பெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெஞ்சமின் 1
பெஞ்சமின்-இடை 1
பெட்டவன் 1
பெட்டற்கு 1
பெட்டு 1
பெட்பால் 1
பெட்பு 2
பெட்போ 1
பெடை 6
பெண் 14
பெண்ணின் 1
பெண்ணே 1
பெண்மை 5
பெண்மையின் 3
பெண்மையை 1
பெத்தில 1
பெத்திலத்து 1
பெத்திலம் 1
பெத்திலன் 1
பெத்திலேம் 2
பெத்திலையேம் 1
பெய் 48
பெய்-கால் 1
பெய்-மின் 2
பெய்த 12
பெய்தது 1
பெய்தலில் 1
பெய்தலும் 1
பெய்தன 1
பெய்தார் 2
பெய்து 11
பெய்துழி 1
பெய்தே 2
பெய்ய 1
பெய்வதும் 1
பெய்வான் 1
பெயர் 26
பெயர்க்க 1
பெயர்க்கல் 1
பெயர்க்கும் 2
பெயர்க்குவன் 1
பெயர்கில 1
பெயர்கிலள் 1
பெயர்கு 3
பெயர்த்து 5
பெயர்தற்கு 1
பெயர்ந்த 2
பெயர்ந்தன 1
பெயர்ந்து 9
பெயர்ந்தே 1
பெயர்ப்பது 1
பெயர்ப்பன் 1
பெயர்ப்பு 2
பெயர்வன 1
பெயர்வனோ 1
பெயர்வார் 3
பெயர்வு 1
பெயர 3
பெயரா 6
பெயராது 1
பெயரார் 2
பெயரான் 2
பெயரிய 1
பெயரினொடும் 1
பெயரேல் 2
பெயரை 1
பெயரோன் 1
பெயாது 1
பெயும் 1
பெரிதாய் 1
பெரிது 26
பெரிதோ 4
பெரிய 2
பெரியது 2
பெரியவர் 1
பெரியார் 1
பெரியோன் 1
பெரு 14
பெருக்கமும் 1
பெருக்கின் 1
பெருக்கு 5
பெருக்கு-இடை 1
பெருக்குள் 2
பெருக்குற்ற 1
பெருக்குற்று 1
பெருக 7
பெருகல் 1
பெருகலின் 1
பெருகலோடு 1
பெருகவோ 1
பெருகாது 1
பெருகி 13
பெருகிய 1
பெருகியது 1
பெருகியே 1
பெருகு 5
பெருகுகின்ற 1
பெருகுதற்கு 1
பெருகும் 10
பெருந்தகை 2
பெரும் 56
பெருமான் 3
பெருமை 2
பெருமையும் 2
பெருமையோர் 1
பெல 1
பெற்சமித்தார் 1
பெற்ற 17
பெற்றத்தால் 1
பெற்றது 1
பெற்றம் 1
பெற்றமையால் 1
பெற்றமோ 1
பெற்றவர் 1
பெற்றவன் 1
பெற்றனம் 3
பெற்றனரேல் 1
பெற்றனன் 1
பெற்றனை 1
பெற்றாம் 1
பெற்றார் 1
பெற்றால் 1
பெற்றான் 1
பெற்றி 8
பெற்றியார் 1
பெற்றியால் 5
பெற்றியான் 1
பெற்றியின் 2
பெற்றியும் 1
பெற்றியே 5
பெற்றியை 2
பெற்றியோடு 2
பெற்றிலர் 1
பெற்று 26
பெற்றேன் 1
பெற்றோரே 1
பெற 24
பெறல் 6
பெறலால் 1
பெறலும் 1
பெறவே 2
பெறவோ 1
பெறற்கு 1
பெறற்கு_அரும் 1
பெறா 3
பெறாது 1
பெறின் 1
பெறு 6
பெறுதல் 2
பெறுதி 1
பெறும் 20
பெறுமாம் 1
பெறுமான 1
பெறுவதும் 1
பெறுவள் 1
பெறுவாய் 1
பெறுவார் 2
பெறுவாள் 1
பெறுவான் 1
பெறுவுகின்ற 2

பெஞ்சமின் (1)

பெஞ்சமின் என்னும் தோன்றல் பெயர்ந்து போய் பவள குப்பை – தேம்பா:20 108/2

மேல்


பெஞ்சமின்-இடை (1)

பிரந்த மானவர் சூழ் நாடி பெஞ்சமின்-இடை கள்வு உண்டு ஆய் – தேம்பா:20 110/3

மேல்


பெட்டவன் (1)

பின்னையே சுதையை புல்ல பெட்டவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/2

மேல்


பெட்டற்கு (1)

பின்பும் இல்லன தீயவை இனிது என பெட்டற்கு
இன்பும் இல்லன இச்சையால் வறுமை உள்ளதுவே – தேம்பா:5 14/3,4

மேல்


பெட்டு (1)

பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து – தேம்பா:1 27/2

மேல்


பெட்பால் (1)

மை ஆர் பெட்பால் தீ வினை செய்த மனு எல்லாம் – தேம்பா:35 57/3

மேல்


பெட்பு (2)

பின் அருந்திட பெட்பு உறீஇ நாள்-தொறும் – தேம்பா:11 15/2
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/2

மேல்


பெட்போ (1)

சொல்லிய இசையின் பெட்போ துயரமோ வியப்போ ஏதோ – தேம்பா:26 98/1

மேல்


பெடை (6)

முட்டு இரட்டின முரண் தகர் பெடை
பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து – தேம்பா:1 27/1,2
காம் அலர் பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – தேம்பா:1 36/1
பெடை தணர் அன்றில் வாடும் என பெயர்த்து உயிர் நின்ற தேகம் என – தேம்பா:5 133/3
முடி மொய்த்து உறை முன் பெடை தாங்குவன – தேம்பா:11 67/4
முந்து ஓடிய பெடை மீமிசை முருகு ஆர் துளி முடுக – தேம்பா:21 30/3
பெடை நாணினது என நாள் நறை பிளிர் தாமரை நெடும் கா – தேம்பா:21 31/1

மேல்


பெண் (14)

சடம் புனைந்து பெண் ஆசை சழக்கில் கோலும் என்று உணரான் – தேம்பா:17 30/2
கண்ணி பற்றாது என்னை கடிதின் செய்யாள் பெண் பிறந்தாள் – தேம்பா:17 32/4
முதிர் சூலும் பெண் காதின் மொழியும் நில்லா முறையில் அவள் – தேம்பா:17 34/1
பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும் – தேம்பா:23 96/1
பெண் அவாவு கொணர் பிணி தன்மையின் – தேம்பா:26 175/2
பெண் நடையால் உளி மயங்கி பெரிது நைந்தாள் – தேம்பா:27 61/4
பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1
பெண் நலம் கொடியது ஓர் பெரு நஞ்சு ஆகி மேல் – தேம்பா:27 117/3
உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4
மின்னே துடரா கால் உளதேல் மின் பெண் நசைக்கு இறுதல் – தேம்பா:28 32/2
பெண் எனும் ஆணும் என்னும் பெயர் தகாது உரு இலார்க்கே – தேம்பா:28 67/4
ஏர் பொருள் நாணம் நாடு இல் இருத்தல் பெண் தொழில் அது ஆகி – தேம்பா:30 76/2
பேர் பொருள் வாழ்க்கை நாடா பெண் துறவு அரியது அன்றோ – தேம்பா:30 76/4
பெண் உரு காட்டி உள் பெருகும் ஆண்மையில் – தேம்பா:36 128/1

மேல்


பெண்ணின் (1)

தீயவும் நலமும் உள்ளின் தேறிய பெண்ணின் தேறல் – தேம்பா:30 77/1

மேல்


பெண்ணே (1)

பெண்ணே அறியா வளர்த்தேன் பெரிதாய் கணையால் சுடும் என்று – தேம்பா:10 49/3

மேல்


பெண்மை (5)

