தெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தெங்கு 2
தெண் 24
தெண்டன் 1
தெண்டனிட்டு 1
தெண்டித்திடலும் 1
தெண்டித்து 1
தெப்பம் 1
தெய்வ 9
தெய்வதம் 3
தெய்வம் 8
தெய்வமும் 1
தெய்வமோ 1
தெரி 1
தெரிகிலார் 1
தெரிகிலேன் 1
தெரிகு 3
தெரிந்த 13
தெரிந்தது 2
தெரிந்தனன் 1
தெரிந்தாயோ 1
தெரிந்தார் 1
தெரிந்தான் 1
தெரிந்திட்டானே 1
தெரிந்து 5
தெரிந்தேன் 1
தெரியல் 1
தெரியல்கள் 1
தெரியா 2
தெரியார் 1
தெரிவதோ 1
தெரிவை 1
தெரிவையர் 1
தெரு 7
தெரு-தொறும் 3
தெரு-இடை 1
தெருட்சியும் 1
தெருட்டிய 1
தெருண்டு 1
தெருவரும் 1
தெருவில் 3
தெருவின் 1
தெருள் 42
தெருள்பட 1
தெருளால் 2
தெருளாள் 1
தெருளில் 2
தெருளின் 4
தெருளுடன் 1
தெருளே 1
தெருளோடு 1
தெருளோர் 1
தெருளோனே 1
தெவ் 1
தெவ்வர் 1
தெவ்வின் 1
தெவ்வும் 1
தெழித்து 1
தெள் 30
தெள்_அரும் 1
தெள்ளம் 1
தெள்ளி 1
தெள்ளிய 12
தெள்ளும் 2
தெள்ளே 1
தெளி 27
தெளிக்கும் 1
தெளிக்குமே 1
தெளிக்குவாய் 1
தெளிக 2
தெளிகினும் 1
தெளித்த 3
தெளித்த-கால் 2
தெளித்து 22
தெளிதலும் 1
தெளிதி 1
தெளிந்த 18
தெளிந்ததே 1
தெளிந்தனரே 1
தெளிந்தார் 3
தெளிந்தாள் 1
தெளிந்து 12
தெளிந்தோம் 1
தெளிந்தோன் 1
தெளிப்ப 6
தெளிய 5
தெளியவும் 1
தெளியா 6
தெளியாத 1
தெளியோம் 1
தெளிவு 12
தெளிவுற்ற 1
தெறுநர் 1
தெறும் 1
தென் 2
தென்கிழக்கு 1
தென்மேல் 1
தென்றல் 5
தென்றலும் 1

தெங்கு (2)

நாரி வாய் என நனி நரல் தெங்கு எழும் காவும் – தேம்பா:12 56/2
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3

மேல்


தெண் (24)

தோய முழங்கின மேதிகள் தெண் திரை தோய முழங்கு இழையார் – தேம்பா:1 64/4
தெண் ஆழியினும் திரைகொள் நசை அற்று – தேம்பா:5 73/3
தெண் ஆம் கொடியான் செய வான் விதியே – தேம்பா:5 112/4
தெண் படு மது பூ வாகை சேர்த்த நல் துணைவனோடு – தேம்பா:7 2/2
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
தெண் நிலா அடியினாள் செப்பும் சொல் விழைந்து – தேம்பா:9 85/2
தேனின் ஆர் மடி என திங்கள் தெண் சுடர் – தேம்பா:9 87/1
தெண் படும் மலர் இணை முத்தம் சேர்த்தி என் – தேம்பா:9 101/3
தெண் நீர் ஆடி தெளிந்தாள் தெளி உள் நிறை தே அருளின் – தேம்பா:10 53/2
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
கரை மேல் இவர் சென்றனர் என்று கதத்து இறையோன் கடல் தெண்
திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட – தேம்பா:14 64/1,2
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
தெண் அம் தண் நீர் மேய்ந்து உயர்ந்த செல்லே மின்னி திரண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:15 10/1
தேர் எழும் அரசு என சிலைத்த தெண் திரை – தேம்பா:20 4/1
தெண் வழி உவரி சுறவு தன் காதை தெரிகு இலேல் கேள்-மினோ என்றான் – தேம்பா:23 109/4
கருவினால் கலங்க தெண் அம் கயம் கெட தெளிவு அற்று அன்ன – தேம்பா:24 23/1
தெண் அம் சூழியில் செ இதழ் தாமரை பள்ளி – தேம்பா:26 60/1
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3
புரவி தெண் தீம் புனல் உண்டானோ என்றான் – தேம்பா:31 41/4
தெண் கள் நாடிய சந்திரம் சேர் வனத்து – தேம்பா:32 4/1
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
தெண் அம் கடல் சேர்ந்த செகத்து ஒருவன் – தேம்பா:36 56/3
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2

மேல்


தெண்டன் (1)

தெரியா நாம் தந்தை தாய் உனையோ தெண்டன் இட – தேம்பா:20 60/1

மேல்


தெண்டனிட்டு (1)

தேம் புடை கண்ணி சாற்றி தெண்டனிட்டு உவப்ப செய்தான் – தேம்பா:20 117/4

மேல்


தெண்டித்திடலும் (1)

தீண்டாது எனலும் தீண்டினரை தெண்டித்திடலும் கொடிது எனவோ – தேம்பா:27 119/2

மேல்


தெண்டித்து (1)

