ப – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்கிக்கு 1
பக 11
பகட்டினால் 2
பகட்டு 1
பகடு 3
பகம் 1
பகர் 1
பகர்குவ 1
பகர்தல் 1
பகர்தியே 1
பகர்ந்த 2
பகர்ந்தது 1
பகர்ந்தான் 1
பகர்ந்து 5
பகர்வ 1
பகர்வது 1
பகர்வதும் 1
பகர்வாம் 2
பகர்வாய் 1
பகர்வு 2
பகல் 45
பகல்-தோறும் 2
பகலவன் 2
பகலில் 1
பகலின் 1
பகலினும் 1
பகலினை 1
பகலை 1
பகலொடு 1
பகழி 11
பகழி-கொல் 1
பகழிகள் 1
பகழியால் 1
பகழியும் 1
பகற்கு 1
பகிர் 1
பகு 5
பகுக்குவாய் 1
பகுத்த 1
பகுத்தலே 1
பகுத்தனர் 2
பகுத்து 1
பகுந்து 1
பகுப்ப 1
பகை 155
பகைக்கினும் 2
பகைக்கு 3
பகைக்கும் 4
பகைகள் 1
பகைத்த 17
பகைத்த-காலை 1
பகைத்தது 1
பகைத்தன 6
பகைத்தனர் 1
பகைத்தனர்-ஆல் 1
பகைத்தார் 2
பகைத்தால் 1
பகைத்தீர் 1
பகைத்து 13
பகைத்தோர் 1
பகைப்பரோ 2
பகைப்பவும் 1
பகைப்பார் 1
பகையது 1
பகையவர் 5
பகையாம் 2
பகையார் 2
பகையார்க்கு 1
பகையால் 2
பகையான் 1
பகையில் 1
பகையின் 4
பகையும் 4
பகையே 4
பகையை 6
பகையொடு 2
பகையோடு 2
பகையோர் 1
பகையோர்க்கு 1
பகைவர் 11
பகைவரின் 1
பகைவரை 1
பகைவன் 2
பங்கம் 1
பங்கமும் 1
பங்கமே 1
பங்கய 7
பங்கயம் 3
பங்கியான் 1
பங்கு 2
பங்குனி 2
பங்குனியில் 1
பங்கையம் 1
பசி 21
பசி-தனை 1
பசிக்கு 1
பசித்து 1
பசிய 4
பசியா 1
பசியும் 2
பசியை 1
பசு 4
பசும் 6
பசும்பொன் 17
பசும்பொன்னால் 1
பசை 6
பஞ்ச 1
பஞ்சம் 1
பட்ட 21
பட்டது 2
பட்டதே 2
பட்டவை 1
பட்டன 13
பட்டனர் 2
பட்டனன் 1
பட்டார் 4
பட்டால் 2
பட்டான் 4
பட்டிடும் 1
பட்டிமை 1
பட்டில 1
பட்டிலது 1
பட்டு 64
பட்டோம் 1
பட 146
படங்கு 1
படத்தில் 2
படத்தின் 2
படத்து 3
படத்தை 4
படப்பட 1
படபடவென 1
படம் 21
படமே 2
படமோ 1
படர் 50
படர்தரு 1
படர்ந்த 14
படர்ந்ததற்கு 1
படர்ந்தது 1
படர்ந்தன 1
படர்ந்தனவே 1
படர்ந்து 4
படர 2
படரா 1
படரும் 5
படல் 3
படலான் 1
படலின் 1
படலை 12
படலையாய் 2
படலையின் 2
படலையினான் 1
படலொடு 1
படலோடு 1
படவும் 1
படவே 5
படவோ 2
படா 7
படாது 6
படி 23
படிக்கு 1
படிக 1
படிகம் 1
படிகுவர் 1
படித்த 2
படிந்து 1
படிய 5
படியின் 2
படியே 2
படியொடு 1
படிவர் 1
படின் 1
படு 44
படுக்கும் 1
படுக 1
படுகு 2
படுத்தல் 1
படுத்தி 1
படுத்திய 7
படுத்து 1
படுதல் 1
படுப்பதற்கு 1
படும் 49
படுமே 1
படுவ 2
படுவதே 1
படுவாய் 1
படுவாரும் 1
படை 87
படை-தமுள் 1
படைக்கல் 1
படைக்கல 1
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலம் 2
படைக்கு 1
படைகள் 4
படைகளும் 1
படைகளே 1
படைஞர் 1
படைத்த 6
படைத்தது 1
படைத்தவன் 1
படைத்தன 4
படைத்தனன் 1
படைத்தனை 1
படைத்தாய் 1
படைத்தார் 1
படைத்தானை 1
படைத்தி 1
படைத்து 6
படைப்பதற்கு 2
படைப்பதற்கே 1
படைப்பு 3
படைப்புண்ட 1
படையர் 1
படையவர் 1
படையால் 1
படையின் 3
படையே 1
படையை 4
படையோடு 1
படையோய் 1
படையோன் 1
பண் 59
பண்செய் 1
பண்ட 1
பண்டி 1
பண்டிகள் 2
பண்டியும் 8
பண்டில் 1
பண்டு 10
பண்டுளி 4
பண்ணவர் 1
பண்ணவோ 1
பண்ணி 2
பண்ணிய 1
பண்ணின் 1
பண்ணினும் 1
பண்ணுக 3
பண்ணே 1
பண்ணோ 1
பண்பால் 2
பண்பு 10
பண்பும் 2
பண்பொடு 2
பணி 67
பணி-பால் 1
பணிக்குவாய் 1
பணிகளும் 1
பணிகுவர் 2
பணிகுவான் 1
பணித்த 11
பணித்தது 1
பணித்தவை 1
பணித்தனர் 1
பணித்தான் 2
பணித்திட்டான் 1
பணித்து 1
பணிதல் 3
பணிந்த 4
பணிந்தனர் 1
பணிந்தான் 5
பணிந்து 21
பணிப்ப 4
பணிப்பு 1
பணிய 6
பணியாதன 1
பணியாய் 1
பணியாயோ 1
பணியால் 4
பணியான் 1
பணியில் 1
பணியின் 1
பணியினால் 1
பணியும் 2
பணியே 4
பணியை 5
பணிவன 1
பணிவான் 1
பணிவிடை 1
பணிவு 3
பணிவு_அரும் 1
பணிவும் 1
பணை 5
பணையில் 1
பணையே 1
பத்தாம் 1
பத்திய 1
பத்தியின் 1
பத்து 6
பத்து_இரு 1
பத்தும் 1
பத 5
பதங்கம் 2
பதங்கள் 2
பதங்கன் 2
பதங்கனது 1
பதத்தால் 2
பதத்தாள் 4
பதத்தாளும் 3
பதத்தான் 1
பதத்தில் 2
பதத்தினள் 1
பதத்தினாளும் 1
பதத்தினான் 1
பதத்து 7
பதத்தை 4
பதம் 13
பதவில் 1
பதறி 1
பதாகை 3
பதாகையான் 1
பதாதி 3
பதி 42
பதிக்கு 1
பதிகள் 1
பதித்த 2
பதித்து 1
பதிந்து 1
பதியர் 1
பதியாத 1
பதியாய் 1
பதியுமோ 1
பதியோர் 3
பதியோர்க்கு 1
பதும 5
பதுமம் 6
பதை 1
பதைத்த 2
பதைத்தனவே 1
பதைத்து 5
பதைப்ப 4
பதைப்பார் 1
பந்தம் 1
பந்தர் 5
பந்தரில் 1
பந்தல் 1
பந்தி 1
பந்தினை 1
பந்து 3
பந்தோடு 1
பம்பர 1
பம்பி 3
பம்பிய 3
பம்பியும் 1
பம்பை 2
பம்மிய 2
பம்மு 1
பயக்கின்றார் 1
பயக்கும் 7
பயணம் 2
பயத்த 10
பயத்தது 3
பயத்தல் 2
பயத்தால் 5
பயத்தின் 1
பயத்து 2
பயந்த 5
பயந்தினும் 1
பயந்து 4
பயந்தோய் 1
பயப்ப 1
பயப்படு 1
பயம் 2
பயவா 3
பயன் 97
பயன்கள் 2
பயன்பட்டு 1
பயன்பட 4
பயன்படாது 1
பயனாய் 1
பயனால் 4
பயனின் 1
பயனினால் 2
பயனும் 2
பயனுள் 1
பயனே 5
பயனை 3
பயனோ 3
பயிர் 3
பயில் 17
பயில்கள் 1
பயில்வரை 1
பயிலும் 4
பயிற்ற 1
பயிற்றல் 1
பயிற்றி 2
பயிற்றிய 3
பயின்ற 3
பயின்று 4
பயோதர 1
பர 3
பரத்து 1
பரத்து-இடை 1
பரந்த 13
பரந்ததின் 1
பரந்ததே 1
பரந்து 8
பரப்ப 3
பரப்பி 16
பரப்பியே 1
பரப்பில் 4
பரப்பிற்று 1
பரப்பின் 1
பரப்பின 1
பரப்பினரே 1
பரப்பினார் 1
பரப்பினாரே 1
பரப்பினால் 1
பரப்பினாற்கு 1
பரப்பினான் 1
பரப்பினான்-ஆல் 1
பரப்பினேமேல் 1
பரப்பு 12
பரப்பும் 4
பரப்புவல் 1
பரம் 6
பரம்பை 1
பரம 1
பரமன் 10
பரமனே 2
பரமனை 5
பரவ 5
பரவலின் 1
பரவிய 1
பரவின 1
பரவினால் 1
பரவு 6
பரவும் 2
பரவை 2
பரவையில் 1
பரன் 7
பரனே 1
பரனோ 1
பராபரம் 1
பராபரா 1
பரி 37
பரிக்கு 1
பரிகள் 7
பரிகளொடு 1
பரிசாய் 1
பரிசால் 2
பரிசின் 6
பரிசினார் 1
பரிசு 13
பரிசே 1
பரிசொடு 1
பரிந்தாய் 1
பரிந்திட 1
பரிந்து 5
பரிப்ப 1
பரிப்பு 1
பரிமா 1
பரிமாவும் 2
பரிமாவொடு 1
பரிய 2
பரியின் 1
பரியும் 5
பரியுமோ 1
பரியே 1
பரியை 1
பரியோ 1
பரியோடும் 1
பரிவாய் 3
பரிவான் 2
பரிவின் 2
பரிவு 17
பரிவுடன் 1
பரிவும் 2
பரிவுற்று 1
பரிவொடும் 1
பரிவோர் 2
பரு 5
பரு-தொறும் 1
பருக்கும் 1
பருக்கை 1
பருக்கையின் 1
பருக 4
பருகவே 1
பருகி 4
பருகிய 2
பருகினால் 2
பருகினான் 1
பருகு 7
பருகும் 4
பருத்தது 1
பருதி 20
பருதியே 1
பருந்து 1
பருந்தும் 1
பருந்தோடு 1
பருப்பதங்கள் 1
பருப்பதத்து 1
பருப்பதம் 2
பருபதங்களும் 1
பரும் 1
பருவத்து 4
பருவதம் 1
பருவம் 3
பல் 134
பல்-கால் 1
பல்பல் 1
பல்லம் 2
பல்லவ 1
பல்லாண்டு 2
பல்லார் 1
பல்லியத்து 1
பல்லியம் 8
பல்லும் 1
பல 103
பலகை 1
பலர் 13
பலர்க்கு 1
பலரும் 5
பலரோ 1
பலவின் 1
பலவு 1
பலவும் 37
பலவே 1
பலவை 2
பலவையும் 2
பலவோடு 1
பலா 2
பலி 5
பலிக்கு 1
பலியாக 2
பலியாய் 1
பலியை 1
பவ்வ 3
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 6
பவ 1
பவம் 2
பவமும் 1
பவமே 1
பவள 18
பவளத்து 1
பவளத்தொடு 1
பவளம் 2
பவோனியரை 1
பழ 1
பழக்கும் 2
பழகவே 1
பழகா 1
பழகின் 1
பழங்கதை 1
பழங்கள் 2
பழம் 10
பழன் 1
பழி 35
பழிக்கும் 1
பழிச்சல் 1
பழிச்சி 1
பழித்த 23
பழித்து 23
பழிப்ப 4
பழிப்பட 1
பழிப்பு 3
பழியா 1
பழியார் 1
பழியின் 2
பழியும் 1
பழியே 1
பழியை 4
பழுத்த 5
பழுத்து 13
பழுது 13
பழுதே 1
பழுவமும் 1
பழையம் 1
பள்ளம் 1
பள்ளமே 1
பள்ளி 8
பள்ளியை 1
பளிக்கு 3
பளிங்கில் 3
பளிங்கின் 1
பளிங்கினும் 1
பளிங்கு 15
பற்பல 4
பற்பலர் 1
பற்ற 2
பற்றல் 4
பற்றலால் 1
பற்றலில் 1
பற்றலும் 2
பற்றாது 1
பற்றார் 2
பற்றி 15
பற்றிய 8
பற்றியதே 1
பற்றினர் 1
பற்று 23
பற்றுதல் 1
பற்றுபு 1
பற்றும் 2
பறக்க 2
பறந்த 4
பறந்தது 1
பறந்தன 2
பறந்திடவும் 1
பறந்து 7
பறப்பன 1
பறப்பு 1
பறம்பு 2
பறவை 22
பறவைகள் 1
பறவையும் 1
பறழ் 2
பறி 1
பறித்து 4
பறிப்ப 2
பறிப்பவோ 1
பறிப்பார் 3
பறிபட்டு 1
பறிய 1
பறை 12
பறைக்கு 1
பறைகள் 3
பறைந்தது 1
பறையின் 1
பறையும் 1
பறையை 1
பன் 3
பன்மை 1
பன்ன 6
பன்ன_அரு 2
பன்ன_அரும் 3
பன்னம் 1
பன்னலால் 2
பன்னலும் 1
பன்னலோடு 1
பன்னி 2
பன்னிய 3
பன்னிரு 1
பன்னின் 1
பன்னினார் 1
பன்னினான் 1
பன்னு 1
பன்னும் 1
பனி 28
பனிக்கும் 1
பனித்த 1
பனித்தலும் 1
பனித்தன 1
பனித்திடு 1
பனித்து 3
பனிப்ப 4
பனிப்பது 1
பனிப்பவே 1
பனிப்பு 2
பனிப்புற்று 2
பனிப்பொடு 1
பனிய 2
பனியின் 1
பனியே 1
பனியோ 2
பனை 3
பனைக்கும் 1

பக்கிக்கு (1)

பக்கிக்கு இட்டது ஓர் இரையோ பயனுள் கலந்த நஞ்சு அதுவோ – தேம்பா:6 52/2

மேல்


பக (11)

வால் எடுத்து பக மாற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:1 47/2
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/3
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து – தேம்பா:14 100/3
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள் – தேம்பா:15 145/2
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/3,4
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
மண் பக ஊன்றி மேல் மலர்ந்த பூம் சினை – தேம்பா:17 8/2

மேல்


பகட்டினால் (2)

வை கலந்த நெல் பகட்டினால் தெளித்து வை மறுத்து – தேம்பா:1 15/2
நிறைக்குவார் சிலர் நீல் நிற பகட்டினால் தெளிப்ப – தேம்பா:12 54/3

மேல்


பகட்டு (1)

நீல் நிற பகட்டு இனம் நெடிது உழற்றலின் – தேம்பா:1 44/3

மேல்


பகடு (3)

இடிப்ப நீல் நிறத்து உழும் பகடு உரப்பலால் எழு மீன் – தேம்பா:12 48/2
பரி உரு தகர் உரு பகடு உரு பகை – தேம்பா:24 16/1
வண் பகடு உழைத்த பூம் வயலும் நாடும் தம் – தேம்பா:26 18/2

மேல்


பகம் (1)

புள்ளும் பல குருகும் பகம் இனமும் கவின் பொருவா – தேம்பா:21 26/1

மேல்


பகர் (1)

பால் நலம் கழை நலம் பகர் யாழ் நலம் – தேம்பா:9 107/1

மேல்


பகர்குவ (1)

கற்றவர் பருக பகர்குவ புகழ்வ காம் உறி கேட்டனர் களிப்ப – தேம்பா:27 155/2

மேல்


பகர்தல் (1)

பற்று உறும் உணர்ந்த பலவும் பகர்தல் தேற்றா – தேம்பா:14 11/2

மேல்


பகர்தியே (1)

பன்னி நான் செய்வது என்னோ பகர்தியே என்றான் சூசை – தேம்பா:10 8/4

மேல்


பகர்ந்த (2)

பண் கால் இசை படுத்தி பகர்ந்த உரை வளன் கேட்டு – தேம்பா:20 55/1
பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/2

மேல்


பகர்ந்தது (1)

பகை தீர்ந்தது என தாய் உள் உவப்ப நீதி பகர்ந்தது போல் – தேம்பா:26 170/1

மேல்


பகர்ந்தான் (1)

பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4

மேல்


பகர்ந்து (5)

பா முறை நடத்தி தொடை சரம் தொடுத்து பகர்ந்து அவை புகழ்வது பாலோ – தேம்பா:2 49/4
பங்கு அது பகர்ந்து உள பகை அற்று ஓங்குவார் – தேம்பா:6 25/4
பண் தமிழ் உரைத்ததே போல் பயன் பகர்ந்து இளவல் காண – தேம்பா:9 133/3
பாண் நெறி பலவையும் பகர்ந்து உவப்பு எழீஇ – தேம்பா:14 126/1
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார் – தேம்பா:32 90/1

மேல்


பகர்வ (1)

பால் முகத்து ஒரு மொழி பகர்வ கேள் என்றான் – தேம்பா:27 104/4

மேல்


பகர்வது (1)

பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2

மேல்


பகர்வதும் (1)

பணி கலத்து உரைப்பது என் இனி யானே பகர்வதும் செய்வதும் ஒருங்கே – தேம்பா:34 50/2

மேல்


பகர்வாம் (2)

மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4

மேல்


பகர்வாய் (1)

பார் விளைந்த துகள் தீர்ப்பான் என இயேசு எனும் நாமம் பகர்வாய் என்றான் – தேம்பா:8 4/4

மேல்


பகர்வு (2)

படி கொண்டான் பகை கொண்டான் பகர்வு அரிய அஞர் கொண்ட – தேம்பா:23 76/2
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1

மேல்


பகல் (45)

தூவலின் பகல் செய் பைம்பொன் சுடர் முடி சூழ்ந்தது என்ன – தேம்பா:2 11/2
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
பால் மலை மெலிதர இசையொடு பகல் போய் – தேம்பா:2 55/2
பா நாணுப இசை ஓதைகள் பகல் நாணுப மணிகள் – தேம்பா:2 69/1
பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/3
இன்னவாய் பகல் நாற்பதும் இரிந்த பின் அண்ணர் – தேம்பா:3 18/1
நினைக்கு_அரும் உரி தடம் என இரா பகல் நிறுத்திய தவ துணை உதவியால் பல – தேம்பா:4 25/3
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
பகல் பெறு கன்னியாய் நீ பழுது இலா சிறுவன் ஈனல் – தேம்பா:7 14/3
மற்றை ஓர் பகல் மாந்திட ஒன்று இலர் – தேம்பா:9 52/2
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
விலங்கு ஒளி பரப்பு உற விரித்து நல் பகல்
துலங்கு ஒளி படம் உயர் தோன்று இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/3,4
எஞ்ச தாம் இரவு பகல் என்று அறியாது ஏகுகின்றார் – தேம்பா:10 18/4
எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
அல் என பகல் என அறிகிலாது வான் – தேம்பா:10 80/3
தரு முகம் பகல் தருக காலம் ஆய் – தேம்பா:10 93/3
மின்னு மா மகன் மேனி கொண்டு உதித்த எண் பகல் ஆய் – தேம்பா:11 102/1
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
ஒண் பகல் தகைத்த மேகத்து உறை மருட்டிடும் வீழ் தேனே – தேம்பா:12 14/4
பால் வழி பயனே போன்று பகல் இரா அளவு_இல் தூவி – தேம்பா:12 18/3
ஐவரும் ஒரு பகல் அழியின பினர் இனி – தேம்பா:15 177/2
வேகம் மிக்கு உறீஇ பகல் வேலை ஆற்று-இடை – தேம்பா:16 27/2
நண் பகல் நெற்றி வான் நடக்கும்-காலை ஆழ் – தேம்பா:17 8/1
ஒண் பகல் ஒத்து ஒளிர்ந்து உவந்து வைகினார் – தேம்பா:17 8/4
எண்ணுள் ஓர் பகல் மூன்று இருந்தார் அரோ – தேம்பா:17 47/4
சாலை வாயினர் தாங்கிய மு பகல்
காலை வாய்ந்தது காசு அற காசையே – தேம்பா:17 50/3,4
விலை வளர் மகளிர் நெஞ்சின் வெயில் பகல் இருளிற்று ஆகி – தேம்பா:18 27/3
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர் – தேம்பா:22 32/3
பான் நலம் சினை கொள் மேகம் பகல் செய விளங்காது என்னோ – தேம்பா:26 13/1
பாடி ஆடி இன்பு ஆதல் பகல் பல – தேம்பா:28 109/1
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4
அளி முகத்து அவன் சொல் அறைந்தால் பகல்
ஒளி முகத்து இருள் ஓடிய ஆறு போல் – தேம்பா:31 70/2,3
மு பகல் இவர் இவ்வாறே முற்றிய துயர் கொண்டு ஏங்க – தேம்பா:31 82/1
அ பகல் மூன்றும் வைகி அனைவரும் வியப்ப செய்தான் – தேம்பா:31 82/4
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
நா_மழை பகல் இரா நயந்து நல்குவார் – தேம்பா:34 4/4
சுக முகத்து இன்ன ஆய் தொடர் ஒன்பான் பகல்
நிக முகத்து ஆய் வளன் நிகர் இலா வயத்து – தேம்பா:34 5/1,2
நோக்கி நண் பகல் முன் இருள் நூறுவ போல் – தேம்பா:36 46/2
கற்றை ஆர் இரதத்து உயிர் என பகல் செய் கதிர் என கடி ஒளி வடிவம் – தேம்பா:36 110/2
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1

மேல்


பகல்-தோறும் (2)

வேரி மல்கிய விளை புலத்து எனை பகல்-தோறும்
பூரி மல்கிய தொழில் எலாம் பொருந்தி இ மூவர் – தேம்பா:12 55/2,3
எனை பகல்-தோறும் வீயா இன்பம் உற்று உவந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 5/2

மேல்


பகலவன் (2)

பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
விண் பகலவன் என வெற்பின் ஏறினார் – தேம்பா:26 18/4

மேல்


பகலில் (1)

தூவும் பாலால் ஒளி பகலில் துளங்கு மீன் தோன்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/2

மேல்


பகலின் (1)

தெருள் தவழ் பகலின் நோக்க சிதைந்த கண் கிழவி இல்லாது – தேம்பா:29 9/1

மேல்


பகலினும் (1)

கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/3

மேல்


பகலினை (1)

பயனினால் மறை_நூல் ஒக்கும் பகலினை மணியால் ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/1

மேல்


பகலை (1)

பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4

மேல்


பகலொடு (1)

தன் மலர் கரத்தால் சூட்டி சாய் பகலொடு குவ்வு ஏடு – தேம்பா:26 92/3

மேல்


பகழி (11)

பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
ஊன் பிறழ் பகழி மாரி உதிர்த்து அரிது அமரின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:16 40/4
பொறி பட பகழி மாரி போக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 42/1
பொறி பட பகழி மாரி புகுத்திய மதியான் தீர்த்தான் – தேம்பா:16 42/2
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1
புற பகை பகழி தாங்கும் பொன் பரம் ஆக சீலம் – தேம்பா:30 70/2

மேல்


பகழி-கொல் (1)

கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2

மேல்


பகழிகள் (1)

பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள்
உறை முழங்க அவரவர் முழங்க இகல் உழவர் என்று தமர் ஒழி தர – தேம்பா:16 36/1,2

மேல்


பகழியால் (1)

பை மணி தேரின் சித்தி பகழியால் அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 45/1

மேல்


பகழியும் (1)

பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3

மேல்


பகற்கு (1)

கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3

மேல்


பகிர் (1)

உயரிய வரை பகிர் உறுப்பு போன்று என – தேம்பா:10 83/1

மேல்


பகு (5)

நஞ்சு உக பகு வாய் அரவு உரு கொடு அ நாளில் – தேம்பா:5 6/3
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ – தேம்பா:16 42/3
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/4
ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2
பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4

மேல்


பகுக்குவாய் (1)

படி செயும் திரு நக பயன் பகுக்குவாய் – தேம்பா:5 50/4

மேல்


பகுத்த (1)

ஓர் திறத்து இன்பம் துன்பம் ஒரு கையால் பகுத்த நாதன் – தேம்பா:27 77/1

மேல்


பகுத்தலே (1)

பண்டு தான் உழைத்து உணவு பகுத்தலே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/2

மேல்


பகுத்தனர் (2)

பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/4
கூன் இரும்பினில் குறைத்து அரி பகுத்தனர் ஒரு-பால் – தேம்பா:12 53/4

மேல்


பகுத்து (1)

இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4

மேல்


பகுந்து (1)

கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2

மேல்


பகுப்ப (1)

நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2

மேல்


பகை (155)

படை என செரு பகை தர படர்ந்தன அல்லால் – தேம்பா:1 3/1
நோய் எழ பகை நுதலும் ஒன்னலர் – தேம்பா:1 21/3
பகை தீர்ந்து சண்பகத்தின் தண் நிழல் கீழ் பள்ளி வர – தேம்பா:1 61/1
அறத்தில் துறும் புகழ் ஒள் புகழ் என்றும் அடும் பகை நின்றனர்-கொல் – தேம்பா:1 71/1
போர் அல்லது பகை இல்லது புரி வான் மழை பொழியும் – தேம்பா:2 66/2
பகை செய்வார்க்கு இடி என படிந்து போற்றிய – தேம்பா:3 8/1
சொல் நெடும் பகை தொடர்ந்தனன் எவரையும் நகைப்பான் – தேம்பா:3 16/4
காய்ந்தது ஓர் பகை கடுத்த தன் பவம் செயின் மீட்டு – தேம்பா:3 22/2
விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2
புறம் முரிந்தன பொதிர்ந்தன பகை செயும் புரையே – தேம்பா:5 12/4
பொறுமை அறு பகை பொதுளும் பழி அமர் பொதுளும் சினம் இடர் புரை அறா – தேம்பா:5 121/1
பங்கு அது பகர்ந்து உள பகை அற்று ஓங்குவார் – தேம்பா:6 25/4
பாவம் மலிதற்கு என்று உரைத்தான் பகை பேய் நடுக்கும் பரிசு அன்னான் – தேம்பா:6 51/4
பகை எலாம் பழித்து யாவும் படைத்து அளித்து அழிப்போனேனும் – தேம்பா:9 120/1
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
பெரும் பகை செய்வரை பேணும் மாட்சியார் – தேம்பா:10 89/4
பகை செய் நெஞ்சமும் பற்றலும் ஒன்று உற – தேம்பா:10 120/2
தூண்டும் ஓர் சினம் தோன்றுழி அ பகை
தாண்டும் ஓர் வலி தாங்குவர் யாவரோ – தேம்பா:11 27/3,4
பொழுது ஆர்ந்த வஞ்சகத்தார் பகை செய்து ஆர்ப்ப பொறை ஏராய் பூட்டி செம்_புனல் சேறு ஆக – தேம்பா:11 37/2
பகை ஆடியது அல்லது பண்பு உளதோ – தேம்பா:11 65/2
சிலர் தீது செயும் பகை செப்புவரே – தேம்பா:11 74/3
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
ஓர் பகை இவன் கீழ் உள்ள உலவி மேல் பருந்து தானும் – தேம்பா:12 25/1
கூர் பகை உகிர் வவ்வா முன் கொடிய கண் இரையை வவ்வி – தேம்பா:12 25/2
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/4
பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப – தேம்பா:12 87/3
எதிர் இலான் பகை இலான் இணை எலாம் இலான் – தேம்பா:13 10/1
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
பயம் மிக பகை தோன்றாது பசு வரி புலியின் மேலும் – தேம்பா:14 115/1
தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/4
அ நாடர் எலாம் பகை ஆடினர்-ஆல் – தேம்பா:15 26/4
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
மொய் வரும் பகையின் ஊங்கு முதலவன் பகை தீது என்பாய் – தேம்பா:15 45/4
வலியவர் பகை முனர் மடிவு இலர் உளர் எனின் – தேம்பா:15 178/1
பேதையோ பகை பெயர்த்து அட என அயிர்ப்புற்றான் – தேம்பா:16 14/4
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை
போர் முகம் தகும் செயம் இனி பொலிந்த என் – தேம்பா:16 28/2,3
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை
அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/3,4
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
ஆவி வாட்டிய அடும் பகை செய்வரோ – தேம்பா:18 52/4
படர பொங்கி வரும் பகை பாசறை – தேம்பா:18 53/2
தார் ஏந்தி வசை ஏந்தும் சடத்த மண்ணோர் தளிர்த்த பகை
சூர் ஏந்தி நிற்பர் எவர் சொல்-மின் என்றான் தொல் உணர்வான் – தேம்பா:20 27/3,4
நீள் அரி மதர் கண்ணார்-தம் நெடும் பகை துறத்தல் உள்ளி – தேம்பா:20 31/1
தேறா பகை முற்றி திலத்து அவனை வர கண்டே – தேம்பா:20 61/1
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3
நகைத்தன தன்மைத்து ஒளித்தனன் என்று நசை கெட பெரும் பகை வீங்கி – தேம்பா:20 76/1
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/3
மல் பட நிமலன் செய் அருள் தன்னால் வரும் பகை திரு நலம் பயத்தல் – தேம்பா:20 81/3
புரை வளர் பகை நமை புழுங்கி போர் எழ – தேம்பா:20 128/1
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர் – தேம்பா:21 26/2
பறை சிந்தின ஒலி சிந்தின பகை சிந்தின பறவை – தேம்பா:21 29/1
வினை நொந்து அழ வெம் பகை நீங்கி அழ – தேம்பா:22 6/3
ஓர் என்பான் பகை செய்தாலும் உலகின்-பால் கொற்றம் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/1
பாரின்-பால் இன்று என் ஆண்மை பகை இலா குறைய கண்டேன் – தேம்பா:23 11/4
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/3
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/2
படி கொண்டான் பகை கொண்டான் பகர்வு அரிய அஞர் கொண்ட – தேம்பா:23 76/2
நீங்கு_அரும் பகை நிறை உயிர் உண்டு என நீயும் – தேம்பா:23 89/3
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2
ஐ வகை பொறியின் மொய்த்த ஐம் பகை கொலையின் சூழ்ந்து – தேம்பா:24 6/1
பரி உரு தகர் உரு பகடு உரு பகை
கரி உரு கரத்து உரு கவி உரு கதத்து – தேம்பா:24 16/1,2
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/2
பற்றார் வெம் பகை பட்டு அற நான் ஆள் – தேம்பா:25 19/1
துஞ்சி திண் பகை முன் துடையாதார் – தேம்பா:25 24/1
விஞ்சி திண் பகை முற்றிய வேலை – தேம்பா:25 24/2
சென்று உற்றே பகை தீர்கிலம் நாமே – தேம்பா:25 25/2
ஆயா பேதைமை ஆம் பகை கோறல் – தேம்பா:25 28/3
சொல்லும் நீர்மையின் துறும் பகை தோன்றிலது என்னில் – தேம்பா:25 33/3
முன் வளர் தகமையோர் பகை முருக்கியே – தேம்பா:25 53/3
தாய் வினை புரிதலே தருமம் ஆம் பகை
நோய் வினை புரிவரை நூறலும் கொடும் – தேம்பா:25 54/2,3
வேல் இயல் பகை இலானும் வேரொடு கெடும் உன் வாழ்க்கை – தேம்பா:25 58/4
உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன் – தேம்பா:25 73/3
நெஞ்சினாள் தொழில் கண்டிலா மகன் நின்று நீடு அழவே பகை
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/3,4
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
சீலம் மேவிலன் செய் பகை தம் உயிர் – தேம்பா:25 91/2
செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான் – தேம்பா:26 53/3
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/3
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2
பகை தீர்ந்தது என தாய் உள் உவப்ப நீதி பகர்ந்தது போல் – தேம்பா:26 170/1
தசை செய் மெய் பகை தாங்கிய மாக்கள் தம் – தேம்பா:26 177/1
நசை செய் அ பகை நாடினர் தாம் என – தேம்பா:26 177/2
விசை செய் வில் பகை வில் தொழில் காக்கினும் – தேம்பா:26 177/3
வசை செய் அ பகை மாற்ற அரிது ஆம் அரோ – தேம்பா:26 177/4
பகை பட கலந்த வண்ணம் பழுது இல் ஓவியம் தோன்று ஆறும் – தேம்பா:28 16/1
மொய்யால் உயிர் கொல் பகை அல்லால் முனைந்தோர் வேண்டுவதோ – தேம்பா:28 22/3
அய்யா உயிர் உய் வகை அரிது உள் அடும் இ பகை வினையால் – தேம்பா:28 22/4
எள்ளே வைகும் பெரும் பகை சூழ்ந்து இகல் செய் முறை அரிதே – தேம்பா:28 23/2
வள்ளே வைகும் உயிர்க்கு ஊட்டி வதை செய் பகை அதுவே – தேம்பா:28 23/4
அள் உற கொடுமை கொண்டு அடும் புற பகை
உள் உற கண் முதல் உள்ள வாயில் ஐந்து – தேம்பா:28 48/2,3
பகை தக துகிர் துறை படலை முத்து எனும் – தேம்பா:28 50/1
தீய் வினை உளத்துள் புக்கால் செய் பகை அறிதீர் என்றான் – தேம்பா:28 73/4
விண்ணோர்க்கு பகை செய்து வெல் அறியா அறம் குன்ற – தேம்பா:28 76/1
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
எள்ளும் ஆறு இயற்றும் தீவினை செய்யும் இரும் பகை அன்று தோன்றுவதே – தேம்பா:28 96/4
செல் அது ஒன்று இல தீவினை செய் பகை
வெல் அது ஒன்று இல யாண்டையும் வேகுவார் – தேம்பா:28 111/3,4
எம் தோம் அந்தோ இ பகை ஈட்டிற்று என ஆர்ப்பார் – தேம்பா:28 113/4
ஆறு ஆ கொண்டேம் வெம் பகை ஆறாது அடு கோபம் – தேம்பா:28 116/1
மாறா கொண்டேம் பேய் பகை என்றே மருள்கிற்பார் – தேம்பா:28 116/4
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய் – தேம்பா:28 150/1
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/2
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார் – தேம்பா:29 13/2
பல் நாள் உற்ற பகை செலுத்தும் தன்மை பழிப்பு இன்றி – தேம்பா:29 23/2
இன்னாள் உற்ற பகை ஆகும் என்ன கனவில் தான் – தேம்பா:29 23/3
அலகு இற்ற அரும் திறலோய் பகை நிற்கு என்னோ அரிது என்னால் – தேம்பா:29 25/2
போயினாள் அரும் பகை புழுங்க நெஞ்சினாள் – தேம்பா:29 34/4
நின்று உச்சி நிறுவு அரசர் நினைத்த பகை ஆம் காணாய் – தேம்பா:29 73/3
பொன்றும் யாவுமே புரை செயும் பகை ஒன்றே பொன்றா – தேம்பா:29 101/1
நலத்தின் தன்மையால் தீயவும் நல்ல ஆம் பகை கொள் – தேம்பா:29 106/3
வினை பகை ஒழிந்த யாரும் மெய் மறை விளைவு காண – தேம்பா:30 5/1
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/3
முனை பகை தன்மைத்து அன்னார் முரிய உற்றது சொல்வாம்-ஆல் – தேம்பா:30 5/4
மதி தள்ளி இடும் அன்பின் பகை நன்று என்றே வழி நடந்தான் – தேம்பா:30 10/4
பகை உடை தகவு இலார் பரிசின் நக்கதோ – தேம்பா:30 55/2
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க – தேம்பா:30 70/1
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க – தேம்பா:30 70/1
புற பகை பகழி தாங்கும் பொன் பரம் ஆக சீலம் – தேம்பா:30 70/2
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி – தேம்பா:30 70/3
அற பகை வெறியை வென்று ஆங்கு அயோதரன் நெடிது நோற்பான் – தேம்பா:30 70/4
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3
பகை மலி கோ மகன் ஆளும் பான்மையை – தேம்பா:30 148/2
வினை செயும் பகை வீழ்த்த நான் தெரிந்த இ மனையே – தேம்பா:32 21/3
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1
சேர் பகை யாது என்று ஐயா செப்புதி என்ன சூசை – தேம்பா:32 96/2
ஆர் பகை காதை கேண்மோ அரும் தவ என்று சொல்வான் – தேம்பா:32 96/3
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4
தாயும் தந்தையும் தமர் எலாம் பகை செய என்றும் – தேம்பா:32 99/1
என்னை காட்டிய ஈடு உளோர் பகை வெல்வார் என்றான் – தேம்பா:32 105/3
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/2
அருள் விஞ்சி பகை வெள்ளம் அற கடந்தான் மறை ஓதும் – தேம்பா:34 43/1
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4
மை திறத்து உடன்ற வஞ்சம் மற பகை இவன் மேல் தீயோர் – தேம்பா:35 22/2
அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/4
பகை அரசு ஒழித்து ஒன்றாய் நான் படைத்து அளித்து அழிப்ப வல்ல – தேம்பா:35 44/1
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான் – தேம்பா:35 50/2
பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம் – தேம்பா:35 59/2
கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக – தேம்பா:35 79/1
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3
தாக்கி வெம் பகை தந்த சவத்தை இவன் – தேம்பா:36 46/1
உற்றான் நிறை சீர் வளம் உற்ற பகை
இற்றான் உயிர் ஈறு உற எய்திய நோய் – தேம்பா:36 57/1,2
செயிர் செய் பகை தீர்த்த சிறந்த முகத்து – தேம்பா:36 73/2
பின்றாது ஓம்பி நோய் பசி பேரா பகை பொன்ற – தேம்பா:36 80/1
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/2
நக வளர்ந்த நயம் நக அலர்ந்த தயை பகை அழ நக முதிர்ந்த வளம் நக உயர்ந்த களி துயர் அழ – தேம்பா:36 104/3
மிடி வினை பசி பிணி வெறுப்பு நோய் பகை
மடி வினை அடைந்த பல் அரக்கர் வண்ணமே – தேம்பா:36 119/1,2