ஈடு உண்ட திறமும் பெண்மை இன்பம் என்று இருட்டும் ஆசை – தேம்பா:17 14/3
சொல் நிறத்து அழன்று பெண்மையை பெண்மை சொற்றிலீர் கொடியதே என்றார் – தேம்பா:20 79/4
மட நடை பெண்மை நட்பு என உரைத்தார் வளர் உணர்வு உயரிய நீரார் – தேம்பா:20 80/1
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை
பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/3,4
பெண்மை பெரிது ஆய விளக்கு அனையாள் – தேம்பா:30 28/2

மேல்


பெண்மையின் (3)

பார் முகத்து பெண்மையின் ஓர் பழியும் கேடும் இலை என்பார் – தேம்பா:17 29/4
பிணி நிறத்து எழுந்த விரக நோய் ஆற்றா பெண்மையின் காணி ஆம் நாணம் – தேம்பா:20 71/3
பெண்மையின் போர்வை நாணம் பிரிவு இலள் போர்த்து நிற்பாள் – தேம்பா:30 78/4

மேல்


பெண்மையை (1)

சொல் நிறத்து அழன்று பெண்மையை பெண்மை சொற்றிலீர் கொடியதே என்றார் – தேம்பா:20 79/4

மேல்


பெத்தில (1)

நன்று என்று ஆயினும் நடுக்குற பெத்தில நகர்-கண் – தேம்பா:25 30/1

மேல்


பெத்திலத்து (1)

தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2

மேல்


பெத்திலம் (1)

மீன் தந்த வழி வந்து எவண் அவன் என்ன விளங்கிய பெத்திலம் தன்னில் – தேம்பா:31 86/3

மேல்


பெத்திலன் (1)

சாரன் ஆப்பகன் தாப்புவன் பெத்திலன் தாபிர் – தேம்பா:16 9/1

மேல்


பெத்திலேம் (2)

பின் அவன் பணித்த ஆற்றால் பெத்திலேம் என்னும் வாய்ந்த – தேம்பா:10 6/2
பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/4

மேல்


பெத்திலையேம் (1)

கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4

மேல்


பெய் (48)

பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3
பன்னும் தேங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/1
மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/3
தேன் வளர் ஒலி கொடு தேன் பெய் சோலையே – தேம்பா:1 38/4
சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர் – தேம்பா:3 60/2
என்று பெய் மாரியால் எழுந்த வெள்ளம் ஆய் – தேம்பா:5 53/1
நன்று பெய் வரம் எலாம் நாதன் ஈட்டினான் – தேம்பா:5 53/4
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
அதிரும் ஒலியால் வெருவு உய்த்தே அவனி உவப்ப பெய் முகிலோ – தேம்பா:6 54/2
தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/2
மன்றலும் பிழியும் பெய் வாகை சூசை-கண் – தேம்பா:7 97/2
கோடையால் வற்றி பெய் கொண்டலால் பெருகு – தேம்பா:8 36/3
பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2
பின் அன்ன முகில் உறை பெய் அன்ன சூசை பெரிது அழுது – தேம்பா:10 64/3
பெய் அனை அருவி கண் பிளிர்ந்து இன்பு ஓங்கினான் – தேம்பா:10 91/4
மீன் உலாவு அடி இறைஞ்சி மீது பெய்
கான் உலா மலர் கந்த மாரியால் – தேம்பா:10 104/2,3
பெய் நாகம் எனா பிதிர் வந்தனை கல – தேம்பா:11 63/3
பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/3
பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/3
இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
பரியே காவா உயிரை பருகி ஊன் பெய் மருப்பின் – தேம்பா:14 71/1
நீர் எழும் ஓதையும் நீர் பெய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/1
ஆறா அழல் பெய் அரி அன்னார் ஆறு நாளைக்கு ஒரு காலை – தேம்பா:15 16/3
கால் வரும் அழல் பெய் வேலை கவ்வி மீட்டு எறிந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 83/4
சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன் – தேம்பா:15 131/1
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய்
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/1,2
மட்டு இடை அலந்தையும் மலர் பெய் சோலையும் – தேம்பா:17 7/1
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து – தேம்பா:20 72/2
செவ்விய உளம் புரை தேன் பெய் கோலினான் – தேம்பா:20 131/4
பெய் நிறத்து அவன் நாடு என்றும் ஆங்கு உணர்கில் பிழை உனக்கு என்றனன் வேந்தே – தேம்பா:23 108/4
காக்க பெய் நிறை கார் இடியாதோ – தேம்பா:25 27/4
விண் அழகு ஆம் பெய் துளி போல் அழகு ஆம் சீர்க்கு விளை கொடையே – தேம்பா:27 40/2
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/3
துணி மொழி உறுதியாக சொல்லினான் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 7/4
அவா இயல் அரிந்த தன்மைத்து அமரர் ஒத்து என கடாம் பெய்
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/2,3
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/4
தாதை பெய் கண் மழை ஓம்பி தாள் மிசை – தேம்பா:30 111/1
ஓதை பெய் முகில் அறும் உச்சி பீட மேல் – தேம்பா:30 111/3
மேதை பெய் திறத்து எழீஇ விழு கை கூப்பினான் – தேம்பா:30 111/4
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க – தேம்பா:31 36/3
கண்ணோ மணியோ கமழ் மது பெய் மலர் காவே – தேம்பா:31 39/1
உணங்கிய முல்லைக்கு உயிர் பெய் நீர் துளி போல் – தேம்பா:35 83/1
பொன் நல் கலத்தில் மது பெய் பல் புனையல் கொணர்ந்து இ உரை கொண்டார் – தேம்பா:36 130/4

மேல்


பெய்-கால் (1)

பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4

மேல்


பெய்-மின் (2)

பற்றுபு சிறையில் கதும் என பெய்-மின் பகைவரின் கொடியனை என்ன – தேம்பா:20 78/2
பீர் தங்கும் உரு தீ சூளை பெய்-மின் ஈண்டு என்றான் மாதோ – தேம்பா:29 79/4

மேல்


பெய்த (12)

பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/3
செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி – தேம்பா:4 31/3
உணங்கிய மரத்திற்கு உயிர் வர பெய்த உறை என வருதியே உலகிற்கு – தேம்பா:6 42/1
வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர் – தேம்பா:10 25/1
வடுகி என பெய்த அழல் திரண்டு ஆங்கு ஓட மண்டு இருண்ட புகை அள்ளும் தன்மை மூய்ப்ப – தேம்பா:11 41/2
சிலை முகந்து அருந்தி கான்ற சீர் என பெய்த ஆலி – தேம்பா:14 35/3
பெய்த கான் மது மழை பெருக்குற்று ஓடிய – தேம்பா:14 85/1
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2
பெய்த நெஞ்சு பெயர்கில பேரின்பம் – தேம்பா:27 87/3
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த
பொருள் செல்வம் வறிது என்ன பூரியர்க்கும் சால்பு இறைப்பான் பொருவா மாட்சி – தேம்பா:27 98/1,2
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன் – தேம்பா:29 28/1
மஞ்சிற்கு எஞ்சாது ஆர் அருள் பெய்த வளம் ஓர்ந்து என் – தேம்பா:36 79/3

மேல்


பெய்தது (1)

பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி – தேம்பா:35 51/1

மேல்


பெய்தலில் (1)

இருள் தரும் புயல் பெய்தலில் ஏற்றுவார் – தேம்பா:27 30/2

மேல்


பெய்தலும் (1)

தேன் மறந்தன செழு மலர் பெய்தலும் வேத – தேம்பா:5 11/3

மேல்


பெய்தன (1)

தெளி பட சிறை பெய்தன ஆணரன் – தேம்பா:20 84/2

மேல்


பெய்தார் (2)

வழுவானை தூக்கி வற்றிய தாழ் குழி பெய்தார் – தேம்பா:20 62/4
நக்கன கதத்து அன்னானை நண்ணி மத்திகையால் பெய்தார் – தேம்பா:29 86/4

மேல்


பெய்து (11)

பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர் – தேம்பா:3 60/2
தாது-இடை ஊர் அமுது என நீர் தட கண் பெய்து உளம் மலர்ந்து – தேம்பா:6 16/3
விள்ளும் ஓர் மலர் உலை பெய்து வீழும் நீர் – தேம்பா:6 30/3
விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2
வருந்தினார் முகம் கண்டு அழு நீர் என மது பெய்து
அருந்தினார் முகந்து அவா அற கனி மலி காவில் – தேம்பா:12 57/2,3
தாம் சினை மலர் தொடை தாளில் பெய்து பைம் – தேம்பா:17 10/3
ஒளி பட பசும்பொன் உலை பெய்து என – தேம்பா:20 84/1
தொடுத்த தன் அணிகள் பெய்து என் தோன்றல் என்று அரசி கொண்டாள் – தேம்பா:21 9/4
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
காதல் செய் நல் சுதை மூழ்கி கதிர் செய் மணி கலன் பெய்து
ஊதல் செய் வண்டலம் சூடி உயிரின் பேணினும் ஊன் – தேம்பா:28 21/2,3
கோதை பெய்து இறைஞ்சி என் குறை பொறுப்ப என்று – தேம்பா:30 111/2

மேல்


பெய்துழி (1)

கண்ணி தாள் மிசை பெய்துழி காதலன் – தேம்பா:11 16/2

மேல்


பெய்தே (2)

வாம நல் துகில் பெய்தே தன் மனம் என திரு தன் சேயின் – தேம்பா:9 132/3
செம் கதிர் திரை மூழ்கு அன்ன செய்த மஞ்சிகத்துள் பெய்தே
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/3,4

மேல்


பெய்ய (1)

கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/1,2

மேல்


பெய்வதும் (1)

செய்தது ஓர் வினை ஈது என்னால் பெய்வதும் இனி யாது உண்டோ – தேம்பா:35 51/3

மேல்


பெய்வான் (1)

அஞ்சிலனாய் அன்று அவனை சிறையுள் பெய்வான் அற பகையான் – தேம்பா:26 165/4

மேல்


பெயர் (26)

நனை வரும் இரண்டு பெயர் வனைவு அரும் மணம் பெறலால் – தேம்பா:5 159/3
பெயர் வினை போன்று தன் தலைவன் பேர் உளத்து – தேம்பா:7 79/2
தூய் மணி பெயர் பெற்று அஃகா துளங்கு உடு புறத்து நீக்கி – தேம்பா:9 121/1
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/2
ஆய் மணி பெயர் பெற்ற இ கல் ஆசை கொண்டு இங்கண் சேயாய் – தேம்பா:9 121/3
தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4
பொன்னே மணியே பொலி ஓர் பெயர் கொள் வலைகாள் உம்மால் – தேம்பா:10 45/2
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4
மையும் போவன வகுத்த இ திரு பெயர் வயத்தால் – தேம்பா:11 97/4
இன்ன இன்புறும் இனிய இ திரு பெயர் தன்னை – தேம்பா:11 99/1
வான மேலவர் வணங்கிய இ பெயர் தன்னால் – தேம்பா:11 100/1
எள்ளிய அரசு செய் இகல் பெயர் பட – தேம்பா:14 83/3
ஒரு நாதன் என்று தனி ஏகன் நின்றும் ஒரு மூவர் என்று பெயர் ஆய் – தேம்பா:14 140/1
பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன் – தேம்பா:15 131/2
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
பேர் நல மேன்மையானும் பெயர் அறியாமையானும் – தேம்பா:22 19/1
நாக நாதன் எனும் பெயர் நாட்டி கேடு – தேம்பா:23 38/3
நிந்தையாய் வெறி வென்றனை நின் பெயர்
சிந்தையால் அவை யாவரும் சீக்கவும் – தேம்பா:24 67/2,3
எண்ணினும் அவன் பெயர் இசைத்த நீர்மையான் – தேம்பா:25 48/1
தாசு எனும் பெரும் பெயர் தாங்கி வாழ்த்துவேன் என்றான் – தேம்பா:27 136/4
பண்ணவர் வானோர் என்னும் பல் பெயர் தகுவது அல்லால் – தேம்பா:28 64/2
பெண் எனும் ஆணும் என்னும் பெயர் தகாது உரு இலார்க்கே – தேம்பா:28 67/4
சினக்கரன் எனும் பெயர் சிறந்த வேந்தர் கோன் – தேம்பா:29 55/4
பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4
உடல் ஒத்து இனி நான் உளைய பெயர் ஏன் – தேம்பா:31 53/4
பேய் இனம் உவப்ப வேத பெயர் அற வெகுண்டு தாக்கி – தேம்பா:32 94/2

மேல்


பெயர்க்க (1)

பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா – தேம்பா:6 67/3

மேல்


பெயர்க்கல் (1)

பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான் – தேம்பா:26 20/1

மேல்


பெயர்க்கும் (2)

பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து – தேம்பா:23 3/1
பேர் நலம் பொறித்த கான தேன் பெயர்க்கும் ஓர் ஊற்றது ஆகி – தேம்பா:30 63/1

மேல்


பெயர்க்குவன் (1)

பிடித்து நடந்த வீதி இல பெயர்க்குவன் என்று வாடினளே – தேம்பா:5 132/4

மேல்


பெயர்கில (1)

பெய்த நெஞ்சு பெயர்கில பேரின்பம் – தேம்பா:27 87/3

மேல்


பெயர்கிலள் (1)

பேர் உலகு உவப்ப கன்னி பெயர்கிலள் பெறுவாள் ஆகில் – தேம்பா:7 72/2

மேல்


பெயர்கு (3)

பேர் அற நல்லோர் சிதைவுறா வாழ்ந்து பெயர்கு இல மறையொடு பொலிந்து – தேம்பா:18 40/3
பிறந்து உயிர் பிழைத்த போது பெயர்கு இலா துணை என்று ஆனேன் – தேம்பா:35 55/1
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/2

மேல்


பெயர்த்து (5)

பொன்ற உன்னினாய் பொருப்பினை பெயர்த்து எறிந்து உவமை – தேம்பா:3 21/3
பெடை தணர் அன்றில் வாடும் என பெயர்த்து உயிர் நின்ற தேகம் என – தேம்பா:5 133/3
பேதையோ பகை பெயர்த்து அட என அயிர்ப்புற்றான் – தேம்பா:16 14/4
பிணிப்பு_அரும் குணத்தொடு பிணி பெயர்த்து அற – தேம்பா:24 53/1
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3

மேல்


பெயர்தற்கு (1)

நாறிய மணியின் வாய்ந்த நன் முடி பெயர்தற்கு அஞ்சி – தேம்பா:25 18/1

மேல்


பெயர்ந்த (2)

ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1
பின்பு மிக அருள் மூத்தோன் பெயர்ந்த நாடு எ நாடு என்றான் – தேம்பா:20 21/4

மேல்


பெயர்ந்தன (1)

காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1

மேல்


பெயர்ந்து (9)

பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை – தேம்பா:9 88/1
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/3
மாலையில் மாலி பெயர்ந்து அகலாது வதிந்து அவண் நின்று ஒரு நாள் – தேம்பா:15 106/1
பெஞ்சமின் என்னும் தோன்றல் பெயர்ந்து போய் பவள குப்பை – தேம்பா:20 108/2
மஞ்சில் வாழ் உயர் வரை பெயர்ந்து இழிந்த கல் போன்றே – தேம்பா:23 94/4
பிறந்த முன் இடம் பெயர்ந்து வந்து எருசலேம் தன்னை – தேம்பா:25 8/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
தன் பதி பெயர்ந்து வீழும் மீன் குழாத்தின் தன துகள் மணி துகள் சிந்த – தேம்பா:36 112/3

மேல்


பெயர்ந்தே (1)

கழும் திருகு கொம்பு இருவர் கையொடு பெயர்ந்தே
விழுந்து இருவர் வீழ்ந்தனர் உள் வெள்கினர் வெகுண்டார் – தேம்பா:23 53/3,4

மேல்


பெயர்ப்பது (1)

பூ முற்றும் பெயர்ப்பது அரும் பொருள் உனக்கோ ஆயினும் நீ புகழ்ந்த நாடர் – தேம்பா:32 31/2

மேல்


பெயர்ப்பன் (1)

பேய் வளர் வினை எலாம் பெயர்ப்பன் நான் என – தேம்பா:27 54/1

மேல்


பெயர்ப்பு (2)

பின்பு அது வான் அதிசயிப்ப பெயர்ப்பு அரிய மாண்பு அடைந்தார் – தேம்பா:6 23/4
பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4

