நு – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நுகர் 3
நுகர்கிற்பேன் 1
நுகர்ச்சியும் 1
நுகர்ந்த 7
நுகர்ந்து 7
நுகர்ந்தோர் 1
நுகர்வது 1
நுகர்வு 2
நுகர 6
நுகோதரன் 2
நுங்க 1
நுங்கினான் 1
நுசுப்பு 3
நுட்பு 1
நுடக்கை 1
நுடங்க 2
நுடங்கும் 1
நுண் 25
நுண்_மாண் 1
நுண்தகை 1
நுண்மை 1
நுண்மையின் 1
நுணங்கிய 1
நுணங்கு 1
நுணலை 2
நுணி 2
நுணுங்கிய 1
நுதல் 15
நுதல்_அரும் 1
நுதல்கிலான் 1
நுதல்கிற்பான் 1
நுதல்கிற்பானேன் 1
நுதல்வு 3
நுதல்வு_அரும் 2
நுதலார் 1
நுதலி 12
நுதலிய 4
நுதலில் 1
நுதலின் 2
நுதலும் 2
நுதலொடு 1
நுதி 1
நுதியில் 1
நும் 7
நும்மை 2
நும்மையே 1
நுமது 1
நுமர் 1
நுமான் 1
நுமை 1
நுரை 13
நுரைத்து 4
நுவல்வது 2
நுவலான் 1
நுவலிய 1
நுவன்றது 1
நுவன்றவை 2
நுவன்று 4
நுழை 13
நுழைகின்ற 1
நுழைந்த 5
நுழைந்த-கால் 1
நுழைந்தான் 2
நுழைந்து 11
நுழைந்தே 1
நுழைய 3
நுழையா 2
நுழையும் 1
நுழைவார் 1
நுனி 6
நுனித்த 9
நுனித்து 3
நுனிந்த 1
நுனை 1

நுகர் (3)

கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/2
நூறு காவதம் மேல் நுகர் சேண் உறை – தேம்பா:26 77/1
நோய் வரும் துயர் நுகர் பொறை அரசு உனக்கு என்றான் – தேம்பா:32 108/2

மேல்


நுகர்கிற்பேன் (1)

நோய் வினை மகிழ்ந்து நானே நுகர்கிற்பேன் அளவு இற்று அன்றே – தேம்பா:32 36/4

மேல்


நுகர்ச்சியும் (1)

நோய் நரகு அரசர் பேயோ நுகர்ச்சியும் நிலையும் யாதோ – தேம்பா:28 58/3

மேல்


நுகர்ந்த (7)

நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
நிறை நுகர்ந்த மது வெறி முதிர்ந்த நெறியிலர் உடன்ற அமர் நிகர் என – தேம்பா:16 36/3
பிறை நுகர்ந்த இருளொடு மயங்கி அவர் பெரிது உமிழ்ந்த உயிர் அளவதோ – தேம்பா:16 36/4
நூல் வழி ஒழுகல் விள்ளா நுகர்ந்த நஞ்சு உமிழ்ந்தே உய்தி – தேம்பா:28 138/3
நுரை போல் உயிர் பொங்க நுகர்ந்த அழற்கு – தேம்பா:30 33/3
புகை அணிந்த மனை-தொறும் எழுந்த கொடி அளவு_இல பொறி நுகர்ந்த நயம் மனம் நுகர்ந்த நயம் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/2
புகை அணிந்த மனை-தொறும் எழுந்த கொடி அளவு_இல பொறி நுகர்ந்த நயம் மனம் நுகர்ந்த நயம் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/2

மேல்


நுகர்ந்து (7)

நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/4
நோயும் ஒக்குமேல் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/1
இன்பு அவன் நுகர்ந்து எழ இதயத்து ஆண்டு அறா – தேம்பா:26 125/2
துரப்பு அறசர் உளம் மூழ்கி ஊன் நுகர்ந்து ஒளி கால் வேலோய் – தேம்பா:28 13/4
நோய் விளை நஞ்சு உறழ் தீயவை இன்பு என நுகர்ந்து மீண்டே புரை கொண்டால் – தேம்பா:32 44/3
நோயும் துன்பமும் நுகர்ந்து எமர் யாவரும் செம்பொன் – தேம்பா:32 99/3
அ வினை நுகர்ந்து மாழ்கா அரும் தவன் தானும் பல் நோய் – தேம்பா:33 4/3

