சை – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சையம் 1
சைவலம் 2
சைவலமோ 1

சையம் (1)

சையம் தோற்றிய தோள் தவழ் தாரினான் – தேம்பா:34 32/2

மேல்


சைவலம் (2)

பூரியார் நட்பு போல புணர்ந்த சைவலம் மேல் ஆடி – தேம்பா:2 9/2
தடம் புனைந்து உறைந்து எஞ்ஞான்றும் சைவலம் சிவை கொள்ளா போல் – தேம்பா:28 3/2

மேல்


சைவலமோ (1)

நீர் மேல் படரும் சைவலமோ நீர் மேல் ஆடு குமிழிகளோ – தேம்பா:6 46/2

மேல்