மேல்


பெயர்வன (1)

பெரு கொடு மிளிர் நகர் பெயர்வன பொழுதே – தேம்பா:2 53/4

மேல்


பெயர்வனோ (1)

பின்பு உற பெயர்வனோ என பெருக்கு அனை – தேம்பா:8 29/3

மேல்


பெயர்வார் (3)

நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
பெயர்வார் நசை உள் பெயரா தொடர்வார் – தேம்பா:30 34/4

மேல்


பெயர்வு (1)

பெயர்வு ஆயின கால் பிழி வாய் மலரே பிளிர சொல்வான் – தேம்பா:9 26/4

மேல்


பெயர (3)

உறை யான் பெயர தகும் ஓர் விதி ஏன் – தேம்பா:5 60/4
பெயர அவர் கவர் வயிர நெடு வரை பிளவ உரம் உழுது எறிகுவர் – தேம்பா:24 40/2
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய – தேம்பா:35 80/2,3

மேல்


பெயரா (6)

பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா
நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/3,4
பேர் ஆழி கடக்கவும் நீ தொழும்பன் எனை துணை கொண்டாய் பெயரா செல்வோய் – தேம்பா:8 8/4
பகைத்து வந்தவன் பழி அறுத்து உன் முடி பெயரா
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/3,4
பெயர்வார் நசை உள் பெயரா தொடர்வார் – தேம்பா:30 34/4
பெற்று ஆயினதே பிரியா அன்போய் பெயரா முன் வந்து – தேம்பா:31 29/3
பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால் – தேம்பா:31 34/2

மேல்


பெயராது (1)

பின்றாத ஓர் நசையால் பெயராது அணுகி – தேம்பா:36 48/1

மேல்


பெயரார் (2)

எழுவார் நணுவார் பெயரார் இனிதே – தேம்பா:11 71/4
அணி கலத்து ஏந்து அடி பெயரார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 142/4

மேல்


பெயரான் (2)

அதுனீசதன் என்னும் அடல் பெயரான்
பொது ஈசர் பிரான் பொர எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 28/3,4
மதியான் எனும் மா பெயரான் வரையாத எண்ணில் – தேம்பா:16 17/3

மேல்


பெயரிய (1)

பெயரிய கல் மிசை பெரும் கல் சேர்த்திய – தேம்பா:10 83/2

மேல்


பெயரினொடும் (1)

பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2

மேல்


பெயரேல் (2)

பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால் – தேம்பா:31 34/2
பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால் – தேம்பா:31 34/2

மேல்


பெயரை (1)

பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/3,4

மேல்


பெயரோன் (1)

அலை கொள் உணர்வோடு அன்பு உணர்ந்தே அருளின் பெயரோன் தனை உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 50/4

மேல்


பெயாது (1)

பிணி வளர் இன்ன தன்மை பின்னர் பெயாது ஆணையாக – தேம்பா:14 120/3

மேல்


பெயும் (1)

மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4

மேல்


பெரிதாய் (1)

பெண்ணே அறியா வளர்த்தேன் பெரிதாய் கணையால் சுடும் என்று – தேம்பா:10 49/3

மேல்


பெரிது (26)

பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/3
பின்று தம் இறையோன் பெரிது ஊட்டியது – தேம்பா:9 43/3
பெற்றம் தேடேன் நம்பிய இம்மை பெரிது உய்க்கும் – தேம்பா:9 68/3
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
பின்னை மறப்பாய் நெஞ்சே என்னா பெரிது ஆர்த்து அழுதாள் – தேம்பா:10 52/4
ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1
பீடை ஆய் உணங்கு அன்னார் வருந்தும் பெற்றி பெரிது எனவே – தேம்பா:10 58/4
பின் அன்ன முகில் உறை பெய் அன்ன சூசை பெரிது அழுது – தேம்பா:10 64/3
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
பிறை நுகர்ந்த இருளொடு மயங்கி அவர் பெரிது உமிழ்ந்த உயிர் அளவதோ – தேம்பா:16 36/4
பின் நாளில் பகைத்தன நாடு ஒருப்பட்டு ஒன்னார் பெரிது உவந்து – தேம்பா:17 36/2
திறத்து தீட்டிய சீர் பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/2
புறத்து போக்கிய புரை பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/4
பின் உள குணுக்கு இனம் பெரிது உதைத்தலின் – தேம்பா:24 14/2
பிரிந்த நாயகன் பெரிது உளைவான் என அழுதாள் – தேம்பா:26 56/4
பெறுதி ஆகம் அறா பெரிது அன்பினாள் – தேம்பா:26 84/1
பிரிந்தன புள்ளின் கானில் பெரிது அழுது இரங்கி தேம்ப – தேம்பா:26 107/3
பெண் நடையால் உளி மயங்கி பெரிது நைந்தாள் – தேம்பா:27 61/4
பிரதம் கொண்ட தீயவர் வைகும் பெரிது ஊழல் – தேம்பா:28 125/3
பேர் ஆழி ஒத்த நகர் புலம்பும் ஓதை பெரிது அன்றோ – தேம்பா:30 11/4
பெண்மை பெரிது ஆய விளக்கு அனையாள் – தேம்பா:30 28/2
பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1
பின் அவற்கே வீட்டில் துணை பெரிது உவப்பீர் இனி என்றான் – தேம்பா:34 35/4
பின்றா அன்பால் யாரும் இரங்க பெரிது ஏங்கி – தேம்பா:34 53/3
பின் நேர் இல்லான் தான் மனு ஆகி பெரிது ஏங்க – தேம்பா:34 54/3
வென்றாய் வென்றாய் நின் அருள் மிக்காய் பெரிது அன்றோ – தேம்பா:35 67/3

மேல்


பெரிதோ (4)

மின்னார் இனிது இசை பாடலில் விளை இன்பு அது பெரிதோ
பொன் ஆர் குழல் புகல் இன்பு அது பெரிதோ கலை புரி நூல் – தேம்பா:2 67/1,2
பொன் ஆர் குழல் புகல் இன்பு அது பெரிதோ கலை புரி நூல் – தேம்பா:2 67/2
சொன்னார் அவர் உரை இன்பு அது பெரிதோ பொழி துளிகள் – தேம்பா:2 67/3
அன்னார் நிறை கொடையால் பொருள் அருள் இன்பு அது பெரிதோ – தேம்பா:2 67/4

மேல்


பெரிய (2)

பெரிய குன்றமோ பேய் அதோ பூதமோ யாதோ – தேம்பா:3 15/1
பெரிய ஆர்கலி மேல் புரண்டால் எனா – தேம்பா:8 92/2

மேல்


பெரியது (2)

பெரியது ஓர் உயிர்ப்பு இட்டனள் பின் தனக்கு – தேம்பா:31 64/2
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4

மேல்


பெரியவர் (1)

பெரியவர் கேண்மை போல் பீடையில் திளைத்து – தேம்பா:15 134/1

மேல்


பெரியார் (1)

பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே – தேம்பா:20 60/3

மேல்


பெரியோன் (1)

பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4

மேல்


பெரு (14)

பெரு கொடு மிளிர் நகர் பெயர்வன பொழுதே – தேம்பா:2 53/4
பெரு வினை உரைக்கிலன் உருகி பேர் உளத்து – தேம்பா:7 75/3
பெரு வினை செய்ய நான் பிரான் உண்பான் எனில் – தேம்பா:9 110/3
புவி கை உண் பெரு கொடு போக காண்பரே – தேம்பா:14 107/4
பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான் – தேம்பா:15 129/2
பேர் நலம் பொறித்த குன்றில் பெரு விளக்கு ஆக பைம்பொன் – தேம்பா:20 112/1
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
பிழையின் வழி வழி துயரின் மலியன பெரு வில் வழி வழி கணை அதன் – தேம்பா:24 42/1
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/3
பெரு கொடு தேவ பாதம் பெற்ற இரபயேல் என்பேன் – தேம்பா:27 74/2
பெண் நலம் கொடியது ஓர் பெரு நஞ்சு ஆகி மேல் – தேம்பா:27 117/3
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
பேர் அயில் ஆணி தன்னால் பெரு மரத்து அறையுண்டு என் செந்நீர் – தேம்பா:35 49/2
பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