தெண்டித்து என பூம் தாளால் தேய்த்தாள் துவைத்தாள் துடைத்தாள் – தேம்பா:10 46/4

மேல்


தெப்பம் (1)

கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி – தேம்பா:30 83/3

மேல்


தெய்வ (9)

கோன்மையால் உயர்ந்த தாவின் கோத்திரத்து உதிக்கும் தெய்வ
மேன்மையால் ஒருவன் அன்றி விபுலையில் பிறக்கும் மாக்கள் – தேம்பா:3 40/1,2
பொய் அகன்று எழுவ தெய்வ பூரண ஓகையாளே – தேம்பா:7 6/1
வல்லின் தீட்டி வளர் தெய்வ மாட்சி காட்டும் உரு ஆனான் – தேம்பா:15 8/4
தூமமே மல்க பொங்கி தூதின் நீ நகைத்த தெய்வ
நாமம் ஏய் வலி இது என்ன நல் வினை உலந்த கோமான் – தேம்பா:15 89/2,3
நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1
உற்றவர் வான் மேல் உய்ப்பன தெய்வ ஓதிகள் நுவலிய வலித்தான் – தேம்பா:27 155/4
ஆவிற்று ஆய் தெய்வ மைந்தன் அருள் நிழற்கு ஒடுங்கி வாழ்வான் – தேம்பா:30 2/4
பால் நக அருள் கொள் தெய்வ பாலனை வேண்டினானே – தேம்பா:30 37/4
வருந்து அலர் யாரும் உய்ய வருந்தி நான் ஒருவன் தெய்வ
மருந்து அமர் இரத்தம் சிந்தி மாண்டலில் கொற்றம் கொள்வேன் – தேம்பா:32 37/3,4

மேல்


தெய்வதம் (3)

மான் அகத்து உற மனுவொடு தெய்வதம் இறையோன் – தேம்பா:6 73/3
நிறம் செய் தெய்வதம் மூடிய நீர்மையால் – தேம்பா:10 117/2
ஐ கொண்ட ஓர் நல் தெய்வதம் என்றார் அறிவு அற்றார் – தேம்பா:23 25/4

மேல்


தெய்வம் (8)

புடை அகத்தினில் புணர்ந்த வாள் உருவி என் தெய்வம்
உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் – தேம்பா:3 30/3,4
செறிவுற்று ஆசையின் தெய்வம் ஏற்றி வில் – தேம்பா:4 4/2
ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை – தேம்பா:15 53/3
விண் கழிந்த தெய்வம் அனோய் இன்றே காட்டு உன் மிடல் என்றார் – தேம்பா:17 37/4
உன் அலால் தெய்வம் அல்லால் உணர்வு_அரும் பயன்கள் சொன்னாய் – தேம்பா:20 98/1
ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம்
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/1,2
திரிந்த வண்ணம் தான் இறைஞ்சும் தெய்வம் சென்று எதிர்ப்ப – தேம்பா:29 24/3
துஞ்சிய கனவில் தெய்வம் துயர் முதிர்ந்து எஞ்சி தோன்றி – தேம்பா:29 44/1

மேல்


தெய்வமும் (1)

சென்றுளி மனுவும் வாய்ந்த தெய்வமும் பொருந்த வீக்கி – தேம்பா:7 22/3

மேல்


தெய்வமோ (1)

கொன் உரைத்தன உரு கொள்கை தெய்வமோ
பொன் உரைத்து ஒளிப்பட புனைந்த பாவைகள் – தேம்பா:35 6/2,3

மேல்


தெரி (1)

ஏது அற தெரி தரும் இரவி காட்சியாய் – தேம்பா:8 28/2

மேல்


தெரிகிலார் (1)

தினம் செயும் புகர் வினை தெரிகிலார் அறத்து – தேம்பா:28 37/3

மேல்


தெரிகிலேன் (1)

திரிய வாய் முறை தெரிகிலேன் என மறுத்து அகன்றான் – தேம்பா:3 24/4

மேல்


தெரிகு (3)

சின வழி தெரிகு இல தயை வழி தெரிகு இல – தேம்பா:14 124/1
சின வழி தெரிகு இல தயை வழி தெரிகு இல – தேம்பா:14 124/1
தெண் வழி உவரி சுறவு தன் காதை தெரிகு இலேல் கேள்-மினோ என்றான் – தேம்பா:23 109/4

மேல்


தெரிந்த (13)

செ வழி உளத்த தூயோன் தெரிந்த மா நகர் இது என்றால் – தேம்பா:2 1/3
தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும் – தேம்பா:3 25/1
போற்றிய வரம் கொடு எங்கும் பொருநனாய் தெரிந்த சூசை – தேம்பா:3 42/2
துன்று துய் மணம் செய தெரிந்த சூசை மேல் – தேம்பா:5 53/3
கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2
நண்ணாது நின்றுழி நான் தெரிந்த நீரோ நல் மறை நூல் உணர்ந்து உணராதவரை போன்றீர் – தேம்பா:11 50/1
தெவ் உலகு அருள் பட தெரிந்த சூழ்ச்சி வான் – தேம்பா:14 87/1
நினைவு ஒன்றும் இன்றி மறவு ஒன்றும் இன்றி நிகிலம் தெரிந்த நிலவு ஆய் – தேம்பா:14 141/2
ஊறி நான் தெரிந்த சாந்தம் ஒழியவோ செய்வாய் என்று – தேம்பா:20 47/3
மை வகை திற பேய் மாக்கள் வளம் கெட தெரிந்த சாகி – தேம்பா:22 22/1
தெரிந்த வீரரை செலுத்தலே கொடிது அலது என்பார் – தேம்பா:25 36/2
நாதன் அன்றியும் நாதன் தெரிந்த தன் – தேம்பா:25 100/1
வினை செயும் பகை வீழ்த்த நான் தெரிந்த இ மனையே – தேம்பா:32 21/3

