பா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 45
பா-இடை 2
பாக்கத்து 1
பாகம் 2
பாகர் 1
பாகரும் 1
பாகன் 3
பாகில் 1
பாகின் 1
பாகினும் 1
பாகீர் 1
பாகு 5
பாகும் 2
பாகோ 1
பாங்கார் 1
பாங்கின் 1
பாங்கினர் 1
பாங்கினார் 1
பாங்கு 17
பாங்கே 2
பாங்கோ 1
பாங்கோடு 1
பாசத்து 1
பாசம் 4
பாசறை 16
பாசிதழ் 1
பாசியில் 1
பாசிலை 1
பாசு 4
பாட்டு 1
பாட 28
பாடகம் 1
பாடல் 11
பாடலம் 1
பாடலால் 1
பாடலி 1
பாடலில் 2
பாடலின் 3
பாடலும் 8
பாடலோடு 1
பாடவும் 3
பாடவே 2
பாடா 1
பாடி 21
பாடிய 8
பாடியும் 1
பாடின 1
பாடினர் 6
பாடினவே 1
பாடினார் 2
பாடினாரே 1
பாடினாளே 2
பாடினான் 3
பாடினானே 1
பாடு 5
பாடும் 3
பாடும்-ஆல் 2
பாடுவர் 1
பாடுவரே 1
பாடுவன 3
பாடுவார் 7
பாடுவான் 1
பாடுளி 1
பாடையாய் 1
பாடையோ 1
பாண் 5
பாண 1
பாணம் 1
பாணிக 1
பாணியான் 1
பாணியின் 1
பாத்திபன் 1
பாத 1
பாதம் 10
பாதமும் 1
பாதமே 1
பாதி 2
பாது 1
பாதுகாத்து 1
பாதையால் 1
பாந்தள் 6
பாந்தளின் 2
பாந்தளுக்கு 1
பாந்தளை 3
பாம்பு 2
பாய் 51
பாய்கிலா 1
பாய்த்தி 6
பாய்தலும் 1
பாய்ந்த 24
பாய்ந்தார் 2
பாய்ந்தான் 5
பாய்ந்து 37
பாய்மா 6
பாய 13
பாயல் 2
பாயா 2
பாயிர 1
பாயின 1
பாயினவே 1
பாயும் 4
பாயொடு 1
பார் 75
பார்-இடை 1
பார்க்க 1
பார்க்கவும் 1
பார்க்கில் 2
பார்க்கின் 1
பார்க்குதலும் 1
பார்த்த 5
பார்த்த-கால் 1
பார்த்ததால் 1
பார்த்தலின் 1
பார்த்தலும் 1
பார்த்தவர் 1
பார்த்தன-கால் 1
பார்த்தனள் 1
பார்த்தனன் 2
பார்த்தார் 1
பார்த்தான் 2
பார்த்திப 1
பார்த்திபர் 2
பார்த்திபன் 4
பார்த்து 11
பார்ப்பு 3
பார்ப்பொடு 2
பார்ப்போ 2
பார்ம 1
பாரயோன் 1
பாரா 1
பாராது 1
பாராய் 1
பாராயோ 1
பாரான் 1
பாரிடத்து 1
பாரில் 16
பாரிற்கு 1
பாரின் 1
பாரின்-பால் 5
பாரினொடு 1
பாரும் 1
பாரொடு 2
பாரோடு 1
பால் 95
பாலகன் 1
பாலதோ 3
பாலர் 1
பாலற்கு 1
பாலன் 9
பாலனாய் 1
பாலனுக்கு 2
பாலனும் 1
பாலனை 4
பாலா 1
பாலாய் 5
பாலார் 3
பாலால் 29
பாலான் 1
பாலி 1
பாலின் 3
பாலினர் 1
பாலும் 1
பாலே 1
பாலை 6
பாலைகள் 1
பாலையில் 2
பாலையின் 1
பாலொடு 3
பாலொடும் 1
பாலோ 12
பாவ 10
பாவத்து 4
பாவம் 20
பாவமே 1
பாவரர் 1
பாவலர் 2
பாவலும் 1
பாவி 5
பாவிகாள் 1
பாவிய 2
பாவியினால் 1
பாவிற்கு 1
பாவின் 3
பாவும் 1
பாவுளன் 1
பாவை 9
பாவைகள் 4
பாவையாக 1
பாவையாய் 1
பாவையார் 1
பாவையார்கள்-தம் 1
பாவையின் 2
பாவையே 1
பாவையோடு 1
பாவொடு 1
பாழி 2
பாழியினான் 1
பாளை 1
பாளையில் 1
பாறு 5
பாறும் 1
பாறொடு 3
பான் 14
பான்மை 7
பான்மைபோல் 1
பான்மையதே 1
பான்மையால் 12
பான்மையான் 1
பான்மையில் 1
பான்மையின் 1
பான்மையும் 1
பான்மையே 6
பான்மையை 1
பான்மையோ 5
பான்மையோர் 2
பானில் 1
பானின் 1
பானு 13
பானும் 1
பானொடு 2
பானோ 1

பா (45)

பா சிலம்புவ சிலம்ப பண் புகழ் – தேம்பா:1 26/3
பா மலி பதத்து அறம் பழிச்சி பங்கய – தேம்பா:1 56/2
தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா
ஆய முழங்கின ஆர் புகழ் சங்குகள் ஆயம் முழங்கின மேல் – தேம்பா:1 64/1,2
பாரொடு நேர் பொருதும் சகடே நளிர் பாலொடு பா பொருதும் – தேம்பா:1 68/3
நா-இடை பா இனம் நங்கையின் நன் கையில் நம்பும் நரம்பு உள யாழ் – தேம்பா:1 70/3
பா இயங்கிய யா பயன் சால்பு அரோ – தேம்பா:1 82/4
பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண் – தேம்பா:2 35/3
மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3
பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/3
பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/3
பா முறை நடத்தி தொடை சரம் தொடுத்து பகர்ந்து அவை புகழ்வது பாலோ – தேம்பா:2 49/4
வளை ஒலி வளைவு உடை வயிர் ஒலி வளர் பா
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/1,2
பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும் – தேம்பா:2 65/3
பா நாணுப இசை ஓதைகள் பகல் நாணுப மணிகள் – தேம்பா:2 69/1
சொன்ன பா நிகரும் மேல் துளங்கினான் அரோ – தேம்பா:3 1/4
பா முயங்க வதிந்தனன் பாடுவான் – தேம்பா:4 23/4
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின் – தேம்பா:7 43/1
வாய் ஏவிய பா நிகரா மறைக்கு ஓர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:9 30/4
அள்ளும் தன்மைத்து ஆர்ந்த ஒளி வானோர் அரிது என் பா
கொள்ளும் தன்மைத்து இன் இசை பாட குளிர் தன் கோல் – தேம்பா:9 59/1,2
என் பா நிகரா இன்பால் இவை ஆங்கு ஆங்கால் இவரீஇ – தேம்பா:10 57/1
எதிர் செய் பா புகழ்ந்து இசைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:10 103/3
பண் இன் ஓதையும் பண்ணின் பா இசை – தேம்பா:10 105/1
மண்ணும் விண்ணும் உவந்த நிலை வகுத்ததற்கு ஆற்றா பா நிலையே – தேம்பா:12 5/4
நல்கி தீம் சொல் பா இசைகள் நயப்பின் பாடி மின்னின் நிறத்து – தேம்பா:12 11/2
இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1
கொங்கு அடரும் பூ மழையும் பா மழையும் கூர்ப்ப – தேம்பா:12 84/1
கல்லியம் பா தொடை கனிய பாடினார் – தேம்பா:13 19/4
பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு – தேம்பா:17 4/2
நின்றோன் வரும் கால் கடந்து உரைக்கும் நிறை சொல் வல்லோன் பா புகழும் – தேம்பா:19 26/3
தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக – தேம்பா:21 24/3
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
தொடையொடு வளர்ந்த பா போல் தொடர்பு அறா வழங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 23/4
ஒல்வதற்கு அரும் உளம் உனக்கு அமைந்து பா முகத்தில் – தேம்பா:23 90/3
சால் கலந்த பா சாற்றவும் கேட்பவும் செய்வாய் – தேம்பா:23 92/3
பண் செய் பா அகப்படாத உயர் இறைமையை உணரா – தேம்பா:27 167/3
பா நக உணர்வு கேட்டு அறத்தின்-பாலதோ – தேம்பா:29 95/3
விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி – தேம்பா:30 89/1
மதுப்பட இசைப்படும் இனிய பா புகழ் வகுத்தனர் துதித்தனர் தொழுது வாழ்த்தினார் – தேம்பா:30 89/4
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
உரி மணி குரல் ஒருப்பட பா இசை கூட்டி – தேம்பா:32 13/3
பால் நலம் ஒழித்து அமரர் பா இசைகள் பாட – தேம்பா:35 27/1
ஆர்த்தன தேவ வீணை வாய் அமலை ஆர்த்தன இனிய பா இசைகள் – தேம்பா:36 29/2
சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/2
சொன்னார் சொல்லும் பா உரை அஞ்சா சுடர் மொய்ப்ப – தேம்பா:36 75/2
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1

மேல்


பா-இடை (2)

பா-இடை புகழின் மிக்க பயன் கொள்வான் என கண்டு உற்றாள் – தேம்பா:26 12/4
பா-இடை புகழ் எழ உம்பர் பாடி மேல் – தேம்பா:27 3/3

மேல்


பாக்கத்து (1)

நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3

மேல்


பாகம் (2)

பாகம் மாய் விடம் மூடிய பல் கதை – தேம்பா:23 39/3
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2

மேல்


பாகர் (1)

உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1

மேல்


பாகரும் (1)

மருள் பூட்டிய பரிமா இல வரு பாகரும் இல மேல் – தேம்பா:14 51/2

மேல்


பாகன் (3)

தொடையில் அழல் உற்ற பாணம் இடுதலின் துரகமோடு அறுத்த பாகன் மடிதர – தேம்பா:15 111/3
தாங்கிய தோட்டி அழுத்தி வெல் பாகன் சாய்த்து வீழ்ந்தும் உவா என நாணம் – தேம்பா:20 72/3
அவா என மதத்தின் சீற்றத்து அறிவு என் எ பாகன் வீழ்த்த – தேம்பா:30 71/1

மேல்


பாகில் (1)

தேன் ஆர்ந்த நறும் பாகில் தெள் அமுதில் தீம் சொல்லால் – தேம்பா:15 1/1

மேல்


பாகின் (1)

ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின்
நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/2,3

மேல்


பாகினும் (1)

பண் கனிந்து இசைத்ததே போல் பாகினும் இனிய சொல்லால் – தேம்பா:15 180/2

மேல்


பாகீர் (1)

மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4

மேல்


பாகு (5)

பாட மடவரர் பாட விறலியர் பாகு நனி செவி மேயலால் – தேம்பா:5 125/1
பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும் – தேம்பா:6 10/2
ஈய்ந்த பாகு இனிது இரிந்து எலாம் நிறைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 61/4
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
தேன் கலந்ததோ சுவையில் சீரிய தெளிந்த பாகு அதுவோ – தேம்பா:33 25/1

மேல்


பாகும் (2)

இன் இசையும் கோல் தேனும் இன் கனியும் கழை பாகும்
பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும் – தேம்பா:6 10/1,2
பன்னலும் அரியது ஓர் பாகும் சேர்த்தி இஃது – தேம்பா:26 131/2

மேல்


பாகோ (1)

கனியோ கழையோ கழை கான்ற கனிந்த பாகோ கோல் தேனோ – தேம்பா:6 50/1

மேல்


பாங்கார் (1)

படம் புரையின் தீட்டிய பொன் பாங்கார் நோற்ற பான்மை அதோ – தேம்பா:20 18/3

மேல்


பாங்கின் (1)

படம் புனைந்து எழுதிய பாங்கின் பங்கய – தேம்பா:26 118/1

மேல்


பாங்கினர் (1)

தோர்த்த பாங்கினர் தொழும்பர் என்று ஆகுவர் என்னா – தேம்பா:3 14/3

மேல்


பாங்கினார் (1)

பாங்கினார் இவர் பாதம் அகன்ற கான் – தேம்பா:30 92/3

மேல்


பாங்கு (17)

பாங்கு ஆய பாதம் பணியே அழகே அது அல்லால் – தேம்பா:5 83/3
பண் ஆவி ஆய குரலாட்கு ஒரு பாங்கு நன்றோ – தேம்பா:5 84/4
பாங்கு யாழ் இளகி பரிவு ஓதை கொண்டு – தேம்பா:18 44/3
பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/2
பாங்கு பொறித்த முக பாலனுக்கு அன்று இரங்கி அழும் – தேம்பா:20 65/3
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3
பாங்கு உயர் வரத்தில் என்னை பயந்த தாய் உதரம் நீங்க – தேம்பா:26 102/3
துணியும் பாங்கு அரியது அன்றோ தூய நல் சுருதி வேடம் – தேம்பா:28 19/1
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/2
கனியும் பாங்கு அரிய நோன்பின் கடவுளோய் என மீண்டு உள் நோய் – தேம்பா:28 19/3
தணியும் பாங்கு உயிர்ப்பு வீக்கி சழுக்கு அற வாமன் சொன்னான் – தேம்பா:28 19/4
ஏதம் கொண்டார் எண்ணுவர் மற்று எண்ணும் பாங்கு அரிதே – தேம்பா:28 31/2
பாங்கு எழும் எழில் நலம் பயந்த இன்பினால் – தேம்பா:28 43/1
பாங்கு எழும் காஞ்சிர பழன் விரும்பி உண்டு – தேம்பா:28 43/3
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
பாங்கு இயன்று அரசு கொள்ள பல பிணி பட செய்தானே – தேம்பா:33 2/4

