தி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கில் 3
திக்கு 12
திக்குகள் 1
திக்கும் 1
திகழ் 1
திகழ்ந்த 1
திகிரி 3
திகிரிகள் 1
திகிரியின் 1
திகிரியே 1
திகை 3
திகைத்து 1
திங்கட்கு 1
திங்கள் 34
திங்களின் 1
திங்களும் 2
திங்களே 1
திங்களை 4
திசை 41
திசை-தொறும் 2
திசைகள் 5
திசையில் 2
திசையினோர் 1
திசையோர் 1
திடம் 4
திடர் 1
திடனின் 1
திண் 25
திண்ண 1
திண்ணை 3
திண்ணையில் 2
திண்மையான் 1
திணை 5
திணையும் 1
திதி 3
திதியின் 1
திதைப்ப 1
திமிங்கிலம் 1
திமிசு 4
திமிசும் 1
திமிர்தம் 1
திமிர 1
தியங்க 2
தியங்கி 2
தியங்கிய 2
தியங்கு 1
தியங்கும் 2
தியாகம் 1
தியானம் 2
திரங்கரன் 3
திரட்டி 5
திரண்ட 11
திரண்டன-கால் 1
திரண்டனர் 1
திரண்டார் 2
திரண்டு 11
திரள் 67
திரளின் 1
திரளினோடு 1
திரளும் 9
திரளே 5
திரளோ 3
திரளோடு 1
திரளோரும் 1
திரா 1
திரி 15
திரிகின்ற 1
திரிகின்றன 2
திரிகும் 1
திரிந்த 5
திரிந்தன 2
திரிந்தனர் 1
திரிந்து 7
திரிந்தும் 1
திரிபு 2
திரிய 4
திரியவே 1
திரியா 1
திரியு 1
திரியும் 2
திரியும்-கால் 1
திரிவதே 1
திரிவர் 1
திரிவன 1
திரிவார் 1
திரிவான் 1
திரு 179
திருக 2
திருகாதன 1
திருகி 1
திருகினால் 1
திருகு 1
திருகும் 1
திருத்தல் 1
திருத்தி 5
திருத்திடல் 1
திருத்திய 1
திருத்தும் 1
திருத்துவார் 1
திருந்த 3
திருந்தலொடு 1
திருந்தி 3
திருந்திட 1
திருந்திய 5
திருந்தினர்க்கு 1
திருந்தினை 1
திருந்து 8
திருந்தும் 3
திருப்பல் 1
திருப்பவும் 1
திரும்ப 1
திரும்பி 1
திருமகவை 1
திருமகன் 8
திருமகனும் 2
திருமண 1
திருமறை 1
திருவாய் 1
திருவிழா 2
திருவிளையாட்டு 1
திருவின் 5
திருவினர் 1
திருவினாள் 1
திருவினோர் 1
திருவினோன் 1
திருவும் 1
திருவுளம் 16
திருவுளமும் 1
திருவுளமே 1
திருவே 5
திருவொடு 1
திருவோ 1
திருவோய் 2
திருவோரை 1
திருவோன் 2
திரை 61
திரைகள் 4
திரைகொள் 1
திரையில் 2
திரையின் 2
திரையினுள் 1
திரையும் 1
திரையுள் 2
திரையே 1
திரையை 2
திரையோ 1
திலகம் 2
திலத்து 1
திலத்தும் 1
திலதம் 7
திலதமாய் 1
திலம் 3
திலமோ 1
திவ்விய 5
திளை 15
திளைக்கும் 1
திளைகள் 1
திளைகின்ற 1
திளைத்த 16
திளைத்தன 6
திளைத்தனர் 1
திளைத்தார் 1
திளைத்து 9
திளைந்து 2
திளைப்ப 7
திளைய 1
திற 15
திறக்கும் 1
திறத்த 7
திறத்தால் 8
திறத்தாலும் 1
திறத்தான் 2
திறத்தில் 16
திறத்திலும் 5
திறத்தின் 8
திறத்தினரை 1
திறத்தினால் 2
திறத்தினும் 1
திறத்து 117
திறத்தும் 1
திறத்துள் 1
திறத்தை 2
திறத்தோர் 1
திறத்தோன் 1
திறந்த 11
திறந்தது 1
திறந்தாய் 1
திறந்தால் 1
திறந்தானை 1
திறந்திட்டான் 1
திறந்து 14
திறப்பது 1
திறம் 40
திறம்பா 4
திறம்பாத 1
திறம்பு 2
திறமும் 3
திறமே 1
திறமொடு 1
திறல் 15
திறலின் 2
திறலினால் 2
திறலினோர் 1
திறலோடு 1
திறலோய் 1
திறலோன் 2
திறலோனும் 1
திறன் 12
திறை 2
தின் 1
தின்ற 1
தினம் 1
தினமே 1
தினை 1

திக்கில் (3)

விண் திக்கில் விளங்கிய வெம் சுடரை – தேம்பா:36 71/1
மண் திக்கில் எலா முடி மன்னவர் வந்து – தேம்பா:36 71/3
எண் திக்கில் இராயனை ஏத்தினரே – தேம்பா:36 71/4

மேல்


திக்கு (12)

திதி யாவும் எரிந்து கெட தழல் திக்கு கண்ணான் – தேம்பா:16 17/2
திக்கு அடங்கிலும் அறாத அருள் செய்ய செல்வன் ஆய வழி கூட்டு இலர் நாடு – தேம்பா:22 3/3
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான் – தேம்பா:23 8/2
எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/3
திக்கு எலாம் நடுங்கி ஞானம் தெருள் தவம் அறத்தின் சீலம் – தேம்பா:24 7/1
திக்கு அடங்கில தேவனை சூலொடு – தேம்பா:26 34/2
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு – தேம்பா:35 25/2
விண் திக்கு இரிந்த உரும் அன்ன வீழ்ந்த வஞ்ச பேய் வினையால் – தேம்பா:36 17/1
எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/4
எண் என்று ஆயின திக்கு இவை யாவும் உற – தேம்பா:36 49/1

மேல்


திக்குகள் (1)

மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4

மேல்


திக்கும் (1)

தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3

மேல்


திகழ் (1)

அப்பால் திகழ் அலை சேப்பலின் அது செங்கடல் எனவே – தேம்பா:14 59/3

மேல்


திகழ்ந்த (1)

சிவிகையும் தளிமமும் திகழ்ந்த கோசிக – தேம்பா:14 107/2

மேல்


திகிரி (3)

கார் கீறிய கல் திகிரி குலமோ – தேம்பா:15 36/3
தட சிறை திகிரி மேல் சினந்து தாக்கினான் – தேம்பா:15 133/4
பரி இனம் பூட்டிய திகிரி பான்மையும் – தேம்பா:32 55/3

மேல்


திகிரிகள் (1)

அழல மத கரி அழல வய பரி அழல உருளொடு திகிரிகள்
அழல வரி சிலை அழல முனி கணை அழல வடி அயில் அழல வாள் – தேம்பா:24 38/1,2

மேல்


திகிரியின் (1)

சிலைத்து இரி சிகிகள் ஆடும் திகிரியின் நலத்தை கண்டார் – தேம்பா:12 15/4

மேல்


திகிரியே (1)

செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4

மேல்


திகை (3)

திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/4
திகை அது எய்தினர் செம்மை உளத்தினார் – தேம்பா:30 94/4
திகை அணிந்த சிலம்பு எதிர் எய்தினார் – தேம்பா:30 99/4

மேல்


திகைத்து (1)

உற்ற அழல் பட்டது ஒத்து உள் திகைத்து ஒப்பு இலாது – தேம்பா:9 13/3

மேல்


திங்கட்கு (1)

எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1

மேல்


திங்கள் (34)

அல் ஆர் இருள் கெட மீ முளைத்த திங்கள் அணி மணி போல் – தேம்பா:3 53/2
செய் வாய் வான் உடு சூழ் குழவி திங்கள் சீர் பொருவ – தேம்பா:3 60/1
வான் தான் ஓர் அணி என வெஃகிய கூந்தல் வல தோளின் வயங்கு திங்கள்
கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/3,4
விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4
மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர் – தேம்பா:7 4/1
தகல் பெறு கருப்பம் ஆகி தவன்ற வெண் திங்கள் ஆறு ஆய் – தேம்பா:7 14/2
மாசு அறும் கருப்பம் ஆகி வளர்ந்து தேய் திங்கள் ஐந்து ஆய் – தேம்பா:7 60/1
சீர் விளைந்த நின் மனை-கண் கன்னி அறா தான் மகன் ஆய் திங்கள் ஏழு ஆம் – தேம்பா:8 4/2
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
தேனின் ஆர் மடி என திங்கள் தெண் சுடர் – தேம்பா:9 87/1
துய்த்து எரிந்தன திங்கள் தேறிய தோற்றம் ஒத்தது இலங்கினாள் – தேம்பா:10 131/4
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
திங்கள் நாண் முகத்து இவர்க்கு இணை அல என சினந்தே – தேம்பா:12 51/3
திங்கள் தரும் தீம் கதிரின் சேர் கவரி பொங்க – தேம்பா:12 84/3
மணி வளர் முகில் தண் ஊர்தி வான் உடு கொடி தண் திங்கள்
அணி வளர் குடை கொண்டு எங்கும் அருள் நிழல் மன்னன் போக – தேம்பா:13 25/1,2
செய் பட்ட வான் உலகும் வான் மீன் திங்கள் செம்_சுடரும் – தேம்பா:14 93/1
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4
தோடு உண்ட மணி பைம் பூம் தார் சூசையே நீயும் திங்கள்
கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/1,2
புதி வளர் திங்கள் கோட்டு புரை வளர் அசனி வில்லான் – தேம்பா:20 30/1
திங்கள் நேர் தெளித்த நூலோய் செப்புதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:20 54/4
சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/4
கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1
அன்று ஒளி திங்கள் நாண அம் கதிர் முகத்து நல்லாள் – தேம்பா:21 8/1
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள்
தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/3,4
அல் அற துளங்கு திங்கள் அணிந்த மீன் பரப்பு போல – தேம்பா:26 1/1
நலம் கெழு கருவில் தோன்றல் நவி வளர்ந்து ஆறாம் திங்கள்
அலங்கு எழு பருவத்து எம்மை அளிப்பதற்கு இரங்கி நாதன் – தேம்பா:26 10/2,3
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
திங்கள் நாண் அரிவையோடு சென்றனன் காளை என்றாற்கு – தேம்பா:27 66/1
திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன் – தேம்பா:29 90/1
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை – தேம்பா:32 56/3
கலை புறம்கொளீஇ கவின் நிறை திங்கள் சேர்ந்தது போல் – தேம்பா:35 71/2
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2

மேல்


திங்களின் (1)

சினம் பழுத்து உயிரை தாங்கி திங்களின் பாதி கோத்து – தேம்பா:16 50/2

மேல்


திங்களும் (2)

ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1

மேல்


திங்களே (1)

சீறு நெய் எயிற்று நீள் கூன் திங்களே தோன்ற நின்றாள் – தேம்பா:20 49/4

மேல்


திங்களை (4)

சீது அருள் உடுக்கள் ஊடு திங்களை போல கன்னி – தேம்பா:0 9/1
திங்களை உரிஞ்சு ஒளியை மங்கு அரிய தாளின் நலாள் – தேம்பா:5 153/1
முடித்த திங்களை தொடுத்து உடுக்கள் உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 9/4
திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க – தேம்பா:11 90/2

மேல்


திசை (41)

துன்னின் நஞ்சு உறும் துன்னிய திசை எலாம் அன்றோ – தேம்பா:5 7/4
செல்லும் திசை செல் உறழ் செல் அருளே – தேம்பா:5 92/4
திசை உற்ற காவலன் நீ சேர்ந்து அதனை காக்குதி என்று – தேம்பா:6 15/3
ஒளி சிறை ஆக விண் திசை கீண்டி ஓதிமம் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:6 41/2
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
மாசு அறு துறவோர் அன்ன வட திசை உள்ளி வெய்யோன் – தேம்பா:7 1/1
முருடொடும் திசை முழுவதும் பல்லியம் முழங்க – தேம்பா:11 94/1
அருள் தொடும் திசை அந்தரம் அளவு இல களிப்ப – தேம்பா:11 94/2
மருள் தொடும் திசை வையகம் இனிது அயர்வு உயிர்ப்ப – தேம்பா:11 94/3
இருள் தொடும் திசை இடியொடு நடுநடுங்கினவே – தேம்பா:11 94/4
துன்ன இன்புறும் துன்னிய திசை எலாம் அன்றோ – தேம்பா:11 99/4
நால் நேர் உள திசை எங்கணும் நானா படை நணுக – தேம்பா:14 60/1
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
செ ஆறு உளத்தோன் பயந்து அ திசை தேடுவனோ என்னா – தேம்பா:14 75/3
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/2
நாலோடு_நாலு திசை ஓடி ஓடி நனியாய் நடுங்கி நலிய – தேம்பா:14 135/1
நாலொடு நால் திசை நாதம் நரன்றனவே – தேம்பா:15 62/4
பார் இரு நால் திசை அன்று பதைத்தனவே – தேம்பா:15 68/4
சுசி பட அறுத்தன துணிகள் மேல் திசை துடிப்பன பறப்பன வெருவ நோக்கினார் – தேம்பா:15 75/4
பார் விளை கலக்கம் நால் திசை பரந்ததே – தேம்பா:15 135/4
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
யாளி திரளோ அவிர் கீழ் திசை யாவும் ஆளும் – தேம்பா:16 19/3
சீர் வென்றன பாய் பரி மா திசை யாங்கணும் பல் – தேம்பா:16 23/3
சீறும் ஏறு பல கோடி கோடி அதிர் சீரின் நாலு திசை கூசவே – தேம்பா:16 32/4
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/3
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/3
திற துணை வரை தோள் வீங்கி திசை திசை சுளித்து நோக்கி – தேம்பா:17 25/2
திற துணை வரை தோள் வீங்கி திசை திசை சுளித்து நோக்கி – தேம்பா:17 25/2
வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
சென்றன எவனும் கூச திசை எலாம் உருமின் சொன்னான் – தேம்பா:25 71/4
நால் கடல் ஒருப்பட நடுங்க நால் திசை
நீல் கடல் எதிர்த்து என நினைப்பின் எய்தினான் – தேம்பா:29 64/2,3
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/3
எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை
கண்ணிட தகவு இல கனிவில் கண்டுளான் – தேம்பா:32 53/3,4
எண் திசை இரிந்து வந்து இன்ன ஆறு எழில் – தேம்பா:32 69/1
விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம் – தேம்பா:32 69/3
தீண்டாது என எண் திசை காத்து வழாது – தேம்பா:36 59/3
ஈட்டிய கனி கொணர்ந்து என தென்மேல் திசை
பூட்டிய கற்பொடு தவம் பொலிந்தவே – தேம்பா:36 127/3,4

