மி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மிக்க 21
மிக்கது 1
மிக்கது-கொல் 1
மிக்கதும் 1
மிக்கயலும் 1
மிக்கயேல் 7
மிக்கயேலே 1
மிக்கயேலொடு 1
மிக்கவர் 1
மிக்கன 3
மிக்காய் 1
மிக்கார் 8
மிக்கார்க்கும் 1
மிக்காள் 1
மிக்கான் 5
மிக்கு 47
மிக்குழி 2
மிக்குறும் 1
மிக்கோய் 11
மிக்கோர் 11
மிக்கோன் 16
மிக்கோனே 1
மிக்கோனை 1
மிக 38
மிகவே 5
மிகு 6
மிகுத்தனர் 1
மிகுத்து 1
மிகுந்த 2
மிகுந்து 2
மிகும் 1
மிகும்-கால் 1
மிகும்-ஆல் 1
மிகை 15
மிசை 55
மிசையார் 1
மிசையான் 1
மிஞ்சு 1
மிஞிறு 1
மிடல் 15
மிடலின் 1
மிடலினோன் 2
மிடலொடு 1
மிடலோய் 1
மிடலோன் 1
மிடற்றின் 1
மிடி 19
மிடிமை 1
மிடிமையோடு 1
மிடியில் 1
மிடியின் 2
மிடியும் 1
மிடியே 1
மிடியொடு 1
மிடை 12
மிடைகுவர் 1
மிடைதல் 1
மிடைந்த 15
மிடைந்தது 2
மிடைந்தன 5
மிடைந்தனர் 2
மிடைந்தார் 2
மிடைந்து 15
மிடைய 4
மிடையே 1
மிடைவார் 1
மிதக்க 6
மிதக்கும் 1
மிதந்து 1
மிதி 1
மிதிக்கில் 1
மிதித்த 2
மிதித்தல் 1
மிதித்தாள்-தனை 1
மிதித்திடும் 1
மிதித்து 9
மிதித்தே 1
மிதிபட்டு 1
மிரண்டிலர் 1
மிரண்டு 1
மிலைகின்று 1
மிழற்றிய 1
மிளகொடு 1
மிளிர் 19
மிளிர்ந்த 3
மிளிர்ந்து 2
மிளிர 1
மிளிராது 1
மிளிரின 1
மிளிரும் 1
மிளிருவர் 1
மிறலினால் 1
மிறை 4
மிறையோடு 1
மின் 121
மின்-பால் 2
மின்-இடை 1
மின்_முடி 1
மின்கள் 1
மின்மினி 1
மின்ன 13
மின்னல் 8
மின்னலாய் 1
மின்னலே 1
மின்னலை 1
மின்னாது 1
மின்னார் 1
மின்னி 26
மின்னிய 11
மின்னில் 1
மின்னின் 11
மின்னினால் 1
மின்னு 4
மின்னும் 13
மின்னே 2
மின்னை 6
மின்னையே 1
மின்னொடு 3
மின்னோ 1
மின்னோடு 1
மினல் 1
மினலோ 1
மினின் 2

மிக்க (21)

மாசை மிக்க நிற மணியின் சாயல் மகன் நோக்கி – தேம்பா:3 55/1
ஆசை மிக்க கனி ஈன்றாள் கற்றோர் அரும் தொடைப்பா – தேம்பா:3 55/2
ஓசை மிக்க அற தொகையின் பீடத்து உயர் வளர்க – தேம்பா:3 55/3
புக்க இவரோடு புடை மிக்க நலம் யாவும் உறீஇ – தேம்பா:5 151/1
நா வீற்றிருந்த புகழ் மிக்க நணுகா காட்சிக்கு இறையோய் நீ – தேம்பா:10 140/2
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க
விண் முழுது அன்றி மண் முழுது இறைஞ்சும் வேந்தர் வேந்து அரை நொடி பொழுதில் – தேம்பா:14 41/1,2
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
முறை கெழு நல் கேள்வியின் நூல் புலமை மிக்க மோயிசன் ஆங்கு – தேம்பா:18 17/1
ஆகத்து ஆர் அருள் மிக்க அதிட்டன் என்பான் அறைகின்றான் – தேம்பா:20 23/4
பா-இடை புகழின் மிக்க பயன் கொள்வான் என கண்டு உற்றாள் – தேம்பா:26 12/4
கண்ண தகுதி கடந்து எனை ஆள் கருணை மிக்க வான் அரசாள் – தேம்பா:26 43/4
சால மிக்க தவத்து உரு தாங்கி நல் – தேம்பா:27 80/3
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
வல்லையே மிக்க ஓர் அளவு இலாற்கு இல்லை வழங்கும் ஐம்பொறிக்கு உரி வடிவே – தேம்பா:27 160/4
நாதன் மிக்க நீதி வளர் நரகத்து எய்திய-கால் – தேம்பா:28 34/2
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/3
வீதல் மிக்க மிடல் வேலோய் என்றான் வினை வென்றான் – தேம்பா:28 34/4
மிக்க தேன் துளி செய் நளிர் மேவி வந்து – தேம்பா:30 100/3
தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1
கனம் பழுத்து பனி வரை சூழ் கலை மிக்க எத்திறூதியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/4
மிக்க சுடர் சூழ் ஆசனத்தில் வீழ்ந்தான் தொழுதான் உளம் தூண்டி – தேம்பா:36 19/3

மேல்


மிக்கது (1)

எ செவி மிக்கது என்பது ஈடு இலா வியந்து நிற்பார் – தேம்பா:36 93/4

மேல்


மிக்கது-கொல் (1)

நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும் – தேம்பா:29 69/2

மேல்


மிக்கதும் (1)

மிக்கதும் தன்னோடு ஒப்பதும் இல்லா மேன்மையே இறைமையின் இயல்பு ஆய் – தேம்பா:27 158/1

மேல்


மிக்கயலும் (1)

வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3

மேல்


மிக்கயேல் (7)

ஆர் அணிக்கு எழு மிக்கயேல் கபிரியேல் அன்ன – தேம்பா:11 91/1
திருந்த யேசுவே செப்புதீர் என மிக்கயேல் ஆங்கு – தேம்பா:11 93/3
மணத்து இணங்கினர் வணங்கலின் மிக்கயேல் உரைப்பான் – தேம்பா:11 95/4
புடை வரும் புகழ் பொலிந்த மிக்கயேல்
அடைவு_அரும் தயை அணிந்த தாள் தொழுது – தேம்பா:14 18/1,2
சொல்லிய மிக்கயேல் தோன்றல் தூய் அடி – தேம்பா:14 84/3
இன்னவை மிக்கயேல் இறைஞ்சி கேட்டு அவண் – தேம்பா:14 128/1
மெய் எழு மிக்கயேல் விளம்பினான் அரோ – தேம்பா:19 37/4

மேல்


மிக்கயேலே (1)

மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/4

மேல்


மிக்கயேலொடு (1)

மிக்கயேலொடு காபிரியேல் விழைந்து – தேம்பா:10 109/2

மேல்


மிக்கவர் (1)

விட்ட இடைக்கு இறுகி அன்பு இன்பம் மிக்கவர்
கட்டு-இடை காப்பிய கவிகள் போலவும் – தேம்பா:31 100/1,2

மேல்


மிக்கன (3)

மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி – தேம்பா:23 54/2
சீரிய சவிய மிக்கன அமான சிறப்பன தூயன யாவும் – தேம்பா:27 164/1
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/2

மேல்


மிக்காய் (1)

வென்றாய் வென்றாய் நின் அருள் மிக்காய் பெரிது அன்றோ – தேம்பா:35 67/3

மேல்


மிக்கார் (8)

அங்கு அடரும் யாவரும் அருச்சனையின் மிக்கார் – தேம்பா:12 84/4
ஏமம் சால் இன்பம் மூழ்கி இருவரும் வியப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:15 181/4
திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/4
வான் உறை குலத்தோர் ஆகி வரங்களும் வயமும் மிக்கார்
கோன் உறை கோயில் வைகி கோ கணம் என்ன தோன்றின் – தேம்பா:28 65/1,2
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/3
அன்று இயை எவரும் தம்முள் அதிசயித்து உவப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:29 118/4
மிக்கார் துயர் கண்டு அன மேன்மை இலார் – தேம்பா:30 21/1
பேர் வளர் அன்பின் மிக்கார் பிரியும்-கால் தம்மில் தேறின் – தேம்பா:30 35/1

மேல்


மிக்கார்க்கும் (1)

மாண் நெறி வளர்ந்த அன்பின் மனம் ததை அருள் மிக்கார்க்கும்
சேண் நெறி உணர்வினார்க்கும் சேண் நிலை ஆக அன்னார் – தேம்பா:30 36/1,2

மேல்


மிக்காள் (1)

மருள் விஞ்சி பெருகும் நசை மடு கடந்தான் தவம் மிக்காள் – தேம்பா:34 43/4

மேல்


மிக்கான் (5)

