நீ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 201
நீக்க 14
நீக்கம் 1
நீக்கமே 1
நீக்கல் 2
நீக்கலால் 1
நீக்கலின் 1
நீக்கலே 1
நீக்கவும் 2
நீக்காது 1
நீக்கான் 1
நீக்கி 45
நீக்கிய 5
நீக்கியும் 1
நீக்கினர்-ஆல் 1
நீக்கினார் 1
நீக்கினான் 4
நீக்கினானே 1
நீக்கு 6
நீக்குகின்று 1
நீக்குதல் 1
நீக்குப 2
நீக்கும் 7
நீக்குவது 1
நீக்குவர் 1
நீக்குவாய் 1
நீக்குவார் 1
நீகம் 1
நீகமே 1
நீங்க 7
நீங்கலிர் 1
நீங்கள் 1
நீங்கா 12
நீங்காத 1
நீங்காதன 1
நீங்காது 3
நீங்காதேல் 1
நீங்கி 22
நீங்கிய 7
நீங்கியது 1
நீங்கியே 1
நீங்கில் 1
நீங்கிலர் 2
நீங்கின் 1
நீங்கின 1
நீங்கினர் 1
நீங்கினனே 1
நீங்கினார் 3
நீங்கினாள் 1
நீங்கினும் 1
நீங்கு 12
நீங்கு_அரும் 1
நீங்குப 1
நீங்கும் 4
நீங்கும்-ஆல் 1
நீங்குவாய் 1
நீங்குவார் 1
நீச 2
நீசர் 2
நீசருள் 1
நீசரை 1
நீசன் 1
நீட்ட 1
நீட்டல் 1
நீட்டவும் 1
நீட்டி 8
நீட்டிய 5
நீட்டியே 1
நீட்டினது 1
நீட்டினர் 1
நீட்டினாள் 1
நீட்டு 4
நீட்டும் 2
நீட 1
நீடலே 1
நீடிய 7
நீடில் 1
நீடினான் 1
நீடு 23
நீடுற 2
நீண்ட 14
நீண்டு 4
நீத்த 13
நீத்தம் 9
நீத்தமாய் 1
நீத்தமும் 1
நீத்தமே 1
நீத்தமொடு 1
நீத்தமோடு 1
நீத்தவர் 1
நீத்தனவே 1
நீத்தார் 1
நீத்தாரும் 1
நீத்தால் 1
நீத்தான் 1
நீத்து 44
நீத்தோன் 1
நீத 3
நீதமும் 1
நீதி 64
நீதி_கோல் 1
நீதியால் 1
நீதியான் 1
நீதியின் 1
நீதியும் 1
நீதியை 1
நீதியோன் 1
நீது 4
நீதே 1
நீந்தார் 3
நீந்தி 16
நீந்தினர் 1
நீந்தினரே 1
நீந்தினார் 1
நீந்து 2
நீந்தும் 2
நீப்பன் 1
நீப்பன 1
நீப்பி 1
நீப்பு 1
நீபகன் 2
நீமம் 1
நீய் 12
நீயும் 6
நீயே 22
நீயோ 3
நீர் 270
நீர்-இடை 2
நீர்_மலர் 1
நீர்க்கு 1
நீர்த்த 6
நீர்த்ததே 2
நீர்த்தலின் 1
நீர்த்தலும் 2
நீர்த்தன 2
நீர்த்தனன் 1
நீர்த்து 6
நீர்ப்ப 1
நீர்மையார் 2
நீர்மையால் 9
நீர்மையான் 1
நீர்மையில் 1
நீர்மையின் 2
நீர்மையினான் 2
நீர்மையும் 1
நீர்மையே 1
நீர்மையோ 2
நீர்மையோடு 1
நீர 3
நீரமும் 1
நீரர் 1
நீரவர் 1
நீராட்டி 1
நீராடல் 1
நீராடி 1
நீரார் 16
நீரால் 2
நீரான் 6
நீரிய 6
நீரியது 1
நீரில் 6
நீரின் 1
நீரின்-பால் 2
நீரினார் 1
நீரினால் 1
நீருடன் 1
நீரும் 5
நீருள் 1
நீரை 3
நீரொடு 3
நீரொடும் 1
நீரோ 1
நீரோடும் 1
நீல் 23
நீல 6
நீலம் 3
நீலமும் 2
நீவி 6
நீவிர் 2
நீவினாள் 1
நீவீர் 1
நீவுதற்கு 1
நீவுதும் 1
நீவும் 1
நீவுவரே 1
நீழ் 2
நீழ்த்த 1
நீழல் 7
நீழலில் 1
நீழலும் 1
நீழலோடு 1
நீள் 83
நீள்வதும் 1
நீள 3
நீளவும் 1
நீளும் 1
நீற 2
நீறிடவும் 1
நீறு 5
நீறும் 2
நீனிவை 1

நீ (201)

நீ அடா எதிர் நிற்பதோ மதம் பொழி கரி மேல் – தேம்பா:3 27/1
வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
முன் நாள் இனிதின் நீ உரைத்த முறையால் பகைத்த வெறி தலையை – தேம்பா:5 19/1
எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/4
வெறியை தவிர்த்த வயம் கொடு நீ வினை தீர்த்து உதிப்ப தடை என்னோ – தேம்பா:5 21/4
சென்னி தார் என்று அணிந்து இலங்க சிறுவனாய் நீ அழுது உணும்-கால் – தேம்பா:5 22/2
நீ உகுத்த வணக்கம் என் நினைவு ஓங்கி மூ வயது நிகழா முன்னர் – தேம்பா:5 35/1
இருப்ப நான் உணர்-கால் ஆம் என நீ அருள் புரிந்தாய் அன்றோ ஐயா – தேம்பா:5 35/3
துன்னும் உயிரும் தொடர் காவலன் நீ
என்னும் பொழுது என் இறை நின்னை அலால் – தேம்பா:5 59/2,3
நீ தூது நடந்த இது நேர் பயனோ – தேம்பா:5 61/4
நீ ஆவிய நீர்மையின் நேர் துணைவன் – தேம்பா:5 68/1
நிலையே நெறியே எழ நீ அறைவேன் – தேம்பா:5 69/4
நீ செய் சிறை நேர் பொறி காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 70/4
நீ ஒக்கும் நிலைக்கு உரி நீர்மையினான் – தேம்பா:5 72/4
அற ஆலயம் ஆய அணங்கினை நீ
பெற ஆவிய பெற்றி அதே பெறுவாய் – தேம்பா:5 109/3,4
திசை உற்ற காவலன் நீ சேர்ந்து அதனை காக்குதி என்று – தேம்பா:6 15/3
நிற கடல் நீயே நிகர் கடந்து உலகின் நிலையும் நீ உயிரும் நீ நிலை நான் – தேம்பா:6 34/3
நிற கடல் நீயே நிகர் கடந்து உலகின் நிலையும் நீ உயிரும் நீ நிலை நான் – தேம்பா:6 34/3
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
களி சிறை ஆக நீ வரும் வழியே கண்டு அதை அடைவது பாலோ – தேம்பா:6 41/4
மெய்யும் உயிரும் நீ என்றான் விளங்கு ஈர் அற கண்ணாடியினான் – தேம்பா:6 55/4
தாயும் நீயே தந்தையும் நீ தாவும் நசை நாட்டு இயம் நீயே – தேம்பா:6 56/1
தோயும் அலை நீ ஆகி உனை துறவாது அணுகல் செய் துறவோ – தேம்பா:6 56/3
பகல் பெறு கன்னியாய் நீ பழுது இலா சிறுவன் ஈனல் – தேம்பா:7 14/3
நேயம் ஆம் பிரீத்து சாந்து நிழன்ற தண் கவிகை கீழ் நீ
தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும் – தேம்பா:7 16/1,2
இலக்கம் ஆக நேமி மீதில் இனிது எழும் பதங்கன் நீ
உலக்கம் ஆக வீதி தீதர் ஒழுகல் இன்றி உண்ட தோம் – தேம்பா:7 34/1,2
மின்னலை அகலுது இவளை மேவி நீ
துன்னு அலைவு அகற்றுதி என்று துஞ்சினான் – தேம்பா:7 92/3,4
பேர் ஆழி கடக்கவும் நீ தொழும்பன் எனை துணை கொண்டாய் பெயரா செல்வோய் – தேம்பா:8 8/4
கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2
துன்புற செய்த தோம் துடைத்து ஆசி நீ
அன்புற சொல்லினால் அல்லது உன் அடி – தேம்பா:8 29/1,2
அ கடன் தவறு இலா திருத்தல் ஆக நீ
நிக்கு அடல் மதலை ஆம் நிமலன் போற்றுவாய் – தேம்பா:8 41/3,4
வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/1,2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/2,3
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/3
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ – தேம்பா:8 75/3
நீ இறையோன் எழும் ஆசனம் நீ நெறி வேதம் வழா நெறி நீ
நீய் முகிழாத நறா மலர் நீ நிறை நூல் நிகரா உரு நீ – தேம்பா:8 75/3,4
நீய் முகிழாத நறா மலர் நீ நிறை நூல் நிகரா உரு நீ – தேம்பா:8 75/4
நீய் முகிழாத நறா மலர் நீ நிறை நூல் நிகரா உரு நீ – தேம்பா:8 75/4
இன்ன தன்மையினாட்கு இவண் நீ துணை – தேம்பா:8 90/1
தேன் அகத்து உற்ற அருள் சீர்மையான் நீ பொறுத்து – தேம்பா:9 11/3
தாயும் நீ தலைவி நீ தாழ்வு இலா தயவு எலாம் – தேம்பா:9 12/1
தாயும் நீ தலைவி நீ தாழ்வு இலா தயவு எலாம் – தேம்பா:9 12/1
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
தேயும் நீ கருணை ஆம் சேயொடு அன்பு அலையினுள் – தேம்பா:9 12/3
தோயும் நீ எனையும் நீ ஆள் எனா தொழுது உளான் – தேம்பா:9 12/4
தோயும் நீ எனையும் நீ ஆள் எனா தொழுது உளான் – தேம்பா:9 12/4
செம் தாள் நோக பணி நீ செய்யாது அடியேன் முடிப்ப – தேம்பா:9 15/3
இன்பால் வான் ஏத்து இவளை நீ ஏற்றுதல் நன்று அன்றோ – தேம்பா:9 29/1
நீ ஏவியதே நான் மேவிய நீதி என தொழுதே – தேம்பா:9 30/2
அற்றம் தேடேன் தேடுவன் நீ செய் அருள் என்றான் – தேம்பா:9 68/4
வான் நிகர் பொன் திண் தேரும் வறுமையர்க்கு இல்லாமையின் நீ
கான் நிகர் முள் தடத்து ஏக காண்டல் உளம் பொறுப்பு அரிதே – தேம்பா:10 11/3,4
பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன் – தேம்பா:10 49/1
எண்ணேன் இதற்கே இனம் செய்து இருந்தாய் நீ என்று ஒடித்தாள் – தேம்பா:10 49/4
மீய் விழைந்த நலம் மிடைந்து ஊட்டி நீ
தீய் விழைந்த செயிர் செகுப்பாய் என்றாள் – தேம்பா:10 118/3,4
வான் தோய் நயங்கள் பயந்தோய் நீ மண் தோய் துயர் நீத்து அளித்தோய் நீ – தேம்பா:10 139/1
வான் தோய் நயங்கள் பயந்தோய் நீ மண் தோய் துயர் நீத்து அளித்தோய் நீ
தேன் தோய் இன்பத்து அமைந்தோய் நீ சேண் மேல் புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 139/1,2
தேன் தோய் இன்பத்து அமைந்தோய் நீ சேண் மேல் புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 139/2
தேன் தோய் இன்பத்து அமைந்தோய் நீ சேண் மேல் புகழப்படுவோய் நீ
நான் தோய் உணர்வின் உயர்ந்தோய் நீ நரன் என்று ஆக அவதரித்தே – தேம்பா:10 139/2,3
நான் தோய் உணர்வின் உயர்ந்தோய் நீ நரன் என்று ஆக அவதரித்தே – தேம்பா:10 139/3
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ
நா வீற்றிருந்த புகழ் மிக்க நணுகா காட்சிக்கு இறையோய் நீ – தேம்பா:10 140/1,2
நா வீற்றிருந்த புகழ் மிக்க நணுகா காட்சிக்கு இறையோய் நீ
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/2,3
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ
ஆ வீற்றிராயோ என் இதயத்து அதற்கே உறுதி புரியாயோ – தேம்பா:10 140/3,4
நூல் வாய் புகழ் மேல் உயர்ந்தோய் நீ நோய் வாய் மருந்தின் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 141/1
நூல் வாய் புகழ் மேல் உயர்ந்தோய் நீ நோய் வாய் மருந்தின் கனிவோய் நீ
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/1,2
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/2,3
நீர் பாய் உலகிற்கு உயிரோய் நீ நிமிர் வீட்டு உலகிற்கு உயிரோய் நீய் – தேம்பா:10 142/1
சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/2
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
தேறும் தயையின் முனிவோய் நீ சினத்திற்கு அருள் செய் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 143/1
தேறும் தயையின் முனிவோய் நீ சினத்திற்கு அருள் செய் கனிவோய் நீ
கூறும் கலை அற்று உணர்வோய் நீ கூறும் தொனி அற்று உரைப்போய் நீ – தேம்பா:10 143/1,2
கூறும் கலை அற்று உணர்வோய் நீ கூறும் தொனி அற்று உரைப்போய் நீ – தேம்பா:10 143/2
கூறும் கலை அற்று உணர்வோய் நீ கூறும் தொனி அற்று உரைப்போய் நீ
மாறும் பொருள் யாவிலும் நின்றே மாறா நிலை கொள் மரபோய் நீ – தேம்பா:10 143/2,3
மாறும் பொருள் யாவிலும் நின்றே மாறா நிலை கொள் மரபோய் நீ
ஈறும் தவிர்ந்த உன் புகழ் கடல் ஆழ்ந்த எனக்கே கரை காட்ட அருளாயோ – தேம்பா:10 143/3,4
தெளி நாக்கொடு நீர் புனல் புகழ தினமே புகழப்படுவோய் நீ
அளி நாக்கொடு நான் உனை புகழ அறியா மூகை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 144/3,4
என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ – தேம்பா:10 145/1
என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ
முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ – தேம்பா:10 145/1,2
முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ – தேம்பா:10 145/2
முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ
குன்றும் தன்மைத்து உரை பின்ற குணியா அருள் செய்தாய் அதற்கே – தேம்பா:10 145/2,3
உடற்றி நீ ஒருவாது அருள் ஓர்ந்து கேள் – தேம்பா:11 19/2
உந்து ஆகுப நீ உலகு ஓர் மகனாய் – தேம்பா:11 60/3
விண்ணோர் தொழும் ஓர் தனி வேந்து என நீ
புண் நோக உடல் துயர் பூத்திடவோ – தேம்பா:11 62/2,3
நெடு மூ உலகு ஆக்கிய நீ எனினும் – தேம்பா:11 68/1
ஊன் வயிறு ஆர் வேல் வேந்தன் இளவல் கோறல் உள்ளினன் நீ
தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/3,4
எனை வேண்டி மைந்தன் என எய்திய நீ அன்றே – தேம்பா:14 88/4
முள் வழியே ஈங்கு இடருள் மூழ்கி அழும் நீ அன்றே – தேம்பா:14 89/4
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் நீ அன்றோ – தேம்பா:14 90/3
தூமமே மல்க பொங்கி தூதின் நீ நகைத்த தெய்வ – தேம்பா:15 89/2
இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர் – தேம்பா:18 42/1
நெஞ்சிலே அருள் நேரிய எந்தை நீ
எஞ்சியே மறை காட்டிட எய்தினாய் – தேம்பா:18 50/3,4
ஒளிபட்டு ஒள் பளிங்கு ஒத்து இழிவு இன்றி நீ
களி பட்டு ஏற்றிய தேவன் செய் காட்சியால் – தேம்பா:20 90/1,2
என் அலால் பிறர்கள் யார்க்கும் இறைவன் நீ உலகம் காக்க – தேம்பா:20 98/3
வீடு உற வேண்டில் நீ விதித்த நூல் அலால் – தேம்பா:20 123/1
ஆய்ந்து ஆய்ந்து எல்லாம் நீ அறியாது ஒன்று அறைவேனோ – தேம்பா:23 24/1
நீ மலி நின் வஞ்சனை நிகழ்த்தல் நலது என்றான் – தேம்பா:23 45/4
இற்றை நீ செய்த போதே எமது பேர் இனத்து கோன் நான் – தேம்பா:23 68/1
மற்றை நீ தலைவன் ஆகி வாழி சத்தனாசே வஞ்சத்து – தேம்பா:23 68/2
ஒற்றை நீர் உடையன் நீ என்று ஒற்றை கொம்பு அளித்தேன் என்ன – தேம்பா:23 68/3
அம் கை அங்கனை பழகின் நீ அகலினும் அரிது உன் – தேம்பா:23 91/3
வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1
ஒற்றை ஆழியின் நீ ஆளுவாய் என்ன உரைத்தனன் சடக்கலி மாதோ – தேம்பா:23 112/4
முந்தை நீ உள மூ_உலகிற்கு எலாம் – தேம்பா:24 63/2
தந்தை நீ தனி கன்னி தனயன் நீ – தேம்பா:24 63/3
தந்தை நீ தனி கன்னி தனயன் நீ
எந்தை நீ எனை என்றனையோ என்றான் – தேம்பா:24 63/3,4
எந்தை நீ எனை என்றனையோ என்றான் – தேம்பா:24 63/4
எந்தை நீ தவத்து ஏந்திய வில்லினால் – தேம்பா:24 67/1
எண்_இலா இளைஞனாய் இசைத்தி நீ என – தேம்பா:25 41/2
ஆயினும் அவனை நீ காண்டு இலாமையால் – தேம்பா:25 49/1
நீதி நீ அறிதி அன்றே நினக்கு யான் உரைப்பது என்னோ – தேம்பா:25 66/2
ஏதின் நீ இறைஞ்சும் வேதத்து இவை எலாம் புரிந்த நாதன் – தேம்பா:25 66/3
தீதின் நீ உயிர் ஈறு ஆக தேடுகின்றவனே அன்றோ – தேம்பா:25 66/4
உள் புலன் தெளிந்து அன்னானை ஒருங்கு நீ தொழுதி பின்னர் – தேம்பா:25 68/3
மணி வருந்து உரு மைந்தன் இறங்கி நீ
பிணி வருந்து உயிர் பேணிய பெற்றியே – தேம்பா:25 93/2,3
துளி விள்ளா முகை தேம் தொடை ஆக நீ
அளி விள்ளாது அணிந்து அ மகர் யாவரும் – தேம்பா:25 95/2,3
எண்ணின் மேல் எழும் சூட்சி இயற்றி நீ
விண்ணின் மேல் எழும் வீடு இட வந்து உனை – தேம்பா:25 96/1,2
சொரிந்த தன்மை வர தொகை ஈக நீ
விரிந்த நீள் நெறி வந்து எனை மேவினாய் – தேம்பா:26 35/3,4
வாய்ந்த மாதருள் ஆசி மலிந்த நீ
ஆய்ந்த வாய்மை கடந்து அரிது ஆசியுள் – தேம்பா:26 36/2,3
தோய்ந்த நீ அணி சூல் கனி தானுமே – தேம்பா:26 36/4
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 96/1
சொல்லும் தன்மை அன்றேல் அருள் சூழ்ந்து நீ
வெல்லும் தன்மையை யார் ஐ விளம்புவார் – தேம்பா:26 178/3,4
மன்ன நீ செயும் வல் அருள் ஆண்மையே – தேம்பா:26 179/4
அடு வினை கொடு நீ அருள் ஆற்றுவாய் – தேம்பா:26 180/4
அலகு யாவும் அகன்று அருள் ஆற்ற நீ
விலகி யாவும் விளங்கிய வெம் சுடர் – தேம்பா:26 182/2,3
பொருள் இழந்தே மகன் இழந்தே புலம்ப நீ கண் – தேம்பா:27 62/1
திரு கொடு புகழ் நீ எய்த செலுத்தினான் என்னை நாதன் – தேம்பா:27 74/4
இடித்து இடித்து அழற்க நீ விதி அடா என – தேம்பா:27 103/3
மாழ் வினை இயற்ற நீ வகுத்த அக்கர – தேம்பா:27 106/2
நீ அளித்த கை கொடு நீசரை குரங்கினேன் – தேம்பா:27 134/4
கோவில் வீற்றிருந்த நீ கோது கொள் எனை கொள – தேம்பா:27 135/1
உற்ற நூல் உறும் முன் நீ அஃது உணர்ந்து உனக்கு எளிது என்றாயோ – தேம்பா:28 9/4
வகை வழி அறிதி நீ அறிந்தும் மாழ்கல் ஏன் – தேம்பா:28 38/4
நஞ்சு அமிழ்து என்று நீ நக்கினால் இமிழ் – தேம்பா:28 40/1
கொந்து என எரிந்த தீ தூண்டி கொண்டு நீ
அந்து இல நசைக்கு அறல் ஈட்டல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 42/3,4
வேல் வளர் சமரில் நீ நோக்கல் வேண்டு இலா – தேம்பா:28 46/2
என் நெறி வழாமை செல்லும் என்னில் நீ சால்போ என்றாள் – தேம்பா:29 6/2
கொய்த ஓர் உதவி நீ குணித்து செய்கு இலால் – தேம்பா:29 28/3
நீங்கிய தன்மைத்து என்னை நீ அழுது அயர்வாய் என்றான் – தேம்பா:29 42/4
உன் நெறி போதி எம் தாய் உவப்ப நீ செய்வேன் என்ன – தேம்பா:29 48/3
ஈங்கு நீ உரைமோ உணர்ந்தது என்றாற்கு இளையோன் மற்று – தேம்பா:29 53/1
ஆற்று நீர் அலையின் நீ அலந்தை நீர் எலாம் – தேம்பா:29 60/1
காதை உள்கொண்டு நீ கலங்கல் நீர்மையோ – தேம்பா:29 92/4
கூ நக இழிவு அதோ கூறு நீ என்றான் – தேம்பா:29 95/4
அணங்கிய நெஞ்சில் சீற்றம் அழன்று உனை புடைத்த-கால் நீ
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து – தேம்பா:29 116/2,3
நாடலே அரும் தவ நலத்தை கண்டு நீ
நீடலே புகழ்வது நீர்மையோ இனிது – தேம்பா:29 122/1,2
இன் நிழல் இயற்றி நீ இனிதில் வாழ்க என்றான் – தேம்பா:29 123/4
கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2
நீ உமிழ் நீர் உக நிலைமை யாது என்றாள் – தேம்பா:30 102/4
நிரை கொன்ற மன் உயிர்கள் நீ அளிப்ப இறப்பான் ஏன் – தேம்பா:30 115/3
கூடும் ஓர் இணை அற்று இலங்கும் நீ ஐயா கூ இல் வாடு இல மலர் அல்லால் – தேம்பா:30 141/3
ஆடிய பூவோ வாடு இல மலர் எங்கு ஆவது என்று அறைதி நீ என்றாள் – தேம்பா:30 142/2
தாயும் நீ சேயும் நீ தவறி நாம் செயும் – தேம்பா:31 21/1
தாயும் நீ சேயும் நீ தவறி நாம் செயும் – தேம்பா:31 21/1
தீயும் நீ பொறுப்பவன் சிறுவ எம் விழி – தேம்பா:31 21/2
போயும் நீ அறா துயர் புகுத்தினாய் என்பார் – தேம்பா:31 21/4
மருள் நான் அஞர் மா கடலில் வருந்த கரையேற்றிட நீ
அருள் நாடி அகன்று உறைகின்ற அகமே அருளாய்-கொல்லோ – தேம்பா:31 24/2,3
மனம் ஒத்து உயர் மா மலையே நீ தலையில் அணி – தேம்பா:31 42/1
அன்ன சிறை நீ அலர் தாமரை நான் – தேம்பா:31 51/1
உருமத்து அழலும் தழல் ஒப்பு அற நீ
மருமத்து அழலும் வதை செய்தொடு இதோ – தேம்பா:31 54/2,3
எனையனோ என சாற்றுதி நீ என்றாள் – தேம்பா:31 63/4
கான் முகத்து அலர்ந்த மது மலர் வடிவோய் களிப்ப நீ உரைத்தவை நாம் ஓர்ந்து – தேம்பா:31 87/1
எ திறத்து உரிய குலத்தன் நீ என்றார் இளவலும் மறைவுற சொன்னான் – தேம்பா:31 92/4
இற்றை நாம் நுகர நீ இரங்கு இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:31 97/3
என்னை சேர்ந்த நீ இயலும் இல் இல்லன் ஆயினையோ – தேம்பா:32 18/2
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1
பூ முற்றும் பெயர்ப்பது அரும் பொருள் உனக்கோ ஆயினும் நீ புகழ்ந்த நாடர் – தேம்பா:32 31/2
பொன்றனன் என நீ பொன்று பொன்று இலா வெற்றி கொள்வாய் – தேம்பா:32 38/2
வென்றி செய்வான் எமக்கு நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 48/4
வேய்ந்து உண தான் ஊண் இரந்த நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 49/4
நெஞ்சு அருள் கொண்டு ஈங்கு இறக்கும் நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 50/4
என் இனம் புரக்கும் நீ இயம்பு என்றான் அரோ – தேம்பா:32 70/4
என்னை பற்றி நீ இறந்து உலகு அளிப்ப மற்று உமர் தாம் – தேம்பா:32 106/1
பின்னை பற்றி நீ தருக என பெரும் தவன் தொழுதான் – தேம்பா:32 106/4
ஆயினும் அரிதின் நீ வளர்த்த ஆண்டகை – தேம்பா:34 9/1
ஓயினும் நீ செய்வது ஓம்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:34 9/4
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4
எந்தை என்றனை நீ உந்தைக்கு இரங்கி நல் ஆசி தேவ – தேம்பா:34 16/2
அ காலம் காண் மறைவில் ஆங்கு உரைத்த நாதனை நீ
இ காலம் காட்டினையே ஏந்தினையே வளர்த்தனையே – தேம்பா:34 38/2,3
இன்று நீ உலகம் கூச இ துயர் படவோ அஞ்சி – தேம்பா:35 53/1
பொன்று நீ மரத்தில் செந்நீர் புணரி ஆழ்ந்திடவோ வீட்டை – தேம்பா:35 53/3
நோய் முகத்து இறந்து அரிய தூது உரைப்ப நீ நுதலி – தேம்பா:35 70/3
சேய்-அது மொழி கேட்டு இது நீ செத்து அடைந்த – தேம்பா:35 85/2
புல்லின் யாவரும் போற்றுதி நீ எனா – தேம்பா:36 5/3
வழி வரும் சுதன் நீ மணும் வானமும் – தேம்பா:36 10/3
கோன் அளித்த முடி குடம் சூடி நீ
வான் அளித்த வளம் கொடு வாழ வில் – தேம்பா:36 11/2,3
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3
தன்-பால் இருந்து நீ தந்த தேன் துளிக்கும் பூம் கொடியின் – தேம்பா:36 23/2
மேவி நின்றவர்க்கு வேண்டுவ வெறுப்ப விரும்பி நீ அளிக்கும் ஏழ் வரங்கள் – தேம்பா:36 32/3
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின் – தேம்பா:36 39/3
தேன் பயில் மதுரத்து இனிதின் நீ வளர்த்த திருமகன் அளித்த மன் உயிர்கட்கு – தேம்பா:36 40/1
திரை கொன்ற நயம் கொள் இ உலகிலும் நீ செப்பும் உரை மறுக்கு இலாது என்றும் – தேம்பா:36 41/2
நிரை கொன்ற நசை கொள் மன் உயிர்க்கு இரங்கி நீ எனை கேட்பவை அளிப்பேன் – தேம்பா:36 41/3
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை – தேம்பா:36 81/3