பெருக்கமும் (1)

சிதைத்த அலை பெருக்கமும் திளைப்ப கண்டனர் – தேம்பா:14 105/3

மேல்


பெருக்கின் (1)

தான் ஓர் களி பெருக்கின் பலவும் சூசை சாற்றிய பின் – தேம்பா:16 59/1

மேல்


பெருக்கு (5)

பெருக்கு வீங்கிய பெரும் புனல் அலை சுருட்டு அன்ன – தேம்பா:3 13/1
பின்பு உற பெயர்வனோ என பெருக்கு அனை – தேம்பா:8 29/3
பெருக்கு என பெருகும் இன்பு உளம் புரண்டு எனா – தேம்பா:8 31/2
புடம் கொடு கடல் பெருக்கு எடுத்து உள் புக்கு உளான் – தேம்பா:9 89/4
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2

மேல்


பெருக்கு-இடை (1)

பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2

மேல்


பெருக்குள் (2)

வல் இரா கவிழ்ந்து மூழ்க வரை இரா பெருக்குள் மூழ்கா – தேம்பா:14 111/3
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4

மேல்


பெருக்குற்ற (1)

தூற்றினாள் பெருக்குற்ற இன்ப தூய் கடல் அமிழ்ந்தினாளே – தேம்பா:12 98/4

மேல்


பெருக்குற்று (1)

பெய்த கான் மது மழை பெருக்குற்று ஓடிய – தேம்பா:14 85/1

மேல்


பெருக (7)

பிரிந்த கால் ஒலி பெருக ஆங்கு அனைவரும் ஆர்த்தார் – தேம்பா:3 25/4
திறம் கொடு சினமும் ஆசையும் பெருக சேர் இழிவு அறிகுவர் எவரோ – தேம்பா:14 47/4
பேதம் ஒன்று இல நயன் பெருக ஈட்டினார் – தேம்பா:14 79/4
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
பிரிந்த நல் உயிர் பருகும் நஞ்சு அமுது என்பார் பெருக
புரிந்த வெம் துயர் புரி மண இன்பமே என்பார் – தேம்பா:32 102/3,4
கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக
வினை விளை நசை இல நசை விளை செயிர் இல மேவிய மேதை அனந்தம் இலக – தேம்பா:35 79/1,2
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


பெருகல் (1)

பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர – தேம்பா:5 147/2

மேல்


பெருகலின் (1)

இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின்
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில் – தேம்பா:15 156/1,2

மேல்


பெருகலோடு (1)

பிணிப்பு அரிய உடம்பு உயிரை பிரிந்தால் போல் உள் துயரம் பெருகலோடு
தணிப்பு அரிய இ மூவர் தாள் தொழுது அ மூ அரசர் தணந்து நீங்கி – தேம்பா:11 120/2,3

மேல்


பெருகவோ (1)

பெருகவோ ஆற்றவோ ஓர் பேர் உயிர்ப்பு உயிர்த்து சொன்னான் – தேம்பா:35 52/4

மேல்


பெருகாது (1)

எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1

மேல்


பெருகி (13)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி
நிரை கிடந்து எழும் சோலையும் கழனியும் நிறைப்ப – தேம்பா:1 7/1,2
பிணி பழித்து உறு நயம் பெருகி மேல் எழீஇ – தேம்பா:3 46/3
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1
குவட்டு ஆய வெள்ள நிகர் கூர்த்து உவகை பெருகி எழ – தேம்பா:10 14/1
பேர் எழும் ஓதையும் பெருகி மாறும்-ஆல் – தேம்பா:14 104/4
தண் அம் கந்த மலர் முல்லை தடத்தில் பெருகி அ நாளில் – தேம்பா:15 10/3
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி
நின் ஒளி குன்றா நின் மறை குன்றா நினைத்த நின் அருள் தொழில் முடிப்பாய் – தேம்பா:18 42/2,3
பெருகி அழலோடு ஊன் பிளிரும் பிறை கூன் எயிற்று வாய் உருவான் – தேம்பா:23 6/4
பெருகி ஈந்த பிரான் இரந்தான் எனா – தேம்பா:31 79/2
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப – தேம்பா:34 36/2,3
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி – தேம்பா:35 51/1
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி – தேம்பா:36 31/1

மேல்


பெருகிய (1)

பெருகிய துயர் செயும் பிணிகள் ஏது ஐயா – தேம்பா:7 83/2

மேல்


பெருகியது (1)

பிடித்த வஞ்சனால் பெருகியது எங்கணும் மருளே – தேம்பா:5 3/4

மேல்


பெருகியே (1)

பிணி நிறத்து உருத்த துன்பம் பெருகியே முற்றிற்று அம்மா – தேம்பா:7 61/4

மேல்


பெருகு (5)

பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர – தேம்பா:5 147/2
கோடையால் வற்றி பெய் கொண்டலால் பெருகு
ஓடையால் நிகர்த்தன ஓகை சிந்தையான் – தேம்பா:8 36/3,4
பொம்மு அலையின் பெருகு இன்ப புணரியினுள் மூவர் அங்கண் பொலிக மூழ்கி – தேம்பா:11 112/3
பின் நாளும் துணை அற்று பெருகு தயை கடல் அன்னோன் – தேம்பா:30 117/4
பெருகு வாய் புனல் பெற்றியோடு ஓங்கினன் வளனே – தேம்பா:32 15/4

மேல்


பெருகுகின்ற (1)

பெறுவுகின்ற நாம வாகை பெருகுகின்ற வேலினான் – தேம்பா:7 32/1

மேல்


பெருகுதற்கு (1)

பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/4

மேல்


பெருகும் (10)

பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா – தேம்பா:2 20/1
இடித்தன மழை துளி பெருகும் ஆற்றொடும் இணைப்பட நிறைபடும் அருளின் நீத்தம் உள் – தேம்பா:4 26/3
பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
பெருக்கு என பெருகும் இன்பு உளம் புரண்டு எனா – தேம்பா:8 31/2
பால் நெறி பெருகும் இன்ப பரவை நாம் மூழ்கல் தந்து – தேம்பா:9 74/3
பாடினான் வியந்து உளத்தில் பெருகும் இன்ப பரவையில் தான் – தேம்பா:14 91/1
பொய் செல செல்லும் வாயில் பொலிவொடு பெருகும் போல – தேம்பா:21 2/1
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன் – தேம்பா:29 28/1
மருள் விஞ்சி பெருகும் நசை மடு கடந்தான் தவம் மிக்காள் – தேம்பா:34 43/4
பெண் உரு காட்டி உள் பெருகும் ஆண்மையில் – தேம்பா:36 128/1

மேல்


பெருந்தகை (2)

பின் இயல் பொருவா அன்னான் பெருந்தகை இகழ்ந்து பேசும் – தேம்பா:25 61/1
பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4

மேல்


பெரும் (56)

