பே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேச 1
பேசவோ 1
பேசா 1
பேசார் 1
பேசி 2
பேசிய 1
பேசு 1
பேசு-மின் 1
பேசும் 1
பேசும்-ஆல் 1
பேசுவன 1
பேட்டு 2
பேண் 2
பேண்-மின் 1
பேண்-மினே 1
பேண 1
பேணல் 1
பேணாது 1
பேணி 11
பேணிய 4
பேணினான் 1
பேணினும் 1
பேணும் 4
பேதம் 2
பேதமை 1
பேதாய் 1
பேதி 1
பேது 1
பேதை 7
பேதைமை 2
பேதையர் 4
பேதையரை 1
பேதையாம் 1
பேதையாய் 1
பேதையை 1
பேதையோ 1
பேய் 77
பேய்க்கு 3
பேய்கள் 20
பேய்களே 2
பேயும் 5
பேயே 3
பேயோ 2
பேர் 98
பேர்கில 1
பேர்கிலேன் 1
பேர்கு 2
பேர்குவதோ 1
பேர்சிய 1
பேர்த்த 1
பேர்த்தன 1
பேர்த்து 1
பேர்ந்த 3
பேர்ந்தது 1
பேர்ந்து 3
பேர 3
பேரணி 1
பேரணியும் 1
பேரா 2
பேராத 1
பேரின்ப 1
பேரின்பம் 1
பேரும் 6
பேவு 1
பேழ் 1
பேழை 10
பேழை-தன்னில் 1
பேற்சபை 1
பேறு 10
பேறு_அரும் 1
பேறும் 1

பேச (1)

பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4

மேல்


பேசவோ (1)

பிணி தகு உயிர் ஓம்பு ஆறும் பேசவோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:27 15/4

மேல்


பேசா (1)

அணி நிறத்து அமைந்த சால்பினால் பேசா அயர்ந்து நெட்டு உயிர்ப்பொடு சோர்வாள் – தேம்பா:20 71/4

மேல்


பேசார் (1)

நூலோர் இயக்கம் பேசார் நுண் மாண் நுழைகின்ற அறம் கொள் – தேம்பா:9 19/2

மேல்


பேசி (2)

கொடிய கோன் வெருவா அன்னான் குலைவு உறீஇ வெருவ பேசி
விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல் – தேம்பா:14 25/1,2
இ வழி எவரும் அஞ்ச இரும் தவன் கையால் பேசி
செ வழி உளத்து தேவ திருவுளம் போற்றி அய்யம் – தேம்பா:26 9/1,2

மேல்


பேசிய (1)

பித்தன் ஆகமம் பேசிய தன்மையில் – தேம்பா:23 42/1

மேல்


பேசு (1)

நிழற்றிய கொம்பில் பேசு நிற கிளி இரண்டும் என்னா – தேம்பா:9 129/2

மேல்


பேசு-மின் (1)

பின்று இன்று ஆம் தொழில் பேசு-மின் என்றனன் பெருமான் – தேம்பா:25 30/4

மேல்


பேசும் (1)

பின் இயல் பொருவா அன்னான் பெருந்தகை இகழ்ந்து பேசும்
அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/1,2

மேல்


பேசும்-ஆல் (1)

குணிப்பு_அரு நலம் தரும் கொள்கை பேசும்-ஆல்
துணிப்பு_அரும் தம் துயர் துடைக்கல் ஆற்று இலா – தேம்பா:24 53/2,3

மேல்


பேசுவன (1)

உரையால் துதி ஒண் கிளி பேசுவன – தேம்பா:11 78/4

மேல்


பேட்டு (2)

பேட்டு வீடு அவர் பெற்றிலர் ஆயினும் – தேம்பா:34 26/3
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4

மேல்


பேண் (2)

பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
நெஞ்சே நனி பேண் இல நீங்கினனே – தேம்பா:31 59/3

மேல்


பேண்-மின் (1)

செம்மையே பேண்-மின் என்னா சென்று மீண்டு எவரும் போனார் – தேம்பா:30 41/4

மேல்


பேண்-மினே (1)

பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


பேண (1)

உன்னிய தவத்தை பேண ஒழிந்த தீ இனிமை வெஃகேன் – தேம்பா:20 52/1

மேல்


பேணல் (1)

விண் தக வீட்டின் ஆக்கம் விளைவது பேணல் நன்றே – தேம்பா:27 10/4

மேல்


பேணாது (1)

பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2

மேல்


பேணி (11)

