பூ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 152
பூ-இடை 7
பூ_நிழற்கு 1
பூ_மழை 2
பூ_மழையை 1
பூ_மாதே 1
பூ_மாரி 1
பூ_வனத்தில் 1
பூ_வனத்து 1
பூ_வனம் 1
பூ_உலகு 1
பூக 1
பூகதர் 1
பூகம் 1
பூகமும் 1
பூங்கா 5
பூங்காவில் 1
பூங்காவும் 1
பூங்கொடி 1
பூங்கொடியாய் 1
பூசணம் 1
பூசத்தியில் 1
பூசல் 7
பூசவே 1
பூசனை 2
பூசி 4
பூசிடவும் 1
பூசு 1
பூசை 14
பூட்கையும் 1
பூட்சி 3
பூட்சியால் 1
பூட்சியின் 1
பூட்சியை 1
பூட்சியோடு 1
பூட்டி 13
பூட்டிய 16
பூட்டினார் 1
பூட்டு 2
பூட்டும் 1
பூட்டையில் 1
பூண் 36
பூண்-மின் 1
பூண்-மினே 1
பூண்-இடை 1
பூண்களும் 2
பூண்ட 18
பூண்டதே 1
பூண்டனள் 1
பூண்டாய் 1
பூண்டாள் 1
பூண்டான் 1
பூண்டியோ 1
பூண்டீர் 1
பூண்டு 12
பூண்டோய் 2
பூண்டோன் 1
பூண்பல் 1
பூண 1
பூணல் 1
பூணினாய் 1
பூணினாள் 1
பூணும் 1
பூணொடு 1
பூத்த 29
பூத்தது 6
பூத்தமையால் 1
பூத்தல் 1
பூத்தலும் 1
பூத்தவர் 1
பூத்தன 3
பூத்தான் 1
பூத்திடவோ 1
பூத்திபாற்கு 1
பூத்திபான் 2
பூத்து 24
பூதம் 1
பூதமே 1
பூதமோ 1
பூதல 1
பூதலத்தில் 2
பூதலத்து 1
பூதலம் 2
பூதி 3
பூதி-தன் 1
பூதியில் 3
பூதியும் 1
பூதியுள் 1
பூப்ப 11
பூப்பான் 1
பூபதியே 1
பூம் 149
பூமலி 1
பூமலிந்த 1
பூமலிந்து 1
பூமனும் 1
பூமான் 1
பூமானும் 1
பூமி 2
பூமியும் 1
பூரண 3
பூரணம் 1
பூரணமாய் 1
பூரணனே 1
பூரி 2
பூரியர் 5
பூரியர்-கணும் 1
பூரியர்க்கும் 1
பூரியராய் 1
பூரியார் 2
பூரியை 1
பூவலில் 1
பூவனத்தில் 2
பூவாய் 1
பூவிய 1
பூவியம் 1
பூவில் 7
பூவின் 2
பூவினுள் 1
பூவும் 7
பூவுலகு 1
பூவே 2
பூவை 2
பூவையும் 1
பூவொடு 1
பூவோ 2
பூவோடு 1
பூழி 2
பூழியா 1
பூளை 1
பூளையின் 2

பூ (152)

பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த – தேம்பா:0 2/3
பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த – தேம்பா:0 2/3
வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ
ஆரியனூரில் தேம்பாவணி என பிணித்தல் செய்வாம் – தேம்பா:0 13/3,4
குழலில் பூ சிறைபடுத்தும் கோதையார் – தேம்பா:1 28/2
பூ மலர் பொழில் தழீஇ பொலிந்த பொற்பு எழும் – தேம்பா:1 36/3
பல் நிறத்து அலர்ந்த பூ படர்ந்த கா-இடை – தேம்பா:1 51/2
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
பூ_உலகு இயல்பு அன்று அம் பொன் பொலி மணி நகரம் பொன் ஆர் – தேம்பா:2 8/1
ஓவல் இற்ற எழில் பூ_மாதே உவந்த நாள் செறிந்த கற்றை – தேம்பா:2 11/1
பூ_மழை திரளும் நாறிய கலவை பொழிதர கமழும் நீர் துவலை – தேம்பா:2 48/1
பூ வீற்று உறை நகர் ஆங்கு இரு பொழுது ஆயின இனிதால் – தேம்பா:2 65/4
பூ நாணுப மது ஆர் அருள் புயல் நாணுப கொடைகள் – தேம்பா:2 69/2
கான் முகம் புதைத்து அவிழ் கமல பூ என – தேம்பா:3 52/2
வாடா அருள் மகன் என்று அம் பூ_மாரி வழங்கிற்றே – தேம்பா:3 57/4
வை வாய் மணி ஆழி இட்டு பைம் பூ மலர் கிடத்தி – தேம்பா:3 60/3
புதி முகத்து அலர் பூ அணி சாயலார் – தேம்பா:4 19/2
பூ முயங்கு புலம் தரு நீழல் கீழ் – தேம்பா:4 23/3
செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி – தேம்பா:4 31/3
கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/4
ஆசு அடை பூ_வனத்து உன்னை அமலன் எனக்கு அளித்ததனால் – தேம்பா:6 19/1
போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/3
பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1
பொன்றா மணமும் தேன் திரளும் பொழி பூ_மழையை பொழிந்து ஆசி – தேம்பா:6 57/3
தெண் படு மது பூ வாகை சேர்த்த நல் துணைவனோடு – தேம்பா:7 2/2
மன்று பூ வழங்கும் மாரி மட்டு இனத்து இறக்கிய – தேம்பா:7 43/2
மடு கொடு எங்கணும் பூ மலர் வண்ணமே – தேம்பா:7 47/3
மீன் வளர் கண்ணின் நல்லாள் விளைந்த தன் கன்னி அம் பூ
கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/3,4
இலை புறம் கண்ட பைம் பூ இரும் கொடி வாட நொந்து – தேம்பா:7 73/3
வால் அரும்பு வாய் அரும்ப அரும்பு அரும் பூ வாகையினான் மகிழ வானோர் – தேம்பா:8 6/3
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
வாழி முகிண்டு இல பூ அனை கன்னிய மாதரை ஆள் அரசே – தேம்பா:8 77/3
வண்ண பூ மழை வானவர் வாரியே – தேம்பா:8 93/4
மேலின் ஆர் வாசமே வீசு பூ விள்ளும் ஓர் – தேம்பா:9 6/1
மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும் – தேம்பா:9 7/1
குன்றா மென் தாது ஊறிய தீம் தேன் கொடு பைம் பூ
பொன்றா அன்பால் விண் மழை போல பொழிகின்றார் – தேம்பா:9 69/3,4
கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை – தேம்பா:9 75/1
வருந்து பூ எழ செயும் வளப்பு எவன்-கொலோ – தேம்பா:9 104/4
பூ முழுது ஒழி நகை புரிதல் கண்டதேல் – தேம்பா:9 106/3
பூ முயங்கிய பால் ஆவி பூம் துகில் வனைந்திட்டாளே – தேம்பா:9 131/4
தூம நல் புகைகள் சூட்டி துளித்த தேன் சினை கொள் பைம் பூ
தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில் – தேம்பா:9 132/1,2
கானே உமிழ் பூ கணையாய் கழையே தனுவாய் உருவம் – தேம்பா:10 51/2
பொதிர் செய் மாட்சி கொண்டு உயர்ந்த பூ எலாம் – தேம்பா:10 103/1
பொதிர் கொள் பூ மணம் போல் மகவு ஈன்றனள் – தேம்பா:10 110/1
ஆம்பலம் கிளர் பூ இரும் சினையாக நின்றன மா தவன் – தேம்பா:10 133/2
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/3
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/3
சிலர் பூ அணி சீறடி சூடுவரே – தேம்பா:11 75/3
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
எல்லை தாராய் ஏந்திய எந்தை தொழ அம் பூ
வில்லை தாராய் வேய்ந்தனன் அன்பு ஆர் விதி சொல்வான் – தேம்பா:11 80/3,4
பூ உலகும் களி கூர புகலா பூம் கரத்து ஆசி புரிதலோடு – தேம்பா:11 115/2
பூங்கொடியாய் அழிவு இன்றி பூ அனைய மகவு ஈன்ற பொருவு_இல் தாயும் – தேம்பா:11 119/2
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ
உடுத்த வண்ணத்து உள் உள பேர் உவகை பொறித்த முகத்து உலகம் – தேம்பா:12 9/2,3
கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/2
நீழ் கிளர் மலரின் தண் பூ நிழல் கிளர் கொம்பில் புல்லி – தேம்பா:12 23/1
சென்னி ஆர் இள மது திருந்தும் பூ மலர் – தேம்பா:12 30/1
கேழ்த்த பூ வயல் கிழிபட சிலர் அவண் கீறி – தேம்பா:12 49/1
கொங்கு அடரும் பூ மழையும் பா மழையும் கூர்ப்ப – தேம்பா:12 84/1
களி முகத்தின் இவை ஆகி பைம் பூ மேய்ந்த கனல் ஒப்ப – தேம்பா:13 1/1
பூம் தாம கொம்பு அனையாள் பூத்த பைம் பூ முகை முகத்தில் – தேம்பா:13 2/1
மஞ்சு பதி கொண்ட மலை ஒத்த பைம் பூ மணி புகை சூழ் – தேம்பா:13 3/2
ஆடினான் அழும் கண்ணீர் ஆட்டி தேம் பூ அடி தொழுதான் – தேம்பா:14 91/2
ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும் – தேம்பா:14 93/3
சீர் ஆரும் மணி இனமும் பைம் பூ மு பால் திளை இனமும் – தேம்பா:14 94/1
நீர் ஆரும் பூ உலகின் செல்வம் கூறும் நிலை இலதே – தேம்பா:14 94/4
வாமம் சால் பொறித்த பைம் பூ மலர் அடி வணங்கி உள்ளத்து – தேம்பா:15 181/3
நனை அம் திரு அடி நான் பிரியா வாழ்க நறும் பைம் பூ
அனை அம் கதிர் மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி தொழுதான் – தேம்பா:16 58/3,4
பூ மொழி தும்பியும் மருளி பொங்கு ஒலி – தேம்பா:17 4/3
பொதிர் சூழும் பின் இரவில் இன்பத்து அன்னாள் பூ மடி மேல் – தேம்பா:17 34/3
ஆங்கு நான நெய் பூ அளகம் கெட – தேம்பா:17 44/1
பொருந்தி கை கொடை உய்த்து அவர் பூ முகம் – தேம்பா:17 48/2
கா-இடை அழ அம் பூ கடி மலர் தவழ் யாறு – தேம்பா:19 5/2
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி – தேம்பா:20 33/2
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/2
சேட்டு இளம் சினைகள்-தோறும் திரு மணி சாயல் பைம் பூ
வேட்டு இளம் விழிகள் விண்ட இளம் தரு நடுவில் கண்டான் – தேம்பா:20 38/3,4
மீன் நிறத்து அலர்ந்த பைம் பூ விரை நிறத்து ஒழுக தீம் தேன் – தேம்பா:20 39/1
பூ மலிந்து பொழில் கணின் மேய்ந்த ஏழ் – தேம்பா:20 91/1
பால் வழி நுரை அம் பைம் பூ பழித்த பொன் துகிலை போர்த்து – தேம்பா:20 97/3
பொறி பட்டால் அலர் பூ நையும் போல் உளம் அழுங்க வாடி – தேம்பா:20 107/2
வில் கலத்தில் ஒளிர் பூ விரி தாது – தேம்பா:21 18/3
இடை ஆயின பல பூ முகை இனம் நக்கு என மலர – தேம்பா:21 31/3
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4
கடி வைத்தன பூ மலர் கான்ற மது – தேம்பா:22 7/2
சோலையின் நிழல் வாய் அன்பு துளிர்த்த பூ முகத்தின் நாதன் – தேம்பா:22 17/1
நல் முகம் புதைத்த மீன் போல் நறை முகத்து அலர்ந்த பைம் பூ
தன் முகம் புதைத்த பாலால் தயங்கும் ஓர் மரமே அங்கண் – தேம்பா:22 18/2,3
பூ மலி நடுக்கின் கூச புதவு ஒழிந்தன போர் ஓர்ந்தே – தேம்பா:24 1/4
சொரிந்த பூ முக தோன்றலை வேண்டினான் – தேம்பா:24 60/4
பாயா வேங்கையை என்புளி பைம் பூ
வீயா புண்டரிகம் என எண்ணல் – தேம்பா:25 28/1,2
தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ – தேம்பா:26 13/2
பூ புரி எயில் நலம் பொலிய நோக்கினார் – தேம்பா:26 23/4
கோடு இழந்த பூ குழைந்து என நசை கொடு குழையேல் – தேம்பா:26 68/2
தேன் கலந்த பூ மலர்தலும் செழும் சிறை புடைத்து – தேம்பா:26 71/2
முருகு தேனொடும் முற்று அலர் பூ வனம் – தேம்பா:26 89/3
பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம் – தேம்பா:26 94/1
பேர்ந்த பூ கரையின் மேல் வாடும் பொற்றியால் – தேம்பா:26 120/1
நறவினால் அலர்ந்த பூ முறுக்கி நைந்து என – தேம்பா:26 121/3
மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/4
பூ-இடை புதி மது பூத்த பூ என – தேம்பா:27 3/1
மணி தகு மலர் பூ வாச மது நலம் பொழியும் ஆறும் – தேம்பா:27 15/2
விடும் சொல் பூ என விள்ளிய நய முகத்து அருளே – தேம்பா:27 22/3
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
பூ முற்று முகத்து ஆர்வம் புனை நெஞ்சான் என்ற அசரீயன் – தேம்பா:27 45/1
மரு கொடு மலர்ந்த பூ போல் வளர் அருள் கொடையின் பாலால் – தேம்பா:27 74/3
கான் ஆர் கொடி மேல் பூ அனைய கரத்தில் பொலிந்த திருமகனும் – தேம்பா:27 128/1
உலை வளர் அழல் முன் பைம் பூ உலந்து என மனதில் சோர – தேம்பா:28 4/3
படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
மது கலத்து அலர் பூ வாயான் வழிந்த தேன் ஒத்த சொல்லால் – தேம்பா:28 127/1
சுழல் தர புகைகள் நாறும் தூய் மலர் தவிசில் தேம் பூ
நிழல் தர தொடலை கூந்தல் நீர்மையார் தோள் மேல் துஞ்சி – தேம்பா:28 133/1,2
கலம் புரி பைம் பூ மூழ்கி கதிர்த்த பொன் குன்றின் மார்போய் – தேம்பா:28 154/4
விள்ளிய புது தேன் பைம் பூ விரும்பி நல் கனி நீத்து அன்ன – தேம்பா:29 4/1
பூ அகல் மாலையோடு ஊக்கம் பூண்டு கோல் – தேம்பா:29 32/1
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
பூ நக புள் நக புனல் செய் பொய்கை-கண் – தேம்பா:29 95/1
பூ இழுக்கு உற உளம் பொறுப்பதோ எனா – தேம்பா:29 129/2
பூ காவலன் ஆய பொலம் தவனே – தேம்பா:30 31/1
பூவில் நோய் செயும் அளி குடைந்த பூ மது – தேம்பா:30 47/3
பண்பு அகல் உரை கொண்டு அம் பூ பதும வாய் மலர்ந்து சொன்னான் – தேம்பா:30 61/4
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4
தேம் கொள் பூ மலி நீள் திமிசு உச்சி மேல் – தேம்பா:30 95/1
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ
விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/3,4
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில் – தேம்பா:30 142/1
தடமே அணுகி தடம் மேவிய பூ
வடமே இணையா மகவு உள்ளினள் அ – தேம்பா:31 47/2,3
வான் தோய் எழில் தோய் மது மாறு இல பூ
தான் தோய் எனது உள் தடம் ஓங்கினதே – தேம்பா:31 48/3,4
பூ மாறினதோ பொருவா பகையோர் – தேம்பா:31 49/1
தேம் மாறு இல பூ இல தேம்பி உளம் – தேம்பா:31 49/3
புள் அம்பு ஆடியது ஒத்து அவன் பூ முகம் – தேம்பா:31 77/3
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
பூ முற்றும் பெயர்ப்பது அரும் பொருள் உனக்கோ ஆயினும் நீ புகழ்ந்த நாடர் – தேம்பா:32 31/2
மெய் வழி விதிப்ப மென் பூ விள்ளென விளம்பல் உற்றான் – தேம்பா:32 32/4
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
பூ அது கொடியினோன் பொலிய மீட்டு ஓர் நாள் – தேம்பா:32 52/1
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல் – தேம்பா:33 6/1
பூ_மழை மண மழை பொழி நல் நீர் செயும் – தேம்பா:34 4/2
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை – தேம்பா:34 11/2
பூ உலகு இருத்தினால் போல் பூம் கரம் கூப்பி நின்றான் – தேம்பா:34 17/4
நடந்து முன் அற நெறி நல்கி பூ மது – தேம்பா:35 3/2
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/3
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த – தேம்பா:35 56/1
கான் அரும்பின கை கொடி அரும்பின மலர் பூ
தேன் அரும்பின செறிந்த மற்று அரும் தவர் சூழ – தேம்பா:35 73/1,2
ஆர்த்தன பல்லாண்டு ஆர்ந்தன உவகை ஆறு_அறு_நூற்று_மூ_ஐ பூ
சீர்த்தன மதுவின் பூத்தன சூசை சேர்த்த கை கொடியில் அ மலரால் – தேம்பா:36 30/1,2
பெற்றான் விரி பூ நிழல் பெற்றமையால் – தேம்பா:36 57/4
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ
அன்னார் சேடு அஞ்சா விளிவு என்னா அறியார் யார் – தேம்பா:36 75/3,4
வாடா தண் பூ வாகை அணங்கான் வளர் அன்பான் – தேம்பா:36 77/3
பூ முரசு ஆர்ப்ப சூட பொற்புற நகரம் பூண – தேம்பா:36 82/3
பூ உலகு இயற்றி பின் நாள் பூம் கொடி செல்வ கோமான் – தேம்பா:36 86/2
பண் நிற வாய் வண்டு ஆர்க்கும் பனி பூ நாற படர் மழை மின் – தேம்பா:36 94/1
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2
தேன் மேல் தளம்பும் ஆறு_அறு_நூறு சேர்ந்த மூ_ஐந்து திரு மணி பூ
நூல் மேல் முறை நையா தொடுத்த நுண் மண் ஆறு_ஆறு அணி இது என – தேம்பா:36 131/2,3
நாம்பா அணி பூம் கொடி பூத்த நறும் பூ அனைய சொல் மலரால் – தேம்பா:36 132/1

மேல்


பூ-இடை (7)

