தே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 24
தே_மழை 1
தேக்கி 1
தேக்கிய 4
தேக்கு 2
தேக்கும் 2
தேகம் 1
தேகம்-இடை 1
தேகமும் 1
தேங்கு 3
தேசத்து 1
தேசிக 1
தேசிகத்து 6
தேசு 8
தேட 2
தேடலின் 1
தேடற்கு 2
தேடா 1
தேடார் 1
தேடி 6
தேடிய 4
தேடினர் 3
தேடினார் 1
தேடினாள் 1
தேடு 1
தேடுகின்றவனே 1
தேடும் 4
தேடுவர் 2
தேடுவன் 1
தேடுவனோ 1
தேடுவார் 1
தேடேன் 5
தேம் 15
தேம்ப 3
தேம்பா 3
தேம்பாவணி 1
தேம்பாவணியே 1
தேம்பாவணியை 1
தேம்பி 4
தேம்பு 1
தேம்பும்-ஆல் 1
தேய் 5
தேய்த்தது 1
தேய்த்தாள் 1
தேய்த்து 6
தேய்ந்து 3
தேய 3
தேயம் 1
தேயமே 1
தேயர் 1
தேயு 1
தேயும் 2
தேயும்-ஆல் 1
தேர் 99
தேர்கள் 2
தேர்களும் 2
தேர்தி 1
தேர்ந்த 7
தேர்ந்தவை 1
தேர்ந்தன 1
தேர்ந்தார் 1
தேர்ந்தான் 3
தேர்ந்து 8
தேர்ந்தே 1
தேர்ந்தேன் 2
தேரர் 1
தேரார் 1
தேரி 1
தேரிசானொடு 1
தேரிய 1
தேரில் 3
தேரின் 10
தேரின்-பால் 1
தேரினர் 1
தேரினன் 1
தேரினார் 1
தேரினான் 2
தேரினும் 1
தேருதி 1
தேரும் 11
தேரொடு 1
தேவ 44
தேவ_தாய் 1
தேவர் 35
தேவர்க்கு 4
தேவர்கள் 1
தேவராக 2
தேவராய் 1
தேவரை 4
தேவரோடு 2
தேவன் 18
தேவனே 1
தேவனை 4
தேவாலயத்திற்கும் 1
தேவாலயமும் 1
தேவி 1
தேவியை 1
தேவு 3
தேற்ற 2
தேற்றல் 2
தேற்றா 6
தேற்றாது 1
தேற்றாதோர் 1
தேற்றார் 2
தேற்றாரை 2
தேற்றாள் 1
தேற்றான் 1
தேற்றி 2
தேற்றிட 1
தேற்றிய 2
தேற்று 6
தேற்று_அரும் 2
தேற்றும் 1
தேற்றுவர் 1
தேற்றேன் 3
தேற 4
தேறல் 10
தேறலால் 1
தேறலின் 1
தேறலினும் 1
தேறலும் 6
தேறலை 4
தேறலொடு 1
தேறலொடும் 1
தேறவே 1
தேறா 5
தேறாது 1
தேறார் 1
தேறி 18
தேறிய 12
தேறியே 1
தேறிலர் 1
தேறிலள் 1
தேறின் 1
தேறின 1
தேறினன் 1
தேறினாரே 1
தேறினான் 5
தேறினானே 1
தேறினேனே 1
தேறு 8
தேறுகின்றான் 1
தேறும் 4
தேறுவள் 1
தேறுவாய் 1
தேறுவான் 1
தேன் 248
தேன்காள் 1
தேனகன் 1
தேனில் 1
தேனின் 2
தேனினும் 4
தேனினை 1
தேனும் 6
தேனே 2
தேனை 1
தேனொடு 7
தேனொடும் 2
தேனோ 3
தேனோடு 2

தே (24)

தே உலகு இறைஞ்சும் சூசை தேன் மலர் கொடியை பூத்து – தேம்பா:0 2/1
தே உலகு உரித்து என்று அங்கண் தெளிந்து புக்கிடும் என்று ஆழி – தேம்பா:2 8/2
நோக்காது உள்ள தே அருள் நோக்கி நுதல்கிற்பான் – தேம்பா:4 52/4
ஆழும் ஆழி சூழு பாரில் அரிவை உண்ட தே அருள் – தேம்பா:7 29/2
செவி அருந்திய கேள்வியார் தே அருள் – தேம்பா:9 44/2
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி – தேம்பா:9 64/3
தே இனி அடியனென் ஏந்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 102/3
தெண் நீர் ஆடி தெளிந்தாள் தெளி உள் நிறை தே அருளின் – தேம்பா:10 53/2
தே அருள் புக்க பின் சீர்த்த பான்மையால் – தேம்பா:10 87/2
தே உலகு நிகர் நயத்து இ மூவரும் எண்_இல ஆசி செலுத்தினாரே – தேம்பா:11 115/4
உள் தாவிய தே அருள் ஊக்கமொடு ஓங்கி ஓர் நான்கு – தேம்பா:16 24/3
திருந்தி தீட்டிய தே அருள் கண்டு என் நோய் – தேம்பா:17 48/3
அண்டாதன யாவையும் அண்டி ஆய்ந்தான் கண்டான் தே உருவும் – தேம்பா:23 4/1
தே வரும் தெளிவு ஒளி துய்த்து தேறினான் – தேம்பா:26 137/4
தே நக மலர்ந்த கா சென்று அன்னான் சொலும் – தேம்பா:29 95/2
தே இழுக்கு உற இவன் சென்று யாவரும் – தேம்பா:29 129/1
சீர்த்து உராய் நாட்கள்-தோறும் தே மொழி வாயால் கூற – தேம்பா:30 4/3
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/4
புண் நிறத்து ஆர் புரை போக்கி உள் தே அருள் பொழி நீராடல் முதற்கு ஈந்து – தேம்பா:32 43/2
தே_மழை துதி மழை செறிந்த பாடல் செய் – தேம்பா:34 4/3
தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/2
சென்று நான் உவப்பில் வாழ்வேன் தே அருள் திருவின் நல்லோய் – தேம்பா:35 53/4
தே அருள் திளைத்த நிரப்பினால் கன்னி சினையை உற்று ஈனினும் ஈன்ற – தேம்பா:36 37/1
தே உலகு உரிய வண்ணம் திருவிழா ஒன்பான் நாளின் – தேம்பா:36 86/1

மேல்


தே_மழை (1)

தே_மழை துதி மழை செறிந்த பாடல் செய் – தேம்பா:34 4/3

மேல்


தேக்கி (1)

மின் ஆர் மணம் தேக்கி தொழுத தேவர் வெறுத்து அந்தோ – தேம்பா:29 20/2

மேல்


தேக்கிய (4)

தேக்கிய புகையும் வாம தெருட்சியும் மருளின் நோக்கிற்கு – தேம்பா:12 72/1
சுரும்பின் தேக்கிய மற்றவர் ஒத்து உரை சொன்னார் – தேம்பா:25 29/4
தேக்கிய மகிழ்வு அறா சிறந்து மூழ்கினான் – தேம்பா:27 56/4
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/2

மேல்


தேக்கு (2)

தேக்கு பாரில் திளைத்து உள யாவையும் – தேம்பா:4 59/1
தீயவர் செல்லும் செம் தீ தேக்கு இருள் நிலத்தை காட்டி – தேம்பா:28 129/1

மேல்


தேக்கும் (2)

இன் உயிர்த்து எழும் புகை தேக்கும் இஞ்சி சூழ் – தேம்பா:29 26/2
பொன் நாகம் அணி முகில் பூம் புகை சூழ் தேக்கும் மண்டபத்தில் – தேம்பா:36 100/3

மேல்


தேகம் (1)

பெடை தணர் அன்றில் வாடும் என பெயர்த்து உயிர் நின்ற தேகம் என – தேம்பா:5 133/3

மேல்


தேகம்-இடை (1)

பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/2,3

மேல்


தேகமும் (1)

சேய் உலாம் பான் உலாம் சீர் உலாம் தேகமும்
மீ உலாம் மீன் உலாம் மின் உலாம் சென்னியும் – தேம்பா:9 8/2,3

மேல்


தேங்கு (3)

கழை இறால் பனை கனிகள் தேங்கு அலர் – தேம்பா:1 23/1
பன்னும் தேங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/1
பாய்ந்த தேங்கு அதின் பழங்கள் வீழ்தலால் – தேம்பா:1 33/1

மேல்


தேசத்து (1)

தேசத்து அரசாய் சிகி வாகையனாய் – தேம்பா:15 32/2

மேல்


தேசிக (1)

தேசிக பாவையின் சிறந்த கோதையாள் – தேம்பா:26 15/1

மேல்


தேசிகத்து (6)

தேசிகத்து இணை சீர் வரை தோளினார் – தேம்பா:1 77/3
தேசிகத்து இணை சீர் வரைத்து ஓதும்-ஆர் – தேம்பா:1 77/4
தேசிகத்து உயர் சேடு அமைந்து ஓதிய – தேம்பா:31 62/1
தேசிகத்து உயர் சேடனை தேடி நான் – தேம்பா:31 62/2
தேசிகத்து அயர்வேன் என செம்_சுடர் – தேம்பா:31 62/3
தேசிகத்து உயர் செம் கலையாள் அரோ – தேம்பா:31 62/4

மேல்


தேசு (8)

மன்னும் தேசு பல் மணி கொள் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/4
தேசு சூழ் செம் துகிர் திருந்தும் காலின் மேல் – தேம்பா:2 29/1
தேசு அடை பூண் அறிவு உன்னை செழும் துணையாய் தந்தனனே – தேம்பா:6 19/4
தேசு அறும் நெஞ்சம் ஈர்ந்த செல்லலோடு ஐயம் கொண்டான் – தேம்பா:7 60/4
தேசு அடை உளத்தையும் சிதைப்பது ஆம் அரோ – தேம்பா:7 85/4
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
தேசு உலாம் சிந்து கீறும் தேயமே எனக்கு தந்தாய் – தேம்பா:23 56/2
தேசு எனும் பெரும் கதிர் செய்து எறித்த சோதியோய் – தேம்பா:27 136/2

மேல்


தேட (2)

தேட நீள் நாள் உளைந்து அடுத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:14 106/3
குடம் கையே மறந்தாய் உன்னை குணித்து நான் தேட முன்னி – தேம்பா:20 45/3

மேல்


தேடலின் (1)

திறம் தகும் சிலர் தேடலின் காண்கிலாது அயர்ந்தான் – தேம்பா:25 8/4

மேல்


தேடற்கு (2)

தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ – தேம்பா:6 51/1
அன்று ஒளித்தவன் தனை தேடற்கு ஆங்கு வேண்டும் – தேம்பா:31 19/2

மேல்


தேடா (1)

போல் ஓர் இடத்தும் தேடா பொழுதே தொடரும் புகழே – தேம்பா:9 19/4

மேல்


தேடார் (1)

நலம் செய்வான் விருப்புற்றார் நேரம் தேடார் நசை அற்றார் – தேம்பா:10 70/1

மேல்


தேடி (6)

சேண் நெறி கடந்து நம்மை தேடி வந்து உளைவாய் என்றாள் – தேம்பா:9 82/4
நல் செய்கை நன்றாய் செய்யாமல் செய்த நவையும் ஒளித்து இருள் தேடி இரவில் செய்த – தேம்பா:11 47/2
கூம்பு உளம் கடுத்த வஞ்சம் குணம் என சொல்வார் தேடி
ஓம்பு உளம் தெளிந்த நூலோர் ஒருங்கு உடன் அழைத்தல் செய்தான் – தேம்பா:25 15/3,4
அரும் பொருள் இருளில் தேடி அயர்வது என் தேவ தன்மை – தேம்பா:27 154/1
செ மா மணியின் செல்வனை தாய் தேடி அகல் – தேம்பா:31 36/1
தேசிகத்து உயர் சேடனை தேடி நான் – தேம்பா:31 62/2

மேல்


தேடிய (4)

சிலர் தேடிய தீமை கலுழ்குவரே – தேம்பா:11 74/4
விரும்பி தேடிய விலை பொருள் கண்டு என உள்ளம் – தேம்பா:25 29/1
தெள்ளிய தவத்தின் பல் நாள் தேடிய பயன்கள் யாவும் – தேம்பா:29 4/2
வானில்-நின்று இவண் நான் வந்து தேடிய
ஊனில்-நின்று உறும் துன்பம் நன்று ஆயினும் – தேம்பா:33 21/2,3

மேல்


தேடினர் (3)

