பி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிச்சம் 1
பிசை 1
பிடி 3
பிடி-மின் 1
பிடிக்குவார் 1
பிடித்த 3
பிடித்தனர் 2
பிடித்தாள் 1
பிடித்து 6
பிடியார் 1
பிடியை 2
பிண்டம் 1
பிண 1
பிணங்கலோ 1
பிணங்கள் 1
பிணத்திற்று 1
பிணத்தின் 1
பிணத்து 1
பிணம் 6
பிணமும் 1
பிணி 45
பிணிக்க 1
பிணிக்குவாய் 1
பிணிக்குவார் 1
பிணிகள் 4
பிணிகளின் 1
பிணித்த 5
பிணித்தல் 1
பிணித்தனனே 1
பிணித்து 3
பிணித்தே 1
பிணிப்பு 2
பிணிப்பு_அரும் 1
பிணியே 2
பிணியை 1
பிணியோன் 1
பிணை 1
பிணையல் 1
பிணைவின் 1
பிணைவு 2
பித்தர் 3
பித்தன் 1
பித்து 3
பித்தும் 1
பிதற்றலின் 1
பிதற்றி 1
பிதற்றிய 1
பிதற்றும் 2
பிதா 7
பிதா_சுதன் 1
பிதாவும் 2
பிதிர் 8
பிதிர்ந்த 1
பிந்தினர் 1
பிரசேயரும் 1
பிரண்டது 1
பிரண்டனர் 1
பிரதத்தின் 1
பிரதம் 1
பிரதமே 1
பிரந்த 1
பிரம்பால் 1
பிரம்பினால் 1
பிரான் 32
பிரானை 1
பிரி 3
பிரிகின்றன 1
பிரிகு 1
பிரித்த 2
பிரித்து 4
பிரிதர 1
பிரிதல் 4
பிரிதலே 1
பிரிதில் 1
பிரிந்த 21
பிரிந்தது 2
பிரிந்தன 1
பிரிந்தனன் 1
பிரிந்தார் 1
பிரிந்தால் 1
பிரிந்திலர் 1
பிரிந்தினும் 1
பிரிந்து 11
பிரிந்துளி 1
பிரிய 2
பிரியன 1
பிரியா 9
பிரியாத 2
பிரியாதார் 1
பிரியாது 2
பிரியாமை 1
பிரியார் 1
பிரியும் 2
பிரியும்-கால் 1
பிரிவது 1
பிரிவர் 1
பிரிவார் 2
பிரிவால் 1
பிரிவு 12
பிரிவு_அரும் 1
பிரிவுற்ற 1
பிரீத்து 1
பில்கி 2
பில்கிய 2
பிலித்தையர் 1
பிலிற்றல் 1
பிலிற்றி 1
பிலிற்றிய 1
பிலிற்றும் 3
பிழம்பு 7
பிழி 3
பிழியும் 1
பிழை 9
பிழை-இடை 1
பிழைத்த 3
பிழைத்து 1
பிழைப்பு 2
பிழையின் 2
பிழையோ 1
பிள்ளை 7
பிள்ளைகள்-தம் 1
பிள்ளையும் 2
பிள்ளையை 2
பிளந்த 10
பிளந்து 4
பிளவ 1
பிளிர் 1
பிளிர்கின்றன 1
பிளிர்ந்த 2
பிளிர்ந்தன 1
பிளிர்ந்து 2
பிளிர்வார் 1
பிளிர்வு 1
பிளிர 3
பிளிரும் 1
பிற்பகல் 1
பிற 1
பிறக்க 1
பிறக்கு 2
பிறக்கும் 3
பிறங்கு 1
பிறங்கும் 2
பிறத்தல் 1
பிறத்தலே 1
பிறந்த 16
பிறந்த-கால் 1
பிறந்தது 7
பிறந்ததும் 1
பிறந்தன 1
பிறந்தனர் 2
பிறந்தனன் 1
பிறந்தனை 1
பிறந்தாய் 2
பிறந்தார் 1
பிறந்தாள் 1
பிறந்திலர் 1
பிறந்திலன் 1
பிறந்து 13
பிறந்தேன் 1
பிறப்ப 3
பிறப்பதும் 1
பிறப்பார் 2
பிறப்பான் 1
பிறப்பானோ 1
பிறப்பித்த 1
பிறப்பில் 1
பிறப்பின் 5
பிறப்பு 3
பிறப்பும் 3
பிறர் 16
பிறர்க்கு 5
பிறர்கள் 2
பிறரும் 1
பிறரை 1
பிறழ் 2
பிறழ்வது 1
பிறழ 1
பிறழா 5
பிறழாத 1
பிறழாதார் 1
பிறழாது 4
பிறழாமையின் 1
பிறன் 1
பிறிவு 1
பிறூசியர் 1
பிறை 36
பிறைக்கு 1
பிறைகள் 1
பிறையின் 3
பிறையும் 1
பிறையை 1
பின் 169
பின்-பால் 2
பின்_மகன் 1
பின்பிற்கு 1
பின்பு 26
பின்பும் 1
பின்வர 1
பின்ற 3
பின்றா 8
பின்றாத 2
பின்றாது 3
பின்று 7
பின்றை 3
பின்றையும் 2
பின்ன 1
பின்னர் 31
பின்னி 4
பின்னிய 2
பின்னும் 3
பின்னுற 1
பின்னே 1
பின்னை 10
பின்னையும் 1
பின்னையே 1
பினர் 15
பினிற்று 1
பினை 2

பிச்சம் (1)

புல் பதி குழாத்தின் நிரைத்தன பிச்சம் புயல் குழாத்து எழுந்தன புகைகள் – தேம்பா:36 112/1

மேல்


பிசை (1)

கதிர் எழுந்த சுடர் ஒளி மறைந்து பிசை கவழுகின்ற பல கலமொடு – தேம்பா:16 31/2

மேல்


பிடி (3)

இன்னவாய் உசாவும் வேலை இளம் பிடி அன்ன ஓர் நல் – தேம்பா:7 19/1
பிடி நலம் தழுவி நீந்தும் பெரும் கரி வரை என்று எண்ணி – தேம்பா:14 114/1
பசும் பிடி சூழ வாட்டி படர் நெருப்பு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 152/4

மேல்


பிடி-மின் (1)

காம்பிய அவரும் போகில் களவர் கை பிடி-மின் என்ன – தேம்பா:20 109/3

மேல்


பிடிக்குவார் (1)

பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/2

மேல்


பிடித்த (3)

பிடித்த வஞ்சனால் பெருகியது எங்கணும் மருளே – தேம்பா:5 3/4
கனவில் பிடித்த தனம் என்றோ கனம் நின்று ஒல்கி பாய்ந்த மின்னோ – தேம்பா:6 48/1
நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2

மேல்


பிடித்தனர் (2)

வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3
பிடித்தனர் கடித்தனர் விழுத்தினர் புரண்டார் – தேம்பா:23 51/4

மேல்


பிடித்தாள் (1)

ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள்
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/2,3

மேல்


பிடித்து (6)

வெள்ளி நீள் தொடர் விசித்து அதை பிடித்து என சூழ – தேம்பா:1 5/3
பிடித்து நடந்த வீதி இல பெயர்க்குவன் என்று வாடினளே – தேம்பா:5 132/4
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து
தீது முற்று அழல் திளைத்த போது இலோத்து எனும் அவனை – தேம்பா:6 70/2,3
எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2
பிடித்து இழுத்து இறுத்தி பேர் விதி அடா என – தேம்பா:27 103/1
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/3

மேல்


பிடியார் (1)

நாட்டு இளம் பிடியார் சாயல் நகை மயில் அகவி ஆட – தேம்பா:20 38/2

மேல்


பிடியை (2)

பிடியை தழுவி பிணி ஆற்றுவன – தேம்பா:11 67/2
கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும் – தேம்பா:30 18/2

மேல்


பிண்டம் (1)

ஆண்டு ஓர் அமரன் தந்த ஓர் பிண்டம் அயில்கின்றான் – தேம்பா:9 65/2

மேல்


பிண (1)

ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2

மேல்


பிணங்கலோ (1)

மூளையில் புதை முள் பிணங்கலோ நாணி முறுக்கு அதோ கதிரினுள் கழையோ – தேம்பா:28 90/2

மேல்


பிணங்கள் (1)

தொக்கன பிணங்கள் அஞ்ச தொகை_இல இடி போல் ஆர்த்து – தேம்பா:23 54/3

மேல்


பிணத்திற்று (1)

வீ இனம் மலர்ந்த நாடு வீந்தது ஓர் பிணத்திற்று ஆமே – தேம்பா:14 32/4

மேல்


பிணத்தின் (1)

பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/2

மேல்


பிணத்து (1)

பிணத்து இனங்களை நடுக்குறும் பெற்றி மா தவனும் – தேம்பா:11 95/1

மேல்


பிணம் (6)

ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4
பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1
நனி வெகுண்ட கணை குறி தவிர்ந்தது இல நனி எழுந்த பிணம் இரு கரை – தேம்பா:15 92/2
கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3
நின்றவன் இகழ்ந்து எனை நிகர்த்த பிணம் நீயோ – தேம்பா:23 48/2
பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1

மேல்


பிணமும் (1)

கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும்
தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/2,3

மேல்


பிணி (45)

பிணி பழித்து உறு நயம் பெருகி மேல் எழீஇ – தேம்பா:3 46/3
விஞ்சு எஞ்சாமையின் சிறுமை நோய் துயர் பிணி மிடைந்து – தேம்பா:5 10/2
பேறு இலாத மனுவொடு ஒத்த பிணி அருந்த உற்று உளான் – தேம்பா:7 37/4
பிணி நிறத்து உருத்த துன்பம் பெருகியே முற்றிற்று அம்மா – தேம்பா:7 61/4
பிரிந்துளி துணைவியின் பிணி கண்டால் உளம் – தேம்பா:7 90/1
சூர் விளைந்த பிணி இன்றி சூல் கன்னி பெறும் தேவ தோன்றல் தானே – தேம்பா:8 4/3
பிதிர் செயும் மருந்து ஆம் கைக்கும் பிணி உண தலையாய் வந்தான் – தேம்பா:9 122/4
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/2
புற ஈடும் இலா பிணி பூத்து அழுவாய் – தேம்பா:11 64/4
பிணி ஆசையில் எய்தினையோ பிணியே – தேம்பா:11 66/1
பிடியை தழுவி பிணி ஆற்றுவன – தேம்பா:11 67/2
பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை – தேம்பா:11 87/3
பிணி வளர் வினையின் செம் தீ பிரிவு இலா மேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:13 25/4
பிணி உயிர்க்கும் மால் அவா செய் பீழையால் – தேம்பா:14 15/2
பிணி வளர் இன்ன தன்மை பின்னர் பெயாது ஆணையாக – தேம்பா:14 120/3
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
பிறை புதைத்தன முடி விழ உளம் அறு பிணி புகைத்தன இறையவன் அலறி நல் – தேம்பா:15 164/1
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/3
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3
பிணி நிறத்து எழுந்த விரக நோய் ஆற்றா பெண்மையின் காணி ஆம் நாணம் – தேம்பா:20 71/3
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/2
பிணி முகத்து இறைவன் செய்யும் பெரும் பயன் அருளின் நாட்டில் – தேம்பா:20 119/3
மேய்ந்த தன்மையொடு வெம் பிணி யாவும் – தேம்பா:21 21/2
பிணிப்பு_அரும் குணத்தொடு பிணி பெயர்த்து அற – தேம்பா:24 53/1
கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார் – தேம்பா:25 26/3
பிணி வருந்து உயிர் பேணிய பெற்றியே – தேம்பா:25 93/3
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை – தேம்பா:26 22/3
பெண் அவாவு கொணர் பிணி தன்மையின் – தேம்பா:26 175/2
பிணி தகு உயிர் ஓம்பு ஆறும் பேசவோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:27 15/4
மெய் வளர் பிணி உளர் அறிதல் வேண்டிலா – தேம்பா:28 36/2
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
தூய் வரும் படும் துயர் அற இவன் பிணி சொல்வாம் – தேம்பா:32 108/4
பாங்கு இயன்று அரசு கொள்ள பல பிணி பட செய்தானே – தேம்பா:33 2/4
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/3
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/2
பிணி வளர் துயர் அற பேணி பாடுவார் – தேம்பா:34 3/4
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2
வார் பிணி முரசும் யானை வளர் எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – தேம்பா:36 83/1
தார் பிணி மார்பன் வான் மேல் தவழ் கொடி மனை மூதூரில் – தேம்பா:36 83/2
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4
நக வளர்ந்த கலை நக அனந்த மறை வெளிறு அழ நக நிவந்த முயல் நக இயைந்த பொறை பிணி அழ – தேம்பா:36 104/2
மிடி வினை பசி பிணி வெறுப்பு நோய் பகை – தேம்பா:36 119/1

