ச – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கரீயன் 1
சக்கரீயனும் 1
சகட்டை 1
சகடே 1
சகத்து 1
சகத்தே 1
சகம் 3
சகோபு 4
சகோரமே 1
சங்கங்கள் 1
சங்கத்து 1
சங்கம் 1
சங்கின் 1
சங்கு 9
சங்கு-இடை 1
சங்குகள் 2
சங்கை 1
சங்கையம் 1
சச்சுதன் 4
சசி 1
சசீலியம் 1
சசோனியமே 1
சஞ்சோன் 4
சஞ்சோனும் 1
சட்சதன் 1
சட்சதனும் 1
சட்சதனே 1
சட்ட 1
சட்டம் 1
சட 2
சடக்கலி 4
சடங்கள் 1
சடத்த 3
சடத்தான் 1
சடத்தில் 1
சடத்து 5
சடம் 6
சடமே 1
சடுதி 8
சடுதியே 2
சடை 6
சண்ட 1
சண்டத்து 1
சண்பக 5
சண்பகத்தின் 1
சண்பகம் 3
சத்தனாசு 3
சத்தனாசே 1
சத்து 1
சத 1
சதத்து 1
சதம் 2
சது 2
சதுப்பட 1
சந்த 1
சந்ததி 2
சந்ததியின் 1
சந்ததியை 1
சந்தம் 1
சந்தமும் 1
சந்தனம் 3
சந்தனமும் 1
சந்திரம் 1
சந்திரன் 1
சந்து 1
சப 1
சபலை 1
சபித்தது 1
சபை 1
சபையாக 3
சம்பும் 1
சமத்து 1
சமம் 2
சமர் 14
சமர்க்கு 2
சமரில் 3
சமரின் 1
சமருக்கு 1
சமரே 1
சமன் 1
சமித 1
சமிதை 1
சமைத்த 1
சய 3
சயம் 3
சயன 1
சர்ப்பம்-தனை 1
சர 5
சரங்கள் 4
சரண் 1
சரணம் 1
சரத்தின் 1
சரத்து 1
சரத்தை 1
சரத்தொடும் 1
சரம் 19
சரமே 1
சரி 3
சரிதை 1
சரிதையும் 1
சரிந்த 1
சரிந்தன 1
சரிந்து 1
சரிந்துளி 1
சரிந்தோம் 1
சரிய 1
சருக்கொடு 1
சல 2
சலசல 1
சலத்தின் 1
சலத்து 3
சலம் 8
சலராசியின் 1
சலித்தலால் 1
சலுமோன் 1
சவட்டாத 1
சவத்தை 2
சவம் 2
சவரம் 3
சவி 4
சவிய 1
சவியோய் 1
சவூல் 1
சவையினுள் 1
சவையோடு 2
சழக்கில் 1
சழுக்கு 1
சற்பம் 1
சனித்த 4
சனித்து 1

சக்கரீயன் (1)

பல் அற தொகுதி வாய்த்த பணி புனை சக்கரீயன்
இல்லற துணைவி குன்றத்து இணைய கற்பு எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 1/2,3

மேல்


சக்கரீயனும் (1)

தன் எதிர் இலார்க்கு முன் சக்கரீயனும்
துன் எதிர் துணைவியும் தொழுது எதிர்ந்தனர் – தேம்பா:26 24/3,4

மேல்


சகட்டை (1)

கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1

மேல்


சகடே (1)

பாரொடு நேர் பொருதும் சகடே நளிர் பாலொடு பா பொருதும் – தேம்பா:1 68/3

மேல்


சகத்து (1)

தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4

மேல்


சகத்தே (1)

சலத்தின் தன்மையால் நல்லவும் தீய ஆம் சகத்தே – தேம்பா:29 106/4

மேல்


சகம் (3)

சகம் கலங்க வெரு அடைந்து சடுதி இன்று இழிந்தது ஆம் – தேம்பா:7 35/3
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
எ சகம் அனைத்தும் ஏத்தும் இளவல் செய் ஆசி தன்னால் – தேம்பா:30 38/2

மேல்


சகோபு (4)

தலை முகந்து ஒழுகிய குலம் சகோபு அவன் – தேம்பா:3 45/2
தாய் வினை செய்து முன் சகோபு காத்தலால் – தேம்பா:14 77/3
உண்டுளி சகோபு தன் உயர் குலத்தொடும் – தேம்பா:14 78/3
வான் முதலவன் தொழும் வளர் சகோபு அவன் – தேம்பா:14 80/3