மேல்


பகைக்கினும் (2)

இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர் – தேம்பா:18 42/1
இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர் – தேம்பா:18 42/1

மேல்


பகைக்கு (3)

வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா – தேம்பா:17 33/2
கொன் விளை வெருவின் புழுங்கிய அரசன் கொடும் பகைக்கு அஞ்சிய பாலால் – தேம்பா:34 48/1

மேல்


பகைக்கும் (4)

விருப்பவர் நயன் செய பகைக்கும் மேல் அலார் – தேம்பா:10 89/2
அகைத்தன தன்மைத்து அன்பிற்கும் பகைக்கும் அளவு_இலா பொங்குவர் மடவார் – தேம்பா:20 76/4
வான் விளை பகைக்கும் தேவ வயத்து அலால் அஞ்சேன் நானே – தேம்பா:23 19/4
பேது இலா மறத்தொடு பகைக்கும் பெற்றியான் – தேம்பா:29 62/4

மேல்


பகைகள் (1)

கனை முகத்து உலகும் அலகையும் உடலும் கதத்த நால் பகைகள் மொய்ப்பனவே – தேம்பா:18 39/4

மேல்


பகைத்த (17)

முன் நாள் இனிதின் நீ உரைத்த முறையால் பகைத்த வெறி தலையை – தேம்பா:5 19/1
மலை ஈன்ற இ மணி பூம் புனலிடத்தும் மறை பகைத்த
கொலை ஈன்ற வேல் வல்லார் குழைந்து அற இ நாட்டிடத்தும் – தேம்பா:15 7/2,3
தேன் முழுது உமிழ் பூம் தண் தார் சேதையோன் மறை பகைத்த
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/2,3
சேதையோன்-இடை சென்ற வான் தூது உமை பகைத்த
கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ – தேம்பா:16 14/2,3
இருள் தொடு நிசியில் ஆதி இறைவனை பகைத்த பாலால் – தேம்பா:16 39/2
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/2
பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/2
நல் வினை பகைத்த பேய்கள் நயமொடு வெருவு காட்டி – தேம்பா:20 53/3
பார்த்தனள் பார்த்த உவப்பொடு நாணி பகைத்த நாணமும் சினந்தால் போல் – தேம்பா:20 73/1
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி – தேம்பா:25 37/1
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் – தேம்பா:25 88/2
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4
நனி அழன்று நஞ்சு உண்டு பகைத்த பேய் – தேம்பா:28 102/3
நாய் இனம் என்ன சீறி நலது எலாம் பகைத்த அன்னார் – தேம்பா:32 94/1
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு – தேம்பா:33 16/2
பல் நவை பயத்த பேய் பகைத்த மன் உயிர் – தேம்பா:35 1/3

மேல்


பகைத்த-காலை (1)

ஐம்பொறி அன்றி சூழ்ந்த அனைத்துமே பகைத்த-காலை
செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி – தேம்பா:4 31/2,3

மேல்


பகைத்தது (1)

கை வரும் படையின் சால்பில் கலக்கு உறீஇ பகைத்தது என்னோ – தேம்பா:15 45/3

மேல்


பகைத்தன (6)

விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
பின் நாளில் பகைத்தன நாடு ஒருப்பட்டு ஒன்னார் பெரிது உவந்து – தேம்பா:17 36/2
போர் ஏந்தி பகைத்தன போல் புணரி பல் நாள் புடை புடைப்ப – தேம்பா:20 27/1
பகைத்தன தன்மைத்து என்னையே எண்ணி பணிகுவான் என கொடிது உணர்ந்தாள் – தேம்பா:20 76/3
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4
நகை தகு வனத்து உரி வளம் இது ஆக்கலின் நசை கொடு பகைத்தன பொறிகள் மாய்த்துளி – தேம்பா:30 86/2

மேல்


பகைத்தனர் (1)

முறை வழங்கிய கால் மறை பகைத்தனர் முகில் நின்று – தேம்பா:3 9/2

மேல்


பகைத்தனர்-ஆல் (1)

படை உற்று எமை இன்று பகைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 34/4

மேல்


பகைத்தார் (2)

பனி திரு தடத்து தந்த பழ மறை பகைத்தார் என்ன – தேம்பா:17 17/3
எரி ஆர் சுடர் தொழுதது என பகைத்தார் மூதுனரே – தேம்பா:20 60/2

மேல்


பகைத்தால் (1)

ஊன் அவர் எமை பகைத்தால் வறும் சிதைவு அளவோ என்று ஆங்கு – தேம்பா:28 74/3

மேல்


பகைத்தீர் (1)

எண்ணாது தாய் தந்தை இறைஞ்சீர் கேளீர் எதிர்த்து உடன்று பகைத்தீர் பொய் ஆணை இட்டீர் – தேம்பா:11 50/3

மேல்


பகைத்து (13)

வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து
வாய்ந்த ஆண்மையை மறுத்தனை எவன் வெலான் அய்யா – தேம்பா:3 22/3,4
பைம் பொறி அரவின் நஞ்சில் பழிப்பட பகைத்து கொல்லும் – தேம்பா:4 31/1
ஒருங்கு எலாம் நீக்கல் ஓர் நாள் உறுதியே பகைத்து சூழ் தன் – தேம்பா:4 34/1
வஞ்சம் சேர் தந்திரத்தால் பழியே விஞ்ச மன் உயிர்கள் பகைத்து அழிக்கும் குணுங்கு இனங்கள் – தேம்பா:8 58/1
பணி வளர் நகரும் நாடும் பனிப்பு உற பகைத்து வாட்டி – தேம்பா:13 25/3
உறை கிடந்த அயில் ஓங்கு அரசை பகைத்து
உறை கிடந்த கடல் பறைக்கு ஓர் குணில் – தேம்பா:13 29/2,3
முனை அன உலகத்தோர் உனை பகைத்து முதிர் துயர் அழுந்துதி அந்தோ – தேம்பா:18 41/4
பகைத்து வந்தவன் பழி அறுத்து உன் முடி பெயரா – தேம்பா:25 31/3
தன் அரசு எமக்கு எலாம் தர வந்தான் பகைத்து
உன் அரசு எடுப்ப ஈங்கு உணர்ந்து உற்றான் என – தேம்பா:25 47/2,3
வள் உற பகைத்து உயிர் வருத்தும் மெய் அலால் – தேம்பா:28 48/1
நேர் அறு நூல் தெளிவு அறிவின் நீதி வலோன் பகைத்து இரவில் – தேம்பா:29 74/1
பூவில் வந்து தான் நமர் எலாம் பகைத்து அதிர் புலிகள் – தேம்பா:32 97/2
கோலும் கோடிய கோ கணமும் பகைத்து அன்ன – தேம்பா:32 100/1

மேல்


பகைத்தோர் (1)

நல் செய்கை அனைத்தும் அற நலம் பகைத்தோர் தூய தவம் – தேம்பா:28 77/1

மேல்


பகைப்பரோ (2)

மண்ணின் மேல் எழு மாக்கள் பகைப்பரோ
புண்ணின் மேல் எழும் தீ பொறி ஈட்டியே – தேம்பா:25 96/3,4
செம்மையோன் தனை செகுத்திட பகைப்பரோ என்ன – தேம்பா:26 55/3

மேல்


பகைப்பவும் (1)

பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/3

மேல்


பகைப்பார் (1)

படைத்தது இவறி படைத்தானை பகைப்பார் இங்கண் புகார் என்னா – தேம்பா:36 18/3

மேல்


பகையது (1)

பகையது உள் என பாந்தளின் செல்வு என – தேம்பா:30 94/1

மேல்


பகையவர் (5)

வினை முடுக்கிய பகையவர் இரிதர விசயம் உற்றன களி எழும் இறையவன் – தேம்பா:15 167/1
முரி தரு பகையவர் முழுது அட அவர் மிசை – தேம்பா:15 168/1
அறுவன படை இனம் அழிவனர் பகையவர்
உறுவன இடிகளொடு உடன் அவை எரிவன – தேம்பா:15 171/3,4
எதிர் எழுந்த பகையவர் உறைந்த இடை இவர் எழுந்து அரவம் இல உறீஇ – தேம்பா:16 31/1
தெருள் முதிர்ந்த மறையவர் கலந்தது என செரு முதிர்ந்த பகையவர் தமை – தேம்பா:16 34/2

மேல்


பகையாம் (2)

போயே வினை கொண்டு உள்ளே புகும் ஐம் பகையாம் பொறிகாள் – தேம்பா:10 50/2
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால் – தேம்பா:29 111/2

மேல்


பகையார் (2)

பகையார்க்கு உறவோர் பகையார் எனலே – தேம்பா:15 24/1
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4

மேல்


பகையார்க்கு (1)

பகையார்க்கு உறவோர் பகையார் எனலே – தேம்பா:15 24/1

மேல்


பகையால் (2)

உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால்
கொலை செய்வான் அமைதியை காத்து இருந்த-காலை கோன் பிறந்த – தேம்பா:26 166/2,3
கனம் பழுத்து இரிந்த உரும் என விண்ணின் கடிந்த பேய் கொண்ட தொல் பகையால்
மனம் பழுத்து இயற்றும் வஞ்சனை நாண வழு இலா வென்றனை என்னா – தேம்பா:36 36/1,2

மேல்


பகையான் (1)

அஞ்சிலனாய் அன்று அவனை சிறையுள் பெய்வான் அற பகையான் – தேம்பா:26 165/4

மேல்


பகையில் (1)

வளி வளர் பகையில் வீச மரம் குழைந்து அமுங்கி வாடி – தேம்பா:18 31/3

மேல்


பகையின் (4)

மொய் வரும் பகையின் ஊங்கு முதலவன் பகை தீது என்பாய் – தேம்பா:15 45/4
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/2
வன்னி அம் பகையின் பொங்கி வஞ்சக வெறிகள் ஆர்த்து – தேம்பா:24 22/2
கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார் – தேம்பா:25 58/2

மேல்


பகையும் (4)

பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும்
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/2,3
பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/2
சொன்ன பகையும் யாது என்னின் சூட்சி நலம் மிக்கோன் – தேம்பா:28 24/1
செரு தகும் பகையும் தம்மில் திளைத்து உளம் மெலிவார் என்பீர் – தேம்பா:28 68/4

மேல்


பகையே (4)

கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே
உரியார் ஆவர் என உரைத்தார் நூல் உடை நீரார் – தேம்பா:20 60/3,4
கொல்லும் தம் பகையே குணம் என்பது – தேம்பா:26 178/2
அன்ன இனம் தான் உயிர் அற நூல் அனைத்தும் கொல் பகையே – தேம்பா:28 24/4

மேல்


பகையை (6)

நீரொடும் ஐந்து தம் பகையை நீத்து ஒரு – தேம்பா:3 47/3
பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
பல் நாள் உலகம் கொண்ட பழி பகையை எண்ணுவது நன்றோ – தேம்பா:5 19/3
நிலம் உறை பகையை சீக்கி நிகர்_இல் ஒத்தவியான் என்பான் – தேம்பா:10 4/1
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/3
கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4

மேல்


பகையொடு (2)

நிகர் நீத்து அரசு இடு நீங்கா பகையொடு
மகர் நீத்து அழ அழ வாழ் நீர் அரு மகன் – தேம்பா:30 160/2,3
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய – தேம்பா:35 80/3

மேல்


பகையோடு (2)

உள்ளே வைகும் இ பகையோடு உடன்பட்டு எ புறமும் – தேம்பா:28 23/1
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/2

மேல்


பகையோர் (1)

பூ மாறினதோ பொருவா பகையோர்
தாம் மாறு இல தாது எழில் கொய்தனரோ – தேம்பா:31 49/1,2

மேல்


பகையோர்க்கு (1)

துவர்க்கும் வெம் பகையோர்க்கு அருள் சூட்டி மற்று – தேம்பா:33 19/1

மேல்


பகைவர் (11)

படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
குரை மேல் எழ உள் குளித்து ஆழ்ந்து கொடும் பகைவர் மடிந்தார் – தேம்பா:14 64/4
பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/4
ஏனை எழும் கடல் மோதல் என பகைவர்
தானை எழும் கடலோடு தலைப்படும்-ஆல் – தேம்பா:15 57/3,4
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர்
விண் மா இறையோன் தன் வலிமை கண்டு வெருவுற்றார் – தேம்பா:16 52/3,4
பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/4
தாங்கினான் அரி ஏறு அன்ன தாக்கினான் பகைவர் மாள்க – தேம்பா:17 21/4
வீயின பகைவர் அங்கண் விழுந்த ஆயிரரும் அன்றி – தேம்பா:17 24/3
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3

மேல்


பகைவரின் (1)

பற்றுபு சிறையில் கதும் என பெய்-மின் பகைவரின் கொடியனை என்ன – தேம்பா:20 78/2

மேல்


பகைவரை (1)

வேல் நலம் பகைவரை வெம்பி தூற்றினான் – தேம்பா:15 139/4

மேல்


பகைவன் (2)

முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/2

மேல்


பங்கம் (1)

செருவினால் கலங்க உள்ளம் தெளிவு அற பங்கம் ஆம் என்று – தேம்பா:24 23/2

மேல்


பங்கமும் (1)

மனம் செயும் பங்கமும் மனம் நொந்து ஆற்றலின் – தேம்பா:28 37/2

மேல்


பங்கமே (1)

புனம் செயும் பங்கமே புனம் ஒழித்து என – தேம்பா:28 37/1

மேல்


பங்கய (7)

பா மலி பதத்து அறம் பழிச்சி பங்கய
தேம் மலி சேக்கை மேல் சிறந்த ஓதிமம் – தேம்பா:1 56/2,3
பானு அழகே நனி காட்டிய பங்கய நானம் முயங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/1
சொல் ஆரும் பங்கய கண் பொன் வரை தோள் சுடர் அகலம் தோற்று மேனி – தேம்பா:8 1/3
பங்கய மலர் அடி பணிந்து பாலனை – தேம்பா:13 16/3
படம் புனைந்து எழுதிய பாங்கின் பங்கய
தடம் புனைந்து இள முனி சாற்றுகின்ற எலாம் – தேம்பா:26 118/1,2
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளவே – தேம்பா:32 6/3
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/4

மேல்


பங்கயம் (3)

வாவி பங்கயம் மல்கிய மாண்பு என – தேம்பா:1 82/2
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம் – தேம்பா:28 3/1
படமே எழுதி படர் பங்கயம் நீள் – தேம்பா:31 47/1

மேல்


பங்கியான் (1)

பானு உயிர்த்த கதிர்ப்பட பங்கியான்
வான் உயிர்த்த மதிப்பட நெற்றியான் – தேம்பா:31 66/1,2

மேல்


பங்கு (2)

பங்கு அது பகர்ந்து உள பகை அற்று ஓங்குவார் – தேம்பா:6 25/4
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/2

மேல்


பங்குனி (2)

காசு அறு மேடம் உற்று களித்த பங்குனி நாள் கன்னி – தேம்பா:7 1/2
மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3

மேல்


பங்குனியில் (1)

துயின்று எழும் இள நல் வேனில் துதித்த பங்குனியில் செல்ல – தேம்பா:19 11/2

மேல்


பங்கையம் (1)

பங்கையம் பதத்தினான் பருக நான் உழைத்து – தேம்பா:9 109/3

மேல்


பசி (21)

பருகு விம்மிய அளி பசி தவிர்ந்த பின் – தேம்பா:1 55/2
என்று தம் பசி மாற்றிட உண்கிலர் – தேம்பா:9 43/1
மீண்டு ஓர் பசி தோன்றாது உயர் குன்றின் மிசை சென்றான் – தேம்பா:9 65/4
பண்டுளி அனைத்தும் எஞ்சா பசி சினந்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:12 16/3
பண்டுளி அனைத்திலும் பசி பரந்து உயிர் – தேம்பா:14 78/2
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி
தக படு சுவை கொடு நிறைய ஆற்றில தருக்கொடு வர பசி அருளி நீக்கு என – தேம்பா:15 74/1,2
தக படு சுவை கொடு நிறைய ஆற்றில தருக்கொடு வர பசி அருளி நீக்கு என – தேம்பா:15 74/2
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/2
தான் சுவைத்து அல்லது அல்லல் தரும் பசி ஆற்றா நீரான் – தேம்பா:16 7/2
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி – தேம்பா:25 37/1
உண்டி நாட உறுப்பு உதவா பசி
மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/3,4
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/4
நோய் வார் நஞ்சு உண்பார் பசி ஆற்றார் நுகர்வு ஆற்றார் – தேம்பா:28 119/2
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2
பின்றாது ஓம்பி நோய் பசி பேரா பகை பொன்ற – தேம்பா:36 80/1
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/2
மிடி வினை பசி பிணி வெறுப்பு நோய் பகை – தேம்பா:36 119/1

மேல்


பசி-தனை (1)

பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1

மேல்


பசிக்கு (1)

படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1

மேல்


பசித்து (1)

தாழ்வார் உயர்த்தான் பசித்து அயர்வார் சால நிறைத்தான் திரு மல்கி – தேம்பா:26 42/3

மேல்


பசிய (4)

பூரியார் திரு போல் தலை பசிய கூழ் நிறுவி – தேம்பா:1 14/1
மண் புடை வான மன்னனை வணங்கி வளம் பெறும் பசிய பொன் கோயில் – தேம்பா:12 60/1
பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம் – தேம்பா:12 70/3
சிலம்பும் பசிய பொன் சிலம்போ சிறந்த சோர்தான் நதி சேர்ந்து – தேம்பா:19 31/2

மேல்


பசியா (1)

அல்கா திறத்து நாற்பது நாள் அருந்தா பசியா நெடு நெறி போய் – தேம்பா:19 34/3

மேல்


பசியும் (2)

பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/2
இன்னலும் பசியும் ஆற்றிடும் என்று ஈந்தனள் – தேம்பா:26 131/3

மேல்


பசியை (1)

பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை
தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/3,4

மேல்


பசு (4)

கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2
பயம் மிக பகை தோன்றாது பசு வரி புலியின் மேலும் – தேம்பா:14 115/1
ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு
கா மலிந்து விழுங்கல் கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 91/3,4
பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/2

மேல்


பசும் (6)

கருத்தில் ஒளித்த போது பசும் கலத்தில் ஒளித்த நீர் அது அறிந்து – தேம்பா:5 131/3
கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/2
வாள் கடைந்து அருந்தினால் போல் மதி சொரி பசும் பால் கற்றை – தேம்பா:16 3/3
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/4
பசும் பிடி சூழ வாட்டி படர் நெருப்பு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 152/4
பைம் மணி பசும் குடை பவள செம் குடை – தேம்பா:32 56/1

மேல்


பசும்பொன் (17)

கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
நீல் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பசும்பொன் நிலை விளக்கு ஆயிரம் வயிர – தேம்பா:2 45/3
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி – தேம்பா:4 46/1
விஞ்சு அவிர் பொன்னில் சீருள் விசித்து இது பசும்பொன் ஆமோ – தேம்பா:9 77/2
மீன் இழுக்குற எரி பசும்பொன் வெற்பு எனா – தேம்பா:9 114/2
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
பண்ணுக பசும்பொன் கொடிஞ்சி அம் தேரும் பண்ணுக புரவியும் செம் தீ – தேம்பா:14 44/2
பணி நிலை பசும்பொன் காளம் பதி மணி தீபமோடு – தேம்பா:16 4/3
ஒளி பட பசும்பொன் உலை பெய்து என – தேம்பா:20 84/1
கை உண்ட பசும்பொன் செங்கோல் கடிதலின் இறத்தல் நன்றே – தேம்பா:25 70/2
நகை பட பசும்பொன் வீக்கி நவிர் அணி அமைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/2
உள்ளம் காய்ந்து உளைய பசும்பொன் கோயில் ஒருங்கு அந்தோ – தேம்பா:29 19/1
பொன் ஆர் உலகு ஒப்ப பசும்பொன் இஞ்சி புகை தவழ – தேம்பா:29 20/1
ஒளி வளர் பசும்பொன் ஆதல் உண்டு என உரையின் கேட்டோம் – தேம்பா:29 119/2
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3

மேல்


பசும்பொன்னால் (1)

செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1

மேல்


பசை (6)

புனல் பசை இழந்த கானில் பொழி துளி உள்ளி வந்தால் – தேம்பா:19 8/1
கன பசை இழந்து தாமும் கார் திரள் கனன்று வேக – தேம்பா:19 8/2
இன பசை இழந்த தீயோர் இரவலர் தம்மை கண்டு – தேம்பா:19 8/3
மன பசை இழந்த கோரம் மானிய சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 8/4
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/2
அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை – தேம்பா:20 46/3

மேல்


பஞ்ச (1)

பஞ்ச அரங்கில் இன்பு அரங்கு பான்மையால் அடை வரத்து – தேம்பா:11 4/1

மேல்


பஞ்சம் (1)

பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/4

மேல்


பட்ட (21)

பட்ட ஆசை இரண்டு ஈர்த்து உளம் ஓங்க பல யாவும் – தேம்பா:4 54/3
மின் பட்ட மடந்தை விடங்கம் உறீஇ – தேம்பா:5 101/1
மன் பட்ட மணம் பெறுவான் முதலோன் – தேம்பா:5 101/2
மை பட்ட வளன் தனில் அஞ்சினன்-ஆல் – தேம்பா:5 103/4
சொற்றல் உற்றிட்ட அ சொல் செவி பட்ட போது – தேம்பா:9 13/2
கங்கை அம் சுழியினில் பட்ட கால் என – தேம்பா:9 109/1
பட்ட நோய் ஒன்றும் இன்றி பரிவு அற யூதர் வாழ்ந்தே – தேம்பா:14 34/4
செய் பட்ட வான் உலகும் வான் மீன் திங்கள் செம்_சுடரும் – தேம்பா:14 93/1
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும் – தேம்பா:14 93/2
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
செய் பட்ட வானவரும் திற முனி சொல் கேட்டு உவந்து – தேம்பா:15 6/1
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/4
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
விடம் புரை பட்ட காலால் வியன் தரு கெட்டது என்னா – தேம்பா:18 32/2
அருள் ஒன்றும் சார்ந்த நல்லோன் அரும் சிறை பட்ட போழ்தும் – தேம்பா:20 100/1
பட்ட செம் கதிர் மீட்டு அவை பானின் மேல் – தேம்பா:26 39/1
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/2,3
வேல் செய் ஆகுலத்து இருவர் முன் பட்ட நோய் விழுங்கி – தேம்பா:32 12/1
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும் – தேம்பா:32 89/3

மேல்


பட்டது (2)

உற்ற அழல் பட்டது ஒத்து உள் திகைத்து ஒப்பு இலாது – தேம்பா:9 13/3
பான்மையே சூசை புன்கண் பட்டது ஓர் நிலையில் கண்டோம் – தேம்பா:33 3/4

மேல்


பட்டதே (2)

துளைத்து எழும் நசையின் முந்நீர் சுழியில் நாம் பட்டதே போல் – தேம்பா:9 125/1
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல் – தேம்பா:33 6/1

மேல்


பட்டவை (1)

பட்டவை அறிந்து இனைந்தேனும் பற்று எலாம் – தேம்பா:31 98/1

மேல்


பட்டன (13)

நன் பட்டன தாள் நலம் வீட்டு நயம் – தேம்பா:5 101/3
மாறா மத கரி பட்டன வதை பட்டன வயமா – தேம்பா:14 58/1
மாறா மத கரி பட்டன வதை பட்டன வயமா – தேம்பா:14 58/1
வண்டு பட்டன இபங்கள் பட்டன அயங்கள் பட்டன வளர்ந்த தேர் – தேம்பா:16 37/1
வண்டு பட்டன இபங்கள் பட்டன அயங்கள் பட்டன வளர்ந்த தேர் – தேம்பா:16 37/1
வண்டு பட்டன இபங்கள் பட்டன அயங்கள் பட்டன வளர்ந்த தேர் – தேம்பா:16 37/1
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/2
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/2
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/2
தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/3
தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/3
தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/3
கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/4

மேல்


பட்டனர் (2)

கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/4
தீய பட்டனர் தேவர் ஒத்தார் எனப்படுவார் – தேம்பா:29 102/4

மேல்


பட்டனன் (1)

பின் பட்டனன் வான் பெறும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 101/4

மேல்


பட்டார் (4)

புன்மை பட்டார் கொண்டவை வெஃகி பொருள் கொண்ட – தேம்பா:4 49/1
தன்மை பட்டார் யாவையும் உண்ணார் தரல் செய்யார் – தேம்பா:4 49/2
முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1
நதி தள்ளி நீந்து அறியா சுழி பட்டார் போல் நைந்து எசித்தார் – தேம்பா:30 10/1

மேல்


பட்டால் (2)

பொறி பட்டால் அலர் பூ நையும் போல் உளம் அழுங்க வாடி – தேம்பா:20 107/2
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/3

மேல்


பட்டான் (4)

இன்மை பட்டான் சூசை உழைத்தே இனிது உண்பான் – தேம்பா:4 49/3
தனி பட்டான் சஞ்சோன் என்ன தாம் வய அரிகள் போல – தேம்பா:17 20/2
இனி பட்டான் என்று சீறி எண்_இலார் அவனை சூழ்ந்து – தேம்பா:17 20/3
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல் – தேம்பா:20 107/3

மேல்


பட்டிடும் (1)

நீறு பட்டிடும் நாள் பயன் தர வருவான் நிமலன் என்றது மறை அன்றோ – தேம்பா:31 89/4

மேல்


பட்டிமை (1)