மேல்


நுகர்ந்தோர் (1)

நெடிய வேதனை நீர்த்த இன் அமுது என நுகர்ந்தோர்
கடியரே உமக்கு உரியது ஓர் கருமம் இ துணையோ – தேம்பா:32 101/2,3

மேல்


நுகர்வது (1)

நளிமை கொள் கருணையால் நுகர்வது ஆவனோ – தேம்பா:9 108/4

மேல்


நுகர்வு (2)

நோய் கான்று ஈட்டும் தாகம் அவித்தே நுகர்வு எய்த – தேம்பா:9 63/2
நோய் வார் நஞ்சு உண்பார் பசி ஆற்றார் நுகர்வு ஆற்றார் – தேம்பா:28 119/2

மேல்


நுகர (6)

நோக்க இன்பு உளம் நுகர ஒள் முளரியோடு ஆம்பல் – தேம்பா:1 13/1
தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/2
வடிய மலி மது நுகர அளி இனம் மலரை மருவு அன வழி எனா – தேம்பா:5 113/1
இற்றை நாம் நுகர நீ இரங்கு இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:31 97/3
நோய் விளை சினம் கொடு ஆவி நுகர வந்து எதிர்த்த கூற்றோ – தேம்பா:32 92/1
நோய் அளவு இன்பம் நுகர மற்ற நல்லோர் – தேம்பா:35 84/2

மேல்


நுகோதரன் (2)

நூல் வரும் மறையை வாழ்த்தி நுகோதரன் எதிர்ப்ப கண்டு – தேம்பா:15 83/1
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/4

மேல்


நுங்க (1)

சூத்திர அரவு நுங்க தொடர்ந்து மோயிசன் வால் வவ்வி – தேம்பா:14 27/3

மேல்


நுங்கினான் (1)

அருள் சுரந்து அமுது ஆய் தர நுங்கினான் – தேம்பா:10 121/4

மேல்


நுசுப்பு (3)

தழீஇயின கலன் பொறா தளர் நுசுப்பு என – தேம்பா:12 38/1
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
நோக்கமே ஒரு நுசுப்பு அறா தோழனா தயையின் – தேம்பா:26 69/2

மேல்


நுட்பு (1)

நுட்பு அடை துயரினும் நொந்த நோய் எனா – தேம்பா:7 77/3

மேல்


நுடக்கை (1)

நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3

மேல்


நுடங்க (2)

நூபுரம் புலம்ப மேல் கொடி நுடங்க நீள் – தேம்பா:18 1/2
நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4

மேல்


நுடங்கும் (1)

நுரை உயிர்ப்பு என விடா நுடங்கும் பூம் கொடி – தேம்பா:22 28/2

மேல்


நுண் (25)

வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/2
நூல் நலம் பொருள் நலம் அறத்தின் நுண் நலம் – தேம்பா:3 7/2
வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
நூல் நக துளங்கு கேள்வி நுண் அறிவாளர்க்கு ஒவ்வா – தேம்பா:3 34/1
நூலொடு வெல்ல ஐந்து நுண் புலன் அடக்கி காத்து – தேம்பா:3 36/2
நூல் மேல் வைத்த மறை விளக்கும் நுண் மாண் சுடர் என்பார் – தேம்பா:3 61/3
நோக்கத்து ஆக்கிய நுண் சடத்து இவன் – தேம்பா:4 15/2
தார் மேல் பனியோ நுண் மணல் மேல் தடத்தில் வரைந்த உணர்வு என்றோ – தேம்பா:6 46/3
நூலோர் இயக்கம் பேசார் நுண் மாண் நுழைகின்ற அறம் கொள் – தேம்பா:9 19/2
அந்த நுண் தொழில் ஆம் என கொள்பவர் – தேம்பா:9 37/1
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி – தேம்பா:9 64/3
நுண் படும் அனிச்சையின் நொய்ய சீறடி – தேம்பா:9 101/2
நுண் என முறுவல் கோட்டி நுதல்வு அரும் கனி சொல் சொல்வாள் – தேம்பா:9 118/4
நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும் – தேம்பா:12 62/2
நூல் நிலம் கடந்த அ நுண் புகழ்க்கு இசை – தேம்பா:17 11/1
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2
நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன் – தேம்பா:20 47/2
நூல் துறை புலமையோன் நுண் தன் வாய் உரை – தேம்பா:20 120/3
நுரை கிடந்தன கள் நுண் மணல் ஆர்ந்தே – தேம்பா:21 16/4
அலை கொள் நுண் மணல் எண்ணியும் அத்துணை – தேம்பா:28 110/2
நூல் வழி போதல் வேண்டா நுண் மதி முனிவன் வெல்வான் – தேம்பா:29 46/1
நோய் அவன் நீப்பன் என்றான் நுண் மறை வடிவம் பூண்டான் – தேம்பா:31 81/4
கற்று அ கட்டா நுண் பொருள் காட்டாய் கலை வல்லோய் – தேம்பா:35 66/4
நோவு அருள் புதல்வர் இலா குறை தீர்த்து நுண் தகை சந்ததி அளிப்ப – தேம்பா:36 37/3
நூல் மேல் முறை நையா தொடுத்த நுண் மண் ஆறு_ஆறு அணி இது என – தேம்பா:36 131/3

மேல்


நுண்_மாண் (1)

இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2

மேல்


நுண்தகை (1)

நோன்மையே அரசு ஈந்து அங்கண் நுண்தகை மேன்மை ஆகும் – தேம்பா:33 3/3

மேல்


நுண்மை (1)

சொல்லை நிகழ்த்திய நுண்மை அறிந்தவர் சொல்லி நிகழ்த்துவரோ – தேம்பா:1 72/4

மேல்


நுண்மையின் (1)

நுண்மையின் உற்ற பாவம் நுதலி உள் தானே கண்ட – தேம்பா:30 78/2

மேல்


நுணங்கிய (1)

நொடி துதைந்த நுணங்கிய நோக்கு அறாது – தேம்பா:26 150/3

மேல்


நுணங்கு (1)

நூல் இயல் நுணங்கு கேள்வி நோக்கினார் முகத்தை நோக்கார் – தேம்பா:25 58/1

மேல்


நுணலை (2)

மீட்டு அரும் சூரல் வீச வீழ்ந்தன நுணலை மாரி – தேம்பா:14 30/1
வாட்டு அரும் துயர் கொள் நாட்டில் மல்கிய நுணலை ஈட்டம் – தேம்பா:14 30/4

மேல்


நுணி (2)

நூல் மலை மெலிதர நுணி உணர்வு இரவு ஆய் – தேம்பா:2 55/3
நுணி கொம்பினும் ஊக்கினர் நொந்து இறப்பார் அனைய ஊக்கம் – தேம்பா:9 27/1

மேல்


நுணுங்கிய (1)

நூல் கடல் துறையின் கேள்வி நுணுங்கிய புலமையோன் சொல் – தேம்பா:28 128/1

மேல்


நுதல் (15)

செல்லை ஒத்து அன்ன சிலை நுதல் பாய்தலும் அன்னான் – தேம்பா:3 29/3
சிலை முகந்து அவிர் நுதல் தேவி நீப்பி இன்பு – தேம்பா:3 45/3
நெறிவுற்று ஆர் நுதல் நிலத்தில் தாழ்ந்தனன் – தேம்பா:4 4/3
நூல் மறந்தனர் நுதல்_அரும் தீமை செய்தமையால் – தேம்பா:5 11/4
சொல்லும் கனி அம் சொலும் ஒள் நுதல் கொள் – தேம்பா:5 92/2
யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
ஒளி அமை பிறை நுதல் புருவத்து ஒண் சிலை – தேம்பா:9 100/1
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர – தேம்பா:10 106/2
இந்தை நேர் நுதல் தாழ்ந்து இறைஞ்சிட்ட பின் – தேம்பா:10 112/2
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
புரை உமிழ் துயர் நீத்து அற துணை பிரியா புவி நுதல் திலதமாய் வளர்ந்தான் – தேம்பா:20 67/4
நகை தக பிறை நுதல் நளின வாய் என – தேம்பா:28 50/3
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1