மேல்


நீக்க (14)

பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க
எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள் – தேம்பா:5 4/1,2
சேய் ஆக மனு_குலத்தில் சேர்ந்து உதித்து வையகத்தார் சிதைவை நீக்க
தாயாக வளர் கன்னி தாய் வயிற்றில் பழம் பழி சேர் தவறு இல்லாது – தேம்பா:5 27/1,2
ஆழ் திரை விரைவின் நீக்க ஆதவன் கதித்து தூண்டும் – தேம்பா:7 20/2
நாயகன் மருளை நீக்க நான் என ஆயினானே – தேம்பா:7 23/4
மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க
நகை எலாம் பழித்து தண்மை நல்கிய வறுமை தேர்ந்தான் – தேம்பா:9 120/3,4
செல் செயும் சாபம் நீக்க செம்_சுடர் சாபம் சேர் கால் – தேம்பா:10 1/1
அல் செயும் சாபம் நீக்க ஆண்டகை மகரம் சேர்ந்து உள் – தேம்பா:10 1/3
முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல் – தேம்பா:10 8/3
அலை புறம் கொண்ட ஞாலத்து அடர் இருள் நீக்க யாக்கை – தேம்பா:13 23/1
சுட்ட நோய் ஆறின் ஆறா துகள் தரும் தருக்கு நீக்க
விட்ட நோய் போதா வேகத்து இவன் சுழல் சூரல் தன்னால் – தேம்பா:14 34/1,2
தேன் ஓர் இசை தளிர்ப்ப தாமும் பாடி செயிர் நீக்க
ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/3,4
மை மழை ஆக பேய்கள் வளர்த்த தீ மருளும் நீக்க
அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/3,4
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க
தொக்கு அளவு அகன்ற சீர் கொள் சுடர் உலகு உரிமை அங்கண் – தேம்பா:28 71/1,2
கேட்டலும் இரங்கி அன்னார் கிளந்தவை மறுத்து நீக்க
வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/1,2

மேல்


நீக்கம் (1)

நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு – தேம்பா:26 70/3

மேல்


நீக்கமே (1)

நீக்கமே மண துணைவியா நெடும் பொறை மகனா – தேம்பா:26 69/3

மேல்


நீக்கல் (2)

ஒருங்கு எலாம் நீக்கல் ஓர் நாள் உறுதியே பகைத்து சூழ் தன் – தேம்பா:4 34/1
நோய் முதிர் உலகம் நீக்கல் நுதல்வு_அரும் இனிமை தானே – தேம்பா:26 110/4

மேல்


நீக்கலால் (1)

நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால்
சூரியன் நவி என தோன்றல் தோன்றினான் – தேம்பா:13 11/3,4

மேல்


நீக்கலின் (1)

ஏர் கெழு மணி வளர் எசித்து நீக்கலின்
கார் கெழு குவட்டு வான் கலந்த இ வரை – தேம்பா:18 11/1,2

மேல்


நீக்கலே (1)

மன்றலோடு இயைந்த மா மரியும் நீக்கலே
பொன்றலோடு உலைக்கினும் பொலி திரு உளத்து – தேம்பா:34 12/2,3

மேல்


நீக்கவும் (2)

நின்றனன் விழித்தான் ஐயம் நீக்கவும் அருகு நண்ணி – தேம்பா:7 66/2
நீது அளித்து எரிந்த நின் வெகுளி நீக்கவும்
ஏது அளித்து இயற்றுவேன் என் பிதா என்றான் – தேம்பா:35 18/3,4

மேல்


நீக்காது (1)

நீக்காது உனை நேடிய எம் தொடர்பை – தேம்பா:30 31/2

மேல்


நீக்கான் (1)

நூல் வரு மறையின் சால்பும் நோக்கினன் மருளும் நீக்கான் – தேம்பா:29 82/4

மேல்


நீக்கி (45)

எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி
துஞ்சு இலா நதி தொடர்ந்து அகல் கரும் கடல் நோக்கல் – தேம்பா:1 8/2,3
ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர் – தேம்பா:3 59/2
நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/4
வவ்வு அரும் குணத்து அவனி கொள் மடி வினை நீக்கி
செ அரும் குணத்து இறையவன் சென்று அதை தீர்ப்ப – தேம்பா:5 1/2,3
அறைவார் அறை நீக்கி அரும் தவன் ஆங்கு – தேம்பா:5 102/1
நின்று அரும் துணை பெறா நீக்கி கான்-இடை – தேம்பா:7 89/3
உள் புலனால் அறிவு அமைந்து உள் உருக்குகின்ற துயர் நீக்கி உவகை எய்த – தேம்பா:8 2/2
இருள் பரந்த ஐயமொடு துயரும் நீக்கி இன்பு அலையில் மூழ்கிய ஒண் தவத்தின் மிக்கோன் – தேம்பா:8 44/1
தூய் மணி பெயர் பெற்று அஃகா துளங்கு உடு புறத்து நீக்கி
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/1,2
கொல் செயும் சாபம் நீக்கி கூ எலாம் உறவு ஆய் பாவத்து – தேம்பா:10 1/2
எல் செயும் கன்னி நீக்கி இளவலாய் உதித்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:10 1/4
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
மாகம் மேவு மாடம் நீக்கி மாடு மேவு உழைக்கு உறைந்து – தேம்பா:11 14/2
ஆகம் மாடை வேந்தர் நீக்கி ஆயரை தெரிந்தது என்று – தேம்பா:11 14/3
சென்னி வீழ் துளி ஆதி சூழ்ந்த யாவும் திளைப்ப தந்தனன் நான் ஆய் என்னை நீக்கி
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/3,4
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/2,3
நீழ்த்த மாண்பு இவர் நிழல் அடி வணங்கு இலார் நீக்கி
வாழ்த்த மாண்பு இலர் வருந்தி உள் வாடுவ போன்றே – தேம்பா:12 49/3,4
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
துஞ்சிய நிலத்தில் உயிர் தோன்றி வினை நீக்கி
எஞ்சிய நலம் தருவை என்று அறிவர் யாரே – தேம்பா:14 10/2,3
ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி
திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/2,3
போற்றிய தேவர் நீக்கி புதுப்பட ஒருவன் போற்ற – தேம்பா:15 53/1
மயில் இனம் நடம் ஆடும் மது வழி வழி நீக்கி
அயில் என அழல் வீசும் அருஞ்சுர நெறி போனார் – தேம்பா:19 3/3,4
கோள் அரி நடப்பதே போல் கோன்மையும் நகரும் நீக்கி
வாள் அரிது இடையில் பூட்டி வந்து இவண் தனித்து சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 31/3,4
நிழன்ற சோலை எசித்தினை நீக்கி வந்து – தேம்பா:23 32/1
மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி
தொக்கன பிணங்கள் அஞ்ச தொகை_இல இடி போல் ஆர்த்து – தேம்பா:23 54/2,3
இ வினை அனைத்தும் நீக்கி இரங்கு இலான்-கொல்லோ என்ன – தேம்பா:24 8/2
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1
பொய் அடங்கிய ஐம்பொறி நீக்கி வான் – தேம்பா:26 146/3
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/2,3
தொக்கு அது நீக்கி தன் வயத்து ஆதல் சொல்லிய ஆறினுள் முதற்றே – தேம்பா:27 158/4
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி
நிந்தை இற்று இனிய தூய் நல் நெறி உற துணிதி என்றான் – தேம்பா:28 18/3,4
தாழ்வரும் புரைகள் நீக்கி தகவு உறீஇ புகழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:29 2/4
எள்ளிய அவத்தின் நீங்க இறைஞ்சிய தேவர் நீக்கி
உள்ளிய நவ நூல் எண்ணி ஒழுகலோ உறுதி என்றாள் – தேம்பா:29 4/3,4
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி
நோய் நிற கருத்தில் யாரும் நூதனம் அணுகினாரே – தேம்பா:29 39/3,4
தொல் நெறி வாமன் நீக்கி சூசை ஆங்கு உணர்த்தும் ஓதி – தேம்பா:29 48/1
அடல் கடிந்து இளைத்த நின் ஆக்கை நீக்கி இ – தேம்பா:34 11/3
திரு வரும் ஆக்கை நீக்கி தெள் உயிர் போயிற்று அம்மா – தேம்பா:34 19/4
இயல் நலம் தவிர்ந்த மெய் போர்த்திடும் கலை நீக்கி நீங்கா – தேம்பா:35 42/3
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான் – தேம்பா:35 50/2
தீயொடு தீந்த தளிர் உடல் நீக்கி சென்று தூது உரைத்தனை என்னா – தேம்பா:36 39/2
நீக்கி இன்ப நிழல் கொடியால் பரிவான் – தேம்பா:36 46/4
நஞ்சு இட்டு எஞ்சா வஞ்சனை நல்கும் வினை நீக்கி
எஞ்சி துஞ்சாது என் உயிர் காத்தான் இவன் என்னா – தேம்பா:36 79/1,2

