த நகர் முதிர் அநந்தம் உண்ட முறைகள் – தேம்பா:5 149/3
முதிர் வரும் துயர செம் தீ முழுதும் அவிப்ப சிந்தி – தேம்பா:7 63/3
கரு வழி வந்த நாதன் கலை முதிர் சுருதி காட்ட – தேம்பா:9 81/3
முதிர் செயும் கனி தேன் மாந்தி முன்னர் யாம் உற்ற நோயை – தேம்பா:9 122/3
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
முதிர் தரும் கணாள் முழந்தின் நின்று இவண் – தேம்பா:10 92/2
முதிர் செய் மாண்பு உடை முழையின் தோற்றமே – தேம்பா:10 103/4
முதிர் கொள் இன்ப முகத்து விளங்கினாள் – தேம்பா:10 110/4
மூ உலகும் பொது அற ஆள் முதிர் கருணை வேந்து இவரை முகமன் நோக்கி – தேம்பா:11 115/1
முதிர் தரும் அமிர்து உக முறுவல் கொட்டலால் – தேம்பா:13 15/3
முளைத்து எழுந்த முழு மதி போல் அரச அன்னம் முதிர் தூவி – தேம்பா:15 3/1
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
முதிர் வினை விளைத்த காலம் என இவன் முதல்வனை நகைத்தன் ஆதி எறி அழல் – தேம்பா:15 113/1
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ – தேம்பா:15 169/2
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ – தேம்பா:15 169/2
கனை முதிர் அரவொடு கரு முகில் பரவலின் – தேம்பா:15 169/3
வினை முதிர் உளம் என வெளி முதிர் இருள் அதே – தேம்பா:15 169/4
வினை முதிர் உளம் என வெளி முதிர் இருள் அதே – தேம்பா:15 169/4
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
முடிவு இல விளிகுவர் முதிர் ஒலி நிகர் இல – தேம்பா:15 172/4
விட்டு அழல் சினம் முதிர் வீரர் நிற்ப என்று – தேம்பா:16 26/2
முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4
முதிர் சூலும் பெண் காதின் மொழியும் நில்லா முறையில் அவள் – தேம்பா:17 34/1
முனை அன உலகத்தோர் உனை பகைத்து முதிர் துயர் அழுந்துதி அந்தோ – தேம்பா:18 41/4
மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/2
ஆங்கு பொறித்த படிக்கு அவை கேட்ட முதிர் தாதை – தேம்பா:20 65/1
முதிர் உண்ட இறைவராக முயல் உண்ட வணக்கம் கொண்ட – தேம்பா:23 12/3
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி – தேம்பா:26 12/2
முகையின் முற்றிய வாசம் எனா முதிர்
தகையின் கன்னி வயிற்று-இடை தற்பரன் – தேம்பா:26 31/1,2
முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன் – தேம்பா:26 91/3
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி – தேம்பா:26 110/1
வேய் முதிர் வனத்தில் நோன்பின் வித்தினால் விளை மெய்ஞ்ஞானம் – தேம்பா:26 110/2
ஆய் முதிர் உவப்பில் உள்ளத்து ஆண்டகை ஒருவன் ஆள – தேம்பா:26 110/3
நோய் முதிர் உலகம் நீக்கல் நுதல்வு_அரும் இனிமை தானே – தேம்பா:26 110/4
மொய்யொடு கடுத்த கோபம் முதிர் அற நீதி என்ன – தேம்பா:26 114/1
முனை முதிர்ந்த அழல் முதிர் பூதியில் – தேம்பா:27 86/2
மாய் வகை அருளி கேள்மோ முதிர் தவத்து இறைவ என்று – தேம்பா:27 148/3
முது முகத்து உருத்த காமம் முதிர் வினை ஆற்றா நொந்தான் – தேம்பா:28 5/4
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால் – தேம்பா:28 26/1
வீய் முதிர் மதுவின் தீம் சொல் விரித்த நூல் கல்வி மிக்கோய் – தேம்பா:28 59/1
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/2
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/3
நோய் முதிர் கருமம் யாதோ நுவன்று இவை பணியாய் என்றார் – தேம்பா:28 59/4
நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3
முள் புறத்தில் உள் முதிர் சுவை சுளை பலா இனிதோ – தேம்பா:29 107/2

மேல்


முதிர்கின்ற (1)

முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய் – தேம்பா:14 141/3

மேல்


முதிர்ந்த (18)

முடி ஒத்து அலர்ந்த மதி நாண முதிர்ந்த பைம்பொன் – தேம்பா:5 77/3
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
மொய்யும் போவன முதிர்ந்த நோய் போவன மற்றும் – தேம்பா:11 97/3
மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/3
மருள் முதிர்ந்த வெருவொடு வளைந்த வினை வடு வளர்ந்த பொழுது அது என – தேம்பா:16 34/1
தெருள் முதிர்ந்த மறையவர் கலந்தது என செரு முதிர்ந்த பகையவர் தமை – தேம்பா:16 34/2
தெருள் முதிர்ந்த மறையவர் கலந்தது என செரு முதிர்ந்த பகையவர் தமை – தேம்பா:16 34/2
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட – தேம்பா:16 34/3
அருள் முதிர்ந்த இறையவன் அனந்த வய அடல் விளங்க அரிது அமர் செய்தார் – தேம்பா:16 34/4
இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1
நிறை நுகர்ந்த மது வெறி முதிர்ந்த நெறியிலர் உடன்ற அமர் நிகர் என – தேம்பா:16 36/3
முனை முதிர்ந்த அழல் முதிர் பூதியில் – தேம்பா:27 86/2
கனை முதிர்ந்த பனிப்பொடு எ காலமும் – தேம்பா:27 86/3
புனை முதிர்ந்த சிறை புகுந்து ஓவும்-ஆல் – தேம்பா:27 86/4
முனிய வேம் அள்ளல் புக்கு முதிர்ந்த நோய் உணர்ந்து கூசின் – தேம்பா:28 60/2
மொய் திறத்து அடக்குபு முதிர்ந்த வேத நூல் – தேம்பா:29 63/2
நக வளர்ந்த நயம் நக அலர்ந்த தயை பகை அழ நக முதிர்ந்த வளம் நக உயர்ந்த களி துயர் அழ – தேம்பா:36 104/3

மேல்


முதிர்ந்தாள் (1)

முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/4

மேல்


முதிர்ந்து (5)

மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட – தேம்பா:16 34/3
முதிர்ந்து அன காலம் சாய்ந்த முகத்திலோ உவப்ப நானே – தேம்பா:26 8/1
வினை முதிர்ந்து விளிந்தனர் ஆவி போய் – தேம்பா:27 86/1
துஞ்சிய கனவில் தெய்வம் துயர் முதிர்ந்து எஞ்சி தோன்றி – தேம்பா:29 44/1

மேல்


முதிர்வார் (1)

முரிவார் அலை புகுவார் உளம் முனிவார் துயர் முதிர்வார்
எரிவார் உடல் கரிவார் இறந்து இழிவார் இடையிடையே – தேம்பா:14 52/2,3

மேல்


முதிர (1)

முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர
சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/3,4

மேல்


முது (1)

முது முகத்து உருத்த காமம் முதிர் வினை ஆற்றா நொந்தான் – தேம்பா:28 5/4

மேல்


முந்து (4)

முந்து நின்று அருணம் மேய்த்த மோயிசன் விளித்து ஓர் சூரல் – தேம்பா:14 24/3
நகல மடிவு ஆய பழி அழல உளம் முந்து இரதம் நடவி அதுனீசதன் எதிர்ந்தான் – தேம்பா:15 130/4
முந்து ஓடிய பெடை மீமிசை முருகு ஆர் துளி முடுக – தேம்பா:21 30/3
முந்து அழல் தறுகண் தூவ முரண் படை முரிக்கும் யானை – தேம்பா:29 38/1

மேல்


முந்தை (4)

முந்தை ஆம் முதலினோன் மூ இடத்து ஒருவன் ஆய் – தேம்பா:9 2/1
முந்தை ஆய எலீய முனிக்கு உணா – தேம்பா:9 45/2
முந்தை தோன்றலை தந்து முன் ஏற்றினார் – தேம்பா:10 112/4
முந்தை நீ உள மூ_உலகிற்கு எலாம் – தேம்பா:24 63/2

மேல்


முந்தைக்கு (1)

முப்பால் ஒன்று ஆம் முந்தைக்கு உரி மாண் முறையோடு அருகு உற்று – தேம்பா:9 31/2

மேல்


முந்தையர் (4)

காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
இன்னார் என் குலத்து முந்தையர் ஆம் இவர் சரிதை – தேம்பா:20 56/3
கற்றை நாமும் நம் முந்தையர் காண்கிலாது என்னோ – தேம்பா:27 169/3

மேல்


முந்தையார் (2)

ஈடு அடைந்து அரும் தவம் இயன்ற முந்தையார்
நீடு அடைந்து உறையும் என் தயை நிழற்றிய – தேம்பா:34 10/1,2
முந்தையார் உறை முற்று அருள் நாடு அதே – தேம்பா:34 24/4

மேல்


முந்தையை (1)

மேவி முந்தையை நோக்கி விளம்புவாள் – தேம்பா:10 114/4

மேல்


முந்தையோர்கள் (1)

அம் சிறை ஒழித்து வாய்ந்த ஆவியால் முந்தையோர்கள்
தம் சிறை ஒழித்து வீட்டின் வளம் தர அருள் ஓர்ந்து ஆசை – தேம்பா:35 26/2,3

மேல்


முந்நீர் (11)

இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர்
வவ்வு உலகின் தமது அரசி ஆக சூழ வான் இறையோன் அன்பு புரிந்து ஏவினானே – தேம்பா:8 48/3,4
துளைத்து எழும் நசையின் முந்நீர் சுழியில் நாம் பட்டதே போல் – தேம்பா:9 125/1
முந்நீர் எழுந்த இளம் கதிர் போல் மூது ஊர் புறம் வந்தது சொல்வாம் – தேம்பா:12 1/4
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2
முழவு எழும் தொனி ஒப்ப முந்நீர் ஒலி – தேம்பா:13 38/1
சூடினான் சுவை விள்ளான் பினர் முந்நீர் மேல் துறும் வெள்ளம் – தேம்பா:14 91/3
மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன் – தேம்பா:27 97/2
தீவிற்று ஆய் அலைந்த முந்நீர் திரையினுள் அலைவு இலாதான் – தேம்பா:30 2/1
அவ்விய முந்நீர் மூழ்கி அழுந்துவர் பலர் இவர்க்குள் – தேம்பா:30 83/2
மூழ நாமும் தான் மடிவானோ முழு முந்நீர்
ஆழ நாமும் தாழ்ந்து உறின் எந்தை அருள் ஆழி – தேம்பா:34 56/2,3
சேல் ஆர் முந்நீர் சூழ் புவி ஆண்டே செயிர் மொய்க்கும் – தேம்பா:36 76/3

மேல்


முப்பதோர் (1)

ஓது பேர் உள முப்பதோர் அரசர் வென்று ஒழித்தான் – தேம்பா:16 10/4

மேல்


முப்பால் (1)

முப்பால் ஒன்று ஆம் முந்தைக்கு உரி மாண் முறையோடு அருகு உற்று – தேம்பா:9 31/2

மேல்


முய்த்து (1)

முனி வரும் தழல் முய்த்து எரி பாலையில் – தேம்பா:33 15/3

மேல்


முயங்க (1)

பா முயங்க வதிந்தனன் பாடுவான் – தேம்பா:4 23/4

மேல்


முயங்கலும் (1)

முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/2

மேல்


முயங்கிய (6)

தேம் முயங்கிய தேன் தரு நீடிய – தேம்பா:4 23/1
கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால் – தேம்பா:4 23/2
வீ முயங்கிய பைம் தோகை விரித்த நல் மஞ்ஞை போன்றே – தேம்பா:9 131/1
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை – தேம்பா:9 131/2
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால் – தேம்பா:9 131/3
பூ முயங்கிய பால் ஆவி பூம் துகில் வனைந்திட்டாளே – தேம்பா:9 131/4

மேல்


முயங்கு (2)

பானு அழகே நனி காட்டிய பங்கய நானம் முயங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/1
பூ முயங்கு புலம் தரு நீழல் கீழ் – தேம்பா:4 23/3

மேல்


முயங்குகின்ற (1)

முன் நாள் துணை இல்லா வாமன் தானும் முயங்குகின்ற
பின் நாள் தொடரார் ஆர் பொறுக்கும் தன்மை பிழை என்பாள் – தேம்பா:29 21/3,4

மேல்


முயங்குகின்றாள் (1)

முன்னம் மெலிந்து அலைந்த பின்னர் பள்ளி முயங்குகின்றாள் – தேம்பா:29 22/4

மேல்


முயல் (9)

மூக்கில் தாக்கிய முயல் மெய் தாக்கிய – தேம்பா:4 12/1
முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4
மூவரும் ஓர் நிகராத பராபரம் ஆம் முதலோன் முயல் ஓர் – தேம்பா:8 79/2
மடி நல முயல் மான் கேழல் மரை கவி பலவும் ஏறி – தேம்பா:14 114/2
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4
முதிர் உண்ட இறைவராக முயல் உண்ட வணக்கம் கொண்ட – தேம்பா:23 12/3
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால் – தேம்பா:28 26/1
முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும் – தேம்பா:28 63/3
நக வளர்ந்த கலை நக அனந்த மறை வெளிறு அழ நக நிவந்த முயல் நக இயைந்த பொறை பிணி அழ – தேம்பா:36 104/2

மேல்


முயல்குவார் (1)

முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4

மேல்


முயல்தல் (1)

மொய் படு பணி இனி முயல்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:8 24/2

மேல்


முயல்வது (1)

இருதி அற எனது அற அறிவு இசைதர இனி அடியனளும் என முயல்வது என உள் – தேம்பா:8 70/3

மேல்


முயல்வன (1)

முடியொடு முகில் உற முயல்வன நகரம் – தேம்பா:2 60/4

மேல்


முயல்வாய் (1)

முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய்
அனை ஒன்றும் இன்றி உயர்வோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 141/3,4

மேல்


முயல்வான் (1)

விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4

மேல்


முயல்வியே (1)

மூகையே நானும் கூற முயல்வியே என தான் நேர்ந்தான் – தேம்பா:27 14/4

மேல்


முயல்வினை (1)

மொய் எஞ்சா நிறை வஞ்சக முயல்வினை மொழிந்தான் – தேம்பா:23 88/4

மேல்


முயலாது (1)

முயலாது ஒன்று உண்டு என்றால் முடுகி முடிப்ப கேட்பாள் – தேம்பா:9 24/1

மேல்


முயலின் (2)

மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன் – தேம்பா:27 97/2
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/2

மேல்


முயலினால் (2)

முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/3
முலை வல்லார்களின் முயலினால் முரிவு இலார் உண்டோ – தேம்பா:23 84/4

மேல்


முயலும் (2)

முறையும் மகிழ்வொடு கலையும் அறிவொடு முயலும் வலியொடு முரண் அறா – தேம்பா:5 122/2
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4

மேல்


முயலே (1)

முயலே கடந்தான் முரணால் அருள் தாய் – தேம்பா:36 53/1

மேல்


முயற்சி (2)

உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/3
முருக்கு இடை துறவற முயற்சி வேண்டுவர் – தேம்பா:26 122/3

மேல்


முயன்ற (3)

முறையினோடு இகல் முயன்ற நாடு எலாம் – தேம்பா:1 35/4
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/2
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3

மேல்


முயன்றதற்கு (1)