மேல்


நுதல்_அரும் (1)

நூல் மறந்தனர் நுதல்_அரும் தீமை செய்தமையால் – தேம்பா:5 11/4

மேல்


நுதல்கிலான் (1)

நூல் முகத்து உரை நலம் நுதல்கிலான் ஒளி – தேம்பா:29 33/1

மேல்


நுதல்கிற்பான் (1)

நோக்காது உள்ள தே அருள் நோக்கி நுதல்கிற்பான் – தேம்பா:4 52/4

மேல்


நுதல்கிற்பானேன் (1)

நோய் உகுப்ப உளத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப மணம் இப்போ நுதல்கிற்பானேன் – தேம்பா:5 35/4

மேல்


நுதல்வு (3)

நுண் என முறுவல் கோட்டி நுதல்வு அரும் கனி சொல் சொல்வாள் – தேம்பா:9 118/4
நோய் முதிர் உலகம் நீக்கல் நுதல்வு_அரும் இனிமை தானே – தேம்பா:26 110/4
நூல் முகத்து அரசர் இறைஞ்ச வந்து எங்கும் நுதல்வு_அரும் ஆண்மையில் ஆள்வான் – தேம்பா:31 87/3

மேல்


நுதல்வு_அரும் (2)

நோய் முதிர் உலகம் நீக்கல் நுதல்வு_அரும் இனிமை தானே – தேம்பா:26 110/4
நூல் முகத்து அரசர் இறைஞ்ச வந்து எங்கும் நுதல்வு_அரும் ஆண்மையில் ஆள்வான் – தேம்பா:31 87/3

மேல்


நுதலார் (1)

சிலை ஒத்தன நுதலார் மன சிறை ஒத்தன மதில்கள் – தேம்பா:2 68/1

மேல்


நுதலி (12)

நூலை ஆய்ந்து என நுதலி மூழ்குவான் – தேம்பா:4 8/4
நூல் திருந்திய முறை நுதலி ஆக்கிய – தேம்பா:6 28/2
நூல் அரும்ப வாய் அரும்பி சுருதி மது பொழியும் உரை நுதலி சொல்வான் – தேம்பா:8 6/4
நூல் நிலம் காட்சி மூத்தோன் நுதலி ஆங்கு உரைத்த சொல்லை – தேம்பா:12 95/1
நூல் முகத்து உயர் சீமையோன் உரைத்ததும் நுதலி
கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/3,4
நுழை இடை குளித்து அருள் நுதலி போயினார் – தேம்பா:26 20/4
நூல் முகத்து உரைத்தவை நுதலி தேற்று அரும் – தேம்பா:27 104/3
நோய் வளர் வண்ணம் நூல் வளர் உரையால் நுதலி நான் இயம்பிடல் தேற்றேன் – தேம்பா:28 91/4
நும்மையே உயிர் என்று ஆக நுதலி நும் நிழலில் வாழ்ந்த – தேம்பா:30 41/2
நுண்மையின் உற்ற பாவம் நுதலி உள் தானே கண்ட – தேம்பா:30 78/2
நோய் உமிழ் நீர் என நுதலி நொந்த தாய் – தேம்பா:30 102/2
நோய் முகத்து இறந்து அரிய தூது உரைப்ப நீ நுதலி
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/3,4

மேல்


நுதலிய (4)

நூல் மலி யோகத்து உணர்ந்தவை பொங்கி நுதலிய இவற்றொடு பலவும் – தேம்பா:6 43/3
நூல் நெறி வழங்கா வண்ணம் நுதலிய கருணை சால்பில் – தேம்பா:9 74/1
நூல் சபையாக கற்றோர் நுதலிய புகழின் மிக்கோர் – தேம்பா:19 6/2
நோய் முறை அடக்கல் ஆற்றா நுதலிய தவத்தின் மாட்சி – தேம்பா:26 95/2