மீன் தவழும் வெண் மதியின் மெய்யன் உரு மிக்கான் – தேம்பா:12 86/4
வந்து வந்து அருளில் மிக்கான் வருந்தினர்க்கு இரங்கி குன்றின் – தேம்பா:14 24/2
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/4
நான் தோய் வஞ்சம் சால்பு என சொன்னான் நவை மிக்கான் – தேம்பா:23 28/4
இரு மணி களிப்பின் கண்டான் இரும் கொடை பயனின் மிக்கான் – தேம்பா:27 69/4

மேல்


மிக்கு (47)

தேம்பாவணியே என்று அணி மிக்கு அம் பூண் சேர்த்தினரே – தேம்பா:3 59/4
பீள் வளர் பருவத்து எஞ்சா பெரும் துயர் வளர்ந்து மிக்கு ஆய் – தேம்பா:7 62/2
உள் புலத்து வணக்கம் மிக்கு உற உற்று எடுத்திட நாணினான் – தேம்பா:10 127/2
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
சேமம் சால் வரங்கள் மிக்கு தெளிந்த மு பொழுதும் தாவி – தேம்பா:12 92/2
வீர யோகத்து யூதர் விலக்கி மிக்கு அல்லல் செய்தான் – தேம்பா:14 22/4
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ – தேம்பா:15 163/2
வாகை மிக்கு ஒளி எனக்கு ஆக மற்று நாள் – தேம்பா:16 27/1
வேகம் மிக்கு உறீஇ பகல் வேலை ஆற்று-இடை – தேம்பா:16 27/2
தாகம் மிக்கு அக்கனின் தன்மை நீர் உண்பார் – தேம்பா:16 27/3
போக மிக்கு அள்ளி உண் பொருநர் சேர்க்க என்றான் – தேம்பா:16 27/4
மின்ன மிக்கு எழும் வேந்தன் விளம்பினான் – தேம்பா:20 89/4
மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி – தேம்பா:21 15/3
மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2
மிக்கு அரி திரள் பட வெற்றி வெற்றி என்று – தேம்பா:23 123/2
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2
இன் வளர் இரக்கம் மிக்கு எண்ணி ஓதினான் – தேம்பா:24 45/4
மிக்கு அணங்கு அலங்கலோய் வினவ கேட்டியால் – தேம்பா:25 45/4
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/4
திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/4
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு – தேம்பா:27 110/1
ஆதல் மிக்கு ஆண்டகைக்கு இறை அது ஆகவே – தேம்பா:27 110/2
சாதல் மிக்கு உறும் என தகைத்த ஓர் கனி – தேம்பா:27 110/3
நாதன் மிக்கு உரைத்து உணா நனி விலக்கினான் – தேம்பா:27 110/4
கரை செய் கடல் மிக்கு இடர் கொண்டு காப்பான் என்னும் மறை என்றான் – தேம்பா:27 125/4
நாதன் மிக்கு உரி நலமும் நல் மறையும் ஈங்கு உணர்வது – தேம்பா:27 174/1
ஆதல் மிக்கு உற அவா இருள் உளம் புகா வேண்டும் – தேம்பா:27 174/2
ஓதல் மிக்குழி உணர்வு மிக்கு அனைவரும் தெளிந்தார் – தேம்பா:27 174/4
காதல் மிக்கு ஆங்கு எவன் செய்யும் கல்வி நலம் என்றாய் – தேம்பா:28 34/1
காதலே பாசம் ஆய் காதல் மிக்கு உளத்து – தேம்பா:28 41/3
காதல் மிக்கு ஆல் கற்றவை கண்ணா கசடு உள்ளத்து – தேம்பா:28 117/1
ஆதல் மிக்கு ஆ பற்றிய காமத்து அமிழ்கின்றேம் – தேம்பா:28 117/2
நாதன் மிக்கு ஆம் நீதி வளர்த்த நரகு எய்தி – தேம்பா:28 117/3
சாதல் மிக்கு ஆ வேகுதும் என்றே தளர்கிற்பார் – தேம்பா:28 117/4
மீட்டு அன்னார் இறைஞ்சும் கோயில் மிக்கு அரும் திரு உண்டு என்ன – தேம்பா:29 85/1
தவா இயல் முனிவர்க்கு எல்லாம் தலைவன் என்று ஒளி மிக்கு ஆவான் – தேம்பா:30 65/4
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால் – தேம்பா:30 134/3
மேன்மையே பொருளால் ஆகி மிக்கு அவை இங்கண் உண்டேல் – தேம்பா:33 3/1
மிக்கு உடை செல்வ வல்லோன் விரும்பிய நன்று இது என்பான் – தேம்பா:33 10/4
மிக்கு அடைந்த நலோர் வியப்புற்று எழ – தேம்பா:34 28/2
ஆர் நல தவத்தோர் களிப்புறீஇ நிற்ப அன்பு மிக்கு என் மகள் ஈன்ற – தேம்பா:34 45/3
மிக்கு என துடைத்து அவை வெல்லுவான் பொறை – தேம்பா:35 11/3
மிக்கு அடங்கு இல அன்பால் தான் மெய்யொடு மகனாய் இங்கண் – தேம்பா:35 25/3
மெல் எழுந்து சிவந்தது மிக்கு அவர் – தேம்பா:36 15/3
சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/2

மேல்


மிக்குழி (2)

காதல் மிக்குழி கற்றவும் கைகொடா என்ன – தேம்பா:27 174/3
ஓதல் மிக்குழி உணர்வு மிக்கு அனைவரும் தெளிந்தார் – தேம்பா:27 174/4

மேல்


மிக்குறும் (1)

மெலிந்த ஆண்டில் வகுத்தலும் மிக்குறும்
பொலிந்த ஆண்மை பொருந்திட தேருதி – தேம்பா:20 96/2,3

மேல்


மிக்கோய் (11)

நலம் எல்லாம் தந்து தந்த நல் உணர்வும் அறியாயோ நலம் மிக்கோய் உள் – தேம்பா:5 34/3
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
யான் செய்த குறை குணியாது இனிது அளித்தி நினைவினும் ஊங்கு இரக்கம் மிக்கோய் – தேம்பா:8 13/4
சொல்லார் உண்டோ உன் அருள் வாழ்த்தும் தொடை மிக்கோய் – தேம்பா:9 61/4
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4
தேறிய இ நிலை மிக்கோய் என்று சிவாசிவன் கேட்ப தெளிந்த ஆர்வத்து – தேம்பா:27 93/3
மருள் செல்வம் மற்றவையும் ஆகியது அற பயனோ மதியின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 98/4
சுருதி நூல் உயிர் பெற்று அன்ன சுடர் தவத்து உணர்வின் மிக்கோய்
கருதி நூல் உரைப்ப கேட்டு களிப்புறின் சிலம்ப வீரத்து – தேம்பா:28 7/1,2
வீய் முதிர் மதுவின் தீம் சொல் விரித்த நூல் கல்வி மிக்கோய்
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/1,2
புரை கொன்ற தவத்தின் மிக்கோய் புகன்ற போது உளத்தின் நாணில் – தேம்பா:29 115/3
தருதியே என மூன்றாம் மணி தந்தேன் தயை கடல் கடந்து அருள் மிக்கோய் – தேம்பா:36 35/4

மேல்


மிக்கோர் (11)

கூம்பா அணி மகற்கு கணிதம் மிக்கோர் கூறு புகழ் – தேம்பா:3 59/1
வையகத்தார் வடு தீர்ப்ப இவட்கு ஓர் மைந்தன் வந்த பிரான் அருள் புரிந்து வஞ்சம் மிக்கோர்
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/1,2
நூல் சபையாக கற்றோர் நுதலிய புகழின் மிக்கோர்
கோல் சபையாக மூவர் கொடும் துயர் குடியாய் வைகும் – தேம்பா:19 6/2,3
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/4
கை வளர் கொடையோடு ஒன்ற கான் வளர் தவத்தின் மிக்கோர்
பொய் வளர் உலகின் ஆசை போற்றிய புதல்வர் இன்றி – தேம்பா:26 2/1,2
வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1
கொன் சுடர பொன் புதையா விளங்க ஈய்ந்த கொடை மிக்கோர்
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/2,3
சீர் திறத்து அருளின் மிக்கோர் திருவுளம் இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:27 77/4
புலத்து எல்லாம் ஆகும் எனின் புற விகிர்தம் ஒன்று எண்ணார் புலமை மிக்கோர் – தேம்பா:27 99/4
உறவினால் அன்பின் மிக்கோர் உயிர்க்கு எலாம் உடல்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/2
உவ்வு ஆய் இன்னா நீங்கிய மிக்கோர் உருகு உள்ள – தேம்பா:34 60/3

மேல்


மிக்கோன் (16)