சீர்க்கு அணங்கு எளிமை துணை தேடினர்
கார்க்கு அணங்கு உறை கான்றலும் போல் அறத்து – தேம்பா:9 32/2,3
கொன் தேடினர் வன்னி குளிப்பவரே – தேம்பா:11 72/3
பொருள் தேர் வழி தேடினர் போல் துறுவார் – தேம்பா:30 25/4

மேல்


தேடினார் (1)

செல் அகத்து அனைத்திலும் சென்று தேடினார்
தொல் அகத்து உறவினோர் தொடர்ந்து நாடினார் – தேம்பா:31 20/1,2

மேல்


தேடினாள் (1)

மருகு யாண்டிலும் மைந்தனை தேடினாள் – தேம்பா:31 79/4

மேல்


தேடு (1)

ஈறு இலாமல் ஏகி மூடர் ஈங்கு தேடு சீர் எலாம் – தேம்பா:7 37/1

மேல்


தேடுகின்றவனே (1)

தீதின் நீ உயிர் ஈறு ஆக தேடுகின்றவனே அன்றோ – தேம்பா:25 66/4

மேல்


தேடும் (4)

கிடைப்பதற்கே உறவு கிளை தேடும் பாலால் கிளர் நிரப்பில் – தேம்பா:10 62/2
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/4
ஊன் முகத்து உறி நான் தேடும் உயிர் என உணர்ந்த நட்பின் – தேம்பா:27 16/2
ஒளித்த தன் உயிர் உடல் தேடும் ஒத்து அவா – தேம்பா:29 30/1

மேல்


தேடுவர் (2)

தேற்றாதோர் அரும் பொருளை இருட்டு அறையுள் தேடுவர் போல் – தேம்பா:23 79/1
மனை செயும் தகம் தேடுவர் தகவு இலார் மலர்ந்த – தேம்பா:32 21/1

மேல்


தேடுவன் (1)

அற்றம் தேடேன் தேடுவன் நீ செய் அருள் என்றான் – தேம்பா:9 68/4

மேல்


தேடுவனோ (1)

செ ஆறு உளத்தோன் பயந்து அ திசை தேடுவனோ என்னா – தேம்பா:14 75/3

மேல்


தேடுவார் (1)

தேன் பொழிந்தவை இன்பு என தேடுவார்
கான் பொழிந்த கனி கடு பாய்ந்த பின் – தேம்பா:9 42/2,3

மேல்


தேடேன் (5)

குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன் – தேம்பா:9 68/1
குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன்
சுற்றம் தேடேன் சூழ்ந்து என உள்ளம் சுடு அம் பொன் – தேம்பா:9 68/1,2
சுற்றம் தேடேன் சூழ்ந்து என உள்ளம் சுடு அம் பொன் – தேம்பா:9 68/2
பெற்றம் தேடேன் நம்பிய இம்மை பெரிது உய்க்கும் – தேம்பா:9 68/3
அற்றம் தேடேன் தேடுவன் நீ செய் அருள் என்றான் – தேம்பா:9 68/4

மேல்


தேம் (15)

தேம் மலர் தடம் தழீஇ சினைகள் நீடிய – தேம்பா:1 36/2
தேம் மலி சேக்கை மேல் சிறந்த ஓதிமம் – தேம்பா:1 56/3
தேம் துறை குங்கும தெளிந்த சுண்ணமும் – தேம்பா:2 28/3
தேம் மழை திரளும் ஆங்கு தம் சிறுமை தீர்த்த நாதனை புகழ்பவர் வாய் – தேம்பா:2 48/2
தேம் முயங்கிய தேன் தரு நீடிய – தேம்பா:4 23/1
ஆடினான் அழும் கண்ணீர் ஆட்டி தேம் பூ அடி தொழுதான் – தேம்பா:14 91/2
தேம் புடை கண்ணி சாற்றி தெண்டனிட்டு உவப்ப செய்தான் – தேம்பா:20 117/4
துளி விள்ளா முகை தேம் தொடை ஆக நீ – தேம்பா:25 95/2
தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ – தேம்பா:26 13/2
தேம் புடை அலங்கல் வேல் சேனை சூழ் வர – தேம்பா:27 60/3
பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின் – தேம்பா:27 118/1
தேம் செய்த மது சொல் நல்லோய் செப்புதி என்றார் மாதோ – தேம்பா:27 147/4
சுழல் தர புகைகள் நாறும் தூய் மலர் தவிசில் தேம் பூ – தேம்பா:28 133/1
தேம் கொள் பூ மலி நீள் திமிசு உச்சி மேல் – தேம்பா:30 95/1
தேம் மாறு இல பூ இல தேம்பி உளம் – தேம்பா:31 49/3

மேல்


தேம்ப (3)

திரு இலார் மனம் என தேம்ப மாம் குயில் – தேம்பா:12 30/3
உள் நரம்பு அழுத்த தன்மைத்து உரு குயில் அழுது தேம்ப
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல் – தேம்பா:26 97/2,3
பிரிந்தன புள்ளின் கானில் பெரிது அழுது இரங்கி தேம்ப
சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடம் இலா தனித்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 107/3,4

மேல்


தேம்பா (3)

ஆடா நிலை அறத்து என் மார்பில் தேம்பா அணி ஆவான் – தேம்பா:3 57/3
தேம்பா அணி பூங்கொடி சேர்த்தன் என்றார் – தேம்பா:5 106/4
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


தேம்பாவணி (1)

ஆரியனூரில் தேம்பாவணி என பிணித்தல் செய்வாம் – தேம்பா:0 13/4

மேல்


தேம்பாவணியே (1)

தேம்பாவணியே என்று அணி மிக்கு அம் பூண் சேர்த்தினரே – தேம்பா:3 59/4

மேல்


தேம்பாவணியை (1)

தேம்பாய் மணி தேன் மலர் சேர்த்த தேம்பாவணியை தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:36 133/1

மேல்


தேம்பி (4)

தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
மட்டு உயிர் பதும வாயாள் வயிர குன்று உருக தேம்பி
நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட – தேம்பா:20 46/1,2
தீயும் தன்மையில் தேம்பி இரங்கினார் – தேம்பா:26 81/4
தேம் மாறு இல பூ இல தேம்பி உளம் – தேம்பா:31 49/3

மேல்


தேம்பு (1)

தேம்பு உளம் கூச தோன்றும் திரு விளக்கு அவித்து மீண்டும் – தேம்பா:25 15/1

மேல்


தேம்பும்-ஆல் (1)

மேலையார் என மெலிந்து தேம்பும்-ஆல் – தேம்பா:1 19/4

மேல்


தேய் (5)

மாசு அறும் கருப்பம் ஆகி வளர்ந்து தேய் திங்கள் ஐந்து ஆய் – தேம்பா:7 60/1
புண் புலன் தேய் வேல் ஆபன் புணர்க என்று அறைந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 44/4
தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/4
நனைய கொம்பு ஆர் குயில் அன்னம் நயப்ப வளர் தேய் மு மதி மற்று – தேம்பா:26 44/3
தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4

மேல்


தேய்த்தது (1)

பூவில் தேய்த்தது போல ஒடுக்கினான் – தேம்பா:24 59/4

மேல்


தேய்த்தாள் (1)

தெண்டித்து என பூம் தாளால் தேய்த்தாள் துவைத்தாள் துடைத்தாள் – தேம்பா:10 46/4

மேல்


தேய்த்து (6)

போர் புறம் கொடு பொருந்தலர் உரத்தில் தேய்த்து ஒளிர் வேல் – தேம்பா:1 2/1
தண் ஆம் கலை தேய்த்து ஒளிர் தாள் கொடியை – தேம்பா:5 112/2
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும் – தேம்பா:12 4/1
களங்கம் உற்றது கண்டு இந்து தேய்த்து ஒளிறும் கழலினாள் கன்னிமை காத்து – தேம்பா:36 33/1

மேல்


தேய்ந்து (3)

மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர் – தேம்பா:7 4/1
வளர்ந்த வெண் மதி தேய்ந்து அன்ன வளம் கொடு பிறந்த பின் நான் – தேம்பா:26 104/1
செகத்தின் பாசறை தேய்ந்து உளம் இன்புற – தேம்பா:31 69/3

மேல்


தேய (3)

தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா – தேம்பா:1 64/1
தேய முழங்கின ஆலைகள் பண்டிகள் தேய முழங்கின பா – தேம்பா:1 64/1
தேய வேந்தர் தம் செல்வம் ஒன்று இல்லது ஏன் – தேம்பா:11 22/4

மேல்


தேயம் (1)

மாசு உலாம் தேயம் ஆக்கி வணக்கமே உனக்கு கொண்டேன் – தேம்பா:23 56/4

மேல்


தேயமே (1)

தேசு உலாம் சிந்து கீறும் தேயமே எனக்கு தந்தாய் – தேம்பா:23 56/2

மேல்


தேயர் (1)

முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1

மேல்


தேயு (1)

கலக்கம் ஆக நேமி தேயு கடி அகம் கலங்கவே – தேம்பா:7 34/4

மேல்


தேயும் (2)

விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும்
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/1,2
தேயும் நீ கருணை ஆம் சேயொடு அன்பு அலையினுள் – தேம்பா:9 12/3

மேல்


தேயும்-ஆல் (1)

திளைத்த பண்டிகள் நெருங்கி தேயும்-ஆல் – தேம்பா:1 32/4

மேல்


தேர் (99)

தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
தேர் ஒலி மத மழை சிதறி யானைகள் – தேம்பா:2 23/2
பொடியொடும் இருள் உற நெரிவன பொருள் தேர்
முடியொடு முகில் உற முயல்வன நகரம் – தேம்பா:2 60/3,4
தேர் அறம் ஆகும் என்றான் செழும் துறை கேள்வி மூத்தோன் – தேம்பா:4 40/4
தேர் வளர் பருதி ஒத்தான் சென்று புக்கு உவப்ப யாரும் – தேம்பா:4 46/3
மாசை உற்று உருண்ட உருள் தேர் உருட்டி வந்த வழி மாசை உற்று ஒளிர்ந்தது அனைய – தேம்பா:5 145/1
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1
பரு மதி மயக்கிய பலவும் ஓர்ந்து தேர்
ஒரு மதி உணர்கிலன் உயிர்ப்பு வீங்கி வீங்கு – தேம்பா:7 74/2,3
தேனும் நேராது தேர் தீம் சொலை செப்பவே – தேம்பா:9 3/3
தேர் உலாம் உலகினோர் சேர்ந்து போற்றிய நிலா – தேம்பா:9 5/2
உந்து தேர் என நசை உகப்பில் ஏறினள் – தேம்பா:9 94/1
நொந்து தேர் அரும் புவி இடுக்கண் நூக்கு சூல் – தேம்பா:9 94/2
போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி – தேம்பா:10 98/2
கதிர் செய் தேர் எழ கடிய கோல் நிசி – தேம்பா:10 99/1
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
தேர் அணிக்கு இரும் செம்_சுடர் அழகு உற தீட்டும் – தேம்பா:11 91/3
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
தேர் வளர் உருளும் செல்லா தெரு வளர் அரவும் தோன்றா – தேம்பா:13 20/2
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
அழி தாரொடு கடல் ஆழியின் அடி வீழ்வன உயர் தேர்
ஒழி பாயொடு கவிழ்கின்றன உரு ஒத்தன மதமே – தேம்பா:14 55/1,2
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
வேறாய் உருள் அழிபட்டன அழிபட்டன மிளிர் தேர்
கூறாய் உடல் குறைபட்டன குறைபட்டன குருதி – தேம்பா:14 58/2,3
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/2
ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2
போர் மீது ஏந்தும் புரவி கரி தேர் பொருநர் பொருவா – தேம்பா:14 67/1
கரை மேல் நின்றார் கொடிஞ்சி கழி தேர் திரள் பல் தீவின் – தேம்பா:14 68/1
சீர் ஆடிய தேர் மிசை சென்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 30/4
பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/4
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/2
காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர்
தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை – தேம்பா:15 56/1,2
யானை எழும் கடல் ஏந்திய தேர் பரி கால் – தேம்பா:15 57/1
மாடை எழுந்து உயர் தேர் வரு சோசுவனே – தேம்பா:15 65/4
துறுவன வாளி துமிந்தன யானைகள் தேர்
இறுவன தாரொடு எரிந்தன இன்னது எலாம் – தேம்பா:15 72/1,2
முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர்
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/1,2
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
வளைய முழங்கின வண் சிலை தேர் உருள் வளைய முழங்கின நொந்து – தேம்பா:15 100/1
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/3
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர்
இயலினொடு நால் வகையும் உவணம் எனும் யூகம் உறி இரணம் முறியாது உறுதி நிற்ப – தேம்பா:15 119/2,3
மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/2
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2
பரி கெட பரி புனை பறந்த தேர் கெட – தேம்பா:15 140/2
ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி – தேம்பா:16 16/3
சேம கடி தேர் திரளோ எவர் செப்ப வல்லார் – தேம்பா:16 20/4
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/2
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர்
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/2,3
வண்டு பட்டன இபங்கள் பட்டன அயங்கள் பட்டன வளர்ந்த தேர்
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/1,2
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
தேரர் தேர் உளத்தின் சீறி சீயமும் உருமும் தீயும் – தேம்பா:16 46/2
அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/4
மறத்து தேர் இல மாக்கள் அது உட்கொளா – தேம்பா:18 47/3
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி – தேம்பா:19 32/3
தேர் எழும் அரசு என சிலைத்த தெண் திரை – தேம்பா:20 4/1
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
தேர் எழும் சுடர் சேர் அ இடம் – தேம்பா:20 83/1
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை – தேம்பா:20 90/3
தரு எனும் கொடிஞ்சி ஓங்க சமைத்த தேர் இரட்டி கோப – தேம்பா:24 2/2
தெள்ளிய மறையின் பேழை தேர் மிசை வரலின் சாய்ந்து – தேம்பா:25 65/2
தேர் எழும் கதிரோன் திரி வான் தெரு – தேம்பா:25 92/1
நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1
கூம்பு உடை தேர் தசம் கொடி குடை கொடு – தேம்பா:27 60/2
நிரப்பு அற நெடும் தேர் போரும் நிண மருப்பு இபத்தின் போரும் – தேம்பா:28 13/1
கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2
உருள் தேர் வழி ஒண் கொடி ஆடும் என – தேம்பா:30 25/1
மருள் தேர் வழி அற்று மனம் தளர – தேம்பா:30 25/2
அருள் தேர் வழி ஆயினரை எவணும் – தேம்பா:30 25/3
பொருள் தேர் வழி தேடினர் போல் துறுவார் – தேம்பா:30 25/4
தண் தார் தகை தேர் தயை தாங்கிய மார்பு – தேம்பா:30 26/2
தேர் பொருள் அறங்கள் நாடி செய்த ஆண் துறவின் ஊங்கும் – தேம்பா:30 76/3
காமமே பறவை தேர் மேல் கசடு எனும் பாலை சேர்ந்தாள் – தேம்பா:30 79/1
வீமமே பறவை தேர் மேல் விளை தவ குறிஞ்சி ஞான – தேம்பா:30 79/2
வாமமே பறவை தேர் மேல் வளர் அற முல்லை சேர்ந்து என் – தேம்பா:30 79/3
நாமமே பறவை தேர் மேல் நயப்ப வான் நாட்டை சேர்வாள் – தேம்பா:30 79/4
பண் தேர் மொழி உற பல் மா பணிவன – தேம்பா:30 159/1
கண் தேர் அழகு உற காய் கான் மலர்வன – தேம்பா:30 159/2
மண் தேர் உமது அடி வந்தே வடு இல – தேம்பா:30 159/3
வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/3
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/3
நாகம் ஒத்து எழுந்த தேர் நவிரம் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/2
மின் மலை உரு கொடு விளங்கு தேர் மிசை – தேம்பா:32 68/2
செய் பரந்த மணி கொடிஞ்சி திண் தேர் மீது ஆங்கு அரி போல் திறத்த வல்லார் – தேம்பா:32 76/1
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
செல் தாறு கடந்து அனில விசை கடந்த தேர் எழும் அ செல்வ வல்லோர் – தேம்பா:32 78/1
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3
மீன் நலம் கொள் மணி திண் தோள் வீங்கி அரி தேர் ஏறி வேய்ந்து ஆங்கு அன்னார் – தேம்பா:32 83/1
தேன் நலம் கொள் அலங்கல் வேல் சேவகர் சூழ்ந்து தாங்கு உலவும் திண் தேர் செல்வார் – தேம்பா:32 83/3
பரி பூட்டிய தேர் பல ஏறு அரசர் – தேம்பா:36 69/1
கரி பூட்டிய தேர் கடிது ஓட்டு அரசர் – தேம்பா:36 69/2
எரி பூட்டிய தேர் மிசை எய்து அரசர் – தேம்பா:36 69/3
அரி பூட்டிய தேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 69/4
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4
ஒற்றை ஆம் ஆழி தேர் நலம் நாண ஒற்றை நல் மாமையில் வனைந்த – தேம்பா:36 110/1
மின் அரும் கொடிஞ்சி தேர் விளங்க நின்றதே – தேம்பா:36 117/4

மேல்


தேர்கள் (2)

கால் என விசையில் தேர்கள் காலொடு பறந்து செல்ல – தேம்பா:15 43/1
மண் கீறின வல் உருள் தேர்கள் திரள் – தேம்பா:36 65/2

மேல்


தேர்களும் (2)

எரி இன மணி செறி ஏம தேர்களும்
நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/3,4
பணையில் ஆடிய பரிகள் யானைகள் பரவு தேர்களும் இவை எலாம் – தேம்பா:15 153/1

மேல்


தேர்தி (1)

வல்லை இ உணர்வில் தேர்தி மாற்றலர் வணங்கும் வேலோய் – தேம்பா:28 56/4

மேல்


தேர்ந்த (7)

ஏர் முகத்து உணர்வில் தேர்ந்த இளவலோய் என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:4 30/4
இருள் அற உணர்வில் தேர்ந்த இரும் திறத்து அரசர் கோவே – தேம்பா:7 70/1
திற துறை புலம் புக்கனர் தேர்ந்த நூல் – தேம்பா:17 41/2
ஈர் எழு வகுப்பில் தேர்ந்த இன மணி நல் யாழ் வாங்கி – தேம்பா:19 16/1
தேர்ந்த மா முனி மனம் தேற்ற செல்-மினே – தேம்பா:26 120/4
பூமனும் உணர்வில் தேர்ந்த புரட்டனும் செல்வத்து ஓங்கும் – தேம்பா:29 43/1
இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார் – தேம்பா:30 138/3

மேல்


தேர்ந்தவை (1)

தேர்ந்தவை உயர்ந்த கேள்வி செறிந்த அருள் புலமையோனும் – தேம்பா:26 14/2

மேல்


தேர்ந்தன (1)

நோயும் போயின நூற்கள் தேர்ந்தன
தோயும் ஓகையில் துளங்க வையமே – தேம்பா:10 100/3,4

மேல்


தேர்ந்தார் (1)

மடை தரும் நிறைவில் தானம் வழங்கும் நல் உணர்வில் தேர்ந்தார் – தேம்பா:27 79/4

மேல்


தேர்ந்தான் (3)

நகை எலாம் பழித்து தண்மை நல்கிய வறுமை தேர்ந்தான் – தேம்பா:9 120/4
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
பொதிர் செயும் உளத்தை தூண்டும் புரிவில் தன் முறைகள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:26 91/4

மேல்


தேர்ந்து (8)

தெள் உற்ற அரும் தெருள் தேர்ந்து இறையோன் – தேம்பா:5 65/2
தெருள் தாவு அருள் தேர்ந்து தெளிந்தனரே – தேம்பா:5 94/4
சீர் முகத்து எழுந்து தேர்ந்து சிந்தையில் தேறல் ஓர்வான் – தேம்பா:7 64/4
சென்றனன் கரு கண்டு உற்றான் தேர்ந்து உளம் சிதைந்தான் நொந்தான் – தேம்பா:7 66/3
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4
தேர்ந்து அரிது ஓர் தெருளுடன் அ செல்வ அரசர் ஈய்ந்த நிறை செம்பொன் யாவும் – தேம்பா:11 121/1
தெளி முகத்து உறுதி ஓர் துணிவு தேர்ந்து இலான் – தேம்பா:28 53/4
கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து
வான் நலம் நான் தர தந்தன நூல் மறை வையத்து எங்கும் வகுத்து ஓத – தேம்பா:32 40/2,3

மேல்


தேர்ந்தே (1)

உற்று உறு பொருள்கள் தேர்ந்தே உணர்த்துவது ஒன்று கேண்மோ – தேம்பா:25 59/2

மேல்


தேர்ந்தேன் (2)

போது அணிந்த வனம் வைகும் அவனை தேர்ந்தேன் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:26 158/4
இணங்கிய முறை கல்லூரி என் வழி ஒழிய தேர்ந்தேன் – தேம்பா:29 116/4

மேல்


தேரர் (1)

தேரர் தேர் உளத்தின் சீறி சீயமும் உருமும் தீயும் – தேம்பா:16 46/2

மேல்


தேரார் (1)

தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4

மேல்


தேரி (1)

தேரி அங்கு ஏவிய பணியை செப்பினான் – தேம்பா:13 8/4

மேல்


தேரிசானொடு (1)

தேரிசானொடு தேனகன் காசரன் உபரன் – தேம்பா:16 9/3

மேல்


தேரிய (1)

தேரிய மனத்தவர் தேறி நாயகன் – தேம்பா:13 11/1

மேல்


தேரில் (3)

தேரில் எழும் சுடர் மேனி சிவந்ததின் மாலை சிவந்ததுவே – தேம்பா:15 104/4
நிலை உண்ட தேரில் செம் தீ நிலை உண்ட மதியான் சீறி – தேம்பா:16 48/1
தேரில் தவழ் சித்தி என ஏறு திளை சீற்ற – தேம்பா:23 43/2

மேல்


தேரின் (10)

தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை – தேம்பா:15 56/2
நடை இல நிலைத்த தேரின் நிசிதரன் நணுகு இறகு அறுத்த நாகம் நிகருவான் – தேம்பா:15 111/4
நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2
பை மணி தேரின் சித்தி பகழியால் அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 45/1
மை மணி தேரின் சித்தி வாளியால் மதியான் அற்றான் – தேம்பா:16 45/2
செய் மணி தேரின் சாரன் சிரம் கவிழ்த்து இவனும் கொய்தான் – தேம்பா:16 45/3
ஐ மணி தேரின் சாரன் அகலம் அற்று அவனும் மாய்த்தான் – தேம்பா:16 45/4
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2
வரிகளை அமைத்த தேரின் உயர் எழும் வடுவன் எதிருற்று உலாவ மலைகுவார் – தேம்பா:24 32/4
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1

மேல்


தேரின்-பால் (1)

தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/2

மேல்


தேரினர் (1)

ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1

மேல்


தேரினன் (1)

சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன் – தேம்பா:15 131/1

மேல்


தேரினார் (1)

பிதிர் இலா திரு உளம் பேணி தேரினார் – தேம்பா:13 10/4

மேல்


தேரினான் (2)

வெளி தவழ் நவ மணி விழுங்கும் தேரினான்
களி தவழ் மதம் பொழி களிற்றின் ஆண்மையான் – தேம்பா:3 3/3,4
வாடையால் வரு விசை வாட்டும் தேரினான் – தேம்பா:29 57/4

மேல்


தேரினும் (1)

செரு எனும் கலின பாய்மா தேரினும் இரட்டி ஆசை – தேம்பா:24 2/3

மேல்


தேருதி (1)

பொலிந்த ஆண்மை பொருந்திட தேருதி
வலிந்த நாட்டு உயிர் ஆய மன்னா என்றான் – தேம்பா:20 96/3,4

மேல்


தேரும் (11)

வான் நிகர் பொன் திண் தேரும் வறுமையர்க்கு இல்லாமையின் நீ – தேம்பா:10 11/3
நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும்
காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/2,3
பண்ணுக பசும்பொன் கொடிஞ்சி அம் தேரும் பண்ணுக புரவியும் செம் தீ – தேம்பா:14 44/2
கொடிகள் அற வானில் தவழ் குடைகள் அற மேகம் அறு கொடிகளொடு தேரும் அற யானை – தேம்பா:15 122/1
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி – தேம்பா:20 117/2
பொன் ஒளி கோயில் யாவும் பொதிர் மணி உருவும் தேரும்
மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/2,3
பண்டு ஆயின தேவாலயமும் பணி பொன் தேரும் துகள் என்ன – தேம்பா:23 4/2
மன் முகத்து அணி பொன் தேரும் மற்று அணி சிறந்த யாவும் – தேம்பா:23 14/3
நடவிய வயத்த தேரும் வெறி இனம் நகுவ அழல் பற்றி நீற முகில் புழை – தேம்பா:24 36/3
கரி இனம் பூட்டிய தேரும் கண்டு உளான் – தேம்பா:32 55/4
மஞ்சு அஞ்சுக மேல் வளர் தேரும் நிலா – தேம்பா:36 63/2

