தீ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 177
தீக்க 6
தீக்கிய 1
தீக்கு 1
தீக்கும் 2
தீங்கு 9
தீட்ட 1
தீட்டலும் 1
தீட்டி 14
தீட்டிய 12
தீட்டு 3
தீட்டும் 2
தீட்டுவர் 1
தீண்ட 1
தீண்டாது 2
தீண்டி 9
தீண்டிய 4
தீண்டில் 1
தீண்டின் 1
தீண்டினரை 1
தீத்தன் 1
தீத்து 1
தீதர் 1
தீதால் 1
தீதின் 3
தீது 58
தீதுற 1
தீதொடு 1
தீதோ 1
தீந்த 2
தீந்ததும் 1
தீந்து 3
தீபம் 8
தீபமாய் 1
தீபமொடு 1
தீபமோடு 1
தீம் 82
தீமை 12
தீமையே 3
தீமையை 1
தீமையோ 1
தீய் 41
தீய்ந்த 2
தீய்ந்து 1
தீய்மை 2
தீய 24
தீயது 3
தீயர் 3
தீயரும் 1
தீயரே 1
தீயரை 1
தீயவர் 5
தீயவர்க்கு 1
தீயவா 1
தீயவும் 3
தீயவை 11
தீயவோ 1
தீயார் 4
தீயால் 2
தீயில் 5
தீயின் 7
தீயினர் 1
தீயினால் 1
தீயினும் 4
தீயும் 9
தீயே 7
தீயை 6
தீயொடு 3
தீயோ 2
தீயோடு 2
தீயோர் 8
தீயோரே 1
தீயோரை 1
தீர் 21
தீர்க்க 2
தீர்க்கு 1
தீர்க்கும் 2
தீர்க்குவ 1
தீர்க்குவான் 1
தீர்கிலம் 1
தீர்கிலன் 1
தீர்த்த 4
தீர்த்தல் 1
தீர்த்தாய் 4
தீர்த்தார் 1
தீர்த்தான் 4
தீர்த்திட 1
தீர்த்திடும் 1
தீர்த்து 14
தீர்த்தோன் 1
தீர்ந்த 10
தீர்ந்தது 2
தீர்ந்தவன் 1
தீர்ந்தன 3
தீர்ந்தனர் 1
தீர்ந்தார் 1
தீர்ந்தான் 2
தீர்ந்து 9
தீர்ந்தேம் 1
தீர்ந்தேன் 1
தீர்ப்ப 19
தீர்ப்பதற்கு 1
தீர்ப்பதும் 1
தீர்ப்பல் 1
தீர்ப்பாய் 1
தீர்ப்பான் 2
தீர்ப்பேன் 1
தீர்வை 2
தீர 4
தீரா 1
தீராயோ 1
தீரும் 1
தீவார் 1
தீவிய 1
தீவிற்று 1
தீவின் 1
தீவினை 5
தீவினையும் 1
தீவு 4
தீவுகள் 1

தீ (177)