இருள் பரந்த ஐயமொடு துயரும் நீக்கி இன்பு அலையில் மூழ்கிய ஒண் தவத்தின் மிக்கோன்
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/1,2
புண் கனிய குளிர்ந்து ஆற்றும் மருந்து போன்றான் புலவர் எலாம் வருந்தினும் தம் புகழின் மிக்கோன் – தேம்பா:11 36/4
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
சீர் ஆர் புகழ் மிக்கோன் செய் தவத்தோன் முன் கொண்ட – தேம்பா:20 58/1
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1
வாழ்வார் வறியோர் ஆக்குகின்றான் மாறா நீதி வயம் மிக்கோன் – தேம்பா:26 42/4
உருவின் மிக்கோன் எய்திய அன்பு உரிமைக்கு அஞ்சி மறுத்தமையால் – தேம்பா:26 53/2
செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான் – தேம்பா:26 53/3
புனம் சேர்ந்த ஆர் கனி தருவின் பொலிசை மிக்கோன் பொலிவானே – தேம்பா:26 159/4
ஊன் கறி கற்ற அரி அன்ன தவத்தின் மிக்கோன் உலகு அஞ்ச – தேம்பா:26 160/2
சீர் செல்வத்து அருள் செல்வம் சேர்த்தி ஒவ்வா திரு மிக்கோன்
பேர் செல்வத்து ஒளி கொடை கை தொபீயன் என்பான் பிறழா கற்பு – தேம்பா:27 39/1,2
மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன்
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/2,3
சொன்ன பகையும் யாது என்னின் சூட்சி நலம் மிக்கோன்
இன்ன உடம்பின் துணையாக எழில் பூம் கொடி சாயல் – தேம்பா:28 24/1,2
நூல் செய் புலம் மிக்கோன் நுனித்த அன்பின் நோன்று ஈன்ற – தேம்பா:29 50/3
தனி கதிர் உணர்வின் மிக்கோன் தயை உறீஇ மகிழ நோக்கி – தேம்பா:29 111/1

மேல்


மிக்கோனே (1)

தான் நேரா இடுக்கண் உறீஇ தயை உணர்வின் மிக்கோனே
தயை உணர்வின் மிக்கோனை தவிர் நசையை தவிர்ந்து உயர்ந்தோர் – தேம்பா:26 141/2,3

மேல்


மிக்கோனை (1)

தயை உணர்வின் மிக்கோனை தவிர் நசையை தவிர்ந்து உயர்ந்தோர் – தேம்பா:26 141/3

மேல்


மிக (38)

நெறியை தவிர்த்த வஞ்சம் மிக நேமி சிதைத்து ஆள் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 21/3
இனத்தில் எழுந்த ஆர்வம் மிக இதயத்தில் எழுந்த தேறலொடு – தேம்பா:5 135/3
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/2
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
கற்றை உலாவு பளிக்கு உரு வாமம் மிக கதிர் வீசி உருள் – தேம்பா:8 72/3
மிக பட்டு உயர் வல் இறையோன் விறலால் கரை சேர்ந்தவரே – தேம்பா:14 70/1
பயம் மிக பகை தோன்றாது பசு வரி புலியின் மேலும் – தேம்பா:14 115/1
அயம் மிக சிங்கம் மேலும் மான் கலை யாளி மேலும் – தேம்பா:14 115/2
அயம் மிக சடுதி நீந்தி அயர்ந்து சோர்ந்து உள மா யாவும் – தேம்பா:14 115/3
மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4
மெய் நூல் திறத்துள் இவை யாவும் இன்பம் மிக உம்பர் கேட்டு விரிவாய் – தேம்பா:14 138/1
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
கதம் மிக படர் இரதமும் அதிர்குப கழல் புடைத்தனன் அழல் எழ அளவு அற – தேம்பா:15 162/1
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
மீன் அயில் வானினும் மிக புகழ்ந்தன – தேம்பா:18 9/3
துன்பு மிக ஐம்பொறியை துமித்த தன்மை சுடர் ஞானத்து – தேம்பா:20 21/1
அன்பு மிக புடை சூழ்ந்த அரிய மோனர் அருந்துதிர் என்று – தேம்பா:20 21/2
இன்பு மிக கனிந்த கனி இளம் தீம் கந்தத்தோடு அளித்த – தேம்பா:20 21/3
பின்பு மிக அருள் மூத்தோன் பெயர்ந்த நாடு எ நாடு என்றான் – தேம்பா:20 21/4
கறவையும் மிக அருள் கா-மின் என்றனன் – தேம்பா:27 59/3
விஞ்சு இவர் இறைவன் தாழ்தல் வினை மிக விலக்கினானே – தேம்பா:29 77/4
விண் ஒன்று மதியின் சூசை மிக மகிழ்ந்து இலங்கி நின்றான் – தேம்பா:29 110/4
வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ – தேம்பா:32 100/3
அருள் மிக இறத்தல் வேண்டின் அ திற துயரோ வேண்டும் – தேம்பா:35 54/1
மருள் மிக அசடர் உன்னை மரத்து அறைந்து இறத்தல் வேண்டின் – தேம்பா:35 54/2
பொருள் மிக உன் தோள் என் தோள் பொருந்தி ஓர் மரத்தில் தூங்கி – தேம்பா:35 54/3
இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4
அனைவரும் அணுகுவர் நயம் மிக உருகுவர் ஆசையில் ஆசி வழங்கி மெலியார் – தேம்பா:35 78/1
நமர் என்று இரங்கி அன்பு மிக நான் மீட்டு அளித்த நரர் குலமே – தேம்பா:36 21/1
மீன் புறத்து அகற்றும் செல்வ வீட்டு உவகை மிக அளவு இன்றி அம் முடியை – தேம்பா:36 28/3
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4

மேல்


மிகவே (5)

மீன் நேர் இள சிறை மா மயில் நடம் ஆடின மிகவே – தேம்பா:21 24/4
சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2
காதல் மிகவே கற்ற பல கல்வி எவன் செய்யும் – தேம்பா:28 33/3
ஓதல் மிகவே நூல் துறை நீத்த உணர்வோய் என தொழுதான் – தேம்பா:28 33/4

மேல்


மிகு (6)

நங்கையரை ஞானம் மிகு தங்க உரை சாற்றலொடு – தேம்பா:5 153/2
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4
நறை புதைத்தன சிகழிகை மெலிதர நனி உரத்து அழல் எழ மிகு வெகுளியின் – தேம்பா:15 164/2
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
நீத காதலின் மிகு நீர நாவகா – தேம்பா:29 127/3
மிகு மணி விழாவை காண விண்ணவர் வந்தது ஒத்தார் – தேம்பா:36 92/4

மேல்


மிகுத்தனர் (1)

மிகுத்தனர் அங்கண் யாரும் அருள் விருப்பில் அருந்தி ஆசிகளை – தேம்பா:5 142/1

மேல்


மிகுத்து (1)

ஞானமே பயில் நன்று எலாம் மிகுத்து உயிர் பிரிதல் – தேம்பா:11 100/3

மேல்


மிகுந்த (2)

வகுத்தனர் அங்கண் ஆய திரு மணத்தில் மிகுந்த சீர் அமைதி – தேம்பா:5 142/2
நக வளர்ந்த அறம் நக மலிந்த தவம் வினை அழ நக மிடைந்த திரு நக மிகுந்த கொடை மிடி அழ – தேம்பா:36 104/1

மேல்


மிகுந்து (2)

அற படும் தவன் அன்பு மிகுந்து உயிர் – தேம்பா:8 94/3
மிடலொடு வேகம் மிகுந்து எறி வெம் கணைகள் – தேம்பா:15 66/1

மேல்


மிகும் (1)

கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4

மேல்


மிகும்-கால் (1)

தைக்கும் ஓர் அம்பின் பீடை தகை கெட மிகும்-கால் வான் மேல் – தேம்பா:33 9/3

மேல்


மிகும்-ஆல் (1)

விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4

மேல்


மிகை (15)

மிகை தீர்ந்து புறத்து எவர்க்கும் வேட்கை செயும் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 61/2
மிகை செய்வான் ஆண்மையை விளம்பல் நன்று அரோ – தேம்பா:3 8/4
விதி செய்கின்ற வேதம் நின்ற மிகை துடைத்த ஞானம் ஆய் – தேம்பா:7 33/2
மிகை உற்று ஆம் நிலம் காத்து அவன் வேய்தலால் – தேம்பா:7 46/1
மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க – தேம்பா:9 120/3
மிகை ஆடுவர் நின் விழைவு ஆற்றுவரே – தேம்பா:11 65/4
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
மிகை தீர்ந்த செல் கதி சேர்ந்து உவப்பான் என்றான் வினை தீர்ப்பான் – தேம்பா:26 170/4
நேர் வளர் பொலிவின் மிகை குறை பன்மை நீப்பன நிறைப்பன ஆகி – தேம்பா:27 161/3
மிகை தக துகள் தரும் விழைந்த பொற்பு இதோ – தேம்பா:28 50/4
மிகை உடை தகவினார் மெலிவு கண்டுளி – தேம்பா:30 55/1
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/3
மிகை மலி சூசை உள் வெருவினான் அரோ – தேம்பா:30 148/4
மிகை அரசு ஆகி ஆய வெருவிடும் உருவம் காணீர் – தேம்பா:35 44/4
மிகை விரிந்த வியப்பு இமையாது இவண் – தேம்பா:36 16/1

மேல்


மிசை (55)

பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1
சென்று துணை அடி துன்றி வளன் அவை சென்னி மிசை தொழுதான் அரோ – தேம்பா:5 115/4
காந்தள் மிசை ஒரு தாமரையின் அலர் காணல் என அரு மா தவன் – தேம்பா:5 118/1
காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
தெள் அரிய சேடர் மிசை உள்ளமொடும் ஊரும் விழி – தேம்பா:5 152/3
கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை
பதி செய்கின்று வாழ ஒன்று பரிசு இலக்கம் ஆகுமோ – தேம்பா:7 33/3,4
தொழும் திரு அடி மிசை மழை கண் தூவியே – தேம்பா:8 26/4
இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
அலையின் அலை அலை மிசை இசைவன என அரசர் உருவுடன் அணி அணி நெரிதர – தேம்பா:8 64/1
பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/4
மீண்டு ஓர் பசி தோன்றாது உயர் குன்றின் மிசை சென்றான் – தேம்பா:9 65/4
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள் – தேம்பா:9 88/1,2
பொன் வளர் தூண் மிசை பொருத்தி செம்_சுடரின் – தேம்பா:9 115/2
பெயரிய கல் மிசை பெரும் கல் சேர்த்திய – தேம்பா:10 83/2
சித்தம் முற்றலும் நாள் மலர் கழல் சென்னியின் மிசை வைத்தலும் – தேம்பா:10 128/3
குடத்தியர்க்கு அமைத்த பற்றல் கூர்ந்து தோன்றல் தாள் மிசை
தட துணர்க்கு அமைத்த தேறல் தாங்கு மாலை சாத்தலும் – தேம்பா:11 9/2,3
கண்ணி தாள் மிசை பெய்துழி காதலன் – தேம்பா:11 16/2
கோ அதே மிசை ஆள் தனி கோலினான் – தேம்பா:11 20/3
மா கடல் மிசை வானவன் அரு ஆயின ஒருவன் – தேம்பா:14 48/3
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
விண் துளி இலாமையால் வியன்ற பார் மிசை
பண்டுளி அனைத்திலும் பசி பரந்து உயிர் – தேம்பா:14 78/1,2
சீர் ஆடிய தேர் மிசை சென்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 30/4
மலை இரண்டு மிசை மலை எழுந்தது என மலி புயங்கள் மிசை தலை எழ – தேம்பா:15 94/1
மலை இரண்டு மிசை மலை எழுந்தது என மலி புயங்கள் மிசை தலை எழ – தேம்பா:15 94/1
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/2
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/3
கலை இரண்டு மிசை அமர் நிகர்ந்து இருவர் களம் நடுங்க அமர் நடவினார் – தேம்பா:15 94/4
ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4
நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2
விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
முரி தரு பகையவர் முழுது அட அவர் மிசை
விரி தரு வலை கவிழ்வன என வெகுள் இடி – தேம்பா:15 168/1,2
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
தலை ஒருங்கு மிசை தன் கரம் ஏந்தும் – தேம்பா:21 23/3
தண் தார் மிசை சாய் அளி மொய்த்தன போல் – தேம்பா:22 10/3
மண்டு ஆர் அறவோர் மிசை மல்கிய கண் – தேம்பா:22 10/4
துறு மிசை சுழற்றி வீசு விசையொடு துறுவி அழல் பற்றி வேக எறி தர – தேம்பா:24 37/2
அரும்பி தேறிய அரசன் ஆங்கு அவன் மிசை மலர் கண் – தேம்பா:25 29/2
தெள்ளிய மறையின் பேழை தேர் மிசை வரலின் சாய்ந்து – தேம்பா:25 65/2
ஒரு கைம்மாறு உணரா கொடை வான் மிசை
வரு கைம்மாறு முன் வையகத்து ஆண்டகை – தேம்பா:27 36/1,2
தாதை பெய் கண் மழை ஓம்பி தாள் மிசை
கோதை பெய்து இறைஞ்சி என் குறை பொறுப்ப என்று – தேம்பா:30 111/1,2
தனை கெட திரு தாள் மிசை நவ மணி கூப்பின் – தேம்பா:32 16/2
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
மின் மலை உரு கொடு விளங்கு தேர் மிசை
சொல் மலை பழித்து எழீஇ தோன்றும் மங்கையர் – தேம்பா:32 68/2,3
மனம் பழுத்து களி ஆர்ந்த வடிவு உற்று ஆங்கு இவுளி மிசை வாய்ந்த மன்னர் – தேம்பா:32 79/3
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
எரி பூட்டிய தேர் மிசை எய்து அரசர் – தேம்பா:36 69/3
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3
நிலை வரம்பு அற்று உம்பர் மிசை பல்லாண்டு ஓதி நிற்ப மறை – தேம்பா:36 101/2
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4
மழை வழங்க வெளி மிசை வழங்கு மழை மெலிவுற மணி வழங்கு நகர் மிசை வழங்கு நகர் பொருவுமே – தேம்பா:36 103/4
மழை வழங்க வெளி மிசை வழங்கு மழை மெலிவுற மணி வழங்கு நகர் மிசை வழங்கு நகர் பொருவுமே – தேம்பா:36 103/4

மேல்


மிசையார் (1)

அழல கதை அழல கரி அழல கரி மிசையார்
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/1,2

மேல்


மிசையான் (1)

இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான்
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/2,3

மேல்


மிஞ்சு (1)

உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை – தேம்பா:14 137/3

மேல்


மிஞிறு (1)

மேவில் மீது ஆடிய மிஞிறு விம்மின – தேம்பா:12 39/3

மேல்


மிடல் (15)

வெல் வை வேல் செயும் மிடல் அது உன் மிடல் அடா நானோ – தேம்பா:3 28/1
வெல் வை வேல் செயும் மிடல் அது உன் மிடல் அடா நானோ – தேம்பா:3 28/1
மிடல் கிடந்து உயர் வீடு உள இன்பு அது – தேம்பா:4 57/2
மேவுகின்ற திரு உளம் ஆய் சொல்லல் ஆற்றா மிடல் தன்னால் அடலை என புழுதி என்னா – தேம்பா:11 43/2
மிடல் உடை வலியொடு விளங்க செய்தவன் – தேம்பா:14 76/2
மிடல் வண்ணத்து எழும் கதத்தில் இவன் தன் நீதி வெகுண்டன கால் – தேம்பா:14 92/4
விண் காவலன் ஆர் மிடல் அஞ்சினராய் – தேம்பா:15 20/1
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
மேல் நிவர் அரு மிடல் விழைவொடு புகழுவார் – தேம்பா:15 175/4
வில்லொடு வயவரும் மிடல் இடும் அமர் அலது – தேம்பா:15 176/1
விண் கழிந்த தெய்வம் அனோய் இன்றே காட்டு உன் மிடல் என்றார் – தேம்பா:17 37/4
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/2
வென்றனன் ஒருவன் தானை மிடல் தலை மலக்கன் என்பான் – தேம்பா:25 71/2
மிடல் உடை திறத்தில் என் ஆம் மேவலர் சூழ்ச்சி என்றார் – தேம்பா:25 88/4
வீதல் மிக்க மிடல் வேலோய் என்றான் வினை வென்றான் – தேம்பா:28 34/4

மேல்


மிடலின் (1)

விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1

மேல்


மிடலினோன் (2)

மெல்லிய உரு கொடு மிடலினோன் உணர் – தேம்பா:14 84/1
மீளும் கோது அறு மிடலினோன் உழுநனை தெரிந்தான் – தேம்பா:16 13/4

மேல்


மிடலொடு (1)

மிடலொடு வேகம் மிகுந்து எறி வெம் கணைகள் – தேம்பா:15 66/1

மேல்


மிடலோய் (1)

வென் தர வளர்ந்த மிடலோய் என உரைத்தான் – தேம்பா:23 48/4

மேல்


மிடலோன் (1)

மேவார் பணி வேல் எறி கை மிடலோன்
கா ஆரும் மதத்த களிற்றின் உயர் – தேம்பா:15 29/2,3

மேல்


மிடற்றின் (1)

நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3

மேல்


மிடி (19)

சிறுமை உறு துயர் செறியும் மடி மிடி செறியும் வெருவு இழி சிலுகு நோய் – தேம்பா:5 121/3
புவி அருந்திய புன் மிடி ஊங்கு எழ – தேம்பா:9 44/1
நீலம் மூடிய பானொடு நேர் மிடி
சால் மூடு தலைவி இரங்கினாள் – தேம்பா:10 35/3,4
பணிவு அரு மிடி நலம் பயக்கின்றார் எனா – தேம்பா:10 88/3
மை பொதுளும் வினை பொதுள விளைந்த பாவ மருள் சீய்க்க பொறை மிடி தாழ்வு உரியது அல்லால் – தேம்பா:11 38/2
விண் களிப்ப உவப்பு ஆனாய் வெயில் வடிவம் மறைந்து எஞ்ச மிடி கொள்வாயோ – தேம்பா:11 114/2
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3
மண்ணுள் ஓர் மிடி மாண்புற அ நகர் – தேம்பா:17 47/2
மிடி கொண்டான் உளைந்து அழ பல் வினை கொண்டான் நிந்தையொடும் – தேம்பா:23 76/1
மாசை செய் நலம் அற மிடி வகுக்குவேன் – தேம்பா:24 51/2
மீன் உலகு இரங்க ஓர் மிடி கொள் காஞ்சுகம் – தேம்பா:27 5/3
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று – தேம்பா:27 41/3
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1
வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2
ஊன் அருந்திய உடலொடு தோன்றினேன் மிடி நோய் – தேம்பா:32 20/3
மிடி சென்ற வீடு என்ன விருப்புடன் நான் இவண் சென்றேன் மேவி என் தன் – தேம்பா:32 29/1
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2
நக வளர்ந்த அறம் நக மலிந்த தவம் வினை அழ நக மிடைந்த திரு நக மிகுந்த கொடை மிடி அழ – தேம்பா:36 104/1
மிடி வினை பசி பிணி வெறுப்பு நோய் பகை – தேம்பா:36 119/1