அத்தனாது உரை கேட்டு அரும் பட்டிமை
மொய்த்த நாளி முகத்து அரில் முற்றிய – தேம்பா:23 42/2,3

மேல்


பட்டில (1)

கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/4

மேல்


பட்டிலது (1)

படு கணை அல்லது பட்டிலது ஒன்று இலதால் – தேம்பா:15 67/1

மேல்


பட்டு (64)

பைம்பொனால் இழைத்த சிகரம் வான் ஒட்ட பட்டு என அ உலகத்தோர் – தேம்பா:2 41/3
நன்மை பட்டு ஆர்ந்து ஏற்குநர் உய்வான் நனி ஈவான் – தேம்பா:4 49/4
மை பட்டு இளகும் சேற்றில் உலா விண் மணி மாலி – தேம்பா:4 55/1
செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/2
பொய் பட்டு அயரும் புன் பொருள் மேல் ஐம்பொறி விட்டால் – தேம்பா:4 55/3
மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/4
மொய் பட்டு அலை நீர் முடுகும் தலம் மேல் – தேம்பா:5 103/1
மெய் பட்டு எதிர் அற்று ஒளிர் மின் கொடியை – தேம்பா:5 103/2
கை பட்டு உறல் ஓர்ந்து களித்து எவரும் – தேம்பா:5 103/3
கண் பட்டு உறங்க கண்டேனோ கருணாகரனே களி கடலே – தேம்பா:10 138/1
புண் பட்டு உளையும் நெஞ்சிற்கு ஓர் பொருவா மருந்தே அருள் அன்பே – தேம்பா:10 138/2
மண் பட்டு அலையும் கடல் அன்ன மருள் என் நெஞ்சிற்கு உயிர் நிலையே – தேம்பா:10 138/3
எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4
மலி நிழல் பட்டு அலர் மலரின் நொய் அம் சேயின் மழ வினையும் – தேம்பா:13 6/1
பொலி நிழல் பட்டு அலர் பூம் கொம்பு ஒத்தாள் நொய்வும் புரை வினையால் – தேம்பா:13 6/2
அலி நிழல் பட்டு எரி எசித்தார் நாட்டின் சேணும் ஆய்ந்த வளன் – தேம்பா:13 6/3
புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
பானும் பானொடு பாசறை பட்டு அழும் – தேம்பா:13 39/1
சூசை பட்டு அய்ய சுழியின் மூழ்கலின் – தேம்பா:14 12/2
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
மிக பட்டு உயர் வல் இறையோன் விறலால் கரை சேர்ந்தவரே – தேம்பா:14 70/1
நக பட்டு ஒருங்கே நவைப்பட்டு உடன்ற நண்ணர் கடலுள் – தேம்பா:14 70/2
புக பட்டு அழிக்கும் வினையின் பொலிசை காண்-மின் என்பார் – தேம்பா:14 70/4
ஆதியை பழித்து காமத்து அசனி பட்டு எரிகின்றாரும் – தேம்பா:14 112/1
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
கேடக விளிம்பில் பட்டு கீழ் சரிந்து எருத்தின் மூழ்கி – தேம்பா:15 87/3
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
தொனி பட்டு ஆர்த்து அரிய போரை தொடங்கினார் வயிர தோளார் – தேம்பா:17 20/4
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/2
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
படம் புரை பொறித்த மாமை பட்டு அற இலையும் இன்றி – தேம்பா:18 32/1
நறை பட்டு ஆவி செய் நல் அகில் வெந்த-கால் – தேம்பா:20 82/1
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
துறை பட்டு ஆணரன் தானும் துளங்கினான் – தேம்பா:20 82/3
தீய தன்மை இலா சிறை பட்டு உறை – தேம்பா:20 88/3
களி பட்டு ஏற்றிய தேவன் செய் காட்சியால் – தேம்பா:20 90/2
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை – தேம்பா:20 90/3
வெளி பட்டு ஓத விளம்புதல் கேள் என்றான் – தேம்பா:20 90/4
எறி பட்டு ஆர் உயிர் பேர்ந்து என்ன இள_மகன் போதல் என்றான் – தேம்பா:20 107/4
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/3
மனைவியால் அடி பட்டு ஓடல் மனைவியை தலையில் தாங்கல் – தேம்பா:23 58/2
பற்றார் வெம் பகை பட்டு அற நான் ஆள் – தேம்பா:25 19/1
உள்ளிய உலகம் அஞ்ச உருமு பட்டு அன்ன மாண்டான் – தேம்பா:25 65/4
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
பருதி வாய் திறந்து அள் இருள் பட்டு என – தேம்பா:26 29/3
மெழுகினால் வனை பாவை தீ வெம்மை பட்டு உருகி – தேம்பா:26 61/1
பட்டு இலா கடை இலா பாவையார்கள்-தம் – தேம்பா:28 47/1
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 88/2
ஊர் ஆழி அகன்று இவர் போம் துயர் தீ பட்டு என்று உரு சிவப்ப – தேம்பா:30 11/1
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/4
காவி பட்டு ஒளிரும் கண்ணினார் காணி கற்பு அதே பளிங்கினும் நொய்தாய் – தேம்பா:30 143/1
ஆவி பட்டு அழுக்கு உற்று ஒழியும் என்று அறைவர் அரிய நூல் புலமையோர் என்றாள் – தேம்பா:30 143/2
ஆவி பட்டு ஒழியும் கற்பு அதே ஆகில் ஆண்மை கொண்டு உறுதியே நிற்ப – தேம்பா:30 143/3
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4
வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1
ஈறு பட்டு அனைத்தும் கற்றவர் சொன்னது இயம்புதும் என தொழுது உரைப்பான் – தேம்பா:31 89/2
மாறு பட்டு அழிந்த மனு_குலத்து அற நூல் வகுத்து அளித்து உற்ற பின் உலகம் – தேம்பா:31 89/3
அன்னார் வாழ உயிர் நொந்தேன் அயர்ந்தேன் நிந்தை பட்டு இறந்தேன் – தேம்பா:36 20/2
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/2
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2

மேல்


பட்டோம் (1)

பட்டோம் அந்தோ புன் நயன் நக்கி பர வீட்டை – தேம்பா:28 114/3

மேல்


பட (146)

பட நாகம் தோல் உரித்த பான்மையின் கல் ஊடு உரிஞ்சி – தேம்பா:1 60/1
குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/2
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
பொன் தெளித்து எழுதும் பட பொற்பினான் – தேம்பா:4 17/2
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
பனி பழித்த பயன் பட யாவரும் – தேம்பா:4 62/2
அளிப்பட வந்த ஏவல் உணர் அளி பட விண்ட வாகை வளன் – தேம்பா:5 129/1
இனத்தில் இரிந்து பேரும் இல இளி பட வந்த வாரி என – தேம்பா:5 137/3
இசை பட ஒன்றி ஈர் அறமும் எவர்க்கும் இலங்கும் ஆடியினர் – தேம்பா:5 140/1
நசை பட நின்ற ஈசன் அடி நயப்பில் வணங்க வீழும் முறை – தேம்பா:5 140/2
தொகுத்தனர் எங்கும் யாரும் இல துணை பட ஒன்றி ஏகு அணிகள் – தேம்பா:5 142/3
துன்னியது ஓர் ஆவி பட தூய பளிங்கு ஆசு உறும் என்று – தேம்பா:6 4/2
பொய் என படர் புழை பட குடைந்த புண் உடலை – தேம்பா:6 68/1
தாறு இறந்த தடம் பட ஆழ்ந்தனன் – தேம்பா:7 52/4
நிறை பட சிறப்பொடு நிமலன் செய் அருள் – தேம்பா:7 80/1
அறை பட திரு உளம் அறிந்து இலாமையால் – தேம்பா:7 80/3
பொறை பட துறும் துயர் புகன்று தீர்க்கு இலாள் – தேம்பா:7 80/4
முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4
உம்பரிலும் அரிதில் தனை உயர்த்த நிலை அன்பு பட உணர்ந்து உணர்ந்தே – தேம்பா:8 12/1
திருத்தி வீழ்ந்தனன் சென்னி நிலம் பட
கருத்தில் ஆர்ந்த மறை கொழுகொம்பினான் – தேம்பா:8 95/3,4
கான் சொரிந்த கனி பட பாலொடு – தேம்பா:9 56/1
ஒளி பட உயர்ந்த பேறு ஒன்றும் இன்றியும் – தேம்பா:9 103/1
வெளி பட மனு புரம் வேய்ந்த நாயகன் – தேம்பா:9 103/2
நளி பட மலர் பதம் நயந்து சென்னி மேல் – தேம்பா:9 103/3
அளி பட இருத்தி யான் அணிதல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 103/4
கா முழுது அளி பட கலிகை விண்டு என – தேம்பா:9 106/2
வான் நலம் உளம் பட செவிகள் மாந்தினேல் – தேம்பா:9 107/3
ஏவுகின்ற வயத்து உள்ள உலகம் மூன்றும் எழில் பட முன் ஒன்றும் இலாது உள ஆக்கின்றோன் – தேம்பா:11 43/1
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
புது பட வேந்து உறீஇ பொலி தெரு-தொறும் – தேம்பா:12 28/1
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/2
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/3
மது பட மலர்ந்தன முல்லை வாய் எலாம் – தேம்பா:12 28/4
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:13 18/1
எல் இயல் பட சுடர் இரவில் தோற்றினார் – தேம்பா:13 19/1
பல்லியம் கடல் ஒலி பட முழக்கினார் – தேம்பா:13 19/2
படை நால் வகையும் குடைய பட மேல் பட கீழ் படவே – தேம்பா:14 65/3
படை நால் வகையும் குடைய பட மேல் பட கீழ் படவே – தேம்பா:14 65/3
எள்ளிய அரசு செய் இகல் பெயர் பட
விள்ளிய உளத்து உணர் வினை முடிக்குவான் – தேம்பா:14 83/3,4
தெவ் உலகு அருள் பட தெரிந்த சூழ்ச்சி வான் – தேம்பா:14 87/1
ஒரு பட உறவு நன்று என்று உடன்று தாம் செருக்கு உற்று இன்றே – தேம்பா:15 47/1
செரு பட வேண்டின் இன்றே செரு வரம் தருவல் என்பாய் – தேம்பா:15 47/2
மரு பட மலர்ந்த தாரோய் மருள் படாது அறைதி என்றான் – தேம்பா:15 47/3
சீரிடத்து உரிமை சொல்வேன் செரு பட வம்-மின் என்ன – தேம்பா:15 54/3
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
வசி பட வளைத்தன விசிகம் ஏற்றலும் வயப்பட வகுத்தலும் அறிகு இலா கழு – தேம்பா:15 75/2
சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3
சுசி பட அறுத்தன துணிகள் மேல் திசை துடிப்பன பறப்பன வெருவ நோக்கினார் – தேம்பா:15 75/4
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/3,4
பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட
வரப்பு என அழல் பொறி தவழ மீ சுடர் வனப்பு என இமைத்தவன் அடியின் மேல் கணை – தேம்பா:15 80/2,3
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2
தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/3
வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4
வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/2
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால் – தேம்பா:15 138/3
தான் நலம் பட சொலி தானை மீட்டு வேய் – தேம்பா:15 139/2
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய – தேம்பா:15 145/1
விசை உண்டு உற வளையம் பட விசை அம் தனு வளைய – தேம்பா:15 145/3
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/3
முடியொடு முடி பட வரை முனைவன என – தேம்பா:15 170/1
பொறி பட பகழி மாரி போக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 42/1
பொறி பட பகழி மாரி புகுத்திய மதியான் தீர்த்தான் – தேம்பா:16 42/2
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ – தேம்பா:16 42/3
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/4
சாரர் சார்பு இழந்த வாசி தழல் பட தவறி தாவ – தேம்பா:16 46/1
ஓவி வாட்டிய உன் உடல் புண் பட
வாவி வாட்டிய கோடையின் மானிடர் – தேம்பா:18 52/2,3
வலம் பட கிடந்த அ வழியும் முன் நிலை – தேம்பா:19 39/1
நலம் பட காட்டிய சிறியர் நட்பு என – தேம்பா:19 39/2
வலம் பட செலச்செல அஃகி கோறு மா – தேம்பா:19 39/3
திலம் பட புகுந்து கல் சிலம்பில் செல்லும்-ஆல் – தேம்பா:19 39/4
பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4
முன் பட உரைத்த தன்மையின் அல்லோ முழுவதும் நாடு ஒழிந்து அல்லால் – தேம்பா:20 81/1
வில் பட வழங்கி வளம் பெறல் அரிய வினை என அதிட்டனும் கூற – தேம்பா:20 81/2
மல் பட நிமலன் செய் அருள் தன்னால் வரும் பகை திரு நலம் பயத்தல் – தேம்பா:20 81/3
நல் பட அருளி கேள்-மின் நீர் என்ன நறு மலர் உயர்த்தனன் நவின்றான் – தேம்பா:20 81/4
ஒளி பட பசும்பொன் உலை பெய்து என – தேம்பா:20 84/1
தெளி பட சிறை பெய்தன ஆணரன் – தேம்பா:20 84/2
களி பட கருத்து ஏந்திய காட்சியால் – தேம்பா:20 84/3
பட நடை பொறித்த நச்சு பாந்தளின் உருவில் கான்ற – தேம்பா:22 20/3
ஈமம் சேர் மாலை ஆக இழி பட கழுதை சேர்ந்தோன் – தேம்பா:23 61/1
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
கொழுந்து விட்டு அழன்று அரசு அடியில் கூர் பட
விழுந்து விண் தரள் கெட வெறி ஒருங்கும் ஆர்ப்பு – தேம்பா:23 122/2,3
மிக்கு அரி திரள் பட வெற்றி வெற்றி என்று – தேம்பா:23 123/2
விரதமே கது விடா புரிசை மேல் பட
பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/3,4
கெலி பட கனி எந்தை கிளைத்த சொல் – தேம்பா:24 65/1
கலி பட கலங்கி கடி ஈட்டமே – தேம்பா:24 65/2
வலி பட கனம் கால் இடி மான ஆர்ப்பு – தேம்பா:24 65/3
ஒலி பட கனல் ஊடு உற வீழ்ந்ததே – தேம்பா:24 65/4
ஆரியர் தொழில் என அரசியல் பட
பூரியர் தொழிலினை புகன்றுளாய் அரோ – தேம்பா:25 52/3,4
உரமும் அற்றனர் நிரை துமிந்து உடல் உதரம் அற்றனர் உயிர் பட
சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர் – தேம்பா:25 76/2,3
கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3
நின் தன் வாய் மொழி என் செவி நேர் பட
என்-தன் வாய் உறை என் மகவு இன்பு உறீஇ – தேம்பா:26 37/1,2
படும் சொல் கொண்டு உளம் பனி பட குளிர்ந்து இனிது உரைப்பான் – தேம்பா:27 22/4
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2
பைத்தது ஓர் அரவு உரு பட வந்து ஆயதே – தேம்பா:27 112/4
எ பொருள் அனைத்தும் எ உலகு அனைத்தும் இடைவிடா நிறை பட நின்றே – தேம்பா:27 162/1
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/2
பகை பட கலந்த வண்ணம் பழுது இல் ஓவியம் தோன்று ஆறும் – தேம்பா:28 16/1
நகை பட பசும்பொன் வீக்கி நவிர் அணி அமைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/2
வகை பட நரம்பின் பாலால் வந்த நோய் உரைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/3
தொகை பட பழகா தன்மை தொழில் எலாம் அரிய அன்றோ – தேம்பா:28 16/4
இனம் செயும் பயன் பட ஈட்டல் ஏலுமோ – தேம்பா:28 37/4
பொறி பட புழுங்கி கொழுந்து விட்டு எரிந்து புகை திரள் இருண்டு எழ மண்டி – தேம்பா:28 88/1
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின் – தேம்பா:28 150/3
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
முன் பட உரைத்த விஞ்சை மொழிகுதும் தளிர்ப்ப மீண்டே – தேம்பா:28 155/1
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 155/2
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/3
என விடை உரைத்த சூசை இயல் பட விரித்து சொன்னான் – தேம்பா:29 10/4
பட கை தொழுது இனி செய் பணியே பணிப்ப என நின்றான் – தேம்பா:29 52/4
துய் பட இனிய சொல்லால் சுட்டிய உணர்வில் தேற்றேன் – தேம்பா:29 112/1
ஏழ்பட வருடம் இவ்வாறு இயல் பட ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:30 1/1
போழ் பட கல்லும் செம் தீ புழுங்கிய வனம் போல் பாவத்து – தேம்பா:30 1/2
ஆழ் பட அழன்ற அ நாடு ஆரண அருவி பாய – தேம்பா:30 1/3
கேழ் பட மலர்ந்த சோலை கிழமையின் எழுவிற்று அன்றோ – தேம்பா:30 1/4
நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு – தேம்பா:30 87/3
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட
புதுப்பட வனப்பொடும் அரிதில் ஆக்கிய புழை குழல் குரல் கலம் உளரி வாய்த்தன – தேம்பா:30 89/2,3
ஒளி பட படும் கேவணம் நிறை மணி ஒப்ப – தேம்பா:31 5/1
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை – தேம்பா:31 5/3
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/4
அனையவும் பட வளர் அஞரில் விம்மினார் – தேம்பா:31 23/4
எல் ஒளி பட மலர் கஞ்சமே என – தேம்பா:31 95/1
அல் ஒளி பட துளி அளித்த காந்தம் போல் – தேம்பா:31 95/3
பாங்கு இயன்று அரசு கொள்ள பல பிணி பட செய்தானே – தேம்பா:33 2/4
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை – தேம்பா:34 11/2
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/2
மண் பட உலகு எலாம் விற்ப வாய்த்தன – தேம்பா:36 123/1
புள் பட பறந்த வான் பொருநர் ஏந்தினார் – தேம்பா:36 123/4

மேல்


படங்கு (1)

கை படங்கு அமரும் தக காந்தனும் – தேம்பா:32 7/1

மேல்


படத்தில் (2)

ஆக்கிய படத்தில் ஆர்த்த கார் முகில் விட்டு அடைத்தனன் மதுகையின் வல்லோன் – தேம்பா:14 45/4
மாற்றார் உடல் படத்தில் அவர் தம் கையால் வடி உதிரத்து – தேம்பா:16 56/1

மேல்


படத்தின் (2)

நீல் நிரைத்து எழுதிய படத்தின் நேர் உடு – தேம்பா:1 40/1
புரு வளர் கதிர்கள் கோலால் பொறித்தது ஓர் படத்தின் சாயல் – தேம்பா:9 79/1

மேல்


படத்து (3)

மாலை தூண் உச்சி விரித்த நீல மணி படத்து
வேலை தாளம் என விளக்கு மீன் பூம் பந்தர் கீழ் – தேம்பா:16 55/1,2
ததை ஒளி மரகத படத்து தைத்து இருள் – தேம்பா:17 2/2
அணி நிறத்த சினை படத்து ஆர் ஒளி – தேம்பா:18 56/1

மேல்


படத்தை (4)

நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால் – தேம்பா:13 11/3
வெள்ளி அன்று உதித்து இருள் படத்தை மேதினி – தேம்பா:17 1/3
பால் வழி சுவை என படத்தை தீட்டிய – தேம்பா:22 31/1
பார் முகத்து இரவு இருள் படத்தை நீத்து என – தேம்பா:30 50/2

மேல்


படப்பட (1)

படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/3

மேல்


படபடவென (1)

படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3

மேல்


படம் (21)

மேல் வளர் அலர் படம் விரித்து வீணை செய் – தேம்பா:1 46/1
துலங்கு ஒளி படம் உயர் தோன்று இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/4
பருதி ஏந்து படம் படரா முனர் – தேம்பா:13 37/3
ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4
படம் புரை பொறித்த மாமை பட்டு அற இலையும் இன்றி – தேம்பா:18 32/1
படம் புரையின் தீட்டிய பொன் பாங்கார் நோற்ற பான்மை அதோ – தேம்பா:20 18/3
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/3
அளி ஆர் அலர் அரவே படம் அனை ஆட்டின பலவும் – தேம்பா:21 33/1
படம் புனைந்து எழுதிய பாங்கின் பங்கய – தேம்பா:26 118/1
படம் புனைந்த பூம் சுனை நாட்டின் மூதூர் பார் முகமோ – தேம்பா:27 38/1
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம் – தேம்பா:28 3/1
பரம்பை போர்த்து உள் தசை நிரப்பி படம் மேல் மயிர் பொலிய – தேம்பா:28 20/2
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1
எள் ஆர் வினை இரு கண் படம் மேல் கண்டான் இவன் தாதை – தேம்பா:29 49/3
மெய் நினைந்து பொய் விளைத்து எழுதிய படம் போல – தேம்பா:29 105/1
படம் புரை அருள் எழில் பரப்பினாற்கு இவை – தேம்பா:29 121/3
படம் புனைந்து எழுதிய பரப்பிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 51/4
வான் நலம் கொள் படம் உயிர் பெற்று என்ன வளர் கல்லியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/2
துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/4
பாய் ஓர் செந்நீர் கொண்டு உனது அங்க படம் மீதே – தேம்பா:35 65/1
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/2

மேல்


படமே (2)

கோல் வழி படமே போன்று கூ எலாம் கேழ்த்தது என்றான் – தேம்பா:12 18/4
படமே எழுதி படர் பங்கயம் நீள் – தேம்பா:31 47/1

மேல்


படமோ (1)

மை இலா மலர்ந்த கொம்போ வரைந்த நல் படமோ தோன்றி – தேம்பா:34 20/3

மேல்


படர் (50)

பால் மணி பரும் வயிடூரியம் படர்
வான் மணி மாணிக்கம் வைக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 31/3,4
ஆதி தன் மறை இவை அனைத்தும் மேல் படர்
கோது இல் நன் உதவி செய் கொழுகொம்பு ஆகி வான் – தேம்பா:3 6/2,3
நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1
இளைத்தன திரு கொடு வளரும் மாட்சியை இயற்றிய முகில் படர் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 24/4
படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று – தேம்பா:5 88/3
பொய் என படர் புழை பட குடைந்த புண் உடலை – தேம்பா:6 68/1
தண் படு கொழுகொம்பு ஊன்றி தலை படர் வல்லி அன்ன – தேம்பா:7 2/1
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
பல்லவ மரமும் மேல் படர் பொன் வல்லியும் – தேம்பா:7 82/2
அரிய மறை கொழுந்து என மேல் படர் தர ஈங்கு ஒர் கொழுகொம்பு அன்னவட்கே – தேம்பா:8 15/1
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/2
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
மேய்மையோடு உயர்ந்த வேதம் மேல் படர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:12 73/3
ஆரணம் எழுந்து படர் கொம்பு அனைய மார்ப – தேம்பா:12 91/1
இரங்கு படர் கான் எவையும் நைந்து அழுது இரைக்கும் – தேம்பா:14 1/1
தரங்கு படர் வேலையில் தளம்பி அலை நெஞ்சார் – தேம்பா:14 1/2
அரங்கு படர் வான் தொழும் அருள் குழவி ஏந்தி – தேம்பா:14 1/3
குரங்கு படர் காட்டு நெறி கொள்ள வலம் உற்றார் – தேம்பா:14 1/4
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/4
பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ – தேம்பா:15 70/3
கதம் மிக படர் இரதமும் அதிர்குப கழல் புடைத்தனன் அழல் எழ அளவு அற – தேம்பா:15 162/1
கரை இல படர் கடலே கதி உயிர் பெறு கரையே – தேம்பா:15 184/2
பணை நிலை புரவி ஆல படர் ஒலி களரி மூதூர் – தேம்பா:16 1/3
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/4
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
உம்பியும் படர் வழி உவந்து போயினார் – தேம்பா:27 46/4
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர் நிழல் மங்கா யாண்டும் – தேம்பா:27 75/3
பரப்பு அற இவுளி பாய்ந்து படர் துகள் போரும் மற்ற – தேம்பா:28 13/2
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1
சொறி படர் அரியும் உரகமும் மலமும் சுடச்சுட அமிர்து என ஊட்டி – தேம்பா:28 95/1
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
பொறி படர் கொழுந்தின் கனன்ற கூன் இரும்பால் புண்பட உடல் எலாம் கீறி – தேம்பா:28 95/3
செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4
பாறு பூதி படர் கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 98/4
பசும் பிடி சூழ வாட்டி படர் நெருப்பு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 152/4
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2
பார் மீது ஆடிய படர் இ ஆலயமே – தேம்பா:31 10/4
படமே எழுதி படர் பங்கயம் நீள் – தேம்பா:31 47/1
பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/4
பார் எல்லை அல்லது இல படர் இலுசி தானியம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/4
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4
பண் நிற வாய் வண்டு ஆர்க்கும் பனி பூ நாற படர் மழை மின் – தேம்பா:36 94/1

மேல்


படர்தரு (1)

பார் கெழு மடந்தை ஈன்ற படர்தரு கை தாய் ஆம் வான் – தேம்பா:18 26/1

மேல்


படர்ந்த (14)

பல் நிறத்து அலர்ந்த பூ படர்ந்த கா-இடை – தேம்பா:1 51/2
தூண் தொடர் பொலிந்த முகட்டு உயர் விளங்கும் தூய பொன் தகட்டு மேல் படர்ந்த
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/1,2
பைம்பொன் சிலம்பும் பல கிண்கிணியும் படர்ந்த
அம் பொன் சிலம்பும் மணிமேகலையோடு பொற்பு ஆர் – தேம்பா:5 80/2,3
பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1
மிளகொடு படர்ந்த மெல் நீள் கொடியின் மேல் ஊஞ்சல் ஆடி – தேம்பா:12 20/3
தெள் உற மின்னி ஆர்த்த செல் உறும் படர்ந்த நெற்றி – தேம்பா:20 32/1
பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி – தேம்பா:20 43/1
சிறையோடு பறந்த பறம்பு எனவோ திறலோடு படர்ந்த விசும்பு எனவோ – தேம்பா:24 29/1
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர்ந்த தண் நிழலோடு ஒத்தார் – தேம்பா:26 4/1
பணி தகு பயிற்றல் வேண்டா படர்ந்த அன்பு உணர்வினோற்கே – தேம்பா:27 15/3
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
பத்திய மணி விழ படர்ந்த கேவணம் – தேம்பா:31 18/1
பைம் பொடி அலரும் சிந்த படர்ந்த வான் மிரண்டு மீன்கள் – தேம்பா:36 90/3

மேல்


படர்ந்ததற்கு (1)

பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3

மேல்


படர்ந்தது (1)

ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/4

மேல்


படர்ந்தன (1)

படை என செரு பகை தர படர்ந்தன அல்லால் – தேம்பா:1 3/1

மேல்


படர்ந்தனவே (1)

கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4

மேல்


படர்ந்து (4)

தாம் குடி இருந்து மறை ஆம் கொடி படர்ந்து வளர் – தேம்பா:5 160/2
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/4
மிறையோடு விரிந்தன பொய் எனவோ விரைவோடு படர்ந்து பொதிர்ந்து பொர – தேம்பா:24 29/3

மேல்


படர (2)

பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
படர பொங்கி வரும் பகை பாசறை – தேம்பா:18 53/2

மேல்


படரா (1)

பருதி ஏந்து படம் படரா முனர் – தேம்பா:13 37/3

மேல்


படரும் (5)

பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும்
பூ வீற்று உறை நகர் ஆங்கு இரு பொழுது ஆயின இனிதால் – தேம்பா:2 65/3,4
நீர் மேல் படரும் சைவலமோ நீர் மேல் ஆடு குமிழிகளோ – தேம்பா:6 46/2
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/2
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும்
கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/2,3
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில் – தேம்பா:30 142/1

மேல்


படல் (3)

மறை படல் தகவு என மனத்தில் எண்ணலோடு – தேம்பா:7 80/2
கொல் செய் கோல் பாய்ந்த ஆறும் குறி படல் அன்றி காணா – தேம்பா:28 10/3
புழல் தர புண்பட்டு அங்கம் பொடி படல் இனிதோ நெஞ்சே – தேம்பா:28 133/4

மேல்


படலான் (1)

எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான்
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/2,3

மேல்


படலின் (1)

சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2

மேல்


படலை (12)

பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/2
அணி நிற படலை ஆக அறம் எலாம் சேர்த்த தன்மை – தேம்பா:7 61/2
கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை – தேம்பா:9 75/1
சால நல் கதிர் பொன் பற்றும் தட மணி படலை மற்ற – தேம்பா:9 75/2
ஈர் அற படலை கண்ணி ஏந்தும் இவர்க்கு இறைவன் அ நாள் – தேம்பா:26 5/3
கயில் துணை படலை அம் கலனின் சேர்ந்து இவர் – தேம்பா:26 17/1
பல் மலர் படலை கண்ணி பல் அறம் புனைந்தாய் என்று – தேம்பா:26 92/2
நவ மணி வட கயில் போல் நல் அற படலை பூட்டும் – தேம்பா:26 116/1
படலை கதையாய் அறிந்தது அலால் பயனாய் கண்டது இலை – தேம்பா:28 29/2
பகை தக துகிர் துறை படலை முத்து எனும் – தேம்பா:28 50/1
வாடும் ஓர் மலரை சேர்த்திய படலை மாலையை கொணரவோ ஓடி – தேம்பா:30 141/1
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/2

மேல்


படலையாய் (2)

படலையாய் நயம் பீடை பயத்தல் வான் – தேம்பா:26 80/1
பன்னிய படலையாய் மேல் பண்பு எலாம் அடைந்த நாதன் – தேம்பா:30 133/1

மேல்


படலையின் (2)

இரு மணி படலையின் இருவர் வாழ்ந்து உராய் – தேம்பா:27 57/1
இரு மணி படலையின் இருவர் சேர்த்து அலர் – தேம்பா:27 109/3

மேல்


படலையினான் (1)

பார் ஏந்தி அணி திலதம் என நல் சீல படலையினான் – தேம்பா:20 28/4

மேல்


படலொடு (1)

படலொடு மேகம் மலிந்த பருப்பதம் ஒத்து – தேம்பா:15 66/2

மேல்


படலோடு (1)

பொரு யானைகள் கதை வீசிய பொருவா விசை படலோடு
அருகு ஆயின படை யாவையும் அடி நூறின பொருதே – தேம்பா:15 147/3,4

மேல்


படவும் (1)

படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3

மேல்


படவே (5)

காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே
தாது-இடை ஊர் அமுது என நீர் தட கண் பெய்து உளம் மலர்ந்து – தேம்பா:6 16/2,3
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
படை நால் வகையும் குடைய பட மேல் பட கீழ் படவே
புடை வாங்கு அலையோடு அலைய பொலி ஆர்ப்பு உலகில் பொருவா – தேம்பா:14 65/3,4
விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4

மேல்


படவோ (2)

சோரி எழும் துமிதம் படவோ சுடர சுழல் ஒற்றை உருள் – தேம்பா:15 104/3
இன்று நீ உலகம் கூச இ துயர் படவோ அஞ்சி – தேம்பா:35 53/1

மேல்


படா (7)

வாய் படா நுழை பளிங்கின் வாய் கதிர் – தேம்பா:10 95/1
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/2
ஆய் படா வயத்து அமலன் தோன்றினான் – தேம்பா:10 95/4
படா வியந்தரத்துள் வஞ்சம் பழுத்த கூர் அறிவின் வல்லான் – தேம்பா:23 21/3
படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4
துகைத்த நோய் தணிவும் தொகையும் படா
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு – தேம்பா:33 16/1,2
சார் வயின் படா தயை தானம் அன்பு அருள் – தேம்பா:36 125/1

மேல்


படாது (6)

எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1
நோய் படாது அரும் கன்னி நூக்கு இலாது – தேம்பா:10 95/3
பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1
மரு பட மலர்ந்த தாரோய் மருள் படாது அறைதி என்றான் – தேம்பா:15 47/3
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/3

மேல்


படி (23)

