மா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 209
மா-இடை 1
மாக்கட்கு 1
மாக்கள் 27
மாக்களின் 1
மாக்களும் 2
மாக்களே 2
மாக்களை 1
மாக 1
மாகங்கள் 2
மாகதர் 2
மாகம் 2
மாகையோ 1
மாங்குல் 1
மாசு 30
மாசு_இல் 1
மாசுற 1
மாசை 7
மாசையே 1
மாசொடும் 1
மாட்சி 49
மாட்சிமை 1
மாட்சிமையாள் 4
மாட்சியாய் 3
மாட்சியார் 1
மாட்சியால் 3
மாட்சியாள் 1
மாட்சியான் 5
மாட்சியின் 2
மாட்சியும் 3
மாட்சியை 5
மாட்சியொடு 1
மாட்சியோ 1
மாட்சியோடு 2
மாட்சியோன் 1
மாட்டி 1
மாட்டு 2
மாட 4
மாடக 4
மாடங்கள் 4
மாடத்து 7
மாடம் 12
மாடமும் 5
மாடு 1
மாடை 3
மாடையாய் 1
மாண் 19
மாண்ட 9
மாண்டலில் 1
மாண்டாய் 1
மாண்டான் 1
மாண்டிலன் 2
மாண்டு 3
மாண்பர் 1
மாண்பால் 1
மாண்பாள் 1
மாண்பினர் 5
மாண்பினார் 1
மாண்பினோய் 1
மாண்பினோர் 1
மாண்பினோன் 1
மாண்பு 24
மாண்பும் 1
மாண்புற 1
மாண்பொடு 1
மாண 1
மாணா 1
மாணிக்கம் 1
மாணொடு 1
மாத்திரை 3
மாதம் 1
மாதர் 8
மாதர்க்கு 1
மாதர்கள் 2
மாதர்கள்-தம் 1
மாதரும் 1
மாதருள் 4
மாதரே 1
மாதரை 1
மாதரோ 1
மாதன் 1
மாதியன் 2
மாதிரம் 1
மாதினை 1
மாது 10
மாதே 3
மாதை 1
மாதொடு 2
மாதோ 18
மாந்த 5
மாந்தர் 2
மாந்தல் 2
மாந்தலால் 1
மாந்தி 7
மாந்திட 2
மாந்தினார் 2
மாந்தினேல் 1
மாந்துவம் 1
மாம் 8
மாமை 13
மாமையால் 1
மாமையில் 1
மாமையின் 3
மாமையும் 1
மாய் 4
மாய்கை 1
மாய்த்த 1
மாய்த்தலால் 1
மாய்த்தார் 2
மாய்த்தான் 1
மாய்த்து 2
மாய்த்துளி 1
மாய்தலால் 1
மாய்ந்த 1
மாய்ந்ததே 1
மாய்ந்தாய் 1
மாய்ந்தார் 4
மாய்ந்தால் 1
மாய்ந்தான் 3
மாய்ந்திடவும் 1
மாய்ந்து 6
மாய்வு 1
மாய்வு_அரும் 1
மாய 4
மாயமாய் 1
மாயமே 1
மாயா 1
மாயிரத்து 1
மாயை 13
மாயையே 1
மார் 1
மார்கழி 2
மார்ப 3
மார்பம் 1
மார்பர் 1
மார்பன் 12
மார்பனே 1
மார்பில் 18
மார்பில 1
மார்பின் 4
மார்பினார் 1
மார்பினான் 2
மார்பினில் 1
மார்பினோய் 1
மார்பினோன் 1
மார்பு 15
மார்பு-இடை 2
மார்பும் 3
மார்புழி 1
மார்புற 2
மார்பொடு 2
மார்போய் 1
மார்போன் 1
மாராஅமும் 1
மாரி 58
மாரியால் 5
மாரியின் 8
மாரியினால் 1
மாரியினோடு 1
மாரியும் 4
மாரியே 1
மாரியை 2
மாரியோ 1
மாரியோடு 1
மாரொடு 1
மால் 28
மாலமும் 1
மாலி 11
மாலியால் 1
மாலியொடு 1
மாலும் 2
மாலை 67
மாலைக்கு 1
மாலைகள் 1
மாலையாக 1
மாலையாய் 2
மாலையால் 1
மாலையில் 4
மாலையின் 4
மாலையினான் 1
மாலையும் 2
மாலையை 1
மாலையொடு 1
மாலையோடு 1
மாலொடு 1
மாலோடு 1
மாவும் 3
மாவை 1
மாவொடு 1
மாழ் 1
மாழ்க 2
மாழ்கல் 2
மாழ்கவும் 1
மாழ்கவே 1
மாழ்கா 2
மாழ்கி 4
மாழ்கிட 1
மாழ்கிய 2
மாழ்கும் 2
மாழ்கும்-ஆல் 1
மாழ்குவார் 2
மாழ்ந்த 1
மாழ்ந்த-காலை 1
மாழ்ந்து 1
மாழ்ந்தே 1
மாழ்ந்தேன் 1
மாழ்வர் 2
மாள் 2
மாள்க 1
மாள்குவான் 1
மாள்தலில் 1
மாள்வர் 1
மாள்வன 1
மாள்வாய்-கொல் 1
மாள்வார் 1
மாள்வான் 4
மாள்வேன் 2
மாள 3
மாளவும் 1
மாளா 1
மாளிகை 1
மாளும் 2
மாற்ற 1
மாற்றம் 3
மாற்றலர் 2
மாற்றலார் 1
மாற்றலின் 1
மாற்றாத 1
மாற்றார் 4
மாற்றாரை 2
மாற்றி 8
மாற்றிட 2
மாற்றிய 2
மாற்றினர் 1
மாற்றினான் 1
மாற்று 8
மாற்று_அரும் 3
மாற்றுபு 1
மாற்றும் 1
மாற்றுவதோ 1
மாற்றுவர் 1
மாற்றுவார் 1
மாற்றுவான் 1
மாற 5
மாறலின் 1
மாறலும் 1
மாறவும் 1
மாறவே 1
மாறா 20
மாறாது 1
மாறி 11
மாறிய 9
மாறிற்று 1
மாறினதோ 1
மாறினாய் 1
மாறு 36
மாறு_அரும் 1
மாறு_இல் 1
மாறு_இல 3
மாறுகத்து 1
மாறுகின்றாய் 3
மாறுபடான் 1
மாறுபடுகின்ற 1
மாறும் 9
மாறும்-ஆல் 1
மாறுமோ 3
மான் 18
மான 9
மானம் 2
மானமும் 1
மானமே 1
மானவர் 1
மானா 2
மானாது 1
மானார் 1
மானிடர் 5
மானிடரும் 1
மானிய 3
மானினார் 1
மானும் 4
மானுமே 9
மானுவார் 2
மானுவான் 1
மானுவீர் 2

மா (209)

வாய்ந்த வாழை மா வருக்கை ஆசினி – தேம்பா:1 33/2
பாலைகள் மா மகிள் பலவு சுள்ளிகள் – தேம்பா:1 37/2
கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
மாலை மாறி வயங்கிய மா மதி – தேம்பா:1 76/1
மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய – தேம்பா:1 83/3
செ வழி உளத்த தூயோன் தெரிந்த மா நகர் இது என்றால் – தேம்பா:2 1/3
மண் புலன் இணங்கும் இன்ன மா நகர் இணை என்று ஓதி – தேம்பா:2 3/3
காவலின் கது விடாத கனக மா மதிலின் தோற்றம் – தேம்பா:2 11/4
அயிற்றிய வெயில் உமிழ் அரிய மா மணி – தேம்பா:2 17/3
பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா – தேம்பா:2 20/1
எரிந்தன கலனொடும் இரும் பொன் மா முடி – தேம்பா:2 25/2
அவ்வியம் ஒழித்து அருள் அளிக்கும் மா மறை – தேம்பா:2 33/1
மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா
அணி சுவர் கோவிலை அறையலாம் அரோ – தேம்பா:2 38/3,4
மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1
பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4
மா முறை நலமும் வானொடு வையம் மருள நல் அற நெறி வழங்கும் – தேம்பா:2 49/2
இலகு எலா நகரை நிலத்து-இடை பழிக்கும் எருசலேம் என்னும் மா நகரம் – தேம்பா:2 50/4
வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/2
சீர் அல்லது சிறை இல்லது திரு மா நகர்-இடையே – தேம்பா:2 66/4
அன்ன மா திரு நகர் அகத்து உடற்கு உயிர் – தேம்பா:3 1/1
என்ன மா தாவிதன் இனிதில் வீற்றிருந்து – தேம்பா:3 1/2
பொறியை தவிர்த்த மா தவத்தோர் புலம்பற்கு இரங்கின் குறை என்னோ – தேம்பா:5 21/1
மாது இல தணர்ந்த மா மரி என்பாள் இவண் – தேம்பா:5 40/2
என்றவை உணர்ந்த மா தவனும் இன்பொடு – தேம்பா:5 44/1
அறைந்த வாசகம் உணர்ந்து அரிய மா தவர் – தேம்பா:5 45/1
போர் கடை என மனம் புலம்பி மா மரி – தேம்பா:5 47/3
குரு மா முனி கூறிய ஏவலினால் – தேம்பா:5 56/1
அரு மா தவன் ஆயின சூசை பணிந்து – தேம்பா:5 56/3
இரும் மா மணி ஆலயம் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:5 56/4
குரு மா மணியால் ஒளிர் கோயிலினுள் – தேம்பா:5 57/1
அரு மா முனி அங்கண் அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 57/4
நரரோ உதவார் நறு மா மணமே – தேம்பா:5 62/3
காந்தள் மிசை ஒரு தாமரையின் அலர் காணல் என அரு மா தவன் – தேம்பா:5 118/1
கொடுத்த வரங்களால் உயரு குணத்து வணங்கும் மா வரனை – தேம்பா:5 130/2
தூய மா கன்னிக்கு ஏதம் தோன்று இலா சுடரின் ஊங்கு – தேம்பா:7 16/3
அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ – தேம்பா:7 26/3
அரு மதி மா தவன் அரற்றி விம்முவான் – தேம்பா:7 74/4
துணித்த மா மடந்தை காண் சூழ்ச்சியால் தனை – தேம்பா:7 93/2
தணித்த மா துணையவன் தணந்து போயினால் – தேம்பா:7 93/3
கணித்த மா துயரினால் கலுழ்ந்து அரற்றினாள் – தேம்பா:7 93/4
மன்னர் ஆள் மன்னவன் வகுத்த மா வரம் – தேம்பா:8 34/1
பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற – தேம்பா:8 62/2
தாவு அரு மா முறையால் மறையாது உரு ஏந்து தயாபம் எழா – தேம்பா:8 79/3
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/4
முழுது உணர்ந்து அருள் முற்றிய மா முனி – தேம்பா:8 82/1
ஒளிக்குள் மா தவன் ஓர்ந்து கண்டான் அரோ – தேம்பா:8 84/4
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/2
உண்ட மா மணத்து உன் துணை பூம் கொடி – தேம்பா:8 89/2
அரிய மா தவற்கு ஆதி வளர்ப்பதற்கு – தேம்பா:8 92/3
உரிய மா வரம் உற்று உளம் கூர்ந்ததே – தேம்பா:8 92/4
துன்னலால் அடை நயன் சூழ்ந்த மா தவ நலோன் – தேம்பா:9 1/4
வேதமே வேடமாய் வேய்ந்த மா தவர் எலாம் – தேம்பா:9 4/1
சூட்சியால் ஓங்கு தன் தூய மா தேவியை – தேம்பா:9 7/3
ஓய் இலாது இற்று எலாம் உற்ற மா மாட்சியாய் – தேம்பா:9 8/4
தனதே என மா தவனே செய்தான் தவறாது இ நன்று – தேம்பா:9 22/2
வல் ஆரிய மா மடவாள் வருந்தும் துயரம் கண்டும் – தேம்பா:9 28/3
யாம் அகத்தில் நினைத்து இலது இன்ன மா
கோ மகர்க்கு விருந்து எதிர் கொள்வர்-ஆல் – தேம்பா:9 47/3,4
தன்னை உன்னு இல மா தவன் நொந்து மீன் – தேம்பா:9 49/3
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி – தேம்பா:9 64/3
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி – தேம்பா:9 71/1
விதி வளர் தகுதி மா விமலற்கு ஈங்கு உரி – தேம்பா:9 111/3
விண் என தரணி கவ்வும் விரிந்த மா கருணை வல்லாள் – தேம்பா:9 118/3
மாடக இசை நேர் இ சொல் மா தவன் சூசை கேட்டே – தேம்பா:9 128/1
மா இரு ஞாலம் கொண்ட மருட்கு இனைந்து அழுத வானம் – தேம்பா:10 2/1
என்று அரு மா மறை வடிவம் ஏந்து தவன் இவை கூற – தேம்பா:10 9/1
துன்று அரு மா மாட்சிமையாள் தன் துணைவன் சொல் பணிய – தேம்பா:10 9/3
அன்று அரு மா மகவினை தாழ்ந்து அதற்கு இயற்றும் பணி கேட்டாள் – தேம்பா:10 9/4
வாட்பது அரும் நயத்து இருவர் மா நகர்க்கு ஏகுதும் என்றாள் – தேம்பா:10 10/4
புண் காத்த மருந்து அன்ன பொலி அருள் சேர் மா தவனும் – தேம்பா:10 19/1
தண் நீர் ஆடி குளிர்ந்தாள் தவறா அற மா புணரிக்கு – தேம்பா:10 53/3
பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/4
துன்புற துணை ஆய் மாண்பு அருள் துற்று மார்பு உடை மா தவன் – தேம்பா:10 126/2
ஆம்பலம் கிளர் பூ இரும் சினையாக நின்றன மா தவன் – தேம்பா:10 133/2
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/3
துஞ்சு மா தவரே என சொல்லினாள் – தேம்பா:11 32/4
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
வந்து ஆகுல மா கடல் மூழ்குவதோ – தேம்பா:11 60/4
கணியா அருள் மா கை கருத்து இதுவோ – தேம்பா:11 66/3
வல் வாய் உண்ட மா தவன் நல் நூல் மறை கூறும் – தேம்பா:11 83/3
பிணத்து இனங்களை நடுக்குறும் பெற்றி மா தவனும் – தேம்பா:11 95/1
மின்னு மா மகன் மேனி கொண்டு உதித்த எண் பகல் ஆய் – தேம்பா:11 102/1
பன்னு மா மறை பயில்வரை விளித்து அரும் அன்பின் – தேம்பா:11 102/2
மன்னு மா மறை வகுத்த நல் முறைகளை தவிரா – தேம்பா:11 102/3
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/2
மன்னிய வளம் கொள் எருசலேம் என்னும் மா நகர் தோன்றியது அன்றே – தேம்பா:12 58/4
திருத்தி எழு மா தவன் உளைந்து உளை உள் தேற்றா – தேம்பா:14 3/3
புனைந்த மா மதுகை காட்ட புணர்ந்த புன் சூரல் கொண்டு – தேம்பா:14 20/2
விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல் – தேம்பா:14 25/2
செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம் – தேம்பா:14 33/3
கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நடு மா கடல் அடை காலையில் நமை ஆள்பவன் நவில் சொல்லொடு – தேம்பா:14 48/2
மா கடல் மிசை வானவன் அரு ஆயின ஒருவன் – தேம்பா:14 48/3
வடு மா கடல் எனும் தானையை மதியா வதை வகுத்தான் – தேம்பா:14 48/4
மண்ட துயர் வலி அற்றனம் என மற்று அவர் மத மா
கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/2,3
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
அயம் மிக சடுதி நீந்தி அயர்ந்து சோர்ந்து உள மா யாவும் – தேம்பா:14 115/3
அ தலையார் அ நிழல் கா அகட்டு உறைந்தார் மா தவனும் – தேம்பா:15 5/1
வண்ணம் கொள் நாடு உவந்து ஓங்க வரைவு அற்று ஒழுகும் மா நதியே – தேம்பா:15 10/4
மஞ்சு எஞ்சுக மா முரசு ஆர்ப்ப அரா – தேம்பா:15 27/1
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
முற்றிய மா தவம் ஆர் முனிமார் முனிவை – தேம்பா:15 60/3
ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
கொன் ஆளியின் இரு மா உயர் கொலை ஈர் எமர் பொருதார் – தேம்பா:15 142/4
வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற – தேம்பா:16 8/3
மதியான் எனும் மா பெயரான் வரையாத எண்ணில் – தேம்பா:16 17/3
மலை ஈன்ற மணி புயம் மா புலி ஈன்ற மார்பம் – தேம்பா:16 18/1
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல் – தேம்பா:16 23/3
கூன் பிறை எயிற்று மா போல் கொற்றவர் இருவர்-தம்மை – தேம்பா:16 40/1
மா இரவு இடையில் தம்மின் மயக்கொடு வீரர் ஓர் நூறு – தேம்பா:16 51/1
மண் மா மகள் போர்த்த இருளின் போர்வை வாங்கிட தன் – தேம்பா:16 52/1
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/3
விண் மா இறையோன் தன் வலிமை கண்டு வெருவுற்றார் – தேம்பா:16 52/4
வலம் குன்றாதவர் மா நகர் எய்தினார் – தேம்பா:17 40/4
வேலை மா மணி பீடிகை வீதியும் – தேம்பா:17 42/1
மா புரம் சிறுமையின் வாட போயினார் – தேம்பா:18 1/3
சீனயி மா மலை சிறப்பு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 9/4
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4
மழையின் கனலை வான் பொழிய வைது என்று எரித்த மா முனியே – தேம்பா:19 29/4
எழு கொம்பு அன்ன அ மகனை எழுப்பி தந்த மா முனியே – தேம்பா:19 30/4
வலம் புங்கு அவனி மா மகள் தன் மருங்குல் மணி நீள் மேகலையோ – தேம்பா:19 31/1
அலம்பும் திரையில் அடி தோயாது அப்பால் கடந்த மா முனியே – தேம்பா:19 31/4
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/4
வலம் பட செலச்செல அஃகி கோறு மா
திலம் பட புகுந்து கல் சிலம்பில் செல்லும்-ஆல் – தேம்பா:19 39/3,4
மா இருள் விழுங்க வான் வாய் அங்காந்து என – தேம்பா:20 1/1
வாழ் அகத்து எழுந்த மா மதி புத்தேள் எனா – தேம்பா:20 7/2
பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
வரை வளர் மாடத்து ஏந்தல் வைகும் மா புரம் கண் ஓடி – தேம்பா:21 3/3
பால் நேர் இள நிலவு ஊறிய பனி மா மதி முக முன் – தேம்பா:21 24/1
வான் நேர் இள பனி மானிய மது மா தரு வடிய – தேம்பா:21 24/2
மீன் நேர் இள சிறை மா மயில் நடம் ஆடின மிகவே – தேம்பா:21 24/4
ஆக மா நிலத்து அர்ச்சனை நாட்டினேன் – தேம்பா:23 39/4
மின் வளர் உணர்வினால் விளங்கும் மா தவன் – தேம்பா:24 45/2
கொடி நடுக்கிய கோடு இல மா தவன் – தேம்பா:24 57/2
அருளின் மா கடல் மூழ்க அரும் தவன் – தேம்பா:24 64/1
மருளின் மா கடல் மூழ்கிய மண்ணைகள் – தேம்பா:24 64/2
வெருவின் மா கடல் மூழ்கி விழுந்து எரி – தேம்பா:24 64/3
இருளின் மா கடல் மூழ்கின என்னவே – தேம்பா:24 64/4
வென்ற மா தவத்து ஆண்மையின் வீரனே – தேம்பா:24 68/4
பொன் முகத்து ஒளி புரிசை மா நகரில் ஆயவை நாம் – தேம்பா:25 1/3
வள் வாய் மா முரசு ஆர்ப்பு ஒலி மாறா – தேம்பா:25 23/1
இருந்த மா இருள் ஈர்த்த ஓர் இரவியின் முகத்தே – தேம்பா:25 35/4
மதியில் தோய்ந்த பதத்தாளும் மறை தோய் மாட்சி மா தவனும் – தேம்பா:26 49/3
திலம் கலந்த மா செல் இடத்து உறைவதும் எண்ணேல் – தேம்பா:26 67/1
தேர்ந்த மா முனி மனம் தேற்ற செல்-மினே – தேம்பா:26 120/4
வரி வளர்ந்த வனத்து இள மா முனி – தேம்பா:26 156/1
உருகும் மா தவன் ஓங்கிய ஓதியால் – தேம்பா:26 171/2
என்ன மா தவன் எண் அகன்று இன்புறீஇ – தேம்பா:26 183/1
கனை இடை முரசு அதிர் கனலி மா புரம் – தேம்பா:27 1/2
வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/4
நடம் புனைந்த நெற்றலி மா நகரம் ஆம் அ நாட்டு அணியே – தேம்பா:27 38/4
போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/4
உள்ளலின் முகலி மா நகர் உற்றார் அரோ – தேம்பா:27 49/4
தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர் – தேம்பா:27 60/1
கோதை வாய் மொழி மா தவன் கூறினான் – தேம்பா:27 82/2
மன் திறத்து உயிரே மாறா மா உரு கொளீஇ தள்ளுண்டு – தேம்பா:29 83/3
கரை கிடந்த மா வழை மகிள் சண்பகம் கமழ் கா – தேம்பா:29 98/2
புரை கிடந்தவை பற்றி மா முனி இவை புகன்றான் – தேம்பா:29 98/4
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
கோள் அரி உழுவை மற்ற கொடிய மா உருவில் தோன்றி – தேம்பா:30 66/2
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/4
வவ்விய தவம் கெட்டு அ மா மரக்கலம் கவிழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 83/1
பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன – தேம்பா:30 159/1
மருள் நான் அஞர் மா கடலில் வருந்த கரையேற்றிட நீ – தேம்பா:31 24/2
துயர் ஏன் அஞர் ஏன் உளம் ஆழ்ந்து உறு தொல் நய மா கடலின் – தேம்பா:31 34/1
செ மா மணியின் செல்வனை தாய் தேடி அகல் – தேம்பா:31 36/1
அ மா நகர்-கண் அழுது அன்றே அலையும்-கால் – தேம்பா:31 36/2
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க – தேம்பா:31 36/3
தம் மா மகனை துருவுகின்றான் தவ வல்லான் – தேம்பா:31 36/4
மனம் ஒத்து உயர் மா மலையே நீ தலையில் அணி – தேம்பா:31 42/1
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1
புனையவும் மா முனி பொருவு அற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:32 51/4
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/3
மன்றலோடு இயைந்த மா மரியும் நீக்கலே – தேம்பா:34 12/2
மன்ன மா தவர் ஊடு வயங்கினான் – தேம்பா:34 27/3
சொன்ன மா மறை சூட்டு உள தூயினான் – தேம்பா:34 27/4
அணி கலத்து இரு மா மணி என தயையும் அன்புமாய் ஒருப்பட தானே – தேம்பா:34 50/3
பூசை வரும் மா புகழ் புரிந்து புகலுற்றான் – தேம்பா:35 32/4
உருக மா வயிர குன்றும் உரைத்த சொல் எறி வேல் பாய்ந்து – தேம்பா:35 52/1
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி – தேம்பா:36 31/1
இனைந்த மா மகனது இருக்கையின் அருகே இலங்கு மீன் மணியொடு நிரைத்து – தேம்பா:36 31/3
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4
விண் நின்ற ஆர் ஒளி விஞ்சிய மா முடி சூழ் – தேம்பா:36 49/2
பண் தாவிய பாய் வய மா குரமே – தேம்பா:36 67/3
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3
மா முரசு ஒழிப்ப சொல்லும் வளன் முடி பத்தாம் நாளில் – தேம்பா:36 82/2
கோன் நர_தேவன் ஏவல் கொண்ட மா வரத்தோன் இங்கண் – தேம்பா:36 85/3
யா உலகு அனைத்தும் வாழ யாணர் மா மகுடம் சூடல் – தேம்பா:36 86/3
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4
கலை வரம்பு அற்று உணர்ந்தோர் தம் கருமம் ஆற்றி மா தவற்கே – தேம்பா:36 101/3
உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய் – தேம்பா:36 123/3
வான் மேல் மகுடம் புனை நாளில் வர மா தவன் தன் கொடி பூத்த – தேம்பா:36 131/1

