போ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ-மின் 1
போக்க 3
போக்கலால் 1
போக்கா 1
போக்காது 1
போக்கி 14
போக்கிய 7
போக்கிய-கால் 1
போக்கியும் 1
போக்கினார் 1
போக்கினாள் 1
போக்கினாளே 1
போக்கினான் 7
போக்கு 5
போக்குதி 1
போக்கும் 1
போக்கேன் 1
போக 16
போகத்தால் 1
போகில் 9
போகிலா 1
போகின் 4
போகுது 1
போகையில் 2
போட்டு 2
போத 1
போதகன் 1
போதல் 8
போதலால் 2
போதலில் 1
போதலே 1
போதா 2
போதி 3
போதிகை 3
போதிகையாய் 1
போதில் 3
போதின் 2
போதீர் 3
போது 42
போது-இடை 1
போதும் 3
போதே 2
போதொடு 1
போம் 3
போய் 114
போய 1
போயதே 2
போயிற்று 6
போயின 16
போயினர் 3
போயினர்-ஆல் 2
போயினரே 4
போயினார் 25
போயினாரே 2
போயினால் 1
போயினாள் 1
போயினான் 2
போயினும் 3
போயும் 1
போயே 1
போர் 98
போர்க்களத்து 1
போர்த்த 10
போர்த்தது 2
போர்த்தன 1
போர்த்திடும் 1
போர்த்து 10
போர்ப்ப 1
போர்வை 4
போரர் 1
போராக 1
போரார் 1
போரிடத்து 1
போரில் 7
போரின் 2
போரினால் 1
போரினை 2
போரும் 4
போரை 1
போல் 280
போல்-மின் 1
போல்வது 1
போல்வதே 1
போல்வரும் 1
போல்வாய் 1
போல்வான் 1
போல்வு 1
போல 41
போலவும் 4
போலு 1
போலும் 15
போலும்-ஆல் 1
போலுமே 3
போலுவார் 1
போலுவீர் 1
போவது 5
போவம் 1
போவல் 3
போவன 7
போழ் 3
போழ்குவார் 1
போழ்தற்கு 1
போழ்தில் 7
போழ்தின் 1
போழ்து 4
போழ்தும் 2
போழ்தே 1
போழ்ந்த 2
போழ்ந்து 2
போழுமே 1
போற்ற 3
போற்றப்படுவோய் 1
போற்றல் 1
போற்றலால் 2
போற்றலின் 1
போற்றலும் 1
போற்றவும் 1
போற்றாத 1
போற்றி 19
போற்றிய 8
போற்றியே 1
போற்றின 1
போற்றினர் 1
போற்றினள் 1
போற்றினார் 1
போற்றினாள் 4
போற்றினான் 3
போற்றினேன் 1
போற்று 6
போற்று_அரும் 2
போற்றுதி 1
போற்றுப 1
போற்றும் 4
போற்றுவ 1
போற்றுவர் 1
போற்றுவராம் 1
போற்றுவாய் 1
போற்றுவார் 1
போற்றுவான் 1
போன்-மினிர் 1
போன்ற 5
போன்றார் 3
போன்றாள் 1
போன்றான் 1
போன்றீர் 2
போன்று 36
போன்றும் 7
போன்றே 41
போன 4
போனார் 21
போனாள் 2
போனான் 6
போனீர் 1

போ-மின் (1)

மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1

மேல்


போக்க (3)

பொய் அகத்து உறும் செயிர் போக்க மைந்தனாய் – தேம்பா:25 43/3
போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில் – தேம்பா:26 111/3
பொய் கிடந்து அமைந்த பாவம் போக்க தன் உடலில் பாய்ந்த – தேம்பா:35 41/2

மேல்


போக்கலால் (1)

புனை நிலா அணி இல்லாளை போக்கலால் அரற்றி மாழ்கல் – தேம்பா:23 58/1

மேல்


போக்கா (1)

மண் புலன் மொய்த்த வாரி மறித்து என படையை போக்கா
புண் புலன் தேய் வேல் ஆபன் புணர்க என்று அறைந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 44/3,4

மேல்


போக்காது (1)

போக்காது உள்ளம் உய்ய மெய் ஞானம் புரி ஆண்மை – தேம்பா:4 52/2

மேல்


போக்கி (14)

போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர் – தேம்பா:4 59/3
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
கனம் பழுத்து இழி ஏறு ஒத்த கணையொடும் உயிரும் போக்கி
மனம் பழுத்து எதிர்ந்தோன் சென்னி வலித்து அறுத்து இருவர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:16 50/3,4
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி
வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் – தேம்பா:20 117/2,3
அட கலி எடுத்து ஆர்த்து அறிவு அறை போக்கி அழல் அறை அலகைகாள் நெஞ்சம் – தேம்பா:23 102/3
அஞ்சொடு மு மதி அளவும் போக்கி வெம் – தேம்பா:23 113/3
பொய் வழி போக்கி அற – தேம்பா:28 143/2
பொய் மறந்து இன்னாது எல்லாம் போக்கி நல் அறமே பூண்டு – தேம்பா:30 137/3
புண் நிறத்து ஆர் புரை போக்கி உள் தே அருள் பொழி நீராடல் முதற்கு ஈந்து – தேம்பா:32 43/2
பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/4
பொய் வினை அனைத்தையும் போக்கி யாண்டையும் – தேம்பா:35 4/3
அயிர் கடந்த இனிய இன்பத்து அங்கணின் இரு நாள் போக்கி
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம் – தேம்பா:35 39/1,2
கண் வழி உயிரை போக்கி கண்டவை வெஃகி வெஃகும் – தேம்பா:35 45/1
போக்கி அம் புவி பூத்தன புன்கண் எலாம் – தேம்பா:36 46/3

மேல்


போக்கிய (7)

பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி – தேம்பா:11 38/1
போக்கிய பலி என்று ஆக போற்றி வைத்து இருவர் நின்றார் – தேம்பா:12 72/4
புறத்து போக்கிய புரை பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/4
போக்கினான் கடி போக்கிய வேல் எலாம் – தேம்பா:24 58/3
புண் பொழி உதிரத்து ஆவி போக்கிய மகவர் யாரும் – தேம்பா:25 90/2
போக்கிய புகையொடு புழுங்கு பேய் இனம் – தேம்பா:27 56/1
போற்றினான் இணை போக்கிய புகழ் பொழி மாரி – தேம்பா:35 72/1

மேல்


போக்கிய-கால் (1)

இயலாது உனக்கு என்று மறுத்து-இடை வான் பொருள் போக்கிய-கால்
மயல் ஆம் என்னா மனம் நொந்து அழுவாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:9 24/3,4

மேல்


போக்கியும் (1)

கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும்
உரு தகு புயத்து எழ வளையை ஓச்சியும் உருக்கினன் இரட்டினன் உருமில் தாக்கியே – தேம்பா:15 73/3,4

மேல்


போக்கினார் (1)

போக்கினார் புரை பொங்கி மலிந்த தீ – தேம்பா:10 116/2

மேல்


போக்கினாள் (1)

புது படும் பனி தேன் உரை போக்கினாள் – தேம்பா:33 17/4

மேல்


போக்கினாளே (1)

ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/4

மேல்


போக்கினான் (7)

போர் இரு வரி என இருவர் போக்கினான் – தேம்பா:15 132/4
பொறி பட பகழி மாரி போக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 42/1
போக்கினான் கடி போக்கிய வேல் எலாம் – தேம்பா:24 58/3
பொங்கு அதிர்வு எழ புகைத்து எரித்து போக்கினான் – தேம்பா:27 55/4
பொரு ஒளித்த அருள் போக்கினான் – தேம்பா:27 139/4
போர் விளை சுடு மொழி தூது போக்கினான் – தேம்பா:29 65/4
மையம் தோன்றி இ வாய் உரை போக்கினான் – தேம்பா:34 32/4

மேல்


போக்கு (5)

பொறி உலாம் வழி போக்கு இலது இயல்பட அடக்கி – தேம்பா:1 10/3
போய் இருள் கொணர் ஐம்பொறி போக்கு இலான் – தேம்பா:4 60/2
பொன்று தம் உயிர் போக்கு இலது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 43/2
புக்க யாவரும் போக்கு அரிதாய் எழில் – தேம்பா:30 100/1
பொதிர் ஆய இருள் கதிர் போக்கு என வந்து – தேம்பா:31 57/3

மேல்


போக்குதி (1)

பொய் திறத்து உணர்ந்த தீமை போக்குதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:29 88/4

மேல்


போக்கும் (1)

பொய்யும் இருளும் பொதிர்ந்தது எலாம் போக்கும் துறவோ குறை என்பார் – தேம்பா:6 55/2

மேல்


போக்கேன் (1)

உனை அன நாட்டில் போக்கேன் உணவு இனி அளியேன் என்னா – தேம்பா:20 106/3

மேல்


போக (16)

வனத்தில் வளர்ந்து போக வயல் வயத்தில் மெலிந்து பாய அலை – தேம்பா:5 137/2
ஆசை அற்று எழுந்த தவர் போக முற்று இடங்கள்-தொறும் ஆரணத்து அநந்த நயன் ஆய் – தேம்பா:5 145/2
கொல் வினை அறுப்ப வந்த குண தொகை இறைவன் போக
வல் வினை மருளில் பொங்கும் அல்லவை உயிரை வாட்ட – தேம்பா:13 21/2,3
இருள் புரி கங்குல் நாப்பண் இரிந்து அற கடலோன் போக
அருள் புரிவு உணர்வு காட்சி அறம் தவம் சுருதி தானம் – தேம்பா:13 22/1,2
நிலை புறம் கொண்ட ஞான நெடும் சுடர் அனையான் போக
கொலை புறம் கொண்ட வேந்தன் குணத்து உரி நகரும் நாடும் – தேம்பா:13 23/2,3
பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/2
அணி வளர் குடை கொண்டு எங்கும் அருள் நிழல் மன்னன் போக
பணி வளர் நகரும் நாடும் பனிப்பு உற பகைத்து வாட்டி – தேம்பா:13 25/2,3
வெரு உற அரசன் போக விடை செய இடரும் நீங்கும் – தேம்பா:14 33/1
புவி கை உண் பெரு கொடு போக காண்பரே – தேம்பா:14 107/4
போக மிக்கு அள்ளி உண் பொருநர் சேர்க்க என்றான் – தேம்பா:16 27/4
தன் தொழில் செய்து ஆயின பின் அன்னான் போக தாம மணி – தேம்பா:17 28/1
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/4
ஐயன் போக அவர் எய்திய ஆகுலம் அ சொல்லால் – தேம்பா:31 35/1
ஐயம் போக தணிவு ஆம் எனினும் அன்று ஆங்கு இரவி – தேம்பா:31 35/2
மையல் போக வரினும் மனமே விளக்கும் சுடர் ஆம் – தேம்பா:31 35/3
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4

மேல்


போகத்தால் (1)

போகத்தால் விளை நசை தீ பொறாது தண் கா புக்கனம் என்று – தேம்பா:20 23/3

மேல்


போகில் (9)

கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில்
நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/1,2
இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில்
கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/3,4
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில்
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/1,2
துஞ்சி வாழ் பொய்கை போகில் சொன்னவை மறுப்பாய் ஆயின் – தேம்பா:14 28/3
புல் அரிது அகன்ற கானில் புடை துணை இன்றி போகில்
கொல் அரி எதிர்ப்ப கையால் கொறி என வகிர்ந்து கொல்வான் – தேம்பா:17 16/3,4
காம்பிய அவரும் போகில் களவர் கை பிடி-மின் என்ன – தேம்பா:20 109/3
போர் முகத்து அளிகள் ஆர்க்கும் பொழில் அகன்று இருவர் போகில்
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/2,3
போர் பொருள் பலவும் நாடி போதல் ஆண் தொழிலாய் போகில்
ஏர் பொருள் நாணம் நாடு இல் இருத்தல் பெண் தொழில் அது ஆகி – தேம்பா:30 76/1,2
கழீஇயின மணியில் அன்னை களித்து இவை ஓர்ந்து போகில்
விழீஇயின உயிரை காணா வெய்துறும் உடலின் சூசை – தேம்பா:31 80/1,2

மேல்


போகிலா (1)

அன்று உளார் விழைந்தவை அருகில் போகிலா
நின்று உள் ஆய்செய் துகள் நெருங்கி பின் உற – தேம்பா:28 52/2,3

மேல்


போகின் (4)

உன்னி நான் உய்யல் ஆற்றேன் ஒரு நொடி பிரிந்து போகின்
முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல் – தேம்பா:10 8/2,3
புடை நகர்-கண் கண்ட முழை புணர போகின் புரிவு என்றான் – தேம்பா:10 75/4
தணர்ந்த இ மகனும் போகின் தாதை தாய் உய்யார் என்பார் – தேம்பா:20 111/1
பீள் எழும் சங்கம் என்றோ பேழை மேல் அலைந்து போகின்
தூள் எழும் புரத்தின்-கண்ணே தூர் எழும் நாணல் மாட்டி – தேம்பா:21 7/2,3

மேல்


போகுது (1)

பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/2

மேல்


போகையில் (2)

ஆய்ந்த மாண்பினர் போகையில் அல்லல் உள் – தேம்பா:21 37/2
திரிந்தன மனு திரள் செறுத்து போகையில்
அரிந்து அன மனத்து அஞர் அழுங்க ஆங்கு இவர் – தேம்பா:31 15/2,3

மேல்


போட்டு (2)

புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/4
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு
மிக்கு அடங்கு இல அன்பால் தான் மெய்யொடு மகனாய் இங்கண் – தேம்பா:35 25/2,3

மேல்


போத (1)

வீடலோடு இயைந்து எதிர்க்கும் வினை சால் போத கனி கேட்பான் – தேம்பா:26 163/4

மேல்


போதகன் (1)

பொருள் வீங்கிய போதகன் ஏகி மலர் – தேம்பா:30 29/3

மேல்


போதல் (8)

புற படும் பரன் போதல் இருத்து இலால் – தேம்பா:8 94/4
பொய் எழு வழி என போதல் கண்டுளி – தேம்பா:19 37/3
எறி பட்டு ஆர் உயிர் பேர்ந்து என்ன இள_மகன் போதல் என்றான் – தேம்பா:20 107/4
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி – தேம்பா:22 16/1
பொய்த்த பல் வழி கான்-இடை போதல் போல் – தேம்பா:27 29/1
நூல் வழி போதல் வேண்டா நுண் மதி முனிவன் வெல்வான் – தேம்பா:29 46/1
புண் தீண்டி ஆற்றும் மருந்து ஒத்த நீரார் போதல் உற்றார் – தேம்பா:30 9/4
போர் பொருள் பலவும் நாடி போதல் ஆண் தொழிலாய் போகில் – தேம்பா:30 76/1

மேல்


போதலால் (2)

புறா குறாவுதலோடு இவர் போதலால்
அறா நறா பொழில் ஆர் அழும் ஓதையே – தேம்பா:13 34/3,4
பொன் முகத்து அடைந்த இ மூவர் போதலால்
மின் முகத்து இடி என அரற்றி விம்மி மேல் – தேம்பா:20 133/2,3

மேல்


போதலில் (1)

கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/2

மேல்


போதலே (1)

பொருது இ நூல் ஒழுக்கத்து அஞ்சா போதலே ஆற்றாது என்றான் – தேம்பா:28 7/4

மேல்


போதா (2)

விட்ட நோய் போதா வேகத்து இவன் சுழல் சூரல் தன்னால் – தேம்பா:14 34/2
அனையன போதா மைந்தனாய் உதித்தி அ மறை வழங்க நோய் உற்றி – தேம்பா:18 41/3