மேல்


நீக்கிய (5)

உலகம் மூன்றினும் உவமை நீக்கிய
இலயை மூன்றினும் இழிவு இல் கன்னியாய் – தேம்பா:10 94/1,2
பருவத்து இருள் நீக்கிய பானு இது என – தேம்பா:11 77/3
நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3
நீக்கிய நிலையின் ஆங்கு எவரும் நீர்த்து எழ – தேம்பா:27 56/2
கலித்தன இடை-தொறும் உவமை நீக்கிய களிப்பொடு வனப்பு எழு வனம் அது ஆக்கமே – தேம்பா:30 90/4

மேல்


நீக்கியும் (1)

என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1

மேல்


நீக்கினர்-ஆல் (1)

நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4

மேல்


நீக்கினார் (1)

நீடு இல அனைவரும் என்னை நீக்கினார் – தேம்பா:29 27/4

மேல்


நீக்கினான் (4)

வாள் கடைந்து அழுத்திய வருத்தம் நீக்கினான் – தேம்பா:8 37/4
நீக்கினான் நிமிர் வச்சிர நெஞ்சினான் – தேம்பா:24 58/4
நீக்கினான் நிறை மார்புற – தேம்பா:27 138/2
நலத்தில் ஆழ் துயர் வளன் நயப்ப நீக்கினான் – தேம்பா:30 149/4

மேல்


நீக்கினானே (1)

துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/4

மேல்


நீக்கு (6)

நீக்கு அலாது எலாம் நீர்_மலர் களை என கட்டல் – தேம்பா:1 13/2
தாய் செய் சிறை நீக்கு முன்னர் தரையில் – தேம்பா:5 70/1
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
தக படு சுவை கொடு நிறைய ஆற்றில தருக்கொடு வர பசி அருளி நீக்கு என – தேம்பா:15 74/2
நெஞ்சு அமிழ்ந்திய நசை நீக்கு இல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 40/4
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே – தேம்பா:32 45/2

மேல்


நீக்குகின்று (1)

நீக்குகின்று உயிர் நீங்கிலர் உய்வரே – தேம்பா:23 34/4

மேல்


நீக்குதல் (1)

பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4

மேல்


நீக்குப (2)

துறவு ஆய் மணம் நீக்குப சொல்லிய பின் – தேம்பா:5 104/3
சரிந்துளி நீக்குப தனில் குணித்தனன் – தேம்பா:7 90/4

மேல்


நீக்கும் (7)

யா நிகர் அனைத்தும் நீக்கும் எரி மணி கோபுரத்தின் – தேம்பா:2 14/2
எள்ளினது எல்லாம் நீக்கும் இயல்பொடு தாவிதன் தன் – தேம்பா:3 41/2
இருள் நீக்கும் துறவு ஆக இதய நசை தூண்டு எனினும் – தேம்பா:6 3/1
மருள் நீக்கும் கோல் தொடி தன் வாள் முகத்தால் எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:6 3/2
கருள் நீக்கும் கதிர் உயிர்த்த காட்சியினால் உளம் வெருவி – தேம்பா:6 3/3
அருள் நீக்கும் பொறி செறித்தோன் அஞ்சி உணர்ந்தவை சொல்லான் – தேம்பா:6 3/4
துன்பினால் உருகினள் துனியை நீக்கும் ஓர் – தேம்பா:7 81/3

மேல்


நீக்குவது (1)

உடலை நீக்குவது ஓர்ந்து உளத்து ஏங்கினார் – தேம்பா:26 80/4

மேல்


நீக்குவர் (1)

கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/2

மேல்


நீக்குவாய் (1)

நீது அற திளைத்த என் குறைகள் நீக்குவாய் – தேம்பா:8 28/4

மேல்


நீக்குவார் (1)

உறுக்குவார் சிலர் உறைந்த வை நீக்குவார் சிலரே – தேம்பா:12 54/4

மேல்


நீகம் (1)

வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3

மேல்


நீகமே (1)

சுனைய நீகமே துளி மது உணாது என முன்னோர் – தேம்பா:27 173/1

மேல்


நீங்க (7)

உரு அற இடர்கள் நீங்க உரைத்தவை மறுத்து சீற – தேம்பா:14 33/2
துன்பு அது நீங்க அரசு உளத்து இகன்று தொழும்பராய் நில்-மின் என்றமையால் – தேம்பா:14 40/2
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2
அறத்து உறும் தகையும் செங்கோல் ஆண்மையும் ஒளியும் நீங்க
மறத்து உறும் தீங்கு தன்-பால் வந்த பின் ஆவது உண்டோ – தேம்பா:25 67/1,2
பாங்கு உயர் வரத்தில் என்னை பயந்த தாய் உதரம் நீங்க
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/3,4
சேல் வழி சிலாம்பின் புல்லம் சிந்தி வீழ்ந்து இருளும் நீங்க
நால் வழி அனைத்தும் தோன்றி நவை அற தொபீயன் காண – தேம்பா:27 68/2,3
எள்ளிய அவத்தின் நீங்க இறைஞ்சிய தேவர் நீக்கி – தேம்பா:29 4/3

மேல்


நீங்கலிர் (1)

நிலை அடைந்தனர் நீங்கலிர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 27/3

மேல்


நீங்கள் (1)

நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4

மேல்


நீங்கா (12)

பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/4
கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/2,3
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/4
நீங்கு இழிவு நண்ணாத நெறி நீங்கா சிந்தையரே – தேம்பா:26 143/4
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா
அவா இயல் அரிந்த தன்மைத்து அமரர் ஒத்து என கடாம் பெய் – தேம்பா:30 65/1,2
நிகர் நீத்து அரசு இடு நீங்கா பகையொடு – தேம்பா:30 160/2
ஆடிய நூல் மறை ஒத்து அற நல் நெறி அன்னார் நீங்கா ஒழுக்கத்தால் – தேம்பா:32 42/2
இயல் நலம் தவிர்ந்த மெய் போர்த்திடும் கலை நீக்கி நீங்கா
வய நலம் பொலிந்த தூயோன் வாய் மலர்ந்து அறைந்தான் மீண்டே – தேம்பா:35 42/3,4
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான் – தேம்பா:35 50/2
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4

மேல்


நீங்காத (1)

நின்றார் உள்ளும் பொன்று உயிர் நீங்காத எவன் உண்டோ – தேம்பா:36 74/4

மேல்


நீங்காதன (1)

நீங்காதன பறவை குலம் நிகரும் சமர் நெடிதே – தேம்பா:21 27/4

மேல்


நீங்காது (3)

ஆர் ஆர் உள் ஆர் ஆசு இருள் நீங்காது அவண் உண்டோ – தேம்பா:11 85/3
இருந்து அமர் சிறுவர் யாரும் எவனையும் நீங்காது ஒல்லற்கு – தேம்பா:25 72/3
சென்று சென்று அடி சென்ற தன் நிழல் என நீங்காது
இன்று தீமையை இவன் பிறர்க்கு எண்ணிய தன்மைத்து – தேம்பா:29 101/2,3

மேல்


நீங்காதேல் (1)

ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/2

மேல்


நீங்கி (22)

மெய் வழி மறை நூல் நீங்கி வியன் உலகு இனிது என்று இன்னா – தேம்பா:2 1/1
தெள் உயிர் மருட்டும் செல்வ திரள் துறந்து ஒருங்கு நீங்கி
கள் உயிர் உயிர்த்த பைம் பூம் கானில் வாழ் தவத்தை நாடல் – தேம்பா:4 33/2,3
தணிப்பு அரிய இ மூவர் தாள் தொழுது அ மூ அரசர் தணந்து நீங்கி
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/3,4
ஏமமே தானும் நீங்கி இருவர் ஈர் ஊழி_தீ போல் – தேம்பா:15 89/1
நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2
நீங்கி ஆயின யாவையும் நீங்கு இலள் – தேம்பா:18 44/1
நண்ணிய பொருள் நீங்கி நல்குரவு எதிர் உற்ற – தேம்பா:19 4/1
மண்ணிய வனம் நீங்கி வசு குடி உறை கானம் – தேம்பா:19 4/3
வினை நொந்து அழ வெம் பகை நீங்கி அழ – தேம்பா:22 6/3
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை அரிந்து உவந்ததே போல் – தேம்பா:22 21/2
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர் – தேம்பா:22 32/3
இன்னா விளைக்கும் பேய் இனங்கள் எசித்து நீங்கி தீ நிரயம் – தேம்பா:23 1/2
தொல்லையில் அளித்த தேவரை நீங்கி தொழுபவோ புது இறை என்பேன் – தேம்பா:23 106/1
காட்டு-இடை இருந்த தன்மை காண்கிலன் வையம் நீங்கி
வீட்டு-இடை உவந்த தன்மை விருப்பு எழ வளர்ந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:26 105/3,4
தங்குகின்ற என் குறை தாங்கி நீங்கி வீடு இட – தேம்பா:27 133/2
வெந்த அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – தேம்பா:28 18/1
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி
உள் முழுது இருள் அற்று ஊக்கத்து ஒழுகவே துணிந்தால் அல்லால் – தேம்பா:28 55/2,3
தானவரை என்னும் கால் தடம் நீங்கி மயல் வேண்டாம் – தேம்பா:28 75/2
உள்ளிய அருமை யாவும் ஊழல் முன் கரைந்து நீங்கி
எள்ளிய உள்ளம் கொள் மாசு இசைத்த நூல் பளிங்கில் கண்டு – தேம்பா:28 139/2,3
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
நித்திய நய நலம் நீங்கி வாடினார் – தேம்பா:31 18/3
இன்னவற்கே தூது உற்றேன் இ நாள் உம் சிறை நீங்கி
பின் அவற்கே வீட்டில் துணை பெரிது உவப்பீர் இனி என்றான் – தேம்பா:34 35/3,4

மேல்


நீங்கிய (7)

கலை உற்று உள் இருள் நீங்கிய காட்சியான் – தேம்பா:4 58/1
மறை நெறி நீங்கிய மனிதர் உள் கெட – தேம்பா:14 99/1
நிறை நெறி நீங்கிய காம நீர் குளித்து – தேம்பா:14 99/2
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை – தேம்பா:14 99/3
நீங்கிய அவா உள் பொங்கலின் விழித்த நினைவு உணராது அவன் சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 72/4
நீங்கிய தன்மைத்து என்னை நீ அழுது அயர்வாய் என்றான் – தேம்பா:29 42/4
உவ்வு ஆய் இன்னா நீங்கிய மிக்கோர் உருகு உள்ள – தேம்பா:34 60/3

மேல்


நீங்கியது (1)

நீங்கியது ஓர் வனப்பு இ இல் நிலத்து எல்லை நிகர் இல்லா நேமி தன்னில் – தேம்பா:32 27/3

மேல்


நீங்கியே (1)

நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே
காழ் விளை பழுவமும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 3/3,4

மேல்


நீங்கில் (1)

நீரிய முறையில் உளன் அவன் தேவன் நீங்கில் ஒன்று அவன் அலன் ஆகி – தேம்பா:27 164/2

மேல்


நீங்கிலர் (2)

நீக்குகின்று உயிர் நீங்கிலர் உய்வரே – தேம்பா:23 34/4
நீவும் தாளினை நீங்கிலர் பின் செல சென்றார் – தேம்பா:31 7/4

மேல்


நீங்கின் (1)

போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/3

மேல்


நீங்கின (1)

ஐ உண் அலர் கண்டு அளி நீங்கின போல் – தேம்பா:5 89/4

மேல்


நீங்கினர் (1)

நீர் ஆழி அகன்று இரவி தோன்றி மூவர் நீங்கினர் என்று – தேம்பா:30 11/2

மேல்


நீங்கினனே (1)

நெஞ்சே நனி பேண் இல நீங்கினனே
நஞ்சே இனி உண்டு உண நைந்து அழல்வாய் – தேம்பா:31 59/3,4

மேல்


நீங்கினார் (3)

சுனை வரும் சுருதி கிரி நீங்கினார் – தேம்பா:18 43/4
முழுக ஏகுபு மொய் வனம் நீங்கினார் – தேம்பா:30 91/4
நீங்கினார் என தம்மை நினைத்திலார் – தேம்பா:30 92/1

மேல்


நீங்கினாள் (1)

கோணி ஒன்று உரையா குழு நீங்கினாள் – தேம்பா:10 42/4

மேல்


நீங்கினும் (1)

வாழ்த்திய வானவர் நீங்கினும்
மன்று மாலை மணத்து அணி கோதை போல் – தேம்பா:26 144/2,3

மேல்


நீங்கு (12)

நீங்கி ஆயின யாவையும் நீங்கு இலள் – தேம்பா:18 44/1
நீங்கு_அரும் பகை நிறை உயிர் உண்டு என நீயும் – தேம்பா:23 89/3
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2
நீங்கு இழிவு நண்ணாத நெறி நீங்கா சிந்தையரே – தேம்பா:26 143/4
நிழல் நிகர் நீங்கு இலா நிமிர்ந்த காதலால் – தேம்பா:27 7/2
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/3
நிலை கொள் பீடைகள் நீங்கு இல வேகுவார் – தேம்பா:28 110/4
நீல் நிமிர் இருள் உளம் நீங்கு இல் ஆயதே – தேம்பா:29 89/4
நின் நிழல் என நினை இறைவன் நீங்கு இலாது – தேம்பா:29 123/3
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/4
நீடிய பிணிகள் எண் வருடம் நீங்கு இலா – தேம்பா:34 1/1
நக்கும் ஓர் சிறு சுவை நச்சி நீங்கு அலா – தேம்பா:35 17/1

மேல்


நீங்கு_அரும் (1)

நீங்கு_அரும் பகை நிறை உயிர் உண்டு என நீயும் – தேம்பா:23 89/3

மேல்


நீங்குப (1)

கறை நெறி நீங்குப கழுவல் உள்ளினான் – தேம்பா:14 99/4

மேல்


நீங்கும் (4)

நிழல் ஆலயம் நீங்கும் மண பயனால் – தேம்பா:5 63/1
எண்ணான் இவறான் எனை நீங்கும் எலாம் – தேம்பா:5 73/4
வெரு உற அரசன் போக விடை செய இடரும் நீங்கும்
உரு அற இடர்கள் நீங்க உரைத்தவை மறுத்து சீற – தேம்பா:14 33/1,2
பார் பெற ஆசையானும் பானு முன் பனியின் நீங்கும்
சீர் பெற ஆசையானும் செகுத்து உயிர் வித்தி கொள்ளும் – தேம்பா:15 46/1,2

மேல்


நீங்கும்-ஆல் (1)

விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/4

மேல்


நீங்குவாய் (1)

நீடில் ஆகுலம் ஆம் என நீங்குவாய்
வாடு இலா வளர் நோய்கள் மலிந்து உகம் – தேம்பா:28 109/2,3

மேல்


நீங்குவார் (1)

நீங்குவார் என நிருபனும் அயரு தன் நெஞ்சிற்கு – தேம்பா:3 17/2

மேல்


நீச (2)

வாள் இதே பிழைத்த நீச மனு மலிந்த கேடு அற – தேம்பா:7 31/3
நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3

மேல்


நீசர் (2)

நகை அரசு ஆக்கி நீசர் நகைத்து முள் மகுடம் சூட்டி – தேம்பா:35 44/3
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1

மேல்


நீசருள் (1)

நெடியது ஓர் சிலுவை தாங்கி நீசருள் நீசன் என்ன – தேம்பா:35 48/2

மேல்


நீசரை (1)

நீ அளித்த கை கொடு நீசரை குரங்கினேன் – தேம்பா:27 134/4

மேல்


நீசன் (1)

நெடியது ஓர் சிலுவை தாங்கி நீசருள் நீசன் என்ன – தேம்பா:35 48/2

மேல்


நீட்ட (1)

நீர் தோய் பொன் ஆர் தன் தலை நீட்ட நிசி நீத்தோன் – தேம்பா:9 62/1

மேல்


நீட்டல் (1)

நீடு உற விழு சடை நீட்டல் மற்றவை – தேம்பா:20 123/3

மேல்


நீட்டவும் (1)

தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3

மேல்


நீட்டி (8)

மண் கிழித்து உழ வழங்கிய கொழுவினை நீட்டி
புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா – தேம்பா:5 13/2,3
எழும் தூவியை நீட்டி இருந்ததுவே – தேம்பா:5 107/4
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி
நீர் கெழு பால் உண்டு அப்பால் நிழன்று தன் தாயை காக்க – தேம்பா:18 26/2,3
ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1
நீர் முகத்து இரவி கை நீட்டி பொற்பு உற – தேம்பா:30 50/1
வால் வளர் கலாபம் நீட்டி மயில் இனம் உலவி ஆல – தேம்பா:30 124/2
நேடி பல கரம் நீட்டி வருக என – தேம்பா:30 151/2

மேல்


நீட்டிய (5)

திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட – தேம்பா:14 64/2
புதை ஒளி பவள கால் பொலிய நீட்டிய
ததை ஒளி மரகத படத்து தைத்து இருள் – தேம்பா:17 2/1,2
நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை – தேம்பா:18 35/3
அள் கை நீட்டிய அம்புயம் அ கதிர் அருந்தும் – தேம்பா:27 166/2
கொள்கை நீட்டிய கொழும் கதிர் ஓதியை செவியே – தேம்பா:27 166/3

மேல்


நீட்டியே (1)

உரை உயிர்ப்பு உறாது என ஒளிர் கை நீட்டியே
விரை உயிர்ப்பொடும் இவர் விளித்தல் போலும்-ஆல் – தேம்பா:22 28/3,4

மேல்


நீட்டினது (1)

ஒண் அகன்ற கை நீட்டினது ஒத்தவே – தேம்பா:13 26/4

மேல்


நீட்டினர் (1)

விள் கை நீட்டினர் வேட்டு உளத்து அருந்துபு தெளிந்தார் – தேம்பா:27 166/4

மேல்


நீட்டினாள் (1)

உன் புறத்து-இடை ஏந்துக என்று அலர் ஒத்த செம் கரம் நீட்டினாள் – தேம்பா:10 126/4

மேல்


நீட்டு (4)

நீட்டு தம் கரம் என்று நினைத்து அருள் – தேம்பா:9 34/2
திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட – தேம்பா:14 64/2
திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1

மேல்


நீட்டும் (2)

மை என களங்கம் உற்று மயங்கும் முன் இரவி நீட்டும்
கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/3,4
கற்றை ஆம் கரங்களை நீட்டும் காட்சி போல் – தேம்பா:8 22/3

மேல்


நீட (1)

பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/4

மேல்


நீடலே (1)

நீடலே புகழ்வது நீர்மையோ இனிது – தேம்பா:29 122/2

மேல்


நீடிய (7)

தேம் மலர் தடம் தழீஇ சினைகள் நீடிய
பூ மலர் பொழில் தழீஇ பொலிந்த பொற்பு எழும் – தேம்பா:1 36/2,3
தேம் முயங்கிய தேன் தரு நீடிய
கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால் – தேம்பா:4 23/1,2
தேன் வழங்கு மலர் சினை நீடிய
கான் வழங்கினர்-கண் உளம் தேற்றிட – தேம்பா:26 82/2,3
நீடிய நசை கொடு நிமலனை தொழுது – தேம்பா:27 52/3
நீடிய உலகம் மூன்றும் நிமலனாம் ஒருவன் செய்தான் – தேம்பா:28 61/2
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
நீடிய பிணிகள் எண் வருடம் நீங்கு இலா – தேம்பா:34 1/1

மேல்


நீடில் (1)

நீடில் ஆகுலம் ஆம் என நீங்குவாய் – தேம்பா:28 109/2

மேல்


நீடினான் (1)

ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4

மேல்


நீடு (23)

நீடு அணி மதி முகம் நிழல் செய் மாதரோ – தேம்பா:1 39/2
நாடலின் நகைத்து என நனைத்த முல்லை நீடு
ஆடலின் ஆவித்து என்று அலர்ந்த காந்தளே – தேம்பா:1 48/3,4
நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4
மாறு இலாது நீடு வாழ்வு வான நாதன் ஈகுவான் – தேம்பா:7 37/3
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
போர் எழுந்து ஆய போது ஐம் பொருநர் நீடு உவப்ப என்ன – தேம்பா:15 82/2
நிந்தைக்கு அஞ்சாதார் ஆணரன் முன் நீடு உடுத்த – தேம்பா:20 64/1
நீடு உற விழு சடை நீட்டல் மற்றவை – தேம்பா:20 123/3
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4
கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/4
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
சிந்தை நீடு எழ சீர்த்து இவை கேட்டனன் – தேம்பா:24 63/1
ஒன்ற நீடு துதிப்ப உணர்வு எலாம் – தேம்பா:24 68/2
ஆதி நீடு உடன்ற காலத்து அம்புவி கூச செய்த – தேம்பா:25 66/1
நெஞ்சினாள் தொழில் கண்டிலா மகன் நின்று நீடு அழவே பகை – தேம்பா:25 79/3
திருந்த நீடு நாள் வாழ்த்தி இசைத்து உறுதியில் சிறந்தாள் – தேம்பா:26 62/4
போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில் – தேம்பா:26 111/3
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/3
வாய் அணி ஆக ஓதி வகுத்து நீடு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:29 1/4
நீடு இல அனைவரும் என்னை நீக்கினார் – தேம்பா:29 27/4
ஆர் வளர் துயர் கொண்டு இஃது ஆங்கு ஆகி நீடு அகன்று போனார் – தேம்பா:30 35/4
நீடு அடைந்து உறையும் என் தயை நிழற்றிய – தேம்பா:34 10/2

மேல்


நீடுற (2)

பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
நெஞ்சின் ஆருயிர் நீடுற நல்கினாய் – தேம்பா:25 94/4

மேல்


நீண்ட (14)

நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1
நிதி முகத்து எதிர் மூடிய நீண்ட கண் – தேம்பா:4 19/3
நீர் உலாம் உலகினோர் நீண்ட செம் கதிரவன் – தேம்பா:9 5/1
நீர் அளாம் புணரி சூழ் நீண்ட பார் உலகமும் – தேம்பா:9 9/1
நீண்ட ஓர் வழியே நாற்பது நாள் போய் நிகர் அற்றான் – தேம்பா:9 65/3
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட
தாளொடு முளரி வீழ்ந்த தன்மையின் வீழ கொய்தான் – தேம்பா:15 88/3,4
கார் தவழ் சினைகள் நீண்ட கா-இடை வதிந்து நின்றார் – தேம்பா:18 25/4
நிரோருகம் தரும் நீண்ட தார் கரி கொடி தாங்கும் – தேம்பா:25 2/3
ஆர்ந்து அவை சூழ நீண்ட அதர் கடந்து ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:26 14/4
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2
நெஞ்சு இவர் செருக்கின் கோட நீண்ட நாட்டு எங்கும் யூதர் – தேம்பா:29 77/3
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ – தேம்பா:30 98/3
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4

மேல்


நீண்டு (4)

நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
காது அளவு நீண்டு உலவும் களி கண் மாமை கனிந்து உண்ட – தேம்பா:17 31/1
தேறிய தவத்தின் நீண்டு சிறந்த மோயிசனை நிந்தை – தேம்பா:25 60/1
நீண்டு நொந்து நின் தாதை படும் துயர் – தேம்பா:33 18/3

மேல்


நீத்த (13)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
புடவியால் உவமை நீத்த புகழ் வரத்து உயர்ந்த கன்னி – தேம்பா:0 7/2
கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2
நெஞ்சின் நல் தகை நீத்த எழில் நாரியே – தேம்பா:10 28/4
துன்னி வீழ் புனல் அன்ன நிலையா செல்வ தொகுதி விழைந்து அறம் நீத்த பாவிகாள் விண் – தேம்பா:11 48/2
கரை நீத்த அமுதின் கடலே இது என – தேம்பா:11 78/3
எண்ணும் எள்ளும் நீத்த குணத்து இருமை ஏந்தும் எனை ஆள்வான் – தேம்பா:12 5/2
ஆய்ந்தான் கண்டான் நீத்த கடல் ஆற்றா இன்ப கடல் இனிதின் – தேம்பா:12 7/2
எண் முழுதும் நீத்த நினது ஆண்மை எதிர் உண்டோ – தேம்பா:14 4/4
மடி முகத்து அழிந்த ஞாலம் வயின்-தொறும் நீத்த வாரி – தேம்பா:14 113/4
ஓதல் மிகவே நூல் துறை நீத்த உணர்வோய் என தொழுதான் – தேம்பா:28 33/4
புண் நோய்க்கு வைத்தன தீ புழுங்கும் என தாம் கதி நீத்த
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/3,4
சேது அகம் தரும் செ ஒளி நீத்த வான் – தேம்பா:32 3/3

மேல்


நீத்தம் (9)

இடித்தன மழை துளி பெருகும் ஆற்றொடும் இணைப்பட நிறைபடும் அருளின் நீத்தம் உள் – தேம்பா:4 26/3
ஊறி நீத்தம் முடுக்கு என ஓங்கி இவர் – தேம்பா:10 25/2
முற்று உறும் அரந்தை எனும் நீத்தம் முழுகி சொல் – தேம்பா:14 11/3
வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி – தேம்பா:14 121/2
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
மடையொடு பாய்ந்த நன்றின் வரைவு_இல நீத்தம் எங்கும் – தேம்பா:22 23/3
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
உள்ளிய ஓதி நீத்தம் ஒழுகி வந்து அலகை வஞ்சத்து – தேம்பா:27 13/2
வரை கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ்ச்சி நீத்தம் உள் – தேம்பா:34 6/2

மேல்


நீத்தமாய் (1)

நின்றன நாய்கன் செந்நீர் நீத்தமாய் சிந்தித்தானே – தேம்பா:35 20/3

மேல்


நீத்தமும் (1)

முகைத்த பல் மலர் முருக்கிய நீத்தமும் கொடிதோ – தேம்பா:25 37/2

மேல்


நீத்தமே (1)

காய் முகத்து இருள் இலை கழுமும் நீத்தமே
பாய் முகத்து அணை இலை அன்பு பற்றிய – தேம்பா:26 21/2,3

மேல்


நீத்தமொடு (1)

ஓசை வரு நீத்தமொடு நீர் பிறழ்வது ஒப்ப – தேம்பா:35 32/1

மேல்


நீத்தமோடு (1)

ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/4

மேல்


நீத்தவர் (1)

மக்கள் தங்கு வடு நீத்தவர் வைகி – தேம்பா:21 15/1

மேல்


நீத்தனவே (1)

கொண்டு ஆய துகள் குவை நீத்தனவே – தேம்பா:36 67/4

மேல்


நீத்தார் (1)

வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/4

மேல்


நீத்தாரும் (1)

அ குடத்து அழிவு தீர்த்தல் அரிது என தவம் நீத்தாரும்
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/3,4

மேல்


நீத்தால் (1)

மண் முழுது அயிலால் காத்தாய் வளம் கொள் இ மறையும் நீத்தால்
விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/2,3

மேல்


நீத்தான் (1)

நீத்தான் பிற நாடு அடைந்து அடும் கோல் நிருபன் வஞ்சத்து என் உயிரை – தேம்பா:36 24/2

மேல்


நீத்து (44)

நீரொடும் ஐந்து தம் பகையை நீத்து ஒரு – தேம்பா:3 47/3
திளைத்தன மிறை கொடு நசையும் நீத்து அவை செகுத்து ஒடு புதைத்திட உரியது ஆய் பொருவு – தேம்பா:4 24/3
பேய் செய் சிறை நீத்து அருள் பெற்று உடல் ஆம் – தேம்பா:5 70/2
ஆய் அகன்று ஒன்று நீத்து ஐயாயிரத்து இருநூறு ஆண்டில் – தேம்பா:7 23/2
தெருள் அற உணர்ந்த ஐயம் செய்த நோய் இனி நீத்து உற்ற – தேம்பா:7 70/2
செம் கலத்து இனம் தீது என நீத்து அருள் – தேம்பா:9 40/3
மெய் திறத்து எறிந்த கற்றை விலகி நீத்து இறங்கினாள் என்று – தேம்பா:9 95/3
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
பானு அளாவுழி பாய் இருள் நீத்து ஒளி – தேம்பா:10 21/1
போன வாயில் எலாம் புரை நீத்து அருள் – தேம்பா:10 21/3
பூரியர்-கணும் உள பொருள் செய் செல்வம் நீத்து
ஆரியர் விரும்பிய அருளின் செல்வம் ஆய் – தேம்பா:10 79/1,2
வான் தோய் நயங்கள் பயந்தோய் நீ மண் தோய் துயர் நீத்து அளித்தோய் நீ – தேம்பா:10 139/1
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2
குறை நீத்து எல்லா தலை மகரை குலைய ஒன்னார் தான் கொன்று – தேம்பா:12 2/3
சிறை நீத்து யூதர் அமுது ஒழுகும் திரு நாடு அமைத்தி அருள் செய்தான் – தேம்பா:12 2/4
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4
தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/4
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் தான் யாரே – தேம்பா:14 89/2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் வான் அரசு ஆய் – தேம்பா:14 89/3
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
புண் கனிந்து ஆற்றினால் போல் புன்கண் நீத்து உவப்ப சூசை – தேம்பா:15 180/1
புரை உமிழ் துயர் நீத்து அற துணை பிரியா புவி நுதல் திலதமாய் வளர்ந்தான் – தேம்பா:20 67/4
சொன்ன அ சிறை நீத்து தொழ கலன் – தேம்பா:20 89/3
நின்றனன் அவனை நோக்கி நீதி நீத்து உரைத்த காதை – தேம்பா:25 71/3
பண்டுளி மருள் நீத்து ஓதி பரிந்து அறம் ஆக செய்தார் – தேம்பா:28 157/4
விள்ளிய புது தேன் பைம் பூ விரும்பி நல் கனி நீத்து அன்ன – தேம்பா:29 4/1
அஞ்சிய என்னை நோக்கி அனைவரும் தன்னை நீத்து
விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/2,3
மெய் மறுத்து ஈர் துயர் ஆற்றாது உயிர் நீத்து அன்ன மெய் மறந்தார் – தேம்பா:30 12/4
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4
பார் முகத்து இரவு இருள் படத்தை நீத்து என – தேம்பா:30 50/2
நகர் நீத்து அகலவும் நாமே மெலிவு உறீஇ – தேம்பா:30 160/1
நிகர் நீத்து அரசு இடு நீங்கா பகையொடு – தேம்பா:30 160/2
மகர் நீத்து அழ அழ வாழ் நீர் அரு மகன் – தேம்பா:30 160/3
புகர் நீத்து உடையினிர் என்றே புகழுவார் – தேம்பா:30 160/4
தீ தன் பள்ளியை நீத்து எழீஇ செய் துயில் – தேம்பா:32 8/1
தீத்து அன்பு அள்ளி ஐ நீத்து எழில் சேய் உயிர் – தேம்பா:32 8/2
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி – தேம்பா:32 26/2
நின் அலால் பொறுப்பார் யாரே நீத்து இவை அருளின் ஆர்வம் – தேம்பா:34 18/3
நிந்தை ஆகுலம் நீத்து அற நீர்மையால் – தேம்பா:34 24/1
இன் விளை நாடும் இனமும் நீத்து இழந்தே எசித்திடத்து எய்திய ஆறும் – தேம்பா:34 48/2
அயில் புவி தன் தீது நீத்து அருள் கிளர்த்து வாழ – தேம்பா:35 49/3
நாள் அழுந்திய நவை வடு நீத்து எழுந்து இறைவன் – தேம்பா:35 68/2
நிரை கிடந்தனர் ஆகுலம் நீத்து அற – தேம்பா:36 7/3

மேல்


நீத்தோன் (1)

நீர் தோய் பொன் ஆர் தன் தலை நீட்ட நிசி நீத்தோன்
ஏர் தோய் மின் ஆர் பொன் சிறை அம் புள் இனம் எல்லாம் – தேம்பா:9 62/1,2

மேல்


நீத (3)

நீத வாய் நெகிழா நெறி நாயகன் – தேம்பா:26 38/1
நீத காதலின் மிகு நீர நாவகா – தேம்பா:29 127/3
நீத நல் நெறி தந்து அருள் நேமியான் – தேம்பா:36 2/1

மேல்


நீதமும் (1)

நிலையின் மேன்மையும் வாழ்க்கையும் நீதமும்
கலையின் மேன்மையும் காமம் நினைத்த-கால் – தேம்பா:26 174/2,3

மேல்


நீதி (64)

நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
நீதி நல் முறை எலாம் நிறைந்த நீள் தவம் – தேம்பா:3 6/1
கோலொடு வழாமை நீதி கொழுந்து சேர் கொழுகொம்பு ஆனான் – தேம்பா:3 36/3
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/3
அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/4
இவற்றை இயம்பி மீள மறை இயல்படு மண்டு நீதி பல – தேம்பா:5 139/1
வேண்டியது நீதி என மாண்ட மறை காட்டும் இவர் – தேம்பா:5 157/3
தொடுத்த பாவை நிகர நீதி தொடரும் நூலின் முறையினால் – தேம்பா:7 39/1
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1
நீதி யாவும் நிறைந்தவன் கண்டு உளான் – தேம்பா:8 83/4
நீ ஏவியதே நான் மேவிய நீதி என தொழுதே – தேம்பா:9 30/2
நின்னை மறந்தாய் நெஞ்சே நெடும் கோல் நீதி வல்லோன் – தேம்பா:10 52/1
செய்முறை யாவையும் திருந்தி திறம்பா நீதி செழும் தகவோர் – தேம்பா:10 72/1
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
நல் செய்கை தளிர்ப்பதற்கே முன்னர் தோன்றி நயன் தருவான் மீண்டு அரிய திறத்து நீதி
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/2,3
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி
அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/2,3
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
சிலர் நீதி செழும் திறல் பாடுவரே – தேம்பா:11 74/1
தெருள் பொறை நீதி வீரம் சீர் தகை உறுதி ஞானம் – தேம்பா:13 22/3
அஞ்சுவான்-கொல்லோ நீதி அணி கலத்து இலங்கு வீரத்து – தேம்பா:14 19/1
தொடையே நின்ற தயையும் நீதி தொகையும் பிரியா – தேம்பா:14 74/1
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி
அடல் வண்ணத்து எசித்து அறியும் அல்லால் இங்கண் ஆர் அறிவார் – தேம்பா:14 92/2,3
மிடல் வண்ணத்து எழும் கதத்தில் இவன் தன் நீதி வெகுண்டன கால் – தேம்பா:14 92/4
ஏர் அணி வலியின் நீதி இறையவன் முனிந்த-காலை – தேம்பா:14 110/1
வீயு முன் உழைகள் போலும் விமலன் உள் முனிந்த நீதி
நோயு முன் எதிர்த்து தாங்க நுனித்த பீடு உடையார் யாரே – தேம்பா:14 117/3,4
நிறை ஒன்று இலாது நிரை ஒன்று இலாது நெகிழ்கின்ற நீதி அகல – தேம்பா:14 130/2
விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1
மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1
மாலையின் தாமத்து அருள் நீதி வல்லோய் – தேம்பா:19 18/2
அருள் நீதி வல்லோன் அடி சென்றார் இங்கண் – தேம்பா:19 18/3
தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/4
நிலத்து இடத்து அரசர் கை நீதி கோல் என – தேம்பா:19 40/1
நிரை தரும் கடன் நீதி இது என்று அவர் – தேம்பா:23 36/2
நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2
வன்னிய தடத்தில் உம்பி வய சினத்து இறைவன் நீதி
உன் இயற்கு உள்ளம் கூச ஒருங்கு வெந்து அடலை ஆனார் – தேம்பா:25 61/3,4
நீதி நீ அறிதி அன்றே நினக்கு யான் உரைப்பது என்னோ – தேம்பா:25 66/2
நின்றனன் அவனை நோக்கி நீதி நீத்து உரைத்த காதை – தேம்பா:25 71/3
வாழ்வார் வறியோர் ஆக்குகின்றான் மாறா நீதி வயம் மிக்கோன் – தேம்பா:26 42/4
விடலை நீதி எனா விளை இன்பு அயல் – தேம்பா:26 80/2
மொய்யொடு கடுத்த கோபம் முதிர் அற நீதி என்ன – தேம்பா:26 114/1
தான் கறி கற்று உழிழ்ந்து என்ன தவறா நீதி சால்பு உரைப்பான் – தேம்பா:26 160/4
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/2
நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு – தேம்பா:26 165/3
பகை தீர்ந்தது என தாய் உள் உவப்ப நீதி பகர்ந்தது போல் – தேம்பா:26 170/1
ஓர் என்பான் உலக ஒருங்குடன் படைத்த பின் நீதி
சீரின்-பால் நெறி சிதைவு இலா நடவிய நிலையை – தேம்பா:27 26/1,2
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/2
நீதி இலா நவையுறும் முன் முதல் படைப்பு எம் உயிர் கொண்ட நிலைமை என்னோ – தேம்பா:27 94/4
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி – தேம்பா:27 95/3
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி – தேம்பா:27 95/3
பேர் முகத்து வயத்து இறையோன் நீதி அதோ நீதி அதேல் பிறழா நீதி
ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/3,4
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/1,2
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
நீதி ஆதி நீர் எலாம் நீர்த்து அணிந்த நாதனே – தேம்பா:27 132/4
சீர் வளர் ஞானம் நீதி அன்பு ஊக்கம் திறன் தயை ஆனந்தம் மற்றை – தேம்பா:27 161/1
முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/4
நாதன் மிக்க நீதி வளர் நரகத்து எய்திய-கால் – தேம்பா:28 34/2
நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/3
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2
நாதன் மிக்கு ஆம் நீதி வளர்த்த நரகு எய்தி – தேம்பா:28 117/3
நேர் அறு நூல் தெளிவு அறிவின் நீதி வலோன் பகைத்து இரவில் – தேம்பா:29 74/1
நெடிது அழுங்கி பெரும் கள்வன் நீதி திறத்து இறந்து என்ன – தேம்பா:29 76/1
நூல் உண்டே நீதி வழா நூல் உண்ட நொர்வெற்கர் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/4
நின் உயிர் வாழ்தலே நீதி ஆம் அரோ – தேம்பா:34 8/4

மேல்


நீதி_கோல் (1)

நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2

மேல்


நீதியால் (1)

மெய் பொருள் ஞானத்து அனைத்தையும் உணர்ந்து விளை திறன் நீதியால் நடவி – தேம்பா:27 162/3

மேல்


நீதியான் (1)

வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான்
வான் முகத்து அசனியான் மனத்தில் ஓர்ந்தவை – தேம்பா:29 33/2,3

மேல்


நீதியின் (1)

நீதியின் வடிவாய் நின்ற நிமலனே கருணை பூத்த – தேம்பா:14 121/3

மேல்


நீதியும் (1)

நீதியும் நெறியும் சொன்ன நிலை எலாம் உணர்ந்த பின்னர் – தேம்பா:4 45/1

மேல்


நீதியை (1)

நீதியை பழித்து எள்ளி நீந்தி நைந்து அமிழ்ந்துவாரும் – தேம்பா:14 112/2

மேல்


நீதியோன் (1)

நிலத்தில் ஆள் அரசரை ஆளும் நீதியோன்
வலத்தில் ஆள்பவன் அருள் வழங்கும் என்று விண் – தேம்பா:30 149/1,2

மேல்


நீது (4)

நீது அற திளைத்த என் குறைகள் நீக்குவாய் – தேம்பா:8 28/4
நீது அணிந்த இவன் பணித்த நெறியொடு நாம் பணி செய்யா நின்றால் என்னோ – தேம்பா:11 117/3
நீது ஒருங்கும் தோற்றுவிக்கும் நெறி வழுவா அற பதத்தான் – தேம்பா:34 42/3
நீது அளித்து எரிந்த நின் வெகுளி நீக்கவும் – தேம்பா:35 18/3

மேல்


நீதே (1)

நீதே என அ நெறி நின்று ஒழுகற்கு இசலா நின்றார் – தேம்பா:9 20/4

மேல்


நீந்தார் (3)

குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
ஓய்வார் நீந்தார் ஊழியும் வேவார் துகள் தீயார் – தேம்பா:28 119/4

மேல்


நீந்தி (16)

என்று எழுந்து உவப்பில் ஓங்கி இரட்டு அலை கடலின் நீந்தி
நின்று எழும் கரை கண்டால் போல் நிழற்றிய திமிசு விம்மும் – தேம்பா:4 27/1,2
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
குன்றா இறையோன் தயை கடலுள் குளித்தான் நீந்தி கரை காணான் – தேம்பா:10 146/2
நீந்தி நீந்தி நிலை கரை காண்கு இலா – தேம்பா:11 18/2
நீந்தி நீந்தி நிலை கரை காண்கு இலா – தேம்பா:11 18/2
நீதியை பழித்து எள்ளி நீந்தி நைந்து அமிழ்ந்துவாரும் – தேம்பா:14 112/2
அயம் மிக சடுதி நீந்தி அயர்ந்து சோர்ந்து உள மா யாவும் – தேம்பா:14 115/3
வினை அம் கடல் நீந்தி வழி என்று அறியார் மிளிர் பைம்பொன் – தேம்பா:16 58/1
நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/3
இயல் கடல் கடந்து நான் நீந்தி இன்புறும் – தேம்பா:23 115/3
வாரணம் நீந்தி உள் மகிழ ஏகினார் – தேம்பா:26 16/4
ஆசு எனும் பெரும் கடல் ஆழ்ந்து நீந்தி ஏறினேன் – தேம்பா:27 136/1
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி
அடுப்பதற்கு அணையும் காண்கு இல மூழ்கி அலைந்து அலைந்து எரிந்து உளைந்து அயர்வா – தேம்பா:28 89/3,4
நா உளன் தவத்தின் வாய்ந்த நல்வு உளன் வினை நீர் நீந்தி
மேவு உளன் வளர்ந்து எ நாளும் வேண்டும் ஊண் காகம் உய்ப்ப – தேம்பா:30 64/2,3
கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி
செவ்விய கதியின் வீட்டை சேர்வர் ஓர் இருவர் என்றான் – தேம்பா:30 83/3,4

மேல்


நீந்தினர் (1)

நெட்டு இடை தடம் பற்பல நீந்தினர்
மொட்டு-இடை கனை வண்டு இனம் மொய்த்த தண் – தேம்பா:30 93/1,2

மேல்


நீந்தினரே (1)

நிழல் தாரினர் போர் பல நீந்தினரே
அழல் கோலினர் கூற்றது தோழர் அலை – தேம்பா:15 39/2,3

மேல்


நீந்தினார் (1)

கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/4

மேல்


நீந்து (2)

மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/3
நதி தள்ளி நீந்து அறியா சுழி பட்டார் போல் நைந்து எசித்தார் – தேம்பா:30 10/1

மேல்


நீந்தும் (2)

பிடி நலம் தழுவி நீந்தும் பெரும் கரி வரை என்று எண்ணி – தேம்பா:14 114/1
இகன்று அமர் நீந்தும் ஆறும் எஃகினுள் காக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/2

மேல்


நீப்பன் (1)

நோய் அவன் நீப்பன் என்றான் நுண் மறை வடிவம் பூண்டான் – தேம்பா:31 81/4

மேல்


நீப்பன (1)

நேர் வளர் பொலிவின் மிகை குறை பன்மை நீப்பன நிறைப்பன ஆகி – தேம்பா:27 161/3

மேல்


நீப்பி (1)

சிலை முகந்து அவிர் நுதல் தேவி நீப்பி இன்பு – தேம்பா:3 45/3

மேல்


நீப்பு (1)

உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/4

மேல்


நீபகன் (2)

நிதி வளர் மகுடம் பூண்ட நீபகன் என்னும் கோமான் – தேம்பா:20 30/3
புல் வினை அறுப்ப நோற்றான் பொலிந்த நீபகன் என்பானே – தேம்பா:20 53/2

மேல்


நீமம் (1)

நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1

மேல்


நீய் (12)

வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4
நிதி பழித்து ஒளிர்ந்த தோன்றல் நீய் பயந்து அவற்கு இயேசு – தேம்பா:7 10/3
நீய் பெறும் அன்பு அருள் நிகழ்த்திலாய் ஐயா – தேம்பா:7 94/2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
நீய் முகிழாத நறா மலர் நீ நிறை நூல் நிகரா உரு நீ – தேம்பா:8 75/4
நீய் விழைந்த துன்பு ஊட்டிட நேமியே – தேம்பா:10 118/2
நீர் பாய் உலகிற்கு உயிரோய் நீ நிமிர் வீட்டு உலகிற்கு உயிரோய் நீய்
சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/1,2
சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய்
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/2,3
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
நீய் வினை செய் மெய் கொடு நிலத்தில் உலவாயோ – தேம்பா:12 88/2
வெருவி முரியாத படை முரிய முரிதற்கு உலகில் வெருவு தரு நான் விளிய நீய் கொள் – தேம்பா:15 129/1
ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தன அன்பு உளதேல் மகன் நீய் பிரியாது – தேம்பா:31 30/3

மேல்


நீயும் (6)

தண்டலை அகத்து விள்ளும் தாதினும் நொய் தாள் நீயும்
கண்டகம் அகத்து என்னோடு துணை வர கருதலாமோ – தேம்பா:10 7/3,4
அன்னை நீயும் என் சாயலின் ஆகு எனா – தேம்பா:10 111/2
தோடு உண்ட மணி பைம் பூம் தார் சூசையே நீயும் திங்கள் – தேம்பா:17 14/1
நீங்கு_அரும் பகை நிறை உயிர் உண்டு என நீயும்
தீங்கு அரும் படை ஒளித்தியேல் செயிர் புக வெல்வாய் – தேம்பா:23 89/3,4
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும்
மண் தக உழுது சீலம் மலி அறம் வித்தி யாரும் – தேம்பா:27 10/2,3
உளி நீயும் இழந்து உறைவாய் மகனோ – தேம்பா:31 50/4

மேல்


நீயே (22)

மெய் படு நல் முறை நீயே விதித்து அருள்தி என்று அறைந்தான் – தேம்பா:6 9/4
அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே – தேம்பா:6 34/1
அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே – தேம்பா:6 34/1
அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/1,2
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
நிற கடல் நீயே நிகர் கடந்து உலகின் நிலையும் நீ உயிரும் நீ நிலை நான் – தேம்பா:6 34/3
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4
தாயும் நீயே தந்தையும் நீ தாவும் நசை நாட்டு இயம் நீயே – தேம்பா:6 56/1
தாயும் நீயே தந்தையும் நீ தாவும் நசை நாட்டு இயம் நீயே
தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/1,2
தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/2
தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/2
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்று அனைத்தும் நீயே கதி நீயே – தேம்பா:10 147/1
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்று அனைத்தும் நீயே கதி நீயே
பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/1,2
தேன் முழுது இறைஞ்சும் தீம் சொல் தேறலை துளித்து நீயே
வான் முழுது இறைஞ்சும் நல் நூல் வழங்கிய ஓதி கேட்க – தேம்பா:28 131/2,3
பண் மறைத்து இனிதின் நீயே பணித்த சொல் மறுக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 7/1
மைந்தனே மைந்தன் என்ப வரம் எனக்கு அளித்தி நீயே
தந்த நேர் அகன்ற நன்றி தனக்கு என்னால் கைம்மாறு என்னோ – தேம்பா:34 15/1,2
உரை கடல் கடந்த எழில் உண்டு இலக நீயே
வரை கடல் கடந்த துயரோடு உனை வளர்த்தேன் – தேம்பா:35 34/1,2
தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே தவறா நன்று – தேம்பா:35 64/1
தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே தவறா நன்று – தேம்பா:35 64/1
ஈயும் நீயே என்று அறிவோமே இது அல்லால் – தேம்பா:35 64/2

மேல்


நீயோ (3)

சென்ற அன்ன நல் சேடனை நோக்கலும் நீயோ
பொன்ற உன்னினாய் பொருப்பினை பெயர்த்து எறிந்து உவமை – தேம்பா:3 21/2,3
நின்றவன் இகழ்ந்து எனை நிகர்த்த பிணம் நீயோ
குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய் – தேம்பா:23 48/2,3
நீயோ நாமோ இ வரி வைத்த நிலை என்போம் – தேம்பா:35 65/2

மேல்


நீர் (270)