மேல்


மா-இடை (1)

மா-இடை முசுக்கள் துஞ்ச மருள்-இடை இரவு துஞ்ச – தேம்பா:18 28/3

மேல்


மாக்கட்கு (1)

வடு மர கனியால் மாக்கட்கு அமைந்த தொல் பழியை எந்தை – தேம்பா:35 24/3

மேல்


மாக்கள் (27)

மாலை ஆர் இருள் விரும்பும் மாக்கள் காண் – தேம்பா:1 19/3
தாள் இணை தாங்கிற்று என்ன தாழ வானவரும் மாக்கள்
கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/2,3
மேன்மையால் ஒருவன் அன்றி விபுலையில் பிறக்கும் மாக்கள்
பான்மையால் உயிர்த்த மைந்தன் பாரொடு வானும் ஆள – தேம்பா:3 40/2,3
மாக்கள் தாக்கிய மறம் கொள் கூளிகள் – தேம்பா:4 15/1
போர் ஆறு என்னும் இடை மாக்கள் புரை எல்லாம் – தேம்பா:4 56/1
எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள்
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும் – தேம்பா:5 4/2,3
உரு வழி தோன்றி மாக்கள் உறவு உற மகன் ஆனானே – தேம்பா:9 81/4
கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள்
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில் – தேம்பா:18 37/2,3
மறத்து தேர் இல மாக்கள் அது உட்கொளா – தேம்பா:18 47/3
விண் சேர் இனம் தானோ மாக்கள் குலமோ விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:20 12/2
மை வகை திற பேய் மாக்கள் வளம் கெட தெரிந்த சாகி – தேம்பா:22 22/1
மெய்யின் வாயால் ஈனம் மலிந்த வினை மாக்கள்
பொய்யின் வாயால் பொங்கு அடலால் நாம் புரிகின்ற – தேம்பா:23 23/2,3
எய்யா மாக்கள் தீ உற நானே எளிது இ வாய் – தேம்பா:23 27/1
ஊன் தோய் மாக்கள் தம் குணம் இஃதேல் உளைவு என்னோ – தேம்பா:23 28/1
உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை – தேம்பா:23 63/1
கூடு உடை மாக்கள் காமம் குணம் என நாடி நாடும் – தேம்பா:23 66/1
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள்
சூர் அணி உளத்தின் கூச சுடு நரகு அலகை யாவும் – தேம்பா:24 4/2,3
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள்
பொய் வகை சடத்தில் ஆண்மை பொலிந்த பேய் திரண்டு செய்யும் – தேம்பா:24 6/2,3
தொக்கு எலாம் பரந்து மாக்கள் தொகையில் ஆர் உய்வர் என்பார் – தேம்பா:24 7/4
மண்ணின் மேல் எழு மாக்கள் பகைப்பரோ – தேம்பா:25 96/3
சலம் கலந்த சால் தகுதி கொள் மாக்கள் தம் துணையின் – தேம்பா:26 67/3
தசை செய் மெய் பகை தாங்கிய மாக்கள் தம் – தேம்பா:26 177/1
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி – தேம்பா:32 34/3
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1
ஊன் செயும் ஈனம் உற்று எஞ்சிய தன்மையின் உளத்து ஓர் நிலையும் இல மாக்கள்
நான் செயும் நல் அருள் பெற்றனரேல் அவர் நலம் நிற்பதுவோ அரிது என்ன – தேம்பா:32 39/2,3
தகை அரசு ஆகி மாக்கள் தம் செருக்கு ஒழிப்ப என்னை – தேம்பா:35 44/2

மேல்


மாக்களின் (1)

பீடு இழந்த புன் மாக்களின் பேதையர் இலையே – தேம்பா:26 68/4

மேல்


மாக்களும் (2)

ஏனும் ஏதும் உணர்கில மாக்களும்
கோனும் கோடனை கொண்டு இரங்காயினார் – தேம்பா:13 39/3,4
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4

மேல்


மாக்களே (2)

பற்றலால் செயிர் பற்று இருள் மாக்களே
கற்ற நூல் பயன் இன்றியும் காசினி – தேம்பா:21 35/1,2
மண் செய் மாக்களே வளர்த்து என காப்பிய கவிகள் – தேம்பா:27 167/2

மேல்


மாக்களை (1)

மெய் விதி மறையினால் விளங்க மாக்களை
செ விதி இறைவன் முன் சிருட்டித்து ஆய-கால் – தேம்பா:27 108/2,3

மேல்


மாக (1)

மாக நாதன் வனைந்தவை மாற்றி அ – தேம்பா:23 38/1

மேல்


மாகங்கள் (2)

மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2

மேல்


மாகதர் (2)

மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1

மேல்


மாகம் (2)

மாகம் மேவு மாடம் நீக்கி மாடு மேவு உழைக்கு உறைந்து – தேம்பா:11 14/2
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4

மேல்


மாகையோ (1)

மாகையோ மயலோ யாதோ வறுமையான் உரைகள் வெஃகி – தேம்பா:29 41/1

மேல்


மாங்குல் (1)

வவ்வு ஒரு வேல் இல மாங்குல் நாப்பணில் – தேம்பா:16 29/1

மேல்


மாசு (30)

மாசு இகற்கு வழங்கிய அம்பு இலார் – தேம்பா:1 77/1
மாசு இகற்கு வழங்கிய அன்பினார் – தேம்பா:1 77/2
வளைய மாசு உறா வயது மூன்று உளான் – தேம்பா:4 3/2
தானம் கொண்டான் மாசு இல தூயோன் தவம் கொண்டான் – தேம்பா:4 48/3
செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/2
மாசு அடை பூரியர் ஒத்த என் மனம் மலரும் என்று உணர – தேம்பா:6 19/2
மாசு அறு துறவோர் அன்ன வட திசை உள்ளி வெய்யோன் – தேம்பா:7 1/1
மாசு அறும் கருப்பம் ஆகி வளர்ந்து தேய் திங்கள் ஐந்து ஆய் – தேம்பா:7 60/1
துறை கெழு நூல் வழி அனைத்தும் அடையா ஞான துறை அன்னாள் மாசு அறு நல் உணர்வின் நீர்த்து – தேம்பா:8 53/1
மாசு என்று மதியம் மிதித்து உயர் தூய் தாளாள் மனம் கலங்க துயர் வரினும் நெருப்பிற்கு அஞ்சா – தேம்பா:8 54/1
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி – தேம்பா:9 71/1
வருந்த மாசு உடை மனு_குலம் புரந்திடல் இவனால் – தேம்பா:11 93/1
சொற்றுபு கொடியார் மாசு_இல் ஆணரனை சுளித்து அடித்து இழிவுற கச்சின் – தேம்பா:20 78/3
தான் நேர் இல மாசு ஒருங்கு அனைத்தும் தரித்த குரக்கு முக வடிவான் – தேம்பா:23 7/4
மாசு உலாம் தேயம் ஆக்கி வணக்கமே உனக்கு கொண்டேன் – தேம்பா:23 56/4
கண்ணின் மேல் வைத்த மாசு என்ன காட்டிய – தேம்பா:24 48/3
கண் அளவு அறிவு உளோர் கதைத்த மாசு உரை – தேம்பா:25 42/2
கருவி மாசு அனை குழலின் அன்னையர் கலுழு கண் மழை கடுகலோடு – தேம்பா:25 81/3
ஏர் முகத்து ஒரு மாசு இல்லா இளைஞரை கொல்லும் தன்மை – தேம்பா:25 87/3
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
வரைத்த வாம மகன் கரு மாசு அற – தேம்பா:26 28/3
மக்கள் தங்கிய மாசு அற மைந்தனாய் – தேம்பா:26 34/1
வெண் நிற துகில் கொள் மாசு வெண் மதி கதிருள் தோய்த்து – தேம்பா:26 100/1
மாசு எனும் பெரும் கறை மாறினாய் எனா நினை – தேம்பா:27 136/3
கண் மேல் வைத்த மாசு என ஆசை கவர் உள்ளம் – தேம்பா:28 115/1
எள்ளிய உள்ளம் கொள் மாசு இசைத்த நூல் பளிங்கில் கண்டு – தேம்பா:28 139/3
மாசு அறுத்து மனத்து இவை ஆக்கிய – தேம்பா:31 78/1
சேது அகம் தரும் மாசு அயில் சென்ற அ – தேம்பா:32 3/1
வெண் நிற தூசு கொள் மாசு அற வெண் மதி கதிருள் தோய்த்த வினை என்ன – தேம்பா:32 43/1
சென்று அன உலகின் மாசு தீர்த்து அற கழுவல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 20/4

மேல்


மாசு_இல் (1)

சொற்றுபு கொடியார் மாசு_இல் ஆணரனை சுளித்து அடித்து இழிவுற கச்சின் – தேம்பா:20 78/3

மேல்


மாசுற (1)

நெஞ்சு மாசுற மேல் புகழ் நீவுதற்கு – தேம்பா:27 32/3

மேல்


மாசை (7)

மாசை மிக்க நிற மணியின் சாயல் மகன் நோக்கி – தேம்பா:3 55/1
மாசை உற்று உருண்ட உருள் தேர் உருட்டி வந்த வழி மாசை உற்று ஒளிர்ந்தது அனைய – தேம்பா:5 145/1
மாசை உற்று உருண்ட உருள் தேர் உருட்டி வந்த வழி மாசை உற்று ஒளிர்ந்தது அனைய – தேம்பா:5 145/1
மாசை எழும் ஆலயமும் வான் உலகு போல்வு ஆம் – தேம்பா:12 83/4
மாசை அம் கரை மருவ சொல்லினாள் – தேம்பா:14 12/4
மாசை கொண்டு ஒளிர் குன்று அன்ன வயங்கும் அ நகரை முன்னோர் – தேம்பா:17 13/3
மாசை செய் நலம் அற மிடி வகுக்குவேன் – தேம்பா:24 51/2

மேல்


மாசையே (1)

மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3

மேல்


மாசொடும் (1)

உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும்
சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய் – தேம்பா:27 130/2,3

மேல்


மாட்சி (49)