மேல்


பாங்கே (2)

அணியும் பாங்கே காமம் அறுத்து ஈங்கு அறம் எய்த – தேம்பா:28 120/1
துணியும் பாங்கே நிற்கு அரிது என்றாய் சுடும் ஊழற்கு – தேம்பா:28 120/2

மேல்


பாங்கோ (1)

அணியும் பாங்கோ நிற்கு எளிது என்பாய் கணை வார் வில் – தேம்பா:28 120/3

மேல்


பாங்கோடு (1)

பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/4

மேல்


பாசத்து (1)

பாசத்து இணை பால் மதி ஆழியனாய் – தேம்பா:15 32/3

மேல்


பாசம் (4)

செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல் – தேம்பா:26 51/1
பாசம் ஆம் அருள் பரிவு உளம் இன்னணம் பிணித்தே – தேம்பா:27 24/1
காதலே பாசம் ஆய் கால் கை வீக்குதல் – தேம்பா:28 41/1
காதலே பாசம் ஆய் காதல் மிக்கு உளத்து – தேம்பா:28 41/3

மேல்


பாசறை (16)

பண் கனிந்த நின் சொல்லால் பாசறை செய் மருள் தீர்த்தாய் – தேம்பா:6 17/4
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/3
வரு வினை உணர்கிலன் வருத்தும் பாசறை
பெரு வினை உரைக்கிலன் உருகி பேர் உளத்து – தேம்பா:7 75/2,3
நட்பு அடை உளத்தினுள் நணுகும் பாசறை
நுட்பு அடை துயரினும் நொந்த நோய் எனா – தேம்பா:7 77/2,3
பாசு அடை தளம்பிய பான்மை பாசறை
ஆசு அடை பொழுது அரிது அமைந்த காட்சியால் – தேம்பா:7 85/2,3
பாசறை பரிப்பு நோய் பதி பயிற்றிய – தேம்பா:10 84/3
பானும் பானொடு பாசறை பட்டு அழும் – தேம்பா:13 39/1
பம்பி ஆர்த்து அழும் பாசறை நோக்கு என – தேம்பா:17 45/2
படர பொங்கி வரும் பகை பாசறை
அடர பொன்று இல ஆரணம் எங்கணும் – தேம்பா:18 53/2,3
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/3
ஊன் வளர் பாசறை உவந்து நாடினான் – தேம்பா:22 33/4
மிடைந்த பாசறை பொறாமையில் வீழ்ந்தனள் உயிர் கெட்டு – தேம்பா:26 54/3
பல் நல் ஆட்சியின் பாசறை குன்றும்-ஆல் – தேம்பா:27 91/4
படும் செம் தீ என பாசறை படுவதே என்றான் – தேம்பா:29 103/4
செகத்தின் பாசறை தேய்ந்து உளம் இன்புற – தேம்பா:31 69/3
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


பாசிதழ் (1)

கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ்
பரவ மேல் துயின்றனன் பாலனாய் தவம் – தேம்பா:26 135/2,3

மேல்


பாசியில் (1)

சுனை செய் பாசியில் தொகு நிலை இல மனம் தளம்ப – தேம்பா:27 171/3

மேல்


பாசிலை (1)

மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/3

மேல்


பாசு (4)

பாசு சூழ் மணி சுவர் படுக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 29/4
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/3
பாசு அடை தளம்பிய பான்மை பாசறை – தேம்பா:7 85/2
பாசு அலம் புரி பாழி பற்றிய பள்ளி பண்பொடு வீங்கினான் – தேம்பா:10 134/3

மேல்


பாட்டு (1)

கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து – தேம்பா:32 40/2

மேல்


பாட (28)

பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில் – தேம்பா:1 46/2
துதித்து என பாட ஒள் அனம் தன் தூய் நடை – தேம்பா:1 50/2
பாட மடவரர் பாட விறலியர் பாகு நனி செவி மேயலால் – தேம்பா:5 125/1
பாட மடவரர் பாட விறலியர் பாகு நனி செவி மேயலால் – தேம்பா:5 125/1
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/4
யாழ் இசை பழிப்ப வானோர் இனிது என பாட ஆங்கும் – தேம்பா:7 25/1
கொள்ளும் தன்மைத்து இன் இசை பாட குளிர் தன் கோல் – தேம்பா:9 59/2
சீர் தோய் தம் நா நின் புகழ் பாட செயிர் இன்றி – தேம்பா:9 62/3
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட
பூசை எழும் பூம் புகை பொலிந்து இனிதின் நாற – தேம்பா:12 83/2,3
ஒருவர் புகழும் தொடை உணர்ந்த இசை பாட
ஒருவர் வியப்போடு உருக வாழுவர் ஒருங்கே – தேம்பா:12 85/3,4
மீன் ஆர்ந்த விண்ணவர் சூழ் விழைந்து இளவல் துதி பாட
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/2,3
மணி முக குயில் இனம் மகிழ்ந்து பாட ஒண் – தேம்பா:17 9/2
தொனி வளர் யாழ் என பாட தும்பிகள் – தேம்பா:20 10/2
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/2,3
பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி – தேம்பா:20 43/1
சொக்கு அடங்கு சுதனை துதி பாட
மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி – தேம்பா:21 15/2,3
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட
துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும் – தேம்பா:26 116/2,3
பண் நிறத்து இசைகளை பாட வானவர் – தேம்பா:26 138/3
கொம்பில் ஆர் குயில் கூவு இசை பாட மேல் – தேம்பா:26 145/2
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட
மண் முழுது அன்றி வானும் ஆற்று அரும் வனப்பு காண – தேம்பா:30 127/2,3
பல்லியம் கனி பாட விண் ஓங்கிய – தேம்பா:32 5/1
பல் இயம் கனி பாட விண்ணோர் செயும் – தேம்பா:32 5/2
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/2,3
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/2,3
ஊன் உகும் ஆக்கையை ஏந்திய நாதனை உணர்ந்து பாட தொடங்கின்றான் – தேம்பா:32 47/4
பால் நலம் ஒழித்து அமரர் பா இசைகள் பாட
தேன் நலம் ஒழித்த பெரும் இன்பம் முனர் செல்ல – தேம்பா:35 27/1,2
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட
அல் பிழம்பு அற வில் ஆர் மற்று அனைவரும் பினர் வந்து ஆர்ப்ப – தேம்பா:35 40/1,2
புன்னாக வண்டு இசையால் புகழ்ந்து பாட தொழ பொருநர் – தேம்பா:36 100/2

மேல்


பாடகம் (1)

பாடகம் ஒளிர்ந்து ஈங்கு ஆளும் பார்த்திபர் செல்வம் ஏய்க்கும் – தேம்பா:9 128/3

மேல்


பாடல் (11)

பண் கனிந்த நரம்பு உளரி பாண் இசைகள் பாடல் எனா – தேம்பா:1 63/1
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
நேர் உடம்பு எழீஇ வீடு உற்ற நிலைமையின் பாடல் உற்றான் – தேம்பா:12 79/4
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
சொல் கலத்து இனிய பாடல் தொடர்ந்த கின்னரம் பண் மற்று அ – தேம்பா:20 36/2
பான் நிறத்து இனிய பண் சேர் பாடல் கேட்டு ஒல்கி பார்த்தான் – தேம்பா:20 39/4
பண் கிளைத்த இசையின் பாடல் பணித்த மற்று அரிவையாரும் – தேம்பா:20 50/1
நால் கடல் கவியின் பாடல் நயம் பெறா கேட்ட கோகோ – தேம்பா:25 69/1
மண் நரம்பு இசையின் பாடல் மாறி வண்டு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 97/1
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1
தே_மழை துதி மழை செறிந்த பாடல் செய் – தேம்பா:34 4/3

மேல்


பாடலம் (1)

சிந்துரம் விழித்து என சினைத்த பாடலம்
சிந்துர முகை மணி துகளின் தீர்ந்தன – தேம்பா:12 42/1,2

மேல்


பாடலால் (1)

உள் அளாம் மகிழ்வு ஒத்து இனி பாடலால்
எள்ள யாழ் இசை ஏய்த்தன ஆம் அரோ – தேம்பா:7 48/3,4

மேல்


பாடலி (1)

பால் நக கமழ் பாடலி வாகையான் – தேம்பா:7 55/4

மேல்


பாடலில் (2)

மின்னார் இனிது இசை பாடலில் விளை இன்பு அது பெரிதோ – தேம்பா:2 67/1
சொரிந்த ஓதை தொடர்ந்து இசை பாடலில்
விரிந்த வாம விழா அணி ஆயதே – தேம்பா:33 12/3,4

மேல்


பாடலின் (3)

மீன் நிலம் திசையினோர் விரும்பி பாடலின்
வான் நிலம் கலந்து உயர் மதிளின் பொன் முகம் – தேம்பா:17 11/2,3
மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி – தேம்பா:21 15/3
பார் விளை குன்றம் தாங்கல் பாடலின் இனியது என்பார் – தேம்பா:28 14/4

மேல்


பாடலும் (8)

குயில்கள் பாடலும் குழல் ஒப்பு ஓதிமம் – தேம்பா:4 10/1
வயல்-கண் பாடலும் மது உண் கிள்ளைகள் – தேம்பா:4 10/2
பயில்கள் பாடலும் பாலன் கேட்டு இயைந்து – தேம்பா:4 10/3
இயல்கள் பாடலும் இனிது இயங்கும்-ஆல் – தேம்பா:4 10/4
கடம் கொடு பல்லியம் கறங்கி பாடலும்
இடம் கொடு சூழ்தலும் கண்டுளி இன்பு அலை – தேம்பா:9 89/2,3
காழ் இசை தரு தழை கனிய பாடலும்
கேழ் இசை மூவரை வாழ்த்த கின்னர – தேம்பா:12 35/2,3
கான் கலந்த புள் கணம் கனி பாடலும் கதிர் வான் – தேம்பா:26 71/3
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1

மேல்


பாடலோடு (1)

பாடலோடு இயைந்த ஆடல் முடவற்கும் இன்பம் பயந்து என கோல் – தேம்பா:26 163/1

மேல்


பாடவும் (3)

பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும் – தேம்பா:2 65/3
தும்பி பாடவும் தூய் அனம் நாணவும் – தேம்பா:10 26/3
நேய வண் தவன் நேர் இசை பாடவும்
காய வெம் துயர் காண்டலன் அ துயர் – தேம்பா:33 14/2,3

மேல்


பாடவே (2)

பயில் இனத்தொடு ஞிமிறும் பாடவே
துயில் இனத்தொடு விரித்த தோகை கொள் – தேம்பா:1 25/2,3
மை மறுத்து உளத்து எழீஇ மகிழ்ந்து பாடவே
கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த கா எலாம் – தேம்பா:12 33/3,4

மேல்


பாடா (1)

எஞ்சிய விழுப்பத்து ஓங்கி இனிது என பாடா நின்றார் – தேம்பா:7 28/4

மேல்


பாடி (21)

பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண் – தேம்பா:2 35/3
மரு கொண்டு ஆர் மது மலரை தூவி தூவி மது தொடையால் மண்டு புகழ் பாடி பாடி – தேம்பா:8 47/3
மரு கொண்டு ஆர் மது மலரை தூவி தூவி மது தொடையால் மண்டு புகழ் பாடி பாடி
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/3,4
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
நல்கி தீம் சொல் பா இசைகள் நயப்பின் பாடி மின்னின் நிறத்து – தேம்பா:12 11/2
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/4
ஆசை எழும் இன்னவை அரும் தவனும் பாடி
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட – தேம்பா:12 83/1,2
எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/4
தேன் ஓர் இசை தளிர்ப்ப தாமும் பாடி செயிர் நீக்க – தேம்பா:16 59/3
பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின – தேம்பா:20 9/3
பண் சேர் இசை பறவை பாடி தவம் சேர் பதி சேர்ந்து – தேம்பா:20 12/3
கழல் எடுத்து ஆடி பாடி கனிவு எடுத்து இனைய சொன்னார் – தேம்பா:20 41/4
பா-இடை புகழ் எழ உம்பர் பாடி மேல் – தேம்பா:27 3/3
பாடி ஆடி இன்பு ஆதல் பகல் பல – தேம்பா:28 109/1
தொழுது அன்னார் தடம் கொண்டு துதி பாடி நெடும் வழி போய் – தேம்பா:30 122/3
உரு அணி உம்பர் சூழ் உவந்து பாடி வான் – தேம்பா:31 99/3
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி
மரு வரும் மலரை சிந்தி வயவையில் விளித்து முன்ன – தேம்பா:34 19/2,3
சது வளர் அணியின் சூழ்ந்து தனி வளர் புகழ்ச்சி பாடி
மது வளர் மலரை சிந்தி மலர் வனத்து அடக்கினாரே – தேம்பா:34 21/3,4
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி
மெய் வாய் வல்லோன் சூசை உரைப்ப விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:34 60/1,2
கை செவி வளை வில் வீச களித்த மின் ஆடி பாடி
எ செவி மிக்கது என்பது ஈடு இலா வியந்து நிற்பார் – தேம்பா:36 93/3,4

மேல்


பாடிய (8)

பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
உரை செயும் பொழுது ஒப்பு இல பாடிய
நிரை செயும் பல புள் நெடு நாள் உறீஇ – தேம்பா:9 46/1,2
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1
பால் நலம் பயின்று பாடிய வண்டின் பல் இனம் ஊசல் ஆடுதற்கே – தேம்பா:12 64/2
அருகு தேனினும் இன்பு அளி பாடிய
முருகு தேனொடும் முற்று அலர் பூ வனம் – தேம்பா:26 89/2,3
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய
மண் உளே பிறந்தது ஓர் வடுவை மாற்றினர் – தேம்பா:30 44/2,3
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1

மேல்


பாடியும் (1)

சொல்லின் மாரியின் தூய் புகழ் பாடியும்
செல்லின் மாரியின் தேன் மலர் சிந்தியும் – தேம்பா:25 99/2,3

மேல்


பாடின (1)

பால் நின்று இனிது இசை பாடுளி புகழ் பாடின பரிசே – தேம்பா:21 34/4

மேல்


பாடினர் (6)

வள்ளை கொண்டு இனிது இசை மறல பாடினர்
வெள்ளை கொண்டு உள பல நிறத்த வீ கொய்வார் – தேம்பா:1 52/3,4
அண்ணல் ஆம்-தனை துதி அளவு_இல் பாடினர் – தேம்பா:8 43/4
பாலை யாழ் இசை பாடினர் வீதியுள் – தேம்பா:17 42/3
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4
பண் கனிந்த இசை கொடு பாடினர்
புண் கனிந்த மருந்து என பொங்கு அருள் – தேம்பா:26 83/2,3
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3

மேல்


பாடினவே (1)

ஆலை உளைந்து இழி இக்கு இடும் இன்பம் அவித்து இசை பாடினவே – தேம்பா:1 69/4

மேல்


பாடினார் (2)

கல்லியம் பா தொடை கனிய பாடினார் – தேம்பா:13 19/4
அனைவரும் துதி பாடினார் – தேம்பா:27 141/4

மேல்


பாடினாரே (1)

பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/4

மேல்


பாடினாளே (2)

எல் கலத்து ஏந்து தேவ இளவலை பாடினாளே – தேம்பா:14 122/4
திரு மணி சாயல் தாய் தன் சிறுவனை பாடினாளே – தேம்பா:15 182/4

மேல்


பாடினான் (3)

துவ்வு உலகு இறைஞ்சு அடி தொழுது பாடினான் – தேம்பா:14 87/4
பாடினான் வியந்து உளத்தில் பெருகும் இன்ப பரவையில் தான் – தேம்பா:14 91/1
விண் நிற களிப்பு எழ விரும்பி பாடினான் – தேம்பா:26 138/4

மேல்


பாடினானே (1)

நாமம் சால் வழங்க நல் யாழ் நடையொடு பாடினானே – தேம்பா:19 17/4

மேல்


பாடு (5)

விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4
பண் கொடு உண்ட செவி பயன் பாடு எனா – தேம்பா:9 57/2
பாடு செய்து இன்னவை பரிவின் கூறினான் – தேம்பா:34 7/4
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
புனையா உயர் பாடு புனைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 55/4

மேல்


பாடும் (3)

பறை சுமந்து அடித்து என பாடும் ஓதையே – தேம்பா:17 3/4
கொண்ட தேன் இனிது இசை பாடும் கொள்கை போல் – தேம்பா:20 121/2
பை இழந்து உறு பாடும் இழந்து அருள் – தேம்பா:34 25/3

மேல்


பாடும்-ஆல் (2)

இழை இறா அழகு இளம் புள் பாடும்-ஆல் – தேம்பா:1 23/4
பாலின் ஆடிய பொற்பு அற பாடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/4

மேல்


பாடுவர் (1)

பாடுவர் பொருள் நகு பயன் அமை கலை நூல் – தேம்பா:2 52/2

மேல்


பாடுவரே (1)

சிலர் நீதி செழும் திறல் பாடுவரே
சிலர் ஆர்வ இரும் திரு ஓதுவரே – தேம்பா:11 74/1,2

மேல்


பாடுவன (3)

அலர் வைகிய தேன் அளி பாடுவன
பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/2,3
நிரை தேன் நிறை வண்டொடு பாடுவன
கரை நீத்த அமுதின் கடலே இது என – தேம்பா:11 78/2,3
தேன் ஏந்திய தீம் புகழ் பாடுவன – தேம்பா:22 8/4

மேல்


பாடுவார் (7)

உருகு விம்மிய களிப்பு உயிர்த்து பாடுவார் – தேம்பா:1 55/4
நா மலி இனிது இசை நாண பாடுவார் – தேம்பா:1 56/4
ஆம்பல் வாய் திருந்து உணர்வு அறைந்து பாடுவார் – தேம்பா:1 57/4
பால் நிகர் இசை கொடு இசைகள் பாடுவார் – தேம்பா:32 59/4
பாடுவார் பிணியோன் துதி பாடுவார் – தேம்பா:33 13/2
பாடுவார் பிணியோன் துதி பாடுவார்
தோடுவார் வெறி தொங்கல் இட்டு ஓடுவார் – தேம்பா:33 13/2,3
பிணி வளர் துயர் அற பேணி பாடுவார் – தேம்பா:34 3/4

மேல்


பாடுவான் (1)

பா முயங்க வதிந்தனன் பாடுவான் – தேம்பா:4 23/4

மேல்


பாடுளி (1)

பால் நின்று இனிது இசை பாடுளி புகழ் பாடின பரிசே – தேம்பா:21 34/4

மேல்


பாடையாய் (1)

பாடையாய் இகல் உரம் பழக்கும் வாளினான் – தேம்பா:29 57/3

மேல்


பாடையோ (1)

பன் ஒளி காட்டிய பாடையோ உரு – தேம்பா:6 31/2

மேல்


பாண் (5)

பண் கனிந்த நரம்பு உளரி பாண் இசைகள் பாடல் எனா – தேம்பா:1 63/1
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
பாண் நெறி பலவையும் பகர்ந்து உவப்பு எழீஇ – தேம்பா:14 126/1
பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி – தேம்பா:20 43/1
பாண் நெறி வழுவாது ஆடலே இன்பம் பயக்கும் ஆம் முடவர்க்கும் போல – தேம்பா:20 69/1

மேல்


பாண (1)

அழல் எழ வளைத்த சாப இரு முகில் அளவு_இல பனித்த பாண மழையொடு – தேம்பா:15 110/1

மேல்


பாணம் (1)

தொடையில் அழல் உற்ற பாணம் இடுதலின் துரகமோடு அறுத்த பாகன் மடிதர – தேம்பா:15 111/3

மேல்


பாணிக (1)

பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4

மேல்


பாணியான் (1)

பெற்று எலாம் வெறுத்தனன் பீலி பெற்ற பாணியான் – தேம்பா:27 129/4

மேல்


பாணியின் (1)

பணி நிறத்த ஒளிர் பாணியின் நல்லாள் – தேம்பா:21 20/3

மேல்


பாத்திபன் (1)

மின் உயிர் மணி முடி வேய்ந்த பாத்திபன்
கொன் உயிர் வழு என அய்யம் கொண்டு பல் – தேம்பா:25 39/2,3

மேல்


பாத (1)

அவற்றை உணர்ந்த போது இருவர் அகத்தில் உயர்ந்து பாத மலர் – தேம்பா:5 139/3

மேல்


பாதம் (10)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி – தேம்பா:0 1/3
விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம்
உளங்கு உடு சூட்டும் சென்னி உடையவள் பரம தாயே – தேம்பா:0 10/3,4
பாங்கு ஆய பாதம் பணியே அழகே அது அல்லால் – தேம்பா:5 83/3
வெடித்து வருந்தி மாறும் இல விதி குரு மன்னு பாதம் இல – தேம்பா:5 132/2
உற துணை தந்த பாதம் அது உயிர்க்கு ஓர் அநந்த வீடு எனவே – தேம்பா:5 138/4
பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/2
ஐ விளை உணர்வோர் அல்லால் அனந்தன் நல் பாதம் சேரார் – தேம்பா:9 80/4
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4
பெரு கொடு தேவ பாதம் பெற்ற இரபயேல் என்பேன் – தேம்பா:27 74/2
பாங்கினார் இவர் பாதம் அகன்ற கான் – தேம்பா:30 92/3

மேல்


பாதமும் (1)

தூய் உலாம் இந்து உலாம் சொக்கு உலாம் பாதமும்
சேய் உலாம் பான் உலாம் சீர் உலாம் தேகமும் – தேம்பா:9 8/1,2

மேல்


பாதமே (1)

பாதமே பாவி நான் பார்க்கவும் தலையின் என் – தேம்பா:9 4/3

மேல்


பாதி (2)

சினம் பழுத்து உயிரை தாங்கி திங்களின் பாதி கோத்து – தேம்பா:16 50/2
படிய ஓர் கைம்மாறோ சீர் பாதி இட்டு இறைஞ்ச என்றான் – தேம்பா:27 71/4

மேல்


பாது (1)

பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/2

மேல்


பாதுகாத்து (1)

பருக்கும் காலம் ஆய் புரந்து பாதுகாத்து
இருக்கும் காலம் என்று இளவல் ஆயினான் – தேம்பா:14 13/3,4

மேல்


பாதையால் (1)

பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4

மேல்


பாந்தள் (6)

உலகு எல்லாம் முரிதர நஞ்சு உயிர்த்த கரும் பாந்தள் தலை உயர் மிதித்தே – தேம்பா:8 17/2
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
பண்டில் போர்த்த உரு என வெம் பகு வாய் பாந்தள் கேதனத்தான் – தேம்பா:23 8/4
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள்
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த – தேம்பா:23 67/2,3
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின் – தேம்பா:28 150/3

மேல்


பாந்தளின் (2)

பட நடை பொறித்த நச்சு பாந்தளின் உருவில் கான்ற – தேம்பா:22 20/3
பகையது உள் என பாந்தளின் செல்வு என – தேம்பா:30 94/1

மேல்


பாந்தளுக்கு (1)

பின் இருந்தனர் பேர் எழில் பாந்தளுக்கு
என் இரும் தனி சூட்சியின் ஏவலால் – தேம்பா:23 37/2,3

மேல்


பாந்தளை (3)

ஏவி மோயீசன் ஈண்டு ஒரு பாந்தளை
சாவு இல் ஆம்படி தாம்பிரத்து ஆக்கினான் – தேம்பா:23 33/3,4
தூக்குகின்றனன் தூக்கிய பாந்தளை
நோக்குகின்றனர் நோய் அஃகி நஞ்சினை – தேம்பா:23 34/2,3
பூண்ட பாந்தளை பூழியா ஆக்கினும் – தேம்பா:23 40/3

மேல்


பாம்பு (2)

அரும் பயன் நஞ்சினை ஆக்கும் பாம்பு எனா – தேம்பா:10 89/1
தன் தோல் உரித்த பாம்பு ஒத்த தவத்தின் வாளால் பொறி ஐந்தும் – தேம்பா:19 26/1

மேல்


பாய் (51)

கரி இனம் கரியொடும் கலினம் பூண்டு பாய்
பரி இனம் பரியோடும் பரியை பூட்டிய – தேம்பா:2 22/1,2
போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர் – தேம்பா:4 59/3
பாய் அருள் கொணர் பற்றுதல் எய்தினான் – தேம்பா:4 60/4
குடித்த நஞ்சினால் குருடு கண் பாய் என பாவம் – தேம்பா:5 3/1
பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க – தேம்பா:5 4/1
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற – தேம்பா:8 62/2
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும் – தேம்பா:10 11/2
பானு அளாவுழி பாய் இருள் நீத்து ஒளி – தேம்பா:10 21/1
வேல் நேர பாய் துயர் கொண்டு இவற்றை கொன்னே விளம்பி இவர் – தேம்பா:10 71/2
நூல் நேர பாய் நெடிய மறுகிற்கு எல்லாம் நொந்து ஒழுகில் – தேம்பா:10 71/3
பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2
நீர் பாய் உலகிற்கு உயிரோய் நீ நிமிர் வீட்டு உலகிற்கு உயிரோய் நீய் – தேம்பா:10 142/1
சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/2
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
சூர் பாய் துகள் அற்று உய்வதற்கு உன் துணை தாள் தொழும் பண்பு உரையாயோ – தேம்பா:10 142/4
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3
மாறு பாய் ஒலி மயக்கு உறீஇ எதிர்கொண்டு ஆர்த்தனவே – தேம்பா:12 46/4
காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3
அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
நாக நெற்றியின் நன் மணி ஆறு பாய்
நாக நெற்றியின் நன் மலர் கா அப்பால் – தேம்பா:13 28/2,3
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
ஏகம் அறுத்தலின் ஆணை என புயல் பாய்
வேக இன பரி மேகம் உகுக்கு உரும் ஒத்து – தேம்பா:15 63/2,3
மத்தக மாவொடு பாய் பரிமாவொடு வெண் – தேம்பா:15 69/3
வண்டு பட படு யானைகள் பாய் பரி வண்டு பட படுமே – தேம்பா:15 101/4
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல் – தேம்பா:16 23/3
அயல் பாய் ஒளி முத்து அறலோடு ஒழுகி – தேம்பா:22 9/2
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
பாய் முகத்து அணை இலை அன்பு பற்றிய – தேம்பா:26 21/3
வெம்மை பாய் அழல் விழுங்கின விருப்பினாள் உளைந்தாள் – தேம்பா:26 55/4
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 96/1
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4
பை மறுத்து அவிழ் அரா என்று பாய் மயில் – தேம்பா:30 53/3
பழுது அன்னார் மனத்தின் இருள் பாய் சுரம் செல் வெற்பு அடைந்தார் – தேம்பா:30 122/4
ஆகம் ஒத்து அகன்று பாய் அயங்கள் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/3
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
விரைத்த வேலியே விளைவுற பாய் புனல் போன்றே – தேம்பா:32 104/1
பாய் இரத்தமும் ஆறு ஓட பழி உரு உடலை நோக்கீர் – தேம்பா:35 47/4
பாய் ஓர் செந்நீர் கொண்டு உனது அங்க படம் மீதே – தேம்பா:35 65/1
பல் நாள் தொடர்ந்த பழி அற நான் பாய் செம் குருதி தந்து இறப்ப – தேம்பா:36 26/2
பண் தாவிய பாய் வய மா குரமே – தேம்பா:36 67/3