மேல்


போதி (3)

சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர் – தேம்பா:15 53/2
உன் நெறி போதி எம் தாய் உவப்ப நீ செய்வேன் என்ன – தேம்பா:29 48/3
நோக்காது எமை நூக்குபு போதி என்பார் – தேம்பா:30 31/4

மேல்


போதிகை (3)

பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2
மின் வளர் நவ மணி மிடைந்த போதிகை
பொன் வளர் தூண் மிசை பொருத்தி செம்_சுடரின் – தேம்பா:9 115/1,2

மேல்


போதிகையாய் (1)

எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/3

மேல்


போதில் (3)

துன்னி இவள் துணை ஆக மணம் அமை போதில் இவன் உள தூய கற்பு – தேம்பா:5 124/3
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4

மேல்


போதின் (2)

போது என மலர்ந்து எழில் போதின் வாடி அ – தேம்பா:28 51/1
போதின் வாய் வழி பொங்கு அழல் ஊற்றும்-ஆல் – தேம்பா:28 100/4

மேல்


போதீர் (3)

மீன் சுரக்கும் இரா ஒளித்து போதீர் நம்மை விட்டு என்பார் – தேம்பா:30 15/4
நம்மையே அகன்று போதீர் நட்பு இடை அகலாது அன்பின் – தேம்பா:30 41/3
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/3

மேல்


போது (42)

போது உலாவிய புவியும் வீதியாய் – தேம்பா:4 13/2
கருத்தில் ஒளித்த போது பசும் கலத்தில் ஒளித்த நீர் அது அறிந்து – தேம்பா:5 131/3
அவற்றை உணர்ந்த போது இருவர் அகத்தில் உயர்ந்து பாத மலர் – தேம்பா:5 139/3
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
ஈய்ந்த போது அருத்தி பின் உற அளிப்பாய் இருள் தவிர் காட்சியால் அனைத்தும் – தேம்பா:6 40/2
ஆய்ந்த போது இருளும் உள்ளமும் கடந்தே அறிகு இலாது ஏது உண்டோ மனு ஆய் – தேம்பா:6 40/3
வேய்ந்த போது அன்றே என் உயிர் இன்ப வேலையில் மூழ்குப செய்வாய் – தேம்பா:6 40/4
தீது முற்று அழல் திளைத்த போது இலோத்து எனும் அவனை – தேம்பா:6 70/3
போது என வழிந்த தேனை பொருது வெல் உரை உற்றானே – தேம்பா:7 5/4
சூழு சூல் இது ஆய போது சுடர் எரிந்த வானும் மேல் – தேம்பா:7 29/3
செழும் திரு மாது அறை திறந்த போது இவன் – தேம்பா:8 26/1
போது யாவும் புரந்திட நாயகன் – தேம்பா:8 83/2
சொற்றல் உற்றிட்ட அ சொல் செவி பட்ட போது
உற்ற அழல் பட்டது ஒத்து உள் திகைத்து ஒப்பு இலாது – தேம்பா:9 13/2,3
மெய் அகத்து உதித்த போது அலரை வென்ற நின் – தேம்பா:9 99/3
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/2
போது அணிந்த புனல் தவழ் நாம் புரக்கின்ற நாடு அடைந்து பொது அற்று ஆண்டு – தேம்பா:11 117/2
தீய் வினை செய்த போது எசித்து சீர் கெட – தேம்பா:14 77/1
ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/4
பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல் – தேம்பா:15 54/2
போர் எழுந்து ஆய போது ஐம் பொருநர் நீடு உவப்ப என்ன – தேம்பா:15 82/2
போது அளவு காதல் உளம் கோட்டி அன்னாள் புணரியின் ஆழ் – தேம்பா:17 31/2
அற்றது என்று அலைந்த சாகி அனிலம் அற்று ஒழிந்த போது
செற்றது என்று அரிந்த கீடம் தீண்டிய கனிகள் அல்லால் – தேம்பா:18 33/1,2
போது வாய் மது என பொலிந்த சூல் அணி – தேம்பா:26 126/1
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/2
போது அணிந்த வனம் வைகும் அவனை தேர்ந்தேன் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:26 158/4
அரிந்த போது குழைந்து என ஆகுலம் – தேம்பா:26 176/1
பிரிந்த போது நசை பெறுமாம் என்பார் – தேம்பா:26 176/2
விரிந்த போது குடை வினை வண்டு என – தேம்பா:26 176/3
புரிந்த போது நசை உயிர் போழுமே – தேம்பா:26 176/4
போது வாய் மலர்ந்து உரை முதல் புகன்ற-போது – தேம்பா:27 8/1
போது மட்டும் பொருந்த வருத்தும்-ஆல் – தேம்பா:27 89/4
போது இலோய் உறுப்பு இலோய் பொற்பு எலாம் அணிந்து உளோய் – தேம்பா:27 132/2
போது வாய் மலர்ந்த-போது பொதிர்த்து அளி மிடைதல் போல – தேம்பா:28 2/1
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ – தேம்பா:28 9/3
போது அம் கையார் உளரிய பண் புழுங்கி செய் கொலையோ – தேம்பா:28 31/1
போது என மலர்ந்து எழில் போதின் வாடி அ – தேம்பா:28 51/1
புரை கொன்ற தவத்தின் மிக்கோய் புகன்ற போது உளத்தின் நாணில் – தேம்பா:29 115/3
உன் போது அவியாது எரி என் உளமே – தேம்பா:31 56/2
உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/3
போது உற விரித்த பைம் பூம் போர்வை மேல் போர்த்தது அன்றே – தேம்பா:34 22/4
பிறந்து உயிர் பிழைத்த போது பெயர்கு இலா துணை என்று ஆனேன் – தேம்பா:35 55/1
அய போது அலர் வேலி அணிந்து அழியா – தேம்பா:36 50/1

மேல்


போது-இடை (1)

போது-இடை ஊர் மண கொடியோன் பொங்கு அருளால் புகல்கின்றான் – தேம்பா:6 16/4

மேல்


போதும் (3)

பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
கனிய இவை ஓதுதலின் இனிய இரு போதும் உறீஇ – தேம்பா:5 159/2
இறந்து உயிர் அளித்த போதும் என்னையும் துணை வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 55/2

மேல்


போதே (2)

போதே எளிமை புணர கண்டு அ தணிவில் பொலிவோர் – தேம்பா:9 20/2
இற்றை நீ செய்த போதே எமது பேர் இனத்து கோன் நான் – தேம்பா:23 68/1

மேல்


போதொடு (1)

கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு
சேடு அணி கனி நலம் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 39/3,4

மேல்


போம் (3)

ஊர் ஆழி அகன்று இவர் போம் துயர் தீ பட்டு என்று உரு சிவப்ப – தேம்பா:30 11/1
உண்டார் அவர் போம் உழியோ இது என – தேம்பா:30 26/3
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/4

மேல்


போய் (114)

வள் நுரைத்து எதிர் வதிந்த எலாம் சாய்த்து அவை கொடு போய்
புண் உரைத்து அட கொள்ளை செய் பொருந்தலர் போன்றே – தேம்பா:1 6/3,4
பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா – தேம்பா:2 20/1
பால் மலை மெலிதர இசையொடு பகல் போய்
நூல் மலை மெலிதர நுணி உணர்வு இரவு ஆய் – தேம்பா:2 55/2,3
சூழ்ந்த பொன் முடியும் கோலும் துறந்து போய் அரிய கானில் – தேம்பா:3 35/1
வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2
பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/4
போய் இருள் கொணர் ஐம்பொறி போக்கு இலான் – தேம்பா:4 60/2
பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க – தேம்பா:5 4/1
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
இரு மதி எல்லை நாள் இன்ன ஆறு போய்
பரு மதி மயக்கிய பலவும் ஓர்ந்து தேர் – தேம்பா:7 74/1,2
எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன் – தேம்பா:7 91/3
பொய்ப்படு ஆகுலம் எய்தி போய் இவள் நல் புடை அகல உன்னினேனே – தேம்பா:8 14/4
போய் ஏவியதை புகழ் மேல் நின்றாட்கு உரைசெய்தனன்-ஆல் – தேம்பா:9 30/3
நீண்ட ஓர் வழியே நாற்பது நாள் போய் நிகர் அற்றான் – தேம்பா:9 65/3
மன் என மணத்து-இடை அமைந்த மாது போய்
மின் என மிளிர்ந்து உயர் மேவி மீள்கு இலா – தேம்பா:9 93/1,2
போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/3
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய்
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/3,4
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/2
போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி – தேம்பா:10 98/2
ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
பொன்ன நாடு துன்னும் உம்பர் பொன் உரு கொடு ஆங்கு போய்
மின்னல் நேரும் அன்னை ஈன்ற வேதநாதனை தொழ – தேம்பா:11 1/2,3
கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
புன்மை கொண்டார் அ வழி போய் அ புடை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 84/1
சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/4
போய் இசை பொருள் சேர் நசை எனும் திரையுள் புக்கிலர் மூழ்கிலர் கடந்து – தேம்பா:12 67/3
பூட்சி சிறை கொண்ட புல் என் உயிர் போய் உன் – தேம்பா:12 81/3
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/4
முருக்கும் காலமே முடிந்து போய் அருள் – தேம்பா:14 13/2
ஓளியில் சொன்ன யாவும் உணர்ந்த மோயிசன் போய் கூற – தேம்பா:14 26/1
சொல் வாய் தவிர் சிறை தீர் சூதர் உவந்து அப்புறம் போய்
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/1,2
போய் வினை அறுத்து அருள் பொழிய உள்ளினான் – தேம்பா:14 77/4
மை குலத்து ஒளி நலம் வகுப்ப போய் அவண் – தேம்பா:14 81/3
இன் உயிர் காத்து என ஒளித்து எசித்து போய்
அன்ன உயிர் காக்கவோ அயர்வுற்றான் என்றான் – தேம்பா:14 86/3,4
தனை வேண்டி போய் ஒளித்த தன்மை பிறர் கொள் – தேம்பா:14 88/1
சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை – தேம்பா:14 126/3
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய்
வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/3,4
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர் – தேம்பா:15 11/2
புரை மேல் களித்த யூதர் எல்லாம் போய் அ கரை சேர்ந்து எய்தினரே – தேம்பா:15 11/4
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய்
வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/3,4
தடித்தன கை படை தந்தன வாய் வழி தாவிய தம் உயிர் போய்
மடித்தன மேனி வடிந்தன சோரி மலிந்தன ஆர்கலியுள் – தேம்பா:15 103/2,3
போய் புறம் அழித்து நுழை தருமன் எதிர் வந்து அசனி பொருவும் அயில் ஏந்தி நணுகின்றான் – தேம்பா:15 125/4
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
அலை மூழ்கும் சுடர் போய் ஓர் நாள் புக்கான் என்று அறிந்து அன்னார் – தேம்பா:17 27/2
புற துறை புலம் போய் நகர் வாயிலோர் – தேம்பா:17 41/1
திரி சுமந்து இல தீபம் ஒத்து ஆவி போய்
அரி சுமந்த அணை கிடந்த அன்னை சூழ் – தேம்பா:17 43/1,2
நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால் – தேம்பா:18 5/2
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
அனைவரும் பொழில் நின்று நடந்து போய்
கனை வரும் குளிர் கால் சவரம் செய – தேம்பா:18 43/2,3
அல்கா திறத்து நாற்பது நாள் அருந்தா பசியா நெடு நெறி போய்
நல்கா திரு நல்கிய மலை வான் நண்ணி முகில் தோய் முடி சேர்ந்தான் – தேம்பா:19 34/3,4
அ வழி நடந்து ஒளி அரசன் தாழ்ந்து போய்
மெய் வழி ஒளி தர சூழ்ந்த விண்ணவர் – தேம்பா:19 41/2,3
போய் இரு புடை நிழல் பொலி செல்வு ஏகினார் – தேம்பா:20 1/4
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/3
கொல் வினை அலகை போய் தன் கொள்கையில் கானம் தோன்ற – தேம்பா:20 53/1
சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/4
பெஞ்சமின் என்னும் தோன்றல் பெயர்ந்து போய் பவள குப்பை – தேம்பா:20 108/2
கோட்டிய கதிர்கள் போய் நிலம் குளிர்ந்ததே – தேம்பா:20 130/4
புடையொடு வானோர் மல்க போய் இவர் திறந்த அன்பின் – தேம்பா:22 23/2
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர் – தேம்பா:22 32/3
ஆண்டு அங்கு ஆயிரத்து_ஐம்பத்திரண்டு போய்
மாண்ட கோன் எசைக்கீயன் மனம் பொறா – தேம்பா:23 40/1,2
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள் – தேம்பா:23 46/3
மீண்டு எழுந்து நால் மதி முன் மேதினியில் போய் அங்கண் – தேம்பா:23 72/1
மின்னை காட்டிய வேகத்துற்று ஒல்கி போய்
கொன்னை காட்டிய கோலம் விரும்பினார் – தேம்பா:25 97/1,2
பண்பு அக விசையொடு அப்படி கடந்து போய்
விண் பகலவன் என வெற்பின் ஏறினார் – தேம்பா:26 18/3,4
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய்
பூ புரி எயில் நலம் பொலிய நோக்கினார் – தேம்பா:26 23/3,4
போய் வளர் தவர்க்கு எலாம் திலதம் போன்று உளான் – தேம்பா:26 132/2
சொரி வளர்ந்த அருள் தொடர் போய் என்றான் – தேம்பா:26 156/4
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4
போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/4
போய் வளர் கோலம் இட்டு அரிவை பொற்பு உறீஇ – தேம்பா:27 54/3
வினை முதிர்ந்து விளிந்தனர் ஆவி போய்
முனை முதிர்ந்த அழல் முதிர் பூதியில் – தேம்பா:27 86/1,2
சோலை வாய் பறை துவைத்த புள் களிப்பு எழீஇ சுடர் போய்
மாலை வாய் இருள் விம்மி வான் மீன் பரப்பு அரும்பும் – தேம்பா:27 175/1,2
போய் நரகு உறைவர் யாரோ புலமையோய் விரித்து சொல்வாய் – தேம்பா:28 58/4
போய் வினை கொணர்ந்து பேய் தம் புழுங்கு இனம் செய்தது என்னா – தேம்பா:28 73/3
கொலை கொள் தீ உகம் கோடிகள் கோடி போய்
புலை கொள் தீயவர் பூதியில் வேகுவார் – தேம்பா:28 108/3,4
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4
போய் உடை வஞ்சம் உள்ளி புகைந்த நெஞ்சு ஆற்றாள் அன்றோ – தேம்பா:29 16/4
ஆயினான் அருகு போய் அழுது காட்டிய – தேம்பா:29 34/1
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2
தன் அல்லால் விடை இங்கண் சாற்றுவர் ஆர் சடுதி போய்
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/3,4
கேட்டு அ நாட்டு அரசன் ஏவ எல்லியோதுரன் போய் கேழ்த்த – தேம்பா:29 85/2
அய்ய நன்று இது என அடியை தாழ்ந்து போய்
உய்ய நன்று உகும் மறை உணர்வு அவா இலா – தேம்பா:29 96/1,2
போய் அலர்ந்த பூம் பொழிலிடத்து அவன் வர கண்டு – தேம்பா:29 97/2
போய் அவை புகழ்ந்த நூல் புதைப்ப உள்ளிய – தேம்பா:29 130/2
கை மறுத்தீர் போய் ஒளித்தீர் அந்தோ என்ன கை மறுத்து – தேம்பா:30 12/3
தாள் எழுந்த கஞ்சம் எஞ்ச கதிர் போய் நாளை தான் உவப்ப – தேம்பா:30 16/1
கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2
விண்டார் மது விள்ளிய பூம் பொழில் போய்
தண் தார் தகை தேர் தயை தாங்கிய மார்பு – தேம்பா:30 26/1,2
தண்மை கனம் நேர் தயையாள் அவள் போய்
மண் வைத்தன மன் அடியே இது என்பார் – தேம்பா:30 28/3,4
ஆவி நோய் செயும் புரை அழிக்கும் மூவர் போய்
காவி நோய் செயும் தம் கழற்கு நோய் செயா – தேம்பா:30 47/1,2
புனம் கிடந்தன பரப்பு அகன்று போய் துளி – தேம்பா:30 48/2
கனம் கிடந்து என கரி கிடந்த காடும் போய்
வனம் கிடந்தன வழி மருவிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 48/3,4
வல அகம் கிரி வைத்து நடந்து போய்
கலவ மஞ்ஞை களிப்புற தீம் குழல் – தேம்பா:30 97/1,2
தொழுது அன்னார் தடம் கொண்டு துதி பாடி நெடும் வழி போய்
பழுது அன்னார் மனத்தின் இருள் பாய் சுரம் செல் வெற்பு அடைந்தார் – தேம்பா:30 122/3,4
அனையவும் மலர்ந்த நெஞ்சு அறம் வெஃகி அடி தொழுது அனைவரும் அழ போய்
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/3,4
சேர் வழி அரும் தவன் செல்ல வேறு போய்
ஓர் வழி சேர்ந்த பின் உயிர் எங்கு எங்கு என – தேம்பா:31 16/2,3
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4
எயிலே வனமே இயம்பீரேல் போய் அவற்கே – தேம்பா:31 44/3
பொய்யா வரத்தோன் போய் பூங்கா திரியும்-கால் – தேம்பா:31 46/1
போய் உலாவிய போழ்து ஒரு கோதையாள் – தேம்பா:31 61/2
கள் அம்பு ஆடு இயை கட்டுரையானும் போய்
புள் அம்பு ஆடியது ஒத்து அவன் பூ முகம் – தேம்பா:31 77/2,3
உருகி ஆசி அவட்கு உரைத்து அன்னை போய்
மருகு யாண்டிலும் மைந்தனை தேடினாள் – தேம்பா:31 79/3,4
மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3
தப்பு அடும் உரை உணர்ந்து எவரும் சாய்ந்து போய்
வெப்பு அடும் வேலை ஆய் தாயும் மெய்யனும் – தேம்பா:31 94/1,2
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3
அடி சென்ற வீடு என்ன ஆசை எழுந்து அனைவரும் போய் அவனி எல்லாம் – தேம்பா:32 29/2
தூது உற உயிர் போய் மீண்டு தோன்று அளவு உடலை பூவே – தேம்பா:34 22/1
வளி வளர் ஆடி ஏழு போய் மீண்டு வந்து நாடு அடைந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/3
போய் வரும் துயர் அற புதுமை ஆக்கி உள் – தேம்பா:35 13/3
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
போய் வினை கொணரும் பொறிகள் ஐந்து அடக்கி பொலம் தவ வேலியை கோலி – தேம்பா:36 34/1