மேல்


தெரிந்தது (2)

ஆகம் மாடை வேந்தர் நீக்கி ஆயரை தெரிந்தது என்று – தேம்பா:11 14/3
கந்தரமே தெரிந்தது என கண்டு உளத்தில் வியப்பினொடு களித்த மூவர் – தேம்பா:11 110/3

மேல்


தெரிந்தனன் (1)

தாறு இலா திரு உற தான் தெரிந்தனன் இதோ – தேம்பா:9 10/4

மேல்


தெரிந்தாயோ (1)

கைப்படுவான் அடியேனை தெரிந்தாயோ அதன் பின் யான் கசடு உலாவும் – தேம்பா:8 14/3

மேல்


தெரிந்தார் (1)

பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ – தேம்பா:30 138/1

மேல்


தெரிந்தான் (1)

மீளும் கோது அறு மிடலினோன் உழுநனை தெரிந்தான் – தேம்பா:16 13/4

மேல்


தெரிந்திட்டானே (1)

நள்ளின வளம் கொள் சூசை நயத்தொடு தெரிந்திட்டானே – தேம்பா:3 41/4

மேல்


தெரிந்து (5)

சீர் எழு குலத்தினுள் தெரிந்து அ மாட்சியான் – தேம்பா:5 41/3
கண்டு அகம் தகும் காதை தெரிந்து இலான் – தேம்பா:7 56/2
தீயினும் கொடும் வினை தெரிந்து சேய் எலாம் – தேம்பா:25 49/3
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
நான் அருந்திட நண்ணி உன் மனை தெரிந்து உதித்தேன் – தேம்பா:32 20/4

மேல்


தெரிந்தேன் (1)

வறுமையால் உயர்ந்த உம்மை வையம்-வாய் தெரிந்தேன் என்றான் – தேம்பா:9 127/4

மேல்


தெரியல் (1)

தேன் வழங்கு தெரியல் வழங்கிட – தேம்பா:36 14/3

மேல்


தெரியல்கள் (1)

பூம் துறை தெரியல்கள் பொழிந்த தேறலும் – தேம்பா:2 28/1

மேல்


தெரியா (2)

திரிய முறை இட்டு ஏவல் கொண்டேனே கொண்ட நயன் தெரியா சீர்க்கே – தேம்பா:8 15/4
தெரியா நாம் தந்தை தாய் உனையோ தெண்டன் இட – தேம்பா:20 60/1

மேல்


தெரியார் (1)

சிரம் அற்றனர் படை விட்டு எதிர் செரு உற்றனர் தெரியார் – தேம்பா:14 49/4

மேல்


தெரிவதோ (1)

ஆய் ஒளி தெரிவதோ அறிவு இலார்க்கு எனா – தேம்பா:10 77/3

மேல்


தெரிவை (1)

திரு மணி கொடி அனாள் தெரிவை ஆக்கினோன் – தேம்பா:27 109/2

மேல்


தெரிவையர் (1)

வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/2

மேல்


தெரு (7)

தேர் வளர் உருளும் செல்லா தெரு வளர் அரவும் தோன்றா – தேம்பா:13 20/2
தேர் எழும் கதிரோன் திரி வான் தெரு
கார் எழுந்து இருள் காலம் ஓர் காலமோ – தேம்பா:25 92/1,2
உய்யா வண்ணத்து உருகி நகர் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:31 46/3
அன்று அ தெரு யாவிலும் ஆய்ந்தனளே – தேம்பா:31 60/4
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/4
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:36 94/2
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


தெரு-தொறும் (3)

புது பட வேந்து உறீஇ பொலி தெரு-தொறும்
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/1,2
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2

மேல்


தெரு-இடை (1)

திரு கொடு மிளிரின தெரு-இடை எறிய – தேம்பா:2 53/3

மேல்


தெருட்சியும் (1)

தேக்கிய புகையும் வாம தெருட்சியும் மருளின் நோக்கிற்கு – தேம்பா:12 72/1

மேல்


தெருட்டிய (1)

தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/3

மேல்


தெருண்டு (1)

தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4

மேல்


தெருவரும் (1)

தெருவரும் புலி சீறினும் சிறுவரும் வெருவார் – தேம்பா:23 93/4

மேல்


தெருவில் (3)

நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும் – தேம்பா:12 62/2
அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில்
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/1,2
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில்
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/1,2

மேல்


தெருவின் (1)

தம் பொடி மிதித்தல் ஆகும் தகும் ஒளி தெருவின் தோற்றம் – தேம்பா:36 90/4

மேல்


தெருள் (42)

தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
தெருள் தகும் உணர்வின் சான்றோன் சேடனை தழுவி சொல்வான் – தேம்பா:4 42/1
தெள் உற்ற அரும் தெருள் தேர்ந்து இறையோன் – தேம்பா:5 65/2
தெருள் தாவு அருள் தேர்ந்து தெளிந்தனரே – தேம்பா:5 94/4
இருத்திய தந்தை தேவ உளம் என தெருள் உண்டு தேறி உயர் – தேம்பா:5 134/1
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
தெருள் அற உணர்ந்த ஐயம் செய்த நோய் இனி நீத்து உற்ற – தேம்பா:7 70/2
தெருள் தரு பிரிவு அலால் செய்வது ஏது உண்டோ – தேம்பா:7 87/4
தெருள் தொடும் இறைவனை சிறந்து போற்றினாள் – தேம்பா:8 30/4
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
தெருள் சுரந்த திரை புவி ஆர்ந்து உண – தேம்பா:10 121/1
தெருள் பொறை நீதி வீரம் சீர் தகை உறுதி ஞானம் – தேம்பா:13 22/3
தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/3
தெருள் தரு கலை உருவே செயிர் அறு மனு உருவே – தேம்பா:15 183/3
தெருள் முதிர்ந்த மறையவர் கலந்தது என செரு முதிர்ந்த பகையவர் தமை – தேம்பா:16 34/2
தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/4
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2
திக்கு எலாம் நடுங்கி ஞானம் தெருள் தவம் அறத்தின் சீலம் – தேம்பா:24 7/1
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3
தெருள் கொள் நன் மறை செப்பம் ஆய்ந்து உலகு அளித்து ஆள்வோன் – தேம்பா:25 5/2
தெருள் சொரிந்து இடித்து மின்னும் திறத்து உளத்து ஆளும் நாதன் – தேம்பா:25 14/2
தெருள் திறந்த காது அருந்தலின் தெளிவு உகும் சீல – தேம்பா:27 25/2
தெருள் இழந்தாய் இதோ கொடையின் செய்கை என்றாள் – தேம்பா:27 62/2
தெருள் விளைத்த திரு விளக்கு ஆயினோன் – தேம்பா:27 85/2
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
திரு ஒளித்த தெருள் கொடு – தேம்பா:27 139/3
திறம் கொளீஇ தெருள் தாசன் உள் – தேம்பா:27 140/1
தெருள் அடர்ந்த ஒளி சென்று என – தேம்பா:27 144/2
தெருள் தவழ் பகலின் நோக்க சிதைந்த கண் கிழவி இல்லாது – தேம்பா:29 9/1
தெருள் புறம் கொண்ட அத்தம் சேர்ந்து அடுத்தவற்றை காட்டும் – தேம்பா:29 12/1
தெருள் வீங்கிய நூல் துறையே திரு நூல் – தேம்பா:30 29/2
தெருள் நாயகனே என்றாள் திறம்பா அருவி கண்ணாள் – தேம்பா:31 24/4
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/2
தெருள் வரும் அறிவு உளார் திருத்துவார் என்பான் – தேம்பா:35 8/4
தெருள் பொதிர் முகத்தில் திரு ஆசி உரை செய்தே – தேம்பா:35 28/3
தேன் உகும் உரையால் யார்க்கும் தெருள் உகும் மருந்து மான – தேம்பா:35 46/1

மேல்


தெருள்பட (1)

தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி – தேம்பா:29 14/3

மேல்


தெருளால் (2)

வழுது இலா தெருளால் வகுப்பேன் எனா – தேம்பா:20 92/3
தெருளால் தெளிந்த என் உளம் என் திரு நாயகனை புகழ்ந்து இறைஞ்ச – தேம்பா:26 40/1

மேல்


தெருளாள் (1)

தேறு ஒப்பு இல ஊக்கமொடும் தெருளாள்
நூறு ஒப்பு இல தோழியர் நோக்கினளே – தேம்பா:5 76/3,4

மேல்


தெருளில் (2)

தெருளில் வீங்கிய சீர் முகில் கையினான் – தேம்பா:31 67/3
தெருளில் வீங்கிய சேனைகள் வாழ்த்தலும் – தேம்பா:36 12/2

மேல்


தெருளின் (4)

தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி – தேம்பா:21 22/2
தெருளின் காணியினான் இவை செப்பினான் – தேம்பா:26 157/4
ஏற்றிய தெருளின் ஞான இரதம் இட்டு ஆய பைம்பொன் – தேம்பா:30 74/2
தெருளின் முற்றிய திரு மணி கோயில் தான் செல்ல – தேம்பா:31 6/3

மேல்


தெருளுடன் (1)

தேர்ந்து அரிது ஓர் தெருளுடன் அ செல்வ அரசர் ஈய்ந்த நிறை செம்பொன் யாவும் – தேம்பா:11 121/1

மேல்


தெருளே (1)

தெருளே மருளா மனம் துயிலா திளை நான் களிப்ப துயில்கின்றான் – தேம்பா:10 136/4

மேல்


தெருளோடு (1)

சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண் – தேம்பா:8 19/3

மேல்


தெருளோர் (1)

தீயார் செல்வத்து அல்லால் தெருளோர் செருக்கு எய்துவரோ – தேம்பா:9 18/2

மேல்


தெருளோனே (1)

வான் செய்த சுடரினும் தூய் தெருளோனே மருள் அற்ற வலி நல்லோனே – தேம்பா:8 13/1

மேல்


தெவ் (1)

தெவ் உலகு அருள் பட தெரிந்த சூழ்ச்சி வான் – தேம்பா:14 87/1

மேல்


தெவ்வர் (1)

திறை சுமந்து அடி தொழும் தெவ்வர் போல் மது – தேம்பா:17 3/1

மேல்


தெவ்வின் (1)

தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1

மேல்


தெவ்வும் (1)

சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால் – தேம்பா:20 28/2

மேல்


தெழித்து (1)

தெழித்து என கதவு அடைப்ப செழும் பொழில் பறவை ஆர்ப்ப – தேம்பா:15 187/2

மேல்


தெள் (30)

தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/3
தெள் நுரைத்து எழும் திரை திரள் வயின்-தொறும் புகுந்து – தேம்பா:1 6/2
தேன் அழகே நனி காட்டிய தெள் துளி மாரி செறிந்த அழகே – தேம்பா:1 67/3
தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா – தேம்பா:2 64/1
தெள் உயிர் மருட்டும் செல்வ திரள் துறந்து ஒருங்கு நீங்கி – தேம்பா:4 33/2
பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/2
தெள் உற்ற அரும் தெருள் தேர்ந்து இறையோன் – தேம்பா:5 65/2
தெள் அரிய சேடர் மிசை உள்ளமொடும் ஊரும் விழி – தேம்பா:5 152/3
தெள் அலை சுனை அடுத்து உண்ட சீர்மை போல் – தேம்பா:6 27/4
கலங்கின அகத்தும் தெள் நீர் கடல் அளறு ஆகா வண்ணம் – தேம்பா:7 8/1
தெள்_அரும் இருவருக்கு இடர் செய்தேன் இனி – தேம்பா:7 96/3
தேன் ஆர்ந்த நறும் பாகில் தெள் அமுதில் தீம் சொல்லால் – தேம்பா:15 1/1
கண் கனிந்து உவப்ப தெள் ஆர் கதிர் கிழி பொறித்ததே போல் – தேம்பா:15 180/3
தெள் உற உளத்து எழீஇ திளைத்த ஞாபகம் – தேம்பா:20 5/3
தெள் உற மின்னி ஆர்த்த செல் உறும் படர்ந்த நெற்றி – தேம்பா:20 32/1
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
தெள் உண்ட அமுது ஆர் எசித்து இறைஞ்சும் தேவர் யாமே மேல் வயத்தால் – தேம்பா:23 2/1
தெள் நிலா ஏலியன் மீண்டு செப்பினான் – தேம்பா:25 41/4
தெள் உற தேற்று உரை செப்பல் வேண்டுமோ – தேம்பா:26 127/2
தெள் நிற கவினொடு செறிந்த உம்பருள் – தேம்பா:26 138/1
தெள் உண்ட உணர்வில் காட்டி திருமகன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 9/4
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
மஞ்சு இவர் குன்றின் தெள் நீர் வழங்கும் அ நாட்டில் பின் நாள் – தேம்பா:29 77/1
தெள் உற அகன்ற மார்பில் சித முடி தாயும் தானும் – தேம்பா:30 3/2
தெள் நிறத்து ஆசு கொள்ளா நிலை ஆண்மை செய் திரு நெய் பூசல் இட செய்வேன் – தேம்பா:32 43/4
தெள் நிலவு இமைத்த பொன் மகுட சென்னியார் – தேம்பா:32 60/3
திரு வரும் ஆக்கை நீக்கி தெள் உயிர் போயிற்று அம்மா – தேம்பா:34 19/4
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


தெள்_அரும் (1)

தெள்_அரும் இருவருக்கு இடர் செய்தேன் இனி – தேம்பா:7 96/3

மேல்


தெள்ளம் (1)

தெள்ளம் காட்டு எழில் தீட்டி வரங்கள் தம் – தேம்பா:4 16/3

மேல்


தெள்ளி (1)

தெள்ளி அம் வைகறை தெளிப்ப வாரணம் – தேம்பா:17 1/2

மேல்


தெள்ளிய (12)

தெள்ளிய அமைதி ஈது என்று தீ உளத்து – தேம்பா:14 83/2
தெள்ளிய அறிவினோர் திறம்பு இலா தவம் – தேம்பா:23 118/2
தெள்ளிய மரபினோர் செரு எண்ணாது உளம் – தேம்பா:24 21/3
தெள்ளிய மறையின் பேழை தேர் மிசை வரலின் சாய்ந்து – தேம்பா:25 65/2
தெள்ளிய கனிகளும் கனியுள் தேறலும் – தேம்பா:26 26/2
தெள்ளிய வரத்தின் மாரி திளைத்த வண் தவத்தின் குன்றத்து – தேம்பா:27 13/1
தெள்ளிய இடத்திலும் தெளிந்து நஞ்சு உணல் – தேம்பா:28 39/2
தெள்ளிய தவ நீர் ஆட்டி செயிர் அற தெளிதி நெஞ்சே – தேம்பா:28 139/4
தெள்ளிய சீர் இறுதி – தேம்பா:28 147/3
தெள்ளிய தவத்தின் பல் நாள் தேடிய பயன்கள் யாவும் – தேம்பா:29 4/2
தெள்ளிய வர கால் வீச தியானம் மீகாமன் ஆக – தேம்பா:30 82/3
தெள்ளிய வான் மேல் ஆள்வோன் சென்று எமை ஆளல் நன்றேல் – தேம்பா:36 81/2

மேல்


தெள்ளும் (2)

தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஆங்காரம் சிலர் உறீஇ இறைவன் ஏவி – தேம்பா:28 72/2
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஈங்கு அவனவன் செய்த செயிர் அளவு ஆகுலித்து அங்கண் – தேம்பா:28 96/3