மேல்


சகோரமே (1)

பால் நிலா சகோரமே பருகினால் எனா – தேம்பா:9 87/2

மேல்


சங்கங்கள் (1)

கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2

மேல்


சங்கத்து (1)

காமம் சேர் சங்கத்து ஒன்றில் கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு உள்ளோன் – தேம்பா:23 61/2

மேல்


சங்கம் (1)

பீள் எழும் சங்கம் என்றோ பேழை மேல் அலைந்து போகின் – தேம்பா:21 7/2

மேல்


சங்கின் (1)

மதி பழித்து இலங்கு சங்கின் வாய்ந்த சூல் பழித்து ஈங்கு உள்ள – தேம்பா:7 10/1

மேல்


சங்கு (9)

பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
சங்கு இட்ட விம்மிய தரளமோடு இயை – தேம்பா:2 26/1
சங்கு உள் முத்து என புன் மனை தாம் உறைந்து – தேம்பா:9 39/3
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3
சங்கு அடரும் வாய் தரள வெண் குடைகள் தாங்க – தேம்பா:12 84/2
சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4
அள் இலை கமல மேல் அணி சங்கு ஈன்ற முத்து – தேம்பா:17 5/1
முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1
காசு அறுத்த சங்கு ஏந்திய கையினாள் – தேம்பா:31 78/4

மேல்


சங்கு-இடை (1)

நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2

மேல்


சங்குகள் (2)

ஆய முழங்கின ஆர் புகழ் சங்குகள் ஆயம் முழங்கின மேல் – தேம்பா:1 64/2
நிழலில் மேதிகள் நீரில் சங்குகள்
பொழிலில் தோகைகள் பூவில் வண்டுகள் – தேம்பா:4 9/1,2

மேல்


சங்கை (1)

சங்கை அம் பெற்றியால் தவிக்கும் என் உளம் – தேம்பா:9 109/2

மேல்


சங்கையம் (1)

சங்கையம் பல சாதி நல் முறை என புகுத்தி – தேம்பா:23 91/2

மேல்


சச்சுதன் (4)

கரிய வல் யானையர் கனையன் சச்சுதன்
உரி இரு வகுப்பில் விட்டு உருமின் முட்டினான் – தேம்பா:15 134/3,4
கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது – தேம்பா:15 152/1
வரி எதிர்த்து என வலிய சச்சுதன் வரு முகத்து எதிர் நிகலன் வந்து – தேம்பா:15 155/3
அரிய சச்சுதன் இபம் இழிந்து அழல் அசி சுழன்று அவன் இரதம் மேல் – தேம்பா:15 157/2

மேல்


சசி (1)

சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3

மேல்


சசீலியம் (1)

பொய் ஒக்க வளர் கருப்பம் பொழில் மொய்க்கும் சசீலியம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/2

மேல்


சசோனியமே (1)

கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4

மேல்


சஞ்சோன் (4)

தாமம் சால் திறத்தின் ஆண்மை தாங்கிய சஞ்சோன் என்பான் – தேம்பா:17 15/3
முனி திரு திறத்த சஞ்சோன் மொய் செய அளவு_இல் மாய்ந்தார் – தேம்பா:17 17/4
தனி பட்டான் சஞ்சோன் என்ன தாம் வய அரிகள் போல – தேம்பா:17 20/2
வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1

மேல்


சஞ்சோனும் (1)

அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4

மேல்


சட்சதன் (1)

துன்னி நீர் சட்சதன் தொழுது சொற்றினான் – தேம்பா:18 6/4

மேல்


சட்சதனும் (1)

உற்றது என்று உணர்த்தி என்றான் உவந்து சட்சதனும் சொன்னான் – தேம்பா:18 33/4

மேல்


சட்சதனே (1)

தன் முகத்து தாள் பணிய உற்றது என்றான் சட்சதனே – தேம்பா:18 23/4

மேல்


சட்ட (1)

சட்ட நூல் வீரர் கற்பின் தகை நலார் முறையும் மற்ற – தேம்பா:2 15/3

மேல்


சட்டம் (1)

சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3

மேல்


சட (2)

தன் குலத்து இழிவு இது என்று உளம் மருட்டும் சட தொழிற்கு அரிது உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 107/4
நஞ்சொடு வளர் சட நடையில் இன்ன ஆய் – தேம்பா:23 113/2