மேல்


போய (1)

போய தாதையர் ஈட்டிய பொருள் எலாம் பொறை என்று – தேம்பா:6 64/1

மேல்


போயதே (2)

பொய் கொள் வேகம் நரகு உற போயதே – தேம்பா:10 39/4
பொய் மறுத்து இனம் நக நாணி போயதே – தேம்பா:30 53/4

மேல்


போயிற்று (6)

புல் வினை மல்கி சீலம் புரி நலம் போயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 21/4
பொருள் புகழ் புலமை மற்ற பொலி நலம் போயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 22/4
பழி அறிந்து அங்கண் நில்லா பறந்து என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:15 84/4
கால் நிகர் மூடர்க்கு ஓதும் கலை என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:16 49/4
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4
திரு வரும் ஆக்கை நீக்கி தெள் உயிர் போயிற்று அம்மா – தேம்பா:34 19/4

மேல்


போயின (16)

வளி சிறை ஆக பொங்கு அலை கீண்டி மரக்கலம் போயின வழியும் – தேம்பா:6 41/1
ஐயும் போயின போயின ஆகுலம் – தேம்பா:7 49/1
ஐயும் போயின போயின ஆகுலம் – தேம்பா:7 49/1
மொய்யும் போயின போயின முன் பழி – தேம்பா:7 49/2
மொய்யும் போயின போயின முன் பழி – தேம்பா:7 49/2
மையும் போயின போயின வஞ்சனை – தேம்பா:7 49/3
மையும் போயின போயின வஞ்சனை – தேம்பா:7 49/3
பொய்யும் போயின போயின பூதமே – தேம்பா:7 49/4
பொய்யும் போயின போயின பூதமே – தேம்பா:7 49/4
தன் உயிர் பிரிந்து யான் தனித்து போயின
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 88/2,3
பேயும் போயின அமரர் பிந்தினர் – தேம்பா:10 100/1
தீயும் போயின அறங்கள் தேறின – தேம்பா:10 100/2
நோயும் போயின நூற்கள் தேர்ந்தன – தேம்பா:10 100/3
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/4
வளி கொண்டு ஓடிய மரக்கலம் போயின வழியும் – தேம்பா:31 2/1

மேல்


போயினர் (3)

முன்னர் மூவரே முரண்செய போயினர் அவரை – தேம்பா:3 18/2
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
போயினர் அமரர் சூழ் புடை புடை புணர்ந்து – தேம்பா:30 43/2

மேல்


போயினர்-ஆல் (2)

விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4

மேல்


போயினரே (4)

தனத்தில் எழுந்த கோயில் அது தலத்தில் எழுந்து போயினரே – தேம்பா:5 135/4
பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/4
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4

மேல்


போயினார் (25)

மைத்து அலை நடு நிசி மயங்க போயினார் – தேம்பா:10 76/4
வேய் ஒளி அமரர் சூழ் விரிப்ப போயினார் – தேம்பா:10 77/4
திற வினா இயம்பிட செறிந்து போயினார் – தேம்பா:10 78/4
வீரியர் விருப்பு எழீஇ விளம்பி போயினார் – தேம்பா:10 79/4
செல் என களிப்பு எழீஇ சிறந்து போயினார் – தேம்பா:10 80/4
கான் பரப்பு அனைத்தையும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:12 43/4
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
இரும் தடத்து ஏகுதற்கு எழுந்து போயினார் – தேம்பா:13 17/4
நா மொழி கீதம் போல் நரல போயினார் – தேம்பா:17 4/4
கள் இலை கொழும் தடம் கடந்து போயினார் – தேம்பா:17 5/4
குவி வரி மலை சரி குதிப்ப போயினார் – தேம்பா:17 6/4
மா புரம் சிறுமையின் வாட போயினார்
மீபுரம் குடி என மாட்சி மேன்மையார் – தேம்பா:18 1/3,4
காழ் விளை பழுவமும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 3/4
புறவு சேர் வனங்களும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 4/4
நுழை இடை குளித்து அருள் நுதலி போயினார் – தேம்பா:26 20/4
உம்பியும் படர் வழி உவந்து போயினார் – தேம்பா:27 46/4
வீம்பு உடை மரபினோர் விரைவின் போயினார் – தேம்பா:27 60/4
அ புறத்து அமரர் சூழ் அணுகி போயினார் – தேம்பா:30 42/4
தூயினர் துயர்க்கு அற தொடர்பின் போயினார் – தேம்பா:30 43/4
பொய் கொடு மருட்டவோ என்று போயினார்
மெய் கொடு சுருதி நூல் விளைத்த விஞ்சையார் – தேம்பா:30 45/3,4
பூவியம் துணர் தடம் பொருந்தி போயினார் – தேம்பா:30 46/4
தூற்றின அருகு அளி துவைப்ப போயினார் – தேம்பா:30 59/4
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/4
வான் விளை மகிழ்ச்சி உள் மலிய போயினார் – தேம்பா:30 147/4
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4

மேல்


போயினாரே (2)

பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/4

மேல்


போயினால் (1)

தணித்த மா துணையவன் தணந்து போயினால்
கணித்த மா துயரினால் கலுழ்ந்து அரற்றினாள் – தேம்பா:7 93/3,4

மேல்


போயினாள் (1)

போயினாள் அரும் பகை புழுங்க நெஞ்சினாள் – தேம்பா:29 34/4

மேல்


போயினான் (2)

நம்பி மாதொடு நல் நெறி போயினான் – தேம்பா:10 26/4
பொய் திறத்து அரும் செயம் உணர்ந்து போயினான் – தேம்பா:29 63/4

மேல்


போயினும் (3)

போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/3
போயினும் வழுவா செல்லல் புணர்வு அரிது அறத்தின் ஆறே – தேம்பா:26 112/4
புலை கொள் பூதியில் ஆண்டுகள் போயினும்
நிலை கொள் பீடைகள் நீங்கு இல வேகுவார் – தேம்பா:28 110/3,4

மேல்


போயும் (1)

போயும் நீ அறா துயர் புகுத்தினாய் என்பார் – தேம்பா:31 21/4

மேல்


போயே (1)

போயே வினை கொண்டு உள்ளே புகும் ஐம் பகையாம் பொறிகாள் – தேம்பா:10 50/2

மேல்


போர் (98)

போர் புறம் கொடு பொருந்தலர் உரத்தில் தேய்த்து ஒளிர் வேல் – தேம்பா:1 2/1
போர் இது ஆம் என களித்தனர் போர் பல புனைவார் – தேம்பா:1 14/4
போர் இது ஆம் என களித்தனர் போர் பல புனைவார் – தேம்பா:1 14/4
இல்லது ஒல்லென குறும்புள் ஈந்த போர்
அல்லது இல்லது ஓர் அமர் அ நாட்டிலே – தேம்பா:1 20/3,4
போர் அல்லது பகை இல்லது புரி வான் மழை பொழியும் – தேம்பா:2 66/2
கை முனர் நிற்கு இலா கலங்கி போற்றும் போர்
செய் முனர் செயம் செயும் சிங்க வாகையான் – தேம்பா:3 4/3,4
பொறை வழங்கிய பிலித்தையர் போர் செய எதிர்த்தார் – தேம்பா:3 9/4
கூர்த்த போர் செய கூடினர்க்கு ஒருவன் வந்து எய்தி – தேம்பா:3 14/1
சீர்த்த நான் அவன் சிறந்த போர் தனித்தனி தாக்க – தேம்பா:3 14/2
உரிய போர் செய ஒருங்கு தந்தனன் அவற்றொடுதான் – தேம்பா:3 24/3
போர் முகத்து எதிர் ஒன்று இல்லான் பொழி மறை பழித்த யாரும் – தேம்பா:3 32/3
போர் முகத்து வெல்வான் புரை ஆசை அற்று – தேம்பா:4 21/3
போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/3
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர்
சிருங்கு எலா நிலையின் ஊங்கும் திறம் இது என்று அய்யன் சொன்னான் – தேம்பா:4 34/3,4
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர்
ஏது இலாது ஒழுகல் உள்ளத்து இயல்பினால் ஆகும் அன்றி – தேம்பா:4 38/2,3
போர் ஆறு என்னும் இடை மாக்கள் புரை எல்லாம் – தேம்பா:4 56/1
புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா – தேம்பா:5 13/3
போர் கடை என மனம் புலம்பி மா மரி – தேம்பா:5 47/3
போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/3
போர் கணம் கடுத்தால் என பொங்கு ஒலி – தேம்பா:10 22/1
போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
இறுக்குவார் சிலர் இவள் புணர் முலை என பல போர்
நிறைக்குவார் சிலர் நீல் நிற பகட்டினால் தெளிப்ப – தேம்பா:12 54/2,3
முற்றி ஆம் கிழவர் இவர் அலது அரும் போர் முரண்பட மலை புய வீர – தேம்பா:14 43/3
போர் மீது ஏந்தும் புரவி கரி தேர் பொருநர் பொருவா – தேம்பா:14 67/1
போர் அஞ்சில கை புகழ் எஞ்சிலனே – தேம்பா:15 21/4
வஞ்சித்து உயிர் உண் அயில் வவ்வினர் போர்
விஞ்சி திரள் ஆக மிடைந்தனர் என்று – தேம்பா:15 25/1,2
போர் கீறிய வெய் புணரி திரையோ – தேம்பா:15 36/1
வான் மின் என ஒல்கின வாவின போர்
பால் மன் மனம் உற்ற பரி திரளே – தேம்பா:15 38/3,4
நிழல் தாரினர் போர் பல நீந்தினரே – தேம்பா:15 39/2
வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3
பேர் பெற ஆசையானும் பிறர்க்கு யான் செரு போர் செய்யேன் – தேம்பா:15 46/3
போர் பெற நாதன் வேண்டி பொறுக்கவும் செய்யேன் என்பாய் – தேம்பா:15 46/4
போர் எழுந்து ஆய போது ஐம் பொருநர் நீடு உவப்ப என்ன – தேம்பா:15 82/2
போர் எழுந்த தனு புகை எழுந்து அபயர் பொர எழுந்த வெரு ஒலி மருள் – தேம்பா:15 90/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர்
விளைய முழங்கின பல் பறை செம் புனல் விளைய முழங்கின மெய் – தேம்பா:15 100/2,3
நூல் மறை ஆதி சினம் தரும் நூக்கு அரிது ஆம் வலி காட்டிய போர்
வான் மறையாது வழங்கி மலர்ந்து அகல் வையம் அறிந்து அதனை – தேம்பா:15 108/1,2
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர்
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/3,4
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
போர் இரு வரி என இருவர் போக்கினான் – தேம்பா:15 132/4
போர் விளை முழக்கம் மேல் பொருமி பொங்கலின் – தேம்பா:15 135/3
போர் முகம் காண்டலும் புனைந்த வாகையின் – தேம்பா:15 136/1
போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/3
போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/3
நூல் நலம் குல நலம் நுனித்த போர் நலம் – தேம்பா:15 139/1
கரி கெட படை எலாம் கலங்கி போர் கெட – தேம்பா:15 140/3
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
ஊன் முகம் செறித்த வெம் போர் உடன்று இவை அனைத்தும் செய்தோன் – தேம்பா:15 179/1
கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ – தேம்பா:16 14/3
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
போர் வென்றன பொன் பொறை வென்ற புயத்து வீரர் – தேம்பா:16 23/4
போர் முகம் தகும் செயம் இனி பொலிந்த என் – தேம்பா:16 28/3
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
போரர் போர் இயற்றும் ஆறு புகன்றிடல் அரிய ஆறே – தேம்பா:16 46/4
ஏம போர் களம் இது என்ன இ ஊர் களரி என்றார் – தேம்பா:16 54/1
போர் திரள் இயற்றினான் உள் புலத்து எழும் தாகம் ஆற்றா – தேம்பா:17 26/2
போர் முகத்து நிகர் இன்றி பொலிந்த வெற்றி புனைந்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:17 29/1
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
போர் எழு பொழுதாக புலரி வந்து இவர் போனார் – தேம்பா:19 1/4
போர் முகத்து அழன்ற வீரர் புகைந்து என புகைந்த கானம் – தேம்பா:19 10/1
போர் ஏந்தி பகைத்தன போல் புணரி பல் நாள் புடை புடைப்ப – தேம்பா:20 27/1
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
போர் எழும் தன்மை மின்னி புயல் கிழித்து இடிகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:20 51/2
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3
போர் வளர் சேனை சூழ புகர் முகத்து எருத்தின் பைம்பொன் – தேம்பா:20 99/2
செம் பொறி சினத்த போர் செறுநர்க்கு அஞ்சலால் – தேம்பா:20 126/1
புரை வளர் பகை நமை புழுங்கி போர் எழ – தேம்பா:20 128/1
போர் முகத்து அளிகள் ஆர்க்கும் பொழில் அகன்று இருவர் போகில் – தேம்பா:21 1/2
விள்ளும் பரிசு அனமும் பகை விலகும் களி விளை போர்
உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/2,3
தூங்கா ஒலி முரசு ஒத்து எழு தொனியில் தம்முள் தொடர் போர்
நீங்காதன பறவை குலம் நிகரும் சமர் நெடிதே – தேம்பா:21 27/3,4
விரியும் பல அறையும் பல மெலியும் பல விளை போர்
புரியும் பல முரியும் பல பொலியும் பல புடையின் – தேம்பா:21 28/2,3
போர் தவழ் களங்கள் தூவும் பூழி என்று ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 13/4
மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி – தேம்பா:23 54/2
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/2
பூ மலி நடுக்கின் கூச புதவு ஒழிந்தன போர் ஓர்ந்தே – தேம்பா:24 1/4
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/4
கோட்டமும் வினைகளும் குணித்த பேய்கள் போர்
ஆட்டமும் முழக்கமும் அளவு அற்று ஆயதே – தேம்பா:24 17/3,4
வெருவினால் கலங்க தம்முள் விளைத்தன அரும் போர் அன்றே – தேம்பா:24 23/4
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர்
கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை – தேம்பா:25 1/1,2
பிரிந்தது ஓர் நிலம் பெற கொடும் போர் முகத்து இறப்ப – தேம்பா:25 36/1
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
போர் முகத்து உற்ற பேய் புதைய பூதியுள் – தேம்பா:27 2/1
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
பொன் ஆர் மணி பூண் அணி சாயல் பூம் கொம்பு அனையார் போர்
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எண்ணி முரிந்து உள் குழைகிற்பேன் – தேம்பா:28 25/3,4
கோல் வளர் போர் வெலும் எதிர்த்த கோல் இவண் – தேம்பா:28 46/3
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 155/2
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர்
கொலை வைத்த குருதி கோட்டு குஞ்சரத்து அன்னோய் முன் நாள் – தேம்பா:29 37/1,2
போர் விளை சுடு மொழி தூது போக்கினான் – தேம்பா:29 65/4
போர் இறைஞ்சும் வேல் வேந்தன் புகைந்து உகுத்த புண்கண் உறா – தேம்பா:29 69/3
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3
வெருள் புரிந்த வெம் சின போர் வினை நின்-பால் என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:29 71/3
போர் மீது ஆடிய சேனை பொலிவு எண்ணா மறுத்தானோ – தேம்பா:29 72/2
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1
போர் பொருள் பலவும் நாடி போதல் ஆண் தொழிலாய் போகில் – தேம்பா:30 76/1
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத – தேம்பா:33 7/1
எஞ்சி தகு போர் வெல ஈடு இலதால் – தேம்பா:36 58/2