மேல்


நுதலில் (1)

அனையள் கால் பினிற்று செந்நீர் அணி என நுதலில் பூசல் – தேம்பா:23 58/3

மேல்


நுதலின் (2)

நோய் பெறும் கருத்து அற நுதலின் தீது அதோ – தேம்பா:7 94/4
நோய் நிலை நிரையம் கொண்ட பல் பீழை நுதலின் உள் பனிப்பவே ஊழி – தேம்பா:28 86/1

மேல்


நுதலும் (2)

நோய் எழ பகை நுதலும் ஒன்னலர் – தேம்பா:1 21/3
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2

மேல்


நுதலொடு (1)

கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக – தேம்பா:15 165/3

மேல்


நுதி (1)

எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு இரும் புழை புண் போல் நோக – தேம்பா:26 107/2

மேல்


நுதியில் (1)

நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4

மேல்


நும் (7)

நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2
நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப நோய் செய் வினை செய்தேம் – தேம்பா:12 80/3
பார் முகம் தொழும் பிரான் பார்த்து நும் பகை – தேம்பா:16 28/2
நும் முகம் தரும் என நூறு நூறுமாய் – தேம்பா:16 30/2
மயல் கடல் கடந்த நும் மந்திரத்து அஞர் – தேம்பா:23 115/2
துஞ்சினரோ மற்று எவரும் தொழும் தேவர் நும் படை முன் – தேம்பா:29 70/1
நும்மையே உயிர் என்று ஆக நுதலி நும் நிழலில் வாழ்ந்த – தேம்பா:30 41/2

மேல்


நும்மை (2)

ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை
தூற்றிய பின்னர் வாழ்த்தி சொற்றுவீர் என்றார் அன்னார் – தேம்பா:15 53/3,4
மற்று அவர் உணர்கிலாமை மதித்தனன் எவர் நீர் நும்மை
பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/2,3

மேல்


நும்மையே (1)

நும்மையே உயிர் என்று ஆக நுதலி நும் நிழலில் வாழ்ந்த – தேம்பா:30 41/2

மேல்


நுமது (1)

திரு தகும் தேவர் என்று செயிர் தகும் நுமது காமத்து – தேம்பா:28 68/1

மேல்


நுமர் (1)

நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார் – தேம்பா:36 21/2

மேல்


நுமான் (1)

அற்று எலாம் பொறா நுமான் அதற்கு ஓர் ஞாபகம் – தேம்பா:27 102/3

மேல்


நுமை (1)

நாள் எழுந்த நுமை காண கடவேம் அந்தோ நாம் என்பார் – தேம்பா:30 16/4

மேல்


நுரை (13)

கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/3
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய – தேம்பா:20 66/2
பால் வழி நுரை அம் பைம் பூ பழித்த பொன் துகிலை போர்த்து – தேம்பா:20 97/3
நுரை கிடந்தன கள் நுண் மணல் ஆர்ந்தே – தேம்பா:21 16/4
அணி நிறத்த நுரை அம் துகில் ஆடை – தேம்பா:21 20/2
நுரை உயிர்ப்பு என விடா நுடங்கும் பூம் கொடி – தேம்பா:22 28/2
நோயின் மூழ்கினன் நுரை என கரைந்து ஒன்றும் நுவலான் – தேம்பா:26 76/4
பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின் – தேம்பா:30 8/3
நுரை போல் உயிர் பொங்க நுகர்ந்த அழற்கு – தேம்பா:30 33/3
நூல் வளர் கலனின் தூங்கி நுரை வளர் அருவி ஓட – தேம்பா:30 124/3
பால் நுரை தகுதியை பழித்த ஆடையும் – தேம்பா:32 64/1

மேல்


நுரைத்து (4)

ஒள் நுரைத்து எரி உமிழ்ந்து அவிர் இன மணி வரன்றி – தேம்பா:1 6/1
தெள் நுரைத்து எழும் திரை திரள் வயின்-தொறும் புகுந்து – தேம்பா:1 6/2
வள் நுரைத்து எதிர் வதிந்த எலாம் சாய்த்து அவை கொடு போய் – தேம்பா:1 6/3
தேன் நுரைத்து அலர் தொடை செறிந்த பூண்களும் – தேம்பா:32 64/2