பூமலி சேக்கை மேல் பொலிந்து நூல் படி
பா மலி பதத்து அறம் பழிச்சி பங்கய – தேம்பா:1 56/1,2
படி செயும் திரு நக பயன் பகுக்குவாய் – தேம்பா:5 50/4
பைம் தாள் உயர் தாமரை போல் பிறை மேல் படி பொன் பதத்தாள் – தேம்பா:9 15/1
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/2
படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா – தேம்பா:14 113/2
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
படி முழங்கின ஒலி நிகர்ந்தில பருபதங்களும் அதிரவே – தேம்பா:15 151/3
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
அப்பால் வரித்த படி அதர் வர வாணிகர் கண்டு – தேம்பா:20 63/2
உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/3
உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/3
உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/3
படி கொண்டான் பகை கொண்டான் பகர்வு அரிய அஞர் கொண்ட – தேம்பா:23 76/2
படி நடுக்கிய வெம் பழி பேய் எலாம் – தேம்பா:24 57/3
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1
தீத்தன் கை பணிய படி சேர்ந்த-கால் – தேம்பா:32 8/3
தீ தன் கை பனிய படி சேர்ந்தவே – தேம்பா:32 8/4
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/4
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1

மேல்


படிக்கு (1)

ஆங்கு பொறித்த படிக்கு அவை கேட்ட முதிர் தாதை – தேம்பா:20 65/1

மேல்


படிக (1)

பொன் பரப்பில் பவள தூண் நிறுத்தி மற்று ஓர் புறம் படிக
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/1,2

மேல்


படிகம் (1)

தன் முகம் படிகம் இன்றி தரணியில் காண்பான் இல்லை – தேம்பா:26 113/1

மேல்


படிகுவர் (1)

பந்தினை வனைகுவர் படிகுவர் எறிவார் – தேம்பா:2 54/2

மேல்


படித்த (2)

படித்த நூல் அவை பயன்பட விரித்து உரைப்பவர் போல் – தேம்பா:1 4/1
படித்த விஞ்சையால் பணிந்த மெய் இறைவனை பழித்து – தேம்பா:5 3/3

மேல்


படிந்து (1)

பகை செய்வார்க்கு இடி என படிந்து போற்றிய – தேம்பா:3 8/1

மேல்


படிய (5)

பணித்த பூம் புகை குழல் படிய சூடுவார் – தேம்பா:1 54/4
படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன் – தேம்பா:5 113/3
பைம் பொறி எயிலின் வாய் படிய பூட்டி உள் – தேம்பா:20 126/2
படிய ஓர் கைம்மாறோ சீர் பாதி இட்டு இறைஞ்ச என்றான் – தேம்பா:27 71/4

மேல்


படியின் (2)

படியின் அனையவர் உதவிய நலம் மலி பரவை இவள் என மொழிகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 67/4
பாரான் எனும் நாமன் அகல் படியின்
வேர் ஆடிய மூ இலை வேலுடன் ஓர் – தேம்பா:15 30/2,3

மேல்


படியே (2)

பூசை எழுந்த நறா மது அம் புகழ் பூசல் தரும் படியே
சூசை எழுந்து உயர் நாயகி தன் துதி தூவி அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 74/3,4
பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/4

மேல்


படியொடு (1)

படியொடு பிரி பருப்பதம் என விழுவன அசனியின் – தேம்பா:15 170/3

மேல்


படிவர் (1)

பார் நலம் துறந்து இங்கு ஆர்ந்த படிவர் எண் இன்றி வைகி – தேம்பா:30 63/3

மேல்


படின் (1)

சலம் புரி வலையை வைக்க தளை படின் பிரிதல் ஆற்றா – தேம்பா:28 154/2

மேல்


படு (44)

பால் அன்பொடு தனி வாழ்வொடு படு நன்றியது அளவோ – தேம்பா:2 62/4
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4
மொய் படு வெண் திரை ஆழி மூழ்கி எழும் பதங்கனது – தேம்பா:6 9/1
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
கை படு நன்று உளம் ஏய்ந்து கைம்மாறாய் நன்று செயும் – தேம்பா:6 9/3
மெய் படு நல் முறை நீயே விதித்து அருள்தி என்று அறைந்தான் – தேம்பா:6 9/4
தண் படு கொழுகொம்பு ஊன்றி தலை படர் வல்லி அன்ன – தேம்பா:7 2/1
தெண் படு மது பூ வாகை சேர்த்த நல் துணைவனோடு – தேம்பா:7 2/2
வளம் படு என்-வயின் வைகும் நாதனே – தேம்பா:7 95/1
இளம் படு பேதை யான் தனிக்கில் ஈடு இதோ – தேம்பா:7 95/2
உளம் படு துயர் அத்து உறுதி செய்க எனா – தேம்பா:7 95/3
வளம் படு விழி சிவந்து அழுது வேண்டினாள் – தேம்பா:7 95/4
செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே – தேம்பா:8 14/1
மொய் படு பணி இனி முயல்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:8 24/2
கை படு தொழில் எலாம் கனிவொடு இயற்றினான் – தேம்பா:8 24/4
தண் படு மதுவொடு நறவு தாது அவிழ் – தேம்பா:9 101/1
கண் படு புனலினால் கழுவல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 101/4
படு விண் மழை தாங்கிடவும் பரிவு அற்றிடும் – தேம்பா:11 68/3
பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3
படு கணை அல்லது பட்டிலது ஒன்று இலதால் – தேம்பா:15 67/1
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
தக படு சுவை கொடு நிறைய ஆற்றில தருக்கொடு வர பசி அருளி நீக்கு என – தேம்பா:15 74/2
நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான் – தேம்பா:15 76/1
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2
தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/3
வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4
உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/2
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3
வரைத்த வயிர கவசமும் துணிபட படு பல் வாளி உரம் மூழ்கி விழ ஓவான் – தேம்பா:15 128/4
படு அ சிறை தலைவனாய் நிகலன் பார்த்திபன் – தேம்பா:15 133/2
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
கொலை படு செரு படை கொடுமை போல் கொலை குணித்து உயிர் செகுத்து அன பொறிகள் ஆக்கிய – தேம்பா:30 87/1
உலை படு நெருப்பினும் அழலு வேட்கையை உறுத்திய தவத்தினோடு அவிய மாற்றலின் – தேம்பா:30 87/2
நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு – தேம்பா:30 87/3
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4

மேல்


படுக்கும் (1)

பாசு சூழ் மணி சுவர் படுக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 29/4

மேல்


படுக (1)

புண் ஒன்றுபடல் நன்று என்றாய் புண் படுக என்ன எள்ளி – தேம்பா:29 110/2

மேல்


படுகு (2)

படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4
படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4

மேல்


படுத்தல் (1)

புண் மல்கும் துயர் படுத்தல் புதவு இடத்து பேய் அரசே – தேம்பா:28 81/4

மேல்


படுத்தி (1)

பண் கால் இசை படுத்தி பகர்ந்த உரை வளன் கேட்டு – தேம்பா:20 55/1

மேல்


படுத்திய (7)

இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச – தேம்பா:8 51/1
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/3
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
கண் சிறை படுத்திய நிழல் செய் கா-இடை – தேம்பா:20 9/1
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால் – தேம்பா:29 111/2

மேல்


படுத்து (1)

பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின – தேம்பா:20 9/3

மேல்


படுதல் (1)

படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4

மேல்


படுப்பதற்கு (1)

படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1

மேல்


படும் (49)

பொதிர் படும் மணி ஒலி பொருநர் சாய்தலோடு – தேம்பா:2 24/1
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/2
கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/3
அதிர் படும் வெருவு அற இனிதில் ஆர்த்தன – தேம்பா:2 24/4
பொய் படும் உலக வாழ்வின் பொருட்டு இலா மிடிமையோடு – தேம்பா:3 43/1
ஐ படும் விசும்பொடு எங்கும் அரசனாய் வணங்க செய்தான் – தேம்பா:3 43/4
விண் படும் உடுக்கள் சூழ்ந்த விரை கொடி கன்னி இவ்வாறு – தேம்பா:7 2/3
எண் படும் அளவு அற்று ஆய்ந்த ஈர் அறம் புனைந்த நாளில் – தேம்பா:7 2/4
மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/2
செய் படும் உலகினர் வணங்கும் சீர்மையாள் – தேம்பா:8 24/1
மெய் படும் அடிமை யான் வினை செய்வேன் எனா – தேம்பா:8 24/3
சிறை படும் கனல் சிக்கென வாய் கிழித்து – தேம்பா:8 94/1
உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல் – தேம்பா:8 94/2
அற படும் தவன் அன்பு மிகுந்து உயிர் – தேம்பா:8 94/3
புற படும் பரன் போதல் இருத்து இலால் – தேம்பா:8 94/4
நுண் படும் அனிச்சையின் நொய்ய சீறடி – தேம்பா:9 101/2
தெண் படும் மலர் இணை முத்தம் சேர்த்தி என் – தேம்பா:9 101/3
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
இலது ஆயினும் வரு வாளிகள் படும் அல்லதும் இலை-ஆல் – தேம்பா:14 53/2
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி – தேம்பா:15 172/1
கதிர் படும் வயலில் செந்நெல் காய்த்தன நாளில் ஓர் நாள் – தேம்பா:17 18/1
எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2
பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம் – தேம்பா:17 18/3
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4
படும் சொல் கொண்டு உளம் பனி பட குளிர்ந்து இனிது உரைப்பான் – தேம்பா:27 22/4
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
புற படும் புரம் புக்கு முன் ஆயவை – தேம்பா:27 83/3
இரு வகை படும் இ உயிர் விட்டு இடை – தேம்பா:27 88/1
வரு வகை படும் மற்று உயிர் தன் வினை – தேம்பா:27 88/2
ஒரு வகை படும் ஒப்பனை தீ உலகு – தேம்பா:27 88/3
அரு வகை படும் அல்லலில் வீயும்-ஆல் – தேம்பா:27 88/4
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி – தேம்பா:27 100/1
இல நலம் விற்கும் மாதர் இழி படும் நினைவு ஈது அன்றோ – தேம்பா:27 151/2
படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1
பார் மீது ஆடிய வெருவே படும் நாளை என துயின்றான் – தேம்பா:29 72/4
படும் செம் தீ என பாசறை படுவதே என்றான் – தேம்பா:29 103/4
ஒளி பட படும் கேவணம் நிறை மணி ஒப்ப – தேம்பா:31 5/1
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை – தேம்பா:31 5/3
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/4
தனையர் ஈன்றனள் நான் என தாய் படும்
அனைய யாவும் அறிந்து அகத்து ஏங்குவேன் – தேம்பா:31 63/1,2
தூய் வரும் படும் துயர் அற இவன் பிணி சொல்வாம் – தேம்பா:32 108/4
விது படும் பத மென் மலர் சுந்தரி – தேம்பா:33 17/1
மது படும் கொடி வாட்டு இடர் முற்று அற – தேம்பா:33 17/2
பொது படும் தனி கோல் சுதன் போற்றினள் – தேம்பா:33 17/3
புது படும் பனி தேன் உரை போக்கினாள் – தேம்பா:33 17/4
நீண்டு நொந்து நின் தாதை படும் துயர் – தேம்பா:33 18/3

மேல்


படுமே (1)

வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4

மேல்


படுவ (2)

படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4
பாரின்-பால் நலம் படுவ கண்டு இறைஞ்சலே கல்வி – தேம்பா:27 26/3

மேல்


படுவதே (1)

படும் செம் தீ என பாசறை படுவதே என்றான் – தேம்பா:29 103/4

மேல்


படுவாய் (1)

பற்றார் பழையம் பழியை பரிவான் படுவாய் என்னா – தேம்பா:31 29/1

மேல்


படுவாரும் (1)

வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1

மேல்


படை (87)

புள் உலாம் விசும்பு-இடை-தொறும் பொரும் படை பொருவ – தேம்பா:1 1/1
படை என செரு பகை தர படர்ந்தன அல்லால் – தேம்பா:1 3/1
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை
பற்று இலார் வெரு உற பழக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/3,4
நல் நெடும் படை நடுக்கு உறீஇ வெருவிய தன்மை – தேம்பா:3 16/1
வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து – தேம்பா:3 22/3
படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2
மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/4
வெளிப்பட அன்று வேணும் என விழு படை அன்பு உலாவி உறு – தேம்பா:5 129/3
உள் படை பாய்ந்து அகன்று உடைத்த புண் எனா – தேம்பா:7 77/1
கண் படை கீறிய கருத்தின் நொந்து உளான் – தேம்பா:7 77/4
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை – தேம்பா:8 10/2
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/2
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ – தேம்பா:14 46/1
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
சிரம் அற்றனர் படை விட்டு எதிர் செரு உற்றனர் தெரியார் – தேம்பா:14 49/4
அழல கிடுகு அழல புதை அழல படை எவையும் – தேம்பா:14 54/3
நால் நேர் உள திசை எங்கணும் நானா படை நணுக – தேம்பா:14 60/1
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3
கொன்னே படை கொண்டு ஆருயிர் கொன்றான் கரம் குறிப்பார் – தேம்பா:14 61/4
படை நால் வகையும் குடைய பட மேல் பட கீழ் படவே – தேம்பா:14 65/3
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
நஞ்சு எஞ்சுக எய் படை ஞாஞ்சிலொடு – தேம்பா:15 27/2
படை உற்று எமை இன்று பகைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 34/4
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
தோல் பேர் படை ஓர் தொகை இன்றி வரும் – தேம்பா:15 40/2
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/4
செல் முகத்து உறையின் வை வேல் செரு படை மிடைந்தது என்னோ – தேம்பா:15 48/4
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை – தேம்பா:15 53/3
வளி முகத்து அழலின் பொங்கி வய படை எழுக என்றான் – தேம்பா:15 55/4
பீடை எழுந்து பெரும் படை வாடி அற – தேம்பா:15 65/3
சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3
பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான் – தேம்பா:15 76/1
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4
களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/4
தடித்தன கை படை தந்தன வாய் வழி தாவிய தம் உயிர் போய் – தேம்பா:15 103/2
இறை உற்ற இறுதலொடு வெருவுற்ற படை முடுகி எதிர் உற்ற கரி மதம் இலா – தேம்பா:15 118/1
கறை உற்றது இணையும் இல செயம் உற்ற அரசு படை கடை அற்ற கணை எழுதவே – தேம்பா:15 118/4
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் – தேம்பா:15 132/2
தட முகத்து எழும் படை தாக்கும் தன்மையின் – தேம்பா:15 138/2
கரி கெட படை எலாம் கலங்கி போர் கெட – தேம்பா:15 140/3
இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2
அருகு ஆயின படை யாவையும் அடி நூறின பொருதே – தேம்பா:15 147/4
உரிய நஞ்சு அரவு என இவர்ந்து அவன் உடல் பிளந்து எதிர் படை எலாம் – தேம்பா:15 157/3
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை – தேம்பா:15 166/1
மழை என தொடு கணையொடு பல படை வழி வகுத்து உயிர் அளவு இல அனிலம் முன் – தேம்பா:15 166/2
பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/4
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
அறுவன படை இனம் அழிவனர் பகையவர் – தேம்பா:15 171/3
சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம் – தேம்பா:15 173/2
ஆளும் கோன் இல அடல் படை வீரரும் இல எ – தேம்பா:16 13/1
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4
பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/4
அலை ஈன்ற படை திரளோடு அமலேக்கு எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 18/4
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல் – தேம்பா:16 25/2
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
உருள் தொடும் இரதம் ஆதி உள படை சிதைத்து மாய்த்தார் – தேம்பா:16 39/4
முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1
வாங்கினான் வயிர தண்ட வய படை என்ன சீறி – தேம்பா:17 21/2
புண் கிளைத்து ஒழுகு நெய்த்தோர் பொழி படை ஏந்தி நின்றார் – தேம்பா:20 50/4
தீங்கு அரும் படை ஒளித்தியேல் செயிர் புக வெல்வாய் – தேம்பா:23 89/4
மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய் – தேம்பா:25 53/2
நெய் உண்ட படை கொண்டு ஒன்னான் நிறை உயிர் உண்டு நானும் – தேம்பா:25 70/3
கரு தகும் வினைகள் பாவி கை படை பலவும் தோற்றி – தேம்பா:28 68/3
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
முந்து அழல் தறுகண் தூவ முரண் படை முரிக்கும் யானை – தேம்பா:29 38/1
பார் இறைஞ்சும் தேவர்கள் எம் படை முகத்து துஞ்சினரோ – தேம்பா:29 69/1
துஞ்சினரோ மற்று எவரும் தொழும் தேவர் நும் படை முன் – தேம்பா:29 70/1
கொலை படு செரு படை கொடுமை போல் கொலை குணித்து உயிர் செகுத்து அன பொறிகள் ஆக்கிய – தேம்பா:30 87/1
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/2
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ – தேம்பா:32 100/3
அரிந்த வெம் படை அணிந்த பொன் பணி நலம் என்பார் – தேம்பா:32 102/2
தீய் வரும் படை சிந்து செந்நீர் அரசு எனக்கு ஆய் – தேம்பா:32 108/1
வியப்போடு வணங்கு இகல் வெம் படை வெல் – தேம்பா:36 50/3
வேலை படை வேந்தர் எலாரும் எழீஇ – தேம்பா:36 62/3
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/4
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3

மேல்


படை-தமுள் (1)

பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/2

மேல்


படைக்கல் (1)

மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/2

மேல்


படைக்கல (1)

படைக்கல தகுதி போல பைதிரம் சிதைத்தது அன்றே – தேம்பா:14 23/4

மேல்


படைக்கலங்கள் (1)

பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4

மேல்


படைக்கலம் (2)

இருந்து அமர் படைக்கலம் இருக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 30/4
பின்றையும் உள பல பெரும் படைக்கலம்
இன்றியும் பொறுத்தலோடு இகல் வெல் பொறை – தேம்பா:35 12/2,3

மேல்


படைக்கு (1)

நஞ்சினால் உயிர் அருந்தும் நால் படைக்கு
அஞ்சு இலான் அறிவு அருள் வல் ஆண்மை ஈடு – தேம்பா:14 17/1,2

மேல்


படைகள் (4)

இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
ஓங்கினான் அரும் போராக ஒன்னலர் படைகள் எல்லாம் – தேம்பா:17 21/3
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/2

மேல்


படைகளும் (1)

சிறையுற்ற பறவை என விசையுற்ற அயமும் இல செரு உற்ற படைகளும் இலா – தேம்பா:15 118/3

மேல்


படைகளே (1)

வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4

மேல்


படைஞர் (1)

கூம்பிய படைஞர் மொய்ப்ப குழைவுற குலைந்து நின்றார் – தேம்பா:20 109/4

மேல்


படைத்த (6)

பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல் – தேம்பா:18 18/1
படைத்த நாதன் அருள் பயன் எய்தினான் – தேம்பா:26 30/4
ஓர் என்பான் உலக ஒருங்குடன் படைத்த பின் நீதி – தேம்பா:27 26/1
ஒக்க அது படைத்த காரணம் இன்றி ஒருங்கு தான் ஆதலும் நிலையே – தேம்பா:27 158/2
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர் – தேம்பா:28 72/1
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால் – தேம்பா:30 52/2

மேல்


படைத்தது (1)

படைத்தது இவறி படைத்தானை பகைப்பார் இங்கண் புகார் என்னா – தேம்பா:36 18/3

மேல்


படைத்தவன் (1)

படைத்தவன் தாய் அடி பணிந்து போற்றவும் – தேம்பா:8 25/1

மேல்


படைத்தன (4)

பார் படைத்தன திரு பற்று இலான் அருள் – தேம்பா:5 51/1
சீர் படைத்தன நலம் திளைப்ப கற்பு எனும் – தேம்பா:5 51/2
பேர் படைத்தன வரம் பெற தந்து ஆயினான் – தேம்பா:5 51/3
சூர் படைத்தன எனை துணை கொள்வு ஆம் அரோ – தேம்பா:5 51/4

மேல்


படைத்தனன் (1)

பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/3

மேல்


படைத்தனை (1)

அ பொருள் படைத்தனை அடைந்த மாண்பினர் – தேம்பா:6 29/3

மேல்


படைத்தாய் (1)

பார் ஆழி உரை கொண்டே படைத்தாய் ஓர் குறும் சூரல் பயனை கொண்டே – தேம்பா:8 8/1

மேல்


படைத்தார் (1)

பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4

மேல்


படைத்தானை (1)

படைத்தது இவறி படைத்தானை பகைப்பார் இங்கண் புகார் என்னா – தேம்பா:36 18/3

மேல்


படைத்தி (1)

தனை அனே உலகம் படைத்தி நின் கருணை தளிர்ப்ப நல் சுருதி நூல் உரைத்தி – தேம்பா:18 41/2

மேல்


படைத்து (6)

செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே – தேம்பா:8 14/1
பகை எலாம் பழித்து யாவும் படைத்து அளித்து அழிப்போனேனும் – தேம்பா:9 120/1
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4
ஆதி தன் அருள் இ தழலை நல்லவர்க்கும் ஆதர உதவியின் படைத்து
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/1,2
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
பகை அரசு ஒழித்து ஒன்றாய் நான் படைத்து அளித்து அழிப்ப வல்ல – தேம்பா:35 44/1

மேல்


படைப்பதற்கு (2)

படைப்பதற்கு அற துணை பணிக்குவாய் என்றாள் – தேம்பா:5 52/4
படைப்பதற்கு அரிய நல் பரிவின் தாதையும் – தேம்பா:29 124/1

மேல்


படைப்பதற்கே (1)

படைப்பதற்கே அரிய பொருள் கொண்டார்க்கு அல்லால் பயன் பயவா – தேம்பா:10 62/3

மேல்


படைப்பு (3)

நீதி இலா நவையுறும் முன் முதல் படைப்பு எம் உயிர் கொண்ட நிலைமை என்னோ – தேம்பா:27 94/4
ஆடிய கடவுள் அன்றி அனைத்துமே படைப்பு உண்டாகி – தேம்பா:28 61/1
திண் அவர் படைப்பு உண்டு ஆகி தேவர் என்று உரைக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 64/3

மேல்


படைப்புண்ட (1)

பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2

மேல்


படையர் (1)

படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3

மேல்


படையவர் (1)

அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2

மேல்


படையால் (1)

கூடு ஆர் படையால் புவி கூசினதே – தேம்பா:36 64/4

மேல்


படையின் (3)

கை வரும் படையின் சால்பில் கலக்கு உறீஇ பகைத்தது என்னோ – தேம்பா:15 45/3
கூற்று அலாது இணையா வேலோன் கூறுவான் படையின் வெள்ளம் – தேம்பா:15 50/3
மழையின் வழி வழி இடியின் மலியன படையின் வழி வழி எரி மனத்து – தேம்பா:24 42/3

மேல்


படையே (1)

தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4

மேல்


படையை (4)

பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
மண் புலன் மொய்த்த வாரி மறித்து என படையை போக்கா – தேம்பா:15 44/3
இருள் தரும் ஆதரவாக எதிர்ந்த இரா எனும் மேல் படையை
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/2,3
ஊனில் நின்று இழிந்த செந்நீர் உக கடல் படையை வென்றார் – தேம்பா:30 132/4

மேல்


படையோடு (1)

ஏர் மீது ஏந்தும் படையோடு இமைப்பில் சிதைந்தான் அழிந்தான் – தேம்பா:14 67/4

மேல்


படையோய் (1)

வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/4

மேல்


படையோன் (1)

நீர் ஆழி வழி வகுத்தாய் நெடும் படையோன் பணி கொண்டே நில்லா வான் மீது – தேம்பா:8 8/2

மேல்


பண் (59)

பா சிலம்புவ சிலம்ப பண் புகழ் – தேம்பா:1 26/3
பண் கனிந்த நரம்பு உளரி பாண் இசைகள் பாடல் எனா – தேம்பா:1 63/1
பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க – தேம்பா:5 4/1
பண் ஆவி ஆய குரலாட்கு ஒரு பாங்கு நன்றோ – தேம்பா:5 84/4
பண் கனிந்த நின் சொல்லால் பாசறை செய் மருள் தீர்த்தாய் – தேம்பா:6 17/4
பண் செயும் மொழியாள் மாட்சி பற்றிய துயர்கள் ஆற்ற – தேம்பா:7 68/3
பண் கொடு உண்ட செவி பயன் பாடு எனா – தேம்பா:9 57/2
பண் என சொன்ன தீம் சொல் பயன் உணர்ந்து அரிய அன்பால் – தேம்பா:9 118/1
பண் தமிழ் உரைத்ததே போல் பயன் பகர்ந்து இளவல் காண – தேம்பா:9 133/3
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1
பண் இன் ஓதையும் பண்ணின் பா இசை – தேம்பா:10 105/1
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/4
பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம் – தேம்பா:12 70/3
பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1
பண் கனிந்து இசைத்ததே போல் பாகினும் இனிய சொல்லால் – தேம்பா:15 180/2
வானோர் அவை கேட்ட களிப்பின் பொங்கி மணி பண் யாழ் – தேம்பா:16 59/2
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத – தேம்பா:19 21/1
பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின – தேம்பா:20 9/3
பண் சேர் இசை பறவை பாடி தவம் சேர் பதி சேர்ந்து – தேம்பா:20 12/3
சொல் கலத்து இனிய பாடல் தொடர்ந்த கின்னரம் பண் மற்று அ – தேம்பா:20 36/2
பான் நிறத்து இனிய பண் சேர் பாடல் கேட்டு ஒல்கி பார்த்தான் – தேம்பா:20 39/4
பண் கிளைத்த இசையின் பாடல் பணித்த மற்று அரிவையாரும் – தேம்பா:20 50/1
பண் கால் இசை படுத்தி பகர்ந்த உரை வளன் கேட்டு – தேம்பா:20 55/1
பண் மேல் உரையோர் பனி மேல் அருளோர் – தேம்பா:22 4/3
பண் பொழி உரையின் நாதன் பணிந்து இவர் வாழ்த்தி சொன்னார் – தேம்பா:25 90/4
பண் கவர் மொழி நல் கன்னி பயன்பட எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 11/2
பண் கனிந்த இசை கொடு பாடினர் – தேம்பா:26 83/2
பருகு தேனினை கான்று என பண் இசைக்கு – தேம்பா:26 89/1
பண் நரம்பு இளகி ஏங்கும் பரிசொடு விம்மி சொல்வான் – தேம்பா:26 97/4
பண் நிற கிளவியால் யான் பழம் பழி களங்கம் தீர்ந்தேன் – தேம்பா:26 100/4
பண் நிறத்து இசைகளை பாட வானவர் – தேம்பா:26 138/3
நரல் வாய் பண் கீதம் எழும் காலிலேய நாடு உளதே – தேம்பா:27 37/4
பண் அழகு ஆம் இன் குரல் போல் அழகு ஆம் நாவில் பணி சொல்லே – தேம்பா:27 40/1
பண் நடையால் ஆடல் என பரிவு அற்று இங்கண் – தேம்பா:27 61/1
பண் வழி மொழியினாள் பரிந்து உண்டாள் அது – தேம்பா:27 115/2
பண் செய் பா அகப்படாத உயர் இறைமையை உணரா – தேம்பா:27 167/3
போது அம் கையார் உளரிய பண் புழுங்கி செய் கொலையோ – தேம்பா:28 31/1
பண் துளி உரையின் சொன்ன பயன் எலாம் உண்ட யாரும் – தேம்பா:28 157/2
பண் மறைத்து இனிதின் நீயே பணித்த சொல் மறுக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 7/1
பண் தொழும் உரைக்கு உரை மறுக்கும் பாலதோ – தேம்பா:29 31/2
பண் முழுது இறைஞ்சும் நின் சொல் பார்த்திபன் மறுக்கல் செய்யான் – தேம்பா:29 47/1
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1
பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/4
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன – தேம்பா:30 159/1
பண் உள் ஓதையின் பனி மொழி மது உக பணித்தான் – தேம்பா:31 8/4
பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார் – தேம்பா:32 90/1
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4
பண் குடைந்த சொலாள் பணிந்து ஏங்கினாள் – தேம்பா:36 4/4
பண் தாவிய பாய் வய மா குரமே – தேம்பா:36 67/3
பண் நிற வாய் வண்டு ஆர்க்கும் பனி பூ நாற படர் மழை மின் – தேம்பா:36 94/1
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3

மேல்


பண்செய் (1)

பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு – தேம்பா:17 4/2

மேல்


பண்ட (1)

பண்ட நாள் சிறைப்பட்டு உறை தானியல் – தேம்பா:9 48/2

மேல்


பண்டி (1)

வாட்டு அரும் தவத்தின் பண்டி மதித்தகன் கதியில் சேர்ப்பான் – தேம்பா:30 72/4

மேல்


பண்டிகள் (2)

திளைத்த பண்டிகள் நெருங்கி தேயும்-ஆல் – தேம்பா:1 32/4
தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா – தேம்பா:1 64/1

மேல்


பண்டியும் (8)

வாய்ந்த செந்நெலை மறுகும் பண்டியும்
ஆய்ந்த மெல் இலை அமையும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/1,2
ஆய்ந்த மெல் இலை அமையும் பண்டியும்
பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/2,3
பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும்
வேய்ந்த தீம் கனி விம்மும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3,4
வேய்ந்த தீம் கனி விம்மும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/4
பன்னும் தேங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும்
துன்னும் தீம் கழை சுமக்கும் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/1,2
துன்னும் தீம் கழை சுமக்கும் பண்டியும்
மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/2,3
மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும்
மன்னும் தேசு பல் மணி கொள் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/3,4
மன்னும் தேசு பல் மணி கொள் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/4

மேல்


பண்டில் (1)

பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4

மேல்


பண்டு (10)

பண்டு அமிழ்து உண்டு யான் புன் பாவொடு கக்க கேட்பார் – தேம்பா:0 6/4
பண்டு உலாம் வளம் எலாம் பழித்த காந்தையை – தேம்பா:8 38/3
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/3
பண்டு அருமறையோர் யாரும் பரிவு எழீஇ முகமன் கூற – தேம்பா:12 100/2
பல் நவை மிடைந்த ஐம்புரத்தில் பண்டு நாள் – தேம்பா:14 128/2
பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/4
பண்டு அதே உணர்ந்து பல் பலவும் ஓதினார் – தேம்பா:20 121/4
பண்டு ஆயின தேவாலயமும் பணி பொன் தேரும் துகள் என்ன – தேம்பா:23 4/2
பண்டு தான் உழைத்து உணவு பகுத்தலே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/2
பண்டு அரும் துயர்கள் நோய் பலவை தீர் தரும் – தேம்பா:35 14/3

மேல்


பண்டுளி (4)

பண்டுளி அனைத்தும் எஞ்சா பசி சினந்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:12 16/3
பண்டுளி அனைத்திலும் பசி பரந்து உயிர் – தேம்பா:14 78/2
பணி முகத்து உயிர்கள் கேடாய் பண்டுளி எருமு போற்றி – தேம்பா:23 16/1
பண்டுளி மருள் நீத்து ஓதி பரிந்து அறம் ஆக செய்தார் – தேம்பா:28 157/4

மேல்


பண்ணவர் (1)

பண்ணவர் வானோர் என்னும் பல் பெயர் தகுவது அல்லால் – தேம்பா:28 64/2

மேல்


பண்ணவோ (1)

கண்ணினும் இனிது உயிர் கடிதல் பண்ணவோ
பண்ணினும் அரசியல் நிலைக்கும் பான்மையோ – தேம்பா:25 48/3,4

மேல்


பண்ணி (2)

ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி
நால் முகம் தகு ஞாலமும் நெளி தர திரண்டார் – தேம்பா:16 16/3,4
பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/4

மேல்


பண்ணிய (1)

பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4

மேல்


பண்ணின் (1)

பண் இன் ஓதையும் பண்ணின் பா இசை – தேம்பா:10 105/1

மேல்


பண்ணினும் (1)

பண்ணினும் அரசியல் நிலைக்கும் பான்மையோ – தேம்பா:25 48/4

மேல்


பண்ணுக (3)

