சோ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோகு 5
சோகும் 1
சோசுவன் 10
சோசுவனும் 1
சோசுவனே 3
சோசுவனொடு 1
சோசுவனோடு 1
சோண 1
சோணன் 4
சோதி 6
சோதி-தன் 1
சோதியாய் 1
சோதியின் 1
சோதியினால் 1
சோதியோய் 1
சோதுமத்தர் 1
சோதுமத்தாரது 1
சோதுமத்தில் 1
சோபன 2
சோபனம் 1
சோமம் 1
சோமன் 1
சோர் 1
சோர்கின்றாரும் 1
சோர்தான் 3
சோர்ந்த 1
சோர்ந்தாளே 1
சோர்ந்தான் 2
சோர்ந்து 8
சோர்வார் 1
சோர்வாள் 2
சோர 4
சோரி 3
சோரியால் 1
சோரும் 2
சோலை 28
சோலை-கண் 1
சோலைகள் 1
சோலையின் 2
சோலையும் 3
சோலையே 9

சோகு (5)

மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய் – தேம்பா:10 39/3
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
சுட்டு-இடை நரகுழி புதைத்த சோகு வான் – தேம்பா:24 54/1
தூவினால் என கெட்டு அதிர் சோகு எலாம் – தேம்பா:24 59/2
சூரின்-பால் நரகு எய்தி சோகு இனத்தோடு உளைந்து எரிவார் – தேம்பா:28 82/4

மேல்


சோகும் (1)

இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/2

மேல்


சோசுவன் (10)

வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4
மண் காவல் வழங்கிய சோசுவன் வாய் – தேம்பா:15 20/2
சொல் முகத்து அடங்கா சீர்த்தி சோசுவன் தூது என்று உற்றேன் – தேம்பா:15 48/2
சுளி முகத்து அனைத்தும் கேட்ட சோசுவன் உருமின் சீற – தேம்பா:15 55/1
சாலையில் ஆரிய சோசுவன் மாலை தகாது தடுத்தன அ – தேம்பா:15 106/3
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
அரியவை கண்டு எழும் அடலின் சோசுவன்
கரிய வல் யானையர் கனையன் சச்சுதன் – தேம்பா:15 134/2,3
வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற – தேம்பா:16 8/3

மேல்


சோசுவனும் (1)

போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3

மேல்


சோசுவனே (3)

ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/4
மாடை எழுந்து உயர் தேர் வரு சோசுவனே – தேம்பா:15 65/4
எல்லினை நோக்கி எழுந்த மன திறல் ஏந்திய சோசுவனே
நில் என நின்றனன் நேமி விளக்கிய விண் தவழ் நேமியினான் – தேம்பா:15 105/3,4

மேல்


சோசுவனொடு (1)

முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3

மேல்


சோசுவனோடு (1)

குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4

மேல்


சோண (1)

சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/4

மேல்


சோணன் (4)

முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
உகம் உக முடித்த நாளின் வளி என உருள் உருள் முடுக்கு சோணன் அலமர – தேம்பா:15 112/1
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3

மேல்


சோதி (6)

சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால் – தேம்பா:5 123/3
கற்றை மலி சோதி கருள் முற்று முகில் புக்கு அனைய – தேம்பா:5 150/2
எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி
சொல்லோடும் உணர்வு இன்றி சூழ்ந்த எலா கலை வல்லோய் தொழும் தொழும்பன் – தேம்பா:8 7/1,2
இருள் முகத்து உவந்து வெற்றி எளிது என உணர் பேய் சோதி
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/2,3
உளர் இயங்கு ஒளி சோதி ஒளி எனா – தேம்பா:32 6/2

மேல்


சோதி-தன் (1)

சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4

மேல்


சோதியாய் (1)

மை பொருள் அடரா சோதியாய் நிலையாய் மன்னனாய் அனைத்துமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 162/4

மேல்


சோதியின் (1)

சோதியின் வடிவாய் ஞானம் தொடர் குணத்து எஞ்சான் கோப – தேம்பா:14 121/1

மேல்


சோதியினால் (1)

சோதியினால் அவிர் முகத்தில் உறவோர் கேட்டு துருவினன்-ஆல் – தேம்பா:10 61/4

மேல்


சோதியோய் (1)

தேசு எனும் பெரும் கதிர் செய்து எறித்த சோதியோய்
மாசு எனும் பெரும் கறை மாறினாய் எனா நினை – தேம்பா:27 136/2,3

மேல்


சோதுமத்தர் (1)

விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2

மேல்


சோதுமத்தாரது (1)

ஊன் ஊறு சோதுமத்தாரது ஐந்தும் ஊர் உற்ற பாவம் ஒழிய – தேம்பா:14 129/3

மேல்


சோதுமத்தில் (1)

