நே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேட 1
நேடல் 1
நேடவோ 1
நேடான் 1
நேடி 7
நேடிய 6
நேடினர்க்கு 1
நேடினான் 1
நேடுதும் 1
நேடும்-ஆல் 1
நேடுவான் 1
நேமி 15
நேமியாள் 1
நேமியான் 1
நேமியினான் 1
நேமியும் 1
நேமியுளி 1
நேமியே 1
நேமியோர் 1
நேய 3
நேயம் 2
நேயமாம் 1
நேயன் 1
நேயனும் 1
நேர் 150
நேர்கு 1
நேர்த்த 1
நேர்தலால் 1
நேர்தலின் 1
நேர்தற்கு 1
நேர்ந்த 2
நேர்ந்தார் 2
நேர்ந்தான் 3
நேர்ந்து 3
நேர 8
நேரம் 1
நேரர் 1
நேரலர் 3
நேரலன் 1
நேரா 6
நேராது 3
நேரார் 2
நேரி 1
நேரிய 8
நேரிய-கால் 1
நேரியதோ 1
நேரில் 1
நேரினர் 8
நேரினன்-ஆல் 1
நேரு 1
நேரும் 2
நேருவார் 1
நேருவான் 1

நேட (1)

மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட
செய் முறை அறியேன் கானில் செல் வழி அறியேன் தாய் தன் – தேம்பா:26 109/2,3

மேல்


நேடல் (1)

நிரை செய் சீர் கெழு நிமலனை நேடல் கற்று உயர்வாய் – தேம்பா:26 72/4

மேல்


நேடவோ (1)

பின்பு அவன் குரு துணை பெறலும் நேடவோ – தேம்பா:26 125/4

மேல்


நேடான் (1)

பொதிர் செயும் திருவோன் ஈங்கு புன் திரு நேடான் அன்றோ – தேம்பா:9 122/2

மேல்


நேடி (7)

நேரி அம் துணைவியை நேடி நாயகன் – தேம்பா:13 8/3
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
ஆட்சியின் துணையை நேடி அருமறை உணர்ந்த ஓதி – தேம்பா:26 3/2
நேடி பல கரம் நீட்டி வருக என – தேம்பா:30 151/2
நீர் வழி முகம் கெட நேடி அஞ்சினார் – தேம்பா:31 16/4
நின் தன் சிந்தை போல் கடல் நான் நேடி அலைந்து – தேம்பா:31 38/2
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4

மேல்


நேடிய (6)

நீர் கணம் குழி நேடிய நீர்மையால் – தேம்பா:9 32/1
பிரிந்த கன்றினை நேடிய பெற்றமோ – தேம்பா:26 35/1
கூர்ந்த தாய் உடல் நேடிய கொள்கையால் – தேம்பா:26 147/2
நெடிது நேடிய நீரியது ஓர் பொருள் – தேம்பா:26 150/1
நீக்காது உனை நேடிய எம் தொடர்பை – தேம்பா:30 31/2
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/4

மேல்


நேடினர்க்கு (1)

நெட்டு-இடை நெறிகளில் உதவி நேடினர்க்கு
அட்டு-இடை கரவர் வந்து அமைதல் போலுமே – தேம்பா:24 54/3,4

மேல்


நேடினான் (1)

நின்-இடை இலை-கொல் என்று அவனும் நேடினான்
என்-இடை இலை என இருவர் சாற்றினார் – தேம்பா:31 17/2,3

மேல்


நேடுதும் (1)

நிதி எழுந்த விண் நேடுதும் நாம் என்றார் – தேம்பா:36 3/4

மேல்


நேடும்-ஆல் (1)

ஐ அடங்கிய ஆண்டகை நேடும்-ஆல் – தேம்பா:26 146/4

மேல்


நேடுவான் (1)

நேர்ந்த நாதனை எங்கணும் நேடுவான் – தேம்பா:26 147/4

மேல்


நேமி (15)

நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த – தேம்பா:0 13/2
நீரும் நஞ்சு என நேமி கொள் எவையும் நஞ்சு எனவே – தேம்பா:5 9/4
நெறியை தவிர்த்த வஞ்சம் மிக நேமி சிதைத்து ஆள் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 21/3
இலக்கம் ஆக நேமி மீதில் இனிது எழும் பதங்கன் நீ – தேம்பா:7 34/1
கலக்கம் ஆக நேமி தேயு கடி அகம் கலங்கவே – தேம்பா:7 34/4
கான் ஊறு நேமி காணாது மூடு காவாத வாரி கழிவு ஆய் – தேம்பா:14 129/1
நிலை நேர் இல நேமி நிறைந்தனவே – தேம்பா:15 35/4
காலொடு கால் பொர நேமி கலந்து உலகின் – தேம்பா:15 62/3
கால் அற கூம்பு கவிழ்ந்து அற நேமி அற – தேம்பா:15 71/2
நில் என நின்றனன் நேமி விளக்கிய விண் தவழ் நேமியினான் – தேம்பா:15 105/4
நீர் புதைத்து ஒளி நேமி எழுந்து அவிர் – தேம்பா:20 85/1
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு – தேம்பா:24 34/3
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1
நீங்கியது ஓர் வனப்பு இ இல் நிலத்து எல்லை நிகர் இல்லா நேமி தன்னில் – தேம்பா:32 27/3

மேல்


நேமியாள் (1)

நெஞ்சினால் அமுது ஆர்ந்த நேமியாள் – தேம்பா:14 17/4

மேல்


நேமியான் (1)

நீத நல் நெறி தந்து அருள் நேமியான்
நாதன் இன்னணம் நாற்பது நாள் இருந்து – தேம்பா:36 2/1,2

மேல்


நேமியினான் (1)

நில் என நின்றனன் நேமி விளக்கிய விண் தவழ் நேமியினான் – தேம்பா:15 105/4

மேல்


நேமியும் (1)

நின்று ஒளித்தலின் நேமியும் மெய்ம்மறை – தேம்பா:18 55/3

மேல்


நேமியுளி (1)

அளி அமைந்து உயிர்த்த செம்மல் அநந்தன் சேய் என்ன நேமியுளி
அமைந்து அரசு தாவித்து உயர்ந்த கோல் ஓச்சி நாளும் – தேம்பா:7 11/1,2

மேல்


நேமியே (1)

நீய் விழைந்த துன்பு ஊட்டிட நேமியே
மீய் விழைந்த நலம் மிடைந்து ஊட்டி நீ – தேம்பா:10 118/2,3

மேல்


நேமியோர் (1)

பெற்றி ஆர் குணில் கவண் பெரும் வில் நேமியோர்
குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/1,2

மேல்


நேய (3)

கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
நேய ஆணரன் கூவும்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:20 88/4
நேய வண் தவன் நேர் இசை பாடவும் – தேம்பா:33 14/2

மேல்


நேயம் (2)

நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால் – தேம்பா:6 64/3
நேயம் ஆம் பிரீத்து சாந்து நிழன்ற தண் கவிகை கீழ் நீ – தேம்பா:7 16/1

மேல்


நேயமாம் (1)

மீன் நிலம் முடியாள் திருமண நாளில் வினை அறு நேயமாம் நானே – தேம்பா:36 42/1

மேல்


நேயன் (1)

மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1

மேல்


நேயனும் (1)

நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4

மேல்


நேர் (150)