தீ எழ தகர் சினந்து தாக்குப – தேம்பா:1 21/1
சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற – தேம்பா:2 46/1
பொன் ஒளி காட்டும் செம் தீ புகை அகில் மணத்தை காட்டும் – தேம்பா:4 32/1
பெற்று அறம் அணிந்த நல்லோய் பிறர் மனை விளைந்த செம் தீ
அற்று அற ஓடி தன் வீடு அழன்றதே போல வேட்கை – தேம்பா:4 37/1,2
செல்லும் செல்லா தீ எரி கற்றை திளை வேந்தன் – தேம்பா:4 53/2
உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த – தேம்பா:5 18/3
அறிவை தவிர்த்த குழவிகளும் அழுதற்கு இனைந்தால் தீ என்னோ – தேம்பா:5 21/2
என்று என்றாள் மென் தாளாள் இதயத்தில் தீ பாய்ந்து உள் எரி புண் அன்னாள் – தேம்பா:5 36/1
தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ
கானொடு தண் மது மலரின் குளிர செய்தவனும் மண கடியோடு உன்-கண் – தேம்பா:5 37/2,3
தீ ஒக்கும் வனம் தெளியாத தவம் – தேம்பா:5 72/1
வனத்தில் எழுந்த தீ அனைய மனத்தில் எழுந்த பீடை உறீஇ – தேம்பா:5 135/2
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
புக்கு இற்று ஒக்க யாவும் அற பொறி தீ ஒளி என்று எரிப்பதுவோ – தேம்பா:6 52/3
தீ ஒத்த ஆகுலம் தீர்த்து உளம் குளிர வண் முகில் ஆய் – தேம்பா:6 67/2
நகம் கலங்க உரும் இழிந்த நடையில் மண்டு எழுந்த தீ
சகம் கலங்க வெரு அடைந்து சடுதி இன்று இழிந்தது ஆம் – தேம்பா:7 35/2,3
வாள் வளர் புண்ணில் செம் தீ வைத்து என துயரும் ஆற்றா – தேம்பா:7 62/3
முதிர் வரும் துயர செம் தீ முழுதும் அவிப்ப சிந்தி – தேம்பா:7 63/3
உலை புறம் கண்ட செம் தீ ஒருங்கு மூழ்குதி இன்று என்ன – தேம்பா:7 73/2
புண் அலாம் பெரும் புழை புகுந்த தீ எனா – தேம்பா:7 84/2
தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
காம தீ எழ ஓர் நகை காட்டினள் – தேம்பா:10 33/1
ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/2
தூம தீ எழ தோன்று இருள் போன்று கண் – தேம்பா:10 33/3
வாம தீ எழ உள் நிசி மல்கும்-ஆல் – தேம்பா:10 33/4
சீலம் மூடிய தீ மனம் கண்டு கார் – தேம்பா:10 35/2
விருப்பு செய்து உள் நுழைந்தே வெம் தீ புகுத்தி கொன்றீர் – தேம்பா:10 47/3
ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு – தேம்பா:10 84/2
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/3
போக்கினார் புரை பொங்கி மலிந்த தீ
சீக்கி வாழ்வு இட எய்திய சேய் முகம் – தேம்பா:10 116/2,3
அண்ணி நீர் தவழ் தீ என அம்புய – தேம்பா:11 16/1
தீ வரும் துளி ஐம் புரம் தீந்ததும் – தேம்பா:11 28/3
கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
சென்று எழுந்த நல்லோரை முகமன் நோக்கி தீ அலகை இனத்தினுடன் இடத்தில் அஞ்சி – தேம்பா:11 46/2
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
செம் தார் நல்லோர் மாட்சி என சிறுவன் நோக தீண்டிய தீ
வெம் தார் வெய்யோன் புழுங்கிய தன் வில்லை சுருக்கி புது மகளிர் – தேம்பா:12 8/2,3
தும்மிய பொறி சுடர் துதைந்து எரியு செம் தீ
விம்மிய இருள் புகை விளைத்த நரகு எய்தா – தேம்பா:12 87/1,2
ஐ இதழ் தாரினான் அறைய தீ முனர் – தேம்பா:13 9/3
பிணி வளர் வினையின் செம் தீ பிரிவு இலா மேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:13 25/4
நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4
தீ இனம் குளித்த நெஞ்சான் செருக்கு உளத்து அறாது சீற – தேம்பா:14 32/1
பண்ணுக பசும்பொன் கொடிஞ்சி அம் தேரும் பண்ணுக புரவியும் செம் தீ
கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/2,3
தெள்ளிய அமைதி ஈது என்று தீ உளத்து – தேம்பா:14 83/2
தீ அகத்து ஆர்ந்தன செயிர் பொறாமையால் – தேம்பா:14 98/3
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
காற்று என பறந்து ஞாலம் கலக்கு உறீஇ கூச செம் தீ
ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/3,4
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல் – தேம்பா:15 88/1
ஏமமே தானும் நீங்கி இருவர் ஈர் ஊழி_தீ போல் – தேம்பா:15 89/1
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ
ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/2,3
கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/1,2
சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன் – தேம்பா:15 131/1
கான் நலம் சினந்த தீ கனன்று மேய்ந்து என – தேம்பா:15 139/3
செரு ஆர் களம் இடை ஆடுக திரள் தீ எழ அலறி – தேம்பா:15 147/2
திரிகின்றன இரு தீ நிகர் திரிகின்றன எவணும் – தேம்பா:15 148/1
கண் தாவிய தீ கனல் இ கடல் தானை செல்ல – தேம்பா:16 24/1
நிலை உண்ட தேரில் செம் தீ நிலை உண்ட மதியான் சீறி – தேம்பா:16 48/1
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம் – தேம்பா:17 18/3
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4
புழுங்கிய வாய் எரி செம் தீ புரிசை சூழ்ந்தால் போன்று ஓயா – தேம்பா:18 15/1
சுடர பொன் சுடும் தீ என தொல் மறை – தேம்பா:18 53/1
தீய் வயிறு ஆர்ந்த காலும் செம்_சுடர் கதிரும் செம் தீ
மேய் வயிறு ஆர்ந்து வேகும் விரி மணல் பரப்பும் தீ ஆய் – தேம்பா:19 9/1,2
மேய் வயிறு ஆர்ந்து வேகும் விரி மணல் பரப்பும் தீ ஆய் – தேம்பா:19 9/2
போகத்தால் விளை நசை தீ பொறாது தண் கா புக்கனம் என்று – தேம்பா:20 23/3
கண் கிளைத்து எழுந்த செம் தீ கதத்த நூறு அரக்கர் ஆகி – தேம்பா:20 50/2
உன்னிய தவத்தை பேண ஒழிந்த தீ இனிமை வெஃகேன் – தேம்பா:20 52/1
முகைத்தன தன்மைத்து என் முகம் வெறுத்து முயங்கலும் மறுத்த தீ கொடியான் – தேம்பா:20 76/2
கொழும் தன முகத்து நாதன் குறுக ஒன்று அறியா செம் தீ
விழுந்து அன பேயும் நீங்கி வினை அரிந்து உவந்ததே போல் – தேம்பா:22 21/1,2
இன்னா விளைக்கும் பேய் இனங்கள் எசித்து நீங்கி தீ நிரயம் – தேம்பா:23 1/2
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
சிடாவியன் என்னும் கூளி தீ உமிழ்ந்து உரை முன் கொண்டான் – தேம்பா:23 21/4
எய்யா மாக்கள் தீ உற நானே எளிது இ வாய் – தேம்பா:23 27/1
அழன்ற கான் உறி யூதர் அறைந்த தீ
தழன்ற சொற்கு இறையோன் தரும் ஏவலால் – தேம்பா:23 32/2,3
தீ மலி இருள் செறியும் இ திசையில் ஆண்டு – தேம்பா:23 45/3
தப்பு உற தனி தீ வஞ்ச சத்தனாசு அறைதல் உற்றான் – தேம்பா:23 69/4
வண்ணம் தீர்ந்து உளம் வளைந்து தீ நசையுற செய்வாய் – தேம்பா:23 96/3
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/3
இளி முகத்து எங்கணும் எரி செம் தீ எழ – தேம்பா:24 18/2
திறத்து அளவு அறிவு உள பேய்கள் செய்த தீ
மறத்து அளவு அமர் வகை வரைவு_இல் ஆயதே – தேம்பா:24 20/3,4
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/3,4
பொய் திறத்து உகுத்த தீ கனவை பூத்து அவர் – தேம்பா:24 50/3
எரிந்த தீ புதைத்து ஓட்டு என இன் ஒளி – தேம்பா:24 60/3
புண்ணின் மேல் எழும் தீ பொறி ஈட்டியே – தேம்பா:25 96/4
கேழ்வார் தட கை வலி காட்டி கிளர் தீ உணர்வின் செருக்கு உளத்து – தேம்பா:26 42/1
மெழுகினால் வனை பாவை தீ வெம்மை பட்டு உருகி – தேம்பா:26 61/1
தீயின் மூழ்கு அலர் போல் உளம் வாடியும் செம் தீ
வாயின் மூழ்கு அலர் வரும் கொடி போல் உடல் சுருண்டும் – தேம்பா:26 76/1,2
மின்னின் மின்னிய வேள்வியின் தீ எனா – தேம்பா:26 151/1
துன்னி மின்னிய தூய் உளம் தீ சுடர் – தேம்பா:26 151/3
புண் துதைந்த தீ அன்ன சுடும் சொல் வாளால் புரை ஈர்ந்து – தேம்பா:26 162/1
உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/2
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:26 170/3
வடு மருட்டிய வஞ்சினர் செய்த தீ
அடு வினை கொடு நீ அருள் ஆற்றுவாய் – தேம்பா:26 180/3,4
மை மழை ஆக பேய்கள் வளர்த்த தீ மருளும் நீக்க – தேம்பா:27 11/3
கூகையே ஒளியை வெஃக கொடும் புலி இரங்க செம் தீ
வாகையே குளிர்ப்ப நச்சு மரம் உயிர் காக்க மற்றை – தேம்பா:27 14/1,2
தீ ஒக்கும் துயர் தீக்கு உளத்து இழி மழை ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/1
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/3
பொன் ஒளி சுடர செய் தீ புரை அறத்து உயர்ந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/1
செய்த நல் தவ வாள் கொடு தீ வினை – தேம்பா:27 87/1
ஒரு வகை படும் ஒப்பனை தீ உலகு – தேம்பா:27 88/3
தீது கொள் உயிர் தீது அளவு அன்ன தீ
போது மட்டும் பொருந்த வருத்தும்-ஆல் – தேம்பா:27 89/3,4
அன்ன தீ உறை அ உயிர்க்கு ஈங்கு நம் – தேம்பா:27 91/3
தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3
தீ அளித்த காம் உறீஇ தீது அமிழ்ந்தி மூழ்கி யான் – தேம்பா:27 134/1
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி – தேம்பா:28 18/3
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
கீதம் பாலாய் சுரந்து என தீ கிளையோ வேலோ நச்சு – தேம்பா:28 31/3
கொந்து என எரிந்த தீ தூண்டி கொண்டு நீ – தேம்பா:28 42/3
தீய் நரகு என்பது அல்லால் தீ நரகு எ நாடு எ பால் – தேம்பா:28 58/2
புண் நோய்க்கு வைத்தன தீ புழுங்கும் என தாம் கதி நீத்த – தேம்பா:28 76/3
வீடு இழந்த தீ இனமே விளைந்த செருக்கு உளத்து ஒழியா – தேம்பா:28 78/1
சேடு இழந்த நரகு ஊழி_தீ வீழ்ந்து புதைந்தனவே – தேம்பா:28 78/4
உரை உடுத்த நிகர் கடந்த ஊழி_தீ குடி வைக – தேம்பா:28 79/3
கடிகள் தவழ் இருள் தவழ் தீ காணி எனும் அரும் சிறையே – தேம்பா:28 80/4
தீய் நிலை என்றால் உதவிய இன்ன தீ என உணர்தலும் வேண்டா – தேம்பா:28 86/2
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/3
தீதின் வாய் வளர் தீ உரை கேட்டன – தேம்பா:28 100/2
உய்த்த தீ உமிழ்ந்து ஓவி அரற்றுவார் – தேம்பா:28 103/4
தேறும் ஒன்று இல தீ கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 107/3
கொலை கொள் தீ உகம் கோடிகள் கோடி போய் – தேம்பா:28 108/3
புண் மேல் வைத்த தீ திரள் சேர்த்தோம் புதவு என்பார் – தேம்பா:28 115/4
ஈறு ஆ கொண்டேம் தீ நரகு அந்தோ எரிகின்றேம் – தேம்பா:28 116/3
வசை உற்று உற்ற தீ உறீஇ என்றும் வயா ஒன்றோ – தேம்பா:28 121/2
மண்டு ஆர் வேட்கை தீ அற இஃதே வழி என்பார் – தேம்பா:28 122/4
நரகம் கொண்ட தீ நிலை இஃதேல் நனி ஓர்ந்தால் – தேம்பா:28 125/1
என்ன நொந்தார் நொந்து உணர்வு எய்தி எரி அ தீ
உன்ன உள் ஆர் தீ அற உள்ளத்து உறு தண்ணம் – தேம்பா:28 126/1,2
உன்ன உள் ஆர் தீ அற உள்ளத்து உறு தண்ணம் – தேம்பா:28 126/2
தீயவர் செல்லும் செம் தீ தேக்கு இருள் நிலத்தை காட்டி – தேம்பா:28 129/1
உள் உற தெளி நூலால் கீழ் உலகமே சுடும் தீ என்றாய் – தேம்பா:28 132/1
கொலை விரவு ஊழி செம் தீ குளித்தலே இனியது என்றோ – தேம்பா:28 136/2
வீடு இழந்து ஊழி செம் தீ வீழ நல் அறங்கள் செய்யும் – தேம்பா:28 137/3
வள்ளி உருவம் தீ முன் வல்லையே உருகும் வண்ணத்து – தேம்பா:28 139/1
கொல் வினை நிரைய செம் தீ குளிப்ப நல் உணர்வில் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 140/3
அசும்பு-இடை ஒளித்த செம் தீ அறல் என எடுத்தார் யூதர் – தேம்பா:28 152/1
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து – தேம்பா:29 16/3
பீர் தங்கும் உரு தீ சூளை பெய்-மின் ஈண்டு என்றான் மாதோ – தேம்பா:29 79/4
வம்மிய புகையின் சூளை வாய் அங்காந்து எரிந்த செம் தீ
தும்மி அ ஏவல் செய்தோர் தொகு உயிர் நக்கி கோறி – தேம்பா:29 80/1,2
வெய்ய நெஞ்சு உணர்ந்த தீ வினை முடித்திட – தேம்பா:29 96/3
கொடும் செம் தீ என கொதித்து இன்னா ஆக்கலின் இனிது ஆம் – தேம்பா:29 103/3
படும் செம் தீ என பாசறை படுவதே என்றான் – தேம்பா:29 103/4
கண்டு என முனிவன் சொல்ல கனன்று உளம் புழுங்க செம் தீ
உண்டு என வியப்பின் கேட்ப உடைந்து என நாணி பின் உள் – தேம்பா:29 109/2,3
உணங்கிய மரத்தில் செம் தீ உடன்று என கொண்ட நாணத்து – தேம்பா:29 116/1
போழ் பட கல்லும் செம் தீ புழுங்கிய வனம் போல் பாவத்து – தேம்பா:30 1/2
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/2
ஊர் ஆழி அகன்று இவர் போம் துயர் தீ பட்டு என்று உரு சிவப்ப – தேம்பா:30 11/1
நேர் அலர் மறுத்து செம் தீ நிறைகினும் பல கால் வைகி – தேம்பா:30 62/1
தீ உமிழ் உலையில் அம் கோதை தீந்து என – தேம்பா:30 102/1
உலை புறங்கண்ட தீ ஒப்ப செப்பினான் – தேம்பா:30 106/4
உலை ஈன்ற தீ உருகும் ஓவியங்கள் என நின்றார் – தேம்பா:30 121/4
மெய் ஆர் தவமே திருவின் திருவே ஆம் என்போன் வெம் தீ
மொய் ஆர் வனமே முடுகி முனி ஆயினனோ என்றாள் – தேம்பா:31 26/1,2
தீ உலாவிய புண் என தீந்து உளத்து – தேம்பா:31 61/3
தீ தன் பள்ளியை நீத்து எழீஇ செய் துயில் – தேம்பா:32 8/1
தீ தன் கை பனிய படி சேர்ந்தவே – தேம்பா:32 8/4
நனி வரும் புகை மொய்த்து எங்கும் நடுக்கு இருள் பரவ செம் தீ
முனி வரும் நரக பூதம் முழங்கி மேல் தோன்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:32 91/3,4
தீ அருந்தல் உனக்கு என சீர்த்த ஓர் – தேம்பா:33 22/3
தீ ஆக வருத்தும் வினை தீர்த்திடும் நாள் நண்ணியதே – தேம்பா:34 34/4
தீ ஒக்கும் புரையார்க்கே சீதம் ஒக்கும் புயல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/2
உரை செயும் நெறி உறா உயிரை தீ நரகு – தேம்பா:35 16/2
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/2
மை ஆர் பெட்பால் தீ வினை செய்த மனு எல்லாம் – தேம்பா:35 57/3
புண் மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தோம் – தேம்பா:35 60/3
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/2,3

மேல்


தீக்க (6)