மேல்


போர்க்களத்து (1)

புற துணை கடந்த வல்லோன் போர்க்களத்து ஒருவன் நின்று – தேம்பா:17 25/1

மேல்


போர்த்த (10)

பூரணமாய் தொழுது உவப்ப பூவனத்தில் பொருவு இன்றி போர்த்த வெய்யோன் – தேம்பா:5 28/3
ஆசு அறு கடவுள் எய்தி அவதரித்து உடலம் போர்த்த
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/3,4
அன்பு அன்போடு இசைபட நேர் நரம்பு ஓடி வளர் தசை மீது அதளும் போர்த்த
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/2,3
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால் – தேம்பா:9 131/3
உரி மாலை காண்டல் இலா எளிமை போர்த்த உரு தோன்ற – தேம்பா:10 59/3
மண் மா மகள் போர்த்த இருளின் போர்வை வாங்கிட தன் – தேம்பா:16 52/1
பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4
போர்த்த கொம்பு அணைத்த பூம் கொடியை போல் அருள் – தேம்பா:26 25/3
துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/4
அய நலம் போர்த்த பார் காத்து அருளொடு இன்று உமக்கு தந்த – தேம்பா:35 42/1

மேல்


போர்த்தது (2)

என்பு தோல் உடல் போர்த்தது என்று அன்பு உறை – தேம்பா:4 65/2
போது உற விரித்த பைம் பூம் போர்வை மேல் போர்த்தது அன்றே – தேம்பா:34 22/4

மேல்


போர்த்தன (1)

போர்த்தன இருள் அற தயங்கும் பொன் மணி – தேம்பா:2 20/2

மேல்


போர்த்திடும் (1)

இயல் நலம் தவிர்ந்த மெய் போர்த்திடும் கலை நீக்கி நீங்கா – தேம்பா:35 42/3

மேல்


போர்த்து (10)

பொருந்து பூம் திரு உடல் போர்த்து நின் வயிற்று – தேம்பா:9 104/2
மீது அணிந்தன நீவி போர்த்து அவிர் மேனியை தவன் வீக்கலும் – தேம்பா:10 130/3
தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/4
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/2
பூண் நிகர் மறை நூல் அணி வளன் இருளின் போர்வை போர்த்து ஆலயத்து அளித்தான் – தேம்பா:12 69/4
பால் வழி நுரை அம் பைம் பூ பழித்த பொன் துகிலை போர்த்து
நால் வழி அணிகள் பூட்டி நயப்பு எழ தழுவினானே – தேம்பா:20 97/3,4
பரம்பை போர்த்து உள் தசை நிரப்பி படம் மேல் மயிர் பொலிய – தேம்பா:28 20/2
கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து
பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/2,3
போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2
பெண்மையின் போர்வை நாணம் பிரிவு இலள் போர்த்து நிற்பாள் – தேம்பா:30 78/4

மேல்


போர்ப்ப (1)

ஒழித்து என சுடர் நீர் மூழ்க உலகு இருள் போர்ப்ப கஞ்சம் – தேம்பா:15 187/1

மேல்


போர்வை (4)

பூண் நிகர் மறை நூல் அணி வளன் இருளின் போர்வை போர்த்து ஆலயத்து அளித்தான் – தேம்பா:12 69/4
மண் மா மகள் போர்த்த இருளின் போர்வை வாங்கிட தன் – தேம்பா:16 52/1
பெண்மையின் போர்வை நாணம் பிரிவு இலள் போர்த்து நிற்பாள் – தேம்பா:30 78/4
போது உற விரித்த பைம் பூம் போர்வை மேல் போர்த்தது அன்றே – தேம்பா:34 22/4

மேல்


போரர் (1)

போரர் போர் இயற்றும் ஆறு புகன்றிடல் அரிய ஆறே – தேம்பா:16 46/4

மேல்


போராக (1)

ஓங்கினான் அரும் போராக ஒன்னலர் படைகள் எல்லாம் – தேம்பா:17 21/3

மேல்


போரார் (1)

போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/3

மேல்


போரிடத்து (1)

போரிடத்து அஞ்சி தூது புகலவோ வந்தேன் ஒன்றாய் – தேம்பா:15 54/1

மேல்


போரில் (7)

போரில் எழுந்து அதிர் போரினை ஆடினர் பொங்கிய ஓதையினால் – தேம்பா:15 104/1
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில்
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/3,4
ஊன் சுவைத்து உடன்ற போரில் உற்றது சொல்-மின் என்ன – தேம்பா:16 7/3
வேள் அரிது அமர்ந்த போரில் வெற்றி கொண்டு வந்து மீண்ட – தேம்பா:20 31/2
தள்ளுண்ட பழியின் பொங்கும் சடத்து முன் பொருத போரில்
எள்ளுண்ட பேய்கள் அ நாடு இழிவுற குணித்த யாவும் – தேம்பா:27 9/2,3
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/4
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3

மேல்


போரின் (2)

போரின் மேல் கலங்கி உள் புலம்பினான் அரோ – தேம்பா:7 86/4
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர் – தேம்பா:15 56/3

மேல்


போரினால் (1)

வேல் செயும் போரினால் வெலப்படான்-தனை – தேம்பா:3 5/1

மேல்


போரினை (2)

போரில் எழுந்து அதிர் போரினை ஆடினர் பொங்கிய ஓதையினால் – தேம்பா:15 104/1
மால் வளர் விரக நோய் வழங்கும் போரினை
வேல் வளர் சமரில் நீ நோக்கல் வேண்டு இலா – தேம்பா:28 46/1,2

மேல்


போரும் (4)

நிரப்பு அற நெடும் தேர் போரும் நிண மருப்பு இபத்தின் போரும் – தேம்பா:28 13/1
நிரப்பு அற நெடும் தேர் போரும் நிண மருப்பு இபத்தின் போரும்
பரப்பு அற இவுளி பாய்ந்து படர் துகள் போரும் மற்ற – தேம்பா:28 13/1,2
பரப்பு அற இவுளி பாய்ந்து படர் துகள் போரும் மற்ற – தேம்பா:28 13/2
கரப்பு அற கற்ற போரும் கடிது உனக்கு இவையே தோன்றா – தேம்பா:28 13/3

மேல்


போரை (1)

தொனி பட்டு ஆர்த்து அரிய போரை தொடங்கினார் வயிர தோளார் – தேம்பா:17 20/4

மேல்


போல் (280)