பூ-இடை தேன் அளி கொம்பு மலிந்து புகன்ற மடம் கிளிகள் – தேம்பா:1 70/2
நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
இருந்து பூ-இடை அவன் பிறந்த எல்லையின் – தேம்பா:9 104/3
பூ-இடை அளிகள் துஞ்ச பொதும்பு-இடை மயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/1
பூ-இடை அழ வண்டு பொதும்பு-இடை அழ மஞ்ஞை – தேம்பா:19 5/1
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட – தேம்பா:26 12/1
பூ-இடை புதி மது பூத்த பூ என – தேம்பா:27 3/1

மேல்


பூ_நிழற்கு (1)

பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த – தேம்பா:0 2/3

மேல்


பூ_மழை (2)

பூ_மழை திரளும் நாறிய கலவை பொழிதர கமழும் நீர் துவலை – தேம்பா:2 48/1
பூ_மழை மண மழை பொழி நல் நீர் செயும் – தேம்பா:34 4/2

மேல்


பூ_மழையை (1)

பொன்றா மணமும் தேன் திரளும் பொழி பூ_மழையை பொழிந்து ஆசி – தேம்பா:6 57/3

மேல்


பூ_மாதே (1)

ஓவல் இற்ற எழில் பூ_மாதே உவந்த நாள் செறிந்த கற்றை – தேம்பா:2 11/1

மேல்


பூ_மாரி (1)

வாடா அருள் மகன் என்று அம் பூ_மாரி வழங்கிற்றே – தேம்பா:3 57/4

மேல்


பூ_வனத்தில் (1)

பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1

மேல்


பூ_வனத்து (1)

ஆசு அடை பூ_வனத்து உன்னை அமலன் எனக்கு அளித்ததனால் – தேம்பா:6 19/1

மேல்


பூ_வனம் (1)

போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/3

மேல்


பூ_உலகு (1)

பூ_உலகு இயல்பு அன்று அம் பொன் பொலி மணி நகரம் பொன் ஆர் – தேம்பா:2 8/1

மேல்


பூக (1)

பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3

மேல்


பூகதர் (1)

புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/4

மேல்


பூகம் (1)

ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை – தேம்பா:30 95/3

மேல்


பூகமும் (1)

கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/2

மேல்


பூங்கா (5)

துயில் என விரி பூங்கா தும்பிகள் குழல் ஆக – தேம்பா:19 3/1
நேர் எழும் தன்மை பூங்கா நிரயம் நேர் வெருவு வீங்க – தேம்பா:20 51/3
தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/3
பொய்யா வரத்தோன் போய் பூங்கா திரியும்-கால் – தேம்பா:31 46/1
முருகு வாய் சுளை முள் புற கனியோடு பூங்கா
அருகு வாய் கனி பலவும் ஊழ்த்து அளித்த தீம் தேனும் – தேம்பா:32 15/1,2

மேல்


பூங்காவில் (1)

இலை வளர் நிழல் பூங்காவில் எய்தி அ பறவை கண்டே – தேம்பா:12 24/3

மேல்


பூங்காவும் (1)

பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4

மேல்


பூங்கொடி (1)

தேம்பா அணி பூங்கொடி சேர்த்தன் என்றார் – தேம்பா:5 106/4

மேல்


பூங்கொடியாய் (1)

பூங்கொடியாய் அழிவு இன்றி பூ அனைய மகவு ஈன்ற பொருவு_இல் தாயும் – தேம்பா:11 119/2

மேல்


பூசணம் (1)

பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/3

மேல்


பூசத்தியில் (1)

பூசத்தியில் தாபிர் பொலிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:15 32/4

மேல்


பூசல் (7)

பூசை எழுந்த நறா மது அம் புகழ் பூசல் தரும் படியே – தேம்பா:8 74/3
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
அனையள் கால் பினிற்று செந்நீர் அணி என நுதலில் பூசல்
இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/3,4
பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1
தெள் நிறத்து ஆசு கொள்ளா நிலை ஆண்மை செய் திரு நெய் பூசல் இட செய்வேன் – தேம்பா:32 43/4
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
பூசை தரு பூசு புகழ் பூசல் தருவார்-ஆல் – தேம்பா:35 37/4

மேல்


பூசவே (1)

பொழுது உண்பாரில் யார் என பூசவே – தேம்பா:9 36/4

மேல்


பூசனை (2)

விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான் – தேம்பா:12 70/1
பூசனை என கற்பூரம் புழுகுடன் நானம் மற்றது – தேம்பா:30 123/3

மேல்


பூசி (4)

நல் வாசம் உண்ட நறு நெய் நனி பூசி நானம் – தேம்பா:5 81/1
இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4
நூல் வழி கொணர்ந்த பித்து நோம் இரு கண்ணில் பூசி
சேல் வழி சிலாம்பின் புல்லம் சிந்தி வீழ்ந்து இருளும் நீங்க – தேம்பா:27 68/1,2
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி
கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/1,2

மேல்


பூசிடவும் (1)

பொடி ஆய சுண்ணம் சிலர் பூசிடவும் பொதிர்ந்தார் – தேம்பா:5 79/4

மேல்


பூசு (1)

பூசை தரு பூசு புகழ் பூசல் தருவார்-ஆல் – தேம்பா:35 37/4

மேல்


பூசை (14)

பூசை உற்று அதனை நக்க புக்கு என உளத்தை தூண்டும் – தேம்பா:0 4/3
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/2
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
பூசை எழுந்த நறா மது அம் புகழ் பூசல் தரும் படியே – தேம்பா:8 74/3
பூசை எழும் பூம் புகை பொலிந்து இனிதின் நாற – தேம்பா:12 83/3
பூசை வாயினாள் புகல் கை தந்து உரம் – தேம்பா:14 12/3
பாரயோன் என்பான் நாதன் பணித்த நல் பூசை செய்யா – தேம்பா:14 22/3
விடிய மா பூசை ஆக விடுதி என்று அவன் விடாதேல் – தேம்பா:14 25/2
பூசை கொண்டு இறைஞ்சி கேட்டு பொழி மது உரையின் சொல்லும் – தேம்பா:17 13/2
பூசை செய்து எனை வணங்கு இலாத-போது எனா – தேம்பா:24 51/3
பூசை வரும் மா புகழ் புரிந்து புகலுற்றான் – தேம்பா:35 32/4
பூசை தரு பூசு புகழ் பூசல் தருவார்-ஆல் – தேம்பா:35 37/4
புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/4

மேல்


பூட்கையும் (1)

பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2

மேல்


பூட்சி (3)

புனை தீர்ப்ப ஈங்கு மனு பூட்சி சிறை கொண்டாய் – தேம்பா:12 81/2
பூட்சி சிறை கொண்ட புல் என் உயிர் போய் உன் – தேம்பா:12 81/3
பொன்று இலங்கிய பூட்சி வீழ்ந்ததே – தேம்பா:26 86/4

மேல்


பூட்சியால் (1)

பூட்சியால் உளைந்தோர் ஆகி புரியும் ஓர் கருமம் உண்டோ – தேம்பா:23 18/4

மேல்


பூட்சியின் (1)

பூட்சியின் துணையாம் இன்ப புதல்வரை இன்றி தூய் நல் – தேம்பா:26 3/1

மேல்


பூட்சியை (1)

பொது வளர் முறை மேல் அன்ன பூட்சியை பேணி வானோர் – தேம்பா:34 21/2

மேல்


பூட்சியோடு (1)

பூட்சியோடு இனி புணர்வதும் அரிது என அறிந்தாள் – தேம்பா:26 63/4

மேல்


பூட்டி (13)

ஒளி வளர் கதவு சேர்த்தி ஒழுக்க நல் தாளை பூட்டி
அளி வளர் நெஞ்சின் மஞ்சத்து அன்பு அணை பரப்பினேமேல் – தேம்பா:9 124/2,3
நாம நல் புணர்ச்சி பூட்டி நயப்ப நாள் விரும்பி நின்றாள் – தேம்பா:9 132/4
பொழுது ஆர்ந்த வஞ்சகத்தார் பகை செய்து ஆர்ப்ப பொறை ஏராய் பூட்டி செம்_புனல் சேறு ஆக – தேம்பா:11 37/2
விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின் – தேம்பா:17 27/3
பூட்டி போற்று அரு நூல் என பொற்பு அறம் – தேம்பா:18 49/3
வாள் அரிது இடையில் பூட்டி வந்து இவண் தனித்து சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 31/4
நால் வழி அணிகள் பூட்டி நயப்பு எழ தழுவினானே – தேம்பா:20 97/4
பைம் பொறி எயிலின் வாய் படிய பூட்டி உள் – தேம்பா:20 126/2
சே நலம் எழ பொன் ஆழி சிலம்பு கிண்கிணிகள் பூட்டி
மீன் நலம் அணிந்த நாகு விது என தோன்றினானே – தேம்பா:21 10/3,4
ஊக்கம் ஏர் பூட்டி நோன்பால் உடல் செறு உழுது நன்றி – தேம்பா:26 111/1
ஆசை ஏர் ஆக பூட்டி அறிவு அழித்து உளம் சேறு ஆக்கி – தேம்பா:27 12/1
வில் செய்கை அமர் பூட்டி விண்ணவரை புண்படுத்தி – தேம்பா:28 77/3
பூட்டு அரும் ஏராய் பூட்டி புரை நசை சேற்றுள் செல்லா – தேம்பா:30 72/3

மேல்


பூட்டிய (16)