பெற்றி ஆர் குணில் கவண் பெரும் வில் நேமியோர் – தேம்பா:2 34/1
உன்ன_அரும் எழில் நலம் உடை பெரும் கவினார் – தேம்பா:2 51/2
பெருக்கு வீங்கிய பெரும் புனல் அலை சுருட்டு அன்ன – தேம்பா:3 13/1
பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/3
பீள் வளர் பருவத்து எஞ்சா பெரும் துயர் வளர்ந்து மிக்கு ஆய் – தேம்பா:7 62/2
பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/4
புண் அலாம் பெரும் புழை புகுந்த தீ எனா – தேம்பா:7 84/2
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து – தேம்பா:10 76/2
பெயரிய கல் மிசை பெரும் கல் சேர்த்திய – தேம்பா:10 83/2
பெரும் பகை செய்வரை பேணும் மாட்சியார் – தேம்பா:10 89/4
பெற்று முதல் ஈறு இல பெரும் தகையை மண் மேல் – தேம்பா:14 7/2
பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/4
பிடி நலம் தழுவி நீந்தும் பெரும் கரி வரை என்று எண்ணி – தேம்பா:14 114/1
பிரம்பினால் எசித்து நாட்டில் பெரும் துயர் விளைந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/1
பீடை எழுந்து பெரும் படை வாடி அற – தேம்பா:15 65/3
பீள் கடைந்து அழுத்தி பாயும் பெரும் கதிர் சூசை கண்டான் – தேம்பா:16 3/4
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
கடம் புனைந்த வளை உருட்டும் பெரும் சீர் செங்கோல் கடி வளமும் – தேம்பா:17 30/1
பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே – தேம்பா:20 60/3
நகைத்தன தன்மைத்து ஒளித்தனன் என்று நசை கெட பெரும் பகை வீங்கி – தேம்பா:20 76/1
பிணி முகத்து இறைவன் செய்யும் பெரும் பயன் அருளின் நாட்டில் – தேம்பா:20 119/3
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த – தேம்பா:23 10/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
பீடு உடையார் என்று உன்னல் பெரும் புகழ் பெற்ற ஆண்மை – தேம்பா:23 66/3
கலை வல்லார்களும் கடி நிதி திரு கொடு பெரும் கோல் – தேம்பா:23 84/2
மை முகம் புதைத்த பொய் அறம் காட்டல் வடு புகும் பெரும் தடம் என்றான் – தேம்பா:23 98/4
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3
பிரிந்த காலையில் பெரும் துயர் உள்ளி உள் அயர்ந்து – தேம்பா:26 64/3
ஆக்கமாய் பெரும் வீட்டு இன்பம் அண்டம் மேல் விளைக்கும் தானே – தேம்பா:26 111/4
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/3
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2
பேர் இன்பான் உறும் பெரும் பயன் இது என உரைப்பான் – தேம்பா:27 26/4
கனிய சீலமும் காட்டி ஓர் பெரும் விளக்கு ஆனான் – தேம்பா:27 27/4
மேதை வாய் பெரும் சீர் வான் மேல் விளைத்தி மற்று அறிய நானோ – தேம்பா:27 72/4
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
ஆசு எனும் பெரும் கடல் ஆழ்ந்து நீந்தி ஏறினேன் – தேம்பா:27 136/1
தேசு எனும் பெரும் கதிர் செய்து எறித்த சோதியோய் – தேம்பா:27 136/2
மாசு எனும் பெரும் கறை மாறினாய் எனா நினை – தேம்பா:27 136/3
தாசு எனும் பெரும் பெயர் தாங்கி வாழ்த்துவேன் என்றான் – தேம்பா:27 136/4
குரம்பை செய்தான் பெரும் தச்சன் குறை என்பவர் உண்டோ – தேம்பா:28 20/4
எள்ளே வைகும் பெரும் பகை சூழ்ந்து இகல் செய் முறை அரிதே – தேம்பா:28 23/2
பின்னே துடரா காலம் இலை பெரும் புண் நீர் ஒழுக – தேம்பா:28 32/3
நெடிது அழுங்கி பெரும் கள்வன் நீதி திறத்து இறந்து என்ன – தேம்பா:29 76/1
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2
போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2
வாள் எழுந்த புழை புழுங்கும் பெரும் புண் ஆறி மகிழ்வதற்கு எ – தேம்பா:30 16/3
அன்பு உகுக்கும் கண்ணீரே அன்பிற்கு ஆற்றா பெரும் தளை என்று – தேம்பா:30 17/1
வினை கெட பெரும் வெறுக்கையர் பொழி நிதி குப்பை – தேம்பா:32 16/1
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4
பொருள் ஈன்ற பெரும் செல்வ பொலிவு ஒழிக்கும் வளம் புணர புகன்ற நாடு – தேம்பா:32 24/1
பின்னை பற்றி நீ தருக என பெரும் தவன் தொழுதான் – தேம்பா:32 106/4
பின் உரைப்பது எவன் உண்டோ பெரும் தவரே என்றான் சூழ் – தேம்பா:34 44/3
பின்றையும் உள பல பெரும் படைக்கலம் – தேம்பா:35 12/2
தேன் நலம் ஒழித்த பெரும் இன்பம் முனர் செல்ல – தேம்பா:35 27/2

மேல்


பெருமான் (3)

பேர்ந்த தன் பெருமான் அடை பிழை வான் – தேம்பா:13 33/1
பின்று இன்று ஆம் தொழில் பேசு-மின் என்றனன் பெருமான் – தேம்பா:25 30/4
தன் நெஞ்சு ஒப்ப தந்து ஓம்பும் தயை பெருமான்
நின் நெஞ்சு ஒப்ப நிறுத்தினையேல் காட்டு என்றான் – தேம்பா:31 40/3,4

மேல்


பெருமை (2)

சேமம் சால் திறத்து நாதன் சிறுமையின் பெருமை காட்ட – தேம்பா:17 15/1
பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால் – தேம்பா:31 34/2

மேல்


பெருமையும் (2)

பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும் – தேம்பா:23 96/1
மாட்சியும் பெருமையும் வழங்க கேட்டியால் – தேம்பா:25 46/4

மேல்


பெருமையோர் (1)

பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1

மேல்


பெல (1)

பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2

மேல்


பெற்சமித்தார் (1)

கொம்பு அதின் இலைகள் போல குழைந்த பெற்சமித்தார் அங்கண் – தேம்பா:25 64/3

மேல்


பெற்ற (17)

தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/2
பெற்ற ஆறு உரைத்து அதற்கு பிரியாத ஓர் கைம்மாறும் – தேம்பா:6 7/3
வையத்தார் வானகத்தார் வணங்குகின்ற வரம் பெற்ற மதி வல்லோனே – தேம்பா:8 3/1
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
ஆய் மணி பெயர் பெற்ற இ கல் ஆசை கொண்டு இங்கண் சேயாய் – தேம்பா:9 121/3
பேர் அணி அரணம் ஆக பெற்ற நல் வினை இலார்க்கே – தேம்பா:14 110/4
பீடு உடையார் என்று உன்னல் பெரும் புகழ் பெற்ற ஆண்மை – தேம்பா:23 66/3
பெற்றியே பெறும் ஓடையின் பெற்ற நாள் – தேம்பா:26 27/2
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/3
பெரு கொடு தேவ பாதம் பெற்ற இரபயேல் என்பேன் – தேம்பா:27 74/2
பெற்ற இ பிறப்பின் கொடை எ பிறப்பு – தேம்பா:27 81/2
பெற்று எலாம் வெறுத்தனன் பீலி பெற்ற பாணியான் – தேம்பா:27 129/4
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ – தேம்பா:28 9/3
பெற்ற நூல் தெளியா நீரார் பிதற்றலின் மூன்றாம் நாளில் – தேம்பா:31 83/2
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2
வான் செய்த உவகை பெற்றனம் உன்னை மன்னன் ஆ பெற்ற நாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/4

மேல்


பெற்றத்தால் (1)

பெற்றத்தால் இதோ கெட்டோம் அந்தோ என்று பின் தாம் நச்சு உயிர் பொன்றாது என்றும் வேவார் – தேம்பா:11 55/4

மேல்


பெற்றது (1)

அற துணை பெற்றால் பெற்றது அழிவு உண்டோ இடையில் என்றான் – தேம்பா:17 25/4

மேல்


பெற்றம் (1)

பெற்றம் தேடேன் நம்பிய இம்மை பெரிது உய்க்கும் – தேம்பா:9 68/3

மேல்


பெற்றமையால் (1)

பெற்றான் விரி பூ நிழல் பெற்றமையால் – தேம்பா:36 57/4

மேல்


பெற்றமோ (1)

பிரிந்த கன்றினை நேடிய பெற்றமோ
எரிந்த கூழ் உயிர் என்று இயை மாரியோ – தேம்பா:26 35/1,2

மேல்


பெற்றவர் (1)

பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/3

மேல்


பெற்றவன் (1)

மீன் ஆர் வானம் பெற்றவன் ஓது விதி பெற்று – தேம்பா:4 47/1

மேல்


பெற்றனம் (3)

பினை அது இன்று காண பெற்றனம் என்று சூசை – தேம்பா:12 27/3
தான் செய்த தவம் செய் அரசு இதோ நாமே தவ பயன் பெற்றனம் என்பார் – தேம்பா:36 116/1
வான் செய்த உவகை பெற்றனம் உன்னை மன்னன் ஆ பெற்ற நாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/4