முன்பின் காசினிக்கு இணை_இலா முயன்றதற்கு அளவோ – தேம்பா:6 71/4

மேல்


முயன்றதும் (1)

முன் செய்கை அனைத்தும் அவண் தோன்றி தீமை முயன்றதும் உள் விரும்பியதும் உரைத்த சொல்லும் – தேம்பா:11 47/1

மேல்


முயன்றாள் (1)

இன்னாட்கு இறை ஆம் நினக்கோ என அ தொழிலை முயன்றாள் – தேம்பா:9 21/4

மேல்


முயன்று (6)

முடியில் ஆர் கனி பொறை பொறா முயன்று
அடியில் ஆருயிர் அமைந்த நீர் தொழ – தேம்பா:1 18/2,3
முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/4
முன்பு அது ஆங்கு இல முறையான் முயன்று தமில் சேர்த்தமையால் – தேம்பா:6 23/3
இலகு எல்லாம் முயன்று உயர்ந்த எந்தை மடிவு இன்றி வகுத்து இனிதின் செய்த – தேம்பா:8 17/1
மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முயன்று செய் வணக்கம் சால்போ – தேம்பா:9 119/4
முன் செய்கை பயத்த துயர் அகற்றி எம்மை முயன்று அளிக்கும் – தேம்பா:10 74/1

மேல்


முரசம் (4)

வார் வளர் முரசம் ஆர்ப்ப மணி வளர் நகரம் வில் செய் – தேம்பா:4 46/2
கார்க்கடை உரும் என முரசம் கால் ஒலி – தேம்பா:5 47/1
கிணை நிலை முரசம் ஆர்ப்ப கீத யாழ் தெளிப்ப வேளில் – தேம்பா:16 1/1
முருடொடு முரசம் ஆதி முனிந்த பல் பறைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 39/1

மேல்


முரசாய் (1)

மீனே கொடியாய் விதுவே குடையாய் வேலை முரசாய்
கானே உமிழ் பூ கணையாய் கழையே தனுவாய் உருவம் – தேம்பா:10 51/1,2

மேல்


முரசான் (1)

செல் என்று முழங்கிய திண் முரசான் – தேம்பா:36 61/4

மேல்


முரசின் (4)

குணில் உற்று ஒலி உற்று அகல் கோ முரசின்
பணி உற்று மண பயன் ஆக நசை – தேம்பா:5 55/1,2
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர் – தேம்பா:20 99/1
கூடார் தொழு கோ முரசின் குரலே – தேம்பா:36 64/2
தார் புனை முரசின் பேழ் வாய் தழங்கு குரல் கேட்ட-காலை – தேம்பா:36 87/1

மேல்


முரசு (27)

வார் புறம் கொடு வளர் முரசு ஒலி என அதிர்ந்து – தேம்பா:1 2/3
பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/2
கன்றின முரசு ஒலி கறங்க தாவிதன் – தேம்பா:5 46/2
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/3
மஞ்சு எஞ்சுக மா முரசு ஆர்ப்ப அரா – தேம்பா:15 27/1
வார் எழுந்த முரசு எதிர் எழுந்த பரி மதம் எழுந்த கரி வளியினும் – தேம்பா:15 90/1
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
வார் தவழ் முரசு வாட்டி வண்டொடு தேனும் ஆர்க்கும் – தேம்பா:18 25/3
பார் எழு களம் எங்கும் பறவைகள் முரசு ஆர்ப்ப – தேம்பா:19 1/3
தூங்கா ஒலி முரசு ஒத்து எழு தொனியில் தம்முள் தொடர் போர் – தேம்பா:21 27/3
வார் வளர் முரசு ஒலி வழங்க புக்கனர் – தேம்பா:22 30/3
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1
வள் வாய் மா முரசு ஆர்ப்பு ஒலி மாறா – தேம்பா:25 23/1
கனை இடை முரசு அதிர் கனலி மா புரம் – தேம்பா:27 1/2
மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1
கோ முரசு அரசன் வீர குன்றனை முகத்து நோக்கி – தேம்பா:36 82/1
மா முரசு ஒழிப்ப சொல்லும் வளன் முடி பத்தாம் நாளில் – தேம்பா:36 82/2
பூ முரசு ஆர்ப்ப சூட பொற்புற நகரம் பூண – தேம்பா:36 82/3
வே முரசு அறைவி என்றான் விரைந்து அவன் தொழுது போனான் – தேம்பா:36 82/4
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4
மேவு உலகு எழுக என்ன வியல் முரசு அதிர்ப்ப சொன்னான் – தேம்பா:36 86/4
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3
முற்றை ஆர் மணி பொன் முத்து அலர் வழங்க முரசு இனம் முகிலினும் முழங்க – தேம்பா:36 110/3

மேல்


முரசும் (3)

இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
வார் வளர் முரசும் ஆரா வரி வளர் வளையும் ஊதா – தேம்பா:13 20/1
வார் பிணி முரசும் யானை வளர் எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – தேம்பா:36 83/1

மேல்


முரசொடு (3)

முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
உளை கொள் முரசொடு பலவும் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/3
பேர் ஒலி முரசொடு பிறங்கும் பல்லியத்து – தேம்பா:32 58/1

மேல்


முரசொடும் (1)

நிலையின் உள முரசொடும் உள கருவிகள் நிகர்_இல் உயர் உலகு உள பல கருவிகள் – தேம்பா:8 64/2

மேல்


முரண் (10)

முட்டு இரட்டின முரண் தகர் பெடை – தேம்பா:1 27/1
மொய் முனர் பின்று இலா முரண் கொடு ஏறு எனா – தேம்பா:3 4/1
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
முறையும் மகிழ்வொடு கலையும் அறிவொடு முயலும் வலியொடு முரண் அறா – தேம்பா:5 122/2
மூரி எழுந்த முரண் கரி தூசி முரிந்து துடித்தமையால் – தேம்பா:15 104/2
முற்றுபு கனன்ற முகத்து எழும் வெகுளி முரண் கொடு பூத்திபான் ஆர்த்து – தேம்பா:20 78/1
முன் இயம்பிய முரண் தொழில் யாவையும் நோக்கில் – தேம்பா:23 86/2
மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/4
முந்து அழல் தறுகண் தூவ முரண் படை முரிக்கும் யானை – தேம்பா:29 38/1

மேல்


முரண்செய (1)

முன்னர் மூவரே முரண்செய போயினர் அவரை – தேம்பா:3 18/2

மேல்


முரண்பட (1)

முற்றி ஆம் கிழவர் இவர் அலது அரும் போர் முரண்பட மலை புய வீர – தேம்பா:14 43/3

மேல்


முரணால் (1)

முயலே கடந்தான் முரணால் அருள் தாய் – தேம்பா:36 53/1

மேல்


முரல் (1)

முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1

மேல்


முரல (1)

பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3

மேல்


முரலும் (1)

முழுகினால் என மொய் அறா நெஞ்சினாள் முரலும்
கழுகினால் இமிர் கான்-இடை உடல் தளர்ந்து இருந்தாள் – தேம்பா:26 61/3,4

மேல்


முராவியமே (1)

கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2

மேல்


முரி (3)

முரி வரும் சிந்தை போல் இருளும் மொய்த்ததே – தேம்பா:7 91/4
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
முரி தரு பகையவர் முழுது அட அவர் மிசை – தேம்பா:15 168/1

மேல்


முரிக்க (1)

முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2

மேல்


முரிக்கும் (1)

முந்து அழல் தறுகண் தூவ முரண் படை முரிக்கும் யானை – தேம்பா:29 38/1

மேல்


முரிகிற்பார் (1)

மொய் ஆர் தீயில் மூழ்கினம் என்று உள் முரிகிற்பார் – தேம்பா:28 118/4

மேல்


முரிதர (3)

உலகு எல்லாம் முரிதர நஞ்சு உயிர்த்த கரும் பாந்தள் தலை உயர் மிதித்தே – தேம்பா:8 17/2
நிழல் எழ மறைத்த வானம் வெரு உற நிறை நிறை எதிர்த்த தானை முரிதர
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட இருவரும் – தேம்பா:15 110/2,3
உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை – தேம்பா:15 166/1

மேல்


முரிதற்கு (1)

வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1

மேல்


முரிந்த (1)

முரிந்த தன் தானையை முனிந்தும் மீட்டிலான் – தேம்பா:15 141/1

மேல்


முரிந்தன (1)

புறம் முரிந்தன பொதிர்ந்தன பகை செயும் புரையே – தேம்பா:5 12/4

மேல்


முரிந்தனர் (1)

முனிய மாறலும் முரிந்தனர் நிறுத்தலும் மற்ற – தேம்பா:27 27/3

மேல்


முரிந்தனவே (1)

முத்து அகம் நாறு இரதங்கள் முரிந்தனவே – தேம்பா:15 69/4

மேல்


முரிந்து (6)

முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
மூரி எழுந்த முரண் கரி தூசி முரிந்து துடித்தமையால் – தேம்பா:15 104/2
மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/2
முனிய மாறுமோ முரிந்து அழ மாறுமோ மகனே – தேம்பா:26 65/4
மொய்த்தது ஓர் வான் நலம் முரிந்து இழந்து உளம் – தேம்பா:27 112/1
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எண்ணி முரிந்து உள் குழைகிற்பேன் – தேம்பா:28 25/4

மேல்


முரிந்துளி (1)

முரிந்துளி துணிவு இல் ஆம் என முடங்கு ஒளி – தேம்பா:7 90/2

மேல்


முரிய (8)

முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/3,4
இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர் – தேம்பா:15 79/1
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4
முடுகி வரும் வேகமுடன் உவண இரு வண் சிறகும் முரிய வரு தாக்கில் அவர் தாக்க – தேம்பா:15 120/1
வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால் – தேம்பா:15 138/3
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார் – தேம்பா:29 13/2
முனை பகை தன்மைத்து அன்னார் முரிய உற்றது சொல்வாம்-ஆல் – தேம்பா:30 5/4

மேல்


முரியாத (1)

வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1

மேல்


முரியாதார் (1)

மொய்யின் வாயால் நிற்பவர்-கொல்லோ முரியாதார் – தேம்பா:23 23/4

மேல்


முரியாது (1)

மொய்த்த நீர் உலகில் முரியாது அறம் – தேம்பா:27 29/2

மேல்


முரியாமல் (1)

முன்னை பின்னை யாம் அறியோமே முரியாமல்
நின்னை ஏத்தி நல் நெறி நிற்ப அறியோமே – தேம்பா:35 63/2,3

மேல்


முரியும் (2)

புரியும் பல முரியும் பல பொலியும் பல புடையின் – தேம்பா:21 28/3
துன்று அலர் கோதை கன்னி சுட வெறி முரியும் என்பார் – தேம்பா:24 10/2

மேல்


முரிவர் (1)

முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4

மேல்


முரிவன (2)

இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4

மேல்


முரிவார் (1)

முரிவார் அலை புகுவார் உளம் முனிவார் துயர் முதிர்வார் – தேம்பா:14 52/2

மேல்


முரிவு (4)

ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/4
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/3
முலை வல்லார்களின் முயலினால் முரிவு இலார் உண்டோ – தேம்பா:23 84/4

மேல்


முருக்கி (1)

கறங்கு அடுத்த கால் கழுத்தினை முருக்கி நான் கொன்றேன் – தேம்பா:3 23/3

மேல்


முருக்கிட (1)

முனை முகத்து அடித்த தன்மையின் மறையை முருக்கிட பல மதத்தாரும் – தேம்பா:18 39/3

மேல்


முருக்கிய (1)

முகைத்த பல் மலர் முருக்கிய நீத்தமும் கொடிதோ – தேம்பா:25 37/2

மேல்


முருக்கியே (1)

முன் வளர் தகமையோர் பகை முருக்கியே
பொன் வளர் முடி நலம் புனைவது ஆயினார் – தேம்பா:25 53/3,4

மேல்


முருக்கின (1)

முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2

மேல்


முருக்கு (1)

முருக்கு இடை துறவற முயற்சி வேண்டுவர் – தேம்பா:26 122/3

மேல்


முருக்கும் (1)

முருக்கும் காலமே முடிந்து போய் அருள் – தேம்பா:14 13/2

மேல்


முருகு (12)

முருகு விம்மிய மலர் குடைந்து மூழ்கு தேன் – தேம்பா:1 55/1
முருகு மண்ட மன்றல் மழை அனைய வம்பு உமிழ்ந்த மலர் முடுகுகின்ற மைந்தர் உளமே – தேம்பா:5 147/3
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/3
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
முந்து ஓடிய பெடை மீமிசை முருகு ஆர் துளி முடுக – தேம்பா:21 30/3
முற்று உறும் மொழியை கேட்டு முனிதியே முருகு வேலோய் – தேம்பா:25 59/4
முருகு தேனொடும் முற்று அலர் பூ வனம் – தேம்பா:26 89/3
முருகு வாய் மொழி முற்றவும் கேட்டு உளத்து – தேம்பா:26 171/1
முன் நச்சிய தேன் முருகு இல்லது எனா – தேம்பா:31 51/3
முருகு வாய் சுளை முள் புற கனியோடு பூங்கா – தேம்பா:32 15/1
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/4
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1

மேல்


முருடு (2)

முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1

மேல்


முருடொடு (2)

முருடொடு முரசம் ஆதி முனிந்த பல் பறைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 39/1
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1

மேல்


முருடொடும் (1)

முருடொடும் திசை முழுவதும் பல்லியம் முழங்க – தேம்பா:11 94/1

மேல்


முல்லை (17)

நாடலின் நகைத்து என நனைத்த முல்லை நீடு – தேம்பா:1 48/3
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
கொழுந்து உறும் குளிர்ந்த முல்லை கொண்ட கோவர் கூட்டமும் – தேம்பா:11 2/1
மாலை ஆக வீங்கு உவந்து வாசம் ஆரும் முல்லை ஆர் – தேம்பா:11 3/3
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது – தேம்பா:11 80/2
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/4
அனையது விளம்பி போன அணி வளர் முல்லை சொல்வாம் – தேம்பா:12 27/4
மது பட மலர்ந்தன முல்லை வாய் எலாம் – தேம்பா:12 28/4
தண் அம் கந்த மலர் முல்லை தடத்தில் பெருகி அ நாளில் – தேம்பா:15 10/3
கான் சுரக்கும் இள முல்லை நட்டு பொன்னால் கடை கோலி – தேம்பா:30 15/1
வாமமே பறவை தேர் மேல் வளர் அற முல்லை சேர்ந்து என் – தேம்பா:30 79/3
குலவ முல்லை நிலம் கொள ஏகினார் – தேம்பா:30 97/4
விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/4
வகை அணிந்த முல்லை பினர் மற்று அதன் – தேம்பா:30 99/2
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம் – தேம்பா:30 136/1
தேன் உயிர்த்த முல்லை சிறு மூரலான் – தேம்பா:31 66/3
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3

மேல்


முல்லைக்கு (1)

உணங்கிய முல்லைக்கு உயிர் பெய் நீர் துளி போல் – தேம்பா:35 83/1

மேல்


முல்லைகள் (3)

நக்கார் என முல்லைகள் நக்கு அலர – தேம்பா:30 21/2
ஏகையின் வண்டு கண்டு இளைய முல்லைகள்
ஓகையின் நக்கு என எயிறு உடைந்தவே – தேம்பா:30 54/3,4
வாச வாய் தென்றல் தீண்டிய முல்லைகள் மதுவை – தேம்பா:32 19/2

மேல்


முல்லையாக (1)

தேன் நிமிர் முல்லையாக திருந்து அற தொகுதி நட்டு – தேம்பா:30 73/1

மேல்


முல்லையார் (4)