மேல்


பிணிக்க (1)

பின்னை ஓர் கைம்மாறு பிணிக்க கடவேமோ – தேம்பா:35 63/4

மேல்


பிணிக்குவாய் (1)

பேர் எழு மணம் கொடு பிணிக்குவாய் என்றான் – தேம்பா:5 41/4

மேல்


பிணிக்குவார் (1)

தம் அணி இணை என தார் பிணிக்குவார் – தேம்பா:1 53/4

மேல்


பிணிகள் (4)

பெருகிய துயர் செயும் பிணிகள் ஏது ஐயா – தேம்பா:7 83/2
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/2
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4
நீடிய பிணிகள் எண் வருடம் நீங்கு இலா – தேம்பா:34 1/1

மேல்


பிணிகளின் (1)

மிடியின் மெலிகுவர் பிணிகளின் மெலிகுவர் வெருவி உருகுவர் விளிவு உறி அயர்பவர் – தேம்பா:8 67/2

மேல்


பிணித்த (5)

பிணித்த தார் விரலின் மேல் பிறழ காட்டுவார் – தேம்பா:1 54/1
பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை – தேம்பா:5 141/2
காலொடு பிணித்த பல் உழுவை காய் கத – தேம்பா:24 15/1
சலித்தலால் எவன் செயும் பிணித்த தன்மையின் – தேம்பா:24 52/3
பிணித்த நர_தேவு இறையவற்கே பீடமாக வனைந்த மது – தேம்பா:26 46/1

மேல்


பிணித்தல் (1)

ஆரியனூரில் தேம்பாவணி என பிணித்தல் செய்வாம் – தேம்பா:0 13/4

மேல்


பிணித்தனனே (1)

ஈதல் செய் நாறு உடற்கு உயிரை இறுக பிணித்தனனே – தேம்பா:28 21/4

மேல்


பிணித்து (3)

பிணித்து ஆக நசையொடு நான் பெறும் வயது ஓர் ஈர் ஆறு – தேம்பா:6 20/2
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4
யாக்கையை பிணித்து என்று ஆக இனிதில் உள் அடக்கி வாய்ந்த – தேம்பா:26 94/3

மேல்


பிணித்தே (1)

பாசம் ஆம் அருள் பரிவு உளம் இன்னணம் பிணித்தே
வாச மாமையின் மது மலர் மொய்த்த வண்டு அனைய – தேம்பா:27 24/1,2

மேல்


பிணிப்பு (2)

பிணிப்பு அரிய உடம்பு உயிரை பிரிந்தால் போல் உள் துயரம் பெருகலோடு – தேம்பா:11 120/2
பிணிப்பு_அரும் குணத்தொடு பிணி பெயர்த்து அற – தேம்பா:24 53/1

மேல்


பிணிப்பு_அரும் (1)

பிணிப்பு_அரும் குணத்தொடு பிணி பெயர்த்து அற – தேம்பா:24 53/1

மேல்


பிணியே (2)

பிணி ஆசையில் எய்தினையோ பிணியே
அணி ஆசையின் மேல் நிறை ஆக்குவரே – தேம்பா:11 66/1,2
பிணியே கொண்டாய் பேர் அரசு ஆகி மனிதர்க்கே – தேம்பா:34 59/3

மேல்


பிணியை (1)

நெஞ்சே கொள் பிணியை முகம் தந்து என்ன நின் முகமும் – தேம்பா:29 51/1

மேல்


பிணியோன் (1)

பாடுவார் பிணியோன் துதி பாடுவார் – தேம்பா:33 13/2

மேல்


பிணை (1)

பிணை நிலை கரிகள் சீற பிரி நிலை கறவை ஏங்க – தேம்பா:16 1/2

மேல்


பிணையல் (1)

பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1

மேல்


பிணைவின் (1)

பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3

மேல்


பிணைவு (2)

பேர் வளர் இறைவற்கு உரு இதே உரிய பிணைவு இல இயல்பு இதே அன்றோ – தேம்பா:27 161/4
பேயே ஒக்க அரண் பிணைவு ஒக்கும் உயிர் – தேம்பா:36 45/3

மேல்


பித்தர் (3)

முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும் – தேம்பா:28 63/3
வெருள்பட பதைத்து உள் அஞ்சி வினை கொள்வார் பித்தர் அன்றோ – தேம்பா:29 14/4
விஞ்சிய-காலை பித்து வினையினால் பித்தர் செம்மை – தேம்பா:29 15/1

மேல்


பித்தன் (1)

பித்தன் ஆகமம் பேசிய தன்மையில் – தேம்பா:23 42/1

மேல்


பித்து (3)

நூல் வழி கொணர்ந்த பித்து நோம் இரு கண்ணில் பூசி – தேம்பா:27 68/1
மருள்பட புகைந்து மண்டி மலிந்த பித்து ஏறும்-காலை – தேம்பா:29 14/2
விஞ்சிய-காலை பித்து வினையினால் பித்தர் செம்மை – தேம்பா:29 15/1

மேல்


பித்தும் (1)

ஏவிய முறை அதின் பித்தும் ஈரலும் – தேம்பா:27 48/2

மேல்


பிதற்றலின் (1)

பெற்ற நூல் தெளியா நீரார் பிதற்றலின் மூன்றாம் நாளில் – தேம்பா:31 83/2

மேல்


பிதற்றி (1)

பேதை மட்டு உண்டு என பிதற்றி பில்கிய – தேம்பா:29 92/3

மேல்


பிதற்றிய (1)

சொல் குலத்து இழிவின் பிதற்றிய கதைகள் சுருதியோ நூல் மலி நாட்டில் – தேம்பா:23 107/2

மேல்


பிதற்றும் (2)

எஞ்சிய நினைவு உற்று ஆயாது இழிவு உற பிதற்றும் சொல்லும் – தேம்பா:29 15/2
பீடு இல முனிவரன் பிதற்றும் சொல்லினால் – தேம்பா:29 27/2

மேல்


பிதா (7)

மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1
ஊக்கமே பிதா உவ்வு தாய் உணர்ந்த மெய்ஞான – தேம்பா:26 69/1
உன்னையே காட்டினன் என்று உடை பிதா
மின்னையே காட்டிய மகனை விள்ளினான் – தேம்பா:30 109/3,4
ஏது அளித்து இயற்றுவேன் என் பிதா என்றான் – தேம்பா:35 18/4
தொல் பழி பிதா இதோ துடைக்குவேன் என்றான் – தேம்பா:35 19/4
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/2
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3

மேல்


பிதா_சுதன் (1)

மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1

மேல்


பிதாவும் (2)

பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
நன்று என பிதாவும் என்றான் நரதுவத்து இறைமை சேர்த்தி – தேம்பா:35 20/2

மேல்


பிதிர் (8)

பிதிர் முகத்து இழையார் இவன் பேர் எழில் – தேம்பா:4 18/3
பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/4
பிதிர் செயும் மருந்து ஆம் கைக்கும் பிணி உண தலையாய் வந்தான் – தேம்பா:9 122/4
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/3
பெய் நாகம் எனா பிதிர் வந்தனை கல – தேம்பா:11 63/3
பிதிர் இலா திரு உளம் பேணி தேரினார் – தேம்பா:13 10/4
பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4

மேல்


பிதிர்ந்த (1)

பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/4

மேல்


பிந்தினர் (1)

பேயும் போயின அமரர் பிந்தினர்
தீயும் போயின அறங்கள் தேறின – தேம்பா:10 100/1,2

மேல்


பிரசேயரும் (1)

மன் ஆர் பிரசேயரும் மண்டினரே – தேம்பா:15 33/4

மேல்


பிரண்டது (1)

கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2

மேல்


பிரண்டனர் (1)

பிரண்டனர் சுழன்றனர் பிரிந்திலர் பிரிந்தார் – தேம்பா:23 52/1

மேல்


பிரதத்தின் (1)

பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2

மேல்


பிரதம் (1)

பிரதம் கொண்ட தீயவர் வைகும் பெரிது ஊழல் – தேம்பா:28 125/3

மேல்


பிரதமே (1)

பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/4

மேல்


பிரந்த (1)

பிரந்த மானவர் சூழ் நாடி பெஞ்சமின்-இடை கள்வு உண்டு ஆய் – தேம்பா:20 110/3

மேல்


பிரம்பால் (1)

அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2

மேல்


பிரம்பினால் (1)

பிரம்பினால் எசித்து நாட்டில் பெரும் துயர் விளைந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/1

மேல்


பிரான் (32)

உறைந்த யாவரையும் விளித்து ஒருவனை பிரான்
பறைந்தது ஆகையில் ஒரு பழுது உறாது என்றார் – தேம்பா:5 45/3,4
சீர்க்கு அடை பிரான் அடி இறைஞ்சி செப்புவாள் – தேம்பா:5 47/4
ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான்
நாம்பா அணி நம்பியை நல்கிட ஓர் – தேம்பா:5 106/2,3
வையகத்தார் வடு தீர்ப்ப இவட்கு ஓர் மைந்தன் வந்த பிரான் அருள் புரிந்து வஞ்சம் மிக்கோர் – தேம்பா:8 60/1
சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/4
ஏதமே தீர்க்குவான் ஈங்கு நாடிய பிரான்
பாதமே பாவி நான் பார்க்கவும் தலையின் என் – தேம்பா:9 4/2,3
பெரு வினை செய்ய நான் பிரான் உண்பான் எனில் – தேம்பா:9 110/3
எம் பிரான் வலிக்கு இ துணை வேண்டுமோ – தேம்பா:11 26/4
அந்தர மேலவர் வணங்கும் அரசர் பிரான் விலங்கு இனங்கள் அடையும் அன்ன – தேம்பா:11 110/2
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
வானகத்தார் உறையுள் என்று ஆம் மன்னர் பிரான் பிறந்த முழை வயினே மாதோ – தேம்பா:11 123/4
அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும் – தேம்பா:12 3/3
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4
மன் உயிர் காத்து அருள் மலி பிரான் தனது – தேம்பா:14 86/2
உடல் வண்ணத்து இளவல் என இங்கண் தோன்றி உதித்த பிரான்
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/1,2
தரு உற்ற பிரான் அடி தாழ்ந்தனரே – தேம்பா:15 19/4
பொது ஈசர் பிரான் பொர எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 28/4
பரம் பிரான் வலியை காட்டும் பலவையும் கேளீர்-கொல்லோ – தேம்பா:15 51/4
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/2
எம் பிரான் இடும் ஏவலின் மீண்டதே – தேம்பா:17 45/4
விரை நிரை மலர் உரு வேய்ந்த இ பிரான்
உரை நிரை வதிந்த நாம் என்ன ஓதினான் – தேம்பா:18 7/3,4
கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள் – தேம்பா:18 37/2
ஊன் வழங்கிய பிரான் உறலின் போற்றல் போல் – தேம்பா:20 2/1
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
இவை எலாம் இளம் தவற்கு இளம் பிரான் உரைத்து – தேம்பா:26 130/1
இன் விளக்கிய அ உயிர் எம் பிரான்
மன் விளக்கிய மார்பு அணி ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:27 90/3,4
ஊன் உயிர்த்த உரு பிரான்
மான் உயிர்த்த அருள் வாழ்த்தினான் – தேம்பா:27 137/3,4
பெருகி ஈந்த பிரான் இரந்தான் எனா – தேம்பா:31 79/2
தாவு அது உணர் பிரான் தந்த காட்சியை – தேம்பா:32 52/3
தீய் வரும் இகழ்ச்சியை சிந்தியா பிரான்
தாய் வரும் அருளினால் தரணி எங்கணும் – தேம்பா:35 13/1,2
வான் நிலம் காதல் ஆம் பிரான் ஆசி வகுத்து அருள் வெள்ளமும் பொழிந்தான் – தேம்பா:36 42/4

மேல்


பிரானை (1)

உய் வினை எமக்கு அருள உற்றன பிரானை
எ வினையும் அற்ற முறை ஈன்ற அருள் தாயே – தேம்பா:12 90/2,3

மேல்


பிரி (3)

பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
படியொடு பிரி பருப்பதம் என விழுவன அசனியின் – தேம்பா:15 170/3
பிணை நிலை கரிகள் சீற பிரி நிலை கறவை ஏங்க – தேம்பா:16 1/2