மேல்


தெள்ளே (1)

தெள்ளே வைகும் கவின் காட்டி தீம் பால் கலந்த விடம் – தேம்பா:28 23/3

மேல்


தெளி (27)

மருள் கடிந்த மனம் தெளி காட்சியான் – தேம்பா:4 63/2
தெளி முகத்து இயம்பிய சீர் இன்று உன்-இடை – தேம்பா:8 40/3
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
தெண் நீர் ஆடி தெளிந்தாள் தெளி உள் நிறை தே அருளின் – தேம்பா:10 53/2
தெளி நாக்கொடு நீர் புனல் புகழ தினமே புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 144/3
செல்லும் தன்மைத்து ஏழ் மடி ஓங்க தெளி ஞானம் – தேம்பா:11 81/3
மங்கள தெளி திரு புகழ் வழங்குபு வதிந்தார் – தேம்பா:11 90/4
தெளி முகத்து எவர்க்கும் தோன்ற தெளிக்குவாய் என்ன கேட்டு – தேம்பா:15 55/3
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
தெளி பட சிறை பெய்தன ஆணரன் – தேம்பா:20 84/2
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை – தேம்பா:20 90/3
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/4
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3
தெளி கொள் ஆரண திருவினாள் அகன்றனள் என்னேல் – தேம்பா:26 74/1
தெளி முகத்து உறுதி ஓர் துணிவு தேர்ந்து இலான் – தேம்பா:28 53/4
உள் உற தெளி நூலால் கீழ் உலகமே சுடும் தீ என்றாய் – தேம்பா:28 132/1
தெளி வளர் அழல் இட்டு ஊதி செற்ற இரும்பு இரத பாலால் – தேம்பா:29 119/1
தேன் ஆர் தெளி ஆர் திரு ஆர் மொழியார் – தேம்பா:30 20/1
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா – தேம்பா:30 37/1
திறமே புகுதுக தெளி நூல் புகுதுக – தேம்பா:30 154/2
தெளி பொருள் மறையாய் பயிற்ற வந்தவன் தான் திரு வெறுத்து எளியன் உற்று எவர்க்கும் – தேம்பா:31 91/3
தேன் பொதுளும் கனி தீம் சொல் தெளி பயன் கேட்டு அவன் ஏந்தும் – தேம்பா:34 36/1
தெளி வளர் உரையில் இனையவும் பலவும் செழும் தவன் செப்பி மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:34 49/4
தெளி பொதுள ஏகி இடர் தீர்த்த உயிர் மீட்டார் – தேம்பா:35 36/4
தெளி முகத்து இலங்க எடுத்த சீர் உடலை – தேம்பா:35 82/2
தெளி அழுந்திய சீடரும் பின்வர – தேம்பா:36 6/3

மேல்


தெளிக்கும் (1)

எள் உயிர் தெளிக்கும் வண்ணம் என்பரே என்றான் சேடன் – தேம்பா:4 33/4

மேல்


தெளிக்குமே (1)

தெளிக்குமே போலும் தேன் பெய் செழு மலர் முகைகள் மோதம் – தேம்பா:7 26/2

மேல்


தெளிக்குவாய் (1)

தெளி முகத்து எவர்க்கும் தோன்ற தெளிக்குவாய் என்ன கேட்டு – தேம்பா:15 55/3

மேல்


தெளிக (2)

கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/4
அ நெறி உரியது என்றால் அறிந்து உளம் தெளிக என்றான் – தேம்பா:29 6/4

மேல்


தெளிகினும் (1)

கருவினை தெளிகினும் காந்தை-கண் புரை – தேம்பா:7 75/1

மேல்


தெளித்த (3)

திங்கள் நேர் தெளித்த நூலோய் செப்புதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:20 54/4
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால் – தேம்பா:20 119/1
திடம் துதைந்த அருமறை தெளித்த நூற்படி – தேம்பா:35 3/1

மேல்


தெளித்த-கால் (2)

சேய் இருந்து ஐந்திரி தெளித்த-கால் எழீஇ – தேம்பா:20 1/2
தெளித்த-கால் உரைத்த விஞ்சை சிறப்புற உழுத பூழி – தேம்பா:28 149/1

மேல்


தெளித்து (22)

வை கலந்த நெல் பகட்டினால் தெளித்து வை மறுத்து – தேம்பா:1 15/2
இன் தெளித்து எவரும் நசை எய்துவ – தேம்பா:4 17/1
பொன் தெளித்து எழுதும் பட பொற்பினான் – தேம்பா:4 17/2
மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில் – தேம்பா:4 17/3
கொன் தெளித்து என ஆசையின் கோடு இலான் – தேம்பா:4 17/4
அங்களை தெளித்து அகல் நறு மலர் கொடு மார்பில் – தேம்பா:11 90/1
திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க – தேம்பா:11 90/2
எங்களை தெளித்து உயர்த்திய இறைவ என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:11 90/3
விண் விளக்கு ஒளி வேந்தனை பொற்புற தெளித்து
கண் விளக்கிய கவின் மணி மேனியை பூண்டு – தேம்பா:12 45/1,2
மெய்ப்பொருள் தெளித்து அவிர் காட்சி மேன்மையான் – தேம்பா:13 12/3
ஓதை ஓங்கிய களத்து நெல் தெளித்து எடுத்து உறைந்த – தேம்பா:16 14/1
கொன் தெளித்து எழுதியது என நல் கொள்கையார் – தேம்பா:18 2/1
மின் தெளித்து எழுதிய செல்வம் விட்டு என – தேம்பா:18 2/2
பொன் தெளித்து எழுதிய புரமும் நாடும் விட்டு – தேம்பா:18 2/3
இன் தெளித்து எழுதிய இவர் அன்று ஏகினார் – தேம்பா:18 2/4
நனைகள் தெளித்து எழுதி வனைந்த கூடம் நடு வதிந்தார் – தேம்பா:20 17/4
குடம் புரையின் தோன்றும் மதி கொழித்த கற்றை தெளித்து மணி – தேம்பா:20 18/1
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1
காட்டிய உறுதியும் கதிர் தெளித்து அவண் – தேம்பா:20 130/1
ஞானமே தெளித்து இவர் மனத்தின் ஞாயிறு – தேம்பா:20 132/1
தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி – தேம்பா:28 152/2
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1