மேல்


திசை-தொறும் (2)

சீர் புறம் கொடு திசை-தொறும் இருள் அற மின்னி – தேம்பா:1 2/2
நோக்கிய நோக்கம் திசை-தொறும் தீக்க நூக்க_அரும் செருக்கொடு நோக்கி – தேம்பா:14 45/1

மேல்


திசைகள் (5)

தேரின் மேல் முழங்க மன்னர் திசைகள் மேல் முழங்க பம்பை – தேம்பா:15 56/2
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
களி வளர் உவப்பு மாற கதத்த வான் திசைகள் நான்கில் – தேம்பா:18 31/2
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3

மேல்


திசையில் (2)

தீ மலி இருள் செறியும் இ திசையில் ஆண்டு – தேம்பா:23 45/3
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3

மேல்


திசையினோர் (1)

மீன் நிலம் திசையினோர் விரும்பி பாடலின் – தேம்பா:17 11/2

மேல்


திசையோர் (1)

வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4

மேல்


திடம் (4)

திடம் புனைந்து அமைந்த அறம் தரும் பயனே செய்தவர்க்கு அன்றியும் அவர்-தம் – தேம்பா:20 68/1
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2
திடம் கொடு ஆர் புலன் தெளிந்த நாம் அறிகு இலா மனு ஆய் – தேம்பா:23 81/1
திடம் துதைந்த அருமறை தெளித்த நூற்படி – தேம்பா:35 3/1

மேல்


திடர் (1)

ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2

மேல்


திடனின் (1)

தீயின் முன் பூளை போலும் திடனின் முன் பொய்யும் போலும் – தேம்பா:14 117/2

மேல்


திண் (25)

கல் வழியும் கடந்து அன திண் கன்னி அறா மணத்து இணங்கி கடவுள் தாழ்ந்தாள் – தேம்பா:5 38/4
செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1
சேயினை தொழிலினால் காய்த்த திண் கர – தேம்பா:9 102/2
வான் நிகர் பொன் திண் தேரும் வறுமையர்க்கு இல்லாமையின் நீ – தேம்பா:10 11/3
பொன் தாங்கு பொறை திண் தோள் பொலிந்த உம்பர் தாங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 20/3
காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர் – தேம்பா:15 56/1
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண்
தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/2,3
மலை மூழ்கும் திண் தோளான் மன்னார் வைகும் அ நகருள் – தேம்பா:17 27/1
சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1
குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை – தேம்பா:21 8/2
திண் அம் வாழ்க்கையும் சிதையும் என்று இணங்கிலராகில் – தேம்பா:23 96/2
துஞ்சி திண் பகை முன் துடையாதார் – தேம்பா:25 24/1
விஞ்சி திண் பகை முற்றிய வேலை – தேம்பா:25 24/2
எஞ்சி திண் திறல் எள்ளுறல் காண்பார் – தேம்பா:25 24/3
நெஞ்சில் திண் திறல் நேர் மதி வல்லோய் – தேம்பா:25 24/4
திண் பால் வளமே செய்தமையால் திரு தன் நாமம் புகழ்படவே – தேம்பா:26 41/2
ஆடகம் ஒளிறும் ஆணி அலமர திண் கொண்டு எங்கும் – தேம்பா:28 15/1
திண் அவர் படைப்பு உண்டு ஆகி தேவர் என்று உரைக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 64/3
அனையவே முசலம் திண் கை அடி உரல் செவிகள் சூர்ப்பம் – தேம்பா:28 70/2
செய் பரந்த மணி கொடிஞ்சி திண் தேர் மீது ஆங்கு அரி போல் திறத்த வல்லார் – தேம்பா:32 76/1
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
மீன் நலம் கொள் மணி திண் தோள் வீங்கி அரி தேர் ஏறி வேய்ந்து ஆங்கு அன்னார் – தேம்பா:32 83/1
தேன் நலம் கொள் அலங்கல் வேல் சேவகர் சூழ்ந்து தாங்கு உலவும் திண் தேர் செல்வார் – தேம்பா:32 83/3
செல் என்று முழங்கிய திண் முரசான் – தேம்பா:36 61/4

மேல்


திண்ண (1)

வரை கொன்ற திண்ண மார்பில வடு அற உருகாது ஆனேன் – தேம்பா:29 115/4

மேல்


திண்ணை (3)

செண்பகம் நிழற்றிய மணல் தண் திண்ணை மேல் – தேம்பா:17 8/3
மேழக குரலில் சொன்னான் வெண் மணல் திண்ணை சேர்ந்தே – தேம்பா:30 129/4
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/1,2

மேல்


திண்ணையில் (2)

தாங்கு தொன் மரத்து அடி மணல் திண்ணையில் தங்கி – தேம்பா:12 44/3
ஒக்க வெண் மணல் திண்ணையில் ஓங்கினார் – தேம்பா:30 100/4

மேல்


திண்மையான் (1)

வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4

மேல்


திணை (5)

மலையின் நேர் அறல் மலிய நால் திணை அருந்திய பின் – தேம்பா:1 9/1
செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே – தேம்பா:8 14/1
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/3
திணை நிலை புறத்தில் அன்னார் சிறந்த மண்டபத்தில் நின்றார் – தேம்பா:16 1/4
உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன் – தேம்பா:25 73/3

மேல்


திணையும் (1)

ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும்
கைப்பட்ட எ உலகும் செய்தான் இ நல் காதலனே – தேம்பா:14 93/3,4

மேல்


திதி (3)

திதி வளர் உவப்பு எழீஇ அமரர் செய் புகழ் – தேம்பா:9 111/2
திதி யாவும் எரிந்து கெட தழல் திக்கு கண்ணான் – தேம்பா:16 17/2
செ வாய் துய்த்த திவ்விய இன்பம் திதி விள்ளா – தேம்பா:34 60/4

மேல்


திதியின் (1)

செழு கொம்பு அன்ன ஊன்றுதற்கு திதியின் நின்ற ஓர் மகனும் – தேம்பா:19 30/2

மேல்


திதைப்ப (1)

தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/3

மேல்


திமிங்கிலம் (1)

தாவி உண்ட பின் தந்தன திமிங்கிலம் போன்றே – தேம்பா:6 69/4

மேல்


திமிசு (4)

நின்று எழும் கரை கண்டால் போல் நிழற்றிய திமிசு விம்மும் – தேம்பா:4 27/2
கொங்கு அயல் திமிசு சூழ் குளிர பூத்தன – தேம்பா:12 41/2
தேம் கொள் பூ மலி நீள் திமிசு உச்சி மேல் – தேம்பா:30 95/1
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து – தேம்பா:30 123/2

மேல்


திமிசும் (1)

தேன் நிமிர் தொத்து அணி திமிசும் சாந்தமும் – தேம்பா:18 12/1

மேல்


திமிர்தம் (1)

திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/3

மேல்


திமிர (1)

திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1

மேல்


தியங்க (2)

திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க
எங்களை தெளித்து உயர்த்திய இறைவ என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:11 90/2,3
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3

மேல்


தியங்கி (2)

செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1
தீட்டு அழகு அமர்ந்த பூண் தியங்கி செம்_சுடர் – தேம்பா:32 63/2

மேல்


தியங்கிய (2)

வெயில் தியங்கிய என வெந்த அகில் புகை – தேம்பா:2 17/2
கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4

மேல்


தியங்கு (1)

திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன் – தேம்பா:29 90/1

மேல்


தியங்கும் (2)

தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/3

மேல்


தியாகம் (1)

சீர் வளர் அறம் தவம் தியாகம் மற்ற நல் – தேம்பா:22 30/1

மேல்


தியானம் (2)

நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா – தேம்பா:30 67/1
தெள்ளிய வர கால் வீச தியானம் மீகாமன் ஆக – தேம்பா:30 82/3

மேல்


திரங்கரன் (3)

தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/4
திரங்கரன் உடன்று திருகும் சினமோடு ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 49/3
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 66/4

மேல்


திரட்டி (5)

இன் நிற பிறை கதிர் திரட்டி ஈட்டு எனா – தேம்பா:1 51/1
எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1
நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/2
கூட்டலும் கனி பால் மற்ற குளும் சுவை திரட்டி காதில் – தேம்பா:31 84/3

மேல்


திரண்ட (11)

கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில் – தேம்பா:3 33/1
சென்று மொய் வேலை மேல் திரண்ட ஆறு போல் – தேம்பா:5 53/2
செம் கயிற்று அடி உறை திரண்ட முத்து என – தேம்பா:12 41/3
திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட
வரை மேல் வரை வீழ்ந்து என ஆங்கு அலை வீழ்ந்து அவர் மேல் கவிழ்ந்து – தேம்பா:14 64/2,3
கரை மேல் திரண்ட யூதர் கொணர் கதி நூல் பேழை சேர்ந்தன-கால் – தேம்பா:15 11/1
சேடு ஒளிப்ப இரா அன்ன இருள் சூழ் மண்டி திரண்ட இருள் – தேம்பா:18 14/2
பூவினுள் திரண்ட தேனோ பொன் வலம்புரியுள் முத்தோ – தேம்பா:21 5/2
மீளவும் கரு வித்து அழியவும் அழியா வெண்ணெயின் திரண்ட பின் கெடவும் – தேம்பா:23 111/1
கனை வரும் திரண்ட தீயின் கனன்ற கான் நோற்று ஈங்கு என்னை – தேம்பா:30 80/3
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/2

மேல்


திரண்டன-கால் (1)

திரை போல் இடர் வந்து திரண்டன-கால்
வரை போன்-மினிர் என்று வகுத்தனையே – தேம்பா:30 33/1,2

மேல்


திரண்டனர் (1)

திரண்டனர் திரிந்தனர் சிதைந்திலர் செறிந்தார் – தேம்பா:23 52/2

மேல்


திரண்டார் (2)

ஆர்த்தார் திரண்டார் முடுகுகின்றார் அன்றே ஏழாம் முறை வர கார் – தேம்பா:15 18/1
நால் முகம் தகு ஞாலமும் நெளி தர திரண்டார் – தேம்பா:16 16/4

மேல்


திரண்டு (11)

ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
வடுகி என பெய்த அழல் திரண்டு ஆங்கு ஓட மண்டு இருண்ட புகை அள்ளும் தன்மை மூய்ப்ப – தேம்பா:11 41/2
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
அல்லின் வண்ணத்து உடலோர் அணியா திரண்டு பிரியாது – தேம்பா:14 69/1
செல்லின் வண்ணத்து எவணும் திரண்டு மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 69/4
தெண் அம் தண் நீர் மேய்ந்து உயர்ந்த செல்லே மின்னி திரண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:15 10/1
ஓளி திரளோரும் ஒருங்கு திரண்டு உடன்றார் – தேம்பா:16 19/4
பொய் வகை சடத்தில் ஆண்மை பொலிந்த பேய் திரண்டு செய்யும் – தேம்பா:24 6/3
சீர் எழு ஞானத்திற்கும் திரை திரண்டு அலைவது உண்டோ – தேம்பா:26 99/4
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4

மேல்


திரள் (67)

தெள் நுரைத்து எழும் திரை திரள் வயின்-தொறும் புகுந்து – தேம்பா:1 6/2
மண்ட அன்பு உறீஇ வழிந்த பால் திரள்
கொண்ட அன்னமே குடித்தல் ஆவது – தேம்பா:1 24/2,3
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/3
ஆன் திரள் சிந்திய சீர் எவையும் செறி ஆர் பொழில் சிந்தியதே – தேம்பா:1 65/4
ஆம் துறை திரள் மணத்து ஆர்ந்த அ நகர் – தேம்பா:2 28/4
மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள் – தேம்பா:2 68/3
விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு – தேம்பா:4 24/2
சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
தெள் உயிர் மருட்டும் செல்வ திரள் துறந்து ஒருங்கு நீங்கி – தேம்பா:4 33/2
தேன் ஆரும் மாலை திரள் என்று அருள் சேர்க்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/3
திருகாதன கல் திரள் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 99/4
கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே – தேம்பா:6 35/2
போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/3
சூர் திரள் பயக்கும் நோய் திரள் துடைத்து துகள் துடைத்து உயிர் தரும் அமுதே – தேம்பா:6 35/4
சூர் திரள் பயக்கும் நோய் திரள் துடைத்து துகள் துடைத்து உயிர் தரும் அமுதே – தேம்பா:6 35/4
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/3
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள்
நேர் உயிர்த்து அனலி முன் பளிங்கு நேர் முகத்து – தேம்பா:9 88/2,3
வீறி மின்னிய விண் திரள் பெய்த நீர் – தேம்பா:10 25/1
பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/2
வான் தவழும் மீன்கள் திரள் பூத்தது என மல்கி – தேம்பா:12 86/1
செப்பு ஆறு இலது அடல் தானைகள் திரள் மாள்தலில் திரளும் – தேம்பா:14 59/1
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
கரை மேல் நின்றார் கொடிஞ்சி கழி தேர் திரள் பல் தீவின் – தேம்பா:14 68/1
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
விஞ்சி திரள் ஆக மிடைந்தனர் என்று – தேம்பா:15 25/2
சுழல் காலினர் கல் திரள் தோளினர் பொன் – தேம்பா:15 39/1
காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/4
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட – தேம்பா:15 77/3
இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர் – தேம்பா:15 79/1
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
செரு ஆர் களம் இடை ஆடுக திரள் தீ எழ அலறி – தேம்பா:15 147/2
வாளி திரள் ஓங்கிய தூணி வளர்ந்த தோளார் – தேம்பா:16 19/1
கார் திரள் அனைய ஆர்த்த கதத்தொடு கனலும் விம்மி – தேம்பா:17 26/1
போர் திரள் இயற்றினான் உள் புலத்து எழும் தாகம் ஆற்றா – தேம்பா:17 26/2
சூர் திரள் பயத்த தண்டம் சுனையின் ஊற்று என என்பின் வாய் – தேம்பா:17 26/3
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
கன பசை இழந்து தாமும் கார் திரள் கனன்று வேக – தேம்பா:19 8/2
மிக்கு அரி திரள் பட வெற்றி வெற்றி என்று – தேம்பா:23 123/2
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
விழுந்தன கதிர் திரள் விழிகள் கூச உள் – தேம்பா:26 136/1
தண் தவத்து அனைய பைம் பூம் தரு திரள் நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:28 1/1
பொறி பட புழுங்கி கொழுந்து விட்டு எரிந்து புகை திரள் இருண்டு எழ மண்டி – தேம்பா:28 88/1
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/3
பூதி நாறு புகை திரள் நாசி ஊடு – தேம்பா:28 99/1
புண் மேல் வைத்த தீ திரள் சேர்த்தோம் புதவு என்பார் – தேம்பா:28 115/4
தீய் திரள் தளிர்த்த நோயால் தீயவர் புலம்பும் ஓதை – தேம்பா:28 135/1
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி – தேம்பா:28 135/3
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/4
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/4
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
பொலித்தன விழி தழை விரிய நோக்கிய பொறி கெழு மயில் திரள் அரிய கூத்து எழ – தேம்பா:30 90/3
திரிந்தன மனு திரள் செறுத்து போகையில் – தேம்பா:31 15/2
குன்றத்து அருவி திரள் குன்றும் கண்ணாள் – தேம்பா:31 60/2
மீன் நிகர் வெயில் திரள் எறிக்கும் மேனியார் – தேம்பா:32 59/1
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3
மண் கீறின வல் உருள் தேர்கள் திரள்
விண் கீறின வெண் கொடியும் குடையும் – தேம்பா:36 65/2,3
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1