மாலை ஆக ஈங்கு வந்து வாசம் ஆரும் முல்லையார் – தேம்பா:11 3/4
முன் அருந்திய தீம் சுவை முல்லையார்
பின் அருந்திட பெட்பு உறீஇ நாள்-தொறும் – தேம்பா:11 15/1,2
கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த – தேம்பா:25 7/2
முகை மலி முல்லையார் மொழிய கேட்டலும் – தேம்பா:30 148/3

மேல்


முல்லையே (1)

விழீஇயின இணை பொறா விளங்க முல்லையே – தேம்பா:12 38/4

மேல்


முலை (13)

சால் அன்பொடு நிறை தாய் முலை தழுவும் சிறு குழவி – தேம்பா:2 62/1
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
அரும்பு மடல் தேன் குளிர் என்று அணியாய் முலை சூழ் அலங்காள் – தேம்பா:10 47/1
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/3
உறை செய் கார் அணி உயர் மலை முலை பொழி பாலாய் – தேம்பா:12 47/1
இறுக்குவார் சிலர் இவள் புணர் முலை என பல போர் – தேம்பா:12 54/2
சுதை நலம் ஞாயில் முலை நிறை வரைந்து துகில் என அகழியை சூடி – தேம்பா:12 61/1
முலை நேர் தனுவும் உறை நேர் கணையும் – தேம்பா:15 35/2
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி – தேம்பா:18 26/2
முலை வல்லார்களின் முயலினால் முரிவு இலார் உண்டோ – தேம்பா:23 84/4
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக – தேம்பா:25 82/1
முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக – தேம்பா:25 82/1

மேல்


முலைகள் (1)

முலைகள் ஆம் என மலை முடிக்கு மேல் – தேம்பா:4 7/1

மேல்


முலையாய் (1)

பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன் – தேம்பா:10 49/1

மேல்


முலையின் (1)

முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த – தேம்பா:1 9/3

மேல்


முலையினார் (1)

முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/4

மேல்


முலையினாளை (1)

பால் நல முலையினாளை பாலனுக்கு அழை-மின் என்னா – தேம்பா:21 10/1

மேல்


முழ (1)

செல் நாக முழ கொடு பல் பறைகள் ஆர்ப்ப திரு மணி யாழ் – தேம்பா:36 100/1

மேல்


முழக்கத்து (2)

தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால் – தேம்பா:32 91/2
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த – தேம்பா:32 93/2

மேல்


முழக்கம் (2)

சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ – தேம்பா:15 58/3
போர் விளை முழக்கம் மேல் பொருமி பொங்கலின் – தேம்பா:15 135/3

மேல்


முழக்கமும் (3)

கார் விளை முழக்கமும் காலொடும் கடல் – தேம்பா:15 135/1
நீர் விளை முழக்கமும் நிகர் இலாத வெம் – தேம்பா:15 135/2
ஆட்டமும் முழக்கமும் அளவு அற்று ஆயதே – தேம்பா:24 17/4

மேல்


முழக்கினார் (1)

பல்லியம் கடல் ஒலி பட முழக்கினார்
அல்லி அம் குழவியை அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:13 19/2,3

மேல்


முழக்கு (2)

வான் முகம் புதைத்த முகில் முழக்கு எஞ்ச மயங்கி ஆர்த்து அலற மற்று யூதர் – தேம்பா:14 39/2
புரை கொலும் முழக்கு எழீஇ புவனம் எங்கணும் – தேம்பா:14 103/3

மேல்


முழக்கொடு (1)

அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3

மேல்


முழகின (1)

மலையின் உயர் இன முகில் அதிர்வன என மலிய முழகின இனியன ஒலியொடு – தேம்பா:8 64/3

மேல்


முழங்க (18)

முருடொடும் திசை முழுவதும் பல்லியம் முழங்க
அருள் தொடும் திசை அந்தரம் அளவு இல களிப்ப – தேம்பா:11 94/1,2
காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர் – தேம்பா:15 56/1
காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர் – தேம்பா:15 56/1
தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை – தேம்பா:15 56/2
தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை – தேம்பா:15 56/2
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர் – தேம்பா:15 56/3
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர் – தேம்பா:15 56/3
பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/4
துடி எழுந்த பறை ஒலி முழங்க அமர் தொடர் உடன்ற கொலை அளவதோ – தேம்பா:16 35/4
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
உறை முழங்க அவரவர் முழங்க இகல் உழவர் என்று தமர் ஒழி தர – தேம்பா:16 36/2
உறை முழங்க அவரவர் முழங்க இகல் உழவர் என்று தமர் ஒழி தர – தேம்பா:16 36/2
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
துடி கோடி சூழ் முழங்க துணை அறும் ஆங்கு இ மனையின் தோற்றம் அன்றோ – தேம்பா:32 28/4
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1
முற்றை ஆர் மணி பொன் முத்து அலர் வழங்க முரசு இனம் முகிலினும் முழங்க
மற்றை யாவரும் சூழ் மன்னனோடு இறைஞ்ச மறையவர் ஏற்றினர் தொழுதே – தேம்பா:36 110/3,4

மேல்


முழங்கல் (1)

மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1

மேல்


முழங்கி (7)

அ ஆறு உற்றது உரைத்து என்ன அதிர முழங்கி ஓடினவே – தேம்பா:15 12/4
பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/4
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/3
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/2
முனி வரும் நரக பூதம் முழங்கி மேல் தோன்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:32 91/4
மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1

மேல்


முழங்கிய (2)

செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
செல் என்று முழங்கிய திண் முரசான் – தேம்பா:36 61/4

மேல்


முழங்கின (18)

தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா – தேம்பா:1 64/1
தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா – தேம்பா:1 64/1
ஆய முழங்கின ஆர் புகழ் சங்குகள் ஆயம் முழங்கின மேல் – தேம்பா:1 64/2
ஆய முழங்கின ஆர் புகழ் சங்குகள் ஆயம் முழங்கின மேல் – தேம்பா:1 64/2
பாய முழங்கின மேடகம் இன் புனல் பாய முழங்கின நீர் – தேம்பா:1 64/3
பாய முழங்கின மேடகம் இன் புனல் பாய முழங்கின நீர் – தேம்பா:1 64/3
தோய முழங்கின மேதிகள் தெண் திரை தோய முழங்கு இழையார் – தேம்பா:1 64/4
வளைய முழங்கின வண் சிலை தேர் உருள் வளைய முழங்கின நொந்து – தேம்பா:15 100/1
வளைய முழங்கின வண் சிலை தேர் உருள் வளைய முழங்கின நொந்து – தேம்பா:15 100/1
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/3
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/3
களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/4
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
துடி முழங்கின தொனி எழுந்து இவர் துறுவி வெம் சமர் பொருத கால் – தேம்பா:15 151/2
படி முழங்கின ஒலி நிகர்ந்தில பருபதங்களும் அதிரவே – தேம்பா:15 151/3

மேல்


முழங்கின-மாதோ (1)

நீர் புறம் கொடு நீல் முகில் முழங்கின-மாதோ – தேம்பா:1 2/4

மேல்


முழங்கினரே (1)

களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/4

மேல்


முழங்கினால் (1)

கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3

மேல்


முழங்கு (3)

தோய முழங்கின மேதிகள் தெண் திரை தோய முழங்கு இழையார் – தேம்பா:1 64/4
நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4
வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2

மேல்


முழங்கும் (2)

இடித்து முழங்கும் ஏறு அனைய இவற்றை அறிந்த கோதை உளம் – தேம்பா:5 132/1
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/3

மேல்


முழத்து (1)

முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3

மேல்


முழந்தாளை (1)

மீன் தான் ஓர் முடி சென்னி நிலம் புல்ல முழந்தாளை விரும்பி ஊன்றி – தேம்பா:5 33/2

மேல்


முழந்தின் (1)

முதிர் தரும் கணாள் முழந்தின் நின்று இவண் – தேம்பா:10 92/2

மேல்


முழவு (5)

முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முழவு எழும் தொனி ஒப்ப முந்நீர் ஒலி – தேம்பா:13 38/1
குயில் இனம் முழவு ஆக குளிர் பொழில் அரங்கு ஆக – தேம்பா:19 3/2
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1
மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1

மேல்


முழவொடும் (1)

முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3

மேல்


முழு (6)

எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
முளைத்து எழுந்த முழு மதி போல் அரச அன்னம் முதிர் தூவி – தேம்பா:15 3/1
அ பொருள்-தொறும் தான் குறுகு இலா முழு நின்று அ பொருள் அழிவில் தான் அழியா – தேம்பா:27 162/2
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
நனை அனை முழு மெயும் நனைப்ப அன்னவர் – தேம்பா:31 96/2
மூழ நாமும் தான் மடிவானோ முழு முந்நீர் – தேம்பா:34 56/2

மேல்


முழுக (2)

முழுக ஏகுபு மொய் வனம் நீங்கினார் – தேம்பா:30 91/4
துன்பு ஓதம் உறிஇ சுழியின் முழுக
அன்பு ஓதம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 56/3,4

மேல்


முழுகி (3)

கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
முற்று உறும் அரந்தை எனும் நீத்தம் முழுகி சொல் – தேம்பா:14 11/3
நின்றான் தான் அமுது ஆழி நீர் முழுகி இன்பத்து – தேம்பா:30 120/3

மேல்


முழுகிய (1)

கன்று மனம் எழ இன்பம் மலி கடல் கன்றி முழுகிய வேலையே – தேம்பா:5 115/2

மேல்


முழுகிற்றே (1)

நாண் அ காலத்து ஆழ் முழுகிற்றே நனி வெய்யோன் – தேம்பா:9 70/4

மேல்


முழுகினால் (1)

முழுகினால் என மொய் அறா நெஞ்சினாள் முரலும் – தேம்பா:26 61/3

மேல்


முழுகு (2)

செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4

மேல்


முழுகும் (5)

மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2
ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார் – தேம்பா:32 77/3
ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார் – தேம்பா:32 77/3
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4

மேல்


முழுகுவர் (1)

அயர இரிகுவர் குருதி மலி அன அலையுள் முழுகுவர் சினம் மலி – தேம்பா:24 40/3

மேல்


முழுங்கின (1)

கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4

மேல்


முழுது (53)

முழுது உணர்ந்து அருள் முற்றிய மா முனி – தேம்பா:8 82/1
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை – தேம்பா:9 95/2
கோ முழுது இறைஞ்சிய கொற்ற கொற்றவன் – தேம்பா:9 106/1
கா முழுது அளி பட கலிகை விண்டு என – தேம்பா:9 106/2
பூ முழுது ஒழி நகை புரிதல் கண்டதேல் – தேம்பா:9 106/3
ஓ முழுது உவந்து உளத்து உருகி ஓங்குவேன் – தேம்பா:9 106/4
முன் அன்ன நகர் உதவி உணர்ந்த பாலால் முழுது உளைந்தான் – தேம்பா:10 64/4
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/3
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/2
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/2
மண் முழுது ஆண்ட கோன் தலை மகனும் மற்றவர் தலை மகர் யாரும் – தேம்பா:14 41/3
எண் முழுது இன்றி இறந்து உயிர் செகுப்ப எசித்து நாடு எங்கணும் கொன்றான் – தேம்பா:14 41/4
மண் முழுது அன்றி வானும் வணங்கும் ஒப்பு எதிர் ஈறு இன்றி – தேம்பா:15 49/1
எண் முழுது இழந்த சீலத்து இறைவனை தொழுதல் தீதோ – தேம்பா:15 49/2
உள் முழுது அறிவு மாழ்க உடற்றலே வேண்டா என்றான் – தேம்பா:15 49/3
புள் முழுது ஏற்றும் வேலோன் பொருநரும் சினந்து நக்கார் – தேம்பா:15 49/4
கொடை இல தின் மக்கள் நாமம் என உயர் கொடி முழுது ஒழித்து நீற நிசிதரன் – தேம்பா:15 111/1
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
முரி தரு பகையவர் முழுது அட அவர் மிசை – தேம்பா:15 168/1
வான் முழுது இறைஞ்சு நாயகன் வலிமையின் உருவமாக – தேம்பா:16 6/1
தேன் முழுது உமிழ் பூம் தண் தார் சேதையோன் மறை பகைத்த – தேம்பா:16 6/2
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/3
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4
பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1
சீர் முழுது அகன்ற அன்பின் சிறப்புற அளித்த நாடே – தேம்பா:20 103/2
சூர் முழுது அழுங்கு மற்ற தொலைத்த நாடு உய்ய எய்தி – தேம்பா:20 103/3
தார் முழுது இலங்கு மார்பன் தமையர் ஆங்கு இருவர் உற்றார் – தேம்பா:20 103/4
புனைவு_அரும் குணம் முழுது உளான் பொருவு_இலான் பொலிந்த – தேம்பா:27 170/2
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு புழங்கிய களிற்று ஏறு அன்னோய் – தேம்பா:28 55/1
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி – தேம்பா:28 55/2
உள் முழுது இருள் அற்று ஊக்கத்து ஒழுகவே துணிந்தால் அல்லால் – தேம்பா:28 55/3
மண் முழுது இவர் தீது ஒவ்வா மலி துயர் நிரையம் சேர்வாய் – தேம்பா:28 55/4
தேன் முழுது இறைஞ்சும் தீம் சொல் தேறலை துளித்து நீயே – தேம்பா:28 131/2
வான் முழுது இறைஞ்சும் நல் நூல் வழங்கிய ஓதி கேட்க – தேம்பா:28 131/3
ஊன் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டின் உவா மதம் மாறிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 131/4
பண் முழுது இறைஞ்சும் நின் சொல் பார்த்திபன் மறுக்கல் செய்யான் – தேம்பா:29 47/1
மண் முழுது அயிலால் காத்தாய் வளம் கொள் இ மறையும் நீத்தால் – தேம்பா:29 47/2
விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/3
உண் முழுது உணர்ந்த தன்மை ஒல்லும் என்று இறைஞ்சினாளே – தேம்பா:29 47/4
மொய் மலிந்துளி முழுது ஒன்னார் இறைஞ்சிய வேலோய் – தேம்பா:29 105/4
உள் முழுது அருள் முகத்து உகள தோற்றிய – தேம்பா:30 57/1
விண் முழுது இறைஞ்சு எழில் காண வேட்கையால் – தேம்பா:30 57/2
கண் முழுது உடல் பெற கலாப மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 57/3
தண் முழுது அலர்ந்த கான் ததும்பி ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:30 57/4
முழுது அன்னார் உவப்ப ஒரு மூரலை இட்டு இயங்க என – தேம்பா:30 122/2
விண் முழுது இறைஞ்சும் தக்கோர் விரி கரை வதிந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 127/1
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
மண் முழுது அன்றி வானும் ஆற்று அரும் வனப்பு காண – தேம்பா:30 127/3
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4
முன் நேர் இல்லான் காரணன் ஆகி முழுது ஒன்று ஆய் – தேம்பா:34 54/2
முற்ற கற்பார் ஆயினும் எம்மால் முழுது ஆகா – தேம்பா:35 66/3

மேல்


முழுதும் (9)

முதிர் வரும் துயர செம் தீ முழுதும் அவிப்ப சிந்தி – தேம்பா:7 63/3
விண் முழுதும் ஏற்று தனி வீர முதலோனே – தேம்பா:14 4/1
புண் முழுதும் ஏந்திய புலால் அயிலனோடு – தேம்பா:14 4/2
மண் முழுதும் ஒன்றுபட மல்கி அமர் செய்தால் – தேம்பா:14 4/3
எண் முழுதும் நீத்த நினது ஆண்மை எதிர் உண்டோ – தேம்பா:14 4/4
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/2
கான் முழுதும் இறைஞ்சும் நோன்பின் கடல் கரை கண்ட நல்லோய் – தேம்பா:28 131/1
செயிர் ஒன்றே முழுதும் ஒருவு-மின் வித்திய செயிரே – தேம்பா:29 99/2
முக முகத்து இறைமையை முழுதும் கண்டுளான் – தேம்பா:34 5/4