மேல்


தெளிதலும் (1)

நனி அவா இருள் உளம் புகா தெளிதலும் நயப்ப – தேம்பா:27 27/1

மேல்


தெளிதி (1)

தெள்ளிய தவ நீர் ஆட்டி செயிர் அற தெளிதி நெஞ்சே – தேம்பா:28 139/4

மேல்


தெளிந்த (18)

திறத்தில் துறும் புகழ் வஞ்சனை என்றும் தெளிந்த மனம் சிதைய – தேம்பா:1 71/2
திரிந்தன வயின்-தொறும் தெளிந்த நண்பகல் – தேம்பா:2 25/3
தேம் துறை குங்கும தெளிந்த சுண்ணமும் – தேம்பா:2 28/3
செம்பொனால் அம் பொன் மேல் எழுத்து அரிதின் தீட்டிய அழகு என தெளிந்த
அம் பொனால் இசைத்த மணி சுவர் ஏற்றி அரும் தொழில் தச்சரும் நாண – தேம்பா:2 41/1,2
தேனில் அம் கருணையால் தெளிந்த எல்வையில் – தேம்பா:3 44/3
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/3
சேமம் சால் வரங்கள் மிக்கு தெளிந்த மு பொழுதும் தாவி – தேம்பா:12 92/2
சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை – தேம்பா:14 126/3
திடம் கொடு ஆர் புலன் தெளிந்த நாம் அறிகு இலா மனு ஆய் – தேம்பா:23 81/1
ஓம்பு உளம் தெளிந்த நூலோர் ஒருங்கு உடன் அழைத்தல் செய்தான் – தேம்பா:25 15/4
தெருளால் தெளிந்த என் உளம் என் திரு நாயகனை புகழ்ந்து இறைஞ்ச – தேம்பா:26 40/1
மெய் வகை தெளிந்த ஞானம் விளைத்த பல் வரங்கள் தந்தே – தேம்பா:26 103/3
தேறிய இ நிலை மிக்கோய் என்று சிவாசிவன் கேட்ப தெளிந்த ஆர்வத்து – தேம்பா:27 93/3
விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே – தேம்பா:27 123/1
கூர் நலம் தெளிந்த காட்சி கொளீஇ சிலர் குளிர்ப்ப தேறி – தேம்பா:27 145/3
எழுந்து உற தெளிந்த நெஞ்சான் இதனை மீண்டு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:28 130/4
துளித்த-கால் விதைத்தல் என்ன துணிவுற தெளிந்த வாமன் – தேம்பா:28 149/2
தேன் கலந்ததோ சுவையில் சீரிய தெளிந்த பாகு அதுவோ – தேம்பா:33 25/1

மேல்


தெளிந்ததே (1)

தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி – தேம்பா:29 14/3

மேல்


தெளிந்தனரே (1)

தெருள் தாவு அருள் தேர்ந்து தெளிந்தனரே – தேம்பா:5 94/4

மேல்


தெளிந்தார் (3)

சுருதி நாதன் பிறந்தது என துணிவின் தெளிந்தார் சிலர் என்றான் – தேம்பா:27 127/4
விள் கை நீட்டினர் வேட்டு உளத்து அருந்துபு தெளிந்தார் – தேம்பா:27 166/4
ஓதல் மிக்குழி உணர்வு மிக்கு அனைவரும் தெளிந்தார் – தேம்பா:27 174/4

மேல்


தெளிந்தாள் (1)

தெண் நீர் ஆடி தெளிந்தாள் தெளி உள் நிறை தே அருளின் – தேம்பா:10 53/2

மேல்


தெளிந்து (12)

தே உலகு உரித்து என்று அங்கண் தெளிந்து புக்கிடும் என்று ஆழி – தேம்பா:2 8/2
தூய் அருள் கொணர் சூழ்ச்சி தெளிந்து உளம் – தேம்பா:4 60/3
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/4
காட்சியால் தெளிந்து பார்க்கில் காரணம் யாதோ நாடி – தேம்பா:23 18/1
உள் புலன் தெளிந்து அன்னானை ஒருங்கு நீ தொழுதி பின்னர் – தேம்பா:25 68/3
தனையர் அருளால் தெளிந்து எதிர்ப்பில் தாயார் இவ்வாறு அன்று உவந்தார் – தேம்பா:26 44/2
மானா உறுதி மனத்து உரைப்ப மருள் தீர்ந்து அன்னான் தெளிந்து உவப்ப – தேம்பா:27 128/2
தெள்ளிய இடத்திலும் தெளிந்து நஞ்சு உணல் – தேம்பா:28 39/2
செம் சேடு உருவோய் தன் செயிர் ஆர் காண்பார் தெளிந்து என்றான் – தேம்பா:29 51/4
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து
பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/3,4
மீன் நக தெளிந்து மின் என் விழி அகத்து உருவ தாக்கி – தேம்பா:35 43/3