மேல்


பாய்கிலா (1)

வாழ்ந்தவர்க்கு இடுவார் வயல் பாய்கிலா
ஆழ்ந்த நீர் கடல் அண்டி நலம் கெட – தேம்பா:27 34/2,3

மேல்


பாய்த்தி (6)

எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி
செழு நிலா மணி முக திருவினோர் அமளியில் பொலிய நின்றார் – தேம்பா:19 23/3,4
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி
தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/2,3
பை சுடர் மரகத பலகை பாய்த்தி மேல் – தேம்பா:30 56/1
மேல் நிமிர் ஒழுக்க நீரை விட்டு அருள் மணலை பாய்த்தி
வான் நிமிர் உலகில் நாறும் வனத்தின் ஆங்கு அசோரன் பூப்பான் – தேம்பா:30 73/3,4
விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி
தெள்ளிய வர கால் வீச தியானம் மீகாமன் ஆக – தேம்பா:30 82/2,3
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2

மேல்


பாய்தலும் (1)

செல்லை ஒத்து அன்ன சிலை நுதல் பாய்தலும் அன்னான் – தேம்பா:3 29/3

மேல்


பாய்ந்த (24)

பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3
பாய்ந்த தேங்கு அதின் பழங்கள் வீழ்தலால் – தேம்பா:1 33/1
ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
கனவில் பிடித்த தனம் என்றோ கனம் நின்று ஒல்கி பாய்ந்த மின்னோ – தேம்பா:6 48/1
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
கான் பொழிந்த கனி கடு பாய்ந்த பின் – தேம்பா:9 42/3
பாய்ந்த வான் தரு பருவம் இன்றியும் – தேம்பா:10 102/1
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/3
எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த
இல் இரா புரிசை ஓங்கும் எயில் இரா புணர்ந்த நாவாய் – தேம்பா:14 111/1,2
அமிர்தம் பாய்ந்து மது பாய்ந்து ஆர் அன்னம் பாய்ந்த வயல் கடந்து – தேம்பா:15 13/1
திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/3
நிமிர்தம் பாய்ந்து முகில் பாய்ந்த நேரார் வைகும் நகர் கண்டார் – தேம்பா:15 13/4
பாய்ந்த தன்மையில் அ பறவை குலம் – தேம்பா:21 37/3
மடையொடு பாய்ந்த நன்றின் வரைவு_இல நீத்தம் எங்கும் – தேம்பா:22 23/3
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த
சிகி கிழி தடத்த கண்ணான் செப்பலும் விலக்கினானே – தேம்பா:23 67/3,4
கொல் செய் கோல் பாய்ந்த ஆறும் குறி படல் அன்றி காணா – தேம்பா:28 10/3
இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1
பொருள் பாய்ந்த முடி சூடி ஆகிலப்புள் விருது ஏந்தி பொலிந்து ஆங்கு உள்ளோர் – தேம்பா:32 73/2
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
அருள் பாய்ந்த இரோமை நாடு ஆண்டு அளிக்கும் பல் அரசர்க்கரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 73/4
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
பொய் கிடந்து அமைந்த பாவம் போக்க தன் உடலில் பாய்ந்த
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/2,3
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1

மேல்


பாய்ந்தார் (2)

பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3
வளி முகத்து அன்ன தூளி மலிந்து எழ உழக்கி பாய்ந்தார் – தேம்பா:15 86/4

மேல்


பாய்ந்தான் (5)

கோடக தலையை கொய்து கோன் நிலத்து உருமின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:15 87/4
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான்
துதைத்த அரி தோர்ப்ப எதிர் துள்ளி இரு காலால் – தேம்பா:23 50/1,2
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 66/4
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
கிண்டு என எழுந்த சீற்றம் கிளைத்து எரி இடியின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:29 109/4

மேல்


பாய்ந்து (37)

திறம் கடுத்த கொல் சிங்கமும் உளியமும் பாய்ந்து
மறம் கடுத்து அதிர் வல்லியத்து இனங்களும் எதிர்ந்து – தேம்பா:3 23/1,2
எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும் கண்டார் – தேம்பா:3 29/4
என்று என்றாள் மென் தாளாள் இதயத்தில் தீ பாய்ந்து உள் எரி புண் அன்னாள் – தேம்பா:5 36/1
பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/3
உள் படை பாய்ந்து அகன்று உடைத்த புண் எனா – தேம்பா:7 77/1
மாலை சூழ் வழி ஒல்லென வந்து பாய்ந்து
ஆலை சூழ் வயல் ஆர்ந்து விளைந்த நெல் – தேம்பா:10 23/2,3
எஃகு என பாய்ந்து உளம் இரிந்த வான் துயர் – தேம்பா:10 90/1
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
உரு கிளர் நெஞ்சம் போழ்தற்கு உறுகண் வாள் உருவ பாய்ந்து
தரு கிளர் தரும தாயே தளர்ந்து இடர் குளிப்பாய் என்றான் – தேம்பா:12 93/3,4
பரு சுடர் பாய்ந்து உற பணிந்து தோன்றினார் – தேம்பா:13 18/4
புடையே நின்ற கல்லை புடைப்ப புனல் பாய்ந்து அ கல் – தேம்பா:14 74/3
வரை கொலும் உயர் திரை மங்குல் பாய்ந்து எழ – தேம்பா:14 103/2
அமிர்தம் பாய்ந்து மது பாய்ந்து ஆர் அன்னம் பாய்ந்த வயல் கடந்து – தேம்பா:15 13/1
அமிர்தம் பாய்ந்து மது பாய்ந்து ஆர் அன்னம் பாய்ந்த வயல் கடந்து – தேம்பா:15 13/1
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி – தேம்பா:15 13/2
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி – தேம்பா:15 13/2
திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/3
நிமிர்தம் பாய்ந்து முகில் பாய்ந்த நேரார் வைகும் நகர் கண்டார் – தேம்பா:15 13/4
கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2
வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச – தேம்பா:15 88/2
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து
மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/1,2
கரி நின்று இழிதர மின் தவழ் கனல் மண்டு அசியொடு பாய்ந்து
எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/2,3
கதிர் எழுந்து எரி கனல் அழுந்திய கதம் மலிந்து அடும் உழுவை பாய்ந்து
அதிர் எழுந்து உயர் வரை நடுங்குப அரிது உடன்று என இடி இடித்து – தேம்பா:15 154/2,3
ஆயின தன்மைத்து அங்கண் ஆயிரம் உருமின் பாய்ந்து
பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/1,2
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
கயல் பாய்ந்து உகள கமலம் கிழிபட்டு – தேம்பா:22 9/1
வயல் பாய்ந்து நெல் முத்தமொடே மருளி – தேம்பா:22 9/3
மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து
நகையில் ஆற்றிய ஓர் சொல்லால் நடுங்கி ஆர்த்து ஒருங்கு மாய்ந்தார் – தேம்பா:25 62/3,4
பரப்பு அற இவுளி பாய்ந்து படர் துகள் போரும் மற்ற – தேம்பா:28 13/2
தூய் நிற தேறல் பாய்ந்து துணர் வயல் விளை இ நாடே – தேம்பா:29 39/2
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/4
கொல் நாகம் ஒப்ப மணி கொழித்து அருவி பாய்ந்து ஓட கொழும் செய் வாய்ப்ப – தேம்பா:32 22/3
உருக மா வயிர குன்றும் உரைத்த சொல் எறி வேல் பாய்ந்து
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/1,2
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி – தேம்பா:36 31/1

மேல்


பாய்மா (6)

தாழ் திரை ஆழ்ந்த பாய்மா தழல் சினத்து உயிர்த்தது என்ன – தேம்பா:7 20/3
போரின் மேல் முழங்க பாய்மா புரவி மேல் முழங்க வீரர் – தேம்பா:15 56/3
நாட்டம் கண் இமைப்பின் நடிப்பு நடத்து பாய்மா
கூட்டம் கதி கொண்ட குர துகள் கோ விசும்பின் – தேம்பா:16 22/1,2
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
செரு எனும் கலின பாய்மா தேரினும் இரட்டி ஆசை – தேம்பா:24 2/3
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2

மேல்


பாய (13)

பாய முழங்கின மேடகம் இன் புனல் பாய முழங்கின நீர் – தேம்பா:1 64/3
பாய முழங்கின மேடகம் இன் புனல் பாய முழங்கின நீர் – தேம்பா:1 64/3
வனத்தில் வளர்ந்து போக வயல் வயத்தில் மெலிந்து பாய அலை – தேம்பா:5 137/2
வட்டம் இட்டு இழிந்து பாய வருகையில் வேடன் வாளி – தேம்பா:12 26/2
நறை செய் தேனொடு நனி மலி புனல் வயல் பாய
சிறை செய் கால் அது சிலைத்தலே இவர் அடி சேர்ந்தோர் – தேம்பா:12 47/2,3
உலை வைத்த பொறி செம் தீயோடு உடன்ற வேல் உருவி பாய
மலை வைத்த அருவி கண்ணீர் மலிந்து அழல் இனியது என்றோ – தேம்பா:28 134/1,2
கயல் பொருது உகளி பாய கலங்கிய குமரி அன்னம் – தேம்பா:28 158/1
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/2
ஆழ் பட அழன்ற அ நாடு ஆரண அருவி பாய
கேழ் பட மலர்ந்த சோலை கிழமையின் எழுவிற்று அன்றோ – தேம்பா:30 1/3,4
பாய உள் மலி இன்பால் தம் பதி நகர் மீள்தல் சூழ்ந்தார் – தேம்பா:30 40/4
கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/4
வருக்கையின் கனிகள்-தோறும் வானரம் உலவி பாய
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/1,2
ஊன் அகத்து இரத்தம் பாய உறும் துயர் உரைப்ப பாலோ – தேம்பா:35 43/4

மேல்


பாயல் (2)

பாலொடும் அப்புறம் பாயல் ஆற்று இலா – தேம்பா:24 15/3
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/2

மேல்


பாயா (2)

பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/3
பாயா வேங்கையை என்புளி பைம் பூ – தேம்பா:25 28/1

மேல்


பாயிர (1)

பாயிர உரையின் நாதன் பார்த்து அவண் இலரியோனே – தேம்பா:30 68/3

மேல்


பாயின (1)

பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/2

மேல்


பாயினவே (1)

வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/4

மேல்


பாயும் (4)

பீள் கடைந்து அழுத்தி பாயும் பெரும் கதிர் சூசை கண்டான் – தேம்பா:16 3/4
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும்
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/3,4
விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி – தேம்பா:30 82/2
பாயும் நீருடன் உயிர் பறிப்பவோ இதோ – தேம்பா:31 21/3

மேல்


பாயொடு (1)

ஒழி பாயொடு கவிழ்கின்றன உரு ஒத்தன மதமே – தேம்பா:14 55/2

மேல்


பார் (75)