மேல்


முழுவதும் (3)

முருடொடும் திசை முழுவதும் பல்லியம் முழங்க – தேம்பா:11 94/1
முன் பட உரைத்த தன்மையின் அல்லோ முழுவதும் நாடு ஒழிந்து அல்லால் – தேம்பா:20 81/1
முனை செய் பேய் உறீஇ முழுவதும் மருட்டினது என்றான் – தேம்பா:27 171/4

மேல்


முழை (9)

புடை நகர்-கண் கண்ட முழை புணர போகின் புரிவு என்றான் – தேம்பா:10 75/4
அயரிய இடம் ஒரு முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 83/4
ஆசு அறை உரு என் ஆம் முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 84/4
விலங்கு எழும் இடம் எனா வெறுத்த அ முழை
நலம் கெழும் இறையவன் பிறப்ப நாடினான் – தேம்பா:10 85/3,4
நோவு அருள் முழை இவர் நுழைந்த-கால் அலர் – தேம்பா:10 87/3
செல் வாய் நின்ற அம் முழை சென்றார் எவர் உண்டோ – தேம்பா:11 83/1
வானகத்தார் உறையுள் என்று ஆம் மன்னர் பிரான் பிறந்த முழை வயினே மாதோ – தேம்பா:11 123/4
மொட்டு இடை நிழல் பொழில் முழை கண் எய்தினார் – தேம்பா:17 7/4
பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/4

மேல்


முழையின் (2)

முதிர் செய் மாண்பு உடை முழையின் தோற்றமே – தேம்பா:10 103/4
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2

மேல்


முழையுள் (1)

அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1

மேல்


முள் (18)

சுரும்பு உலா வயல் பயன் இல துறுவின கடு முள்
விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/3,4
நூல் முகத்து அடங்காத அன்பில் என் தணிமை நோக்கி முள் கான் பொருவு என் உள் – தேம்பா:6 39/3
பொதிரும் முள் தாள் தாமரையோ பொதிர் முள் புற உள் சுவை கனியோ – தேம்பா:6 54/1
பொதிரும் முள் தாள் தாமரையோ பொதிர் முள் புற உள் சுவை கனியோ – தேம்பா:6 54/1
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/3
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
கான் நிகர் முள் தடத்து ஏக காண்டல் உளம் பொறுப்பு அரிதே – தேம்பா:10 11/4
துன்று ஆங்கு முள் தடத்தில் துயர் ஆற்றா துவள் கொடி போல் – தேம்பா:10 20/1
முள் வழியே ஈங்கு இடருள் மூழ்கி அழும் நீ அன்றே – தேம்பா:14 89/4
எரி எரித்தன உலறும் முள் கழை இரு சுரத்து என அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 155/4
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
உழை இனங்கள் தமை அட எதிர்ந்த வய உகிர் உடன்ற வரி எனவும் முள்
கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/1,2
மானார் மனம் என முள் மலிந்த வேய் ஆர் வனம் கடந்து – தேம்பா:20 15/3
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
மூளையில் புதை முள் பிணங்கலோ நாணி முறுக்கு அதோ கதிரினுள் கழையோ – தேம்பா:28 90/2
முள் புறத்தில் உள் முதிர் சுவை சுளை பலா இனிதோ – தேம்பா:29 107/2
முருகு வாய் சுளை முள் புற கனியோடு பூங்கா – தேம்பா:32 15/1
நகை அரசு ஆக்கி நீசர் நகைத்து முள் மகுடம் சூட்டி – தேம்பா:35 44/3

மேல்


முள்_முடியும் (1)

கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2

மேல்


முள்ளின் (1)

முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின்
நெற்றி மேல் நறை நீலமும் கமலமும் பூப்ப – தேம்பா:32 17/1,2

மேல்


முள்ளும் (1)

கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4

மேல்


முளரி (10)

ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/3
அம்பு கை முளரி கொண்டு அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/3
தாளொடு முளரி வீழ்ந்த தன்மையின் வீழ கொய்தான் – தேம்பா:15 88/4
வருந்த ஆம்பலே மனம் மகிழ் முளரி வாய் மலரும் – தேம்பா:25 35/3
சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர் – தேம்பா:25 76/3
முனி மதி குழவி சோர்ந்து முளரி மேல் துயில்கின்றானே – தேம்பா:26 117/4
மரு வளர் முளரி மெய் வளர்ந்து மெய்ப்பையும் – தேம்பா:27 6/2
முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3
முன்பு ஈரம் உலாம் முளரி துணரே – தேம்பா:31 52/3
வாவி சேர் முளரி சேர் வதன வாமமும் – தேம்பா:32 65/1

மேல்


முளரியோடு (1)

நோக்க இன்பு உளம் நுகர ஒள் முளரியோடு ஆம்பல் – தேம்பா:1 13/1

மேல்


முளி (1)

முடி கான் மலரும் முளி நீர் மலரும் – தேம்பா:30 30/3

மேல்


முளைகள் (1)

முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2

மேல்


முளைத்த (3)

அல் ஆர் இருள் கெட மீ முளைத்த திங்கள் அணி மணி போல் – தேம்பா:3 53/2
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
கொல்லையில் முளைத்த களை என புல்லர் கொடு முறை கொய்-மின் நீர் என்பேன் – தேம்பா:23 106/4

மேல்


முளைத்தது (1)

இன்னும் நிற்ப அவிர் சிகன் முளைத்தது அன்றே – தேம்பா:16 51/4

மேல்


முளைத்தன (1)

முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2

மேல்


முளைத்தாய் (1)

குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய்
வென் தர வளர்ந்த மிடலோய் என உரைத்தான் – தேம்பா:23 48/3,4

மேல்


முளைத்து (2)

முளைத்து எழுந்த முழு மதி போல் அரச அன்னம் முதிர் தூவி – தேம்பா:15 3/1
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1

மேல்


முற்பட (1)

உய்த்த நல் முறை முற்பட ஓதுவாம் – தேம்பா:27 29/4

மேல்


முற்பால் (1)

கோடியது எவையும் கோதால் கோடியது அன்றி முற்பால்
வாடிய குறை ஒன்று இன்றி வனப்பு உற முடித்தது அன்றோ – தேம்பா:28 61/3,4

மேல்


முற்பிறப்பு (1)

சொன்ன குரவர் காலம் அதை துதி நூலோர் முற்பிறப்பு என்றார் – தேம்பா:27 122/1

மேல்


முற்ற (1)

முற்ற கற்பார் ஆயினும் எம்மால் முழுது ஆகா – தேம்பா:35 66/3

மேல்


முற்றலும் (1)

சித்தம் முற்றலும் நாள் மலர் கழல் சென்னியின் மிசை வைத்தலும் – தேம்பா:10 128/3

மேல்


முற்றவும் (2)

மூவரும் உணர்த்திய உறுதி முற்றவும்
தூவு_அரும் உணர்வினோன் செவியின் துய்த்த பின் – தேம்பா:26 137/1,2
முருகு வாய் மொழி முற்றவும் கேட்டு உளத்து – தேம்பா:26 171/1

மேல்


முற்றவோ (1)

முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/4

மேல்


முற்றா (1)

மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/2

மேல்


முற்றி (18)

சொல் ஆர் நிகர் கெட ஓர் வனப்பின் பைம்பொன் சூல் முற்றி
அல் ஆர் இருள் கெட மீ முளைத்த திங்கள் அணி மணி போல் – தேம்பா:3 53/1,2
முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/4
மகன் பெறும் வயது முற்றி மைமை ஆம் எலிசபெற்கும் – தேம்பா:7 14/1
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
முற்றி ஆம் கிழவர் இவர் அலது அரும் போர் முரண்பட மலை புய வீர – தேம்பா:14 43/3
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/3
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தலை விரி கதலி முற்றி
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/1,2
தேறா பகை முற்றி திலத்து அவனை வர கண்டே – தேம்பா:20 61/1
தரு புடையில் முற்றி வேகும் அழல் எழ தகுதி இல கற்ற மாய வினையொடு – தேம்பா:24 31/3
முற்றி ஆகும் முன் பிரிவது என்று அயர்வு இலை முன்னர் – தேம்பா:26 66/2
வெந்தோம் அந்தோ மாறு_இல வேவோம் வினை முற்றி
எம் தோம் அந்தோ இ பகை ஈட்டிற்று என ஆர்ப்பார் – தேம்பா:28 113/3,4
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/3
முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின் – தேம்பா:32 17/1
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3

மேல்


முற்றிய (24)

ஆலம் முற்றிய அகல் புவி நயன்பட அருளின் – தேம்பா:6 72/1
கோலம் முற்றிய குணத்து இவர் கெழுவிய கருணை – தேம்பா:6 72/2
நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர – தேம்பா:6 72/3
சீலம் முற்றிய சினை முகில் பொழிந்தன போன்றே – தேம்பா:6 72/4
முகத்து இயலாத நயத்து நிலா உரு முற்றிய வானவர் சூழ் – தேம்பா:8 80/3
முழுது உணர்ந்து அருள் முற்றிய மா முனி – தேம்பா:8 82/1
கங்குல் முற்றிய கையரை கொண்டதேல் – தேம்பா:9 39/2
எங்கும் முற்றிய மாண்பு இவர் ஏந்தினார் – தேம்பா:9 39/4
நஞ்சின் முற்றிய காஞ்சிரமோ நகை – தேம்பா:10 28/2
முடியா ஒளி முற்றிய செம்_சுடரே – தேம்பா:11 70/2
கண் துற்று எழு கனல் துற்றிய கதம் முற்றிய கயவர் – தேம்பா:14 62/1
செல் உகும் மாரி என சினம் முற்றிய நீள் – தேம்பா:15 58/1
முற்றிய மா தவம் ஆர் முனிமார் முனிவை – தேம்பா:15 60/3
மொய்த்த நாளி முகத்து அரில் முற்றிய
சத்தனாசு எனும் பேய் இவை சாற்றினான் – தேம்பா:23 42/3,4
விஞ்சி திண் பகை முற்றிய வேலை – தேம்பா:25 24/2
முகையின் முற்றிய வாசம் எனா முதிர் – தேம்பா:26 31/1
மொய்த்த ஊத்தையும் முற்றிய பூதியும் – தேம்பா:28 103/2
அருளின் முற்றிய பன்னிரு வயது உளன் அம் பொன் – தேம்பா:31 6/1
பொருளின் முற்றிய புரிசை சூழ் எருசல நகரில் – தேம்பா:31 6/2
தெருளின் முற்றிய திரு மணி கோயில் தான் செல்ல – தேம்பா:31 6/3
இருளின் முற்றிய இரவு அற கதிர் என எழுந்தான் – தேம்பா:31 6/4
மு பகல் இவர் இவ்வாறே முற்றிய துயர் கொண்டு ஏங்க – தேம்பா:31 82/1
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4
துளங்கம் முற்றிய செம்_சுடரின் உன் கற்பும் துகள் அற காத்தனை என்னா – தேம்பா:36 33/2

மேல்


முற்றியராய் (1)

மை வளர் துயர் அற்று ஓங்கி வயது முற்றியராய் நின்றார் – தேம்பா:26 2/4

மேல்


முற்றியே (2)

முற்றியே நயம் முற்று உற சூல் அருள் – தேம்பா:26 27/3
நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு – தேம்பா:26 70/3

மேல்


முற்றிற்று (2)

பிணி நிறத்து உருத்த துன்பம் பெருகியே முற்றிற்று அம்மா – தேம்பா:7 61/4
அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/4

மேல்


முற்றின (1)

முடி துளவு எழில் முற்றின ஞாலமே – தேம்பா:7 50/4

மேல்


முற்று (38)

மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற – தேம்பா:5 32/1
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
ஆசை அற்று எழுந்த தவர் போக முற்று இடங்கள்-தொறும் ஆரணத்து அநந்த நயன் ஆய் – தேம்பா:5 145/2
கற்றை மலி சோதி கருள் முற்று முகில் புக்கு அனைய – தேம்பா:5 150/2
ஓதும் முற்று அருள் உரையினால் எவரும் உள் காம – தேம்பா:6 70/1
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/2
தீது முற்று அழல் திளைத்த போது இலோத்து எனும் அவனை – தேம்பா:6 70/3
தங்க முற்று எளி வேடம் தரித்து உளார் – தேம்பா:9 40/4
பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள் – தேம்பா:10 15/1
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து – தேம்பா:10 76/2
தன் செய்கை யாவும் அன்றே நடுங்கி கூச தரணி எலாம் முற்று அறிய தவம் பயக்கும் – தேம்பா:11 47/3
திரு முற்று உறை சிந்திய கார் இது என – தேம்பா:11 77/1
மு பொழுது ஒரு பொழுது ஆக முற்று உணர்ந்து – தேம்பா:13 12/1
முற்று முதல் ஆய் உலகம் மூன்று தொழ வான் மேல் – தேம்பா:14 7/1
முற்று உறும் அரந்தை எனும் நீத்தம் முழுகி சொல் – தேம்பா:14 11/3
முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/4
மொய்த்து அலை ஆர் உலகு எய்தி முற்று எளியன் உரு கொண்டான் – தேம்பா:15 5/3
மோட்டு அம் கண் ஒளிக்கும் எனா மதம் முற்று யானை – தேம்பா:16 22/3
பந்து ஒத்தன பனி முற்று அலர் பறவை குலம் எறிய – தேம்பா:21 32/1
முற்று உறும் மொழியை கேட்டு முனிதியே முருகு வேலோய் – தேம்பா:25 59/4
முற்றியே நயம் முற்று உற சூல் அருள் – தேம்பா:26 27/3
மூரியால் துதி முற்று எடுத்து ஓதினாள் – தேம்பா:26 33/4
முருகு தேனொடும் முற்று அலர் பூ வனம் – தேம்பா:26 89/3
பூ முற்று முகத்து ஆர்வம் புனை நெஞ்சான் என்ற அசரீயன் – தேம்பா:27 45/1
தாம் முற்று களியில் விட தனையன் போற்றி தடம் கொண்டான் – தேம்பா:27 45/4
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/2
முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3
ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம் – தேம்பா:27 156/1
முன்னான் இவை இவண் காண்-கால் முற்று உவப்ப – தேம்பா:31 11/1
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/4
மொய் வினை கொண்டு உள் எஞ்சா முற்று இவண் திலதம் ஆனான் – தேம்பா:33 4/4
மொய்க்கும் ஓர் இன்பம் உள்ளி முற்று எலாம் அவியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/4
மது படும் கொடி வாட்டு இடர் முற்று அற – தேம்பா:33 17/2
முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/4
முந்தையார் உறை முற்று அருள் நாடு அதே – தேம்பா:34 24/4
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/2
மொழி வரும்படி முற்று அவன் கோத்திர – தேம்பா:36 10/2

மேல்


முற்றுபு (1)

முற்றுபு கனன்ற முகத்து எழும் வெகுளி முரண் கொடு பூத்திபான் ஆர்த்து – தேம்பா:20 78/1

மேல்


முற்றும் (8)

மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
முன் பிறந்தனர் முற்றும் இறந்தார் எனின் – தேம்பா:27 84/1
பூ முற்றும் பெயர்ப்பது அரும் பொருள் உனக்கோ ஆயினும் நீ புகழ்ந்த நாடர் – தேம்பா:32 31/2
காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம் – தேம்பா:32 31/3
முறைக்கு ஒரு மருந்தும் ஆகி முற்றும் நாம் உவப்ப நொந்தான் – தேம்பா:33 5/4
மு குடை நிழலில் யாவும் முற்றும் ஆள் இறைவன் பாரில் – தேம்பா:33 10/1