பண்ணுக பசும்பொன் கொடிஞ்சி அம் தேரும் பண்ணுக புரவியும் செம் தீ – தேம்பா:14 44/2
பண்ணுக பசும்பொன் கொடிஞ்சி அம் தேரும் பண்ணுக புரவியும் செம் தீ – தேம்பா:14 44/2
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4

மேல்


பண்ணே (1)

பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன் – தேம்பா:10 49/1

மேல்


பண்ணோ (1)

பண்ணோ தேனோ பணிந்து இணையா கனி சொல்லான் – தேம்பா:31 39/2

மேல்


பண்பால் (2)

சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
காண் தகை உரிய பண்பால் கருணையன் அவனை என்பாய் – தேம்பா:26 7/2

மேல்


பண்பு (10)

தாழ்ந்த பண்பு ஒழித்த இன்ன தரும கோன் அரிதின் செய்தான் – தேம்பா:3 35/4
அன்று என் தொடையால் அடையா பண்பு அன்னார் இருவர் சொல் அமிர்தம் – தேம்பா:5 24/1
பன்னலால் அடைவு_அரும் பண்பு அடைந்து உயரினாள் – தேம்பா:9 1/3
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
சூர் பாய் துகள் அற்று உய்வதற்கு உன் துணை தாள் தொழும் பண்பு உரையாயோ – தேம்பா:10 142/4
பகை ஆடியது அல்லது பண்பு உளதோ – தேம்பா:11 65/2
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
பண்பு அக விசையொடு அப்படி கடந்து போய் – தேம்பா:26 18/3
பண்பு அகல் உரை கொண்டு அம் பூ பதும வாய் மலர்ந்து சொன்னான் – தேம்பா:30 61/4
பன்னிய படலையாய் மேல் பண்பு எலாம் அடைந்த நாதன் – தேம்பா:30 133/1

மேல்


பண்பும் (2)

பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
வாழ்வரே இறைவற்கு ஒத்த வளமையும் உணர்வும் பண்பும்
சூழ்வரே பரமன் நல் தாள் தொழுது அருகு உவப்பின் சேர்ந்தார் – தேம்பா:9 78/3,4

மேல்


பண்பொடு (2)

பாசு அலம் புரி பாழி பற்றிய பள்ளி பண்பொடு வீங்கினான் – தேம்பா:10 134/3
பருகு வாய்மையின் பால் நலம் பண்பொடு ஆங்கு – தேம்பா:26 171/3

மேல்


பணி (67)

பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால் – தேம்பா:2 38/1
பணி பழித்து ஒளி முகம் பொறித்த பான்மையே – தேம்பா:3 46/4
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
அன்று அமைந்து அறைந்த நல் பணி அறைந்து உளான் – தேம்பா:5 44/4
பணி உற்று மண பயன் ஆக நசை – தேம்பா:5 55/2
பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும் – தேம்பா:6 10/2
கோல் திருந்தினர்க்கு எலாம் கோன் என்பான் பணி
நூல் திருந்திய முறை நுதலி ஆக்கிய – தேம்பா:6 28/1,2
மருள் அற உணராய்-கொல்லோ மணம் செய பணி செய்து அன்றே – தேம்பா:7 70/3
நீர் ஆழி வழி வகுத்தாய் நெடும் படையோன் பணி கொண்டே நில்லா வான் மீது – தேம்பா:8 8/2
மொய் படு பணி இனி முயல்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:8 24/2
இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர் – தேம்பா:8 48/3
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி – தேம்பா:8 59/3
செம் தாள் நோக பணி நீ செய்யாது அடியேன் முடிப்ப – தேம்பா:9 15/3
துன்று ஆய பணி தொழில் என் தொழிலே என்றாள் அவளும் – தேம்பா:9 16/1
சென்று ஆய பணி தொழிலை செய முன்னுவர் அ சான்றோர் – தேம்பா:9 16/4
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
மன்னவன் உலகில் எங்கும் வகுத்தது ஓர் பணி ஈது அன்றோ – தேம்பா:10 6/1
அன்று அரு மா மகவினை தாழ்ந்து அதற்கு இயற்றும் பணி கேட்டாள் – தேம்பா:10 9/4
உவட்டாத பணி முறையால் செல்வது என உணர்வு உற்றார் – தேம்பா:10 14/3
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/3
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/3,4
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4
நீது அணிந்த இவன் பணித்த நெறியொடு நாம் பணி செய்யா நின்றால் என்னோ – தேம்பா:11 117/3
பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1
அலை முகந்து அருந்திய அருள் என்று உன் பணி
கொலை முகந்து அரும் துயர் கொண்டும் செய்வல் என்று – தேம்பா:13 13/2,3
பணி வளர் நகரும் நாடும் பனிப்பு உற பகைத்து வாட்டி – தேம்பா:13 25/3
பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
மேவார் பணி வேல் எறி கை மிடலோன் – தேம்பா:15 29/2
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
பணி நிலை பசும்பொன் காளம் பதி மணி தீபமோடு – தேம்பா:16 4/3
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
பணி முக கதலி நல் பழங்கள் மாந்தினார் – தேம்பா:17 9/4
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா – தேம்பா:17 33/2
விண் உளோர் பணி வேலையை கொள்பவர் – தேம்பா:17 47/1
பணி நிறத்து அறம் பற்றினர் வைகினார் – தேம்பா:18 56/4
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/4
ஆகு இளம் பணி பூம் கானத்து அழகு அணி செய்தால் என்ன – தேம்பா:19 15/3
பணி சாயல் வரைந்த உரு பலவும் சூழ பார்த்தன-கால் – தேம்பா:20 20/2
பணி நிறத்து அருகில் மருவிட விளித்து பணித்தவை அவன் செயும்-காலை – தேம்பா:20 71/1
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால் – தேம்பா:20 119/1
பணி நிறத்த ஒளிர் பாணியின் நல்லாள் – தேம்பா:21 20/3
பண்டு ஆயின தேவாலயமும் பணி பொன் தேரும் துகள் என்ன – தேம்பா:23 4/2
பணி முகத்து உயிர்கள் கேடாய் பண்டுளி எருமு போற்றி – தேம்பா:23 16/1
பல் அற தொகுதி வாய்த்த பணி புனை சக்கரீயன் – தேம்பா:26 1/2
வண்ணத்து அரும் தன் தயை உள்ளி வழுவா அன்பின் பணி தொழும்பன் – தேம்பா:26 43/2
பணி தகு பயிற்றல் வேண்டா படர்ந்த அன்பு உணர்வினோற்கே – தேம்பா:27 15/3
பண் அழகு ஆம் இன் குரல் போல் அழகு ஆம் நாவில் பணி சொல்லே – தேம்பா:27 40/1
அடி பணி செய்க நாமே அரும் பொருளோடும் உய்த்த – தேம்பா:27 73/1
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/3
இன்னா உகும் அ பணி செய்வது என்னை என்றான் விகரன் என்பான் – தேம்பா:27 118/4
பணி மொழி பணிந்து தாயும் பாலனும் உறையுள் சென்று – தேம்பா:30 7/1
அ பணி உயிர் அறுத்து அருந்திற்று ஆயினும் – தேம்பா:30 107/1
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2
இ பணி இல்லவட்கு இசைக்கு இலா ஆபிரான் – தேம்பா:30 107/3
அரிந்த வெம் படை அணிந்த பொன் பணி நலம் என்பார் – தேம்பா:32 102/2
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு – தேம்பா:33 16/2
பணி வளர் மாமையின் பளிக்கு மேனி கொண்டு – தேம்பா:34 3/1
பணி கலத்து உரைப்பது என் இனி யானே பகர்வதும் செய்வதும் ஒருங்கே – தேம்பா:34 50/2
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/4
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை – தேம்பா:36 81/3
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1
பை மணி மலையின் மேல் பணி செய் பாவையாய் – தேம்பா:36 121/1

மேல்


பணி-பால் (1)

உனதே எனதே இல்லாது இல்லில் ஒரு நாள் பணி-பால்
தனதே என மா தவனே செய்தான் தவறாது இ நன்று – தேம்பா:9 22/1,2

மேல்


பணிக்குவாய் (1)

படைப்பதற்கு அற துணை பணிக்குவாய் என்றாள் – தேம்பா:5 52/4

மேல்


பணிகளும் (1)

கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2

மேல்


பணிகுவர் (2)

பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/4
ஒருவர் புகழிட நிகர்_இல மெலிகுவர் ஒருவர் புகழுவர் பணிகுவர் எவருமே – தேம்பா:8 69/4

மேல்


பணிகுவான் (1)

பகைத்தன தன்மைத்து என்னையே எண்ணி பணிகுவான் என கொடிது உணர்ந்தாள் – தேம்பா:20 76/3

மேல்


பணித்த (11)

பணித்த பூம் புகை குழல் படிய சூடுவார் – தேம்பா:1 54/4
பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/3
பின் அவன் பணித்த ஆற்றால் பெத்திலேம் என்னும் வாய்ந்த – தேம்பா:10 6/2
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/3
நீது அணிந்த இவன் பணித்த நெறியொடு நாம் பணி செய்யா நின்றால் என்னோ – தேம்பா:11 117/3
பாரயோன் என்பான் நாதன் பணித்த நல் பூசை செய்யா – தேம்பா:14 22/3
பண் கிளைத்த இசையின் பாடல் பணித்த மற்று அரிவையாரும் – தேம்பா:20 50/1
பணித்த கமல செம் கரத்தில் பயந்த மகவை ஏந்தி அருள் – தேம்பா:26 46/2
கண் மல்கும் துயர் பணித்த கலுழி அவியா கனலாய் – தேம்பா:28 81/1
பண் மறைத்து இனிதின் நீயே பணித்த சொல் மறுக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 7/1
ஓர் இயல்பு ஆக உன்னோடு ஓர் என்பான் பணித்த ஏவல் – தேம்பா:34 14/1

மேல்


பணித்தது (1)

முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3

மேல்


பணித்தவை (1)

பணி நிறத்து அருகில் மருவிட விளித்து பணித்தவை அவன் செயும்-காலை – தேம்பா:20 71/1

மேல்


பணித்தனர் (1)

பணித்தனர் அங்கு யாரும் அறை பழிச்சல் கடந்த ஓகையிலே – தேம்பா:5 141/4

மேல்


பணித்தான் (2)

மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
பண் உள் ஓதையின் பனி மொழி மது உக பணித்தான் – தேம்பா:31 8/4

மேல்


பணித்திட்டான் (1)

தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4

மேல்


பணித்து (1)

பனிய வேய் அலர் செ வாயான் பணித்து மற்று இதனை சொன்னான் – தேம்பா:28 60/4

மேல்


பணிதல் (3)

பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4
பல நலம் பிரிந்த தேவர் பணிதல் பேதைமை ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 151/4
நீர் விளை மரை அடி பணிதல் நேர்கு இலால் – தேம்பா:29 65/3

மேல்


பணிந்த (4)

படித்த விஞ்சையால் பணிந்த மெய் இறைவனை பழித்து – தேம்பா:5 3/3
பழி இன்றி உரு கொடு பற்பல உம்பர் புடை புடை தாள் பணிந்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/3
முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4
கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே – தேம்பா:30 133/3

மேல்


பணிந்தனர் (1)

பணிந்தனர் புகழ்ந்தனர் பதம் தனில் உயர்ந்தே – தேம்பா:35 31/1

மேல்


பணிந்தான் (5)

விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
ஆற்றா அன்பின் நிலை வரைந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 56/4
அணி ஆர் திரு மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 57/4
மின் ஆர் மணி ஆர் முடி சூட்டல் வேண்டும் ஐயா என பணிந்தான் – தேம்பா:36 26/4
அல்கிய புன்மை வளம்பட செய்தற்கு அருச்சனை உமக்கு என பணிந்தான் – தேம்பா:36 43/4

மேல்


பணிந்து (21)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி – தேம்பா:0 1/3
சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/2
துணி மொழி உற்று இறைவனது துணை தாளை பணிந்து இவளும் சொல்லல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:5 32/4
அரு மா தவன் ஆயின சூசை பணிந்து
இரும் மா மணி ஆலயம் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:5 56/3,4
கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/2
படைத்தவன் தாய் அடி பணிந்து போற்றவும் – தேம்பா:8 25/1
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/4
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/4
ஆய் இருவரும் உள் ஓங்கி அமரர் சூழ் பணிந்து நிற்ப – தேம்பா:9 71/3
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
தேன் தும்மு மாலை சேர்த்தி திரு அடி பணிந்து நம்மால் – தேம்பா:12 97/1
ஏர் வளர் அடி பணிந்து இளவல் ஏந்தலின் – தேம்பா:13 14/1
பங்கய மலர் அடி பணிந்து பாலனை – தேம்பா:13 16/3
பரு சுடர் பாய்ந்து உற பணிந்து தோன்றினார் – தேம்பா:13 18/4
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/2
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
பண் பொழி உரையின் நாதன் பணிந்து இவர் வாழ்த்தி சொன்னார் – தேம்பா:25 90/4
பணி மொழி பணிந்து தாயும் பாலனும் உறையுள் சென்று – தேம்பா:30 7/1
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2
பண்ணோ தேனோ பணிந்து இணையா கனி சொல்லான் – தேம்பா:31 39/2
பண் குடைந்த சொலாள் பணிந்து ஏங்கினாள் – தேம்பா:36 4/4

மேல்


பணிப்ப (4)

மிடையே நின்ற இறையோன் பணிப்ப வேத்திரத்தால் – தேம்பா:14 74/2
தளர்ந்த தன் குலத்தை ஓம்ப தற்பரன் பணிப்ப அங்கண் – தேம்பா:21 12/2
பல் வினை வழியில் ஆய பயன் எலாம் பணிப்ப தாதை – தேம்பா:27 70/2
பட கை தொழுது இனி செய் பணியே பணிப்ப என நின்றான் – தேம்பா:29 52/4

மேல்


பணிப்பு (1)

பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1

மேல்


பணிய (6)

சீது என மதியம் தாங்கும் சே அடி பணிய வீழ்ந்து – தேம்பா:7 5/3
துன்று அரு மா மாட்சிமையாள் தன் துணைவன் சொல் பணிய
அன்று அரு மா மகவினை தாழ்ந்து அதற்கு இயற்றும் பணி கேட்டாள் – தேம்பா:10 9/3,4
தன் முகத்து தாள் பணிய உற்றது என்றான் சட்சதனே – தேம்பா:18 23/4
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
தீத்தன் கை பணிய படி சேர்ந்த-கால் – தேம்பா:32 8/3
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3

மேல்


பணியாதன (1)

பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/3

மேல்


பணியாய் (1)

நோய் முதிர் கருமம் யாதோ நுவன்று இவை பணியாய் என்றார் – தேம்பா:28 59/4

மேல்


பணியாயோ (1)

ஊன் தோய் உடல் கொண்டன அன்பின் உணர்வு இட்டு எனக்கு பணியாயோ – தேம்பா:10 139/4

மேல்


பணியால் (4)

ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை – தேம்பா:15 16/1
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
மனம் சேர்ந்து ஆய் வடு சேரா குழவி தான் என் மன பணியால்
வனம் சேர்ந்தான் அங்கண் எனது அருள் அங்கை மேல் வளர்ந்து அன்னான் – தேம்பா:26 159/2,3
நின்-பால் இருந்து உன் பணியால் நான் நில-பால் இறங்கும் வேலை இவன் – தேம்பா:36 23/1

மேல்


பணியான் (1)

பரனோ பரிவு அற்று அருளே பணியான்
சுரரோ மணம் ஆகுப தூது அறைவார் – தேம்பா:5 62/1,2

மேல்


பணியில் (1)

வாய்மையோர் புகும்-கால் கோவில் வணக்கு உரி பணியில் வைகும் – தேம்பா:12 73/1

மேல்


பணியின் (1)

பம்பியும் விளைத்த தீம் பணியின் நல் அறம் – தேம்பா:27 46/3

மேல்


பணியினால் (1)

மால் கலந்த அவா வளர என் பணியினால் கவிஞர் – தேம்பா:23 92/1

மேல்


பணியும் (2)

பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/4
களி முகத்து இணங்கி அன்னான் கடவுளை பணியும் வேலை – தேம்பா:34 13/1

மேல்


பணியே (4)

பாங்கு ஆய பாதம் பணியே அழகே அது அல்லால் – தேம்பா:5 83/3
விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4
பட கை தொழுது இனி செய் பணியே பணிப்ப என நின்றான் – தேம்பா:29 52/4
பணியே நின்றாய் உன் தயை ஈதோ பரிசு என்பார் – தேம்பா:34 59/4

மேல்


பணியை (5)

உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/3
துறை வனை உணர்வினாய் பணியை சொல் எனா – தேம்பா:9 116/2
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/4
தேரி அங்கு ஏவிய பணியை செப்பினான் – தேம்பா:13 8/4
தந்தையின் பணியை செய்ய தருதி என்று அடியில் வீழ – தேம்பா:34 16/3

மேல்


பணிவன (1)

பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன
கண் தேர் அழகு உற காய் கான் மலர்வன – தேம்பா:30 159/1,2

மேல்


பணிவான் (1)

தலம் செய்வார் அறிவு உற்றார் என்று தாழ்ந்து பணிவான் ஆம் – தேம்பா:10 70/4

மேல்


பணிவிடை (1)

ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2

மேல்


பணிவு (3)

பொழுதே தொழுதால் எனக்கே புரி ஓர் பணிவு ஆம் என்னா – தேம்பா:9 14/3
பணிவு அரு மிடி நலம் பயக்கின்றார் எனா – தேம்பா:10 88/3
பணிவு_அரும் கலையோர் அடை பான்மையோ – தேம்பா:25 93/4

மேல்


பணிவு_அரும் (1)

பணிவு_அரும் கலையோர் அடை பான்மையோ – தேம்பா:25 93/4

மேல்


பணிவும் (1)

குருசிலர் நாமம் தானும் கோ உரி பணிவும் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/3

மேல்


பணை (5)

விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
சோலை ஆர் தரு பூம் பணை தோற்றமே – தேம்பா:10 24/2
சீரின் மல்கிய செல்வ நாட்டு அலர் பணை கடந்தார் – தேம்பா:12 55/4
பணை ஓம்பு அயிலக்கின பாழியினான் – தேம்பா:15 31/3
பணை நிலை புரவி ஆல படர் ஒலி களரி மூதூர் – தேம்பா:16 1/3

மேல்


பணையில் (1)

பணையில் ஆடிய பரிகள் யானைகள் பரவு தேர்களும் இவை எலாம் – தேம்பா:15 153/1

மேல்


பணையே (1)

மரு பொழிலே விரை பணையே வளர் யூதேய நாட்டிலிருந்து – தேம்பா:20 22/2

மேல்


பத்தாம் (1)

மா முரசு ஒழிப்ப சொல்லும் வளன் முடி பத்தாம் நாளில் – தேம்பா:36 82/2

மேல்


பத்திய (1)

பத்திய மணி விழ படர்ந்த கேவணம் – தேம்பா:31 18/1

மேல்


பத்தியின் (1)

பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2

மேல்


பத்து (6)

ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4
கொள் ஆர் ஆறு இரு பத்து ஆண்டாய் குன்றா குண்ணன் என்பான் – தேம்பா:29 49/4

மேல்


பத்து_இரு (1)

பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1

மேல்


பத்தும் (1)

ஓர் அறு_பத்தும் இரட்டியும் ஓர் தொடையால் – தேம்பா:15 70/1

மேல்


பத (5)

பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு – தேம்பா:33 16/2
விது படும் பத மென் மலர் சுந்தரி – தேம்பா:33 17/1
விது வளர் பத நல்லாளும் விண் வளர் அரசர் கோனும் – தேம்பா:34 21/1

மேல்


பதங்கம் (2)

கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும் – தேம்பா:14 36/2
சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4

மேல்


பதங்கள் (2)

துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/2
பொங்குகின்ற இன்பொடு உன் பூம் பதங்கள் போற்றினேன் – தேம்பா:27 133/4

மேல்


பதங்கன் (2)

இலக்கம் ஆக நேமி மீதில் இனிது எழும் பதங்கன் நீ – தேம்பா:7 34/1
கோடை எழுந்த பதங்கன் என கொடி நீள் – தேம்பா:15 65/1

மேல்


பதங்கனது (1)

மொய் படு வெண் திரை ஆழி மூழ்கி எழும் பதங்கனது
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/1,2

மேல்


பதத்தால் (2)

கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
பிறை பழித்த பொன் பதத்தால் பிறை மிதித்தாள்-தனை சூழ – தேம்பா:10 17/1

மேல்


பதத்தாள் (4)

இசை உற்ற மதி பதத்தாள் இணை அடி தாழ்ந்து இறைஞ்சினளே – தேம்பா:6 15/4
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
பைம் தாள் உயர் தாமரை போல் பிறை மேல் படி பொன் பதத்தாள்
நொந்தாள் என்னா தானும் நொந்து ஆம் என்றான் என்றால் – தேம்பா:9 15/1,2
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/2

மேல்


பதத்தாளும் (3)

நிலவு உற்ற பதத்தாளும் நீர் மலர் கோல் பூமானும் – தேம்பா:6 1/3
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும்
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/1,2
மதியில் தோய்ந்த பதத்தாளும் மறை தோய் மாட்சி மா தவனும் – தேம்பா:26 49/3

மேல்


பதத்தான் (1)

நீது ஒருங்கும் தோற்றுவிக்கும் நெறி வழுவா அற பதத்தான்
வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/3,4

மேல்


பதத்தில் (2)

தேனொடு ஏந்திய மலர் பதத்தில் சேர்த்திட – தேம்பா:9 112/1
மீன் மேல் விளங்கும் வளன் பதத்தில் விரும்பி சாத்தி மீண்டு உரைத்தார் – தேம்பா:36 131/4

மேல்


பதத்தினள் (1)

மதி எழுந்த பதத்தினள் வாழ்த்தினர் – தேம்பா:36 3/3

மேல்


பதத்தினாளும் (1)

கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/2

மேல்


பதத்தினான் (1)

பங்கையம் பதத்தினான் பருக நான் உழைத்து – தேம்பா:9 109/3

மேல்


பதத்து (7)

பா மலி பதத்து அறம் பழிச்சி பங்கய – தேம்பா:1 56/2
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/4
அருத்தியால் இளவல் பதத்து அர்ச்சனை – தேம்பா:8 95/2
என்னை ஆண்டகை தன் பதத்து ஏவிய – தேம்பா:26 85/2
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3
உருவாய் வேய்ந்த என் இறையோன் உடன் மூவரின் பொன் பதத்து அணிய – தேம்பா:36 133/3

மேல்


பதத்தை (4)

கான் செய்த மலர் பதத்தை கண்டு இறைஞ்சி கடவுள் அருள் கருதும் தன்மை – தேம்பா:5 31/2
உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி – தேம்பா:8 47/2
நறை ஒண் வடிவு அம் துணர் பதத்தை நண்ணி ஏற்றி ஆசியை கேட்டு – தேம்பா:12 4/3
பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2

மேல்


பதம் (13)

பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும் – தேம்பா:2 65/3
ஒள் நிலாவு இவர் பதம் உவந்து சூடினர் – தேம்பா:8 43/3
நளி பட மலர் பதம் நயந்து சென்னி மேல் – தேம்பா:9 103/3
வாய்ந்த பூம் பதம் நீவி வணங்கினள் – தேம்பா:10 113/3
விழுந்து உறும் களிப்பு விஞ்சி வேதநாதன் மேல் பதம்
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் துளங்குகின்ற தோற்றமே – தேம்பா:11 2/3,4
பதம் ஏற்பட பவளத்தொடு பதி முத்து என இருவர் – தேம்பா:15 146/1
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
காய் பதம் கண்டு அரும் கொல்லன் கரும் பொன் காப்பான் – தேம்பா:27 65/1
நோய் பதம் கண்டு ஆற்றானோ நுனித்த அன்பின் – தேம்பா:27 65/2
தாய் பதம் கண்ட எந்தை என சாற்றும் வேலை – தேம்பா:27 65/3
சேய் பதம் கண்டு ஈண்டு ஒருவன் தூது சென்றான் – தேம்பா:27 65/4
பணிந்தனர் புகழ்ந்தனர் பதம் தனில் உயர்ந்தே – தேம்பா:35 31/1
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி – தேம்பா:36 31/1

மேல்


பதவில் (1)

தகைத்து அக பல் இதழ் பதவில் தார் விழி – தேம்பா:28 50/2

மேல்


பதறி (1)

மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1

மேல்


பதாகை (3)

தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
கால் திறத்து ஆடிய கலை பதாகை போல் – தேம்பா:29 93/1

மேல்


பதாகையான் (1)

இற்று எலாம் இயம்பினான் இக்கு உலாம் பதாகையான்
மற்று எலாம் மனத்து உள் ஆய் வான நாதன் ஓதலான் – தேம்பா:27 129/1,2

மேல்


பதாதி (3)

பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி
இகலவரின் நால் வகைகள் சிவையொடு அற ஈர்ந்த அளவு எதிர் அமரின் நால் அரசர் வையம் – தேம்பா:15 130/2,3

மேல்


பதி (42)

தூயவை பதி வர தொகையின் சூல் இடத்து – தேம்பா:3 51/2
பருகு மண்டு அநந்த அருள் அரிது சிந்துகின்ற இருவர் பதி அமைந்து எழுந்து புகுவார் – தேம்பா:5 147/4
பதி எழுந்து ஒளிர்ந்த நகர் புகுவர் இன்பு உமிழ்ந்து புவி பரிவொடும் புரந்த இவரே – தேம்பா:5 148/4
பதி செய்கின்று வாழ ஒன்று பரிசு இலக்கம் ஆகுமோ – தேம்பா:7 33/4
பதி வளர் இருத்தியின் பயன் இல் ஆயதே – தேம்பா:9 111/4
மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய் – தேம்பா:10 39/3
மிடை நகர்-கண் பதி அல்லது என்றோ இன்னார் விலகி எமக்கு – தேம்பா:10 75/2
பாசறை பரிப்பு நோய் பதி பயிற்றிய – தேம்பா:10 84/3
நெஞ்சு பதி கொண்ட அருள் எஞ்சா நீரார் நிறைந்து ஐம் நாள் – தேம்பா:13 3/1
மஞ்சு பதி கொண்ட மலை ஒத்த பைம் பூ மணி புகை சூழ் – தேம்பா:13 3/2
விஞ்சு பதி கொண்ட அமரர் வைகும் கோயில் மேவிய பின் – தேம்பா:13 3/3
நஞ்சு பதி கொண்ட உரை தூது வானோன் நவின்று அடைந்தான் – தேம்பா:13 3/4
தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/4
பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/2
தனி வெகுண்ட நர_பதி பொழிந்த சர மழை ஒழிந்தது இல தணிவு இலா – தேம்பா:15 92/4
சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன் – தேம்பா:15 131/1
பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன் – தேம்பா:15 131/2
நறை பதி தொடையினன் நளி பல் மன்னவர் – தேம்பா:15 131/3
இறை பதி அடியினன் நொந்து அன்று எஞ்சினான் – தேம்பா:15 131/4
பதம் ஏற்பட பவளத்தொடு பதி முத்து என இருவர் – தேம்பா:15 146/1
வளி முகத்து எழு நதிபதி அலை என வதை உடற்றிய நர_பதி இருவரும் – தேம்பா:15 161/2
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
பணி நிலை பசும்பொன் காளம் பதி மணி தீபமோடு – தேம்பா:16 4/3
பண் சேர் இசை பறவை பாடி தவம் சேர் பதி சேர்ந்து – தேம்பா:20 12/3
நட்டு உயிர்ப்பன என்று எண்ணி நர_பதி தேறினானே – தேம்பா:20 46/4
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/3
ஏர் அகம் கிளர் பதி தங்க ஏகினார் – தேம்பா:22 29/4
பதி வளர் இறைவற்கு இகழ்ச்சியும் நமக்கு ஓர் பழி வளர் களிப்பும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 103/4
நகைத்து மாதியன் நர_பதி வாழ்க என நவிலும் – தேம்பா:25 31/1
தம் பதி வர கை கூப்பா தருக்கொடு நோக்க கால் முன் – தேம்பா:25 64/2
பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/4
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4
பதி தள்ளி போவது அறிந்து அயர்வார் என்று உள் பரிந்து இரங்கி – தேம்பா:30 10/2
பாய உள் மலி இன்பால் தம் பதி நகர் மீள்தல் சூழ்ந்தார் – தேம்பா:30 40/4
பதி எழுந்த கால் ஆயவை கண்ணிய பாலார் – தேம்பா:31 3/4
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4
இனைய யாவும் இட்டு இமிழில் வந்து உறை பதி அடைந்தார் – தேம்பா:32 11/4
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
புல் பதி குழாத்தின் நிரைத்தன பிச்சம் புயல் குழாத்து எழுந்தன புகைகள் – தேம்பா:36 112/1
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2
தன் பதி பெயர்ந்து வீழும் மீன் குழாத்தின் தன துகள் மணி துகள் சிந்த – தேம்பா:36 112/3
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


பதிக்கு (1)

முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4

மேல்


பதிகள் (1)

பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2

மேல்


பதித்த (2)

ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/3
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4

மேல்


பதித்து (1)

பதித்து என நடந்தனர் பனி கொள் கோதையார் – தேம்பா:1 50/4

மேல்


பதிந்து (1)

பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2

மேல்


பதியர் (1)

பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2

மேல்


பதியாத (1)

பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/4

மேல்


பதியாய் (1)

தான் நர_பதியாய் ஒவ்வா தயை தளிர்த்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:36 85/4

மேல்


பதியுமோ (1)

பார் எழும் செல்வத்து இல்லை பதியுமோ நிலையும் என்றார் – தேம்பா:26 99/3

மேல்


பதியோர் (3)

நசை சேர் வான் பதியோர் நாமே உடல் சேர் நடலை அறா – தேம்பா:20 13/1
வசை சேர் மண் பதியோர் நாமே யூதர் மண்டிலத்தின் – தேம்பா:20 13/2
விண் எனும் பதியோர் ஆகி மேவி நீர் உரைக்கும் தன்மை – தேம்பா:28 67/1

மேல்


பதியோர்க்கு (1)

மண் எனும் பதியோர்க்கு அன்றி வானவர்க்கு ஒவ்வா பால் ஆய் – தேம்பா:28 67/2

மேல்


பதும (5)

பால் கடல் என் உள்ள பதும மலர் அரும்ப – தேம்பா:12 80/1
மட்டு உயிர் பதும வாயாள் வயிர குன்று உருக தேம்பி – தேம்பா:20 46/1
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/3
பண்பு அகல் உரை கொண்டு அம் பூ பதும வாய் மலர்ந்து சொன்னான் – தேம்பா:30 61/4

மேல்


பதுமம் (6)

பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/4
பால் நிலத்து அமைத்த அன்பு பதுமம் நேரு கண் செய – தேம்பா:11 11/1
பால் நேரா அருள் கடலின் பதுமம் என நான் வாழ – தேம்பா:26 141/1
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/3
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1

மேல்


பதை (1)

மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3

மேல்


பதைத்த (2)

கதிர் எதிர் உருட்டும் ஆழி அகல்வு இல கருதலர் பதைத்த தானை புறம் இட – தேம்பா:15 109/1
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1

மேல்


பதைத்தனவே (1)

பார் இரு நால் திசை அன்று பதைத்தனவே – தேம்பா:15 68/4

மேல்


பதைத்து (5)

படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2
பதைத்து இரைத்து உகப்பு இடை பனிப்புற்று ஓடுவார் – தேம்பா:14 105/4
பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
வெருள்பட பதைத்து உள் அஞ்சி வினை கொள்வார் பித்தர் அன்றோ – தேம்பா:29 14/4

மேல்


பதைப்ப (4)

மாறா வரவே மருண்டு ஒன்னார் மனம் உள் பதைப்ப வியப்புற்றார் – தேம்பா:15 16/4
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
உரம் கடிது குத்தினன் ஒருங்கு உடல் பதைப்ப – தேம்பா:23 49/4
பாளையில் துவன்ற முகைகளோ தம்மில் பதைப்ப உள் நெருங்கிய தன்மை – தேம்பா:28 90/3