பார் அணிந்த அணிக்கல பான்மைபோல் – தேம்பா:1 83/1
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2
பார் முகத்து அதற்கு எஞ்ஞான்றும் பரிந்திட வகை செய்தானே – தேம்பா:3 32/4
பார் வளர் திலகம் ஒத்தான் பழிப்பு அற விளங்கினானே – தேம்பா:4 46/4
உவர்க்கும் வேலை உடுத்தன பார் உறை – தேம்பா:4 64/2
பார் படைத்தன திரு பற்று இலான் அருள் – தேம்பா:5 51/1
பார் மேல் கடவுள் நிலை இல்லார் பான்மை என்றாள் மீன் முடியாள் – தேம்பா:6 46/4
ஓவி நோய் செய்த இ பார் ஒருங்கு எனை விழுங்கும் இன்றே – தேம்பா:7 71/4
பார் உலகு அளித்து காக்க பரமனை உயிர்க்கும் தாயே – தேம்பா:7 72/1
பார் விளைந்த துகள் தீர்ப்பான் என இயேசு எனும் நாமம் பகர்வாய் என்றான் – தேம்பா:8 4/4
பார் ஆழி உரை கொண்டே படைத்தாய் ஓர் குறும் சூரல் பயனை கொண்டே – தேம்பா:8 8/1
நீர் அளாம் புணரி சூழ் நீண்ட பார் உலகமும் – தேம்பா:9 9/1
பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
கிடுகிடென பார் உலகம் நடுங்கி ஆட கிளர் துயர் கொண்டு உயிர் அனைத்தும் மாழ்கும் அன்றே – தேம்பா:11 41/4
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
பார் உடம்பு உயிராய் வந்த பரமனை கரத்தில் ஏந்தி – தேம்பா:12 79/1
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
நேரார் ஒலி மடிவார் ஒலி நிறை பார் ஒலி நிகரா – தேம்பா:14 57/4
விண் துளி இலாமையால் வியன்ற பார் மிசை – தேம்பா:14 78/1
பார் ஆரும் கூழ் இனமும் கனியும் தீம் தேனும் பல் இனமும் – தேம்பா:14 94/2
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை – தேம்பா:14 99/3
பாறொடு பாறு என பொருது பார் எலாம் – தேம்பா:14 102/3
விண் மருவு அமலன் தானே விரும்பி மீகாமன் ஆய் பார்
கண் மருவு அளவு_இல் வாரி கடந்து மேல் மிதந்து நின்றார் – தேம்பா:14 119/3,4
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/2
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
பார் அஞ்சின அஞ்சின பாரினொடு – தேம்பா:15 21/1
பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/4
பார் பெற ஆசையானும் பானு முன் பனியின் நீங்கும் – தேம்பா:15 46/1
பார் இரு நால் திசை அன்று பதைத்தனவே – தேம்பா:15 68/4
பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ – தேம்பா:15 70/3
பார் விளை கலக்கம் நால் திசை பரந்ததே – தேம்பா:15 135/4
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/2
பார் முகத்து பெண்மையின் ஓர் பழியும் கேடும் இலை என்பார் – தேம்பா:17 29/4
பார் கெழு அணி என பரப்பி நின்றவே – தேம்பா:18 11/4
பார் கெழு மடந்தை ஈன்ற படர்தரு கை தாய் ஆம் வான் – தேம்பா:18 26/1
பார் எழு களம் எங்கும் பறவைகள் முரசு ஆர்ப்ப – தேம்பா:19 1/3
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4
பார் விளை வாழ்வு என பனி முகத்து அழல் – தேம்பா:19 38/3
பார் எழும் இருட்கு எதிர் பரப்பி ஓட்டலின் – தேம்பா:20 4/3
பார் ஏந்தி அணி திலதம் என நல் சீல படலையினான் – தேம்பா:20 28/4
பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
பார் மேல் எழு நீள் இருள்பட்டு ஒழியும் – தேம்பா:22 11/2
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/3
வெல்லும் தன்மைத்து ஐயனை ஏத்த விரி பார் மேல் – தேம்பா:23 26/2
பார் இழந்து இழி பல் உயிர் யாவையும் பார்க்கில் – தேம்பா:23 85/2
துன்னி ஆர்கலி உடை சூழ்ந்த பார் உளோர் – தேம்பா:24 44/3
புழுங்கிய கடை யுகம் பொருவ பார் எலாம் – தேம்பா:24 46/3
தேற்று அரும் அழிவு உறீஇ சிதையும் பார் எலாம் – தேம்பா:24 49/4
பம்பிய புரை புனைந்து ஏய்த்த பார் உளோர் – தேம்பா:24 55/2
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
பார் எழும் செல்வத்து இல்லை பதியுமோ நிலையும் என்றார் – தேம்பா:26 99/3
படம் புனைந்த பூம் சுனை நாட்டின் மூதூர் பார் முகமோ – தேம்பா:27 38/1
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
பார் விளை குன்றம் தாங்கல் பாடலின் இனியது என்பார் – தேம்பா:28 14/4
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1
பார் இறைஞ்சும் தேவர்கள் எம் படை முகத்து துஞ்சினரோ – தேம்பா:29 69/1
பார் மீது ஆடிய வெருவே படும் நாளை என துயின்றான் – தேம்பா:29 72/4
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
பார் முகத்து இரவு இருள் படத்தை நீத்து என – தேம்பா:30 50/2
பார் நலம் துறந்து இங்கு ஆர்ந்த படிவர் எண் இன்றி வைகி – தேம்பா:30 63/3
பார் முகத்து ஆசு ஒன்று அல்லால் பயன்படாது இல்லை ஒன்றே – தேம்பா:30 136/4
பார் மீது ஆடிய படர் இ ஆலயமே – தேம்பா:31 10/4
பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4
பார் எல்லை அல்லது இல படர் இலுசி தானியம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/4
தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால் – தேம்பா:32 91/2
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3
அய நலம் போர்த்த பார் காத்து அருளொடு இன்று உமக்கு தந்த – தேம்பா:35 42/1
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4
வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின் – தேம்பா:36 85/1

மேல்


பார்-இடை (1)

வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1

மேல்


பார்க்க (1)

பம்பி ஆர்ந்த புள் பார்க்க உவந்து சூழ் – தேம்பா:26 145/3

மேல்


பார்க்கவும் (1)

பாதமே பாவி நான் பார்க்கவும் தலையின் என் – தேம்பா:9 4/3

மேல்


பார்க்கில் (2)

காட்சியால் தெளிந்து பார்க்கில் காரணம் யாதோ நாடி – தேம்பா:23 18/1
பார் இழந்து இழி பல் உயிர் யாவையும் பார்க்கில்
நீர் இழந்து இழி நிறை தவிர் காமுகர் அல்லால் – தேம்பா:23 85/2,3

மேல்


பார்க்கின் (1)

அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின்
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/3,4

மேல்


பார்க்குதலும் (1)

பரிவாய் விழி விண்டனர் பார்க்குதலும்
எரி வானில் உலாம் மதி எய்திய கால் – தேம்பா:5 93/2,3

மேல்


பார்த்த (5)

பார்த்த பாலனை பழித்து எழுந்து யாவரும் அஞ்ச – தேம்பா:3 26/2
பார்த்த வேலையில் பார்த்தனன் நாயகன் – தேம்பா:8 87/2
பார்த்தனள் பார்த்த உவப்பொடு நாணி பகைத்த நாணமும் சினந்தால் போல் – தேம்பா:20 73/1
பருத்தது என்று முன் பார்த்த ஏழ் ஆ எனில் – தேம்பா:20 93/1
மருளால் தளர்ந்த இ அடிமை மனம் தான் இரங்கி பார்த்த தயை – தேம்பா:26 40/3

மேல்


பார்த்த-கால் (1)

முகத்தின் தாமம் முகிழ்ந்து என பார்த்த-கால்
அகத்தின் தாமரை உள் அவிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 69/1,2

மேல்


பார்த்ததால் (1)

பால் நக களியாள் தர பார்த்ததால்
பால் நக களி பவ்வம் உள் மூழ்கினான் – தேம்பா:7 55/2,3

மேல்


பார்த்தலின் (1)

பருகு ஆயின எம் விழி பார்த்தலின் நாம் – தேம்பா:5 99/2

மேல்


பார்த்தலும் (1)

ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும்
பொலித்தன விழி தழை விரிய நோக்கிய பொறி கெழு மயில் திரள் அரிய கூத்து எழ – தேம்பா:30 90/2,3

மேல்


பார்த்தவர் (1)

பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2

மேல்


பார்த்தன-கால் (1)

பணி சாயல் வரைந்த உரு பலவும் சூழ பார்த்தன-கால்
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/2,3

மேல்


பார்த்தனள் (1)

பார்த்தனள் பார்த்த உவப்பொடு நாணி பகைத்த நாணமும் சினந்தால் போல் – தேம்பா:20 73/1

மேல்


பார்த்தனன் (2)

தூக்கி பார்த்தனன் தோன்றிய தீது எலாம் – தேம்பா:4 59/2
பார்த்த வேலையில் பார்த்தனன் நாயகன் – தேம்பா:8 87/2

மேல்


பார்த்தார் (1)

பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3

மேல்


பார்த்தான் (2)

பான் நிறத்து இனிய பண் சேர் பாடல் கேட்டு ஒல்கி பார்த்தான் – தேம்பா:20 39/4
கனியே பார்த்தான் திரு முகத்தை கண்டான் உவந்தான் அருள் குளித்தான் – தேம்பா:26 47/1

மேல்


பார்த்திப (1)

உடுத்து அன உடல் கொடு உலகு காத்து அருள் ஒளி கெழு நிலத்தினர் தொழுத பார்த்திப
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/1,2

மேல்


பார்த்திபர் (2)

பாடகம் ஒளிர்ந்து ஈங்கு ஆளும் பார்த்திபர் செல்வம் ஏய்க்கும் – தேம்பா:9 128/3
பல் உயிரை வியவர் என படைத்த பின்னர் பார்த்திபர் போல் – தேம்பா:18 18/1

மேல்


பார்த்திபன் (4)

முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன்
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட – தேம்பா:15 77/2,3
பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன்
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட – தேம்பா:15 80/1,2
படு அ சிறை தலைவனாய் நிகலன் பார்த்திபன்
விட சிறைக்கு உயிர் நடு அணியில் வேய்ந்து தான் – தேம்பா:15 133/2,3
பண் முழுது இறைஞ்சும் நின் சொல் பார்த்திபன் மறுக்கல் செய்யான் – தேம்பா:29 47/1

மேல்


பார்த்து (11)

பால் நிலாவையும் பார்த்து நாதனை – தேம்பா:4 6/3
கண் அங்கு ஆம் கதிரால் கனி பார்த்து எனா – தேம்பா:8 88/2
விண் அம் காவலன் பார்த்து விழைந்து உளத்து – தேம்பா:8 88/3
நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால் – தேம்பா:15 138/3
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/2
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண் – தேம்பா:20 54/3
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
காது வாய் குளிரவும் கனிய சூசை பார்த்து
ஓது வாய் இளவல் இன்று உணர்த்தினான் அரோ – தேம்பா:27 8/3,4
பாயிர உரையின் நாதன் பார்த்து அவண் இலரியோனே – தேம்பா:30 68/3
எண் கவர் தயையின் பார்த்து என சூசை விழித்த கண் வினை அருள் அளவோ – தேம்பா:36 113/4

மேல்


பார்ப்பு (3)

கண்ணே அன்ன பார்ப்பு அன்ன கன்னி கரத்தில் துஞ்சிய-கால் – தேம்பா:10 135/2
அப்பொழுது உறங்கினான் அன்ன பார்ப்பு அனான் – தேம்பா:13 12/4
கொழு மலர் பள்ளி பார்ப்பு கொடிய புள் பறிப்ப அன்னம் – தேம்பா:25 89/1

மேல்


பார்ப்பொடு (2)

வண்ணம் பார்ப்பொடு மகிழ்வு எழ துஞ்சிய அன்னம் – தேம்பா:26 60/2
கண் அம் பார்ப்பொடு கலுழ்ந்து என மகவொடு கலுழ்வாள் – தேம்பா:26 60/4

மேல்


பார்ப்போ (2)

தேன் தோய் கமலத்து அன பார்ப்போ சீர் தோய் பொன் மேல் துகிர் செப்போ – தேம்பா:12 6/2
காவினுள் கொடியின் பூவோ கமல மேல் அன்ன பார்ப்போ
பூவினுள் திரண்ட தேனோ பொன் வலம்புரியுள் முத்தோ – தேம்பா:21 5/1,2

மேல்


பார்ம (1)

எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4

மேல்


பாரயோன் (1)

பாரயோன் என்பான் நாதன் பணித்த நல் பூசை செய்யா – தேம்பா:14 22/3

மேல்


பாரா (1)

குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1

மேல்


பாராது (1)

பொருந்திய குறைகள் நோக்கின் புணர்ந்த மண் கலத்தை பாராது
அருந்திய அமுது நன்றேல் அருத்தியோடு அருந்தல் செய்வார் – தேம்பா:0 12/3,4

மேல்


பாராய் (1)

உழி அறிந்து எறிக பாராய் உனது இது என்று எறிந்த வை வேல் – தேம்பா:15 84/1

மேல்


பாராயோ (1)

பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம் – தேம்பா:35 59/2

மேல்


பாரான் (1)

பாரான் எனும் நாமன் அகல் படியின் – தேம்பா:15 30/2

மேல்


பாரிடத்து (1)

பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல் – தேம்பா:15 54/2

மேல்


பாரில் (16)

மன் அரும் தயையால் பாரில் வழங்கிய கீர்த்தி அல்லால் – தேம்பா:3 37/1
தேக்கு பாரில் திளைத்து உள யாவையும் – தேம்பா:4 59/1
களி அமைந்து அளித்த பாரில் காவல் என்று ஆள்வான் என்ன – தேம்பா:7 11/3
சூழ் திரை உடுத்த பாரில் தோன்றிய நவத்தை காண்டற்கு – தேம்பா:7 20/1
ஆழும் ஆழி சூழு பாரில் அரிவை உண்ட தே அருள் – தேம்பா:7 29/2
மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/2
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/4
நீல நல் கடல் சூழ் பாரில் நிகர் அற வலிய ஆர்த்து இ – தேம்பா:9 75/3
அரு வழி என்று தானே அம் கண் வான் இறங்கி பாரில்
கரு வழி வந்த நாதன் கலை முதிர் சுருதி காட்ட – தேம்பா:9 81/2,3
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/2
பாரில் தவழ் மன் உயிர்கள் தம் பரிசு இது அன்றோ – தேம்பா:23 43/4
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில்
புக்கு எலா வெறிகள் சேர்-கால் பொய் கொலை களவு காமம் – தேம்பா:24 7/2,3
செ வினை நாட்ட பாரில் சிறுவனாய் உதித்த நாதன் – தேம்பா:24 8/1
வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில்
நின்றனர் உறுதி நிற்ப நெறி எனோ உரைத்தி என்றான் – தேம்பா:32 38/3,4
மு குடை நிழலில் யாவும் முற்றும் ஆள் இறைவன் பாரில்
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர் – தேம்பா:33 10/1,2

மேல்


பாரிற்கு (1)

இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/4

மேல்


பாரின் (1)

பாரின் மேல் முழங்க யாவும் பகைவர் மேல் முழங்கி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 56/4

மேல்


பாரின்-பால் (5)

பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல் – தேம்பா:9 126/3
பாரின்-பால் இன்று என் ஆண்மை பகை இலா குறைய கண்டேன் – தேம்பா:23 11/4
பாரின்-பால் நலம் படுவ கண்டு இறைஞ்சலே கல்வி – தேம்பா:27 26/3
பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம் – தேம்பா:28 82/3
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4