படித்த நூல் அவை பயன்பட விரித்து உரைப்பவர் போல்
தடித்த நீல் முகில் தவழ் தலை பொலிந்த பொன் மலையே – தேம்பா:1 4/1,2
பூரியார் திரு போல் தலை பசிய கூழ் நிறுவி – தேம்பா:1 14/1
மெய் கலந்த பொய் விலக்கி மெய் கொள்பவர் வினை போல்
வை கலந்த நெல் பகட்டினால் தெளித்து வை மறுத்து – தேம்பா:1 15/1,2
சாகை கொண்டு எனைய புள் சிரித்த தன்மை போல்
ஓகை கொண்டு ஒலிதர ஒலிக்கும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 49/3,4
கிள்ளை கண்டு இனைவ போல் கீ என் ஓதையும் – தேம்பா:1 52/2
இருள் அகன்று அவிர் எல் வினை போல் எலா – தேம்பா:1 79/1
தாவு உலகு இருத்த வெள்ளி தாள் தளை இட்டதே போல்
கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/3,4
கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
கோது அகன்று அளிக்குவார் அருத்தி கொள்கை போல்
தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/1,2
போல் அன்பொடு நகர் ஆள்பவன் அருளின் தயை புரி செம் – தேம்பா:2 62/2
நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல்
மாண்ட தோள் வியன் வட்டமே பொறுத்து வெம் சுடரை – தேம்பா:3 12/1,2
கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல்
படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/1,2
அல் ஆர் இருள் கெட மீ முளைத்த திங்கள் அணி மணி போல்
எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு – தேம்பா:3 53/2,3
எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல்
வில்லின் முகத்து இன் தாய் மகனை ஏந்தி விழைவு உற்ற – தேம்பா:3 56/1,2
நின்று எழும் கரை கண்டால் போல் நிழற்றிய திமிசு விம்மும் – தேம்பா:4 27/2
கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
காயொடு மரம் தந்தால் போல் கடி துறவு அருமை வெஃகி – தேம்பா:4 36/1
போல் கலந்து இசைத்த மற்ற புண்ணியம் துறவு வாய்ந்த – தேம்பா:4 41/3
மருள் தகும் இயல் தீர் மாட்சி மதியை மீன் சூழ்ந்ததே போல்
பொருள் தகும் நாட்டில் வைகும் பொலம் துறவு அணியும் அன்றோ – தேம்பா:4 42/3,4
சென்று மொய் வேலை மேல் திரண்ட ஆறு போல்
துன்று துய் மணம் செய தெரிந்த சூசை மேல் – தேம்பா:5 53/2,3
உன்னில் தவிரா பயம் ஓங்கிய போல்
கன்னிக்கு அழிவு ஆகும் எனா கதனம் – தேம்பா:5 58/2,3
வான் வைத்து அவிழ்ந்த மலர் போல் ஒளிர் மீன்கள் மான – தேம்பா:5 78/1
மலி பால் ஒளி கால் மதி போவது போல்
ஒலி ஆய சிலம்பு உடை மங்கையருள் – தேம்பா:5 87/2,3
ஐ உண் அலர் கண்டு அளி நீங்கின போல் – தேம்பா:5 89/4
விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/4
ஆலை மது ஆக நிறை வேலை மடு விட்டது போல் – தேம்பா:5 153/4
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல்
கை படு நன்று உளம் ஏய்ந்து கைம்மாறாய் நன்று செயும் – தேம்பா:6 9/2,3
தெள் அலை சுனை அடுத்து உண்ட சீர்மை போல் – தேம்பா:6 27/4
மீன் ஒளி விழுங்கிய மேகம் போல் நசை – தேம்பா:6 32/1
வஞ்சினர் உளம் போல் அளக்க அரிது ஆழ்ந்த வாரணத்து-இடை வழி கீண்டி – தேம்பா:6 37/1
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல்
அலை எழும் கடல் சூழ் புடவியில் செருக்கு உற்ற அசடரை தாழ்த்திய கையால் – தேம்பா:6 38/2,3
இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது – தேம்பா:6 42/2
உலை கொண்டு எரித்தால் போல் நசையை உய்க்கும் துயர் அற்று உள் குளிர – தேம்பா:6 47/3
நறவினால் நறை நறும் துணர் விள் அலர் போல் இல்லற – தேம்பா:6 58/2
கனிக்கு அளவு உயர்ந்த கோடு வளையும் போல் கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:7 7/1
திருகினால் நொய் அலர் சிதைதல் போல் உளத்து – தேம்பா:7 76/1
ஒல் அவை அலைவு உறீஇ வளையும் உண்மை போல்
இல்லவள் கொழுநனோடு இடுக்கண் எய்தினாள் – தேம்பா:7 82/3,4
முரி வரும் சிந்தை போல் இருளும் மொய்த்ததே – தேம்பா:7 91/4
எழுந்து எழும் கரத்தினால் இழிவு இன்று உய்வர் போல்
விழுந்து எழும் தகவினோன் வெருவி நாதன் அன்பு – தேம்பா:8 20/2,3
கற்றை ஆம் கரங்களை நீட்டும் காட்சி போல்
அற்றை ஆர் ஒளியொடு சிவந்தது ஐந்திரி – தேம்பா:8 22/3,4
அறை கெழு நூல் வழி தொடை போல் தொடையல் ஆக்கி அருச்சனை செய்து அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 53/4
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/3
செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1
பொன்னை விரித்து அதன் மீது புதைத்த மின் மாலை இறுத்திய போல்
கொன்னை விரித்த நிலாவின் நிறத்து அவிர் கோலம் உடுத்து எனை ஆள் – தேம்பா:8 73/2,3
ஆசை எழுந்தன ஓகை அடங்கு இலதாய் அலர் தன் கொடி போல்
பூசை எழுந்த நறா மது அம் புகழ் பூசல் தரும் படியே – தேம்பா:8 74/2,3
வெளிக்கு மஞ்சு அற வேய்ந்தது போல் உலகு – தேம்பா:8 84/2
உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல்
அற படும் தவன் அன்பு மிகுந்து உயிர் – தேம்பா:8 94/2,3
பைம் தாள் உயர் தாமரை போல் பிறை மேல் படி பொன் பதத்தாள் – தேம்பா:9 15/1
போல் ஓர் இடத்தும் தேடா பொழுதே தொடரும் புகழே – தேம்பா:9 19/4
கார்க்கு அணங்கு உறை கான்றலும் போல் அறத்து – தேம்பா:9 32/3
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம் – தேம்பா:9 59/3
போல் முகத்து இறைவன் தன்னை புதல்வனாய் கருப்பம் பூண்டாள் – தேம்பா:9 72/2
வாள் நெறி கடந்த புண் போல் வருந்தல் நிற்கு இனிதோ அன்பால் – தேம்பா:9 82/2
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள் – தேம்பா:9 88/2
கடம் புகும் தேறலை சூல் கொள் கண்ணி போல்
தடம் புகும் கடவுளை தாங்கும் பீடமே – தேம்பா:9 96/1,2
மொய்யினால் அலைவு கொள் சிந்தை மூகை போல்
மெய்யினால் அமைந்த பின் விமலன் செய் அருள் – தேம்பா:9 97/2,3
துளைத்து எழும் நசையின் முந்நீர் சுழியில் நாம் பட்டதே போல்
திளைத்து எழும் ஐயம் என்னோ செய் கடன் இன்னது என்ன – தேம்பா:9 125/1,2
பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல்
நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/3,4
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
பண் தமிழ் உரைத்ததே போல் பயன் பகர்ந்து இளவல் காண – தேம்பா:9 133/3
ஒப்பு அணி கடந்த சூசை உளத்து அழல் புகுத்தினால் போல்
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/2,3
துன்று ஆங்கு முள் தடத்தில் துயர் ஆற்றா துவள் கொடி போல்
அன்று ஆங்கு நொய் அடியாள் அயர்வுற்று சோர்ந்து விழ – தேம்பா:10 20/1,2
போல் கலந்தன இன்பொடு புன்கணை – தேம்பா:10 32/2
மஞ்சு தோய் சிறகு ஆடிய மஞ்ஞை போல்
நஞ்சு தோய் மன நங்கை நறா அகில் – தேம்பா:10 34/1,2
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
நஞ்சு எஞ்சா காஞ்சிரம் காய் அழகு என்று எண்ணி நச்சுவர் போல்
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/1,2
அலம் செய்வார் போல் உயர் வீடு இயற்றும் நன்றி அமைவதற்கே – தேம்பா:10 70/3
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல்
வேல் நேர பாய் துயர் கொண்டு இவற்றை கொன்னே விளம்பி இவர் – தேம்பா:10 71/1,2
பொதிர் செய் கார் இருள் புதைப்ப புக்கல் போல்
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/2,3
பொதிர் கொள் பூ மணம் போல் மகவு ஈன்றனள் – தேம்பா:10 110/1
கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4
ஆவதே முனர் ஆயது போல் அறிந்து – தேம்பா:11 20/1
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
குன்று அளாவிய குன்று இல முகில் பொழி மழை போல்
மன்று அளாவிய மலர் மழை வழங்கினர் வானோர் – தேம்பா:11 101/3,4
மண் எழுந்த நாளில் அருமறை நா போல் தோற்றுவித்து வழங்கல் செய்தான் – தேம்பா:11 104/4
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/3
ஆங்கு ஒடியா உறுதி சொல் அருத்தியினால் இருத்தியர் போல் அயனம் உன்னார் – தேம்பா:11 119/4
பிணிப்பு அரிய உடம்பு உயிரை பிரிந்தால் போல் உள் துயரம் பெருகலோடு – தேம்பா:11 120/2
முந்நீர் எழுந்த இளம் கதிர் போல் மூது ஊர் புறம் வந்தது சொல்வாம் – தேம்பா:12 1/4
உறை ஒண் வடிவம் கொள் முகில் போல் உடல் கொள் இறைவன் ஏந்தினரே – தேம்பா:12 4/4
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல்
வெற்பே எழும் செம்_சுடர் நாண விண்ணோர் புடையின் மொய்த்து உற்ற – தேம்பா:12 12/2,3
நாக நீல் நெற்றி மீன் போல் நல் மணி அருவி கண்டார் – தேம்பா:12 21/4
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல்
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால் – தேம்பா:12 28/2,3
சொல்லிய தூது போல் சுருங்கி வீசி அங்கு – தேம்பா:12 34/3
சிந்துரம் மணந்த நீர் குளித்த சீர்மை போல்
சிந்துரம் மணத்தொடு முகைத்த சீலமே – தேம்பா:12 42/3,4
வான் இரும் புலத்து அரிவை தான் அணி இள மதி போல்
கூன் இரும்பினில் குறைத்து அரி பகுத்தனர் ஒரு-பால் – தேம்பா:12 53/3,4
பூரி வாய் வளை புலவர் போல் அரம்பையின் காவும் – தேம்பா:12 56/3
தாமம் மேய் அளி போல் குளிர உள் களித்து தயவொடு தீது அற புகழ்ந்தார் – தேம்பா:12 65/4
விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி – தேம்பா:12 77/1
நாக நெற்றியின் நன் மணி ஓடை போல்
நாக நெற்றியின் நன் மணி ஆறு பாய் – தேம்பா:13 28/1,2
பிழை குலம் அளிப்பவர் பிழைப்பு இடம் இலார் போல்
உழை குல நடுக்கம் என உள் குலைய நைந்து – தேம்பா:14 2/1,2
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல்
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/1,2
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/3
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
மட்டு_அற்ற புல் உயிர்கட்கு அரசன் ஆக வானவர் போல்
கட்டு_அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை வல்ல கருத்து உயிரை – தேம்பா:14 96/1,2
முளைத்து எழுந்த முழு மதி போல் அரச அன்னம் முதிர் தூவி – தேம்பா:15 3/1
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
திரை மேல் திரை நின்று அதிசயித்த சீர் போல் அடுக்கி நின்று இனிதாய் – தேம்பா:15 11/3
செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை – தேம்பா:15 12/2
ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை – தேம்பா:15 16/1
வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
கார் எழுந்து இடித்ததே போல் கதத்த பல் பறை ஆர்த்து இன்ன – தேம்பா:15 82/1
வழி அறிந்து ஓடினால் போல் வளியினும் முடுகி மார்பில் – தேம்பா:15 84/2
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல்
வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச – தேம்பா:15 88/1,2
ஏமமே தானும் நீங்கி இருவர் ஈர் ஊழி_தீ போல்
தூமமே மல்க பொங்கி தூதின் நீ நகைத்த தெய்வ – தேம்பா:15 89/1,2
பெரியவர் கேண்மை போல் பீடையில் திளைத்து – தேம்பா:15 134/1
ஆர் இருள் நெடுமையார் ஆடும் ஊசல் போல்
பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/1,2
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல்
மதம் ஏற்பட உறும் அத்திகள் மறல தமுள் விடுவார் – தேம்பா:15 146/3,4
புண் கனிந்து ஆற்றினால் போல் புன்கண் நீத்து உவப்ப சூசை – தேம்பா:15 180/1
பண் கனிந்து இசைத்ததே போல் பாகினும் இனிய சொல்லால் – தேம்பா:15 180/2
கண் கனிந்து உவப்ப தெள் ஆர் கதிர் கிழி பொறித்ததே போல்
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/3,4
பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
கோள் கடைந்து அழுத்தினால் போல் கொழு மணி அழுத்தி வைத்த – தேம்பா:16 3/1
வாள் கடைந்து அருந்தினால் போல் மதி சொரி பசும் பால் கற்றை – தேம்பா:16 3/3
கூன் பிறை எயிற்று மா போல் கொற்றவர் இருவர்-தம்மை – தேம்பா:16 40/1
திறந்த மணி கதவம் புக்கு அம் வீட்டில் சென்றவன் போல்
மறந்த மெய் உருக மங்குல் எல்லாம் வழி வருத்தம் – தேம்பா:16 60/2,3
திறை சுமந்து அடி தொழும் தெவ்வர் போல் மது – தேம்பா:17 3/1
நா மொழி கீதம் போல் நரல போயினார் – தேம்பா:17 4/4
ஆம் சினை ஒசிந்து இனிது அலம்பும் தன்மை போல்
தாம் சினை மலர் தொடை தாளில் பெய்து பைம் – தேம்பா:17 10/2,3
கொம்பு இலா கொடி போல் இளம் கோதையார் – தேம்பா:17 45/1
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல்
நல் உயிரை அடைந்த மனு_குலத்தோர் ஆக்கி நல் வினையும் – தேம்பா:18 18/1,2
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல்
நல் முகத்து மோயிசன் வில் வீசி வெற்பின் நயந்து இழிந்தான் – தேம்பா:18 23/1,2
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4
நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1
நறை மலர் பரப்பினால் போல் நளிர்பட ஒழுகி சூழ – தேம்பா:19 13/2
ஊன் வழங்கிய பிரான் உறலின் போற்றல் போல்
வான் வழங்கிய தரு வளைத்த நெற்றியில் – தேம்பா:20 2/1,2
விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4
போர் ஏந்தி பகைத்தன போல் புணரி பல் நாள் புடை புடைப்ப – தேம்பா:20 27/1
கோள் அரி நடப்பதே போல் கோன்மையும் நகரும் நீக்கி – தேம்பா:20 31/3
சூழ் அக மரங்கள்-தோறும் சூழ் உளைந்து ஈன்றதே போல்
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/1,2
நிழல் எடுத்து உலவு விண்மீன் நிறை மதி சூழ்ந்ததே போல்
அழல் எடுத்து எரிக்கும் கண்ணார் அரசனை வளைத்து வீணை – தேம்பா:20 41/1,2
ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/4
அறம் கொண்டு இவன் வளர்ந்தே ஆங்கு வரைந்திட்டன போல்
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/1,2
இறங்கும் தன்மையில் வந்து இறைஞ்சுவ போல் இணை தன் தாள் – தேம்பா:20 59/3
சிந்தைக்கு இரங்கினர் போல் சின புலியோ செறித்தது என்றார் – தேம்பா:20 64/4
பார்த்தனள் பார்த்த உவப்பொடு நாணி பகைத்த நாணமும் சினந்தால் போல்
கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/1,2
நூல் வழி உரைத்த தீம் சொல் நொய் இதழ் அவிழ்ந்த தேன் போல்
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/1,2
பொறி பட்டால் அலர் பூ நையும் போல் உளம் அழுங்க வாடி – தேம்பா:20 107/2
தார் நலம் பொறித்த மார்பில் தழல் சினம் புழங்கினால் போல்
கூர் நலம் பொறித்த அன்பின் கொடுத்த நன்று ஒழிந்தீர் என்றான் – தேம்பா:20 112/3,4
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/3
கொண்ட தேன் இனிது இசை பாடும் கொள்கை போல்
கண்டு அதே உணர்ந்து என கனிந்து கேட்டன – தேம்பா:20 121/2,3
கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1
பொன் கலத்தில் அமுதே பொழிவார் போல்
வில் கலத்தில் ஒளிர் பூ விரி தாது – தேம்பா:21 18/2,3
மேல் நின்று ஒரு நடம் நோக்கினர் விரி வண் புகழ் ஒலி போல்
வான் நின்று அகல் கரை சூழ் நிழல் மரம் உந்திய பறவை – தேம்பா:21 34/1,2
மீ மலிந்த சுடர் மூன்று அணி மீன் போல் விண் மலிந்த தளம் மூவரை நண்ண – தேம்பா:22 2/1
தண் தார் மிசை சாய் அளி மொய்த்தன போல்
மண்டு ஆர் அறவோர் மிசை மல்கிய கண் – தேம்பா:22 10/3,4
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி – தேம்பா:22 16/1
நல் முகம் புதைத்த மீன் போல் நறை முகத்து அலர்ந்த பைம் பூ – தேம்பா:22 18/2
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை அரிந்து உவந்ததே போல்
எழுந்து அன மரம் தன் நெற்றி இறைஞ்சிய திறத்து மூவர் – தேம்பா:22 21/2,3
நடையொடு விளக்கி வான் மேல் ஞாயிறு நடப்பதே போல்
புடையொடு வானோர் மல்க போய் இவர் திறந்த அன்பின் – தேம்பா:22 23/1,2
தொடையொடு வளர்ந்த பா போல் தொடர்பு அறா வழங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 23/4
துன் ஆழுவம் போல் கடி குழுவை சுளித்து நோக்கி சூளையின் வாய் – தேம்பா:23 9/3
வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த – தேம்பா:23 28/3
தொக்கன பிணங்கள் அஞ்ச தொகை_இல இடி போல் ஆர்த்து – தேம்பா:23 54/3
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
தேற்றாதோர் அரும் பொருளை இருட்டு அறையுள் தேடுவர் போல்
ஆற்றாத ஓர் மந்திரத்தின் அலகை இனம் நிலை காணா – தேம்பா:23 79/1,2
வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/4
ஓசை செய் உவரி போல் உரைக்கும் பேய்களே – தேம்பா:24 51/4
கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார் – தேம்பா:25 26/3
கண் இலான் ஓவியம் வரைந்த காதை போல்
எண்_இலா இளைஞனாய் இசைத்தி நீ என – தேம்பா:25 41/1,2
படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட – தேம்பா:26 12/1
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல்
ஆசு இகல் சூல் அணிந்து அல்கல் நான்கும் ஆய் – தேம்பா:26 15/2,3
போர்த்த கொம்பு அணைத்த பூம் கொடியை போல் அருள் – தேம்பா:26 25/3
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல்
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/1,2
தீயின் மூழ்கு அலர் போல் உளம் வாடியும் செம் தீ – தேம்பா:26 76/1
வாயின் மூழ்கு அலர் வரும் கொடி போல் உடல் சுருண்டும் – தேம்பா:26 76/2
போழ்ந்த ஈர் உயிர் போல் கிடந்தான் அரோ – தேம்பா:26 87/4
ஆற்று_அரும் பரிவாய் உடல் நாடல் போல்
போற்று_அரும் துயர் கொண்டு புலம்பினான் – தேம்பா:26 88/3,4
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/2
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல்
பண் நரம்பு இளகி ஏங்கும் பரிசொடு விம்மி சொல்வான் – தேம்பா:26 97/3,4
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2
எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு இரும் புழை புண் போல் நோக – தேம்பா:26 107/2
நவ மணி வட கயில் போல் நல் அற படலை பூட்டும் – தேம்பா:26 116/1
மன்று மாலை மணத்து அணி கோதை போல்
அன்று கானம் எலாம் அலர் பூண்டதே – தேம்பா:26 144/3,4
கழல் எடுத்து ஒண் சிலம்பு ஆர்ப்ப கனத்து மின் போல் ஆடுகிற்பாள் – தேம்பா:26 167/4
பகை தீர்ந்தது என தாய் உள் உவப்ப நீதி பகர்ந்தது போல்
தொகை தீர்ந்த வரத்தோன் வாய் தோன்ற யாரும் துதைந்து அஞ்ச – தேம்பா:26 170/1,2
இலகி ஆர் இருள் இற்றது போல் என்றான் – தேம்பா:26 182/4
பொய்த்த பல் வழி கான்-இடை போதல் போல்
மொய்த்த நீர் உலகில் முரியாது அறம் – தேம்பா:27 29/1,2
பண் அழகு ஆம் இன் குரல் போல் அழகு ஆம் நாவில் பணி சொல்லே – தேம்பா:27 40/1
விண் அழகு ஆம் பெய் துளி போல் அழகு ஆம் சீர்க்கு விளை கொடையே – தேம்பா:27 40/2
மின் சுடர பொழி முகில் போல் புற நாட்டு அன்னார் விளக்கு ஆகி – தேம்பா:27 42/1
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/3
கம்பியும் குரல் மணி கலனும் போல் தம் உள் – தேம்பா:27 46/2
மரு கொடு மலர்ந்த பூ போல் வளர் அருள் கொடையின் பாலால் – தேம்பா:27 74/3
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
நனியே உணரா பொய் கலந்தே நல் நீர் கடலுள் கலந்தது போல்
துனியே தளிர்ப்ப தலைவிதியும் தொலையா பிறப்பும் புக்கனவோ – தேம்பா:27 124/2,3
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல்
சீர் நலம் பொலி மூதூரில் சிவாசிவன் விளங்கி தோன்ற – தேம்பா:27 145/1,2
நதி தள்ளி கரை நாடிலாது அலையினோடு உறல் போல்
மதி தள்ளி பலர் வாரியோடு இழிவுற ஒழுகி – தேம்பா:27 168/1,2
தடம் புனைந்து உறைந்து எஞ்ஞான்றும் சைவலம் சிவை கொள்ளா போல்
வடம் புனைந்து ஒளிறும் மார்பின் வடு புனைந்து இருண்ட நெஞ்சோடு – தேம்பா:28 3/2,3
வானவரை உரைக்கும்-கால் வாய்மை அற உணர்ந்தது போல்
தானவரை என்னும் கால் தடம் நீங்கி மயல் வேண்டாம் – தேம்பா:28 75/1,2
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/3
கரை உடுத்த கடல் பொங்கி கடந்து எழுவ போல் அலைகொண்டு – தேம்பா:28 79/2
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1
விது கலத்து இழிந்த வில் போல் விரித்த நூல் அனைத்தும் கேட்டு – தேம்பா:28 127/2
புது கலத்து எரித்த தீம் பால் பொங்கல் போல் உளத்தில் பொங்கி – தேம்பா:28 127/3
மேல் கடல் திரைகள் பொங்க மேல் வளி அடித்ததே போல்
நால் கடல் தானை ஏறான் நவை அறுத்து எழுந்து சொன்னான் – தேம்பா:28 128/3,4
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி – தேம்பா:28 135/3
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/2
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல்
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து – தேம்பா:28 153/2,3
விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல்
பண் துளி உரையின் சொன்ன பயன் எலாம் உண்ட யாரும் – தேம்பா:28 157/1,2
விண் துளி முத்தம் ஆக வெள் வளை உண்டதே போல்
பண்டுளி மருள் நீத்து ஓதி பரிந்து அறம் ஆக செய்தார் – தேம்பா:28 157/3,4
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல்
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:29 10/2,3
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1
தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி – தேம்பா:29 14/3
துஞ்சிய-காலை மெய் போல் தோன்றிய கனவும் ஒன்று ஆம் – தேம்பா:29 15/3
இலகி தகும் மின் போல் நோக்கி உயிர்ப்போடு இயம்பிற்றே – தேம்பா:29 25/4
பொன் உயிர் தட மணி கோயில் போல் எனை – தேம்பா:29 26/3
அஞ்சேல் எனக்கு உரைமோ அரி கண் இட்ட அஞ்சனம் போல்
செம் சேடு உருவோய் தன் செயிர் ஆர் காண்பார் தெளிந்து என்றான் – தேம்பா:29 51/3,4
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல்
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/1,2
கால் திறத்து ஆடிய கலை பதாகை போல்
மால் திறத்து உரைப்பவர் வழுது கேட்கிலாய் – தேம்பா:29 93/1,2
வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல்
சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து – தேம்பா:29 113/1,2
பூவலில் நின்ற மீன் போல் பொலி உணர்வு இன்றி பாவ – தேம்பா:29 114/3
போழ் பட கல்லும் செம் தீ புழுங்கிய வனம் போல் பாவத்து – தேம்பா:30 1/2
போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2
பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1
கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல்
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று – தேம்பா:30 9/2,3
நதி தள்ளி நீந்து அறியா சுழி பட்டார் போல் நைந்து எசித்தார் – தேம்பா:30 10/1
பொருள் தேர் வழி தேடினர் போல் துறுவார் – தேம்பா:30 25/4
திரை போல் இடர் வந்து திரண்டன-கால் – தேம்பா:30 33/1
நுரை போல் உயிர் பொங்க நுகர்ந்த அழற்கு – தேம்பா:30 33/3
இரை போல் உருகும் கல்லும் என்று அயர்வார் – தேம்பா:30 33/4
கூர் வளர் அழலை தூண்டி கொந்தல் போல் உரையில் பொங்கும் – தேம்பா:30 35/2
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல்
புரை உடைத்தவன் செய் ஏவல் புணர்ந்த நீள் கூலம் ஆக – தேம்பா:30 39/1,2
பேர் அரும் தவத்தொடு பிறந்த ஞானம் போல்
சோர் அரும் கருத்தினோர் தொடர்ந்த தம் கதி – தேம்பா:30 49/2,3
போற்றின பொருள் அற புலம்பும் புல்லர் போல்
ஊற்று என வடிந்த தேன் உண்டு மாறலின் – தேம்பா:30 59/2,3
வவ்விய தவம் கெட்டு அ மா மரக்கலம் கவிழ்ந்ததே போல்
அவ்விய முந்நீர் மூழ்கி அழுந்துவர் பலர் இவர்க்குள் – தேம்பா:30 83/1,2
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
கொலை படு செரு படை கொடுமை போல் கொலை குணித்து உயிர் செகுத்து அன பொறிகள் ஆக்கிய – தேம்பா:30 87/1
அலை ஈன்ற செம்_சுடர் போல் ஆங்கு எழும் சேய் உயிர் செல்ல – தேம்பா:30 121/1
எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல்
வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி – தேம்பா:30 128/1,2
அல்லினை போல் நல்லாரும் அடைந்து அரிது அருள் மீ கூற – தேம்பா:30 128/3
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2
கொன் வளர் பொருளின் செல்வம் கூ இடத்து எறிந்ததே போல்
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால் – தேம்பா:30 134/2,3
காலை ஆய் இரவி காண் கஞ்சம் போல் அற – தேம்பா:30 150/2
காவும் நீழலும் காயமும் உயிரும் போல் பிரியா – தேம்பா:31 7/2
போல் நேர் இல அயர்ந்து இருவர் புலம்பி அழ – தேம்பா:31 13/2
என் தன் சிந்தை போல் நிலையாது இரி சிந்தே – தேம்பா:31 38/1
நின் தன் சிந்தை போல் கடல் நான் நேடி அலைந்து – தேம்பா:31 38/2
விண் ஓர் மலர் போல் வேய்ந்தனனோ இவண் என்றான் – தேம்பா:31 39/4
வெண்ணை கிரி வெந்தன போல் அழுது என் – தேம்பா:31 55/1
சரி அது ஓர் மது போல் உரை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 64/4
ஒளி முகத்து இருள் ஓடிய ஆறு போல்
விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/3,4
அல் ஒளி பட துளி அளித்த காந்தம் போல்
செல் ஒளி விழியினார் அழுது சேர்கின்றார் – தேம்பா:31 95/3,4
இறை தந்த விளக்காக மலை நெற்றி இரவியை போல் இலங்க உய்ப்பார் – தேம்பா:32 26/4
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/2
செய் பரந்த மணி கொடிஞ்சி திண் தேர் மீது ஆங்கு அரி போல் திறத்த வல்லார் – தேம்பா:32 76/1
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/3
காயும் தன்மையின் கதிர் செயல் போல் வளம் கொள்வார் – தேம்பா:32 99/4
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல்
நரை கிடந்து இரிந்த மூப்பின் நைந்து உடல் தளர்ந்து வாட – தேம்பா:33 6/1,2
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல்
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/2,3
பூ உலகு இருத்தினால் போல் பூம் கரம் கூப்பி நின்றான் – தேம்பா:34 17/4
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து – தேம்பா:34 39/1
ஒளி வளர் பிறை போல் வளர்ந்து அவன் மலர் தாள் ஊன்றி முன் நடந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/1
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல்
அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/3,4
கலை புறம்கொளீஇ கவின் நிறை திங்கள் சேர்ந்தது போல்
இலை புறம்கொளீஇ ஏடு அவிழ் கொடி நலோன் எழுந்து எம் – தேம்பா:35 71/2,3
உணங்கிய முல்லைக்கு உயிர் பெய் நீர் துளி போல்
அணங்கு இயல் உள்ளம் மலர அ காட்சி – தேம்பா:35 83/1,2
மீ அளவு உடு போல் விளங்க கண்டு உவக்கும் – தேம்பா:35 84/3
புண் குடைந்த வேல் போல் உரை கேட்டு நான் – தேம்பா:36 4/1
நோக்கி நண் பகல் முன் இருள் நூறுவ போல்
போக்கி அம் புவி பூத்தன புன்கண் எலாம் – தேம்பா:36 46/2,3
பொங்கு ஆர்கலி மேல் பொலி வெம் சுடர் போல்
அங்கு ஆர் அரசர் கடல் மீது அவிர – தேம்பா:36 70/1,2
அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல்
மண் திக்கில் எலா முடி மன்னவர் வந்து – தேம்பா:36 71/2,3
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல்
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/3,4
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
புண் கனிய மருந்து அன்னோன் உருவம் அங்கண் பொலிந்து உயிர் போல்
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/3,4
அலை வரம்பு அற்று ஓடுவ போல் நகர் எல்லாம் அடர்ந்து உறீஇ வான் – தேம்பா:36 101/1
மணி நிலா பிறை போல் ஈன்ற தன் தேவ மகற்கும் அன்பு அருள் நிழல் செய்த – தேம்பா:36 114/3