மேல்


மிடிமை (1)

மொய் வினை முதிர்ந்த முழுது என் மிடிமை அல்லால் – தேம்பா:14 9/3

மேல்


மிடிமையோடு (1)

பொய் படும் உலக வாழ்வின் பொருட்டு இலா மிடிமையோடு
கைப்படும் உழைப்பில் உண்டி காண வந்து உதித்த இல்லான் – தேம்பா:3 43/1,2

மேல்


மிடியில் (1)

மிடியில் ஆர் நயன் விளைவில் மாற்றுவான் – தேம்பா:1 18/1

மேல்


மிடியின் (2)

மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/3

மேல்


மிடியும் (1)

நிதி தள்ளி மிடியும் கேடும் நிசிதமும் தீய யாவும் – தேம்பா:13 24/3

மேல்


மிடியே (1)

சொல்லிய தன்மைத்து அன்றியும் அன்னான் துறும் துயர் கடை இலன் மிடியே
புல்லிய தன்மைத்து உறவு இலன் நசை செய் பொருள் இலன் மனை இலன் உலகில் – தேம்பா:31 88/1,2

மேல்


மிடியொடு (1)

மிடியொடு குறு_மனை விரும்பி புக்கனர் – தேம்பா:22 32/4

மேல்


மிடை (12)

மிடை என சொரி வியன் முகில் வரைவு இல பொழிவ – தேம்பா:1 3/4
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
விருந்தினார் முகத்து அழைத்து அவர்க்கு ஊட்டிய மிடை தேன் – தேம்பா:6 62/2
மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
மிடை நகர்-கண் பதி அல்லது என்றோ இன்னார் விலகி எமக்கு – தேம்பா:10 75/2
புலம் கெழு மிடை மனு புழங்கலாமையும் – தேம்பா:10 85/2
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
மிடை நின்ற இரதம் கொடு இழிந்து எழுவார் மிலைகின்று புரண்டு புரண்டு உருள்வார் – தேம்பா:24 30/4
மிடை வரும் கொடை வேய்ந்து இல ஈவரே – தேம்பா:27 33/4
மிடை தரும் பொருளின் ஆக்கம் மேவு-மின் என்றான் சூசை – தேம்பா:27 79/2
விது முகத்து எறித்த கற்றை மிடை இருள் மூழ்கிற்று அன்ன – தேம்பா:28 5/1

மேல்


மிடைகுவர் (1)

பிரிவர் மிடைகுவர் புரள வெருளுவர் புரள உருளுவர் குருதிகள் – தேம்பா:24 39/2

மேல்


மிடைதல் (1)

போது வாய் மலர்ந்த-போது பொதிர்த்து அளி மிடைதல் போல – தேம்பா:28 2/1

மேல்


மிடைந்த (15)

வீ சிலம்புவ மிடைந்த தும்பிகள் – தேம்பா:1 26/2
கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
வீறிய மது மலர் மிடைந்த வாசமும் – தேம்பா:2 27/3
மின் அலர் புனல் கொணர் மிடைந்த செம்பொனும் – தேம்பா:2 32/3
மின் வளர் நவ மணி மிடைந்த போதிகை – தேம்பா:9 115/1
வீதியினால் எய்திய நோய் ஆற்ற வெஃகி வெயில் மிடைந்த
ஓதியினால் உளத்து உயர்ந்தோன் ஒதுங்கும் தன்மைத்து உறையுள் அருள் – தேம்பா:10 61/2,3
சிதம் மிடைந்த அலர் சேடு அனையாள் கையில் – தேம்பா:13 30/1
பல் நவை மிடைந்த ஐம்புரத்தில் பண்டு நாள் – தேம்பா:14 128/2
வென் பொதுள் உண்ட தழும்பு மிடைந்த பொருந்தலர் மேல் முடுகி – தேம்பா:15 99/3
மிடைந்த பாசறை பொறாமையில் வீழ்ந்தனள் உயிர் கெட்டு – தேம்பா:26 54/3
மேவும் கேண்மையின் மிடைந்த கை_தாதையும் தாயும் – தேம்பா:31 7/3
மேக மாலை மிடைந்த உறை மேல் வரை – தேம்பா:32 1/1
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1
விருந்தினை கண்டார் முகத்து அளவு இன்றி வினை செய மிடைந்த நோய் அருந்தி – தேம்பா:36 38/1
நக வளர்ந்த அறம் நக மலிந்த தவம் வினை அழ நக மிடைந்த திரு நக மிகுந்த கொடை மிடி அழ – தேம்பா:36 104/1

மேல்


மிடைந்தது (2)

செல் முகத்து உறையின் வை வேல் செரு படை மிடைந்தது என்னோ – தேம்பா:15 48/4
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1

மேல்


மிடைந்தன (5)

வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலி வாய் – தேம்பா:1 80/1
வேயும் முத்தம் மிடைந்தன வேலை வாய் – தேம்பா:1 80/2
மறம் மிடைந்தன மறந்தன தருமமே வஞ்ச – தேம்பா:5 12/2
வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/2
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால் – தேம்பா:28 92/1

மேல்


மிடைந்தனர் (2)

விஞ்சி திரள் ஆக மிடைந்தனர் என்று – தேம்பா:15 25/2
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/2

மேல்


மிடைந்தார் (2)

மீன் வைத்து அவிழ்ந்த விழியார் சிலரே மிடைந்தார் – தேம்பா:5 78/4
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4

மேல்


மிடைந்து (15)

வெறி உலாம் மலர் மிடைந்து அகல் வயல் வழி விடுவார் – தேம்பா:1 10/2
மீ இருள் கொணர் மேகம் மிடைந்து எனா – தேம்பா:4 60/1
விஞ்சு எஞ்சாமையின் சிறுமை நோய் துயர் பிணி மிடைந்து
நெஞ்சு எஞ்சாமலும் நெடியது ஓர் நடுக்கு உறா நிற்ப – தேம்பா:5 10/2,3
மீய் விழைந்த நலம் மிடைந்து ஊட்டி நீ – தேம்பா:10 118/3
மீ இசை தளங்கள் யாவரும் காணா மிடைந்து சூழ் வந்து செய் நெறியால் – தேம்பா:12 67/2
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடனை நோக்குப – தேம்பா:13 30/2
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு என தாங்கு பல் – தேம்பா:13 30/3
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு கண் ஒத்தவே – தேம்பா:13 30/4
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/2
கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார் – தேம்பா:24 30/2
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால் – தேம்பா:28 92/1
விண் உளோர் இவண் மிடைந்து உற அருத்தி செய்து அங்கண் – தேம்பா:31 8/1
மேக மாலை மிடைந்து அரை கீழ் உறை – தேம்பா:32 1/2

மேல்


மிடைய (4)

அருகு மண்ட வந்து கொழு விழி உவந்து அருந்து நயன் அளவு அகன்று வந்து மிடைய
பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர – தேம்பா:5 147/1,2
மேவு அலகும் ஒன்று இன்றி வெள்ளம் என வரங்கள் எலாம் மிடைய தந்தே – தேம்பா:11 115/3
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம் – தேம்பா:32 69/3

மேல்


மிடையே (1)

மிடையே நின்ற இறையோன் பணிப்ப வேத்திரத்தால் – தேம்பா:14 74/2

மேல்


மிடைவார் (1)

விழுவார் சிர மேல் கொளுவார் மிடைவார்
எழுவார் நணுவார் பெயரார் இனிதே – தேம்பா:11 71/3,4

மேல்


மிதக்க (6)

புரை மேல் மிதக்க ஆமை புரையில் கிடுகு மிதக்க – தேம்பா:14 68/2
புரை மேல் மிதக்க ஆமை புரையில் கிடுகு மிதக்க
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/2,3
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/3,4
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
செல்லின் வண்ணத்து எவணும் திரண்டு மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 69/4
அகப்பட்டு அமிழ்ந்தி அலை மேல் மிதக்க அனைத்தும் கண்டே – தேம்பா:14 70/3

மேல்


மிதக்கும் (1)

நீர் ஏந்தி மலர் மிதக்கும் நிகரா வல்லோன் கை அருளின் – தேம்பா:20 28/1

மேல்


மிதந்து (1)

கண் மருவு அளவு_இல் வாரி கடந்து மேல் மிதந்து நின்றார் – தேம்பா:14 119/4

மேல்


மிதி (1)

ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3

மேல்


மிதிக்கில் (1)

இ நாள் மனுவாய் அவதரித்து இங்கு எய்தி மிதிக்கில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/2