மேல்


பிரிகின்றன (1)

பிரிகின்றன எதிர் சீறின பிளிர்கின்றன அழலை – தேம்பா:15 148/3

மேல்


பிரிகு (1)

எல்லொடு பிரிகு இல இரவியும் அமர் செய – தேம்பா:15 176/2

மேல்


பிரித்த (2)

பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை – தேம்பா:5 141/2
நீல் நலம் கொள் கடல் பிரித்த நிலம் சேர்த்து ஆள் இசிப்பாஞ நிருபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/4

மேல்


பிரித்து (4)

பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம் – தேம்பா:15 132/3
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை – தேம்பா:16 30/3
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/3
புலம்பும் திரையை கம்பளத்தால் புடைப்ப அரிதின் பிரித்து நளிர்ந்து – தேம்பா:19 31/3

மேல்


பிரிதர (1)

நாம் நீர் அழுது உக நம்மை பிரிதர
போனீர் மெலி பயிர் போற்றும் துளி என – தேம்பா:30 157/2,3

மேல்


பிரிதல் (4)

ஞானமே பயில் நன்று எலாம் மிகுத்து உயிர் பிரிதல்
ஆன வேலையில் அனந்த வீடு அமைதல் ஆம் என்றான் – தேம்பா:11 100/3,4
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
கலை செய் தூய் உயர்வு உரைத்தோன் பிரிதல் சொன்ன காரணமாய் – தேம்பா:26 166/1
சலம் புரி வலையை வைக்க தளை படின் பிரிதல் ஆற்றா – தேம்பா:28 154/2

மேல்


பிரிதலே (1)

பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/2

மேல்


பிரிதில் (1)

நண்ணல் ஆம் தழல் பொறா பிரிதில் நாடினான் – தேம்பா:7 84/4

மேல்


பிரிந்த (21)

பிரிந்த கால் ஒலி பெருக ஆங்கு அனைவரும் ஆர்த்தார் – தேம்பா:3 25/4
பொய் வினை பிரிந்த நயன் மெய்வினை உணர்த்தும் இவர் – தேம்பா:5 158/1
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/3
பிரிந்த மேதி தன் பிள்ளையை உள்ளலின் கனைந்து – தேம்பா:12 50/2
மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1
புறம் கொடு பிரிந்த புணரி செய் வழியே புக்கு உறீஇ கடல் நடு அடைந்தான் – தேம்பா:14 47/3
கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2
ஏழ் முகம் பிரிந்த நீல் என்னும் தீம் புனல் – தேம்பா:22 27/2
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை – தேம்பா:26 22/3
பிரிந்த கன்றினை நேடிய பெற்றமோ – தேம்பா:26 35/1
கொலை கொள் வாளால் உயிர் பிரிந்த கொள்கைத்து அன்னார் பிரிந்தினும் வெண் – தேம்பா:26 50/1
பிரிந்த நாயகன் பெரிது உளைவான் என அழுதாள் – தேம்பா:26 56/4
பிரிந்த காலையில் பெரும் துயர் உள்ளி உள் அயர்ந்து – தேம்பா:26 64/3
பிரிந்த தன்மை கருணையன் பேர் உயிர் – தேம்பா:26 78/3
பிரிந்த போது நசை பெறுமாம் என்பார் – தேம்பா:26 176/2
பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1
பல நலம் பிரிந்த தேவர் பணிதல் பேதைமை ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 151/4
கற்றை நாண் முகத்தினோய் பிரிந்த காரணத்து – தேம்பா:31 97/1
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
பிரிந்த நல் உயிர் பருகும் நஞ்சு அமுது என்பார் பெருக – தேம்பா:32 102/3

மேல்


பிரிந்தது (2)

பிரிந்தது ஓர் நிலம் பெற கொடும் போர் முகத்து இறப்ப – தேம்பா:25 36/1
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1

மேல்


பிரிந்தன (1)

பிரிந்தன புள்ளின் கானில் பெரிது அழுது இரங்கி தேம்ப – தேம்பா:26 107/3

மேல்


பிரிந்தனன் (1)

பிரிந்தனன் யாண்டையும் பிரிவு இலான் அரோ – தேம்பா:31 15/4

மேல்


பிரிந்தார் (1)

பிரண்டனர் சுழன்றனர் பிரிந்திலர் பிரிந்தார்
திரண்டனர் திரிந்தனர் சிதைந்திலர் செறிந்தார் – தேம்பா:23 52/1,2

மேல்


பிரிந்தால் (1)

பிணிப்பு அரிய உடம்பு உயிரை பிரிந்தால் போல் உள் துயரம் பெருகலோடு – தேம்பா:11 120/2

மேல்


பிரிந்திலர் (1)

பிரண்டனர் சுழன்றனர் பிரிந்திலர் பிரிந்தார் – தேம்பா:23 52/1

மேல்


பிரிந்தினும் (1)

கொலை கொள் வாளால் உயிர் பிரிந்த கொள்கைத்து அன்னார் பிரிந்தினும் வெண் – தேம்பா:26 50/1

மேல்


பிரிந்து (11)

ஈர் அறம் பிரிந்து நோக்கில் இயம்பிய துறவின் மாட்சி – தேம்பா:4 40/1
தணிக்க அரிது ஆம் ஐம்பொறிகள் சார் பொருள் சார்ந்து உளம் பிரிந்து
துணிக்க அரிது ஆம் விழைவு ஆதல் இளமையின்-கண் தோன்றுதலால் – தேம்பா:6 14/1,2
நீரின் மேல் தாள் பிரிந்து அலைந்த நீர் மலர் – தேம்பா:7 86/1
தன் உயிர் பிரிந்து யான் தனித்து போயின – தேம்பா:7 88/2
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
உன்னி நான் உய்யல் ஆற்றேன் ஒரு நொடி பிரிந்து போகின் – தேம்பா:10 8/2
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச – தேம்பா:15 88/2
பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/2
வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/3,4

மேல்


பிரிந்துளி (1)

பிரிந்துளி துணைவியின் பிணி கண்டால் உளம் – தேம்பா:7 90/1

மேல்


பிரிய (2)

பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/3
பிரிய மாண்ட உயிர் பின்பு பிறத்தலே – தேம்பா:27 92/3

மேல்


பிரியன (1)

மன காவலினால் மறவா பிரியன
தனக்கு ஆய வரத்து அமரர் தகை மேல் – தேம்பா:5 74/2,3

மேல்


பிரியா (9)

இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர் – தேம்பா:8 48/3
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
தொடையே நின்ற தயையும் நீதி தொகையும் பிரியா
மிடையே நின்ற இறையோன் பணிப்ப வேத்திரத்தால் – தேம்பா:14 74/1,2
நனை அம் திரு அடி நான் பிரியா வாழ்க நறும் பைம் பூ – தேம்பா:16 58/3
புரை உமிழ் துயர் நீத்து அற துணை பிரியா புவி நுதல் திலதமாய் வளர்ந்தான் – தேம்பா:20 67/4
காவும் நீழலும் காயமும் உயிரும் போல் பிரியா
மேவும் கேண்மையின் மிடைந்த கை_தாதையும் தாயும் – தேம்பா:31 7/2,3
பெற்று ஆயினதே பிரியா அன்போய் பெயரா முன் வந்து – தேம்பா:31 29/3
நனி அவாவொடு பிரியா நயந்து செய் ஏவலால் உடலை – தேம்பா:33 24/3
காத்தான் பிரியா அன்பு இயக்கி கலுழ்ந்தான் கனி நான் சுவை அருந்த – தேம்பா:36 24/3

மேல்


பிரியாத (2)

பெற்ற ஆறு உரைத்து அதற்கு பிரியாத ஓர் கைம்மாறும் – தேம்பா:6 7/3
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/2

மேல்


பிரியாதார் (1)

பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4

மேல்


பிரியாது (2)

அல்லின் வண்ணத்து உடலோர் அணியா திரண்டு பிரியாது
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய – தேம்பா:14 69/1,2
ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தன அன்பு உளதேல் மகன் நீய் பிரியாது
உன் தோள் என் தோள் மரம் ஒன்று உறல் ஆகாதோ என்றான் – தேம்பா:31 30/3,4

மேல்


பிரியாமை (1)

வாயின் என் உயிர் பிரியாமை ஆகுமோ – தேம்பா:9 102/4

மேல்


பிரியார் (1)

புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/4

மேல்


பிரியும் (2)

பிரிவு_அரும் அன்பினர் பிரியும் கால் உறும் – தேம்பா:7 91/1
பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4

மேல்


பிரியும்-கால் (1)

பேர் வளர் அன்பின் மிக்கார் பிரியும்-கால் தம்மில் தேறின் – தேம்பா:30 35/1

மேல்


பிரிவது (1)

முற்றி ஆகும் முன் பிரிவது என்று அயர்வு இலை முன்னர் – தேம்பா:26 66/2

மேல்


பிரிவர் (1)

பிரிவர் மிடைகுவர் புரள வெருளுவர் புரள உருளுவர் குருதிகள் – தேம்பா:24 39/2

மேல்


பிரிவார் (2)

பிரிவார் தமில் நெரிவார் கறை பிளிர்வார் வதை பெறுவார் – தேம்பா:14 52/1
அற்று இழிவார் பிரிவார் அதிர்வார் இரிவார் – தேம்பா:15 60/1

மேல்


பிரிவால் (1)

பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால்
மயர் ஏன் மயர் ஏன் வளனே மரியே மருள் நெஞ்சு உருகி – தேம்பா:31 34/2,3

மேல்


பிரிவு (12)

பேர் அறம் ஆவது அன்றி பிரிவு இலா இரண்டும் தம்முள் – தேம்பா:4 40/2
தெருள் தரு பிரிவு அலால் செய்வது ஏது உண்டோ – தேம்பா:7 87/4
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 88/3
பிரிவு_அரும் அன்பினர் பிரியும் கால் உறும் – தேம்பா:7 91/1
பின்றா வல்லோய் பேணிய அன்போய் பிரிவு இன்றி – தேம்பா:9 60/1
பிறிவு இன்மை ஓர்ந்து உளைந்தான் உளைந்தும் ஈண்டே பிரிவு உற்றான் – தேம்பா:13 7/4
பிணி வளர் வினையின் செம் தீ பிரிவு இலா மேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:13 25/4
பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2
ஆதலே பிரிவு உனக்கு அரியது ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 41/2
பெண்மையின் போர்வை நாணம் பிரிவு இலள் போர்த்து நிற்பாள் – தேம்பா:30 78/4
பிரிந்தனன் யாண்டையும் பிரிவு இலான் அரோ – தேம்பா:31 15/4
நல்கிய ஆசி நயத்து உயர் சூசை நறுமையின் பிரிவு இலாது ஒன்றாய் – தேம்பா:36 43/1

மேல்


பிரிவு_அரும் (1)

பிரிவு_அரும் அன்பினர் பிரியும் கால் உறும் – தேம்பா:7 91/1

மேல்


பிரிவுற்ற (1)

பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2

மேல்


பிரீத்து (1)

நேயம் ஆம் பிரீத்து சாந்து நிழன்ற தண் கவிகை கீழ் நீ – தேம்பா:7 16/1

மேல்


பில்கி (2)

பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/4

மேல்


பில்கிய (2)

பேதை மட்டு உண்டு என பிதற்றி பில்கிய
காதை உள்கொண்டு நீ கலங்கல் நீர்மையோ – தேம்பா:29 92/3,4
பில்கிய நயனில் உம் வயம் காட்ட பிழைத்த இ தொழும்பனை நோக்கி – தேம்பா:36 43/3

மேல்


பிலித்தையர் (1)

பொறை வழங்கிய பிலித்தையர் போர் செய எதிர்த்தார் – தேம்பா:3 9/4

மேல்


பிலிற்றல் (1)

பீள் கடைந்து அழுத்திய கதிர் பிலிற்றல் காண் – தேம்பா:8 37/2

மேல்


பிலிற்றி (1)

பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4

மேல்


பிலிற்றிய (1)

சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர் – தேம்பா:15 155/1

மேல்


பிலிற்றும் (3)

பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/3
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும் – தேம்பா:12 4/1
தூவி மின் பிலிற்றும் சுடிகை சூழ் பயிற்றி துளங்கும் ஏழ் மணிகளோ உன்னை – தேம்பா:36 32/2

மேல்


பிழம்பு (7)