கேழ் கிளர் பொறித்த மாமை கெழும் சிறை வகிர்ந்து பேணி
வாழ் கிளர் அன்பினாலும் மணி கிளர் வனப்பினாலும் – தேம்பா:12 23/2,3
பிதிர் இலா திரு உளம் பேணி தேரினார் – தேம்பா:13 10/4
வலம் தரு செல்வத்து அன்பும் வளர்ந்து எலா உயிர்கள் பேணி
நிலம் தரும் இனிமை உண்டு நின்றது ஏழு ஆண்டு சேர்த்தான் – தேம்பா:20 101/3,4
இரவலர் உயிராய் பேணி இவர்க்கும் ஓர் உடம்பு என்று ஆனார் – தேம்பா:26 4/4
பின்பு கொள்பவர் என பிறர் உயிர் என பேணி
என்பு வேண்டினும் இடும் தயை மலர் முகத்து எவர்க்கும் – தேம்பா:27 20/2,3
கோடு இழந்து அழியும் பைம் பூம் கொள்கை வாடு எழிலை பேணி
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/1,2
ஓவிற்று ஆய் ஓவல் செய்தார்க்கு உளத்து நைந்து அருளின் பேணி
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/2,3
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
பிணி வளர் துயர் அற பேணி பாடுவார் – தேம்பா:34 3/4
பொது வளர் முறை மேல் அன்ன பூட்சியை பேணி வானோர் – தேம்பா:34 21/2
உள்ளுற தொழுவார் நசை அளவொடு மெல் உருண்டு கண் கூசுவ பேணி
அள்ளுற மணி பூம் புகை முகில் சூழ அருள் உற நடந்ததே இரதம் – தேம்பா:36 111/3,4

மேல்


பேணிய (4)

பின்றா வல்லோய் பேணிய அன்போய் பிரிவு இன்றி – தேம்பா:9 60/1
அஞ்சினார் தொழில் கண்டிலாமையில் அன்பினால் உயிர் பேணிய
நெஞ்சினாள் தொழில் கண்டிலா மகன் நின்று நீடு அழவே பகை – தேம்பா:25 79/2,3
பிணி வருந்து உயிர் பேணிய பெற்றியே – தேம்பா:25 93/3
என்னை உன்னை முன் இனிதினில் பேணிய கன்னி – தேம்பா:26 73/1

மேல்


பேணினான் (1)

பின் என செய்வது என்று உளத்தில் பேணினான் – தேம்பா:9 93/4

மேல்


பேணினும் (1)

ஊதல் செய் வண்டலம் சூடி உயிரின் பேணினும் ஊன் – தேம்பா:28 21/3

மேல்


பேணும் (4)

பெரும் பகை செய்வரை பேணும் மாட்சியார் – தேம்பா:10 89/4
முதல் அளித்த கோன் பேணும் கொள்கையால் – தேம்பா:14 80/2
கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/2
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும்
நண்பு அகம் மலிதல் போல நாள் மலர் பொதுளும் வாவி – தேம்பா:30 126/2,3

மேல்


பேதம் (2)

பேதம் ஒன்று இல நயன் பெருக ஈட்டினார் – தேம்பா:14 79/4
வருணமே மக்கள் பேதம் வகுத்திடும் இங்கண் அல்லால் – தேம்பா:30 139/1

மேல்


பேதமை (1)

பின் வளர் இழிவு எண்ணாத பேதமை திறத்து அது ஒன்றை – தேம்பா:29 78/3

மேல்


பேதாய் (1)

அறம் ஒன்றே பயன் பேதாய் அஞர் தீது அல்ல – தேம்பா:27 63/1

மேல்


பேதி (1)

பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2

மேல்


பேது (1)

பேது இலா மறத்தொடு பகைக்கும் பெற்றியான் – தேம்பா:29 62/4

மேல்


பேதை (7)

பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
இளம் படு பேதை யான் தனிக்கில் ஈடு இதோ – தேம்பா:7 95/2
ஒல்லையில் நெடு நாள் தவ பயன் பேதை உரைகள் கேட்டு ஒருவவோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/3
பேதை வாய் மொழி கேட்டுளி பேர் அருள் – தேம்பா:27 82/1
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
பேதை மட்டு உண்டு என பிதற்றி பில்கிய – தேம்பா:29 92/3
எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன் – தேம்பா:29 113/3

மேல்


பேதைமை (2)

ஆயா பேதைமை ஆம் பகை கோறல் – தேம்பா:25 28/3
பல நலம் பிரிந்த தேவர் பணிதல் பேதைமை ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 151/4

மேல்


பேதையர் (4)

பின்று உற்று ஆழ்குதும் பேதையர் போன்றே – தேம்பா:25 25/4
பீடு இழந்த புன் மாக்களின் பேதையர் இலையே – தேம்பா:26 68/4
உள்ளிய பேதையர் ஒப்ப சிந்தையில் – தேம்பா:28 39/3
பீடு இழந்து ஒழுகுவாரில் பேதையர் இல்லை நெஞ்சே – தேம்பா:28 137/4