மேல்


சடக்கலி (4)

சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம் – தேம்பா:23 102/1
செய் வகை திறத்து நிற்பரோ என்ன செப்பினான் சடக்கலி மீண்டே – தேம்பா:23 104/4
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
ஒற்றை ஆழியின் நீ ஆளுவாய் என்ன உரைத்தனன் சடக்கலி மாதோ – தேம்பா:23 112/4

மேல்


சடங்கள் (1)

தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/3

மேல்


சடத்த (3)

தார் ஏந்தி வசை ஏந்தும் சடத்த மண்ணோர் தளிர்த்த பகை – தேம்பா:20 27/3
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/4
எரோதன் என்று அரும் சடத்த கோன் எருசலேம் ஆண்டான் – தேம்பா:25 2/4

மேல்


சடத்தான் (1)

அ வழி காட்டல் வேண்டும் என்று உரைத்தான் அறிவு அளவு அரும் கொடும் சடத்தான் – தேம்பா:23 101/4

மேல்


சடத்தில் (1)

பொய் வகை சடத்தில் ஆண்மை பொலிந்த பேய் திரண்டு செய்யும் – தேம்பா:24 6/3

மேல்


சடத்து (5)

நோக்கத்து ஆக்கிய நுண் சடத்து இவன் – தேம்பா:4 15/2
ஆறா சடத்து அன்னார் அவனை இட ஓர்ந்து பினர் – தேம்பா:20 61/3
பொய் வகை சடத்து நான் புகுந்து எசித்தார் புரையுற அவன் மொழி பழித்து – தேம்பா:23 104/3
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து – தேம்பா:25 62/3
தள்ளுண்ட பழியின் பொங்கும் சடத்து முன் பொருத போரில் – தேம்பா:27 9/2

மேல்


சடம் (6)

சடம் கொடு விண் உறை தளங்கள் தாழ்தலும் – தேம்பா:9 89/1
சடம் புனைந்து பெண் ஆசை சழக்கில் கோலும் என்று உணரான் – தேம்பா:17 30/2
சடம் புரை அனிலம் கையால் தகைத்து என நின்றது அன்றோ – தேம்பா:18 32/4
சடம் புரையின் தோன்றிய வான் தளமோ தேறல் சால்பு அரிதே – தேம்பா:20 18/4
புல்வதற்கு அரும் சடம் புணர்ந்த சூட்சியால் – தேம்பா:23 121/1
சடம் புனை கனவில் யானை தலைக்கு மேல் பறக்க காண்பார் – தேம்பா:29 11/4

மேல்


சடமே (1)

தண்ணம் கொண்டாய் என்றார் சடமே என்றார் தழலும் – தேம்பா:10 48/2

மேல்


சடுதி (8)

வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
சகம் கலங்க வெரு அடைந்து சடுதி இன்று இழிந்தது ஆம் – தேம்பா:7 35/3
தழை குலமிடத்து நுழைய சடுதி போனார் – தேம்பா:14 2/4
தந்து நின் குலம் கொல் கோன் கண் சடுதி தூது ஏகுக என்றான் – தேம்பா:14 24/4
அயம் மிக சடுதி நீந்தி அயர்ந்து சோர்ந்து உள மா யாவும் – தேம்பா:14 115/3
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
அரும் தமர் பிறர் என்று எண்ணாது அடுதியே சடுதி என்றான் – தேம்பா:25 72/4
தன் அல்லால் விடை இங்கண் சாற்றுவர் ஆர் சடுதி போய் – தேம்பா:29 68/3

மேல்


சடுதியே (2)

சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர் – தேம்பா:15 53/2
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம் – தேம்பா:25 13/2

மேல்


சடை (6)

நீடு உற விழு சடை நீட்டல் மற்றவை – தேம்பா:20 123/3
சடை வளர் உரு கொடு தவிர்கு_இல் நீர் குளித்து – தேம்பா:20 124/1
திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1
தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன – தேம்பா:24 36/2

மேல்


சண்ட (1)

சண்ட தூய பளிங்கு உயர் தாணு எனா – தேம்பா:8 86/3

மேல்


சண்டத்து (1)

சண்டத்து உயர் கரை யூதர்கள் தனி உற்றனர் ஒருங்கே – தேம்பா:14 63/4

மேல்


சண்பக (5)

சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல் – தேம்பா:8 6/1
மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3
சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
சண்பக நிழலின் வைகி தரணி ஆள் இளவல் நல் யாழ் – தேம்பா:30 61/3
நனை வரும் சண்பக நறு நிழற்கு இணை – தேம்பா:35 2/1

மேல்


சண்பகத்தின் (1)

பகை தீர்ந்து சண்பகத்தின் தண் நிழல் கீழ் பள்ளி வர – தேம்பா:1 61/1

மேல்


சண்பகம் (3)

கான் வளர் சண்பகம் மலர்ந்த காவுகள் – தேம்பா:1 38/2
கரை கிடந்த மா வழை மகிள் சண்பகம் கமழ் கா – தேம்பா:29 98/2
சண்பகம் மலர்ந்த சோலை சந்தனம் நிழற்றும் சோலை – தேம்பா:30 126/1

மேல்


சத்தனாசு (3)

சத்தனாசு எனும் பேய் இவை சாற்றினான் – தேம்பா:23 42/4
தக்கன வினைகள் கக்க சத்தனாசு உரை கொண்டான்-ஆல் – தேம்பா:23 54/4
தப்பு உற தனி தீ வஞ்ச சத்தனாசு அறைதல் உற்றான் – தேம்பா:23 69/4

மேல்


சத்தனாசே (1)

மற்றை நீ தலைவன் ஆகி வாழி சத்தனாசே வஞ்சத்து – தேம்பா:23 68/2

மேல்


சத்து (1)

சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண் – தேம்பா:8 19/3

மேல்


சத (1)

இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2

மேல்


சதத்து (1)

சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2

மேல்


சதம் (2)

சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1

மேல்


சது (2)

சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/2
சது வளர் அணியின் சூழ்ந்து தனி வளர் புகழ்ச்சி பாடி – தேம்பா:34 21/3

மேல்


சதுப்பட (1)

சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2

மேல்


சந்த (1)

சந்த நல் சுதை நான சாயலின் – தேம்பா:10 107/1

மேல்


சந்ததி (2)

தந்த இ வரம் இன்னான் தன் சந்ததி முறையில் சேய் ஆய் – தேம்பா:3 39/1
நோவு அருள் புதல்வர் இலா குறை தீர்த்து நுண் தகை சந்ததி அளிப்ப – தேம்பா:36 37/3

மேல்


சந்ததியின் (1)

தாவிது அது சந்ததியின் மேவி இவர் வேய்ந்து உறவே – தேம்பா:5 156/3

மேல்


சந்ததியை (1)

அற்றான் நெடிது ஆவிய சந்ததியை
பெற்றான் விரி பூ நிழல் பெற்றமையால் – தேம்பா:36 57/3,4

மேல்


சந்தம் (1)

சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3

மேல்


சந்தமும் (1)

ஊறிய கானமும் உரைத்த சந்தமும்
வீறிய மது மலர் மிடைந்த வாசமும் – தேம்பா:2 27/2,3

மேல்


சந்தனம் (3)

கோலைகள் சந்தனம் குங்குமம் பல – தேம்பா:1 37/3
சால் வளர் முகிலின் வேழம் சந்தனம் மேய்ந்து சீற – தேம்பா:30 124/1
சண்பகம் மலர்ந்த சோலை சந்தனம் நிழற்றும் சோலை – தேம்பா:30 126/1

மேல்


சந்தனமும் (1)

பாண் நெறி இவற்றை பாட படர்ந்த சந்தனமும் வீறி – தேம்பா:20 43/1

மேல்


சந்திரம் (1)

தெண் கள் நாடிய சந்திரம் சேர் வனத்து – தேம்பா:32 4/1

மேல்


சந்திரன் (1)

எண் கண் ஆடிய சந்திரன் இன்றி மீன் – தேம்பா:32 4/2

மேல்


சந்து (1)

சந்து ஒத்தன மதுர துளி சரிய புயல் தரும் நீர் – தேம்பா:21 32/2

மேல்


சப (1)

செறு ஆகத்து அரசு அன்னம் திளைத்து ஆர்க்கும் சப நாட்டு சிறந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/3

மேல்


சபலை (1)

புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1

மேல்


சபித்தது (1)

சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4

மேல்


சபை (1)

ஒன்றா நின்றார் வான் சபை உள்ளா உணர்வு உள்ளி – தேம்பா:9 69/2

மேல்


சபையாக (3)