மேல்


பதைப்பார் (1)

துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார் – தேம்பா:11 52/1

மேல்


பந்தம் (1)

பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம்
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/3,4

மேல்


பந்தர் (5)

பயில் துணை களி மண பந்தர் சோலையே – தேம்பா:1 42/4
வேலை தாளம் என விளக்கு மீன் பூம் பந்தர் கீழ் – தேம்பா:16 55/2
கொழு நிலா மரகத கொடியின் மேல் மணிகள் பூத்து அயரும் பந்தர்
விழு நிலா விளையும் முத்து அனைய மீன் விரிவு செய் விரி விதானத்து – தேம்பா:19 23/1,2
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/2
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2

மேல்


பந்தரில் (1)

மணி நிறத்து அலர் பந்தரில் வந்து பேர் – தேம்பா:18 56/2

மேல்


பந்தல் (1)

பான் இறைவன் செக்கர் வான் பந்தல் கீழ் விளக்கு ஏந்த – தேம்பா:29 75/1

மேல்


பந்தி (1)

பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால் – தேம்பா:2 38/1

மேல்


பந்தினை (1)

பந்தினை வனைகுவர் படிகுவர் எறிவார் – தேம்பா:2 54/2

மேல்


பந்து (3)

சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3
பந்து ஒத்தன பனி முற்று அலர் பறவை குலம் எறிய – தேம்பா:21 32/1

மேல்


பந்தோடு (1)

பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/4

மேல்


பம்பர (1)

பம்பர வளன் சொல அமரன் பன்னினான் – தேம்பா:18 8/4

மேல்


பம்பி (3)

பம்பி ஆடவும் பைம் சிறை தேனொடு – தேம்பா:10 26/2
பம்பி ஆர்த்து அழும் பாசறை நோக்கு என – தேம்பா:17 45/2
பம்பி ஆர்ந்த புள் பார்க்க உவந்து சூழ் – தேம்பா:26 145/3

மேல்


பம்பிய (3)

பம்பிய காட்சி தோன்றி பறந்து என அன்று வந்தான் – தேம்பா:12 76/4
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
பம்பிய புரை புனைந்து ஏய்த்த பார் உளோர் – தேம்பா:24 55/2

மேல்


பம்பியும் (1)

பம்பியும் விளைத்த தீம் பணியின் நல் அறம் – தேம்பா:27 46/3

மேல்


பம்பை (2)

முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர் – தேம்பா:15 56/2,3

மேல்


பம்மிய (2)

பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப – தேம்பா:12 87/3
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4

மேல்


பம்மு (1)

பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/2

மேல்


பயக்கின்றார் (1)

பணிவு அரு மிடி நலம் பயக்கின்றார் எனா – தேம்பா:10 88/3

மேல்


பயக்கும் (7)

ஈய்ந்தால் ஒன்றே கோடி பயக்கும் எனில் அன்பால் – தேம்பா:4 50/2
சூர் திரள் பயக்கும் நோய் திரள் துடைத்து துகள் துடைத்து உயிர் தரும் அமுதே – தேம்பா:6 35/4
திரு வளர் தயையின் சார்பு சீர் எலாம் பயக்கும் அன்றோ – தேம்பா:9 79/4
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
தன் செய்கை யாவும் அன்றே நடுங்கி கூச தரணி எலாம் முற்று அறிய தவம் பயக்கும்
மல் செய்கை உறுதியினால் இமிழில் இக்கால் மறைய அவை துடையாதால் தோன்றும் அன்றே – தேம்பா:11 47/3,4
வானகத்தே பேர் உவகை பயக்கும் பாலால் வடிவ முகத்து இவன் நல்லோர் தம்மை நோக்கி – தேம்பா:11 53/1
பாண் நெறி வழுவாது ஆடலே இன்பம் பயக்கும் ஆம் முடவர்க்கும் போல – தேம்பா:20 69/1

மேல்


பயணம் (2)

பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1
பாவிய முறைக்கு இது பயணம் உள்ளினான் – தேம்பா:14 82/4

மேல்


பயத்த (10)

அலகு எலாம் கடந்து பழுது அற பயத்த அற நெறி அருமையால் உவமை – தேம்பா:2 50/2
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய் – தேம்பா:10 3/2
முன் செய்கை பயத்த துயர் அகற்றி எம்மை முயன்று அளிக்கும் – தேம்பா:10 74/1
சென்று இன்னா பயத்த பொருள் புகழ் இன்பு எல்லாம் செகுத்து எம்மை அளிப்பதற்கே எளிய வேடம் – தேம்பா:11 56/3
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1
சூர் திரள் பயத்த தண்டம் சுனையின் ஊற்று என என்பின் வாய் – தேம்பா:17 26/3
மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/4
பனி உரு காட்டி தண்ணம் பயத்த அன்பு எழுவ கூறும் – தேம்பா:29 40/2
பல் நவை பயத்த பேய் பகைத்த மன் உயிர் – தேம்பா:35 1/3

மேல்


பயத்தது (3)

பன்ன_அரு மகிழ் வினை பயத்தது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 84/4
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/3
வல் வினை உலகம் யாவும் வளம் பெற பயத்தது அன்றோ – தேம்பா:29 120/3

மேல்


பயத்தல் (2)

மல் பட நிமலன் செய் அருள் தன்னால் வரும் பகை திரு நலம் பயத்தல்
நல் பட அருளி கேள்-மின் நீர் என்ன நறு மலர் உயர்த்தனன் நவின்றான் – தேம்பா:20 81/3,4
படலையாய் நயம் பீடை பயத்தல் வான் – தேம்பா:26 80/1

மேல்


பயத்தால் (5)

மீன் செய்த முடியாளை தந்து தந்த நயன் அறியா வினை பயத்தால்
யான் செய்த குறை குணியாது இனிது அளித்தி நினைவினும் ஊங்கு இரக்கம் மிக்கோய் – தேம்பா:8 13/3,4
நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4
சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால்
ஏர் ஏந்தி வரைந்திட்ட இன்ன காதை காட்டும் என்றான் – தேம்பா:20 28/2,3
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால்
சேடு இழந்த நரகு ஊழி_தீ வீழ்ந்து புதைந்தனவே – தேம்பா:28 78/3,4
மண்டி குமுறும் அலைகள் தவழ் வையம் அளித்த அருள் பயத்தால்
எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/3,4

மேல்


பயத்தின் (1)

பரிப்ப ஓர் சிறப்பு அருள் பயத்தின் சூல் செயிர் – தேம்பா:3 50/3

மேல்


பயத்து (2)

துவமே நயனை பயத்து உய்க்கும் துணை ஏது என்னின் மன் உயிர்க்கு ஈங்கு – தேம்பா:6 53/2
அறம் அகற்றினார் அற பயத்து ஆண்டவன் அளித்த – தேம்பா:16 12/1

மேல்


பயந்த (5)

பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல் – தேம்பா:9 126/3
பணித்த கமல செம் கரத்தில் பயந்த மகவை ஏந்தி அருள் – தேம்பா:26 46/2
பாங்கு உயர் வரத்தில் என்னை பயந்த தாய் உதரம் நீங்க – தேம்பா:26 102/3
பாங்கு எழும் எழில் நலம் பயந்த இன்பினால் – தேம்பா:28 43/1
பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1

மேல்


பயந்தினும் (1)

கருவி ஒன்று இல கன்னி பயந்தினும்
மருவி என்னை வளர்க்கும் கை_தாதையாய் – தேம்பா:8 91/1,2

மேல்


பயந்து (4)

நிதி பழித்து ஒளிர்ந்த தோன்றல் நீய் பயந்து அவற்கு இயேசு – தேம்பா:7 10/3
செ ஆறு உளத்தோன் பயந்து அ திசை தேடுவனோ என்னா – தேம்பா:14 75/3
பாடலோடு இயைந்த ஆடல் முடவற்கும் இன்பம் பயந்து என கோல் – தேம்பா:26 163/1
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2

மேல்


பயந்தோய் (1)

வான் தோய் நயங்கள் பயந்தோய் நீ மண் தோய் துயர் நீத்து அளித்தோய் நீ – தேம்பா:10 139/1

மேல்


பயப்ப (1)

அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப
முந்நீர் எழுந்த இளம் கதிர் போல் மூது ஊர் புறம் வந்தது சொல்வாம் – தேம்பா:12 1/3,4

மேல்


பயப்படு (1)

பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4

மேல்


பயம் (2)

உன்னில் தவிரா பயம் ஓங்கிய போல் – தேம்பா:5 58/2
பயம் மிக பகை தோன்றாது பசு வரி புலியின் மேலும் – தேம்பா:14 115/1

மேல்


பயவா (3)

படைப்பதற்கே அரிய பொருள் கொண்டார்க்கு அல்லால் பயன் பயவா
துடைப்பதற்கே அரும் வறுமையவர்க்கு ஒன்று உண்டோ சுற்றம் அதே – தேம்பா:10 62/3,4
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1
பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல் – தேம்பா:12 12/2

மேல்


பயன் (97)

பாவி அங்கு இயலா பயன் ஆகையால் – தேம்பா:1 82/3
பா இயங்கிய யா பயன் சால்பு அரோ – தேம்பா:1 82/4
பாடுவர் பொருள் நகு பயன் அமை கலை நூல் – தேம்பா:2 52/2
பருந்தோடு உறும் நிழல் என்று உயர் பயன் ஈன்றிடும் எனவே – தேம்பா:2 63/2
பல்லார் உடை மம்மர் கெட தாய் இன்ப பயன் கொண்டாள் – தேம்பா:3 53/4
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர் – தேம்பா:4 59/3
பனி பழித்த பயன் பட யாவரும் – தேம்பா:4 62/2
எஞ்சுக பயன் இயற்றிய அறங்களே இன்னா – தேம்பா:5 6/1
சுரும்பு உலா வயல் பயன் இல துறுவின கடு முள் – தேம்பா:5 15/3
இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
படி செயும் திரு நக பயன் பகுக்குவாய் – தேம்பா:5 50/4
பன்ன_அரு மணம் புணர் பயன் சொல்வாம் அரோ – தேம்பா:5 54/4
பணி உற்று மண பயன் ஆக நசை – தேம்பா:5 55/2
வரலோடு வரும் பயன் மாட்சி இதோ – தேம்பா:5 62/4
துன்னலொடு துன்னு பயன் இன்ன மகர் காட்டும் என – தேம்பா:5 156/2
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
நிலை கொண்டேனும் அ நிலையால் நிலைக்கும் பயன் ஒன்று உயிர்க்கு உண்டோ – தேம்பா:6 47/1
தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ – தேம்பா:6 51/1
அருள் அற வருத்தும் தன்மை அதன் பயன் என ஓர்ந்தாயோ – தேம்பா:7 70/4
பன்னலோடு அடையா பயன் கண்டு உளார் – தேம்பா:9 51/4
பண் கொடு உண்ட செவி பயன் பாடு எனா – தேம்பா:9 57/2
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
பதி வளர் இருத்தியின் பயன் இல் ஆயதே – தேம்பா:9 111/4
பண் என சொன்ன தீம் சொல் பயன் உணர்ந்து அரிய அன்பால் – தேம்பா:9 118/1
பண் தமிழ் உரைத்ததே போல் பயன் பகர்ந்து இளவல் காண – தேம்பா:9 133/3
படைப்பதற்கே அரிய பொருள் கொண்டார்க்கு அல்லால் பயன் பயவா – தேம்பா:10 62/3
அரும் பயன் நஞ்சினை ஆக்கும் பாம்பு எனா – தேம்பா:10 89/1
பற்று அவிர்ந்த உரை பயன் கூறுவாள் – தேம்பா:11 29/4
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3
அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1
துன்பு அருந்தி தான் மருந்து நமக்கே ஆகி துயர் துய்த்த பயன் எல்லாம் நமக்கே ஈவான் – தேம்பா:11 57/2
அய்யா பயன் நிற்கு இதன் ஆகுவதோ – தேம்பா:11 69/3
பொய் ஆகிய புன் கதை பூத்த பயன்
மொய் ஆகிய நாள் மொழிவார் என நீர் – தேம்பா:11 73/2,3
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1
பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ – தேம்பா:15 163/2
மறை கெழு நல் பயன் உரைத்த இறைவன் இ சொல் வழங்கினன்-ஆல் – தேம்பா:18 17/4
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
பிணி முகத்து இறைவன் செய்யும் பெரும் பயன் அருளின் நாட்டில் – தேம்பா:20 119/3
ஈடு உற பயன் இலா வெளிறு இது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 123/4
பல் நெறி இசைத்த சொல் பயன் கண்டே வளன் – தேம்பா:20 129/1
கற்ற நூல் பயன் இன்றியும் காசினி – தேம்பா:21 35/2
நனை விள் வயல் நான்கு பயன் விளைய – தேம்பா:22 6/2
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/2
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
நிலை புறம் கண்ட ஆண்டகை முன் நினைத்த பயன் இன்று உளது-ஆல் – தேம்பா:23 78/4
கேட்பது ஓர் வினை கிடத்திட பயன் இலா ஆசை – தேம்பா:23 87/3
மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3
ஒல்லையில் நெடு நாள் தவ பயன் பேதை உரைகள் கேட்டு ஒருவவோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/3
பயன் கடல் கடந்து என பரிவு அற்று ஓங்கினேன் – தேம்பா:23 115/4
ஒல்வதற்கு அரும் பயன் உதவுவேன் எனா – தேம்பா:23 121/3
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2
பா-இடை புகழின் மிக்க பயன் கொள்வான் என கண்டு உற்றாள் – தேம்பா:26 12/4
படைத்த நாதன் அருள் பயன் எய்தினான் – தேம்பா:26 30/4
ஈரம் ஒன்று இல இறைத்தன பயன் இல விரை ஆம் – தேம்பா:27 19/1
தாய் ஒக்கும் பயன் தரு மறை ஒக்கும் தன் தயவே – தேம்பா:27 23/4
பேர் இன்பான் உறும் பெரும் பயன் இது என உரைப்பான் – தேம்பா:27 26/4
ஆற்றி கேடு இல அமர் பயன் கூறுதும் என்றான் – தேம்பா:27 28/4
அஞ்சுவார் கொடையால் பயன் வேண்டுவார் – தேம்பா:27 32/4
கொடை வரும் பயன் கொண்டு கவர்ந்திடும் – தேம்பா:27 33/1
அறம் ஒன்றே பயன் பேதாய் அஞர் தீது அல்ல – தேம்பா:27 63/1
பல் வினை வழியில் ஆய பயன் எலாம் பணிப்ப தாதை – தேம்பா:27 70/2
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/3
பற்ற வந்து பயன் தருமே என்றான் – தேம்பா:27 81/4
பொருள் விளைத்த பயன் புகன்றான் அரோ – தேம்பா:27 85/4
ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/4
நல் தொழிற்கு இதுவும் அன்றி நசைக்கு இணை பயன் உண்டாம்-ஆல் – தேம்பா:28 17/2
இனம் செயும் பயன் பட ஈட்டல் ஏலுமோ – தேம்பா:28 37/4
இட்டோம் அந்தோ ஈட்டு அதின் இஃதே பயன் அந்தோ – தேம்பா:28 114/2
பண் துளி உரையின் சொன்ன பயன் எலாம் உண்ட யாரும் – தேம்பா:28 157/2
உள் மறைத்து ஒளித்த நன்றி உறும் பயன் காட்டும் என்றான் – தேம்பா:29 7/4
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:29 10/3
எய்த ஓர் பயன் இனி இலை என்றிட்டதே – தேம்பா:29 28/4
ஆய்ந்த ஓர் நிலை பயன் இதோ என்று ஆர்த்து உணா – தேம்பா:29 128/2
போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2
கூடும் ஓர் பயன் இதோ என நக்கான் குழவியாய் தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:30 141/2
நீறு பட்டிடும் நாள் பயன் தர வருவான் நிமலன் என்றது மறை அன்றோ – தேம்பா:31 89/4
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4
இன் உயிர் காத்தனை இனி பயன் கொளீஇ – தேம்பா:34 8/2
பன்னலால் நிகரா வண்ணம் பயன் உன்னால் பெற்றேன் நானே – தேம்பா:34 18/1
தேன் பொதுளும் கனி தீம் சொல் தெளி பயன் கேட்டு அவன் ஏந்தும் – தேம்பா:34 36/1
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/2
கரை கடல் கடந்த பயன் இன்று இனிது கண்டேன் – தேம்பா:35 34/3
பை மாறுகின்றாய் நிற்கு என எம்மால் பயன் உண்டு ஆய் – தேம்பா:35 62/3
பற்ற கற்போர் நூல் பல கற்றால் பயன் என்னோ – தேம்பா:35 66/1
நோய்-அது பயன் என்று இரங்கி நொந்து அழுத – தேம்பா:35 85/3
என்னால் ஆய பயன் காட்ட இவனே மக்கட்கு அரசன் எனா – தேம்பா:36 26/3
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4
நகை அணிந்த நகர் நனி குவிந்த பயன் அளவு_இல நவை கொணர்ந்த வினை அற ஒழிந்த குறை அளவு_இல – தேம்பா:36 106/3
தான் செய்த தவம் செய் அரசு இதோ நாமே தவ பயன் பெற்றனம் என்பார் – தேம்பா:36 116/1
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2
ஊன் செய்த பிறப்பில் உரு இல வானோர்க்கு உயர் பயன் பெற்றனை என்பார் – தேம்பா:36 116/3

மேல்


பயன்கள் (2)

உன் அலால் தெய்வம் அல்லால் உணர்வு_அரும் பயன்கள் சொன்னாய் – தேம்பா:20 98/1
தெள்ளிய தவத்தின் பல் நாள் தேடிய பயன்கள் யாவும் – தேம்பா:29 4/2

மேல்


பயன்பட்டு (1)

மல் தொழில் பயன்பட்டு ஓங்க மன துணிவு ஒன்றே சால்பு ஆம் – தேம்பா:28 17/4

மேல்


பயன்பட (4)

படித்த நூல் அவை பயன்பட விரித்து உரைப்பவர் போல் – தேம்பா:1 4/1
செறி உலாம் புனல் சிறை செய்து பயன்பட ஒதுக்கி – தேம்பா:1 10/1
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
பண் கவர் மொழி நல் கன்னி பயன்பட எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 11/2

மேல்


பயன்படாது (1)

பார் முகத்து ஆசு ஒன்று அல்லால் பயன்படாது இல்லை ஒன்றே – தேம்பா:30 136/4

மேல்


பயனாய் (1)

படலை கதையாய் அறிந்தது அலால் பயனாய் கண்டது இலை – தேம்பா:28 29/2

மேல்


பயனால் (4)

நிழல் ஆலயம் நீங்கும் மண பயனால்
சுழல் ஆயின என் துயர் நாளும் எலாம் – தேம்பா:5 63/1,2
கலை எழும் பயனால் தாழ்குவர் எடுத்து களிபட கருணையே செய்வாய் – தேம்பா:6 38/4
பழுதே தவிர் சூல் பயனால் பரமன் என்னோடு ஒன்று ஆம் – தேம்பா:9 14/2
திற ஈடும் இலார்-இடை சேர் பயனால்
உறவு ஈடும் இலா உறை வீடும் இலா – தேம்பா:11 64/2,3

மேல்


பயனின் (1)

இரு மணி களிப்பின் கண்டான் இரும் கொடை பயனின் மிக்கான் – தேம்பா:27 69/4

மேல்


பயனினால் (2)

பயனினால் மறை_நூல் ஒக்கும் பகலினை மணியால் ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/1
கூர்ந்த நன்மையை கூறிய பயனினால் எவரும் – தேம்பா:6 63/1

மேல்


பயனும் (2)

ஓர் அறம் ஆக சேர்க்கில் உறுதியும் பயனும் ஓங்க – தேம்பா:4 40/3
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/4

மேல்


பயனுள் (1)

பக்கிக்கு இட்டது ஓர் இரையோ பயனுள் கலந்த நஞ்சு அதுவோ – தேம்பா:6 52/2

மேல்


பயனே (5)

பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல் – தேம்பா:12 12/2
பால் வழி பயனே போன்று பகல் இரா அளவு_இல் தூவி – தேம்பா:12 18/3
மரு மலி மலர் நிழலே மறை மலி உயர் பயனே
திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே – தேம்பா:15 185/1,2
திடம் புனைந்து அமைந்த அறம் தரும் பயனே செய்தவர்க்கு அன்றியும் அவர்-தம் – தேம்பா:20 68/1
கொடை தரும் பயனே இஃதேல் குளித்த-கால் கெடும் என்று ஈந்து – தேம்பா:27 79/1

மேல்


பயனை (3)

பார் ஆழி உரை கொண்டே படைத்தாய் ஓர் குறும் சூரல் பயனை கொண்டே – தேம்பா:8 8/1
சேண் நிகர் பயனை விளைக்கும் என்று உள்ளி செல்வர் மூன்று அளித்த வான் நிதியம் – தேம்பா:12 69/3
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1

மேல்


பயனோ (3)

நீ தூது நடந்த இது நேர் பயனோ – தேம்பா:5 61/4
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3
மருள் செல்வம் மற்றவையும் ஆகியது அற பயனோ மதியின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 98/4

மேல்


பயிர் (3)

பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3
போனீர் மெலி பயிர் போற்றும் துளி என – தேம்பா:30 157/3

மேல்


பயில் (17)

பயில் இனத்தொடு ஞிமிறும் பாடவே – தேம்பா:1 25/2
பயில் துணை களி மண பந்தர் சோலையே – தேம்பா:1 42/4
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
அம் பயில் உன் வயிற்று அமலன் ஆய பின் – தேம்பா:9 98/3
ஞானமே பயில் நன்று எலாம் மிகுத்து உயிர் பிரிதல் – தேம்பா:11 100/3
பயில் துளி விடாமையானும் பருக ஒன்று இலாமையானும் – தேம்பா:14 116/3
வான் பயில் மதி ஏந்தும் வடி வடிவு அடியாளும் – தேம்பா:19 2/1
தேன் பயில் மலர் வாகை திருமறை அறையோனும் – தேம்பா:19 2/2
ஊன் பயில் உரு நாதன் ஒளி அடி தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:19 2/3
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
கின்னரம் பயில் யாழ் பொன் மாடக – தேம்பா:29 61/1
துன்னரம் பயில் ஒலி சுவை என்று ஆவுவான் – தேம்பா:29 61/4
பயில் உண்ட நரம்பு இளகும் பரிசின் – தேம்பா:30 22/1
தேன் பயில் மதுரத்து இனிதின் நீ வளர்த்த திருமகன் அளித்த மன் உயிர்கட்கு – தேம்பா:36 40/1
ஊன் பயில் உடலால் உறும் கசடு அகற்றி உரிய நல் அற நெறி நிறுத்தி – தேம்பா:36 40/2
மீன் பயில் வான் வீட்டு அ உயிர் சேர்த்தி விழைந்து அரசு ஆள இன்று உனக்கே – தேம்பா:36 40/3
நான் பயில் வரங்கள் வகுத்தி என்று ஆசி நல்கினான் பொது அற முதலோன் – தேம்பா:36 40/4

மேல்


பயில்கள் (1)

பயில்கள் பாடலும் பாலன் கேட்டு இயைந்து – தேம்பா:4 10/3

மேல்


பயில்வரை (1)

பன்னு மா மறை பயில்வரை விளித்து அரும் அன்பின் – தேம்பா:11 102/2

மேல்


பயிலும் (4)

கான் பயிலும் முறுக்கு அவிழ் செம் கமலம் தேன் துளித்தது என – தேம்பா:6 13/1
மீன் பயிலும் முடியாள் வாய் விரித்து உரைத்த தீம் சொல்லால் – தேம்பா:6 13/2
தேன் பயிலும் மலர் கொடியோன் செவி இன்பு உண்டு அறைதி என – தேம்பா:6 13/3
தான் பயிலும் விடை ஆகி தாழ்ந்து இவளும் மொழிகின்றாள் – தேம்பா:6 13/4

மேல்


பயிற்ற (1)

தெளி பொருள் மறையாய் பயிற்ற வந்தவன் தான் திரு வெறுத்து எளியன் உற்று எவர்க்கும் – தேம்பா:31 91/3

மேல்


பயிற்றல் (1)

பணி தகு பயிற்றல் வேண்டா படர்ந்த அன்பு உணர்வினோற்கே – தேம்பா:27 15/3

மேல்


பயிற்றி (2)

தூவி மின் பிலிற்றும் சுடிகை சூழ் பயிற்றி துளங்கும் ஏழ் மணிகளோ உன்னை – தேம்பா:36 32/2
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2

மேல்


பயிற்றிய (3)

பயிற்றிய முகில்-இடை பரந்த பால் மதி – தேம்பா:2 17/1
பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற – தேம்பா:8 62/2
பாசறை பரிப்பு நோய் பதி பயிற்றிய
ஆசு அறை உரு என் ஆம் முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 84/3,4

மேல்


பயின்ற (3)

மீன் நலம் பயின்ற வான் வியப்ப வாழ்ந்ததே – தேம்பா:3 7/4
கான் நலம் பயின்ற மலர்கள் தோரணத்தின் கதிர் மணி தோரணம் தயங்க – தேம்பா:12 64/3
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4

மேல்


பயின்று (4)

பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
தேன் நலம் பயின்று நறா மழை துளித்து சீர் கெழு தூங்கு இசை திருத்தி – தேம்பா:12 64/1
பால் நலம் பயின்று பாடிய வண்டின் பல் இனம் ஊசல் ஆடுதற்கே – தேம்பா:12 64/2
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/4

மேல்


பயோதர (1)

சீர் செயும் பயோதர ஞாஞ்சில் சேர்த்து அகழ் – தேம்பா:22 26/3

மேல்


பர (3)

வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
எம் பர நாயகன் ஏவலால் உலகு – தேம்பா:18 8/1
பட்டோம் அந்தோ புன் நயன் நக்கி பர வீட்டை – தேம்பா:28 114/3

மேல்


பரத்து (1)

புக்கன அளவில் வானில் பொன் பரத்து ஒருவன் ஏறு – தேம்பா:29 86/1

மேல்


பரத்து-இடை (1)

பரத்து-இடை கிளர் வினை பரியுமோ என்பார் – தேம்பா:20 125/4

மேல்


பரந்த (13)

பயிற்றிய முகில்-இடை பரந்த பால் மதி – தேம்பா:2 17/1
பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4
இருள் பரந்த ஐயமொடு துயரும் நீக்கி இன்பு அலையில் மூழ்கிய ஒண் தவத்தின் மிக்கோன் – தேம்பா:8 44/1
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
உருள் பரந்த சுடர் உடுத்த மேனி தானும் உயிர் சென்ற வழி சென்றால் என்னா சூழ – தேம்பா:8 44/3
பொருள் பரந்த கதிர் எறிக்கும் உருவம் தோன்றி புவி நிலை விட்டு உயர் நின்றாள் உரை மேல் நின்றாள் – தேம்பா:8 44/4
நூல் வழி புகழே போன்று நொடிப்பினில் பரந்த மேகம் – தேம்பா:12 18/1
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
செய் பரந்த மணி கொடிஞ்சி திண் தேர் மீது ஆங்கு அரி போல் திறத்த வல்லார் – தேம்பா:32 76/1
மை பரந்த நிழல் சோலை மது மலர் கொய் தானியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/2
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
ஐ பரந்த வெற்பு அருவி அதிர்ந்து அரி கொய் ஆச்சிய நாட்டு அரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/4

மேல்


பரந்ததின் (1)

அன்ன நஞ்சு உறும் பாவமே பரந்ததின் அதனை – தேம்பா:5 7/1

மேல்


பரந்ததே (1)

பார் விளை கலக்கம் நால் திசை பரந்ததே – தேம்பா:15 135/4

மேல்


பரந்து (8)

தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து
வள் உலாம் கரு மத கரி இனம் என தோன்ற – தேம்பா:1 1/3,4
மின்னை அடை கடல் சூழ்ந்த வியன் உலகம் பரந்து அளிக்கும் – தேம்பா:6 11/1
கலையின் மேல் எழு காந்தி பரந்து அன – தேம்பா:7 57/2
பரு இலார் மனம் என முகில் பரந்து நூல் – தேம்பா:12 30/1
பண்டுளி அனைத்திலும் பசி பரந்து உயிர் – தேம்பா:14 78/2
சீர் தாவு இ நாட்டு-இடை பரந்து செல்வாய் எல்லாம் திரு செலுத்தும் – தேம்பா:15 9/3
பொதிர் எழுந்த இருள் தலை பரந்து விரி புவி மறைந்த நிசி நடு வலி – தேம்பா:16 31/3
தொக்கு எலாம் பரந்து மாக்கள் தொகையில் ஆர் உய்வர் என்பார் – தேம்பா:24 7/4

மேல்


பரப்ப (3)

ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/3
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3

மேல்


பரப்பி (16)

பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/4
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
மண் காத்த அருள் பரப்பி வழி வரும்-கால் வளைத்து இவரை – தேம்பா:10 19/3
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
பார் கெழு அணி என பரப்பி நின்றவே – தேம்பா:18 11/4
ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/4
பல் கலத்து அமிர்தமே பல சுவைக்கு அமைய வானவர் பரப்பி
சொல் கலத்து இணை இலா சுவையில் அ தகவினோர் துதியோடு உண்டார் – தேம்பா:19 24/3,4
பார் எழும் இருட்கு எதிர் பரப்பி ஓட்டலின் – தேம்பா:20 4/3
சேக்கையை பரப்பி இங்கண் திருந்திய அறத்தை யாவும் – தேம்பா:26 94/2
தூய் வளர் மலர் பூம் சேக்கையை பரப்பி சூழ் அகில் நறும் புகை தோய்த்து – தேம்பா:28 91/1
புதை ஒளி பரப்பி நாறும் பொன் மணி தவிசில் சாய்ந்த – தேம்பா:29 35/2
பால் செய் ஆவியின் பைம் துகில் உடுத்து ஒளி பரப்பி
கால் செய் ஆவியின் கவரிகள் கமழ வீசினரே – தேம்பா:32 12/3,4
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில் – தேம்பா:36 111/1

மேல்


பரப்பியே (1)

இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4

மேல்


பரப்பில் (4)

நிறை மலர் ஒழுக்க தாள் கீழ் நித்தில பரப்பில் தூய – தேம்பா:19 13/1
பொன் பரப்பில் பவள தூண் நிறுத்தி மற்று ஓர் புறம் படிக – தேம்பா:36 95/1
நல் பரப்பில் சிரம் கூட்டி நிலை கண்ணாடி நக நிரைத்து – தேம்பா:36 95/3
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3

மேல்


பரப்பிற்று (1)

படம் புனைந்து எழுதிய பரப்பிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 51/4

மேல்


பரப்பின் (1)

தகடு வைத்த பொன் பரப்பின் வாய் முத்து அணி தயங்க – தேம்பா:11 92/1

மேல்


பரப்பின (1)

பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1

மேல்


பரப்பினரே (1)

உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/4

மேல்


பரப்பினார் (1)

குன்று மீ வழங்கும் மாரி குறை என பரப்பினார் – தேம்பா:7 43/4

மேல்


பரப்பினாரே (1)

செல்லினை பொறுக்கும் குன்றின் தீம் கனி பரப்பினாரே – தேம்பா:30 128/4

மேல்


பரப்பினால் (1)

நறை மலர் பரப்பினால் போல் நளிர்பட ஒழுகி சூழ – தேம்பா:19 13/2

மேல்


பரப்பினாற்கு (1)

படம் புரை அருள் எழில் பரப்பினாற்கு இவை – தேம்பா:29 121/3

மேல்


பரப்பினான் (1)

பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/2

மேல்


பரப்பினான்-ஆல் (1)

குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4

மேல்


பரப்பினேமேல் (1)

அளி வளர் நெஞ்சின் மஞ்சத்து அன்பு அணை பரப்பினேமேல்
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/3,4

