சு – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக 3
சுகத்தில் 2
சுகத்தின் 1
சுகம் 2
சுகமாய் 1
சுங்க 1
சுங்கன் 1
சுசி 2
சுசியின் 1
சுசைப்பு 1
சுட்ட 6
சுட்டிட்டாள் 1
சுட்டிய 1
சுட்டு 8
சுட்டு-இடை 1
சுட்டுபு 1
சுட 6
சுடச்சுட 5
சுடர் 133
சுடர்கள் 1
சுடர்ந்த 1
சுடர்ந்து 1
சுடர 11
சுடரா 1
சுடராம் 1
சுடரில் 1
சுடரின் 4
சுடரினும் 1
சுடரினை 1
சுடரும் 5
சுடரே 2
சுடரை 12
சுடரொடு 1
சுடரோ 1
சுடரோடு 3
சுடரோன் 7
சுடவும் 1
சுடாது 1
சுடிகை 4
சுடிகையோர் 1
சுடு 10
சுடும் 23
சுடும்-கொல்லோ 1
சுண்ணத்து 1
சுண்ணம் 3
சுண்ணமும் 1
சுதர் 4
சுதன் 6
சுதன்-தன்னை 1
சுதனை 2
சுதீத்தை 1
சுதை 9
சுதையே 1
சுதையை 1
சுந்தரி 2
சுந்தரியாள் 1
சுமக்கும் 1
சுமந்த 13
சுமந்திடும் 1
சுமந்து 10
சுர 1
சுரக்கும் 6
சுரத்து 2
சுரத்து-இடை 2
சுரதத்தின் 1
சுரதம் 1
சுரதமே 1
சுரந்த 2
சுரந்து 4
சுரந்தேன் 1
சுரம் 9
சுரமி 7
சுரரோ 1
சுரி 1
சுரித்து 1
சுருக்கி 1
சுருங்கி 1
சுருட்டி 3
சுருட்டு 2
சுருட்டும் 1
சுருண்டு 2
சுருண்டும் 1
சுருதி 41
சுருதியது 1
சுருதியாக 1
சுருதியின் 1
சுருதியும் 1
சுருதியே 1
சுருதியோ 1
சுரும்பின் 1
சுரும்பு 2
சுருள் 3
சுருளில் 1
சுருளின் 1
சுருளொடு 1
சுரை 3
சுலவு 1
சுவடே 3
சுவர் 7
சுவர்கள் 1
சுவரில் 1
சுவா 2
சுவாது 1
சுவேசிய 1
சுவேத 1
சுவை 28
சுவைக்கு 1
சுவைத்த-காலை 1
சுவைத்து 5
சுவைப்பட 1
சுவைய 1
சுவையில் 3
சுவையின் 4
சுழல் 13
சுழல்கிற்பார் 1
சுழல 4
சுழலும் 1
சுழற்றலும் 1
சுழற்றி 3
சுழற்றிய 1
சுழற்றினன் 1
சுழற்றும் 2
சுழன்றன 1
சுழன்றனர் 1
சுழன்று 6
சுழி 2
சுழிந்து 1
சுழியில் 1
சுழியின் 2
சுழியினில் 1
சுள்ளிகள் 1
சுள்ளியின் 1
சுள்ளை 1
சுளகொடு 1
சுளி 8
சுளித்த 5
சுளித்தலும் 1
சுளித்து 7
சுளிப்பனோ 1
சுளை 4
சுளைகள் 1
சுற்கையொடு 1
சுற்றத்தார் 1
சுற்றத்தோடு 1
சுற்றம் 3
சுற்றமும் 1
சுற்றுபு 1
சுறவு 1
சுறா 1
சுனக 1
சுனை 23
சுனைகள் 2
சுனைகள்-தோறும் 1
சுனைந்த 1
சுனைய 3
சுனையின் 2
சுனையோ 1

சுக (3)

சுழற்றிய நெஞ்சில் ஆவி சுக கடல் அமிழ்ந்திற்று அன்றோ – தேம்பா:9 129/4
வரை இல சுக நிலையே வளர் தவம் அடை வரையே – தேம்பா:15 184/3
சுக முகத்து இன்ன ஆய் தொடர் ஒன்பான் பகல் – தேம்பா:34 5/1

மேல்


சுகத்தில் (2)

துஞ்சினர் சுகத்தில் இனிது மூ இளையோர் சிகிக்கு-இடை குளிர்ந்து உற தந்தாய் – தேம்பா:6 37/3
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/2

மேல்


சுகத்தின் (1)

சுகத்தின் தாய் வினை துற்றிய அன்பினான் – தேம்பா:31 69/4

மேல்


சுகம் (2)

சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
சூர் மரத்து உயர் தான் இளமையில் தொடங்கி சுகம் என துயில் கொள்வான் அம்மா – தேம்பா:34 51/4

மேல்


சுகமாய் (1)

அஞ்சம் சுகமாய் வதி நாடு அதிரும் – தேம்பா:36 63/4

மேல்


சுங்க (1)

நாதனே அளிப்ப சுங்க நாளையில் உதித்து முன்னோர் – தேம்பா:7 24/3

மேல்


சுங்கன் (1)

அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1

மேல்


சுசி (2)

சுசி பட அறுத்தன துணிகள் மேல் திசை துடிப்பன பறப்பன வெருவ நோக்கினார் – தேம்பா:15 75/4
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி – தேம்பா:15 97/1

மேல்


சுசியின் (1)

சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ – தேம்பா:24 39/3

மேல்


சுசைப்பு (1)

சுசைப்பு அவன் முன் தன் ஈர் அடிகள் துடைத்து வணங்கவே கனவில் – தேம்பா:5 140/3

மேல்


சுட்ட (6)

சுட்ட நூல் அறிஞர் கல்வி துணிவொடு வளர்த்த மாடம் – தேம்பா:2 15/2
தன் அடியை சூழ்ந்து உதைப்ப சுட்ட எரி வீழ்ந்து ஆழ்வானே – தேம்பா:12 82/4
சுட்ட நோய் ஆறின் ஆறா துகள் தரும் தருக்கு நீக்க – தேம்பா:14 34/1
சுட்ட அழல் சமர்க்கு உளம் துவள அஞ்சுவார் – தேம்பா:16 26/1
பை குடத்து அனைய தீயார் பான்மை என்றாலும் சுட்ட
அ குடத்து அழிவு தீர்த்தல் அரிது என தவம் நீத்தாரும் – தேம்பா:30 84/2,3
தொகு மணி பறைகள் ஆர்ப்பும் சுட்ட அகில் புகையும் சொல்ல – தேம்பா:36 92/3

மேல்


சுட்டிட்டாள் (1)

நெருப்பு கொணர்ந்தீர் நெருப்பில் வேவீர் என சுட்டிட்டாள் – தேம்பா:10 47/4

மேல்


சுட்டிய (1)

துய் பட இனிய சொல்லால் சுட்டிய உணர்வில் தேற்றேன் – தேம்பா:29 112/1

மேல்


சுட்டு (8)

சுட்டு ஆகுலம் உற்று ஓர் வனம் உற்றான் துகள் தீரா – தேம்பா:4 54/1
கல் முதல் ஈங்கு எலாம் கனன்று சுட்டு எனா – தேம்பா:24 47/3
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/4
சூழ்வர் ஓதையும் சுட்டு எரி ஆழியை – தேம்பா:28 101/2
சுடும் செம் தீயினும் சுட்டு ஒளிர் நிதி இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/2
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/4
சுட்டு அவை செயேன்-கொலோ என்று சொன்ன பின் – தேம்பா:31 98/3
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3

மேல்


சுட்டு-இடை (1)

சுட்டு-இடை நரகுழி புதைத்த சோகு வான் – தேம்பா:24 54/1

மேல்


சுட்டுபு (1)

துய் அம் தோடு அவிழ் பூம் கொடி சுட்டுபு
மையம் தோன்றி இ வாய் உரை போக்கினான் – தேம்பா:34 32/3,4

மேல்


சுட (6)

மாது ஊடு மனம் சுட வானவனே – தேம்பா:5 61/2
துய் அம் தாய் உரி தொடர்பினார் சுட புகன்றவர்க்கும் – தேம்பா:6 60/1
சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/4
துன்று அலர் கோதை கன்னி சுட வெறி முரியும் என்பார் – தேம்பா:24 10/2
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/4
தொல் உரு தகவனம் சுட அழன்றது-ஆல் – தேம்பா:30 60/2

மேல்


சுடச்சுட (5)

சூரின் மேல் அன்பு உளம் சுடச்சுட தகும் – தேம்பா:7 86/3
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2
சொறி படர் அரியும் உரகமும் மலமும் சுடச்சுட அமிர்து என ஊட்டி – தேம்பா:28 95/1
சுடச்சுட புது கலத்தில் சுவைய பால் பொங்கல் போல – தேம்பா:32 95/2
படலை மாலையாய் புணர பகை பிணி சுடச்சுட துகைத்த – தேம்பா:33 28/2

மேல்


சுடர் (133)