மேல் சபையாக வானோர் விருப்பு எழீஇ மருங்கில் சூழ – தேம்பா:19 6/1
நூல் சபையாக கற்றோர் நுதலிய புகழின் மிக்கோர் – தேம்பா:19 6/2
கோல் சபையாக மூவர் கொடும் துயர் குடியாய் வைகும் – தேம்பா:19 6/3

மேல்


சம்பும் (1)

எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1

மேல்


சமத்து (1)

சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3

மேல்


சமம் (2)

சாற்ற வருந்தினும் ஒல்லும் அரும் தமிழும் சமம் அல்லதுவே – தேம்பா:1 73/4
சரம் அற்றனர் சாபத்தொடு சமம் அற்றன சமித – தேம்பா:14 49/2

மேல்


சமர் (14)

சால் என கரிகள் செல்ல சமர் புலி வெள்ளம் மொய்த்த – தேம்பா:15 43/3
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/3
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
துடி முழங்கின தொனி எழுந்து இவர் துறுவி வெம் சமர் பொருத கால் – தேம்பா:15 151/2
கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4
இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
முதிர் எழுந்த இறையவன் அறைந்த விதி முறை பணிந்த சமர் முயல்குவார் – தேம்பா:16 31/4
நீங்காதன பறவை குலம் நிகரும் சமர் நெடிதே – தேம்பா:21 27/4
வெல்வதற்கு அரும் சமர் வினை செய்வார்க்கு எலாம் – தேம்பா:23 121/2
மாலொடு வெகுண்ட பேய் சமர் வளர்த்தவே – தேம்பா:24 15/4
உள்ளிய சமர் எலாம் ஒழிந்து உளம் கெட – தேம்பா:24 21/1
விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4

மேல்


சமர்க்கு (2)

வேல் முகந்து இவர் வெம் சமர்க்கு அமைகுவர் என்னா – தேம்பா:16 16/1
சுட்ட அழல் சமர்க்கு உளம் துவள அஞ்சுவார் – தேம்பா:16 26/1

மேல்


சமரில் (3)

பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4
மை வகை சமரில் நிற்பர் வையகத்து எவரோ என்பார் – தேம்பா:24 6/4
வேல் வளர் சமரில் நீ நோக்கல் வேண்டு இலா – தேம்பா:28 46/2

மேல்


சமரின் (1)

வருவது அல்லால் இ சமரின் மருளாது எவர் உண்டோ – தேம்பா:28 28/4

மேல்


சமருக்கு (1)

மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு
இருள் தரும் ஆதரவாக எதிர்ந்த இரா எனும் மேல் படையை – தேம்பா:15 107/1,2

மேல்


சமரே (1)

கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4

மேல்


சமன் (1)

தானே உண்டான் இனி-கொல் சமன் ஆக்குவன் நான் என்றாள் – தேம்பா:10 51/4

மேல்


சமித (1)

சரம் அற்றனர் சாபத்தொடு சமம் அற்றன சமித
கரம் அற்றனர் கருவி கொடு கழல் அற்றனர் கவிழ – தேம்பா:14 49/2,3

மேல்


சமிதை (1)

தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி – தேம்பா:28 152/2

மேல்


சமைத்த (1)

தரு எனும் கொடிஞ்சி ஓங்க சமைத்த தேர் இரட்டி கோப – தேம்பா:24 2/2

மேல்


சய (3)

தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/3
சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண் – தேம்பா:15 142/2
கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/2

மேல்


சயம் (3)

தண் தார் இவன் ஆவான் என்ன வாழ்த்தி சயம் சொன்னார் – தேம்பா:3 54/4
தான் முகம் தந்த காலை சயம் நமக்கு அரிதோ என்றான் – தேம்பா:15 41/4
தாம தீபமொடு காளம் தந்த சயம் அது ஓர் – தேம்பா:16 54/2

மேல்


சயன (1)

தீட்டு அரும் சயன மாடம் சித்திரக்கூடம் யாவும் – தேம்பா:14 30/2

மேல்


சர்ப்பம்-தனை (1)

சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3

மேல்


சர (5)