மேல்


பேதையரை (1)

பொருத்திய அன்பின் ஓகையொடு புடை துணை நின்ற பேதையரை
அருத்தி கலந்த நீர் இரிய அரற்றி அணைந்து தாழுவளே – தேம்பா:5 134/3,4

மேல்


பேதையாம் (1)

பேறு இலா தகவு இலா பேதையாம் எனை உன்னால் – தேம்பா:9 10/3

மேல்


பேதையாய் (1)

பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1

மேல்


பேதையை (1)

தீய் கலந்த சிதைவு உடை பேதையை
நோய் கலந்த உயிர்ப்பொடு நோக்கினாள் – தேம்பா:10 36/3,4

மேல்


பேதையோ (1)

பேதையோ பகை பெயர்த்து அட என அயிர்ப்புற்றான் – தேம்பா:16 14/4

மேல்


பேய் (77)

பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
பெரிய குன்றமோ பேய் அதோ பூதமோ யாதோ – தேம்பா:3 15/1
விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ – தேம்பா:5 6/2
தறையை பழித்த பேய் இனங்கள் தவிராது ஈங்கு ஆள்வது நன்றோ – தேம்பா:5 18/4
பேய் செய் சிறை நீத்து அருள் பெற்று உடல் ஆம் – தேம்பா:5 70/2
பாவம் மலிதற்கு என்று உரைத்தான் பகை பேய் நடுக்கும் பரிசு அன்னான் – தேம்பா:6 51/4
பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா – தேம்பா:6 67/3
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய் – தேம்பா:10 3/2
பேய் கலந்து குடி என பேர்கு இலா – தேம்பா:10 36/2
உண்ட தீய உளத்தில் உறைந்த பேய்
அண்ட வாகை வளற்கு அவள் சூட்டினாள் – தேம்பா:10 37/3,4
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/3
அணங்கு பேய் உற ஆர் தவத்தோன் அறைந்து – தேம்பா:17 49/2
மை வகை திற பேய் மாக்கள் வளம் கெட தெரிந்த சாகி – தேம்பா:22 22/1
கூழ் முக நிலம் கெட பேய் முன் கொண்ட ஏழ் – தேம்பா:22 27/3
இன்னா விளைக்கும் பேய் இனங்கள் எசித்து நீங்கி தீ நிரயம் – தேம்பா:23 1/2
இரு வாய் உருவும் பேய் இனத்திற்கு இல்லாது எனினும் வேண்டு நிலைக்கு – தேம்பா:23 5/1
மணி முகத்து இறைவன் தந்த வரத்து உறைந்தன பேய் ஓடி – தேம்பா:23 16/3
சத்தனாசு எனும் பேய் இவை சாற்றினான் – தேம்பா:23 42/4
அற்றை நீள் தலையின் நாப்பண் அமைத்து நாட்டினன் பேய் வேந்தே – தேம்பா:23 68/4
நாய் முகத்து நின்றன பேய் நவின்றவை கேட்டு அகீதத்தன் – தேம்பா:23 75/1
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம் – தேம்பா:23 102/1
மஞ்சொடு கடல் ஒலி மயங்க ஆர்த்த பேய்
நஞ்சொடு வளர் சட நடையில் இன்ன ஆய் – தேம்பா:23 113/1,2
நக்கரித்து எயிற்று எரி நதுத்த பேய் எலாம் – தேம்பா:23 123/4
நெகிழ்ச்சி வந்து உதிப்பது நினைக்கிலாத பேய்
மகிழ்ச்சி வந்து உவந்தன கடையில் மாழ்கவே – தேம்பா:23 124/3,4
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4
பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4
பொய் வகை சடத்தில் ஆண்மை பொலிந்த பேய் திரண்டு செய்யும் – தேம்பா:24 6/3
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/4
இருள் முகத்து உவந்து வெற்றி எளிது என உணர் பேய் சோதி – தேம்பா:24 9/2
நின்று அலர் தொடைகள் ஏந்தி நிகர்த்த பேய் தோல்வி காண்பார் – தேம்பா:24 10/4
ஆங்கு ஒரு காவதம் அகல நின்ற பேய்
ஓங்கு ஒரு வயம் தடுத்து ஒருவிற்று என்னவே – தேம்பா:24 12/3,4
மாலொடு வெகுண்ட பேய் சமர் வளர்த்தவே – தேம்பா:24 15/4
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 18/3
உருவினால் கலங்க தோன்றி உடன்ற பேய் உளத்தில் அன்னார் – தேம்பா:24 23/3
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1
மழுங்கிய வயத்த பேய் வஞ்சம் மாறு இலா – தேம்பா:24 46/2
மண்ணின் மேல் வைத்த மன் உயிரின் வைத்த பேய்
கண்ணின் மேல் வைத்த மாசு என்ன காட்டிய – தேம்பா:24 48/2,3
ஒலித்தலால் எவன் செயும் உவரி பேய் இனம் – தேம்பா:24 52/1
தணிப்பு_அரு நரகு அழல் தழல தாழ்ந்த பேய் – தேம்பா:24 53/4
செல் திறத்து ஒலி சீறிய பேய் கெட – தேம்பா:24 56/2
படி நடுக்கிய வெம் பழி பேய் எலாம் – தேம்பா:24 57/3
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம் – தேம்பா:24 60/2
ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/4
கெடுதியே என பேய் கோவும் கேடுற நன்று ஈது என்றான் – தேம்பா:25 13/4
போர் முகத்து உற்ற பேய் புதைய பூதியுள் – தேம்பா:27 2/1
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3
ஓவி நோய் செய்த பேய் ஒருங்கு மாய்த்தலால் – தேம்பா:27 51/2
வெம் துயர் விளைத்த பேய் வினை விளம்பினான் – தேம்பா:27 53/4
பேய் வளர் வினை எலாம் பெயர்ப்பன் நான் என – தேம்பா:27 54/1
போக்கிய புகையொடு புழுங்கு பேய் இனம் – தேம்பா:27 56/1
துனி முகம் கண்ட பேய் துறக்கின் மாது இறீஇ – தேம்பா:27 116/3
பேய் அளித்த மால் இருள் பெற்று அறா செருக்கு உறீஇ – தேம்பா:27 134/2
முனை செய் பேய் உறீஇ முழுவதும் மருட்டினது என்றான் – தேம்பா:27 171/4
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/3
பேய் வினை வெருவ கண்டு அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் என்றார் – தேம்பா:28 73/1
போய் வினை கொணர்ந்து பேய் தம் புழுங்கு இனம் செய்தது என்னா – தேம்பா:28 73/3
புரை உடுத்த உருக்கொடு பேய் புதைத்து அலறும் நரகு அன்றோ – தேம்பா:28 79/4
புண் மல்கும் துயர் படுத்தல் புதவு இடத்து பேய் அரசே – தேம்பா:28 81/4
பேய் துணையும் அன்றி நலம் பெறும் துணை அற்று இருப்பு அரிதே – தேம்பா:28 83/4
நனி அழன்று நஞ்சு உண்டு பகைத்த பேய்
முனிய வந்த துயர் முடியாது அரோ – தேம்பா:28 102/3,4
வாவி-கண் மலி வண்டு உறழ் மொய்த்த பேய்
தாவி கண் கிழித்து ஊடு தழல் பொறி – தேம்பா:28 104/2,3
மாறா கொண்டேம் பேய் பகை என்றே மருள்கிற்பார் – தேம்பா:28 116/4
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2
முன் நாள் உற்ற அரசு இழந்த பேய் அ முனி-தன் மேல் – தேம்பா:29 23/1
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
பேய் இனம் உவப்ப வேத பெயர் அற வெகுண்டு தாக்கி – தேம்பா:32 94/2
காவில் வந்து மான் கடுத்து என மக்களும் அ பேய்
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/3,4
பல் நவை பயத்த பேய் பகைத்த மன் உயிர் – தேம்பா:35 1/3
பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம் – தேம்பா:35 59/2
மை மாறுகின்றாய் பேய் உரு நாக வயம் நூறி – தேம்பா:35 62/2
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/2
விண் திக்கு இரிந்த உரும் அன்ன வீழ்ந்த வஞ்ச பேய் வினையால் – தேம்பா:36 17/1
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3
நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார் – தேம்பா:36 21/2
தமர் என்று ஆள்வது இனி நன்றோ தயைக்கு என் இனத்திற்கு இரங்கி பேய்
அமர் என்று அவர் வென்று ஈங்கு எம்மோடு ஆள அருள் செய்க என தொழுதான் – தேம்பா:36 21/3,4
கனம் பழுத்து இரிந்த உரும் என விண்ணின் கடிந்த பேய் கொண்ட தொல் பகையால் – தேம்பா:36 36/1

மேல்


பேய்க்கு (3)

இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
பேர் அணியாக செல்ல பேய்க்கு அரசு எழுந்தது அன்றோ – தேம்பா:24 4/4

மேல்


பேய்கள் (20)

வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/4
அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை – தேம்பா:20 46/3
நல் வினை பகைத்த பேய்கள் நயமொடு வெருவு காட்டி – தேம்பா:20 53/3
சேண் நெறி இறங்கி காத்த தேவராய் தொழுத பேய்கள்
மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/3,4
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள்
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/2,3
நக்கன கண்ட பேய்கள் நக்கன என்று வேந்தன் – தேம்பா:23 54/1
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/4
கோட்டமும் வினைகளும் குணித்த பேய்கள் போர் – தேம்பா:24 17/3
திறத்து அளவு அறிவு உள பேய்கள் செய்த தீ – தேம்பா:24 20/3
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:26 112/2
எள்ளுண்ட பேய்கள் அ நாடு இழிவுற குணித்த யாவும் – தேம்பா:27 9/3
மை மழை ஆக பேய்கள் வளர்த்த தீ மருளும் நீக்க – தேம்பா:27 11/3
கொடிய ஓர் வகுலி கொன்றான் கொள் கடன் கொண்டான் பேய்கள்
கடிய ஓர் கவின் நல்லாளை கடியொடு சேர்த்தான் செல்வம் – தேம்பா:27 71/1,2
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/3
எள்ளும் ஆறு அகன்ற வானோர் எரியுழி பேய்கள் ஆனார் – தேம்பா:28 72/4
பேய் வினை வெருவ கண்டு அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் என்றார் – தேம்பா:28 73/1
குலம் புரி கொடிய பேய்கள் கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – தேம்பா:28 154/1
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள்
கோள் அரி உழுவை மற்ற கொடிய மா உருவில் தோன்றி – தேம்பா:30 66/1,2
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள்
மை திறத்து உடன்ற வஞ்சம் மற பகை இவன் மேல் தீயோர் – தேம்பா:35 22/1,2

மேல்


பேய்களே (2)

திரி உரு தோற்றின சினந்த பேய்களே – தேம்பா:24 16/4
ஓசை செய் உவரி போல் உரைக்கும் பேய்களே – தேம்பா:24 51/4

மேல்


பேயும் (5)

பேயும் போயின அமரர் பிந்தினர் – தேம்பா:10 100/1
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/2
மதி தள்ளி மருட்டும் பேயும் மறு குடி ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 24/4
மட நடை கண்ட பேயும் வடு வளர் அமைதி என்ன – தேம்பா:22 20/1
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை அரிந்து உவந்ததே போல் – தேம்பா:22 21/2

மேல்


பேயே (3)

காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4
பேயே ஒக்க அரண் பிணைவு ஒக்கும் உயிர் – தேம்பா:36 45/3

மேல்


பேயோ (2)

நோய் நரகு அரசர் பேயோ நுகர்ச்சியும் நிலையும் யாதோ – தேம்பா:28 58/3
தீய் விளை நரக பேயோ அவற்றினும் தீயது ஒன்றோ – தேம்பா:32 92/2

மேல்


பேர் (98)

பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/3
பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
பேர்த்த கோடை நாள் பேர் இடி என உரை செய்தான் – தேம்பா:3 26/4
பிதிர் முகத்து இழையார் இவன் பேர் எழில் – தேம்பா:4 18/3
பேர் அறம் என்ப கேட்டேன் பின்னை அ துறவின் ஊங்கும் – தேம்பா:4 39/2
பேர் அறம் ஆவது அன்றி பிரிவு இலா இரண்டும் தம்முள் – தேம்பா:4 40/2
அ நாள் எம் மேல் காட்டிய பேர் அன்பு இன்று எண்ணில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/4
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
பேர் எழு மணம் கொடு பிணிக்குவாய் என்றான் – தேம்பா:5 41/4
பேர் படைத்தன வரம் பெற தந்து ஆயினான் – தேம்பா:5 51/3
பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4
பின்பு துன்றிய பேர் அரிது அன்பு உளம் தூண்டி – தேம்பா:6 65/2
பேர் உலகு உவப்ப கன்னி பெயர்கிலள் பெறுவாள் ஆகில் – தேம்பா:7 72/2
பெரு வினை உரைக்கிலன் உருகி பேர் உளத்து – தேம்பா:7 75/3
பெயர் வினை போன்று தன் தலைவன் பேர் உளத்து – தேம்பா:7 79/2
பேர் ஆழி கடக்கவும் நீ தொழும்பன் எனை துணை கொண்டாய் பெயரா செல்வோய் – தேம்பா:8 8/4
பீடையால் வற்றிய உளத்தில் பேர் ஒளி – தேம்பா:8 36/1
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
அம் பொன் மேல் தவழ் உருக்கொண்டு ஆங்கு உலாம் பேர் அணிகள் இரு தலைவர் என தோன்றினாரே – தேம்பா:8 62/4
பின்னை ஒன்று இல பிற்பகல் பேர் எழில் – தேம்பா:9 49/1
பேர் எழும் கருணையானே பின்னையும் தன்னை தந்தான் – தேம்பா:9 73/4
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை – தேம்பா:9 88/1
பின் தரு யாவையும் உணர்ந்தும் பேர் இறையோன்-தனை தாங்கும் – தேம்பா:10 9/2
இ தலை இவளும் நன்று என்று பேர் ஒலி – தேம்பா:10 76/1
வானகத்தே பேர் உவகை பயக்கும் பாலால் வடிவ முகத்து இவன் நல்லோர் தம்மை நோக்கி – தேம்பா:11 53/1
பின்பு அருந்தி கேட்டு எவரும் வணங்கி நிற்ப பேர் அறிவு ஓங்கிய சாந்தி தொழுது சொல்வாள் – தேம்பா:11 57/4
செம்பொன்னால் திரு நாமமே செறிந்த பேர் அணியாய் – தேம்பா:11 89/3
பேர் அணிக்கு இரு தலைவரின் பெற்றியின் தோன்றி – தேம்பா:11 91/2
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
உடுத்த வண்ணத்து உள் உள பேர் உவகை பொறித்த முகத்து உலகம் – தேம்பா:12 9/3
பல் பேர் உரு இ மூவர் அலால் பலரும் காணா தோன்றினரே – தேம்பா:12 12/4
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4
பேர் எழும் ஓதையும் பெருகி மாறும்-ஆல் – தேம்பா:14 104/4
பேர் அணி அரணம் ஆக பெற்ற நல் வினை இலார்க்கே – தேம்பா:14 110/4
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
தோல் பேர் படை ஓர் தொகை இன்றி வரும் – தேம்பா:15 40/2
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/4
பேர் பெற ஆசையானும் பிறர்க்கு யான் செரு போர் செய்யேன் – தேம்பா:15 46/3
ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4
பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம் – தேம்பா:15 132/3
பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/2
ஓது பேர் உள முப்பதோர் அரசர் வென்று ஒழித்தான் – தேம்பா:16 10/4
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
கோபுர மணி ஒளி குன்ற பேர் அகழ் – தேம்பா:18 1/1
பேர் அற நல்லோர் சிதைவுறா வாழ்ந்து பெயர்கு இல மறையொடு பொலிந்து – தேம்பா:18 40/3
மணி நிறத்து அலர் பந்தரில் வந்து பேர்
அணி நிறத்து அமரர் புடை ஆர்ந்து அரும் – தேம்பா:18 56/2,3
பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 83/2