பரி இனம் பரியோடும் பரியை பூட்டிய
எரி இன மணி செறி ஏம தேர்களும் – தேம்பா:2 22/2,3
பூட்டிய புணர்ச்சி பாலால் புணர் இரு துவங்கள் வேற்று ஆய் – தேம்பா:9 76/1
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
உருள் பூட்டிய நெடும் அச்சு இல உருள் கால் இல உகளி – தேம்பா:14 51/1
மருள் பூட்டிய பரிமா இல வரு பாகரும் இல மேல் – தேம்பா:14 51/2
பொருள் பூட்டிய உயர் கூம்பு இல பொலி நீள் கொடி இல பொன் – தேம்பா:14 51/3
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
அரி இனம் பூட்டிய அணி விமானமும் – தேம்பா:32 55/1
வரி இனம் பூட்டிய இரத வையமும் – தேம்பா:32 55/2
பரி இனம் பூட்டிய திகிரி பான்மையும் – தேம்பா:32 55/3
கரி இனம் பூட்டிய தேரும் கண்டு உளான் – தேம்பா:32 55/4
பரி பூட்டிய தேர் பல ஏறு அரசர் – தேம்பா:36 69/1
கரி பூட்டிய தேர் கடிது ஓட்டு அரசர் – தேம்பா:36 69/2
எரி பூட்டிய தேர் மிசை எய்து அரசர் – தேம்பா:36 69/3
அரி பூட்டிய தேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 69/4
பூட்டிய கற்பொடு தவம் பொலிந்தவே – தேம்பா:36 127/4

மேல்


பூட்டினார் (1)

பூட்டினார் தவம் பொன் செங்கோல் என – தேம்பா:4 2/3

மேல்


பூட்டு (2)

திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
பூட்டு அரும் ஏராய் பூட்டி புரை நசை சேற்றுள் செல்லா – தேம்பா:30 72/3

மேல்


பூட்டும் (1)

நவ மணி வட கயில் போல் நல் அற படலை பூட்டும்
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட – தேம்பா:26 116/1,2

மேல்


பூட்டையில் (1)

சூளையில் அடுக்கி துறுவிய கல்லோ சுழன்றன பூட்டையில் திலமோ – தேம்பா:28 90/1

மேல்


பூண் (36)

தணித்த பூண் ஒள் கலம் சவி கிலுத்தங்கள் – தேம்பா:1 54/3
பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய – தேம்பா:2 43/3
தேம்பாவணியே என்று அணி மிக்கு அம் பூண் சேர்த்தினரே – தேம்பா:3 59/4
சூட்டினார் அறம் சுடரும் பூண் என – தேம்பா:4 2/2
பொறையது ஆண்மையினோடு எரி பூண் எனா – தேம்பா:4 66/1
சோரும் நஞ்சு என துறும் வளி நஞ்சு என சுடர் பூண்
ஆரும் நஞ்சு என ஆடை நஞ்சு உணவு நஞ்சு அமிர்த – தேம்பா:5 9/2,3
வஞ்சம் செறிந்த நிலம் மண்டிய பூண் அனைத்தும் – தேம்பா:5 85/1
பொழுதும் இவர் பூண் இருமை எழுது மறை காட்டும் என – தேம்பா:5 157/1
தேசு அடை பூண் அறிவு உன்னை செழும் துணையாய் தந்தனனே – தேம்பா:6 19/4
பொங்கு அகத்தை கவர் வலை போன்ற பூண்
செம் கலத்து இனம் தீது என நீத்து அருள் – தேம்பா:9 40/2,3
பூண் தகையால் அறம் சார்ந்தாள் புரை சாரா புகல் செய்தாள் – தேம்பா:10 13/4
பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள் – தேம்பா:10 15/1
பொறை பழித்த தோள் திறத்தில் பூண் தவழ செம்_சுடரை – தேம்பா:10 17/2
தாமம் சூடிய தாரொடு பூண் மலி – தேம்பா:10 27/2
திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க – தேம்பா:11 90/2
பூண் நிகர் மறை நூல் அணி வளன் இருளின் போர்வை போர்த்து ஆலயத்து அளித்தான் – தேம்பா:12 69/4
பொன் பொதுளும் கதிர் பூண் மகுட பொருநன் புனை வாகையினான் – தேம்பா:15 99/1
சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண்
மின் நாறினர் புலை நாறினர் விறல் வாளினர் மதம் ஆர் – தேம்பா:15 142/2,3
பூண் எறி ஒளியொடு புடை விண்ணோர் வர – தேம்பா:18 5/1
புணி நிறத்த மலர் பூண் சுனை தோய்த்தாள் – தேம்பா:21 20/4
பொன்றா இன்னா பூண் அரசு ஏத்தி புகல் உற்றான் – தேம்பா:23 29/4
பூண் முகம் புதைத்த மையல் பொலிவொடு வணங்க செய்தேன் – தேம்பா:23 64/4
பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின் – தேம்பா:27 118/1
பூண் தார் அரசன் வளர்த்த மது பொழி காய் உண்பார் என்று அறிந்தும் – தேம்பா:27 119/1
பொன் ஆர் மணி பூண் அணி சாயல் பூம் கொம்பு அனையார் போர் – தேம்பா:28 25/3
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
புனைய ஓர் பூண் உளதோ – தேம்பா:28 142/4
தரை-வாய் பூண் ஒக்க எசித்து நாட்டில் தகவு உய்க்கும் – தேம்பா:29 18/3
பொன் வளர் உருவம் ஆக்கி பூண் வளர் சிறப்பின் மண்ணி – தேம்பா:29 78/2
காமமே அன்றி நல் நூல் கல்வி ஒன்று அறியா பூண் செய் – தேம்பா:29 117/1
போற்றிய தேவ மார்பில் புரோதரன் அணி பூண் ஆவான் – தேம்பா:30 74/4
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/2
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/3
ஒள் நிலவு எறித்த பூண் உலாவும் மார்பினார் – தேம்பா:32 60/2
தீட்டு அழகு அமர்ந்த பூண் தியங்கி செம்_சுடர் – தேம்பா:32 63/2
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1

மேல்


பூண்-மின் (1)

வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின்
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/1,2

மேல்


பூண்-மினே (1)

பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3

மேல்


பூண்-இடை (1)

ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2

மேல்


பூண்களும் (2)

பொன் நெடும் குடைகளும் பொன் அம் பூண்களும்
வன் நெடும் இரதமும் மணி கொடிஞ்சியும் – தேம்பா:32 54/1,2
தேன் நுரைத்து அலர் தொடை செறிந்த பூண்களும்
மீன் உரைத்து ஒளி மணி மேனி மாமையும் – தேம்பா:32 64/2,3

மேல்


பூண்ட (18)

சீரிய மறை நூல் பூண்ட செழும் தவத்து அரிய மாட்சி – தேம்பா:0 13/1
தான் நக முடியாய் சூடி இ தமனிய நகரம் பூண்ட
வானகம் நக ஒள் மாட்சி வகுத்து உரைப்பு அரிய ஆறே – தேம்பா:2 5/3,4
கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும் – தேம்பா:6 44/3
தூசு என்று மலை சூழ்ந்து ஒல் என தாழ் ஓடி துறும் வெள்ளத்து அளவில் தலை நிறுவி பூண்ட
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/3,4
நெஞ்சு அவிர் கருணை பூண்ட நிமலன் தன் குணமும் குன்றா – தேம்பா:9 77/3
திருந்து பூம் சிகழிகை பூண்ட சீர் என – தேம்பா:9 104/1
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை – தேம்பா:9 131/2
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/3
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
பைம் தார் பூண்ட பிறன் மனையாள் பற்றி சென்ற கண் மறுத்த – தேம்பா:12 8/1
மறை மலர் பூண்ட மார்பர் மகிழ்வு அலர் மனத்தின் போனார் – தேம்பா:19 13/4
நிதி வளர் மகுடம் பூண்ட நீபகன் என்னும் கோமான் – தேம்பா:20 30/3
காசு அனை விருப்பம் பூண்ட கருத்து உனை மறவா வெஃகும் – தேம்பா:20 42/2
பொன் முகத்து ஒளியை தும்மும் பூம் சுதை உருவம் பூண்ட
மின் முகத்து எறிக்கும் கற்றை விரி மணி முடியும் தாரும் – தேம்பா:23 14/1,2
பூண்ட பாந்தளை பூழியா ஆக்கினும் – தேம்பா:23 40/3
சாற்றிய தேவர் பூண்ட தகவு உளோர் தமை கொல்வாரும் – தேம்பா:23 57/4
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி – தேம்பா:26 12/1,2
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2

மேல்


பூண்டதே (1)

அன்று கானம் எலாம் அலர் பூண்டதே – தேம்பா:26 144/4

மேல்


பூண்டனள் (1)

ஓங்கி ஆர்வம் உணர்ந்து உடு பூண்டனள்
பாங்கு யாழ் இளகி பரிவு ஓதை கொண்டு – தேம்பா:18 44/2,3

மேல்


பூண்டாய் (1)

பூண்டாய் புன்கண் பால் என உண்டாய் புரிவு ஓங்கி – தேம்பா:35 61/3

மேல்


பூண்டாள் (1)

போல் முகத்து இறைவன் தன்னை புதல்வனாய் கருப்பம் பூண்டாள்
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/2,3

மேல்


பூண்டான் (1)

நோய் அவன் நீப்பன் என்றான் நுண் மறை வடிவம் பூண்டான் – தேம்பா:31 81/4

மேல்


பூண்டியோ (1)

பூவில் வீற்றிருந்து இரா பொங்கு அரந்தை பூண்டியோ
நாவில் வீற்றிருந்த நூல் நாடி வாழ்த்த அன்பு இதோ – தேம்பா:27 135/3,4

மேல்


பூண்டீர் (1)

கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 53/2

மேல்


பூண்டு (12)