மேல்


பாரினொடு (1)

பார் அஞ்சின அஞ்சின பாரினொடு
நீர் அஞ்சினிர் நித்தன் அடைக்கலம் வந்தீர் – தேம்பா:15 21/1,2

மேல்


பாரும் (1)

உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1

மேல்


பாரொடு (2)

பாரொடு நேர் பொருதும் சகடே நளிர் பாலொடு பா பொருதும் – தேம்பா:1 68/3
பான்மையால் உயிர்த்த மைந்தன் பாரொடு வானும் ஆள – தேம்பா:3 40/3

மேல்


பாரோடு (1)

பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4

மேல்


பால் (95)

முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த – தேம்பா:1 9/3
மண்ட அன்பு உறீஇ வழிந்த பால் திரள் – தேம்பா:1 24/2
பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில் – தேம்பா:1 46/2
மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால்
ஆன் திரள் சிந்திய சீர் எவையும் செறி ஆர் பொழில் சிந்தியதே – தேம்பா:1 65/3,4
பயிற்றிய முகில்-இடை பரந்த பால் மதி – தேம்பா:2 17/1
பால் மணி பரும் வயிடூரியம் படர் – தேம்பா:2 31/3
பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண் – தேம்பா:2 35/3
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
பால் மலை மெலிதர இசையொடு பகல் போய் – தேம்பா:2 55/2
பால் அன்பொடு தனி வாழ்வொடு படு நன்றியது அளவோ – தேம்பா:2 62/4
பால் நிலாவையும் பார்த்து நாதனை – தேம்பா:4 6/3
அலை கொள் பால் என அருவி விஞ்சி வெண் – தேம்பா:4 7/2
பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/4
மலி பால் ஒளி கால் மதி போவது போல் – தேம்பா:5 87/2
பால் திருந்து இவர் உளம் பழுது அற்று ஆண்டகை – தேம்பா:6 28/3
பால் நக களியாள் தர பார்த்ததால் – தேம்பா:7 55/2
பால் நக களி பவ்வம் உள் மூழ்கினான் – தேம்பா:7 55/3
பால் நக கமழ் பாடலி வாகையான் – தேம்பா:7 55/4
பளிங்கு மஞ்சிகத்து ஊடு உறை பால் மணி – தேம்பா:8 84/1
விஞ்சு பால் மதியோ விரி செம்_சுடர் – தேம்பா:8 85/2
பானு உடை கொடு பால் மதி பாவலும் – தேம்பா:9 41/1
பால் நெறி பெருகும் இன்ப பரவை நாம் மூழ்கல் தந்து – தேம்பா:9 74/3
பால் நிலா சகோரமே பருகினால் எனா – தேம்பா:9 87/2
பால் நலம் கழை நலம் பகர் யாழ் நலம் – தேம்பா:9 107/1
பூ முயங்கிய பால் ஆவி பூம் துகில் வனைந்திட்டாளே – தேம்பா:9 131/4
பால் கலந்தன நஞ்சு பருகினால் – தேம்பா:10 32/1
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4
பால் நிலத்து அமைத்த அன்பு பதுமம் நேரு கண் செய – தேம்பா:11 11/1
அழுது ஆர்ந்த துயர் கரத்தில் பிறந்து கைக்கும் அரந்தையின் பால் அருந்தி வளர்ந்து அருள் வளர்த்த – தேம்பா:11 37/1
பால் வழி பயனே போன்று பகல் இரா அளவு_இல் தூவி – தேம்பா:12 18/3
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட – தேம்பா:12 19/2
கொலை வளர் புலி பால் உண்டு கொலையொடு வளர்ந்த வேடன் – தேம்பா:12 24/2
சொரிந்த பால் உண்டு துஞ்சிய ஓதிமம் வெருவி – தேம்பா:12 50/3
பால் நலம் பயின்று பாடிய வண்டின் பல் இனம் ஊசல் ஆடுதற்கே – தேம்பா:12 64/2
பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள் – தேம்பா:12 71/2
பால் கடல் என் உள்ள பதும மலர் அரும்ப – தேம்பா:12 80/1
பால் மறந்தன மான் பறழ் அன்னதே – தேம்பா:13 36/3
சீர் ஆரும் மணி இனமும் பைம் பூ மு பால் திளை இனமும் – தேம்பா:14 94/1
பாசத்து இணை பால் மதி ஆழியனாய் – தேம்பா:15 32/3
பால் மன் மனம் உற்ற பரி திரளே – தேம்பா:15 38/4
பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
வாள் கடைந்து அருந்தினால் போல் மதி சொரி பசும் பால் கற்றை – தேம்பா:16 3/3
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா – தேம்பா:17 33/2
நீர் கெழு பால் உண்டு அப்பால் நிழன்று தன் தாயை காக்க – தேம்பா:18 26/3
பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/4
பால் வழி நுரை அம் பைம் பூ பழித்த பொன் துகிலை போர்த்து – தேம்பா:20 97/3
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
பால் நல முலையினாளை பாலனுக்கு அழை-மின் என்னா – தேம்பா:21 10/1
பால் நேர் இள நிலவு ஊறிய பனி மா மதி முக முன் – தேம்பா:21 24/1
பால் நின்று இனிது இசை பாடுளி புகழ் பாடின பரிசே – தேம்பா:21 34/4
பால் வழி சுவை என படத்தை தீட்டிய – தேம்பா:22 31/1
பால் கலந்த-கால் பருகிய நஞ்சு மீட்பு அரிதே – தேம்பா:23 92/4
இன்புற பால் கலந்து ஏதம் ஊட்டுதீர் – தேம்பா:23 117/1
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2
திண் பால் வளமே செய்தமையால் திரு தன் நாமம் புகழ்படவே – தேம்பா:26 41/2
தூங்கு உயர் கனிகள் தீம் பால் தோய வீழ்ந்து என்றோ வானின் – தேம்பா:26 102/1
பால் நேரா அருள் கடலின் பதுமம் என நான் வாழ – தேம்பா:26 141/1
பருகு வாய்மையின் பால் நலம் பண்பொடு ஆங்கு – தேம்பா:26 171/3
பால் முகத்து ஒரு மொழி பகர்வ கேள் என்றான் – தேம்பா:27 104/4
நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4
நெறியின் சூழ்ந்த நல் நிலை உறும் பால் அரிது என்றான் – தேம்பா:27 172/4
பல் தொழிற்கு எல்லாம் இஃதே பால் எனின் அறத்தின் தூய – தேம்பா:28 17/1
தெள்ளே வைகும் கவின் காட்டி தீம் பால் கலந்த விடம் – தேம்பா:28 23/3
தீய் நரகு என்பது அல்லால் தீ நரகு எ நாடு எ பால்
நோய் நரகு அரசர் பேயோ நுகர்ச்சியும் நிலையும் யாதோ – தேம்பா:28 58/2,3
மண் எனும் பதியோர்க்கு அன்றி வானவர்க்கு ஒவ்வா பால் ஆய் – தேம்பா:28 67/2
பால் வகை புரை விஞ்சிய பான்மையால் – தேம்பா:28 106/2
புது கலத்து எரித்த தீம் பால் பொங்கல் போல் உளத்தில் பொங்கி – தேம்பா:28 127/3
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
பால் நிமிர் கனி அருள் பவள குன்று இழி – தேம்பா:29 89/1
பால் நக அருள் கொள் தெய்வ பாலனை வேண்டினானே – தேம்பா:30 37/4
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கலந்து என நரை கொள் மூப்பன் – தேம்பா:30 129/3
கதிர் ஆய மணி கலம் ஏந்திய பால்
எதிர் ஆய அருள் கிளர் என் மகனே – தேம்பா:31 57/1,2
கூட்டலும் கனி பால் மற்ற குளும் சுவை திரட்டி காதில் – தேம்பா:31 84/3
பால் செய் ஆவியின் பைம் துகில் உடுத்து ஒளி பரப்பி – தேம்பா:32 12/3
பால் நிகர் இசை கொடு இசைகள் பாடுவார் – தேம்பா:32 59/4
பால் நுரை தகுதியை பழித்த ஆடையும் – தேம்பா:32 64/1
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2
சுடச்சுட புது கலத்தில் சுவைய பால் பொங்கல் போல – தேம்பா:32 95/2
பால் முகத்து அவலம் ஆற்றா பலர் தமை கொல்வார் அன்றோ – தேம்பா:33 1/4
பால் நலம் ஒழித்து அமரர் பா இசைகள் பாட – தேம்பா:35 27/1
கோன் பால் நின்-பால் என்று எதிர் இன்றி குறை இன்றி – தேம்பா:35 58/1
தேன் பால் நின்ற ஓர் இன்பம் அது என்றாய் திரு வல்லோய் – தேம்பா:35 58/4
பூண்டாய் புன்கண் பால் என உண்டாய் புரிவு ஓங்கி – தேம்பா:35 61/3
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4
நல் மழை நெய் பால் அமுது அளித்து எவர்க்கும் நசை அற வான் பொருள் வழங்கி – தேம்பா:36 107/2

மேல்


பாலகன் (1)

ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக – தேம்பா:10 129/3

மேல்


பாலதோ (3)

உன்னை அடை யான் அடைந்த உவப்பு உரைப்ப பாலதோ – தேம்பா:6 11/4
பண் தொழும் உரைக்கு உரை மறுக்கும் பாலதோ
புண் தொழும் அயில் கொடு பொருத தன்மையால் – தேம்பா:29 31/2,3
ஈட்டும் நன்றி இசைப்பது பாலதோ
பேட்டு வீடு அவர் பெற்றிலர் ஆயினும் – தேம்பா:34 26/2,3

மேல்


பாலர் (1)

கைக்கும் ஓர் மருந்து பாலர் கனிய உண்டு உயிரும் உண்ண – தேம்பா:28 54/1

மேல்


பாலற்கு (1)

பான் இழுக்குற எரி பாலற்கு இல்லதே – தேம்பா:9 114/4

மேல்


பாலன் (9)

பயில்கள் பாடலும் பாலன் கேட்டு இயைந்து – தேம்பா:4 10/3
தோடு இழந்து ஏகுது என்றான் துணை இழந்து உயர்ந்த பாலன் – தேம்பா:4 29/4
சீர் அறம் விழைவேன் என்றான் சேண் உலகு உரிய பாலன் – தேம்பா:4 39/4
சால் கலந்த இயல்பை ஏற்றும் தகுதியோ என்றான் பாலன் – தேம்பா:4 41/4
விறலியால் உயிர்த்த பாலன் விறலினால் உயர்ந்து அரா – தேம்பா:7 40/1
வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
குழீஇயின துயர் தீர் பாலன் கொணர்ந்தனை இலையோ என்றான் – தேம்பா:31 80/4
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
மெய் திறத்து இறைவன் பிறந்தனன் என்னில் வெளிறு அதோ என்றனன் பாலன்
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/2,3

மேல்


பாலனாய் (1)

பரவ மேல் துயின்றனன் பாலனாய் தவம் – தேம்பா:26 135/3

மேல்


பாலனுக்கு (2)

பாங்கு பொறித்த முக பாலனுக்கு அன்று இரங்கி அழும் – தேம்பா:20 65/3
பால் நல முலையினாளை பாலனுக்கு அழை-மின் என்னா – தேம்பா:21 10/1

மேல்


பாலனும் (1)

பணி மொழி பணிந்து தாயும் பாலனும் உறையுள் சென்று – தேம்பா:30 7/1

மேல்


பாலனை (4)

இரிந்த பாலனை நோக்கி உள் அதிசயித்து இரங்க – தேம்பா:3 25/2
பார்த்த பாலனை பழித்து எழுந்து யாவரும் அஞ்ச – தேம்பா:3 26/2
பங்கய மலர் அடி பணிந்து பாலனை
அங்கு இவர் அகலுதற்கு ஆசி கேட்டனர் – தேம்பா:13 16/3,4
பால் நக அருள் கொள் தெய்வ பாலனை வேண்டினானே – தேம்பா:30 37/4

மேல்


பாலா (1)

ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4

மேல்


பாலாய் (5)

பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன் – தேம்பா:10 49/1
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
உறை செய் கார் அணி உயர் மலை முலை பொழி பாலாய்
நறை செய் தேனொடு நனி மலி புனல் வயல் பாய – தேம்பா:12 47/1,2
கீதம் பாலாய் சுரந்து என தீ கிளையோ வேலோ நச்சு – தேம்பா:28 31/3
புரந்த அரும் குணம் தன் பாலாய் புகன்று அவன் ஏவும் தன்மைத்து – தேம்பா:28 66/2

மேல்


பாலார் (3)

நின் அலால் பிறர்கள் யாரே நிறைந்து இவை செலுத்தும் பாலார்
என் அலால் பிறர்கள் யார்க்கும் இறைவன் நீ உலகம் காக்க – தேம்பா:20 98/2,3
அனையர் இனிது ஆங்கு உறைந்து உற்றது அனைத்தும் அறைதற்கு எவர் பாலார் – தேம்பா:26 44/4
பதி எழுந்த கால் ஆயவை கண்ணிய பாலார் – தேம்பா:31 3/4

மேல்


பாலால் (29)