நீர் புறம் கொடு நீல் முகில் முழங்கின-மாதோ – தேம்பா:1 2/4
குடித்த நீர் எலாம் கொப்புளித்து அமுது என அருவி – தேம்பா:1 4/3
நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட – தேம்பா:1 12/2
நீக்கு அலாது எலாம் நீர்_மலர் களை என கட்டல் – தேம்பா:1 13/2
அடியில் ஆருயிர் அமைந்த நீர் தொழ – தேம்பா:1 18/3
கழலில் கால் சிறைபடுத்தும் காந்தர் நீர்
விழலின் தான் சிறைபடுத்தும் வேலியே – தேம்பா:1 28/3,4
பாய முழங்கின மேடகம் இன் புனல் பாய முழங்கின நீர்
தோய முழங்கின மேதிகள் தெண் திரை தோய முழங்கு இழையார் – தேம்பா:1 64/3,4
பூ_மழை திரளும் நாறிய கலவை பொழிதர கமழும் நீர் துவலை – தேம்பா:2 48/1
உரு கொடு மிளிருவர் எரியொடு மண நீர்
திரு கொடு மிளிரின தெரு-இடை எறிய – தேம்பா:2 53/2,3
நீர் அல்லதும் அலை இல்லது நிறை வான் பொருள் இடுவார் – தேம்பா:2 66/1
பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர்
நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/3,4
நிழலில் நஞ்சு உறும் வெய்யிலில் நஞ்சு உறும் நெடு நீர்
கழனி நஞ்சு உறும் கடி மலர் நஞ்சு உறும் பொலிந்த – தேம்பா:5 8/1,2
விண் கிழித்து இழி வெள்ள நீர் சிறை செயும் உழுநர் – தேம்பா:5 13/1
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
சென்று ஆர் விழி நீர் திரை மாற்றி அறாத – தேம்பா:5 75/3
மொய் பட்டு அலை நீர் முடுகும் தலம் மேல் – தேம்பா:5 103/1
கருத்தில் ஒளித்த போது பசும் கலத்தில் ஒளித்த நீர் அது அறிந்து – தேம்பா:5 131/3
அருத்தி கலந்த நீர் இரிய அரற்றி அணைந்து தாழுவளே – தேம்பா:5 134/4
நிலவு உற்ற பதத்தாளும் நீர் மலர் கோல் பூமானும் – தேம்பா:6 1/3
தாது-இடை ஊர் அமுது என நீர் தட கண் பெய்து உளம் மலர்ந்து – தேம்பா:6 16/3
அள்ளலை கலந்த நீர் கடந்து அருந்து இலா – தேம்பா:6 27/3
விள்ளும் ஓர் மலர் உலை பெய்து வீழும் நீர்
கொள்ளும் ஓர் மணம் என குணம் கொண்டு ஓங்கினார் – தேம்பா:6 30/3,4
நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே – தேம்பா:6 35/2
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
சுருள் கொண்ட அலை நீர் சூழ்ந்த புவி சூழ்ந்தால் என்றான் பூம் துசத்தான் – தேம்பா:6 45/4
நீர் மேல் படரும் சைவலமோ நீர் மேல் ஆடு குமிழிகளோ – தேம்பா:6 46/2
நீர் மேல் படரும் சைவலமோ நீர் மேல் ஆடு குமிழிகளோ – தேம்பா:6 46/2
கலங்கின அகத்தும் தெள் நீர் கடல் அளறு ஆகா வண்ணம் – தேம்பா:7 8/1
கன்று நீர் வழங்கும் மாரி கற்றை விட்ட மாரியும் – தேம்பா:7 43/3
நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான் – தேம்பா:7 64/2
நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா – தேம்பா:7 69/1
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/3
நீரின் மேல் தாள் பிரிந்து அலைந்த நீர் மலர் – தேம்பா:7 86/1
நீர் ஆழி வழி வகுத்தாய் நெடும் படையோன் பணி கொண்டே நில்லா வான் மீது – தேம்பா:8 8/2
நீர் உலாம் உலகினோர் நீண்ட செம் கதிரவன் – தேம்பா:9 5/1
நீர் அளாம் புணரி சூழ் நீண்ட பார் உலகமும் – தேம்பா:9 9/1
வீழ் வாரியினால் குழி நீர் வீயாது உறைகின்று என்னா – தேம்பா:9 17/1
நீர் கணம் குழி நேடிய நீர்மையால் – தேம்பா:9 32/1
சொரிந்த நீர் புனல் தூற்றி வழங்கினார் – தேம்பா:9 55/4
நீர் தோய் பொன் ஆர் தன் தலை நீட்ட நிசி நீத்தோன் – தேம்பா:9 62/1
காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1
மொய் அகத்து இரட்டும் நீர் முடுகி சூழ்ந்து அமர் – தேம்பா:9 99/1
களி அமை நீர் உக காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 100/4
நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/4
தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில் – தேம்பா:9 132/2
நீர் கணம் கழு வாவி நிறைந்து சூழ் – தேம்பா:10 22/3
வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர்
ஊறி நீத்தம் முடுக்கு என ஓங்கி இவர் – தேம்பா:10 25/1,2
நீர் ஆர் பவள துறையின் நிரை நித்திலம் உய்த்து என்னா – தேம்பா:10 43/1
கண் நீர் ஆடி கழுவும் கசடு அற்று உணர்ந்த ஞான – தேம்பா:10 53/1
தெண் நீர் ஆடி தெளிந்தாள் தெளி உள் நிறை தே அருளின் – தேம்பா:10 53/2
தண் நீர் ஆடி குளிர்ந்தாள் தவறா அற மா புணரிக்கு – தேம்பா:10 53/3
நிலத்து இயல்பால் துளி நல் நீர் திரிந்த தோற்றம் நிகர் என சேர் – தேம்பா:10 73/1
நீர் பாய் உலகிற்கு உயிரோய் நீ நிமிர் வீட்டு உலகிற்கு உயிரோய் நீய் – தேம்பா:10 142/1
தெளி நாக்கொடு நீர் புனல் புகழ தினமே புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 144/3
அண்ணி நீர் தவழ் தீ என அம்புய – தேம்பா:11 16/1
விண்ணின் நீர் முகில் மின் என நோக்கலோடு – தேம்பா:11 16/3
உழுது ஆர்ந்த ஆர்வ விதை வித்தி பின்னும் உரிய வர நீர் இறைத்து விளைந்த இன்பம் – தேம்பா:11 37/3
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
மொய் ஆகிய நாள் மொழிவார் என நீர்
மை ஆகிய கண் வடிவார் சிலரே – தேம்பா:11 73/3,4
பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/3
பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/3
நீர் ஆழி நிலம் காக்க மாள்வான் எனும் அதற்கு உரிய நெய் கொள் மீறை – தேம்பா:11 113/2
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் – தேம்பா:11 122/1
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
சிந்துரம் மணந்த நீர் குளித்த சீர்மை போல் – தேம்பா:12 42/3
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
வருந்தினார் முகம் கண்டு அழு நீர் என மது பெய்து – தேம்பா:12 57/2
சாற்றினாள் இன்பு உள் பொங்கி தாரை நீர் தாரையாக – தேம்பா:12 98/3
நிழல் குளித்த உரு வானோன் கொடும் சொல் கேட்டு நெடும் கடல் நீர்
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/3,4
மாரி அம் தாரையின் வளர் கண் தாரை நீர்
நேரி அம் துணைவியை நேடி நாயகன் – தேம்பா:13 8/2,3
நீர் வளர் குவளை தேன் துளித்தல் நேர் அவன் – தேம்பா:13 14/2
நெஞ்சினான் கொடுமை ஆற்ற நீர் எரி கமலத்து அன்னம் – தேம்பா:14 28/2
உல்லியர் மயங்க யாரும் உண்ணும் நீர் இன்றி சோர – தேம்பா:14 29/3
புல்லிய புனல்கள் யாவும் புண்ணின் நீர் ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:14 29/4
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல் – தேம்பா:14 65/1
பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4
ஒல் வாய் அழலும் ஆற்றாது உணும் நீர் இன்றி உளைந்தார் – தேம்பா:14 73/4
புள் வழியே நீர் மேல் புணை வழியே ஆய்ந்து அடைந்தால் – தேம்பா:14 89/1
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும் – தேம்பா:14 93/2
நீர் ஆரும் பூ உலகின் செல்வம் கூறும் நிலை இலதே – தேம்பா:14 94/4
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
பாறு உற வாழ் புள் இனமும் நீர் வாழ் மீன்கள் பல் இனமும் – தேம்பா:14 95/3
நிறை நெறி நீங்கிய காம நீர் குளித்து – தேம்பா:14 99/2
புரையுழி முகில்கள் நீர் பொழிய நாழிகை – தேம்பா:14 101/2
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/4
நீர் எழும் ஓதையும் நீர் பெய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/1
நீர் எழும் ஓதையும் நீர் பெய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/1
நீர் முகத்து அமிழ்ந்தி மேல் ஞெமுங்க காண்பரே – தேம்பா:14 108/4
நீர் அணி அரணம் ஆகா நெடு மதிள் அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/2
வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார் – தேம்பா:15 2/1
நீர் தவழும் செம் தீயோ நில_மகள் தன் துவர் வாயோ – தேம்பா:15 4/1
தெண் அம் தண் நீர் மேய்ந்து உயர்ந்த செல்லே மின்னி திரண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:15 10/1
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர்
திரை மேல் திரை நின்று அதிசயித்த சீர் போல் அடுக்கி நின்று இனிதாய் – தேம்பா:15 11/2,3
நீர் அஞ்சினிர் நித்தன் அடைக்கலம் வந்தீர் – தேம்பா:15 21/2
நீர் கீறிய நீள் கலமோ சிறகால் – தேம்பா:15 36/2
நீர் எழும் திரையின் பொங்கி ஞெகிழி வேல் ஏந்தி நின்றான் – தேம்பா:15 82/4
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர்
கலை இரண்டு மிசை அமர் நிகர்ந்து இருவர் களம் நடுங்க அமர் நடவினார் – தேம்பா:15 94/3,4
நீர் விளை முழக்கமும் நிகர் இலாத வெம் – தேம்பா:15 135/2
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர்
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/1,2
அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/4
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1
ஒழித்து என சுடர் நீர் மூழ்க உலகு இருள் போர்ப்ப கஞ்சம் – தேம்பா:15 187/1
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/2
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/2
தாகம் மிக்கு அக்கனின் தன்மை நீர் உண்பார் – தேம்பா:16 27/3
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின் – தேம்பா:16 28/1
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
திலம் குன்றா நிழல் தேன் பூப்ப நீர்
புலம் குன்றா மழை பொய் இல தூவ மேல் – தேம்பா:17 40/1,2
பொன்னின் நீர் மிளிர் திரு புதல்வன் தாள் இணை – தேம்பா:18 6/1
உன்னி நீர் எவர் சொல்-மின் உற்றது என்றலும் – தேம்பா:18 6/3
துன்னி நீர் சட்சதன் தொழுது சொற்றினான் – தேம்பா:18 6/4
தந்தை தாய் வணங்கு-மின் நீர் கொலையே செய்யீர் தவிர் காமம் – தேம்பா:18 22/1
நீர் தவழ் தழலின் கஞ்சம் நிரைத்த நீள் வாவி அங்கண் – தேம்பா:18 25/1
நீர் கெழு பால் உண்டு அப்பால் நிழன்று தன் தாயை காக்க – தேம்பா:18 26/3
நீர் முகத்து இவர் அன்பு ஆர்ந்த நெஞ்சு என குளிர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:19 10/4
வீங்கு ஓத நீர் நிலை ஆம் வெய்ய நஞ்சு இன் அமுது ஆம் – தேம்பா:19 19/1
நீர் விளை மாராஅமும் நிழல் செய் ஓமையும் – தேம்பா:19 38/1
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை – தேம்பா:20 4/2
கண் சேர் அணி கடந்த கவின் நீர் சொல்-மின் உவந்தது என்றார் – தேம்பா:20 12/4
வசை அட்டு வாழ்பவரே மலி நீர் சூழ்ந்த மலை நண்ணி – தேம்பா:20 26/3
நீர் ஏந்தி மலர் மிதக்கும் நிகரா வல்லோன் கை அருளின் – தேம்பா:20 28/1
இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும் – தேம்பா:20 79/3
நல் பட அருளி கேள்-மின் நீர் என்ன நறு மலர் உயர்த்தனன் நவின்றான் – தேம்பா:20 81/4
நீர் புதைத்து ஒளி நேமி எழுந்து அவிர் – தேம்பா:20 85/1
நேய ஆணரன் கூவும்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:20 88/4
நீர் வளர் தவிசின் ஏற்றி நிரையின் ஈங்கு எழுதப்பட்ட – தேம்பா:20 99/3
சேல் கலந்து இழி நீர் நாட்டில் சேர்த்தவை வகுத்தல் செய்தான் – தேம்பா:20 102/4
மற்று அவர் உணர்கிலாமை மதித்தனன் எவர் நீர் நும்மை – தேம்பா:20 104/2
துணி திறத்து அலர்ந்த பூம் கண் துளித்த நீர் தூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:20 114/4
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர்
மட்டு என மலர் கண் தூவ மார்புற தழுவினானே – தேம்பா:20 115/3,4
தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1
தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1
கோது நீர் நினைத்த வண்ணம் கோது நான் குணிக்கல் செய்யேன் – தேம்பா:20 116/2
தாது நீர் ஒழுகும் சாகி தனை கொய்வார் நிழற்றும் போல – தேம்பா:20 116/3
யாதும் நீர் அஞ்சல் வேண்டா இயல்புற அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:20 116/4
சடை வளர் உரு கொடு தவிர்கு_இல் நீர் குளித்து – தேம்பா:20 124/1
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/4
தான் நல மாடத்து எய்தி தையலார் கமழ் நீர் ஆட்டி – தேம்பா:21 10/2
உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/3
தோய்ந்த தன்மையொடும் அ சுனை நல் நீர்
மேய்ந்த தன்மையொடு வெம் பிணி யாவும் – தேம்பா:21 21/1,2
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர்
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/3,4
பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/4
சந்து ஒத்தன மதுர துளி சரிய புயல் தரும் நீர்
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/2,3
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன் – தேம்பா:22 11/1
கை திறத்து அலர் தாள் நீவி கண்ணின் நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:22 16/4
நீர் செயும் மேகலை அணிந்து நீர்த்ததே – தேம்பா:22 26/4
நீர் அகம் பொதிர் மணி நிறத்த கார் என – தேம்பா:22 29/1
நீர் வளர் மறை புடை புக்கு நீள் நகர் – தேம்பா:22 30/2
பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4
நீர் அகன்றுளி நிற்பது காண்பரோ – தேம்பா:23 30/2
ஒற்றை நீர் உடையன் நீ என்று ஒற்றை கொம்பு அளித்தேன் என்ன – தேம்பா:23 68/3
நீர் இழந்து இழி நிறை தவிர் காமுகர் அல்லால் – தேம்பா:23 85/3
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
கொல்லையில் முளைத்த களை என புல்லர் கொடு முறை கொய்-மின் நீர் என்பேன் – தேம்பா:23 106/4
நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3
பள்ளமே உறையும் காலை நீர் உரைத்த பழி எலாம் செல்லும் என்றதுவே – தேம்பா:23 110/4
சூட்சியும் திளைத்த நீர் துணை எற்கு ஆக என் – தேம்பா:23 116/2
நீர் அணி உலகம் ஆட நெடும் கடல் ஒடுங்கி பொங்க – தேம்பா:24 4/1
ஒளி முகத்து இடமும் நீர் உலகும் நீறும் என்று – தேம்பா:24 18/1
மன்னு நீர் உயர் மன்னவர் மூவர் வந்து உரைப்ப – தேம்பா:25 4/1
மின்னு நீர் நவ மீன் உயர் உதித்தலும் வேந்தன் – தேம்பா:25 4/2
என்னும் நீர் உலகு இனிது அளித்து ஆள்பவன் பிறந்து ஆங்கு – தேம்பா:25 4/3
உன்னு நீர் கடந்து உதித்தலும் கேட்டு உளம் மருண்டான் – தேம்பா:25 4/4
சென்ற மூவரை செப்பி நீர் வணங்கி மீண்டு அங்கண் – தேம்பா:25 6/3
நின்ற யாவையும் நீர் சொல போவல் யான் என்றான் – தேம்பா:25 6/4
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4
நீர் முகத்து நாடு அகன்று கான் ஒளிப்பதே நினைத்தாள் – தேம்பா:26 58/4
நின்று நீவினாள் நெடிய கண் அருவி நீர் ஆட்டி – தேம்பா:26 75/3
தன்னை ஓம்பிட தந்தையும் தாயும் நீர் – தேம்பா:26 85/4
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1
வாய் மணி ஆக கூறும் வாய்மையே மழை நீர் ஆகி – தேம்பா:26 106/1
புரை இலா வாழ்க என புகல்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:26 129/4
மழையின் நீர் என தூய் மது தூவலும் – தேம்பா:26 148/2
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை – தேம்பா:27 28/3
மொய்த்த நீர் உலகில் முரியாது அறம் – தேம்பா:27 29/2
ஆழ்ந்த நீர் கடல் அண்டி நலம் கெட – தேம்பா:27 34/3
தாழ்ந்த நீர் புனல் தன்மையின் ஆயினார் – தேம்பா:27 34/4
உளர்ந்த வான் புயல் ஊட்டிய நீர் என – தேம்பா:27 35/2
தரு கைம்மாறு இயல் சாற்றிட கேள்-மின் நீர்
இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/3,4
நீர் செல்வத்து அலர் அன்னான் வளர்ந்தே வாழ்ந்தார் நிகர் இல்லார் – தேம்பா:27 39/4
தம் கணால் மலர் நீர் ஆட்டி தகும் துயர் ஆற்றினாரே – தேம்பா:27 66/4
புண் தகா விளிவு உறா புதல்வரோடு நீர்
மண் தகா நலத்தொடு வாழுவீர் மறுத்து – தேம்பா:27 111/1,2
நனியே உணரா பொய் கலந்தே நல் நீர் கடலுள் கலந்தது போல் – தேம்பா:27 124/2
நீதி ஆதி நீர் எலாம் நீர்த்து அணிந்த நாதனே – தேம்பா:27 132/4
தூக்கினான் விழி தூவும் நீர்
நீக்கினான் நிறை மார்புற – தேம்பா:27 138/1,2
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4
மற்றை நாதன் நீர் இதோ என வசிட்டன் நொந்து உரைத்தான் – தேம்பா:27 169/4
பின்னே துடரா காலம் இலை பெரும் புண் நீர் ஒழுக – தேம்பா:28 32/3
விண் எனும் பதியோர் ஆகி மேவி நீர் உரைக்கும் தன்மை – தேம்பா:28 67/1
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2
கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/2
எஞ்சு இலா நிறை நீர் இழிந்து ஓடலும் – தேம்பா:28 105/2
இலைகள் எண்ணி முகில் துளி எண்ணி நீர்
அலை கொள் நுண் மணல் எண்ணியும் அத்துணை – தேம்பா:28 110/1,2
மீ அவர் உவப்ப தாள் மேல் வீழ்ந்து நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:28 129/4
தெள்ளிய தவ நீர் ஆட்டி செயிர் அற தெளிதி நெஞ்சே – தேம்பா:28 139/4
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின் – தேம்பா:28 150/3
ஒல்லென அருவி நீர் ஒழுகும் கண்ணினாள் – தேம்பா:29 29/4
நின்று பேர் உயிர்ப்பு வீக்கி நீர் மழை இரு கண் தூவி – தேம்பா:29 36/3
ஆற்று நீர் அலையின் நீ அலந்தை நீர் எலாம் – தேம்பா:29 60/1
ஆற்று நீர் அலையின் நீ அலந்தை நீர் எலாம் – தேம்பா:29 60/1
சேற்று நீர் உவர் குழைவு என செகுத்து அவன் – தேம்பா:29 60/2
ஆற்றும் நீர் இல சலம் ஆற்று இலார் விழி – தேம்பா:29 60/3
ஊற்றும் நீர் ஒன்றினை உவப்பு என்று ஆடுவான் – தேம்பா:29 60/4
நீர் விளை மரை அடி பணிதல் நேர்கு இலால் – தேம்பா:29 65/3
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/3
நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும் – தேம்பா:29 69/2
மஞ்சு இவர் குன்றின் தெள் நீர் வழங்கும் அ நாட்டில் பின் நாள் – தேம்பா:29 77/1
திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன் – தேம்பா:29 90/1
தம் கண் நீர் கடவுளும் மறையும் தாம் உணர்ந்து – தேம்பா:29 90/2
தம் முறை எவர்க்கும் நீர் தகுதியாய் பொது – தேம்பா:29 94/1
நிலத்தின் தன்மையால் நீர் திரிந்து அனைய பற்று உளம் தன் – தேம்பா:29 106/1
நீர் ஆழி அகன்று இரவி தோன்றி மூவர் நீங்கினர் என்று – தேம்பா:30 11/2
வரை நாட்டி நீர் கடைந்து ஆங்கு அமுதும் நஞ்சும் வந்தன என்று – தேம்பா:30 14/1
தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/3
சீல நீர் கரு முகில்கள் மின்னி ஆர்த்து செய் அரவும் – தேம்பா:30 19/1
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
சால் நீர் கடல் மடையை திறந்தால் போல தணந்தாரை – தேம்பா:30 19/3
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4
முடி கான் மலரும் முளி நீர் மலரும் – தேம்பா:30 30/3
நீர் முகத்து இரவி கை நீட்டி பொற்பு உற – தேம்பா:30 50/1
நா உளன் தவத்தின் வாய்ந்த நல்வு உளன் வினை நீர் நீந்தி – தேம்பா:30 64/2
அள்ளிய வினை நீர் ஈர்ந்து ஊர்ந்து அரிதில் வீட்டு உலகில் சேர்வார் – தேம்பா:30 82/4
கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி – தேம்பா:30 83/3
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
உதிர் தரும் மலர் மது ஒப்ப கண்ணின் நீர்
கதிர் தரும் முகத்து உக இளவல் காட்டினான் – தேம்பா:30 101/3,4
நோய் உமிழ் நீர் என நுதலி நொந்த தாய் – தேம்பா:30 102/2
நீ உமிழ் நீர் உக நிலைமை யாது என்றாள் – தேம்பா:30 102/4
நின்றான் தான் அமுது ஆழி நீர் முழுகி இன்பத்து – தேம்பா:30 120/3
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
கான் நீர் மலர் வனம் காய்ந்தால் என முனர் – தேம்பா:30 157/1
நாம் நீர் அழுது உக நம்மை பிரிதர – தேம்பா:30 157/2
வான் நீர் அருளிட வந்தீர் உயிர் என – தேம்பா:30 157/4
மகர் நீத்து அழ அழ வாழ் நீர் அரு மகன் – தேம்பா:30 160/3
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர்
போல் நேர் இல அயர்ந்து இருவர் புலம்பி அழ – தேம்பா:31 13/1,2
நீர் வழி முகம் கெட நேடி அஞ்சினார் – தேம்பா:31 16/4
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும் – தேம்பா:31 55/2
நீர் எஞ்சா அருளால் நிறை மாட்சியான் – தேம்பா:31 68/2
உண்ட நல் உயிர் உற்ற நீர் ஒத்த சொல் – தேம்பா:31 73/2
ஊன் தந்த உருவொடு ஈங்கு உதிப்பவன் என்று உரைத்தது நீர் அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 86/4
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1
நட்டவை ஓம்பும் நீர் என நட்பு ஊட்டினான் – தேம்பா:31 98/4
ஈர நீர் அவிழ துணரே வரை – தேம்பா:32 9/1
செல் நாகம் நீர் பொழிய தேன் பொழியும் புன்னாகம் திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 22/1
கல் நாகம் நீர் உமிழ கவி நாகம் வெருண்டு அஞ்ச கல் ஊடு ஊர்ந்த – தேம்பா:32 22/2
நீர் ஆழி கடந்து அங்கண் இ மனை சென்று அடைக்கலமே நிலத்தில் செய்து ஆங்கு – தேம்பா:32 25/3
மழை குலம் பொழியும் மாரி வழங்கு இலா நாளில் உண் நீர்
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/1,2
தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1
நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2
பூ_மழை மண மழை பொழி நல் நீர் செயும் – தேம்பா:34 4/2
என் உரைப்பது இனி யானே எந்தை மனு ஆயுளி நீர்
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/1,2
என்றனன் கடல் நீர் வெள்ளத்து இணை கடந்து அரிய அன்பான் – தேம்பா:35 20/1
ஓசை வரு நீத்தமொடு நீர் பிறழ்வது ஒப்ப – தேம்பா:35 32/1
உணங்கிய முல்லைக்கு உயிர் பெய் நீர் துளி போல் – தேம்பா:35 83/1
வணங்கிய இன்பம் கடல் நீர் வளம் ஆற்றா – தேம்பா:35 83/4
விண் குடைந்த இடிப்பட மின்னின் நீர்
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/2,3
நீர் ஏந்திய நித்தில நீள் குடையும் – தேம்பா:36 66/1
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர்
அலை நேர் அபயர் அடி நேர் தொழுதே – தேம்பா:36 68/2,3
நீர் புனை புணரி பொங்கி நெருங்கு அலை மயங்கிற்று என்ன – தேம்பா:36 87/3