உளம் செயும் அரிய மாட்சி உடையவன் ஆய தன்மை – தேம்பா:0 3/2
இளம் கொடி மாட்சி காட்ட இனிய தன் நாமம் தந்து – தேம்பா:0 10/1
சீரிய மறை நூல் பூண்ட செழும் தவத்து அரிய மாட்சி
நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த – தேம்பா:0 13/1,2
விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி
கண் புலன் அகன்றது என்ன கருதி ஓர் உவமை காட்ட – தேம்பா:2 3/1,2
வானகம் நக ஒள் மாட்சி வகுத்து உரைப்பு அரிய ஆறே – தேம்பா:2 5/4
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி
தன் ஒளி காட்டும் துன்ப தகுதியில் குன்றா ஊக்கம் – தேம்பா:4 32/2,3
ஈர் அறம் பிரிந்து நோக்கில் இயம்பிய துறவின் மாட்சி
பேர் அறம் ஆவது அன்றி பிரிவு இலா இரண்டும் தம்முள் – தேம்பா:4 40/1,2
மருள் தகும் இயல் தீர் மாட்சி மதியை மீன் சூழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:4 42/3
நிறைய மாட்சி நிகர்ப்பது நூல் வழி – தேம்பா:4 66/3
நிறைந்த தாவிதன் குல நிலையில் மாட்சி கொண்டு – தேம்பா:5 45/2
வரலோடு வரும் பயன் மாட்சி இதோ – தேம்பா:5 62/4
மாது உலாவிய மாட்சி ஒப்பாக விள் – தேம்பா:7 45/3
பண் செயும் மொழியாள் மாட்சி பற்றிய துயர்கள் ஆற்ற – தேம்பா:7 68/3
மன்றல் நிலை வாகையினோய் அன்று கண்ட மாட்சி நலம் யான் இசைப்ப துணையே நிற்பாய் – தேம்பா:8 45/4
கண் பொதுளும் இன்னாமைக்கு அழுக்கு உறாதாள் கதிரினும் தூய் மாட்சி நலம் அணிந்ததற்கே – தேம்பா:8 55/2
கொண்ட மாட்சி குணிக்க அரும் காட்சியால் – தேம்பா:8 89/3
காய் இரு விசும்பின் மாட்சி காட்டிய மனை அது அன்றோ – தேம்பா:9 71/4
புரி மாலை காண்டல் இலா பொலிவான் மாட்சி புலமையினோர் – தேம்பா:10 59/2
மகிழுவரே மருட்டும் அவா அரிந்து வாய்ந்த மாட்சி நலோர் – தேம்பா:10 66/4
பொதிர் செய் மாட்சி கொண்டு உயர்ந்த பூ எலாம் – தேம்பா:10 103/1
எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான் – தேம்பா:11 5/1
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/3
செம் தார் நல்லோர் மாட்சி என சிறுவன் நோக தீண்டிய தீ – தேம்பா:12 8/2
கன்னியாய் மகன் பெறு மாட்சி காட்டுமே – தேம்பா:12 30/4
மின்னிய முடியாள் தன்னை விரும்பி முன் வளர்த்த மாட்சி
துன்னிய அன்னம் என்பாள் துன்னி வந்து இளவல் கண்டாள் – தேம்பா:12 96/3,4
போற்றினாள் இருவர் மாட்சி புடையில் வந்து எவரும் கேட்ப – தேம்பா:12 98/2
கெடுப்பு_அரும் மாட்சி பூத்த கேழ் கொடி துணையும் தாயும் – தேம்பா:12 99/2
சால் வரும் மாட்சி நோவன் தானும் தான் தவத்தில் ஈன்ற – தேம்பா:14 118/2
வல்லின் தீட்டி வளர் தெய்வ மாட்சி காட்டும் உரு ஆனான் – தேம்பா:15 8/4
மீபுரம் குடி என மாட்சி மேன்மையார் – தேம்பா:18 1/4
மை வினை அழன்ற நெஞ்சில் மருவிய அருளின் மாட்சி
செ வினை புக்க பாலால் தீது அற சிறந்த தன்மைத்து – தேம்பா:19 12/1,2
கோள் நெறி வழுவாது இலங்கு அற தொகுதி குணிக்க அரும் ஆணரன் மாட்சி
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/2,3
இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/3
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
செய் நிற குலத்தோன் அம் முனி என்றும் திரு புகழ் கலை நிறை மாட்சி
பெய் நிறத்து அவன் நாடு என்றும் ஆங்கு உணர்கில் பிழை உனக்கு என்றனன் வேந்தே – தேம்பா:23 108/3,4
கற்று உறு மாட்சி பூண்டு கசடு_அறு மறையின் நூலால் – தேம்பா:25 59/1
மதியில் தோய்ந்த பதத்தாளும் மறை தோய் மாட்சி மா தவனும் – தேம்பா:26 49/3
நோய் முறை அடக்கல் ஆற்றா நுதலிய தவத்தின் மாட்சி
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி – தேம்பா:26 95/2,3
பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4
பொருள் செல்வம் வறிது என்ன பூரியர்க்கும் சால்பு இறைப்பான் பொருவா மாட்சி
அருள் செல்வம் நசைக்கு அளவா யாவரும் கைக்கொண்டு ஓங்க வயமே தந்தான் – தேம்பா:27 98/2,3
இரவலர் மாட்சி ஒப்ப ஈடு அறிவு இன்மை காட்டும் – தேம்பா:27 153/1
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து – தேம்பா:29 116/3
குலத்து எலாம் பொதுவாய் நிற்கும் கொழும் தகவு அறத்தின் மாட்சி
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/3,4
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
எனை ஈன்ற இணையா இத்தாலிய நாடு அளவு இன்றி இயலும் மாட்சி
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/1,2
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/4
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி
நின்னோடு இனி யான் என் உரைப்ப நினைவும் கடந்த காட்சி நலோய் – தேம்பா:36 25/3,4

மேல்


மாட்சிமை (1)

நா நாணுப கலை மாட்சிமை நசை நாணுப நிறை சீர் – தேம்பா:2 69/3

மேல்


மாட்சிமையாள் (4)

ஈது உலாம் வடிவம் கொண்டு இணை தீர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 16/4
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
துன்று அரு மா மாட்சிமையாள் தன் துணைவன் சொல் பணிய – தேம்பா:10 9/3
தூய் ஆக மறை வடிவு ஆய தொக்கு இணை வெல் மாட்சிமையாள்
தாய் ஆக கன்னியும் ஆய் தாரணி மேல் அரிது ஈன்ற – தேம்பா:34 34/1,2

மேல்


மாட்சியாய் (3)

ஆரண மொழி முறை அமைந்த மாட்சியாய் – தேம்பா:8 27/4
மாறு_அரும் திரு வரம் வயங்கு மாட்சியாய்
சேறு_அரும் தன்மையால் சிறுவன் ஆகிய – தேம்பா:8 39/2,3
ஓய் இலாது இற்று எலாம் உற்ற மா மாட்சியாய் – தேம்பா:9 8/4

மேல்


மாட்சியார் (1)

பெரும் பகை செய்வரை பேணும் மாட்சியார் – தேம்பா:10 89/4

மேல்


மாட்சியால் (3)

புல்லது இல்லை புனைந்த அற மாட்சியால்
புல்லது இல்லை புனைந்து அன வாழ்க்கையால் – தேம்பா:1 78/3,4
மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும் – தேம்பா:9 7/1
மாட்சியால் உயர் அ நாட்டில் வந்து இரு யூதர் கண்ட – தேம்பா:23 18/2

மேல்


மாட்சியாள் (1)

பொதிர்ந்து எழு வரங்களால் பொங்கு மாட்சியாள் – தேம்பா:8 32/4

மேல்


மாட்சியான் (5)

ஏது இல் நல் முறை இவண் இசைந்த மாட்சியான் – தேம்பா:3 6/4
வேதியோர் முறை விஞ்சிய மாட்சியான் – தேம்பா:4 61/4
சீர் எழு குலத்தினுள் தெரிந்து அ மாட்சியான்
பேர் எழு மணம் கொடு பிணிக்குவாய் என்றான் – தேம்பா:5 41/3,4
நீர் எஞ்சா அருளால் நிறை மாட்சியான்
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான் – தேம்பா:31 68/2,3
உள் புலம் தகும் தகவு ஒத்த மாட்சியான்
மண் புலம் தணந்து இனி உரிய வாழ்வுற – தேம்பா:34 2/2,3

மேல்


மாட்சியின் (2)

வேய்ந்த மாட்சியின் மேவரு மேன்மையால் – தேம்பா:26 36/1
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/4

மேல்


மாட்சியும் (3)

மாட்சியும் கோன்மையும் மறுக்கல் ஆவதோ – தேம்பா:23 116/3
மாட்சியும் பெருமையும் வழங்க கேட்டியால் – தேம்பா:25 46/4
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4

மேல்


மாட்சியை (5)

இளைத்தன திரு கொடு வளரும் மாட்சியை இயற்றிய முகில் படர் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 24/4
அன்ன நாகில் அரும் தவன் மாட்சியை
உன்ன நாவு அமுது ஊற்று என நாள்-தொறும் – தேம்பா:26 183/2,3
மாட்சியை அடைந்து அரு வரத்தில் அவர் வாய்ந்த – தேம்பா:35 30/2
எண்ணம் தவிர் மாட்சியை ஏந்தினன்-ஆல் – தேம்பா:36 56/4
வாட்டிய உடற்கு உயிர் வளர்ந்த மாட்சியை
காட்டிய முகம் நகை கதிர் பொன் பாவைகள் – தேம்பா:36 127/1,2

மேல்


மாட்சியொடு (1)

மீன் வழங்கும் முடியாள்-தன் விளம்பு அரிய மாட்சியொடு
கான் வழங்கும் தவ புங்கம் கணித்து அவளை வணங்குவன்-ஆல் – தேம்பா:6 2/3,4

மேல்


மாட்சியோ (1)

திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/4

மேல்


மாட்சியோடு (2)

மாட்சியோடு உயிர் வளர்ந்தன தன்மையின் இளைத்த – தேம்பா:26 63/3
நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/3,4

மேல்


மாட்சியோன் (1)

வறிதுற்று ஆம் உடற்கு உயர்ந்த மாட்சியோன் – தேம்பா:4 4/4

மேல்


மாட்டி (1)

தூள் எழும் புரத்தின்-கண்ணே தூர் எழும் நாணல் மாட்டி
வாள் எழும் கணினாள் ஈன்ற வண்ண நல் குழவி நின்றான் – தேம்பா:21 7/3,4

மேல்


மாட்டு (2)

அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ – தேம்பா:7 26/3
மாட்டு வித்து என வந்து இரப்பார் கரத்து – தேம்பா:9 34/3

மேல்


மாட (4)

வான் நிரைத்து உயர் மணி மாட நெற்றி கண் – தேம்பா:17 12/3
வரை உயிர்ப்பு என புகை மாட நெற்றி மேல் – தேம்பா:22 28/1
கார் மீது ஆடிய கொடி நீள் மாட நகர் காடு ஆக்கி – தேம்பா:29 72/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று – தேம்பா:30 9/3

மேல்


மாடக (4)

மாடக இசை நேர் இ சொல் மா தவன் சூசை கேட்டே – தேம்பா:9 128/1
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/2
மாடக நரம்பை நோண்டி மாத்திரை நிறைய வீக்கி – தேம்பா:28 15/2
கின்னரம் பயில் யாழ் பொன் மாடக
இன் நரம்பு உளரலும் இனிது அன்று என்று தன் – தேம்பா:29 61/1,2

மேல்


மாடங்கள் (4)

மழை தலை விலகுப வளர்ந்த மாடங்கள்
இழை தலை அரிதினில் இழைத்த வெண் சுதை – தேம்பா:2 16/1,2
குயிற்றிய மாடங்கள் குளிர நாறுமே – தேம்பா:2 17/4
ஏது அகன்று அணி குலத்து இலங்கு மாடங்கள்
மீது அகன்று அசை கொடி விளிப்ப மானுமே – தேம்பா:2 19/3,4
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2

மேல்


மாடத்து (7)

ஆடக மாடத்து ஓங்கி அரு மணி அணை மீது அம் பொன் – தேம்பா:9 128/2
விண் தோய் மாடத்து ஒதுங்கி வினை அற்று உளம் தூண்டு உணர்வால் – தேம்பா:10 44/1
மாலை மாடத்து அழும் குரல் கேட்டனர் – தேம்பா:17 42/4
வரை வளர் மாடத்து ஏந்தல் வைகும் மா புரம் கண் ஓடி – தேம்பா:21 3/3
தான் நல மாடத்து எய்தி தையலார் கமழ் நீர் ஆட்டி – தேம்பா:21 10/2
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி – தேம்பா:29 35/1
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1

மேல்


மாடம் (12)

சுட்ட நூல் அறிஞர் கல்வி துணிவொடு வளர்த்த மாடம்
சட்ட நூல் வீரர் கற்பின் தகை நலார் முறையும் மற்ற – தேம்பா:2 15/2,3
மங்குல் முட்டிய மாடம் எவன் செயும் – தேம்பா:9 39/1
மாகம் மேவு மாடம் நீக்கி மாடு மேவு உழைக்கு உறைந்து – தேம்பா:11 14/2
தீட்டு அரும் சயன மாடம் சித்திரக்கூடம் யாவும் – தேம்பா:14 30/2
மாடம் நீள் முகட்டு உயர் மரத்தின் கொம்பு உயர் – தேம்பா:14 106/1
சேதியை பழித்த மாடம் சிதைந்து வீழ்ந்து அழுங்குவாரும் – தேம்பா:14 112/4
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
தாழ்ந்து ஆரும் ஆவி விடுவாரும் உண்டு தழல் மாடம் உண்டு தகர – தேம்பா:14 136/2
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர் – தேம்பா:22 32/3
தடம் புனைந்த மணி புரிசை தழுவும் மாடம் தவழ் கொடி செய் – தேம்பா:27 38/3
மதி அகடு உரிஞ்சிய கொடியின் மாடம் நீள் – தேம்பா:27 50/1

மேல்


மாடமும் (5)

பாசு சூழ் மணி சுவர் படுக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 29/4
இருந்து அமர் படைக்கலம் இருக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 30/4
வான் மணி மாணிக்கம் வைக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 31/4
இன் அலர் நிதி எலாம் இருக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 32/4
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும்
தூய பொன்னொடு சூழ் சுடர் பூணும் இ – தேம்பா:11 22/2,3

மேல்


மாடு (1)

மாகம் மேவு மாடம் நீக்கி மாடு மேவு உழைக்கு உறைந்து – தேம்பா:11 14/2

மேல்


மாடை (3)

ஆகம் மாடை வேந்தர் நீக்கி ஆயரை தெரிந்தது என்று – தேம்பா:11 14/3
ஓர் ஆழி உருட்டலின் மூ உலகு ஆளும் தனி மன்னற்கு உரிய மாடை
நீர் ஆழி நிலம் காக்க மாள்வான் எனும் அதற்கு உரிய நெய் கொள் மீறை – தேம்பா:11 113/1,2
மாடை எழுந்து உயர் தேர் வரு சோசுவனே – தேம்பா:15 65/4

மேல்


மாடையாய் (1)

மாடையாய் இலங்கு நகர் வந்து மாற்றி மருவியது ஓர் – தேம்பா:10 58/3

மேல்


மாண் (19)

போற்று அரசு இனத்து மாண் பொருத்தும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/4
மாண் தொடர் இரவி ஆயிரம் என்ன வயங்கும் அ ஆலயம் மாதோ – தேம்பா:2 43/4
வீடாதன நெறி மாண் உறீஇ மெலியா நலம் உளது-ஆல் – தேம்பா:2 61/4
நா வீற்று உறை கலை ஆயவும் நறு மாண் அறம் செயவும் – தேம்பா:2 65/2
நூல் மேல் வைத்த மறை விளக்கும் நுண் மாண் சுடர் என்பார் – தேம்பா:3 61/3
வானம் கொண்டார் மாண் அருள் கொள்வான் அவர் கொண்ட – தேம்பா:4 48/1
தூய் ஆகம் அறிவு ஆண்மை சுடர் காட்சி வலி அருள் மாண் துணிவு சூழ்ச்சி – தேம்பா:5 27/3
நூலோர் இயக்கம் பேசார் நுண் மாண் நுழைகின்ற அறம் கொள் – தேம்பா:9 19/2
முப்பால் ஒன்று ஆம் முந்தைக்கு உரி மாண் முறையோடு அருகு உற்று – தேம்பா:9 31/2
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப – தேம்பா:9 70/1
மாண் தகையார் அறன் சார்வார் அல்லது இன மனு சாரார் – தேம்பா:10 13/1
மாண் மின்னும் மனம் வெருவி வணங்க பின்பு இருவர் தொழும் – தேம்பா:10 15/3
துன்னு மாண் உடை தூய் திரு நாமம் இட்டனரே – தேம்பா:11 102/4
மாண் இகந்தார் மனம் போல இருண்டு யாவும் மருண்டனவே – தேம்பா:18 13/4
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2
மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/4
மாண் தகை அறத்தின் பாலான் மைந்தனே நினக்கு தோன்ற – தேம்பா:26 7/1
மாண் நெறி வளர்ந்த அன்பின் மனம் ததை அருள் மிக்கார்க்கும் – தேம்பா:30 36/1

மேல்


மாண்ட (9)