மேல்


தேரொடு (1)

வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு
நால் கடல் ஒருப்பட நடுங்க நால் திசை – தேம்பா:29 64/1,2

மேல்


தேவ (44)

மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா – தேம்பா:2 38/3
தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/2
பொருத்தி அமைந்த தேவ அருள் புணர்த்த அறம் கொடு ஏறும் அது – தேம்பா:5 131/2
இருத்திய தந்தை தேவ உளம் என தெருள் உண்டு தேறி உயர் – தேம்பா:5 134/1
மற துணை தந்த தீது தரும் மடத்து இழிவு என்று தேவ அருள் – தேம்பா:5 138/3
தவத்தை அணிந்த தேவ முனி தர தயை தந்த ஆசி தர – தேம்பா:5 139/2
தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ – தேம்பா:6 51/1
செல் ஆரும் உலகு இமைக்கும் செம் கதிரோன் உரு தோன்றி தேவ வல்லோன் – தேம்பா:8 1/1
சூர் விளைந்த பிணி இன்றி சூல் கன்னி பெறும் தேவ தோன்றல் தானே – தேம்பா:8 4/3
வானாரும் நடுக்கு உற்று வணங்கும் தேவ வரத்து உயர்ந்த வான் அரசாள் நவை நாம் மாறா – தேம்பா:8 57/1
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல் – தேம்பா:9 57/3
காத்திரம் காட்ட அன்னார் காட்டிய அரவை தேவ
சூத்திர அரவு நுங்க தொடர்ந்து மோயிசன் வால் வவ்வி – தேம்பா:14 27/2,3
அஞ்சினான் எனினும் தேவ அருச்சனைக்கு இடம் செய்யாத – தேம்பா:14 28/1
எல் கலத்து ஏந்து தேவ இளவலை பாடினாளே – தேம்பா:14 122/4
வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால் – தேம்பா:16 7/1
துறந்த துயில் ஆக தொடுத்த தேவ துதி விள்ளான் – தேம்பா:16 60/4
அணங்கு தேவ மகன் முகத்து ஆறும் என்று – தேம்பா:17 49/1
ஏமம் சால் இன்பத்து ஓர்ந்த இரும் புகழ் தளிர்த்து தேவ
நாமம் சால் வழங்க நல் யாழ் நடையொடு பாடினானே – தேம்பா:19 17/3,4
வான் விளை பகைக்கும் தேவ வயத்து அலால் அஞ்சேன் நானே – தேம்பா:23 19/4
சுரதமே கவசமாய் தேவ தூய் தயை – தேம்பா:24 19/1
செ வழி உளத்து தேவ திருவுளம் போற்றி அய்யம் – தேம்பா:26 9/2
தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ
சூல் நலம் சினை கொள் கன்னி துளங்கு அருள் புரிதல் உள்ளி – தேம்பா:26 13/2,3
அள் உற பொலி வயத்து அணிந்த தேவ அருட்கு – தேம்பா:26 127/3
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/3
பெரு கொடு தேவ பாதம் பெற்ற இரபயேல் என்பேன் – தேம்பா:27 74/2
அரும் பொருள் இருளில் தேடி அயர்வது என் தேவ தன்மை – தேம்பா:27 154/1
நண் அவர் வணங்கும் தேவ நாயகன் துணை அற்று ஒன்று ஆம் – தேம்பா:28 64/4
மணி மொழி தேவ தூது வகுத்தவை வளனே கூற – தேம்பா:30 7/2
போற்றிய தேவ மார்பில் புரோதரன் அணி பூண் ஆவான் – தேம்பா:30 74/4
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
அனையவும் அ மனை அரிய தேவ நூல் – தேம்பா:32 51/3
சேர் முகத்து அலர்ந்து தேவ திருவுளம் துதித்தல் விள்ளான் – தேம்பா:33 7/4
ஆய்வு_அரும் திரியா தேவ அன்பு உணர் நீரார் என்பான் – தேம்பா:33 8/4
நடலையோடு அரும் தேவ நயங்களும் இன்னணம் மாறா – தேம்பா:33 28/1
சீர் இயல்பு இயற்றும் தேவ திருவுளம் நன்றின் நன்றே – தேம்பா:34 14/4
எந்தை என்றனை நீ உந்தைக்கு இரங்கி நல் ஆசி தேவ
தந்தையின் பணியை செய்ய தருதி என்று அடியில் வீழ – தேம்பா:34 16/2,3
தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/2
புனைவு_அரும் கன்னி தாய் வரத்து இசைப்ப புகழ்வு_அரும் தேவ சூல் கொண்டு – தேம்பா:34 46/3
நெடு மரத்து இழிந்த தேவ நிலை மருந்து உரியது என்ன – தேம்பா:35 24/2
ஆர்த்தன தேவ மகிழ்வு ஒலி அரவம் ஆர்த்தன தொடர் துதி துழனி – தேம்பா:36 29/1
ஆர்த்தன தேவ வீணை வாய் அமலை ஆர்த்தன இனிய பா இசைகள் – தேம்பா:36 29/2
புரை கொன்ற வளம் கொள் நல்லோய் என தேவ புதல்வனும் ஆசியை தந்தான் – தேம்பா:36 41/4
கான் நிலம் கொடியின் நீழலில் உய்ய கருணை செய்வேன் என தேவ
வான் நிலம் காதல் ஆம் பிரான் ஆசி வகுத்து அருள் வெள்ளமும் பொழிந்தான் – தேம்பா:36 42/3,4
மணி நிலா பிறை போல் ஈன்ற தன் தேவ மகற்கும் அன்பு அருள் நிழல் செய்த – தேம்பா:36 114/3

மேல்


தேவ_தாய் (1)

தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/2

மேல்


தேவர் (35)

கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
போற்றிய தேவர் நீக்கி புதுப்பட ஒருவன் போற்ற – தேம்பா:15 53/1
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு – தேம்பா:19 27/2
வரம் தரும் தேவர் ஆக வணங்கிய அலகை ஈட்டம் – தேம்பா:22 13/2
தெள் உண்ட அமுது ஆர் எசித்து இறைஞ்சும் தேவர் யாமே மேல் வயத்தால் – தேம்பா:23 2/1
பொய்யா வஞ்சத்து உய்த்தன பொய்யம் பல தேவர்
கொய்யா வண்ணத்து எங்கணும் ஏத்தும் குழு கண்டாய் – தேம்பா:23 27/3,4
ஏற்றிய தேவர் எண்ணில் எண்ணுவர் கலங்கு வாரும் – தேம்பா:23 57/1
போற்றிய தேவர் ஒப்ப புரிகுவர் புகர் கொள்வாரும் – தேம்பா:23 57/2
ஆற்றிய தேவர் காதை அறைகுவர் வெள்குவாரும் – தேம்பா:23 57/3
சாற்றிய தேவர் பூண்ட தகவு உளோர் தமை கொல்வாரும் – தேம்பா:23 57/4
சேமம் சேர் வலியில் ஓங்கும் சிறப்பு எழும் தேவர் என்றேன் – தேம்பா:23 61/4
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/2
சேண் முகம் புதைத்த கோயில் தீட்டிய தேவர் காதை – தேம்பா:23 64/1
கேடு உடை காமம் மூட கெழுமிய தேவர் காம – தேம்பா:23 66/2
மற்றை யாவையும் தாம் ஒழிந்த தொல் தேவர் மன சினத்து அயர்ந்தவை என்பேன் – தேம்பா:23 112/2
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன் – தேம்பா:27 128/3
நாம் செய்த குறையோ பல் நாள் நாம் இவண் தொழுத தேவர்
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/1,2
எல்லை இற்று உயர்ந்த ஓர் நாதன் இவண் வர மற்ற தேவர்
ஒல்லையில் தளர்ந்த வண்ணத்து ஒருங்கு ஒளித்து அகலும் என்ன – தேம்பா:27 149/1,2
பல நலம் பிரிந்த தேவர் பணிதல் பேதைமை ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 151/4
வரு சிலர் தேவர் என்னில் வழு அதோ என்ன அன்னான் – தேம்பா:27 152/2
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
கடவுளர் தேவர் என்னும் களி கெழும் குலமே தானோ – தேம்பா:28 63/1
திண் அவர் படைப்பு உண்டு ஆகி தேவர் என்று உரைக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 64/3
மான் உறை வளம் இல்லாராய் வணக்கு உரி தேவர் அல்லார் – தேம்பா:28 65/4
திரு தகும் தேவர் என்று செயிர் தகும் நுமது காமத்து – தேம்பா:28 68/1
சிட்டு இடை வான் நின்ற உங்கள் தேவர் பொன் உலகம் தன்னில் – தேம்பா:28 69/1
எள்ளிய அவத்தின் நீங்க இறைஞ்சிய தேவர் நீக்கி – தேம்பா:29 4/3
மின் ஆர் மணம் தேக்கி தொழுத தேவர் வெறுத்து அந்தோ – தேம்பா:29 20/2
ஈகையோடு இனி எம் தேவர் என்று அழுது உரை சோர்ந்தாளே – தேம்பா:29 41/4
பொன் வளர் உலக தேவர் பொருந்தி ஈங்கு உனக்கு தந்த – தேம்பா:29 45/1
கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4
ஓங்கு தேவர் பழி என்ன வேந்தற்கு உரைத்து நவ – தேம்பா:29 53/2
துஞ்சினரோ மற்று எவரும் தொழும் தேவர் நும் படை முன் – தேம்பா:29 70/1
ஏர் தங்கும் உருவ தேவர் இறைஞ்சு இலேம் என்ன மூவர் – தேம்பா:29 79/2
தீய பட்டனர் தேவர் ஒத்தார் எனப்படுவார் – தேம்பா:29 102/4

மேல்


தேவர்க்கு (4)

இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4
ஐயமே இன்றி தேவர்க்கு ஆனது ஓர் முறைமை என்றேன் – தேம்பா:23 60/4
சிந்து அழலுடன் நின் ஒன்னார் சிதைத்தனை தேவர்க்கு உற்ற – தேம்பா:29 38/3
கொன் வளர் செல்வமாக கொடுத்ததோ கொடுத்த தேவர்க்கு
இன் வளர் உதவியாக இயற்றலே வேண்டும் இன்றே – தேம்பா:29 45/3,4

மேல்


தேவர்கள் (1)

பார் இறைஞ்சும் தேவர்கள் எம் படை முகத்து துஞ்சினரோ – தேம்பா:29 69/1

மேல்


தேவராக (2)

நம்பிய உயிரை கொல்ல நாட்டிய தேவராக
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/1,2
வரம் தரும் தேவராக வணங்கவோ என்ன யாரும் – தேம்பா:23 15/2

மேல்


தேவராய் (1)

சேண் நெறி இறங்கி காத்த தேவராய் தொழுத பேய்கள் – தேம்பா:22 12/3

மேல்


தேவரை (4)

விழிந்த தேவரை மேவலின் அறமொடு விரதம் – தேம்பா:16 11/3
தொல்லையில் அளித்த தேவரை நீங்கி தொழுபவோ புது இறை என்பேன் – தேம்பா:23 106/1
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி – தேம்பா:29 39/3
துப்பு இலா தேவரை தொழுதல் அந்தகற்கு – தேம்பா:35 5/2

மேல்


தேவரோடு (2)

பொய் ஆர் மை ஆர் தேவரோடு அந்தோ புதவு எய்தி – தேம்பா:28 118/3
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண் – தேம்பா:34 48/3

மேல்


தேவன் (18)

இந்த நல் முறையால் மைந்தன் இயல்பொடு தேவன் என்பான் – தேம்பா:3 39/3
செ ஒழுகு தேவன் அருள் வவ்வு இரு மைந்தர் இனை – தேம்பா:5 154/2
தேன் நில முகையின் நின்ற திரு நர_தேவன் கேட்டு – தேம்பா:12 95/2
களி பட்டு ஏற்றிய தேவன் செய் காட்சியால் – தேம்பா:20 90/2
சீர் நலம் ஒழிந்த அன்னார் தேவன் என்று இறைஞ்சினாரே – தேம்பா:22 19/4
அன்னையே மனைவியாக அமைந்தவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/1
பின்னையே சுதையை புல்ல பெட்டவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/2
தன்னையே அழித்து காமம் தணித்தவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/3
திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி – தேம்பா:26 129/2
நீரிய முறையில் உளன் அவன் தேவன் நீங்கில் ஒன்று அவன் அலன் ஆகி – தேம்பா:27 164/2
நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும் – தேம்பா:29 69/2
மன் வளர் தேவன் ஆக வணங்க என்று ஏவினானே – தேம்பா:29 78/4
மேல் வரும் திறத்து எம் தேவன் விட்ட விண்ணவன் தான் என்றார் – தேம்பா:29 82/2
தன் திறத்து ஊக்கி தேவன் தான் என உணர்ந்த-பாலால் – தேம்பா:29 83/1
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன்
மன் திறத்து உயிரே மாறா மா உரு கொளீஇ தள்ளுண்டு – தேம்பா:29 83/2,3
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன்
மை திறத்து இகன்ற யாரும் வையகத்து உய்யார் காளாய் – தேம்பா:29 88/2,3
புக்க அனந்த நர_தேவன் பொலி வானவர் தம் நிலை கடந்தே – தேம்பா:36 19/1
கோன் நர_தேவன் ஏவல் கொண்ட மா வரத்தோன் இங்கண் – தேம்பா:36 85/3