மேல்


நீர்-இடை (2)

நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1

மேல்


நீர்_மலர் (1)

நீக்கு அலாது எலாம் நீர்_மலர் களை என கட்டல் – தேம்பா:1 13/2

மேல்


நீர்க்கு (1)

நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3

மேல்


நீர்த்த (6)

நேர் எழு துணை மணம் முகிப்ப நீர்த்த தன் – தேம்பா:5 41/2
சேர்த்து மணம் ஆக்கல் இவர் நீர்த்த மணம் நேரியதோ – தேம்பா:5 154/3
நீர்த்த மெய் உயிரினை தழுவும் நீர்மையால் – தேம்பா:26 25/1
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4
இங்கண் நீர்த்த அடிகளே என்று செப்பினான் – தேம்பா:29 90/4
நெடிய வேதனை நீர்த்த இன் அமுது என நுகர்ந்தோர் – தேம்பா:32 101/2

மேல்


நீர்த்ததே (2)

நீர் செயும் மேகலை அணிந்து நீர்த்ததே – தேம்பா:22 26/4
சேது அகம் தரும் செ அலர் நீர்த்ததே – தேம்பா:32 3/4

மேல்


நீர்த்தலின் (1)

உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின்
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/1,2

மேல்


நீர்த்தலும் (2)

எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும்
கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/2,3
ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2

மேல்


நீர்த்தன (2)

நீர்த்தன குதலை சொல் கொடு நெடு நாள் நினைத்தவை மறைவு அற சொன்னாள் – தேம்பா:20 73/3
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4

மேல்


நீர்த்தனன் (1)

இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/2

மேல்


நீர்த்து (6)

துறை கெழு நூல் வழி அனைத்தும் அடையா ஞான துறை அன்னாள் மாசு அறு நல் உணர்வின் நீர்த்து
மறை கெழு நூல் வழி வழுவா கடவுள் நல் தாள் மாறு இல மெய்ஞ்ஞான நலம் அமைந்ததற்கே – தேம்பா:8 53/1,2
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4
நீக்கிய நிலையின் ஆங்கு எவரும் நீர்த்து எழ – தேம்பா:27 56/2
நீதி ஆதி நீர் எலாம் நீர்த்து அணிந்த நாதனே – தேம்பா:27 132/4
அங்கண் நீர்த்து ஒழுக மற்று அருளி கேட்டி ஒன்று – தேம்பா:29 90/3
நீர்த்து உராய் எழீஇய அ நாடு நிகர்_இல கேழ்த்தது அம்மா – தேம்பா:30 4/4

மேல்


நீர்ப்ப (1)

நிதியின் தோய்ந்த அழகு இளையோன் நீர்ப்ப ஆசி ஓதிய பின் – தேம்பா:26 49/1

மேல்


நீர்மையார் (2)

இடை வரும் புகழ் என்று உயர் நீர்மையார்
உடை வரும் பொருள் கள்வர்க்கு ஒளித்து என – தேம்பா:27 33/2,3
நிழல் தர தொடலை கூந்தல் நீர்மையார் தோள் மேல் துஞ்சி – தேம்பா:28 133/2

மேல்


நீர்மையால் (9)

நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால்
சூர் முகத்து உடைந்து உளம் கரைந்து தோன்றினான் – தேம்பா:7 78/3,4
நீர் கணம் குழி நேடிய நீர்மையால்
சீர்க்கு அணங்கு எளிமை துணை தேடினர் – தேம்பா:9 32/1,2
நிறம் செய் தெய்வதம் மூடிய நீர்மையால்
அறம் செய் தான் எமது ஆர் துகள் மூடலின் – தேம்பா:10 117/2,3
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால்
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/1,2
நினைவு_அரும் உரத்தொடு நிகழ்த்து நீர்மையால்
வினை வரும் முகத்து அவர் மெலிய வென்ற பின் – தேம்பா:23 120/2,3
நீர்த்த மெய் உயிரினை தழுவும் நீர்மையால்
சீர்த்த அரும் தவர் தமை தழுவி தேன் மலர் – தேம்பா:26 25/1,2
நிரை எலா நயன் அடை கடல் நீர்மையால்
திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி – தேம்பா:26 129/1,2
நெடிது நாள் உற்ற நோய் மருந்தின் நீர்மையால்
கடிது தீர் தரல் அரும் கருமம் ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 44/1,2
நிந்தை ஆகுலம் நீத்து அற நீர்மையால்
தந்தை ஆம் இறை தாழ்வு இலா தாள் தொழுது – தேம்பா:34 24/1,2

மேல்


நீர்மையான் (1)

எண்ணினும் அவன் பெயர் இசைத்த நீர்மையான்
மண்ணினும் வானினும் மன்னர் ஆட்சி ஆய் – தேம்பா:25 48/1,2

மேல்


நீர்மையில் (1)

ஒல்லும் நீர்மையில் ஒருங்கு அடல் குழவிகள் என்றான் – தேம்பா:25 33/4

மேல்


நீர்மையின் (2)

நீ ஆவிய நீர்மையின் நேர் துணைவன் – தேம்பா:5 68/1
சொல்லும் நீர்மையின் துறும் பகை தோன்றிலது என்னில் – தேம்பா:25 33/3

மேல்


நீர்மையினான் (2)

நீ ஒக்கும் நிலைக்கு உரி நீர்மையினான் – தேம்பா:5 72/4
ஆறு ஒப்பு இல நீர்மையினான் அருள் உள் – தேம்பா:5 76/2

மேல்


நீர்மையும் (1)

நிலை நிலைக்கு உரி மருத நீர்மையும்
கலை கலைக்கு உரி கருத்தும் எய்தினான் – தேம்பா:4 11/3,4

மேல்


நீர்மையே (1)

நெஞ்சு வாழ்குப காண் உடல் நீர்மையே – தேம்பா:8 85/4

மேல்


நீர்மையோ (2)

காதை உள்கொண்டு நீ கலங்கல் நீர்மையோ – தேம்பா:29 92/4
நீடலே புகழ்வது நீர்மையோ இனிது – தேம்பா:29 122/2

மேல்


நீர்மையோடு (1)

நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/3

மேல்


நீர (3)

நீத காதலின் மிகு நீர நாவகா – தேம்பா:29 127/3
ஈர நீர விழ திரையே வனத்து – தேம்பா:32 9/2
ஈர நீர எழ சிகியே அறத்து – தேம்பா:32 9/3

மேல்


நீரமும் (1)

காந்து உறை தசும்பு-இடை கமழும் நீரமும்
தேம் துறை குங்கும தெளிந்த சுண்ணமும் – தேம்பா:2 28/2,3

மேல்


நீரர் (1)

ஈர நீரர் எழீஇ தடம் ஏகினார் – தேம்பா:32 9/4

மேல்


நீரவர் (1)

மின்னின் நீரவர் தொழ வீழ்ந்து சூசை உள் – தேம்பா:18 6/2

மேல்


நீராட்டி (1)

புன் மலர் கண்கள் தூவும் புனலின் நீராட்டி மார்பில் – தேம்பா:26 92/1

மேல்


நீராடல் (1)

புண் நிறத்து ஆர் புரை போக்கி உள் தே அருள் பொழி நீராடல் முதற்கு ஈந்து – தேம்பா:32 43/2

மேல்


நீராடி (1)

உள் நீராடி உயர்ந்தாள் உரு வேறு இயல் வேறு ஆனான் – தேம்பா:10 53/4

மேல்


நீரார் (16)

வீங்கு தம் குலம் மெலிவு உறா தாங்கு உயர் நீரார்
ஓங்கு தம் குணத்து ஒத்த சூழ் நிலத்தில் தாழ் விழுதே – தேம்பா:12 44/1,2
நெஞ்சு பதி கொண்ட அருள் எஞ்சா நீரார் நிறைந்து ஐம் நாள் – தேம்பா:13 3/1
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார்
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/1,2
மண் காவலற்கு ஆய முறையில் அறம் மலி நீரார்
விண் காவலன் அருளால் வினை கொள்ளார் என காட்ட – தேம்பா:20 55/2,3
உரியார் ஆவர் என உரைத்தார் நூல் உடை நீரார் – தேம்பா:20 60/4
மட நடை பெண்மை நட்பு என உரைத்தார் வளர் உணர்வு உயரிய நீரார்
தட நடை நிகரான் இழிவு உறி எஞ்ச சால்பு அவள் அன்பு காட்டிய பின் – தேம்பா:20 80/1,2
தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/3
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/4
புறத்து உறும் துயர் கண்டு உய்வார் பொலிந்த நூல் புலமை நீரார்
நிறத்து உறும் தொடையில் மார்ப நிகர்ப்பு அரும் நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:25 67/3,4
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார்
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/1,2
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4
புண் தீண்டி ஆற்றும் மருந்து ஒத்த நீரார் போதல் உற்றார் – தேம்பா:30 9/4
நான் என உணர்ந்து மொய்ப்பார் நல் தவத்து உயர்ந்த நீரார் – தேம்பா:30 75/4
பெற்ற நூல் தெளியா நீரார் பிதற்றலின் மூன்றாம் நாளில் – தேம்பா:31 83/2
ஆய்வு_அரும் திரியா தேவ அன்பு உணர் நீரார் என்பான் – தேம்பா:33 8/4

மேல்


நீரால் (2)

விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால்
பொம்மு அலையின் பெருகு இன்ப புணரியினுள் மூவர் அங்கண் பொலிக மூழ்கி – தேம்பா:11 112/2,3
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால் – தேம்பா:20 119/1

மேல்


நீரான் (6)

தான் சுவைத்து அல்லது அல்லல் தரும் பசி ஆற்றா நீரான்
ஊன் சுவைத்து உடன்ற போரில் உற்றது சொல்-மின் என்ன – தேம்பா:16 7/2,3
வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் – தேம்பா:20 117/3
அஞ்சினனோ அ திறத்து இன்று அமர்க என்றான் அற நீரான் – தேம்பா:29 70/4
மை தகா மறை வளர் கொழுகொம்பு அனை நீரான் – தேம்பா:29 108/4
இளி வளர் கொடிய நீரான் இன்று நல் பொறையின் பாலால் – தேம்பா:29 119/3
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4

மேல்


நீரிய (6)

திறல் ஆர் திரு நீரிய தீம் கொடியை – தேம்பா:5 104/1
நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால் – தேம்பா:13 11/3
நிலை ஒருங்கு சுனை நீரிய தோற்றம் – தேம்பா:21 23/4
கொய்ய நீரிய குட்டனும் நொய்ய தன் – தேம்பா:26 153/2
நீரிய முறையில் உளன் அவன் தேவன் நீங்கில் ஒன்று அவன் அலன் ஆகி – தேம்பா:27 164/2
நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2

மேல்


நீரியது (1)

நெடிது நேடிய நீரியது ஓர் பொருள் – தேம்பா:26 150/1

மேல்


நீரில் (6)

நிழலில் மேதிகள் நீரில் சங்குகள் – தேம்பா:4 9/1
முத்தம் இட்டலும் நோக்கில் தீட்டலும் உற்ற நீரில் நனைத்தலும் – தேம்பா:10 128/2
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும் – தேம்பா:14 93/2
தாள் எழும் கமலம் நீரில் தளம்பியது என்றோ முத்தம் – தேம்பா:21 7/1
நீரில் தவழ் மொக்குள் என நேர் பொருத கால் முன் – தேம்பா:23 43/1
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில்
ஆடிய பூவோ வாடு இல மலர் எங்கு ஆவது என்று அறைதி நீ என்றாள் – தேம்பா:30 142/1,2

மேல்


நீரின் (1)

நீரின் மேல் தாள் பிரிந்து அலைந்த நீர் மலர் – தேம்பா:7 86/1

மேல்


நீரின்-பால் (2)

நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/4
நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா – தேம்பா:30 67/1

மேல்


நீரினார் (1)

நீரினார் தலை நேர நேர் வளைவொடு பழுத்த – தேம்பா:1 14/2

மேல்


நீரினால் (1)

சுனை அனை விழி விடா தொடுத்த நீரினால்
நனை அனை முழு மெயும் நனைப்ப அன்னவர் – தேம்பா:31 96/1,2

மேல்


நீருடன் (1)

பாயும் நீருடன் உயிர் பறிப்பவோ இதோ – தேம்பா:31 21/3

மேல்


நீரும் (5)