மாண்ட தோள் வியன் வட்டமே பொறுத்து வெம் சுடரை – தேம்பா:3 12/2
வேண்டியது நீதி என மாண்ட மறை காட்டும் இவர் – தேம்பா:5 157/3
மாண்ட ஓர் முனியே கான் வழி உண்ணா மயல் உற்றான் – தேம்பா:9 65/1
தொல் மாண்ட புடை நகரில் துன்னிய பின் ஆங்கு உறையும் – தேம்பா:10 12/1
பொன் மாண்ட முடி தாவின் பொலிவு அமைந்த எம் குலத்தோர் – தேம்பா:10 12/2
வல் மாண்ட அருள் புரிந்து வந்த துயர் ஆறும் என – தேம்பா:10 12/3
தன் மாண்ட உளத்து இதுவே சார்பு என தான் உணர்ந்தானே – தேம்பா:10 12/4
மாண்ட கோன் எசைக்கீயன் மனம் பொறா – தேம்பா:23 40/2
பிரிய மாண்ட உயிர் பின்பு பிறத்தலே – தேம்பா:27 92/3

மேல்


மாண்டலில் (1)

மருந்து அமர் இரத்தம் சிந்தி மாண்டலில் கொற்றம் கொள்வேன் – தேம்பா:32 37/4

மேல்


மாண்டாய் (1)

மாண்டாய் ஓர் கைம்மாறு வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 61/4

மேல்


மாண்டான் (1)

உள்ளிய உலகம் அஞ்ச உருமு பட்டு அன்ன மாண்டான் – தேம்பா:25 65/4

மேல்


மாண்டிலன் (2)

அயரேல் அயரேல் மகன் மாண்டிலன் மாண்டிலன் என்று அறைந்தார் – தேம்பா:31 34/4
அயரேல் அயரேல் மகன் மாண்டிலன் மாண்டிலன் என்று அறைந்தார் – தேம்பா:31 34/4

மேல்


மாண்டு (3)

முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு
மடி முகத்து அழிந்த ஞாலம் வயின்-தொறும் நீத்த வாரி – தேம்பா:14 113/3,4
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4
மாண்டு எழுந்து வந்த நவம் மதித்து ஆய்ந்தே அன்று இரவி – தேம்பா:23 72/2

மேல்


மாண்பர் (1)

மாலை மாறிய கற்பு உடை மாண்பர் அரோ – தேம்பா:1 76/4

மேல்


மாண்பால் (1)

மாதருள் அரிய மாண்பால் வயங்கினாள் அன்றி தன்னில் – தேம்பா:0 9/2

மேல்


மாண்பாள் (1)

மீ அகன்று உயர்ந்த மாண்பாள் விளங்கவே உலகம் மூன்றும் – தேம்பா:7 23/1

மேல்


மாண்பினர் (5)

ஊக்கம் மாண்பினர் ஒருங்கு அவை ஒழிக்குதல் போன்றே – தேம்பா:1 13/4
அ பொருள் படைத்தனை அடைந்த மாண்பினர்
எ பொருள் அனைத்திலும் இதயத்து ஓங்கினார் – தேம்பா:6 29/3,4
வாய்ந்த மாண்பினர் வருந்தலும் செய்குவர்க்கு உள்ளம் – தேம்பா:6 61/1
ஆய்ந்த மாண்பினர் போகையில் அல்லல் உள் – தேம்பா:21 37/2
சென்று ஆங்கு உண்டாம் மாண்பினர் கேட்ப தெளிவு உண்டார் – தேம்பா:34 53/2

மேல்


மாண்பினார் (1)

புகழ்ச்சி வந்துற்ற-கால் பொலிந்த மாண்பினார்
இகழ்ச்சி வந்து உதிக்கும் என்று எண்ணி போற்றுவார் – தேம்பா:23 124/1,2

மேல்


மாண்பினோய் (1)

கண்டது ஆம் மறை காட்டிய மாண்பினோய் – தேம்பா:8 89/4

மேல்


மாண்பினோர் (1)

ஏர் வளர் முகத்தினும் இலங்கும் மாண்பினோர் – தேம்பா:22 30/4

மேல்


மாண்பினோன் (1)

வளமை கொள் திறலினால் வயங்கு மாண்பினோன்
இளமை கொள் பிறை என இளவலாய் வளர்ந்து – தேம்பா:9 108/1,2

மேல்


மாண்பு (24)

மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே – தேம்பா:0 8/4
மறையினோடு இகல் முனிவர் மாண்பு வான் – தேம்பா:1 35/3
வாவி பங்கயம் மல்கிய மாண்பு என – தேம்பா:1 82/2
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
துணை அற்று அகன்ற மாண்பு இவரை துணையாய் சேர்த்த நலம் சொல்வாம் – தேம்பா:5 25/4
ஏம் என மாண்பு இசை சீமையோன் எனும் – தேம்பா:5 39/3
அறத்தின் இயல் மாண்பு உரிமை பெற தகவர் புக்கு உறைவார் – தேம்பா:5 150/4
பின்பு அது வான் அதிசயிப்ப பெயர்ப்பு அரிய மாண்பு அடைந்தார் – தேம்பா:6 23/4
இலக தாவிய மாண்பு இயலோர்க்கு எதிர் – தேம்பா:7 51/3
எங்கும் முற்றிய மாண்பு இவர் ஏந்தினார் – தேம்பா:9 39/4
மண்டு உணா கொணர் மாண்பு இது எனா உண்டார் – தேம்பா:9 48/4
முதிர் செய் மாண்பு உடை முழையின் தோற்றமே – தேம்பா:10 103/4
மக்கள் நாதனை மாண்பு எழ காட்டினர் – தேம்பா:10 109/4
துன்புற துணை ஆய் மாண்பு அருள் துற்று மார்பு உடை மா தவன் – தேம்பா:10 126/2
நீழ்த்த மாண்பு இவர் நிழல் அடி வணங்கு இலார் நீக்கி – தேம்பா:12 49/3
வாழ்த்த மாண்பு இலர் வருந்தி உள் வாடுவ போன்றே – தேம்பா:12 49/4
வானம் உறு வேதம் இல மாண்பு அருளும் இல்லா – தேம்பா:14 8/2
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3
உரத்து-இடை துறவரோ உளத்தின் மாண்பு அலால் – தேம்பா:20 125/3
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/3
வல் வரும் மாண்பு அறமும் – தேம்பா:28 148/2
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப – தேம்பா:34 36/3
பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/4

மேல்


மாண்பும் (1)

போல்வரும் இன்றி யூதர் போற்றிய கடவுள் மாண்பும்
நூல் வரு மறையின் சால்பும் நோக்கினன் மருளும் நீக்கான் – தேம்பா:29 82/3,4

மேல்


மாண்புற (1)

மண்ணுள் ஓர் மிடி மாண்புற அ நகர் – தேம்பா:17 47/2

மேல்


மாண்பொடு (1)

வனைய வேட்டு உறும் மாண்பொடு காட்டின – தேம்பா:31 72/2

மேல்


மாண (1)

கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/2

மேல்


மாணா (1)

வாழ்வார் இல்லை என்பார் மாணா மண்ணோர் மனத்தில் – தேம்பா:9 17/3

மேல்


மாணிக்கம் (1)

வான் மணி மாணிக்கம் வைக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 31/4

மேல்


மாணொடு (1)

மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1

மேல்


மாத்திரை (3)

வரு வகை காட்டும் மாத்திரை இன்றி வரும் பொருள் என் அளவு இன்றி – தேம்பா:27 163/2
மாடக நரம்பை நோண்டி மாத்திரை நிறைய வீக்கி – தேம்பா:28 15/2
அன்பிற்கு உண்டோ மாத்திரை ஆக அளவு எம்-பால் – தேம்பா:34 58/1

மேல்


மாதம் (1)

மாதம் மார்கழி வைகல் ஐ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/1

மேல்


மாதர் (8)

தோகை கொள் மயில் என மாதர் தோன்றலின் – தேம்பா:1 49/1
நெடித்து வதிந்த கோயில் இல நெறி துணை நின்ற மாதர் இல – தேம்பா:5 132/3
அம் கண் மாதர் கட்டு அவிழ்த்து செந்நெல் முடி நடுவார் – தேம்பா:12 51/2
நோய் வயிறு ஆர்ந்த கானம் நொடை நல மாதர் வஞ்சம் – தேம்பா:19 9/3
சூல் நெறி பிறந்த மாதர் துணிக்கு-மின் என்று தம் தாய் – தேம்பா:21 4/3
சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/3
ஒல்லும் மாதர் உணர்ந்து உடை ஆசையே – தேம்பா:26 172/4
இல நலம் விற்கும் மாதர் இழி படும் நினைவு ஈது அன்றோ – தேம்பா:27 151/2

மேல்


மாதர்க்கு (1)

கன்னிய மாதர்க்கு எல்லாம் கனிந்த கை தாயாய் மீன் செய் – தேம்பா:12 96/2

மேல்


மாதர்கள் (2)

மாலை மாறி வயங்கிய மாதர்கள்
மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை – தேம்பா:1 76/2,3
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண் – தேம்பா:21 25/1

மேல்


மாதர்கள்-தம் (1)

கற்பே அணி என்று ஓம்பி மது கரை ஆம் தண் தார் மாதர்கள்-தம்
பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல் – தேம்பா:12 12/1,2

மேல்


மாதரும் (1)

கூர்த்த நல் மாதரும் குடங்கை வீக்கினார் – தேம்பா:26 25/4

மேல்


மாதருள் (4)

மாதருள் அரிய மாண்பால் வயங்கினாள் அன்றி தன்னில் – தேம்பா:0 9/2
வையகம் வைகும் வாய்ந்த மாதருள் எண்_இல் ஆசி – தேம்பா:7 6/3
வாய்ந்த மாதருள் ஆசி மலிந்த நீ – தேம்பா:26 36/2
ஏர் வழி மாதருள் இவள் சென்று ஆடவர் – தேம்பா:31 16/1

மேல்


மாதரே (1)

வாழ் அகம் மலர்ந்த நூறு மாதரே வருவ கண்டான் – தேம்பா:20 40/4

மேல்


மாதரை (1)

வாழி முகிண்டு இல பூ அனை கன்னிய மாதரை ஆள் அரசே – தேம்பா:8 77/3

மேல்


மாதரோ (1)

நீடு அணி மதி முகம் நிழல் செய் மாதரோ
கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு – தேம்பா:1 39/2,3

மேல்


மாதன் (1)

மாதன் ஆசுரன் மச்சதன் அக்கிசன் மகத்தன் – தேம்பா:16 10/3

மேல்


மாதியன் (2)

நகைத்து மாதியன் நர_பதி வாழ்க என நவிலும் – தேம்பா:25 31/1
மீட்டு அம் மாதியன் வினை விளை மருள் உரை விரித்தான் – தேம்பா:25 34/4

மேல்


மாதிரம் (1)

நரக மாதிரம் நயப்புற விரக நோய் நல்கும் – தேம்பா:23 82/3

மேல்


மாதினை (1)

திரு மாதினை வேட்டும் எலாரும் உற – தேம்பா:5 57/2

மேல்


மாது (10)

நிலை கொள் மாது என நிலம் கண்டு ஓங்குவான் – தேம்பா:4 7/4
மாது இல தணர்ந்த மா மரி என்பாள் இவண் – தேம்பா:5 40/2
மாது ஊடு மனம் சுட வானவனே – தேம்பா:5 61/2
அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய மாது அடியை போற்றி – தேம்பா:7 12/3
மாது உலாவிய மாட்சி ஒப்பாக விள் – தேம்பா:7 45/3
செழும் திரு மாது அறை திறந்த போது இவன் – தேம்பா:8 26/1
மன் என மணத்து-இடை அமைந்த மாது போய் – தேம்பா:9 93/1
மண் புலத்து இணை அற்ற மாது அறை வாய்ந்த சொல் கொடு தேறினன் – தேம்பா:10 127/3
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/2
துனி முகம் கண்ட பேய் துறக்கின் மாது இறீஇ – தேம்பா:27 116/3

மேல்


மாதே (3)

ஓவல் இற்ற எழில் பூ_மாதே உவந்த நாள் செறிந்த கற்றை – தேம்பா:2 11/1
வளம் கடுத்து உயர்ந்த மாதே மயக்கு உற வருந்துவானேன் – தேம்பா:7 9/4
துதி பழித்து இட்ட நாமம் சொற்றுவாய் கன்னி மாதே – தேம்பா:7 10/4

மேல்


மாதை (1)

மருள் தரு கரு என மாதை காட்டினேல் – தேம்பா:7 87/1

மேல்


மாதொடு (2)

நம்பி மாதொடு நல் நெறி போயினான் – தேம்பா:10 26/4
வாள் எழுந்த கண் மாதொடு யாவரும் – தேம்பா:11 34/3

மேல்


மாதோ (18)

மாண் தொடர் இரவி ஆயிரம் என்ன வயங்கும் அ ஆலயம் மாதோ – தேம்பா:2 43/4
இன் அரும் கவின் கண்டு அயர்வு உறீஇ உரையும் இமைப்பும் இல் ஆயின மாதோ – தேம்பா:2 44/4
வீடு உறு நூலோர் என்ன விளம்பினான் இளவல் மாதோ – தேம்பா:4 35/4
வானகத்தார் உறையுள் என்று ஆம் மன்னர் பிரான் பிறந்த முழை வயினே மாதோ – தேம்பா:11 123/4
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
தரு அறா உணரா நோயால் தளர்ந்து நொந்து இறக்கும் மாதோ – தேம்பா:14 33/4
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
ஒற்றை ஆழியின் நீ ஆளுவாய் என்ன உரைத்தனன் சடக்கலி மாதோ – தேம்பா:23 112/4
தேம் செய்த மது சொல் நல்லோய் செப்புதி என்றார் மாதோ – தேம்பா:27 147/4
ஒதுக்கல் அற்று அருவி கண்ணீர் உயிர்த்தனன் வாமன் மாதோ – தேம்பா:28 127/4
எழுந்து உற தெளிந்த நெஞ்சான் இதனை மீண்டு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:28 130/4
வாய் அணி ஆக ஓதி வகுத்து நீடு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:29 1/4
வாய்ந்த ஓர் பற்றல் பாலால் வரும் கனவு உருவம் மாதோ – தேம்பா:29 13/4
பீர் தங்கும் உரு தீ சூளை பெய்-மின் ஈண்டு என்றான் மாதோ – தேம்பா:29 79/4
நனை ஈன்ற நறும் கொடியோன் நளினம் அடும் தாள் தொழுதே நவின்றான் மாதோ – தேம்பா:32 30/4
அனைய வாடினள் அ நோய் ஆற்றவும் வருந்தினள் மாதோ – தேம்பா:33 23/4
ஏவல் செய்தனர் வானும் இயம்பு அரும் வியப்புற மாதோ – தேம்பா:33 26/4

மேல்


மாந்த (5)

அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4
தேன் நிகர் சொல் செவி மாந்த செழும் தவத்தோன் உளத்து ஓங்கி – தேம்பா:10 11/1
சொல் கலத்தில் உயர்வோர் சுவை மாந்த
பொன் கலத்தில் அமுதே பொழிவார் போல் – தேம்பா:21 18/1,2
பொருந்தலர் தடிந்து எஞ்ஞான்றும் புள் இனம் இனிது மாந்த
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும் – தேம்பா:25 72/1,2
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த
மெய் செவி இனிய யாழில் விளை இசை மதுவை மேய்ந்து – தேம்பா:36 93/1,2

மேல்


மாந்தர் (2)

நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/3
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி – தேம்பா:28 1/3

மேல்


மாந்தல் (2)

மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
எரி வளர்ந்து இடர் மாந்தல் எ நாளுமோ – தேம்பா:26 156/2

மேல்


மாந்தலால் (1)

மலிவொடு உற்ற முன் ஏழ் நிரை மாந்தலால்
பொலிவொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு உள பூரியை – தேம்பா:20 94/2,3

மேல்


மாந்தி (7)

கான் உரு கொடியோன் சால களிப்புற செவியின் மாந்தி
ஊன் உரு கொண்ட நாதன் உணர்ந்து இறைஞ்சு இருவர் வாழ்த்தி – தேம்பா:9 83/2,3
முதிர் செயும் கனி தேன் மாந்தி முன்னர் யாம் உற்ற நோயை – தேம்பா:9 122/3
சேய் முகத்து உயிரின் கான்ற செழும் கதிர் தெளிப்ப மாந்தி
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/3,4
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/2
சூழ்வரும் குழாத்து யாரும் சுருதி நூல் செவியின் மாந்தி
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/2,3
மெய் குடத்து அமிர்து உண்டு அன்ன விரித்த சொல் செவியின் மாந்தி
பை குடத்து அனைய தீயார் பான்மை என்றாலும் சுட்ட – தேம்பா:30 84/1,2
பொய்க்கும் ஓர் இன்பம் மாந்தி புரை எனும் நஞ்சு உட்கொண்டால் – தேம்பா:33 9/1

மேல்


மாந்திட (2)

மற்றை ஓர் பகல் மாந்திட ஒன்று இலர் – தேம்பா:9 52/2
மண் புலம் தவிர் நாம் களி மாந்திட
கண் புலம் தவிர் தன் கவின் காட்ட ஈங்கு – தேம்பா:34 29/1,2

மேல்


மாந்தினார் (2)

வான் நிலத்தின் ஆர்ந்த இன்பு மலிய வாழ மாந்தினார் – தேம்பா:11 11/4
பணி முக கதலி நல் பழங்கள் மாந்தினார் – தேம்பா:17 9/4

மேல்


மாந்தினேல் (1)

வான் நலம் உளம் பட செவிகள் மாந்தினேல்
யான் அலங்கு உயிர் விடல் இனியது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 107/3,4

மேல்


மாந்துவம் (1)

பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2

மேல்


மாம் (8)