மேல்


முற்றை (1)

முற்றை ஆர் மணி பொன் முத்து அலர் வழங்க முரசு இனம் முகிலினும் முழங்க – தேம்பா:36 110/3

மேல்


முறிகின்ற (1)

முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/3

மேல்


முறிந்து (1)

மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/4

மேல்


முறிய (1)

முன் தொழில் அத்தனம் முறிய சொல்லினார் – தேம்பா:25 55/4

மேல்


முறியாது (1)

இயலினொடு நால் வகையும் உவணம் எனும் யூகம் உறி இரணம் முறியாது உறுதி நிற்ப – தேம்பா:15 119/3

மேல்


முறிவர்-ஆல் (1)

அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/4

மேல்


முறிவு (2)

போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/3
முறிவு இல் ஆசி மொழிந்து எழுந்து ஏகினார் – தேம்பா:21 36/4

மேல்


முறுக்கி (1)

நறவினால் அலர்ந்த பூ முறுக்கி நைந்து என – தேம்பா:26 121/3

மேல்


முறுக்கின் (2)

தீர் அரும் சிலையின் நாண் முறுக்கின் சீர்மையால் – தேம்பா:30 49/1
தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4

மேல்


முறுக்கு (3)

கான் பயிலும் முறுக்கு அவிழ் செம் கமலம் தேன் துளித்தது என – தேம்பா:6 13/1
முகை உற்று ஆய முறுக்கு அவிழ்ந்து ஆம் அரோ – தேம்பா:7 46/4
மூளையில் புதை முள் பிணங்கலோ நாணி முறுக்கு அதோ கதிரினுள் கழையோ – தேம்பா:28 90/2

மேல்


முறுக்குதற்கு (1)

காய்ந்த ஆலையின் கரும்பினை முறுக்குதற்கு அளவில் – தேம்பா:6 61/3

மேல்


முறுக்கென (1)

முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2

மேல்


முறுவல் (7)

நுண் என முறுவல் கோட்டி நுதல்வு அரும் கனி சொல் சொல்வாள் – தேம்பா:9 118/4
ஏர் ஆர் துவர் வாய் முறுவல் இலங்க நின்றாள் ஏதோ – தேம்பா:10 43/2
வாய்ந்த ஓகையின் முறுவல் மானுமே – தேம்பா:10 102/4
கான் நில முகை விண்டு அன்ன கனிந்த புன் முறுவல் கொட்டி – தேம்பா:12 95/3
முதிர் தரும் அமிர்து உக முறுவல் கொட்டலால் – தேம்பா:13 15/3
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/3
பொய் வகை முறுவல் காட்டி புகன்றனன் சூசை ஐயம் – தேம்பா:27 148/2

மேல்


முறை (128)

முறை அடுத்து அரும் நூலோர் உள் மூழ்கிய உவப்பில் அன்ன – தேம்பா:0 5/1
மீ முறை திருந்திட விரும்பி யாவரும் – தேம்பா:2 37/2
ஏம் முறை சிறந்தது ஓர் சாலை இல்லையே – தேம்பா:2 37/4
மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும் – தேம்பா:2 49/1
மா முறை நலமும் வானொடு வையம் மருள நல் அற நெறி வழங்கும் – தேம்பா:2 49/2
யா முறை அனைத்தும் இன்புற கண்டார் இமைப்பு இலது அயர்வு உறும் அல்லால் – தேம்பா:2 49/3
பா முறை நடத்தி தொடை சரம் தொடுத்து பகர்ந்து அவை புகழ்வது பாலோ – தேம்பா:2 49/4
நீதி நல் முறை எலாம் நிறைந்த நீள் தவம் – தேம்பா:3 6/1
ஏது இல் நல் முறை இவண் இசைந்த மாட்சியான் – தேம்பா:3 6/4
முறை வழங்கிய கால் மறை பகைத்தனர் முகில் நின்று – தேம்பா:3 9/2
திரிய வாய் முறை தெரிகிலேன் என மறுத்து அகன்றான் – தேம்பா:3 24/4
முன் அரும் தவத்தோர் கொண்ட முறை தவிர் வரங்கள் எய்தி – தேம்பா:3 37/3
வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2
புரப்ப ஓர் பொது முறை பொறாத தன்மையால் – தேம்பா:3 50/1
கோது_இல் ஓர் முறை கொண்டு நடந்த பின் – தேம்பா:4 61/1
ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ – தேம்பா:4 61/2
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/3
வேதியோர் முறை விஞ்சிய மாட்சியான் – தேம்பா:4 61/4
மறம் ஒழித்திலர் மறை முறை ஒழித்தனர் இறைவன் – தேம்பா:5 5/1
திறம் ஒழித்தனர் செய் முறை ஒழித்தனர் சிறந்த – தேம்பா:5 5/2
முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/4
முறை ஈந்து அலது ஆயிர கண் முதல் ஆம் – தேம்பா:5 96/3
முறை செய்தன ஏது எனவே மொழிவார் – தேம்பா:5 97/4
இறை வாய் முறை என்று அதை ஈந்து எவரும் – தேம்பா:5 102/3
முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/4
ஆய்ந்த இறையவன் ஏவு விதி முறை ஆகி இணை என ஆசியால் – தேம்பா:5 117/3
வேய்ந்த மணம் இனி மேவி முடி தரல் வேத முறை என ஓதினான் – தேம்பா:5 117/4
வேந்தன் உமது உரி தாய முறை உரு மேவி வர எனும் ஆசியோடு – தேம்பா:5 118/3
ஏந்த மறை முறை ஏது இல் முடிதர ஏது இல் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 118/4
என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால் – தேம்பா:5 124/2
ஒல்லை உளியவை உள்ளும் முறை செயும் உண்மை உள பரன் ஆசி தந்து – தேம்பா:5 127/1
உரைத்த விதம் கொடு ஆய முறை உவப்பில் நடந்த நாள் பலவும் – தேம்பா:5 128/1
ஒளிப்பட மன்றல் ஆய வரம் உவப்பில் இணங்கல் ஆகும் முறை
வெளிப்பட அன்று வேணும் என விழு படை அன்பு உலாவி உறு – தேம்பா:5 129/2,3
உடுத்த அனந்த ஞான முறை உரைத்து உமிழ்கின்ற மான முனி – தேம்பா:5 130/1
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை
அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/3,4
அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2
நசை பட நின்ற ஈசன் அடி நயப்பில் வணங்க வீழும் முறை
சுசைப்பு அவன் முன் தன் ஈர் அடிகள் துடைத்து வணங்கவே கனவில் – தேம்பா:5 140/2,3
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
தப்பு அடையா முறை அருள்தி தற்பரனே என தொழுதாள் – தேம்பா:6 5/4
உளம் ஆளும் முறை தன்னால் உரையாதும் உளம் தூண்டி – தேம்பா:6 6/3
மெய் படு நல் முறை நீயே விதித்து அருள்தி என்று அறைந்தான் – தேம்பா:6 9/4
இரு உளத்திற்கு உணர்வு ஒன்றாய் இசைத்த முறை நன்று அறிய – தேம்பா:6 18/2
நூல் திருந்திய முறை நுதலி ஆக்கிய – தேம்பா:6 28/2
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4
அருள் தரு மறை முறை அழித்தல் ஆம் இனி – தேம்பா:7 87/3
உரிய முறை அறிவு இல்லா யான் கொழுகொம்பு ஆவது உண்டோ உயர் வான் மீதில் – தேம்பா:8 15/2
திரிய முறை இட்டு ஏவல் கொண்டேனே கொண்ட நயன் தெரியா சீர்க்கே – தேம்பா:8 15/4
ஆரண மொழி முறை அமைந்த மாட்சியாய் – தேம்பா:8 27/4
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
அன்னாட்கு இதுவே முறையோ என்றான் அவளும் முறை ஈது – தேம்பா:9 21/3
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை
அண்ணி ஆய் அவள் உறை அரங்குள் ஏகுவான் – தேம்பா:9 85/3,4
வல முறை ஒருவன் ஆண்ட வளமையால் செருக்குற்று எங்கும் – தேம்பா:10 4/2
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/3
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது – தேம்பா:11 80/2
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம் – தேம்பா:11 82/2
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில் – தேம்பா:11 123/1
முன் நாள் செய்த அருள் மறவா முறை கொண்டு ஒழுகும் தன்மை என – தேம்பா:12 3/1
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/2
எ வினையும் அற்ற முறை ஈன்ற அருள் தாயே – தேம்பா:12 90/3
முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/3
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/2
ஆர்த்தார் திரண்டார் முடுகுகின்றார் அன்றே ஏழாம் முறை வர கார் – தேம்பா:15 18/1
தகையார்க்கு உள தம் முறை ஆம் எனவே – தேம்பா:15 24/2
சுழல் எழ உருத்த வாரி என அமர் தொடு முறை உரைக்க நூலின் அளவதோ – தேம்பா:15 110/4
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4
முறை கெழு நல் கேள்வியின் நூல் புலமை மிக்க மோயிசன் ஆங்கு – தேம்பா:18 17/1
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில் – தேம்பா:18 37/3
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
ஈங்கு பொறித்த முறை காண்-மின் என்றான் இணர் கொடியான் – தேம்பா:20 65/4
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4
கடை நாணின அன்னம் மேவுபு கரவு ஆயின முறை கண்டு – தேம்பா:21 31/2
பொது முறை மகளிர் நாடல் புற மனை விழைதல் தண்ண – தேம்பா:23 59/1
இது முறை மறையின் நாட்டி இறையவர்க்கு இலீலை என்றேன் – தேம்பா:23 59/4
அடல் விளை வஞ்சத்து அங்கண் அரு முறை நாட்டினேனே – தேம்பா:23 63/4
சங்கையம் பல சாதி நல் முறை என புகுத்தி – தேம்பா:23 91/2
மருவ_அரும் புகர் பழகவே வழங்கிய முறை ஆம் – தேம்பா:23 93/3
அஞ்சினார் எனில் அமைதி ஓர் முறை என்பாய் வஞ்சத்து – தேம்பா:23 94/1
முறை தவிர் அறங்கள் நம்புளி தாமே மூழ்கிய துகளின் ஆழ்ந்து அஞ்சா – தேம்பா:23 99/3
கொல்லையில் முளைத்த களை என புல்லர் கொடு முறை கொய்-மின் நீர் என்பேன் – தேம்பா:23 106/4
நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1
செப்பு உற தகு முறை அகன்ற சினத்து அழற்றிய நினைவினான் – தேம்பா:25 78/4
பொருளால எவரும் முறை முறையால் புகழுற்று என்னை செல்வி என்பார் – தேம்பா:26 40/4
நண்பால் இணையா குண தொகையோன் நயந்து எம் ஞான்றும் முறை எஞ்சா – தேம்பா:26 41/3
அண்ண தலையின் முறை கடந்தே அபிரம் முதல் மூத்தோர்க்கு உரைத்த – தேம்பா:26 43/1
தாய் முறை திருந்தி யாக்கை தகு முறைக்கு அடக்கி பின் தன் – தேம்பா:26 95/1
நோய் முறை அடக்கல் ஆற்றா நுதலிய தவத்தின் மாட்சி – தேம்பா:26 95/2
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி – தேம்பா:26 95/3
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
உய் முறை அறியேன் சேர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா – தேம்பா:26 109/1
மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட – தேம்பா:26 109/2
செய் முறை அறியேன் கானில் செல் வழி அறியேன் தாய் தன் – தேம்பா:26 109/3
கை முறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்து எனை தனித்து போனாள் – தேம்பா:26 109/4
பின்ன மு முறை தொழுது இட்டு பேர் அருள் – தேம்பா:27 4/3
உய்த்த நல் முறை முற்பட ஓதுவாம் – தேம்பா:27 29/4
ஏவிய முறை அதின் பித்தும் ஈரலும் – தேம்பா:27 48/2
முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/4
எள்ளே வைகும் பெரும் பகை சூழ்ந்து இகல் செய் முறை அரிதே – தேம்பா:28 23/2
மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/4
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
முனி உரு காட்டி யாரோ முறை குலம் ஒன்றும் இல்லான் – தேம்பா:29 40/1
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/4
ஐ வகை முறை அற அணுகி ஓர் முனி – தேம்பா:29 91/2
நூல் திறத்து அவர் முறை நோக்கி வாழ்த்தினேன் – தேம்பா:29 93/4
தம் முறை எவர்க்கும் நீர் தகுதியாய் பொது – தேம்பா:29 94/1
மெய் முறை சுருதியும் வினைகள் தீர் அறத்து – தேம்பா:29 94/2
அ முறை அனைத்தும் நன்று ஆக காண்டியேல் – தேம்பா:29 94/3
வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/4
இணங்கிய முறை கல்லூரி என் வழி ஒழிய தேர்ந்தேன் – தேம்பா:29 116/4
தனையனை முறை முறை தழுவினார் அரோ – தேம்பா:31 96/4
தனையனை முறை முறை தழுவினார் அரோ – தேம்பா:31 96/4
தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/4
மடையர் என்பவர் மறை முறை குலம் திரு இழந்த – தேம்பா:32 98/2
பொது வளர் முறை மேல் அன்ன பூட்சியை பேணி வானோர் – தேம்பா:34 21/2
திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2
கலை ஈன்ற முறை ஒல்காது அங்கண் நாப்பண் கதிர் பொன்னால் – தேம்பா:36 96/1
செய் முறை அனைத்தையும் திருத்தி வேதியர் – தேம்பா:36 118/1
கை முறை தொழ பறை கறங்க யாவரும் – தேம்பா:36 118/2
மெய் முறை துதியொடு விழுந்து போற்ற நேர் – தேம்பா:36 118/3
நை முறை கோயிலுள் உருவம் நாற்றினார் – தேம்பா:36 118/4
நூல் மேல் முறை நையா தொடுத்த நுண் மண் ஆறு_ஆறு அணி இது என – தேம்பா:36 131/3

மேல்


முறை_இல் (1)

முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1

மேல்


முறைக்கு (5)

இன்ன அரு முறைக்கு இவர் இருவர் எய்திய – தேம்பா:5 54/1
பாவிய முறைக்கு இது பயணம் உள்ளினான் – தேம்பா:14 82/4
தாய் முறை திருந்தி யாக்கை தகு முறைக்கு அடக்கி பின் தன் – தேம்பா:26 95/1
நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு
அஞ்சிலனாய் அன்று அவனை சிறையுள் பெய்வான் அற பகையான் – தேம்பா:26 165/3,4
முறைக்கு ஒரு மருந்தும் ஆகி முற்றும் நாம் உவப்ப நொந்தான் – தேம்பா:33 5/4

மேல்


முறைகள் (5)

நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
முகம் மலர்ந்து உவந்து அமரர் குடி அமைந்து உறைந்த நகர் முதிர் அநந்தம் உண்ட முறைகள்
அகம் மலிந்து உணர்ந்த தமிழ் கலை வருந்துகின்ற தொடை அளவின் நின்று அடங்க முறையோ – தேம்பா:5 149/3,4
கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/2
பொதிர் செயும் உளத்தை தூண்டும் புரிவில் தன் முறைகள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:26 91/4

மேல்


முறைகளை (1)

மன்னு மா மறை வகுத்த நல் முறைகளை தவிரா – தேம்பா:11 102/3

மேல்


முறைகொண்டு (1)