பூட்டிய புணர்ச்சி பாலால் புணர் இரு துவங்கள் வேற்று ஆய் – தேம்பா:9 76/1
பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல் – தேம்பா:9 126/3
கிடைப்பதற்கே உறவு கிளை தேடும் பாலால் கிளர் நிரப்பில் – தேம்பா:10 62/2
முன் அன்ன நகர் உதவி உணர்ந்த பாலால் முழுது உளைந்தான் – தேம்பா:10 64/4
ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
தூவும் பாலால் ஒளி பகலில் துளங்கு மீன் தோன்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/2
மேவும் பாலால் விரைந்து இறைஞ்ச வேந்தர் மூன்று எய்திய ஆறும் – தேம்பா:10 150/3
ஆவும் பாலால் வளன் உணர்வு ஒத்து ஆய தன்மை உரை செய்வாம் – தேம்பா:10 150/4
வானகத்தே பேர் உவகை பயக்கும் பாலால் வடிவ முகத்து இவன் நல்லோர் தம்மை நோக்கி – தேம்பா:11 53/1
அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும் – தேம்பா:12 3/3
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால்
வாமம் சால் பொறித்த பைம் பூ மலர் அடி வணங்கி உள்ளத்து – தேம்பா:15 181/2,3
இருள் தொடு நிசியில் ஆதி இறைவனை பகைத்த பாலால்
மருள் தொடு தலைவர் ஆதி மற்றவர் தம்மில் தாம் தம்மை – தேம்பா:16 39/2,3
செ வினை புக்க பாலால் தீது அற சிறந்த தன்மைத்து – தேம்பா:19 12/2
அலை ஒருங்கு தமுள் ஆடிய பாலால்
இலை ஒருங்கு விரி ஏர் அலர் ஆட – தேம்பா:21 23/1,2
தன் முகம் புதைத்த பாலால் தயங்கும் ஓர் மரமே அங்கண் – தேம்பா:22 18/3
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து – தேம்பா:25 62/3
முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன் – தேம்பா:26 91/3
மரு கொடு மலர்ந்த பூ போல் வளர் அருள் கொடையின் பாலால்
திரு கொடு புகழ் நீ எய்த செலுத்தினான் என்னை நாதன் – தேம்பா:27 74/3,4
வகை பட நரம்பின் பாலால் வந்த நோய் உரைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/3
புண் மறைத்திட்ட பாலால் புண் அற மாயை என்றோ – தேம்பா:29 7/3
வாய்ந்த ஓர் பற்றல் பாலால் வரும் கனவு உருவம் மாதோ – தேம்பா:29 13/4
கரை கொன்ற கடலின் பொங்கி கதத்து உண்மை உணரா பாலால்
நிரை கொன்ற மனத்தில் ஓர்ந்த நினைவு எலாம் நிரையின் கண்டு – தேம்பா:29 115/1,2
தெளி வளர் அழல் இட்டு ஊதி செற்ற இரும்பு இரத பாலால்
ஒளி வளர் பசும்பொன் ஆதல் உண்டு என உரையின் கேட்டோம் – தேம்பா:29 119/1,2
இளி வளர் கொடிய நீரான் இன்று நல் பொறையின் பாலால்
களி வளர் தருமன் ஆதல் கண்டு அது தெளிந்தோம் என்றார் – தேம்பா:29 119/3,4
நேர் அலர் வனத்தில் நாமே நிகழ்ந்து அடி வைத்த பாலால்
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில் – தேம்பா:30 62/2,3
தூய் வினை செய்த பாலால் சுடு வினை தீயோர் செய்ய – தேம்பா:32 36/3
மறைக்கு ஒரு கொழுகொம்பு அன்னான் வருந்தி நோயுற்ற பாலால்
பொறைக்கு ஒரு நிலை சார்பு அல்லால் புலம்பி நாம் எய்தும் பீடை – தேம்பா:33 5/2,3
கொன் விளை வெருவின் புழுங்கிய அரசன் கொடும் பகைக்கு அஞ்சிய பாலால்
இன் விளை நாடும் இனமும் நீத்து இழந்தே எசித்திடத்து எய்திய ஆறும் – தேம்பா:34 48/1,2
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால்
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/1,2

மேல்


பாலான் (1)

மாண் தகை அறத்தின் பாலான் மைந்தனே நினக்கு தோன்ற – தேம்பா:26 7/1

மேல்


பாலி (1)

பாலி நாடிய பொன் பறவை குலம் – தேம்பா:32 2/3

மேல்


பாலின் (3)

பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/3
பாலின் நான் எய்தலால் பான் உலாம் நாடரே – தேம்பா:9 6/3
பாலின் ஆடிய பொற்பு அற பாடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/4

மேல்


பாலினர் (1)

ஆர் இரு பாலினர் ஆர்த்து இவனை துதைய – தேம்பா:15 68/3

மேல்


பாலும் (1)

பாலும் கோது இலர் குருதியோடு உயிர் நலம் பறிப்பார் – தேம்பா:32 100/4

மேல்


பாலே (1)

சுரந்து அரும் துயரில் தேற்றும் துணை செயல் வானோர் பாலே – தேம்பா:28 66/4

மேல்


பாலை (6)

செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/3
பாலை யாழ் இசை பாடினர் வீதியுள் – தேம்பா:17 42/3
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/4
காமமே பறவை தேர் மேல் கசடு எனும் பாலை சேர்ந்தாள் – தேம்பா:30 79/1
பாலை ஆய் மலர்ந்து எழ பற்றி அண்டினார் – தேம்பா:30 150/4
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/3

மேல்


பாலைகள் (1)

பாலைகள் மா மகிள் பலவு சுள்ளிகள் – தேம்பா:1 37/2

மேல்


பாலையில் (2)

முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின் – தேம்பா:32 17/1
முனி வரும் தழல் முய்த்து எரி பாலையில்
பனி வரும் துணர் பூத்து அன பான்மையே – தேம்பா:33 15/3,4

மேல்


பாலையின் (1)

பாலையின் வெப்பம் பனி மருதத்து ஆக்கினையே – தேம்பா:19 18/1

மேல்


பாலொடு (3)

பாரொடு நேர் பொருதும் சகடே நளிர் பாலொடு பா பொருதும் – தேம்பா:1 68/3
கான் சொரிந்த கனி பட பாலொடு
தேன் சொரிந்த சுவைப்பட சேண்உளோர் – தேம்பா:9 56/1,2
கன்னலும் தேறலும் கனியும் பாலொடு
பன்னலும் அரியது ஓர் பாகும் சேர்த்தி இஃது – தேம்பா:26 131/1,2

மேல்


பாலொடும் (1)

பாலொடும் அப்புறம் பாயல் ஆற்று இலா – தேம்பா:24 15/3

மேல்


பாலோ (12)

பா முறை நடத்தி தொடை சரம் தொடுத்து பகர்ந்து அவை புகழ்வது பாலோ – தேம்பா:2 49/4
அந்தரம் முதலாய் யாண்டும் ஆள்வதும் அரிய பாலோ – தேம்பா:3 39/4
களி சிறை ஆக நீ வரும் வழியே கண்டு அதை அடைவது பாலோ – தேம்பா:6 41/4
எம்பரிலும் நிழற்று மலர் எழில் துசத்தோன் சூழ்ந்தவை நான் இயம்பும் பாலோ
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/3,4
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
சூட்டிய கருணை நல் நூல் துறை வலோர் அடையும் பாலோ – தேம்பா:9 76/4
மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/4
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/4
இன்ன ஆறு ஒருவன் நானே இடறு இலாது ஒழுகும் பாலோ
துன்ன ஆறு இடறி வீழ்ந்தால் துணைவன் நின்று எடுத்து பின்றாது – தேம்பா:26 115/1,2
சூழ் யாப்பு உள தொடையினுள் யாப்பு உறும் பாலோ – தேம்பா:31 1/4
ஊன் அகத்து இரத்தம் பாய உறும் துயர் உரைப்ப பாலோ – தேம்பா:35 43/4

மேல்


பாவ (10)

மை பொதுளும் வினை பொதுள விளைந்த பாவ மருள் சீய்க்க பொறை மிடி தாழ்வு உரியது அல்லால் – தேம்பா:11 38/2
வினை தீர்ப்ப எய்தி வினை கொண்டாய் பாவ
புனை தீர்ப்ப ஈங்கு மனு பூட்சி சிறை கொண்டாய் – தேம்பா:12 81/1,2
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த – தேம்பா:18 34/2
மை வகை தளிர்த்த பாவ வடுவொடு சனித்த நான் உள் – தேம்பா:26 103/1
நிழல் எடுத்து ஒண் மணி மின்ன நிருபன் பாவ நிலை மகளே – தேம்பா:26 167/2
சூல் வழி சனித்த பாவ தொடர்பினோடு ஊழ்த்த நெஞ்சே – தேம்பா:28 138/4
பூவலில் நின்ற மீன் போல் பொலி உணர்வு இன்றி பாவ
கூவலில் நின்ற என்னை குணுங்கு இனம் மருட்டிற்று அன்றோ – தேம்பா:29 114/3,4
வெம் வினை அனைத்தும் பாவ விளைவு தான் மீண்டு அ துன்பம் – தேம்பா:33 4/1
மீன் ஒக்க பாவ இருள் விலக மிளிர் விழி கொண்டான் – தேம்பா:34 41/1
காயும் பாவ தன்மையும் நின்-தன் கனி அன்பும் – தேம்பா:35 64/3

மேல்


பாவத்து (4)

கொல் செயும் சாபம் நீக்கி கூ எலாம் உறவு ஆய் பாவத்து
அல் செயும் சாபம் நீக்க ஆண்டகை மகரம் சேர்ந்து உள் – தேம்பா:10 1/2,3
ஓதியை பழித்த பாவத்து உணவு இல சோர்கின்றாரும் – தேம்பா:14 112/3
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து
இணங்கிய முறை கல்லூரி என் வழி ஒழிய தேர்ந்தேன் – தேம்பா:29 116/3,4
போழ் பட கல்லும் செம் தீ புழுங்கிய வனம் போல் பாவத்து
ஆழ் பட அழன்ற அ நாடு ஆரண அருவி பாய – தேம்பா:30 1/2,3

மேல்


பாவம் (20)

குடித்த நஞ்சினால் குருடு கண் பாய் என பாவம்
முடித்த நஞ்சினால் முதிர் செயிர்க்கு உளத்து இருள் மொய்ப்ப – தேம்பா:5 3/1,2
பாவம் மலிதற்கு என்று உரைத்தான் பகை பேய் நடுக்கும் பரிசு அன்னான் – தேம்பா:6 51/4
மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/4
தகை எலாம் பழித்த பாவம் தாங்கிய உலகம் தாங்கு – தேம்பா:9 120/2
வினையது விளைவு நோக்காய் வினை பிறர்க்கு உணர்ந்த பாவம்
தனை அது கொல் கூற்று ஆதல் தகவினார் உரையின் கேட்டேம் – தேம்பா:12 27/1,2
வலை புறம் கொண்ட பாவம் மலிந்து இருள் மொய்த்தது அன்றே – தேம்பா:13 23/4
ஊன் ஊறு சோதுமத்தாரது ஐந்தும் ஊர் உற்ற பாவம் ஒழிய – தேம்பா:14 129/3
உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை – தேம்பா:14 137/3
மை வகை கொடுமையால் யாம் வஞ்சமே முடித்த பாவம்
மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/3,4
ஏர் விளை கதி சேர் வழி எனில் பாவம் இயன்று உறும் தடம் அது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:23 100/4
உலை வளர் தீயின் தீய உலைப்பு இடும் பாவம் தீர்ந்து – தேம்பா:26 101/1
வினை செய் பாவம் உள் விளைத்த நள்ளிருள் புகை மொய்ப்ப – தேம்பா:27 171/1
தூய் வினை வயத்தோன் செய்த தொழில் கெட உணர்ந்த பாவம்
போய் வினை கொணர்ந்து பேய் தம் புழுங்கு இனம் செய்தது என்னா – தேம்பா:28 73/2,3
தானவர் ஆக செய்த தகுதி மேல் கொடிய பாவம்
ஊன் அவர் எமை பகைத்தால் வறும் சிதைவு அளவோ என்று ஆங்கு – தேம்பா:28 74/2,3
பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம் – தேம்பா:28 82/3
இன்பால் கொண்ட பாவம் இயற்றும் இயல்பு இஃதேல் – தேம்பா:28 123/1
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1
நுண்மையின் உற்ற பாவம் நுதலி உள் தானே கண்ட – தேம்பா:30 78/2
இரை செயும் பாவம் என்று இரங்கி விம்முவான் – தேம்பா:35 16/3
பொய் கிடந்து அமைந்த பாவம் போக்க தன் உடலில் பாய்ந்த – தேம்பா:35 41/2

மேல்


பாவமே (1)

அன்ன நஞ்சு உறும் பாவமே பரந்ததின் அதனை – தேம்பா:5 7/1

மேல்


பாவரர் (1)

வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/2

மேல்


பாவலர் (2)

ஒன்னலார் வெரு உற உவந்து பாவலர்
சொன்ன பா நிகரும் மேல் துளங்கினான் அரோ – தேம்பா:3 1/3,4
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4

மேல்


பாவலும் (1)

பானு உடை கொடு பால் மதி பாவலும்
மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின் – தேம்பா:9 41/1,2

மேல்


பாவி (5)

பாவி அங்கு இயலா பயன் ஆகையால் – தேம்பா:1 82/3
பாதமே பாவி நான் பார்க்கவும் தலையின் என் – தேம்பா:9 4/3
கரு தகும் வினைகள் பாவி கை படை பலவும் தோற்றி – தேம்பா:28 68/3
தாமமே அன்றி வாய்ந்த தகவு இல பாவி நானே – தேம்பா:29 117/2
பாவி தந்த மகற்கு உரி பான்மை கேள் – தேம்பா:31 65/1