மேல்


திரளின் (1)

முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3

மேல்


திரளினோடு (1)

சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/3

மேல்


திரளும் (9)

பூ_மழை திரளும் நாறிய கலவை பொழிதர கமழும் நீர் துவலை – தேம்பா:2 48/1
தேம் மழை திரளும் ஆங்கு தம் சிறுமை தீர்த்த நாதனை புகழ்பவர் வாய் – தேம்பா:2 48/2
பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/3
பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/3
மீ மழை திரளும் மெலி தர விம்மி விண்ணும் மேல் குளிர நாறினவே – தேம்பா:2 48/4
பொன்றா மணமும் தேன் திரளும் பொழி பூ_மழையை பொழிந்து ஆசி – தேம்பா:6 57/3
செப்பு ஆறு இலது அடல் தானைகள் திரள் மாள்தலில் திரளும்
துப்பு ஆறு என உதிர திரை தொடர் ஆழியின் விரவ – தேம்பா:14 59/1,2
செண்பகம் மலர்ந்த கா திரளும் பொய்கையும் – தேம்பா:26 18/1
நிலை படு வனத்து அழல் திரளும் மாற்றுபு நிரை பட அற தொகை வளரும் மாட்சியோடு – தேம்பா:30 87/3

மேல்


திரளே (5)

பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/4
களி ஓடு கடத்த கரி திரளே – தேம்பா:15 37/4
பால் மன் மனம் உற்ற பரி திரளே – தேம்பா:15 38/4
சுழல் கார் இணை துன்று அபயர் திரளே – தேம்பா:15 39/4
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே
மிறையோடு விரிந்தன பொய் எனவோ விரைவோடு படர்ந்து பொதிர்ந்து பொர – தேம்பா:24 29/2,3

மேல்


திரளோ (3)

கூளி திரளோ அடு கூற்றது தோழர்-கொல்லோ – தேம்பா:16 19/2
யாளி திரளோ அவிர் கீழ் திசை யாவும் ஆளும் – தேம்பா:16 19/3
சேம கடி தேர் திரளோ எவர் செப்ப வல்லார் – தேம்பா:16 20/4

மேல்


திரளோடு (1)

அலை ஈன்ற படை திரளோடு அமலேக்கு எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 18/4

மேல்


திரளோரும் (1)

ஓளி திரளோரும் ஒருங்கு திரண்டு உடன்றார் – தேம்பா:16 19/4

மேல்


திரா (1)

அங்கு அயல் திரா மரம் முகைத்த தாம் அரோ – தேம்பா:12 41/4

மேல்


திரி (15)

திரி மாலை கண்டவர் தாம் செய்த நிந்தை செப்பல் உற்றாம் – தேம்பா:10 59/4
சிரகம் கொள் தூய முகிலாக இன்று திரி நாதன் என்று தொழுதான் – தேம்பா:14 137/4
அஞ்சி திரி காபனர் வந்து அலறி – தேம்பா:15 25/3
தெருள் தரும் மாலி செகுத்து மறித்திட வான் திரி தேர் முடுகாது – தேம்பா:15 107/3
தடவி திரி இயமற்கு இணை தட வில் குனி கனையன் – தேம்பா:15 144/1
நடவி திரி மத அத்தியின் நடு மத்தகம் நுழைய – தேம்பா:15 144/2
கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன் – தேம்பா:15 144/3
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
திரி சுமந்து இல தீபம் ஒத்து ஆவி போய் – தேம்பா:17 43/1
இயல் ஒத்தன கயம் உள் திரி இறகு ஆர் உயிர் இனமும் – தேம்பா:21 25/3
திரி உரு தோற்றின சினந்த பேய்களே – தேம்பா:24 16/4
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
தேர் எழும் கதிரோன் திரி வான் தெரு – தேம்பா:25 92/1
பல் முகம் காட்டும் இன்பம் பற்றலில் திரி தம் நெஞ்சம் – தேம்பா:26 113/2
ஆதவன் திரி அந்தர மேல் செல – தேம்பா:36 2/3

மேல்


திரிகின்ற (1)

செல்லை தாராய் சூடிய குன்றில் திரிகின்ற
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது – தேம்பா:11 80/1,2

மேல்


திரிகின்றன (2)

திரிகின்றன இரு தீ நிகர் திரிகின்றன எவணும் – தேம்பா:15 148/1
திரிகின்றன இரு தீ நிகர் திரிகின்றன எவணும் – தேம்பா:15 148/1

மேல்


திரிகும் (1)

குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2

மேல்


திரிந்த (5)

நிலத்து இயல்பால் துளி நல் நீர் திரிந்த தோற்றம் நிகர் என சேர் – தேம்பா:10 73/1
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/2
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த
குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு – தேம்பா:20 11/2,3
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே – தேம்பா:24 29/2
திரிந்த வண்ணம் தான் இறைஞ்சும் தெய்வம் சென்று எதிர்ப்ப – தேம்பா:29 24/3

மேல்


திரிந்தன (2)

திரிந்தன வயின்-தொறும் தெளிந்த நண்பகல் – தேம்பா:2 25/3
திரிந்தன மனு திரள் செறுத்து போகையில் – தேம்பா:31 15/2

மேல்


திரிந்தனர் (1)

திரண்டனர் திரிந்தனர் சிதைந்திலர் செறிந்தார் – தேம்பா:23 52/2

மேல்


திரிந்து (7)

பொருள் வீங்கும் உம்பர் ஒன்பது_ஆயிரரும் புடை திரிந்து
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/3,4
இ காலம் தயை காலம் என்று தோன்றி எளியன் என திரிந்து இனியது எவர்க்கும் கூறி – தேம்பா:11 39/1
பொருள் மொய்ப்ப திரிந்து அந்தோ குருட்டால் வீழ்வர் புதவில் எனா – தேம்பா:18 20/3
அடை வளர் வனத்து-இடை அகன்றிலா திரிந்து
இடை வளர் கனிகளோடு இளம் கிழங்கு உணும் – தேம்பா:20 124/2,3
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார் – தேம்பா:24 30/2
நிலத்தின் தன்மையால் நீர் திரிந்து அனைய பற்று உளம் தன் – தேம்பா:29 106/1
தீங்கு இயன்று ஆய துன்பம் திரிந்து அறம் விளைவு காண – தேம்பா:33 2/1

மேல்


திரிந்தும் (1)

பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2

மேல்


திரிபு (2)

கலை திரிபு ஆக கோலி கதிர் மணி அருவி ஆர்ப்ப – தேம்பா:12 15/3
செய் வினை உரை வினை திரிபு இலா செயிர் – தேம்பா:35 4/1

மேல்


திரிய (4)

திரிய வாய் முறை தெரிகிலேன் என மறுத்து அகன்றான் – தேம்பா:3 24/4
எப்பொழுதும் மீ திரிய அப்பொழுதில் ஆண்டகையும் – தேம்பா:5 155/2
திரிய முறை இட்டு ஏவல் கொண்டேனே கொண்ட நயன் தெரியா சீர்க்கே – தேம்பா:8 15/4
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/2,3

மேல்


திரியவே (1)

தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/1,2

மேல்


திரியா (1)

ஆய்வு_அரும் திரியா தேவ அன்பு உணர் நீரார் என்பான் – தேம்பா:33 8/4

மேல்


திரியு (1)

பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1

மேல்


திரியும் (2)

முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து – தேம்பா:30 139/3

மேல்


திரியும்-கால் (1)

பொய்யா வரத்தோன் போய் பூங்கா திரியும்-கால்
கையால் நையும் கஞ்சம் என வாடிய தாய் – தேம்பா:31 46/1,2

மேல்


திரிவதே (1)

தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


திரிவர் (1)

திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1

மேல்


திரிவன (1)

திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4

மேல்


திரிவார் (1)

தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/3

மேல்


திரிவான் (1)

தேன் செய்த உயர்த்தோன் அரற்றி விம்மி திரிவான் ஆம் – தேம்பா:10 65/4

மேல்


திரு (179)

பூரியார் திரு போல் தலை பசிய கூழ் நிறுவி – தேம்பா:1 14/1
திளைந்து அளித்தலின் திரு என்று ஆண்டகை – தேம்பா:1 34/3
வாவு அழகு ஆர் திரு நிலைத்த வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 60/4
அல்லது இல்லை அரும் தவம் ஆய் திரு
அல்லது இல்லை அருந்த அளித்தலால் – தேம்பா:1 78/1,2
தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/2
திரு கொடு மிளிரின தெரு-இடை எறிய – தேம்பா:2 53/3
வலையினோடு இகல்வன மலி திரு நகரம் – தேம்பா:2 58/4
இருந்து ஓடிய திரு இங்கணில் இனிது அன்புற இடலால் – தேம்பா:2 63/1
சீர் அல்லது சிறை இல்லது திரு மா நகர்-இடையே – தேம்பா:2 66/4
அன்ன மா திரு நகர் அகத்து உடற்கு உயிர் – தேம்பா:3 1/1
வேலியால் கது விடா திரு நகர் எலாம் நடுங்க – தேம்பா:3 10/1
மாற்றிய திரு ஒன்று இன்றி வறுமையான் பிறக்க செய்தான் – தேம்பா:3 42/4
இளைத்தன திரு கொடு வளரும் மாட்சியை இயற்றிய முகில் படர் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 24/4
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ – தேம்பா:4 30/2
காயினும் திரு உளம் கனிவு என்று ஆம் அரோ – தேம்பா:5 49/4
படி செயும் திரு நக பயன் பகுக்குவாய் – தேம்பா:5 50/4
பார் படைத்தன திரு பற்று இலான் அருள் – தேம்பா:5 51/1
திரு மாதினை வேட்டும் எலாரும் உற – தேம்பா:5 57/2
திரு எம் சரண் அஞ்சலியும் செயும் நின் – தேம்பா:5 66/3
திறல் ஆர் திரு நீரிய தீம் கொடியை – தேம்பா:5 104/1
உறல் ஆவது எனோ திரு என் உளம் ஆய் – தேம்பா:5 109/2
வாழி அற உரு வாழி மறை உரு வாழி திரு உரு மானுவீர் – தேம்பா:5 120/1
வகுத்தனர் அங்கண் ஆய திரு மணத்தில் மிகுந்த சீர் அமைதி – தேம்பா:5 142/2
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
அலைவு உற்ற உயிர்க்கு எல்லாம் ஆதரவு ஆம் திரு மணத்தால் – தேம்பா:6 1/2
வளம் ஆளும் திரு மடந்தை வருத்தம் கண்டு இரக்கு உறீஇ வான் – தேம்பா:6 6/1
திரு உளத்திற்கு உணராது ஒன்று ஈங்கு உண்டோ செய் மணத்தோடு – தேம்பா:6 18/1
மைம்மாறும் திரு தகும் தாள் வாழ்த்திடல் நன்றே என்றான் – தேம்பா:6 22/4
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
தொய்யல் உற்று இறைவன் தாளை தொழுது வாழ் திரு வல்லோனே – தேம்பா:7 12/1
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
அறை பட திரு உளம் அறிந்து இலாமையால் – தேம்பா:7 80/3
என்றலும் திரு உளம் இன்னது ஆகுமேல் – தேம்பா:7 89/1
செழும் திரு மாது அறை திறந்த போது இவன் – தேம்பா:8 26/1
விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான் – தேம்பா:8 26/3
தொழும் திரு அடி மிசை மழை கண் தூவியே – தேம்பா:8 26/4
மாறு_அரும் திரு வரம் வயங்கு மாட்சியாய் – தேம்பா:8 39/2
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3
மற்றை எலாமும் மனத்தின் உசாவும் மலர் திரு வாகையினான் – தேம்பா:8 72/2
சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2
சீர்த்த பூம் கொடியோன் திரு நாதனை – தேம்பா:8 87/1
தாறு இலா திரு உற தான் தெரிந்தனன் இதோ – தேம்பா:9 10/4
அன்னையின் திரு ஆனனம் வாடல் காண் – தேம்பா:9 49/2
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி – தேம்பா:9 72/3
திரு வளர் தயையின் சார்பு சீர் எலாம் பயக்கும் அன்றோ – தேம்பா:9 79/4
பொருந்து பூம் திரு உடல் போர்த்து நின் வயிற்று – தேம்பா:9 104/2
திரு வினை தன்மை ஆம் தொழில் செய்து ஆற்றலே – தேம்பா:9 110/4
ஊனொடு ஏந்திய திரு உடலம் சாய்ந்திட – தேம்பா:9 112/3
பொதிர் செயும் திருவோன் ஈங்கு புன் திரு நேடான் அன்றோ – தேம்பா:9 122/2
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3
வாம நல் துகில் பெய்தே தன் மனம் என திரு தன் சேயின் – தேம்பா:9 132/3
கேட்பது அரும் தயைக்கு இறைவன் கேட்டு உரைத்த திரு உளமே – தேம்பா:10 10/1
திரு முகம் செறி சுடர் சிறப்பினால் – தேம்பா:10 93/1
இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை – தேம்பா:10 136/1
அன்ன அரும் திரு சேய் தொழ அண்ணுவார் – தேம்பா:11 15/4
மேவுகின்ற திரு உளம் ஆய் சொல்லல் ஆற்றா மிடல் தன்னால் அடலை என புழுதி என்னா – தேம்பா:11 43/2
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
சிலர் ஆர்வ இரும் திரு ஓதுவரே – தேம்பா:11 74/2
திரு முற்று உறை சிந்திய கார் இது என – தேம்பா:11 77/1
செம்பொன்னால் திரு நாமமே செறிந்த பேர் அணியாய் – தேம்பா:11 89/3
மங்கள தெளி திரு புகழ் வழங்குபு வதிந்தார் – தேம்பா:11 90/4
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4
துகள் துடைத்தவன் தூய் திரு நாமம் வேய்ந்ததுவே – தேம்பா:11 92/4
மையும் போவன வகுத்த இ திரு பெயர் வயத்தால் – தேம்பா:11 97/4
இன்ன இன்புறும் இனிய இ திரு பெயர் தன்னை – தேம்பா:11 99/1
துன்னு மாண் உடை தூய் திரு நாமம் இட்டனரே – தேம்பா:11 102/4
வையத்தார் திரு விரும்பி மறு உற்றார் என்று எளிமை வடிவம் பூண்டு – தேம்பா:11 103/1
ஒண் எழுந்த திரு மகற்கே உரி கொடி ஆம் என மறையோர் உரைத்த வண்ணம் – தேம்பா:11 104/2
அழிவு இன்றி கன்னி தாய் அரிதில் அவண் திரு மகவு ஈன்று அளித்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/1
சிறை நீத்து யூதர் அமுது ஒழுகும் திரு நாடு அமைத்தி அருள் செய்தான் – தேம்பா:12 2/4
திரு இலார் மனம் என தேம்ப மாம் குயில் – தேம்பா:12 30/3
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/2
திரு கிளர் இன்ன தோன்றல் சிலர்க்கு உயிர் சிலர்க்கு கேடாய் – தேம்பா:12 93/1
தேன் நில முகையின் நின்ற திரு நர_தேவன் கேட்டு – தேம்பா:12 95/2
தேன் தும்மு மாலை சேர்த்தி திரு அடி பணிந்து நம்மால் – தேம்பா:12 97/1
பிதிர் இலா திரு உளம் பேணி தேரினார் – தேம்பா:13 10/4
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை – தேம்பா:13 18/3
கூறு உற நான் கூறும் கால் கூற்றும் குன்ற குவிந்த திரு
வேறு உற வேறாய் பரப்பி மண் மேல் நீர் மேல் விண் திசை மேல் – தேம்பா:14 95/1,2
சீர் தாவு இ நாட்டு-இடை பரந்து செல்வாய் எல்லாம் திரு செலுத்தும் – தேம்பா:15 9/3
திரு தகு புய கிரி வளர வீக்குபு செரு களம் உழக்கு இவன் உலவல் நோக்கிய – தேம்பா:15 73/1
தேன் முகம் செறித்த பைம் பூம் திரு முகை முகத்தில் தோன்றி – தேம்பா:15 179/3
திரு மணி சாயல் தாய் தன் சிறுவனை பாடினாளே – தேம்பா:15 182/4
அருள் தரு தயை உருவே அளவு அறு திரு உருவே – தேம்பா:15 183/2
திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே – தேம்பா:15 185/2
இழிந்த மாரியின் இரும் திரு யூதர்கள் பின் நாள் – தேம்பா:16 11/2
தேற்றார் என வருந்தி துன்பத்து இன்று உன் திரு உடலத்து – தேம்பா:16 56/3
அணி ஆர் திரு மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 57/4
நனை அம் திரு அடி நான் பிரியா வாழ்க நறும் பைம் பூ – தேம்பா:16 58/3
சிறந்த திரு புகழ் ஆர் கீதம் கேட்ட செழும் தவத்தோன் – தேம்பா:16 60/1
பூம் சினை முக திரு புதல்வன் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 10/4
தனி திரு தகவோன் தந்த தனி திறல் அவன் மாற்றார் மேல் – தேம்பா:17 17/1
பனி திரு தடத்து தந்த பழ மறை பகைத்தார் என்ன – தேம்பா:17 17/3
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
பொன்னின் நீர் மிளிர் திரு புதல்வன் தாள் இணை – தேம்பா:18 6/1
தன் அல்லால் சாட்சி வையீர் திரு நாள் ஆட தவிர்கில்லீர் – தேம்பா:18 21/3
நல்கா திரு நல்கிய மலை வான் நண்ணி முகில் தோய் முடி சேர்ந்தான் – தேம்பா:19 34/4
வைத்த திரு வீங்கும் எசித்து நாட்டின் வாயில் இதே – தேம்பா:20 14/1
திரு புகழே புகழ் மறையே திருவே நூலே குடி வைகும் – தேம்பா:20 22/1
சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால் – தேம்பா:20 28/2
சேட்டு இளம் சினைகள்-தோறும் திரு மணி சாயல் பைம் பூ – தேம்பா:20 38/3
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
சிரை உமிழ் கனி சொல் ஆணரன் சென்று திரு தகும் பூத்திபாற்கு ஆள் ஆய் – தேம்பா:20 67/3
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
மல் பட நிமலன் செய் அருள் தன்னால் வரும் பகை திரு நலம் பயத்தல் – தேம்பா:20 81/3
அம் கதிர் மணியின் சாயல் அ திரு மகனை நோக்கி – தேம்பா:21 6/1
சீரின்-பால் வணக்கம் கொண்டேன் திரு மணி சிகரம் கொண்டே – தேம்பா:23 11/2
செல்லும் தன்மைத்து ஆயவை கேட்டு திரு வல்லோன் – தேம்பா:23 26/1
கலை வல்லார்களும் கடி நிதி திரு கொடு பெரும் கோல் – தேம்பா:23 84/2
செய் நிற குலத்தோன் அம் முனி என்றும் திரு புகழ் கலை நிறை மாட்சி – தேம்பா:23 108/3
புறத்து அளவு அகல் திரு புதல்வன் ஆண்மையால் – தேம்பா:24 20/1
தேம்பு உளம் கூச தோன்றும் திரு விளக்கு அவித்து மீண்டும் – தேம்பா:25 15/1
மெய் வளர் திரு உளத்தின் வினை இது என்று உணர்வில் தேறி – தேம்பா:26 2/3
தெருளால் தெளிந்த என் உளம் என் திரு நாயகனை புகழ்ந்து இறைஞ்ச – தேம்பா:26 40/1
திண் பால் வளமே செய்தமையால் திரு தன் நாமம் புகழ்படவே – தேம்பா:26 41/2
தாழ்வார் உயர்த்தான் பசித்து அயர்வார் சால நிறைத்தான் திரு மல்கி – தேம்பா:26 42/3
கனியே பார்த்தான் திரு முகத்தை கண்டான் உவந்தான் அருள் குளித்தான் – தேம்பா:26 47/1
மாறா அருளோடு இன்னணமே மறைந்த திரு எம் மகன் காணா – தேம்பா:26 52/1
இனத்துளே திரு தாள் அடைந்து ஏத்தினான் – தேம்பா:26 149/4
தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின் – தேம்பா:26 158/2
ஏற்றி காதலோடு இருந்து திரு செல்வரே வினாவ – தேம்பா:27 28/2
சீர் செல்வத்து அருள் செல்வம் சேர்த்தி ஒவ்வா திரு மிக்கோன் – தேம்பா:27 39/1
திரு மணி கொடியோடு திரும்ப செல உணர்ந்து – தேம்பா:27 57/3
திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து – தேம்பா:27 69/1
திரு கொடு புகழ் நீ எய்த செலுத்தினான் என்னை நாதன் – தேம்பா:27 74/4
தெருள் விளைத்த திரு விளக்கு ஆயினோன் – தேம்பா:27 85/2
திரு மணி கொடி அனாள் தெரிவை ஆக்கினோன் – தேம்பா:27 109/2
பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின் – தேம்பா:27 118/1
திரு ஒளித்த தெருள் கொடு – தேம்பா:27 139/3
திரு வகை பொறித்த வீற்று வீற்று அனைத்தும் செய்து அளித்து அழிப்ப வல் ஒருவன் – தேம்பா:27 163/3
திரு தகும் தேவர் என்று செயிர் தகும் நுமது காமத்து – தேம்பா:28 68/1
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி – தேம்பா:28 115/2
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/3
மீட்டு அன்னார் இறைஞ்சும் கோயில் மிக்கு அரும் திரு உண்டு என்ன – தேம்பா:29 85/1
எழீஇயின திரு விளக்கு என நின்று ஏத்தினார் – தேம்பா:29 125/3
தேன் ஆர் தெளி ஆர் திரு ஆர் மொழியார் – தேம்பா:30 20/1
தெருள் வீங்கிய நூல் துறையே திரு நூல் – தேம்பா:30 29/2
தகை தகு வனப்பு எழ மணிகள் ஈட்டுபு தளிர்த்தன திரு தகு நகரின் வாழ்க்கையும் – தேம்பா:30 86/1
கன்னிய திரு மலை காண்-மின் அ மலை – தேம்பா:30 103/3
நால் நலம் தோய் திரு நகுலன் என்பவே – தேம்பா:30 105/4
செவ்விய திரு உளம் என்று தேறி உள் – தேம்பா:30 112/1
திரை கொன்ற அருள் விளைக்கும் திரு வல்லோய் என்று அழுதான் – தேம்பா:30 115/4
செப்பும்-கால் எமக்கு இரங்கி திரு மைந்தன் மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:30 116/4
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான் – தேம்பா:30 120/2
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால் – தேம்பா:30 134/3
மறம் தகாது ஒழுகும் சீரால் வான் திரு தகுவது என்றே – தேம்பா:30 138/2
தான் விளை திரு எழ தகும் தம் நாடு உறீஇ – தேம்பா:30 147/3
என்னும் திரு நகர் எதிர் கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 156/4
தெருளின் முற்றிய திரு மணி கோயில் தான் செல்ல – தேம்பா:31 6/3
விளி பொருள் இவை என்று எளிமையே பொறையே வெறுமையே மெய் திரு என்ன – தேம்பா:31 91/2
தெளி பொருள் மறையாய் பயிற்ற வந்தவன் தான் திரு வெறுத்து எளியன் உற்று எவர்க்கும் – தேம்பா:31 91/3
விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4
தனை கெட திரு தாள் மிசை நவ மணி கூப்பின் – தேம்பா:32 16/2
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
தெள் நிறத்து ஆசு கொள்ளா நிலை ஆண்மை செய் திரு நெய் பூசல் இட செய்வேன் – தேம்பா:32 43/4
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
தனம் பழுத்து திரு வாய்ப்ப தாழ் கடல் சூழ் வினேசியர் தம் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/2
மடையர் என்பவர் மறை முறை குலம் திரு இழந்த – தேம்பா:32 98/2
ஆடுவார் திரு நாமங்கள் ஆடுவார் – தேம்பா:33 13/1
பொன்றலோடு உலைக்கினும் பொலி திரு உளத்து – தேம்பா:34 12/3
திரு வரும் ஆக்கை நீக்கி தெள் உயிர் போயிற்று அம்மா – தேம்பா:34 19/4
தெருள் பொதிர் முகத்தில் திரு ஆசி உரை செய்தே – தேம்பா:35 28/3
செல் பிழம்பு உறையின் ஆர்ந்த திரு அருள் நாதன் போனான் – தேம்பா:35 40/4
சிறந்து உயிர் அனைத்தும் காத்த திரு மருந்து அன்னோய் என்ன – தேம்பா:35 55/3
தேன் பால் நின்ற ஓர் இன்பம் அது என்றாய் திரு வல்லோய் – தேம்பா:35 58/4
திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4
செல் நாக முழ கொடு பல் பறைகள் ஆர்ப்ப திரு மணி யாழ் – தேம்பா:36 100/1
நக வளர்ந்த அறம் நக மலிந்த தவம் வினை அழ நக மிடைந்த திரு நக மிகுந்த கொடை மிடி அழ – தேம்பா:36 104/1
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2
தேன் மேல் தளம்பும் ஆறு_அறு_நூறு சேர்ந்த மூ_ஐந்து திரு மணி பூ – தேம்பா:36 131/2
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


திருக (2)

தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக
மீன் நேர் இள சிறை மா மயில் நடம் ஆடின மிகவே – தேம்பா:21 24/3,4
திருக வாய் பிளந்த புண்ணுள் திரண்ட தீ ஆக ஆவி – தேம்பா:35 52/2

மேல்


திருகாதன (1)

திருகாதன கல் திரள் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 99/4

மேல்


திருகி (1)

திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1

மேல்


திருகினால் (1)

திருகினால் நொய் அலர் சிதைதல் போல் உளத்து – தேம்பா:7 76/1

மேல்


திருகு (1)

கழும் திருகு கொம்பு இருவர் கையொடு பெயர்ந்தே – தேம்பா:23 53/3

மேல்


திருகும் (1)

திரங்கரன் உடன்று திருகும் சினமோடு ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 49/3

மேல்


திருத்தல் (1)

அ கடன் தவறு இலா திருத்தல் ஆக நீ – தேம்பா:8 41/3

மேல்


திருத்தி (5)

சென்ற நிலை கண்டு இரங்கி துணிவும் பாவும் திருத்தி தந்தால் அல்லால் துறை வல் நல் நூல் – தேம்பா:8 45/2
திருத்தி வீழ்ந்தனன் சென்னி நிலம் பட – தேம்பா:8 95/3
தேன் நலம் பயின்று நறா மழை துளித்து சீர் கெழு தூங்கு இசை திருத்தி
பால் நலம் பயின்று பாடிய வண்டின் பல் இனம் ஊசல் ஆடுதற்கே – தேம்பா:12 64/1,2
திருத்தி எழு மா தவன் உளைந்து உளை உள் தேற்றா – தேம்பா:14 3/3
செய் முறை அனைத்தையும் திருத்தி வேதியர் – தேம்பா:36 118/1

மேல்


திருத்திடல் (1)

இனி திருத்திடல் நன்று என்ன ஈங்கு உண்ட பீலித்தேயர் – தேம்பா:17 17/2

மேல்


திருத்திய (1)

தேன் முகத்து அவிழ்ந்த பூம் பொழில் ஒப்ப திருத்திய நினது அருட்கு அளவோ – தேம்பா:6 39/4

மேல்


திருத்தும் (1)

மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும்
மா முறை நலமும் வானொடு வையம் மருள நல் அற நெறி வழங்கும் – தேம்பா:2 49/1,2

மேல்


திருத்துவார் (1)

தெருள் வரும் அறிவு உளார் திருத்துவார் என்பான் – தேம்பா:35 8/4

மேல்


திருந்த (3)

திருந்த யேசுவே செப்புதீர் என மிக்கயேல் ஆங்கு – தேம்பா:11 93/3
திருந்த ஆய்ந்து அறம் திறம்பு இலா செய்யினும் எவர்க்கும் – தேம்பா:25 35/1
திருந்த நீடு நாள் வாழ்த்தி இசைத்து உறுதியில் சிறந்தாள் – தேம்பா:26 62/4

மேல்


திருந்தலொடு (1)

கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2

மேல்


திருந்தி (3)

செய்முறை யாவையும் திருந்தி திறம்பா நீதி செழும் தகவோர் – தேம்பா:10 72/1
திருந்தி தீட்டிய தே அருள் கண்டு என் நோய் – தேம்பா:17 48/3
தாய் முறை திருந்தி யாக்கை தகு முறைக்கு அடக்கி பின் தன் – தேம்பா:26 95/1

மேல்


திருந்திட (1)

மீ முறை திருந்திட விரும்பி யாவரும் – தேம்பா:2 37/2

மேல்


திருந்திய (5)

திருந்திய தமிழ் சொல் இல்லால் செவி புலன் கைப்ப நல்லோர் – தேம்பா:0 12/2
நூல் திருந்திய முறை நுதலி ஆக்கிய – தேம்பா:6 28/2
குணத்து இணங்கிய குரு மணி திருந்திய நாமம் – தேம்பா:11 95/3
மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
சேக்கையை பரப்பி இங்கண் திருந்திய அறத்தை யாவும் – தேம்பா:26 94/2

மேல்


திருந்தினர்க்கு (1)

கோல் திருந்தினர்க்கு எலாம் கோன் என்பான் பணி – தேம்பா:6 28/1

மேல்


திருந்தினை (1)

திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2

மேல்


திருந்து (8)

ஆம்பல் வாய் திருந்து உணர்வு அறைந்து பாடுவார் – தேம்பா:1 57/4
பால் திருந்து இவர் உளம் பழுது அற்று ஆண்டகை – தேம்பா:6 28/3
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
திருந்து இன் ஆர் முகத்து உரைத்த சொல் திளை மது செவியால் – தேம்பா:6 62/3
திருந்து பூம் சிகழிகை பூண்ட சீர் என – தேம்பா:9 104/1
செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல் – தேம்பா:26 51/1
சில் தொழில் பல நாள் கற்றும் திருந்து இலாரேனும் இன்ன – தேம்பா:28 17/3
தேன் நிமிர் முல்லையாக திருந்து அற தொகுதி நட்டு – தேம்பா:30 73/1

மேல்


திருந்தும் (3)

தேசு சூழ் செம் துகிர் திருந்தும் காலின் மேல் – தேம்பா:2 29/1
தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/2
சென்னி ஆர் இள மது திருந்தும் பூ மலர் – தேம்பா:12 30/1

மேல்


திருப்பல் (1)

என்று உதிர் இரவி வில் எதிர் திருப்பல் ஆ – தேம்பா:8 42/1

மேல்


திருப்பவும் (1)

தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3

மேல்


திரும்ப (1)

திரு மணி கொடியோடு திரும்ப செல உணர்ந்து – தேம்பா:27 57/3

மேல்


திரும்பி (1)

திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு – தேம்பா:25 29/3

மேல்


திருமகவை (1)

வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 98/1,2

மேல்


திருமகன் (8)

மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
தேன் தாம திருமகன் நேர்ந்து இன்னும் எண் நாள் செல அன்னார் – தேம்பா:13 2/2
செ வினை உளத்து வந்த திருமகன் விளிந்தான்-கொல்லோ – தேம்பா:25 85/4
தெள் உண்ட உணர்வில் காட்டி திருமகன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 9/4
தேன் இருந்து அலர் சொல் வானோன் திருமகன் கொல்ல ஓர்ந்தான் – தேம்பா:30 6/2
சிந்தையின் எழுந்தது ஆற்றா திருமகன் தாங்கினானே – தேம்பா:34 16/4
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
தேன் பயில் மதுரத்து இனிதின் நீ வளர்த்த திருமகன் அளித்த மன் உயிர்கட்கு – தேம்பா:36 40/1

மேல்


திருமகனும் (2)

கான் ஆர் கொடி மேல் பூ அனைய கரத்தில் பொலிந்த திருமகனும்
மானா உறுதி மனத்து உரைப்ப மருள் தீர்ந்து அன்னான் தெளிந்து உவப்ப – தேம்பா:27 128/1,2
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2

மேல்


திருமண (1)

மீன் நிலம் முடியாள் திருமண நாளில் வினை அறு நேயமாம் நானே – தேம்பா:36 42/1

மேல்


திருமறை (1)

தேன் பயில் மலர் வாகை திருமறை அறையோனும் – தேம்பா:19 2/2

மேல்


திருவாய் (1)

திருவாய் மணி தேன் மலர் சேர்த்த தேம்பாவணியை தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:36 133/1

மேல்


திருவிழா (2)

கோ-இடை திருவிழா கொள்கைத்து ஆயதே – தேம்பா:27 3/4
தே உலகு உரிய வண்ணம் திருவிழா ஒன்பான் நாளின் – தேம்பா:36 86/1

மேல்


திருவிளையாட்டு (1)

செ ஒரு திருவிளையாட்டு தேவனே – தேம்பா:16 29/4

மேல்


திருவின் (5)

திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/4
மெய் ஆர் தவமே திருவின் திருவே ஆம் என்போன் வெம் தீ – தேம்பா:31 26/1
செல் நாகம் நீர் பொழிய தேன் பொழியும் புன்னாகம் திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 22/1
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
சென்று நான் உவப்பில் வாழ்வேன் தே அருள் திருவின் நல்லோய் – தேம்பா:35 53/4

மேல்


திருவினர் (1)

வறுமையார் பலர் வறுமை தீர் திருவினர் ஆகி – தேம்பா:6 66/2

மேல்


திருவினாள் (1)

தெளி கொள் ஆரண திருவினாள் அகன்றனள் என்னேல் – தேம்பா:26 74/1

மேல்


திருவினோர் (1)

செழு நிலா மணி முக திருவினோர் அமளியில் பொலிய நின்றார் – தேம்பா:19 23/4

மேல்


திருவினோன் (1)

தேன் அக இனிய அன்பு ஆர் திருவினோன் அருளின் சிந்தும் – தேம்பா:2 5/1

மேல்


திருவும் (1)

நிறையும் ஒளியொடு திருவும் நயமொடு நிதியும் நனியொடு நெறி வழா – தேம்பா:5 122/1

மேல்


திருவுளம் (16)

வெல் வழியும் ஆய வலி வேய்ந்த பரன் திருவுளம் ஆய் விகற்பம் என்னோ – தேம்பா:5 38/2
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
செ வழி உளத்து தேவ திருவுளம் போற்றி அய்யம் – தேம்பா:26 9/2
சிவணி வானவன் திருவுளம் இது என தேற்றி – தேம்பா:26 57/2
நனி அவாவிய நாள் இதே இது திருவுளம் ஆய் – தேம்பா:26 65/3
உள் உற திருவுளம் இது என்று ஓர்ந்த பின் – தேம்பா:26 127/1
வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை – தேம்பா:27 44/2
சீர் திறத்து அருளின் மிக்கோர் திருவுளம் இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:27 77/4
அ நாட்டு ஒளிப்ப திருவுளம் என்று அறிந்த சூசை மறை நூலோர் – தேம்பா:27 126/2
தீயவும் நல்ல ஆமே திருவுளம் ஆக வந்தால் – தேம்பா:30 40/1
எஞ்சா திருவுளம் இது என்று உளம் தேறி – தேம்பா:31 14/1
மீய் வரும் திருவுளம் வளன் மேவி உள் வலிப்ப – தேம்பா:32 108/3
செ வினை வளர்வு காட்ட திருவுளம் என நல்லோர் கண்டு – தேம்பா:33 4/2
சேர் முகத்து அலர்ந்து தேவ திருவுளம் துதித்தல் விள்ளான் – தேம்பா:33 7/4
இனைய கேட்டலும் தாயே இது திருவுளம் என இணங்கி – தேம்பா:33 23/1
சீர் இயல்பு இயற்றும் தேவ திருவுளம் நன்றின் நன்றே – தேம்பா:34 14/4

மேல்


திருவுளமும் (1)

பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4

மேல்


திருவுளமே (1)

சொல் பிறப்பின் அடங்காதான் திருவுளமே என அன்னான் சூசை மீண்டே – தேம்பா:27 96/3

மேல்


திருவே (5)

வேறு எல்லா திருவே வைகும் விழு தவத்து இறைவ நாமே – தேம்பா:9 123/2
மணி ஆர் அணியே மறையின் திருவே – தேம்பா:11 66/4
கொய்யா வலியே குறையா திருவே – தேம்பா:11 69/4
திரு புகழே புகழ் மறையே திருவே நூலே குடி வைகும் – தேம்பா:20 22/1
மெய் ஆர் தவமே திருவின் திருவே ஆம் என்போன் வெம் தீ – தேம்பா:31 26/1

மேல்


திருவொடு (1)

மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4

மேல்


திருவோ (1)

ஒன்று ஆன வயத்து உள மூ உலகு அரசற்கு இ திருவோ உலகில் வேண்டும் – தேம்பா:11 118/1

மேல்


திருவோய் (2)

சேய் ஆய் எளிமைக்கு ஒளி ஆக்குதற்கே சென்றாய் திருவோய்
தாய் ஆய் அடியாட்கு எளிமை தகைமை வேண்டாது என்னோ – தேம்பா:9 25/1,2
தருவாய் வந்து ஓய் இல அன்பின் தகவோய் திருவோய் என தொழுதான் – தேம்பா:10 148/4

மேல்


திருவோரை (1)

நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4

மேல்


திருவோன் (2)

பொதிர் செயும் திருவோன் ஈங்கு புன் திரு நேடான் அன்றோ – தேம்பா:9 122/2
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4

மேல்


திரை (61)

இடித்து அறா ஒலி எழ திரை எறிந்து உருண்டு இரிவ – தேம்பா:1 4/4
தெள் நுரைத்து எழும் திரை திரள் வயின்-தொறும் புகுந்து – தேம்பா:1 6/2
திரை கிடந்து உயிர் சீர்த்து உறுப்பு உலாவிய போன்றே – தேம்பா:1 7/4
தோய முழங்கின மேதிகள் தெண் திரை தோய முழங்கு இழையார் – தேம்பா:1 64/4
காசு சூழ் தமனிய கம்பலம் திரை
தூசு சூழ் நித்திலம் துதைந்த குஞ்சுகள் – தேம்பா:2 29/2,3
ஊன் நெடும் திரை ஒழுக ஆங்கு அனைவரும் கூச – தேம்பா:3 31/2
மின்னும் திரை சூழ் விரி மேதினி மேல் – தேம்பா:5 59/1
சென்று ஆர் விழி நீர் திரை மாற்றி அறாத – தேம்பா:5 75/3
ஆசை எழு நயம் ஆய எழு திரை ஆழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 123/4
திரை தகவு உண்ட ஆர்வமொடு திளைத்து அருள் உண்ட ஆசி அறை – தேம்பா:5 128/3
சுலவு உற்ற திரை ஆழி சூழ் புவனம் தாங்குகின்ற – தேம்பா:6 1/1
மொய் படு வெண் திரை ஆழி மூழ்கி எழும் பதங்கனது – தேம்பா:6 9/1
தேன் மலி காவும் கழனியும் நிறைப்ப திரை புரண்டு உலவிய வண்ணம் – தேம்பா:6 43/2
சூழ் திரை உடுத்த பாரில் தோன்றிய நவத்தை காண்டற்கு – தேம்பா:7 20/1
ஆழ் திரை விரைவின் நீக்க ஆதவன் கதித்து தூண்டும் – தேம்பா:7 20/2
தாழ் திரை ஆழ்ந்த பாய்மா தழல் சினத்து உயிர்த்தது என்ன – தேம்பா:7 20/3
கீழ் திரை கவிந்த வானம் கேழ் ஒளி சிவந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 20/4
கலங்கு எழும் திரை எறி கடல் எனா நகர் – தேம்பா:10 85/1
தெருள் சுரந்த திரை புவி ஆர்ந்து உண – தேம்பா:10 121/1
விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/2
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
துப்பு ஆறு என உதிர திரை தொடர் ஆழியின் விரவ – தேம்பா:14 59/2
திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட – தேம்பா:14 64/2
திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
ஆறொடும் ஆறு மொய்த்து அதிர்ந்து எழும் திரை
பாறொடு பாறு என பொருது பார் எலாம் – தேம்பா:14 102/2,3
வரை கொலும் உயர் திரை மங்குல் பாய்ந்து எழ – தேம்பா:14 103/2
திரை மேல் திரை நின்று அதிசயித்த சீர் போல் அடுக்கி நின்று இனிதாய் – தேம்பா:15 11/3
திரை மேல் திரை நின்று அதிசயித்த சீர் போல் அடுக்கி நின்று இனிதாய் – தேம்பா:15 11/3
செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை
ஒவ்வா மறையை தொழும் தன்மைத்து உவந்து ஒல்லென வீழ்ந்து உலகு அறிய – தேம்பா:15 12/2,3
கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2
ஆறொடு மாறு உதிர திரை ஆர்ந்தன-ஆல் – தேம்பா:15 61/4
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
திரை நிரை மணி கொழித்து ஒளி செய் சேண் செலும் – தேம்பா:18 7/1
தேர் எழும் அரசு என சிலைத்த தெண் திரை
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை – தேம்பா:20 4/1,2
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3
திரை வளர் மணியும் பொன்னும் சிந்து கையாறு இது என்றான் – தேம்பா:21 3/4
செம் கதிர் திரை மூழ்கு அன்ன செய்த மஞ்சிகத்துள் பெய்தே – தேம்பா:21 6/3
சுருளின் வீங்கு திரை சூழ் கரை மோதி – தேம்பா:21 22/3
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
திரை செய் நூல் இவண் தெளிய ஆய்ந்து அனைத்தையும் கடந்து – தேம்பா:26 72/3
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
சீர் எழு ஞானத்திற்கும் திரை திரண்டு அலைவது உண்டோ – தேம்பா:26 99/4
திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி – தேம்பா:26 129/2
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/2
திரை வளர் தீம் புனல் சென்று தேன் மலர் – தேம்பா:27 47/1
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/2
திரை போல் இடர் வந்து திரண்டன-கால் – தேம்பா:30 33/1
திரை உடை தொடர்பின் வந்தார் திறன் உணர்கிலராய் நின்றே – தேம்பா:30 39/3
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை
இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/3,4
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4
திரை கொன்ற அருள் விளைக்கும் திரு வல்லோய் என்று அழுதான் – தேம்பா:30 115/4
துன்னும் திரை அலை தொனியே ஒழி தர – தேம்பா:30 156/1
விரிந்தன கடல் திரை மயங்கி வீழ்ந்து என – தேம்பா:31 15/1
தெருள் பாய்ந்த மணி கொழித்த தெண் திரை பாய் செழும் கழனி திருவின் பூப்ப – தேம்பா:32 73/3
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1
திரை கொன்ற நயம் கொள் இ உலகிலும் நீ செப்பும் உரை மறுக்கு இலாது என்றும் – தேம்பா:36 41/2

மேல்


திரைகள் (4)

போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர் – தேம்பா:15 11/2
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
மேல் கடல் திரைகள் பொங்க மேல் வளி அடித்ததே போல் – தேம்பா:28 128/3

மேல்


திரைகொள் (1)

தெண் ஆழியினும் திரைகொள் நசை அற்று – தேம்பா:5 73/3

மேல்


திரையில் (2)

அலம்பும் திரையில் அடி தோயாது அப்பால் கடந்த மா முனியே – தேம்பா:19 31/4
சினையவும் பொறாது ஒளி திரையில் தாழ்ந்து இருள் – தேம்பா:31 23/2

மேல்


திரையின் (2)

நீர் எழும் திரையின் பொங்கி ஞெகிழி வேல் ஏந்தி நின்றான் – தேம்பா:15 82/4
தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1

மேல்


திரையினுள் (1)

தீவிற்று ஆய் அலைந்த முந்நீர் திரையினுள் அலைவு இலாதான் – தேம்பா:30 2/1

மேல்


திரையும் (1)

தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா – தேம்பா:2 64/1

மேல்


திரையுள் (2)

போய் இசை பொருள் சேர் நசை எனும் திரையுள் புக்கிலர் மூழ்கிலர் கடந்து – தேம்பா:12 67/3
புயல் ஒத்தன திரையுள் களி விளையாடின புரை கண்டு – தேம்பா:21 25/2

மேல்


திரையே (1)

ஈர நீர விழ திரையே வனத்து – தேம்பா:32 9/2

மேல்


திரையை (2)

புலம்பும் திரையை கம்பளத்தால் புடைப்ப அரிதின் பிரித்து நளிர்ந்து – தேம்பா:19 31/3
சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/3

மேல்


திரையோ (1)

போர் கீறிய வெய் புணரி திரையோ
நீர் கீறிய நீள் கலமோ சிறகால் – தேம்பா:15 36/1,2

மேல்


திலகம் (2)

எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1
பார் வளர் திலகம் ஒத்தான் பழிப்பு அற விளங்கினானே – தேம்பா:4 46/4

மேல்


திலத்து (1)

தேறா பகை முற்றி திலத்து அவனை வர கண்டே – தேம்பா:20 61/1

மேல்


திலத்தும் (1)

தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1

மேல்


திலதம் (7)

மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/4
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
பார் ஏந்தி அணி திலதம் என நல் சீல படலையினான் – தேம்பா:20 28/4
வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
போய் வளர் தவர்க்கு எலாம் திலதம் போன்று உளான் – தேம்பா:26 132/2
மொய் வினை கொண்டு உள் எஞ்சா முற்று இவண் திலதம் ஆனான் – தேம்பா:33 4/4

மேல்


திலதமாய் (1)

புரை உமிழ் துயர் நீத்து அற துணை பிரியா புவி நுதல் திலதமாய் வளர்ந்தான் – தேம்பா:20 67/4

மேல்


திலம் (3)

திலம் குன்றா நிழல் தேன் பூப்ப நீர் – தேம்பா:17 40/1
திலம் பட புகுந்து கல் சிலம்பில் செல்லும்-ஆல் – தேம்பா:19 39/4
திலம் கலந்த மா செல் இடத்து உறைவதும் எண்ணேல் – தேம்பா:26 67/1

மேல்


திலமோ (1)

சூளையில் அடுக்கி துறுவிய கல்லோ சுழன்றன பூட்டையில் திலமோ
மூளையில் புதை முள் பிணங்கலோ நாணி முறுக்கு அதோ கதிரினுள் கழையோ – தேம்பா:28 90/1,2

மேல்


திவ்விய (5)

திவ்விய மதுர நூல் செப்பும் சாலையும் – தேம்பா:2 33/2
தீட்டி காட்டிய திவ்விய நூல் புற – தேம்பா:18 49/1
சீர் நலத்து உரைத்த திவ்விய மதுர சீரிய தேன் உரை கேட்டு ஆங்கு – தேம்பா:34 45/2
செ வாய் துய்த்த திவ்விய இன்பம் திதி விள்ளா – தேம்பா:34 60/4
சூசை தரு திவ்விய துதி தொடை தொடுத்த – தேம்பா:35 37/2

மேல்


திளை (15)

தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/3
செல்லும் செல்லா தீ எரி கற்றை திளை வேந்தன் – தேம்பா:4 53/2
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
திருந்து இன் ஆர் முகத்து உரைத்த சொல் திளை மது செவியால் – தேம்பா:6 62/3
செறித்து உண் அன்று ஆர் யோகி அவற்கே திளை பல் நாள் – தேம்பா:9 66/3
தெருளே மருளா மனம் துயிலா திளை நான் களிப்ப துயில்கின்றான் – தேம்பா:10 136/4
சீர் ஆரும் மணி இனமும் பைம் பூ மு பால் திளை இனமும் – தேம்பா:14 94/1
சிலை நேர் உரமும் திளை சேனைகளே – தேம்பா:15 35/3
தேன் காவியொடு உள மற்று அலர் திளை தேறலை உண வந்து – தேம்பா:21 27/1
தேரில் தவழ் சித்தி என ஏறு திளை சீற்ற – தேம்பா:23 43/2
சிலை வல்லார்களும் சிறப்பு எழு நெடும் புகழ் திளை நூல் – தேம்பா:23 84/1
திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு – தேம்பா:25 29/3
சிந்து கேழ் இன மணி திளை பொன் பாவையார் – தேம்பா:32 67/3
தீது ஒருங்கும் மலிபு அறியா திளை அருள் ஆர் நெஞ்சத்தான் – தேம்பா:34 42/1
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2

மேல்


திளைக்கும் (1)

தேன் நல பல்லியம் திளைக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/2

மேல்


திளைகள் (1)

திளைகள் ஆர் கனி சேர்கில் ஈங்கு எவன் செய்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 32/4

மேல்


திளைகின்ற (1)

சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/4

மேல்


திளைத்த (16)

திளைத்த பண்டிகள் நெருங்கி தேயும்-ஆல் – தேம்பா:1 32/4
சேடு அணி கனி நலம் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 39/4
தேன் நிரைத்து அவிழ் மலர் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 40/4
தேன் உரு கோதை ஒத்தான் திளைத்த இன்பு உருகி மூழ்கி – தேம்பா:4 44/2
தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ – தேம்பா:5 37/2
தீது முற்று அழல் திளைத்த போது இலோத்து எனும் அவனை – தேம்பா:6 70/3
நீது அற திளைத்த என் குறைகள் நீக்குவாய் – தேம்பா:8 28/4
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/3
தெள் உற உளத்து எழீஇ திளைத்த ஞாபகம் – தேம்பா:20 5/3
வேல் நேர் நிறுவி வேசரி நேர் விரிந்து திளைத்த மயிர் செவியான் – தேம்பா:23 7/1
சூட்சியும் திளைத்த நீர் துணை எற்கு ஆக என் – தேம்பா:23 116/2
தெள்ளிய வரத்தின் மாரி திளைத்த வண் தவத்தின் குன்றத்து – தேம்பா:27 13/1
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம் – தேம்பா:29 28/2
தேன் நிகர் தொனி குழல் திளைத்த ஓதை செய் – தேம்பா:32 59/3
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு – தேம்பா:35 25/2
தே அருள் திளைத்த நிரப்பினால் கன்னி சினையை உற்று ஈனினும் ஈன்ற – தேம்பா:36 37/1

மேல்


திளைத்தன (6)

செல்லின் மாரி திளைத்தன வண்மையே – தேம்பா:1 81/2
திளைத்தன மிறை கொடு நசையும் நீத்து அவை செகுத்து ஒடு புதைத்திட உரியது ஆய் பொருவு – தேம்பா:4 24/3
சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
சீர் எழும் பொறித்த மாமை திளைத்தன எவையும் தந்த – தேம்பா:9 73/3
திளைத்தன சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் சிலை கொடு பனித்தன கணைகள் தாக்கலின் – தேம்பா:15 77/1
திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/4

மேல்


திளைத்தனர் (1)

திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2

மேல்


திளைத்தார் (1)

சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/4

மேல்


திளைத்து (9)

செல்லின் மாரி திளைத்து என வள்ளியோர் – தேம்பா:1 81/1
தேக்கு பாரில் திளைத்து உள யாவையும் – தேம்பா:4 59/1
திரை தகவு உண்ட ஆர்வமொடு திளைத்து அருள் உண்ட ஆசி அறை – தேம்பா:5 128/3
திளைத்து எழும் ஐயம் என்னோ செய் கடன் இன்னது என்ன – தேம்பா:9 125/2
தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/4
செறு ஆகத்து அரசு அன்னம் திளைத்து ஆர்க்கும் சப நாட்டு சிறந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/3
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள் – தேம்பா:15 3/3
பெரியவர் கேண்மை போல் பீடையில் திளைத்து
அரியவை கண்டு எழும் அடலின் சோசுவன் – தேம்பா:15 134/1,2
செரு தகும் பகையும் தம்மில் திளைத்து உளம் மெலிவார் என்பீர் – தேம்பா:28 68/4

மேல்


திளைந்து (2)

திளைந்து அளித்தலின் திரு என்று ஆண்டகை – தேம்பா:1 34/3
தேன் நலம் இனிதினில் திளைந்து நாடு எலாம் – தேம்பா:3 7/3

மேல்


திளைப்ப (7)

சீர் படைத்தன நலம் திளைப்ப கற்பு எனும் – தேம்பா:5 51/2
சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
செய் அம் தாமரை திளைப்ப நல் விருந்து இடும் போன்றே – தேம்பா:6 60/4
சென்னி வீழ் துளி ஆதி சூழ்ந்த யாவும் திளைப்ப தந்தனன் நான் ஆய் என்னை நீக்கி – தேம்பா:11 48/3
சிதைத்த அலை பெருக்கமும் திளைப்ப கண்டனர் – தேம்பா:14 105/3
தீங்கு பொறித்த துகில் திளைப்ப கண்ணீர் பொழிய – தேம்பா:20 65/2
தேன் மலி கொடியோன் இன்பம் திளைப்ப உள் சுவைத்த-காலை – தேம்பா:24 11/3

மேல்


திளைய (1)

திளைய வான் அறிவு எய்தி சீர்த்தனன் – தேம்பா:4 3/4

மேல்


திற (15)

கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை – தேம்பா:3 19/1
எல்வை ஆதரவு இயற்று எதிர் இலா திற கடவுள் – தேம்பா:3 28/2
திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
திற வினா இயம்பிட செறிந்து போயினார் – தேம்பா:10 78/4
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
திற ஈடும் இலார்-இடை சேர் பயனால் – தேம்பா:11 64/2
செய் பட்ட வானவரும் திற முனி சொல் கேட்டு உவந்து – தேம்பா:15 6/1
திற துணை வரை தோள் வீங்கி திசை திசை சுளித்து நோக்கி – தேம்பா:17 25/2
திற துறை புலம் புக்கனர் தேர்ந்த நூல் – தேம்பா:17 41/2
மை வகை திற பேய் மாக்கள் வளம் கெட தெரிந்த சாகி – தேம்பா:22 22/1
நினைவு_அரும் திற நிமலன் என்று அறைதிரே அறைந்தும் – தேம்பா:27 170/3
வேல் செய் திற நம்பி வினை கண்டு அற்க என விளித்தான் – தேம்பா:29 50/4
மல் திற நல்லோனை மறைவு அற்று இனிது காண – தேம்பா:35 29/2
அருள் மிக இறத்தல் வேண்டின் அ திற துயரோ வேண்டும் – தேம்பா:35 54/1

மேல்


திறக்கும் (1)

சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2

மேல்


திறத்த (7)

சீர் முகத்து இளவல் பின்னர் திறத்த தன் நாம வேலால் – தேம்பா:3 32/2
மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/3
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
மன் ஒளி திறத்த நாதன் வழி உறா வியந்து நின்றார் – தேம்பா:22 14/4
மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ – தேம்பா:25 70/1
செய் பரந்த மணி கொடிஞ்சி திண் தேர் மீது ஆங்கு அரி போல் திறத்த வல்லார் – தேம்பா:32 76/1
பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/4

மேல்


திறத்தால் (8)

இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
அ திறத்தால் வந்த தவம் செயிர் ஒன்று இன்றி அரிது உலகம் அதிசயிப்ப நோற்றாள் என்னா – தேம்பா:8 56/2
மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3
மெய் திறத்தால் மறை தொடுத்த தொடையல் என்னா விசித்து அணிந்தார் தாள் வணங்கி ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 56/4
மை திறத்தால் நொந்து அழுவது எளிதே வாடும் – தேம்பா:27 64/1
மெய் திறத்தால் இறப்பு எளிதே விளை நோய் தந்த – தேம்பா:27 64/2
கை திறத்தால் தேறி உளம் காய்ந்த துன்பம் – தேம்பா:27 64/3
அ திறத்தால் இன்பம் என்பது அரிதே என்றான் – தேம்பா:27 64/4