தூவலின் பகல் செய் பைம்பொன் சுடர் முடி சூழ்ந்தது என்ன – தேம்பா:2 11/2
சோதி பெய் அறத்தின் பண்பால் சுடர் நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 13/4
கோன் நிகர் நகரம் சூடும் குளும் சுடர் மகுடம் போன்றே – தேம்பா:2 14/4
பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர்
வை வாய் மணி ஆழி இட்டு பைம் பூ மலர் கிடத்தி – தேம்பா:3 60/2,3
வான் மேல் வைத்த சுடர் கிடக்கும் வண்ண வடிவு என்பார் – தேம்பா:3 61/1
நூல் மேல் வைத்த மறை விளக்கும் நுண் மாண் சுடர் என்பார் – தேம்பா:3 61/3
பண் அரும் சுடர் பருதி போய் பாய் இருள் நீக்க – தேம்பா:5 4/1
எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள் – தேம்பா:5 4/2
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும் – தேம்பா:5 4/3
மண் அரும் சுடர் மானும் என்று இறைஞ்ச உள்ளினர்-ஆல் – தேம்பா:5 4/4
சோரும் நஞ்சு என துறும் வளி நஞ்சு என சுடர் பூண் – தேம்பா:5 9/2
தூய் ஆகம் அறிவு ஆண்மை சுடர் காட்சி வலி அருள் மாண் துணிவு சூழ்ச்சி – தேம்பா:5 27/3
வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய் – தேம்பா:5 37/1
துன்னி கலுழ்வாள் சுடர் சுந்தரியாள் – தேம்பா:5 58/4
சுடர் அற்ற இருளும் துகளும் வெறியும் – தேம்பா:5 88/2
சூழு சூல் இது ஆய போது சுடர் எரிந்த வானும் மேல் – தேம்பா:7 29/3
சொல் ஆரும் பங்கய கண் பொன் வரை தோள் சுடர் அகலம் தோற்று மேனி – தேம்பா:8 1/3
எண்_இலா சுடர் என இமைத்த வானவர் – தேம்பா:8 43/1
உருள் பரந்த சுடர் உடுத்த மேனி தானும் உயிர் சென்ற வழி சென்றால் என்னா சூழ – தேம்பா:8 44/3
இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
இரவின் இருளினும் வடு தரும் இருள் அற இரவி ஒளியினும் ஒளிர் சுடர் இவள் என – தேம்பா:8 66/2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
விஞ்சு பால் மதியோ விரி செம்_சுடர் – தேம்பா:8 85/2
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
தண் அம் தாமரை தாது அவிழ சுடர்
கண் அங்கு ஆம் கதிரால் கனி பார்த்து எனா – தேம்பா:8 88/1,2
வண்டு ஆயிரம் செம்_சுடர் தோன்றிய முன் வந்தே கமல – தேம்பா:9 23/1
தேனின் ஆர் மடி என திங்கள் தெண் சுடர்
பால் நிலா சகோரமே பருகினால் எனா – தேம்பா:9 87/1,2
செல் செயும் சாபம் நீக்க செம்_சுடர் சாபம் சேர் கால் – தேம்பா:10 1/1
அப்பால் நடந்தார் அண்டத்து இரு அம் சுடர் ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:10 56/1
எல் என சுடர் அவிழ் ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:10 80/1
திரு முகம் செறி சுடர் சிறப்பினால் – தேம்பா:10 93/1
தீபம் உற்று மேல் உலவு செம்_சுடர் – தேம்பா:10 97/1
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
சீது அணிந்தன மேகம் ஒண் சுடர் செவ்வி மூடிய போலுமே – தேம்பா:10 130/4
மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
ஒளி நாக்கொடு வான் சுடர் புகழ ஒளி நாக்கொடு பல் மணி புகழ – தேம்பா:10 144/1
தூய பொன்னொடு சூழ் சுடர் பூணும் இ – தேம்பா:11 22/3
தாள் எழும் கமலம் சுடர் தாவிய – தேம்பா:11 34/1
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு – தேம்பா:11 85/2
தேர் அணிக்கு இரும் செம்_சுடர் அழகு உற தீட்டும் – தேம்பா:11 91/3
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
மு மலை வீழ்ந்து என வீழ்ந்து மு சுடர் போல் மு முடிகள் முகிழம் தாளில் – தேம்பா:11 112/1
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
வெற்பே எழும் செம்_சுடர் நாண விண்ணோர் புடையின் மொய்த்து உற்ற – தேம்பா:12 12/3
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம் – தேம்பா:12 70/3