சோலை ஆர் மயில் துள்ள மாம் குயில் – தேம்பா:1 19/2
பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில் – தேம்பா:1 46/2
உதித்தன கதிர் என உவந்த மாம் குயில் – தேம்பா:1 50/1
பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும் – தேம்பா:6 10/2
வள்ள வாய் இள மாம் குயிலோடு எலா – தேம்பா:7 48/1
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
திரு இலார் மனம் என தேம்ப மாம் குயில் – தேம்பா:12 30/3

மேல்


மாமை (13)

கொண்டார் அருள் பொறித்த முகத்தின் மாமை கொழித்த கதிர் – தேம்பா:3 54/2
கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால் – தேம்பா:7 63/1
சீர் எழும் பொறித்த மாமை திளைத்தன எவையும் தந்த – தேம்பா:9 73/3
கேழ் கிளர் பொறித்த மாமை கெழும் சிறை வகிர்ந்து பேணி – தேம்பா:12 23/2
நட்டு அற்றம் நிகர் கடந்த உருவின் மாமை ஞாயில் பொறித்து – தேம்பா:14 96/3
காது அளவு நீண்டு உலவும் களி கண் மாமை கனிந்து உண்ட – தேம்பா:17 31/1
மண் கவிழ்ந்த வானம் என வரைந்த மாமை மண்டபத்தின் – தேம்பா:17 37/1
படம் புரை பொறித்த மாமை பட்டு அற இலையும் இன்றி – தேம்பா:18 32/1
நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை
ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/3,4
தோள் கடைந்து அழுத்தி அணி மணி சாயல் துளங்கிய ஆணரன் மாமை
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/1,2
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப – தேம்பா:24 11/2
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2
வரிந்த மாமை உரு கொடு வானவர் – தேம்பா:33 12/1

மேல்


மாமையால் (1)

வரைத்த மாமையால் விரைவு இல வாழ்வதும் நோக்காய் – தேம்பா:32 104/4

மேல்


மாமையில் (1)

ஒற்றை ஆம் ஆழி தேர் நலம் நாண ஒற்றை நல் மாமையில் வனைந்த – தேம்பா:36 110/1

மேல்


மாமையின் (3)

வாச மாமையின் மது மலர் மொய்த்த வண்டு அனைய – தேம்பா:27 24/2
காச மாமையின் காமரு மலர் கொடி தயை தேன் – தேம்பா:27 24/3
பணி வளர் மாமையின் பளிக்கு மேனி கொண்டு – தேம்பா:34 3/1

மேல்


மாமையும் (1)

மீன் உரைத்து ஒளி மணி மேனி மாமையும்
யான் உரைத்து இணைசெய இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 64/3,4

மேல்


மாய் (4)

மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
பாகம் மாய் விடம் மூடிய பல் கதை – தேம்பா:23 39/3
மாய் வகை அருளி கேள்மோ முதிர் தவத்து இறைவ என்று – தேம்பா:27 148/3
மாய் அளவு அரிய மகனை கண்டு அயின்ற – தேம்பா:35 84/1

மேல்


மாய்கை (1)

ஒன்று இலது ஆம் அரு மாய்கை இதே – தேம்பா:11 68/4

மேல்


மாய்த்த (1)

மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1

மேல்


மாய்த்தலால் (1)

ஓவி நோய் செய்த பேய் ஒருங்கு மாய்த்தலால்
நாவி நோய் செய்த பூம் குழலின் நங்கை உள் – தேம்பா:27 51/2,3

மேல்


மாய்த்தார் (2)

உருள் தொடும் இரதம் ஆதி உள படை சிதைத்து மாய்த்தார் – தேம்பா:16 39/4
மீ வை வாளி தொடுத்து ஒருங்கு மாய்த்தார் வியந்து எவரும் – தேம்பா:16 53/3

மேல்


மாய்த்தான் (1)

ஐ மணி தேரின் சாரன் அகலம் அற்று அவனும் மாய்த்தான் – தேம்பா:16 45/4

மேல்


மாய்த்து (2)

வல் கையோடு உனை மாய்த்து உடல் புட்கு இரை ஆக – தேம்பா:3 28/3
எஞ்சி நோய் இட மாய்த்து என – தேம்பா:27 142/2

மேல்


மாய்த்துளி (1)

நகை தகு வனத்து உரி வளம் இது ஆக்கலின் நசை கொடு பகைத்தன பொறிகள் மாய்த்துளி
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/2,3

மேல்


மாய்தலால் (1)

அன்பு அருந்திய ஆண்டகை மாய்தலால்
துன்பு அருந்திய யாவரும் தொய்யலின் – தேம்பா:36 1/1,2

மேல்


மாய்ந்த (1)

மன் அவாய் என்றும் தான் உளன் ஆகி மாய்ந்த நாள் அனைத்தையும் கடந்தோன் – தேம்பா:27 159/4

மேல்


மாய்ந்ததே (1)

மருள் அடர்ந்த பொய் மாய்ந்ததே – தேம்பா:27 144/4

மேல்


மாய்ந்தாய் (1)

மன் உயிர் எலாம் உற வருத்தம் உறீஇ மாய்ந்தாய் – தேம்பா:35 33/4

மேல்


மாய்ந்தார் (4)

மனம் பழுத்து எதிர்ந்தோன் சென்னி வலித்து அறுத்து இருவர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:16 50/4
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
நகையில் ஆற்றிய ஓர் சொல்லால் நடுங்கி ஆர்த்து ஒருங்கு மாய்ந்தார் – தேம்பா:25 62/4
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4

மேல்


மாய்ந்தால் (1)

மாறா நலம் செய் இதன் மேல் மாய்ந்தால் அல்லால் வாழ் நாள் – தேம்பா:31 27/3

மேல்


மாய்ந்தான் (3)

தட்டம் இட்டு அவனும் மாய்ந்தான் தவிர்ந்த கோல் பருந்தும் கொய்தே – தேம்பா:12 26/4
மாய்ந்தான் மைந்தன் என்று அரிது ஐயன் மனம் வாட – தேம்பா:23 24/2
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/4

மேல்


மாய்ந்திடவும் (1)

நீளவும் கெடாது பிறந்து மாய்ந்திடவும் நின்று நல் கலை துறையுறும்-கால் – தேம்பா:23 111/2

மேல்


மாய்ந்து (6)

மறை தவிர் அறத்தால் வீடு உற உள்ளி மாய்ந்து எரி நரகிடை வீழ்வார் – தேம்பா:23 99/4
வளி விள்ளா முகை கொய்து என மாய்ந்து தேன் – தேம்பா:25 95/1
கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4
இடத்து இடத்து அலகு இல் நல்லோர் இறந்து உயிர் எஞ்ச மாய்ந்து
சுடச்சுட புது கலத்தில் சுவைய பால் பொங்கல் போல – தேம்பா:32 95/1,2
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/3
நின்னை பற்றி மாய்ந்து இகல் வெல நினக்கு இனி நிகர் யார் – தேம்பா:32 106/2

மேல்


மாய்வு (1)

மாய்வு_அரும் புரை தீது அல்லால் வழுவும் ஒன்று உண்டோ என்பான் – தேம்பா:33 8/2

மேல்


மாய்வு_அரும் (1)

மாய்வு_அரும் புரை தீது அல்லால் வழுவும் ஒன்று உண்டோ என்பான் – தேம்பா:33 8/2

மேல்


மாய (4)

மாய இருள் தவிர் வான நிலையினர் வாழி என என வாசம் ஆர் – தேம்பா:5 126/2
சாத்திர மாய விஞ்சை தன்மையில் அவரும் பல்பல் – தேம்பா:14 27/1
தரு புடையில் முற்றி வேகும் அழல் எழ தகுதி இல கற்ற மாய வினையொடு – தேம்பா:24 31/3
மாற்று அரும் வஞ்சக மாய வித்தையால் – தேம்பா:24 49/1

மேல்


மாயமாய் (1)

மாயமாய் காக்குவான் என்று அஞ்சலி செய்திட்டானே – தேம்பா:7 16/4

மேல்


மாயமே (1)

எண்ணின் மேல் வைத்த உட்கு இயற்றும் மாயமே – தேம்பா:24 48/4

மேல்


மாயா (1)

மாயா வஞ்சத்து இ வரி நாம் செய் வரி என்றால் – தேம்பா:35 65/3

மேல்


மாயிரத்து (1)

மாயிரத்து அவிர் புவி வகுத்தும் ஆயனம் – தேம்பா:14 98/1

மேல்


மாயை (13)

அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை
நட்டு உயிர்ப்பன என்று எண்ணி நர_பதி தேறினானே – தேம்பா:20 46/3,4
தீங்கு அணை கொடியோய் என்றான் செல்வனும் நகைத்து உன் மாயை
ஈங்கு அணை கொடுமை கற்றேன் என்று வாள் வீசினானே – தேம்பா:20 48/3,4
வின்றான் என்பான் விஞ்சிய மாயை வினை வல்லான் – தேம்பா:23 29/2
மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/2
வஞ்சினர் ஒருங்கு தொழு மன் அரச மாயை
எஞ்சினன் இளைத்தனன் இளைத்த ஒரு கைமைக்கு – தேம்பா:23 47/1,2
காட்சியும் கருத்து எலாம் கடந்த மாயை தன் – தேம்பா:23 116/1
கொன் வளர் வஞ்சக குணுங்கின் மாயை கண்டு – தேம்பா:24 45/3
கண் மறைத்து இருட்டும் மாயை கட்டு என தோன்றும் என்றாள் – தேம்பா:29 7/2
புண் மறைத்திட்ட பாலால் புண் அற மாயை என்றோ – தேம்பா:29 7/3
கொன் ஆர் முனி வேடத்து ஒருவன் மாயை கொடும் சொல்லால் – தேம்பா:29 20/3
விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/3
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய – தேம்பா:35 80/3
வேண்டார் வினை மாயை விளம்பி அதை – தேம்பா:36 59/2

மேல்


மாயையே (1)

மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/4

மேல்


மார் (1)

மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய – தேம்பா:1 83/3

மேல்


மார்கழி (2)

போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/3
மாதம் மார்கழி வைகல் ஐ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/1

மேல்


மார்ப (3)

ஆரணம் எழுந்து படர் கொம்பு அனைய மார்ப
காரணன் ஓர் மைந்தனை வளர்த்திடு கை_தாதை – தேம்பா:12 91/1,2
பொதிர் வினை பழுத்த மார்ப நிசிதரன் புகை கணை புதைத்த தூணி நிகரவே – தேம்பா:15 113/4
நிறத்து உறும் தொடையில் மார்ப நிகர்ப்பு அரும் நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:25 67/4

மேல்


மார்பம் (1)

மலை ஈன்ற மணி புயம் மா புலி ஈன்ற மார்பம்
கொலை ஈன்ற கரம் கொடிது ஈன்ற அழல் கொடும் கண் – தேம்பா:16 18/1,2

மேல்


மார்பர் (1)

மறை மலர் பூண்ட மார்பர் மகிழ்வு அலர் மனத்தின் போனார் – தேம்பா:19 13/4

மேல்


மார்பன் (12)

இருப்பு எனவே மறை உந்தும் இரத மார்பன் வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 22/4
கலம் புரை மணி பொன் மார்பன் கண்டு அதை கடக்கல் ஆற்றான் – தேம்பா:20 33/4
மலை புறங்கண்ட மார்பன் மனம் வியந்து அயிர்ப்பின் நோக்க – தேம்பா:20 35/1
தார் முழுது இலங்கு மார்பன் தமையர் ஆங்கு இருவர் உற்றார் – தேம்பா:20 103/4
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல் – தேம்பா:26 97/3
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட – தேம்பா:26 116/2
கோதை வாய் விரை செய் மார்பன் கூய்-மின் என்று அவனும் வந்தான் – தேம்பா:27 72/1
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/3
நறை கெழும் அலங்கல் மார்பன் நயப்புற முகமன் நோக்கி – தேம்பா:28 8/2
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன்
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/2,3
தார் பிணி மார்பன் வான் மேல் தவழ் கொடி மனை மூதூரில் – தேம்பா:36 83/2
மின் நாக மணி மார்பன் மிளிர் தாள் ஏத்தி விரைந்து உற்றான் – தேம்பா:36 100/4

மேல்


மார்பனே (1)

ஆரம் ஒன்றிய அருள் அணி மார்பனே உடற்கும் – தேம்பா:27 19/3

மேல்


மார்பில் (18)

ஆடா நிலை அறத்து என் மார்பில் தேம்பா அணி ஆவான் – தேம்பா:3 57/3
தன் தனது ஆசை தணந்த தவன் தகை தாங்கிய மார்பில் எழ – தேம்பா:8 78/3
ஏந்த மார்பில் இறுகவும் சேர்த்தனள் – தேம்பா:10 113/2
அங்களை தெளித்து அகல் நறு மலர் கொடு மார்பில்
திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க – தேம்பா:11 90/1,2
தூமம் மேய்ந்து இருண்ட குழலினார் மார்பில் துளங்கிய முத்து அணி வடம் மேல் – தேம்பா:12 65/1
வழி அறிந்து ஓடினால் போல் வளியினும் முடுகி மார்பில்
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின் – தேம்பா:15 84/2,3
தார் நலம் பொறித்த மார்பில் தழல் சினம் புழங்கினால் போல் – தேம்பா:20 112/3
அணி திறத்து இலங்கு மார்பில் அன்பினை ஒளிக்க ஆற்றா – தேம்பா:20 114/3
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
புன் மலர் கண்கள் தூவும் புனலின் நீராட்டி மார்பில்
பல் மலர் படலை கண்ணி பல் அறம் புனைந்தாய் என்று – தேம்பா:26 92/1,2
தாய் மணி ஆக மார்பில் தயங்கி உள் குளிர வாழ்ந்தேன் – தேம்பா:26 106/2
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:28 6/1
தாய் அணி ஆக மார்பில் தனையனே துஞ்சும் போல – தேம்பா:29 1/1
தெள் உற அகன்ற மார்பில் சித முடி தாயும் தானும் – தேம்பா:30 3/2
போற்றிய தேவ மார்பில் புரோதரன் அணி பூண் ஆவான் – தேம்பா:30 74/4
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான் – தேம்பா:30 120/2
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில்
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/1,2
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3

மேல்


மார்பில (1)

வரை கொன்ற திண்ண மார்பில வடு அற உருகாது ஆனேன் – தேம்பா:29 115/4

மேல்


மார்பின் (4)

அம் பொன் மார்பின் மேல் அழல் கொழுந்து அழற்று என அணிந்த – தேம்பா:11 89/2
தேன் பிறழ் அலங்கல் மார்பின் சேதையோன் என்ன எண்ணி – தேம்பா:16 40/2
வடம் புனைந்து ஒளிறும் மார்பின் வடு புனைந்து இருண்ட நெஞ்சோடு – தேம்பா:28 3/3
முடி மணி துளங்கவும் மார்பின் மொய்த்து உலாம் – தேம்பா:32 66/1

மேல்


மார்பினார் (1)

ஒள் நிலவு எறித்த பூண் உலாவும் மார்பினார்
தெள் நிலவு இமைத்த பொன் மகுட சென்னியார் – தேம்பா:32 60/2,3

மேல்


மார்பினான் (2)

சுருளொடு வீங்கிய தொடையல் மார்பினான்
பொருளொடு வீங்கிய பொறை புயத்தினான் – தேம்பா:3 2/3,4
அருளில் வீங்கிய ஆர்கலி மார்பினான்
தெருளில் வீங்கிய சீர் முகில் கையினான் – தேம்பா:31 67/2,3

மேல்


மார்பினில் (1)

வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/3

மேல்


மார்பினோய் (1)

மணி கலத்து அகத்து அமைத்த வான் அமிர்த மார்பினோய்
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/1,2

மேல்


மார்பினோன் (1)

திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன்
தம் கண் நீர் கடவுளும் மறையும் தாம் உணர்ந்து – தேம்பா:29 90/1,2

மேல்


மார்பு (15)

மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை – தேம்பா:1 76/3
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
துன்புற துணை ஆய் மாண்பு அருள் துற்று மார்பு உடை மா தவன் – தேம்பா:10 126/2
பூரணம் தரும் மார்பு புடைத்து எலா – தேம்பா:13 32/3
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
வடம் புனைந்த மார்பு அணியோ மணியோ வைய வனப்பு அவிக்கும் – தேம்பா:27 38/2
மன் விளக்கிய மார்பு அணி ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:27 90/4
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/2
தண் தார் தகை தேர் தயை தாங்கிய மார்பு
உண்டார் அவர் போம் உழியோ இது என – தேம்பா:30 26/2,3
அருள் வீங்கிய மார்பு அணி ஈர் அறனே – தேம்பா:30 29/1
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
உயிர் செய் அமிர்து ஏந்திய மார்பு உரியோன் – தேம்பா:36 73/4
வண் உரு காட்டு பொன் கவசம் மார்பு அணிந்து – தேம்பா:36 128/2

மேல்


மார்பு-இடை (2)

குன்ற மார்பு-இடை கொண்ட வெம் கொடுமையை மறைத்து – தேம்பா:25 6/2
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3

மேல்


மார்பும் (3)

அடிகள் அற வாசி அற நெடிய சிலை நாணி அற அரணமொடு மார்பும் அற மற மன்னர் – தேம்பா:15 122/2
அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/3
சென்று இயை அன்பும் மார்பும் சென்று ஒன்ற தழுவி சூசை – தேம்பா:29 118/3