மொய்யும் துறவே எந்தை அடி முறைகொண்டு அடைய வழி என்றால் – தேம்பா:6 55/1

மேல்


முறைமை (2)

ஏர் அளாம் முறைமை ஈங்கு இன்று கண்டனன் யான் – தேம்பா:9 9/4
ஐயமே இன்றி தேவர்க்கு ஆனது ஓர் முறைமை என்றேன் – தேம்பா:23 60/4

மேல்


முறையாம் (1)

கை முறையாம் இறை தந்து மலர்த்தாள் நல்லாள் கடி வருந்த – தேம்பா:10 72/2

மேல்


முறையால் (15)

இந்த நல் முறையால் மைந்தன் இயல்பொடு தேவன் என்பான் – தேம்பா:3 39/3
முன் நாள் இனிதின் நீ உரைத்த முறையால் பகைத்த வெறி தலையை – தேம்பா:5 19/1
மதி எழுந்து ஒளிர்ந்த அடி மரி எழுந்து அடைந்தாள் என மனம் எழுந்து உவந்த முறையால்
நிதி எழுந்து ஒளிர்ந்த உலகு உளர் எழுந்து அடர்ந்து வர நிறைய மண்டுகின்ற நசை செய் – தேம்பா:5 148/2,3
அணிக்க_அரு முறையால் மைந்தன் ஆக உள் கருத்து உற்றானே – தேம்பா:7 3/4
இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1
அ முறையால் நிகராது எ உயிரும் யாவும் அமுதினும் ஊங்கு இனிது அன்பால் ஓம்பும் தாய் செய் – தேம்பா:8 59/2
தாவு அரு மா முறையால் மறையாது உரு ஏந்து தயாபம் எழா – தேம்பா:8 79/3
பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/3
உவட்டாத பணி முறையால் செல்வது என உணர்வு உற்றார் – தேம்பா:10 14/3
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3
மை முறையால் இரவின் நடு மருவ கண்டு வளன் சொல்வான் – தேம்பா:10 72/4
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
பொருளால எவரும் முறை முறையால் புகழுற்று என்னை செல்வி என்பார் – தேம்பா:26 40/4
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4
நடவா முறையால் நடலை நரலை நடுவே அடியாள் – தேம்பா:31 31/3

மேல்


முறையான் (1)

முன்பு அது ஆங்கு இல முறையான் முயன்று தமில் சேர்த்தமையால் – தேம்பா:6 23/3

மேல்


முறையில் (10)

தந்த இ வரம் இன்னான் தன் சந்ததி முறையில் சேய் ஆய் – தேம்பா:3 39/1
வள் இன முறையில் சேய் ஆய் வந்து மூ_உலகம் ஆள – தேம்பா:3 41/3
ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும் – தேம்பா:11 121/3
முதிர் சூலும் பெண் காதின் மொழியும் நில்லா முறையில் அவள் – தேம்பா:17 34/1
மண் காவலற்கு ஆய முறையில் அறம் மலி நீரார் – தேம்பா:20 55/2
வெருட்டிய முறையில் வந்த வேந்தனை கோறல் நன்றே – தேம்பா:25 12/4
கேள்வியின் புலமை மூத்தோன் கெழுமிய முறையில் தூம – தேம்பா:26 6/1
வெரு வளர் முறையில் தான் விளிந்த வேலையே – தேம்பா:27 6/4
நீரிய முறையில் உளன் அவன் தேவன் நீங்கில் ஒன்று அவன் அலன் ஆகி – தேம்பா:27 164/2
சொன்ன முறையில் ஈர் உலகும் தொடர்ந்து ஒன்றாய் – தேம்பா:31 12/3

மேல்


முறையின் (6)

மெய்ப்படும் மறத்தின் ஆண்மை விளங்கிய முறையின் பின்னர் – தேம்பா:3 43/3
மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/3
முடிய வரு மணம் உரிய துணை இவன் முறையின் மொழிகுவர் எவருமே – தேம்பா:5 113/4
கோட்பு அது இல நூல் முறையின் கேட்பது இனி வாழ்த்து உளதோ – தேம்பா:5 151/4
தான் செயும் நல் முறையின் தயை காட்டிட தனயன் மீண்டு இ உரை கொண்டான் – தேம்பா:32 39/4
வான் செய்த மறை முறையின் மனம் வழுவாது எஞ்ஞான்றும் வான் வீட்டு ஆள்வார் – தேம்பா:32 72/4

மேல்


முறையினால் (1)

தொடுத்த பாவை நிகர நீதி தொடரும் நூலின் முறையினால்
அடுத்த மூ உலகம் யாவும் அரிய மூன்று விரலினால் – தேம்பா:7 39/1,2

மேல்


முறையினோடு (1)

முறையினோடு இகல் முயன்ற நாடு எலாம் – தேம்பா:1 35/4

மேல்


முறையும் (16)

சட்ட நூல் வீரர் கற்பின் தகை நலார் முறையும் மற்ற – தேம்பா:2 15/3
முறையும் மகிழ்வொடு கலையும் அறிவொடு முயலும் வலியொடு முரண் அறா – தேம்பா:5 122/2
செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1
செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1
மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/2
மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/2
கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம் – தேம்பா:8 18/3
கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம் – தேம்பா:8 18/3
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1
குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1
நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
வேறாய் முறையும் விதியும் குலமும் – தேம்பா:15 23/2

மேல்


முறையை (1)

முறையை பழித்த சிற்றின்பம் மூழ்கும் நசையால் என்றும் இதோ – தேம்பா:5 18/2

மேல்


முறையொடு (3)

மூ உலகு அனைத்தும் எஞ்சா முறையொடு நிழற்றும் நாதன் – தேம்பா:0 2/2
கன்னி முறையொடு நாயகனை ஒளி காலும் உடு என ஈனுதல் – தேம்பா:5 124/1
விள்ளிய முறையொடு வினை கொண்டால் அலால் – தேம்பா:23 118/3

மேல்


முறையோ (2)

அகம் மலிந்து உணர்ந்த தமிழ் கலை வருந்துகின்ற தொடை அளவின் நின்று அடங்க முறையோ – தேம்பா:5 149/4
அன்னாட்கு இதுவே முறையோ என்றான் அவளும் முறை ஈது – தேம்பா:9 21/3

மேல்


முறையோடு (3)

ஏற்றிய முறையோடு எந்தை இயன்ற தன் வலிமை காட்ட – தேம்பா:3 42/1
உரிய முறையோடு அணையல் விரிய அறைவாம் இனியே – தேம்பா:5 160/4
முப்பால் ஒன்று ஆம் முந்தைக்கு உரி மாண் முறையோடு அருகு உற்று – தேம்பா:9 31/2

மேல்


முன் (203)

விதித்து என முன் நடந்தன தம் மெல் அடி – தேம்பா:1 50/3
செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/4
வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4
முன் அரும் தவத்தோர் கொண்ட முறை தவிர் வரங்கள் எய்தி – தேம்பா:3 37/3
காய் வழி ஆதன் முன் கனிந்து அருந்திய – தேம்பா:3 49/2
கருப்பம் ஓர் எழு மதி கடக்கும் முன் வினை – தேம்பா:3 50/2
மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/2
முன் நாள் இனிதின் நீ உரைத்த முறையால் பகைத்த வெறி தலையை – தேம்பா:5 19/1
மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற – தேம்பா:5 32/1
சுசைப்பு அவன் முன் தன் ஈர் அடிகள் துடைத்து வணங்கவே கனவில் – தேம்பா:5 140/3
வான் வழங்கும் இறையோன் தான் மனம் எழ முன் உணர்த்தமையால் – தேம்பா:6 2/2
உற்ற ஆறு இவள் கேட்பேன் என வளன் முன் மொழி கொண்டான் – தேம்பா:6 7/4
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
நிந்தை பொதுளும் வாழ்வு அடை முன் நினைவை தூண்டும் ஆசை சுடும் – தேம்பா:6 49/1
அருள் புறம் கண்ட செல்வத்து அமலை முன் எளிமை உள்ளி – தேம்பா:7 18/1
மொய்யும் போயின போயின முன் பழி – தேம்பா:7 49/2
பொய் எனக்கு அறைந்தீர் கண்ணே புரை உறா கன்னி முன் நாள் – தேம்பா:7 65/1
மை என களங்கம் உற்று மயங்கும் முன் இரவி நீட்டும் – தேம்பா:7 65/3
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
களி முகத்து உன்னை உன் கடவுள் நோக்கி முன்
தெளி முகத்து இயம்பிய சீர் இன்று உன்-இடை – தேம்பா:8 40/2,3
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
காட்சியால் ஓங்கி முன் கண்ட யாவும் தரும் – தேம்பா:9 7/2
முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/2
வண்டு ஆயிரம் செம்_சுடர் தோன்றிய முன் வந்தே கமல – தேம்பா:9 23/1
விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4
கொண்ட யாவையும் கொண்டு இறை வாழ்த்தி முன்
பண்ட நாள் சிறைப்பட்டு உறை தானியல் – தேம்பா:9 48/1,2
மன்ன நம் மணம் வாய்ந்து முடிப்ப முன்
பொன்ன நின் கொடி பூத்தது தந்த பின் – தேம்பா:9 50/1,2
நேர் உயிர்த்து அனலி முன் பளிங்கு நேர் முகத்து – தேம்பா:9 88/3
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால் – தேம்பா:9 131/3
என்னை மறந்தாய் நெஞ்சே இனி முன் விழைந்தது எல்லாம் – தேம்பா:10 52/3
முன் அன்ன நகர் உதவி உணர்ந்த பாலால் முழுது உளைந்தான் – தேம்பா:10 64/4
முன் செய்கை பயத்த துயர் அகற்றி எம்மை முயன்று அளிக்கும் – தேம்பா:10 74/1
முந்தை தோன்றலை தந்து முன் ஏற்றினார் – தேம்பா:10 112/4
முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ – தேம்பா:10 145/2
கோது அகன்று உயிர்த்த கோதை தாள் முன் அன்ன கோவலர் – தேம்பா:11 10/2
முன் அருந்திய தீம் சுவை முல்லையார் – தேம்பா:11 15/1
அஞ்சுவார் அவன் முன் உலகு ஆள்பவர் – தேம்பா:11 32/1
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/4
ஏவுகின்ற வயத்து உள்ள உலகம் மூன்றும் எழில் பட முன் ஒன்றும் இலாது உள ஆக்கின்றோன் – தேம்பா:11 43/1
முன் செய்கை அனைத்தும் அவண் தோன்றி தீமை முயன்றதும் உள் விரும்பியதும் உரைத்த சொல்லும் – தேம்பா:11 47/1
அன்பு அருந்தி அமுது ஏந்தும் மணி கலத்தின் அன்னான் என்று இறைஞ்சினள் தாய் துயர் முன் இன்பம் – தேம்பா:11 57/3
முடி மொய்த்து உறை முன் பெடை தாங்குவன – தேம்பா:11 67/4
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
முன் நாள் செய்த அருள் மறவா முறை கொண்டு ஒழுகும் தன்மை என – தேம்பா:12 3/1
கூர் பகை உகிர் வவ்வா முன் கொடிய கண் இரையை வவ்வி – தேம்பா:12 25/2
மின்னிய முடியாள் தன்னை விரும்பி முன் வளர்த்த மாட்சி – தேம்பா:12 96/3
துஞ்சுவான் உணர்ந்தார் முன் நாள் சுருதி சேர் கொழுகொம்பு அன்னோய் – தேம்பா:14 19/4
முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ – தேம்பா:14 46/1
முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின் – தேம்பா:14 61/1
கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா – தேம்பா:14 71/2
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன்
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/2,3
தாய் வினை செய்து முன் சகோபு காத்தலால் – தேம்பா:14 77/3
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/2
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1
தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2
தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2
வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/3
நோயு முன் எதிர்த்து தாங்க நுனித்த பீடு உடையார் யாரே – தேம்பா:14 117/4
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார் – தேம்பா:15 2/1
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
அலை ஈன்ற முத்து என ஈங்கு அயர்வுற்றோன் முன் நாளில் – தேம்பா:15 7/1
பார் பெற ஆசையானும் பானு முன் பனியின் நீங்கும் – தேம்பா:15 46/1
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4
உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன்
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/2,3
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3
எரி கெட சினந்த வில் எறிந்த மாரி முன்
பரி கெட பரி புனை பறந்த தேர் கெட – தேம்பா:15 140/1,2
எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/3
கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன்
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/2,3
மழை என தொடு கணையொடு பல படை வழி வகுத்து உயிர் அளவு இல அனிலம் முன்
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/2,3
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன்
பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/3,4
ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4
காசை என்றனர் முன் நாள் என் காவல் ஊர் அ ஊர் என்றான் – தேம்பா:17 13/4
முன் நாளில் செய்த ஓர் மண்டபத்தில் வைகி முன் கொணர்க என்று – தேம்பா:17 36/3
முன் நாளில் செய்த ஓர் மண்டபத்தில் வைகி முன் கொணர்க என்று – தேம்பா:17 36/3
முன் நாள் இல்லா வரத்து உயர்ந்து முதல்வன் அடி சேர்ந்தான் என்ன – தேம்பா:19 28/3
வலம் பட கிடந்த அ வழியும் முன் நிலை – தேம்பா:19 39/1
மொய்த்த தேன் துளிக்கும் வழி அம் மோனர் முன் நடந்தார் – தேம்பா:20 14/4
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3
சீர் ஆர் புகழ் மிக்கோன் செய் தவத்தோன் முன் கொண்ட – தேம்பா:20 58/1
நிந்தைக்கு அஞ்சாதார் ஆணரன் முன் நீடு உடுத்த – தேம்பா:20 64/1
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3
பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2
முன் பட உரைத்த தன்மையின் அல்லோ முழுவதும் நாடு ஒழிந்து அல்லால் – தேம்பா:20 81/1
மலைய முன் சிறை வைகிய மைக்குணன் – தேம்பா:20 87/2
பருத்தது என்று முன் பார்த்த ஏழ் ஆ எனில் – தேம்பா:20 93/1
மலிவொடு உற்ற முன் ஏழ் நிரை மாந்தலால் – தேம்பா:20 94/2
முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2
புணர்ந்த எம் கொடுமையால் முன் புலம்பி ஆணரன் கை ஏற்றி – தேம்பா:20 111/2
கோன் மலர் அடி முன் காட்ட கோன் தமராக நோக்கி – தேம்பா:20 118/2
முன் நெறி ஒழிந்த அ முனிவர் யாவரும் – தேம்பா:20 129/2
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
பால் நேர் இள நிலவு ஊறிய பனி மா மதி முக முன்
வான் நேர் இள பனி மானிய மது மா தரு வடிய – தேம்பா:21 24/1,2
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன்
பார் மேல் எழு நீள் இருள்பட்டு ஒழியும் – தேம்பா:22 11/1,2
கூழ் முக நிலம் கெட பேய் முன் கொண்ட ஏழ் – தேம்பா:22 27/3
சிடாவியன் என்னும் கூளி தீ உமிழ்ந்து உரை முன் கொண்டான் – தேம்பா:23 21/4
வேய்ந்த தம் மகர்க்கு ஆண்டகை மேவி முன்
ஈய்ந்த நன்றி இது என்று அவர் சாற்றுவார் – தேம்பா:23 35/3,4
முன் இருந்தனர் காலம் முடிந்த பின் – தேம்பா:23 37/1
நீரில் தவழ் மொக்குள் என நேர் பொருத கால் முன்
தேரில் தவழ் சித்தி என ஏறு திளை சீற்ற – தேம்பா:23 43/1,2
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 66/4
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன்
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/1,2
மீண்டு எழுந்து நால் மதி முன் மேதினியில் போய் அங்கண் – தேம்பா:23 72/1
நிலை புறம் கண்ட ஆண்டகை முன் நினைத்த பயன் இன்று உளது-ஆல் – தேம்பா:23 78/4
முன் இயம்பிய முரண் தொழில் யாவையும் நோக்கில் – தேம்பா:23 86/2
வங்கை இன்புற வன்னி முன் வை என அழல்வாள் – தேம்பா:23 91/4
மொய் வழி அருவி முன் உள இழிவில் முடுகி வந்து ஓடவும் நாமோ – தேம்பா:23 101/3
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
மதி வளர் உணர்வு அற்று எசித்தனர் முன் நாள் வதை வளர் நரகு-இடை வீழ்ந்தார் – தேம்பா:23 103/1
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
பொய் திறத்து அவரை முன் பொருதல் வேண்டும்-ஆல் – தேம்பா:23 119/4
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/3
பிறந்த முன் இடம் பெயர்ந்து வந்து எருசலேம் தன்னை – தேம்பா:25 8/1
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/2
துஞ்சி திண் பகை முன் துடையாதார் – தேம்பா:25 24/1
முன் வளர் தகமையோர் பகை முருக்கியே – தேம்பா:25 53/3
முன் தொழில் அத்தனம் முறிய சொல்லினார் – தேம்பா:25 55/4
தம் பதி வர கை கூப்பா தருக்கொடு நோக்க கால் முன்
கொம்பு அதின் இலைகள் போல குழைந்த பெற்சமித்தார் அங்கண் – தேம்பா:25 64/2,3
நூல் கடல் கேள்வி நல்லோன் நுவன்றவை கேட்டு கால் முன்
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/3,4
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
பேர் அற கன்னி வையின் பிறக்கும் முன் தனக்கு தூது என்று – தேம்பா:26 5/1
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி – தேம்பா:26 12/2
தன் எதிர் இலார்க்கு முன் சக்கரீயனும் – தேம்பா:26 24/3
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/2
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/2
முற்றி ஆகும் முன் பிரிவது என்று அயர்வு இலை முன்னர் – தேம்பா:26 66/2
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு – தேம்பா:26 66/3
என்னை உன்னை முன் இனிதினில் பேணிய கன்னி – தேம்பா:26 73/1
ஆயினும் வயது ஓர் நான்கும் ஆகும் முன் தனித்த நானே – தேம்பா:26 112/1
கண் அவாவு கதிர் கடல் மூழ்கும் முன்
பெண் அவாவு கொணர் பிணி தன்மையின் – தேம்பா:26 175/1,2
தள்ளுண்ட பழியின் பொங்கும் சடத்து முன் பொருத போரில் – தேம்பா:27 9/2
வரு கைம்மாறு முன் வையகத்து ஆண்டகை – தேம்பா:27 36/2
நொந்து உயர் கிளையரை நிவலன் நோக்கி முன்
வெம் துயர் விளைத்த பேய் வினை விளம்பினான் – தேம்பா:27 53/3,4
இங்கு எதிர் தோழன் முன் கொணர்ந்த ஈரலை – தேம்பா:27 55/3
தாதை வாய் அமிர்தம் ஊற தன் கையால் முன் கை பற்றி – தேம்பா:27 72/2
புற படும் புரம் புக்கு முன் ஆயவை – தேம்பா:27 83/3
முன் பிறந்தனர் முற்றும் இறந்தார் எனின் – தேம்பா:27 84/1
பின் பிறந்திலர் முன் பெறும் தீவினை – தேம்பா:27 84/2
சொன்ன முன் கதிகள் கடை தோன்று இலா – தேம்பா:27 91/1
நீதி இலா நவையுறும் முன் முதல் படைப்பு எம் உயிர் கொண்ட நிலைமை என்னோ – தேம்பா:27 94/4
ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/4
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1
செ விதி இறைவன் முன் சிருட்டித்து ஆய-கால் – தேம்பா:27 108/3
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எவரும் மொழிந்து பனிக்கும் உளத்து எஞ்ச – தேம்பா:27 118/2
முன் நாள் சொன்ன நிலை நோக்கின் முகைத்த என் நாட்டு என் குலத்தே – தேம்பா:27 126/3
உலை வளர் அழல் முன் பைம் பூ உலந்து என மனதில் சோர – தேம்பா:28 4/3
கற்ற நூல் எளிய தோன்றி கற்கும் முன் அரியது அன்றோ – தேம்பா:28 9/1
உற்ற நூல் உறும் முன் நீ அஃது உணர்ந்து உனக்கு எளிது என்றாயோ – தேம்பா:28 9/4
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எண்ணி முரிந்து உள் குழைகிற்பேன் – தேம்பா:28 25/4
பொதிர் செய் எரி முன் மெழுகு என உள் புலன் நைந்து உருகும் அன்றோ – தேம்பா:28 26/4
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
வள்ளி உருவம் தீ முன் வல்லையே உருகும் வண்ணத்து – தேம்பா:28 139/1
உள்ளிய அருமை யாவும் ஊழல் முன் கரைந்து நீங்கி – தேம்பா:28 139/2
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து – தேம்பா:28 153/3
முன் பட உரைத்த விஞ்சை மொழிகுதும் தளிர்ப்ப மீண்டே – தேம்பா:28 155/1
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
முன் நாள் துணை இல்லா வாமன் தானும் முயங்குகின்ற – தேம்பா:29 21/3
முன் நாள் உற்ற அரசு இழந்த பேய் அ முனி-தன் மேல் – தேம்பா:29 23/1
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன்
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம் – தேம்பா:29 28/1,2
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/2
கொலை வைத்த குருதி கோட்டு குஞ்சரத்து அன்னோய் முன் நாள் – தேம்பா:29 37/2
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன்
எள்ளா வில் தலைவன் யூதர் நாட்டில் இருந்தேன் நான் – தேம்பா:29 54/1,2
துஞ்சினரோ மற்று எவரும் தொழும் தேவர் நும் படை முன்
அஞ்சினரோ அறிகிலன் நான் என் இறையோன் வலி குன்றா – தேம்பா:29 70/1,2
ஆர் அறு நூங்கு அடல் தானை அற்று அற கண் இமையா முன்
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/3,4
கான் இருந்து அலர் கோலோய் முன் கடிந்த நாடு அடைதி என்றான் – தேம்பா:30 6/4
உரை நாட்டி உண்டு என முன் கதையில் கேட்டேம் ஒண் தவம் செய் – தேம்பா:30 14/2
ஓவியம் சிறை விரித்து உவப்பில் ஆட முன்
பூவியம் துணர் தடம் பொருந்தி போயினார் – தேம்பா:30 46/3,4
சொல் திறத்து ஒரு கணத்து உலகம் தோற்றி முன்
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால் – தேம்பா:30 52/1,2
முன் திறத்து அழன்ற கான் மூவர் கண்டுளி – தேம்பா:30 52/3
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
பொய் அற்ற அரும் தவன் முன் பொலிய கண்ட ஏணி – தேம்பா:31 28/2
பெற்று ஆயினதே பிரியா அன்போய் பெயரா முன் வந்து – தேம்பா:31 29/3
முன் நச்சிய தேன் முருகு இல்லது எனா – தேம்பா:31 51/3
மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3
வில் ஒளி முகத்து முன் விண்டு அலர்ந்து உளம் – தேம்பா:31 95/2
வேல் செய் ஆகுலத்து இருவர் முன் பட்ட நோய் விழுங்கி – தேம்பா:32 12/1
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/3
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/2
ஒளி வளர் பிறை போல் வளர்ந்து அவன் மலர் தாள் ஊன்றி முன் நடந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/1
முன் நேர் இல்லான் காரணன் ஆகி முழுது ஒன்று ஆய் – தேம்பா:34 54/2
நடந்து முன் அற நெறி நல்கி பூ மது – தேம்பா:35 3/2
முன் பழி ஒழித்து நின் முனிவை ஆற்றிட – தேம்பா:35 19/1
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3
நிலை புறம்கொளீஇ நிமலனை தொழுது முன் நின்றான் – தேம்பா:35 71/4
மேவி மீ எழு முன் விரை தாமரை – தேம்பா:36 8/1
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3
சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/2
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4
தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3
நோக்கி நண் பகல் முன் இருள் நூறுவ போல் – தேம்பா:36 46/2
முன் தான் தொழுது ஏவல் முடித்தலின் ஆம் – தேம்பா:36 54/3
பொன் அரும் கொடியினோன் இருக்கை போற்றி முன்
மன்னரும் வியப்புற வனைந்த கோயில் வாய் – தேம்பா:36 117/2,3
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2