மேல்


தெளிந்தோம் (1)

களி வளர் தருமன் ஆதல் கண்டு அது தெளிந்தோம் என்றார் – தேம்பா:29 119/4

மேல்


தெளிந்தோன் (1)

துணி நிற தெளிந்தோன் கண்ட தோற்றம் ஈங்கு ஆய்ந்த-காலை – தேம்பா:7 61/3

மேல்


தெளிப்ப (6)

நிறைக்குவார் சிலர் நீல் நிற பகட்டினால் தெளிப்ப
உறுக்குவார் சிலர் உறைந்த வை நீக்குவார் சிலரே – தேம்பா:12 54/3,4
சேய் முகத்து உயிரின் கான்ற செழும் கதிர் தெளிப்ப மாந்தி – தேம்பா:15 186/3
கிணை நிலை முரசம் ஆர்ப்ப கீத யாழ் தெளிப்ப வேளில் – தேம்பா:16 1/1
தெள்ளி அம் வைகறை தெளிப்ப வாரணம் – தேம்பா:17 1/2
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2
தெளிப்ப ஆசையின் செப்பிய தகுதி சால்பு என்றான் – தேம்பா:32 107/4

மேல்


தெளிய (5)

திரை செய் நூல் இவண் தெளிய ஆய்ந்து அனைத்தையும் கடந்து – தேம்பா:26 72/3
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1
முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/3
மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/4

மேல்


தெளியவும் (1)

புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது – தேம்பா:30 145/2

மேல்


தெளியா (6)

சீர் மீது ஏந்தும் செருக்கு உற்று எவையும் தெளியா நெஞ்சில் – தேம்பா:14 67/2
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள் – தேம்பா:24 6/2
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3
சீர் மீது ஆடிய செருக்கின் தெளியா கோன் இவை கேட்டு – தேம்பா:29 72/1
பெற்ற நூல் தெளியா நீரார் பிதற்றலின் மூன்றாம் நாளில் – தேம்பா:31 83/2

மேல்


தெளியாத (1)

தீ ஒக்கும் வனம் தெளியாத தவம் – தேம்பா:5 72/1

மேல்


தெளியோம் (1)

தெளியோம் உயிர் உண்டு சினந்து அதிரும் – தேம்பா:15 37/3

மேல்


தெளிவு (12)

உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/3
தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/2
சேர் ஆறு என்னும் இன்பம் எலாம் தீர் தெளிவு எய்தி – தேம்பா:4 56/2
கருவினால் கலங்க தெண் அம் கயம் கெட தெளிவு அற்று அன்ன – தேம்பா:24 23/1
செருவினால் கலங்க உள்ளம் தெளிவு அற பங்கம் ஆம் என்று – தேம்பா:24 23/2
தே வரும் தெளிவு ஒளி துய்த்து தேறினான் – தேம்பா:26 137/4
தெருள் திறந்த காது அருந்தலின் தெளிவு உகும் சீல – தேம்பா:27 25/2
அறம் கொளீஇ தெளிவு ஆயினார் – தேம்பா:27 140/4
சினவு-இடை மருண்ட உள்ளம் தெளிவு அற பொங்கல் வேண்டா – தேம்பா:29 10/1
நேர் அறு நூல் தெளிவு அறிவின் நீதி வலோன் பகைத்து இரவில் – தேம்பா:29 74/1
கோடிய உள்ளமும் இன்பு உறீஇ சொன்னது உள் கொண்டு குன்றா தெளிவு எய்தி – தேம்பா:32 42/3
சென்று ஆங்கு உண்டாம் மாண்பினர் கேட்ப தெளிவு உண்டார் – தேம்பா:34 53/2

மேல்


தெளிவுற்ற (1)

சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து – தேம்பா:15 116/1

மேல்


தெறுநர் (1)

சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால் – தேம்பா:20 28/2

மேல்


தெறும் (1)

தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3

மேல்


தென் (2)

களித்த நாளில் அரும்பும் தென் காலே இனிது ஈங்கு அரும்புதியே – தேம்பா:10 137/1
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2

மேல்


தென்கிழக்கு (1)

நேர் வயின் தென்கிழக்கு இறைஞ்சி நின்றவே – தேம்பா:36 125/4

மேல்


தென்மேல் (1)

ஈட்டிய கனி கொணர்ந்து என தென்மேல் திசை – தேம்பா:36 127/3

மேல்


தென்றல் (5)

சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல்
கால் அரும்ப தாது அரும்பி கடி மலர் தேனோடு அரும்பும் கந்தம் என்னா – தேம்பா:8 6/1,2
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/2
உறை மலர் மணவாய் தென்றல் உரைத்த மங்கலத்தின் வீச – தேம்பா:19 13/3
உள் உற புதிய தென்றல் உந்து வேள் எதிர் கொண்டு அன்ன – தேம்பா:20 32/3
வாச வாய் தென்றல் தீண்டிய முல்லைகள் மதுவை – தேம்பா:32 19/2

மேல்


தென்றலும் (1)

சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/3

மேல்