மேல்


பரப்பு (12)

விலங்கு ஒளி பரப்பு உற விரித்து நல் பகல் – தேம்பா:9 113/3
பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/4
மீன் பரப்பு என முகை விண்ட மற்றையும் – தேம்பா:12 43/1
வான் பரப்பு என விரி வனத்தில் எங்கணும் – தேம்பா:12 43/2
தேன் பரப்பு என குளிர் செலவை சென்று செல் – தேம்பா:12 43/3
கான் பரப்பு அனைத்தையும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:12 43/4
அல் அற துளங்கு திங்கள் அணிந்த மீன் பரப்பு போல – தேம்பா:26 1/1
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/2
பரப்பு அற இவுளி பாய்ந்து படர் துகள் போரும் மற்ற – தேம்பா:28 13/2
புனம் கிடந்தன பரப்பு அகன்று போய் துளி – தேம்பா:30 48/2
ஐ சுடர் மணி பரப்பு ஆக பைம் புல் மேல் – தேம்பா:30 56/2
ஆங்கு ஒளித்து அலர்ந்த பொய்கை அடுத்து அகல் பரப்பு நோக்கீர் – தேம்பா:30 131/2

மேல்


பரப்பும் (4)

பரவினால் என பரப்பும் தம் கதிர் – தேம்பா:10 101/2
மேய் வயிறு ஆர்ந்து வேகும் விரி மணல் பரப்பும் தீ ஆய் – தேம்பா:19 9/2
வந்து அழல் பரப்பும் சீற்றம் மயக்கிய வீர வல்லோய் – தேம்பா:29 38/2
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3

மேல்


பரப்புவல் (1)

பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4

மேல்


பரம் (6)

கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4
பரம் பிரான் வலியை காட்டும் பலவையும் கேளீர்-கொல்லோ – தேம்பா:15 51/4
பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4
பரம் வல நூலும் வேலும் பரிசு இலாது இழிவு ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 153/4
புற பகை பகழி தாங்கும் பொன் பரம் ஆக சீலம் – தேம்பா:30 70/2

மேல்


பரம்பை (1)

பரம்பை போர்த்து உள் தசை நிரப்பி படம் மேல் மயிர் பொலிய – தேம்பா:28 20/2

மேல்


பரம (1)

உளங்கு உடு சூட்டும் சென்னி உடையவள் பரம தாயே – தேம்பா:0 10/4

மேல்


பரமன் (10)

பல் நாள் துன்னாத அருள் புரிய பரமன் எய்த வேண்டினளே – தேம்பா:5 23/4
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
பழுதே தவிர் சூல் பயனால் பரமன் என்னோடு ஒன்று ஆம் – தேம்பா:9 14/2
சூழ்வரே பரமன் நல் தாள் தொழுது அருகு உவப்பின் சேர்ந்தார் – தேம்பா:9 78/4
கூடு அணி பரமன் தோன்ற குணித்த நாள் குறுகிற்று அம்மா – தேம்பா:9 130/4
பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன்
வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/2,3
பான் அயில் உரு கொடு பரமன் எய்திய – தேம்பா:18 9/1
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த – தேம்பா:18 34/2
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1

மேல்


பரமனே (2)

பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/2

மேல்


பரமனை (5)

பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/3
தடுத்த வீர எதிர் இலாது தகவில் தாங்கு பரமனை
உடுத்த சூலில் அரிதில் தாங்கும் உவமியாத ஓர் விறலியே – தேம்பா:7 39/3,4
பார் உலகு அளித்து காக்க பரமனை உயிர்க்கும் தாயே – தேம்பா:7 72/1
பார் உடம்பு உயிராய் வந்த பரமனை கரத்தில் ஏந்தி – தேம்பா:12 79/1
பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1

மேல்


பரவ (5)

பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
பரவ மேல் துயின்றனன் பாலனாய் தவம் – தேம்பா:26 135/3
பரவ காட்டின பான்மையில் அங்கணில் – தேம்பா:30 98/2
நனி வரும் புகை மொய்த்து எங்கும் நடுக்கு இருள் பரவ செம் தீ – தேம்பா:32 91/3

மேல்


பரவலின் (1)

கனை முதிர் அரவொடு கரு முகில் பரவலின்
வினை முதிர் உளம் என வெளி முதிர் இருள் அதே – தேம்பா:15 169/3,4

மேல்


பரவிய (1)

வாய் வழி பரவிய நஞ்சின் வண்ணமே – தேம்பா:3 49/1

மேல்


பரவின (1)

பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4

மேல்


பரவினால் (1)

பரவினால் என பரப்பும் தம் கதிர் – தேம்பா:10 101/2

மேல்


பரவு (6)

பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
பணையில் ஆடிய பரிகள் யானைகள் பரவு தேர்களும் இவை எலாம் – தேம்பா:15 153/1
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர்ந்த தண் நிழலோடு ஒத்தார் – தேம்பா:26 4/1
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர் நிழல் மங்கா யாண்டும் – தேம்பா:27 75/3
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/4

மேல்


பரவும் (2)

பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/2

மேல்


பரவை (2)

படியின் அனையவர் உதவிய நலம் மலி பரவை இவள் என மொழிகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 67/4
பால் நெறி பெருகும் இன்ப பரவை நாம் மூழ்கல் தந்து – தேம்பா:9 74/3

மேல்


பரவையில் (1)

பாடினான் வியந்து உளத்தில் பெருகும் இன்ப பரவையில் தான் – தேம்பா:14 91/1

மேல்


பரன் (7)

வெல் வழியும் ஆய வலி வேய்ந்த பரன் திருவுளம் ஆய் விகற்பம் என்னோ – தேம்பா:5 38/2
என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால் – தேம்பா:5 124/2
ஒல்லை உளியவை உள்ளும் முறை செயும் உண்மை உள பரன் ஆசி தந்து – தேம்பா:5 127/1
செய் வினை அளிக்கும் என நொய் வினை குறித்த பரன்
மண் உலகும் வான் உலகும் நண்ணும் உறவோடு உற நாள் – தேம்பா:5 158/2,3
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
புற படும் பரன் போதல் இருத்து இலால் – தேம்பா:8 94/4
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/3

மேல்


பரனே (1)

குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2

மேல்


பரனோ (1)

பரனோ பரிவு அற்று அருளே பணியான் – தேம்பா:5 62/1

மேல்


பராபரம் (1)

மூவரும் ஓர் நிகராத பராபரம் ஆம் முதலோன் முயல் ஓர் – தேம்பா:8 79/2

மேல்


பராபரா (1)

ஒண் தலங்கள் அண்ட உம்பரும் தொழும் பராபரா
விண் தலம் கலந்து இலங்கு வெண் களங்கன் ஒப்பு எனா – தேம்பா:11 6/1,2

மேல்


பரி (37)

பரி இனம் பரியோடும் பரியை பூட்டிய – தேம்பா:2 22/2
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
அழல குயவு அழல கரி அழல பரி அயிலோடு – தேம்பா:14 54/1
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
பால் மன் மனம் உற்ற பரி திரளே – தேம்பா:15 38/4
யானை எழும் கடல் ஏந்திய தேர் பரி கால் – தேம்பா:15 57/1
வேக இன பரி மேகம் உகுக்கு உரும் ஒத்து – தேம்பா:15 63/3
வார் எழுந்த முரசு எதிர் எழுந்த பரி மதம் எழுந்த கரி வளியினும் – தேம்பா:15 90/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அற நிமிர்ந்த கொடி அற உயர்ந்த உருள் அற உகண்ட பரி அலவனோடு – தேம்பா:15 98/1
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2
வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4
வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே – தேம்பா:15 120/3
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
பரி கெட பரி புனை பறந்த தேர் கெட – தேம்பா:15 140/2
பரி கெட பரி புனை பறந்த தேர் கெட – தேம்பா:15 140/2
பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/3
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4
இறுவன கரி பரி இனம் இனம் மடிவன – தேம்பா:15 171/2
மடி கரி எழும் ஒலி மடி பரி எழும் ஒலி – தேம்பா:15 172/3
ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி – தேம்பா:16 16/3
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/4
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல் – தேம்பா:16 23/3
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
துள்ளும் பரி என வந்து எதிர் தொடர்கின்றவை துறும்-ஆல் – தேம்பா:21 26/4
பரி உரு தகர் உரு பகடு உரு பகை – தேம்பா:24 16/1
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
அழல மத கரி அழல வய பரி அழல உருளொடு திகிரிகள் – தேம்பா:24 38/1
வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு – தேம்பா:29 64/1
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
பரி இனம் பூட்டிய திகிரி பான்மையும் – தேம்பா:32 55/3
ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி – தேம்பா:32 58/2
மலை நேர் இரதம் வளி நேர் பரி வான் – தேம்பா:36 68/1
பரி பூட்டிய தேர் பல ஏறு அரசர் – தேம்பா:36 69/1

மேல்


பரிக்கு (1)

பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3

மேல்


பரிகள் (7)

மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள்
அலை ஒத்தன கடை வீதிகள் அலை ஒத்தனர் அபயர் – தேம்பா:2 68/3,4
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/2
கோல் என பரிகள் செல்ல குளிறி வேம் இடி சூல் மேகம் – தேம்பா:15 43/2
பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/3
பணையில் ஆடிய பரிகள் யானைகள் பரவு தேர்களும் இவை எலாம் – தேம்பா:15 153/1
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ – தேம்பா:24 41/2

மேல்


பரிகளொடு (1)

குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2

மேல்


பரிசாய் (1)

கால் வரும் பரிசாய் களி மாற மேல் – தேம்பா:7 59/2

மேல்


பரிசால் (2)

கணிக்கும் பரிசால் கடவுள் மனுவாய் எளிமை காட்ட – தேம்பா:9 27/3
தணிக்கும் பரிசால் தாய் தண் தொழில் செய்யாதால் தகவோ – தேம்பா:9 27/4

மேல்


பரிசின் (6)

இ பரிசின் ஆயிர மனத்தவரை ஏய்த்து – தேம்பா:23 44/1
மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/2
பொய் பரிசின் நாம் உலகு புக்கு இனிது ஆண்டோம் – தேம்பா:23 44/3
அ பரிசின் இ பொழுது அமைப்பது அரிது ஐயா – தேம்பா:23 44/4
பயில் உண்ட நரம்பு இளகும் பரிசின்
மயிலும் அகவ சிறை வண்டும் அழ – தேம்பா:30 22/1,2
பகை உடை தகவு இலார் பரிசின் நக்கதோ – தேம்பா:30 55/2

மேல்


பரிசினார் (1)

பாவின் மீது ஆடிய பரிசினார் அவண் – தேம்பா:12 39/2

மேல்


பரிசு (13)

பாவம் மலிதற்கு என்று உரைத்தான் பகை பேய் நடுக்கும் பரிசு அன்னான் – தேம்பா:6 51/4
இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/4
பதி செய்கின்று வாழ ஒன்று பரிசு இலக்கம் ஆகுமோ – தேம்பா:7 33/4
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட – தேம்பா:12 19/2
பறி இன்மை சார்பு இன்மை தன்-பால் இன்மை பரிசு அல்லால் – தேம்பா:13 7/3
பை செல செல்லும் நாக பரிசு என செல்லும் ஆறே – தேம்பா:21 2/4
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர் – தேம்பா:21 26/2
பாரில் தவழ் மன் உயிர்கள் தம் பரிசு இது அன்றோ – தேம்பா:23 43/4
பரம் வல நூலும் வேலும் பரிசு இலாது இழிவு ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 153/4
பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/4
பனை வளர் நாடு நைந்த பரிசு இதே என்றாள் மூத்தாள் – தேம்பா:29 8/4
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3
பணியே நின்றாய் உன் தயை ஈதோ பரிசு என்பார் – தேம்பா:34 59/4

மேல்


பரிசே (1)

பால் நின்று இனிது இசை பாடுளி புகழ் பாடின பரிசே – தேம்பா:21 34/4

மேல்


பரிசொடு (1)

பண் நரம்பு இளகி ஏங்கும் பரிசொடு விம்மி சொல்வான் – தேம்பா:26 97/4

மேல்


பரிந்தாய் (1)

பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/2

மேல்


பரிந்திட (1)

பார் முகத்து அதற்கு எஞ்ஞான்றும் பரிந்திட வகை செய்தானே – தேம்பா:3 32/4

மேல்


பரிந்து (5)

பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப – தேம்பா:12 87/3
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி – தேம்பா:25 37/1
பண் வழி மொழியினாள் பரிந்து உண்டாள் அது – தேம்பா:27 115/2
பண்டுளி மருள் நீத்து ஓதி பரிந்து அறம் ஆக செய்தார் – தேம்பா:28 157/4
பதி தள்ளி போவது அறிந்து அயர்வார் என்று உள் பரிந்து இரங்கி – தேம்பா:30 10/2

மேல்


பரிப்ப (1)

பரிப்ப ஓர் சிறப்பு அருள் பயத்தின் சூல் செயிர் – தேம்பா:3 50/3

மேல்


பரிப்பு (1)

பாசறை பரிப்பு நோய் பதி பயிற்றிய – தேம்பா:10 84/3

மேல்


பரிமா (1)

மருள் பூட்டிய பரிமா இல வரு பாகரும் இல மேல் – தேம்பா:14 51/2

மேல்


பரிமாவும் (2)

மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும்
வான் நிகர் பொன் திண் தேரும் வறுமையர்க்கு இல்லாமையின் நீ – தேம்பா:10 11/2,3
காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3

மேல்


பரிமாவொடு (1)

மத்தக மாவொடு பாய் பரிமாவொடு வெண் – தேம்பா:15 69/3

மேல்


பரிய (2)

பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4

மேல்


பரியின் (1)

கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல் – தேம்பா:15 88/1

மேல்


பரியும் (5)

ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
மலை நேர் கரியும் வளி நேர் பரியும்
முலை நேர் தனுவும் உறை நேர் கணையும் – தேம்பா:15 35/1,2
பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2
சூழ் விளை ஏனலும் பரியும் தோரையும் – தேம்பா:18 3/1
இனியே வந்த வினை பரியும் இயல்பு ஒன்று இலையோ காண் என்றான் – தேம்பா:27 124/4

மேல்


பரியுமோ (1)

பரத்து-இடை கிளர் வினை பரியுமோ என்பார் – தேம்பா:20 125/4

மேல்


பரியே (1)

பரியே காவா உயிரை பருகி ஊன் பெய் மருப்பின் – தேம்பா:14 71/1

மேல்


பரியை (1)

பரி இனம் பரியோடும் பரியை பூட்டிய – தேம்பா:2 22/2

மேல்


பரியோ (1)

காம கடம் ஆர் கரியோ பரியோ கவின் கொள் – தேம்பா:16 20/3

மேல்


பரியோடும் (1)

பரி இனம் பரியோடும் பரியை பூட்டிய – தேம்பா:2 22/2

மேல்


பரிவாய் (3)

பரிவாய் விழி விண்டனர் பார்க்குதலும் – தேம்பா:5 93/2
பல் நாட்கு ஒரு நாள் மனையாள் மனையை பரிவாய் விளக்க – தேம்பா:9 21/1
ஆற்று_அரும் பரிவாய் உடல் நாடல் போல் – தேம்பா:26 88/3

மேல்


பரிவான் (2)

பற்றார் பழையம் பழியை பரிவான் படுவாய் என்னா – தேம்பா:31 29/1
நீக்கி இன்ப நிழல் கொடியால் பரிவான் – தேம்பா:36 46/4

மேல்


பரிவின் (2)

படைப்பதற்கு அரிய நல் பரிவின் தாதையும் – தேம்பா:29 124/1
பாடு செய்து இன்னவை பரிவின் கூறினான் – தேம்பா:34 7/4

மேல்


பரிவு (17)

பரனோ பரிவு அற்று அருளே பணியான் – தேம்பா:5 62/1
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4
படு விண் மழை தாங்கிடவும் பரிவு அற்றிடும் – தேம்பா:11 68/3
பண்டு அருமறையோர் யாரும் பரிவு எழீஇ முகமன் கூற – தேம்பா:12 100/2
பட்ட நோய் ஒன்றும் இன்றி பரிவு அற யூதர் வாழ்ந்தே – தேம்பா:14 34/4
பாங்கு யாழ் இளகி பரிவு ஓதை கொண்டு – தேம்பா:18 44/3
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4
பல் கலத்து எழுந்த ஓதை பரிவு அற இமிழி கேட்டு – தேம்பா:20 36/3
பயன் கடல் கடந்து என பரிவு அற்று ஓங்கினேன் – தேம்பா:23 115/4
பாசம் ஆம் அருள் பரிவு உளம் இன்னணம் பிணித்தே – தேம்பா:27 24/1
பண் நடையால் ஆடல் என பரிவு அற்று இங்கண் – தேம்பா:27 61/1
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/4
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க – தேம்பா:31 36/3
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4
பருக நோய் ஆற்றா சூசை பரிவு அளவு அழுந்தும் துன்பம் – தேம்பா:35 52/3

மேல்


பரிவுடன் (1)

படிய விழி விழி படிய மனம் மனம் இனிதின் விழ விழு பரிவுடன்
முடிய வரு மணம் உரிய துணை இவன் முறையின் மொழிகுவர் எவருமே – தேம்பா:5 113/3,4

மேல்


பரிவும் (2)

பொம் பரிவும் பொங்கி எழ தொழுது தொழுது ஆயிரம் நா புகல் கொண்டேனும் – தேம்பா:8 12/2
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/2

மேல்


பரிவுற்று (1)

பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான் – தேம்பா:27 116/2

மேல்


பரிவொடும் (1)

பதி எழுந்து ஒளிர்ந்த நகர் புகுவர் இன்பு உமிழ்ந்து புவி பரிவொடும் புரந்த இவரே – தேம்பா:5 148/4

மேல்


பரிவோர் (2)

பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2
பார் எல்லை அல்லது இல படர் இலுசி தானியம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/4

மேல்


பரு (5)

பரு மதி மயக்கிய பலவும் ஓர்ந்து தேர் – தேம்பா:7 74/2
பரு இலார் மனம் என முகில் பரந்து நூல் – தேம்பா:12 30/1
பரு சுடர் பாய்ந்து உற பணிந்து தோன்றினார் – தேம்பா:13 18/4
பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
பரு மணி களிப்பின் நான் பலவும் சென்ற பின் – தேம்பா:27 57/2

மேல்


பரு-தொறும் (1)

பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2

மேல்


பருக்கும் (1)

பருக்கும் காலம் ஆய் புரந்து பாதுகாத்து – தேம்பா:14 13/3

மேல்


பருக்கை (1)

பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1

மேல்


பருக்கையின் (1)

பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3

மேல்


பருக (4)

பங்கையம் பதத்தினான் பருக நான் உழைத்து – தேம்பா:9 109/3
பயில் துளி விடாமையானும் பருக ஒன்று இலாமையானும் – தேம்பா:14 116/3
கற்றவர் பருக பகர்குவ புகழ்வ காம் உறி கேட்டனர் களிப்ப – தேம்பா:27 155/2
பருக நோய் ஆற்றா சூசை பரிவு அளவு அழுந்தும் துன்பம் – தேம்பா:35 52/3

மேல்


பருகவே (1)

புன்கணே உயிர் பருகவே ஒரு புனல் அறா விழி பொழியுமே – தேம்பா:25 83/4

மேல்


பருகி (4)

பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/4
பரியே காவா உயிரை பருகி ஊன் பெய் மருப்பின் – தேம்பா:14 71/1
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2
பருகி வாழ் உயிர் பற்றிய ஊண் எலாம் – தேம்பா:31 79/1

மேல்


பருகிய (2)

பால் கலந்த-கால் பருகிய நஞ்சு மீட்பு அரிதே – தேம்பா:23 92/4
பனி மதி பொழிந்த கற்றை பருகிய ஆம்பல் போல – தேம்பா:26 117/1

மேல்


பருகினால் (2)

பால் நிலா சகோரமே பருகினால் எனா – தேம்பா:9 87/2
பால் கலந்தன நஞ்சு பருகினால்
போல் கலந்தன இன்பொடு புன்கணை – தேம்பா:10 32/1,2

மேல்


பருகினான் (1)

பருகினான் துயில்கில் ஆய் பருகு இல் ஆகி வீ – தேம்பா:7 76/3

மேல்


பருகு (7)

பருகு விம்மிய அளி பசி தவிர்ந்த பின் – தேம்பா:1 55/2
பருகு ஆயின எம் விழி பார்த்தலின் நாம் – தேம்பா:5 99/2
பருகு மண்டு அநந்த அருள் அரிது சிந்துகின்ற இருவர் பதி அமைந்து எழுந்து புகுவார் – தேம்பா:5 147/4
பருகினான் துயில்கில் ஆய் பருகு இல் ஆகி வீ – தேம்பா:7 76/3
பருகு தேனினை கான்று என பண் இசைக்கு – தேம்பா:26 89/1
பருகு வாய்மையின் பால் நலம் பண்பொடு ஆங்கு – தேம்பா:26 171/3
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3

மேல்


பருகும் (4)

உடை கலத்து இலங்கி செற்றத்து உடன்று இருள் பருகும் நெஞ்சான் – தேம்பா:14 23/1
பனி வளர் பூம் துறை பருகும் தேன் உக – தேம்பா:20 10/1
இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1
பிரிந்த நல் உயிர் பருகும் நஞ்சு அமுது என்பார் பெருக – தேம்பா:32 102/3

மேல்


பருத்தது (1)

பருத்தது என்று முன் பார்த்த ஏழ் ஆ எனில் – தேம்பா:20 93/1

மேல்


பருதி (20)

பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா – தேம்பா:2 20/1
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2
பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/4
தேர் வளர் பருதி ஒத்தான் சென்று புக்கு உவப்ப யாரும் – தேம்பா:4 46/3
பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க – தேம்பா:5 4/1
பளிக்கு வேய் செப்பில் உண்ட பருதி சூழ் எறிக்கும் வில்லால் – தேம்பா:7 26/1
எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன் – தேம்பா:7 91/3
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
உரு வளர் பருதி தோற்றி உடை தொழில் எஞ்ச நாதன் – தேம்பா:9 79/3
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:10 60/2
கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு – தேம்பா:12 9/1
பருதி ஏந்து படம் படரா முனர் – தேம்பா:13 37/3
நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை – தேம்பா:20 4/2
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2
பருதி வாய் திறந்து அள் இருள் பட்டு என – தேம்பா:26 29/3
பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப – தேம்பா:27 127/1

மேல்


பருதியே (1)

பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1

மேல்


பருந்து (1)

ஓர் பகை இவன் கீழ் உள்ள உலவி மேல் பருந்து தானும் – தேம்பா:12 25/1

மேல்


பருந்தும் (1)

தட்டம் இட்டு அவனும் மாய்ந்தான் தவிர்ந்த கோல் பருந்தும் கொய்தே – தேம்பா:12 26/4

மேல்


பருந்தோடு (1)

பருந்தோடு உறும் நிழல் என்று உயர் பயன் ஈன்றிடும் எனவே – தேம்பா:2 63/2

மேல்


பருப்பதங்கள் (1)

பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4

மேல்


பருப்பதத்து (1)

படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா – தேம்பா:14 113/2

மேல்


பருப்பதம் (2)

படலொடு மேகம் மலிந்த பருப்பதம் ஒத்து – தேம்பா:15 66/2
படியொடு பிரி பருப்பதம் என விழுவன அசனியின் – தேம்பா:15 170/3

மேல்


பருபதங்களும் (1)

படி முழங்கின ஒலி நிகர்ந்தில பருபதங்களும் அதிரவே – தேம்பா:15 151/3

மேல்


பரும் (1)

பால் மணி பரும் வயிடூரியம் படர் – தேம்பா:2 31/3

மேல்


பருவத்து (4)

நாள் வளர் பருவத்து அம் சூல் நன்று உற வளரும் வாய்ந்த – தேம்பா:7 62/1
பீள் வளர் பருவத்து எஞ்சா பெரும் துயர் வளர்ந்து மிக்கு ஆய் – தேம்பா:7 62/2
பருவத்து இருள் நீக்கிய பானு இது என – தேம்பா:11 77/3
அலங்கு எழு பருவத்து எம்மை அளிப்பதற்கு இரங்கி நாதன் – தேம்பா:26 10/3

மேல்


பருவதம் (1)

ஒளி சிறை செயும் ஒரு கரும் பருவதம் என்னா – தேம்பா:3 11/2

மேல்


பருவம் (3)

பாய்ந்த வான் தரு பருவம் இன்றியும் – தேம்பா:10 102/1
தேன் வயிறு ஆர் மலர் பூத்த செழும் சோலை பருவம் இல – தேம்பா:23 73/1
பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப – தேம்பா:27 127/1

மேல்


பல் (134)

பல் நவை அறும் தன் பூமான் பழங்கதை உரைத்து உரைத்த – தேம்பா:0 11/2
ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/3
அன்ன பல் சிறை அல்லது இல்லை-ஆல் – தேம்பா:1 29/2
மன்னும் தேசு பல் மணி கொள் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/4
புறா குறாவுதலொடு புள் பல் ஓதையால் – தேம்பா:1 45/3
பல் நிறத்து அலர்ந்த பூ படர்ந்த கா-இடை – தேம்பா:1 51/2
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/3
செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/4
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற – தேம்பா:2 46/1
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல்
துளை ஒலி நலம் ஒலி துறுவலொடு இனிதாய் – தேம்பா:2 59/2,3
பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/3
விரி அளாவு ஒளி வேலொடு தனது பல் கருவி – தேம்பா:3 24/2
ஆழ்ந்த பல் மணியின் வீங்கும் ஆசனத்து இருக்க சேர்த்தல் – தேம்பா:3 35/3
பல் நாள் உலகம் கொண்ட பழி பகையை எண்ணுவது நன்றோ – தேம்பா:5 19/3
பல் நாள் துன்னாத அருள் புரிய பரமன் எய்த வேண்டினளே – தேம்பா:5 23/4
பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/3
தம் கதவு அடுத்த பல் பொருள் தடுத்து உளத்து – தேம்பா:6 25/2
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
பல் நாட்கு ஒரு நாள் மனையாள் மனையை பரிவாய் விளக்க – தேம்பா:9 21/1
வான் சொரிந்த மது கொடு பல் உணா – தேம்பா:9 56/3
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல்
உண் கொடு உண்ட நயத்து இணை உள்ளதோ – தேம்பா:9 57/3,4
பல் நாள் தன்னால் உள்ளிய இன்பம் பல ஈந்த ஓர் – தேம்பா:9 64/2
செறித்து உண் அன்று ஆர் யோகி அவற்கே திளை பல் நாள் – தேம்பா:9 66/3
விரை செயும் கொடியினான் நுழை பல் வேலை தேன் – தேம்பா:9 86/1
ஒளி நாக்கொடு வான் சுடர் புகழ ஒளி நாக்கொடு பல் மணி புகழ – தேம்பா:10 144/1
களி நாக்கொடு பல் புள் புகழ கமழ் நாக்கொடு கா மலர் புகழ – தேம்பா:10 144/2
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
வரு பல் சிகி வால் சிறகு ஆடுவன – தேம்பா:11 77/2
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது – தேம்பா:11 80/2
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
பல் பேர் உரு இ மூவர் அலால் பலரும் காணா தோன்றினரே – தேம்பா:12 12/4
பால் நலம் பயின்று பாடிய வண்டின் பல் இனம் ஊசல் ஆடுதற்கே – தேம்பா:12 64/2
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு என தாங்கு பல்
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு கண் ஒத்தவே – தேம்பா:13 30/3,4
ஆயின பல் கோடி அமிழ்ந்தி இமைப்பில் அனைத்தும் – தேம்பா:14 66/3
கரை மேல் நின்றார் கொடிஞ்சி கழி தேர் திரள் பல் தீவின் – தேம்பா:14 68/1
பார் ஆரும் கூழ் இனமும் கனியும் தீம் தேனும் பல் இனமும் – தேம்பா:14 94/2
பாறு உற வாழ் புள் இனமும் நீர் வாழ் மீன்கள் பல் இனமும் – தேம்பா:14 95/3
பல் நவை மிடைந்த ஐம்புரத்தில் பண்டு நாள் – தேம்பா:14 128/2
ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை – தேம்பா:15 16/1
பாறொடு பல் சிரம் மீது பறந்திடவும் – தேம்பா:15 61/3
கார் எழுந்து இடித்ததே போல் கதத்த பல் பறை ஆர்த்து இன்ன – தேம்பா:15 82/1
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/3
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2
வரைத்த வயிர கவசமும் துணிபட படு பல் வாளி உரம் மூழ்கி விழ ஓவான் – தேம்பா:15 128/4
நறை பதி தொடையினன் நளி பல் மன்னவர் – தேம்பா:15 131/3
இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2
ஒழிந்த மாற்றலர் உறைந்த பல் உழி-தொறும் உறைந்து ஆண்டு – தேம்பா:16 11/1
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல்
போர் வென்றன பொன் பொறை வென்ற புயத்து வீரர் – தேம்பா:16 23/3,4
முருடொடு முரசம் ஆதி முனிந்த பல் பறைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 39/1
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3
பன்னினார் விழி குடைந்தார் பல் நாள் கோற சிறை வைத்தார் – தேம்பா:17 35/4
பல் நாளில் பல் நகையில் பழியின் ஆசை பற்று அமர்ந்த – தேம்பா:17 36/1
பல் நாளில் பல் நகையில் பழியின் ஆசை பற்று அமர்ந்த – தேம்பா:17 36/1
நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே – தேம்பா:18 3/3
பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல் – தேம்பா:18 18/1
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
நாட்டில் கற்றது எனா நரர் பல் கதை – தேம்பா:18 49/2
அயின்று எழும் விரை வாய் தாழை அலர் மடல் பள்ளி பல் நாள் – தேம்பா:19 11/1
இன்ன வாய் மருதம் ஒத்து இணர் நறா உமிழ் வனத்து இவர்கள் பல் நாள் – தேம்பா:19 22/1
பல் கலத்து அமிர்தமே பல சுவைக்கு அமைய வானவர் பரப்பி – தேம்பா:19 24/3
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு – தேம்பா:19 27/2
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/2
போர் ஏந்தி பகைத்தன போல் புணரி பல் நாள் புடை புடைப்ப – தேம்பா:20 27/1
பல் கலத்து எழுந்த ஓதை பரிவு அற இமிழி கேட்டு – தேம்பா:20 36/3
பண்டு அதே உணர்ந்து பல் பலவும் ஓதினார் – தேம்பா:20 121/4
பல் நெறி இசைத்த சொல் பயன் கண்டே வளன் – தேம்பா:20 129/1
நோய் என அறுத்து ஒன்று என்னா நுனித்த அன்பு இயல்பின் பல் நாள் – தேம்பா:21 11/3
உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/3
பல் நாள் துயரில் எண் மடங்காய் பனிப்புற்று ஆர்ப்ப வீழ்ந்தன-கால் – தேம்பா:23 1/3
பாகம் மாய் விடம் மூடிய பல் கதை – தேம்பா:23 39/3
மிடி கொண்டான் உளைந்து அழ பல் வினை கொண்டான் நிந்தையொடும் – தேம்பா:23 76/1
பார் இழந்து இழி பல் உயிர் யாவையும் பார்க்கில் – தேம்பா:23 85/2
மீட்பது ஓர் வினை விழைந்து உலகு அழிக்கும் பல் தொழிலை – தேம்பா:23 87/2
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
காலொடு பிணித்த பல் உழுவை காய் கத – தேம்பா:24 15/1
தாக்கினான் அற வெம் சர பல் தொடை – தேம்பா:24 58/2
துறந்த பின் அவன் தொடர்ந்த பல் இடம் தொடர்ந்து அவனை – தேம்பா:25 8/2
முகைத்த பல் மலர் முருக்கிய நீத்தமும் கொடிதோ – தேம்பா:25 37/2
கொன் உயிர் வழு என அய்யம் கொண்டு பல்
மன் உயிர் ஒழித்தலோ வடு இலாது என்றான் – தேம்பா:25 39/3,4
பல் அற தொகுதி வாய்த்த பணி புனை சக்கரீயன் – தேம்பா:26 1/2
விண் கவர் அரசாள் ஓங்கி விளைந்த பல் உணர்வும் உற்றாள் – தேம்பா:26 11/4
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின் – தேம்பா:26 20/2
மழை-இடை குளித்து என வளர்ந்த பல் மலை – தேம்பா:26 20/3
பல் மலர் படலை கண்ணி பல் அறம் புனைந்தாய் என்று – தேம்பா:26 92/2
பல் மலர் படலை கண்ணி பல் அறம் புனைந்தாய் என்று – தேம்பா:26 92/2
மெய் வகை தெளிந்த ஞானம் விளைத்த பல் வரங்கள் தந்தே – தேம்பா:26 103/3
பல் முகம் காட்டும் இன்பம் பற்றலில் திரி தம் நெஞ்சம் – தேம்பா:26 113/2
அனையன உயர்ந்த பல் அமரர் ஓர் கணம் – தேம்பா:26 134/3
ஓசையே கலங்க வீக்கி உழுது பல் புரையே வித்தி – தேம்பா:27 12/2
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி – தேம்பா:27 12/3
பொய்த்த பல் வழி கான்-இடை போதல் போல் – தேம்பா:27 29/1
பல் வினை வழியில் ஆய பயன் எலாம் பணிப்ப தாதை – தேம்பா:27 70/2
பல் நல் ஆட்சியின் பாசறை குன்றும்-ஆல் – தேம்பா:27 91/4
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/2
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
நாம் செய்த குறையோ பல் நாள் நாம் இவண் தொழுத தேவர் – தேம்பா:27 147/1
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
வெறியின் சூழ்ந்த பல் விழைவு அதே கொடிது என தாழ்ந்த – தேம்பா:27 172/1
பல் தொழிற்கு எல்லாம் இஃதே பால் எனின் அறத்தின் தூய – தேம்பா:28 17/1
பொய்யால் உயிரே கெட மலி பல் புரைகள் மூழ்கி உடல் – தேம்பா:28 22/2
தகைத்து அக பல் இதழ் பதவில் தார் விழி – தேம்பா:28 50/2
பண்ணவர் வானோர் என்னும் பல் பெயர் தகுவது அல்லால் – தேம்பா:28 64/2
நோய் நிலை நிரையம் கொண்ட பல் பீழை நுதலின் உள் பனிப்பவே ஊழி – தேம்பா:28 86/1
மை ஆர் புன் நூல் பல் கதை எண்ணி வடு மல்க – தேம்பா:28 118/2
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின் – தேம்பா:28 150/3
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4
தெள்ளிய தவத்தின் பல் நாள் தேடிய பயன்கள் யாவும் – தேம்பா:29 4/2
பல் நாள் உற்ற பகை செலுத்தும் தன்மை பழிப்பு இன்றி – தேம்பா:29 23/2
அளித்த பல் உணர்வு எலாம் ஆய்ந்து தேறிலள் – தேம்பா:29 30/2
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1
தீயினர் உறவு என சிறுகும் பல் நெறி – தேம்பா:30 43/1
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால் – தேம்பா:30 52/2
பல் உரு காண்டு இல பாவை பான்மையே – தேம்பா:30 60/4
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/3
பல் நாளும் நான் இறப்ப பற்றிய நீள் மரம்-தன்னை – தேம்பா:30 117/2
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன – தேம்பா:30 159/1
பல் இயம் கனி பாட விண்ணோர் செயும் – தேம்பா:32 5/2
அருள் பாய்ந்த இரோமை நாடு ஆண்டு அளிக்கும் பல் அரசர்க்கரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 73/4
அ வினை நுகர்ந்து மாழ்கா அரும் தவன் தானும் பல் நோய் – தேம்பா:33 4/3
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3
மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2
பல் நவை பயத்த பேய் பகைத்த மன் உயிர் – தேம்பா:35 1/3
கொய் வினை ஆகையில் குணுங்கு இங்கு உய்த்த பல்
பொய் வினை அனைத்தையும் போக்கி யாண்டையும் – தேம்பா:35 4/2,3
பல் நாள் தொடர்ந்த பழி அற நான் பாய் செம் குருதி தந்து இறப்ப – தேம்பா:36 26/2
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/4
செல் நாக முழ கொடு பல் பறைகள் ஆர்ப்ப திரு மணி யாழ் – தேம்பா:36 100/1
மடி வினை அடைந்த பல் அரக்கர் வண்ணமே – தேம்பா:36 119/2
பொன் நல் கலத்தில் மது பெய் பல் புனையல் கொணர்ந்து இ உரை கொண்டார் – தேம்பா:36 130/4