மேல்


முன்-பால் (1)

முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1

மேல்


முன்பான் (3)

மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
நின்றான் முன்பான் என்றது இகழ்ந்து நிறை நக்கு – தேம்பா:23 29/3
எஞ்சிய எமக்கே வேண்டும் இரு வகை என்ன முன்பான்
துஞ்சிய கனவின் சூட்சி சூசை கேட்டு உரைத்தான் மீண்டே – தேம்பா:27 150/3,4

மேல்


முன்பிற்கு (1)

முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/2

மேல்


முன்பின் (1)

முன்பின் காசினிக்கு இணை_இலா முயன்றதற்கு அளவோ – தேம்பா:6 71/4

மேல்


முன்பு (7)

தாங்கள் வம்-மின் வம்-மின் என யாரும் வந்து மண்டலொடு தாவி முன்பு பின்பு வரலால் – தேம்பா:5 143/3
முன்பு அது ஆங்கு இல முறையான் முயன்று தமில் சேர்த்தமையால் – தேம்பா:6 23/3
முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4
முன்பு உற்ற கால் மொழிவாய் ஞானம் என்று முனி நகைத்தார் – தேம்பா:10 69/4
முன்பு காண்டு இல முகை மது மொழி நலம் உரைப்பான் – தேம்பா:27 20/4
முன்பு ஈரம் உலாம் முளரி துணரே – தேம்பா:31 52/3
ஒளி அழுந்திய உம்பரும் முன்பு உற – தேம்பா:36 6/2

மேல்


முன்ன (3)

கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/3
மரு வரும் மலரை சிந்தி வயவையில் விளித்து முன்ன
திரு வரும் ஆக்கை நீக்கி தெள் உயிர் போயிற்று அம்மா – தேம்பா:34 19/3,4

மேல்


முன்னம் (4)

உன்னம் மேவும் ஈர அன்பு முன்னம் உள் உறாமையால் – தேம்பா:11 12/3
முன்னம் அவரால் எமக்கு உற்ற முதிய வினை ஊழ்வினை என்றார் – தேம்பா:27 122/2
முன்னம் மெலிந்து அலைந்த பின்னர் பள்ளி முயங்குகின்றாள் – தேம்பா:29 22/4
முன்னம் அன்று முகிழ்ந்து என ஓங்கினேன் – தேம்பா:31 76/4

மேல்


முன்னர் (23)

முன்னர் மூவரே முரண்செய போயினர் அவரை – தேம்பா:3 18/2
நீ உகுத்த வணக்கம் என் நினைவு ஓங்கி மூ வயது நிகழா முன்னர்
மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/1,2
தாய் செய் சிறை நீக்கு முன்னர் தரையில் – தேம்பா:5 70/1
மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர்
கண முடி கன்னி உள்ளம் கனிவு இயைந்து அமைய கஞ்ச – தேம்பா:7 4/1,2
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர்
நாயகன் மருளை நீக்க நான் என ஆயினானே – தேம்பா:7 23/3,4
மணி நிறத்து அழகின் சாயல் வழங்கிய மடவாள் முன்னர்
அணி நிற படலை ஆக அறம் எலாம் சேர்த்த தன்மை – தேம்பா:7 61/1,2
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
முதிர் செயும் கனி தேன் மாந்தி முன்னர் யாம் உற்ற நோயை – தேம்பா:9 122/3
நல் செய்கை தளிர்ப்பதற்கே முன்னர் தோன்றி நயன் தருவான் மீண்டு அரிய திறத்து நீதி – தேம்பா:11 35/2
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/4
இதம் கலந்து இமைக்கும் முன்னர் இற்று அழித்து ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:14 36/4
கூற்று என சினந்து அங்கு இன்ன கூற்றினை முடியா முன்னர்
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/1,2
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
எ புறத்து அனைத்தும் முன்னர் இயன்ற தன் கோல் அ நாட்டிற்கு – தேம்பா:23 69/1
செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர்
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/3,4
முற்றி ஆகும் முன் பிரிவது என்று அயர்வு இலை முன்னர்
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு – தேம்பா:26 66/2,3
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர்
தண் நிற பிறை சூழ் தாளாள் தளிர்த்த தன் தயையின் சொன்ன – தேம்பா:26 100/2,3
காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 106/4
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4
ஆயவும் அரிதே முன்னர் அழிந்த நாண் வேலி தாவி – தேம்பா:30 77/2

மேல்


முன்னார் (1)

முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/4

மேல்


முன்னால் (1)

முன்னால் நானும் நகைத்து முனிந்தேன் – தேம்பா:25 20/2

மேல்


முன்னான் (1)

முன்னான் இவை இவண் காண்-கால் முற்று உவப்ப – தேம்பா:31 11/1

மேல்


முன்னி (7)

முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல் – தேம்பா:10 8/3
தூசு அனை மரங்கள் சூழ்ந்த துணர் பொழில் முன்னி வில் செய் – தேம்பா:20 42/1
குடம் கையே மறந்தாய் உன்னை குணித்து நான் தேட முன்னி
முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/3,4
ஆண்டகை முகத்து முன்னி அவற்கு அதர் செப்பம் செய்து – தேம்பா:26 7/3
தூது அணிந்த தவ வடிவாய் வழி தான் முன்னி துடைப்பதற்கே – தேம்பா:26 158/3
பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப – தேம்பா:27 127/1
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1

மேல்


முன்னின் (1)

முன்னின் மோயிசன் காண் மரம் ஒத்ததே – தேம்பா:26 151/4

மேல்


முன்னின (1)

கோல் முன்னின கொல்லு குளம்பின மேல் – தேம்பா:15 38/2

மேல்


முன்னினார் (1)

மூளை வாய் தண் பொழில் கடந்து முன்னினார் – தேம்பா:10 81/4

மேல்


முன்னினான் (2)

ஓய் வழி பொறாது இறை ஒழிய முன்னினான் – தேம்பா:3 49/4
மூது உலாவு இறை அடைய முன்னினான் – தேம்பா:4 13/4

மேல்


முன்னு (1)

அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/3

மேல்


முன்னும் (1)

தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும்
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/2,3

மேல்


முன்னுவர் (1)

சென்று ஆய பணி தொழிலை செய முன்னுவர் அ சான்றோர் – தேம்பா:9 16/4

மேல்


முன்னை (1)

முன்னை பின்னை யாம் அறியோமே முரியாமல் – தேம்பா:35 63/2

மேல்


முன்னோர் (4)

நாதனே அளிப்ப சுங்க நாளையில் உதித்து முன்னோர்
வேதமே உரைத்த வண்ணம் விகலம் அற்று ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:7 24/3,4
மாசை கொண்டு ஒளிர் குன்று அன்ன வயங்கும் அ நகரை முன்னோர்
காசை என்றனர் முன் நாள் என் காவல் ஊர் அ ஊர் என்றான் – தேம்பா:17 13/3,4
எல்லை_இல் முன்னோர் ஒழுகிய நெறியே இழிவுறும் பழுது அதோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/2
சுனைய நீகமே துளி மது உணாது என முன்னோர்
நனைய தாமரை நவிழ்ந்த வாய் நல்கிய தீம் தேன் – தேம்பா:27 173/1,2