மேல்


போல்-மின் (1)

வரை என துயரில் போல்-மின் வாருதி நாடி ஓடும் – தேம்பா:30 8/1

மேல்


போல்வது (1)

கொம்பில் ஏறிய கொழும் கொடி போல்வது காண்பாய் – தேம்பா:23 95/4

மேல்


போல்வதே (1)

பொன்னை காட்டிய பொறி அழல் போல்வதே அல்லால் – தேம்பா:32 105/1

மேல்


போல்வரும் (1)

போல்வரும் இன்றி யூதர் போற்றிய கடவுள் மாண்பும் – தேம்பா:29 82/3

மேல்


போல்வாய் (1)

ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய்
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/1,2

மேல்


போல்வான் (1)

தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4

மேல்


போல்வு (1)

மாசை எழும் ஆலயமும் வான் உலகு போல்வு ஆம் – தேம்பா:12 83/4

மேல்


போல (41)

சீது அருள் உடுக்கள் ஊடு திங்களை போல கன்னி – தேம்பா:0 9/1
பூரியார் நட்பு போல புணர்ந்த சைவலம் மேல் ஆடி – தேம்பா:2 9/2
அற்று அற ஓடி தன் வீடு அழன்றதே போல வேட்கை – தேம்பா:4 37/2
கள் அவிழு கான் அலர்கள் விள்ள அளி வீழ்வது போல – தேம்பா:5 152/4
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
பொன்றா அன்பால் விண் மழை போல பொழிகின்றார் – தேம்பா:9 69/4
தோடு அணி மகளிர் மன்றல் துடங்கிய உவகை போல
கேடு அணி உலகம் பூத்த கேதம் அற்று உவப்ப கன்னி – தேம்பா:9 130/1,2
வஞ்சத்தார் மனம் போல இருண்ட இரா வாட்டும் ஒளி – தேம்பா:10 18/1
தஞ்சத்து ஆர் தவம் செய்தோர் தகை போல இவர்க்கு இருள் சூழ் – தேம்பா:10 18/3
கை பொதுளும் கனி விடம் என்று ஒருவுக என்றான் கனிவு என்ன தான் அருந்தி பொன்றல் போல
மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/3,4
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/3,4
புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
நல் வினை உலந்த போழ்தின் நலம் எலாம் அகல்தல் போல
கொல் வினை அறுப்ப வந்த குண தொகை இறைவன் போக – தேம்பா:13 21/1,2
படைக்கல தகுதி போல பைதிரம் சிதைத்தது அன்றே – தேம்பா:14 23/4
வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல
தோல் நிகர் அமலேக்கு ஆகம் துளைத்த கோல் உருவி அப்பால் – தேம்பா:16 49/2,3
தனி பட்டான் சஞ்சோன் என்ன தாம் வய அரிகள் போல
இனி பட்டான் என்று சீறி எண்_இலார் அவனை சூழ்ந்து – தேம்பா:17 20/2,3
மாண் இகந்தார் மனம் போல இருண்டு யாவும் மருண்டனவே – தேம்பா:18 13/4
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/4
நாகு இளம் தரளம் காட்டி நகை தரு மடந்தை போல
ஆகு இளம் பணி பூம் கானத்து அழகு அணி செய்தால் என்ன – தேம்பா:19 15/2,3
பாண் நெறி வழுவாது ஆடலே இன்பம் பயக்கும் ஆம் முடவர்க்கும் போல
கோள் நெறி வழுவாது இலங்கு அற தொகுதி குணிக்க அரும் ஆணரன் மாட்சி – தேம்பா:20 69/1,2
பொலம் தரு வளர்ந்த தன்மை புடை எலாம் நிழற்றும் போல
நலம் தரு மணி செய் பைம்பொன் நல் தவிசு உயர்ந்த தானும் – தேம்பா:20 101/1,2
தாது நீர் ஒழுகும் சாகி தனை கொய்வார் நிழற்றும் போல
யாதும் நீர் அஞ்சல் வேண்டா இயல்புற அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:20 116/3,4
பொய் செல செல்லும் வாயில் பொலிவொடு பெருகும் போல
மை செல செல்லும் வாரி மருளி வந்து அளவின் பொங்கி – தேம்பா:21 2/1,2
பூவில் தேய்த்தது போல ஒடுக்கினான் – தேம்பா:24 59/4
வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2
கொம்பு அதின் இலைகள் போல குழைந்த பெற்சமித்தார் அங்கண் – தேம்பா:25 64/3
அல் அற துளங்கு திங்கள் அணிந்த மீன் பரப்பு போல
பல் அற தொகுதி வாய்த்த பணி புனை சக்கரீயன் – தேம்பா:26 1/1,2
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல
நலம் கெழு கருவில் தோன்றல் நவி வளர்ந்து ஆறாம் திங்கள் – தேம்பா:26 10/1,2
பனி மதி பொழிந்த கற்றை பருகிய ஆம்பல் போல
தனி மதி துய்த்த நெஞ்சின் தான் தனை நம்பா தன்மை – தேம்பா:26 117/1,2
போது வாய் மலர்ந்த-போது பொதிர்த்து அளி மிடைதல் போல
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன் – தேம்பா:28 2/1,2
மற்ற நூல் போல வாய்ந்த மறை நெறி ஒழுகல் வில்லால் – தேம்பா:28 9/2
தூய் முகத்து அலைகள் ஓட்டி துள்ளி வீழ் அருவி போல
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/2,3
தாய் அணி ஆக மார்பில் தனையனே துஞ்சும் போல
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன் – தேம்பா:29 1/1,2
ஏழ்வரும் கதிரை துய்ப்ப ஏடு அவிழ் கமலம் போல
சூழ்வரும் குழாத்து யாரும் சுருதி நூல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:29 2/1,2
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல
தாழ்வரும் புரைகள் நீக்கி தகவு உறீஇ புகழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:29 2/3,4
மெய் நினைந்து பொய் விளைத்து எழுதிய படம் போல
மை வளர்ந்து உள வஞ்சகர் மெய் ஒன்றை ஊன்றி – தேம்பா:29 105/1,2
குன்று இயை அருவி போல கூர்ந்து எழுந்து ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:29 118/2
சால் நீர் கடல் மடையை திறந்தால் போல தணந்தாரை – தேம்பா:30 19/3
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2
நண்பு அகம் மலிதல் போல நாள் மலர் பொதுளும் வாவி – தேம்பா:30 126/3
சுடச்சுட புது கலத்தில் சுவைய பால் பொங்கல் போல
படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/2,3