மலையின் நேர் அறல் மலிய நால் திணை அருந்திய பின் – தேம்பா:1 9/1
அலையின் நேர் உறல் அவனி தன் மகர்க்கு எலாம் ஊட்டி – தேம்பா:1 9/2
முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த – தேம்பா:1 9/3
கலையின் நேர் உறீஇ களிப்பொடு சிந்துவ போன்றே – தேம்பா:1 9/4
நெறி உலாவு அற நேர் அவை நிறுத்தினர் போன்றே – தேம்பா:1 10/4
நீரினார் தலை நேர நேர் வளைவொடு பழுத்த – தேம்பா:1 14/2
நீல் நிரைத்து எழுதிய படத்தின் நேர் உடு – தேம்பா:1 40/1
காரொடு நேர் பொருதும் பொறையே பொழி காரொடு கை பொருதும் – தேம்பா:1 68/1
தாரொடு நேர் பொருதும் கலனே தட மாரொடு தார் பொருதும் – தேம்பா:1 68/2
பாரொடு நேர் பொருதும் சகடே நளிர் பாலொடு பா பொருதும் – தேம்பா:1 68/3
சீரொடு நேர் பொருதும் பொழிலே செழு வீடொடு சீர் பொருதும் – தேம்பா:1 68/4
நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர்
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/1,2
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர்
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/2,3
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/3
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர்
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/3,4
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/3
நின்று அன்று ஆயிர கதிரோன் நேர் உரு காட்டிய வானோன் நிகரா கன்னி – தேம்பா:5 36/3
நேர் எழு துணை மணம் முகிப்ப நீர்த்த தன் – தேம்பா:5 41/2
குடி செயும் அவரை நேர் குணித்த என் துணை – தேம்பா:5 50/3
நீ தூது நடந்த இது நேர் பயனோ – தேம்பா:5 61/4
நீ ஆவிய நீர்மையின் நேர் துணைவன் – தேம்பா:5 68/1
நீ செய் சிறை நேர் பொறி காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 70/4
அடை ஆரணம் நேர் அறம் நேர் வடிவான் – தேம்பா:5 71/1
அடை ஆரணம் நேர் அறம் நேர் வடிவான் – தேம்பா:5 71/1
கடியாய் அலர்ந்த ஒளிர் காந்தளின் நேர் கரத்தில் – தேம்பா:5 79/1
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/3
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
அன்பு அன்போடு இசைபட நேர் நரம்பு ஓடி வளர் தசை மீது அதளும் போர்த்த – தேம்பா:8 9/2
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
நானும் நேர் ஆகி நாணாது கேட்பேன்-கொலோ – தேம்பா:9 3/4
வீயாது உயரும் வளி நேர் வெகுளா வளையும் தருவே – தேம்பா:9 18/4
நேர் உயிர்த்து அனலி முன் பளிங்கு நேர் முகத்து – தேம்பா:9 88/3
நேர் உயிர்த்து அனலி முன் பளிங்கு நேர் முகத்து – தேம்பா:9 88/3
மாடக இசை நேர் இ சொல் மா தவன் சூசை கேட்டே – தேம்பா:9 128/1
நீலம் மூடிய பானொடு நேர் மிடி – தேம்பா:10 35/3
இன்னே இரவி காண் அந்தகன் நேர் இயல் கொண்டு இன்னாள் – தேம்பா:10 45/1
கதிர் செய் வானம் நேர் களித்தது ஆம் எனில் – தேம்பா:10 103/2
இந்தை நேர் நுதல் தாழ்ந்து இறைஞ்சிட்ட பின் – தேம்பா:10 112/2
தனக்கு நேர் இழந்து ஆர் தகவோன்-தனை – தேம்பா:10 115/2
எனக்கு நேர் அருள் ஈந்து அளிப்பாய் என்றாள் – தேம்பா:10 115/4
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/2
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/2
சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3
சிந்து நேர் நயம் மூழ்கு சீர்மையில் தேற நோக்கினன் சூசையே – தேம்பா:10 124/4
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம் – தேம்பா:11 82/2