மேல்


முனர் (24)

மொய் முனர் பின்று இலா முரண் கொடு ஏறு எனா – தேம்பா:3 4/1
மெய் முனர் பொய் என வெருவு ஒன்னார் இவன் – தேம்பா:3 4/2
கை முனர் நிற்கு இலா கலங்கி போற்றும் போர் – தேம்பா:3 4/3
செய் முனர் செயம் செயும் சிங்க வாகையான் – தேம்பா:3 4/4
ஒக்க ஏந்தினர் ஒக்கவும் தாய் முனர்
மக்கள் நாதனை மாண்பு எழ காட்டினர் – தேம்பா:10 109/3,4
ஆவதே முனர் ஆயது போல் அறிந்து – தேம்பா:11 20/1
ஐ இதழ் தாரினான் அறைய தீ முனர்
நொய் இதழ் தாது என நொந்து வாடினாள் – தேம்பா:13 9/3,4
பருதி ஏந்து படம் படரா முனர்
குருதி ஏந்து குணக்கு சிவந்ததே – தேம்பா:13 37/3,4
அரை ஒழியா முனர் அகன்று யாண்டையும் – தேம்பா:14 101/3
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4
வலியவர் பகை முனர் மடிவு இலர் உளர் எனின் – தேம்பா:15 178/1
மலி அவர் எனின் இறை வய அமர் சின முனர்
பொலி அவர் எவர் என அளவு இல புகழுவர் – தேம்பா:15 178/3,4
ஐ_ஐ_ஞூறு தொடர் நால் நூற்று ஆறு ஆண்டு முனர்
பொய்யை நூறு புகழ் பொலி வேத நெறி வழுவா – தேம்பா:20 57/1,2
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4
கூர் விளை துறையின் நல் நூல் கொளும் முனர் அன்னார் தாமே – தேம்பா:28 14/3
ததை ஒளி வை வேல் வல்லோன் தாள் முனர் அழுது வீழ்ந்தாள் – தேம்பா:29 35/3
கான் நீர் மலர் வனம் காய்ந்தால் என முனர்
நாம் நீர் அழுது உக நம்மை பிரிதர – தேம்பா:30 157/1,2
தேன் நலம் ஒழித்த பெரும் இன்பம் முனர் செல்ல – தேம்பா:35 27/2
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3

மேல்


முனி (39)

முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/3
முட்டு ஆசையை உற்று எங்கணும் உற்றால் முனி தானோ – தேம்பா:4 54/2
முனி பழித்த இளைய மூத்தோன் என – தேம்பா:4 62/1
குரு மா முனி கூறிய ஏவலினால் – தேம்பா:5 56/1
அரு மா முனி அங்கண் அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 57/4
அல்லை அறும் நெறி உள்ள முனி முதல் அன்னவரும் இடும் ஆசியால் – தேம்பா:5 127/3
புரை தணிவு இன்றி வாழும் முனி புயத்தை அணிந்து கூறினன்-ஆல் – தேம்பா:5 128/4
உடுத்த அனந்த ஞான முறை உரைத்து உமிழ்கின்ற மான முனி
கொடுத்த வரங்களால் உயரு குணத்து வணங்கும் மா வரனை – தேம்பா:5 130/1,2
கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/2
வடு குலம் ஒன்று இலாத முனி மனத்தில் உவந்து கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 136/4
தவத்தை அணிந்த தேவ முனி தர தயை தந்த ஆசி தர – தேம்பா:5 139/2
முழுது உணர்ந்து அருள் முற்றிய மா முனி
பழுது உணர்ந்த பனிப்பு அற இற்றை அ – தேம்பா:8 82/1,2
முன்பு உற்ற கால் மொழிவாய் ஞானம் என்று முனி நகைத்தார் – தேம்பா:10 69/4
முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/4
செய் பட்ட வானவரும் திற முனி சொல் கேட்டு உவந்து – தேம்பா:15 6/1
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1
பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4
செய் நிற குலத்தோன் அம் முனி என்றும் திரு புகழ் கலை நிறை மாட்சி – தேம்பா:23 108/3
அற்றை நான் செயும்-கால் அம் முனி உய்தல் அரியது ஆய் வீழ்ந்த அர்ச்சனை கொண்டு – தேம்பா:23 112/3
அழல வரி சிலை அழல முனி கணை அழல வடி அயில் அழல வாள் – தேம்பா:24 38/2
என்ன ஆறு ஒழுகும் வெள்ளத்து இள முனி அழுது சொன்னான் – தேம்பா:26 115/4
முனி மதி குழவி சோர்ந்து முளரி மேல் துயில்கின்றானே – தேம்பா:26 117/4
தடம் புனைந்து இள முனி சாற்றுகின்ற எலாம் – தேம்பா:26 118/2
தேர்ந்த மா முனி மனம் தேற்ற செல்-மினே – தேம்பா:26 120/4
வரி வளர்ந்த வனத்து இள மா முனி
எரி வளர்ந்து இடர் மாந்தல் எ நாளுமோ – தேம்பா:26 156/1,2
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4
கொன் ஆர் முனி வேடத்து ஒருவன் மாயை கொடும் சொல்லால் – தேம்பா:29 20/3
முனி உரு காட்டி யாரோ முறை குலம் ஒன்றும் இல்லான் – தேம்பா:29 40/1
ஐ வகை முறை அற அணுகி ஓர் முனி
மை வகை மொழியொடு மருட்டி நாடு எலாம் – தேம்பா:29 91/2,3
புரை கிடந்தவை பற்றி மா முனி இவை புகன்றான் – தேம்பா:29 98/4
மொய் ஆர் வனமே முடுகி முனி ஆயினனோ என்றாள் – தேம்பா:31 26/2
புனையவும் மா முனி பொருவு அற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:32 51/4
முனி வரும் நரக பூதம் முழங்கி மேல் தோன்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:32 91/4
முனி வரும் தழல் முய்த்து எரி பாலையில் – தேம்பா:33 15/3
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4

மேல்


முனி-தன் (1)

முன் நாள் உற்ற அரசு இழந்த பேய் அ முனி-தன் மேல் – தேம்பா:29 23/1

மேல்


முனிக்கு (3)

முந்தை ஆய எலீய முனிக்கு உணா – தேம்பா:9 45/2
எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே – தேம்பா:19 35/1
நனை அன இள முனிக்கு ஆசி நல்கலும் – தேம்பா:26 134/2

மேல்


முனிகள் (1)

முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/2

மேல்


முனிதியே (1)

முற்று உறும் மொழியை கேட்டு முனிதியே முருகு வேலோய் – தேம்பா:25 59/4

மேல்


முனிந்த (4)

வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/3
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
மழை நிகர்ந்த கணை கனை மலிந்த வசி வசி முனிந்த அயில் நுழை இடும் – தேம்பா:16 38/3
முருடொடு முரசம் ஆதி முனிந்த பல் பறைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 39/1

மேல்


முனிந்த-காலை (1)

ஏர் அணி வலியின் நீதி இறையவன் முனிந்த-காலை
நீர் அணி அரணம் ஆகா நெடு மதிள் அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/1,2

மேல்


முனிந்து (4)

மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
முடியொடு பொதிர் மணி முனிந்து அங்கு ஈர்த்தலால் – தேம்பா:22 32/2
மலக்கன் என்றவனொடு முனிந்து அதிர் மறவர் வெம் குலம் மருவி ஆங்கு – தேம்பா:25 74/3
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3

மேல்


முனிந்தும் (2)

முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய் – தேம்பா:14 141/3
முரிந்த தன் தானையை முனிந்தும் மீட்டிலான் – தேம்பா:15 141/1

மேல்


முனிந்தேன் (1)

முன்னால் நானும் நகைத்து முனிந்தேன்
பின் நாள் ஆயின பெற்றியை எண்ணி – தேம்பா:25 20/2,3

மேல்


முனிமார் (1)

முற்றிய மா தவம் ஆர் முனிமார் முனிவை – தேம்பா:15 60/3

மேல்


முனிய (7)

முனிய அளி மொய்த்த துணர் குனிய உமிழ் தேறலினும் – தேம்பா:5 159/1
முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4
முனிய மாறுமோ முரிந்து அழ மாறுமோ மகனே – தேம்பா:26 65/4
முனிய மாறலும் முரிந்தனர் நிறுத்தலும் மற்ற – தேம்பா:27 27/3
முனிய வேம் அள்ளல் புக்கு முதிர்ந்த நோய் உணர்ந்து கூசின் – தேம்பா:28 60/2
முனிய வந்த துயர் முடியாது அரோ – தேம்பா:28 102/4
முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/4

மேல்


முனியு (1)

வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3

மேல்


முனியும் (2)

சீய்மையோன் என்னும் வாய்ந்த சீர் கெழு முனியும் வந்தான் – தேம்பா:12 73/4
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2

மேல்


முனியே (8)

மாண்ட ஓர் முனியே கான் வழி உண்ணா மயல் உற்றான் – தேம்பா:9 65/1
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4
மழையின் கனலை வான் பொழிய வைது என்று எரித்த மா முனியே – தேம்பா:19 29/4
எழு கொம்பு அன்ன அ மகனை எழுப்பி தந்த மா முனியே – தேம்பா:19 30/4
அலம்பும் திரையில் அடி தோயாது அப்பால் கடந்த மா முனியே – தேம்பா:19 31/4
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/4

மேல்


முனியோடு (1)

என்று கூறி இளம் முனியோடு இடைநின்று – தேம்பா:26 144/1

மேல்


முனிவது (1)

எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/4

மேல்


முனிவர் (5)

மறையினோடு இகல் முனிவர் மாண்பு வான் – தேம்பா:1 35/3
குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு – தேம்பா:20 11/3
ஊற்று உறை இனிமை அ முனிவர் உண்டு உளார் – தேம்பா:20 120/4
முன் நெறி ஒழிந்த அ முனிவர் யாவரும் – தேம்பா:20 129/2
மீ இரவு அரசன் சூழ்ந்த மீன் என முனிவர் ஓர் மூ_ஆயிரர் – தேம்பா:30 68/1

மேல்


முனிவர்க்கு (1)

தவா இயல் முனிவர்க்கு எல்லாம் தலைவன் என்று ஒளி மிக்கு ஆவான் – தேம்பா:30 65/4

மேல்


முனிவரன் (4)

முனிவரன் முதலவன் மொழிந்த யாவையும் – தேம்பா:5 42/1
சாய்ந்த முனிவரன் ஆசி மொழியொடு தாவி அணைகுபு தாங்கினான் – தேம்பா:5 117/2
தொக்கு அணி வேட முனிவரன் என நான் தோன்றி ஆங்கு எவரையும் வெல்வேன் – தேம்பா:23 105/4
பீடு இல முனிவரன் பிதற்றும் சொல்லினால் – தேம்பா:29 27/2

மேல்


முனிவரை (1)

நன்று அமை முனிவரை கூட்டி நாயகன் – தேம்பா:5 44/3

மேல்


முனிவரோ (1)

முடை வளர் கரடிகள் முனிவரோ என்பார் – தேம்பா:20 124/4

மேல்


முனிவன் (8)

தந்து ஆள்பவே தயை செய்து அருள்வாய் என்றான் முனிவன் – தேம்பா:9 15/4
வணங்கிய முனிவன் நாளும் வரம் தர வேண்டுவானே – தேம்பா:12 74/4
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4
நூல் வழி போதல் வேண்டா நுண் மதி முனிவன் வெல்வான் – தேம்பா:29 46/1
கண்டு என முனிவன் சொல்ல கனன்று உளம் புழுங்க செம் தீ – தேம்பா:29 109/2
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/4
மவாவன முனிவன் சேர்த்தி வானமும் வியப்ப செய்வான் – தேம்பா:30 71/4

மேல்


முனிவனும் (1)

முனைய ஓதினான் முனிவனும் மீண்டு இவை மொழிந்தான் – தேம்பா:29 104/4

மேல்


முனிவாய் (1)

முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய் – தேம்பா:14 141/3

மேல்


முனிவார் (2)

கடித்திடுவார் தம் உடலை முனிவார் ஆர்ப்பார் கலுழ்கிற்பார் குருதிகள் தாவிட தாம் தம்மை – தேம்பா:11 52/2
முரிவார் அலை புகுவார் உளம் முனிவார் துயர் முதிர்வார் – தேம்பா:14 52/2

மேல்


முனிவின் (1)

அழுந்து அழல் முனிவின் மற்ற அலகையோடு எழுவ கண்டு – தேம்பா:24 5/3

மேல்


முனிவு (6)

முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/3
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/2
முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/4
வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1

மேல்


முனிவை (2)

முற்றிய மா தவம் ஆர் முனிமார் முனிவை
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/3,4
முன் பழி ஒழித்து நின் முனிவை ஆற்றிட – தேம்பா:35 19/1

மேல்


முனிவொடு (2)

கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3

மேல்


முனிவோய் (1)

தேறும் தயையின் முனிவோய் நீ சினத்திற்கு அருள் செய் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 143/1

மேல்


முனிவோன் (1)

முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/2

மேல்


முனை (18)

அகம் கலங்க முனை உடன்று அழிவு உகும் குணுங்கு இனம் – தேம்பா:7 35/1
முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
முனை முடுக்கிய தமர் அமர் தொடர்கு இல முனை நிறுத்திய பொழுதினும் அரிது அமர் – தேம்பா:15 167/2
முனை முடுக்கிய தமர் அமர் தொடர்கு இல முனை நிறுத்திய பொழுதினும் அரிது அமர் – தேம்பா:15 167/2
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
முனை முகத்து அடித்த தன்மையின் மறையை முருக்கிட பல மதத்தாரும் – தேம்பா:18 39/3
முனை அன உலகத்தோர் உனை பகைத்து முதிர் துயர் அழுந்துதி அந்தோ – தேம்பா:18 41/4
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4
விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/4
முனை முதிர்ந்த அழல் முதிர் பூதியில் – தேம்பா:27 86/2
முனை செய் பேய் உறீஇ முழுவதும் மருட்டினது என்றான் – தேம்பா:27 171/4
முனை பகை தன்மைத்து அன்னார் முரிய உற்றது சொல்வாம்-ஆல் – தேம்பா:30 5/4

மேல்


முனைகுவான் (1)

சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4

மேல்


முனைத்த (1)

பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4

மேல்


முனைந்த (2)

முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
அற எதிர்ந்த சிலை அற முனைந்த கரம் அற அணிந்த கழல் கழல்களோடு – தேம்பா:15 98/2

மேல்


முனைந்தார் (1)

மிரண்டிலர் வெதிர்ந்திலர் மெலிந்திலர் முனைந்தார்
இரண்டு அனல் விசும்பும் என மீண்டு எதிர் எழுந்தார் – தேம்பா:23 52/3,4

மேல்


முனைந்து (1)

பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற – தேம்பா:8 62/2

மேல்


முனைந்தோர் (1)

மொய்யால் உயிர் கொல் பகை அல்லால் முனைந்தோர் வேண்டுவதோ – தேம்பா:28 22/3

மேல்


முனைய (1)

முனைய ஓதினான் முனிவனும் மீண்டு இவை மொழிந்தான் – தேம்பா:29 104/4

மேல்


முனையில் (1)

முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4

மேல்


முனையும் (1)

முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3

மேல்


முனைவரே (1)

முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4

மேல்


முனைவன (1)

முடியொடு முடி பட வரை முனைவன என – தேம்பா:15 170/1

மேல்


முனைவு (2)

உழிவு எலாம் முனைவு அற்று எங்கும் ஒரு குடை நிழற்றிற்று அன்றே – தேம்பா:10 3/4
முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய் – தேம்பா:14 141/3

மேல்