மேல்


நுவல்வது (2)

நூல் முகத்து எழு மறை நுவல்வது ஆய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 44/4
நூல் இயன்று உளத்து அஞ்சா நுவல்வது ஆய பின் – தேம்பா:25 51/2

மேல்


நுவலான் (1)

நோயின் மூழ்கினன் நுரை என கரைந்து ஒன்றும் நுவலான் – தேம்பா:26 76/4

மேல்


நுவலிய (1)

உற்றவர் வான் மேல் உய்ப்பன தெய்வ ஓதிகள் நுவலிய வலித்தான் – தேம்பா:27 155/4

மேல்


நுவன்றது (1)

நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3

மேல்


நுவன்றவை (2)

நூல் முகத்து உரை ஏலியன் நுவன்றவை கேட்டு – தேம்பா:25 38/3
நூல் கடல் கேள்வி நல்லோன் நுவன்றவை கேட்டு கால் முன் – தேம்பா:25 69/3

மேல்


நுவன்று (4)

அடி அகல நாதன் நுவன்று தான் செய்த ஏவல் – தேம்பா:25 63/3
நூல் முகத்து உணர்த்தி என்ன நுவன்று இறை ஆசி தந்தான் – தேம்பா:27 16/3
நோய் முதிர் கருமம் யாதோ நுவன்று இவை பணியாய் என்றார் – தேம்பா:28 59/4
நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3

மேல்


நுழை (13)

விரை செயும் கொடியினான் நுழை பல் வேலை தேன் – தேம்பா:9 86/1
வாய் படா நுழை பளிங்கின் வாய் கதிர் – தேம்பா:10 95/1
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
மழை குலமிடத்து நுழை மின் மருள மல்கும் – தேம்பா:14 2/3
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
போய் புறம் அழித்து நுழை தருமன் எதிர் வந்து அசனி பொருவும் அயில் ஏந்தி நணுகின்றான் – தேம்பா:15 125/4
மழை நிகர்ந்த கணை கனை மலிந்த வசி வசி முனிந்த அயில் நுழை இடும் – தேம்பா:16 38/3
அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1
நூல் வழி புகழ் என நுழை அன்னார் புடை – தேம்பா:22 31/3
நுழை இடை குளித்து அருள் நுதலி போயினார் – தேம்பா:26 20/4
கனத்துளே நுழை மின்னின் கடிந்து உளத்து – தேம்பா:26 149/3
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க – தேம்பா:30 70/1
நோயே ஒக்க மருந்தினை ஒக்கும் நுழை
பேயே ஒக்க அரண் பிணைவு ஒக்கும் உயிர் – தேம்பா:36 45/2,3

மேல்


நுழைகின்ற (1)

நூலோர் இயக்கம் பேசார் நுண் மாண் நுழைகின்ற அறம் கொள் – தேம்பா:9 19/2

மேல்


நுழைந்த (5)

கனி நுழைந்த அமுதோடு உணும் காளமே – தேம்பா:26 173/1
நனி நுழைந்த நசை இனிது உண்ட பின் – தேம்பா:26 173/3
இனி நுழைந்த இடுக்கண் வருத்துமே – தேம்பா:26 173/4
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர் – தேம்பா:31 13/1
ஒளி பொருள் இன்பம் வெஃகிய வினையால் உயிர் கெட நுழைந்த தீது ஒழிப்ப – தேம்பா:31 91/1

மேல்


நுழைந்த-கால் (1)

நோவு அருள் முழை இவர் நுழைந்த-கால் அலர் – தேம்பா:10 87/3

மேல்


நுழைந்தான் (2)

அன்று எழுந்து எழுதும் வண்ணத்து அலர்ந்த கான் நுழைந்தான் சூசை – தேம்பா:4 27/4
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4

மேல்


நுழைந்து (11)