சோதுமத்தில் நின்று அமரரே துரத்தினர் போன்றே – தேம்பா:6 70/4

மேல்


சோபன (2)

துதி வளர் வரம்பு இலாது அனந்த சோபன
திதி வளர் உவப்பு எழீஇ அமரர் செய் புகழ் – தேம்பா:9 111/1,2
ஆர்த்தன பொலிந்த சோபன வகுளி ஆர்த்தன அதிசய குமுதம் – தேம்பா:36 29/3

மேல்


சோபனம் (1)

சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார் – தேம்பா:35 78/2

மேல்


சோமம் (1)

சோமம் சால் கொடி வல்லோனும் துயருற சொற்றினானே – தேம்பா:12 92/4

மேல்


சோமன் (1)

பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4

மேல்


சோர் (1)

சோர் அரும் கருத்தினோர் தொடர்ந்த தம் கதி – தேம்பா:30 49/3

மேல்


சோர்கின்றாரும் (1)

ஓதியை பழித்த பாவத்து உணவு இல சோர்கின்றாரும்
சேதியை பழித்த மாடம் சிதைந்து வீழ்ந்து அழுங்குவாரும் – தேம்பா:14 112/3,4

மேல்


சோர்தான் (3)

சோர்தான் என்னும் இ நதியை துன்னி யூதர் எய்தினரே – தேம்பா:15 9/4
சிலம்பும் பசிய பொன் சிலம்போ சிறந்த சோர்தான் நதி சேர்ந்து – தேம்பா:19 31/2
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/2

மேல்


சோர்ந்த (1)

வேட்கையும் சிதைந்த நாணமும் சோர்ந்த மேனியே அறத்தின் சோர்ந்து என்ன – தேம்பா:20 77/1

மேல்


சோர்ந்தாளே (1)

ஈகையோடு இனி எம் தேவர் என்று அழுது உரை சோர்ந்தாளே – தேம்பா:29 41/4

மேல்


சோர்ந்தான் (2)

கலை புறம் கண்ட நூலோன் கலங்கி உள் உளைந்து சோர்ந்தான் – தேம்பா:7 73/4
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/4

மேல்


சோர்ந்து (8)

அன்று ஆங்கு நொய் அடியாள் அயர்வுற்று சோர்ந்து விழ – தேம்பா:10 20/2
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/4
கடி நலம் சோர்ந்து மூழ்கும் களிற்றொடும் அவையும் மூழ்க – தேம்பா:14 114/3
அயம் மிக சடுதி நீந்தி அயர்ந்து சோர்ந்து உள மா யாவும் – தேம்பா:14 115/3
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/4
வேட்கையும் சிதைந்த நாணமும் சோர்ந்த மேனியே அறத்தின் சோர்ந்து என்ன – தேம்பா:20 77/1
முனி மதி குழவி சோர்ந்து முளரி மேல் துயில்கின்றானே – தேம்பா:26 117/4
வீங்கிய துயரில் சோர்ந்து வீழுளி சுரமி கையால் – தேம்பா:29 42/1

மேல்


சோர்வார் (1)

துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார்
கடித்திடுவார் தம் உடலை முனிவார் ஆர்ப்பார் கலுழ்கிற்பார் குருதிகள் தாவிட தாம் தம்மை – தேம்பா:11 52/1,2

மேல்


சோர்வாள் (2)

அணி நிறத்து அமைந்த சால்பினால் பேசா அயர்ந்து நெட்டு உயிர்ப்பொடு சோர்வாள் – தேம்பா:20 71/4
கன்றுவாள் சோர்வாள் வஞ்சம் கக்கியே இனைய சொன்னாள் – தேம்பா:29 36/4

மேல்


சோர (4)

உல்லியர் மயங்க யாரும் உண்ணும் நீர் இன்றி சோர
புல்லிய புனல்கள் யாவும் புண்ணின் நீர் ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:14 29/3,4
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/3,4
உலை வளர் அழல் முன் பைம் பூ உலந்து என மனதில் சோர
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/3,4
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர
நெறி குலாய் கிடந்த சீல நிலை விழைந்து உரைக்கலுற்றான் – தேம்பா:28 6/3,4

மேல்


சோரி (3)

பார் அறு வாரி என படர் சோரி விழ – தேம்பா:15 70/3
மடித்தன மேனி வடிந்தன சோரி மலிந்தன ஆர்கலியுள் – தேம்பா:15 103/3
சோரி எழும் துமிதம் படவோ சுடர சுழல் ஒற்றை உருள் – தேம்பா:15 104/3

மேல்


சோரியால் (1)

நிரைத்த சோரியால் என் மறை விளைவு நீள்வதும் மற்று – தேம்பா:32 104/2

மேல்


சோரும் (2)

சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
சோரும் நஞ்சு என துறும் வளி நஞ்சு என சுடர் பூண் – தேம்பா:5 9/2

மேல்


சோலை (28)

சோலை ஆர் மயில் துள்ள மாம் குயில் – தேம்பா:1 19/2
துளித்த தேறலை துவலை சோலை சூழ் – தேம்பா:1 32/1
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
சோலை வாய் இறால் துளித்த தேறலும் – தேம்பா:4 8/1
சோலை சூழ் வரை தூங்கிய தீம் புனல் – தேம்பா:10 23/1
சோலை ஆர் தரு பூம் பணை தோற்றமே – தேம்பா:10 24/2
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர் – தேம்பா:12 15/2
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
திமிர்தம் பாய்ந்து நிழல் பாய்ந்த செழும் பூம் சோலை புடை மருவ – தேம்பா:15 13/3
துதை ஒளி பல மலர் சோலை வண்ணமே – தேம்பா:17 2/4
சோலை வாய் நிழல் போலவும் தூய் அற – தேம்பா:17 50/2
விரை வளர் மலர் விள் சோலை வெயில் அற நிழற்றி கவ்வும் – தேம்பா:21 3/1
கான் தோய் பைம் பூம் சோலை எசித்தார் கசடுற்று – தேம்பா:23 28/2
நிழன்ற சோலை எசித்தினை நீக்கி வந்து – தேம்பா:23 32/1
தேன் வயிறு ஆர் மலர் பூத்த செழும் சோலை பருவம் இல – தேம்பா:23 73/1
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர்ந்த தண் நிழலோடு ஒத்தார் – தேம்பா:26 4/1
கண் புதைத்து அன இருள் கலந்த சோலை சூழ் – தேம்பா:26 19/1
குரல் வாய் புள் சோலை நலத்து அறமும் சீரும் குடி துஞ்ச – தேம்பா:27 37/3
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர் நிழல் மங்கா யாண்டும் – தேம்பா:27 75/3
சவி மதத்து அலர்ந்த சோலை தடத்து உறும் வளனை கண்டு – தேம்பா:27 146/3
சோலை வாய் பறை துவைத்த புள் களிப்பு எழீஇ சுடர் போய் – தேம்பா:27 175/1
மட்டு-இடை மலர்ந்த சோலை வகுத்து மண் ஒப்ப சொல்வீர் – தேம்பா:28 69/4
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4
கேழ் பட மலர்ந்த சோலை கிழமையின் எழுவிற்று அன்றோ – தேம்பா:30 1/4
சண்பகம் மலர்ந்த சோலை சந்தனம் நிழற்றும் சோலை – தேம்பா:30 126/1
சண்பகம் மலர்ந்த சோலை சந்தனம் நிழற்றும் சோலை
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/1,2
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4
மை பரந்த நிழல் சோலை மது மலர் கொய் தானியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/2

மேல்


சோலை-கண் (1)

மரு மணி சோலை-கண் வைத்து வாழ்க என்றான் – தேம்பா:27 109/4

மேல்


சோலைகள் (1)

சோலைகள் கிடந்தன தொகுக்கும் வண்ணமோ – தேம்பா:1 37/4

மேல்


சோலையின் (2)

சோலையின் வாய் உள தேனொடு தூறிய தூய் கனி வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/2
சோலையின் நிழல் வாய் அன்பு துளிர்த்த பூ முகத்தின் நாதன் – தேம்பா:22 17/1

மேல்


சோலையும் (3)

நிரை கிடந்து எழும் சோலையும் கழனியும் நிறைப்ப – தேம்பா:1 7/2
புள் உடை கனியினால் பொலிந்த சோலையும்
உள் உடை புடை கடந்து உளத்தில் உன்னிய – தேம்பா:10 82/2,3
மட்டு இடை அலந்தையும் மலர் பெய் சோலையும்
நட்டு இடை அணி வயல் நாடும் குன்றமும் – தேம்பா:17 7/1,2

மேல்


சோலையே (9)

தேன் வளர் ஒலி கொடு தேன் பெய் சோலையே – தேம்பா:1 38/4
சேடு அணி கனி நலம் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 39/4
தேன் நிரைத்து அவிழ் மலர் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 40/4
துப்பு உற சித்திர கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 41/4
பயில் துணை களி மண பந்தர் சோலையே – தேம்பா:1 42/4
பொதிர் செயும் துறவு இடம் போலும் சோலையே – தேம்பா:1 43/4
கோன் நிற சிலம்ப நல் கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 44/4
அறாது உறா உணர்வு உகும் அரங்கம் சோலையே – தேம்பா:1 45/4
சால் வளர் நாடக சாலை சோலையே – தேம்பா:1 46/4

மேல்