மேல்


மார்புழி (1)

திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி
மரை எனா மலர்ந்து அன மனம் துயின்றிட – தேம்பா:26 129/2,3

மேல்


மார்புற (2)

மட்டு என மலர் கண் தூவ மார்புற தழுவினானே – தேம்பா:20 115/4
நீக்கினான் நிறை மார்புற
வீக்கினான் விளை ஆர்வமாய் – தேம்பா:27 138/2,3

மேல்


மார்பொடு (2)

கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1
விடா விடாது தழுவினாள் அவன் வெகுள மார்பொடு மகவினை – தேம்பா:25 77/2

மேல்


மார்போய் (1)

கலம் புரி பைம் பூ மூழ்கி கதிர்த்த பொன் குன்றின் மார்போய் – தேம்பா:28 154/4

மேல்


மார்போன் (1)

வழுது ஆர்ந்த வையகத்தார் உய்தற்கு ஈவான் மணி கலத்து ஊடு அமுது ஏந்தும் அருள் மொய் மார்போன் – தேம்பா:11 37/4

மேல்


மாராஅமும் (1)

நீர் விளை மாராஅமும் நிழல் செய் ஓமையும் – தேம்பா:19 38/1

மேல்


மாரி (58)

தேன் அழகே நனி காட்டிய தெள் துளி மாரி செறிந்த அழகே – தேம்பா:1 67/3
செல்லின் மாரி திளைத்து என வள்ளியோர் – தேம்பா:1 81/1
செல்லின் மாரி திளைத்தன வண்மையே – தேம்பா:1 81/2
சொல்லின் மாரி சொரிந்து என ஏது இலா – தேம்பா:1 81/3
சொல்லின் மாரி சொரிந்தனர் வேதியார் – தேம்பா:1 81/4
சூலொடு வழங்கும் மாரி துளி பழித்து அருளும் கையான் – தேம்பா:3 36/4
வாடா அருள் மகன் என்று அம் பூ_மாரி வழங்கிற்றே – தேம்பா:3 57/4
காரும் நஞ்சு என கனலியும் நஞ்சு என மாரி
சோரும் நஞ்சு என துறும் வளி நஞ்சு என சுடர் பூண் – தேம்பா:5 9/1,2
தூய் என துளித்த மாரி தொகையின் மேல் வரங்கள் வாரும் – தேம்பா:7 27/3
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின் – தேம்பா:7 43/1
மன்று பூ வழங்கும் மாரி மட்டு இனத்து இறக்கிய – தேம்பா:7 43/2
கன்று நீர் வழங்கும் மாரி கற்றை விட்ட மாரியும் – தேம்பா:7 43/3
குன்று மீ வழங்கும் மாரி குறை என பரப்பினார் – தேம்பா:7 43/4
சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2
சொரிய மாரி துறும் தொனி வெள்ளம் ஆய் – தேம்பா:8 92/1
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/2
உறை பழித்த மலர் மாரி உந்தரத்தில் பொழிகின்றார் – தேம்பா:10 17/4
மின்ன மாரி தூவல் ஒத்த வீழும் நாட்ட மாரியே – தேம்பா:11 12/4
கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
சொல்லும் தன்மை பொன் மொழி மாரி துளி வெற்பில் – தேம்பா:11 81/1
பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
மாரி மல்கிய மதி-தொறும் மு மழை பொய்யா – தேம்பா:12 55/1
உணங்கிய மரத்திற்கு ஆர்ந்த உயிர் வரு மாரி போன்றும் – தேம்பா:12 74/1
மாரி அம் தாரையின் வளர் கண் தாரை நீர் – தேம்பா:13 8/2
அருத்தி எழு துன்ப முகில் ஆர்த்து உமிழ் கண் மாரி
திருத்தி எழு மா தவன் உளைந்து உளை உள் தேற்றா – தேம்பா:14 3/2,3
மீட்டு அரும் சூரல் வீச வீழ்ந்தன நுணலை மாரி
தீட்டு அரும் சயன மாடம் சித்திரக்கூடம் யாவும் – தேம்பா:14 30/1,2
எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த – தேம்பா:14 111/1
இடி முகத்து ஊற்றும் மாரி இடைவிடா நால்_பான் நாளும் – தேம்பா:14 113/1
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4
நரகம் கொள் தீயின் நிகர் தோற்று மாரி நனியாக விட்ட இவனே – தேம்பா:14 137/2
செல் உகும் மாரி என சினம் முற்றிய நீள் – தேம்பா:15 58/1
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/2
சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ – தேம்பா:15 58/3
அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/4
தொடு கணை மாரி துளித்தன பின் தொகை அற்று – தேம்பா:15 67/3
மேல் அறம் மேவினன் வில் உகும் மாரி அறா – தேம்பா:15 71/4
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2
எரி கெட சினந்த வில் எறிந்த மாரி முன் – தேம்பா:15 140/1
ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4
ஊன் பிறழ் பகழி மாரி உதிர்த்து அரிது அமரின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:16 40/4
பொறி பட பகழி மாரி போக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 42/1
பொறி பட பகழி மாரி புகுத்திய மதியான் தீர்த்தான் – தேம்பா:16 42/2
கால் கலந்து ஒழுகும் மாரி கான்ற ஓர் துளியும் இன்றி – தேம்பா:20 102/2
கடித்த உடல் செம் கறையின் மாரி நிறை கால – தேம்பா:23 51/1
கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/3
வற்றியே முகில் மாரி செய் வாரியால் – தேம்பா:26 27/1
விண்டின் மாரி வரத்து அருள் மீ விளைந்து – தேம்பா:26 152/1
தெள்ளிய வரத்தின் மாரி திளைத்த வண் தவத்தின் குன்றத்து – தேம்பா:27 13/1
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1
வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார் – தேம்பா:29 43/3
துளி மாரி இழந்துளி காய் சுனையோ – தேம்பா:31 50/1
மழை குலம் பொழியும் மாரி வழங்கு இலா நாளில் உண் நீர் – தேம்பா:32 34/1
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2
பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி – தேம்பா:35 51/1
போற்றினான் இணை போக்கிய புகழ் பொழி மாரி
தூற்றினான் மது தூற்றிய பூம் கொடி அடி மேல் – தேம்பா:35 72/1,2

மேல்


மாரியால் (5)

என்று பெய் மாரியால் எழுந்த வெள்ளம் ஆய் – தேம்பா:5 53/1
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1
கான் உலா மலர் கந்த மாரியால்
தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/3,4
மாரியால் புரள் ஆறு என மைந்தன் உன் – தேம்பா:26 33/1
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன் – தேம்பா:29 28/1

மேல்


மாரியின் (8)

வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
இழிந்த மாரியின் இரும் திரு யூதர்கள் பின் நாள் – தேம்பா:16 11/2
செல்லின் மாரியின் வானவர் சிந்தலின் – தேம்பா:24 66/3
வில்லின் மாரியின் நாதன் விளம்பினான் – தேம்பா:24 66/4
வில்லின் மாரியின் விண்ணவர் நின்று இசை – தேம்பா:25 99/1
சொல்லின் மாரியின் தூய் புகழ் பாடியும் – தேம்பா:25 99/2
செல்லின் மாரியின் தேன் மலர் சிந்தியும் – தேம்பா:25 99/3
எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/4

மேல்


மாரியினால் (1)

கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம் – தேம்பா:8 18/3

மேல்


மாரியினோடு (1)

வெல்வேம் வெல்லும் வல்லமையோ வீர வில்லில் மாரியினோடு
எல் வேல் வல்லது அல்லது என இறைவன் தான் தன் வலி காட்ட – தேம்பா:15 15/2,3

மேல்


மாரியும் (4)

கன்று நீர் வழங்கும் மாரி கற்றை விட்ட மாரியும்
குன்று மீ வழங்கும் மாரி குறை என பரப்பினார் – தேம்பா:7 43/3,4
எல்லின் மாரியும் ஏந்திய வான் புகழ் – தேம்பா:24 66/1
சொல்லின் மாரியும் தூய் மலர் மாரியும் – தேம்பா:24 66/2
சொல்லின் மாரியும் தூய் மலர் மாரியும்
செல்லின் மாரியின் வானவர் சிந்தலின் – தேம்பா:24 66/2,3

மேல்


மாரியே (1)

மின்ன மாரி தூவல் ஒத்த வீழும் நாட்ட மாரியே – தேம்பா:11 12/4

மேல்


மாரியை (2)

வான் மறந்தன மாரியை வழங்கலும் மதுர – தேம்பா:5 11/2
தூற்றுவான் இரு விழி சொரிந்த மாரியை
போற்றுவான் அவற்கு பொழி வர தொகை – தேம்பா:9 117/2,3

மேல்


மாரியோ (1)

எரிந்த கூழ் உயிர் என்று இயை மாரியோ
சொரிந்த தன்மை வர தொகை ஈக நீ – தேம்பா:26 35/2,3

மேல்


மாரியோடு (1)

கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/4

மேல்


மாரொடு (1)

தாரொடு நேர் பொருதும் கலனே தட மாரொடு தார் பொருதும் – தேம்பா:1 68/2

மேல்


மால் (28)

புள்ளி மால் வரை பொன் உலகு இடத்து எடுத்து உய்த்தல் – தேம்பா:1 5/1
மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/4
மால் தகும் கறை மாறிய சூசை உள் – தேம்பா:7 52/3
தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும் – தேம்பா:10 11/2
மால் கலந்த மனத்து உண மைந்தர் சூழ் – தேம்பா:10 32/3
மால் நகத்தே பெற்றோரே வம்-மின் என்னா வர கடலில் மூழ்கு உவப்பின் தொழுவார் நல்லோர் – தேம்பா:11 53/4
பிணி உயிர்க்கும் மால் அவா செய் பீழையால் – தேம்பா:14 15/2
கழி மால் கரி கழறி குளிர் கடலுள் புகல் கதிரோன் – தேம்பா:14 55/3
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/2
ஓர் ஆயிர மால் கரிமா ஓர் ஆயிர_நூறு அயமா – தேம்பா:14 66/1
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால்
தோல் பேர் படை ஓர் தொகை இன்றி வரும் – தேம்பா:15 40/1,2
ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/3
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால்
கட முகத்து இபத்து உயர் கனையன் சீறினான் – தேம்பா:15 138/3,4
மால் கலந்த அன்பின் தலை மயிர்க்கண் என்றான் மதி கெட்டான் – தேம்பா:17 33/4
வான் நிமிர் கோட்டு அணி வகுத்த மால் வரை – தேம்பா:18 12/2
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3
மால் கலந்த அவா வளர என் பணியினால் கவிஞர் – தேம்பா:23 92/1
களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1
மால் கொண்டார் அறம் மாற்று உரை கொண்டார் – தேம்பா:25 22/4
மால் இயன்று இறையவன் வதனம் நோக்கியே – தேம்பா:25 51/4
பேய் அளித்த மால் இருள் பெற்று அறா செருக்கு உறீஇ – தேம்பா:27 134/2
மால் வளர் விரக நோய் வழங்கும் போரினை – தேம்பா:28 46/1
மால் வழி தளிர்த்த காம வழி வளர் நிரையம் தந்த – தேம்பா:28 138/2
ஓடை மால் மத கரி உயர்த்த வாகையான் – தேம்பா:29 57/1
மால் திறத்து உரைப்பவர் வழுது கேட்கிலாய் – தேம்பா:29 93/2
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/3

மேல்


மாலமும் (1)

மாலமும் மறலியும் வஞ்ச மாலையும் – தேம்பா:29 58/3

மேல்


மாலி (11)

மை பட்டு இளகும் சேற்றில் உலா விண் மணி மாலி
செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/1,2
மங்குல்-இடை மாலி என அங்கு நுழைவார் எனினும் – தேம்பா:5 152/1
வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால் – தேம்பா:6 39/1
கான்று இராசிவம் களிப்ப மாலி எல் – தேம்பா:10 98/3
ஏதம் இன்றி மாலி ஈன்ற காந்தி என்று தோன்றலை – தேம்பா:11 10/1
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1
மாலையில் மாலி பெயர்ந்து அகலாது வதிந்து அவண் நின்று ஒரு நாள் – தேம்பா:15 106/1
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/3
தான் மறையாது புடைத்து என மாலி தரித்தன தோற்றம் அதே – தேம்பா:15 108/4
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன் – தேம்பா:22 11/1
மண் இடத்து இருள் அறும் மாலி நாணவும் – தேம்பா:32 53/1

மேல்


மாலியால் (1)

மாலியால் கதிர் வகுத்த வாள் ஏந்தினர் நாப்பண் – தேம்பா:3 10/2

மேல்


மாலியொடு (1)

விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4

மேல்


மாலும் (2)

ஆலோடு மாலும் அழல் ஆலி மண்டி அவியாத காம அசடர் – தேம்பா:14 135/3
மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4

மேல்


மாலை (67)

மாலை ஆர் இருள் விரும்பும் மாக்கள் காண் – தேம்பா:1 19/3
மாலை உறைந்துளி பொன் சிறை வந்து அது தன் கரு என்று அடைகாத்து – தேம்பா:1 69/3
மாலை மாறி வயங்கிய மா மதி – தேம்பா:1 76/1
மாலை மாறி வயங்கிய மாதர்கள் – தேம்பா:1 76/2
மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை – தேம்பா:1 76/3
மாலை மாறிய கற்பு உடை மாண்பர் அரோ – தேம்பா:1 76/4
மாலை வாய் மலர் வழிந்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/2
கான் வைத்து அவிழ்ந்த கடி மாலை கனிந்து சூழ – தேம்பா:5 78/3
தூங்கு ஆய மாலை தொடையோ மணவாது தூய் பொன் – தேம்பா:5 83/1
தேன் ஆரும் மாலை திரள் என்று அருள் சேர்க்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/3
மாலை மது வாகை வளன் நூலை அறை நூழை உரை – தேம்பா:5 153/3
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/4
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை
பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/3,4
பொன்னை விரித்து அதன் மீது புதைத்த மின் மாலை இறுத்திய போல் – தேம்பா:8 73/2
கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை
சால நல் கதிர் பொன் பற்றும் தட மணி படலை மற்ற – தேம்பா:9 75/1,2
மாலை சூழ் வழி ஒல்லென வந்து பாய்ந்து – தேம்பா:10 23/2
மாலை ஆரும் மணமகள் ஆம் எனா – தேம்பா:10 24/1
மாலை ஆர் உடு காட்டிய வான் எனா – தேம்பா:10 24/3
எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
புரி மாலை காண்டல் இலா பொலிவான் மாட்சி புலமையினோர் – தேம்பா:10 59/2
உரி மாலை காண்டல் இலா எளிமை போர்த்த உரு தோன்ற – தேம்பா:10 59/3
திரி மாலை கண்டவர் தாம் செய்த நிந்தை செப்பல் உற்றாம் – தேம்பா:10 59/4
மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/1
மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/2
மாலை ஆக வீங்கு உவந்து வாசம் ஆரும் முல்லை ஆர் – தேம்பா:11 3/3
மாலை ஆக ஈங்கு வந்து வாசம் ஆரும் முல்லையார் – தேம்பா:11 3/4
தட துணர்க்கு அமைத்த தேறல் தாங்கு மாலை சாத்தலும் – தேம்பா:11 9/3
தேன் தும்மு மாலை சேர்த்தி திரு அடி பணிந்து நம்மால் – தேம்பா:12 97/1
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/2
தேரில் எழும் சுடர் மேனி சிவந்ததின் மாலை சிவந்ததுவே – தேம்பா:15 104/4
சாலையில் ஆரிய சோசுவன் மாலை தகாது தடுத்தன அ – தேம்பா:15 106/3
மாலை தூண் உச்சி விரித்த நீல மணி படத்து – தேம்பா:16 55/1
மாலை மாடத்து அழும் குரல் கேட்டனர் – தேம்பா:17 42/4
மாலை வாய் மணம் போலவும் வாச பூம் – தேம்பா:17 50/1
ஈமம் சேர் மாலை ஆக இழி பட கழுதை சேர்ந்தோன் – தேம்பா:23 61/1
மாலை ஏந்து இருள் மொய்த்து எங்கும் மல்கிய-காலை கள்வர் – தேம்பா:25 11/1
மன்று மாலை மணத்து அணி கோதை போல் – தேம்பா:26 144/3
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/2
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/2
தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/4
மட்டு-இடை கமழ் மலர் மாலை போலவும் – தேம்பா:31 100/3
மேக மாலை மிடைந்த உறை மேல் வரை – தேம்பா:32 1/1
மேக மாலை மிடைந்து அரை கீழ் உறை – தேம்பா:32 1/2
நாக மாலை நடந்து என நீள் நகர் – தேம்பா:32 1/3
நாகம் மாலை நடந்து அகன்றார் அரோ – தேம்பா:32 1/4
ஆதி மாலை அகற்றி அழற்றும் என்று – தேம்பா:32 10/1
ஆதி மாலை அகற்றி அளிப்பட – தேம்பா:32 10/2
சீத மாலை செறிந்தன மேல் எலாம் – தேம்பா:32 10/3
சீத மாலை செறிந்தன கீழ் எலாம் – தேம்பா:32 10/4
நின்றார் ஒன்றாய் ஆர் புகழ் மாலை நிறை சொன்னார் – தேம்பா:34 53/4
துளி வரு மழை என நிறை வரும் மது மழை தூவிய மாலை நிறைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/1
அளி வரும் உரை என வளி வரு கவரிகள் ஆடிய மாலை அமைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/2
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/3
களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/4
நகும் மணி பாவையாக நங்கையர் மாலை தாமம் – தேம்பா:36 92/1
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை – தேம்பா:36 99/1
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3
உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/4