உறை வழங்கிய ஒப்பு என சர மழை வழங்கி – தேம்பா:3 9/3
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட – தேம்பா:15 77/3
தனி வெகுண்ட நர_பதி பொழிந்த சர மழை ஒழிந்தது இல தணிவு இலா – தேம்பா:15 92/4
கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/3
தாக்கினான் அற வெம் சர பல் தொடை – தேம்பா:24 58/2

மேல்


சரங்கள் (4)

காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4
கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு – தேம்பா:12 9/1
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி – தேம்பா:15 97/1
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1

மேல்


சரண் (1)

திரு எம் சரண் அஞ்சலியும் செயும் நின் – தேம்பா:5 66/3

மேல்


சரணம் (1)

தடாவிய சரணம் ஏத்தி தரணி யாவையும் ஏய்த்து ஏய்க்க – தேம்பா:23 21/2

மேல்


சரத்தின் (1)

சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1

மேல்


சரத்து (1)

சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3

மேல்


சரத்தை (1)

தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1

மேல்


சரத்தொடும் (1)

விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3

மேல்


சரம் (19)

பா முறை நடத்தி தொடை சரம் தொடுத்து பகர்ந்து அவை புகழ்வது பாலோ – தேம்பா:2 49/4
எழ எழுந்து பொர கதிர் எய் சரம்
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான் – தேம்பா:13 38/2,3
சரம் அற்றனர் சாபத்தொடு சமம் அற்றன சமித – தேம்பா:14 49/2
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/4
அழல கதை அழல தனு அழல சரம் அசியோடு – தேம்பா:14 54/2
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
நஞ்சு உறை நெஞ்சு அற நஞ்சு உறை வெம் சரம் மொய்த்து – தேம்பா:15 59/2
வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/4
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
சரம் தரும் பூவும் சாத்தா சாந்தமும் புகையும் காட்டா – தேம்பா:23 15/3
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2
கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2

மேல்


சரமே (1)

பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே
வீயாது உயரும் வளி நேர் வெகுளா வளையும் தருவே – தேம்பா:9 18/3,4

மேல்


சரி (3)

குவி வரி மலை சரி குதிப்ப போயினார் – தேம்பா:17 6/4
சரி அது ஓர் மது போல் உரை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 64/4
தண் தாரின் நறா சரி தேன் துளியும் – தேம்பா:36 67/1

மேல்


சரிதை (1)

இன்னார் என் குலத்து முந்தையர் ஆம் இவர் சரிதை
முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/3,4

மேல்


சரிதையும் (1)

தீட்டிய சரிதையும் செய்த ஞானம் உள் – தேம்பா:20 130/2

மேல்


சரிந்த (1)

சாய்ந்த தீம் கனி சரிந்த தேன் புனல் – தேம்பா:1 33/3

மேல்


சரிந்தன (1)

சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடம் இலா தனித்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 107/4

மேல்


சரிந்து (1)

கேடக விளிம்பில் பட்டு கீழ் சரிந்து எருத்தின் மூழ்கி – தேம்பா:15 87/3

மேல்


சரிந்துளி (1)

சரிந்துளி நீக்குப தனில் குணித்தனன் – தேம்பா:7 90/4

மேல்


சரிந்தோம் (1)

தள்ளுண்டு எரி வாய் நரகு இடத்தில் சரிந்தோம் என்ன அறிந்தது அலால் – தேம்பா:23 2/2

மேல்


சரிய (1)

சந்து ஒத்தன மதுர துளி சரிய புயல் தரும் நீர் – தேம்பா:21 32/2

மேல்


சருக்கொடு (1)

சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம் – தேம்பா:23 102/1

மேல்


சல (2)

தருக்கு வீங்கிய சல உரை இடி என இடிப்பான் – தேம்பா:3 13/4
சல தொழில் அரசன் மூரல் தந்து மீண்டு அவன் சொன்னானே – தேம்பா:23 55/4

மேல்


சலசல (1)

மலிய மது மழை சலசல என இன மணிகள் கணகணவென எனது அணு உரை – தேம்பா:8 65/2

மேல்


சலத்தின் (1)

சலத்தின் தன்மையால் நல்லவும் தீய ஆம் சகத்தே – தேம்பா:29 106/4

மேல்


சலத்து (3)

தாக்கிய தாக்கின் உடன்று உளம் தாக்க சலத்து அடும் மடங்கல் ஏறு அன்னான் – தேம்பா:14 45/2
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும் – தேம்பா:27 99/1
சலத்து எலா நிலையும் ஒன்றோ தருக்கு எலாம் கனியும் ஒன்றோ – தேம்பா:30 135/1