நோக்கிய நோக்கம் திசை-தொறும் தீக்க நூக்க_அரும் செருக்கொடு நோக்கி – தேம்பா:14 45/1
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க
சூட்டிய கொடிய கானம் சுடும் எனில் எனும் வாய் தீக்க – தேம்பா:19 7/1,2
சூட்டிய கொடிய கானம் சுடும் எனில் எனும் வாய் தீக்க
ஈட்டிய அழலை எண்ணில் எண்ணிய மனத்தை தீக்க – தேம்பா:19 7/2,3
ஈட்டிய அழலை எண்ணில் எண்ணிய மனத்தை தீக்க
கோட்டிய மனத்தின் தீக்கும் கொடியது ஓர் சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 7/3,4
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க
பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/2,3

மேல்


தீக்கிய (1)

பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான் – தேம்பா:15 76/1

மேல்


தீக்கு (1)

தீ ஒக்கும் துயர் தீக்கு உளத்து இழி மழை ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/1

மேல்


தீக்கும் (2)

கோட்டிய மனத்தின் தீக்கும் கொடியது ஓர் சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 7/4
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/3

மேல்


தீங்கு (9)

சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3
தீங்கு அணை கொடியோய் என்றான் செல்வனும் நகைத்து உன் மாயை – தேம்பா:20 48/3
தீங்கு பொறித்த துகில் திளைப்ப கண்ணீர் பொழிய – தேம்பா:20 65/2
தீங்கு அணை மடவாட்கு இரங்கியது அல்லால் செயிர் நசைக்கு இரங்கு இலாது ஆனான் – தேம்பா:20 75/4
மணர்ந்த எம் செயிர்க்கு இது என்பார் வந்த தீங்கு உரியது என்பார் – தேம்பா:20 111/4
தீங்கு அரும் படை ஒளித்தியேல் செயிர் புக வெல்வாய் – தேம்பா:23 89/4
மறத்து உறும் தீங்கு தன்-பால் வந்த பின் ஆவது உண்டோ – தேம்பா:25 67/2
தீங்கு கொய்தல் நல்லது என்றான் அணை மேல் சேர்த்து இருத்தி – தேம்பா:29 53/3
தீங்கு இயன்று ஆய துன்பம் திரிந்து அறம் விளைவு காண – தேம்பா:33 2/1

மேல்


தீட்ட (1)

செல்லின் மேல் வரையில் வரைந்த நூல் இவன் தான் தீட்ட ஓர் விலங்கலும் ஏறி – தேம்பா:18 38/1

மேல்


தீட்டலும் (1)

முத்தம் இட்டலும் நோக்கில் தீட்டலும் உற்ற நீரில் நனைத்தலும் – தேம்பா:10 128/2

மேல்


தீட்டி (14)

உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி
இன் அரும் கவின் கண்டு அயர்வு உறீஇ உரையும் இமைப்பும் இல் ஆயின மாதோ – தேம்பா:2 44/3,4
தெள்ளம் காட்டு எழில் தீட்டி வரங்கள் தம் – தேம்பா:4 16/3
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
மேல் நிலா எறிக்கும் குரு மணி குயிற்றி விழு தக நிரை நிரை தீட்டி
பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள் – தேம்பா:12 71/1,2
கல்லில் தீட்டி வரைந்த மறை கடவுள் தந்து மலை இறங்கி – தேம்பா:15 8/1
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
வல்லின் தீட்டி வளர் தெய்வ மாட்சி காட்டும் உரு ஆனான் – தேம்பா:15 8/4
அருள் மொய்ப்ப கல்-இடை அம் மறைய தீட்டி அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:18 20/4
மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1
எந்தை ஆய்ந்து இரண்டாம் கல் தீட்டி வைத்த ஏழ் விதியே – தேம்பா:18 22/4
தீட்டி காட்டிய திவ்விய நூல் புற – தேம்பா:18 49/1
கண் புலத்து உருவில் புல்லா கவின் நலம் தீட்டி வாய்ந்த – தேம்பா:28 62/1
தீய உள் ஒளித்து இனியவை முகத்து-இடை தீட்டி
போய் அலர்ந்த பூம் பொழிலிடத்து அவன் வர கண்டு – தேம்பா:29 97/1,2

மேல்


தீட்டிய (12)

செம்பொனால் அம் பொன் மேல் எழுத்து அரிதின் தீட்டிய அழகு என தெளிந்த – தேம்பா:2 41/1
திருந்தி தீட்டிய தே அருள் கண்டு என் நோய் – தேம்பா:17 48/3
கனத்து-இடை ஒலி எழ கல்லின் தீட்டிய
புனத்து-இடை குளிர் மலை பொலிவு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 10/3,4
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
திறத்து தீட்டிய சீர் பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/2
கல்லின் தீட்டிய ஆண்டகை காட்டினான் – தேம்பா:18 48/4
படம் புரையின் தீட்டிய பொன் பாங்கார் நோற்ற பான்மை அதோ – தேம்பா:20 18/3
தீட்டிய சரிதையும் செய்த ஞானம் உள் – தேம்பா:20 130/2
பால் வழி சுவை என படத்தை தீட்டிய
கோல் வழி அழகு என குறை_இல் கேள்வி செய் – தேம்பா:22 31/1,2
சேண் முகம் புதைத்த கோயில் தீட்டிய தேவர் காதை – தேம்பா:23 64/1
தீட்டிய விதி அலால் செயப்படா செயும் – தேம்பா:27 107/1
தேன் தோய் மலர் தீட்டிய சேடு உலவி – தேம்பா:31 48/1

மேல்


தீட்டு (3)

தீட்டு அரும் சயன மாடம் சித்திரக்கூடம் யாவும் – தேம்பா:14 30/2
தீட்டு அரக்கு உடலின் நாதன் நாம் உவப்ப சிறுவனாய் பிறந்ததும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/2
தீட்டு அழகு அமர்ந்த பூண் தியங்கி செம்_சுடர் – தேம்பா:32 63/2

மேல்


தீட்டும் (2)

தேர் அணிக்கு இரும் செம்_சுடர் அழகு உற தீட்டும்
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/3,4
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4

மேல்


தீட்டுவர் (1)

அங்க மண் கலம் தீட்டுவர் ஆ எனா – தேம்பா:9 40/1

மேல்


தீண்ட (1)

விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட
உள்ளிய உலகம் அஞ்ச உருமு பட்டு அன்ன மாண்டான் – தேம்பா:25 65/3,4

மேல்


தீண்டாது (2)

தீண்டாது எனலும் தீண்டினரை தெண்டித்திடலும் கொடிது எனவோ – தேம்பா:27 119/2
தீண்டாது என எண் திசை காத்து வழாது – தேம்பா:36 59/3

மேல்


தீண்டி (9)

சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி
தட்டம் இட்டு அவனும் மாய்ந்தான் தவிர்ந்த கோல் பருந்தும் கொய்தே – தேம்பா:12 26/3,4
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல் – தேம்பா:30 9/2
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று – தேம்பா:30 9/3
புண் தீண்டி ஆற்றும் மருந்து ஒத்த நீரார் போதல் உற்றார் – தேம்பா:30 9/4
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/2
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4

மேல்


தீண்டிய (4)

செம் தார் நல்லோர் மாட்சி என சிறுவன் நோக தீண்டிய தீ – தேம்பா:12 8/2
செற்றது என்று அரிந்த கீடம் தீண்டிய கனிகள் அல்லால் – தேம்பா:18 33/2
நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2
வாச வாய் தென்றல் தீண்டிய முல்லைகள் மதுவை – தேம்பா:32 19/2

மேல்


தீண்டில் (1)

பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1

மேல்


தீண்டின் (1)

ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3

மேல்


தீண்டினரை (1)

தீண்டாது எனலும் தீண்டினரை தெண்டித்திடலும் கொடிது எனவோ – தேம்பா:27 119/2

மேல்


தீத்தன் (1)

தீத்தன் கை பணிய படி சேர்ந்த-கால் – தேம்பா:32 8/3

மேல்


தீத்து (1)

தீத்து அன்பு அள்ளி ஐ நீத்து எழில் சேய் உயிர் – தேம்பா:32 8/2

மேல்


தீதர் (1)

உலக்கம் ஆக வீதி தீதர் ஒழுகல் இன்றி உண்ட தோம் – தேம்பா:7 34/2

மேல்


தீதால் (1)

வேண்டா இன்பம் வெஃகிய தன்மை விளை தீதால்
தாண்டா இன்மை கொண்டு பிறந்தாய் தகு தண்மை – தேம்பா:35 61/1,2

மேல்


தீதின் (3)

தீதின் நீ உயிர் ஈறு ஆக தேடுகின்றவனே அன்றோ – தேம்பா:25 66/4
தீதின் வாய் வளர் தீ உரை கேட்டன – தேம்பா:28 100/2
நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/2

மேல்


தீது (58)