மேல்


மாலைக்கு (1)

எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 128/1

மேல்


மாலைகள் (1)

கலை ஒத்தன உயர் மாலைகள் கனம் ஒத்தன கரிகள் – தேம்பா:2 68/2

மேல்


மாலையாக (1)

விண் பொதுளும் நலம் தொடுத்த மாலையாக விழுந்து இறைஞ்சி கொணர்ந்தனரே ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 55/4

மேல்


மாலையாய் (2)

மாலையாய் நயம் துயர் மயங்கி சேர்ந்து உற – தேம்பா:30 150/1
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/2

மேல்


மாலையால் (1)

சொற்ற ஆய சீரதோ தொடுத்த பாவின் மாலையால் – தேம்பா:7 38/4

மேல்


மாலையில் (4)

மருவி ஓங்கு செம் கரங்கள் மாலையில்
பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/3,4
மாலையில் மாலி பெயர்ந்து அகலாது வதிந்து அவண் நின்று ஒரு நாள் – தேம்பா:15 106/1
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளவே – தேம்பா:32 6/3
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/4

மேல்


மாலையின் (4)

மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/3
மாலையின் தாமத்து அருள் நீதி வல்லோய் – தேம்பா:19 18/2
மாலையின் தாமத்து அங்கண் வயின்-தொறும் நிரைப்ப ஈந்த – தேம்பா:22 17/2
தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1

மேல்


மாலையினான் (1)

வாடாது அழல் தாமரை மாலையினான்
வீடாத நிழல் குடை வேலியினான் – தேம்பா:36 51/2,3

மேல்


மாலையும் (2)

விரை தரும் புகையும் வெறி மாலையும்
உரை தரும் புகழோடு இட நாட்டினேன் – தேம்பா:23 36/3,4
மாலமும் மறலியும் வஞ்ச மாலையும்
சீலம் ஒன்று இலது அவை செறிந்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 58/3,4

மேல்


மாலையை (1)

வாடும் ஓர் மலரை சேர்த்திய படலை மாலையை கொணரவோ ஓடி – தேம்பா:30 141/1

மேல்


மாலையொடு (1)

கான் தவழும் மாலையொடு கல் மணிகள் கண் பூத்து – தேம்பா:12 86/2

மேல்


மாலையோடு (1)

பூ அகல் மாலையோடு ஊக்கம் பூண்டு கோல் – தேம்பா:29 32/1

மேல்


மாலொடு (1)

மாலொடு வெகுண்ட பேய் சமர் வளர்த்தவே – தேம்பா:24 15/4

மேல்


மாலோடு (1)

மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4

மேல்


மாவும் (3)

கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3
தூம்பு உடை தட கை மாவும் துரகமும் தசமும் சாடும் – தேம்பா:20 117/1
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/3

மேல்


மாவை (1)

இவா உறீஇ இழிந்த பின்னர் இயைந்த தன் வயத்த மாவை
சுவா உறீஇ விழுங்கல் கண்டான் துளங்கு பொன் குன்ற தோளான் – தேம்பா:20 34/3,4

மேல்


மாவொடு (1)

மத்தக மாவொடு பாய் பரிமாவொடு வெண் – தேம்பா:15 69/3

மேல்


மாழ் (1)

மாழ் வினை இயற்ற நீ வகுத்த அக்கர – தேம்பா:27 106/2

மேல்


மாழ்க (2)

தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
உள் முழுது அறிவு மாழ்க உடற்றலே வேண்டா என்றான் – தேம்பா:15 49/3

மேல்


மாழ்கல் (2)

புனை நிலா அணி இல்லாளை போக்கலால் அரற்றி மாழ்கல்
மனைவியால் அடி பட்டு ஓடல் மனைவியை தலையில் தாங்கல் – தேம்பா:23 58/1,2
வகை வழி அறிதி நீ அறிந்தும் மாழ்கல் ஏன் – தேம்பா:28 38/4

மேல்


மாழ்கவும் (1)

எஞ்சு அமிழ்ந்திய புரை இயைந்து மாழ்கவும்
நெஞ்சு அமிழ்ந்திய நசை நீக்கு இல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 40/3,4

மேல்


மாழ்கவே (1)

மகிழ்ச்சி வந்து உவந்தன கடையில் மாழ்கவே – தேம்பா:23 124/4

மேல்


மாழ்கா (2)

மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/4
அ வினை நுகர்ந்து மாழ்கா அரும் தவன் தானும் பல் நோய் – தேம்பா:33 4/3

மேல்


மாழ்கி (4)

மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4
கலை வளர் உணர்வின் காமம் காய் முகத்து அனுங்க மாழ்கி
உலை வளர் அழல் முன் பைம் பூ உலந்து என மனதில் சோர – தேம்பா:28 4/2,3
இ துணை கொண்டு உளம் மாழ்கி எய்திய தன் செயிர் செய்யும் – தேம்பா:28 85/1
மாறும் ஒன்று இல மாழ்கி அழுங்கு உளம் – தேம்பா:28 107/2

மேல்


மாழ்கிட (1)

வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2

மேல்


மாழ்கிய (2)

ஓவி மாழ்கிய மன் உயிர் ஓர்ந்து அருள் – தேம்பா:10 114/3
வளர்ந்த பூம் கதிர் மாழ்கிய நெற்கு உயிர் – தேம்பா:27 35/1

மேல்


மாழ்கும் (2)

கிடுகிடென பார் உலகம் நடுங்கி ஆட கிளர் துயர் கொண்டு உயிர் அனைத்தும் மாழ்கும் அன்றே – தேம்பா:11 41/4
மடி உற்று இளம் குஞ்சுகள் மாழ்கும் என – தேம்பா:11 67/3

மேல்


மாழ்கும்-ஆல் (1)

மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/4

மேல்


மாழ்குவார் (2)

ஆர் ஓர் சாபம் உளன் ஆயினான் எதிர ஆவி வாழ்வன் என மாழ்குவார் – தேம்பா:15 93/4
விஞ்சி நேர் இல வெய்து உறீஇ மாழ்குவார் – தேம்பா:28 105/4

மேல்


மாழ்ந்த (1)

மாழ்ந்த தாயொடு மாழ்ந்து என வீழ்ந்த சேய் – தேம்பா:26 87/2

மேல்


மாழ்ந்த-காலை (1)

கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை
ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/3,4

மேல்


மாழ்ந்து (1)

மாழ்ந்த தாயொடு மாழ்ந்து என வீழ்ந்த சேய் – தேம்பா:26 87/2

மேல்


மாழ்ந்தே (1)

மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம் – தேம்பா:9 66/2

மேல்


மாழ்ந்தேன் (1)

மள்ளம் காட்டி மாழ்ந்தேன் என நாணினாள் – தேம்பா:10 40/4

மேல்


மாழ்வர் (2)

விகன்று அமர் காணார் கண்டால் வியந்து உளம் மாழ்வர் அன்றோ – தேம்பா:28 11/4
மாழ்வர் ஓதையும் எள் மலி ஆர்ப்பொடு – தேம்பா:28 101/1

மேல்


மாள் (2)

உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2

மேல்


மாள்க (1)

தாங்கினான் அரி ஏறு அன்ன தாக்கினான் பகைவர் மாள்க – தேம்பா:17 21/4

மேல்


மாள்குவான் (1)

அணி உயிர்க்கு இடர் ஆக மாள்குவான் – தேம்பா:14 15/4

மேல்


மாள்தலில் (1)

செப்பு ஆறு இலது அடல் தானைகள் திரள் மாள்தலில் திரளும் – தேம்பா:14 59/1

மேல்


மாள்வர் (1)

திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2

மேல்


மாள்வன (1)

மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/4

மேல்


மாள்வாய்-கொல் (1)

புண் களிப்ப மருந்து ஆனாய் புண்பட மாள்வாய்-கொல் என புலம்பி நின்றார் – தேம்பா:11 114/4

மேல்


மாள்வார் (1)

இன்றே உள்ளோர் அன்று அவர் மாள்வார் இது அல்லால் – தேம்பா:36 74/1

மேல்


மாள்வான் (4)

கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
நீர் ஆழி நிலம் காக்க மாள்வான் எனும் அதற்கு உரிய நெய் கொள் மீறை – தேம்பா:11 113/2
சென்றன நாதன் தன் தூய் செம் புனல் சிந்தி மாள்வான்
பின்று என உளத்தில் ஓர்ந்தார் பீடை நீள் புணரி தாழ்ந்தே – தேம்பா:12 94/3,4
ஈறாய் மாள்வான் கருணையனோ எய்தி அவனை ஒளிக்குதும் என்று – தேம்பா:26 52/3

மேல்


மாள்வேன் (2)

மொய் உண்ட மடிவு உற்றாலும் முடியுடன் இனிது மாள்வேன் – தேம்பா:25 70/4
மன்ன மகிழ்வு உற மாள்வேன் நான் என்றான் – தேம்பா:31 12/4

மேல்


மாள (3)

கல்லிய மலர்கள் வாட கயல் இனம் தளர்ந்து மாள
உல்லியர் மயங்க யாரும் உண்ணும் நீர் இன்றி சோர – தேம்பா:14 29/2,3
மாள ஆசையால் மயங்கிய சிந்தையின் கொடியான் – தேம்பா:25 3/4
உளர்ந்த கண் அருவி ஓட்டி உலந்து எனை ஈன்றோன் மாள
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/2,3

மேல்


மாளவும் (1)

மாளவும் மாளா நோயில் தீந்து இறவும் மக்களை வருத்து இன்னா செயும்-கால் – தேம்பா:23 111/3

மேல்


மாளா (1)

மாளவும் மாளா நோயில் தீந்து இறவும் மக்களை வருத்து இன்னா செயும்-கால் – தேம்பா:23 111/3

மேல்


மாளிகை (1)

வளர் இள வெயில் எறிந்த மாளிகை
கொன் வளர் நசைக்கு இணை கொண்டது இல்லதே – தேம்பா:9 115/3,4

மேல்


மாளும் (2)

கொன்னே மாளும் வாழ்வு உயிர் உண்ணும் கொலை என்பார் – தேம்பா:28 124/4
செம் பொறி புகை கண் யானை சிதைத்து உயிர் மாளும் அன்றோ – தேம்பா:28 150/4

மேல்


மாற்ற (1)

வசை செய் அ பகை மாற்ற அரிது ஆம் அரோ – தேம்பா:26 177/4

மேல்


மாற்றம் (3)

ஆசை கொண்டு அறைந்த மாற்றம் அறஞ்சயன் என்னும் வானோன் – தேம்பா:17 13/1
தப்பு உற உரைத்த மாற்றம் தந்தன கடு நோய் தீர்க்கும் – தேம்பா:25 57/1
வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1

மேல்


மாற்றலர் (2)

ஒழிந்த மாற்றலர் உறைந்த பல் உழி-தொறும் உறைந்து ஆண்டு – தேம்பா:16 11/1
வல்லை இ உணர்வில் தேர்தி மாற்றலர் வணங்கும் வேலோய் – தேம்பா:28 56/4

மேல்


மாற்றலார் (1)

மாற்றலார் எமக்கு என்று அன்ன மன்னவர் உரைப்ப மீட்டும் – தேம்பா:15 50/2

மேல்


மாற்றலின் (1)

உலை படு நெருப்பினும் அழலு வேட்கையை உறுத்திய தவத்தினோடு அவிய மாற்றலின்
நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு – தேம்பா:30 87/2,3

மேல்


மாற்றாத (1)

மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/3

மேல்


மாற்றார் (4)

வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
மாற்றார் உடல் படத்தில் அவர் தம் கையால் வடி உதிரத்து – தேம்பா:16 56/1
தனி திரு தகவோன் தந்த தனி திறல் அவன் மாற்றார் மேல் – தேம்பா:17 17/1
தாழ் வளர் கசடு மாற்றார் சாற்றிய அவரின் ஊங்கும் – தேம்பா:29 17/3

மேல்


மாற்றாரை (2)

மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1
மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1

மேல்


மாற்றி (8)

சென்று ஆர் விழி நீர் திரை மாற்றி அறாத – தேம்பா:5 75/3
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/4
மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய் – தேம்பா:10 39/3
மாடையாய் இலங்கு நகர் வந்து மாற்றி மருவியது ஓர் – தேம்பா:10 58/3
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/2,3
மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1
மாக நாதன் வனைந்தவை மாற்றி அ – தேம்பா:23 38/1
உவா என உடலை கைக்கொண்டு ஊக்கம் நல் தோட்டி மாற்றி
இவா அன தவ கவட்டை இட்டு இறா விரத தூணின் – தேம்பா:30 71/2,3

மேல்


மாற்றிட (2)

என்று தம் பசி மாற்றிட உண்கிலர் – தேம்பா:9 43/1
வலித்தன கல குரல் தொனிகள் மாற்றிட மலர் துறை அடுத்து அளி இனிதில் ஆர்த்தலும் – தேம்பா:30 90/1

மேல்


மாற்றிய (2)

மாற்றிய திரு ஒன்று இன்றி வறுமையான் பிறக்க செய்தான் – தேம்பா:3 42/4
மறம் வழங்கிட மாற்றிய பின்னர் என் – தேம்பா:23 41/3

மேல்


மாற்றினர் (1)

மண் உளே பிறந்தது ஓர் வடுவை மாற்றினர்
தன் உளே பிறந்தது ஓர் தடத்தின் நண்ணினார் – தேம்பா:30 44/3,4

மேல்


மாற்றினான் (1)

பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான்
முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/1,2

மேல்


மாற்று (8)

மாற்று_அரும் துயர் இல்லதும் உள் மயல் மல்கலும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/2
மாற்று அரசு இனம் இறை வணங்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/1
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2
மாற்று அரும் வஞ்சக மாய வித்தையால் – தேம்பா:24 49/1
மால் கொண்டார் அறம் மாற்று உரை கொண்டார் – தேம்பா:25 22/4
மாற்று_அரும் குண தாய் வயிற்று இன்பொடு – தேம்பா:26 32/2
மாற்று_அரும் தலைவிதி மறுப்பவோ என்றான் – தேம்பா:27 105/3
மாற்று அரசு இனம் எலாம் வணங்கும் வாகையான் – தேம்பா:29 56/1

மேல்


மாற்று_அரும் (3)

மாற்று_அரும் துயர் இல்லதும் உள் மயல் மல்கலும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/2
மாற்று_அரும் குண தாய் வயிற்று இன்பொடு – தேம்பா:26 32/2
மாற்று_அரும் தலைவிதி மறுப்பவோ என்றான் – தேம்பா:27 105/3

மேல்


மாற்றுபு (1)

நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு – தேம்பா:30 87/3

மேல்


மாற்றும் (1)

மண் கனிந்த கதிர் இருளை மாற்றும் என இனிது உரைத்த – தேம்பா:6 17/3

மேல்


மாற்றுவதோ (1)

கான் உலகம் காட்டும் நலம் அ கவலை மாற்றுவதோ – தேம்பா:1 62/4

மேல்


மாற்றுவர் (1)

தாண்டி மாற்றுவர் ஈங்கு இல தாரணி – தேம்பா:18 54/3

மேல்


மாற்றுவார் (1)

சூர் அடைந்துளி தோமொடு மாற்றுவார் – தேம்பா:23 30/4

மேல்


மாற்றுவான் (1)

மிடியில் ஆர் நயன் விளைவில் மாற்றுவான்
முடியில் ஆர் கனி பொறை பொறா முயன்று – தேம்பா:1 18/1,2

மேல்


மாற (5)

வால் எடுத்து பக மாற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:1 47/2
மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/1,2
கால் வரும் பரிசாய் களி மாற மேல் – தேம்பா:7 59/2
அருளே மருளா இ உலகில் அயர்வு மாற அயர்வு இல்லான் – தேம்பா:10 136/3
களி வளர் உவப்பு மாற கதத்த வான் திசைகள் நான்கில் – தேம்பா:18 31/2

மேல்


மாறலின் (1)

ஊற்று என வடிந்த தேன் உண்டு மாறலின்
தூற்றின அருகு அளி துவைப்ப போயினார் – தேம்பா:30 59/3,4

மேல்


மாறலும் (1)

முனிய மாறலும் முரிந்தனர் நிறுத்தலும் மற்ற – தேம்பா:27 27/3

மேல்


மாறவும் (1)

வாய்ந்த தன்மையொடு மாறவும் நாதன் – தேம்பா:21 21/3

மேல்


மாறவே (1)

ஆனது ஆருயிர் உயிர் ஆகுலம் மாறவே – தேம்பா:10 21/4

மேல்


மாறா (20)