மேல்


தேவனே (1)

செ ஒரு திருவிளையாட்டு தேவனே – தேம்பா:16 29/4

மேல்


தேவனை (4)

சேய் என தன்-கண் வந்த தேவனை வணக்கம் செய்து – தேம்பா:7 27/1
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை
உள் புலத்து வணக்கம் மிக்கு உற உற்று எடுத்திட நாணினான் – தேம்பா:10 127/1,2
திக்கு அடங்கில தேவனை சூலொடு – தேம்பா:26 34/2
சீர் தங்கும் வயத்து ஒன்று ஆம் எம் தேவனை அன்றி மற்ற – தேம்பா:29 79/1

மேல்


தேவாலயத்திற்கும் (1)

ஆர்ந்து அரிது ஒண் மணி தேவாலயத்திற்கும் இரப்போர்க்கும் அளவில் ஈந்தார் – தேம்பா:11 121/4

மேல்


தேவாலயமும் (1)

பண்டு ஆயின தேவாலயமும் பணி பொன் தேரும் துகள் என்ன – தேம்பா:23 4/2

மேல்


தேவி (1)

சிலை முகந்து அவிர் நுதல் தேவி நீப்பி இன்பு – தேம்பா:3 45/3

மேல்


தேவியை (1)

சூட்சியால் ஓங்கு தன் தூய மா தேவியை
தாட்சியால் ஓங்கு உளத்து ஓர்ந்ததே சாற்றுவான் – தேம்பா:9 7/3,4

மேல்


தேவு (3)

தீயவை விலக்கிய சிறப்பின் தேவு அருள் – தேம்பா:3 51/1
சூல் நெறி நர_தேவு ஆகி தோன்றிய பின்னர் எந்தை – தேம்பா:9 74/2
பிணித்த நர_தேவு இறையவற்கே பீடமாக வனைந்த மது – தேம்பா:26 46/1

மேல்


தேற்ற (2)

தேர்ந்த மா முனி மனம் தேற்ற செல்-மினே – தேம்பா:26 120/4
இருவரும் இரு-பால் ஆசி இட்டு அருள் உரையின் தேற்ற
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி – தேம்பா:34 19/1,2

மேல்


தேற்றல் (2)

கடல் வண்ணத்து எ உயிரும் தேற்றல் தரும் காவலனே – தேம்பா:26 139/2
தேற்றல் தரும் காவலனை சேர்ந்து அவிர் தன் கமல தாள் – தேம்பா:26 139/3

மேல்


தேற்றா (6)

தேன் தானோ நஞ்சு அதுவோ என விழுங்கலோடு உமிழ்தல் தேற்றா நெஞ்சள் – தேம்பா:5 33/1
திருத்தி எழு மா தவன் உளைந்து உளை உள் தேற்றா
கருத்தில் எழும் ஆர்ந்த துயர் கான்று இனைய சொன்னான் – தேம்பா:14 3/3,4
பற்று உறும் உணர்ந்த பலவும் பகர்தல் தேற்றா
முற்று உறும் அரந்தை எனும் நீத்தம் முழுகி சொல் – தேம்பா:14 11/2,3
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா
செம் கதிர் திரை மூழ்கு அன்ன செய்த மஞ்சிகத்துள் பெய்தே – தேம்பா:21 6/2,3
தூய் உணர்வால் வருந்தினும் தான் மறுக்கல் தேற்றா தொடர் காமம் – தேம்பா:26 169/2

மேல்


தேற்றாது (1)

அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3

மேல்


தேற்றாதோர் (1)

தேற்றாதோர் அரும் பொருளை இருட்டு அறையுள் தேடுவர் போல் – தேம்பா:23 79/1

மேல்


தேற்றார் (2)

தேற்றார் என வருந்தி துன்பத்து இன்று உன் திரு உடலத்து – தேம்பா:16 56/3
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/4

மேல்


தேற்றாரை (2)

தேற்றாரை ஆற்ற அழுது ஆவி வாழ்தல் தேற்றாரை உய்ப்ப மடிவாய் – தேம்பா:14 139/3
தேற்றாரை ஆற்ற அழுது ஆவி வாழ்தல் தேற்றாரை உய்ப்ப மடிவாய் – தேம்பா:14 139/3

மேல்


தேற்றாள் (1)

வெருள் புறம் கண்டு கூசி வெறுத்தலோடு அமைதல் தேற்றாள்
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/2,3

மேல்


தேற்றான் (1)

மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான்
உன்னினாள் கொலை நட்பில் வஞ்சித்தாள் என்று உளத்து எஞ்சி – தேம்பா:17 35/1,2

மேல்


தேற்றி (2)

சிவணி வானவன் திருவுளம் இது என தேற்றி
கவணியால் அலை கருத்து அமைந்து ஐயனை இழந்த – தேம்பா:26 57/2,3
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய் – தேம்பா:29 87/2

மேல்


தேற்றிட (1)

கான் வழங்கினர்-கண் உளம் தேற்றிட
மீன் வழங்கு விண்ணோர் விரைந்து எய்தினார் – தேம்பா:26 82/3,4

மேல்


தேற்றிய (2)

தேற்று_அரும் துயர் தேற்றிய வானவர் – தேம்பா:26 88/1
தேற்றிய மறை அச்சு ஆக சீல நல் மணிகள் சேர்த்தி – தேம்பா:30 74/3

மேல்


தேற்று (6)

தேற்று உரை உரைத்த தூதன் செப்பிய யாவும் கேட்டு – தேம்பா:7 17/1
தேற்று அரும் அழிவு உறீஇ சிதையும் பார் எலாம் – தேம்பா:24 49/4
தேற்று_அரும் துயர் தேற்றிய வானவர் – தேம்பா:26 88/1
தெள் உற தேற்று உரை செப்பல் வேண்டுமோ – தேம்பா:26 127/2
நூல் முகத்து உரைத்தவை நுதலி தேற்று அரும் – தேம்பா:27 104/3
தேற்று_அரும் அயிர்ப்பு அற வளனும் செப்பினான் – தேம்பா:27 105/4

மேல்


தேற்று_அரும் (2)

தேற்று_அரும் துயர் தேற்றிய வானவர் – தேம்பா:26 88/1
தேற்று_அரும் அயிர்ப்பு அற வளனும் செப்பினான் – தேம்பா:27 105/4

மேல்


தேற்றும் (1)

சுரந்து அரும் துயரில் தேற்றும் துணை செயல் வானோர் பாலே – தேம்பா:28 66/4

மேல்


தேற்றுவர் (1)

இனி யார் உயிர் தேற்றுவர் ஈர்த்து உயிர் கொல் – தேம்பா:30 32/1

மேல்


தேற்றேன் (3)

நோய் வளர் வண்ணம் நூல் வளர் உரையால் நுதலி நான் இயம்பிடல் தேற்றேன் – தேம்பா:28 91/4
துய் பட இனிய சொல்லால் சுட்டிய உணர்வில் தேற்றேன்
பொய்ப்பட உரைக்கின்றோரும் பொருந்து நூல் எளிய சொல்வார் – தேம்பா:29 112/1,2
நாமமே அன்றி நானும் நயப்ப ஒன்று உரைக்கல் தேற்றேன் – தேம்பா:29 117/4

மேல்


தேற (4)

சிந்து நேர் நயம் மூழ்கு சீர்மையில் தேற நோக்கினன் சூசையே – தேம்பா:10 124/4
புல் உயிரை அடும் வினையும் அறிந்து இரண்டில் புலன் தேற
வல் உயிரை ஈந்து உரி வேண்டுதல் வேண்டாமை வகுத்தனனே – தேம்பா:18 18/3,4
ஏங்கிய உளத்தில் தேற இரவலர் ஈனர் நால்வர் – தேம்பா:29 42/3
தேறா அன்போன் தேற சிலுவை கொணர வானோர் – தேம்பா:31 27/1

மேல்


தேறல் (10)

உழையில் தாவிய தேறல் உண்ட பின் – தேம்பா:1 23/2
கேடு இலாது உலாவு தேறல் கிளர் அரும்பு சூல் உறீஇ – தேம்பா:7 30/2
சீர் முகத்து எழுந்து தேர்ந்து சிந்தையில் தேறல் ஓர்வான் – தேம்பா:7 64/4
சிந்தை தேறிய தேறல் செய் வாகையான் – தேம்பா:9 45/1
கொண்டு அலங்கல் கொண்ட தேறல் கொண்ட அன்பு கொற்றவா – தேம்பா:11 6/4
தட துணர்க்கு அமைத்த தேறல் தாங்கு மாலை சாத்தலும் – தேம்பா:11 9/3
சடம் புரையின் தோன்றிய வான் தளமோ தேறல் சால்பு அரிதே – தேம்பா:20 18/4
மோட்டு இளம் தேறல் தூவி முகை தரு ஒழுங்கின் சூழ – தேம்பா:20 38/1
தூய் நிற தேறல் பாய்ந்து துணர் வயல் விளை இ நாடே – தேம்பா:29 39/2
தீயவும் நலமும் உள்ளின் தேறிய பெண்ணின் தேறல்
ஆயவும் அரிதே முன்னர் அழிந்த நாண் வேலி தாவி – தேம்பா:30 77/1,2

மேல்


தேறலால் (1)

சேர் முகத்து உடைந்து தான் கண்டு தேறலால்
நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/2,3

மேல்


தேறலின் (1)

திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு – தேம்பா:25 29/3

மேல்


தேறலினும் (1)

முனிய அளி மொய்த்த துணர் குனிய உமிழ் தேறலினும்
கனிய இவை ஓதுதலின் இனிய இரு போதும் உறீஇ – தேம்பா:5 159/1,2

மேல்


தேறலும் (6)

பூம் துறை தெரியல்கள் பொழிந்த தேறலும்
காந்து உறை தசும்பு-இடை கமழும் நீரமும் – தேம்பா:2 28/1,2
சோலை வாய் இறால் துளித்த தேறலும்
மாலை வாய் மலர் வழிந்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/1,2
மாலை வாய் மலர் வழிந்த தேறலும்
ஆலை வாய் கழை அளித்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/2,3
ஆலை வாய் கழை அளித்த தேறலும்
நூலை ஆய்ந்து என நுதலி மூழ்குவான் – தேம்பா:4 8/3,4
தெள்ளிய கனிகளும் கனியுள் தேறலும்
வள்ளிய மணிகளும் மணியுள் வாமமும் – தேம்பா:26 26/2,3
கன்னலும் தேறலும் கனியும் பாலொடு – தேம்பா:26 131/1

மேல்


தேறலை (4)

துளித்த தேறலை துவலை சோலை சூழ் – தேம்பா:1 32/1
கடம் புகும் தேறலை சூல் கொள் கண்ணி போல் – தேம்பா:9 96/1
தேன் காவியொடு உள மற்று அலர் திளை தேறலை உண வந்து – தேம்பா:21 27/1
தேன் முழுது இறைஞ்சும் தீம் சொல் தேறலை துளித்து நீயே – தேம்பா:28 131/2

மேல்


தேறலொடு (1)

இனத்தில் எழுந்த ஆர்வம் மிக இதயத்தில் எழுந்த தேறலொடு
தனத்தில் எழுந்த கோயில் அது தலத்தில் எழுந்து போயினரே – தேம்பா:5 135/3,4

மேல்


தேறலொடும் (1)

தேன் ஆரும் மலர் இனத்துள் புன்மை கொண்டு தேறலொடும் மணத்தினொடும் எவையும் வெல்லும் – தேம்பா:8 57/3

மேல்


தேறவே (1)

தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4

மேல்


தேறா (5)