மறமொடு ஆகுலம் மலிந்த தீது எலாம் – தேம்பா:1 17/1
தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/2
தீது இலா இடமே வேண்டின் சேண் உலகு எய்தல் வேண்டும் – தேம்பா:4 38/1
தூக்கி பார்த்தனன் தோன்றிய தீது எலாம் – தேம்பா:4 59/2
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
அள்ளல் ஆய இருள் மொய்ப்ப அவனி எங்கும் மொய்த்தன தீது
உள்ளல் ஆயது அருமை அதோ உள்ளி உள்ளத்து இரங்கி வளன் – தேம்பா:5 16/2,3
மற துணை தந்த தீது தரும் மடத்து இழிவு என்று தேவ அருள் – தேம்பா:5 138/3
தீது முற்று அழல் திளைத்த போது இலோத்து எனும் அவனை – தேம்பா:6 70/3
கோள் இதே கடுத்த தீது கொணர் குணுங்கின் நோய் அற – தேம்பா:7 31/2
மறலினால் அமைத்த தீது மரபினால் அழிந்து அற – தேம்பா:7 40/2
கடு கொடு இங்கு கடுத்தன தீது அற – தேம்பா:7 47/1
நோய் பெறும் கருத்து அற நுதலின் தீது அதோ – தேம்பா:7 94/4
தீது அற தயையில் உன் சிறுவன் தன்மையால் – தேம்பா:8 28/3
சூழ்வார் இல்லால் தொடர் தீது அறியாது ஆள்வார் அல்லால் – தேம்பா:9 17/2
செம் கலத்து இனம் தீது என நீத்து அருள் – தேம்பா:9 40/3
ஆவு அருள் தீது உள அகமும் வந்து அடை – தேம்பா:10 87/1
சிலர் தீது செயும் பகை செப்புவரே – தேம்பா:11 74/3
தாமம் மேய் அளி போல் குளிர உள் களித்து தயவொடு தீது அற புகழ்ந்தார் – தேம்பா:12 65/4
மொய் வரும் பகையின் ஊங்கு முதலவன் பகை தீது என்பாய் – தேம்பா:15 45/4
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4
செ வினை புக்க பாலால் தீது அற சிறந்த தன்மைத்து – தேம்பா:19 12/2
தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/4
சிந்தை மகிழ தாம் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 19/4
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/2
தீது இடும்பை நண்ணுவர் இ சீறடியை நாடாதால் – தேம்பா:19 20/3
தீது நீர் விதைத்த வேலி செல்வ நீர் விளைத்தது அன்றோ – தேம்பா:20 116/1
சூர் மேல் எழு தீது துடைத்தனரே – தேம்பா:22 11/4
வாய்ந்த நன்றி மறப்பது தீது என – தேம்பா:23 35/1
துகைத்த தீது அற சொன்னவை விடுதியேல் அய்யா – தேம்பா:25 37/3
ஊன் முகத்து உதித்த-போது உலகின் தீது இருள் – தேம்பா:25 44/1
உள்ளி வாழ் வரிகாள் சொல்-மின் உயிர் தனித்தலின் தீது உண்டோ – தேம்பா:26 108/4
தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின் – தேம்பா:26 158/2
அறம் ஒன்றே பயன் பேதாய் அஞர் தீது அல்ல – தேம்பா:27 63/1
இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4
தீது கொள் உயிர் தீது அளவு அன்ன தீ – தேம்பா:27 89/3
தீது கொள் உயிர் தீது அளவு அன்ன தீ – தேம்பா:27 89/3
சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய் – தேம்பா:27 130/3
தீ அளித்த காம் உறீஇ தீது அமிழ்ந்தி மூழ்கி யான் – தேம்பா:27 134/1
தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/4
மண் முழுது இவர் தீது ஒவ்வா மலி துயர் நிரையம் சேர்வாய் – தேம்பா:28 55/4
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
நசை உற்று உற்ற தீது அற நொந்தே நடை ஒன்றோ – தேம்பா:28 121/1
அன்பால் கொண்ட தீது இனிது என்பார் அது என்பார் – தேம்பா:28 123/4
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம் – தேம்பா:29 28/2
தீது உளார் தனக்கு எதிர் என்று சேர்க்கிலான் – தேம்பா:29 62/2
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
ஒளி பொருள் இன்பம் வெஃகிய வினையால் உயிர் கெட நுழைந்த தீது ஒழிப்ப – தேம்பா:31 91/1
மாய்வு_அரும் புரை தீது அல்லால் வழுவும் ஒன்று உண்டோ என்பான் – தேம்பா:33 8/2
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின் – தேம்பா:34 30/3
தீது ஒருங்கும் மலிபு அறியா திளை அருள் ஆர் நெஞ்சத்தான் – தேம்பா:34 42/1
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/2
ஓர் மர கனியால் வந்த தீது அகற்றி ஒருங்கு மன் உயிர் எலாம் உவப்ப – தேம்பா:34 51/1
தொல்லை இல்லை என்று உள நாளும் தொடர் தீது ஒப்பு – தேம்பா:34 57/3
தீது அளித்து ஓச்சிய தீய கோன்மையால் – தேம்பா:35 18/1
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால் – தேம்பா:35 45/2
அயில் புவி தன் தீது நீத்து அருள் கிளர்த்து வாழ – தேம்பா:35 49/3
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2
தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3

மேல்


தீதுற (1)

தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/2

மேல்


தீதொடு (1)

தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3

மேல்


தீதோ (1)

எண் முழுது இழந்த சீலத்து இறைவனை தொழுதல் தீதோ
உள் முழுது அறிவு மாழ்க உடற்றலே வேண்டா என்றான் – தேம்பா:15 49/2,3

மேல்


தீந்த (2)

காய்ந்து தீந்த குளம் கடி தோண்டு எனா – தேம்பா:9 35/2
தீயொடு தீந்த தளிர் உடல் நீக்கி சென்று தூது உரைத்தனை என்னா – தேம்பா:36 39/2

மேல்


தீந்ததும் (1)

தீ வரும் துளி ஐம் புரம் தீந்ததும்
தூ வரும் பலவும் தொகை சொற்றவோ – தேம்பா:11 28/3,4

மேல்


தீந்து (3)

மாளவும் மாளா நோயில் தீந்து இறவும் மக்களை வருத்து இன்னா செயும்-கால் – தேம்பா:23 111/3
தீ உமிழ் உலையில் அம் கோதை தீந்து என – தேம்பா:30 102/1
தீ உலாவிய புண் என தீந்து உளத்து – தேம்பா:31 61/3

மேல்


தீபம் (8)

மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம்
போல் கலந்து இசைத்த மற்ற புண்ணியம் துறவு வாய்ந்த – தேம்பா:4 41/2,3
தீபம் உற்று மேல் உலவு செம்_சுடர் – தேம்பா:10 97/1
பொதிர் எழும் பவள தூண் மேல் பொன் மணி தீபம் காளம் – தேம்பா:16 5/2
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
திரி சுமந்து இல தீபம் ஒத்து ஆவி போய் – தேம்பா:17 43/1
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம்
மண் செய் மாக்களே வளர்த்து என காப்பிய கவிகள் – தேம்பா:27 167/1,2
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2

மேல்


தீபமாய் (1)

மீது உலாவிய மீன்கள் தீபமாய்
போது உலாவிய புவியும் வீதியாய் – தேம்பா:4 13/1,2

மேல்


தீபமொடு (1)

தாம தீபமொடு காளம் தந்த சயம் அது ஓர் – தேம்பா:16 54/2

மேல்


தீபமோடு (1)

பணி நிலை பசும்பொன் காளம் பதி மணி தீபமோடு
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/3,4

மேல்


தீம் (82)

வேய்ந்த தீம் கனி விம்மும் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/4
துன்னும் தீம் கழை சுமக்கும் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/2
சாய்ந்த தீம் கனி சரிந்த தேன் புனல் – தேம்பா:1 33/3
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம்
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/1,2
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
வாயும் முத்தம் மலிந்தன தீம் கழை – தேம்பா:1 80/3
தேன் இறைஞ்சிய தீம் சொலை கேட்கிலான் – தேம்பா:4 20/4
துன்னி தாழ்ந்து தொழ உன் தீம் சுவை ஆர் குதலை சொல் கேட்ப – தேம்பா:5 22/3
வில் ஏவிய கோல் விழியார் அறை தீம்
சொல்லே உயிர் உண் எனவே சொலுவார் – தேம்பா:5 91/1,2
திறல் ஆர் திரு நீரிய தீம் கொடியை – தேம்பா:5 104/1
மீன் பயிலும் முடியாள் வாய் விரித்து உரைத்த தீம் சொல்லால் – தேம்பா:6 13/2
தேனும் நேராது தேர் தீம் சொலை செப்பவே – தேம்பா:9 3/3
சீர் உலாம் அடியினால் தீம் சொலார் அடைவரோ – தேம்பா:9 5/4
தண் அம் தீம் புனல் ஆடு அலர் தண் தொடை – தேம்பா:9 53/3
தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/3
குன்றா மென் தாது ஊறிய தீம் தேன் கொடு பைம் பூ – தேம்பா:9 69/3
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
ஏர் எழும் மணியும் பூவும் இனிய தீம் கனியும் மற்ற – தேம்பா:9 73/2
தேன் உரு கோதை ஒத்தாள் செப்பிய கனிந்த தீம் சொல் – தேம்பா:9 83/1
தேன் நலம் கடந்த மென் குதலை தீம் சொலை – தேம்பா:9 107/2
பண் என சொன்ன தீம் சொல் பயன் உணர்ந்து அரிய அன்பால் – தேம்பா:9 118/1
சோலை சூழ் வரை தூங்கிய தீம் புனல் – தேம்பா:10 23/1
ஈய்ந்த தீம் கனி இயைய பூத்தலும் – தேம்பா:10 102/2
முன் அருந்திய தீம் சுவை முல்லையார் – தேம்பா:11 15/1
இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
கரை வாய் பொய்கை மலர் கரத்தில் கனிந்து ஏந்திய தீம் தேன் மணமும் – தேம்பா:12 10/3
பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
நல்கி தீம் சொல் பா இசைகள் நயப்பின் பாடி மின்னின் நிறத்து – தேம்பா:12 11/2
விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான் – தேம்பா:12 13/3
ஆயரும் உலவு தீம் குழலின் ஆர்ப்பு எழ – தேம்பா:12 36/1
திங்கள் தரும் தீம் கதிரின் சேர் கவரி பொங்க – தேம்பா:12 84/3
பார் ஆரும் கூழ் இனமும் கனியும் தீம் தேனும் பல் இனமும் – தேம்பா:14 94/2
தேன் ஆர்ந்த நறும் பாகில் தெள் அமுதில் தீம் சொல்லால் – தேம்பா:15 1/1
சூர் ஒளித்த வானவர் தீம் சொல் ஆட ஏகினரே – தேம்பா:15 2/4
தேன் சுவைத்து உமிழ் தீம் சொல்லால் செப்புதலுற்றான் வானோன் – தேம்பா:16 7/4
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா – தேம்பா:17 33/2
சினை வரும் கனி தீம் சுவை உண்ட பின் – தேம்பா:18 43/1
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
இன்பு மிக கனிந்த கனி இளம் தீம் கந்தத்தோடு அளித்த – தேம்பா:20 21/3
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3
மீன் நிறத்து அலர்ந்த பைம் பூ விரை நிறத்து ஒழுக தீம் தேன் – தேம்பா:20 39/1
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன் – தேம்பா:20 47/2
நூல் வழி உரைத்த தீம் சொல் நொய் இதழ் அவிழ்ந்த தேன் போல் – தேம்பா:20 97/1
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/4
தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி – தேம்பா:21 22/2
கா மலிந்த மணம் வீசிய தீம் தண் கள் மலிந்த மலர் ஏடினை விள்ள – தேம்பா:22 2/2
தேன் ஏந்திய தீம் புகழ் பாடுவன – தேம்பா:22 8/4
ஏழ் முகம் பிரிந்த நீல் என்னும் தீம் புனல் – தேம்பா:22 27/2
கிளைகள் ஆர் நிழல் கெழும் பலா கனி எலாம் தீம் தேன் – தேம்பா:25 32/2
அலம் கலந்த தேன் அனைய தீம் சொல்லொடு வஞ்ச – தேம்பா:26 67/2
தூங்கு உயர் கனிகள் தீம் பால் தோய வீழ்ந்து என்றோ வானின் – தேம்பா:26 102/1
உய்ய நீள் கிழங்கோடு உயர் தீம் கனி – தேம்பா:26 153/1
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/2
வாய்ந்தன மணியின் பூவின் மலர்ந்தன விரை செய் தீம் தேன் – தேம்பா:27 18/1
பம்பியும் விளைத்த தீம் பணியின் நல் அறம் – தேம்பா:27 46/3
திரை வளர் தீம் புனல் சென்று தேன் மலர் – தேம்பா:27 47/1
செவி மத தீம் சொல் வெஃகி செல்க ஈங்கு அடிகள் என்றார் – தேம்பா:27 146/4
நனைய தாமரை நவிழ்ந்த வாய் நல்கிய தீம் தேன் – தேம்பா:27 173/2
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன் – தேம்பா:28 2/2
தெள்ளே வைகும் கவின் காட்டி தீம் பால் கலந்த விடம் – தேம்பா:28 23/3
வீய் முதிர் மதுவின் தீம் சொல் விரித்த நூல் கல்வி மிக்கோய் – தேம்பா:28 59/1
புது கலத்து எரித்த தீம் பால் பொங்கல் போல் உளத்தில் பொங்கி – தேம்பா:28 127/3
தேன் முழுது இறைஞ்சும் தீம் சொல் தேறலை துளித்து நீயே – தேம்பா:28 131/2
கனி உரு காட்டி தீம் சொல் கண்ணியால் உளத்தை வீக்கி – தேம்பா:29 40/3
வீங்கு கேள்வி நலோன் மெலியா தீம் சொல் விரித்து உரைத்தான் – தேம்பா:29 53/4
தீய காஞ்சிரம் நட்ட பின் தீம் கனி கொயவோ – தேம்பா:29 102/1
கலவ மஞ்ஞை களிப்புற தீம் குழல் – தேம்பா:30 97/2
வீ உமிழ் தேனினும் விழைந்த தீம் சொலாய் – தேம்பா:30 102/3
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
செல்லினை பொறுக்கும் குன்றின் தீம் கனி பரப்பினாரே – தேம்பா:30 128/4
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கலந்து என நரை கொள் மூப்பன் – தேம்பா:30 129/3
புரவி தெண் தீம் புனல் உண்டானோ என்றான் – தேம்பா:31 41/4
ஊட்டலும் அனைய தீம் சொல் ஓர் என்பான் ஓதல் உற்றான் – தேம்பா:31 84/4
அருகு வாய் கனி பலவும் ஊழ்த்து அளித்த தீம் தேனும் – தேம்பா:32 15/2
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
தப்பு அப்பால் தீம் கனிகள் தந்து உவக்கும் கான்றிய தீவு அதிபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/4
இனிய தேனினும் இனிய யாவிலும் இனிய தீம் சொல்லை – தேம்பா:33 24/1
கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4
தேன் பொதுளும் கனி தீம் சொல் தெளி பயன் கேட்டு அவன் ஏந்தும் – தேம்பா:34 36/1
சென்னி அம் தளிரும் பன்னம் சேர்ந்த தீம் கனியும் பூவும் – தேம்பா:36 88/2

மேல்


தீமை (12)

நூல் மறந்தனர் நுதல்_அரும் தீமை செய்தமையால் – தேம்பா:5 11/4
மெய் பொதுளும் மறை தந்தோன் விலகும் தீமை விழைந்து உற்றால் உலகிற்கும் பொருந்தும் பாலோ – தேம்பா:11 38/4
முன் செய்கை அனைத்தும் அவண் தோன்றி தீமை முயன்றதும் உள் விரும்பியதும் உரைத்த சொல்லும் – தேம்பா:11 47/1
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/3,4
சிலர் தேடிய தீமை கலுழ்குவரே – தேம்பா:11 74/4
மனத்து எழுதி வைத்த மறை மறைய தீமை மல்கியதால் – தேம்பா:18 19/2
மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/4
சாம்பு உளம் கருதும் தீமை தன்னையே சாரா தோன்ற – தேம்பா:25 15/2
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
விண் முழுது இறைஞ்சும் வேதம் விலக்கிய தீமை நீங்கி – தேம்பா:28 55/2
பொய் திறத்து உணர்ந்த தீமை போக்குதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:29 88/4
ஆட்டியால் அமைந்த தீமை அகற்றி மீது உயர் வீட்டு ஆறு – தேம்பா:35 50/1

மேல்


தீமையே (3)

மெய் திறத்து உணர்வு அற விளைக்கும் தீமையே – தேம்பா:24 50/4
அன்று தீமையே அவன் தனக்கு அமைவது காண்பான் – தேம்பா:29 101/4
செய்த தீமையே செய்தவர் மேல் வரும் தன்மை – தேம்பா:29 108/1

மேல்


தீமையை (1)

இன்று தீமையை இவன் பிறர்க்கு எண்ணிய தன்மைத்து – தேம்பா:29 101/3

மேல்


தீமையோ (1)

விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/4

மேல்


தீய் (41)

தீய் வழி கரு வழி சேரும் தொல் செயிர் – தேம்பா:3 49/3
தீய் பெறும் வளைத்த வில் நிமிரும் சீர்மையால் – தேம்பா:7 94/3
தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/3
தீய் கலந்த சிதைவு உடை பேதையை – தேம்பா:10 36/3
தீய் விழைந்த செயிர் செகுப்பாய் என்றாள் – தேம்பா:10 118/4
வேழ்வி மந்திர தீய் கொடி வேடமாய் – தேம்பா:10 122/1
பொன்றாதார் வாழ அவர் பொன்றாது அந்தோ புகை செம் தீய் வேவோம் நாம் அந்தோ என்பார் – தேம்பா:11 51/4
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
தீய் வினை செய் நாம் மகிழ உம்பர் தொழு செல்வா – தேம்பா:12 88/1
உலை முகந்து அருந்தும் தீய் நெஞ்சு உரு உற சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 35/1
தீய் வினை செய்த போது எசித்து சீர் கெட – தேம்பா:14 77/1
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
தீய் புறம் வளைப்ப நடு வயிர அரண் ஒத்து அபயர் செறிய இடை நின்ற அரசு ஓவான் – தேம்பா:15 125/1
தீய் நிற பவள கொம்பின் மரகத இலைகள் தீர்ந்து – தேம்பா:18 30/1
தீய் வயிறு ஆர்ந்த காலும் செம்_சுடர் கதிரும் செம் தீ – தேம்பா:19 9/1
தீய் முகத்து நகை காட்டி சீதாய்வு மறுத்து உரைக்கும் – தேம்பா:23 75/3
தீய் விளை காமம் அம்பாய் சீற்றமே வயிர வாளாய் – தேம்பா:24 3/1
தீய் வினை அஞ்சினார் செத்தும் செத்திலா – தேம்பா:25 50/2
தீய் வினை புரிதலோ என்று செப்பினான் – தேம்பா:25 54/4
தீய் முகத்து இணங்கிலாது இல்லை செம்_சுடர் – தேம்பா:26 21/1
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
தீய் வரம்பு ஆம் வினை செருக்கும் மறையின் நீழல் செய்து அங்கண் – தேம்பா:27 41/2
தீய் வளர் குரவர் உள் சிறந்து நேர்தலால் – தேம்பா:27 54/2
தீய் நரகு என்பது அல்லால் தீ நரகு எ நாடு எ பால் – தேம்பா:28 58/2
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/2
தீய் வினை உளத்துள் புக்கால் செய் பகை அறிதீர் என்றான் – தேம்பா:28 73/4
தீய் துணையும் செயிர் துணையும் சீறிய தீயோர் துணையும் – தேம்பா:28 83/2
தீய் நிலை என்றால் உதவிய இன்ன தீ என உணர்தலும் வேண்டா – தேம்பா:28 86/2
தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3
தீய் திரள் தளிர்த்த நோயால் தீயவர் புலம்பும் ஓதை – தேம்பா:28 135/1
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி – தேம்பா:29 39/3
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1
தீய் வினை நோயும் சாவும் தீர்த்து நான் ஒழுகும் வேலை – தேம்பா:32 36/2
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
தீய் விளை நரக பேயோ அவற்றினும் தீயது ஒன்றோ – தேம்பா:32 92/2
தீய் வரும் படை சிந்து செந்நீர் அரசு எனக்கு ஆய் – தேம்பா:32 108/1
தீய் வரும் துகள்கள் வெஃகி தீயவோ அருந்தல் ஆற்றோம் – தேம்பா:33 8/1
தீய் வரும் இகழ்ச்சியை சிந்தியா பிரான் – தேம்பா:35 13/1
தீய் முகத்து உலகு அழிவு உறும்-கால் அறம் சினந்த – தேம்பா:35 70/1
தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3

மேல்


தீய்ந்த (2)

தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/3
தீய்ந்த ஓர் கறல் என கருகி சிந்தை கெட்டு – தேம்பா:29 128/1

மேல்


தீய்ந்து (1)

தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/3

மேல்


தீய்மை (2)

வீக்கிய துவங்கட்கு ஒன்று ஆம் மெய்யனை வினையின் தீய்மை
போக்கிய பலி என்று ஆக போற்றி வைத்து இருவர் நின்றார் – தேம்பா:12 72/3,4
கொள்ளும் ஆறு அகன்ற தீய்மை குணித்த அளவு உரைத்த சாபத்து – தேம்பா:28 72/3

மேல்


தீய (24)

உண்ட தீய உளத்தில் உறைந்த பேய் – தேம்பா:10 37/3
தீய அமை தீயர் எரி சென்று எரிவர் என்றால் – தேம்பா:12 89/1
நிதி தள்ளி மிடியும் கேடும் நிசிதமும் தீய யாவும் – தேம்பா:13 24/3
விரகம் கொள் தீய மிறை யாவும் வேக விரி நீதி தூண்டும் விளியா – தேம்பா:14 137/1
உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை – தேம்பா:14 137/3
தீய தன்மை இலா சிறை பட்டு உறை – தேம்பா:20 88/3
வெம்பிய பகையின் தீய வினை விளைத்து இருந்த பேய்கள் – தேம்பா:22 15/2
நிறை தவிர் தீய கயவரும் நரகின் நிலை தவிர்ந்து இன்ப வீடு உடலின் – தேம்பா:23 99/1
மை வினை உணர்ந்த தீய மன்னன் இ திறத்தில் செய்த – தேம்பா:25 85/2
உலை வளர் தீயின் தீய உலைப்பு இடும் பாவம் தீர்ந்து – தேம்பா:26 101/1
தீய தம் வினை தீயர் முடித்தலால் – தேம்பா:26 181/1
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/2
தீய உள் ஒளித்து இனியவை முகத்து-இடை தீட்டி – தேம்பா:29 97/1
தீய காஞ்சிரம் நட்ட பின் தீம் கனி கொயவோ – தேம்பா:29 102/1
தீய வித்தினர் தீயவை விளைவது காண்பார் – தேம்பா:29 102/2
தீய செய்தனர் தீயவர் என்பவர் மருளா – தேம்பா:29 102/3
தீய பட்டனர் தேவர் ஒத்தார் எனப்படுவார் – தேம்பா:29 102/4
அனைய கேட்டலும் அயர்ந்த பின் தீயவா தீய
புனைய ஆக்கலே புண்ணியம் என்று உளம் புழுங்கி – தேம்பா:29 104/2,3
சலத்தின் தன்மையால் நல்லவும் தீய ஆம் சகத்தே – தேம்பா:29 106/4
தீயவை உணர்ந்தனள் தீய உண்டு எரி – தேம்பா:29 130/1
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின் – தேம்பா:30 8/2,3
தூயவும் தீய ஆமே துகள் வழி வந்தால் என்னா – தேம்பா:30 40/2
தேன் அருந்தினர் தீய வேம்பு இன்பம் என்று அருந்தார் – தேம்பா:32 20/1
தீது அளித்து ஓச்சிய தீய கோன்மையால் – தேம்பா:35 18/1

மேல்


தீயது (3)

செல்லும் கூற்றினும் நஞ்சினும் தீயது ஆம் – தேம்பா:26 172/3
தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/4
தீய் விளை நரக பேயோ அவற்றினும் தீயது ஒன்றோ – தேம்பா:32 92/2

மேல்


தீயர் (3)

தீய அமை தீயர் எரி சென்று எரிவர் என்றால் – தேம்பா:12 89/1
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3
தீய தம் வினை தீயர் முடித்தலால் – தேம்பா:26 181/1

மேல்


தீயரும் (1)

மோதி மோத உள் தீயரும் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 99/4

மேல்


தீயரே (1)

ஈறும் ஒன்று இல இன்னணம் தீயரே
மாறும் ஒன்று இல மாழ்கி அழுங்கு உளம் – தேம்பா:28 107/1,2

மேல்


தீயரை (1)

நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2

மேல்


தீயவர் (5)

புலை கொள் தீயவர் பூதியில் வேகுவார் – தேம்பா:28 108/4
பிரதம் கொண்ட தீயவர் வைகும் பெரிது ஊழல் – தேம்பா:28 125/3
தீயவர் செல்லும் செம் தீ தேக்கு இருள் நிலத்தை காட்டி – தேம்பா:28 129/1
தீய் திரள் தளிர்த்த நோயால் தீயவர் புலம்பும் ஓதை – தேம்பா:28 135/1
தீய செய்தனர் தீயவர் என்பவர் மருளா – தேம்பா:29 102/3

மேல்


தீயவர்க்கு (1)

கொண்ட தீயவர்க்கு அஃது உயிர் கொலும் விடம் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:29 100/4

மேல்


தீயவா (1)

அனைய கேட்டலும் அயர்ந்த பின் தீயவா தீய – தேம்பா:29 104/2

மேல்


தீயவும் (3)

நலத்தின் தன்மையால் தீயவும் நல்ல ஆம் பகை கொள் – தேம்பா:29 106/3
தீயவும் நல்ல ஆமே திருவுளம் ஆக வந்தால் – தேம்பா:30 40/1
தீயவும் நலமும் உள்ளின் தேறிய பெண்ணின் தேறல் – தேம்பா:30 77/1

மேல்


தீயவை (11)

தீயவை விலக்கிய சிறப்பின் தேவு அருள் – தேம்பா:3 51/1
அறம் மடிந்தன அடைந்தன தீயவை அனைத்தும் – தேம்பா:5 12/1
பின்பும் இல்லன தீயவை இனிது என பெட்டற்கு – தேம்பா:5 14/3
கண்ட தீயவை அல்லது கண் உறா – தேம்பா:10 37/1
கொண்ட தீயவை எண்ணுவர்-கொல் எனா – தேம்பா:10 37/2
தீய வித்தினர் தீயவை விளைவது காண்பார் – தேம்பா:29 102/2
தீயவை உணர்ந்தனள் தீய உண்டு எரி – தேம்பா:29 130/1
தீயவை துடைக்கும் நாதன் செம்மலை காட்ட வேண்டின் – தேம்பா:31 81/3
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1
நோய் விளை நஞ்சு உறழ் தீயவை இன்பு என நுகர்ந்து மீண்டே புரை கொண்டால் – தேம்பா:32 44/3
நால் மணி யானைகள் நவின்ற தீயவை
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/1,2

மேல்


தீயவோ (1)

தீய் வரும் துகள்கள் வெஃகி தீயவோ அருந்தல் ஆற்றோம் – தேம்பா:33 8/1

மேல்


தீயார் (4)

தீயார் செல்வத்து அல்லால் தெருளோர் செருக்கு எய்துவரோ – தேம்பா:9 18/2
கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார்
கால் இயல் நோக்கி ஆடும் கலை கொடி அன்னார் கேட்பின் – தேம்பா:25 58/2,3
ஓய்வார் நீந்தார் ஊழியும் வேவார் துகள் தீயார் – தேம்பா:28 119/4
பை குடத்து அனைய தீயார் பான்மை என்றாலும் சுட்ட – தேம்பா:30 84/2

மேல்


தீயால் (2)

மண்டு இசை வளியும் வீச மண்டு இசை கொழுந்து தீயால்
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/2,3
துன்னி அம்பு உயிர்த்த தீயால் துகள் உறா கது விடாத – தேம்பா:24 22/3

மேல்


தீயில் (5)

உலை கொள் தீயில் இரும்பு உறழ் வெந்து வெந்து – தேம்பா:28 108/1
அலை கொள் தீயில் அமிழ்ந்தி அமிழ்ந்தியே – தேம்பா:28 108/2
மொய் ஆர் தீயில் மூழ்கினம் என்று உள் முரிகிற்பார் – தேம்பா:28 118/4
ஆற்றிய தவ செம் தீயில் ஐம்பொறி இரும்பு இட்டு ஊதி – தேம்பா:30 74/1
ஏங்கி ஆகுல தீயில் எரிந்து என – தேம்பா:30 92/2

மேல்


தீயின் (7)

தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2
சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/4
சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4
நரகம் கொள் தீயின் நிகர் தோற்று மாரி நனியாக விட்ட இவனே – தேம்பா:14 137/2
தீயின் மூழ்கு அலர் போல் உளம் வாடியும் செம் தீ – தேம்பா:26 76/1
உலை வளர் தீயின் தீய உலைப்பு இடும் பாவம் தீர்ந்து – தேம்பா:26 101/1
கனை வரும் திரண்ட தீயின் கனன்ற கான் நோற்று ஈங்கு என்னை – தேம்பா:30 80/3

மேல்


தீயினர் (1)

தீயினர் உறவு என சிறுகும் பல் நெறி – தேம்பா:30 43/1

மேல்


தீயினால் (1)

தீயினால் அழற்றுதும் என்று தேறியே – தேம்பா:29 34/3

மேல்


தீயினும் (4)

தீயினும் சுடும் மணம் செய்க என்றாய் அது – தேம்பா:5 49/1
தீயினும் கொடும் வினை தெரிந்து சேய் எலாம் – தேம்பா:25 49/3
அடும் செம் தீயினும் அட்ட அகில் மணம் இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/1
சுடும் செம் தீயினும் சுட்டு ஒளிர் நிதி இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/2

மேல்


தீயும் (9)

தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/2
தீயும் போயின அறங்கள் தேறின – தேம்பா:10 100/2
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும் – தேம்பா:11 98/3
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/3
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4
தேரர் தேர் உளத்தின் சீறி சீயமும் உருமும் தீயும்
நேரர் நேரலர் இலாதும் நெடு மருள் அறாதும் வீர – தேம்பா:16 46/2,3
தீயும் தன்மையில் தேம்பி இரங்கினார் – தேம்பா:26 81/4
தீயும் நீ பொறுப்பவன் சிறுவ எம் விழி – தேம்பா:31 21/2

மேல்


தீயே (7)

தீயே கொணர்ந்தீர் என உள் சிறை செய்து ஒறுப்பேன் ஒறுத்தற்கு – தேம்பா:10 50/3
காய் நிலை கொண்டு நாரலை நிலையில் காய் கொழுந்து எழுந்து எரி தீயே – தேம்பா:28 86/4
படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1
படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே
உடுப்பதற்கு அணியும் கலிங்கமும் தீயே உயிர்ப்புளி ஆவியும் தீயே – தேம்பா:28 89/1,2
உடுப்பதற்கு அணியும் கலிங்கமும் தீயே உயிர்ப்புளி ஆவியும் தீயே – தேம்பா:28 89/2
உடுப்பதற்கு அணியும் கலிங்கமும் தீயே உயிர்ப்புளி ஆவியும் தீயே
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/2,3
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4

மேல்


தீயை (6)

வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
மனமொடு பழுத்த தீயை உமிழ்வன வடிய கணை மைத்தன் ஏவி எழுதினன் – தேம்பா:24 35/3
விரகம் கொண்ட தீயை அவிக்கும் வினை என்பார் – தேம்பா:28 125/2
அள் உற காம தீயை அவித்த தண் பொய்கை அன்றோ – தேம்பா:28 132/2
எரிந்த நின் காம தீயை இற்று அற அவித்தது என்னேல் – தேம்பா:28 151/3
புண்ணை கிழி தீயை உள் ஊற்றிய பின் – தேம்பா:31 55/3

மேல்


தீயொடு (3)

தீயொடு குழை மற்றோரும் செவ்வுற செலுத்தல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/3
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
தீயொடு தீந்த தளிர் உடல் நீக்கி சென்று தூது உரைத்தனை என்னா – தேம்பா:36 39/2

மேல்


தீயோ (2)

புழல் குளித்த செம் தீயோ உருமோ கூற்றோ பொருவு இன்றி – தேம்பா:13 5/2
நீர் தவழும் செம் தீயோ நில_மகள் தன் துவர் வாயோ – தேம்பா:15 4/1

மேல்


தீயோடு (2)

மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/3,4
உலை வைத்த பொறி செம் தீயோடு உடன்ற வேல் உருவி பாய – தேம்பா:28 134/1

மேல்


தீயோர் (8)

புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/3
இன பசை இழந்த தீயோர் இரவலர் தம்மை கண்டு – தேம்பா:19 8/3
சேண் தகை அடைய தீயோர் செலுத்துவான் நெறியில் என்றான் – தேம்பா:26 7/4
கூறுபடும் திறத்து என்றும் வாழ்ந்து அறவோர் அழ தீயோர் குவவில் காண்கில் – தேம்பா:27 100/3
தீய் துணையும் செயிர் துணையும் சீறிய தீயோர் துணையும் – தேம்பா:28 83/2
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
தூய் வினை செய்த பாலால் சுடு வினை தீயோர் செய்ய – தேம்பா:32 36/3
மை திறத்து உடன்ற வஞ்சம் மற பகை இவன் மேல் தீயோர்
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல் – தேம்பா:35 22/2,3

மேல்


தீயோரே (1)

வாது இடும்பை வாழ்க்கை வழுக்கு இவறும் தீயோரே – தேம்பா:19 20/4

மேல்


தீயோரை (1)

நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/3

மேல்


தீர் (21)

மருள் தகும் இயல் தீர் மாட்சி மதியை மீன் சூழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:4 42/3
சேர் ஆறு என்னும் இன்பம் எலாம் தீர் தெளிவு எய்தி – தேம்பா:4 56/2
தோம் என யாவும் தீர் தவற்கு சொற்றுவான் – தேம்பா:5 39/4
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/3
கொய்யும் புரை தீர் இறைவன் அருள் கொடுக்கும் துறவே இன்பு அலையே – தேம்பா:6 55/3
தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/2
வறுமையார் பலர் வறுமை தீர் திருவினர் ஆகி – தேம்பா:6 66/2
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/2
குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின் – தேம்பா:10 148/1
தேன் தோய் நயம் நாம் உண ஆம் செயிர் தீர்
வான் தோய் அமுது ஒத்த மருந்து இடவோ – தேம்பா:11 61/1,2
இன்ன நாள் சிறை தீர் தனி மகனை இவரும் நேர்தற்கு ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:12 3/4
சொல் வாய் தவிர் சிறை தீர் சூதர் உவந்து அப்புறம் போய் – தேம்பா:14 73/1
தன் சாயல் மதி வல்லோய் தளிர்ந்த ஐயம் தீர் சிறிது – தேம்பா:20 29/3
நான் சொரிந்த நவை தீர் மகவு ஏந்தி – தேம்பா:21 14/3
நான் கலந்த நவை தீர் அருள் நல்லோர் – தேம்பா:21 19/1
கடிது தீர் தரல் அரும் கருமம் ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 44/2
மெய் முறை சுருதியும் வினைகள் தீர் அறத்து – தேம்பா:29 94/2
தீர் அரும் சிலையின் நாண் முறுக்கின் சீர்மையால் – தேம்பா:30 49/1
கோடிய குறை தீர் சீலமே வாடா கொழு மலர் ஆயின என்றான் – தேம்பா:30 142/4
குழீஇயின துயர் தீர் பாலன் கொணர்ந்தனை இலையோ என்றான் – தேம்பா:31 80/4
பண்டு அரும் துயர்கள் நோய் பலவை தீர் தரும் – தேம்பா:35 14/3

மேல்


தீர்க்க (2)

அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3
இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1

மேல்


தீர்க்கு (1)

பொறை பட துறும் துயர் புகன்று தீர்க்கு இலாள் – தேம்பா:7 80/4

மேல்


தீர்க்கும் (2)

தப்பு உற உரைத்த மாற்றம் தந்தன கடு நோய் தீர்க்கும்
கைப்பு உற உரைத்த மெய்மை கனிவு என கேட்கிற்பார்க்கே – தேம்பா:25 57/1,2
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4

மேல்


தீர்க்குவ (1)

பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4

மேல்


தீர்க்குவான் (1)

ஏதமே தீர்க்குவான் ஈங்கு நாடிய பிரான் – தேம்பா:9 4/2

மேல்


தீர்கிலம் (1)

சென்று உற்றே பகை தீர்கிலம் நாமே – தேம்பா:25 25/2

மேல்


தீர்கிலன் (1)

தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/2

மேல்


தீர்த்த (4)

தேம் மழை திரளும் ஆங்கு தம் சிறுமை தீர்த்த நாதனை புகழ்பவர் வாய் – தேம்பா:2 48/2
அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும் – தேம்பா:12 3/3
தெளி பொதுள ஏகி இடர் தீர்த்த உயிர் மீட்டார் – தேம்பா:35 36/4
செயிர் செய் பகை தீர்த்த சிறந்த முகத்து – தேம்பா:36 73/2

மேல்


தீர்த்தல் (1)

அ குடத்து அழிவு தீர்த்தல் அரிது என தவம் நீத்தாரும் – தேம்பா:30 84/3

மேல்


தீர்த்தாய் (4)

பண் கனிந்த நின் சொல்லால் பாசறை செய் மருள் தீர்த்தாய் – தேம்பா:6 17/4
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
எம் மலர் கண் முத்து அரும்ப இன்று வினை தீர்த்தாய் – தேம்பா:12 80/4
தீராயோ என்றோம் நசையின் மேல் சிறை தீர்த்தாய்
தாராயோ இன்று உன் தயை ஏத்த தகவு அன்றோ – தேம்பா:35 59/3,4

மேல்


தீர்த்தார் (1)

தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/4

மேல்


தீர்த்தான் (4)

விட்டு ஆய் உளது ஓர் ஆண்டகை மேவி வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:4 54/4
மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4
பொறி பட பகழி மாரி புகுத்திய மதியான் தீர்த்தான்
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ – தேம்பா:16 42/2,3
கொடு மரத்து அறைவுண்டு எம்மை குணித்து இறந்து ஒருங்கு தீர்த்தான் – தேம்பா:35 24/4

மேல்


தீர்த்திட (1)

சிறுமை நாடிய பற்று அற தீர்த்திட
வெறுமை நாடினர் நாடு அரு மேன்மையார் – தேம்பா:9 33/3,4

மேல்


தீர்த்திடும் (1)

தீ ஆக வருத்தும் வினை தீர்த்திடும் நாள் நண்ணியதே – தேம்பா:34 34/4

மேல்


தீர்த்து (14)

பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
வெறியை தவிர்த்த வயம் கொடு நீ வினை தீர்த்து உதிப்ப தடை என்னோ – தேம்பா:5 21/4
அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து
இணை அற்று அகன்ற அருள் பவ்வத்து இனிதின் மூழ்கி உய்வதற்கே – தேம்பா:5 25/1,2
தீ ஒத்த ஆகுலம் தீர்த்து உளம் குளிர வண் முகில் ஆய் – தேம்பா:6 67/2
சாபம் உற்றுழி சாபம் தீர்த்து எமை – தேம்பா:10 97/2
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும் – தேம்பா:11 98/3
வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/2
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
தீய் வினை நோயும் சாவும் தீர்த்து நான் ஒழுகும் வேலை – தேம்பா:32 36/2
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர் – தேம்பா:33 10/2
சென்று அன உலகின் மாசு தீர்த்து அற கழுவல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 20/4
கொய்தது ஓர் கனியால் கொண்ட குறைகள் தீர்த்து உலகம் காக்க – தேம்பா:35 51/2
நோவு அருள் புதல்வர் இலா குறை தீர்த்து நுண் தகை சந்ததி அளிப்ப – தேம்பா:36 37/3
அள்ளிய குறை தீர்த்து ஆள்வது அமைதி என்று உவப்பின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:36 81/4

மேல்


தீர்த்தோன் (1)

துன்பால் இங்கண் ஆம் குலைவு எல்லாம் துகள் தீர்த்தோன்
தன்-பால் என்றே தான் அயர்வு உற்றான் தனை உற்றார் – தேம்பா:11 86/1,2

மேல்


தீர்ந்த (10)

இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண் – தேம்பா:5 30/3
அணை தீர்ந்த அருள் கன்னி ஆம் என ஏகு என்று இறையோன் அனுப்புகின்றான் – தேம்பா:5 30/4
ஈது உலாம் வடிவம் கொண்டு இணை தீர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 16/4
எண்ணம் தீர்ந்த எழில் கொடு வெண் நிலா – தேம்பா:9 53/1
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/3
ஐ கொள் குழவி கருணையினால் அவிழ் நா புரிவு தீர்ந்த அய்யன் – தேம்பா:26 48/3
தொகை தீர்ந்த வரத்தோன் வாய் தோன்ற யாரும் துதைந்து அஞ்ச – தேம்பா:26 170/2
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:26 170/3
மிகை தீர்ந்த செல் கதி சேர்ந்து உவப்பான் என்றான் வினை தீர்ப்பான் – தேம்பா:26 170/4

மேல்


தீர்ந்தது (2)

தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/3
பகை தீர்ந்தது என தாய் உள் உவப்ப நீதி பகர்ந்தது போல் – தேம்பா:26 170/1

மேல்


தீர்ந்தவன் (1)

மண் தோய் துகள் தீர்ந்தவன் தாய் விடவே மனம் ஓங்கினள்-ஆல் – தேம்பா:10 44/4

மேல்


தீர்ந்தன (3)

திறம் நிறைந்தன தீர்ந்தன தவங்களே விரதம் – தேம்பா:5 12/3
இருள் தரும் உலகு இனிது இருளும் தீர்ந்தன
பொருள் தரும் ஒளியவன் பொலிந்து சேரவே – தேம்பா:8 23/3,4
சிந்துர முகை மணி துகளின் தீர்ந்தன
சிந்துரம் மணந்த நீர் குளித்த சீர்மை போல் – தேம்பா:12 42/2,3

மேல்


தீர்ந்தனர் (1)

அவ்வியம் ஒழிந்து அவர் அசைவு தீர்ந்தனர்
வவ்விய நெறி விடா மனம் நிலை பெற – தேம்பா:20 131/1,2

மேல்


தீர்ந்தார் (1)

சொல் வாய் மல்கும் தூய் அறம் உற்றார் துகள் தீர்ந்தார் – தேம்பா:11 83/4

மேல்


தீர்ந்தான் (2)

துனியே தீர்ந்தான் உரை உதவா துள்ளி துதித்தான் உணர்வு ஓங்கி – தேம்பா:26 47/2
சென்று எழும் மகிழ்ச்சி அலை மூழ்கி நசை தீர்ந்தான் – தேம்பா:35 35/4

மேல்


தீர்ந்து (9)

பகை தீர்ந்து சண்பகத்தின் தண் நிழல் கீழ் பள்ளி வர – தேம்பா:1 61/1
மிகை தீர்ந்து புறத்து எவர்க்கும் வேட்கை செயும் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 61/2
துணை தீர்ந்து கன்னி எனை ஈன்றாலும் உறும் துயரில் துணை ஆதற்கும் அ – தேம்பா:5 30/1
வண்ணம் தீர்ந்து ஒளிர் மாறுகத்து உம்பர் சூழ் – தேம்பா:9 53/2
அணங்கு தீர்ந்து அவள் வாய் புகழ்க்கு அஞ்சினர் – தேம்பா:17 49/3
தீய் நிற பவள கொம்பின் மரகத இலைகள் தீர்ந்து
தூய் நிற தரள மொட்டும் தூய் மணி மலரும் பூத்து – தேம்பா:18 30/1,2
வண்ணம் தீர்ந்து உளம் வளைந்து தீ நசையுற செய்வாய் – தேம்பா:23 96/3
உலை வளர் தீயின் தீய உலைப்பு இடும் பாவம் தீர்ந்து
கலை வளர் உணர்வும் ஞான காட்சியும் உணராது எய்தி – தேம்பா:26 101/1,2
மானா உறுதி மனத்து உரைப்ப மருள் தீர்ந்து அன்னான் தெளிந்து உவப்ப – தேம்பா:27 128/2

மேல்


தீர்ந்தேம் (1)

தேறா கொண்டேம் வெம் கொலை செய்தே பழி தீர்ந்தேம்
ஈறு ஆ கொண்டேம் தீ நரகு அந்தோ எரிகின்றேம் – தேம்பா:28 116/2,3

மேல்


தீர்ந்தேன் (1)

பண் நிற கிளவியால் யான் பழம் பழி களங்கம் தீர்ந்தேன் – தேம்பா:26 100/4

மேல்


தீர்ப்ப (19)

செ அரும் குணத்து இறையவன் சென்று அதை தீர்ப்ப
அ அரும் குண தவன் விருப்பு எய்தி நொந்து அயர்வான் – தேம்பா:5 1/3,4
சென்று அழுந்திய துயர் தீர்ப்ப சூல் வினை – தேம்பா:7 97/3
வையகத்தார் வடு தீர்ப்ப இவட்கு ஓர் மைந்தன் வந்த பிரான் அருள் புரிந்து வஞ்சம் மிக்கோர் – தேம்பா:8 60/1
இணங்கிய வினைகள் தீர்ப்ப பிறந்து இவண் மனு ஆய் காண – தேம்பா:12 74/3
கொம்பிய வினைகள் தீர்ப்ப கோயில் வந்து அடைந்தான் என்ன – தேம்பா:12 76/3
வினை தீர்ப்ப எய்தி வினை கொண்டாய் பாவ – தேம்பா:12 81/1
புனை தீர்ப்ப ஈங்கு மனு பூட்சி சிறை கொண்டாய் – தேம்பா:12 81/2
நின்றன இருவர் நோக நிலத்தில் எம் வினைகள் தீர்ப்ப
சென்றன நாதன் தன் தூய் செம் புனல் சிந்தி மாள்வான் – தேம்பா:12 94/2,3
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப
மணி முகத்து இறைவன் தந்த வரத்து உறைந்தன பேய் ஓடி – தேம்பா:23 16/2,3
காய்ந்து ஆர் துன்பம் தீர்ப்ப மகன் தன் கவின் ஒப்ப – தேம்பா:23 24/3
தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின் – தேம்பா:26 158/2
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
கலையினால் அளக்கல் ஆற்றா கசடு எலாம் ஒருங்கு தீர்ப்ப
கொலையினால் உயிரை சிந்தா கூறும் ஓர் உரை சால்பேனும் – தேம்பா:35 21/1,2
புண் கிழித்து ஒழுகும் செந்நீர் புரை வினை மலங்கள் தீர்ப்ப
மண் கிழித்து ஒழுகு வெள்ளம் மலிவொடு ஆங்கு ஒழுகிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 23/3,4
மக்கள் தம் கடன்கள் தீர்ப்ப வயம் இலார் என்ன நாதன் – தேம்பா:35 25/1
தொகை விரிந்து நின்றார் துயர் தீர்ப்ப வான் – தேம்பா:36 16/2
மின் ஆர் விண்ணும் மண்ணும் ஒருங்கே வினை தீர்ப்ப
தன்னால் தான் ஆண்டு ஓம்பி நிழற்றும் தயையாற்கே – தேம்பா:36 78/2,3
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண் – தேம்பா:36 98/2,3
பொறை அணி குறைகள் தீர்ப்ப இன்று அரசு ஆய் பொறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/3

மேல்


தீர்ப்பதற்கு (1)

வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/4

மேல்


தீர்ப்பதும் (1)

என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1

மேல்


தீர்ப்பல் (1)

உற்று எலாம் தீர்ப்பல் என்று உரைத்து எழீஇயினான் – தேம்பா:27 102/4

மேல்


தீர்ப்பாய் (1)

கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4

மேல்


தீர்ப்பான் (2)

பார் விளைந்த துகள் தீர்ப்பான் என இயேசு எனும் நாமம் பகர்வாய் என்றான் – தேம்பா:8 4/4
மிகை தீர்ந்த செல் கதி சேர்ந்து உவப்பான் என்றான் வினை தீர்ப்பான் – தேம்பா:26 170/4

மேல்


தீர்ப்பேன் (1)

உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன்
என்று இணை அற காய்ந்து ஏக எழுந்து இறை கோயில் புக்கான் – தேம்பா:25 73/3,4

மேல்


தீர்வை (2)

அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4

மேல்


தீர (4)

கேதமே தீர மேல் சூடவும் கெழுமுமோ – தேம்பா:9 4/4
ஆளவும் செய்வேன் அ துயர் தீர அருச்சனை வழங்கவும் செய்வேன் – தேம்பா:23 111/4
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/3
களி வளர் உவப்பில் எம் வினை தீர கனிந்த சொல் தொடங்கிய ஆறும் – தேம்பா:34 49/2

மேல்


தீரா (1)

சுட்டு ஆகுலம் உற்று ஓர் வனம் உற்றான் துகள் தீரா
முட்டு ஆசையை உற்று எங்கணும் உற்றால் முனி தானோ – தேம்பா:4 54/1,2

மேல்


தீராயோ (1)

தீராயோ என்றோம் நசையின் மேல் சிறை தீர்த்தாய் – தேம்பா:35 59/3

மேல்


தீரும் (1)

இ வழி எளிதில் புரை எலாம் தீரும் என்றுளி புரையின் மேல் சாய்ந்து – தேம்பா:23 101/1

மேல்


தீவார் (1)

திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4

மேல்


தீவிய (1)

தீவிய மருந்து என எடுத்து செல்வு அயர்ந்து – தேம்பா:27 48/3

மேல்


தீவிற்று (1)

தீவிற்று ஆய் அலைந்த முந்நீர் திரையினுள் அலைவு இலாதான் – தேம்பா:30 2/1

மேல்


தீவின் (1)

கரை மேல் நின்றார் கொடிஞ்சி கழி தேர் திரள் பல் தீவின்
புரை மேல் மிதக்க ஆமை புரையில் கிடுகு மிதக்க – தேம்பா:14 68/1,2

மேல்


தீவினை (5)

வீடு இழந்த தீவினை கொடு செல்வம் உற்று அறம் செய் – தேம்பா:26 68/3
பின் பிறந்திலர் முன் பெறும் தீவினை
என்பு இறந்த பின் எ வழி வீயும் என்று – தேம்பா:27 84/2,3
எள்ளும் ஆறு இயற்றும் தீவினை செய்யும் இரும் பகை அன்று தோன்றுவதே – தேம்பா:28 96/4
செல் அது ஒன்று இல தீவினை செய் பகை – தேம்பா:28 111/3
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/3

மேல்


தீவினையும் (1)

மருள் மொய்ப்ப தீவினையும் இருளும் மொய்த்து மனு_குலத்தோர் – தேம்பா:18 20/1

மேல்


தீவு (4)

கடலொடு தீவு கிடந்து அன காட்சியதே – தேம்பா:15 66/4
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/2
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2
தப்பு அப்பால் தீம் கனிகள் தந்து உவக்கும் கான்றிய தீவு அதிபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/4

மேல்


தீவுகள் (1)

சூழ் கடல் தீவுகள் என்று கிடந்தன துஞ்சிய தோல் இனமே – தேம்பா:15 102/4

மேல்