கரி இனம் கரியொடும் கலினம் பூண்டு பாய் – தேம்பா:2 22/1
வானொடு மண் வணங்கும் தூய் கன்னிமை காப்பதும் அரிதோ மறை பூண்டு உள்ளாய் – தேம்பா:5 37/4
புத்து ஆன வளம் எல்லாம் பூண்டு இமைக்கும் இயல்புறி நூல் புலமை நல்லோர் – தேம்பா:8 19/1
எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான் – தேம்பா:11 5/1
வையத்தார் திரு விரும்பி மறு உற்றார் என்று எளிமை வடிவம் பூண்டு
மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன் – தேம்பா:11 103/1,2
கண் விளக்கிய கவின் மணி மேனியை பூண்டு
மண் விளக்கிட வந்த நாதனை புகழ்ந்து உம்பர் – தேம்பா:12 45/2,3
நல் நிறத்து ஆரம் பூண்டு நாடி வந்து அணியின் தோன்றும் – தேம்பா:19 14/2
கற்று உறு மாட்சி பூண்டு கசடு_அறு மறையின் நூலால் – தேம்பா:25 59/1
தேன் முகத்து அலர் தாள் சூசை சென்னி பூண்டு இறைஞ்சினானே – தேம்பா:27 16/4
வல் வினை ஊக்கம் பூண்டு மருளல் என் நெஞ்சே என்றான் – தேம்பா:28 140/4
பூ அகல் மாலையோடு ஊக்கம் பூண்டு கோல் – தேம்பா:29 32/1
பொய் மறந்து இன்னாது எல்லாம் போக்கி நல் அறமே பூண்டு
மை மறம் தவிர்ந்தீர் ஆகில் வானில் மேல் குலமாய் வாழ்வீர் – தேம்பா:30 137/3,4

மேல்


பூண்டோய் (2)

போன்று அனைத்து உணர்வும் பூண்டோய் பொலிந்த நின் விருப்பம் நன்றே – தேம்பா:9 119/2
விண்ட-கால் வரம் பூண்டோய் மதியார் இங்கண் மேதினியார் – தேம்பா:18 16/4

மேல்


பூண்டோன் (1)

வடம் புரை தவத்தை பூண்டோன் மதித்து உளத்து அனுங்கும் காலை – தேம்பா:18 32/3

மேல்


பூண்பல் (1)

கண்டேன் கதி நிலையே கண்டு உயிர் என் பூண்பல் இனி – தேம்பா:12 82/1

மேல்


பூண (1)

பூ முரசு ஆர்ப்ப சூட பொற்புற நகரம் பூண
வே முரசு அறைவி என்றான் விரைந்து அவன் தொழுது போனான் – தேம்பா:36 82/3,4

மேல்


பூணல் (1)

கையமே ஆக பூணல் காட்டு அரும் பலவும் நாட்டி – தேம்பா:23 60/3

மேல்


பூணினாய் (1)

வெட்டு இலால் கொல்லுமோ வெயில் செய் பூணினாய் – தேம்பா:28 47/4

மேல்


பூணினாள் (1)

இன் நிழல் இவரிய இழை பொன் பூணினாள்
தன் நிழல் ஒடுங்க நான் தகு மணத்து-இடை – தேம்பா:9 91/1,2

மேல்


பூணும் (1)

தூய பொன்னொடு சூழ் சுடர் பூணும் இ – தேம்பா:11 22/3

மேல்


பூணொடு (1)

பொன்னின் ஒள் உரு பொருந்தி பூணொடு
மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர – தேம்பா:10 106/1,2

மேல்


பூத்த (29)

நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/3
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
கணிக்க_அரும் வளமை பூத்த கன்னியின் வயிற்றில் தான் ஈங்கு – தேம்பா:7 3/3
துய் அகம் பொலிய பூத்த சுந்தரி வாழி என்றான் – தேம்பா:7 6/4
நனிக்கு அளவு எளிமை பூத்த நறுமையில் பொருவா கன்னி – தேம்பா:7 7/2
விளங்கு அடுத்து இறைவற்கு அன்பு மீது உற உவகை பூத்த
வளம் கடுத்து உயர்ந்த மாதே மயக்கு உற வருந்துவானேன் – தேம்பா:7 9/3,4
வான் வளர் நாதன் ஏவி மணம் செய நானே பூத்த
தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க – தேம்பா:7 67/1,2
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/3,4
கேடு அணி உலகம் பூத்த கேதம் அற்று உவப்ப கன்னி – தேம்பா:9 130/2
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/2
பொய் ஆகிய புன் கதை பூத்த பயன் – தேம்பா:11 73/2
ஈறு இன்றி வளம் பூத்த இறையோனை இறைஞ்சுவதற்கு இணைந்து போனார் – தேம்பா:11 107/4
கெடுப்பு_அரும் மாட்சி பூத்த கேழ் கொடி துணையும் தாயும் – தேம்பா:12 99/2
பூம் தாம கொம்பு அனையாள் பூத்த பைம் பூ முகை முகத்தில் – தேம்பா:13 2/1
பொய் தகா சுருதி நூல் பூத்த வாகையான் – தேம்பா:14 85/3
நீதியின் வடிவாய் நின்ற நிமலனே கருணை பூத்த
சாதியின் வடிவாய் இங்கண் தனயன் ஆம் இவன்-தான் என்றான் – தேம்பா:14 121/3,4
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
பொன் கலத்து அரிட்டம் ஏந்தி பூத்த கா நுழையும் போழ்தில் – தேம்பா:20 36/1
தேன் வயிறு ஆர் மலர் பூத்த செழும் சோலை பருவம் இல – தேம்பா:23 73/1
பூ-இடை புதி மது பூத்த பூ என – தேம்பா:27 3/1
உலகிற்கு அளி செய்தோய் துயரம் பூத்த உணர்வு என்னோ – தேம்பா:29 25/1
ஆடிய தவம் என்று அடவியில் பூத்த அரிய கற்பு ஆதியே மற்ற – தேம்பா:30 142/3
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 98/2
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண் – தேம்பா:36 98/3
தான் பூத்த தயை தளிர்ப்ப உயிராய் உள் தங்கினது என்பார் – தேம்பா:36 98/4
வான் மேல் மகுடம் புனை நாளில் வர மா தவன் தன் கொடி பூத்த
தேன் மேல் தளம்பும் ஆறு_அறு_நூறு சேர்ந்த மூ_ஐந்து திரு மணி பூ – தேம்பா:36 131/1,2
நாம்பா அணி பூம் கொடி பூத்த நறும் பூ அனைய சொல் மலரால் – தேம்பா:36 132/1

மேல்


பூத்தது (6)

பொன்ன நின் கொடி பூத்தது தந்த பின் – தேம்பா:9 50/2
வான் தவழும் மீன்கள் திரள் பூத்தது என மல்கி – தேம்பா:12 86/1
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4
புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது
அனையவும் மலர்ந்த நெஞ்சு அறம் வெஃகி அடி தொழுது அனைவரும் அழ போய் – தேம்பா:30 145/2,3
மீ மழை பொழிந்து என விண்ணில் பூத்தது ஓர் – தேம்பா:34 4/1
வால் மணி பூத்தது ஓர் மரகத கிரி – தேம்பா:36 120/3

மேல்


பூத்தமையால் (1)

விள்ளும் செழு வெண் மலர் பூத்தமையால்
மள்ளும் விரை ஆலயம் மல்கியதே – தேம்பா:5 105/3,4

மேல்


பூத்தல் (1)

கொம்பு அலர் தருவின் உச்சி குவளையே பூத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/2

மேல்


பூத்தலும் (1)

ஈய்ந்த தீம் கனி இயைய பூத்தலும்
வேய்ந்த நாயகன் விளைத்த நன்றியால் – தேம்பா:10 102/2,3

மேல்


பூத்தவர் (1)

பொருள் இடு முடியொடு புன்கண் பூத்தவர்
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/3,4

மேல்


பூத்தன (3)

கொங்கு அயல் திமிசு சூழ் குளிர பூத்தன
செம் கயிற்று அடி உறை திரண்ட முத்து என – தேம்பா:12 41/2,3
சீர்த்தன மதுவின் பூத்தன சூசை சேர்த்த கை கொடியில் அ மலரால் – தேம்பா:36 30/2
போக்கி அம் புவி பூத்தன புன்கண் எலாம் – தேம்பா:36 46/3

மேல்


பூத்தான் (1)

பூத்தான் அரிய வரம் எல்லாம் புவனத்து என் தாய் உற்ற துயர் – தேம்பா:36 24/1

மேல்


பூத்திடவோ (1)

புண் நோக உடல் துயர் பூத்திடவோ
கண் ஓர் மணியே கனிவு ஆருயிரே – தேம்பா:11 62/3,4

மேல்


பூத்திபாற்கு (1)

சிரை உமிழ் கனி சொல் ஆணரன் சென்று திரு தகும் பூத்திபாற்கு ஆள் ஆய் – தேம்பா:20 67/3

மேல்


பூத்திபான் (2)

தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
முற்றுபு கனன்ற முகத்து எழும் வெகுளி முரண் கொடு பூத்திபான் ஆர்த்து – தேம்பா:20 78/1

மேல்


பூத்து (24)