மேல்


திறத்தாலும் (1)

எ திறத்தாலும் ஒவ்வா இருமையின் பொலிந்தான் சூசை – தேம்பா:33 11/4

மேல்


திறத்தான் (2)

இட்டு அற்றம் இன்றி மனு_குலத்தை ஈன்றான் இ திறத்தான் – தேம்பா:14 96/4
மல் தொழில் செய் புயத்து எடுத்து அம் மலை மேல் உய்த்தான் மயிர் திறத்தான் – தேம்பா:17 28/4

மேல்


திறத்தில் (16)

திறத்தில் துறும் புகழ் வஞ்சனை என்றும் தெளிந்த மனம் சிதைய – தேம்பா:1 71/2
திற துணை நம்பு வீரர் பிறர் திறத்தில் மெலிந்து மாள்வர் என – தேம்பா:5 138/2
புல்லோடும் புன்மை அறியாது என்னோ இ திறத்தில் பொலிய செய்தாய் – தேம்பா:8 7/3
பொறை பழித்த தோள் திறத்தில் பூண் தவழ செம்_சுடரை – தேம்பா:10 17/2
மை திறத்தில் உள் மயங்கிய சிதைவு எலாம் கடிந்து – தேம்பா:11 96/3
செரு அற்ற திறத்தில் தகர்ந்தது எனா – தேம்பா:15 19/2
இ திறத்தில் இவை எல்லாம் இ நாட்டு இ ஊரிடத்து ஆகி – தேம்பா:17 39/1
உரம் தரும் திறத்தில் தம்மை உதைத்தனன் அறியாது எஞ்சி – தேம்பா:22 13/3
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/2
மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/3
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள் – தேம்பா:24 6/2
திறத்தில் அற தொடை ஏற்றினான் – தேம்பா:24 56/4
மை வினை உணர்ந்த தீய மன்னன் இ திறத்தில் செய்த – தேம்பா:25 85/2
மிடல் உடை திறத்தில் என் ஆம் மேவலர் சூழ்ச்சி என்றார் – தேம்பா:25 88/4
மெய் திறத்தில் இ வீரம் ஆம் என உளம் தேறி – தேம்பா:32 103/2
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/3

மேல்


திறத்திலும் (5)

இ திறத்திலும் உள் மகிழ்ந்து உறும் இன்பம் எல்லையும் இல்லையே – தேம்பா:10 128/4
இ திறத்திலும் இ தகை ஏந்திய நாமம் – தேம்பா:11 96/1
கை திறத்திலும் களிப்புற கூப்பியர் உரைப்ப – தேம்பா:11 96/2
மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/4
எ திறத்திலும் ஒருங்கு இயன்று நாம் எலாம் – தேம்பா:23 119/3

மேல்


திறத்தின் (8)

கூன் ஆரும் செருக்கு ஆறா திறத்தின் நாண குணிக்கு அரிய தாழ்ச்சி அருள் கொண்டாள் என்னா – தேம்பா:8 57/2
தாமம் சால் திறத்தின் ஆண்மை தாங்கிய சஞ்சோன் என்பான் – தேம்பா:17 15/3
நண்ணி பற்று அரும் திறத்தின் நிலை கேள் என்ன நனி கேட்டார் – தேம்பா:17 32/2
மெய் திறத்தின் கடவுள் நலம் விளங்கிற்று என்ன விண்ணவன் தன் – தேம்பா:17 39/2
கை திறத்தின் தாள் தொழுது நிற்ப அன்னார் கனிந்து எழுந்து – தேம்பா:17 39/3
மை திறத்தின் கலந்த மதிள் காசை மூது ஊர் மருவுகின்றார் – தேம்பா:17 39/4
அஞ்சா திறத்தின் மூ உலகும் ஆண்டு உம்மிடத்து மகன் ஆகி – தேம்பா:19 35/3
கொன் ஒளி திறத்தின் நின்ற குணுக்கு இனம் நரகில் வீழ – தேம்பா:22 14/1

மேல்


திறத்தினரை (1)

அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/4

மேல்


திறத்தினால் (2)

இ திறத்தினால் அன்றோ இருள் விரும்பிய – தேம்பா:24 50/1
திறத்தினால் உளத்து இருள் சிதைப்ப ஓதுவான் – தேம்பா:35 9/4

மேல்


திறத்தினும் (1)

எ நூல் திறத்தினும் மேல் அடியின் வீழ்ச்சி இனிது இயற்றி – தேம்பா:3 58/2

மேல்


திறத்து (117)

கைந்நூல் திறத்து அறவோர் இயற்றி ஆசி கனிந்து உரைத்தார் – தேம்பா:3 58/4
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின் – தேம்பா:7 43/1
இருள் அற உணர்வில் தேர்ந்த இரும் திறத்து அரசர் கோவே – தேம்பா:7 70/1
ஊர் ஆழி நிறுத்தினையே ஒத்த திறத்து இன்று உலகம் உய்தற்கு அன்பின் – தேம்பா:8 8/3
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை – தேம்பா:9 95/2
மெய் திறத்து எறிந்த கற்றை விலகி நீத்து இறங்கினாள் என்று – தேம்பா:9 95/3
அ திறத்து இவன் தன் சொல்லும் ஆர்வமும் உயிர்த்து சொல்வான் – தேம்பா:9 95/4
மெய் திறத்து எழுந்து உதித்த வேந்தனை – தேம்பா:10 108/1
கை திறத்து எழுந்து இறைஞ்சும் காதலால் – தேம்பா:10 108/2
மொய் திறத்து எழும் கடலின் மொய்த்த ஆர்ப்பு – தேம்பா:10 108/3
இ திறத்து எழுந்து எல்லை இல்லையே – தேம்பா:10 108/4
நல் செய்கை தளிர்ப்பதற்கே முன்னர் தோன்றி நயன் தருவான் மீண்டு அரிய திறத்து நீதி – தேம்பா:11 35/2
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/2
இ நூல் திறத்து வடிவாக வீக்கி அடி மேல் இறைஞ்சி அணிய – தேம்பா:14 138/3
இ திறத்து அனைத்தும் செய்த இறைவன் நம் இறைவன் ஆகி – தேம்பா:15 52/1
அ திறத்து அடலோன் நம்மை அமர் செய வெகுண்ட-காலை – தேம்பா:15 52/2
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
மெய் திறத்து இறைஞ்சி அன்னான் விரி நிழல் பெறல் நன்று என்றான் – தேம்பா:15 52/4
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
சேமம் சால் திறத்து நாதன் சிறுமையின் பெருமை காட்ட – தேம்பா:17 15/1
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
திறத்து தீட்டிய சீர் பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/2
அல்கா திறத்து நாற்பது நாள் அருந்தா பசியா நெடு நெறி போய் – தேம்பா:19 34/3
தேன் திறத்து இன்னவை செவியில் கேட்டனர் – தேம்பா:19 36/1
வான் திறத்து இன்புறீஇ வைய நாதன் என்று – தேம்பா:19 36/2
ஊன் திறத்து இளவலை ஆசி ஓதினர் – தேம்பா:19 36/3
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
மணி திறத்து எழுந்த தோளான் மயங்கு இவர் துயரம் கண்டு – தேம்பா:20 114/1
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/2
அணி திறத்து இலங்கு மார்பில் அன்பினை ஒளிக்க ஆற்றா – தேம்பா:20 114/3
துணி திறத்து அலர்ந்த பூம் கண் துளித்த நீர் தூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:20 114/4
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி – தேம்பா:22 16/1
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/2
இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/3
கை திறத்து அலர் தாள் நீவி கண்ணின் நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:22 16/4
எழுந்து அன மரம் தன் நெற்றி இறைஞ்சிய திறத்து மூவர் – தேம்பா:22 21/3
கொய் வகை திறத்து இ நாளும் குன்று இலா விளங்கிற்று அம்மா – தேம்பா:22 22/4
இ திறத்து எவணத்தாரும் எனை நகைத்து இகழ்ச்சி கூற – தேம்பா:23 17/1
மை திறத்து உயர் என் கோன்மை வசையினோடு அழிய கண்டே – தேம்பா:23 17/2
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/3
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
மை திறத்து உயிர் ஏய்த்தது வண்மையோ – தேம்பா:23 31/1
மெய் திறத்து இறையோன் விறல் ஏய்த்து என – தேம்பா:23 31/2
கை திறத்து உயிர் காத்திடத்தான் செய்யும் – தேம்பா:23 31/3
ஐ திறத்து உயிர் கேடுற ஆக்கினேன் – தேம்பா:23 31/4
செய் வகை திறத்து நிற்பரோ என்ன செப்பினான் சடக்கலி மீண்டே – தேம்பா:23 104/4
இ திறத்து ஆங்கு உறை இரண்டு யூதர்கள் – தேம்பா:23 119/1
மை திறத்து உளம் கெடின் வழங்கும் வெற்றி என்று – தேம்பா:23 119/2
பொய் திறத்து அவரை முன் பொருதல் வேண்டும்-ஆல் – தேம்பா:23 119/4
அஞ்சல் ஏது அ புறத்து அணுகு இலா திறத்து
எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/1,2
திறத்து அளவு அறிவு உள பேய்கள் செய்த தீ – தேம்பா:24 20/3
மை திறத்து அடல் கொளும் மண்ணை கங்குலில் – தேம்பா:24 50/2
பொய் திறத்து உகுத்த தீ கனவை பூத்து அவர் – தேம்பா:24 50/3
மெய் திறத்து உணர்வு அற விளைக்கும் தீமையே – தேம்பா:24 50/4
நல் திறத்து நரர்க்கும் இனைந்த பின் – தேம்பா:24 56/1
செல் திறத்து ஒலி சீறிய பேய் கெட – தேம்பா:24 56/2
வில் திறத்து வியன் தவம் ஏந்தி அம்பின் – தேம்பா:24 56/3
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/2
தெருள் சொரிந்து இடித்து மின்னும் திறத்து உளத்து ஆளும் நாதன் – தேம்பா:25 14/2
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/4
கணித்த திறத்து ஊட்டினள் அல்லால் கதிர் வானவரும் அறிகுவரோ – தேம்பா:26 46/4
ஓர் திறத்து இன்பம் துன்பம் ஒரு கையால் பகுத்த நாதன் – தேம்பா:27 77/1
பேர் திறத்து இணங்கி வாழ்த்தி பெறும் வினை களைக என்ன – தேம்பா:27 77/2
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
சீர் திறத்து அருளின் மிக்கோர் திருவுளம் இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:27 77/4
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி – தேம்பா:27 100/1
கூறுபடும் திறத்து என்றும் வாழ்ந்து அறவோர் அழ தீயோர் குவவில் காண்கில் – தேம்பா:27 100/3
அ திறத்து ஆயினான் அரசர் யாரையும் – தேம்பா:29 63/1
மொய் திறத்து அடக்குபு முதிர்ந்த வேத நூல் – தேம்பா:29 63/2
மெய் திறத்து யூதர் சீர் விளைந்த நாட்டு உறீஇ – தேம்பா:29 63/3
பொய் திறத்து அரும் செயம் உணர்ந்து போயினான் – தேம்பா:29 63/4
அஞ்சினனோ அ திறத்து இன்று அமர்க என்றான் அற நீரான் – தேம்பா:29 70/4
நெடிது அழுங்கி பெரும் கள்வன் நீதி திறத்து இறந்து என்ன – தேம்பா:29 76/1
பின் வளர் இழிவு எண்ணாத பேதமை திறத்து அது ஒன்றை – தேம்பா:29 78/3
மேல் வரும் திறத்து எம் தேவன் விட்ட விண்ணவன் தான் என்றார் – தேம்பா:29 82/2
தன் திறத்து ஊக்கி தேவன் தான் என உணர்ந்த-பாலால் – தேம்பா:29 83/1
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2
மன் திறத்து உயிரே மாறா மா உரு கொளீஇ தள்ளுண்டு – தேம்பா:29 83/3
கொன் திறத்து எஞ்சி காவில் குனிந்து புல் மேய்ந்து நின்றான் – தேம்பா:29 83/4
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 88/2
மை திறத்து இகன்ற யாரும் வையகத்து உய்யார் காளாய் – தேம்பா:29 88/3
பொய் திறத்து உணர்ந்த தீமை போக்குதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:29 88/4
கால் திறத்து ஆடிய கலை பதாகை போல் – தேம்பா:29 93/1
மால் திறத்து உரைப்பவர் வழுது கேட்கிலாய் – தேம்பா:29 93/2
வேல் திறத்து அங்கண் நான் இருந்த வேலையில் – தேம்பா:29 93/3
நூல் திறத்து அவர் முறை நோக்கி வாழ்த்தினேன் – தேம்பா:29 93/4
சொல் திறத்து ஒரு கணத்து உலகம் தோற்றி முன் – தேம்பா:30 52/1
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால் – தேம்பா:30 52/2
முன் திறத்து அழன்ற கான் மூவர் கண்டுளி – தேம்பா:30 52/3
பொன் திறத்து அரிதினின் பொறித்தது ஆயதே – தேம்பா:30 52/4
உன்னிய திறத்து அழுது உயிர் நொந்தேன் என்றான் – தேம்பா:30 103/4
மேதை பெய் திறத்து எழீஇ விழு கை கூப்பினான் – தேம்பா:30 111/4
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1
மெய் திறத்து இறைவன் பிறந்தனன் என்னில் வெளிறு அதோ என்றனன் பாலன் – தேம்பா:31 92/2
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/3
எ திறத்து உரிய குலத்தன் நீ என்றார் இளவலும் மறைவுற சொன்னான் – தேம்பா:31 92/4
பொய் திறத்து ஆய்ந்த தம் நூல் மறுத்து ஏத்துப புவனம் யாவும் வியந்து அஞ்ச – தேம்பா:32 41/2
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/3
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
மை திறத்து ஒளித்து எதிர் வருவது ஆதியே – தேம்பா:32 71/1
மெய் திறத்து அனைத்தையும் விழுங்கும் காட்சியான் – தேம்பா:32 71/2
அ திறத்து அவர் எவர் என்ன ஆம்பல் வாய் – தேம்பா:32 71/3
இ திறத்து அலர்ந்து இவை இயம்பினான் அரோ – தேம்பா:32 71/4
இ திறத்து அவர் இறத்தல் காண் பலரும் அ மறை செய் – தேம்பா:32 103/1
அ திறத்து இன்பம் ஆக அழுங்கிய துன்பம் தாங்கி – தேம்பா:33 11/1
கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2
கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2
மெய் திறத்து உருகி வாடி மேல் திறத்து ஊக்கம் வாடா – தேம்பா:33 11/3
மெய் திறத்து உருகி வாடி மேல் திறத்து ஊக்கம் வாடா – தேம்பா:33 11/3
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள் – தேம்பா:35 22/1
மை திறத்து உடன்ற வஞ்சம் மற பகை இவன் மேல் தீயோர் – தேம்பா:35 22/2
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல் – தேம்பா:35 22/3