மேல்


மிதித்த (2)

விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/3
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3

மேல்


மிதித்தல் (1)

தம் பொடி மிதித்தல் ஆகும் தகும் ஒளி தெருவின் தோற்றம் – தேம்பா:36 90/4

மேல்


மிதித்தாள்-தனை (1)

பிறை பழித்த பொன் பதத்தால் பிறை மிதித்தாள்-தனை சூழ – தேம்பா:10 17/1

மேல்


மிதித்திடும் (1)

சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3

மேல்


மிதித்து (9)

பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும் – தேம்பா:7 40/3
மாசு என்று மதியம் மிதித்து உயர் தூய் தாளாள் மனம் கலங்க துயர் வரினும் நெருப்பிற்கு அஞ்சா – தேம்பா:8 54/1
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
மேகம் நிகர்த்தன வேழ மருப்பு மிதித்து
ஏகம் அறுத்தலின் ஆணை என புயல் பாய் – தேம்பா:15 63/1,2
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
ஓடிய மீன் மிதித்து உயர்ந்து வான் நலம் – தேம்பா:34 1/3
அணி நிலா பிறையை மிதித்து எழுந்து ஒளி செய் அடி நல்லாட்கு அன்றியே அன்னாள் – தேம்பா:36 114/2
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/2

மேல்


மிதித்தே (1)

உலகு எல்லாம் முரிதர நஞ்சு உயிர்த்த கரும் பாந்தள் தலை உயர் மிதித்தே
விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/2,3

மேல்


மிதிபட்டு (1)

கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3

மேல்


மிரண்டிலர் (1)

மிரண்டிலர் வெதிர்ந்திலர் மெலிந்திலர் முனைந்தார் – தேம்பா:23 52/3

மேல்


மிரண்டு (1)

பைம் பொடி அலரும் சிந்த படர்ந்த வான் மிரண்டு மீன்கள் – தேம்பா:36 90/3

மேல்


மிலைகின்று (1)

மிடை நின்ற இரதம் கொடு இழிந்து எழுவார் மிலைகின்று புரண்டு புரண்டு உருள்வார் – தேம்பா:24 30/4

மேல்


மிழற்றிய (1)

மிழற்றிய வண்ணத்து அன்னார் விருப்பு எனும் எழும் கால் பொங்கி – தேம்பா:9 129/3

மேல்


மிளகொடு (1)

மிளகொடு படர்ந்த மெல் நீள் கொடியின் மேல் ஊஞ்சல் ஆடி – தேம்பா:12 20/3

மேல்


மிளிர் (19)

வேல் மணி வயிரம் கோமேதகம் மிளிர்
பால் மணி பரும் வயிடூரியம் படர் – தேம்பா:2 31/2,3
மரு கொடு மிளிர் அலர் மருவிய முடி சூழ்ந்து – தேம்பா:2 53/1
பெரு கொடு மிளிர் நகர் பெயர்வன பொழுதே – தேம்பா:2 53/4
மீன் மலை மெலிதர மிளிர் அற வினையோர் – தேம்பா:2 55/1
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4
மீன் ஆரும் ஓதி மிளிர் தோடு என வேய்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/2
மின்னிய முகில் துளி விட்டு எனா மிளிர்
கன்னிய விழி மழை கான்று கான்று உயர் – தேம்பா:9 92/2,3
வேறாய் உருள் அழிபட்டன அழிபட்டன மிளிர் தேர் – தேம்பா:14 58/2
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
வினை அம் கடல் நீந்தி வழி என்று அறியார் மிளிர் பைம்பொன் – தேம்பா:16 58/1
பொன்னின் நீர் மிளிர் திரு புதல்வன் தாள் இணை – தேம்பா:18 6/1
எல்லின் மேல் மிளிர் தன் உடலம் ஏடு ஆக இருப்பு அயில் ஆணியால் பொறித்து – தேம்பா:18 38/3
வானகம் மிளிர் மீன் வாகை மணி முகில் ஊர்தி கொண்டு – தேம்பா:30 37/3
மீன் தோய் மிளிர் முடி வேய்ந்தாள் புகுதுக – தேம்பா:30 153/2
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
வீட்டு வாயில் எனா மிளிர் நாடு அதே – தேம்பா:34 26/4
மீன் ஒக்க பாவ இருள் விலக மிளிர் விழி கொண்டான் – தேம்பா:34 41/1
மின் நாக மணி மார்பன் மிளிர் தாள் ஏத்தி விரைந்து உற்றான் – தேம்பா:36 100/4

மேல்


மிளிர்ந்த (3)

பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து – தேம்பா:1 27/2
மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/3
மின் புரிய மீன்-அதினும் மின் ஒளி மிளிர்ந்த
அன்பு உரிய அன்னவர் அரும் துதிகள் ஆடி – தேம்பா:35 38/1,2

மேல்


மிளிர்ந்து (2)

மின் என மிளிர்ந்து உயர் மேவி மீள்கு இலா – தேம்பா:9 93/2
மின் நிழல் என மிளிர்ந்து ஒழி வெறுக்கை செய் – தேம்பா:29 123/1

மேல்


மிளிர (1)

விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3

மேல்


மிளிராது (1)

வீங்கு ஆய ஆர கலனோ மிளிராது எந்தை – தேம்பா:5 83/2

மேல்


மிளிரின (1)

திரு கொடு மிளிரின தெரு-இடை எறிய – தேம்பா:2 53/3

மேல்


மிளிரும் (1)

மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும்
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/1,2

மேல்


மிளிருவர் (1)

உரு கொடு மிளிருவர் எரியொடு மண நீர் – தேம்பா:2 53/2

மேல்


மிறலினால் (1)

மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/4

மேல்


மிறை (4)

திளைத்தன மிறை கொடு நசையும் நீத்து அவை செகுத்து ஒடு புதைத்திட உரியது ஆய் பொருவு – தேம்பா:4 24/3
மிறை செய்தது இலா விழியும் உளமும் – தேம்பா:5 97/2
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2
விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1

மேல்


மிறையோடு (1)

மிறையோடு விரிந்தன பொய் எனவோ விரைவோடு படர்ந்து பொதிர்ந்து பொர – தேம்பா:24 29/3

மேல்


மின் (121)