வில் தங்கும் இரவி காலும் வெயில் பிழம்பு அனைய நாறி – தேம்பா:2 7/2
கற்றை ஓர் பிழம்பு உற்ற உரு காட்டி வான் – தேம்பா:9 52/3
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
அல் பிழம்பு அற வில் ஆர் மற்று அனைவரும் பினர் வந்து ஆர்ப்ப – தேம்பா:35 40/2
கல் பிழம்பு உருக இன்பம் கனி வளன் புடையில் செல்ல – தேம்பா:35 40/3
செல் பிழம்பு உறையின் ஆர்ந்த திரு அருள் நாதன் போனான் – தேம்பா:35 40/4

மேல்


பிழி (3)

கால்வு அரும் பிழி கால் கமழ் வாகையான் – தேம்பா:7 59/1
பெயர்வு ஆயின கால் பிழி வாய் மலரே பிளிர சொல்வான் – தேம்பா:9 26/4
பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4

மேல்


பிழியும் (1)

மன்றலும் பிழியும் பெய் வாகை சூசை-கண் – தேம்பா:7 97/2

மேல்


பிழை (9)

பிழை தலை அறுத்து ஒளி பிளிர வெள்ளி அம் – தேம்பா:2 16/3
பேர்ந்த தன் பெருமான் அடை பிழை வான் – தேம்பா:13 33/1
பிழை குலம் அளிப்பவர் பிழைப்பு இடம் இலார் போல் – தேம்பா:14 2/1
பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/4
பின் இயம்பிட பிழை செயும் தொழில் யாது உண்டோ – தேம்பா:23 86/4
பெய் நிறத்து அவன் நாடு என்றும் ஆங்கு உணர்கில் பிழை உனக்கு என்றனன் வேந்தே – தேம்பா:23 108/4
பின் நாள் தொடரார் ஆர் பொறுக்கும் தன்மை பிழை என்பாள் – தேம்பா:29 21/4
கண் மையின் மற்று யாரும் கண்ட தன் பிழை காண்பார் ஆர் – தேம்பா:30 78/1
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி – தேம்பா:32 34/3

மேல்


பிழை-இடை (1)

பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான் – தேம்பா:26 20/1

மேல்


பிழைத்த (3)

வாள் இதே பிழைத்த நீச மனு மலிந்த கேடு அற – தேம்பா:7 31/3
பிறந்து உயிர் பிழைத்த போது பெயர்கு இலா துணை என்று ஆனேன் – தேம்பா:35 55/1
பில்கிய நயனில் உம் வயம் காட்ட பிழைத்த இ தொழும்பனை நோக்கி – தேம்பா:36 43/3

மேல்


பிழைத்து (1)

நிந்தை ஆக பிழைத்து எனினும் நினக்கு ஓர் பிள்ளை ஆக எமக்கு – தேம்பா:5 20/3

மேல்


பிழைப்பு (2)

பிழை குலம் அளிப்பவர் பிழைப்பு இடம் இலார் போல் – தேம்பா:14 2/1
பின்பு உற வருந்துதீர் பிழைப்பு எமக்கு இதே – தேம்பா:23 117/4

மேல்


பிழையின் (2)

பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர் – தேம்பா:19 29/1
பிழையின் வழி வழி துயரின் மலியன பெரு வில் வழி வழி கணை அதன் – தேம்பா:24 42/1

மேல்


பிழையோ (1)

பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4

மேல்


பிள்ளை (7)

நிந்தை ஆக பிழைத்து எனினும் நினக்கு ஓர் பிள்ளை ஆக எமக்கு – தேம்பா:5 20/3
உனக்கும் ஆகி எனக்கும் ஓர் பிள்ளை ஆய் – தேம்பா:10 115/1
ஆன் மறந்தன தம் பிள்ளை அன்னதே – தேம்பா:13 36/4
பின் கொண்ட நல்லாள் தந்த பிள்ளை ஒன்று அகன்றான் பின்னர் – தேம்பா:20 105/3
எதிர்ந்து அன பிள்ளை காண்பேன் என்றனன் மூத்தோன் என்று உள் – தேம்பா:26 8/2
பின் நாள் உனது இனத்து உதிக்கும் பிள்ளை அருள் – தேம்பா:31 11/2
அன்ன பிள்ளை நான் அன்ன ஏணியும் நான் – தேம்பா:31 12/1

மேல்


பிள்ளைகள்-தம் (1)

தந்தை நோக உணர்வு இன்றி தவறா நின்ற பிள்ளைகள்-தம்
சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/1,2

மேல்


பிள்ளையும் (2)

நவி வரி நகுலமும் நாவி பிள்ளையும்
கவி வரி நிபுடமும் கான கோழியும் – தேம்பா:17 6/1,2
தாயும் பிள்ளையும் தாவு இடர் நோக்கி உள் – தேம்பா:26 81/3

மேல்


பிள்ளையை (2)

பிரிந்த மேதி தன் பிள்ளையை உள்ளலின் கனைந்து – தேம்பா:12 50/2
மை மறுத்தீர் மறை உரைத்தீர் பிள்ளையை தாய் மறுத்து என்ன – தேம்பா:30 12/2

மேல்


பிளந்த (10)

திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
புரி வாய் பிளந்த இறையோன் உடன்று புரி சாபம் என்று கடிதே – தேம்பா:14 132/1
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/2
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2
தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால் – தேம்பா:32 91/2
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/2

மேல்


பிளந்து (4)

வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
உரிய நஞ்சு அரவு என இவர்ந்து அவன் உடல் பிளந்து எதிர் படை எலாம் – தேம்பா:15 157/3
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
வாய் விளை அழல் விட்டு ஆர்ப்ப மண் பிளந்து எழுந்தது அன்றே – தேம்பா:32 92/4

மேல்


பிளவ (1)

பெயர அவர் கவர் வயிர நெடு வரை பிளவ உரம் உழுது எறிகுவர் – தேம்பா:24 40/2

மேல்


பிளிர் (1)

பெடை நாணினது என நாள் நறை பிளிர் தாமரை நெடும் கா – தேம்பா:21 31/1

மேல்


பிளிர்கின்றன (1)

பிரிகின்றன எதிர் சீறின பிளிர்கின்றன அழலை – தேம்பா:15 148/3

மேல்


பிளிர்ந்த (2)

பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
பெறுமான மணி புனல் சேர் பேர்சிய நாடு ஆண்டு அருளை பிளிர்ந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/2

மேல்


பிளிர்ந்தன (1)

பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4

மேல்


பிளிர்ந்து (2)

பெய் அனை அருவி கண் பிளிர்ந்து இன்பு ஓங்கினான் – தேம்பா:10 91/4
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/2

மேல்


பிளிர்வார் (1)

பிரிவார் தமில் நெரிவார் கறை பிளிர்வார் வதை பெறுவார் – தேம்பா:14 52/1

மேல்


பிளிர்வு (1)

பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/3

மேல்


பிளிர (3)

பிழை தலை அறுத்து ஒளி பிளிர வெள்ளி அம் – தேம்பா:2 16/3
பெயர்வு ஆயின கால் பிழி வாய் மலரே பிளிர சொல்வான் – தேம்பா:9 26/4
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/2

மேல்


பிளிரும் (1)

பெருகி அழலோடு ஊன் பிளிரும் பிறை கூன் எயிற்று வாய் உருவான் – தேம்பா:23 6/4

மேல்


பிற்பகல் (1)

பின்னை ஒன்று இல பிற்பகல் பேர் எழில் – தேம்பா:9 49/1

மேல்


பிற (1)

நீத்தான் பிற நாடு அடைந்து அடும் கோல் நிருபன் வஞ்சத்து என் உயிரை – தேம்பா:36 24/2

மேல்


பிறக்க (1)

மாற்றிய திரு ஒன்று இன்றி வறுமையான் பிறக்க செய்தான் – தேம்பா:3 42/4

மேல்


பிறக்கு (2)

இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/2
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு – தேம்பா:26 66/3

மேல்


பிறக்கும் (3)

மேன்மையால் ஒருவன் அன்றி விபுலையில் பிறக்கும் மாக்கள் – தேம்பா:3 40/2
இருள் வீங்கும் துகள் துடைத்தோன் பிறக்கும் கால் என இன்னும் – தேம்பா:10 16/2
பேர் அற கன்னி வையின் பிறக்கும் முன் தனக்கு தூது என்று – தேம்பா:26 5/1

மேல்


பிறங்கு (1)

பிறங்கு ஒள் ஈடு உறு பெற்றியால் – தேம்பா:27 140/2

மேல்


பிறங்கும் (2)

பிறங்கும் கதிர் வாழும் பெற்றியை கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 59/4
பேர் ஒலி முரசொடு பிறங்கும் பல்லியத்து – தேம்பா:32 58/1

மேல்


பிறத்தல் (1)

வம்பு அலர் சுனையின் நீருள் வலம்புரி பிறத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/1

மேல்


பிறத்தலே (1)

பிரிய மாண்ட உயிர் பின்பு பிறத்தலே
கரிய கங்குல் கனா என ஓதினான் – தேம்பா:27 92/3,4

மேல்


பிறந்த (16)

எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு – தேம்பா:3 53/3
இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர் – தேம்பா:8 48/3
இருந்து பூ-இடை அவன் பிறந்த எல்லையின் – தேம்பா:9 104/3
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
வானகத்தார் உறையுள் என்று ஆம் மன்னர் பிரான் பிறந்த முழை வயினே மாதோ – தேம்பா:11 123/4
வல் அரி குழவி போன்றே வய தொடு பிறந்த தோன்றல் – தேம்பா:17 16/1
பிறந்த நாள் துயர் ஒக்க பிறந்து பேரா துணை வைகி – தேம்பா:20 25/1
சூல் நெறி பிறந்த மாதர் துணிக்கு-மின் என்று தம் தாய் – தேம்பா:21 4/3
பிறந்த முன் இடம் பெயர்ந்து வந்து எருசலேம் தன்னை – தேம்பா:25 8/1
தம்மை நீரொடு தான் தர இளவலாய் பிறந்த
செம்மையோன் தனை செகுத்திட பகைப்பரோ என்ன – தேம்பா:26 55/2,3
வளர்ந்த வெண் மதி தேய்ந்து அன்ன வளம் கொடு பிறந்த பின் நான் – தேம்பா:26 104/1
கொலை செய்வான் அமைதியை காத்து இருந்த-காலை கோன் பிறந்த
நிலை செய் நாள் விருந்து ஓம்பி நிருபர் எல்லாம் நின்று உவப்பர் – தேம்பா:26 166/3,4
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ – தேம்பா:28 9/3
பேர் அரும் தவத்தொடு பிறந்த ஞானம் போல் – தேம்பா:30 49/2
பேர் விளை காட்சியின் பிறந்த பாவைகள் – தேம்பா:36 126/1

மேல்


பிறந்த-கால் (1)

பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ – தேம்பா:30 138/1

மேல்


பிறந்தது (7)

பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/3
சுருதி நாதன் பிறந்தது என துணிவின் தெளிந்தார் சிலர் என்றான் – தேம்பா:27 127/4
கடலை கடைய அமிர்தமொடு கடுவும் பிறந்தது என – தேம்பா:28 29/1
விண் உளே பிறந்தது ஓர் தளத்தின் விண்ணவர் – தேம்பா:30 44/1
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய – தேம்பா:30 44/2
மண் உளே பிறந்தது ஓர் வடுவை மாற்றினர் – தேம்பா:30 44/3
தன் உளே பிறந்தது ஓர் தடத்தின் நண்ணினார் – தேம்பா:30 44/4

மேல்


பிறந்ததும் (1)

தீட்டு அரக்கு உடலின் நாதன் நாம் உவப்ப சிறுவனாய் பிறந்ததும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/2

மேல்


பிறந்தன (1)

காவலர் தன்மைத்து அமரர் சூழ் நிற்ப கங்குலில் பிறந்தன வாறும் – தேம்பா:34 47/2

மேல்


பிறந்தனர் (2)

முன் பிறந்தனர் முற்றும் இறந்தார் எனின் – தேம்பா:27 84/1
பிறந்தனர் ஓர்ந்து பெறின் – தேம்பா:28 145/2

மேல்


பிறந்தனன் (1)

மெய் திறத்து இறைவன் பிறந்தனன் என்னில் வெளிறு அதோ என்றனன் பாலன் – தேம்பா:31 92/2

மேல்


பிறந்தனை (1)

ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3

மேல்


பிறந்தாய் (2)

பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/2
தாண்டா இன்மை கொண்டு பிறந்தாய் தகு தண்மை – தேம்பா:35 61/2

மேல்


பிறந்தார் (1)