மேல்


பெற்றனரேல் (1)

நான் செயும் நல் அருள் பெற்றனரேல் அவர் நலம் நிற்பதுவோ அரிது என்ன – தேம்பா:32 39/3

மேல்


பெற்றனன் (1)

பெற்றியே உன்னால் பெற்றனன் இதற்கு மாறு உளதோ – தேம்பா:32 17/4

மேல்


பெற்றனை (1)

ஊன் செய்த பிறப்பில் உரு இல வானோர்க்கு உயர் பயன் பெற்றனை என்பார் – தேம்பா:36 116/3

மேல்


பெற்றாம் (1)

கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2

மேல்


பெற்றார் (1)

பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4

மேல்


பெற்றால் (1)

அற துணை பெற்றால் பெற்றது அழிவு உண்டோ இடையில் என்றான் – தேம்பா:17 25/4

மேல்


பெற்றான் (1)

பெற்றான் விரி பூ நிழல் பெற்றமையால் – தேம்பா:36 57/4

மேல்


பெற்றி (8)

பெற்றி ஆர் குணில் கவண் பெரும் வில் நேமியோர் – தேம்பா:2 34/1
பெற ஆவிய பெற்றி அதே பெறுவாய் – தேம்பா:5 109/4
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
பீடை ஆய் உணங்கு அன்னார் வருந்தும் பெற்றி பெரிது எனவே – தேம்பா:10 58/4
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/2
பிணத்து இனங்களை நடுக்குறும் பெற்றி மா தவனும் – தேம்பா:11 95/1
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4

மேல்


பெற்றியார் (1)

பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/4

மேல்


பெற்றியால் (5)

சங்கை அம் பெற்றியால் தவிக்கும் என் உளம் – தேம்பா:9 109/2
பேறு எலாம் கடந்த செல்வ பெற்றியால் இமிழின் கொள்வான் – தேம்பா:9 123/4
பிறங்கு ஒள் ஈடு உறு பெற்றியால்
புறம் கொளீஇ பொதிர் யாவரும் – தேம்பா:27 140/2,3
பின்பு அருந்திய காட்சியின் பெற்றியால்
இன்பு அருந்தலில் எல்லை ஒன்று இல்லை-ஆல் – தேம்பா:36 1/3,4
பின் தவழ் அணி கொடு வியவர் பெற்றியால்
பொன் தவழ் பாவைகள் போற்றி நின்றவே – தேம்பா:36 124/3,4

மேல்


பெற்றியான் (1)

பேது இலா மறத்தொடு பகைக்கும் பெற்றியான் – தேம்பா:29 62/4

மேல்


பெற்றியின் (2)

பேர் அணிக்கு இரு தலைவரின் பெற்றியின் தோன்றி – தேம்பா:11 91/2
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி – தேம்பா:30 70/3

மேல்


பெற்றியும் (1)

பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ – தேம்பா:30 138/1

மேல்


பெற்றியே (5)

பிணி வருந்து உயிர் பேணிய பெற்றியே
பணிவு_அரும் கலையோர் அடை பான்மையோ – தேம்பா:25 93/3,4
பெற்றியே பெறும் ஓடையின் பெற்ற நாள் – தேம்பா:26 27/2
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு – தேம்பா:26 66/3
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4
பெற்றியே உன்னால் பெற்றனன் இதற்கு மாறு உளதோ – தேம்பா:32 17/4

மேல்


பெற்றியை (2)

பிறங்கும் கதிர் வாழும் பெற்றியை கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 59/4
பின் நாள் ஆயின பெற்றியை எண்ணி – தேம்பா:25 20/3

மேல்


பெற்றியோடு (2)

பின்னை பேர்கில பெற்றியோடு என் மகன் – தேம்பா:26 85/3
பெருகு வாய் புனல் பெற்றியோடு ஓங்கினன் வளனே – தேம்பா:32 15/4

மேல்


பெற்றிலர் (1)

பேட்டு வீடு அவர் பெற்றிலர் ஆயினும் – தேம்பா:34 26/3

மேல்


பெற்று (26)

பெற்று அறம் அணிந்த நல்லோய் பிறர் மனை விளைந்த செம் தீ – தேம்பா:4 37/1
மீன் ஆர் வானம் பெற்றவன் ஓது விதி பெற்று
தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/1,2
ஊன் ஆர் காயம் பெற்று இவன் உவவோடு உயர் மற்ற – தேம்பா:4 47/3
வான் ஆர் மானம் பெற்று அறம் ஒன்றாய் வனைகின்றான் – தேம்பா:4 47/4
வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4
பேய் செய் சிறை நீத்து அருள் பெற்று உடல் ஆம் – தேம்பா:5 70/2
பின்று அனன் பின்றா துன்பம் பெற்று அழுது உரைப்பன் மீண்டே – தேம்பா:7 66/4
தூய் மணி பெயர் பெற்று அஃகா துளங்கு உடு புறத்து நீக்கி – தேம்பா:9 121/1
தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
பெற்று முதல் ஈறு இல பெரும் தகையை மண் மேல் – தேம்பா:14 7/2
நாமம் சால் வழங்க தோல்வி நவை பெறா வரம் பெற்று உற்றான் – தேம்பா:17 15/4
பேற்சபை என்னும் கானம் பெற்று உளம் தளரா புக்கார் – தேம்பா:19 6/4
பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 83/2
மன் வல தொழிலோன் உன்னால் வரிசை பெற்று உய்வான் என்றான் – தேம்பா:23 65/4
பேர் எழும் தயை பெற்று உனை சேர்ந்தனர் – தேம்பா:25 92/3
பெற்று எலாம் வெறுத்தனன் பீலி பெற்ற பாணியான் – தேம்பா:27 129/4
பேய் அளித்த மால் இருள் பெற்று அறா செருக்கு உறீஇ – தேம்பா:27 134/2
சுருதி நூல் உயிர் பெற்று அன்ன சுடர் தவத்து உணர்வின் மிக்கோய் – தேம்பா:28 7/1
தன் செய்கை நெடு நாளும் தாம் முடிப்ப வரம் பெற்று
வில் செய்கை அமர் பூட்டி விண்ணவரை புண்படுத்தி – தேம்பா:28 77/2,3
கேழ் வரு முடியும் பெற்று கெழும் விளக்கு எவர்க்கும் ஆனான் – தேம்பா:29 84/4
பின் உயிர் அளிக்கும்-கால் பெற்று அலாது எனக்கு – தேம்பா:30 114/3
பெற்று ஆயினதே பிரியா அன்போய் பெயரா முன் வந்து – தேம்பா:31 29/3
வான் நலம் கொள் படம் உயிர் பெற்று என்ன வளர் கல்லியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/2
மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க – தேம்பா:36 129/2

மேல்


பெற்றேன் (1)

பன்னலால் நிகரா வண்ணம் பயன் உன்னால் பெற்றேன் நானே – தேம்பா:34 18/1

மேல்


பெற்றோரே (1)

மால் நகத்தே பெற்றோரே வம்-மின் என்னா வர கடலில் மூழ்கு உவப்பின் தொழுவார் நல்லோர் – தேம்பா:11 53/4

மேல்


பெற (24)

பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/2
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3
வாயினால் நவிலா கோன்மை வரம் பெற அளிப்பேன் என்றான் – தேம்பா:3 38/4
பேர் படைத்தன வரம் பெற தந்து ஆயினான் – தேம்பா:5 51/3
பெற ஆவிய பெற்றி அதே பெறுவாய் – தேம்பா:5 109/4
அறத்தின் இயல் மாண்பு உரிமை பெற தகவர் புக்கு உறைவார் – தேம்பா:5 150/4
பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
பார் பெற ஆசையானும் பானு முன் பனியின் நீங்கும் – தேம்பா:15 46/1
சீர் பெற ஆசையானும் செகுத்து உயிர் வித்தி கொள்ளும் – தேம்பா:15 46/2
பேர் பெற ஆசையானும் பிறர்க்கு யான் செரு போர் செய்யேன் – தேம்பா:15 46/3
போர் பெற நாதன் வேண்டி பொறுக்கவும் செய்யேன் என்பாய் – தேம்பா:15 46/4
வவ்விய நெறி விடா மனம் நிலை பெற
நவ்விய முகத்து உறை நாதன் வேண்டினான் – தேம்பா:20 131/2,3
தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/3
பிரிந்தது ஓர் நிலம் பெற கொடும் போர் முகத்து இறப்ப – தேம்பா:25 36/1
பேர்ந்த பேர் உயிரை பெற ஒல்கி நோய் – தேம்பா:26 147/1
வல் வினை உலகம் யாவும் வளம் பெற பயத்தது அன்றோ – தேம்பா:29 120/3
கண் முழுது உடல் பெற கலாப மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 57/3
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி – தேம்பா:30 70/3
வாழ் யாவரும் வளம் பெற தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:31 1/2
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/4
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை – தேம்பா:34 55/2
பின்பிற்கு உண்டோ மானிடர் ஆசை பெற என்பார் – தேம்பா:34 58/4