மின் நிறத்து அடவி சூழ் விரும்பி ஏகுவார் – தேம்பா:1 51/4
மின் அலர் புனல் கொணர் மிடைந்த செம்பொனும் – தேம்பா:2 32/3
கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில் – தேம்பா:4 17/3
மீன் இறைஞ்சிய மின் விழியார் உரை – தேம்பா:4 20/2
கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/2
மீன் வளர் உணர்வோய் என்று மின் என மறைந்தான் சான்றோன் – தேம்பா:4 43/4
மின் தன் தாள் தொழுது இன்னும் விரி வேதத்து உறுதி உரை விளம்புகின்றான் – தேம்பா:5 36/4
மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய் – தேம்பா:5 37/1
மின் பட்ட மடந்தை விடங்கம் உறீஇ – தேம்பா:5 101/1
மெய் பட்டு எதிர் அற்று ஒளிர் மின் கொடியை – தேம்பா:5 103/2
மின் தூவி நிலா முடி வேய்ந்ததுவே – தேம்பா:5 110/4
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
மின் துளி மூன்றும் சேர்ந்து ஓர் மெல் உடல் ஆய் உள் ஆவி – தேம்பா:7 22/2
பொன்னை விரித்து அதன் மீது புதைத்த மின் மாலை இறுத்திய போல் – தேம்பா:8 73/2
மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4
மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4
மீ உலாம் மீன் உலாம் மின் உலாம் சென்னியும் – தேம்பா:9 8/3
புரிந்த தாமரை பொன் தவிசு இட்டு மின்
எரிந்த மீனொடு தேன் இழி பூம் துகள் – தேம்பா:9 55/1,2
ஏர் தோய் மின் ஆர் பொன் சிறை அம் புள் இனம் எல்லாம் – தேம்பா:9 62/2
மின் நிழலுடன் புனல் விளைக்கும் கண்ணினான் – தேம்பா:9 91/4
மின் என மிளிர்ந்து உயர் மேவி மீள்கு இலா – தேம்பா:9 93/2
மின் வளர் நவ மணி மிடைந்த போதிகை – தேம்பா:9 115/1
மின் தாங்கு மலை தோற்றம் விளங்கு வடிவு ஒத்து எனவே – தேம்பா:10 20/4
தலம் புனைந்த மின் சாயல் ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 30/4
முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/4
மின் அன்ன விரைந்து இரிய உரும் என்று அன்னார் விடைந்து உடற்ற – தேம்பா:10 64/2
மின் அருந்திய மெல் அடியாள் கரத்து – தேம்பா:11 15/3
விண்ணின் நீர் முகில் மின் என நோக்கலோடு – தேம்பா:11 16/3
மின் தவா விழி தூவி விளம்பினாள் – தேம்பா:11 25/4
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
மழை குலமிடத்து நுழை மின் மருள மல்கும் – தேம்பா:14 2/3
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால் – தேம்பா:15 4/2
வான் மின் என ஒல்கின வாவின போர் – தேம்பா:15 38/3
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ – தேம்பா:15 99/2
கொடி அற்ற இரதம் அற உரம் அற்ற வலவன் அற அடி அற்ற குதிரை அற மின்
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/3,4
மின் நாறினர் புலை நாறினர் விறல் வாளினர் மதம் ஆர் – தேம்பா:15 142/3
கரி நின்று இழிதர மின் தவழ் கனல் மண்டு அசியொடு பாய்ந்து – தேம்பா:15 150/2
அணங்கு மின் என ஆங்கு ஒளித்தார் அரோ – தேம்பா:17 49/4
மின் தெளித்து எழுதிய செல்வம் விட்டு என – தேம்பா:18 2/2
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின்
ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/3,4
மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
மின் நிற கொடியை சூடி விளங்கிய மணியின் வில் செய் – தேம்பா:19 14/1
மழை இடை குளித்த மின் என்ன வந்து பூம் – தேம்பா:20 8/2
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
மின் நிறத்து இங்கண் எழுதிய மங்கை விளம்பிய மங்கை தான் அங்கண் – தேம்பா:20 79/1
கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2
அஞ்ச மின் முகத்து நிற்ப ஆணரன் முகமன் நோக்கி – தேம்பா:20 108/3
மின் முகத்து இடி என அரற்றி விம்மி மேல் – தேம்பா:20 133/3
மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/3
மின் முகம் புதைத்த கொண்மூ விரும்பி மேல் தவழ வானின் – தேம்பா:22 18/1
மின் முகத்து எறிக்கும் கற்றை விரி மணி முடியும் தாரும் – தேம்பா:23 14/2
வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த – தேம்பா:23 28/3
மின் உள இடியின் ஆர்த்து அழல் கண் விட்டு அதிர் – தேம்பா:24 14/1
மின் இலா அமரரும் விழித்து உற்றார் அலால் – தேம்பா:24 44/2
மின் வளர் உணர்வினால் விளங்கும் மா தவன் – தேம்பா:24 45/2
மின் முதல் முகிலொடு விசும்பு யாவையும் – தேம்பா:24 47/1
மின் உயிர் மணி முடி வேய்ந்த பாத்திபன் – தேம்பா:25 39/2
மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய் – தேம்பா:25 53/2
உருவி ஏந்திய உவணி மின் விழி உருவ வெய்து உறீஇ உளை உளம் – தேம்பா:25 81/1
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின்
மழை-இடை குளித்து என வளர்ந்த பல் மலை – தேம்பா:26 20/2,3
மின் எதிர் விளக்கு என விரிந்து வில் செய – தேம்பா:26 24/1
மின் தன் வாய் என மேவி உகண்டு உளத்து – தேம்பா:26 37/3
கார் முகத்து மின் கடுகலோடு அழி பொருள் அளித்த – தேம்பா:26 58/2
மீயின் மூழ்கின மின் என ஒல்கியும் குழவி – தேம்பா:26 76/3
கை அடங்கில காந்தி மின் போன்று புன் – தேம்பா:26 146/1
மழையின் மின் என வந்திரிவான் அரோ – தேம்பா:26 148/4
கழல் எடுத்து ஒண் சிலம்பு ஆர்ப்ப கனத்து மின் போல் ஆடுகிற்பாள் – தேம்பா:26 167/4
மின் சுடர பொழி முகில் போல் புற நாட்டு அன்னார் விளக்கு ஆகி – தேம்பா:27 42/1
இடையொடு வளர்க என்று இள மின் கூட்டி வான் – தேம்பா:27 58/2
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
மின் விளக்கிய மேல் நகை செய்து என – தேம்பா:27 90/2
கனை வரும் கன மின் என – தேம்பா:27 141/1
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து – தேம்பா:28 25/1
மின்னே துடரா கால் உளதேல் மின் பெண் நசைக்கு இறுதல் – தேம்பா:28 32/2
இருண்ட இரும் கனத்து-இடை எரிந்த மின் என – தேம்பா:28 49/1
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க – தேம்பா:28 71/1
கெட்டோம் அந்தோ மின் என ஒல்கி கெடும் நன்றி – தேம்பா:28 114/1
மின் நேர் ஒல்கி மாறிய இன்ப வினை காட்டி – தேம்பா:28 124/3
மின் ஆர் மணம் தேக்கி தொழுத தேவர் வெறுத்து அந்தோ – தேம்பா:29 20/2
இலகி தகும் மின் போல் நோக்கி உயிர்ப்போடு இயம்பிற்றே – தேம்பா:29 25/4
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில் – தேம்பா:29 26/1
மின் வளர் மணியும் பொன்னும் வீரமும் புகழும் யாவும் – தேம்பா:29 45/2
விண் புறத்து எரி மின் ஒளி விரும்பிலன் ஆகி – தேம்பா:29 107/3
மின் நிழல் என மிளிர்ந்து ஒழி வெறுக்கை செய் – தேம்பா:29 123/1
மீன் என விளங்கி துஞ்சும் மின் என வாழ்க்கை நோக்கி – தேம்பா:30 75/1
நகைய மின் என நங்கையர் நெஞ்சு என – தேம்பா:30 94/2
மின் வளர் உருவின் தோன்றி விளி நலம் விரும்பல் வேண்டா – தேம்பா:30 134/4
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/4
விண்ணை கிழி மின் என ஏகினையோ – தேம்பா:31 55/4
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
மின் நிறத்து உரு சிலர் விரி வில் வீசிய – தேம்பா:32 62/1
மின் மலை உரு கொடு விளங்கு தேர் மிசை – தேம்பா:32 68/2
மின் இனம் என நனை விரித்த கொம்பு அனார் – தேம்பா:32 70/1
வெளி முகத்து உற்ற காட்சி மின் என மறைந்து தானே – தேம்பா:34 13/2
மின் உரைப்ப ஒளி எறிக்கும் மெய் சுருதி விளக்கு அன்னான் – தேம்பா:34 44/4
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4
மின் உரைத்து இழைத்த பொன் கோயில் வேய்ந்தினும் – தேம்பா:35 6/1
மின் புரிய மீன்-அதினும் மின் ஒளி மிளிர்ந்த – தேம்பா:35 38/1
மின் புரிய மீன்-அதினும் மின் ஒளி மிளிர்ந்த – தேம்பா:35 38/1
மீன் நக தெளிந்து மின் என் விழி அகத்து உருவ தாக்கி – தேம்பா:35 43/3
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3
மின் ஆர் மணி ஆர் முடி சூட்டல் வேண்டும் ஐயா என பணிந்தான் – தேம்பா:36 26/4
தூவி மின் பிலிற்றும் சுடிகை சூழ் பயிற்றி துளங்கும் ஏழ் மணிகளோ உன்னை – தேம்பா:36 32/2
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/3
மின் ஆர் விண்ணும் மண்ணும் ஒருங்கே வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 78/2
நெஞ்சில் துஞ்சா மின் முடி சூட்டல் நினைவுற்றேன் – தேம்பா:36 79/4
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3
கை செவி வளை வில் வீச களித்த மின் ஆடி பாடி – தேம்பா:36 93/3
பண் நிற வாய் வண்டு ஆர்க்கும் பனி பூ நாற படர் மழை மின்
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/1,2
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1
மின் நாக மணி மார்பன் மிளிர் தாள் ஏத்தி விரைந்து உற்றான் – தேம்பா:36 100/4
மின் அரும் கொடிஞ்சி தேர் விளங்க நின்றதே – தேம்பா:36 117/4
மின் தவழ் மணி வரை வேய்ந்த ஆசனம் – தேம்பா:36 124/1

மேல்


மின்-பால் (2)

மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
மின்-பால் இருந்து நிழல் ஒதுங்க விரும்பி அரிதாய் எனை வளர்த்தான் – தேம்பா:36 23/3

மேல்


மின்-இடை (1)

மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4

மேல்


மின்_முடி (1)

மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4

மேல்


மின்கள் (1)

கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3

மேல்


மின்மினி (1)

சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4

மேல்


மின்ன (13)

மின்ன மாரி தூவல் ஒத்த வீழும் நாட்ட மாரியே – தேம்பா:11 12/4
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
மின்ன மிக்கு எழும் வேந்தன் விளம்பினான் – தேம்பா:20 89/4
நிழல் எடுத்து ஒண் மணி மின்ன நிருபன் பாவ நிலை மகளே – தேம்பா:26 167/2
மின்ன மு முடியினோன் வேய்ந்து தோன்றினான் – தேம்பா:27 4/4
மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/3
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/2,3
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன
துடி கோடி சூழ் முழங்க துணை அறும் ஆங்கு இ மனையின் தோற்றம் அன்றோ – தேம்பா:32 28/3,4
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
மின்ன மீன் அரசு உற்று இடை வேய்ந்து என – தேம்பா:34 27/2
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன
கருத்து உறும் எல்லைக்கு ஏலா கவின் நகர் கேழ்த்தது அன்றே – தேம்பா:36 91/3,4
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


மின்னல் (8)