நீரும் நஞ்சு என நேமி கொள் எவையும் நஞ்சு எனவே – தேம்பா:5 9/4
வேற்று அலாது அவரும் நீரும் விரும்பி ஒன்று ஆய போழ்தில் – தேம்பா:15 50/1
சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர் – தேம்பா:15 53/2
காசு உலாம் கடலின் நீரும் கார் உலாம் வரையும் சூழ்ந்து – தேம்பா:23 56/1
கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து – தேம்பா:30 139/3

மேல்


நீருள் (1)

வம்பு அலர் சுனையின் நீருள் வலம்புரி பிறத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/1

மேல்


நீரை (3)

வீக்க மேல் விரத செந்நெல் வித்தி நல் ஒழுக்க நீரை
போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில் – தேம்பா:26 111/2,3
தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி – தேம்பா:28 152/2
மேல் நிமிர் ஒழுக்க நீரை விட்டு அருள் மணலை பாய்த்தி – தேம்பா:30 73/3

மேல்


நீரொடு (3)

மொய் கொள் நீரொடு மூ உலகிற்கு எலாம் – தேம்பா:10 39/1
நீரொடு நூறிய வீறு உடல் நீறிடவும் – தேம்பா:15 61/2
தம்மை நீரொடு தான் தர இளவலாய் பிறந்த – தேம்பா:26 55/2

மேல்


நீரொடும் (1)

நீரொடும் ஐந்து தம் பகையை நீத்து ஒரு – தேம்பா:3 47/3

மேல்


நீரோ (1)

நண்ணாது நின்றுழி நான் தெரிந்த நீரோ நல் மறை நூல் உணர்ந்து உணராதவரை போன்றீர் – தேம்பா:11 50/1

மேல்


நீரோடும் (1)

நின்று இரங்கு கண் நீரோடும் ஆசி தந்து – தேம்பா:26 86/2

மேல்


நீல் (23)

நீர் புறம் கொடு நீல் முகில் முழங்கின-மாதோ – தேம்பா:1 2/4
தடித்த நீல் முகில் தவழ் தலை பொலிந்த பொன் மலையே – தேம்பா:1 4/2
நீல் நிரைத்து எழுதிய படத்தின் நேர் உடு – தேம்பா:1 40/1
நீல் நிற பகட்டு இனம் நெடிது உழற்றலின் – தேம்பா:1 44/3
நீல் மணி மரகதம் நித்திலம் துகிர் – தேம்பா:2 31/1
நீல் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பசும்பொன் நிலை விளக்கு ஆயிரம் வயிர – தேம்பா:2 45/3
நீல் நெடும் பொறை நிகர் தலை தூக்கினான் ஒன்னார் – தேம்பா:3 31/3
நெடிது நாள் வெளி மூடிய நீல் முகில் – தேம்பா:7 50/1
நாக நீல் நெற்றி தூங்கு நல் மணி ஓடை போன்று – தேம்பா:12 21/1
நாக நீல் நெற்றி நாறு நல் மலர் அணியாய் சூழ்ந்த – தேம்பா:12 21/2
நாக நீல் நெற்றி தோன்றி நயன் தரு மறையின் சிந்தும் – தேம்பா:12 21/3
நாக நீல் நெற்றி மீன் போல் நல் மணி அருவி கண்டார் – தேம்பா:12 21/4
இடிப்ப நீல் நிறத்து உழும் பகடு உரப்பலால் எழு மீன் – தேம்பா:12 48/2
நிறைக்குவார் சிலர் நீல் நிற பகட்டினால் தெளிப்ப – தேம்பா:12 54/3
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
ஏழ் முகம் பிரிந்த நீல் என்னும் தீம் புனல் – தேம்பா:22 27/2
கை முகம் புதைத்த நாக நீல் முகத்தான் கரோதரன் நக்கு இவை சொல்லும் – தேம்பா:23 98/1
நீல் கடல் எதிர்த்து என நினைப்பின் எய்தினான் – தேம்பா:29 64/3
நீல் நிமிர் இருள் உளம் நீங்கு இல் ஆயதே – தேம்பா:29 89/4
அனைவரும் புகழும் ஓதை அலையும் நீல் முகிலும் ஆற்றா – தேம்பா:30 80/4
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/2
நீல் நலம் கொள் கடல் பிரித்த நிலம் சேர்த்து ஆள் இசிப்பாஞ நிருபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/4
நீல் மணி எருத்து உயர் சுமந்து நின்றவே – தேம்பா:36 120/4

மேல்


நீல (6)

நீல நல் கடல் சூழ் பாரில் நிகர் அற வலிய ஆர்த்து இ – தேம்பா:9 75/3
மாலை தூண் உச்சி விரித்த நீல மணி படத்து – தேம்பா:16 55/1
மழையின் நீல நிறத்த வனத்து-இடை – தேம்பா:26 148/3
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
நேர் ஏந்திய நீல மணி குடையும் – தேம்பா:36 66/3
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/1,2

மேல்


நீலம் (3)

நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர – தேம்பா:6 72/3
நீலம் ஏந்தி நிறைந்து உணும் கண்ணினாள் – தேம்பா:10 29/4
நீலம் மூடிய பானொடு நேர் மிடி – தேம்பா:10 35/3

மேல்


நீலமும் (2)

சுனைய நீலமும் கமலமோடு ஆம்பலும் துளி தேன் – தேம்பா:32 11/1
நெற்றி மேல் நறை நீலமும் கமலமும் பூப்ப – தேம்பா:32 17/2

மேல்


நீவி (6)

வாய்ந்த பூம் பதம் நீவி வணங்கினள் – தேம்பா:10 113/3
மீது அணிந்தன நீவி போர்த்து அவிர் மேனியை தவன் வீக்கலும் – தேம்பா:10 130/3
புண் உளே மருந்து நீவி போன ஆட்டை மீட்கவோ – தேம்பா:11 5/3
அழுது தன் கண்ணீர் ஆட்டி அருள் கொழும் துகிலின் நீவி
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/2,3
கை திறத்து அலர் தாள் நீவி கண்ணின் நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:22 16/4
இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2

மேல்


நீவிர் (2)

அட்டு என நீவிர் விற்ற ஆணரன் அவன் தான் நான் என்றிட்டு – தேம்பா:20 115/1
இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1

மேல்


நீவினாள் (1)

நின்று நீவினாள் நெடிய கண் அருவி நீர் ஆட்டி – தேம்பா:26 75/3

மேல்


நீவீர் (1)

சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர்
ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை – தேம்பா:15 53/2,3

மேல்


நீவுதற்கு (1)

நெஞ்சு மாசுற மேல் புகழ் நீவுதற்கு
அஞ்சுவார் கொடையால் பயன் வேண்டுவார் – தேம்பா:27 32/3,4

மேல்


நீவுதும் (1)

வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2

மேல்


நீவும் (1)

நீவும் தாளினை நீங்கிலர் பின் செல சென்றார் – தேம்பா:31 7/4

மேல்


நீவுவரே (1)

சிலர் ஏற்றிய சே அடி நீவுவரே
சிலர் பூ அணி சீறடி சூடுவரே – தேம்பா:11 75/2,3

மேல்


நீழ் (2)

நீழ் கிளர் மலரின் தண் பூ நிழல் கிளர் கொம்பில் புல்லி – தேம்பா:12 23/1
நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே – தேம்பா:18 3/3

மேல்


நீழ்த்த (1)

நீழ்த்த மாண்பு இவர் நிழல் அடி வணங்கு இலார் நீக்கி – தேம்பா:12 49/3

மேல்


நீழல் (7)

பூ முயங்கு புலம் தரு நீழல் கீழ் – தேம்பா:4 23/3
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4
தீய் வரம்பு ஆம் வினை செருக்கும் மறையின் நீழல் செய்து அங்கண் – தேம்பா:27 41/2
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா – தேம்பா:30 65/1

மேல்


நீழலில் (1)

கான் நிலம் கொடியின் நீழலில் உய்ய கருணை செய்வேன் என தேவ – தேம்பா:36 42/3

மேல்


நீழலும் (1)

காவும் நீழலும் காயமும் உயிரும் போல் பிரியா – தேம்பா:31 7/2

மேல்


நீழலோடு (1)

கள் உற மலர்ந்த கா கலந்த நீழலோடு
அள் உற மலி இருள் இரு கண் அட்டதால் – தேம்பா:20 5/1,2

மேல்


நீள் (83)

வெள்ளி நீள் தொடர் விசித்து அதை பிடித்து என சூழ – தேம்பா:1 5/3
எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி – தேம்பா:1 8/2
நிழலின் கண் சிறைபடுத்தும் நீள் பொழில் – தேம்பா:1 28/1
ஓலைகள் கிடந்த நீள் கமுகொடும் பனை – தேம்பா:1 37/1
கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள்
வால் எடுத்து பக மாற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:1 47/1,2
கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/4
நீதி நல் முறை எலாம் நிறைந்த நீள் தவம் – தேம்பா:3 6/1
தூண்டல் ஆம் என சுளித்த நீள் ஈட்டி கை தாங்கி – தேம்பா:3 12/3
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/3
சூழ்ந்து சூழ்ந்து உள இன்பு அறா மழை தூவ நீள் விழி வாழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/3
மீன் வரம்பு என மின்னு நீள் விழி மீண்டு இமைப்பு இல காண் வளன் – தேம்பா:10 132/1
போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை – தேம்பா:12 13/1
கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/2
விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான் – தேம்பா:12 13/3
பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/4
மிளகொடு படர்ந்த மெல் நீள் கொடியின் மேல் ஊஞ்சல் ஆடி – தேம்பா:12 20/3
பின்று என உளத்தில் ஓர்ந்தார் பீடை நீள் புணரி தாழ்ந்தே – தேம்பா:12 94/4
பதி தள்ளி அமரர் போக பகையும் நீள் பசியும் நோயும் – தேம்பா:13 24/2
நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4
வேல் இல்லன வளையோடு இரு மழு இல்லன விரி நீள்
தோல் இல்லன வசியோடு உயர் கதை இல்லன சுளி வில் – தேம்பா:14 50/2,3
பொருள் பூட்டிய உயர் கூம்பு இல பொலி நீள் கொடி இல பொன் – தேம்பா:14 51/3
மாறு உற நீள் நிலத்து உயிரும் எண் அற்று ஈட்டி வகுத்தனனே – தேம்பா:14 95/4
மாடம் நீள் முகட்டு உயர் மரத்தின் கொம்பு உயர் – தேம்பா:14 106/1
கூடம் நீள் பொருப்பு உயர் குழாம் கொண்டு எய்தினர் – தேம்பா:14 106/2
தேட நீள் நாள் உளைந்து அடுத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:14 106/3
ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/4
நெஞ்சு அஞ்சுக நீள் நிலம் அஞ்சுக வந்து – தேம்பா:15 27/3
நீர் கீறிய நீள் கலமோ சிறகால் – தேம்பா:15 36/2
செல் உகும் மாரி என சினம் முற்றிய நீள்
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/1,2
நெஞ்சு உறை நீள் கவசத்தொடு நேரலர் தம் – தேம்பா:15 59/1
கோடை எழுந்த பதங்கன் என கொடி நீள்
ஆடை எழுந்து அகல் ஆகவ நீள் அடவி – தேம்பா:15 65/1,2
ஆடை எழுந்து அகல் ஆகவ நீள் அடவி – தேம்பா:15 65/2
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள்
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/2,3
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
நீள் உறு கனிகள் மாந்தி நெடும் பசி பரிவும் ஆற்றி – தேம்பா:16 2/2
நூபுரம் புலம்ப மேல் கொடி நுடங்க நீள்
மா புரம் சிறுமையின் வாட போயினார் – தேம்பா:18 1/2,3
நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால் – தேம்பா:18 5/2
நீர் தவழ் தழலின் கஞ்சம் நிரைத்த நீள் வாவி அங்கண் – தேம்பா:18 25/1
உம்பரின் சுவை இ கனி உண்டு நீள்
கொம்பர் இன் நிழல் கீழ் உறை கோது இலார் – தேம்பா:18 46/1,2
வலம் புங்கு அவனி மா மகள் தன் மருங்குல் மணி நீள் மேகலையோ – தேம்பா:19 31/1
நீள் அரி மதர் கண்ணார்-தம் நெடும் பகை துறத்தல் உள்ளி – தேம்பா:20 31/1
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/3
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த – தேம்பா:20 43/2
நீள் அணி தயங்கி நாற நிற துகில் ஒளிகள் விம்ம – தேம்பா:20 44/2
சீறு நெய் எயிற்று நீள் கூன் திங்களே தோன்ற நின்றாள் – தேம்பா:20 49/4
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
நிரை கிடந்த நிழல் நீள் தரு எல்லாம் – தேம்பா:21 16/2
பார் மேல் எழு நீள் இருள்பட்டு ஒழியும் – தேம்பா:22 11/2
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
நீர் வளர் மறை புடை புக்கு நீள் நகர் – தேம்பா:22 30/2
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை – தேம்பா:23 64/2
அற்றை நீள் தலையின் நாப்பண் அமைத்து நாட்டினன் பேய் வேந்தே – தேம்பா:23 68/4
கொள்ள மேல் கரையும் அளவும் அற்று ஆழ்ந்து கொழு மணி கொழித்த நீள் புணரி – தேம்பா:23 110/2
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள்
மழு வாய் வழி வேல் வழி வில் வழியும் மலி அக்கி புகைப்ப மதத்த உவா – தேம்பா:24 25/1,2
மயில் துணை ஆடிய பொழில் வளைத்த நீள்
எயில் துணை உயர் நகர் அகல் ஏகினார் – தேம்பா:26 17/3,4
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய் – தேம்பா:26 23/3
விரிந்த நீள் நெறி வந்து எனை மேவினாய் – தேம்பா:26 35/4
விரிந்த நீள் நெறி விளைத்த நோய் கொடு தளர்ந்து இங்கண் – தேம்பா:26 56/3
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/2
மழையின் ஆர்ப்பு என வண்டு இமிர் நீள் தரு – தேம்பா:26 148/1
உய்ய நீள் கிழங்கோடு உயர் தீம் கனி – தேம்பா:26 153/1
மதி அகடு உரிஞ்சிய கொடியின் மாடம் நீள்
நிதி அகடு ஆர் கொடை நிவலன் நோன்று தேன் – தேம்பா:27 50/1,2
ஊன் உரு கழிந்த நீள் தோல் உடுத்த என்பு ஒழுங்கின் தோன்றி – தேம்பா:29 3/2
கார் மீது ஆடிய கொடி நீள் மாட நகர் காடு ஆக்கி – தேம்பா:29 72/3
புரை உடைத்தவன் செய் ஏவல் புணர்ந்த நீள் கூலம் ஆக – தேம்பா:30 39/2
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில் – தேம்பா:30 62/3
நீள் அரிது யுத்தத்து எஞ்சா நெடிய அம் மலை-கண் நோன்பின் – தேம்பா:30 66/3
உள்ளிய தவ நவ்வு ஏறி ஊக்கம் நீள் மரத்தை நாட்டி – தேம்பா:30 82/1
தேம் கொள் பூ மலி நீள் திமிசு உச்சி மேல் – தேம்பா:30 95/1
பல் நாளும் நான் இறப்ப பற்றிய நீள் மரம்-தன்னை – தேம்பா:30 117/2
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து – தேம்பா:30 123/2
படமே எழுதி படர் பங்கயம் நீள்
தடமே அணுகி தடம் மேவிய பூ – தேம்பா:31 47/1,2
நாக மாலை நடந்து என நீள் நகர் – தேம்பா:32 1/3
மீன் கலந்த நீள் முடியாள் விளைந்த தன் அன்பு கூட்டியது ஓர் – தேம்பா:33 25/3
வாழ நாமும் தான் அழுவானோ வளர் நீள் நாள் – தேம்பா:34 56/1
நீர் ஏந்திய நித்தில நீள் குடையும் – தேம்பா:36 66/1
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2

மேல்


நீள்வதும் (1)

நிரைத்த சோரியால் என் மறை விளைவு நீள்வதும் மற்று – தேம்பா:32 104/2

மேல்


நீள (3)

நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2
நெடிது நாள் உற்ற நோய் நீள மீண்டு உயிர் – தேம்பா:28 44/3

மேல்


நீளவும் (1)

நீளவும் கெடாது பிறந்து மாய்ந்திடவும் நின்று நல் கலை துறையுறும்-கால் – தேம்பா:23 111/2

மேல்


நீளும் (1)

நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர் – தேம்பா:16 13/3

மேல்


நீற (2)

கொடை இல தின் மக்கள் நாமம் என உயர் கொடி முழுது ஒழித்து நீற நிசிதரன் – தேம்பா:15 111/1
நடவிய வயத்த தேரும் வெறி இனம் நகுவ அழல் பற்றி நீற முகில் புழை – தேம்பா:24 36/3

மேல்


நீறிடவும் (1)

நீரொடு நூறிய வீறு உடல் நீறிடவும்
பாறொடு பல் சிரம் மீது பறந்திடவும் – தேம்பா:15 61/2,3

மேல்


நீறு (5)

நிலம் கரை இலாது ஒரு நிழல் இலாது நீறு
இலங்கு அரை உயர் மலை என கண்டு உம்பரை – தேம்பா:14 127/2,3
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
சூர் விளை அழலே கொன்ற நீறு அணிதல் துஞ்சினார்க்கு எள் அமுது இறைத்தல் – தேம்பா:23 100/3
வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/4
நீறு பட்டிடும் நாள் பயன் தர வருவான் நிமலன் என்றது மறை அன்றோ – தேம்பா:31 89/4

மேல்


நீறும் (2)

ஒளி முகத்து இடமும் நீர் உலகும் நீறும் என்று – தேம்பா:24 18/1
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2

மேல்


நீனிவை (1)

போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/4

மேல்