ஒன்றும் தேறா என் இதயத்து உணர்வின் காட்சி அருளாயோ – தேம்பா:10 145/4
தேறா பகை முற்றி திலத்து அவனை வர கண்டே – தேம்பா:20 61/1
தேறா வெகுளி அரசு எல்லா சிறுவர் கொல்வான் என்ன உயிர் – தேம்பா:26 52/2
தேறா கொண்டேம் வெம் கொலை செய்தே பழி தீர்ந்தேம் – தேம்பா:28 116/2
தேறா அன்போன் தேற சிலுவை கொணர வானோர் – தேம்பா:31 27/1

மேல்


தேறாது (1)

உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/2

மேல்


தேறார் (1)

ஆழ் வளர் கடலின் வஞ்சத்து அறிவு இலார் என்றும் தேறார் – தேம்பா:29 17/4

மேல்


தேறி (18)

இருத்திய தந்தை தேவ உளம் என தெருள் உண்டு தேறி உயர் – தேம்பா:5 134/1
தேறி எங்கணும் செய் தயை நேர நல் – தேம்பா:10 25/3
மனத்து இனத்து தொழுது அடியை வணங்குவல் என்று அவனவனும் மனத்தில் தேறி
இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில் – தேம்பா:11 106/2,3
தேரிய மனத்தவர் தேறி நாயகன் – தேம்பா:13 11/1
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/3,4
மெய் வளர் திரு உளத்தின் வினை இது என்று உணர்வில் தேறி
மை வளர் துயர் அற்று ஓங்கி வயது முற்றியராய் நின்றார் – தேம்பா:26 2/3,4
இறுதி ஆக நின்று ஏங்கு உயிர் தேறி உள் – தேம்பா:26 84/3
நல் உடம்பு என தேறி நடந்ததே – தேம்பா:26 90/4
கை திறத்தால் தேறி உளம் காய்ந்த துன்பம் – தேம்பா:27 64/3
கூர் நலம் தெளிந்த காட்சி கொளீஇ சிலர் குளிர்ப்ப தேறி
ஆர் நலம் புதைத்த மெய் நூல் அருச்சனை கொண்டது அன்றே – தேம்பா:27 145/3,4
செழும் துறவு இறைவன் சொன்ன தேறிய உணர்வில் தேறி
எழுந்து உற தெளிந்த நெஞ்சான் இதனை மீண்டு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:28 130/3,4
ஆய் முகத்து தேறி அயிர்ப்பு அற ஈர உரை வலித்தான் – தேம்பா:29 67/4
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி
துனி கதிர் ஒழிய வீழ்ந்து துணை அடி தொழுது சொன்னான் – தேம்பா:29 111/3,4
கதி தள்ளி நடு நிற்பார் கயவர் என பின் தேறி வளன் – தேம்பா:30 10/3
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி
பாய உள் மலி இன்பால் தம் பதி நகர் மீள்தல் சூழ்ந்தார் – தேம்பா:30 40/3,4
செவ்விய திரு உளம் என்று தேறி உள் – தேம்பா:30 112/1
எஞ்சா திருவுளம் இது என்று உளம் தேறி
மஞ்சு ஆர் வரை என மணி பூம் புகை கோயில் – தேம்பா:31 14/1,2
மெய் திறத்தில் இ வீரம் ஆம் என உளம் தேறி
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/2,3

மேல்


தேறிய (12)

வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/4
தேறிய வெறியொடு செறிந்த அ நகர் – தேம்பா:2 27/4
சிந்தை தேறிய தேறல் செய் வாகையான் – தேம்பா:9 45/1
நந்து தேறிய நயன் நல்க மீட்டு இவண் – தேம்பா:9 94/3
துய்த்து எரிந்தன திங்கள் தேறிய தோற்றம் ஒத்தது இலங்கினாள் – தேம்பா:10 131/4
தேன் வரம்பு என இன்பு தேறிய ஆவி ஆயின சேயனை – தேம்பா:10 132/3
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/4
அரும்பி தேறிய அரசன் ஆங்கு அவன் மிசை மலர் கண் – தேம்பா:25 29/2
தேறிய தவத்தின் நீண்டு சிறந்த மோயிசனை நிந்தை – தேம்பா:25 60/1
தேறிய இ நிலை மிக்கோய் என்று சிவாசிவன் கேட்ப தெளிந்த ஆர்வத்து – தேம்பா:27 93/3
செழும் துறவு இறைவன் சொன்ன தேறிய உணர்வில் தேறி – தேம்பா:28 130/3
தீயவும் நலமும் உள்ளின் தேறிய பெண்ணின் தேறல் – தேம்பா:30 77/1

மேல்


தேறியே (1)

தீயினால் அழற்றுதும் என்று தேறியே
போயினாள் அரும் பகை புழுங்க நெஞ்சினாள் – தேம்பா:29 34/3,4

மேல்


தேறிலர் (1)

அஞ்சியே நரர் தேறிலர் ஆதலால் – தேம்பா:18 50/2

மேல்


தேறிலள் (1)

அளித்த பல் உணர்வு எலாம் ஆய்ந்து தேறிலள்
சுளித்த நெஞ்சு உளைந்த பின் தோன்றும் சூட்சியால் – தேம்பா:29 30/2,3

மேல்


தேறின் (1)

பேர் வளர் அன்பின் மிக்கார் பிரியும்-கால் தம்மில் தேறின்
கூர் வளர் அழலை தூண்டி கொந்தல் போல் உரையில் பொங்கும் – தேம்பா:30 35/1,2

மேல்


தேறின (1)

தீயும் போயின அறங்கள் தேறின
நோயும் போயின நூற்கள் தேர்ந்தன – தேம்பா:10 100/2,3

மேல்


தேறினன் (1)

மண் புலத்து இணை அற்ற மாது அறை வாய்ந்த சொல் கொடு தேறினன்
கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/3,4

மேல்


தேறினாரே (1)

உரை உடைத்து உயர்ந்த ஞானத்து ஒளி எழீஇ தேறினாரே – தேம்பா:30 39/4

மேல்


தேறினான் (5)

சென்று அரும் தவம் இனிது என்று தேறினான் – தேம்பா:7 89/4
வந்து தேறுவள் என மனத்தில் தேறினான் – தேம்பா:9 94/4
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
தே வரும் தெளிவு ஒளி துய்த்து தேறினான் – தேம்பா:26 137/4
ஒன்றலோடு இனிது இல் என்று உணர்வில் தேறினான் – தேம்பா:34 12/4

மேல்


தேறினானே (1)

நட்டு உயிர்ப்பன என்று எண்ணி நர_பதி தேறினானே – தேம்பா:20 46/4

மேல்


தேறினேனே (1)

எஞ்சிய பின்னர் நின்னை எண்ணி உள் தேறினேனே – தேம்பா:29 44/4

மேல்


தேறு (8)

தேறு ஒப்பு இல ஊக்கமொடும் தெருளாள் – தேம்பா:5 76/3
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4
சேம் அகத்து அருள் தேறு நல்லோர் பல – தேம்பா:9 47/2
தேறு வாய் மொழி கேட்டிட செப்புவேன் – தேம்பா:11 30/3
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
தேறு காவல் எசித்து-இடை சேர்ந்து மேய் – தேம்பா:26 77/2
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/3

மேல்


தேறுகின்றான் (1)

ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4

மேல்


தேறும் (4)

அவ்வியம் அகன்று தேறும் அரும் தவத்தோரும் செய்த – தேம்பா:2 4/3
தேறும் தயையின் முனிவோய் நீ சினத்திற்கு அருள் செய் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 143/1
மை கண்டு உள்ளம் தேறும் என தாம் வழிபாடாய் – தேம்பா:23 25/2
தேறும் ஒன்று இல தீ கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 107/3

மேல்


தேறுவள் (1)

வந்து தேறுவள் என மனத்தில் தேறினான் – தேம்பா:9 94/4

மேல்


தேறுவாய் (1)

கோடலே குணம் என குறிப்பின் தேறுவாய் – தேம்பா:29 122/4

மேல்


தேறுவான் (1)

மீன் நிலாவு இரு விழி மேய்ந்து உள் தேறுவான் – தேம்பா:9 87/4

மேல்


தேன் (248)