பிறப்பதும் பிறந்தார் எவரும் பினர் – தேம்பா:27 83/1

மேல்


பிறந்தாள் (1)

கண்ணி பற்றாது என்னை கடிதின் செய்யாள் பெண் பிறந்தாள் – தேம்பா:17 32/4

மேல்


பிறந்திலர் (1)

பின் பிறந்திலர் முன் பெறும் தீவினை – தேம்பா:27 84/2

மேல்


பிறந்திலன் (1)

பொய்யை மீட்பதன் பொருட்டு இறை பிறந்திலன் இன்ன – தேம்பா:23 80/3

மேல்


பிறந்து (13)

பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/2
அழுது ஆர்ந்த துயர் கரத்தில் பிறந்து கைக்கும் அரந்தையின் பால் அருந்தி வளர்ந்து அருள் வளர்த்த – தேம்பா:11 37/1
இணங்கிய வினைகள் தீர்ப்ப பிறந்து இவண் மனு ஆய் காண – தேம்பா:12 74/3
இ குலத்து இவன் பிறந்து எய்துவான் எனா – தேம்பா:14 81/1
கார் தாவு அசல மேல் பிறந்து கதிர் சால் தும்மு மணி வரன்றி – தேம்பா:15 9/1
பிறந்த நாள் துயர் ஒக்க பிறந்து பேரா துணை வைகி – தேம்பா:20 25/1
பொய் நிறத்து உரைத்தது இழிவுற வெளி ஆய் பூதலத்து ஒருப்பட பிறந்து
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/1,2
நீளவும் கெடாது பிறந்து மாய்ந்திடவும் நின்று நல் கலை துறையுறும்-கால் – தேம்பா:23 111/2
என்னும் நீர் உலகு இனிது அளித்து ஆள்பவன் பிறந்து ஆங்கு – தேம்பா:25 4/3
எ கண் அங்கு அவன் பிறந்து இயைந்துளான் என – தேம்பா:25 45/3
பிறந்து உயிர் பிழைத்த போது பெயர்கு இலா துணை என்று ஆனேன் – தேம்பா:35 55/1

மேல்


பிறந்தேன் (1)

தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின் – தேம்பா:26 158/2

மேல்


பிறப்ப (3)

இழிவு எலாம் ஒழித்து வீக்க இளவலாய் பிறப்ப நாதன் – தேம்பா:10 3/3
மண் தலம் அகத்து தோன்றி மனு_மகன் பிறப்ப நாள் ஆய் – தேம்பா:10 7/2
நலம் கெழும் இறையவன் பிறப்ப நாடினான் – தேம்பா:10 85/4

மேல்


பிறப்பதும் (1)

பிறப்பதும் பிறந்தார் எவரும் பினர் – தேம்பா:27 83/1

மேல்


பிறப்பார் (2)

பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
அன்ன பிறப்பு அல்லாது இறந்தே அயர்ந்து பிறப்பார் இலை என்றான் – தேம்பா:27 122/4

மேல்


பிறப்பான் (1)

எ நாட்டு எ நாள் எ குலத்தே இறையோன் பிறப்பான் என அன்னான் – தேம்பா:27 126/1

மேல்


பிறப்பானோ (1)

நோய் முகத்து விலங்கு உறையுள் நுழைந்து இறையோன் பிறப்பானோ – தேம்பா:23 75/4

மேல்


பிறப்பித்த (1)

பின் வயத்து இன்றி ஒருங்கு உடன் அனைத்தும் பிறப்பித்த காரணன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/3

மேல்


பிறப்பில் (1)

ஊன் செய்த பிறப்பில் உரு இல வானோர்க்கு உயர் பயன் பெற்றனை என்பார் – தேம்பா:36 116/3

மேல்


பிறப்பின் (5)

பெற்ற இ பிறப்பின் கொடை எ பிறப்பு – தேம்பா:27 81/2
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2
சொல் பிறப்பின் அடங்காதான் திருவுளமே என அன்னான் சூசை மீண்டே – தேம்பா:27 96/3
பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4

மேல்


பிறப்பு (3)

செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை – தேம்பா:25 64/1
பெற்ற இ பிறப்பின் கொடை எ பிறப்பு
உற்றது என்னினும் புக்கு ஒழியாது உயிர் – தேம்பா:27 81/2,3
அன்ன பிறப்பு அல்லாது இறந்தே அயர்ந்து பிறப்பார் இலை என்றான் – தேம்பா:27 122/4

மேல்


பிறப்பும் (3)

எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும்
கண்ணி பற்றாது என்னை கடிதின் செய்யாள் பெண் பிறந்தாள் – தேம்பா:17 32/3,4
பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும்
திண் அம் வாழ்க்கையும் சிதையும் என்று இணங்கிலராகில் – தேம்பா:23 96/1,2
துனியே தளிர்ப்ப தலைவிதியும் தொலையா பிறப்பும் புக்கனவோ – தேம்பா:27 124/3

மேல்


பிறர் (16)

பெற்று அறம் அணிந்த நல்லோய் பிறர் மனை விளைந்த செம் தீ – தேம்பா:4 37/1
திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2
உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2
கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
தனை வேண்டி போய் ஒளித்த தன்மை பிறர் கொள் – தேம்பா:14 88/1
வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
நிந்தையாய் ஊடு இல்லீர் கரவீர் பொய்யீர் நிலை பிறர் இல் – தேம்பா:18 22/2
சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3
இன்புற உயிர் செய் இ தரு கனிகள் யாம் உண பிறர் கையில் இரந்து – தேம்பா:18 36/1
அரும் தமர் பிறர் என்று எண்ணாது அடுதியே சடுதி என்றான் – தேம்பா:25 72/4
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2
பின்பு கொள்பவர் என பிறர் உயிர் என பேணி – தேம்பா:27 20/2
இனிய கூறலும் எமர் பிறர் இன்றி ஓம்பலும் உள் – தேம்பா:27 27/2
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
மருள் வரும் நசை பிறர் பொருளில் வைத்திடாது – தேம்பா:35 8/1

மேல்


பிறர்க்கு (5)

வினையது விளைவு நோக்காய் வினை பிறர்க்கு உணர்ந்த பாவம் – தேம்பா:12 27/1
பேர் பெற ஆசையானும் பிறர்க்கு யான் செரு போர் செய்யேன் – தேம்பா:15 46/3
நாளும் கோடிய கோல் பொறை சுமந்து இறை பிறர்க்கு
நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர் – தேம்பா:16 13/2,3
வாழ்வினை பிறர்க்கு அளித்து அரசன் வாழ்வுற – தேம்பா:25 40/3
இன்று தீமையை இவன் பிறர்க்கு எண்ணிய தன்மைத்து – தேம்பா:29 101/3

மேல்


பிறர்கள் (2)

நின் அலால் பிறர்கள் யாரே நிறைந்து இவை செலுத்தும் பாலார் – தேம்பா:20 98/2
என் அலால் பிறர்கள் யார்க்கும் இறைவன் நீ உலகம் காக்க – தேம்பா:20 98/3

மேல்


பிறரும் (1)

கொன்னே குழைய பிறரும் குழைந்தேன் என நொந்து அழுதே – தேம்பா:10 45/3

மேல்


பிறரை (1)

எய்த உதவிக்கு அளவு அன்பும் எய்தி பிறரை மேவுவர்-ஆல் – தேம்பா:26 51/4

மேல்


பிறழ் (2)

தேன் பிறழ் அலங்கல் மார்பின் சேதையோன் என்ன எண்ணி – தேம்பா:16 40/2
ஊன் பிறழ் பகழி மாரி உதிர்த்து அரிது அமரின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:16 40/4

மேல்


பிறழ்வது (1)

ஓசை வரு நீத்தமொடு நீர் பிறழ்வது ஒப்ப – தேம்பா:35 32/1

மேல்


பிறழ (1)

பிணித்த தார் விரலின் மேல் பிறழ காட்டுவார் – தேம்பா:1 54/1

மேல்


பிறழா (5)

இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/4
பேர் செல்வத்து ஒளி கொடை கை தொபீயன் என்பான் பிறழா கற்பு – தேம்பா:27 39/2
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி – தேம்பா:27 95/3
பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4

மேல்


பிறழாத (1)

பின்-பால் கொண்ட ஆகுலம் எண்ணார் பிறழாத ஓர் – தேம்பா:28 123/3

மேல்


பிறழாதார் (1)

இறை உணர்வில் பிறழாதார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 141/4

மேல்


பிறழாது (4)

குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3
மேவி அம் கண் பிறழாது விளைத்த இன்பால் வியப்பவரே – தேம்பா:20 19/4
உம்பர் தொழும் கோமானை உள்ளி நெறியுள் பிறழாது
இம்பர் தொழும் சிந்தையவா ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 140/3,4
குழலால் பிறழாது உயிர் விசிப்பார் குரலால் நஞ்சு உயிர்ப்பார் – தேம்பா:28 30/1

மேல்


பிறழாமையின் (1)

பின் நாள் பெறும் தம் தலை மகரை பிறழாமையின் நேர்ந்து அவர் மீட்பது – தேம்பா:12 3/2

மேல்


பிறன் (1)

பைம் தார் பூண்ட பிறன் மனையாள் பற்றி சென்ற கண் மறுத்த – தேம்பா:12 8/1

மேல்


பிறிவு (1)

பிறிவு இன்மை ஓர்ந்து உளைந்தான் உளைந்தும் ஈண்டே பிரிவு உற்றான் – தேம்பா:13 7/4

மேல்


பிறூசியர் (1)

மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/2

மேல்


பிறை (36)

இன் நிற பிறை கதிர் திரட்டி ஈட்டு எனா – தேம்பா:1 51/1
ஈரும் வாள் எயிற்றின் கூன் வெண் இளம் பிறை தோன்ற ஊனை – தேம்பா:2 10/1
கூன் நெடும் பிறை குழைந்த வாய் நிரைநிரை தோன்ற – தேம்பா:3 31/1
பிறை வளர் நலம் என வளர்ந்த பீள் உள – தேம்பா:3 48/3
இளைய வான் பிறை என வளர்ந்து உளம் – தேம்பா:4 3/1
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
பைம் தாள் உயர் தாமரை போல் பிறை மேல் படி பொன் பதத்தாள் – தேம்பா:9 15/1
ஒளி அமை பிறை நுதல் புருவத்து ஒண் சிலை – தேம்பா:9 100/1
இளமை கொள் பிறை என இளவலாய் வளர்ந்து – தேம்பா:9 108/2
பிறை பழித்த பொன் பதத்தால் பிறை மிதித்தாள்-தனை சூழ – தேம்பா:10 17/1
பிறை பழித்த பொன் பதத்தால் பிறை மிதித்தாள்-தனை சூழ – தேம்பா:10 17/1
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும் – தேம்பா:12 4/1
உறை கிடந்து அன ஒண் பிறை தோற்றமே – தேம்பா:13 29/4
இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/2,3
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/3
பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2
பிறை பதி முடியினன் பெயர் செய் வாகையன் – தேம்பா:15 131/2
இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3
பிறை புதைத்தன முடி விழ உளம் அறு பிணி புகைத்தன இறையவன் அலறி நல் – தேம்பா:15 164/1
கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக – தேம்பா:15 165/3
பிறை நுகர்ந்த இருளொடு மயங்கி அவர் பெரிது உமிழ்ந்த உயிர் அளவதோ – தேம்பா:16 36/4
கூன் பிறை எயிற்று மா போல் கொற்றவர் இருவர்-தம்மை – தேம்பா:16 40/1
வான் பிறை உறழ் வில் வாங்கி மறம் கொடு மயங்கி தம் மேல் – தேம்பா:16 40/3
பெருகி அழலோடு ஊன் பிளிரும் பிறை கூன் எயிற்று வாய் உருவான் – தேம்பா:23 6/4
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1
தண் நிற பிறை சூழ் தாளாள் தளிர்த்த தன் தயையின் சொன்ன – தேம்பா:26 100/3
நகை தக பிறை நுதல் நளின வாய் என – தேம்பா:28 50/3
பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1
ஒளி வளர் பிறை போல் வளர்ந்து அவன் மலர் தாள் ஊன்றி முன் நடந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/1
மணி நிலா பிறை போல் ஈன்ற தன் தேவ மகற்கும் அன்பு அருள் நிழல் செய்த – தேம்பா:36 114/3
பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2

மேல்


பிறைக்கு (1)

பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2

மேல்


பிறைகள் (1)

சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3

மேல்


பிறையின் (3)

வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான் – தேம்பா:16 41/3
வடு உண்ட பிறையின் வாளி வகுத்து அவை அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 41/4
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2

மேல்


பிறையும் (1)

கூன் உரு பிறையும் எஞ்ச கொழும் கதிர் முகத்தில் வீச – தேம்பா:4 44/3

மேல்


பிறையை (1)

அணி நிலா பிறையை மிதித்து எழுந்து ஒளி செய் அடி நல்லாட்கு அன்றியே அன்னாள் – தேம்பா:36 114/2

மேல்


பின் (169)

மலையின் நேர் அறல் மலிய நால் திணை அருந்திய பின்
அலையின் நேர் உறல் அவனி தன் மகர்க்கு எலாம் ஊட்டி – தேம்பா:1 9/1,2
கை கலந்து அடுத்து ஏற்குநர்க்கு அளித்த பின் களித்து – தேம்பா:1 15/3
மீ எழ துகள் விரைந்து பின் உறல் – தேம்பா:1 21/2
உழையில் தாவிய தேறல் உண்ட பின்
மழையில் தாவிய மதுவின் ஊங்கு இனிது – தேம்பா:1 23/2,3
அணி தகாது உனது என இசலி ஆர்த்த பின்
தணித்த பூண் ஒள் கலம் சவி கிலுத்தங்கள் – தேம்பா:1 54/2,3
பருகு விம்மிய அளி பசி தவிர்ந்த பின்
அருகு விம்மியது என அலர் கொய் மங்கையர் – தேம்பா:1 55/2,3
குவ்விய புகழ் பின் உண்டோ கூறவும் மூகை யானே – தேம்பா:2 4/4
பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/3
கானொடு வழிந்த தேன் களித்து மேய்ந்த பின்
ஆனொடும் இசையொடும் ஊஞ்சல் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 21/3,4
இன்னவாய் பகல் நாற்பதும் இரிந்த பின் அண்ணர் – தேம்பா:3 18/1
கோது_இல் ஓர் முறை கொண்டு நடந்த பின்
ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ – தேம்பா:4 61/1,2
பின் பட்டனன் வான் பெறும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 101/4
துறவு ஆய் மணம் நீக்குப சொல்லிய பின்
உறல் ஆம் மணமோ என உள்ளினன்-ஆல் – தேம்பா:5 104/3,4
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
எடுக்கும் நலம் கொள் நாயகனை இரட்டி இறைஞ்சல் ஆயின பின்
வடு குலம் ஒன்று இலாத முனி மனத்தில் உவந்து கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 136/3,4
இற்றை இனிது ஆயின பின் மற்றையவரும் தொடர – தேம்பா:5 150/1
அங்கு அது கொணர் உணர்வு விட்ட பின் விடை – தேம்பா:6 25/3
ஈய்ந்த போது அருத்தி பின் உற அளிப்பாய் இருள் தவிர் காட்சியால் அனைத்தும் – தேம்பா:6 40/2
தாவி உண்ட பின் தந்தன திமிங்கிலம் போன்றே – தேம்பா:6 69/4
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின்
மன்று பூ வழங்கும் மாரி மட்டு இனத்து இறக்கிய – தேம்பா:7 43/1,2
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 88/3
கைப்படுவான் அடியேனை தெரிந்தாயோ அதன் பின் யான் கசடு உலாவும் – தேம்பா:8 14/3
ஈந்து தாமும் இல்லார் என ஆய பின்
காய்ந்து தீந்த குளம் கடி தோண்டு எனா – தேம்பா:9 35/1,2
தொழுது உண்பார் எனில் தாம் தொழில் செய்த பின்
அழுது உண்பார் கொடை கோடல் இல் ஆயின – தேம்பா:9 36/2,3
மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின்
கான் உடை தொடையோ கலனோ தகா – தேம்பா:9 41/2,3
கான் பொழிந்த கனி கடு பாய்ந்த பின்
ஊன் பொழிந்த உடற்கு இனிது ஏது என்பார் – தேம்பா:9 42/3,4
பொன்ன நின் கொடி பூத்தது தந்த பின்
உன்ன_அரும் சுவை ஒன்று இலது ஈதலும் – தேம்பா:9 50/2,3
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
பின் என செய்வது என்று உளத்தில் பேணினான் – தேம்பா:9 93/4
மெய்யினால் அமைந்த பின் விமலன் செய் அருள் – தேம்பா:9 97/3
அம் பயில் உன் வயிற்று அமலன் ஆய பின்
நம்பு அயில் எமக்கு உள நயன் சொல்வு ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 98/3,4
பின் அவன் பணித்த ஆற்றால் பெத்திலேம் என்னும் வாய்ந்த – தேம்பா:10 6/2
பின் தரு யாவையும் உணர்ந்தும் பேர் இறையோன்-தனை தாங்கும் – தேம்பா:10 9/2
தொல் மாண்ட புடை நகரில் துன்னிய பின் ஆங்கு உறையும் – தேம்பா:10 12/1
கள்ளம் காட்டு குணுங்கு கடிந்த பின்
உள்ளம் காட்டு பளிங்கு உணர்ந்தால் என – தேம்பா:10 40/1,2
உள்ளம் கெட உள்குடியாய் உறைந்த குணுங்கு ஓட்டிய பின்
கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான் – தேம்பா:10 54/1,2
அன்பால் அணுகும் தன்மைத்து ஐம் வைகலும் வைகிய பின்
பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/3,4
ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின்
கோடை ஆய் வற்றும் என வழியில் கொண்ட கூர் நயமே – தேம்பா:10 58/1,2
பின் அன்ன முகில் உறை பெய் அன்ன சூசை பெரிது அழுது – தேம்பா:10 64/3
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின்
மை முறையால் இரவின் நடு மருவ கண்டு வளன் சொல்வான் – தேம்பா:10 72/3,4
ஒப்பு உடை உயரினோர் உவந்து புக்க பின்
அ புடை விளக்கிட அருத்தி காண் மணி – தேம்பா:10 86/1,2
தே அருள் புக்க பின் சீர்த்த பான்மையால் – தேம்பா:10 87/2
இந்தை நேர் நுதல் தாழ்ந்து இறைஞ்சிட்ட பின்
சிந்தை ஓங்கு அமரர் அவள் செம் கையில் – தேம்பா:10 112/2,3
பின் அருந்திட பெட்பு உறீஇ நாள்-தொறும் – தேம்பா:11 15/2
இற்று அவிர்ந்த இடைச்சி உணர்ந்த பின்
பற்று அவிர்ந்த உரை பயன் கூறுவாள் – தேம்பா:11 29/3,4
முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/4
பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி – தேம்பா:11 38/1
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
பெற்றத்தால் இதோ கெட்டோம் அந்தோ என்று பின் தாம் நச்சு உயிர் பொன்றாது என்றும் வேவார் – தேம்பா:11 55/4
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின்
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/1,2
பின் நாள் பெறும் தம் தலை மகரை பிறழாமையின் நேர்ந்து அவர் மீட்பது – தேம்பா:12 3/2
ஆங்கு வெம் கதிர் சாய்ந்த பின் நின்று செல்வு அயர்ந்தார் – தேம்பா:12 44/4
வான் நிலா எறிக்கும் மகவினை நோக்க மலர்ந்த பின் வம்-மின் என்று அழைப்ப – தேம்பா:12 71/3
ஊன் தும்மு வேல் வாய் பின் நாள் உறும் துயர் உணர்ந்து நொந்து – தேம்பா:12 97/2
விஞ்சு பதி கொண்ட அமரர் வைகும் கோயில் மேவிய பின்
நஞ்சு பதி கொண்ட உரை தூது வானோன் நவின்று அடைந்தான் – தேம்பா:13 3/3,4
முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின் – தேம்பா:14 61/1
இற்று எல்லாம் கலை முகந்த கற்றோர் எஞ்ச ஈட்டிய பின்
அற்று எல்லாம் உணர்கு இல்லா மக்கள் இன்னா அருந்தும் அவா – தேம்பா:14 97/1,2
தொடு கணை மாரி துளித்தன பின் தொகை அற்று – தேம்பா:15 67/3
இழிந்த மாரியின் இரும் திரு யூதர்கள் பின் நாள் – தேம்பா:16 11/2
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின்
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/1,2
செம் முகம் புதைத்து ஒளி சிகன்ற பின் செயல் – தேம்பா:16 30/1
ஏற்றார் அறிந்து ஏற்ற அரிது உன் ஆண்மை எழுதிய பின்
தேற்றார் என வருந்தி துன்பத்து இன்று உன் திரு உடலத்து – தேம்பா:16 56/2,3
தான் ஓர் களி பெருக்கின் பலவும் சூசை சாற்றிய பின்
வானோர் அவை கேட்ட களிப்பின் பொங்கி மணி பண் யாழ் – தேம்பா:16 59/1,2
விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின்
கொலை மூழ்கும் உயிர் பழியை கொள்வது என்ன கூர்த்து உவந்தார் – தேம்பா:17 27/3,4
தன் தொழில் செய்து ஆயின பின் அன்னான் போக தாம மணி – தேம்பா:17 28/1
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின்
பொதிர் சூழும் பின் இரவில் இன்பத்து அன்னாள் பூ மடி மேல் – தேம்பா:17 34/2,3
பொதிர் சூழும் பின் இரவில் இன்பத்து அன்னாள் பூ மடி மேல் – தேம்பா:17 34/3
பின் நாளில் பகைத்தன நாடு ஒருப்பட்டு ஒன்னார் பெரிது உவந்து – தேம்பா:17 36/2
சினை வரும் கனி தீம் சுவை உண்ட பின்
அனைவரும் பொழில் நின்று நடந்து போய் – தேம்பா:18 43/1,2
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து – தேம்பா:19 33/2
சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1
சொக்கு உருவை உண்டு உண்டு துகளோடு ஆசை வளர்ந்தன பின்
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/2,3
கார் ஆர் பின் குழலாள் களித்து ஈன்ற இருவரினுள் – தேம்பா:20 58/3
இப்பால் வரைந்த கிணற்று ஆணரனை இட்டன பின்
அப்பால் வரித்த படி அதர் வர வாணிகர் கண்டு – தேம்பா:20 63/1,2
பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1
தட நடை நிகரான் இழிவு உறி எஞ்ச சால்பு அவள் அன்பு காட்டிய பின்
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/2,3
ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு – தேம்பா:20 91/3
தொழுத ஆணரன் பின் இவை சொற்றினான் – தேம்பா:20 92/4
மெலிவொடு உற்ற பின் ஏழ் நிரை வேய்ந்து தாம் – தேம்பா:20 94/1
பின் கொண்ட நல்லாள் தந்த பிள்ளை ஒன்று அகன்றான் பின்னர் – தேம்பா:20 105/3
தனையனை காண வெஃகி தந்த பின்_மகன் வந்து அல்லால் – தேம்பா:20 106/2
வான மேல் எழுந்து ஒளி வழங்கிற்று ஆய பின்
ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ – தேம்பா:20 132/2,3
தானம் தவம் நூல் பொருள் தந்தன பின்
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/3,4
வான் முகத்து வந்து அன்னம் வட்டம் இட்ட பின்
தேன் முகத்து அலர் தடம் சேர்ந்த பான்மையால் – தேம்பா:22 24/1,2
ஆய்ந்த தன்மை அரா அழியாது பின்
வேய்ந்த தம் மகர்க்கு ஆண்டகை மேவி முன் – தேம்பா:23 35/2,3
முன் இருந்தனர் காலம் முடிந்த பின்
பின் இருந்தனர் பேர் எழில் பாந்தளுக்கு – தேம்பா:23 37/1,2
பின் இருந்தனர் பேர் எழில் பாந்தளுக்கு – தேம்பா:23 37/2
பின் இயம்பிட பிழை செயும் தொழில் யாது உண்டோ – தேம்பா:23 86/4
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
மீளவும் கரு வித்து அழியவும் அழியா வெண்ணெயின் திரண்ட பின் கெடவும் – தேம்பா:23 111/1
வினை வரும் முகத்து அவர் மெலிய வென்ற பின்
நனை வரும் எசித்து எலாம் நயப்ப வெல்லுவாம் – தேம்பா:23 120/3,4
பின் உள குணுக்கு இனம் பெரிது உதைத்தலின் – தேம்பா:24 14/2
நல் திறத்து நரர்க்கும் இனைந்த பின்
செல் திறத்து ஒலி சீறிய பேய் கெட – தேம்பா:24 56/1,2
ஊன் முகத்தில் ஓர் ஆண்டு உரையாத பின்
கான் முகத்து அலர் வாய் கனி விண்டு உரை – தேம்பா:24 61/2,3
துறந்த பின் அவன் தொடர்ந்த பல் இடம் தொடர்ந்து அவனை – தேம்பா:25 8/2
பின் நாள் ஆயின பெற்றியை எண்ணி – தேம்பா:25 20/3
நூல் இயன்று உளத்து அஞ்சா நுவல்வது ஆய பின்
காலியன் என்பவன் கதம் கொடு ஓதினான் – தேம்பா:25 51/2,3
பின் இயல் பொருவா அன்னான் பெருந்தகை இகழ்ந்து பேசும் – தேம்பா:25 61/1
மறத்து உறும் தீங்கு தன்-பால் வந்த பின் ஆவது உண்டோ – தேம்பா:25 67/2
கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின்
ஐ கொள் குழவி கருணையினால் அவிழ் நா புரிவு தீர்ந்த அய்யன் – தேம்பா:26 48/2,3
நிதியின் தோய்ந்த அழகு இளையோன் நீர்ப்ப ஆசி ஓதிய பின்
துதியில் தோய்ந்த உரை எவர்க்கும் சுவையின் கனிந்து கனி கூறி – தேம்பா:26 49/1,2
விரிந்த காட்சியின் துணிந்த பின் குழவியை விளித்தாள் – தேம்பா:26 64/4
முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன் – தேம்பா:26 91/3
தாய் முறை திருந்தி யாக்கை தகு முறைக்கு அடக்கி பின் தன் – தேம்பா:26 95/1
வளர்ந்த வெண் மதி தேய்ந்து அன்ன வளம் கொடு பிறந்த பின் நான் – தேம்பா:26 104/1
துறவினால் உயரிய விரதம் சூழ்ந்த பின்
நறவினால் அலர்ந்த பூ முறுக்கி நைந்து என – தேம்பா:26 121/2,3
அத்துணை கடிந்த பின் அனையர் மற்று இவண் – தேம்பா:26 123/3
உள் உற திருவுளம் இது என்று ஓர்ந்த பின்
தெள் உற தேற்று உரை செப்பல் வேண்டுமோ – தேம்பா:26 127/1,2
கண் உற கண்ட பின் கலங்கி தான் உளம் – தேம்பா:26 133/3
எழுந்தனன் சொல்லு-மின் வந்தது என்று பின்
தொழும் தனது இரு கரம் குவித்து தோன்றினான் – தேம்பா:26 136/3,4
தூவு_அரும் உணர்வினோன் செவியின் துய்த்த பின்
மேவு_அரும் கருணையாள் விருந்து துய்த்து உளம் – தேம்பா:26 137/2,3
நனி நுழைந்த நசை இனிது உண்ட பின்
இனி நுழைந்த இடுக்கண் வருத்துமே – தேம்பா:26 173/3,4
ஓர் என்பான் உலக ஒருங்குடன் படைத்த பின் நீதி – தேம்பா:27 26/1
பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4
மேவிய துணையவன் மீனை கொன்று பின்
ஏவிய முறை அதின் பித்தும் ஈரலும் – தேம்பா:27 48/1,2
கொள்ளலின் உவர்ப்பு இல கடன் கைக்கொண்ட பின்
எள்ளல்_இல் மரபினாள் இயையும் மன்றலை – தேம்பா:27 49/2,3
பரு மணி களிப்பின் நான் பலவும் சென்ற பின்
திரு மணி கொடியோடு திரும்ப செல உணர்ந்து – தேம்பா:27 57/2,3
மேல் வழி உதவி என்ன விமலன் பின் இவனை தாழ்ந்தான் – தேம்பா:27 68/4
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4
இறப்பதும் பொது அன்றி இறந்த பின்
புற படும் புரம் புக்கு முன் ஆயவை – தேம்பா:27 83/2,3
பின் பிறந்திலர் முன் பெறும் தீவினை – தேம்பா:27 84/2
என்பு இறந்த பின் எ வழி வீயும் என்று – தேம்பா:27 84/3
கொய்த பின் இறந்து ஆவி குளிர்த்து அருள் – தேம்பா:27 87/2
இன்ன பின் கதி ஈறு உளதாய் இறந்து – தேம்பா:27 91/2
பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2
பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4
போற்று_அரும் ஊழ்வினை என புகன்ற பின்
மாற்று_அரும் தலைவிதி மறுப்பவோ என்றான் – தேம்பா:27 105/2,3
பின் வயத்து இன்றி ஒருங்கு உடன் அனைத்தும் பிறப்பித்த காரணன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/3
தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/4
நின்று உள் ஆய்செய் துகள் நெருங்கி பின் உற – தேம்பா:28 52/3
ஒளி முகத்து உரைத்தவை அவன் உணர்ந்த பின்
வளி முகத்து அலை என மனத்து அலைந்து அலால் – தேம்பா:28 53/2,3
பின் நாள் தொடரார் ஆர் பொறுக்கும் தன்மை பிழை என்பாள் – தேம்பா:29 21/4
சுளித்த நெஞ்சு உளைந்த பின் தோன்றும் சூட்சியால் – தேம்பா:29 30/3
என் அல்லால் என் இறைவன் இகன்றன பின் என் இறைவன் – தேம்பா:29 68/2
மஞ்சு இவர் குன்றின் தெள் நீர் வழங்கும் அ நாட்டில் பின் நாள் – தேம்பா:29 77/1
பின் வளர் இழிவு எண்ணாத பேதமை திறத்து அது ஒன்றை – தேம்பா:29 78/3
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2
தாழ்வு அரும் உளத்து அ நாதன் தாழ்ந்த பின் உரி தன் மெய்யும் – தேம்பா:29 84/3
தீய காஞ்சிரம் நட்ட பின் தீம் கனி கொயவோ – தேம்பா:29 102/1
அனைய கேட்டலும் அயர்ந்த பின் தீயவா தீய – தேம்பா:29 104/2
உண்டு என வியப்பின் கேட்ப உடைந்து என நாணி பின் உள் – தேம்பா:29 109/3
கதி தள்ளி நடு நிற்பார் கயவர் என பின் தேறி வளன் – தேம்பா:30 10/3
போனார் உயிர் பின் உடல் போவது என – தேம்பா:30 20/2
மயர்வார் மெலிவார் மனம் ஓங்கிய பின்
பெயர்வார் நசை உள் பெயரா தொடர்வார் – தேம்பா:30 34/3,4
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய – தேம்பா:30 44/2
கலை புறங்கண்ட சேய் கனி வளர்ந்த பின்
கொலை புறங்கண்ட வாள் கொண்டு கொல் என – தேம்பா:30 106/1,2
பின் உயிர் அளிக்கும்-கால் பெற்று அலாது எனக்கு – தேம்பா:30 114/3
பின் நாளும் துணை அற்று பெருகு தயை கடல் அன்னோன் – தேம்பா:30 117/4
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
நீவும் தாளினை நீங்கிலர் பின் செல சென்றார் – தேம்பா:31 7/4
பின் நாள் உனது இனத்து உதிக்கும் பிள்ளை அருள் – தேம்பா:31 11/2
ஓர் வழி சேர்ந்த பின் உயிர் எங்கு எங்கு என – தேம்பா:31 16/3
புண்ணை கிழி தீயை உள் ஊற்றிய பின்
விண்ணை கிழி மின் என ஏகினையோ – தேம்பா:31 55/3,4
பெரியது ஓர் உயிர்ப்பு இட்டனள் பின் தனக்கு – தேம்பா:31 64/2
மாறு பட்டு அழிந்த மனு_குலத்து அற நூல் வகுத்து அளித்து உற்ற பின் உலகம் – தேம்பா:31 89/3
சுட்டு அவை செயேன்-கொலோ என்று சொன்ன பின்
நட்டவை ஓம்பும் நீர் என நட்பு ஊட்டினான் – தேம்பா:31 98/3,4
யான் செய்த மறை நலம் ஓர்ந்து இனி வரும் பின் காலையில் தாம் என்னை சேர்ந்து – தேம்பா:32 72/3
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின்
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/3,4
ஆயினான் உலகத்தை அளித்த பின்
தாயின் ஆர் அருள் தாங்கிய தன்மையால் – தேம்பா:34 31/1,2
பின் அவற்கே வீட்டில் துணை பெரிது உவப்பீர் இனி என்றான் – தேம்பா:34 35/4
கேட்பது அரும் வினை கேட்டீர் கெழும் தவரே என்றான் பின்
மீட்பது அரும் சொல் தொடுத்தான் விம்மித கற்பு உள தூயான் – தேம்பா:34 39/3,4
பின் உரைப்பது எவன் உண்டோ பெரும் தவரே என்றான் சூழ் – தேம்பா:34 44/3
பின் நேர் இல்லான் தான் மனு ஆகி பெரிது ஏங்க – தேம்பா:34 54/3
கடந்து பின் இனியவை கனிய ஓதுவான் – தேம்பா:35 3/3
வயிர் செய் ஒலி மற்று ஒலி மாறிய பின்
செயிர் செய் பகை தீர்த்த சிறந்த முகத்து – தேம்பா:36 73/1,2
பூ உலகு இயற்றி பின் நாள் பூம் கொடி செல்வ கோமான் – தேம்பா:36 86/2
பின் தவழ் அணி கொடு வியவர் பெற்றியால் – தேம்பா:36 124/3
வெருவு ஆய் புன் சொல் அஞ்சிய பின் விருப்பம் தூண்ட தொழுது அணிந்தேன் – தேம்பா:36 133/4