மேல்


பாவிகாள் (1)

துன்னி வீழ் புனல் அன்ன நிலையா செல்வ தொகுதி விழைந்து அறம் நீத்த பாவிகாள் விண் – தேம்பா:11 48/2

மேல்


பாவிய (2)

கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/4
பாவிய முறைக்கு இது பயணம் உள்ளினான் – தேம்பா:14 82/4

மேல்


பாவியினால் (1)

பழுது ஆயின பாவியினால் இறைவா – தேம்பா:11 58/2

மேல்


பாவிற்கு (1)

சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/2

மேல்


பாவின் (3)

சொற்ற ஆய சீரதோ தொடுத்த பாவின் மாலையால் – தேம்பா:7 38/4
பாவின் மீது ஆடிய பரிசினார் அவண் – தேம்பா:12 39/2
தொடை வரும் கனி பாவின் சொற்றினான் – தேம்பா:14 18/4

மேல்


பாவும் (1)

சென்ற நிலை கண்டு இரங்கி துணிவும் பாவும் திருத்தி தந்தால் அல்லால் துறை வல் நல் நூல் – தேம்பா:8 45/2

மேல்


பாவுளன் (1)

பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/4

மேல்


பாவை (9)

தொடுத்த பாவை நிகர நீதி தொடரும் நூலின் முறையினால் – தேம்பா:7 39/1
விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
அணி நிலை பவள தூண் மேல் அவிர் மணி பாவை நின்று – தேம்பா:16 4/2
எதிர் எழும் அணி பொன் பாவை ஏந்தியது உரைமோ என்ன – தேம்பா:16 5/3
வாம பாவை அவை ஏந்தி எந்தை வளம் மறவா – தேம்பா:16 54/3
பொன் தொழில் வனை மர பாவை பொற்பு என – தேம்பா:25 55/1
மெழுகினால் வனை பாவை தீ வெம்மை பட்டு உருகி – தேம்பா:26 61/1
பல் உரு காண்டு இல பாவை பான்மையே – தேம்பா:30 60/4
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2

மேல்


பாவைகள் (4)

பொன் உரைத்து ஒளிப்பட புனைந்த பாவைகள்
என் உரைத்திடுவது ஓர் இயல்பு உண்டோ என்பான் – தேம்பா:35 6/3,4
பொன் தவழ் பாவைகள் போற்றி நின்றவே – தேம்பா:36 124/4
பேர் விளை காட்சியின் பிறந்த பாவைகள்
சீர் விளை ஞானமும் நிறையும் சீலமும் – தேம்பா:36 126/1,2
காட்டிய முகம் நகை கதிர் பொன் பாவைகள்
ஈட்டிய கனி கொணர்ந்து என தென்மேல் திசை – தேம்பா:36 127/2,3

மேல்


பாவையாக (1)

நகும் மணி பாவையாக நங்கையர் மாலை தாமம் – தேம்பா:36 92/1

மேல்


பாவையாய் (1)

பை மணி மலையின் மேல் பணி செய் பாவையாய்
வெம் மணி உரு கொடு வேய்ந்து எண் விண்ணவர் – தேம்பா:36 121/1,2

மேல்


பாவையார் (1)

சிந்து கேழ் இன மணி திளை பொன் பாவையார்
இந்து கீழ் இந்து வந்து இரியல் மானுவார் – தேம்பா:32 67/3,4

மேல்


பாவையார்கள்-தம் (1)

பட்டு இலா கடை இலா பாவையார்கள்-தம்
மட்டு இலா உறுப்பு எலாம் வதை செய் நஞ்சு என்றாய் – தேம்பா:28 47/1,2

மேல்


பாவையின் (2)

விஞ்சி வெற்று எழில் பாவையின் வேடமோ – தேம்பா:10 28/3
தேசிக பாவையின் சிறந்த கோதையாள் – தேம்பா:26 15/1

மேல்


பாவையே (1)

பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/4

மேல்


பாவையோடு (1)

கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4

மேல்


பாவொடு (1)

பண்டு அமிழ்து உண்டு யான் புன் பாவொடு கக்க கேட்பார் – தேம்பா:0 6/4

மேல்


பாழி (2)

பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/2
பாசு அலம் புரி பாழி பற்றிய பள்ளி பண்பொடு வீங்கினான் – தேம்பா:10 134/3

மேல்


பாழியினான் (1)

பணை ஓம்பு அயிலக்கின பாழியினான்
இணையோ தவிர் யாப்பியன் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 31/3,4

மேல்


பாளை (1)

பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2

மேல்


பாளையில் (1)

பாளையில் துவன்ற முகைகளோ தம்மில் பதைப்ப உள் நெருங்கிய தன்மை – தேம்பா:28 90/3

மேல்


பாறு (5)

பாறு உற வாழ் புள் இனமும் நீர் வாழ் மீன்கள் பல் இனமும் – தேம்பா:14 95/3
பாறொடு பாறு என பொருது பார் எலாம் – தேம்பா:14 102/3
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/4
மணி வளர் குன்றத்து உச்சி வதிந்த பாறு இழிந்த வேலை – தேம்பா:14 120/2
பாறு பூதி படர் கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 98/4

மேல்


பாறும் (1)

சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும்
வட்டம் இட்டு இழிந்து பாய வருகையில் வேடன் வாளி – தேம்பா:12 26/1,2

மேல்


பாறொடு (3)

பாறொடு பாறு என பொருது பார் எலாம் – தேம்பா:14 102/3
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/4
பாறொடு பல் சிரம் மீது பறந்திடவும் – தேம்பா:15 61/3

மேல்


பான் (14)

பான் உரு சுமந்து நாறும் பவள நல் மதலை ஒத்தான் – தேம்பா:4 44/4
எஞ்சு பான் இயல்போ எனவோ வளன் – தேம்பா:8 85/3
பாலின் நான் எய்தலால் பான் உலாம் நாடரே – தேம்பா:9 6/3
சேய் உலாம் பான் உலாம் சீர் உலாம் தேகமும் – தேம்பா:9 8/2
பான் இழுக்குற எரி பாலற்கு இல்லதே – தேம்பா:9 114/4
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
இடி முகத்து ஊற்றும் மாரி இடைவிடா நால்_பான் நாளும் – தேம்பா:14 113/1
பான் அயில் உரு கொடு பரமன் எய்திய – தேம்பா:18 9/1
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4
பான் நிறத்து இனிய பண் சேர் பாடல் கேட்டு ஒல்கி பார்த்தான் – தேம்பா:20 39/4
பான் நலம் சினை கொள் மேகம் பகல் செய விளங்காது என்னோ – தேம்பா:26 13/1
பான் இறைவன் செக்கர் வான் பந்தல் கீழ் விளக்கு ஏந்த – தேம்பா:29 75/1
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/2
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1

மேல்


பான்மை (7)

பார் மேல் கடவுள் நிலை இல்லார் பான்மை என்றாள் மீன் முடியாள் – தேம்பா:6 46/4
பாசு அடை தளம்பிய பான்மை பாசறை – தேம்பா:7 85/2
படம் புரையின் தீட்டிய பொன் பாங்கார் நோற்ற பான்மை அதோ – தேம்பா:20 18/3
உண்ட பான்மை உவந்து கை ஏந்திய – தேம்பா:26 79/2
பை குடத்து அனைய தீயார் பான்மை என்றாலும் சுட்ட – தேம்பா:30 84/2
பாவி தந்த மகற்கு உரி பான்மை கேள் – தேம்பா:31 65/1
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு – தேம்பா:33 16/2

மேல்


பான்மைபோல் (1)

பார் அணிந்த அணிக்கல பான்மைபோல்
சீர் அணிந்த செழும் தட நாட்டு-இடை – தேம்பா:1 83/1,2

மேல்


பான்மையதே (1)

பன்ன_அரும் பான்மையதே – தேம்பா:28 141/4

மேல்


பான்மையால் (12)

பான்மையால் உயிர்த்த மைந்தன் பாரொடு வானும் ஆள – தேம்பா:3 40/3
பளிங்கு அடுத்தவற்றை காட்டும் பான்மையால் இவள் முகத்தில் – தேம்பா:7 9/1
உள் நிலா உரை வழி உகுத்த பான்மையால்
தெண் நிலா அடியினாள் செப்பும் சொல் விழைந்து – தேம்பா:9 85/1,2
தே அருள் புக்க பின் சீர்த்த பான்மையால்
நோவு அருள் முழை இவர் நுழைந்த-கால் அலர் – தேம்பா:10 87/2,3
பஞ்ச அரங்கில் இன்பு அரங்கு பான்மையால் அடை வரத்து – தேம்பா:11 4/1
உடல் உடை இளவலாய் ஒளித்த பான்மையால்
அடல் உடை அருள் உணர்வு அமைந்து உளான் அரோ – தேம்பா:14 76/3,4
அழிந்த பான்மையால் அடல் அழிந்து ஒளி அழிந்து அழிந்தார் – தேம்பா:16 11/4
தேன் முகத்து அலர் தடம் சேர்ந்த பான்மையால்
கான் முகத்து அலர்ந்த நாடு உலவி காசு அணி – தேம்பா:22 24/2,3
ஆலமே அமுது ஆக்கிய பான்மையால்
சீலம் மேவிலன் செய் பகை தம் உயிர் – தேம்பா:25 91/1,2
பால் வகை புரை விஞ்சிய பான்மையால்
சால் வகை புதவு எங்கணும் சாற்று உரை – தேம்பா:28 106/2,3
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால்
முன் திறத்து அழன்ற கான் மூவர் கண்டுளி – தேம்பா:30 52/2,3
துயில் அகல் ஒளி மணி தொடுத்த பான்மையால்
வெயில் அகல் வளி செயும் வெயில் செயும் கொடி – தேம்பா:32 57/3,4

மேல்


பான்மையான் (1)

மேல் செயும் வானவர் விழைந்த பான்மையான் – தேம்பா:3 5/4

மேல்


பான்மையில் (1)

பரவ காட்டின பான்மையில் அங்கணில் – தேம்பா:30 98/2

மேல்


பான்மையின் (1)

பட நாகம் தோல் உரித்த பான்மையின் கல் ஊடு உரிஞ்சி – தேம்பா:1 60/1

மேல்


பான்மையும் (1)

பரி இனம் பூட்டிய திகிரி பான்மையும்
கரி இனம் பூட்டிய தேரும் கண்டு உளான் – தேம்பா:32 55/3,4

மேல்


பான்மையே (6)

பணி பழித்து ஒளி முகம் பொறித்த பான்மையே – தேம்பா:3 46/4
பல் உரு காண்டு இல பாவை பான்மையே – தேம்பா:30 60/4
எல் இயங்க இலங்கு மண் பான்மையே
எல் இயங்க இலங்கும் விண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/3,4
எல் இயங்க இலங்கும் விண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/4
பான்மையே சூசை புன்கண் பட்டது ஓர் நிலையில் கண்டோம் – தேம்பா:33 3/4
பனி வரும் துணர் பூத்து அன பான்மையே – தேம்பா:33 15/4

மேல்


பான்மையை (1)

பகை மலி கோ மகன் ஆளும் பான்மையை
முகை மலி முல்லையார் மொழிய கேட்டலும் – தேம்பா:30 148/2,3

மேல்


பான்மையோ (5)

எம் கை அம் தொழிலனுக்கு இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:9 109/4
பண்ணினும் அரசியல் நிலைக்கும் பான்மையோ – தேம்பா:25 48/4
பணிவு_அரும் கலையோர் அடை பான்மையோ – தேம்பா:25 93/4
நாவு அது வருந்தினும் நவிலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 52/4
யான் உரைத்து இணைசெய இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 64/4

மேல்


பான்மையோர் (2)

தாழு பான்மையோர் தகவு உடை பான்மையோர் என்னா – தேம்பா:6 59/1
தாழு பான்மையோர் தகவு உடை பான்மையோர் என்னா – தேம்பா:6 59/1

மேல்


பானில் (1)

பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2

மேல்


பானின் (1)

பட்ட செம் கதிர் மீட்டு அவை பானின் மேல் – தேம்பா:26 39/1

மேல்


பானு (13)

பானு அழகே நனி காட்டிய பங்கய நானம் முயங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/1
மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம் – தேம்பா:6 16/1
பானு ஒளி விழுங்கிய பளிங்கு ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:6 32/4
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
பானு அக கதிர் பானு அது சூலில் வான் – தேம்பா:7 55/1
பானு அக கதிர் பானு அது சூலில் வான் – தேம்பா:7 55/1
பானு உடை கொடு பால் மதி பாவலும் – தேம்பா:9 41/1
பானு அளாவுழி பாய் இருள் நீத்து ஒளி – தேம்பா:10 21/1
பருவத்து இருள் நீக்கிய பானு இது என – தேம்பா:11 77/3
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
பார் பெற ஆசையானும் பானு முன் பனியின் நீங்கும் – தேம்பா:15 46/1
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
பானு உயிர்த்த கதிர்ப்பட பங்கியான் – தேம்பா:31 66/1

மேல்


பானும் (1)

பானும் பானொடு பாசறை பட்டு அழும் – தேம்பா:13 39/1

மேல்


பானொடு (2)

நீலம் மூடிய பானொடு நேர் மிடி – தேம்பா:10 35/3
பானும் பானொடு பாசறை பட்டு அழும் – தேம்பா:13 39/1

மேல்


பானோ (1)

இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ
அ முறையால் நிகராது எ உயிரும் யாவும் அமுதினும் ஊங்கு இனிது அன்பால் ஓம்பும் தாய் செய் – தேம்பா:8 59/1,2

மேல்