நேர் உடம்பு எழீஇ வீடு உற்ற நிலைமையின் பாடல் உற்றான் – தேம்பா:12 79/4
நீர் வளர் குவளை தேன் துளித்தல் நேர் அவன் – தேம்பா:13 14/2
நால் நேர் உள திசை எங்கணும் நானா படை நணுக – தேம்பா:14 60/1
மேல் நேர் உள முகிலின் துளி மேல் நேர் கணை விழவே – தேம்பா:14 60/2
மேல் நேர் உள முகிலின் துளி மேல் நேர் கணை விழவே – தேம்பா:14 60/2
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3
மான் நேர் உளம் அழி வஞ்சகர் மானாது உளம் மருள்வார் – தேம்பா:14 60/4
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர்
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/2,3
நேர் மீது ஏந்தும் திறன் கொள் நிமலற்கு அஞ்சா கொடுங்கோன் – தேம்பா:14 67/3
மலை நேர் கரியும் வளி நேர் பரியும் – தேம்பா:15 35/1
மலை நேர் கரியும் வளி நேர் பரியும் – தேம்பா:15 35/1
முலை நேர் தனுவும் உறை நேர் கணையும் – தேம்பா:15 35/2
முலை நேர் தனுவும் உறை நேர் கணையும் – தேம்பா:15 35/2
சிலை நேர் உரமும் திளை சேனைகளே – தேம்பா:15 35/3
நிலை நேர் இல நேமி நிறைந்தனவே – தேம்பா:15 35/4
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
நேர் இரு வய வில் கோலி நேர் அலால் தமில் தாழ்வு இன்றி – தேம்பா:16 44/3
நேர் இரு வய வில் கோலி நேர் அலால் தமில் தாழ்வு இன்றி – தேம்பா:16 44/3
நேர் கெழு யூதர் தம் நிரைத்த சேனைகள் – தேம்பா:18 11/3
நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2
நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3
நேர் எழும் தன்மை பூங்கா நிரயம் நேர் வெருவு வீங்க – தேம்பா:20 51/3
நேர் எழும் தன்மை பூங்கா நிரயம் நேர் வெருவு வீங்க – தேம்பா:20 51/3
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண் – தேம்பா:20 54/3
திங்கள் நேர் தெளித்த நூலோய் செப்புதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:20 54/4
கானமே கழிப்ப நேர் வழியை காட்டினார் – தேம்பா:20 132/4
பால் நேர் இள நிலவு ஊறிய பனி மா மதி முக முன் – தேம்பா:21 24/1
வான் நேர் இள பனி மானிய மது மா தரு வடிய – தேம்பா:21 24/2
தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக – தேம்பா:21 24/3
மீன் நேர் இள சிறை மா மயில் நடம் ஆடின மிகவே – தேம்பா:21 24/4
நெறி விடா கனி நோக்கிய நேர் இலார் – தேம்பா:21 36/3
வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1
வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1
ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3
தான் நேர் இல மாசு ஒருங்கு அனைத்தும் தரித்த குரக்கு முக வடிவான் – தேம்பா:23 7/4
நீரில் தவழ் மொக்குள் என நேர் பொருத கால் முன் – தேம்பா:23 43/1
காரில் தவழ் மின்னல் என நேர் கருதி நில்லா – தேம்பா:23 43/3
குன்றா நேர் நெறி கோடி உடைந்தார் – தேம்பா:25 21/4
நெஞ்சில் திண் திறல் நேர் மதி வல்லோய் – தேம்பா:25 24/4
நேர் அற கருப்பம் தந்து நெடும் புகழ் அளித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:26 5/4
நிருதி வாய் திறந்து அம் கையின் நேர் அருள் – தேம்பா:26 29/1
நின் தன் வாய் மொழி என் செவி நேர் பட – தேம்பா:26 37/1
மின்னல் நேர் ஒழி இன்பம் விரும்பிய – தேம்பா:26 179/1
மஞ்சு நேர் கொடை வாழ்த்தலின் தன் புரை – தேம்பா:27 31/3
நேர் வளர் பொலிவின் மிகை குறை பன்மை நீப்பன நிறைப்பன ஆகி – தேம்பா:27 161/3
விஞ்சி நேர் இல வெய்து உறீஇ மாழ்குவார் – தேம்பா:28 105/4
பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல் – தேம்பா:28 124/1
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
மின் நேர் ஒல்கி மாறிய இன்ப வினை காட்டி – தேம்பா:28 124/3
குடக்கு நேர் வைகும் குணித்தனர் செப்பம் மாறி – தேம்பா:29 5/1
வடக்கு நேர் நெடு நாள் செல்ல வழி அது அன்று என்று கேட்கின் – தேம்பா:29 5/2
துடக்கு நேர் தடம் செல்லாதால் துயர் அலால் காட்டுகின்ற – தேம்பா:29 5/3
கிடக்கும் நேர் நெறி செல்லாரோ கேள்வியர் என்றான் சூசை – தேம்பா:29 5/4
நேர் அறு நூல் தெளிவு அறிவின் நீதி வலோன் பகைத்து இரவில் – தேம்பா:29 74/1
தண்மை கனம் நேர் தயையாள் அவள் போய் – தேம்பா:30 28/3
நேர் அரும் சுரத்து-இடை நெகிழ்வு இல் ஆயினார் – தேம்பா:30 49/4
நேர் அலர் மறுத்து செம் தீ நிறைகினும் பல கால் வைகி – தேம்பா:30 62/1
நேர் அலர் வனத்தில் நாமே நிகழ்ந்து அடி வைத்த பாலால் – தேம்பா:30 62/2
நேர் அலர் இ கான் துஞ்சும் நெடும் தவத்து அறங்கள் தாமே – தேம்பா:30 62/4
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர் – தேம்பா:31 13/1
போல் நேர் இல அயர்ந்து இருவர் புலம்பி அழ – தேம்பா:31 13/2
தேன் நேர் மலர் என சிறுவன் நகைத்து உலகம் – தேம்பா:31 13/3
வான் நேர் மகிழ்வது ஆகாதோ வளர்ந்து என்றான் – தேம்பா:31 13/4
இனம் ஒத்து இலன் நேர் இலன் ஓர் என்பான் என்றான் – தேம்பா:31 42/4
ஒன்னார் மனம் நேர் வனம் சேர உற்ற வழி – தேம்பா:31 43/3
கான் தோய் தடமே களி கூர்ந்து உனை நேர்
வான் தோய் எழில் தோய் மது மாறு இல பூ – தேம்பா:31 48/2,3
நேர் எல்லை இல்லை என நிமிர் கவிகை நெடும் செங்கோல் கொற்ற மன்னர் – தேம்பா:32 84/3
நேர் ஒன்றும் இலது இவ்வாறே நினைப்பினும் பனிப்ப உள்ளம் – தேம்பா:32 93/1
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4
நேய வண் தவன் நேர் இசை பாடவும் – தேம்பா:33 14/2
தந்த நேர் அகன்ற நன்றி தனக்கு என்னால் கைம்மாறு என்னோ – தேம்பா:34 15/2
சிந்து நேர் எனக்கு செய்த சீர் அளவு இடுக்கண் யாவும் – தேம்பா:34 15/3
கொந்தல் நேர் விளைய கொய்தி கொய்து அருள் விளைத்தி நல்லோய் – தேம்பா:34 15/4
தன் நேர் இல்லான் தன் வயன் ஆகி தனி வல்லோன் – தேம்பா:34 54/1
முன் நேர் இல்லான் காரணன் ஆகி முழுது ஒன்று ஆய் – தேம்பா:34 54/2
பின் நேர் இல்லான் தான் மனு ஆகி பெரிது ஏங்க – தேம்பா:34 54/3
என் நேர் ஆனானோ அருள் நாளோ இது என்பார் – தேம்பா:34 54/4
நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார் – தேம்பா:35 78/3
நேர் ஏந்திய நீல மணி குடையும் – தேம்பா:36 66/3
மலை நேர் இரதம் வளி நேர் பரி வான் – தேம்பா:36 68/1
மலை நேர் இரதம் வளி நேர் பரி வான் – தேம்பா:36 68/1
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/2
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/2
அலை நேர் அபயர் அடி நேர் தொழுதே – தேம்பா:36 68/3
அலை நேர் அபயர் அடி நேர் தொழுதே – தேம்பா:36 68/3
நிலை நேர் வலி நேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 68/4
நிலை நேர் வலி நேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 68/4
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1
மெய் முறை துதியொடு விழுந்து போற்ற நேர்
நை முறை கோயிலுள் உருவம் நாற்றினார் – தேம்பா:36 118/3,4
நேர் வயின் தென்கிழக்கு இறைஞ்சி நின்றவே – தேம்பா:36 125/4