மேல்


திறத்தும் (1)

எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/4

மேல்


திறத்துள் (1)

மெய் நூல் திறத்துள் இவை யாவும் இன்பம் மிக உம்பர் கேட்டு விரிவாய் – தேம்பா:14 138/1

மேல்


திறத்தை (2)

தணியா வலி திறத்தை உலகம் கண்டு தாள் துதிப்ப – தேம்பா:16 57/1
எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே – தேம்பா:19 35/1

மேல்


திறத்தோர் (1)

இ திறத்தோர் தமை வேந்தரும் போற்றுப எல்லை இல்லா கலை வல்லோர் – தேம்பா:32 41/1

மேல்


திறத்தோன் (1)

கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி – தேம்பா:17 37/3

மேல்


திறந்த (11)

சீர் அணி அனைத்தும் சேர்த்த செழு நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 12/2
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
செழும் திரு மாது அறை திறந்த போது இவன் – தேம்பா:8 26/1
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த
வதை நல மணிகள் குயிற்றிய வாயில் அருமறை வடிவினோர் புக்கார் – தேம்பா:12 61/3,4
திறந்த மணி கதவம் புக்கு அம் வீட்டில் சென்றவன் போல் – தேம்பா:16 60/2
புடையொடு வானோர் மல்க போய் இவர் திறந்த அன்பின் – தேம்பா:22 23/2
அருள் திறந்த வாய் அறைந்தவை ஒத்தது ஓர் அன்பின் – தேம்பா:27 25/1
தெருள் திறந்த காது அருந்தலின் தெளிவு உகும் சீல – தேம்பா:27 25/2
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின் – தேம்பா:34 30/3
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4

மேல்


திறந்தது (1)

மடையை கடல் வாரி திறந்தது என – தேம்பா:15 34/1

மேல்


திறந்தாய் (1)

திறந்தாய் இவை யாவரும் அறிய திறன் செய்து அருள் செய்து இரங்காயோ – தேம்பா:10 147/4

மேல்


திறந்தால் (1)

சால் நீர் கடல் மடையை திறந்தால் போல தணந்தாரை – தேம்பா:30 19/3

மேல்


திறந்தானை (1)

அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1

மேல்


திறந்திட்டான் (1)

எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/4

மேல்


திறந்து (14)

கூட நின்று ஓடை தன் குவளை கண் திறந்து
ஓட நின்று அலைந்து அலைந்து ஒருமித்து ஓர் இடம் – தேம்பா:1 48/1,2
அடல் மடு திறந்து அழுந்து அன்பொடு ஆண்டகை – தேம்பா:8 21/2
கடல் மடு திறந்து என வரங்கள் கால இன்பு – தேம்பா:8 21/3
வீசு அறை வளி மழை விளிப்ப வாய் திறந்து
ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு – தேம்பா:10 84/1,2
தூவு உண் தாதுவ தூய் மலர் வாய் திறந்து
ஏவு உண்டு ஓதுதி ஆய் இழையாய் என்றாள் – தேம்பா:11 24/3,4
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த – தேம்பா:12 61/3
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2
தூ நிலா எறிக்கும் மணி கதவு அகற்றி சுருதி வாய் திறந்து இவர் புக்கார் – தேம்பா:12 71/4
நிருதி வாய் திறந்து அம் கையின் நேர் அருள் – தேம்பா:26 29/1
கருதி வாய் திறந்து ஆசி கதைத்தலால் – தேம்பா:26 29/2
பருதி வாய் திறந்து அள் இருள் பட்டு என – தேம்பா:26 29/3
சுருதி வாய் திறந்து ஆசு துடைத்தனள் – தேம்பா:26 29/4
செய்ய வாய் அம்புயம் திறந்து செப்பினான் – தேம்பா:30 104/4
தேன் விளை மலர் விழி திறந்து நோக்கிய – தேம்பா:30 147/1

மேல்


திறப்பது (1)

எள் உற திறப்பது ஏன் எரிசெய் வேலினோய் – தேம்பா:28 48/4

மேல்


திறம் (40)

திறம் கடுத்த கொல் சிங்கமும் உளியமும் பாய்ந்து – தேம்பா:3 23/1
சிருங்கு எலா நிலையின் ஊங்கும் திறம் இது என்று அய்யன் சொன்னான் – தேம்பா:4 34/4
திறம் ஒழித்தனர் செய் முறை ஒழித்தனர் சிறந்த – தேம்பா:5 5/2
திறம் நிறைந்தன தீர்ந்தன தவங்களே விரதம் – தேம்பா:5 12/3
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
திறம் செய் காய்ந்த சினத்து இடம் ஏது என்றாள் – தேம்பா:10 117/4
திறம் மேவிய சீவனியே அமுதே – தேம்பா:11 59/3
விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான் – தேம்பா:12 70/1
பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம் – தேம்பா:12 70/3
விஞ்சிய திறம் செறியும் விஞ்சை மலி வல்லோய் – தேம்பா:14 10/1
திறம் துதைந்து மு_செகத்தை ஆள்பவன் – தேம்பா:14 16/3
திறம் கொடு சினமும் ஆசையும் பெருக சேர் இழிவு அறிகுவர் எவரோ – தேம்பா:14 47/4
தனை முடுக்கிய கடவுள் தன் வய வலி தகு சின திறம் அறிகுவர் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 167/3
திறம் அகற்றினார் சிதைவுற அறிவுறீஇ கொடிய – தேம்பா:16 12/2
புறம் அகற்றினான் பொருவு_இல வலி திறம் விளங்க – தேம்பா:16 12/4
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
சிறந்த நாள் அகலா நூல் திறம் கொண்டு ஆசை அகன்றனரே – தேம்பா:20 25/2
தேன் நின்று அலர் சுனை ஆடின திறம் நோக்கிய களியால் – தேம்பா:21 34/3
மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1
பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து – தேம்பா:23 3/1
பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில் – தேம்பா:23 3/3
திறம் வழங்கு இல சீரும் உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 41/4
திறம் தகும் சிலர் தேடலின் காண்கிலாது அயர்ந்தான் – தேம்பா:25 8/4
தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/3
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
பொருள் திறம் தகா பொறி நெறி விலகி மெய் உணர்வின் – தேம்பா:27 25/3
மருள் திறம் தகா வரும் பலர் காட்சியில் பொலிந்தார் – தேம்பா:27 25/4
திறம் ஒன்றே நயம் பீடை சேர்த்தி ஈவான் – தேம்பா:27 63/3
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன் – தேம்பா:27 128/3
திறம் கொளீஇ தெருள் தாசன் உள் – தேம்பா:27 140/1
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான் – தேம்பா:29 75/3
நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/2
வில் திறம் மனத்தில் தரு விஞ்சை நலம் விஞ்ச – தேம்பா:35 29/1
நல் திறம் இயற்றிய தவத்து அரிய நல்லோர் – தேம்பா:35 29/3
சொல் திறம் அகன்ற நயம் உண்டு தொழுகின்றார் – தேம்பா:35 29/4

மேல்


திறம்பா (4)

தாய் என திறம்பா கன்னி தன் உயிர் கிளர்ப்ப தாறு_இல் – தேம்பா:7 27/2
செய்முறை யாவையும் திருந்தி திறம்பா நீதி செழும் தகவோர் – தேம்பா:10 72/1
திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1
தெருள் நாயகனே என்றாள் திறம்பா அருவி கண்ணாள் – தேம்பா:31 24/4

மேல்


திறம்பாத (1)

செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1

மேல்


திறம்பு (2)

தெள்ளிய அறிவினோர் திறம்பு இலா தவம் – தேம்பா:23 118/2
திருந்த ஆய்ந்து அறம் திறம்பு இலா செய்யினும் எவர்க்கும் – தேம்பா:25 35/1

மேல்


திறமும் (3)

ஈடு உண்ட திறமும் பெண்மை இன்பம் என்று இருட்டும் ஆசை – தேம்பா:17 14/3
கேடு உண்ட திறமும் காட்ட கிளைத்தது ஈங்கு உரைப்பல் கேள்மோ – தேம்பா:17 14/4
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2

மேல்


திறமே (1)

திறமே புகுதுக தெளி நூல் புகுதுக – தேம்பா:30 154/2

மேல்


திறமொடு (1)

திறமொடு ஆண்மையை செப்ப சீரதோ – தேம்பா:1 17/4

மேல்


திறல் (15)

திறல் ஆர் திரு நீரிய தீம் கொடியை – தேம்பா:5 104/1
அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4
பற்று அறுத்து உள் திறல் பற்று அருள் பொற்பினான் – தேம்பா:9 13/1
சிலர் நீதி செழும் திறல் பாடுவரே – தேம்பா:11 74/1
கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
எல்லினை நோக்கி எழுந்த மன திறல் ஏந்திய சோசுவனே – தேம்பா:15 105/3
சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/4
சீர் முகம் தகும் திறல் சிறப்பிற்று ஆம் என்றான் – தேம்பா:16 28/4
நாம திறல் காட்ட வைத்தார் என்றான் நவி வானோன் – தேம்பா:16 54/4
கால் ஐ கடவுள் திறல் கண்ட சூசை தகவுற்றான் – தேம்பா:16 55/4
தனி திரு தகவோன் தந்த தனி திறல் அவன் மாற்றார் மேல் – தேம்பா:17 17/1
எஞ்சி திண் திறல் எள்ளுறல் காண்பார் – தேம்பா:25 24/3
நெஞ்சில் திண் திறல் நேர் மதி வல்லோய் – தேம்பா:25 24/4
கரிந்த நெஞ்சு கடுத்த கடும் திறல்
சொரிந்த செம் புனல் துன்றிய வாரியில் – தேம்பா:26 78/1,2

மேல்


திறலின் (2)

செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
ஆங்கு எழும் திறலின் ஆண்மை அறைதி என்று அறைந்தான் வானோன் – தேம்பா:14 21/4

மேல்


திறலினால் (2)

திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும் – தேம்பா:7 40/3
வளமை கொள் திறலினால் வயங்கு மாண்பினோன் – தேம்பா:9 108/1

மேல்


திறலினோர் (1)

கண் தழல் திறலினோர் கனி நின்றார் அரோ – தேம்பா:16 26/4

மேல்


திறலோடு (1)

சிறையோடு பறந்த பறம்பு எனவோ திறலோடு படர்ந்த விசும்பு எனவோ – தேம்பா:24 29/1

மேல்


திறலோய் (1)

அலகு இற்ற அரும் திறலோய் பகை நிற்கு என்னோ அரிது என்னால் – தேம்பா:29 25/2

மேல்


திறலோன் (2)

வென்னை விரித்திடு கூளி நடுக்கிய வேத மொழி திறலோன்
பொன்னை விரித்து அதன் மீது புதைத்த மின் மாலை இறுத்திய போல் – தேம்பா:8 73/1,2
மீன் நக உரு உற்று எழுந்த மெய் திறலோன்
தேன் அக மொழியாள் தன்னை சீர்த்து உயிர்த்தாள் – தேம்பா:35 81/2,3

மேல்


திறலோனும் (1)

தேன் சொரிந்த கொடி அம் திறலோனும்
நான் சொரிந்த நவை தீர் மகவு ஏந்தி – தேம்பா:21 14/2,3

மேல்


திறன் (12)

தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
செ ஆறு உளத்து திறன் செய்து அறம் சேர் கதியே சேர்ந்தாள் – தேம்பா:10 55/4
சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/2
திறந்தாய் இவை யாவரும் அறிய திறன் செய்து அருள் செய்து இரங்காயோ – தேம்பா:10 147/4
நேர் மீது ஏந்தும் திறன் கொள் நிமலற்கு அஞ்சா கொடுங்கோன் – தேம்பா:14 67/3
மெய் அகத்து உறும் திறன் மறையின் மெய்மையே – தேம்பா:25 43/4
சீர் வளர் ஞானம் நீதி அன்பு ஊக்கம் திறன் தயை ஆனந்தம் மற்றை – தேம்பா:27 161/1
மெய் பொருள் ஞானத்து அனைத்தையும் உணர்ந்து விளை திறன் நீதியால் நடவி – தேம்பா:27 162/3
திரை உடை தொடர்பின் வந்தார் திறன் உணர்கிலராய் நின்றே – தேம்பா:30 39/3
தனை செயும் திறன் தவிர்ந்து எழும் தகுதி கேள் என்றான் – தேம்பா:32 21/4
தேன் செயும் மாலையின் வாடுபு நீர் செயும் திரையின் ஆடி திறன் இல்லாது – தேம்பா:32 39/1
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1

மேல்


திறை (2)

வேற்று அரசு இனம் திறை விசிக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/2
திறை சுமந்து அடி தொழும் தெவ்வர் போல் மது – தேம்பா:17 3/1

மேல்


தின் (1)

கொடை இல தின் மக்கள் நாமம் என உயர் கொடி முழுது ஒழித்து நீற நிசிதரன் – தேம்பா:15 111/1

மேல்


தின்ற (1)

தேன் சினை மலர் மது தின்ற வண்டு அருகு – தேம்பா:17 10/1

மேல்


தினம் (1)

தினம் செயும் புகர் வினை தெரிகிலார் அறத்து – தேம்பா:28 37/3

மேல்


தினமே (1)

தெளி நாக்கொடு நீர் புனல் புகழ தினமே புகழப்படுவோய் நீ – தேம்பா:10 144/3

மேல்


தினை (1)

தனம் கிடந்து என கிளி தாங்கு இலா தினை
புனம் கிடந்தன பரப்பு அகன்று போய் துளி – தேம்பா:30 48/1,2

மேல்