மேல்


பல்-கால் (1)

அரி வளர் அங்கண் கொன்ற ஐம்பொறி புதைத்து பல்-கால்
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/3,4

மேல்


பல்பல் (1)

சாத்திர மாய விஞ்சை தன்மையில் அவரும் பல்பல்
காத்திரம் காட்ட அன்னார் காட்டிய அரவை தேவ – தேம்பா:14 27/1,2

மேல்


பல்லம் (2)

கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2

மேல்


பல்லவ (1)

பல்லவ மரமும் மேல் படர் பொன் வல்லியும் – தேம்பா:7 82/2

மேல்


பல்லாண்டு (2)

ஆர்த்தன பல்லாண்டு ஆர்ந்தன உவகை ஆறு_அறு_நூற்று_மூ_ஐ பூ – தேம்பா:36 30/1
நிலை வரம்பு அற்று உம்பர் மிசை பல்லாண்டு ஓதி நிற்ப மறை – தேம்பா:36 101/2

மேல்


பல்லார் (1)

பல்லார் உடை மம்மர் கெட தாய் இன்ப பயன் கொண்டாள் – தேம்பா:3 53/4

மேல்


பல்லியத்து (1)

பேர் ஒலி முரசொடு பிறங்கும் பல்லியத்து
ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி – தேம்பா:32 58/1,2

மேல்


பல்லியம் (8)

தேன் நல பல்லியம் திளைக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/2
மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3
கடம் கொடு பல்லியம் கறங்கி பாடலும் – தேம்பா:9 89/2
முருடொடும் திசை முழுவதும் பல்லியம் முழங்க – தேம்பா:11 94/1
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில் – தேம்பா:11 123/1
பல்லியம் கடல் ஒலி பட முழக்கினார் – தேம்பா:13 19/2
பல்லியம் கனி பாட விண் ஓங்கிய – தேம்பா:32 5/1

மேல்


பல்லும் (1)

பல்லும் விழியும் பவளத்து இதழும் – தேம்பா:5 92/1

மேல்


பல (103)

போர் இது ஆம் என களித்தனர் போர் பல புனைவார் – தேம்பா:1 14/4
கோலைகள் சந்தனம் குங்குமம் பல
சோலைகள் கிடந்தன தொகுக்கும் வண்ணமோ – தேம்பா:1 37/3,4
வெள்ளை கொண்டு உள பல நிறத்த வீ கொய்வார் – தேம்பா:1 52/4
தண் கனிந்த தேன் இசையால் சாற்றலொடு பல நாளும் – தேம்பா:1 63/3
வவ்விய பல கலை வகுக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 33/4
பொன் அரும் இழையான் நிரை நிரை சுவரில் புடைத்து எழ பல உரு கிளம்ப – தேம்பா:2 44/2
நினைக்கு_அரும் உரி தடம் என இரா பகல் நிறுத்திய தவ துணை உதவியால் பல
வினை கரு மறுத்து இறையவனை வாழ்த்தலின் விருப்பினும் நனி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 25/3,4
பட்ட ஆசை இரண்டு ஈர்த்து உளம் ஓங்க பல யாவும் – தேம்பா:4 54/3
தேன் செய்த கனி சொல்லால் சீர்த்த பல உறுதிகளும் செப்பினானே – தேம்பா:5 31/4
பைம்பொன் சிலம்பும் பல கிண்கிணியும் படர்ந்த – தேம்பா:5 80/2
அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/4
இவற்றை இயம்பி மீள மறை இயல்படு மண்டு நீதி பல
தவத்தை அணிந்த தேவ முனி தர தயை தந்த ஆசி தர – தேம்பா:5 139/1,2
இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/3
நிலையின் உள முரசொடும் உள கருவிகள் நிகர்_இல் உயர் உலகு உள பல கருவிகள் – தேம்பா:8 64/2
ஒளி கொள் உலகமும் முதலிய உள பல உலகு பொது அற அனையவும் நடவிய – தேம்பா:8 68/1
நிரை செயும் பல புள் நெடு நாள் உறீஇ – தேம்பா:9 46/2
சேம் அகத்து அருள் தேறு நல்லோர் பல
யாம் அகத்தில் நினைத்து இலது இன்ன மா – தேம்பா:9 47/2,3
தார் தோய் தேனோடு ஊண் பல தந்தே தயை செய்வோய் – தேம்பா:9 62/4
பல் நாள் தன்னால் உள்ளிய இன்பம் பல ஈந்த ஓர் – தேம்பா:9 64/2
கார் எழும் ககனத்து ஊர்ந்த கதிர் பல உதித்தல் தந்தே – தேம்பா:9 73/1
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/3
வவ்வு ஆறு ஒரு மாறு இன்றி பல நாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:10 55/3
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
பை நாகம் எனா பல மின்னல் எழீஇ – தேம்பா:11 63/1
செ ஆறு உளம் மேவிய சீர் பல நாள் – தேம்பா:11 79/3
பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
இறுக்குவார் சிலர் இவள் புணர் முலை என பல போர் – தேம்பா:12 54/2
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/3
அஞ்சா மறம் ஆர் பல நாடர் எலாம் – தேம்பா:15 22/2
நிழல் தாரினர் போர் பல நீந்தினரே – தேம்பா:15 39/2
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ – தேம்பா:15 163/2
மழை என தொடு கணையொடு பல படை வழி வகுத்து உயிர் அளவு இல அனிலம் முன் – தேம்பா:15 166/2
சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம் – தேம்பா:15 173/2
மெலியவர் எதிரினும் வெகுளிய பல நவை – தேம்பா:15 178/2
மீன் முகந்து ஒளி விரி மணி முடி பல அரசர் – தேம்பா:16 16/2
ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி – தேம்பா:16 16/3
கதிர் எழுந்த சுடர் ஒளி மறைந்து பிசை கவழுகின்ற பல கலமொடு – தேம்பா:16 31/2
சீறும் ஏறு பல கோடி கோடி அதிர் சீரின் நாலு திசை கூசவே – தேம்பா:16 32/4
வதை ஒளி பல மணி மான வாய் எலாம் – தேம்பா:17 2/3
துதை ஒளி பல மலர் சோலை வண்ணமே – தேம்பா:17 2/4
அன்புற இனிது என்று அருந்து என பல பொய் ஆரணம் எங்கணும் விதித்த – தேம்பா:18 36/3
முனை முகத்து அடித்த தன்மையின் மறையை முருக்கிட பல மதத்தாரும் – தேம்பா:18 39/3
பல் கலத்து அமிர்தமே பல சுவைக்கு அமைய வானவர் பரப்பி – தேம்பா:19 24/3
பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/4
புள்ளும் பல குருகும் பகம் இனமும் கவின் பொருவா – தேம்பா:21 26/1
இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1
இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1
இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1
விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2
விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2
விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர் – தேம்பா:21 28/2
புரியும் பல முரியும் பல பொலியும் பல புடையின் – தேம்பா:21 28/3
புரியும் பல முரியும் பல பொலியும் பல புடையின் – தேம்பா:21 28/3
புரியும் பல முரியும் பல பொலியும் பல புடையின் – தேம்பா:21 28/3
பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4
பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4
இடை ஆயின பல பூ முகை இனம் நக்கு என மலர – தேம்பா:21 31/3
புக்கு அடங்கிய புரம் பல சேரும் புடை வளைந்த வழி காட்டினர் வானோர் – தேம்பா:22 3/4
பொய்யா வஞ்சத்து உய்த்தன பொய்யம் பல தேவர் – தேம்பா:23 27/3
நோ மலிய வந்த பல நூதனமும் நோக்கில் – தேம்பா:23 45/1
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
சங்கையம் பல சாதி நல் முறை என புகுத்தி – தேம்பா:23 91/2
பொய் முகத்து உறும் புரை பல விளையும் ஆறு உணர்த்தி – தேம்பா:23 97/2
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
புரமும் அற்றனர் கடிகையும் பல புடையில் அற்று உக எவணுமே – தேம்பா:25 76/4
தாயர் ஓதையும் மடிதரும் பல தனயர் ஓதையும் உதிரமே – தேம்பா:25 84/1
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/2
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3
பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4
பல நலம் பிரிந்த தேவர் பணிதல் பேதைமை ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 151/4
நனை வரும் பல நளினம் விள்ளா கதிர் குறையோ – தேம்பா:27 170/1
சில் தொழில் பல நாள் கற்றும் திருந்து இலாரேனும் இன்ன – தேம்பா:28 17/3
உருவ விட்டால் பல நாளும் உற்ற உணர்வு அழிந்து – தேம்பா:28 28/2
காதல் மிகவே கற்ற பல கல்வி எவன் செய்யும் – தேம்பா:28 33/3
நொடிகள் தவழ் போழ்து பல நூறு ஆண்டு என்று உணர்ந்து அலற – தேம்பா:28 80/3
பாடி ஆடி இன்பு ஆதல் பகல் பல
நீடில் ஆகுலம் ஆம் என நீங்குவாய் – தேம்பா:28 109/1,2
நேர் அலர் மறுத்து செம் தீ நிறைகினும் பல கால் வைகி – தேம்பா:30 62/1
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/2
ஆடி பல கொடி ஆக அசையவும் – தேம்பா:30 151/1
நேடி பல கரம் நீட்டி வருக என – தேம்பா:30 151/2
ஓடி பல துயர் ஓய கடி நகர் – தேம்பா:30 151/3
நாடி பல வரம் நல்க குறுகினார் – தேம்பா:30 151/4
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/2
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3
பாங்கு இயன்று அரசு கொள்ள பல பிணி பட செய்தானே – தேம்பா:33 2/4
பின்றையும் உள பல பெரும் படைக்கலம் – தேம்பா:35 12/2
பற்ற கற்போர் நூல் பல கற்றால் பயன் என்னோ – தேம்பா:35 66/1
ஒருவரும் உள பல உலகு உள அதிபதி ஊழ் உள ஊழின் அறைந்து புகழ்வார் – தேம்பா:35 77/1
பொலிவன பல நலம் மருகுவ ஒளியொடு பூதல மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 80/4
இ நிலை பலவும் பல நாள் இயைந்து அன்னார் – தேம்பா:35 86/1
மண் நின்று ஆள் பல மன்னவர் மன்னவனே – தேம்பா:36 49/3
பரி பூட்டிய தேர் பல ஏறு அரசர் – தேம்பா:36 69/1
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1
மழை வழங்க இவர் மது மலிந்த நறவு இடு மலர் மழை வழங்க அவர் புழுகு இயைந்து கமழ் பல புனல் – தேம்பா:36 103/3

மேல்


பலகை (1)

பை சுடர் மரகத பலகை பாய்த்தி மேல் – தேம்பா:30 56/1

மேல்


பலர் (13)

வறுமையார் பலர் வறுமை தீர் திருவினர் ஆகி – தேம்பா:6 66/2
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/3
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு – தேம்பா:23 4/3
கேட்ட வாசகம் கெழும் குணம் என பலர் வாழ்த்த – தேம்பா:25 34/1
மருள் திறம் தகா வரும் பலர் காட்சியில் பொலிந்தார் – தேம்பா:27 25/4
மதி தள்ளி பலர் வாரியோடு இழிவுற ஒழுகி – தேம்பா:27 168/2
சினை வரும் பலர் சேர்த்தினீர் என வளன் சொன்னான் – தேம்பா:27 170/4
அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3
அவ்விய முந்நீர் மூழ்கி அழுந்துவர் பலர் இவர்க்குள் – தேம்பா:30 83/2
படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/3
பால் முகத்து அவலம் ஆற்றா பலர் தமை கொல்வார் அன்றோ – தேம்பா:33 1/4

மேல்


பலர்க்கு (1)

சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1

மேல்


பலரும் (5)

பல் பேர் உரு இ மூவர் அலால் பலரும் காணா தோன்றினரே – தேம்பா:12 12/4
துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய் – தேம்பா:18 36/2
வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார் – தேம்பா:29 43/3
இனைவரும் பலரும் எண்_இல் ஈட்டமும் வேறும் ஆகி – தேம்பா:30 80/1
இ திறத்து அவர் இறத்தல் காண் பலரும் அ மறை செய் – தேம்பா:32 103/1

மேல்


பலரோ (1)

அஞ்சிய பலரோ வேண்டும் அறைதியே என்றான் சூசை – தேம்பா:27 150/2

மேல்


பலவின் (1)

பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2

மேல்


பலவு (1)

பாலைகள் மா மகிள் பலவு சுள்ளிகள் – தேம்பா:1 37/2

மேல்


பலவும் (37)

கண் கனிந்த கவின் நல்லார் களி கூர்ந்து இன்னதும் பலவும்
தண் கனிந்த தேன் இசையால் சாற்றலொடு பல நாளும் – தேம்பா:1 63/2,3
வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2
உரைத்த விதம் கொடு ஆய முறை உவப்பில் நடந்த நாள் பலவும்
விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/1,2
நூல் மலி யோகத்து உணர்ந்தவை பொங்கி நுதலிய இவற்றொடு பலவும்
தான் மலி உவப்பின் சாற்றுவான் உயர் வான் தளம் தொழும் தவத்து இறை என்பான் – தேம்பா:6 43/3,4
பரு மதி மயக்கிய பலவும் ஓர்ந்து தேர் – தேம்பா:7 74/2
தூ வரும் பலவும் தொகை சொற்றவோ – தேம்பா:11 28/4
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும்
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/2,3
பற்று உறும் உணர்ந்த பலவும் பகர்தல் தேற்றா – தேம்பா:14 11/2
மடி நல முயல் மான் கேழல் மரை கவி பலவும் ஏறி – தேம்பா:14 114/2
மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/2
தான் ஓர் களி பெருக்கின் பலவும் சூசை சாற்றிய பின் – தேம்பா:16 59/1
பணி சாயல் வரைந்த உரு பலவும் சூழ பார்த்தன-கால் – தேம்பா:20 20/2
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி – தேம்பா:20 117/2
பண்டு அதே உணர்ந்து பல் பலவும் ஓதினார் – தேம்பா:20 121/4
அளி ஆர் அலர் அரவே படம் அனை ஆட்டின பலவும்
களியால் விரி சிறை ஊடு அது கரவு ஆற்றின பலவும் – தேம்பா:21 33/1,2
களியால் விரி சிறை ஊடு அது கரவு ஆற்றின பலவும்
துளி ஆர் முகில் உற மீ விசை துற ஒட்டின பலவும் – தேம்பா:21 33/2,3
துளி ஆர் முகில் உற மீ விசை துற ஒட்டின பலவும்
நளி ஆர் அலர் விளையாடின நயம் எல்லையும் இலை-ஆல் – தேம்பா:21 33/3,4
கையமே ஆக பூணல் காட்டு அரும் பலவும் நாட்டி – தேம்பா:23 60/3
இனைய பலவும் இசைத்து இசைப்ப இன்ப கடல் ஊடு உளம் மூழ்க – தேம்பா:26 44/1
இனையன பலவும் அன்று இசைத்து மூவரும் – தேம்பா:26 134/1
மண் துதைந்த மன் உயிர்கள் பலவும் உய்க்கும் வரம் கொள்வான் – தேம்பா:26 162/4
பரு மணி களிப்பின் நான் பலவும் சென்ற பின் – தேம்பா:27 57/2
அளி முகத்து இனையவும் பலவும் ஆரியன் – தேம்பா:28 53/1
கரு தகும் வினைகள் பாவி கை படை பலவும் தோற்றி – தேம்பா:28 68/3
இனையவே பலவும் கூறி இரு விழி குருடர் யானை – தேம்பா:28 70/1
என்ன வஞ்சனைகள் பலவும் கூறி ஈர்த்து அற நான் – தேம்பா:29 22/1
நல் நெறியாக கொண்ட நவத்தொடு பலவும் ஓர்ந்தே – தேம்பா:29 48/2
போர் பொருள் பலவும் நாடி போதல் ஆண் தொழிலாய் போகில் – தேம்பா:30 76/1
இனையவும் பலவும் கூறிய தன்மைத்து எவரும் வேறாய் மன ஊக்கம் – தேம்பா:30 145/1
உளை கொள் முரசொடு பலவும் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/3
இனையவும் பலவும் ஓர்ந்து இரிந்து உறும் துயர் – தேம்பா:31 23/1
அருகு வாய் கனி பலவும் ஊழ்த்து அளித்த தீம் தேனும் – தேம்பா:32 15/2
இனையவும் பலவும் ஆங்கு இயல நாள்-தொறும் – தேம்பா:32 51/1
தெளி வளர் உரையில் இனையவும் பலவும் செழும் தவன் செப்பி மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:34 49/4
இ நிலை பலவும் பல நாள் இயைந்து அன்னார் – தேம்பா:35 86/1
பன்ன_அரும் உவப்பொடு பலவும் கூறியே – தேம்பா:36 117/1

மேல்


பலவே (1)

தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4

மேல்


பலவை (2)

தப்பு அகல் மறையின் வல்லோர் சவையினுள் பலவை கேட்ப – தேம்பா:31 82/3
பண்டு அரும் துயர்கள் நோய் பலவை தீர் தரும் – தேம்பா:35 14/3

மேல்


பலவையும் (2)

பாண் நெறி பலவையும் பகர்ந்து உவப்பு எழீஇ – தேம்பா:14 126/1
பரம் பிரான் வலியை காட்டும் பலவையும் கேளீர்-கொல்லோ – தேம்பா:15 51/4

மேல்


பலவோடு (1)

காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு
ஆலோடு மாலும் அழல் ஆலி மண்டி அவியாத காம அசடர் – தேம்பா:14 135/2,3

மேல்


பலா (2)

கிளைகள் ஆர் நிழல் கெழும் பலா கனி எலாம் தீம் தேன் – தேம்பா:25 32/2
முள் புறத்தில் உள் முதிர் சுவை சுளை பலா இனிதோ – தேம்பா:29 107/2

மேல்


பலி (5)

வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
போக்கிய பலி என்று ஆக போற்றி வைத்து இருவர் நின்றார் – தேம்பா:12 72/4
நாக மேல் ஏறினர் நாதற்கு அ பலி
ஆக மேல் இருவர் ஓர் பீடம் ஆக்கினர் – தேம்பா:30 108/1,2
சாகவே பலி எவண் என்று சாற்றினான் – தேம்பா:30 108/4
தன் பழி இலா பலி தரணி மீது இலாது – தேம்பா:35 19/2

மேல்


பலிக்கு (1)

தன்னையே காட்டிய தருமன் இ பலிக்கு
உன்னையே காட்டினன் என்று உடை பிதா – தேம்பா:30 109/2,3

மேல்


பலியாக (2)

நசை அற்ற மனம் ஓங்கி நாயகற்கே பலியாக
வசை அற்ற கன்னிமையின் வளம் காக்க நினைத்தேன் இ – தேம்பா:6 15/1,2
எரி வளர் உலை கொன்று ஈன்ற இலை பலியாக மாறி – தேம்பா:30 69/2

மேல்


பலியாய் (1)

கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4

மேல்


பலியை (1)

கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/1,2

மேல்


பவ்வ (3)

தவமே உயிர்க்கு ஓர் துணை என்றான் தவத்தின் பவ்வ கரை கண்டான் – தேம்பா:6 53/4
கதிரும் இன்பு ஆர் தவம் என்றாள் கருணை பவ்வ கரை இல்லாள் – தேம்பா:6 54/4
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ
நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான் – தேம்பா:7 64/1,2

மேல்


பவ்வத்து (1)

இணை அற்று அகன்ற அருள் பவ்வத்து இனிதின் மூழ்கி உய்வதற்கே – தேம்பா:5 25/2

மேல்


பவ்வம் (6)

தாவு அழகு ஆர் நாடு இதுவேல் தரங்கம் இலாது அருள் பவ்வம்
வாவு அழகு ஆர் திரு நிலைத்த வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 60/3,4
பால் நக களி பவ்வம் உள் மூழ்கினான் – தேம்பா:7 55/3
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
துறை கெழு நல் காட்சியினோடு இன்ப பவ்வம் தோய்ந்து உவப்ப – தேம்பா:18 17/3
நனியே வாழ்ந்தான் வர பவ்வம் நயப்ப தாழ்ந்தான் இள முத்தோன் – தேம்பா:26 47/4
சொரி காய்ந்த கரி அன்ன காம பவ்வம் தோய்ந்து ஆழ்வான் – தேம்பா:26 164/4

மேல்


பவ (1)

அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து – தேம்பா:5 25/1

மேல்


பவம் (2)

காய்ந்தது ஓர் பகை கடுத்த தன் பவம் செயின் மீட்டு – தேம்பா:3 22/2
வறுமை மறு பவம் அனைய இவை இனி மடிய அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 121/4

மேல்


பவமும் (1)

பொய்யும் பவமும் அகலும் புசியாத – தேம்பா:5 89/3

மேல்


பவமே (1)

பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1

மேல்


பவள (18)

பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால் – தேம்பா:2 38/1
பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1
பான் உரு சுமந்து நாறும் பவள நல் மதலை ஒத்தான் – தேம்பா:4 44/4
நீர் ஆர் பவள துறையின் நிரை நித்திலம் உய்த்து என்னா – தேம்பா:10 43/1
தாள் கடைந்து அழுத்தி பைம்பொன் தவழ் கதிர் பவள தூணில் – தேம்பா:16 3/2
அணி நிலை பவள தூண் மேல் அவிர் மணி பாவை நின்று – தேம்பா:16 4/2
பொதிர் எழும் பவள தூண் மேல் பொன் மணி தீபம் காளம் – தேம்பா:16 5/2
புதை ஒளி பவள கால் பொலிய நீட்டிய – தேம்பா:17 2/1
தீய் நிற பவள கொம்பின் மரகத இலைகள் தீர்ந்து – தேம்பா:18 30/1
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
பெஞ்சமின் என்னும் தோன்றல் பெயர்ந்து போய் பவள குப்பை – தேம்பா:20 108/2
பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1
பால் நிமிர் கனி அருள் பவள குன்று இழி – தேம்பா:29 89/1
பைம் மணி பசும் குடை பவள செம் குடை – தேம்பா:32 56/1
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1
சீர் ஏந்திய செய் பவள குடையும் – தேம்பா:36 66/2
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2
பொன் பரப்பில் பவள தூண் நிறுத்தி மற்று ஓர் புறம் படிக – தேம்பா:36 95/1

மேல்


பவளத்து (1)

பல்லும் விழியும் பவளத்து இதழும் – தேம்பா:5 92/1

மேல்


பவளத்தொடு (1)

பதம் ஏற்பட பவளத்தொடு பதி முத்து என இருவர் – தேம்பா:15 146/1

மேல்


பவளம் (2)

ஐ மணி பவளம் முத்து அம் பொன் இற்று எலாம் – தேம்பா:1 53/1
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2

மேல்


பவோனியரை (1)

கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4

மேல்


பழ (1)

பனி திரு தடத்து தந்த பழ மறை பகைத்தார் என்ன – தேம்பா:17 17/3

மேல்


பழக்கும் (2)

பற்று இலார் வெரு உற பழக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/4
பாடையாய் இகல் உரம் பழக்கும் வாளினான் – தேம்பா:29 57/3

மேல்


பழகவே (1)

மருவ_அரும் புகர் பழகவே வழங்கிய முறை ஆம் – தேம்பா:23 93/3

மேல்


பழகா (1)

தொகை பட பழகா தன்மை தொழில் எலாம் அரிய அன்றோ – தேம்பா:28 16/4

மேல்


பழகின் (1)

அம் கை அங்கனை பழகின் நீ அகலினும் அரிது உன் – தேம்பா:23 91/3

மேல்


பழங்கதை (1)

பல் நவை அறும் தன் பூமான் பழங்கதை உரைத்து உரைத்த – தேம்பா:0 11/2

மேல்


பழங்கள் (2)

பாய்ந்த தேங்கு அதின் பழங்கள் வீழ்தலால் – தேம்பா:1 33/1
பணி முக கதலி நல் பழங்கள் மாந்தினார் – தேம்பா:17 9/4

மேல்


பழம் (10)

பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3
உதிர் செயும் பழம் துணர் ஒளி செய் குப்பையால் – தேம்பா:1 43/2
விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2
தாயாக வளர் கன்னி தாய் வயிற்றில் பழம் பழி சேர் தவறு இல்லாது – தேம்பா:5 27/2
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/3
மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய் – தேம்பா:10 39/3
துன்னினார் பழம் பழியார் உவப்பில் ஆர்த்து சுடு நகை சொல் – தேம்பா:17 35/3
பண் நிற கிளவியால் யான் பழம் பழி களங்கம் தீர்ந்தேன் – தேம்பா:26 100/4
ஒக்கும் ஓர் பழம் புண் ஆற்ற உடன்ற அழல் வேண்டும் என்ன – தேம்பா:28 54/3
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4

மேல்


பழன் (1)

பாங்கு எழும் காஞ்சிர பழன் விரும்பி உண்டு – தேம்பா:28 43/3

மேல்


பழி (35)

விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2
பல் நாள் உலகம் கொண்ட பழி பகையை எண்ணுவது நன்றோ – தேம்பா:5 19/3
தாயாக வளர் கன்னி தாய் வயிற்றில் பழம் பழி சேர் தவறு இல்லாது – தேம்பா:5 27/2
பொறுமை அறு பகை பொதுளும் பழி அமர் பொதுளும் சினம் இடர் புரை அறா – தேம்பா:5 121/1
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/3
மொய்யும் போயின போயின முன் பழி
மையும் போயின போயின வஞ்சனை – தேம்பா:7 49/2,3
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
பழி இன்றி உரு கொடு பற்பல உம்பர் புடை புடை தாள் பணிந்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/3
பழி அறிந்து அங்கண் நில்லா பறந்து என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:15 84/4
பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4
நகல மடிவு ஆய பழி அழல உளம் முந்து இரதம் நடவி அதுனீசதன் எதிர்ந்தான் – தேம்பா:15 130/4
பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/4
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
மை முகத்து இவை வகுத்து அரும் பழி கொலை களவும் – தேம்பா:23 97/1
பதி வளர் இறைவற்கு இகழ்ச்சியும் நமக்கு ஓர் பழி வளர் களிப்பும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 103/4
பள்ளமே உறையும் காலை நீர் உரைத்த பழி எலாம் செல்லும் என்றதுவே – தேம்பா:23 110/4
நெஞ்சொடு வளர் பழி நினைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:23 113/4
விண்ணின் மேல் வைத்த நன்று இழந்த வெம் பழி
மண்ணின் மேல் வைத்த மன் உயிரின் வைத்த பேய் – தேம்பா:24 48/1,2
போற்று அரும் பழி வெறி புரை புகுத்தலால் – தேம்பா:24 49/3
படி நடுக்கிய வெம் பழி பேய் எலாம் – தேம்பா:24 57/3
இன்று உற்று ஈர்கிலமேல் பழி வெள்ளம் – தேம்பா:25 25/3
பகைத்து வந்தவன் பழி அறுத்து உன் முடி பெயரா – தேம்பா:25 31/3
பண் நிற கிளவியால் யான் பழம் பழி களங்கம் தீர்ந்தேன் – தேம்பா:26 100/4
தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2
தேறா கொண்டேம் வெம் கொலை செய்தே பழி தீர்ந்தேம் – தேம்பா:28 116/2
ஓங்கு தேவர் பழி என்ன வேந்தற்கு உரைத்து நவ – தேம்பா:29 53/2
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும்