நெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நெகிழ்கின்ற 1
நெகிழ்ச்சி 1
நெகிழ்வு 1
நெகிழ 1
நெகிழா 1
நெகிழும் 1
நெகிழுவரே 1
நெஞ்சகத்தான் 1
நெஞ்சத்தாளே 1
நெஞ்சத்தான் 1
நெஞ்சத்து 4
நெஞ்சம் 10
நெஞ்சமும் 1
நெஞ்சள் 1
நெஞ்சார் 4
நெஞ்சாரொடு 1
நெஞ்சாள் 3
நெஞ்சான் 13
நெஞ்சில் 13
நெஞ்சிலே 1
நெஞ்சிற்கு 4
நெஞ்சின் 9
நெஞ்சினர் 1
நெஞ்சினர்க்கும் 1
நெஞ்சினார் 1
நெஞ்சினால் 1
நெஞ்சினாள் 4
நெஞ்சினான் 6
நெஞ்சீர் 2
நெஞ்சு 49
நெஞ்சு-இடை 2
நெஞ்சும் 1
நெஞ்சே 15
நெஞ்சொடு 1
நெஞ்சோடு 1
நெட்டு 10
நெட்டு-இடை 4
நெடநெடவென 1
நெடித்து 1
நெடிது 22
நெடிதே 1
நெடிய 12
நெடியது 3
நெடு 26
நெடுங்கால் 1
நெடும் 47
நெடுமையார் 1
நெய் 17
நெய்த்து 1
நெய்த்தோர் 1
நெய்யும் 1
நெரித்து 1
நெரிதர 1
நெரிந்த 2
நெரிந்தன 1
நெரியின 1
நெரிவன 1
நெரிவார் 1
நெரிவாரும் 1
நெருக்கு 1
நெருக்குற 1
நெருங்க 3
நெருங்கி 3
நெருங்கிய 2
நெருங்கியே 1
நெருங்கிற்றே 1
நெருங்கினார் 1
நெருங்கு 3
நெருங்குப 1
நெருங்கும் 1
நெருப்பில் 1
நெருப்பிற்கு 1
நெருப்பினும் 1
நெருப்பு 5
நெல் 7
நெளி 1
நெற்கு 1
நெற்போரும் 1
நெற்றலி 1
நெற்றி 20
நெற்றியால் 1
நெற்றியான் 1
நெற்றியில் 2
நெற்றியின் 4
நெறி 130
நெறிகள் 4
நெறிகளில் 1
நெறிகளும் 2
நெறிகளை 1
நெறித்து 2
நெறியாக 1
நெறியால் 1
நெறியில் 3
நெறியிலர் 1
நெறியின் 3
நெறியும் 1
நெறியுள் 1
நெறியே 5
நெறியை 1
நெறியொடு 1
நெறிவுற்று 1
நென்னலே 1

நெகிழ்கின்ற (1)

நிறை ஒன்று இலாது நிரை ஒன்று இலாது நெகிழ்கின்ற நீதி அகல – தேம்பா:14 130/2

மேல்


நெகிழ்ச்சி (1)

நெகிழ்ச்சி வந்து உதிப்பது நினைக்கிலாத பேய் – தேம்பா:23 124/3

மேல்


நெகிழ்வு (1)

நேர் அரும் சுரத்து-இடை நெகிழ்வு இல் ஆயினார் – தேம்பா:30 49/4

மேல்


நெகிழ (1)

பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/1,2

மேல்


நெகிழா (1)

நீத வாய் நெகிழா நெறி நாயகன் – தேம்பா:26 38/1

மேல்


நெகிழும் (1)

பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/3

மேல்


நெகிழுவரே (1)

நிகழுவரே நெகிழுவரே வணங்கி கேட்கின் நிந்தை உறீஇ – தேம்பா:10 66/3

மேல்


நெஞ்சகத்தான் (1)

மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான்
எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/2,3

மேல்


நெஞ்சத்தாளே (1)

ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே
வையகம் வைகும் வாய்ந்த மாதருள் எண்_இல் ஆசி – தேம்பா:7 6/2,3

மேல்


நெஞ்சத்தான் (1)

தீது ஒருங்கும் மலிபு அறியா திளை அருள் ஆர் நெஞ்சத்தான்
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/1,2

மேல்


நெஞ்சத்து (4)

கொழும் தழல் விழிகள் தும்மி குணுங்கு இனத்து அரசன் நெஞ்சத்து
அழுந்து அழல் முனிவின் மற்ற அலகையோடு எழுவ கண்டு – தேம்பா:24 5/2,3
ஈய்ந்தன வரும் வீட்டு இன்பம் இடுவன கருணை நெஞ்சத்து
ஆய்ந்தன எவர்க்கும் சூசை அறைகுப வலித்தான் அன்றோ – தேம்பா:27 18/3,4
தொடர நெஞ்சத்து அவா அற தணித்து நிற்ப – தேம்பா:30 68/2
என் ஆர் உயிரே என் நெஞ்சத்து ஆள் அரசே – தேம்பா:31 43/2

மேல்


நெஞ்சம் (10)

அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
தேசு அறும் நெஞ்சம் ஈர்ந்த செல்லலோடு ஐயம் கொண்டான் – தேம்பா:7 60/4
நெஞ்சம் சேர் நஞ்சு உகுப்ப எடுத்த நாக நெடும் தலையை என் தொடையால் நேரா வல்லாள் – தேம்பா:8 58/2
உரு கிளர் நெஞ்சம் போழ்தற்கு உறுகண் வாள் உருவ பாய்ந்து – தேம்பா:12 93/3
பூம் கணை உழுத நெஞ்சம் புண்பட உருவி பின்னர் – தேம்பா:20 48/1
பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1
அட கலி எடுத்து ஆர்த்து அறிவு அறை போக்கி அழல் அறை அலகைகாள் நெஞ்சம்
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/3,4
பல் முகம் காட்டும் இன்பம் பற்றலில் திரி தம் நெஞ்சம்
துன் முகம் தம்மில் தாமே துகள்_அற எவரும் காணார் – தேம்பா:26 113/2,3
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
வெருவ நெஞ்சம் உள் கலங்கி விளைந்த புண் காட்டி – தேம்பா:28 28/3

மேல்


நெஞ்சமும் (1)

பகை செய் நெஞ்சமும் பற்றலும் ஒன்று உற – தேம்பா:10 120/2

மேல்


நெஞ்சள் (1)

தேன் தானோ நஞ்சு அதுவோ என விழுங்கலோடு உமிழ்தல் தேற்றா நெஞ்சள்
மீன் தான் ஓர் முடி சென்னி நிலம் புல்ல முழந்தாளை விரும்பி ஊன்றி – தேம்பா:5 33/1,2

மேல்


நெஞ்சார் (4)

தரங்கு படர் வேலையில் தளம்பி அலை நெஞ்சார்
அரங்கு படர் வான் தொழும் அருள் குழவி ஏந்தி – தேம்பா:14 1/2,3
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/2
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி – தேம்பா:30 40/3
கானக கொடிய நெஞ்சார் கண்டக முடியை சேர்த்தி – தேம்பா:35 43/2

மேல்


நெஞ்சாரொடு (1)

அற நெஞ்சாரொடு வானோர் புகழ்ந்து சூழ ஆங்கு இவ தான் வானின் உயர் செல்லும் காலில் – தேம்பா:11 54/2

மேல்


நெஞ்சாள் (3)

மண் பொதுளும் சேற்று ஒழுகும் கதிர் சேறு ஆகா வண்ணம் என கதிர் கலங்கின் கலங்கா நெஞ்சாள்
கண் பொதுளும் இன்னாமைக்கு அழுக்கு உறாதாள் கதிரினும் தூய் மாட்சி நலம் அணிந்ததற்கே – தேம்பா:8 55/1,2
ஆறா அன்போடு அரும் தவனோடு அறைந்தாள் கருணை நிலை நெஞ்சாள் – தேம்பா:26 52/4
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4

மேல்


நெஞ்சான் (13)

நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான்
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/2,3
உடை கலத்து இலங்கி செற்றத்து உடன்று இருள் பருகும் நெஞ்சான்
அடைக்கலத்து அடைந்த யூதர்க்கு அடிமை என்று இயற்றும் பீழை – தேம்பா:14 23/1,2
தீ இனம் குளித்த நெஞ்சான் செருக்கு உளத்து அறாது சீற – தேம்பா:14 32/1
சூர் எழும் தன்மைத்து அஞ்சா துளங்கினான் வயிர நெஞ்சான் – தேம்பா:20 51/4
சிந்திரி மலை மேல் ஆடும் செழும் கொடி ஒத்த நெஞ்சான் – தேம்பா:25 17/4
கெழும் சுனை வரம்பில் வைகி கிளைத்த நோய் அழன்ற நெஞ்சான்
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/3,4
பூ முற்று முகத்து ஆர்வம் புனை நெஞ்சான் என்ற அசரீயன் – தேம்பா:27 45/1
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/4
எழுந்து உற தெளிந்த நெஞ்சான் இதனை மீண்டு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:28 130/4
இனைய சாற்றலும் எரி நெஞ்சான் வியப்புற நினைத்தது – தேம்பா:29 104/1
மணி கலத்து அமிர்தம் ஏந்திய நெஞ்சான் வையகத்து இயற்றிய யாவும் – தேம்பா:34 50/1
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான்
ஈட்டியால் விலாவை தாக்கி அடைக்கலம் எவர்க்கும் செய்ய – தேம்பா:35 50/2,3
நளி கூர்ந்து ஆற்றா அருள் ஏந்தும் நளின நெஞ்சான் மீட்டு உரைத்தான் – தேம்பா:36 22/4

மேல்


நெஞ்சில் (13)

சுழற்றிய நெஞ்சில் ஆவி சுக கடல் அமிழ்ந்திற்று அன்றோ – தேம்பா:9 129/4
வீங்கு எழும் துயருள் ஆற்றா வெதிர்ப்பு எழும் புணரி நெஞ்சில்
பூம் கெழும் கொடியோன் சொல்லி புரை அற உணர்ந்ததேனும் – தேம்பா:14 21/1,2
சீர் மீது ஏந்தும் செருக்கு உற்று எவையும் தெளியா நெஞ்சில்
நேர் மீது ஏந்தும் திறன் கொள் நிமலற்கு அஞ்சா கொடுங்கோன் – தேம்பா:14 67/2,3
மை வினை அழன்ற நெஞ்சில் மருவிய அருளின் மாட்சி – தேம்பா:19 12/1
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/3
மருள் சொரிந்து இருண்ட நெஞ்சில் வடு முகம் கூசி கண்டான் – தேம்பா:25 14/4
நெஞ்சில் திண் திறல் நேர் மதி வல்லோய் – தேம்பா:25 24/4
நிரை கிடந்தவர்க்கு உரைத்து என நாவகன் நெஞ்சில்
புரை கிடந்தவை பற்றி மா முனி இவை புகன்றான் – தேம்பா:29 98/3,4
அணங்கிய நெஞ்சில் சீற்றம் அழன்று உனை புடைத்த-கால் நீ – தேம்பா:29 116/2
வாள் நெறி குடைந்த நெஞ்சில் வருந்தி ஆங்கு ஆய யாவும் – தேம்பா:30 36/3
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4
நெஞ்சில் தகவு இற்று இழிவு ஆர் நிகரார் – தேம்பா:36 58/1
நெஞ்சில் துஞ்சா மின் முடி சூட்டல் நினைவுற்றேன் – தேம்பா:36 79/4

மேல்


நெஞ்சிலே (1)

நெஞ்சிலே அருள் நேரிய எந்தை நீ – தேம்பா:18 50/3

மேல்


நெஞ்சிற்கு (4)

நீங்குவார் என நிருபனும் அயரு தன் நெஞ்சிற்கு
ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால் – தேம்பா:3 17/2,3
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
புண் பட்டு உளையும் நெஞ்சிற்கு ஓர் பொருவா மருந்தே அருள் அன்பே – தேம்பா:10 138/2
மண் பட்டு அலையும் கடல் அன்ன மருள் என் நெஞ்சிற்கு உயிர் நிலையே – தேம்பா:10 138/3

மேல்


நெஞ்சின் (9)

அளி வளர் நெஞ்சின் மஞ்சத்து அன்பு அணை பரப்பினேமேல் – தேம்பா:9 124/3
நெஞ்சின் நல் தகை நீத்த எழில் நாரியே – தேம்பா:10 28/4
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின்
பழி அறிந்து அங்கண் நில்லா பறந்து என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:15 84/3,4
விலை வளர் மகளிர் நெஞ்சின் வெயில் பகல் இருளிற்று ஆகி – தேம்பா:18 27/3
நெஞ்சின் ஆருயிர் நீடுற நல்கினாய் – தேம்பா:25 94/4
தனி மதி துய்த்த நெஞ்சின் தான் தனை நம்பா தன்மை – தேம்பா:26 117/2
மன் ஒளி சுடர நெஞ்சின் மயக்கு இலா பொலிந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/3
போழ் வரு நெஞ்சின் நோக புணர் அறிவு எஞ்சான்-தன்னை – தேம்பா:29 84/2
சீர் முகத்து அலரும் நெஞ்சின் சிலர் துணிந்து அறத்தை செய்வார் – தேம்பா:30 136/2

மேல்


நெஞ்சினர் (1)

சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண் – தேம்பா:15 142/2

மேல்


நெஞ்சினர்க்கும் (1)

கேடு அவிழ்த்த நெஞ்சினர்க்கும் உறுதி செய்யும் கிளர்ந்தன தன் தயாப நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 52/2

மேல்


நெஞ்சினார் (1)

மெய் என தயை வேர்விடு நெஞ்சினார் நோக்கி – தேம்பா:6 68/2

மேல்


நெஞ்சினால் (1)

நெஞ்சினால் அமுது ஆர்ந்த நேமியாள் – தேம்பா:14 17/4

மேல்


நெஞ்சினாள் (4)

நெஞ்சினாள் தொழில் கண்டிலா மகன் நின்று நீடு அழவே பகை – தேம்பா:25 79/3
முழுகினால் என மொய் அறா நெஞ்சினாள் முரலும் – தேம்பா:26 61/3
உன்னலும் அரிது அருள் உருத்த நெஞ்சினாள் – தேம்பா:26 131/4
போயினாள் அரும் பகை புழுங்க நெஞ்சினாள் – தேம்பா:29 34/4

மேல்


நெஞ்சினான் (6)

அறைவன் நைகுவான் நசைக்கு அலைந்த நெஞ்சினான்
சிறை வனை வயிற்று உறை சேயை ஏற்றுவான் – தேம்பா:9 116/3,4
நெஞ்சினான் கொடுமை ஆற்ற நீர் எரி கமலத்து அன்னம் – தேம்பா:14 28/2
நீக்கினான் நிமிர் வச்சிர நெஞ்சினான் – தேம்பா:24 58/4
மருள் கொள் நெஞ்சினான் மறை வலோர் யாரையும் விளித்து – தேம்பா:25 5/1
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான்
நாவகன் என்னும் நல் நாம வேல் ஒரு – தேம்பா:29 32/2,3
சீலம் ஒன்று இலது அவை செறிந்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 58/4

மேல்


நெஞ்சீர் (2)

மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
வீயினும் கொடிய நெஞ்சீர் விளைந்த இ துயர் வீயாதும் – தேம்பா:23 20/3

மேல்


நெஞ்சு (49)

கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை – தேம்பா:3 19/1
பொய்யால் குன்றா நெஞ்சு அரு வல்லோன் புணர்வு ஆக்க – தேம்பா:4 51/3
நெஞ்சு எஞ்சாமலும் நெடியது ஓர் நடுக்கு உறா நிற்ப – தேம்பா:5 10/3
அருள் எஞ்சு இல நெஞ்சு அவிரும் சுதையே – தேம்பா:5 66/1
மருள் நெஞ்சு ஒரு வஞ்சனை அஞ்சியதோ – தேம்பா:5 66/2
கோள் வளர் புணரி தாழ்ந்து குளித்த நெஞ்சு அமிழ்ந்துகின்றான் – தேம்பா:7 62/4
நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா – தேம்பா:7 69/1
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
நெஞ்சு வாழ்குப காண் உடல் நீர்மையே – தேம்பா:8 85/4
நெஞ்சு அவிர் கருணை பூண்ட நிமலன் தன் குணமும் குன்றா – தேம்பா:9 77/3
நெஞ்சு தோய் தகவோர் நெறி எய்தினார் – தேம்பா:10 34/4
நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4
விஞ்ச இன்பம் நெஞ்சு அடங்கு இல் மேவல் ஆர்ந்த தம் உயிர் – தேம்பா:11 4/3
புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/3
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2
அல் உமிழ் இருளின் இருண்ட நெஞ்சு அவன் செய் அரந்தையின் வெவ் அழல் ஆற்ற – தேம்பா:12 59/1
நெஞ்சு பதி கொண்ட அருள் எஞ்சா நீரார் நிறைந்து ஐம் நாள் – தேம்பா:13 3/1
உலை முகந்து அருந்தும் தீய் நெஞ்சு உரு உற சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 35/1
நெஞ்சு ஆடு இகல் ஆட நினைந்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 22/4
நெஞ்சு அஞ்சுக நீள் நிலம் அஞ்சுக வந்து – தேம்பா:15 27/3
நெஞ்சு உறை நீள் கவசத்தொடு நேரலர் தம் – தேம்பா:15 59/1
நஞ்சு உறை நெஞ்சு அற நஞ்சு உறை வெம் சரம் மொய்த்து – தேம்பா:15 59/2
நீர் முகத்து இவர் அன்பு ஆர்ந்த நெஞ்சு என குளிர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:19 10/4
வெருள் கொள் நெஞ்சு அற வெத்திலத்து உதிக்குவன் என்றார் – தேம்பா:25 5/4
கரிந்த நெஞ்சு கடுத்த கடும் திறல் – தேம்பா:26 78/1
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு – தேம்பா:26 165/3
நெஞ்சு மாசுற மேல் புகழ் நீவுதற்கு – தேம்பா:27 32/3
பெய்த நெஞ்சு பெயர்கில பேரின்பம் – தேம்பா:27 87/3
நெஞ்சு அமிழ்ந்திய நசை நீக்கு இல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 40/4
போய் உடை வஞ்சம் உள்ளி புகைந்த நெஞ்சு ஆற்றாள் அன்றோ – தேம்பா:29 16/4
அல் என இருண்ட நெஞ்சு அழுங்க நொந்தனள் – தேம்பா:29 29/3
சுளித்த நெஞ்சு உளைந்த பின் தோன்றும் சூட்சியால் – தேம்பா:29 30/3
நெஞ்சு இவர் செருக்கின் கோட நீண்ட நாட்டு எங்கும் யூதர் – தேம்பா:29 77/3
வெய்ய நெஞ்சு உணர்ந்த தீ வினை முடித்திட – தேம்பா:29 96/3
மைய நெஞ்சு உணர்வினோன் வளனை அண்டினான் – தேம்பா:29 96/4
தேன் முகத்து அலர்ந்த நெஞ்சு உவப்ப சேர்ந்து தாம் – தேம்பா:29 126/3
நன்பு உகுக்கும் நெஞ்சு உருகி இரங்கீர்-கொல்லோ நமக்கு என்பார் – தேம்பா:30 17/4
நகைய மின் என நங்கையர் நெஞ்சு என – தேம்பா:30 94/2
கரவ நெஞ்சு உணர் காமம் ஓர் மூரலே – தேம்பா:30 98/1
அனையவும் மலர்ந்த நெஞ்சு அறம் வெஃகி அடி தொழுது அனைவரும் அழ போய் – தேம்பா:30 145/3
நெஞ்சு ஆர் அருளொடு நினைத்தே வேண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:31 14/4
மயர் ஏன் மயர் ஏன் வளனே மரியே மருள் நெஞ்சு உருகி – தேம்பா:31 34/3
என் நெஞ்சு ஒப்ப இரு பொழுதும் இருள் பொழிலே – தேம்பா:31 40/1
உன் நெஞ்சு ஒப்ப உயிர் எல்லாம் நிழற்றி அருள் – தேம்பா:31 40/2
தன் நெஞ்சு ஒப்ப தந்து ஓம்பும் தயை பெருமான் – தேம்பா:31 40/3
நின் நெஞ்சு ஒப்ப நிறுத்தினையேல் காட்டு என்றான் – தேம்பா:31 40/4
நெஞ்சு அருள் கொண்டு ஈங்கு இறக்கும் நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 50/4

மேல்


நெஞ்சு-இடை (2)

எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா – தேம்பா:3 13/2
மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு – தேம்பா:15 107/1

மேல்


நெஞ்சும் (1)

கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2

மேல்


நெஞ்சே (15)

அலை புறம் கண்ட நெஞ்சே அரந்தை உண்டு உய்யல் உன்னேல் – தேம்பா:7 73/1
நின்னை மறந்தாய் நெஞ்சே நெடும் கோல் நீதி வல்லோன் – தேம்பா:10 52/1
தன்னை மறந்தாய் நெஞ்சே தழல தழல் கீழ் உலகு உய்த்து – தேம்பா:10 52/2
என்னை மறந்தாய் நெஞ்சே இனி முன் விழைந்தது எல்லாம் – தேம்பா:10 52/3
பின்னை மறப்பாய் நெஞ்சே என்னா பெரிது ஆர்த்து அழுதாள் – தேம்பா:10 52/4
புழல் தர புண்பட்டு அங்கம் பொடி படல் இனிதோ நெஞ்சே – தேம்பா:28 133/4
விலை வைத்த மகளிர் வஞ்ச வினை கொடு மருண்டாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 134/4
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4
புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/4
பீடு இழந்து ஒழுகுவாரில் பேதையர் இல்லை நெஞ்சே – தேம்பா:28 137/4
சூல் வழி சனித்த பாவ தொடர்பினோடு ஊழ்த்த நெஞ்சே – தேம்பா:28 138/4
தெள்ளிய தவ நீர் ஆட்டி செயிர் அற தெளிதி நெஞ்சே – தேம்பா:28 139/4
வல் வினை ஊக்கம் பூண்டு மருளல் என் நெஞ்சே என்றான் – தேம்பா:28 140/4
நெஞ்சே கொள் பிணியை முகம் தந்து என்ன நின் முகமும் – தேம்பா:29 51/1
நெஞ்சே நனி பேண் இல நீங்கினனே – தேம்பா:31 59/3

மேல்


நெஞ்சொடு (1)

நெஞ்சொடு வளர் பழி நினைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:23 113/4

மேல்


நெஞ்சோடு (1)

வடம் புனைந்து ஒளிறும் மார்பின் வடு புனைந்து இருண்ட நெஞ்சோடு
உடம் புனைந்து அனைத்தும் கேட்டு ஒத்து ஒழுகிலான் வாமன் என்பான் – தேம்பா:28 3/3,4

மேல்


நெட்டு (10)

அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/3
நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட – தேம்பா:20 46/2
அணி நிறத்து அமைந்த சால்பினால் பேசா அயர்ந்து நெட்டு உயிர்ப்பொடு சோர்வாள் – தேம்பா:20 71/4
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2
தாதை நெட்டு உயிர்ப்பினோடு இரங்கி சாற்றினான் – தேம்பா:29 92/1
நெட்டு இடை தடம் பற்பல நீந்தினர் – தேம்பா:30 93/1
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1

மேல்


நெட்டு-இடை (4)

நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
நெட்டு-இடை நெறிகளில் உதவி நேடினர்க்கு – தேம்பா:24 54/3
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/3,4
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4

மேல்


நெடநெடவென (1)

நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2

மேல்


நெடித்து (1)

நெடித்து வதிந்த கோயில் இல நெறி துணை நின்ற மாதர் இல – தேம்பா:5 132/3

மேல்


நெடிது (22)

நீல் நிற பகட்டு இனம் நெடிது உழற்றலின் – தேம்பா:1 44/3
நெடிது நாள் வெளி மூடிய நீல் முகில் – தேம்பா:7 50/1
நின் உளம் கொளா துயர் நெடிது செய்து யான் – தேம்பா:8 33/2
கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1
நின்னால் ஆம் ஓர் நன்றது வெள்ளம் நெடிது எண்ணல் – தேம்பா:9 67/1
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/2
வாரணம் அமிழ்ந்தி நனி வாழி நெடிது என்பார் – தேம்பா:12 91/4
வான் தும்மு மின்னின் மின்னு மகவினை நெடிது வாழ்த்தி – தேம்பா:12 97/3
விரதத்தின் நெடிது உறி உன் உயிர் துய்ப்ப வரமொடு அமர் மழை விழைவு உற்ற மழு இது எனா – தேம்பா:15 115/1
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/4
மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4
எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு – தேம்பா:24 32/3
நெடிது நேடிய நீரியது ஓர் பொருள் – தேம்பா:26 150/1
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
நெடிது நாள் உற்ற நோய் மருந்தின் நீர்மையால் – தேம்பா:28 44/1
நெடிது நாள் உற்ற நோய் நீள மீண்டு உயிர் – தேம்பா:28 44/3
நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும் – தேம்பா:29 69/2
நெடிது அழுங்கி பெரும் கள்வன் நீதி திறத்து இறந்து என்ன – தேம்பா:29 76/1
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
அற பகை வெறியை வென்று ஆங்கு அயோதரன் நெடிது நோற்பான் – தேம்பா:30 70/4
அற்றான் நெடிது ஆவிய சந்ததியை – தேம்பா:36 57/3

மேல்


நெடிதே (1)

நீங்காதன பறவை குலம் நிகரும் சமர் நெடிதே – தேம்பா:21 27/4

மேல்


நெடிய (12)

நெடிய கொடியுடன் உரிய வர நிலை நிகர்_இல் நிறை அமை வளனின் மேல் – தேம்பா:5 113/2
நெடிய கோல் கொடு நின்றவன் வேண்டினான் – தேம்பா:10 38/4
நூல் நேர பாய் நெடிய மறுகிற்கு எல்லாம் நொந்து ஒழுகில் – தேம்பா:10 71/3
நெடிய சூரலை சூழ் ஓங்கி நிருபனோடு எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:14 25/3
அடிகள் அற வாசி அற நெடிய சிலை நாணி அற அரணமொடு மார்பும் அற மற மன்னர் – தேம்பா:15 122/2
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால் – தேம்பா:18 5/2
நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
நின்று நீவினாள் நெடிய கண் அருவி நீர் ஆட்டி – தேம்பா:26 75/3
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1
நீள் அரிது யுத்தத்து எஞ்சா நெடிய அம் மலை-கண் நோன்பின் – தேம்பா:30 66/3
நெடிய வேதனை நீர்த்த இன் அமுது என நுகர்ந்தோர் – தேம்பா:32 101/2

மேல்


நெடியது (3)

நெஞ்சு எஞ்சாமலும் நெடியது ஓர் நடுக்கு உறா நிற்ப – தேம்பா:5 10/3
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில் – தேம்பா:26 72/1
நெடியது ஓர் சிலுவை தாங்கி நீசருள் நீசன் என்ன – தேம்பா:35 48/2

மேல்


நெடு (26)

நிழலில் நஞ்சு உறும் வெய்யிலில் நஞ்சு உறும் நெடு நீர் – தேம்பா:5 8/1
நிரை செயும் பல புள் நெடு நாள் உறீஇ – தேம்பா:9 46/2
நெடு மூ உலகு ஆக்கிய நீ எனினும் – தேம்பா:11 68/1
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நீர் அணி அரணம் ஆகா நெடு மதிள் அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/2
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/3
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
நேரர் நேரலர் இலாதும் நெடு மருள் அறாதும் வீர – தேம்பா:16 46/3
அல்கா திறத்து நாற்பது நாள் அருந்தா பசியா நெடு நெறி போய் – தேம்பா:19 34/3
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால் – தேம்பா:20 19/2
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
நீர்த்தன குதலை சொல் கொடு நெடு நாள் நினைத்தவை மறைவு அற சொன்னாள் – தேம்பா:20 73/3
சீர் புதைத்த சிறை நெடு நாள் உறீஇ – தேம்பா:20 85/2
விட நடை நெடு நாள் யார்க்கும் விடை மொழி கூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 20/4
ஒல்லையில் நெடு நாள் தவ பயன் பேதை உரைகள் கேட்டு ஒருவவோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/3
நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
பெயர அவர் கவர் வயிர நெடு வரை பிளவ உரம் உழுது எறிகுவர் – தேம்பா:24 40/2
நஞ்சு இனிதாய் நெடு நாளும் நக்கி நக்கி நா மரத்து – தேம்பா:26 165/1
தன் செய்கை நெடு நாளும் தாம் முடிப்ப வரம் பெற்று – தேம்பா:28 77/2
வடக்கு நேர் நெடு நாள் செல்ல வழி அது அன்று என்று கேட்கின் – தேம்பா:29 5/2
தூயவும் அரிதில் ஓர்ந்து துறந்து இவண் நெடு நாள் நிற்பாள் – தேம்பா:30 77/4
நெடு மரத்து இழிந்த தேவ நிலை மருந்து உரியது என்ன – தேம்பா:35 24/2

மேல்


நெடுங்கால் (1)

நனை வரும் பொழிலின் நிற்பார் நயப்பொடு நெடுங்கால் எஞ்சா – தேம்பா:30 80/2

மேல்


நெடும் (47)

நல் நெடும் படை நடுக்கு உறீஇ வெருவிய தன்மை – தேம்பா:3 16/1
கல் நெடும் குவடு ஒத்தனன் செருக்கு எழ கடுத்து – தேம்பா:3 16/2
பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/3
சொல் நெடும் பகை தொடர்ந்தனன் எவரையும் நகைப்பான் – தேம்பா:3 16/4
கூன் நெடும் பிறை குழைந்த வாய் நிரைநிரை தோன்ற – தேம்பா:3 31/1
ஊன் நெடும் திரை ஒழுக ஆங்கு அனைவரும் கூச – தேம்பா:3 31/2
நீல் நெடும் பொறை நிகர் தலை தூக்கினான் ஒன்னார் – தேம்பா:3 31/3
மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/4
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர – தேம்பா:6 72/3
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
நீர் ஆழி வழி வகுத்தாய் நெடும் படையோன் பணி கொண்டே நில்லா வான் மீது – தேம்பா:8 8/2
நெஞ்சம் சேர் நஞ்சு உகுப்ப எடுத்த நாக நெடும் தலையை என் தொடையால் நேரா வல்லாள் – தேம்பா:8 58/2
நின்னை மறந்தாய் நெஞ்சே நெடும் கோல் நீதி வல்லோன் – தேம்பா:10 52/1
ஏந்தி ஓங்கு உளத்து இன்ப நெடும் கடல் – தேம்பா:11 18/1
கொல்லும் வேலொடும் கூர் நெடும் வாளொடும் – தேம்பா:11 21/1
நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/3
புதை நல இருள் கொள் முகில் நெடும் கூந்தல் பொறுத்து உயர் கோபுர முகத்தில் – தேம்பா:12 61/2
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/2
நிழல் குளித்த உரு வானோன் கொடும் சொல் கேட்டு நெடும் கடல் நீர் – தேம்பா:13 5/3
நிலை புறம் கொண்ட ஞான நெடும் சுடர் அனையான் போக – தேம்பா:13 23/2
உருள் பூட்டிய நெடும் அச்சு இல உருள் கால் இல உகளி – தேம்பா:14 51/1
கழித்து என நெடும் செலவு அப்பால் களரிமாபுரத்தில் சேர்ந்தார் – தேம்பா:15 187/4
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/2
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை – தேம்பா:20 4/2
நீள் அரி மதர் கண்ணார்-தம் நெடும் பகை துறத்தல் உள்ளி – தேம்பா:20 31/1
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/4
பெடை நாணினது என நாள் நறை பிளிர் தாமரை நெடும் கா – தேம்பா:21 31/1
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன் – தேம்பா:22 11/1
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3
சிலை வல்லார்களும் சிறப்பு எழு நெடும் புகழ் திளை நூல் – தேம்பா:23 84/1
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3
நீர் அணி உலகம் ஆட நெடும் கடல் ஒடுங்கி பொங்க – தேம்பா:24 4/1
நேர் அற கருப்பம் தந்து நெடும் புகழ் அளித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:26 5/4
நீக்கமே மண துணைவியா நெடும் பொறை மகனா – தேம்பா:26 69/3
நிரப்பு அற நெடும் தேர் போரும் நிண மருப்பு இபத்தின் போரும் – தேம்பா:28 13/1
சொரிந்த நெடும் பொழில்-கண் மெலிந்து வாடும் துயர் முகமாய் – தேம்பா:29 24/2
நேர் அலர் இ கான் துஞ்சும் நெடும் தவத்து அறங்கள் தாமே – தேம்பா:30 62/4
தொழுது அன்னார் தடம் கொண்டு துதி பாடி நெடும் வழி போய் – தேம்பா:30 122/3
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும்
புண்ணை கிழி தீயை உள் ஊற்றிய பின் – தேம்பா:31 55/2,3
பொன் நெடும் குடைகளும் பொன் அம் பூண்களும் – தேம்பா:32 54/1
வன் நெடும் இரதமும் மணி கொடிஞ்சியும் – தேம்பா:32 54/2
துன் நெடும் கொடிகளும் தொகுதி ஒன்று இல்லா – தேம்பா:32 54/3
நேர் எல்லை இல்லை என நிமிர் கவிகை நெடும் செங்கோல் கொற்ற மன்னர் – தேம்பா:32 84/3
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2

மேல்


நெடுமையார் (1)

ஆர் இருள் நெடுமையார் ஆடும் ஊசல் போல் – தேம்பா:15 137/1

மேல்


நெய் (17)

ஆர்ப்பு எழ கடை தயிரில் ஆய நெய்
கூர்ப்பு எழ துயர் குறுக மேல் அறம் – தேம்பா:1 22/2,3
புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா – தேம்பா:5 13/3
நல் வாசம் உண்ட நறு நெய் நனி பூசி நானம் – தேம்பா:5 81/1
நீர் ஆழி நிலம் காக்க மாள்வான் எனும் அதற்கு உரிய நெய் கொள் மீறை – தேம்பா:11 113/2
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2
ஆங்கு நான நெய் பூ அளகம் கெட – தேம்பா:17 44/1
சீறு நெய் எயிற்று நீள் கூன் திங்களே தோன்ற நின்றாள் – தேம்பா:20 49/4
நெய் உண்ட படை கொண்டு ஒன்னான் நிறை உயிர் உண்டு நானும் – தேம்பா:25 70/3
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய்
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/2,3
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1
தெள் நிறத்து ஆசு கொள்ளா நிலை ஆண்மை செய் திரு நெய் பூசல் இட செய்வேன் – தேம்பா:32 43/4
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3
நல் மழை நெய் பால் அமுது அளித்து எவர்க்கும் நசை அற வான் பொருள் வழங்கி – தேம்பா:36 107/2
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2

மேல்


நெய்த்து (1)

நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட – தேம்பா:20 46/2

மேல்


நெய்த்தோர் (1)

புண் கிளைத்து ஒழுகு நெய்த்தோர் பொழி படை ஏந்தி நின்றார் – தேம்பா:20 50/4

மேல்


நெய்யும் (1)

நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2

மேல்


நெரித்து (1)

திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும் – தேம்பா:7 40/3

மேல்


நெரிதர (1)

அலையின் அலை அலை மிசை இசைவன என அரசர் உருவுடன் அணி அணி நெரிதர
நிலையின் உள முரசொடும் உள கருவிகள் நிகர்_இல் உயர் உலகு உள பல கருவிகள் – தேம்பா:8 64/1,2

மேல்


நெரிந்த (2)

நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/4
நிறை சுமந்த இரும் பொழில் நெரிந்த புள் இனம் – தேம்பா:17 3/3

மேல்


நெரிந்தன (1)

நெரிந்தன குடை கொடி நிசியை செய்ய ஆங்கு – தேம்பா:2 25/1

மேல்


நெரியின (1)

நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/4

மேல்


நெரிவன (1)

பொடியொடும் இருள் உற நெரிவன பொருள் தேர் – தேம்பா:2 60/3

மேல்


நெரிவார் (1)

பிரிவார் தமில் நெரிவார் கறை பிளிர்வார் வதை பெறுவார் – தேம்பா:14 52/1

மேல்


நெரிவாரும் (1)

வாழ்ந்தாரும் ஆகி நெரிவாரும் உண்டு வயின் யாவும் உண்டு வடியா – தேம்பா:14 136/3

மேல்


நெருக்கு (1)

நெருக்கு இடை தோல் உரித்த அரவு நேருவார் – தேம்பா:26 122/4

மேல்


நெருக்குற (1)

விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம் – தேம்பா:32 69/3

மேல்


நெருங்க (3)

அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2
காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/3,4
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ – தேம்பா:14 46/1

மேல்


நெருங்கி (3)

திளைத்த பண்டிகள் நெருங்கி தேயும்-ஆல் – தேம்பா:1 32/4
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3
நின்று உள் ஆய்செய் துகள் நெருங்கி பின் உற – தேம்பா:28 52/3

மேல்


நெருங்கிய (2)

நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3
பாளையில் துவன்ற முகைகளோ தம்மில் பதைப்ப உள் நெருங்கிய தன்மை – தேம்பா:28 90/3

மேல்


நெருங்கியே (1)

நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1

மேல்


நெருங்கிற்றே (1)

மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4

மேல்


நெருங்கினார் (1)

வேல் கலந்த கண் வெஃகி நெருங்கினார் – தேம்பா:10 32/4

மேல்


நெருங்கு (3)

நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
நிலை உற்று எந்தை நெருங்கு அடி சேர்ந்து உயர் – தேம்பா:4 58/3
நீர் புனை புணரி பொங்கி நெருங்கு அலை மயங்கிற்று என்ன – தேம்பா:36 87/3

மேல்


நெருங்குப (1)

நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/4

மேல்


நெருங்கும் (1)

வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/2

மேல்


நெருப்பில் (1)

நெருப்பு கொணர்ந்தீர் நெருப்பில் வேவீர் என சுட்டிட்டாள் – தேம்பா:10 47/4

மேல்


நெருப்பிற்கு (1)

மாசு என்று மதியம் மிதித்து உயர் தூய் தாளாள் மனம் கலங்க துயர் வரினும் நெருப்பிற்கு அஞ்சா – தேம்பா:8 54/1

மேல்


நெருப்பினும் (1)

உலை படு நெருப்பினும் அழலு வேட்கையை உறுத்திய தவத்தினோடு அவிய மாற்றலின் – தேம்பா:30 87/2

மேல்


நெருப்பு (5)

நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3
நெருப்பு கொணர்ந்தீர் நெருப்பில் வேவீர் என சுட்டிட்டாள் – தேம்பா:10 47/4
நெருப்பு அட துமிப்பரை நிழற்றும் கா எனா – தேம்பா:10 89/3
நெருப்பு அட வெய்ய ஆபன் நிருபனை தொழுது போனான் – தேம்பா:15 47/4
பசும் பிடி சூழ வாட்டி படர் நெருப்பு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 152/4

மேல்


நெல் (7)

நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட – தேம்பா:1 12/2
ஆரம் மானும் நெல் அறுத்து அரி கொண்டுபோய் அங்கண் – தேம்பா:1 14/3
வை கலந்த நெல் பகட்டினால் தெளித்து வை மறுத்து – தேம்பா:1 15/2
துய் கலந்த நெல் உண்ணவும் ஈயவும் தொகுப்பார் – தேம்பா:1 15/4
ஆலை சூழ் வயல் ஆர்ந்து விளைந்த நெல்
வேலை சூழ் வளை முத்து என வேய்ந்ததே – தேம்பா:10 23/3,4
ஓதை ஓங்கிய களத்து நெல் தெளித்து எடுத்து உறைந்த – தேம்பா:16 14/1
வயல் பாய்ந்து நெல் முத்தமொடே மருளி – தேம்பா:22 9/3

மேல்


நெளி (1)

நால் முகம் தகு ஞாலமும் நெளி தர திரண்டார் – தேம்பா:16 16/4

மேல்


நெற்கு (1)

வளர்ந்த பூம் கதிர் மாழ்கிய நெற்கு உயிர் – தேம்பா:27 35/1

மேல்


நெற்போரும் (1)

விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும்
பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/3,4

மேல்


நெற்றலி (1)

நடம் புனைந்த நெற்றலி மா நகரம் ஆம் அ நாட்டு அணியே – தேம்பா:27 38/4

மேல்


நெற்றி (20)

வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும் – தேம்பா:11 22/2
கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/2
நாக நீல் நெற்றி தூங்கு நல் மணி ஓடை போன்று – தேம்பா:12 21/1
நாக நீல் நெற்றி நாறு நல் மலர் அணியாய் சூழ்ந்த – தேம்பா:12 21/2
நாக நீல் நெற்றி தோன்றி நயன் தரு மறையின் சிந்தும் – தேம்பா:12 21/3
நாக நீல் நெற்றி மீன் போல் நல் மணி அருவி கண்டார் – தேம்பா:12 21/4
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
கண் அம் குன்றத்து உயர் நெற்றி களிப்ப பொழிந்த வெள்ளமொடு – தேம்பா:15 10/2
நண் பகல் நெற்றி வான் நடக்கும்-காலை ஆழ் – தேம்பா:17 8/1
வான் நிரைத்து உயர் மணி மாட நெற்றி கண் – தேம்பா:17 12/3
தெள் உற மின்னி ஆர்த்த செல் உறும் படர்ந்த நெற்றி
கள் உற மலர்ந்த கானம் கண்டு அருகுறும்-கால் வேட்கை – தேம்பா:20 32/1,2
எழுந்து அன மரம் தன் நெற்றி இறைஞ்சிய திறத்து மூவர் – தேம்பா:22 21/3
வரை உயிர்ப்பு என புகை மாட நெற்றி மேல் – தேம்பா:22 28/1
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4
நெற்றி மேல் நறை நீலமும் கமலமும் பூப்ப – தேம்பா:32 17/2
இறை தந்த விளக்காக மலை நெற்றி இரவியை போல் இலங்க உய்ப்பார் – தேம்பா:32 26/4
அடி கோடி தாங்கி எழுந்து அந்தர மேல் மணி செகரத்து அகன்ற நெற்றி
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/1,2

மேல்


நெற்றியால் (1)

நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால்
சேண் நெறி தவழ் மலை செல்ல சேர்ந்து இரு – தேம்பா:18 5/2,3

மேல்


நெற்றியான் (1)

வான் உயிர்த்த மதிப்பட நெற்றியான்
தேன் உயிர்த்த முல்லை சிறு மூரலான் – தேம்பா:31 66/2,3

மேல்


நெற்றியில் (2)

வான் வழங்கிய தரு வளைத்த நெற்றியில்
தேன் வழங்கிய கனி கலந்த தேன் மலர் – தேம்பா:20 2/2,3
அண்டம் மீ வரை நெற்றியில் பனி இ அறமே – தேம்பா:29 100/1

மேல்


நெற்றியின் (4)

நாக நெற்றியின் நன் மணி ஓடை போல் – தேம்பா:13 28/1
நாக நெற்றியின் நன் மணி ஆறு பாய் – தேம்பா:13 28/2
நாக நெற்றியின் நன் மலர் கா அப்பால் – தேம்பா:13 28/3
நாக நெற்றியின் நன் மதி தோன்றிற்றே – தேம்பா:13 28/4

மேல்


நெறி (130)

நெறி உலாவு அற நேர் அவை நிறுத்தினர் போன்றே – தேம்பா:1 10/4
மா முறை நலமும் வானொடு வையம் மருள நல் அற நெறி வழங்கும் – தேம்பா:2 49/2
அலகு எலாம் கடந்து பழுது அற பயத்த அற நெறி அருமையால் உவமை – தேம்பா:2 50/2
பன்ன_அரும் அற நெறி பழுது அற இனிதாய் – தேம்பா:2 51/3
தொழுது இனிது அற நெறி துறுவன நயனால் – தேம்பா:2 56/3
வீடாதன நெறி மாண் உறீஇ மெலியா நலம் உளது-ஆல் – தேம்பா:2 61/4
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/3
நஞ்சு எஞ்சாமையின் நடு நெறி தவிர்தலோடு இன்னா – தேம்பா:5 10/1
நிறையும் ஒளியொடு திருவும் நயமொடு நிதியும் நனியொடு நெறி வழா – தேம்பா:5 122/1
அல்லை அறும் நெறி உள்ள முனி முதல் அன்னவரும் இடும் ஆசியால் – தேம்பா:5 127/3
நெடித்து வதிந்த கோயில் இல நெறி துணை நின்ற மாதர் இல – தேம்பா:5 132/3
துலங்கின அகத்து உன் ஏவல் தொடர் நெறி தோற்றுவாய் என்று – தேம்பா:7 8/3
செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/3
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/3
நீதே என அ நெறி நின்று ஒழுகற்கு இசலா நின்றார் – தேம்பா:9 20/4
நூல் நெறி வழங்கா வண்ணம் நுதலிய கருணை சால்பில் – தேம்பா:9 74/1
சூல் நெறி நர_தேவு ஆகி தோன்றிய பின்னர் எந்தை – தேம்பா:9 74/2
பால் நெறி பெருகும் இன்ப பரவை நாம் மூழ்கல் தந்து – தேம்பா:9 74/3
வான் நெறி வழங்கும் தன்மை மண்-இடை வழங்கான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 74/4
கோள் நெறி கடந்த ஞானம் கூறி எம் உயிர்கள் வாழ – தேம்பா:9 82/1
வாள் நெறி கடந்த புண் போல் வருந்தல் நிற்கு இனிதோ அன்பால் – தேம்பா:9 82/2
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
சேண் நெறி கடந்து நம்மை தேடி வந்து உளைவாய் என்றாள் – தேம்பா:9 82/4
நம்பி மாதொடு நல் நெறி போயினான் – தேம்பா:10 26/4
நெஞ்சு தோய் தகவோர் நெறி எய்தினார் – தேம்பா:10 34/4
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
நெறி இன்மை நெறி தொலைக்கும் உறுதி இன்மை நெறி தன்னில் – தேம்பா:13 7/2
நெறி இன்மை நெறி தொலைக்கும் உறுதி இன்மை நெறி தன்னில் – தேம்பா:13 7/2
நெறி இன்மை நெறி தொலைக்கும் உறுதி இன்மை நெறி தன்னில் – தேம்பா:13 7/2
குரங்கு படர் காட்டு நெறி கொள்ள வலம் உற்றார் – தேம்பா:14 1/4
மறை நெறி நீங்கிய மனிதர் உள் கெட – தேம்பா:14 99/1
நிறை நெறி நீங்கிய காம நீர் குளித்து – தேம்பா:14 99/2
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை – தேம்பா:14 99/3
கறை நெறி நீங்குப கழுவல் உள்ளினான் – தேம்பா:14 99/4
பாண் நெறி பலவையும் பகர்ந்து உவப்பு எழீஇ – தேம்பா:14 126/1
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/2
சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை – தேம்பா:14 126/3
காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/4
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/3
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர் – தேம்பா:15 11/2
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட – தேம்பா:15 80/2
நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால் – தேம்பா:18 5/2
சேண் நெறி தவழ் மலை செல்ல சேர்ந்து இரு – தேம்பா:18 5/3
கோள் நெறி உம்பர் வந்து எதிர்கொண்டார் அரோ – தேம்பா:18 5/4
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
அயில் என அழல் வீசும் அருஞ்சுர நெறி போனார் – தேம்பா:19 3/4
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/4
அல்கா திறத்து நாற்பது நாள் அருந்தா பசியா நெடு நெறி போய் – தேம்பா:19 34/3
கை எழு சூலத்து கவர்க்கும் மு நெறி
பொய் எழு வழி என போதல் கண்டுளி – தேம்பா:19 37/2,3
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி
பார் விளை வாழ்வு என பனி முகத்து அழல் – தேம்பா:19 38/2,3
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/3
பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி – தேம்பா:20 43/1
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த – தேம்பா:20 43/2
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3
கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/4
பொய்யை நூறு புகழ் பொலி வேத நெறி வழுவா – தேம்பா:20 57/2
பாண் நெறி வழுவாது ஆடலே இன்பம் பயக்கும் ஆம் முடவர்க்கும் போல – தேம்பா:20 69/1
கோள் நெறி வழுவாது இலங்கு அற தொகுதி குணிக்க அரும் ஆணரன் மாட்சி – தேம்பா:20 69/2
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/3
மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
பல் நெறி இசைத்த சொல் பயன் கண்டே வளன் – தேம்பா:20 129/1
முன் நெறி ஒழிந்த அ முனிவர் யாவரும் – தேம்பா:20 129/2
நல் நெறி அடைந்தன நயப்பில் கோது அறும் – தேம்பா:20 129/3
மன் நெறி உறுதிகள் வகுத்து காட்டினான் – தேம்பா:20 129/4
வவ்விய நெறி விடா மனம் நிலை பெற – தேம்பா:20 131/2
நூல் நெறி வழுவா யூதர் நொந்து எசித்து உறைந்த-காலை – தேம்பா:21 4/1
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2
சூல் நெறி பிறந்த மாதர் துணிக்கு-மின் என்று தம் தாய் – தேம்பா:21 4/3
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
நெறி விடா கனி நோக்கிய நேர் இலார் – தேம்பா:21 36/3
பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
கோள் நெறி முகத்து நாதன் கூர்ந்து அருள் தளிர்த்தல் உள்ளி – தேம்பா:22 12/2
சேண் நெறி இறங்கி காத்த தேவராய் தொழுத பேய்கள் – தேம்பா:22 12/3
மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/4
குன்றா நேர் நெறி கோடி உடைந்தார் – தேம்பா:25 21/4
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய் – தேம்பா:26 23/3
விரிந்த நீள் நெறி வந்து எனை மேவினாய் – தேம்பா:26 35/4
நீத வாய் நெகிழா நெறி நாயகன் – தேம்பா:26 38/1
மெய் கொள் மறை நூல் நெறி வழுவா விளைந்த உவப்பில் எட்டாம் நாள் – தேம்பா:26 48/1
விரிந்த நீள் நெறி விளைத்த நோய் கொடு தளர்ந்து இங்கண் – தேம்பா:26 56/3
நீங்கு இழிவு நண்ணாத நெறி நீங்கா சிந்தையரே – தேம்பா:26 143/4
பொருள் திறம் தகா பொறி நெறி விலகி மெய் உணர்வின் – தேம்பா:27 25/3
சீரின்-பால் நெறி சிதைவு இலா நடவிய நிலையை – தேம்பா:27 26/2
சாற்றி காட்டிய தகை நெறி விரும்பி வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:27 28/1
நெறி குலாய் கிடந்த சீல நிலை விழைந்து உரைக்கலுற்றான் – தேம்பா:28 6/4
மற்ற நூல் போல வாய்ந்த மறை நெறி ஒழுகல் வில்லால் – தேம்பா:28 9/2
நிந்தை இற்று இனிய தூய் நல் நெறி உற துணிதி என்றான் – தேம்பா:28 18/4
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2
நின்றனர் வீட்டு நெறி
சென்றனர் சீர் பெறவே – தேம்பா:28 146/3,4
கிடக்கும் நேர் நெறி செல்லாரோ கேள்வியர் என்றான் சூசை – தேம்பா:29 5/4
நின் நெறி கதியை சேரும் நெறி என அறிய நாங்கள் – தேம்பா:29 6/1
நின் நெறி கதியை சேரும் நெறி என அறிய நாங்கள் – தேம்பா:29 6/1
என் நெறி வழாமை செல்லும் என்னில் நீ சால்போ என்றாள் – தேம்பா:29 6/2
நல் நெறி உரையில் கேட்கின் நணுகலீர் உரைத்த ஞானத்து – தேம்பா:29 6/3
அ நெறி உரியது என்றால் அறிந்து உளம் தெளிக என்றான் – தேம்பா:29 6/4
தொல் நெறி வாமன் நீக்கி சூசை ஆங்கு உணர்த்தும் ஓதி – தேம்பா:29 48/1
உன் நெறி போதி எம் தாய் உவப்ப நீ செய்வேன் என்ன – தேம்பா:29 48/3
செல் நெறி அசனி ஒத்தான் சிந்தையில் பொங்குகின்றன் – தேம்பா:29 48/4
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4
மாண் நெறி வளர்ந்த அன்பின் மனம் ததை அருள் மிக்கார்க்கும் – தேம்பா:30 36/1
சேண் நெறி உணர்வினார்க்கும் சேண் நிலை ஆக அன்னார் – தேம்பா:30 36/2
வாள் நெறி குடைந்த நெஞ்சில் வருந்தி ஆங்கு ஆய யாவும் – தேம்பா:30 36/3
சேண் நெறி அகன்ற மூவர் சென்று கண்டு அன்ன கண்டார் – தேம்பா:30 36/4
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3
தீயினர் உறவு என சிறுகும் பல் நெறி
போயினர் அமரர் சூழ் புடை புடை புணர்ந்து – தேம்பா:30 43/1,2
தகையது ஓர் நெறி செம்மை தகாது உறும் – தேம்பா:30 94/3
நினைவு இளைத்தன நெறி வரும் கனி நயம் அளவோ – தேம்பா:32 14/4
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி – தேம்பா:32 26/2
ஆய் அவை விழைந்து வேதத்து அரு நெறி ஓதி சீற்றம் – தேம்பா:32 35/3
நின்றனர் உறுதி நிற்ப நெறி எனோ உரைத்தி என்றான் – தேம்பா:32 38/4
ஆடிய நூல் மறை ஒத்து அற நல் நெறி அன்னார் நீங்கா ஒழுக்கத்தால் – தேம்பா:32 42/2
நீது ஒருங்கும் தோற்றுவிக்கும் நெறி வழுவா அற பதத்தான் – தேம்பா:34 42/3
நினைவு_அரும் தவம் வழா நெறி நின்றான் அரோ – தேம்பா:35 2/4
நடந்து முன் அற நெறி நல்கி பூ மது – தேம்பா:35 3/2
மறத்தினால் வசை வரும் அன்றி வான் நெறி
புறத்தின் ஆம் என்று தான் புகன்ற வேத நூல் – தேம்பா:35 9/2,3
உரை செயும் நெறி உறா உயிரை தீ நரகு – தேம்பா:35 16/2
நின்னை ஏத்தி நல் நெறி நிற்ப அறியோமே – தேம்பா:35 63/3
நீத நல் நெறி தந்து அருள் நேமியான் – தேம்பா:36 2/1
உடைத்த வண்ணத்து உளத்து எஞ்சா ஒத்த நெறி நின்றார் அல்லால் – தேம்பா:36 18/2
ஊன் பயில் உடலால் உறும் கசடு அகற்றி உரிய நல் அற நெறி நிறுத்தி – தேம்பா:36 40/2

மேல்


நெறிகள் (4)

நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2

மேல்


நெறிகளில் (1)

நெட்டு-இடை நெறிகளில் உதவி நேடினர்க்கு – தேம்பா:24 54/3

மேல்


நெறிகளும் (2)

நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/3
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/4

மேல்


நெறிகளை (1)

முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/2

மேல்


நெறித்து (2)

கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/3
நேர ஓங்கு அடலில் சீற்றம் நெறித்து அருள் வணங்கா சென்னி – தேம்பா:14 22/2

மேல்


நெறியாக (1)

நல் நெறியாக கொண்ட நவத்தொடு பலவும் ஓர்ந்தே – தேம்பா:29 48/2

மேல்


நெறியால் (1)

மீ இசை தளங்கள் யாவரும் காணா மிடைந்து சூழ் வந்து செய் நெறியால்
போய் இசை பொருள் சேர் நசை எனும் திரையுள் புக்கிலர் மூழ்கிலர் கடந்து – தேம்பா:12 67/2,3

மேல்


நெறியில் (3)

நிறை தவிர்ந்து உணர்ந்த காம நெறியில் கை பொருளே போன்றும் – தேம்பா:12 22/1
சேண் தகை அடைய தீயோர் செலுத்துவான் நெறியில் என்றான் – தேம்பா:26 7/4
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில்
கரை செய் சால் சிலைக்கு அஞ்சில கருதிய கடல் சேர் – தேம்பா:26 72/1,2

மேல்


நெறியிலர் (1)

நிறை நுகர்ந்த மது வெறி முதிர்ந்த நெறியிலர் உடன்ற அமர் நிகர் என – தேம்பா:16 36/3

மேல்


நெறியின் (3)

கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின்
சூர் ஒளித்த வானவர் தீம் சொல் ஆட ஏகினரே – தேம்பா:15 2/3,4
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
நெறியின் சூழ்ந்த நல் நிலை உறும் பால் அரிது என்றான் – தேம்பா:27 172/4

மேல்


நெறியும் (1)

நீதியும் நெறியும் சொன்ன நிலை எலாம் உணர்ந்த பின்னர் – தேம்பா:4 45/1

மேல்


நெறியுள் (1)

உம்பர் தொழும் கோமானை உள்ளி நெறியுள் பிறழாது – தேம்பா:26 140/3

மேல்


நெறியே (5)

நிலையே நெறியே எழ நீ அறைவேன் – தேம்பா:5 69/4
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே
நடு மா கடல் அடை காலையில் நமை ஆள்பவன் நவில் சொல்லொடு – தேம்பா:14 48/1,2
குரு மலி அற நெறியே கொழு மலர் அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 185/4
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
எல்லை_இல் முன்னோர் ஒழுகிய நெறியே இழிவுறும் பழுது அதோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/2

மேல்


நெறியை (1)

நெறியை தவிர்த்த வஞ்சம் மிக நேமி சிதைத்து ஆள் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 21/3

மேல்


நெறியொடு (1)

நீது அணிந்த இவன் பணித்த நெறியொடு நாம் பணி செய்யா நின்றால் என்னோ – தேம்பா:11 117/3

மேல்


நெறிவுற்று (1)

நெறிவுற்று ஆர் நுதல் நிலத்தில் தாழ்ந்தனன் – தேம்பா:4 4/3

மேல்


நென்னலே (1)

நென்னலே இருள் நேரிய-கால் எனது – தேம்பா:31 74/3

மேல்