மேல்


போலவும் (4)

மாலை வாய் மணம் போலவும் வாச பூம் – தேம்பா:17 50/1
சோலை வாய் நிழல் போலவும் தூய் அற – தேம்பா:17 50/2
கட்டு-இடை காப்பிய கவிகள் போலவும்
மட்டு-இடை கமழ் மலர் மாலை போலவும் – தேம்பா:31 100/2,3
மட்டு-இடை கமழ் மலர் மாலை போலவும்
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/3,4

மேல்


போலு (1)

துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3

மேல்


போலும் (15)

பொதிர் செயும் துறவு இடம் போலும் சோலையே – தேம்பா:1 43/4
தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/2
அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ – தேம்பா:7 26/3
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும்
தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/1,2
தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2
தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும்
வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/2,3
வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி – தேம்பா:14 117/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும்
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/1,2
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும்
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/1,2
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும்
பார் எழும் செல்வத்து இல்லை பதியுமோ நிலையும் என்றார் – தேம்பா:26 99/2,3

மேல்


போலும்-ஆல் (1)

விரை உயிர்ப்பொடும் இவர் விளித்தல் போலும்-ஆல் – தேம்பா:22 28/4

மேல்


போலுமே (3)

போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே
மீது அணிந்தன நீவி போர்த்து அவிர் மேனியை தவன் வீக்கலும் – தேம்பா:10 130/2,3
சீது அணிந்தன மேகம் ஒண் சுடர் செவ்வி மூடிய போலுமே – தேம்பா:10 130/4
அட்டு-இடை கரவர் வந்து அமைதல் போலுமே – தேம்பா:24 54/4

மேல்


போலுவார் (1)

பொன் மலை முடி உறை சுடரை போலுவார் – தேம்பா:32 68/4

மேல்


போலுவீர் (1)

வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர்
வாழி அருள் நிலை வாழி தவ நிலை வாழி நில நிலை ஆயினீர் – தேம்பா:5 120/2,3

மேல்


போவது (5)

ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4
மலி பால் ஒளி கால் மதி போவது போல் – தேம்பா:5 87/2
பதி தள்ளி போவது அறிந்து அயர்வார் என்று உள் பரிந்து இரங்கி – தேம்பா:30 10/2
போனார் உயிர் பின் உடல் போவது என – தேம்பா:30 20/2
பொன்னின் அங்கு அண்ட மேல் போவது ஏது எனா – தேம்பா:32 70/3

மேல்


போவம் (1)

கான் ஆர் வழி போவம் என கடலும் – தேம்பா:30 20/3

மேல்


போவல் (3)

துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய் – தேம்பா:18 36/2
பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில் – தேம்பா:23 3/3
நின்ற யாவையும் நீர் சொல போவல் யான் என்றான் – தேம்பா:25 6/4

மேல்


போவன (7)

பொய்யும் போவன போவன பொருந்திய புரைகள் – தேம்பா:11 97/1
பொய்யும் போவன போவன பொருந்திய புரைகள் – தேம்பா:11 97/1
ஐயும் போவன ஆகுலம் போவன அலகை – தேம்பா:11 97/2
ஐயும் போவன ஆகுலம் போவன அலகை – தேம்பா:11 97/2
மொய்யும் போவன முதிர்ந்த நோய் போவன மற்றும் – தேம்பா:11 97/3
மொய்யும் போவன முதிர்ந்த நோய் போவன மற்றும் – தேம்பா:11 97/3
மையும் போவன வகுத்த இ திரு பெயர் வயத்தால் – தேம்பா:11 97/4

மேல்


போழ் (3)

போழ் வினையாயினும் முடி புரந்திட – தேம்பா:25 40/1
போழ் வரு நெஞ்சின் நோக புணர் அறிவு எஞ்சான்-தன்னை – தேம்பா:29 84/2
போழ் பட கல்லும் செம் தீ புழுங்கிய வனம் போல் பாவத்து – தேம்பா:30 1/2

மேல்


போழ்குவார் (1)

பொய் துணை என்று தம் பொறிகள் போழ்குவார்
அத்துணை கடிந்த பின் அனையர் மற்று இவண் – தேம்பா:26 123/2,3

மேல்


போழ்தற்கு (1)

உரு கிளர் நெஞ்சம் போழ்தற்கு உறுகண் வாள் உருவ பாய்ந்து – தேம்பா:12 93/3

மேல்


போழ்தில் (7)

வேற்று அலாது அவரும் நீரும் விரும்பி ஒன்று ஆய போழ்தில்
மாற்றலார் எமக்கு என்று அன்ன மன்னவர் உரைப்ப மீட்டும் – தேம்பா:15 50/1,2
பொன் கலத்து அரிட்டம் ஏந்தி பூத்த கா நுழையும் போழ்தில்
சொல் கலத்து இனிய பாடல் தொடர்ந்த கின்னரம் பண் மற்று அ – தேம்பா:20 36/1,2
இங்கணே உறைந்த போழ்தில் இவை எலாம் வரைவித்தான்-ஆல் – தேம்பா:20 54/2
மேல் புறத்து எழும் கார் ஒத்த வேழம் மேல் எதிர்த்த போழ்தில்
கால் புறத்து ஒளிக்கும் ஆறும் கை புறத்து இரியும் ஆறும் – தேம்பா:28 12/2,3
காய் நரகு என்ற போழ்தில் கணம் கொடு நின்றார் சொல்வார் – தேம்பா:28 58/1
எனை பகல்-தோறும் வீயா இன்பம் உற்று உவந்த போழ்தில்
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/2,3
விண் முழுது இறைஞ்சும் தக்கோர் விரி கரை வதிந்த போழ்தில்
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/1,2

மேல்


போழ்தின் (1)

நல் வினை உலந்த போழ்தின் நலம் எலாம் அகல்தல் போல – தேம்பா:13 21/1

மேல்


போழ்து (4)

பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால் – தேம்பா:19 32/1
நொடிகள் தவழ் போழ்து பல நூறு ஆண்டு என்று உணர்ந்து அலற – தேம்பா:28 80/3
போய் உலாவிய போழ்து ஒரு கோதையாள் – தேம்பா:31 61/2

மேல்


போழ்தும் (2)

அருள் ஒன்றும் சார்ந்த நல்லோன் அரும் சிறை பட்ட போழ்தும்
பொருள் ஒன்றும் செங்கோல் ஓச்சி பொருநனாய் பொலிந்த போழ்தும் – தேம்பா:20 100/1,2
பொருள் ஒன்றும் செங்கோல் ஓச்சி பொருநனாய் பொலிந்த போழ்தும்
மருள் ஒன்றும் புலம்பல் தானும் மகிழ்வும் உள் தோன்றல் இன்றி – தேம்பா:20 100/2,3

மேல்


போழ்தே (1)

கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/3,4

மேல்


போழ்ந்த (2)

போழ்ந்த ஈர் உயிர் போல் கிடந்தான் அரோ – தேம்பா:26 87/4
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4

மேல்


போழ்ந்து (2)

வாள் உறு கதிரால் எங்கும் மல்கிய இருளை போழ்ந்து
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/3,4
என்ற வாசகம் எறி வை வேல் என உளம் போழ்ந்து
குன்ற மார்பு-இடை கொண்ட வெம் கொடுமையை மறைத்து – தேம்பா:25 6/1,2

மேல்


போழுமே (1)

புரிந்த போது நசை உயிர் போழுமே – தேம்பா:26 176/4

மேல்


போற்ற (3)

போற்றிய தேவர் நீக்கி புதுப்பட ஒருவன் போற்ற
சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர் – தேம்பா:15 53/1,2
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/3,4
மெய் முறை துதியொடு விழுந்து போற்ற நேர் – தேம்பா:36 118/3

மேல்


போற்றப்படுவோய் (1)

என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ – தேம்பா:10 145/1

மேல்


போற்றல் (1)

ஊன் வழங்கிய பிரான் உறலின் போற்றல் போல் – தேம்பா:20 2/1

மேல்


போற்றலால் (2)

போற்றலால் உளத்தில் ஏமம் பொங்குபு மருளல் வேண்டா – தேம்பா:15 50/4
மற்ற யாவும் வீண் அடா மண்ணை போற்றலால் அடா – தேம்பா:27 131/4

மேல்


போற்றலின் (1)

துன் இன்பு உள் எழ தொழுது போற்றலின்
இன் இன்பு ஆர்ந்தன இனிது ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 106/3,4

மேல்


போற்றலும் (1)

பொருளில் வீங்கிய தாள் வளன் போற்றலும்
தெருளில் வீங்கிய சேனைகள் வாழ்த்தலும் – தேம்பா:36 12/1,2

மேல்


போற்றவும் (1)

படைத்தவன் தாய் அடி பணிந்து போற்றவும்
துடைத்த தன் ஐயமும் துகளும் சொற்றவும் – தேம்பா:8 25/1,2

மேல்


போற்றாத (1)

போற்றாத ஓர் துயர் விள்ளா புகைந்து அரசன் புகலுற்றான் – தேம்பா:23 79/4

மேல்


போற்றி (19)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி
ஆரிய வளன்-தன் காதை அறம் முதல் விளங்க சொல்வாம் – தேம்பா:0 1/3,4
தடவி ஆர்வு உயர போற்றி தகவு அடைந்து இருந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:0 7/4
ஊன் உரு காட்டி வந்த உம்பன் என்று அறிந்து போற்றி
தேன் உரு கோதை ஒத்தான் திளைத்த இன்பு உருகி மூழ்கி – தேம்பா:4 44/1,2
அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய மாது அடியை போற்றி
வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/3,4
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
கண்ணற்கு ஓங்கு கருத்தொடு போற்றி உள் – தேம்பா:8 93/2
போக்கிய பலி என்று ஆக போற்றி வைத்து இருவர் நின்றார் – தேம்பா:12 72/4
பணி முகத்து உயிர்கள் கேடாய் பண்டுளி எருமு போற்றி
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/1,2
கண் பொழி கலுழி போற்றி களிப்பு உகும் காட்சி உற்று – தேம்பா:25 90/1
செ வழி உளத்து தேவ திருவுளம் போற்றி அய்யம் – தேம்பா:26 9/2
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை – தேம்பா:27 28/3
தாம் முற்று களியில் விட தனையன் போற்றி தடம் கொண்டான் – தேம்பா:27 45/4
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/2,3
விழுந்து உற எடுத்து உள் தாபம் விளைத்த கண் கலுழி போற்றி
அழுந்து உற தழுவி மெய்யோடு ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற – தேம்பா:28 130/1,2
உள்ளா வயத்து உற்றது உரைப்ப போற்றி உணர்க என்றான் – தேம்பா:29 54/4
எண் கடந்து அரிய இன்பம் ஈதி என்று அடியை போற்றி
மண் கடந்த அமரர் ஒத்தான் மது கடந்து அலர்ந்த கோலான் – தேம்பா:32 90/3,4
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி
சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/1,2
பொன் அரும் கொடியினோன் இருக்கை போற்றி முன் – தேம்பா:36 117/2
பொன் தவழ் பாவைகள் போற்றி நின்றவே – தேம்பா:36 124/4

மேல்


போற்றிய (8)

பகை செய்வார்க்கு இடி என படிந்து போற்றிய
தகை செய்வார்க்கு அமுது என நாம தன்மையான் – தேம்பா:3 8/1,2
போற்றிய வரம் கொடு எங்கும் பொருநனாய் தெரிந்த சூசை – தேம்பா:3 42/2
தேர் உலாம் உலகினோர் சேர்ந்து போற்றிய நிலா – தேம்பா:9 5/2
போற்றிய தேவர் நீக்கி புதுப்பட ஒருவன் போற்ற – தேம்பா:15 53/1
போற்றிய தேவர் ஒப்ப புரிகுவர் புகர் கொள்வாரும் – தேம்பா:23 57/2
பொய் வளர் உலகின் ஆசை போற்றிய புதல்வர் இன்றி – தேம்பா:26 2/2
போல்வரும் இன்றி யூதர் போற்றிய கடவுள் மாண்பும் – தேம்பா:29 82/3
போற்றிய தேவ மார்பில் புரோதரன் அணி பூண் ஆவான் – தேம்பா:30 74/4

மேல்


போற்றியே (1)

இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/4

மேல்


போற்றின (1)

போற்றின பொருள் அற புலம்பும் புல்லர் போல் – தேம்பா:30 59/2

மேல்


போற்றினர் (1)

தாய் இரு கரத்து எழும் தனயன் போற்றினர்
போய் இரு புடை நிழல் பொலி செல்வு ஏகினார் – தேம்பா:20 1/3,4

மேல்


போற்றினள் (1)

பொது படும் தனி கோல் சுதன் போற்றினள்
புது படும் பனி தேன் உரை போக்கினாள் – தேம்பா:33 17/3,4

மேல்


போற்றினார் (1)

சென்று அலர் இறைவன் தாள் செறிந்து போற்றினார் – தேம்பா:8 35/4

மேல்


போற்றினாள் (4)

இன்பினால் உரம் செய இறைவன் போற்றினாள் – தேம்பா:7 81/4
தெருள் தொடும் இறைவனை சிறந்து போற்றினாள் – தேம்பா:8 30/4
போற்றினாள் இருவர் மாட்சி புடையில் வந்து எவரும் கேட்ப – தேம்பா:12 98/2
புல்ல அன்புடன் ஈக என போற்றினாள் – தேம்பா:33 20/4

மேல்


போற்றினான் (3)

புல்லிய வணக்கொடு பொலிய போற்றினான் – தேம்பா:14 84/4
பொன்னை சேர்ந்த கால் போற்றினான் அன்பு அளவு அற்றான் – தேம்பா:32 18/4
போற்றினான் இணை போக்கிய புகழ் பொழி மாரி – தேம்பா:35 72/1

மேல்


போற்றினேன் (1)

பொங்குகின்ற இன்பொடு உன் பூம் பதங்கள் போற்றினேன் – தேம்பா:27 133/4

மேல்


போற்று (6)

போற்று அரசு இனத்து மாண் பொருத்தும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/4
போற்று உரை உரைத்து கேட்ட புதிவினை ஓர்ந்து உசாவி – தேம்பா:7 17/3
பூட்டி போற்று அரு நூல் என பொற்பு அறம் – தேம்பா:18 49/3
போற்று அரும் பழி வெறி புரை புகுத்தலால் – தேம்பா:24 49/3
போற்று_அரும் துயர் கொண்டு புலம்பினான் – தேம்பா:26 88/4
போற்று_அரும் ஊழ்வினை என புகன்ற பின் – தேம்பா:27 105/2

மேல்


போற்று_அரும் (2)

போற்று_அரும் துயர் கொண்டு புலம்பினான் – தேம்பா:26 88/4
போற்று_அரும் ஊழ்வினை என புகன்ற பின் – தேம்பா:27 105/2

மேல்


போற்றுதி (1)

புல்லின் யாவரும் போற்றுதி நீ எனா – தேம்பா:36 5/3

மேல்


போற்றுப (1)

இ திறத்தோர் தமை வேந்தரும் போற்றுப எல்லை இல்லா கலை வல்லோர் – தேம்பா:32 41/1

மேல்


போற்றும் (4)