தே உலகு இறைஞ்சும் சூசை தேன் மலர் கொடியை பூத்து – தேம்பா:0 2/1
மின்னும் தேன் செறி வீ பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/3
சாய்ந்த தீம் கனி சரிந்த தேன் புனல் – தேம்பா:1 33/3
தேன் வளர் அலங்கலை சிறை செய் கூந்தலோ – தேம்பா:1 38/1
தேன் வளர் ஒலி கொடு தேன் பெய் சோலையே – தேம்பா:1 38/4
தேன் வளர் ஒலி கொடு தேன் பெய் சோலையே – தேம்பா:1 38/4
தேன் நிரைத்து அவிழ் மலர் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 40/4
முருகு விம்மிய மலர் குடைந்து மூழ்கு தேன்
பருகு விம்மிய அளி பசி தவிர்ந்த பின் – தேம்பா:1 55/1,2
விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
தண் கனிந்த தேன் இசையால் சாற்றலொடு பல நாளும் – தேம்பா:1 63/3
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
ஆலையின் வாய் உள தேன் அகலும் தரு ஆர் மலர் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/1
ஆலையின் வாய் உள தேன் அகலும் தரு ஆர் மலர் வாய் உள தேன்
சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/1,2
சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன்
மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/2,3
மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/3
மாலையின் வாய் உள தேன் அளி வந்த இறால் அதின் வாய் உள தேன்
வேலியின் வாய் உள தேறிய செந்நெல் விளைக்குவ பாயினவே – தேம்பா:1 66/3,4
தேன் அழகே நனி காட்டிய தெள் துளி மாரி செறிந்த அழகே – தேம்பா:1 67/3
பூ-இடை தேன் அளி கொம்பு மலிந்து புகன்ற மடம் கிளிகள் – தேம்பா:1 70/2
தேன் அக இனிய அன்பு ஆர் திருவினோன் அருளின் சிந்தும் – தேம்பா:2 5/1
கானொடு வழிந்த தேன் களித்து மேய்ந்த பின் – தேம்பா:2 21/3
தேன் நல பல்லியம் திளைக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/2
தேன் நலம் இனிதினில் திளைந்து நாடு எலாம் – தேம்பா:3 7/3
தாரொடு சனித்த தேன் தன்மையோ வளை – தேம்பா:3 47/1
தேன் முகம் புதைத்த சூல் செறித்த சீர் கொடு – தேம்பா:3 52/1
தேன் அடுத்த அலர் சிறுவற்கு ஊட்டினார் – தேம்பா:4 1/4
தேன் உலாவு உரை செப்பி வாழ்த்துவான் – தேம்பா:4 6/4
தேன் இறைஞ்சிய தீம் சொலை கேட்கிலான் – தேம்பா:4 20/4
தேம் முயங்கிய தேன் தரு நீடிய – தேம்பா:4 23/1
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
நாள்-தொறும் கனிந்த செம் தேன் நல் கனி அளித்தல் நன்றோ – தேம்பா:4 35/1
தேன் உரு கோதை ஒத்தான் திளைத்த இன்பு உருகி மூழ்கி – தேம்பா:4 44/2
தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/2
தேன் மறந்தன செழு மலர் பெய்தலும் வேத – தேம்பா:5 11/3
விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4
தேன் செய்த கனி சொல்லால் சீர்த்த பல உறுதிகளும் செப்பினானே – தேம்பா:5 31/4
தேன் தானோ நஞ்சு அதுவோ என விழுங்கலோடு உமிழ்தல் தேற்றா நெஞ்சள் – தேம்பா:5 33/1
தேன் வைத்து அவிழ்ந்த சினை நாடு அளி சேர்ந்து விம்ம – தேம்பா:5 78/2
தேன் ஆரும் மாலை திரள் என்று அருள் சேர்க்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/3
ஏடு ஆடி வடிந்த இளம் கனி தேன்
ஊடு ஆடி உவந்த அளி ஒத்தன ஆம் – தேம்பா:5 95/3,4
தேன் கொடியை ஏந்தினனும் பூம் கொடியை வென்றவளும் – தேம்பா:5 160/1
தேன் வழங்கும் பூம் துறை ஆம் செழு வாகை ஏந்து தவன் – தேம்பா:6 2/1
கான் பயிலும் முறுக்கு அவிழ் செம் கமலம் தேன் துளித்தது என – தேம்பா:6 13/1
தேன் பயிலும் மலர் கொடியோன் செவி இன்பு உண்டு அறைதி என – தேம்பா:6 13/3
தேன் முகத்து அவிழ்ந்த பூம் பொழில் ஒப்ப திருத்திய நினது அருட்கு அளவோ – தேம்பா:6 39/4
தேன் மலி காவும் கழனியும் நிறைப்ப திரை புரண்டு உலவிய வண்ணம் – தேம்பா:6 43/2
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
பொன்றா மணமும் தேன் திரளும் பொழி பூ_மழையை பொழிந்து ஆசி – தேம்பா:6 57/3
விருந்தினார் முகத்து அழைத்து அவர்க்கு ஊட்டிய மிடை தேன்
திருந்து இன் ஆர் முகத்து உரைத்த சொல் திளை மது செவியால் – தேம்பா:6 62/2,3
தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/2
தேன் விளங்க முகை விளாது தேறு கன்னி வாழியே – தேம்பா:7 41/4
நகை உற்றால் என நாள் மலர் தேன் உக – தேம்பா:7 46/3
தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க – தேம்பா:7 67/2
வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய் – தேம்பா:8 1/2
தேன் செய்த மலர் ஈந்து சிறந்த மணம் கூட்டி நினை சேய் என்று ஈனும் – தேம்பா:8 13/2
மடல் மடு வழிந்த தேன் வாகையான் உளத்து – தேம்பா:8 21/1
குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/3
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
தேன் ஆரும் மலர் இனத்துள் புன்மை கொண்டு தேறலொடும் மணத்தினொடும் எவையும் வெல்லும் – தேம்பா:8 57/3
தேன் அகத்து உற்ற அருள் சீர்மையான் நீ பொறுத்து – தேம்பா:9 11/3
தண் தாதினை தாம் குடைந்து ஊறிய தேன் உண்ணும் தன்மைத்து – தேம்பா:9 23/2
தேன் பொழிந்தவை இன்பு என தேடுவார் – தேம்பா:9 42/2
எரிந்த மீனொடு தேன் இழி பூம் துகள் – தேம்பா:9 55/2
தேன் சொரிந்த சுவைப்பட சேண்உளோர் – தேம்பா:9 56/2
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம் – தேம்பா:9 59/3
குன்றா மென் தாது ஊறிய தீம் தேன் கொடு பைம் பூ – தேம்பா:9 69/3
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
தேன் உரு கோதை ஒத்தாள் செப்பிய கனிந்த தீம் சொல் – தேம்பா:9 83/1
விரை செயும் கொடியினான் நுழை பல் வேலை தேன்
உரை செயும் மடந்தை வான் உயர் நின்று ஒள் ஒளி – தேம்பா:9 86/1,2
தேன் நலம் கடந்த மென் குதலை தீம் சொலை – தேம்பா:9 107/2
முதிர் செயும் கனி தேன் மாந்தி முன்னர் யாம் உற்ற நோயை – தேம்பா:9 122/3
தூம நல் புகைகள் சூட்டி துளித்த தேன் சினை கொள் பைம் பூ – தேம்பா:9 132/1
தேன் நிகர் சொல் செவி மாந்த செழும் தவத்தோன் உளத்து ஓங்கி – தேம்பா:10 11/1
சேலை வார் பொய்கை தேன் மலர் விள்ளவே – தேம்பா:10 24/4
அரும்பு மடல் தேன் குளிர் என்று அணியாய் முலை சூழ் அலங்காள் – தேம்பா:10 47/1
தேன் செய்த உயர்த்தோன் அரற்றி விம்மி திரிவான் ஆம் – தேம்பா:10 65/4
சூளை வாய் பொய் என துளித்த தேன் செயும் – தேம்பா:10 81/3
தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/4
சொன்ன நல் உரை தேன் சுவையில் சுவை – தேம்பா:10 119/3
தேன் வரம்பு என இன்பு தேறிய ஆவி ஆயின சேயனை – தேம்பா:10 132/3
துளித்த நான தேன் அரும்ப துணர் நாள் மலர்காள் அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/2
விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
தேன் தோய் இன்பத்து அமைந்தோய் நீ சேண் மேல் புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 139/2
சீத இன்பமோடு இரங்கு தேன் அமிழ்தம் ஈகலும் – தேம்பா:11 10/3
தேன் நிலத்தினாரை நோக்கு சிறுவன் இன்பு காட்டலால் – தேம்பா:11 11/2
தேன் தோய் நயம் நாம் உண ஆம் செயிர் தீர் – தேம்பா:11 61/1
அலர் வைகிய தேன் அளி பாடுவன – தேம்பா:11 76/2
மலர் மல்கிய தேன் மழை தூவுவன – தேம்பா:11 76/4
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
நிரை தேன் நிறை வண்டொடு பாடுவன – தேம்பா:11 78/2
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
தேன் கொடியால் இ மகற்கு செகத்து அமைந்த கை_தாதை சிறப்பு உற்றோனும் – தேம்பா:11 119/3
கான் தோய் மலர் மேல் தேன் துளியோ கதிர் தோய் வளை மேல் முத்து அணியோ – தேம்பா:12 6/1
தேன் தோய் கமலத்து அன பார்ப்போ சீர் தோய் பொன் மேல் துகிர் செப்போ – தேம்பா:12 6/2
கரை வாய் பொய்கை மலர் கரத்தில் கனிந்து ஏந்திய தீம் தேன் மணமும் – தேம்பா:12 10/3
பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/4
தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/4
தேன் பரப்பு என குளிர் செலவை சென்று செல் – தேம்பா:12 43/3
தேன் இரும் தலை கரும்பு உறழ் ஆடிய செந்நெல் – தேம்பா:12 53/2
தேன் நலம் பயின்று நறா மழை துளித்து சீர் கெழு தூங்கு இசை திருத்தி – தேம்பா:12 64/1
தேன் நில முகையின் நின்ற திரு நர_தேவன் கேட்டு – தேம்பா:12 95/2
தேன் தும்மு மாலை சேர்த்தி திரு அடி பணிந்து நம்மால் – தேம்பா:12 97/1
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
தேன் தாம திருமகன் நேர்ந்து இன்னும் எண் நாள் செல அன்னார் – தேம்பா:13 2/2
தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/4
நீர் வளர் குவளை தேன் துளித்தல் நேர் அவன் – தேம்பா:13 14/2
கிளி அழ குயில் கேட்டு அழ தேன் உணாது – தேம்பா:13 35/1
தேன் மறந்தன தேன் இனம் அன்னதே – தேம்பா:13 36/2
தேன் மறந்தன தேன் இனம் அன்னதே – தேம்பா:13 36/2
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3
தேன் ஆர்ந்த நறும் பாகில் தெள் அமுதில் தீம் சொல்லால் – தேம்பா:15 1/1
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள் – தேம்பா:15 3/3
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
தேன் முழுது உமிழ் பூம் தண் தார் சேதையோன் மறை பகைத்த – தேம்பா:16 6/2
தேன் சுவைத்து உமிழ் தீம் சொல்லால் செப்புதலுற்றான் வானோன் – தேம்பா:16 7/4
தேன் பிறழ் அலங்கல் மார்பின் சேதையோன் என்ன எண்ணி – தேம்பா:16 40/2
தேன் ஓர் இசை தளிர்ப்ப தாமும் பாடி செயிர் நீக்க – தேம்பா:16 59/3
தேன் மொழி கிள்ளையும் செழும் பொன் பூவையும் – தேம்பா:17 4/1
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன்
நள் இலை புறத்து இழீஇ நழுவ புள் எழ – தேம்பா:17 5/2,3
தேன் சினை மலர் மது தின்ற வண்டு அருகு – தேம்பா:17 10/1
தேன் நிரைத்து அலர்ந்த பொன் குன்ற சென்னியின் – தேம்பா:17 12/1
திலம் குன்றா நிழல் தேன் பூப்ப நீர் – தேம்பா:17 40/1
தேன் நிமிர் தொத்து அணி திமிசும் சாந்தமும் – தேம்பா:18 12/1
ஓர் தவழ் முகைகள் தண் தாது இழிந்த தேன் இனிமை வெஃகி – தேம்பா:18 25/2
தேன் பயில் மலர் வாகை திருமறை அறையோனும் – தேம்பா:19 2/2
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/2
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
தேன் திறத்து இன்னவை செவியில் கேட்டனர் – தேம்பா:19 36/1
தேன் வழங்கிய கனி கலந்த தேன் மலர் – தேம்பா:20 2/3
தேன் வழங்கிய கனி கலந்த தேன் மலர் – தேம்பா:20 2/3
தழை இடை குளித்தனர் மலர்ந்த தாது தேன்
கழை இடை குளித்து இழி கள் ஒத்து ஓடவே – தேம்பா:20 8/3,4
பனி வளர் பூம் துறை பருகும் தேன் உக – தேம்பா:20 10/1
மொய்த்த தேன் துளிக்கும் வழி அம் மோனர் முன் நடந்தார் – தேம்பா:20 14/4
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி – தேம்பா:20 33/2
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/2
மீன் நிறத்து அலர்ந்த பைம் பூ விரை நிறத்து ஒழுக தீம் தேன்
கோன் நிறத்து இடையில் வாய்ந்த கொழும் தரு அணுகி நோக்கி – தேம்பா:20 39/1,2
நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன்
ஊறி நான் தெரிந்த சாந்தம் ஒழியவோ செய்வாய் என்று – தேம்பா:20 47/2,3
நூல் வழி உரைத்த தீம் சொல் நொய் இதழ் அவிழ்ந்த தேன் போல் – தேம்பா:20 97/1
தேன் மலர் மருத வேலி சிறப்பு எழும் நாட்டை தந்து – தேம்பா:20 118/3
உண்ட தேன் அருகு நின்று உகுத்து யாழ் ஒலி – தேம்பா:20 121/1
கொண்ட தேன் இனிது இசை பாடும் கொள்கை போல் – தேம்பா:20 121/2
செவ்விய உளம் புரை தேன் பெய் கோலினான் – தேம்பா:20 131/4
தேன் சொரிந்த கொடி அம் திறலோனும் – தேம்பா:21 14/2
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/4
தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக – தேம்பா:21 24/3
தேன் காவியொடு உள மற்று அலர் திளை தேறலை உண வந்து – தேம்பா:21 27/1
நறை சிந்தின மலர் சிந்தின நனை சிந்தின நறு தேன்
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/2,3
தேன் நின்று அலர் சுனை ஆடின திறம் நோக்கிய களியால் – தேம்பா:21 34/3
தேன் மலிந்த கனி ஆர் தரு யாவும் செல் மலிந்த தலை தாழ்ந்து வணங்க – தேம்பா:22 2/3
தேன் ஏந்திய தீம் புகழ் பாடுவன – தேம்பா:22 8/4
தேன் முகத்து அலர் தடம் சேர்ந்த பான்மையால் – தேம்பா:22 24/2
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/2
தேன் வயிறு ஆர் மலர் பூத்த செழும் சோலை பருவம் இல – தேம்பா:23 73/1
நூல் கலந்த வாய் நுனித்த தேன் என தகும் காமம் – தேம்பா:23 92/2
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப – தேம்பா:24 11/2
தேன் மலி கொடியோன் இன்பம் திளைப்ப உள் சுவைத்த-காலை – தேம்பா:24 11/3
கிளைகள் ஆர் நிழல் கெழும் பலா கனி எலாம் தீம் தேன்
சுளைகள் ஆயிரம் தரவும் ஒன்று உயிர் அடும் விடம் ஆம் – தேம்பா:25 32/2,3
கொல்லும் அ சுளை இன்னது என்று அறிகிலேல் குவி தேன்
புல்லும் அ சுளை ஒருங்கு ஒழிப்பேன் என பொருநன் – தேம்பா:25 33/1,2
தேன் உகும் எசித்து நாட்டில் சேர்ந்து உறை நாதன் அங்கண் – தேம்பா:25 86/1
செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர் – தேம்பா:25 89/3
வளி விள்ளா முகை கொய்து என மாய்ந்து தேன்
துளி விள்ளா முகை தேம் தொடை ஆக நீ – தேம்பா:25 95/1,2
செல்லின் மாரியின் தேன் மலர் சிந்தியும் – தேம்பா:25 99/3
கர அலர் மலர்ந்து நல்கும் கனிந்த தேன் எவர்க்கும் ஊட்டி – தேம்பா:26 4/2
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட – தேம்பா:26 12/1
தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ – தேம்பா:26 13/2
சீர்த்த அரும் தவர் தமை தழுவி தேன் மலர் – தேம்பா:26 25/2
அலம் கலந்த தேன் அனைய தீம் சொல்லொடு வஞ்ச – தேம்பா:26 67/2
தேன் கலந்த பூ மலர்தலும் செழும் சிறை புடைத்து – தேம்பா:26 71/2
தேன் வழங்கு மலர் சினை நீடிய – தேம்பா:26 82/2
துள்ளி வாழ் உழைகாள் கொம்பில் துன்னி வாழ் குயில்காள் தூய் தேன்
அள்ளி வாழ் அளிகாள் தேன்காள் அழல் நிற கமல பைம் பூம் – தேம்பா:26 108/1,2
தேன் கறி கற்று இமிர் வண்டு ஆர் வனத்தின்-நின்று செழு ஞானம் – தேம்பா:26 160/3
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
நா-இடை தேன் உக நவின்று உலாவலின் – தேம்பா:27 3/2
குழல் நிகர் தேன் மொழி குழவி கண்டனர் – தேம்பா:27 7/1
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும் – தேம்பா:27 10/2
தேன் முகத்து அலர் தாள் சூசை சென்னி பூண்டு இறைஞ்சினானே – தேம்பா:27 16/4
வாய்ந்தன மணியின் பூவின் மலர்ந்தன விரை செய் தீம் தேன்
தோய்ந்தன அமுதில் யாரும் துய்ப்பன வழுவா சீலம் – தேம்பா:27 18/1,2
காச மாமையின் காமரு மலர் கொடி தயை தேன்
வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/3,4
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
தேன் முகத்து மலர் தன் நாட்டு எய்தி கொள்ள சேர் இனத்துள் – தேம்பா:27 44/3
திரை வளர் தீம் புனல் சென்று தேன் மலர் – தேம்பா:27 47/1
நிதி அகடு ஆர் கொடை நிவலன் நோன்று தேன்
புதி அகடு ஆர் அணி பொற்பில் ஈன்ற அ – தேம்பா:27 50/2,3
கழீஇயின மணி நலாய் கலங்கல் தேன் துளி – தேம்பா:27 114/1
தேன் ஆர் அலர் கா இழந்தே தாம் சிந்தை பனிப்ப நாமும் அழ – தேம்பா:27 120/2
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன் – தேம்பா:27 128/3
நனைய தாமரை நவிழ்ந்த வாய் நல்கிய தீம் தேன்
அனைய ஓதிய அரும் பொருள் கை கொளா பொய்யே – தேம்பா:27 173/2,3
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன்
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/2,3
தோடு அகடு இழி தேன் கீதம் தொகு விரல் உலவி ஆர்க்கும் – தேம்பா:28 15/3
மடலை குடைய ஊறிய தேன் வதைத்த சொல் அமிர்தத்து – தேம்பா:28 29/3
மது கலத்து அலர் பூ வாயான் வழிந்த தேன் ஒத்த சொல்லால் – தேம்பா:28 127/1
தேன் முழுது இறைஞ்சும் தீம் சொல் தேறலை துளித்து நீயே – தேம்பா:28 131/2
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி – தேம்பா:28 135/3
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/2
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/3
விள்ளிய புது தேன் பைம் பூ விரும்பி நல் கனி நீத்து அன்ன – தேம்பா:29 4/1
தேன் நிமிர் மொழி புனல் செறிந்த வாரியுள் – தேம்பா:29 89/2
தேன் முகத்து அலர்ந்த நெஞ்சு உவப்ப சேர்ந்து தாம் – தேம்பா:29 126/3
தேன் இருந்து அலர் சொல் வானோன் திருமகன் கொல்ல ஓர்ந்தான் – தேம்பா:30 6/2
தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/3
தேன் ஆர் தெளி ஆர் திரு ஆர் மொழியார் – தேம்பா:30 20/1
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா – தேம்பா:30 37/1
ஊற்று என வடிந்த தேன் உண்டு மாறலின் – தேம்பா:30 59/3
பேர் நலம் பொறித்த கான தேன் பெயர்க்கும் ஓர் ஊற்றது ஆகி – தேம்பா:30 63/1
தேன் நிமிர் முல்லையாக திருந்து அற தொகுதி நட்டு – தேம்பா:30 73/1
மிக்க தேன் துளி செய் நளிர் மேவி வந்து – தேம்பா:30 100/3
தேன் நலம் தோய் தயை சேர்த்தி ஆபிராம் – தேம்பா:30 105/1
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2
கழை இடை குளித்த தேன் வடிந்து என்ன கனிந்து இவை வளன் விதித்திடும்-கால் – தேம்பா:30 140/1
தேன் விளை மலர் விழி திறந்து நோக்கிய – தேம்பா:30 147/1
தேன் தோய் முகை முக செல்வன் புகுதுக – தேம்பா:30 153/1
தேன் நேர் மலர் என சிறுவன் நகைத்து உலகம் – தேம்பா:31 13/3
தேன் தோய் மலர் தீட்டிய சேடு உலவி – தேம்பா:31 48/1
முன் நச்சிய தேன் முருகு இல்லது எனா – தேம்பா:31 51/3
தேன் உயிர்த்த முல்லை சிறு மூரலான் – தேம்பா:31 66/3
நளி முகத்து அலர் நல்கிய தேன் எனா – தேம்பா:31 70/1
சுனைய நீலமும் கமலமோடு ஆம்பலும் துளி தேன்
நனைய நாகமும் நாறிய கோங்கமும் நறும் பூம் – தேம்பா:32 11/1,2
தேன் அருந்தினர் தீய வேம்பு இன்பம் என்று அருந்தார் – தேம்பா:32 20/1
செல் நாகம் நீர் பொழிய தேன் பொழியும் புன்னாகம் திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 22/1
வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன்
நனை ஈன்ற நறும் கொடியோன் நளினம் அடும் தாள் தொழுதே நவின்றான் மாதோ – தேம்பா:32 30/3,4
தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
தேன் நிகர் தொனி குழல் திளைத்த ஓதை செய் – தேம்பா:32 59/3
தேன் நுரைத்து அலர் தொடை செறிந்த பூண்களும் – தேம்பா:32 64/2
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4
தேன் நலம் கொள் அலங்கல் வேல் சேவகர் சூழ்ந்து தாங்கு உலவும் திண் தேர் செல்வார் – தேம்பா:32 83/3
புது படும் பனி தேன் உரை போக்கினாள் – தேம்பா:33 17/4
தேன் கலந்ததோ சுவையில் சீரிய தெளிந்த பாகு அதுவோ – தேம்பா:33 25/1
சேடு செய் கமல வாய் துளித்த தேன் உரை – தேம்பா:34 7/3
தேன் பொதுளும் கனி தீம் சொல் தெளி பயன் கேட்டு அவன் ஏந்தும் – தேம்பா:34 36/1
தேன் ஒக்க துயர் கைப்பு சிதைப்ப இனிது உரை கொண்டான் – தேம்பா:34 41/3
சீர் நலத்து உரைத்த திவ்விய மதுர சீரிய தேன் உரை கேட்டு ஆங்கு – தேம்பா:34 45/2
தேன் நலம் ஒழித்த பெரும் இன்பம் முனர் செல்ல – தேம்பா:35 27/2
தேன் உகும் உரையால் யார்க்கும் தெருள் உகும் மருந்து மான – தேம்பா:35 46/1
தேன் பால் நின்ற ஓர் இன்பம் அது என்றாய் திரு வல்லோய் – தேம்பா:35 58/4
தேன் அரும்பின செறிந்த மற்று அரும் தவர் சூழ – தேம்பா:35 73/2
தேன் அக மொழியாள் தன்னை சீர்த்து உயிர்த்தாள் – தேம்பா:35 81/3
இணங்கிய தன்மைத்து இழி தேன் இணர் ஏற்றி – தேம்பா:35 83/3
தேன் வழங்கு தெரியல் வழங்கிட – தேம்பா:36 14/3
தன்-பால் இருந்து நீ தந்த தேன் துளிக்கும் பூம் கொடியின் – தேம்பா:36 23/2
தேன் பயில் மதுரத்து இனிதின் நீ வளர்த்த திருமகன் அளித்த மன் உயிர்கட்கு – தேம்பா:36 40/1
தேன் நிலம் துணர் கொய் இ கொடி தந்தேன் சேர்ந்து உனை அண்டின யாரும் – தேம்பா:36 42/2
தண் தாரின் நறா சரி தேன் துளியும் – தேம்பா:36 67/1
தேன் மேல் தளம்பும் ஆறு_அறு_நூறு சேர்ந்த மூ_ஐந்து திரு மணி பூ – தேம்பா:36 131/2
தேம்பாய் மணி தேன் மலர் சேர்த்த தேம்பாவணியை தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:36 133/1