மின்னல் ஓடிய பொன் கலம் மீது ஒரு – தேம்பா:9 51/3
மின்னல் நேரும் அன்னை ஈன்ற வேதநாதனை தொழ – தேம்பா:11 1/3
பை நாகம் எனா பல மின்னல் எழீஇ – தேம்பா:11 63/1
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
காரில் தவழ் மின்னல் என நேர் கருதி நில்லா – தேம்பா:23 43/3
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
மின்னல் நேர் ஒழி இன்பம் விரும்பிய – தேம்பா:26 179/1
மை ஒக்க மின்னல் என மத கரி மீது ஒளி வயிர மணி குன்று அன்னார் – தேம்பா:32 80/1

மேல்


மின்னலாய் (1)

மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2

மேல்


மின்னலே (1)

மின்னலே நனி கேள் என வேட்புறும் – தேம்பா:31 74/1

மேல்


மின்னலை (1)

மின்னலை அகலுது இவளை மேவி நீ – தேம்பா:7 92/3

மேல்


மின்னாது (1)

மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1

மேல்


மின்னார் (1)

மின்னார் இனிது இசை பாடலில் விளை இன்பு அது பெரிதோ – தேம்பா:2 67/1

மேல்


மின்னி (26)

சீர் புறம் கொடு திசை-தொறும் இருள் அற மின்னி
வார் புறம் கொடு வளர் முரசு ஒலி என அதிர்ந்து – தேம்பா:1 2/2,3
செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/4
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி – தேம்பா:4 46/1
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர – தேம்பா:10 106/2
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
வேல் வழி ஒளியே போன்று மின்னி ஆர்த்து இறைவன் அன்பின் – தேம்பா:12 18/2
மின்னி ஆர் உடு முடி வேய்ந்த நாயகி – தேம்பா:12 30/3
அலை முகந்து அருந்தி ஐ என்று அழல் முகில் ஆர்த்து மின்னி
சிலை முகந்து அருந்தி கான்ற சீர் என பெய்த ஆலி – தேம்பா:14 35/2,3
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து – தேம்பா:14 100/3
தெண் அம் தண் நீர் மேய்ந்து உயர்ந்த செல்லே மின்னி திரண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:15 10/1
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2
தெள் உற மின்னி ஆர்த்த செல் உறும் படர்ந்த நெற்றி – தேம்பா:20 32/1
போர் எழும் தன்மை மின்னி புயல் கிழித்து இடிகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:20 51/2
மின்னி அம்புய கண் ஆதி வென்ற ஐம்பொறியை காத்தோர் – தேம்பா:24 22/1
மின்னி தாரகை நோக்கு என வெண் மலர் – தேம்பா:24 62/1
அருள் சொரிந்து இடும் மெஞ்ஞானத்து அவிர் கதிர் மின்னி அன்னான் – தேம்பா:25 14/3
சூல் புறத்து அழல மின்னி சூழ் எலாம் அதிர்ப்ப ஆர்த்து – தேம்பா:28 12/1
சீல நீர் கரு முகில்கள் மின்னி ஆர்த்து செய் அரவும் – தேம்பா:30 19/1
தூசு அனை மின்னி ஆடும் துளி முகில் தவழ்ந்து சூழ – தேம்பா:30 123/1
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3
மின்னி அ நகர் வண்டு ஆர்க்கும் விரி மலர் காவிற்று ஆமே – தேம்பா:36 88/4

மேல்


மின்னிய (11)

மின்னிய தாரகை முடியின் விளங்கு அரிய காட்சியினால் – தேம்பா:6 4/1
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
மின்னிய முகில் துளி விட்டு எனா மிளிர் – தேம்பா:9 92/2
வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர் – தேம்பா:10 25/1
மின்னிய முகில் சூழ் பொன் மலை தழுவி வேய்ந்து என விசும்பினை தாவும் – தேம்பா:12 58/1
மின்னிய முடியாள் தன்னை விரும்பி முன் வளர்த்த மாட்சி – தேம்பா:12 96/3
மின்னிய வடிவை வாளால் வியன் தரு வீழ கொய்தான் – தேம்பா:20 52/4
மின்னின் மின்னிய வேள்வியின் தீ எனா – தேம்பா:26 151/1
வன்னி மின்னிய வாள் முகம் தண்ணமே – தேம்பா:26 151/2
துன்னி மின்னிய தூய் உளம் தீ சுடர் – தேம்பா:26 151/3
மின்னிய கார் குழல் தாங்கி வீழ் புனல் – தேம்பா:30 103/1

மேல்


மின்னில் (1)

இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4

மேல்


மின்னின் (11)

செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/4
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி – தேம்பா:4 46/1
மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர – தேம்பா:10 106/2
நல்கி தீம் சொல் பா இசைகள் நயப்பின் பாடி மின்னின் நிறத்து – தேம்பா:12 11/2
வான் தும்மு மின்னின் மின்னு மகவினை நெடிது வாழ்த்தி – தேம்பா:12 97/3
மின்னின் நீரவர் தொழ வீழ்ந்து சூசை உள் – தேம்பா:18 6/2
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
காரின்-பால் மின்னின் மின்னும் கனக ஆலயமும் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/3
கனத்துளே நுழை மின்னின் கடிந்து உளத்து – தேம்பா:26 149/3
மின்னின் மின்னிய வேள்வியின் தீ எனா – தேம்பா:26 151/1
விண் குடைந்த இடிப்பட மின்னின் நீர் – தேம்பா:36 4/2

மேல்


மின்னினால் (1)

மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான் – தேம்பா:17 35/1

மேல்


மின்னு (4)

மீன் வரம்பு என மின்னு நீள் விழி மீண்டு இமைப்பு இல காண் வளன் – தேம்பா:10 132/1
மின்னு மா மகன் மேனி கொண்டு உதித்த எண் பகல் ஆய் – தேம்பா:11 102/1
வான் தும்மு மின்னின் மின்னு மகவினை நெடிது வாழ்த்தி – தேம்பா:12 97/3
மின்னு நீர் நவ மீன் உயர் உதித்தலும் வேந்தன் – தேம்பா:25 4/2

மேல்


மின்னும் (13)

மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/3
மின்னும் திரை சூழ் விரி மேதினி மேல் – தேம்பா:5 59/1
சூல் முகத்து எரிந்த மேகம் சுடர்ந்து இருள் அற சூழ் மின்னும்
போல் முகத்து இறைவன் தன்னை புதல்வனாய் கருப்பம் பூண்டாள் – தேம்பா:9 72/1,2
பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள் – தேம்பா:10 15/1
கோள் மின்னும் முடி தாழ கொழுநனை தான் தொழ அவனும் – தேம்பா:10 15/2
மாண் மின்னும் மனம் வெருவி வணங்க பின்பு இருவர் தொழும் – தேம்பா:10 15/3
தாள் மின்னும் மகன் தந்த ஆசியோடு தடம் கொண்டார் – தேம்பா:10 15/4
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/4
காரின்-பால் மின்னின் மின்னும் கனக ஆலயமும் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/3
தெருள் சொரிந்து இடித்து மின்னும் திறத்து உளத்து ஆளும் நாதன் – தேம்பா:25 14/2
எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு – தேம்பா:25 16/2
மின்னும் கரு முகில் ஒலியே மெலி தர – தேம்பா:30 156/2
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3

மேல்


மின்னே (2)

மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
மின்னே துடரா கால் உளதேல் மின் பெண் நசைக்கு இறுதல் – தேம்பா:28 32/2

மேல்


மின்னை (6)

மின்னை அடை கடல் சூழ்ந்த வியன் உலகம் பரந்து அளிக்கும் – தேம்பா:6 11/1
மின்னை வென்ற கண் விண்டு உறை வென்றதே – தேம்பா:9 49/4
மின்னை வீறிய தோன்றல் விளம்பினான் – தேம்பா:10 111/3
மின்னை ஒன்றிய வேடம் எடுத்து அவன் – தேம்பா:11 31/3
மின்னை காட்டிய வேகத்துற்று ஒல்கி போய் – தேம்பா:25 97/1
மின்னை காட்டிய விரி மணி மேக வாகனத்தான் – தேம்பா:32 105/4

மேல்


மின்னையே (1)

மின்னையே காட்டிய மகனை விள்ளினான் – தேம்பா:30 109/4

மேல்


மின்னொடு (3)

வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
சூலொடு சூழ்ந்து சுளித்து இடி மின்னொடு உக – தேம்பா:15 64/3
கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1

மேல்


மின்னோ (1)

கனவில் பிடித்த தனம் என்றோ கனம் நின்று ஒல்கி பாய்ந்த மின்னோ
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/1,2

மேல்


மின்னோடு (1)

மின்னோடு உமிழும் கத வேல் அடலோய் – தேம்பா:15 26/2

மேல்


மினல் (1)

கனத்து எழுதி வைத்த மினல் ஒத்த வாழ்க்கை காதலித்து – தேம்பா:18 19/3

மேல்


மினலோ (1)

கணையோ வலியோ கதிர் கார் மினலோ
துணை ஓர் துரகத்து உயர் வாள் சுழல – தேம்பா:15 31/1,2

மேல்


மினின் (2)

முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/4
விண் புதைத்து அன மினின் விரைவுற்று ஏறினார் – தேம்பா:26 19/4

மேல்