நோய் உகுப்ப உளத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப மணம் இப்போ நுதல்கிற்பானேன் – தேம்பா:5 35/4
அய்யத்தால் அகத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப அலைவான் ஏன் அழிவு_இல் கன்னி – தேம்பா:8 3/2
நொந்து நொந்து அழுத ஓதை நுழைந்து உயர் வானத்து உச்சி – தேம்பா:14 24/1
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4
கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/2
ஆழ் அக தகவினோர் நுழைந்து உள் ஆயினார் – தேம்பா:20 7/4
நோய் முகத்து விலங்கு உறையுள் நுழைந்து இறையோன் பிறப்பானோ – தேம்பா:23 75/4
துனி நுழைந்து துகைத்து உயிர் துய்த்து என – தேம்பா:26 173/2
நோயினால் இரங்கு உளம் நுழைந்து வெம் சின – தேம்பா:29 34/2
மை விளை கங்குல் நுழைந்து இருள் உலகில் மல்கினது அ நகர் அறியா – தேம்பா:36 108/3

மேல்


நுழைந்தே (1)

விருப்பு செய்து உள் நுழைந்தே வெம் தீ புகுத்தி கொன்றீர் – தேம்பா:10 47/3

மேல்


நுழைய (3)

புழல் ஆயின புண் நுழைய பொதுளும் – தேம்பா:5 63/3
தழை குலமிடத்து நுழைய சடுதி போனார் – தேம்பா:14 2/4
நடவி திரி மத அத்தியின் நடு மத்தகம் நுழைய
கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன் – தேம்பா:15 144/2,3

மேல்


நுழையா (2)

நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
சொல்லும் செல்லா கான் நுழையா தண் துளி தூற்றும் – தேம்பா:4 53/1

மேல்


நுழையும் (1)

பொன் கலத்து அரிட்டம் ஏந்தி பூத்த கா நுழையும் போழ்தில் – தேம்பா:20 36/1

மேல்


நுழைவார் (1)

மங்குல்-இடை மாலி என அங்கு நுழைவார் எனினும் – தேம்பா:5 152/1

மேல்


நுனி (6)

நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
நிசி முகந்து கரி நிறம் மலிந்த அவுணன் நிணம் அருந்த உரி விட நுனி
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/3,4
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/3
நூல் நலம் வான் பொருள் செய் நலம் இன்றியும் நுனி வேல் சூழ்ந்து நிலம் ஆளும் – தேம்பா:32 40/1

மேல்


நுனித்த (9)

நூல் நிலம் காட்சியால் நுனித்த கால் உணர் – தேம்பா:3 44/1
நோயு முன் எதிர்த்து தாங்க நுனித்த பீடு உடையார் யாரே – தேம்பா:14 117/4
நூல் நலம் குல நலம் நுனித்த போர் நலம் – தேம்பா:15 139/1
நோய் என அறுத்து ஒன்று என்னா நுனித்த அன்பு இயல்பின் பல் நாள் – தேம்பா:21 11/3
நூல் கலந்த வாய் நுனித்த தேன் என தகும் காமம் – தேம்பா:23 92/2
நோய் பதம் கண்டு ஆற்றானோ நுனித்த அன்பின் – தேம்பா:27 65/2
நூல் செய் புலம் மிக்கோன் நுனித்த அன்பின் நோன்று ஈன்ற – தேம்பா:29 50/3
நூல் நலமும் அவர் தொழுத நுனித்த ஒரு நாயகன்-தன் – தேம்பா:29 66/2
நோய் ஒக்கும் அவர்க்கு இன்பம் நுனித்த உயிர் மருந்து ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/1

மேல்


நுனித்து (3)

நோய் வினை செய்தனன் நுனித்து அ நாடர் தாம் – தேம்பா:14 77/2
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/2
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று – தேம்பா:27 41/3

மேல்


நுனிந்த (1)

நோய் ஒக்கும் கடை நுனிந்த நல் மருந்து ஒக்கும் இருளை – தேம்பா:27 23/2

மேல்


நுனை (1)

நோக்கில் தாக்கிய நுனை இன்பு இன்ன ஆய் – தேம்பா:4 12/3

மேல்