பேர் நலம் பொறித்த குன்றில் பெரு விளக்கு ஆக பைம்பொன் – தேம்பா:20 112/1
பேர் நல மேன்மையானும் பெயர் அறியாமையானும் – தேம்பா:22 19/1
பின் இருந்தனர் பேர் எழில் பாந்தளுக்கு – தேம்பா:23 37/2
இற்றை நீ செய்த போதே எமது பேர் இனத்து கோன் நான் – தேம்பா:23 68/1
பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும் – தேம்பா:23 96/1
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
பேர் அணியாக செல்ல பேய்க்கு அரசு எழுந்தது அன்றோ – தேம்பா:24 4/4
பேர் எழும் தயை பெற்று உனை சேர்ந்தனர் – தேம்பா:25 92/3
பேர் அற கன்னி வையின் பிறக்கும் முன் தனக்கு தூது என்று – தேம்பா:26 5/1
கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2
பிரிந்த தன்மை கருணையன் பேர் உயிர் – தேம்பா:26 78/3
புல் உடம்பு புதைத்தன பேர் உயிர் – தேம்பா:26 90/1
மெய் அடங்கிய பேர் உயிர் மேல் எழீஇ – தேம்பா:26 146/2
பேர்ந்த பேர் உயிரை பெற ஒல்கி நோய் – தேம்பா:26 147/1
பின்ன மு முறை தொழுது இட்டு பேர் அருள் – தேம்பா:27 4/3
பேர் இன்பான் உறும் பெரும் பயன் இது என உரைப்பான் – தேம்பா:27 26/4
பேர் செல்வத்து ஒளி கொடை கை தொபீயன் என்பான் பிறழா கற்பு – தேம்பா:27 39/2
பேர் திறத்து இணங்கி வாழ்த்தி பெறும் வினை களைக என்ன – தேம்பா:27 77/2
பேதை வாய் மொழி கேட்டுளி பேர் அருள் – தேம்பா:27 82/1
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி – தேம்பா:27 95/3
பிடித்து இழுத்து இறுத்தி பேர் விதி அடா என – தேம்பா:27 103/1
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
பேர் வளர் இறைவற்கு உரு இதே உரிய பிணைவு இல இயல்பு இதே அன்றோ – தேம்பா:27 161/4
நின்று பேர் உயிர்ப்பு வீக்கி நீர் மழை இரு கண் தூவி – தேம்பா:29 36/3
பேர் ஆழி ஒத்த நகர் புலம்பும் ஓதை பெரிது அன்றோ – தேம்பா:30 11/4
பேர் வளர் அன்பின் மிக்கார் பிரியும்-கால் தம்மில் தேறின் – தேம்பா:30 35/1
பேர் அரும் தவத்தொடு பிறந்த ஞானம் போல் – தேம்பா:30 49/2
பேர் நலம் பொறித்த கான தேன் பெயர்க்கும் ஓர் ஊற்றது ஆகி – தேம்பா:30 63/1
பேர் பொருள் வாழ்க்கை நாடா பெண் துறவு அரியது அன்றோ – தேம்பா:30 76/4
பேர் அணியே எனது உயிரின் பேர் உயிரே வாழியவே – தேம்பா:30 119/4
பேர் அணியே எனது உயிரின் பேர் உயிரே வாழியவே – தேம்பா:30 119/4
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி – தேம்பா:32 34/3
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
பேர் ஒலி முரசொடு பிறங்கும் பல்லியத்து – தேம்பா:32 58/1
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1
அளி முகத்து இருப்ப நோக்கி அறைதல் பேர் உயிர்ப்போடு உற்றான் – தேம்பா:34 13/4
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/2
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
பேர் மரத்து இறத்தல் வேண்டு என்று அதுவே பெறற்கு_அரும் நலம் தனக்கு என நோய் – தேம்பா:34 51/2
மணியே உன் பேர் ஆர்வம் நிகர்ப்ப வல்லர் உண்டோ – தேம்பா:34 59/2
பிணியே கொண்டாய் பேர் அரசு ஆகி மனிதர்க்கே – தேம்பா:34 59/3
பின்பு உரிய ஒப்பும் இல பேர் உவகை பேராத – தேம்பா:35 38/3
பேர் அயில் ஆணி தன்னால் பெரு மரத்து அறையுண்டு என் செந்நீர் – தேம்பா:35 49/2
பெருகவோ ஆற்றவோ ஓர் பேர் உயிர்ப்பு உயிர்த்து சொன்னான் – தேம்பா:35 52/4
ஆய்ந்தே இமிழின் சொன்னவை கேட்டு ஐயன் வான் மேல் பேர் உவகை – தேம்பா:36 27/1
என்றான் நின்றார் உள் உருக பேர் இயல் வல்லான் – தேம்பா:36 80/4
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2
பேர் விளை காட்சியின் பிறந்த பாவைகள் – தேம்பா:36 126/1