மேல்


தேன்காள் (1)

அள்ளி வாழ் அளிகாள் தேன்காள் அழல் நிற கமல பைம் பூம் – தேம்பா:26 108/2

மேல்


தேனகன் (1)

தேரிசானொடு தேனகன் காசரன் உபரன் – தேம்பா:16 9/3

மேல்


தேனில் (1)

தேனில் அம் கருணையால் தெளிந்த எல்வையில் – தேம்பா:3 44/3

மேல்


தேனின் (2)

தேனின் ஆர் மடி என திங்கள் தெண் சுடர் – தேம்பா:9 87/1
தேனின் இன் துயர் செய்தியை கேள் என்றான் – தேம்பா:33 21/4

மேல்


தேனினும் (4)

சொரிந்த தேனினும் சுவை கொள் தன் உயிரினும் இனிமை – தேம்பா:26 64/1
அருகு தேனினும் இன்பு அளி பாடிய – தேம்பா:26 89/2
வீ உமிழ் தேனினும் விழைந்த தீம் சொலாய் – தேம்பா:30 102/3
இனிய தேனினும் இனிய யாவிலும் இனிய தீம் சொல்லை – தேம்பா:33 24/1

மேல்


தேனினை (1)

பருகு தேனினை கான்று என பண் இசைக்கு – தேம்பா:26 89/1

மேல்


தேனும் (6)

இன் இசையும் கோல் தேனும் இன் கனியும் கழை பாகும் – தேம்பா:6 10/1
தேனும் நேராது தேர் தீம் சொலை செப்பவே – தேம்பா:9 3/3
பார் ஆரும் கூழ் இனமும் கனியும் தீம் தேனும் பல் இனமும் – தேம்பா:14 94/2
வார் தவழ் முரசு வாட்டி வண்டொடு தேனும் ஆர்க்கும் – தேம்பா:18 25/3
அருகு வாய் கனி பலவும் ஊழ்த்து அளித்த தீம் தேனும்
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி – தேம்பா:32 15/2,3
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி – தேம்பா:32 15/3

மேல்


தேனே (2)

ஒண் பகல் தகைத்த மேகத்து உறை மருட்டிடும் வீழ் தேனே – தேம்பா:12 14/4
தன் கலத்தில் நிறை தந்தன தேனே – தேம்பா:21 18/4

மேல்


தேனை (1)

போது என வழிந்த தேனை பொருது வெல் உரை உற்றானே – தேம்பா:7 5/4

மேல்


தேனொடு (7)

சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/2
தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ – தேம்பா:5 37/2
தேனொடு ஏந்திய மலர் பதத்தில் சேர்த்திட – தேம்பா:9 112/1
பம்பி ஆடவும் பைம் சிறை தேனொடு
தும்பி பாடவும் தூய் அனம் நாணவும் – தேம்பா:10 26/2,3
நறை செய் தேனொடு நனி மலி புனல் வயல் பாய – தேம்பா:12 47/2
பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு
பூ மொழி தும்பியும் மருளி பொங்கு ஒலி – தேம்பா:17 4/2,3
தும்பி தேனொடு தூங்கு இசை யாழ் செய – தேம்பா:26 145/1

மேல்


தேனொடும் (2)

தேனொடும் ஞிமிறொடும் செறிந்த தும்பிகள் – தேம்பா:2 21/1
முருகு தேனொடும் முற்று அலர் பூ வனம் – தேம்பா:26 89/3

மேல்


தேனோ (3)

கனியோ கழையோ கழை கான்ற கனிந்த பாகோ கோல் தேனோ
நனி ஓகையினால் கூட்டியது ஓர் நறவோ உயிர் செய் மருந்தோ வான் – தேம்பா:6 50/1,2
பூவினுள் திரண்ட தேனோ பொன் வலம்புரியுள் முத்தோ – தேம்பா:21 5/2
பண்ணோ தேனோ பணிந்து இணையா கனி சொல்லான் – தேம்பா:31 39/2

மேல்


தேனோடு (2)

கால் அரும்ப தாது அரும்பி கடி மலர் தேனோடு அரும்பும் கந்தம் என்னா – தேம்பா:8 6/2
தார் தோய் தேனோடு ஊண் பல தந்தே தயை செய்வோய் – தேம்பா:9 62/4

மேல்