மெய்யால் குன்றாது ஒள் தவம் மாறா வினை ஆண்மை – தேம்பா:4 51/1
மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
கலை புறம் காண் அறிவு ஓங்கி கணிக்க_அரிய தன்மையின் தூய் கன்னி மாறா
விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/3,4
வானாரும் நடுக்கு உற்று வணங்கும் தேவ வரத்து உயர்ந்த வான் அரசாள் நவை நாம் மாறா
கூன் ஆரும் செருக்கு ஆறா திறத்தின் நாண குணிக்கு அரிய தாழ்ச்சி அருள் கொண்டாள் என்னா – தேம்பா:8 57/1,2
வானும் நேராது மாறா வரத்து ஓங்கி வான் – தேம்பா:9 3/1
மாறும் பொருள் யாவிலும் நின்றே மாறா நிலை கொள் மரபோய் நீ – தேம்பா:10 143/3
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2
அங்கு அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் ஆள் என்று ஆக்கிய கொடு வினை மாறா
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/1,2
மாறா மத கரி பட்டன வதை பட்டன வயமா – தேம்பா:14 58/1
மாறா வரவே மருண்டு ஒன்னார் மனம் உள் பதைப்ப வியப்புற்றார் – தேம்பா:15 16/4
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
வள் வாய் மா முரசு ஆர்ப்பு ஒலி மாறா
கள் வாய் ஆளும் மன்னவ காதல் – தேம்பா:25 23/1,2
வாழ்வார் வறியோர் ஆக்குகின்றான் மாறா நீதி வயம் மிக்கோன் – தேம்பா:26 42/4
மாறா அருளோடு இன்னணமே மறைந்த திரு எம் மகன் காணா – தேம்பா:26 52/1
மாறா கொண்டேம் பேய் பகை என்றே மருள்கிற்பார் – தேம்பா:28 116/4
மன் திறத்து உயிரே மாறா மா உரு கொளீஇ தள்ளுண்டு – தேம்பா:29 83/3
மாறா நலம் செய் இதன் மேல் மாய்ந்தால் அல்லால் வாழ் நாள் – தேம்பா:31 27/3
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/3
நடலையோடு அரும் தேவ நயங்களும் இன்னணம் மாறா
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/1,2
கோடா கோலன் தண் அருள் மாறா குடை வல்லான் – தேம்பா:36 77/2

மேல்


மாறாது (1)

என்றார் உண்டோ என் உயிர் மாறாது இனிது ஆள்வோய் – தேம்பா:9 60/4

மேல்


மாறி (11)

மாலை மாறி வயங்கிய மா மதி – தேம்பா:1 76/1
மாலை மாறி வயங்கிய மாதர்கள் – தேம்பா:1 76/2
எல் தங்கும் அலையை மாறி இகன்று அகல் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 7/4
குற்றம் மாறி வாழு கோதை குக்கி சூழ ஆய சூல் – தேம்பா:7 38/3
கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/4
மருள் தரும் இருள்-தனை மாறி சூசை உள் – தேம்பா:8 23/1
கீழ்வரே சேர்ந்த மேலோர் கீழ்மையே மாறி தாமும் – தேம்பா:9 78/1
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2
மண் நரம்பு இசையின் பாடல் மாறி வண்டு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 97/1
குடக்கு நேர் வைகும் குணித்தனர் செப்பம் மாறி
வடக்கு நேர் நெடு நாள் செல்ல வழி அது அன்று என்று கேட்கின் – தேம்பா:29 5/1,2
எரி வளர் உலை கொன்று ஈன்ற இலை பலியாக மாறி
அரி வளர் அங்கண் கொன்ற ஐம்பொறி புதைத்து பல்-கால் – தேம்பா:30 69/2,3

மேல்


மாறிய (9)

மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை – தேம்பா:1 76/3
மாலை மாறிய கற்பு உடை மாண்பர் அரோ – தேம்பா:1 76/4
மால் தகும் கறை மாறிய சூசை உள் – தேம்பா:7 52/3
வினைகள் மாறிய வண் தவம் செய் மோனர் விழைந்து இறுப்ப – தேம்பா:20 17/1
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/2
மின் நேர் ஒல்கி மாறிய இன்ப வினை காட்டி – தேம்பா:28 124/3
மை மாறிய அன்பு வலித்த வளன் – தேம்பா:36 60/1
பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/4
வயிர் செய் ஒலி மற்று ஒலி மாறிய பின் – தேம்பா:36 73/1

மேல்


மாறிற்று (1)

ஊன் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டின் உவா மதம் மாறிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 131/4

மேல்


மாறினதோ (1)

பூ மாறினதோ பொருவா பகையோர் – தேம்பா:31 49/1

மேல்


மாறினாய் (1)

மாசு எனும் பெரும் கறை மாறினாய் எனா நினை – தேம்பா:27 136/3

மேல்


மாறு (36)

கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும் – தேம்பா:2 61/1
வாடாதன தனி வாகையும் மதம் மாறு இல களிறும் – தேம்பா:2 61/2
நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே – தேம்பா:6 35/2
வாடு இலாது மாறு இலாது மணம் எறிந்த பூம் கொடி – தேம்பா:7 30/1
மாறு இலாது நீடு வாழ்வு வான நாதன் ஈகுவான் – தேம்பா:7 37/3
மாறு_அரும் திரு வரம் வயங்கு மாட்சியாய் – தேம்பா:8 39/2
மறை கெழு நூல் வழி வழுவா கடவுள் நல் தாள் மாறு இல மெய்ஞ்ஞான நலம் அமைந்ததற்கே – தேம்பா:8 53/2
மாறு இலா தயையினால் வந்து காரணம் இலா – தேம்பா:9 10/2
மாறு எலாம் கடந்த அன்பால் வணக்கம் உள் புரிந்தால் எம் சேய் – தேம்பா:9 123/3
வவ்வு ஆறு ஒரு மாறு இன்றி பல நாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:10 55/3
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
மாறு பாய் ஒலி மயக்கு உறீஇ எதிர்கொண்டு ஆர்த்தனவே – தேம்பா:12 46/4
வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/2
மாறு உற நீள் நிலத்து உயிரும் எண் அற்று ஈட்டி வகுத்தனனே – தேம்பா:14 95/4
உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை – தேம்பா:14 137/3
ஆறொடு மாறு உதிர திரை ஆர்ந்தன-ஆல் – தேம்பா:15 61/4
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4
மழுங்கிய வயத்த பேய் வஞ்சம் மாறு இலா – தேம்பா:24 46/2
ஆறு மாறு_இல் அறிந்தனர் மூவரே – தேம்பா:26 77/4
மன்ன நாதனை மாறு_இல வாழ்த்தினான் – தேம்பா:26 183/4
மருள் தரும் புகார் மல்கினும் மாறு இலா – தேம்பா:27 30/3
இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/4
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2
வெந்தோம் அந்தோ மாறு_இல வேவோம் வினை முற்றி – தேம்பா:28 113/3
வான் தோய் எழில் தோய் மது மாறு இல பூ – தேம்பா:31 48/3
தாம் மாறு இல தாது எழில் கொய்தனரோ – தேம்பா:31 49/2
தேம் மாறு இல பூ இல தேம்பி உளம் – தேம்பா:31 49/3
மாறு பட்டு அழிந்த மனு_குலத்து அற நூல் வகுத்து அளித்து உற்ற பின் உலகம் – தேம்பா:31 89/3
பெற்றியே உன்னால் பெற்றனன் இதற்கு மாறு உளதோ – தேம்பா:32 17/4
மெய் மாறு எனக்கு அளிப்ப விஞ்சு அருள் கொண்டேன் யாரே – தேம்பா:32 50/2
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய – தேம்பா:35 80/3
மெய் மாறு உயிர் காத்த வினைக்கு இனி ஓர் – தேம்பா:36 60/2

மேல்


மாறு_அரும் (1)

மாறு_அரும் திரு வரம் வயங்கு மாட்சியாய் – தேம்பா:8 39/2

மேல்


மாறு_இல் (1)

ஆறு மாறு_இல் அறிந்தனர் மூவரே – தேம்பா:26 77/4

மேல்


மாறு_இல (3)

மன்ன நாதனை மாறு_இல வாழ்த்தினான் – தேம்பா:26 183/4
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2
வெந்தோம் அந்தோ மாறு_இல வேவோம் வினை முற்றி – தேம்பா:28 113/3

மேல்


மாறுகத்து (1)

வண்ணம் தீர்ந்து ஒளிர் மாறுகத்து உம்பர் சூழ் – தேம்பா:9 53/2

மேல்


மாறுகின்றாய் (3)

பொய் மாறுகின்றாய் ஆசை விளைக்கும் புரை உய்த்த – தேம்பா:35 62/1
மை மாறுகின்றாய் பேய் உரு நாக வயம் நூறி – தேம்பா:35 62/2
பை மாறுகின்றாய் நிற்கு என எம்மால் பயன் உண்டு ஆய் – தேம்பா:35 62/3

மேல்


மாறுபடான் (1)

மலை உற்றான் என மாறுபடான் அரோ – தேம்பா:4 58/4

மேல்


மாறுபடுகின்ற (1)

மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3

மேல்


மாறும் (9)

மாறும் ஆறு கொண்டு அலை மயங்கு என – தேம்பா:4 14/2
வெடித்து வருந்தி மாறும் இல விதி குரு மன்னு பாதம் இல – தேம்பா:5 132/2
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
மருள் கொண்டு அவை கொள் மாறும் இலா வயிர குன்றின் நிலை கொண்டோன் – தேம்பா:6 45/2
மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன் – தேம்பா:7 36/1
மாறும் பொருள் யாவிலும் நின்றே மாறா நிலை கொள் மரபோய் நீ – தேம்பா:10 143/3
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1
ஆக மாறும் என்று ஆகமம் போன்று நல் – தேம்பா:23 39/2
மாறும் ஒன்று இல மாழ்கி அழுங்கு உளம் – தேம்பா:28 107/2

மேல்


மாறும்-ஆல் (1)

பேர் எழும் ஓதையும் பெருகி மாறும்-ஆல் – தேம்பா:14 104/4

மேல்


மாறுமோ (3)

முனிய மாறுமோ முரிந்து அழ மாறுமோ மகனே – தேம்பா:26 65/4
முனிய மாறுமோ முரிந்து அழ மாறுமோ மகனே – தேம்பா:26 65/4
மை வளர் நோய் அறிந்து அலது மாறுமோ – தேம்பா:28 36/4

மேல்


மான் (18)

வால் நிற தகர் இனம் கலையின் மான் இனம் – தேம்பா:1 44/1
அருவி மான் துதி அறைந்து கும்பிட – தேம்பா:4 5/2
விண்ட செம் கமலம் மான் இதயமே ஒளி – தேம்பா:6 33/2
மான் அகத்து உற மனுவொடு தெய்வதம் இறையோன் – தேம்பா:6 73/3
இ கடல் மான் அரும் இருமை உற்ற நான் – தேம்பா:8 41/2
புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
பால் மறந்தன மான் பறழ் அன்னதே – தேம்பா:13 36/3
மான் நேர் உளம் அழி வஞ்சகர் மானாது உளம் மருள்வார் – தேம்பா:14 60/4
மடி நல முயல் மான் கேழல் மரை கவி பலவும் ஏறி – தேம்பா:14 114/2
அயம் மிக சிங்கம் மேலும் மான் கலை யாளி மேலும் – தேம்பா:14 115/2
ஆழ் கடல் மான் அடல் தானை இரண்டும் அதிர்ப்ப அமர் களம் ஓர் – தேம்பா:15 102/2
தாழ் கடல் மான் உதிரங்கள் தரங்கம் எழுந்து ததும்ப நிலம் – தேம்பா:15 102/3
வான் கலந்த உடு மான் மலர் கான்ற – தேம்பா:21 19/3
மான் அளிக்கும் இ கோன்மை ஈய்ந்து இறைஞ்சவோ வளம் ஊழ்த்து – தேம்பா:25 9/2
மான் குழைய குழைந்து இழைந்து இன் அமிர்தம் ஊற மகிழ்வுறீஇ உள் – தேம்பா:26 168/2
மான் உயிர்த்த அருள் வாழ்த்தினான் – தேம்பா:27 137/4
மான் உறை வளம் இல்லாராய் வணக்கு உரி தேவர் அல்லார் – தேம்பா:28 65/4
காவில் வந்து மான் கடுத்து என மக்களும் அ பேய் – தேம்பா:32 97/3

மேல்


மான (9)

மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/3
வான் வைத்து அவிழ்ந்த மலர் போல் ஒளிர் மீன்கள் மான
தேன் வைத்து அவிழ்ந்த சினை நாடு அளி சேர்ந்து விம்ம – தேம்பா:5 78/1,2
உடுத்த அனந்த ஞான முறை உரைத்து உமிழ்கின்ற மான முனி – தேம்பா:5 130/1
வான் வரம்பு என வாம ஓவியம் மான நின்றனள் என்று ஒரீஇ – தேம்பா:10 132/2
வதை ஒளி பல மணி மான வாய் எலாம் – தேம்பா:17 2/3
வரி சுமந்த இள மயில் மான ஐந்து – தேம்பா:17 43/3
வலி பட கனம் கால் இடி மான ஆர்ப்பு – தேம்பா:24 65/3
தேன் உகும் உரையால் யார்க்கும் தெருள் உகும் மருந்து மான
மீன் உகும் வானோர் ஏத்தும் வேத நூல் உலகில் தந்த – தேம்பா:35 46/1,2
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1

மேல்


மானம் (2)

வான் ஆர் மானம் பெற்று அறம் ஒன்றாய் வனைகின்றான் – தேம்பா:4 47/4
உடை ஞான அறிவால் ஒளி மானம் அருள் – தேம்பா:5 71/3

மேல்


மானமும் (1)

அரு ஞானமும் மானமும் ஆய் அறிவும் – தேம்பா:5 94/1

மேல்


மானமே (1)

மானமே வேலியாய் வகுத்த சொல் தரும் – தேம்பா:6 26/1

மேல்


மானவர் (1)

பிரந்த மானவர் சூழ் நாடி பெஞ்சமின்-இடை கள்வு உண்டு ஆய் – தேம்பா:20 110/3

மேல்


மானா (2)

மானா விடம் உண்டு அன்று அன்னார் வான் பேறு இழந்தே வரம் இழந்தே – தேம்பா:27 120/1
மானா உறுதி மனத்து உரைப்ப மருள் தீர்ந்து அன்னான் தெளிந்து உவப்ப – தேம்பா:27 128/2

மேல்


மானாது (1)

மான் நேர் உளம் அழி வஞ்சகர் மானாது உளம் மருள்வார் – தேம்பா:14 60/4

மேல்


மானார் (1)

மானார் மனம் என முள் மலிந்த வேய் ஆர் வனம் கடந்து – தேம்பா:20 15/3

மேல்


மானிடர் (5)

வாவி வாட்டிய கோடையின் மானிடர்
ஆவி வாட்டிய அடும் பகை செய்வரோ – தேம்பா:18 52/3,4
சீர் அடைந்துளி மானிடர் செய் அறம் – தேம்பா:23 30/3
வேட்பது ஓர் வினை விலக்கினர் மானிடர் ஆயின் – தேம்பா:23 87/1
ஒல்லும் தன்மையை ஓர்ந்து இல மானிடர்
கொல்லும் தம் பகையே குணம் என்பது – தேம்பா:26 178/1,2
பின்பிற்கு உண்டோ மானிடர் ஆசை பெற என்பார் – தேம்பா:34 58/4

மேல்


மானிடரும் (1)

குணிக்க உம்பரும் மானிடரும் குணியா கெட்டார் என்னா – தேம்பா:9 27/2

மேல்


மானிய (3)

மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய
ஏர் அணிந்த நகர்க்கு இயல் ஏத்துவாம் – தேம்பா:1 83/3,4
மன பசை இழந்த கோரம் மானிய சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 8/4
வான் நேர் இள பனி மானிய மது மா தரு வடிய – தேம்பா:21 24/2

மேல்


மானினார் (1)

கன்று ஒளித்துளி கரை கறவை மானினார் – தேம்பா:31 19/4

மேல்


மானும் (4)

ஆரம் மானும் நெல் அறுத்து அரி கொண்டுபோய் அங்கண் – தேம்பா:1 14/3
மண் அரும் சுடர் மானும் என்று இறைஞ்ச உள்ளினர்-ஆல் – தேம்பா:5 4/4
வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
ஆய் அரும் உறவினோடு ஆவும் மானும் ஒன்றாய் – தேம்பா:12 36/2

மேல்


மானுமே (9)

வாய் எழ செயும் வணக்கம் மானுமே – தேம்பா:1 21/4
ஏர்ப்பு எழ செய்வோர் இயல்பு மானுமே – தேம்பா:1 22/4
மீது அகன்று அசை கொடி விளிப்ப மானுமே – தேம்பா:2 19/4
ஆர்த்தன முகில்-இடை அவிர் வில் மானுமே – தேம்பா:2 20/4
பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/4
மதி முகத்து எதிர் தாமரை மானுமே – தேம்பா:4 19/4
விரவின் காண கண் விளக்கல் மானுமே – தேம்பா:10 101/4
வாய்ந்த ஓகையின் முறுவல் மானுமே – தேம்பா:10 102/4
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4

மேல்


மானுவார் (2)

வடிவு அணி உடுவில் ஊர் மதியம் மானுவார் – தேம்பா:32 66/4
இந்து கீழ் இந்து வந்து இரியல் மானுவார் – தேம்பா:32 67/4

மேல்


மானுவான் (1)

மடல் கிடந்த கள் வார் மலர் மானுவான் – தேம்பா:4 57/4

மேல்


மானுவீர் (2)

வாழி அற உரு வாழி மறை உரு வாழி திரு உரு மானுவீர்
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/1,2
எழீஇயின உணர்வு உறீஇ இறைவர் மானுவீர்
குழீஇயின வரத்து என கூளி கூறிற்றே – தேம்பா:27 114/3,4

மேல்