மேல்


பெறல் (6)

கள்வு ஆய் களி நாம் பெறல் என் களவை – தேம்பா:5 98/2
பெறல் ஆக எனக்கு ஒரு பேறு உளதோ – தேம்பா:5 104/2
மெய் திறத்து இறைஞ்சி அன்னான் விரி நிழல் பெறல் நன்று என்றான் – தேம்பா:15 52/4
வில் பட வழங்கி வளம் பெறல் அரிய வினை என அதிட்டனும் கூற – தேம்பா:20 81/2
பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4

மேல்


பெறலால் (1)

நனை வரும் இரண்டு பெயர் வனைவு அரும் மணம் பெறலால்
புனைவு அரும் அநந்தம் உறீஇ அனைவரும் மகிழ்ந்தனரே – தேம்பா:5 159/3,4

மேல்


பெறலும் (1)

பின்பு அவன் குரு துணை பெறலும் நேடவோ – தேம்பா:26 125/4

மேல்


பெறவே (2)

பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4
சென்றனர் சீர் பெறவே – தேம்பா:28 146/4

மேல்


பெறவோ (1)

பின்னும் உயிர் காவலன் ஆர் பெறவோ – தேம்பா:5 59/4

மேல்


பெறற்கு (1)

பேர் மரத்து இறத்தல் வேண்டு என்று அதுவே பெறற்கு_அரும் நலம் தனக்கு என நோய் – தேம்பா:34 51/2

மேல்


பெறற்கு_அரும் (1)

பேர் மரத்து இறத்தல் வேண்டு என்று அதுவே பெறற்கு_அரும் நலம் தனக்கு என நோய் – தேம்பா:34 51/2

மேல்


பெறா (3)

நின்று அரும் துணை பெறா நீக்கி கான்-இடை – தேம்பா:7 89/3
நாமம் சால் வழங்க தோல்வி நவை பெறா வரம் பெற்று உற்றான் – தேம்பா:17 15/4
நால் கடல் கவியின் பாடல் நயம் பெறா கேட்ட கோகோ – தேம்பா:25 69/1

மேல்


பெறாது (1)

தாய் எழுந்து வரம் தரு கை பெறாது
ஆய் எழுந்த வியப்பில் அனைவரும் – தேம்பா:17 46/1,2

மேல்


பெறின் (1)

பிறந்தனர் ஓர்ந்து பெறின்
துறந்தனர் துஞ்சுளி வான் – தேம்பா:28 145/2,3

மேல்


பெறு (6)

தகல் பெறு கருப்பம் ஆகி தவன்ற வெண் திங்கள் ஆறு ஆய் – தேம்பா:7 14/2
பகல் பெறு கன்னியாய் நீ பழுது இலா சிறுவன் ஈனல் – தேம்பா:7 14/3
இகல் பெறு வினை என்றாலும் இறையவற்கு எளியது அன்றோ – தேம்பா:7 14/4
கன்னியாய் மகன் பெறு மாட்சி காட்டுமே – தேம்பா:12 30/4
பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான் – தேம்பா:15 129/2
கரை இல படர் கடலே கதி உயிர் பெறு கரையே – தேம்பா:15 184/2

மேல்


பெறுதல் (2)

மய்யல் அற்று அழிவு_இல் கன்னி மைந்தனை பெறுதல் ஏது என்று – தேம்பா:7 12/2
அசைவு அட்டு நிலை பெறுதல் அன்ன என்றான் மறை வடிவோன் – தேம்பா:20 26/4

மேல்


பெறுதி (1)

பெறுதி ஆகம் அறா பெரிது அன்பினாள் – தேம்பா:26 84/1

மேல்


பெறும் (20)

பின் பட்டனன் வான் பெறும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 101/4
பிணித்து ஆக நசையொடு நான் பெறும் வயது ஓர் ஈர் ஆறு – தேம்பா:6 20/2
மகன் பெறும் வயது முற்றி மைமை ஆம் எலிசபெற்கும் – தேம்பா:7 14/1
தாய் பெறும் தனயனை மறந்த தன்மையால் – தேம்பா:7 94/1
நீய் பெறும் அன்பு அருள் நிகழ்த்திலாய் ஐயா – தேம்பா:7 94/2
தீய் பெறும் வளைத்த வில் நிமிரும் சீர்மையால் – தேம்பா:7 94/3
நோய் பெறும் கருத்து அற நுதலின் தீது அதோ – தேம்பா:7 94/4
சூர் விளைந்த பிணி இன்றி சூல் கன்னி பெறும் தேவ தோன்றல் தானே – தேம்பா:8 4/3
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/2
பின் நாள் பெறும் தம் தலை மகரை பிறழாமையின் நேர்ந்து அவர் மீட்பது – தேம்பா:12 3/2
மண் புடை வான மன்னனை வணங்கி வளம் பெறும் பசிய பொன் கோயில் – தேம்பா:12 60/1
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2
பெற்றியே பெறும் ஓடையின் பெற்ற நாள் – தேம்பா:26 27/2
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2
பேர் திறத்து இணங்கி வாழ்த்தி பெறும் வினை களைக என்ன – தேம்பா:27 77/2
பின் பிறந்திலர் முன் பெறும் தீவினை – தேம்பா:27 84/2
பேய் துணையும் அன்றி நலம் பெறும் துணை அற்று இருப்பு அரிதே – தேம்பா:28 83/4
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/4
மன் உயிர் பெறும் கதி வானில் வந்து உறீஇ – தேம்பா:34 8/3

மேல்


பெறுமாம் (1)

பிரிந்த போது நசை பெறுமாம் என்பார் – தேம்பா:26 176/2

மேல்


பெறுமான (1)

பெறுமான மணி புனல் சேர் பேர்சிய நாடு ஆண்டு அருளை பிளிர்ந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/2

மேல்


பெறுவதும் (1)

பின்னை ஓர் துணை பெறுவதும் வேண்டுமோ மகனே – தேம்பா:26 73/4

மேல்


பெறுவள் (1)

பொய் அற்று ஆரணத்தோரும் புகன்றபடி பெறுவள் என் அ பொருவு_இல் வாய்ந்த – தேம்பா:8 3/3

மேல்


பெறுவாய் (1)

பெற ஆவிய பெற்றி அதே பெறுவாய் – தேம்பா:5 109/4

மேல்


பெறுவார் (2)

பிரிவார் தமில் நெரிவார் கறை பிளிர்வார் வதை பெறுவார்
முரிவார் அலை புகுவார் உளம் முனிவார் துயர் முதிர்வார் – தேம்பா:14 52/1,2
தனி யார் வினை வென்று தகை பெறுவார்
கனி ஆரும் இ நாடு எரி காயும் என்பார் – தேம்பா:30 32/3,4

மேல்


பெறுவாள் (1)

பேர் உலகு உவப்ப கன்னி பெயர்கிலள் பெறுவாள் ஆகில் – தேம்பா:7 72/2

மேல்


பெறுவான் (1)

மன் பட்ட மணம் பெறுவான் முதலோன் – தேம்பா:5 101/2

மேல்


பெறுவுகின்ற (2)

பீள் இதே வியப்ப வீடு பெறுவுகின்ற நாமுமே – தேம்பா:7 31/4
பெறுவுகின்ற நாம வாகை பெருகுகின்ற வேலினான் – தேம்பா:7 32/1

மேல்