ஞெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞெகிழி 1
ஞெமுங்க 1

ஞெகிழி (1)

நீர் எழும் திரையின் பொங்கி ஞெகிழி வேல் ஏந்தி நின்றான் – தேம்பா:15 82/4

மேல்


ஞெமுங்க (1)

நீர் முகத்து அமிழ்ந்தி மேல் ஞெமுங்க காண்பரே – தேம்பா:14 108/4

மேல்