தே உலகு இறைஞ்சும் சூசை தேன் மலர் கொடியை பூத்து
மூ உலகு அனைத்தும் எஞ்சா முறையொடு நிழற்றும் நாதன் – தேம்பா:0 2/1,2
மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/4
வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/4
போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர் – தேம்பா:4 59/3
பொறையோர் பொருவா துயர் பூத்து அயர்வான் – தேம்பா:5 60/2
எங்கும் உளர் காண உளம் பொங்கு நசை பூத்து வர – தேம்பா:5 152/2
புற ஈடும் இலா பிணி பூத்து அழுவாய் – தேம்பா:11 64/4
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/2,3
கான் தவழும் மாலையொடு கல் மணிகள் கண் பூத்து
ஊன் தவழும் யாக்கை உடை நாயகனை நோக்க – தேம்பா:12 86/2,3
தூய் நிற தரள மொட்டும் தூய் மணி மலரும் பூத்து
காய் நிறத்து இலங்க வெண்பொன் கனக நல் கனிகள் காய்த்து – தேம்பா:18 30/2,3
தனத்து எழு மலரும் கனிகளும் பூத்து தரு எலாம் உவந்தது கண்டீர் – தேம்பா:18 37/4
கொழு நிலா மரகத கொடியின் மேல் மணிகள் பூத்து அயரும் பந்தர் – தேம்பா:19 23/1
பொய் திறத்து உகுத்த தீ கனவை பூத்து அவர் – தேம்பா:24 50/3
தணி வரும் தடம் தாமரை பூத்து என – தேம்பா:25 93/1
நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு – தேம்பா:26 70/3
மீய் வளர் மலர் கொடி பூத்து வேய்ந்ததே – தேம்பா:27 54/4
திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து
வரு மணி சாயலாளும் வளர் நிதி குப்பையோடு – தேம்பா:27 69/1,2
பொய் முதல் புரை பூரியர் பூத்து என – தேம்பா:28 97/2
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து
பூசனை என கற்பூரம் புழுகுடன் நானம் மற்றது – தேம்பா:30 123/2,3
உள் நோய் அருந்து என் உளம் வாட அருள் பூத்து
விண் ஓர் மலர் போல் வேய்ந்தனனோ இவண் என்றான் – தேம்பா:31 39/3,4
இறைக்கு ஒரு தாதை ஆக எழுந்து எலா அறங்கள் பூத்து
மறைக்கு ஒரு கொழுகொம்பு அன்னான் வருந்தி நோயுற்ற பாலால் – தேம்பா:33 5/1,2
பனி வரும் துணர் பூத்து அன பான்மையே – தேம்பா:33 15/4
பொன்றாத ஓர் துயர் பூத்து ஒழியா மெலிவின் – தேம்பா:36 48/3
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1

மேல்


பூதம் (1)

முனி வரும் நரக பூதம் முழங்கி மேல் தோன்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:32 91/4

மேல்


பூதமே (1)

பொய்யும் போயின போயின பூதமே – தேம்பா:7 49/4

மேல்


பூதமோ (1)

பெரிய குன்றமோ பேய் அதோ பூதமோ யாதோ – தேம்பா:3 15/1

மேல்


பூதல (1)

பொலிவன பல நலம் மருகுவ ஒளியொடு பூதல மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 80/4

மேல்


பூதலத்தில் (2)

பொய் அற்ற ஆர் வலி தன்மை பூதலத்தில் தோற்றுவிப்ப புகழ் உற்று ஆய்ந்த – தேம்பா:11 103/3
மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன் – தேம்பா:27 97/2

மேல்


பூதலத்து (1)

பொய் நிறத்து உரைத்தது இழிவுற வெளி ஆய் பூதலத்து ஒருப்பட பிறந்து – தேம்பா:23 108/1

மேல்


பூதலம் (2)

புனை விளை நலம் உறீஇ உலகு எழ நிகர் இல பூதலம் மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 79/4
பொன்றார் உண்டோ பூதலம் எங்கும் புகழ் விஞ்ச – தேம்பா:36 74/2

மேல்


பூதி (3)

காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4
பாறு பூதி படர் கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 98/4
பூதி நாறு புகை திரள் நாசி ஊடு – தேம்பா:28 99/1

மேல்


பூதி-தன் (1)

பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/3

மேல்


பூதியில் (3)

முனை முதிர்ந்த அழல் முதிர் பூதியில்
கனை முதிர்ந்த பனிப்பொடு எ காலமும் – தேம்பா:27 86/2,3
புலை கொள் தீயவர் பூதியில் வேகுவார் – தேம்பா:28 108/4
புலை கொள் பூதியில் ஆண்டுகள் போயினும் – தேம்பா:28 110/3

மேல்


பூதியும் (1)

மொய்த்த ஊத்தையும் முற்றிய பூதியும்
துய்த்த வாய் இரத்தம் சொரிய துமித்து – தேம்பா:28 103/2,3

மேல்


பூதியுள் (1)

போர் முகத்து உற்ற பேய் புதைய பூதியுள்
கார் முகத்து இடி என கறங்கி வீழ்ந்து உற – தேம்பா:27 2/1,2

மேல்


பூப்ப (11)

கம்பு அலர் கண்கள் பூப்ப காண்பை என்று இறைவன் சொன்னான் – தேம்பா:12 75/4
விழித்து என கண்களாக மீன் நலம் வானம் பூப்ப
கழித்து என நெடும் செலவு அப்பால் களரிமாபுரத்தில் சேர்ந்தார் – தேம்பா:15 187/3,4
திலம் குன்றா நிழல் தேன் பூப்ப நீர் – தேம்பா:17 40/1
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப
இருதி நாக்கு ஆய் ஓர் நவ மீன் இலங்க இறையோன் அடி வீழ்ச்சி – தேம்பா:27 127/1,2
நெற்றி மேல் நறை நீலமும் கமலமும் பூப்ப
உற்றியே என ஒழுக்கம் ஒன்று இல்ல நான் உயர் வான் – தேம்பா:32 17/2,3
செல் நாகம் நீர் பொழிய தேன் பொழியும் புன்னாகம் திருவின் பூப்ப
கல் நாகம் நீர் உமிழ கவி நாகம் வெருண்டு அஞ்ச கல் ஊடு ஊர்ந்த – தேம்பா:32 22/1,2
கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப
அருள் பாய்ந்த இரோமை நாடு ஆண்டு அளிக்கும் பல் அரசர்க்கரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 73/3,4
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


பூப்பான் (1)

வான் நிமிர் உலகில் நாறும் வனத்தின் ஆங்கு அசோரன் பூப்பான் – தேம்பா:30 73/4

மேல்


பூபதியே (1)

பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/4

மேல்


பூம் (149)