மேல்


நேர்கு (1)

நீர் விளை மரை அடி பணிதல் நேர்கு இலால் – தேம்பா:29 65/3

மேல்


நேர்த்த (1)

நேர்த்த ஆசையின் கண் எதிர்ப்பட்டு எழும் – தேம்பா:8 87/3

மேல்


நேர்தலால் (1)

தீய் வளர் குரவர் உள் சிறந்து நேர்தலால்
போய் வளர் கோலம் இட்டு அரிவை பொற்பு உறீஇ – தேம்பா:27 54/2,3

மேல்


நேர்தலின் (1)

நினக்கு நான் இவண் நேர்தலின் மற்று உயிர்க்கு – தேம்பா:10 115/3

மேல்


நேர்தற்கு (1)

இன்ன நாள் சிறை தீர் தனி மகனை இவரும் நேர்தற்கு ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:12 3/4

மேல்


நேர்ந்த (2)

நேர்ந்த நாதனை எங்கணும் நேடுவான் – தேம்பா:26 147/4
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள் – தேம்பா:35 22/1

மேல்


நேர்ந்தார் (2)

ஊன் பிறழ் பகழி மாரி உதிர்த்து அரிது அமரின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:16 40/4
அள்ளிய குறை தீர்த்து ஆள்வது அமைதி என்று உவப்பின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:36 81/4

மேல்


நேர்ந்தான் (3)

மூகையே நானும் கூற முயல்வியே என தான் நேர்ந்தான் – தேம்பா:27 14/4
சென்று அன உலகின் மாசு தீர்த்து அற கழுவல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 20/4
அலையினால் உவமியாத அலக்கண் உற்று இறத்தல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 21/4

மேல்


நேர்ந்து (3)

பின் நாள் பெறும் தம் தலை மகரை பிறழாமையின் நேர்ந்து அவர் மீட்பது – தேம்பா:12 3/2
தேன் தாம திருமகன் நேர்ந்து இன்னும் எண் நாள் செல அன்னார் – தேம்பா:13 2/2
தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3

மேல்


நேர (8)

நீரினார் தலை நேர நேர் வளைவொடு பழுத்த – தேம்பா:1 14/2
நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான் – தேம்பா:7 64/2
தேறி எங்கணும் செய் தயை நேர நல் – தேம்பா:10 25/3
பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1
வேல் நேர பாய் துயர் கொண்டு இவற்றை கொன்னே விளம்பி இவர் – தேம்பா:10 71/2
நூல் நேர பாய் நெடிய மறுகிற்கு எல்லாம் நொந்து ஒழுகில் – தேம்பா:10 71/3
கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/4
நேர ஓங்கு அடலில் சீற்றம் நெறித்து அருள் வணங்கா சென்னி – தேம்பா:14 22/2

மேல்


நேரம் (1)

நலம் செய்வான் விருப்புற்றார் நேரம் தேடார் நசை அற்றார் – தேம்பா:10 70/1

மேல்


நேரர் (1)

நேரர் நேரலர் இலாதும் நெடு மருள் அறாதும் வீர – தேம்பா:16 46/3

மேல்


நேரலர் (3)

நெஞ்சு உறை நீள் கவசத்தொடு நேரலர் தம் – தேம்பா:15 59/1
நேரர் நேரலர் இலாதும் நெடு மருள் அறாதும் வீர – தேம்பா:16 46/3
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில் – தேம்பா:30 62/3

மேல்


நேரலன் (1)

அன்ன நேரலன் கோடணை ஆற்றலோடு – தேம்பா:26 179/2

மேல்


நேரா (6)

நெஞ்சம் சேர் நஞ்சு உகுப்ப எடுத்த நாக நெடும் தலையை என் தொடையால் நேரா வல்லாள் – தேம்பா:8 58/2
ஊன் விளை துயரின் குன்றா உரை விளை புகழின் நேரா
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/2,3
பால் நேரா அருள் கடலின் பதுமம் என நான் வாழ – தேம்பா:26 141/1
தான் நேரா இடுக்கண் உறீஇ தயை உணர்வின் மிக்கோனே – தேம்பா:26 141/2
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில் – தேம்பா:30 62/3
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4

மேல்


நேராது (3)

வானும் நேராது மாறா வரத்து ஓங்கி வான் – தேம்பா:9 3/1
மீனும் நேராது மெல் ஆக்கை கண்டு ஏந்தி ஊர் – தேம்பா:9 3/2
தேனும் நேராது தேர் தீம் சொலை செப்பவே – தேம்பா:9 3/3

மேல்


நேரார் (2)

நேரார் ஒலி மடிவார் ஒலி நிறை பார் ஒலி நிகரா – தேம்பா:14 57/4
நிமிர்தம் பாய்ந்து முகில் பாய்ந்த நேரார் வைகும் நகர் கண்டார் – தேம்பா:15 13/4

மேல்


நேரி (1)

நேரி அம் துணைவியை நேடி நாயகன் – தேம்பா:13 8/3

மேல்


நேரிய (8)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த – தேம்பா:0 13/2
கல் நேரிய கன்னிமை காக்குவான்-ஆல் – தேம்பா:5 67/4
நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால் – தேம்பா:6 64/3
காந்தள் நேரிய செம் கரத்து ஏந்தினள் – தேம்பா:10 113/1
சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3
சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3
நெஞ்சிலே அருள் நேரிய எந்தை நீ – தேம்பா:18 50/3

மேல்


நேரிய-கால் (1)

நென்னலே இருள் நேரிய-கால் எனது – தேம்பா:31 74/3

மேல்


நேரியதோ (1)

சேர்த்து மணம் ஆக்கல் இவர் நீர்த்த மணம் நேரியதோ
தோற்றது எனவோ என உள் ஆர்த்து அறைகுவார் சிலரே – தேம்பா:5 154/3,4

மேல்


நேரில் (1)

படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3

மேல்


நேரினர் (8)

முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின் – தேம்பா:14 61/1
முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின் – தேம்பா:14 61/1
முன் நேரினர் பின் நேரினர் புடை நேரினர் முகிலின் – தேம்பா:14 61/1
அ நேரினர் இன்ன நேரினர் அன்ன நேரினர் அலை மேல் – தேம்பா:14 61/2
அ நேரினர் இன்ன நேரினர் அன்ன நேரினர் அலை மேல் – தேம்பா:14 61/2
அ நேரினர் இன்ன நேரினர் அன்ன நேரினர் அலை மேல் – தேம்பா:14 61/2
என் நேரினர் என் நேரினர் என்றே அவர் எனினும் – தேம்பா:14 61/3
என் நேரினர் என் நேரினர் என்றே அவர் எனினும் – தேம்பா:14 61/3

மேல்


நேரினன்-ஆல் (1)

கடை ஆவது இலால் கடல் நேரினன்-ஆல் – தேம்பா:5 71/4

மேல்


நேரு (1)

பால் நிலத்து அமைத்த அன்பு பதுமம் நேரு கண் செய – தேம்பா:11 11/1

மேல்


நேரும் (2)

மின்னல் நேரும் அன்னை ஈன்ற வேதநாதனை தொழ – தேம்பா:11 1/3
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில் – தேம்பா:30 62/3

மேல்


நேருவார் (1)

நெருக்கு இடை தோல் உரித்த அரவு நேருவார் – தேம்பா:26 122/4

மேல்


நேருவான் (1)

நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/4

மேல்