மேல்


சலம் (8)

நறுமை அறு சலம் நணுகு மறம் மருள் நணுகும் இருள் நிசி நயம் அறும் – தேம்பா:5 121/2
சலம் செய்வார் கிலம் செய்யார் வணிகர் ஆக்கம் வரல் வெஃகி – தேம்பா:10 70/2
அம் சலம் குழிந்து உவந்து அமிழ்ந்து அமிழ்ந்த உரம் தனில் – தேம்பா:11 4/2
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
சலம் கலந்த சால் தகுதி கொள் மாக்கள் தம் துணையின் – தேம்பா:26 67/3
முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3
சலம் புரி வலையை வைக்க தளை படின் பிரிதல் ஆற்றா – தேம்பா:28 154/2
ஆற்றும் நீர் இல சலம் ஆற்று இலார் விழி – தேம்பா:29 60/3

மேல்


சலராசியின் (1)

தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4

மேல்


சலித்தலால் (1)

சலித்தலால் எவன் செயும் பிணித்த தன்மையின் – தேம்பா:24 52/3

மேல்


சலுமோன் (1)

சொரி சுமந்திடும் கார் ஒப்ப துளி கையின் சலுமோன் நின்ற – தேம்பா:25 16/1

மேல்


சவட்டாத (1)

சவட்டாத அன்பு உரிமை சால்பின் இரண்டு அன்றில் ஒத்தார் – தேம்பா:10 14/4

மேல்


சவத்தை (2)

உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2
தாக்கி வெம் பகை தந்த சவத்தை இவன் – தேம்பா:36 46/1

மேல்


சவம் (2)

சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2

மேல்


சவரம் (3)

சுளகொடு சவரம் வீசும் தோற்றமே போன்று வேழம் – தேம்பா:12 20/1
கனை வரும் குளிர் கால் சவரம் செய – தேம்பா:18 43/3
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1

மேல்


சவி (4)

தணித்த பூண் ஒள் கலம் சவி கிலுத்தங்கள் – தேம்பா:1 54/3
சவி மதத்து எழுந்த இ தானை வேண்டுமோ – தேம்பா:16 25/4
சவி வரி நவிரமும் களப தந்தியும் – தேம்பா:17 6/3
சவி மதத்து அலர்ந்த சோலை தடத்து உறும் வளனை கண்டு – தேம்பா:27 146/3

மேல்


சவிய (1)

சீரிய சவிய மிக்கன அமான சிறப்பன தூயன யாவும் – தேம்பா:27 164/1

மேல்


சவியோய் (1)

மன்ன சவியோய் வனம் ஏகினையோ – தேம்பா:31 51/4

மேல்


சவூல் (1)

மறை வழங்கிய வளம் கொள் நாட்டு-இடை சவூல் ஆண்ட – தேம்பா:3 9/1

மேல்


சவையினுள் (1)

தப்பு அகல் மறையின் வல்லோர் சவையினுள் பலவை கேட்ப – தேம்பா:31 82/3

மேல்


சவையோடு (2)

நன்று எழும் அறா நசை நயத்த சவையோடு
சென்று எழும் மகிழ்ச்சி அலை மூழ்கி நசை தீர்ந்தான் – தேம்பா:35 35/3,4
தான் நக மற்று சவையோடு ஆங்கு எழுந்தான் – தேம்பா:35 81/4

மேல்


சழக்கில் (1)

சடம் புனைந்து பெண் ஆசை சழக்கில் கோலும் என்று உணரான் – தேம்பா:17 30/2

மேல்


சழுக்கு (1)

தணியும் பாங்கு உயிர்ப்பு வீக்கி சழுக்கு அற வாமன் சொன்னான் – தேம்பா:28 19/4

மேல்


சற்பம் (1)

மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3

மேல்


சனித்த (4)

தாரொடு சனித்த தேன் தன்மையோ வளை – தேம்பா:3 47/1
மை வகை தளிர்த்த பாவ வடுவொடு சனித்த நான் உள் – தேம்பா:26 103/1
கரு துணை புரையொடு சனித்த காலையில் – தேம்பா:26 124/3
சூல் வழி சனித்த பாவ தொடர்பினோடு ஊழ்த்த நெஞ்சே – தேம்பா:28 138/4

மேல்


சனித்து (1)

தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3

மேல்