ஞ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞறாஞறா 2

ஞறாஞறா (2)

ஞறாஞறா என ஒர்-பால் நயந்த தோகைகள் – தேம்பா:1 45/2
ஞறாஞறா என தோகைகள் நைந்து அழும் – தேம்பா:13 34/2