மேல்


பேர்கில (1)

பின்னை பேர்கில பெற்றியோடு என் மகன் – தேம்பா:26 85/3

மேல்


பேர்கிலேன் (1)

விள் அம்பு ஆடிய என் விழி பேர்கிலேன் – தேம்பா:31 77/4

மேல்


பேர்கு (2)

பேய் கலந்து குடி என பேர்கு இலா – தேம்பா:10 36/2
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/4

மேல்


பேர்குவதோ (1)

பின்பு ஈரம் இலாது அது பேர்குவதோ – தேம்பா:31 52/4

மேல்


பேர்சிய (1)

பெறுமான மணி புனல் சேர் பேர்சிய நாடு ஆண்டு அருளை பிளிர்ந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/2

மேல்


பேர்த்த (1)

பேர்த்த கோடை நாள் பேர் இடி என உரை செய்தான் – தேம்பா:3 26/4

மேல்


பேர்த்தன (1)

பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா – தேம்பா:2 20/1

மேல்


பேர்த்து (1)

பொய் வகை பொருள் பேர்த்து இல – தேம்பா:27 143/2

மேல்


பேர்ந்த (3)

பேர்ந்த தன் பெருமான் அடை பிழை வான் – தேம்பா:13 33/1
பேர்ந்த பூ கரையின் மேல் வாடும் பொற்றியால் – தேம்பா:26 120/1
பேர்ந்த பேர் உயிரை பெற ஒல்கி நோய் – தேம்பா:26 147/1

மேல்


பேர்ந்தது (1)

காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1

மேல்


பேர்ந்து (3)

பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
எறி பட்டு ஆர் உயிர் பேர்ந்து என்ன இள_மகன் போதல் என்றான் – தேம்பா:20 107/4