கை முனர் நிற்கு இலா கலங்கி போற்றும் போர் – தேம்பா:3 4/3
கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா – தேம்பா:11 49/2
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
போனீர் மெலி பயிர் போற்றும் துளி என – தேம்பா:30 157/3

மேல்


போற்றுவ (1)

பொருளின் வீங்கும் அடி போற்றுவ போன்றே – தேம்பா:21 22/4

மேல்


போற்றுவர் (1)

பொருள் தரும் கையை போற்றுவர் யாருமே – தேம்பா:27 30/4

மேல்


போற்றுவராம் (1)

தாம் உற்று போற்றுவராம் பின்பு உரைத்த தகுதி உறும் தடம் ஏது என்றான் – தேம்பா:32 31/4

மேல்


போற்றுவாய் (1)

நிக்கு அடல் மதலை ஆம் நிமலன் போற்றுவாய் – தேம்பா:8 41/4

மேல்


போற்றுவார் (1)

இகழ்ச்சி வந்து உதிக்கும் என்று எண்ணி போற்றுவார்
நெகிழ்ச்சி வந்து உதிப்பது நினைக்கிலாத பேய் – தேம்பா:23 124/2,3

மேல்


போற்றுவான் (1)

போற்றுவான் அவற்கு பொழி வர தொகை – தேம்பா:9 117/3

மேல்


போன்-மினிர் (1)

வரை போன்-மினிர் என்று வகுத்தனையே – தேம்பா:30 33/2

மேல்


போன்ற (5)

பொங்கு அகத்தை கவர் வலை போன்ற பூண் – தேம்பா:9 40/2
விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/2
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4

மேல்


போன்றார் (3)

அன்பு தந்து உணவு அளித்து உணவு ஆம் மழை போன்றார் – தேம்பா:6 65/4
நறுமை ஆர் நளிர் நறு மலர் வாவியே போன்றார் – தேம்பா:6 66/4
கன்னி அம் புரிசை சூழ்ந்த கதவு அடைத்து அரணை போன்றார் – தேம்பா:24 22/4

மேல்


போன்றாள் (1)

மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/4

மேல்


போன்றான் (1)

புண் கனிய குளிர்ந்து ஆற்றும் மருந்து போன்றான் புலவர் எலாம் வருந்தினும் தம் புகழின் மிக்கோன் – தேம்பா:11 36/4

மேல்


போன்றீர் (2)

நண்ணாது நின்றுழி நான் தெரிந்த நீரோ நல் மறை நூல் உணர்ந்து உணராதவரை போன்றீர்
உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/1,2
அளித்தன தலைவன் நானே அவிர் முகத்து இரவி போன்றீர் – தேம்பா:30 130/4

மேல்


போன்று (36)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி – தேம்பா:1 12/1
அலை கொண்டு அவியா மொய் கடல் போன்று அயர்ந்து மயங்கும் மனம் நிலை கொண்டு – தேம்பா:6 47/2
பெயர் வினை போன்று தன் தலைவன் பேர் உளத்து – தேம்பா:7 79/2
பொருள் தொடும் அருமறை வடிவம் போன்று ஒளிர் – தேம்பா:8 30/1
போன்று அனைத்து உணர்வும் பூண்டோய் பொலிந்த நின் விருப்பம் நன்றே – தேம்பா:9 119/2
பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள் – தேம்பா:10 15/1
தூம தீ எழ தோன்று இருள் போன்று கண் – தேம்பா:10 33/3
உயரிய வரை பகிர் உறுப்பு போன்று என – தேம்பா:10 83/1
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/2
போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி – தேம்பா:10 98/2
நூல் வழி புகழே போன்று நொடிப்பினில் பரந்த மேகம் – தேம்பா:12 18/1
வேல் வழி ஒளியே போன்று மின்னி ஆர்த்து இறைவன் அன்பின் – தேம்பா:12 18/2
பால் வழி பயனே போன்று பகல் இரா அளவு_இல் தூவி – தேம்பா:12 18/3
கோல் வழி படமே போன்று கூ எலாம் கேழ்த்தது என்றான் – தேம்பா:12 18/4
சுளகொடு சவரம் வீசும் தோற்றமே போன்று வேழம் – தேம்பா:12 20/1
நாக நீல் நெற்றி தூங்கு நல் மணி ஓடை போன்று
நாக நீல் நெற்றி நாறு நல் மலர் அணியாய் சூழ்ந்த – தேம்பா:12 21/1,2
புரிந்த ஓகையில் பொருவு இலா இவர் அருள் போன்று
பிரிந்த மேதி தன் பிள்ளையை உள்ளலின் கனைந்து – தேம்பா:12 50/1,2
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
துச்சு இறை உளம் போன்று அள்ளும் தொகுதியால் இருள் மொய்த்து ஆடா – தேம்பா:14 37/1
புழுங்கிய வாய் எரி செம் தீ புரிசை சூழ்ந்தால் போன்று ஓயா – தேம்பா:18 15/1
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த – தேம்பா:18 34/1,2
சூர் அற நிற்பார் இ தரு போன்று இ தோன்றல் செய் உறுதியால் என்றான் – தேம்பா:18 40/4
தார் முகத்து உவந்த மன்றல் தகும் புது மகளிர் போன்று
நீர் முகத்து இவர் அன்பு ஆர்ந்த நெஞ்சு என குளிர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:19 10/3,4
பொன் ஆர் மணி குப்பை போன்று நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் – தேம்பா:20 56/2
ஆக மாறும் என்று ஆகமம் போன்று நல் – தேம்பா:23 39/2
பொன் வளர் வயிர நல் பொருப்பின் போன்று உளம் – தேம்பா:24 45/1
பொன்னை காட்டு அழல் போன்று அரிது உன் தயை – தேம்பா:25 97/3
போய் வளர் தவர்க்கு எலாம் திலதம் போன்று உளான் – தேம்பா:26 132/2
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/2
கை அடங்கில காந்தி மின் போன்று புன் – தேம்பா:26 146/1
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
பொன்னையே காட்டிய தழலை போன்று நோய் – தேம்பா:30 109/1
வாவி மீ எழும் வான் கதிர் போன்று அருள் – தேம்பா:36 8/2
புண்ணை காக்கும் மருந்தினை போன்று உளோய் – தேம்பா:36 9/1
மருந்தினை போன்று வருந்தினார் வருத்தம் அறுத்து உளம் குளிர்ப்ப நல் வரமே – தேம்பா:36 38/3
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


போன்றும் (7)

நிறை தவிர்ந்து உணர்ந்த காம நெறியில் கை பொருளே போன்றும்
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/1,2
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/2
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும்
பொறை தவிர்ந்து இழிந்து ஈண்டு ஓடும் புனல் நலம் எதிர் கொண்டு ஆங்கு அ – தேம்பா:12 22/2,3
உணங்கிய மரத்திற்கு ஆர்ந்த உயிர் வரு மாரி போன்றும்
இணங்கிய இருளை சீக்கும் இரவியே போன்றும் நாதன் – தேம்பா:12 74/1,2
இணங்கிய இருளை சீக்கும் இரவியே போன்றும் நாதன் – தேம்பா:12 74/2
வம்பு அலர் சுனையின் நீருள் வலம்புரி பிறத்தல் போன்றும்
கொம்பு அலர் தருவின் உச்சி குவளையே பூத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/1,2
கொம்பு அலர் தருவின் உச்சி குவளையே பூத்தல் போன்றும்
அம்பு அலர் கன்னி விள்ளாது அளித்தது ஓர் மகவாய் நாதன் – தேம்பா:12 75/2,3

மேல்


போன்றே (41)

புண் உரைத்து அட கொள்ளை செய் பொருந்தலர் போன்றே – தேம்பா:1 6/4
திரை கிடந்து உயிர் சீர்த்து உறுப்பு உலாவிய போன்றே – தேம்பா:1 7/4
விஞ்சையார் எலாம் வெறுத்து வீடு இவறிய போன்றே – தேம்பா:1 8/4
கலையின் நேர் உறீஇ களிப்பொடு சிந்துவ போன்றே – தேம்பா:1 9/4
நெறி உலாவு அற நேர் அவை நிறுத்தினர் போன்றே – தேம்பா:1 10/4
தவர்க்கும் தாவ அரும் தருமம் என்று இயற்றுதல் போன்றே – தேம்பா:1 11/4
தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
ஊக்கம் மாண்பினர் ஒருங்கு அவை ஒழிக்குதல் போன்றே – தேம்பா:1 13/4
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
கோன் நிகர் நகரம் சூடும் குளும் சுடர் மகுடம் போன்றே – தேம்பா:2 14/4
கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
துய் அகத்து எழிலோர் இழிந்து எழுந்து உலவ தோன்றிய ஏணியை போன்றே – தேம்பா:2 42/4
வாழுமே உயிர் மலிந்து உடல் உலவிய போன்றே – தேம்பா:6 59/4
செய் அம் தாமரை திளைப்ப நல் விருந்து இடும் போன்றே – தேம்பா:6 60/4
ஈய்ந்த பாகு இனிது இரிந்து எலாம் நிறைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 61/4
பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4
தாவி உண்ட பின் தந்தன திமிங்கிலம் போன்றே – தேம்பா:6 69/4
சோதுமத்தில் நின்று அமரரே துரத்தினர் போன்றே – தேம்பா:6 70/4
சீலம் முற்றிய சினை முகில் பொழிந்தன போன்றே – தேம்பா:6 72/4
ஊன் அகத்து உற உரம் கொடு புனைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 73/4
வீ முயங்கிய பைம் தோகை விரித்த நல் மஞ்ஞை போன்றே
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை – தேம்பா:9 131/1,2
குறை செய் நோய் அற கூவுபு கூப்பிடல் போன்றே – தேம்பா:12 47/4
உடிப்ப மூவரே இடர் உலகு ஒளிக்குவ போன்றே – தேம்பா:12 48/4
வாழ்த்த மாண்பு இலர் வருந்தி உள் வாடுவ போன்றே – தேம்பா:12 49/4
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
எண் புடை காக்கும் அருள் புரி நாதன் இவன் என அமர்த்திடல் போன்றே – தேம்பா:12 60/4
வான் நலம் பயின்ற வேந்து வந்தமையால் வான வில் வீழ்ந்து என போன்றே – தேம்பா:12 64/4
புதி தனம் இழைத்த மணி கலத்து உயிரை புரி அமுது ஏந்திய போன்றே
விதித்த நன் மறையின் நாதனை ஏந்தி விருப்பொடு சிறு மனை புக்கார் – தேம்பா:12 68/3,4
அடி நலம் இழந்த வாழ்க்கை அடுத்தனர் சிதைவ போன்றே – தேம்பா:14 114/4
வல் அரி குழவி போன்றே வய தொடு பிறந்த தோன்றல் – தேம்பா:17 16/1
மீய் நிற தருவின் வண்ணம் மீ வளர் வண்ணம் போன்றே – தேம்பா:18 30/4
புண்ணிய மரபோர் உட்புலன் அயர்வு இலர் போன்றே
மண்ணிய வனம் நீங்கி வசு குடி உறை கானம் – தேம்பா:19 4/2,3
காய் வயிறு ஆர்ந்த வாயும் கண்களும் மனமும் போன்றே – தேம்பா:19 9/4
பொருளின் வீங்கும் அடி போற்றுவ போன்றே – தேம்பா:21 22/4
மஞ்சில் வாழ் உயர் வரை பெயர்ந்து இழிந்த கல் போன்றே – தேம்பா:23 94/4
பின்று உற்று ஆழ்குதும் பேதையர் போன்றே – தேம்பா:25 25/4
உடைந்த காலையின் உடல் நிலை விழுவது போன்றே – தேம்பா:26 54/4
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/4
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே
தீட்டு அரக்கு உடலின் நாதன் நாம் உவப்ப சிறுவனாய் பிறந்ததும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/1,2
விரைத்த வேலியே விளைவுற பாய் புனல் போன்றே
நிரைத்த சோரியால் என் மறை விளைவு நீள்வதும் மற்று – தேம்பா:32 104/1,2
இருள் பொதிர் இரா உண விளங்கு இரவி போன்றே
மருள் பொதிர் அவா அமர் மனத்து ஒளி வயங்க – தேம்பா:35 28/1,2

மேல்


போன (4)

போன வாயில் எலாம் புரை நீத்து அருள் – தேம்பா:10 21/3
புண் உளே மருந்து நீவி போன ஆட்டை மீட்கவோ – தேம்பா:11 5/3
அனையது விளம்பி போன அணி வளர் முல்லை சொல்வாம் – தேம்பா:12 27/4
வேலையின் நிறைந்த நன்றி விளைத்து நாடு உலவி போன
காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/3,4

மேல்


போனார் (21)

வார் ஆர் கழல் ஆர்த்து இடிப்ப வருந்தி வெருவி போனார் – தேம்பா:10 43/4
வெப்பால் அயர்கின்ற உயிர்கள் விரிவாய் நிழற்றி போனார் – தேம்பா:10 56/4
ஈறு இன்றி வளம் பூத்த இறையோனை இறைஞ்சுவதற்கு இணைந்து போனார் – தேம்பா:11 107/4
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
தழை குலமிடத்து நுழைய சடுதி போனார் – தேம்பா:14 2/4
வெப்பு அடை அரசன் உளத்து உடன்று உலம்ப விருப்புடன் யூதர்கள் போனார் – தேம்பா:14 46/4
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
போர் எழு பொழுதாக புலரி வந்து இவர் போனார் – தேம்பா:19 1/4
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
அயில் என அழல் வீசும் அருஞ்சுர நெறி போனார் – தேம்பா:19 3/4
மறை மலர் பூண்ட மார்பர் மகிழ்வு அலர் மனத்தின் போனார் – தேம்பா:19 13/4
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4
சூழ் இசைத்து இடை உலாம் தொகை இழந்து அமரரே தொழுது போனார் – தேம்பா:19 21/4
மை எடுத்து இரைத்த யாறு வலத்தில் இட்டு அவரும் போனார் – தேம்பா:21 13/4
பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4
உளி அழ அழவே தோன்றல் உம்பர் மெய் எடுத்து போனார் – தேம்பா:26 93/4
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/4
போனார் உயிர் பின் உடல் போவது என – தேம்பா:30 20/2
ஆர் வளர் துயர் கொண்டு இஃது ஆங்கு ஆகி நீடு அகன்று போனார் – தேம்பா:30 35/4
செம்மையே பேண்-மின் என்னா சென்று மீண்டு எவரும் போனார் – தேம்பா:30 41/4
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4

மேல்


போனாள் (2)

நடு கொண்டு அகன்று நகை கொண்டு நடந்து போனாள் – தேம்பா:5 82/4
கை முறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்து எனை தனித்து போனாள் – தேம்பா:26 109/4

மேல்


போனான் (6)

நெருப்பு அட வெய்ய ஆபன் நிருபனை தொழுது போனான் – தேம்பா:15 47/4
அனையன செல்வன் கூறி அழுங்கி மற்று ஒருவன் போனான் – தேம்பா:20 106/4
விஞ்சு இறையவன் தன் தூது வியம்பிய நிலையின் போனான் – தேம்பா:35 26/4
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4
செல் பிழம்பு உறையின் ஆர்ந்த திரு அருள் நாதன் போனான் – தேம்பா:35 40/4
வே முரசு அறைவி என்றான் விரைந்து அவன் தொழுது போனான் – தேம்பா:36 82/4

மேல்


போனீர் (1)

போனீர் மெலி பயிர் போற்றும் துளி என – தேம்பா:30 157/3

மேல்