மேல்


பின்-பால் (2)

பின்-பால் கொண்ட ஆகுலம் எண்ணார் பிறழாத ஓர் – தேம்பா:28 123/3
பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை – தேம்பா:34 55/2

மேல்


பின்_மகன் (1)

தனையனை காண வெஃகி தந்த பின்_மகன் வந்து அல்லால் – தேம்பா:20 106/2

மேல்


பின்பிற்கு (1)

பின்பிற்கு உண்டோ மானிடர் ஆசை பெற என்பார் – தேம்பா:34 58/4

மேல்


பின்பு (26)

அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/4
தாங்கள் வம்-மின் வம்-மின் என யாரும் வந்து மண்டலொடு தாவி முன்பு பின்பு வரலால் – தேம்பா:5 143/3
பின்பு அது வான் அதிசயிப்ப பெயர்ப்பு அரிய மாண்பு அடைந்தார் – தேம்பா:6 23/4
பின்பு துன்றிய பேர் அரிது அன்பு உளம் தூண்டி – தேம்பா:6 65/2
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
பின்பு உற பெயர்வனோ என பெருக்கு அனை – தேம்பா:8 29/3
மாண் மின்னும் மனம் வெருவி வணங்க பின்பு இருவர் தொழும் – தேம்பா:10 15/3
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
பின்பு அருந்தி கேட்டு எவரும் வணங்கி நிற்ப பேர் அறிவு ஓங்கிய சாந்தி தொழுது சொல்வாள் – தேம்பா:11 57/4
பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4
பின்பு மிக அருள் மூத்தோன் பெயர்ந்த நாடு எ நாடு என்றான் – தேம்பா:20 21/4
ஆர்த்து அனல் இடிபட்டு அனைய நின்றன பின்பு ஆணரன் நாணி நொந்து உரைத்தான் – தேம்பா:20 73/4
பின்பு உற வருந்துதீர் பிழைப்பு எமக்கு இதே – தேம்பா:23 117/4
பின்பு அவன் குரு துணை பெறலும் நேடவோ – தேம்பா:26 125/4
பின்பு கொள்பவர் என பிறர் உயிர் என பேணி – தேம்பா:27 20/2
பிரிய மாண்ட உயிர் பின்பு பிறத்தலே – தேம்பா:27 92/3
ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/4
கடம் புனைந்து அதிர் கைம்மாவும் காகமும் கண்ட பின்பு
சடம் புனை கனவில் யானை தலைக்கு மேல் பறக்க காண்பார் – தேம்பா:29 11/3,4
பின்பு ஈரம் இலாது அது பேர்குவதோ – தேம்பா:31 52/4
பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1
தாம் உற்று போற்றுவராம் பின்பு உரைத்த தகுதி உறும் தடம் ஏது என்றான் – தேம்பா:32 31/4
தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1
தகைத்த பின்பு சினம் கொடு தாக்கும்-ஆல் – தேம்பா:33 16/4
பின்பு உரிய ஒப்பும் இல பேர் உவகை பேராத – தேம்பா:35 38/3
பின்பு அருந்திய காட்சியின் பெற்றியால் – தேம்பா:36 1/3

மேல்


பின்பும் (1)