மேல்


பேர (3)

கனத்தில் இழிந்து சாய வரை கரத்தில் விழுந்து பேர அரும் – தேம்பா:5 137/1
பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1

மேல்


பேரணி (1)

கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2

மேல்


பேரணியும் (1)

அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4

மேல்


பேரா (2)

பிறந்த நாள் துயர் ஒக்க பிறந்து பேரா துணை வைகி – தேம்பா:20 25/1
பின்றாது ஓம்பி நோய் பசி பேரா பகை பொன்ற – தேம்பா:36 80/1

மேல்


பேராத (1)

பின்பு உரிய ஒப்பும் இல பேர் உவகை பேராத
இன்பு உரிய தொல்லை இலை எல்லை இலை அன்றே – தேம்பா:35 38/3,4

மேல்


பேரின்ப (1)

வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4

மேல்


பேரின்பம் (1)

பெய்த நெஞ்சு பெயர்கில பேரின்பம்
எய்த ஆண்டகை கண்டு என்றும் வாழும்-ஆல் – தேம்பா:27 87/3,4

மேல்


பேரும் (6)

பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
உடை தனம் நின்று பேரும் என உயிர்த்தன மைந்தர் பேரும் என – தேம்பா:5 133/1
உடை தனம் நின்று பேரும் என உயிர்த்தன மைந்தர் பேரும் என – தேம்பா:5 133/1
குடைத்து அழல் புண் துழாவல் என குறைத்து உடல் ஒன்று பேரும் என – தேம்பா:5 133/2
இனத்தில் இரிந்து பேரும் இல இளி பட வந்த வாரி என – தேம்பா:5 137/3
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/4

மேல்


பேவு (1)

நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2

மேல்


பேழ் (1)

தார் புனை முரசின் பேழ் வாய் தழங்கு குரல் கேட்ட-காலை – தேம்பா:36 87/1

மேல்


பேழை (10)

பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள் – தேம்பா:10 15/1
கரை மேல் திரண்ட யூதர் கொணர் கதி நூல் பேழை சேர்ந்தன-கால் – தேம்பா:15 11/1
ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/1,2
பீள் எழும் சங்கம் என்றோ பேழை மேல் அலைந்து போகின் – தேம்பா:21 7/2
நின்று ஒளித்திருந்த பேழை நிமிர்ந்து கண்டு எடு-மின் என்றாள் – தேம்பா:21 8/4
ஈறு அடி இல்லான் குன்றத்து எழுதிய மறை கல் பேழை
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/1,2
செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை
தம் பதி வர கை கூப்பா தருக்கொடு நோக்க கால் முன் – தேம்பா:25 64/1,2
தெள்ளிய மறையின் பேழை தேர் மிசை வரலின் சாய்ந்து – தேம்பா:25 65/2
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/3

மேல்


பேழை-தன்னில் (1)

தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில்
வாம நல் துகில் பெய்தே தன் மனம் என திரு தன் சேயின் – தேம்பா:9 132/2,3

மேல்


பேற்சபை (1)

பேற்சபை என்னும் கானம் பெற்று உளம் தளரா புக்கார் – தேம்பா:19 6/4

மேல்


பேறு (10)

ஏறு பேறு கொண்டு இளவல் ஓங்கினான் – தேம்பா:4 14/4
பெறல் ஆக எனக்கு ஒரு பேறு உளதோ – தேம்பா:5 104/2
பேறு இலாத மனுவொடு ஒத்த பிணி அருந்த உற்று உளான் – தேம்பா:7 37/4
பேறு_அரும் கடவுளை தாங்கும் பீடமே – தேம்பா:8 39/4
பேறு இலா தகவு இலா பேதையாம் எனை உன்னால் – தேம்பா:9 10/3
ஒளி பட உயர்ந்த பேறு ஒன்றும் இன்றியும் – தேம்பா:9 103/1
பேறு எலாம் கடந்த செல்வ பெற்றியால் இமிழின் கொள்வான் – தேம்பா:9 123/4
பின்றாது ஆர்த்து எரி வேவோம் அந்தோ அந்தோ பேறு இல்லார் குலம் இல்லார் அவரை என்றோம் – தேம்பா:11 51/3
பொய் வகை அன்றி பேறு புணர்கிலன் ஆகி எந்தை – தேம்பா:26 103/2
மானா விடம் உண்டு அன்று அன்னார் வான் பேறு இழந்தே வரம் இழந்தே – தேம்பா:27 120/1

மேல்


பேறு_அரும் (1)

பேறு_அரும் கடவுளை தாங்கும் பீடமே – தேம்பா:8 39/4

மேல்


பேறும் (1)

பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3

மேல்