பணித்த பூம் புகை குழல் படிய சூடுவார் – தேம்பா:1 54/4
நிழல் மூழ்கும் பூம் பொழில் கண் நிறம் மது கான் இன்பம் அலால் – தேம்பா:1 59/1
தலையின் ஆர் மனவினை தரித்த பூம் கொடி – தேம்பா:2 18/2
பூம் துறை தெரியல்கள் பொழிந்த தேறலும் – தேம்பா:2 28/1
மை நூற்று என கரும் பூம் குழலாள் வாய்ந்த மகன் நலம் கேட்டு – தேம்பா:3 58/1
கள் உயிர் உயிர்த்த பைம் பூம் கானில் வாழ் தவத்தை நாடல் – தேம்பா:4 33/3
பொருவாது ஒளிர் பூம் கொடியை கொணர்வான் – தேம்பா:5 57/3
கொல் வாசம் உண்ட குளிர் பூம் புனல் ஆட்டி வெந்த – தேம்பா:5 81/2
தேன் கொடியை ஏந்தினனும் பூம் கொடியை வென்றவளும் – தேம்பா:5 160/1
தேன் வழங்கும் பூம் துறை ஆம் செழு வாகை ஏந்து தவன் – தேம்பா:6 2/1
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/3
தேன் முகத்து அவிழ்ந்த பூம் பொழில் ஒப்ப திருத்திய நினது அருட்கு அளவோ – தேம்பா:6 39/4
சுருள் கொண்ட அலை நீர் சூழ்ந்த புவி சூழ்ந்தால் என்றான் பூம் துசத்தான் – தேம்பா:6 45/4
வாடு இலாது மாறு இலாது மணம் எறிந்த பூம் கொடி – தேம்பா:7 30/1
மன்று அரும் துணரொடு வந்த பூம் கொடி – தேம்பா:7 89/2
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
சீர்த்த பூம் கொடியோன் திரு நாதனை – தேம்பா:8 87/1
விண்ட பூம் கொடி தந்த விருப்புடன் – தேம்பா:8 89/1
உண்ட மா மணத்து உன் துணை பூம் கொடி – தேம்பா:8 89/2
கோலினால் வந்த கோடாத பூம் கொடியை என் – தேம்பா:9 6/2
ஒண் தாது அவிழ் பூம் கொடியோன் உறங்கு இன்று அவள் தாமரை கண் – தேம்பா:9 23/3
எரிந்த மீனொடு தேன் இழி பூம் துகள் – தேம்பா:9 55/2
திருந்து பூம் சிகழிகை பூண்ட சீர் என – தேம்பா:9 104/1
பொருந்து பூம் திரு உடல் போர்த்து நின் வயிற்று – தேம்பா:9 104/2
கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2
பூ முயங்கிய பால் ஆவி பூம் துகில் வனைந்திட்டாளே – தேம்பா:9 131/4
சோலை ஆர் தரு பூம் பணை தோற்றமே – தேம்பா:10 24/2
தெண்டித்து என பூம் தாளால் தேய்த்தாள் துவைத்தாள் துடைத்தாள் – தேம்பா:10 46/4
வாய்ந்த பூம் பதம் நீவி வணங்கினள் – தேம்பா:10 113/3
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
பூ உலகும் களி கூர புகலா பூம் கரத்து ஆசி புரிதலோடு – தேம்பா:11 115/2
சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர் – தேம்பா:12 15/2
கண்டுளி உளத்தில் ஓங்க களித்த பூம் கொடியோன் சொல்லும் – தேம்பா:12 16/1
அம் புகை துகில் என அலர்ந்த பூம் தரு – தேம்பா:12 37/2
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில் – தேம்பா:12 63/1
பூசை எழும் பூம் புகை பொலிந்து இனிதின் நாற – தேம்பா:12 83/3
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
பூம் தாம கொம்பு அனையாள் பூத்த பைம் பூ முகை முகத்தில் – தேம்பா:13 2/1
கான் வயிறு ஆர் பூம் கொடியோன் உறங்கும் காலை கதிர் தும்மி – தேம்பா:13 4/1
பொலி நிழல் பட்டு அலர் பூம் கொம்பு ஒத்தாள் நொய்வும் புரை வினையால் – தேம்பா:13 6/2
பூம் கெழும் கொடியோன் சொல்லி புரை அற உணர்ந்ததேனும் – தேம்பா:14 21/2
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள் – தேம்பா:15 3/3
மலை ஈன்ற இ மணி பூம் புனலிடத்தும் மறை பகைத்த – தேம்பா:15 7/2
திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/3
வாசத்து அலர் பூம் வயல் ஏகில நல் – தேம்பா:15 32/1
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/4
தேன் முழுது உமிழ் பூம் தண் தார் சேதையோன் மறை பகைத்த – தேம்பா:16 6/2
வேலை தாளம் என விளக்கு மீன் பூம் பந்தர் கீழ் – தேம்பா:16 55/2
மண் பக ஊன்றி மேல் மலர்ந்த பூம் சினை – தேம்பா:17 8/2
பூம் சினை முக திரு புதல்வன் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 10/4
தோடு உண்ட மணி பைம் பூம் தார் சூசையே நீயும் திங்கள் – தேம்பா:17 14/1
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/2
சாலை பூம் புகை வீதியும் தாண்டி நல் – தேம்பா:17 42/2
மாலை வாய் மணம் போலவும் வாச பூம்
சோலை வாய் நிழல் போலவும் தூய் அற – தேம்பா:17 50/1,2
மண் ஒன்று பைம் பூம் கோலான் மகவினை வாழ்த்தி யாரும் – தேம்பா:18 24/3
ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/4
ஆதன் ஆயின பூம் பொழில் ஆங்கு உளது – தேம்பா:18 45/3
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில் – தேம்பா:19 11/3
ஆகு இளம் பணி பூம் கானத்து அழகு அணி செய்தால் என்ன – தேம்பா:19 15/3
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம்
தாமம் சால் கொடியோன் விண்ணோர் தளங்களுள் தலைவன் என்ன – தேம்பா:19 17/1,2
மழை இடை குளித்த மின் என்ன வந்து பூம்
தழை இடை குளித்தனர் மலர்ந்த தாது தேன் – தேம்பா:20 8/2,3
பனி வளர் பூம் துறை பருகும் தேன் உக – தேம்பா:20 10/1
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
இசை சேர் வனம் சேர்ந்தோம் என்றான் பூம் தாது எழில் கொடியோன் – தேம்பா:20 13/4
புலம்பு உரை கேட்டு நண்ணி பூம் பொழில் ஒருங்கும் சூழ்ந்து ஈர் – தேம்பா:20 33/1
பூம் கணை உழுத நெஞ்சம் புண்பட உருவி பின்னர் – தேம்பா:20 48/1
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய – தேம்பா:20 66/2
பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1
துணி திறத்து அலர்ந்த பூம் கண் துளித்த நீர் தூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:20 114/4
தட நடை வளர்ந்த பைம் பூம் தரு-இடை குடியாய் வைகி – தேம்பா:22 20/2
நுரை உயிர்ப்பு என விடா நுடங்கும் பூம் கொடி – தேம்பா:22 28/2
பொன் முகத்து ஒளியை தும்மும் பூம் சுதை உருவம் பூண்ட – தேம்பா:23 14/1
கான் தோய் பைம் பூம் சோலை எசித்தார் கசடுற்று – தேம்பா:23 28/2
வண் பகடு உழைத்த பூம் வயலும் நாடும் தம் – தேம்பா:26 18/2
போர்த்த கொம்பு அணைத்த பூம் கொடியை போல் அருள் – தேம்பா:26 25/3
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
கொண்ட கோதையும் பூம் கொடியோனுமே – தேம்பா:26 79/4
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும் – தேம்பா:26 93/2
பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம்
சேக்கையை பரப்பி இங்கண் திருந்திய அறத்தை யாவும் – தேம்பா:26 94/1,2
அள்ளி வாழ் அளிகாள் தேன்காள் அழல் நிற கமல பைம் பூம்
பள்ளி வாழ் ஓதிமங்காள் பறித்து வாழ் கொடிகாள் கோறல் – தேம்பா:26 108/2,3
ஆர்ந்த பூம் தடம் கரைக்கு அயர்ந்து துஞ்சி உள் – தேம்பா:26 120/2
வளர்ந்த பூம் கதிர் மாழ்கிய நெற்கு உயிர் – தேம்பா:27 35/1
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
படம் புனைந்த பூம் சுனை நாட்டின் மூதூர் பார் முகமோ – தேம்பா:27 38/1
நாவி நோய் செய்த பூம் குழலின் நங்கை உள் – தேம்பா:27 51/3
ஊறிய இன் நிலை மது சொல் பூம் கொடியோன் உரி மறை நூல் உரைத்தான் மீண்டே – தேம்பா:27 93/4
பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின் – தேம்பா:27 118/1
பொங்குகின்ற இன்பொடு உன் பூம் பதங்கள் போற்றினேன் – தேம்பா:27 133/4
தண் தவத்து அனைய பைம் பூம் தரு திரள் நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:28 1/1
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம்
தடம் புனைந்து உறைந்து எஞ்ஞான்றும் சைவலம் சிவை கொள்ளா போல் – தேம்பா:28 3/1,2
ஆதலேனும் நாறிய வெந்த அகில் பூம் புகை தவழ்ந்து – தேம்பா:28 21/1
இன்ன உடம்பின் துணையாக எழில் பூம் கொடி சாயல் – தேம்பா:28 24/2
பொன் ஆர் மணி பூண் அணி சாயல் பூம் கொம்பு அனையார் போர் – தேம்பா:28 25/3
மரு விஞ்சு அகில் பூம் தவிசு இருளே வகை துஞ்சு இடம் என்பார் – தேம்பா:28 27/2
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2
தூய் வளர் மலர் பூம் சேக்கையை பரப்பி சூழ் அகில் நறும் புகை தோய்த்து – தேம்பா:28 91/1
பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/3
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
நாறு பூம் புகை நாறும் அகில் புகை – தேம்பா:28 98/1
பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல் – தேம்பா:28 124/1
கோடு இழந்து அழியும் பைம் பூம் கொள்கை வாடு எழிலை பேணி – தேம்பா:28 137/1
விரை வாய் பூம் தாழை முகைகள் விண்ட வெறி விம்மும் – தேம்பா:29 18/1
காமனும் எஞ்ச பைம் பூம் கவின் நலோய் என்று சொன்னாள் – தேம்பா:29 43/4
கால் செய் நரை மூத்தோன் வெண் தூய் கலை பூம் தவிசு எழுந்து – தேம்பா:29 50/2
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4
போய் அலர்ந்த பூம் பொழிலிடத்து அவன் வர கண்டு – தேம்பா:29 97/2
விரை ஈரம் அறா விரி பூம் தடமே – தேம்பா:30 24/2
விண்டார் மது விள்ளிய பூம் பொழில் போய் – தேம்பா:30 26/1
கை கொடு விளித்த பூம் பொய்கை கண்டுளி – தேம்பா:30 45/2
மெழுக விட்டு அன மென் மலர் பூம் தடம் – தேம்பா:30 91/2
பொதிர் தரும் பூம் தரு பொலிந்து நாறி ஆங்கு – தேம்பா:30 101/1
இலை ஈன்ற பூம் கொடி கொள் எழும் தவனும் தாயும் அழுது – தேம்பா:30 121/3
நாவியின் நறையும் பூம் பொழிலின் நாற்றமும் – தேம்பா:30 146/1
மஞ்சு ஆர் வரை என மணி பூம் புகை கோயில் – தேம்பா:31 14/2
மண் தழன்றுளி வாடிய பூம் தரு – தேம்பா:31 73/1
நனைய நாகமும் நாறிய கோங்கமும் நறும் பூம்
சினைய சாந்தமும் செண்பகமும் கனி விருந்து ஆங்கு – தேம்பா:32 11/2,3
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/4
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற – தேம்பா:32 29/3
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
தோட்டு அழகு அலர்ந்த பூம் தொடை தொடுத்து ஒளி – தேம்பா:32 63/1
விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம்
செண்டு இசை கொடி நலோன் வியந்து செப்பினான் – தேம்பா:32 69/3,4
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2
பூ உலகு இருத்தினால் போல் பூம் கரம் கூப்பி நின்றான் – தேம்பா:34 17/4
போது உற விரித்த பைம் பூம் போர்வை மேல் போர்த்தது அன்றே – தேம்பா:34 22/4
துய் அம் தோடு அவிழ் பூம் கொடி சுட்டுபு – தேம்பா:34 32/3
தூற்றினான் மது தூற்றிய பூம் கொடி அடி மேல் – தேம்பா:35 72/2
தன்-பால் இருந்து நீ தந்த தேன் துளிக்கும் பூம் கொடியின் – தேம்பா:36 23/2
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4
பூ உலகு இயற்றி பின் நாள் பூம் கொடி செல்வ கோமான் – தேம்பா:36 86/2
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 98/2
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை – தேம்பா:36 99/1
பொன் நாகம் அணி முகில் பூம் புகை சூழ் தேக்கும் மண்டபத்தில் – தேம்பா:36 100/3
அள்ளுற மணி பூம் புகை முகில் சூழ அருள் உற நடந்ததே இரதம் – தேம்பா:36 111/4
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4
நாம்பா அணி பூம் கொடி பூத்த நறும் பூ அனைய சொல் மலரால் – தேம்பா:36 132/1
மருவாய் மணி பூம் வயல் நாடு வடு அற்று உய்ய ஈங்கு உற்றேன் – தேம்பா:36 133/2