பின்பும் இல்லன தீயவை இனிது என பெட்டற்கு – தேம்பா:5 14/3

மேல்


பின்வர (1)

தெளி அழுந்திய சீடரும் பின்வர
வெளி அழுந்திய வெற்பினை துன்னினார் – தேம்பா:36 6/3,4

மேல்


பின்ற (3)

குன்றும் தன்மைத்து உரை பின்ற குணியா அருள் செய்தாய் அதற்கே – தேம்பா:10 145/3
ஈவதே நசை பின்ற அளித்திடும் – தேம்பா:11 20/2
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3

மேல்


பின்றா (8)

பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
பின்று அனன் பின்றா துன்பம் பெற்று அழுது உரைப்பன் மீண்டே – தேம்பா:7 66/4
நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா
சூர் விளை காட்சி தந்து துறும் துயர் தந்த கண்ணே – தேம்பா:7 69/1,2
பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/3
பின்றா வல்லோய் பேணிய அன்போய் பிரிவு இன்றி – தேம்பா:9 60/1
பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர் – தேம்பா:19 29/1
பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து – தேம்பா:23 3/1
பின்றா அன்பால் யாரும் இரங்க பெரிது ஏங்கி – தேம்பா:34 53/3

மேல்


பின்றாத (2)

பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
பின்றாத ஓர் நசையால் பெயராது அணுகி – தேம்பா:36 48/1

மேல்


பின்றாது (3)

பின்றாது ஆர்த்து எரி வேவோம் அந்தோ அந்தோ பேறு இல்லார் குலம் இல்லார் அவரை என்றோம் – தேம்பா:11 51/3
துன்ன ஆறு இடறி வீழ்ந்தால் துணைவன் நின்று எடுத்து பின்றாது
அன்ன ஆறு ஒழுக என்று ஓர் அரும் குரு இல நிற்பேனோ – தேம்பா:26 115/2,3
பின்றாது ஓம்பி நோய் பசி பேரா பகை பொன்ற – தேம்பா:36 80/1

மேல்


பின்று (7)

மொய் முனர் பின்று இலா முரண் கொடு ஏறு எனா – தேம்பா:3 4/1
ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3
பின்று அனன் பின்றா துன்பம் பெற்று அழுது உரைப்பன் மீண்டே – தேம்பா:7 66/4
பின்று தம் இறையோன் பெரிது ஊட்டியது – தேம்பா:9 43/3
பின்று என உளத்தில் ஓர்ந்தார் பீடை நீள் புணரி தாழ்ந்தே – தேம்பா:12 94/4
பின்று உற்று ஆழ்குதும் பேதையர் போன்றே – தேம்பா:25 25/4
பின்று இன்று ஆம் தொழில் பேசு-மின் என்றனன் பெருமான் – தேம்பா:25 30/4

மேல்


பின்றை (3)

நாண் முகம் புதைத்த பின்றை நாணம் அற்று அதை செய்தோரை – தேம்பா:23 64/3
எஞ்சு இலாய் எனில் இணங்குவர் இணங்கிய பின்றை
நஞ்சு இலா நவை நறுமை என்று உணர்ந்து நிற்பவரோ – தேம்பா:23 94/2,3
மது முகத்து உணர்த்தும் நூலால் மனத்து அறம் விரும்பி பின்றை
முது முகத்து உருத்த காமம் முதிர் வினை ஆற்றா நொந்தான் – தேம்பா:28 5/3,4

மேல்


பின்றையும் (2)

இரவில் மீன்களும் இரவி பின்றையும்
பரவினால் என பரப்பும் தம் கதிர் – தேம்பா:10 101/1,2
பின்றையும் உள பல பெரும் படைக்கலம் – தேம்பா:35 12/2

மேல்


பின்ன (1)

பின்ன மு முறை தொழுது இட்டு பேர் அருள் – தேம்பா:27 4/3

மேல்


பின்னர் (31)

இ வழி பின்னர் உண்டோ எருசலேம் நகரை வாழ்த்த – தேம்பா:2 1/4
சீர் முகத்து இளவல் பின்னர் திறத்த தன் நாம வேலால் – தேம்பா:3 32/2
மெய்ப்படும் மறத்தின் ஆண்மை விளங்கிய முறையின் பின்னர்
ஐ படும் விசும்பொடு எங்கும் அரசனாய் வணங்க செய்தான் – தேம்பா:3 43/3,4
நீதியும் நெறியும் சொன்ன நிலை எலாம் உணர்ந்த பின்னர்
ஆதியும் அந்தம் தானும் ஆய நின் கழல் அல்லாது – தேம்பா:4 45/1,2
அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர்
துணி மொழி உற்று இறைவனது துணை தாளை பணிந்து இவளும் சொல்லல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:5 32/3,4
சூல் நெறி நர_தேவு ஆகி தோன்றிய பின்னர் எந்தை – தேம்பா:9 74/2
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர்
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/1,2
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர்
கலை திரிபு ஆக கோலி கதிர் மணி அருவி ஆர்ப்ப – தேம்பா:12 15/2,3
பிணி வளர் இன்ன தன்மை பின்னர் பெயாது ஆணையாக – தேம்பா:14 120/3
தூற்றிய பின்னர் வாழ்த்தி சொற்றுவீர் என்றார் அன்னார் – தேம்பா:15 53/4
பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல் – தேம்பா:18 18/1
உணங்கிய தருவை கண்டார் உவந்து தாம் வதிந்த பின்னர்
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/2,3
இவா உறீஇ இழிந்த பின்னர் இயைந்த தன் வயத்த மாவை – தேம்பா:20 34/3
பூம் கணை உழுத நெஞ்சம் புண்பட உருவி பின்னர்
பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/1,2
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர்
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/3,4
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர்
போர் வளர் சேனை சூழ புகர் முகத்து எருத்தின் பைம்பொன் – தேம்பா:20 99/1,2
பின் கொண்ட நல்லாள் தந்த பிள்ளை ஒன்று அகன்றான் பின்னர்
வில் கொண்ட தரளம் ஒப்ப மீள ஒன்று உதித்தது என்றான் – தேம்பா:20 105/3,4
இனையன கேட்டு தன்னை ஈன்றனள் பின்னர் ஈன்ற – தேம்பா:20 106/1
விஞ்ச அன்பு உருகி பின்னர் விருந்து இவர்க்கு ஓம்பினானே – தேம்பா:20 108/4
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர்
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/3,4
கூர் நலம் வியந்த பின்னர் கொழும் புகை காட்டி நல் நூல் – தேம்பா:22 19/3
மறம் வழங்கிட மாற்றிய பின்னர் என் – தேம்பா:23 41/3
உள் புலன் தெளிந்து அன்னானை ஒருங்கு நீ தொழுதி பின்னர்
விண் புல வேந்தன் ஆக வினை அற வாழ்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 68/3,4
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று – தேம்பா:27 41/3
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர்
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஆங்காரம் சிலர் உறீஇ இறைவன் ஏவி – தேம்பா:28 72/1,2
முன்னம் மெலிந்து அலைந்த பின்னர் பள்ளி முயங்குகின்றாள் – தேம்பா:29 22/4
எஞ்சிய பின்னர் நின்னை எண்ணி உள் தேறினேனே – தேம்பா:29 44/4
ஏயவும் காமத்து ஆழ்ந்த எசிசிய மரியாள் பின்னர்
தூயவும் அரிதில் ஓர்ந்து துறந்து இவண் நெடு நாள் நிற்பாள் – தேம்பா:30 77/3,4
அருணமே இறந்த பின்னர் அவரவர் தமில் வேறு ஆக்கும் – தேம்பா:30 139/2
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர்
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ – தேம்பா:33 10/2,3

மேல்


பின்னி (4)

சிலை வளர் நாணின் கையின் சேர்ந்து அடர்ந்து இறுக பின்னி
கலை வளர் உணர்வின் ஓங்கி கள் உண்டார் தலையின் ஆடி – தேம்பா:18 27/1,2
நரம்பை என்பின் நிரை பின்னி நல் செம் புனல் தோய்த்து – தேம்பா:28 20/1
வலை விரவு அணியின் பின்னி மலர் தவழ் கூந்தல் வெஃகி – தேம்பா:28 136/3
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


பின்னிய (2)

குரவமே பின்னிய கூறையால் உடல் – தேம்பா:26 135/1
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4

மேல்


பின்னும் (3)

பின்னும் உயிர் காவலன் ஆர் பெறவோ – தேம்பா:5 59/4
உழுது ஆர்ந்த ஆர்வ விதை வித்தி பின்னும் உரிய வர நீர் இறைத்து விளைந்த இன்பம் – தேம்பா:11 37/3
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து – தேம்பா:19 33/2

மேல்


பின்னுற (1)

எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4

மேல்


பின்னே (1)

பின்னே துடரா காலம் இலை பெரும் புண் நீர் ஒழுக – தேம்பா:28 32/3

மேல்


பின்னை (10)

பேர் அறம் என்ப கேட்டேன் பின்னை அ துறவின் ஊங்கும் – தேம்பா:4 39/2
பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
பின்னை ஒன்று இல பிற்பகல் பேர் எழில் – தேம்பா:9 49/1
பின்னை மறப்பாய் நெஞ்சே என்னா பெரிது ஆர்த்து அழுதாள் – தேம்பா:10 52/4
பீறு வாள் என பின்னை ஓர் ஐயமும் – தேம்பா:11 30/2
பின்னை ஓர் துணை பெறுவதும் வேண்டுமோ மகனே – தேம்பா:26 73/4
பின்னை பேர்கில பெற்றியோடு என் மகன் – தேம்பா:26 85/3
பின்னை பற்றி நீ தருக என பெரும் தவன் தொழுதான் – தேம்பா:32 106/4
முன்னை பின்னை யாம் அறியோமே முரியாமல் – தேம்பா:35 63/2
பின்னை ஓர் கைம்மாறு பிணிக்க கடவேமோ – தேம்பா:35 63/4

மேல்


பின்னையும் (1)

பேர் எழும் கருணையானே பின்னையும் தன்னை தந்தான் – தேம்பா:9 73/4

மேல்


பின்னையே (1)

பின்னையே சுதையை புல்ல பெட்டவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/2

மேல்


பினர் (15)

ஒப்பு ஆறு இல கதை யாவரும் உணர பினர் உரைத்தார் – தேம்பா:14 59/4
சூடினான் சுவை விள்ளான் பினர் முந்நீர் மேல் துறும் வெள்ளம் – தேம்பா:14 91/3
வருடல் என யூக இரு புடையில் உள யாவும் அற வய விருதர் வீழ்ந்த பினர் மீள – தேம்பா:15 121/1
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர்
பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம் – தேம்பா:15 132/2,3
ஐவரும் ஒரு பகல் அழியின பினர் இனி – தேம்பா:15 177/2
மனத்து-இடை எழுதிய மறையின் நூல் பினர்
கனத்து-இடை ஒலி எழ கல்லின் தீட்டிய – தேம்பா:18 10/2,3
பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர்
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/1,2
தார் ஆர் அணங்கு அளித்த தனயரும் ஈர்_ஐந்து பினர்
கார் ஆர் பின் குழலாள் களித்து ஈன்ற இருவரினுள் – தேம்பா:20 58/2,3
ஆறா சடத்து அன்னார் அவனை இட ஓர்ந்து பினர்
கோறா கொல்வதற்கு கூவலினுள் வீழ்த்தினரே – தேம்பா:20 61/3,4
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3
பிறப்பதும் பிறந்தார் எவரும் பினர்
இறப்பதும் பொது அன்றி இறந்த பின் – தேம்பா:27 83/1,2
வேலை வாய் பினர் வெஃகு உரை விளைக என பிரிந்து – தேம்பா:27 175/3
கொன் வளர் தருக்கில் பொங்கும் குணத்து அவன் பினர் தன் சாயால் – தேம்பா:29 78/1
வகை அணிந்த முல்லை பினர் மற்று அதன் – தேம்பா:30 99/2
அல் பிழம்பு அற வில் ஆர் மற்று அனைவரும் பினர் வந்து ஆர்ப்ப – தேம்பா:35 40/2

மேல்


பினிற்று (1)

அனையள் கால் பினிற்று செந்நீர் அணி என நுதலில் பூசல் – தேம்பா:23 58/3

மேல்


பினை (2)

தொழுதாள் அழுதாள் பினை சொற்றுவள்-ஆல் – தேம்பா:11 58/4
பினை அது இன்று காண பெற்றனம் என்று சூசை – தேம்பா:12 27/3

மேல்