மேல்


பூமலி (1)

பூமலி சேக்கை மேல் பொலிந்து நூல் படி – தேம்பா:1 56/1

மேல்


பூமலிந்த (1)

பூமலிந்த பொருத்த அரும் பொற்பு எலாம் – தேம்பா:1 74/1

மேல்


பூமலிந்து (1)

பூமலிந்து பொருந்திய பொற்பினால் – தேம்பா:1 74/2

மேல்


பூமனும் (1)

பூமனும் உணர்வில் தேர்ந்த புரட்டனும் செல்வத்து ஓங்கும் – தேம்பா:29 43/1

மேல்


பூமான் (1)

பல் நவை அறும் தன் பூமான் பழங்கதை உரைத்து உரைத்த – தேம்பா:0 11/2

மேல்


பூமானும் (1)

நிலவு உற்ற பதத்தாளும் நீர் மலர் கோல் பூமானும்
உலைவு உற்ற உளத்து அஞ்சி உளைந்து இரங்கி வருந்தினரே – தேம்பா:6 1/3,4

மேல்


பூமி (2)

தாழு பூமி ஏற ஆய தகவு வாடு இல் ஆவதே – தேம்பா:7 29/4
காது உற மகிழ்ந்த பூமி கை கொண்ட நன்றி மூட – தேம்பா:34 22/3

மேல்


பூமியும் (1)

புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/2

மேல்


பூரண (3)

பொய் அகன்று எழுவ தெய்வ பூரண ஓகையாளே – தேம்பா:7 6/1
பூரண வரத்து அமரர் நின் புகழ இன்ப – தேம்பா:12 91/3
பூரண அருளினால் பொலிந்து இன்பு ஆர் அலை – தேம்பா:26 16/3

மேல்


பூரணம் (1)

பூரணம் தரும் மார்பு புடைத்து எலா – தேம்பா:13 32/3

மேல்


பூரணமாய் (1)

பூரணமாய் தொழுது உவப்ப பூவனத்தில் பொருவு இன்றி போர்த்த வெய்யோன் – தேம்பா:5 28/3

மேல்


பூரணனே (1)

பூரணனே நாம் விழைந்த பொழுது அடைந்தாய் இன்பம் மலி – தேம்பா:34 37/3

மேல்


பூரி (2)

பூரி மல்கிய தொழில் எலாம் பொருந்தி இ மூவர் – தேம்பா:12 55/3
பூரி வாய் வளை புலவர் போல் அரம்பையின் காவும் – தேம்பா:12 56/3

மேல்


பூரியர் (5)

மாசு அடை பூரியர் ஒத்த என் மனம் மலரும் என்று உணர – தேம்பா:6 19/2
பூரியர் தொழிலினை புகன்றுளாய் அரோ – தேம்பா:25 52/4
பொய் முதல் புரை பூரியர் பூத்து என – தேம்பா:28 97/2
பற்று என பொருளினை பற்றும் பூரியர்
அற்று என தும்பிகள் அலர்-கண் நட்பினை – தேம்பா:30 58/2,3
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால் – தேம்பா:30 134/3

மேல்


பூரியர்-கணும் (1)

பூரியர்-கணும் உள பொருள் செய் செல்வம் நீத்து – தேம்பா:10 79/1

மேல்


பூரியர்க்கும் (1)

பொருள் செல்வம் வறிது என்ன பூரியர்க்கும் சால்பு இறைப்பான் பொருவா மாட்சி – தேம்பா:27 98/2

மேல்


பூரியராய் (1)

புல்லு அவையே பூரியராய் புழுங்கிய வெம் சினத்தினராய் – தேம்பா:28 84/1

மேல்


பூரியார் (2)

பூரியார் திரு போல் தலை பசிய கூழ் நிறுவி – தேம்பா:1 14/1
பூரியார் நட்பு போல புணர்ந்த சைவலம் மேல் ஆடி – தேம்பா:2 9/2

மேல்


பூரியை (1)

பொலிவொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு உள பூரியை
கலியொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு கறிக்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 94/3,4

மேல்


பூவலில் (1)

பூவலில் நின்ற மீன் போல் பொலி உணர்வு இன்றி பாவ – தேம்பா:29 114/3

மேல்


பூவனத்தில் (2)

பூரணமாய் தொழுது உவப்ப பூவனத்தில் பொருவு இன்றி போர்த்த வெய்யோன் – தேம்பா:5 28/3
பொறை ஒக்கும் துணை அன்னாள் பூவனத்தில் நிற்பவருள் பொலிந்த வானோர் – தேம்பா:5 29/3

மேல்


பூவாய் (1)

மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4

மேல்


பூவிய (1)

பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2

மேல்


பூவியம் (1)

பூவியம் துணர் தடம் பொருந்தி போயினார் – தேம்பா:30 46/4

மேல்


பூவில் (7)

பொழிலில் தோகைகள் பூவில் வண்டுகள் – தேம்பா:4 9/2
பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/2
பூவில் தேய்த்தது போல ஒடுக்கினான் – தேம்பா:24 59/4
புல்லிய கொம்பில் புள்ளும் பூவில் வண்டு இனமும் காற்றும் – தேம்பா:26 98/2
பூவில் வீற்றிருந்து இரா பொங்கு அரந்தை பூண்டியோ – தேம்பா:27 135/3
பூவில் நோய் செயும் அளி குடைந்த பூ மது – தேம்பா:30 47/3
பூவில் வந்து தான் நமர் எலாம் பகைத்து அதிர் புலிகள் – தேம்பா:32 97/2

மேல்


பூவின் (2)

பூவின் மீது ஆடிய புது கள் நாடியே – தேம்பா:12 39/4
வாய்ந்தன மணியின் பூவின் மலர்ந்தன விரை செய் தீம் தேன் – தேம்பா:27 18/1

மேல்


பூவினுள் (1)

பூவினுள் திரண்ட தேனோ பொன் வலம்புரியுள் முத்தோ – தேம்பா:21 5/2

மேல்


பூவும் (7)

ஏர் எழும் மணியும் பூவும் இனிய தீம் கனியும் மற்ற – தேம்பா:9 73/2
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/3
சரம் தரும் பூவும் சாத்தா சாந்தமும் புகையும் காட்டா – தேம்பா:23 15/3
கால் வழி காயும் பூவும் கடியும் என்று இளமை நம்பா – தேம்பா:28 138/1
பூவும் வாசமும் பொதுளிய தாமமும் மணியும் – தேம்பா:31 7/1
புள்ளும் புலம்ப வண்டும் அழ பூவும் நைய – தேம்பா:31 37/1
சென்னி அம் தளிரும் பன்னம் சேர்ந்த தீம் கனியும் பூவும்
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/2,3

மேல்


பூவுலகு (1)

பொருந்த ஆற்றுவர் பூவுலகு உண்டு-கொல் மன்ன – தேம்பா:25 35/2

மேல்


பூவே (2)

பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம் – தேம்பா:26 94/1
தூது உற உயிர் போய் மீண்டு தோன்று அளவு உடலை பூவே
பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/1,2

மேல்


பூவை (2)

மயில் கிளி புறவு பூவை மட அன்னம் குறும்புள் நாரை – தேம்பா:14 116/1
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும் – தேம்பா:26 93/2

மேல்


பூவையும் (1)

தேன் மொழி கிள்ளையும் செழும் பொன் பூவையும்
பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு – தேம்பா:17 4/1,2

மேல்


பூவொடு (1)

பொய் கண்டேனும் பூவொடு வாச புகை சாத்தி – தேம்பா:23 25/3

மேல்


பூவோ (2)

காவினுள் கொடியின் பூவோ கமல மேல் அன்ன பார்ப்போ – தேம்பா:21 5/1
ஆடிய பூவோ வாடு இல மலர் எங்கு ஆவது என்று அறைதி நீ என்றாள் – தேம்பா:30 142/2

மேல்


பூவோடு (1)

ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மீதே – தேம்பா:26 94/4

மேல்


பூழி (2)

போர் தவழ் களங்கள் தூவும் பூழி என்று ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 13/4
தெளித்த-கால் உரைத்த விஞ்சை சிறப்புற உழுத பூழி
துளித்த-கால் விதைத்தல் என்ன துணிவுற தெளிந்த வாமன் – தேம்பா:28 149/1,2

மேல்


பூழியா (1)

பூண்ட பாந்தளை பூழியா ஆக்கினும் – தேம்பா:23 40/3

மேல்


பூளை (1)

தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2

மேல்


பூளையின் (2)

வீயினின் பூளையின் நொய்ய மெய் உடை – தேம்பா:9 102/1
பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4

மேல்