தும்மிய பொறி சுடர் துதைந்து எரியு செம் தீ – தேம்பா:12 87/1
குரு சுடர் மேனியை கொண்ட வானவர் – தேம்பா:13 18/2
பரு சுடர் பாய்ந்து உற பணிந்து தோன்றினார் – தேம்பா:13 18/4
எல் இயல் பட சுடர் இரவில் தோற்றினார் – தேம்பா:13 19/1
நிலை புறம் கொண்ட ஞான நெடும் சுடர் அனையான் போக – தேம்பா:13 23/2
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார் – தேம்பா:15 2/1
வரப்பு என அழல் பொறி தவழ மீ சுடர் வனப்பு என இமைத்தவன் அடியின் மேல் கணை – தேம்பா:15 80/3
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
தேரில் எழும் சுடர் மேனி சிவந்ததின் மாலை சிவந்ததுவே – தேம்பா:15 104/4
சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண் – தேம்பா:15 142/2
ஒழித்து என சுடர் நீர் மூழ்க உலகு இருள் போர்ப்ப கஞ்சம் – தேம்பா:15 187/1
தோரன் யாக்கனன் சுடர் முடி இலேபுவன் எரிக்கோன் – தேம்பா:16 9/2
கதிர் எழுந்த சுடர் ஒளி மறைந்து பிசை கவழுகின்ற பல கலமொடு – தேம்பா:16 31/2
நூறு நூறு கலம் நூறி நூறுமொடு நூறு நூறு சுடர் தோன்ற நூறு – தேம்பா:16 32/2
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
மணியால் தவழ் சுடர் செய் தூண் மனன் ஆர வைத்து உயர்த்தார் – தேம்பா:16 57/2
அலை மூழ்கும் சுடர் போய் ஓர் நாள் புக்கான் என்று அறிந்து அன்னார் – தேம்பா:17 27/2
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
தீய் வயிறு ஆர்ந்த காலும் செம்_சுடர் கதிரும் செம் தீ – தேம்பா:19 9/1
வாகு இளம் சுடர் செய் மேனி வானவர் காட்டி நின்றார் – தேம்பா:19 15/4
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால் – தேம்பா:19 32/1
துன்பு மிக ஐம்பொறியை துமித்த தன்மை சுடர் ஞானத்து – தேம்பா:20 21/1
எரி ஆர் சுடர் தொழுதது என பகைத்தார் மூதுனரே – தேம்பா:20 60/2
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/2
தேர் எழும் சுடர் சேர் அ இடம் – தேம்பா:20 83/1
மீ மலிந்த சுடர் மூன்று அணி மீன் போல் விண் மலிந்த தளம் மூவரை நண்ண – தேம்பா:22 2/1
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2
தொகை இலா தகவின் காட்சி சுடர் எலிசேய் என்பானை – தேம்பா:25 62/1
தீய் முகத்து இணங்கிலாது இல்லை செம்_சுடர் – தேம்பா:26 21/1
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/2
வான் கலந்த வில் வனப்பொடு செம்_சுடர் வயங்க – தேம்பா:26 71/1
துன்னி மின்னிய தூய் உளம் தீ சுடர்
முன்னின் மோயிசன் காண் மரம் ஒத்ததே – தேம்பா:26 151/3,4
விலகி யாவும் விளங்கிய வெம் சுடர்
இலகி ஆர் இருள் இற்றது போல் என்றான் – தேம்பா:26 182/3,4
புரிந்தாய் புரந்தாய் சுடர் தவத்து புலமை புல்லா கலை நல்லோய் – தேம்பா:27 123/4
ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
சோலை வாய் பறை துவைத்த புள் களிப்பு எழீஇ சுடர் போய் – தேம்பா:27 175/1
சுருதி நூல் உயிர் பெற்று அன்ன சுடர் தவத்து உணர்வின் மிக்கோய் – தேம்பா:28 7/1
தொக்கு அளவு அகன்ற சீர் கொள் சுடர் உலகு உரிமை அங்கண் – தேம்பா:28 71/2
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி – தேம்பா:29 35/1
தாங்கிய சுடர் செய் வேலோன் தழுவினான் உறுதி சொன்னான் – தேம்பா:29 42/2
குன்று உச்சி சுடர் பழியா கொளுத்திய புன் விளக்கு அன்றோ – தேம்பா:29 73/1
வான் முகத்து இரு சுடர் மருள தோன்றினார் – தேம்பா:29 126/4
சொல்லோடு அடையா சுடர் செய் சிறுவன் – தேம்பா:30 27/3
பை சுடர் மரகத பலகை பாய்த்தி மேல் – தேம்பா:30 56/1
ஐ சுடர் மணி பரப்பு ஆக பைம் புல் மேல் – தேம்பா:30 56/2
நொய் சுடர் அலர் தடம் நொய்து என்று ஏகினார் – தேம்பா:30 56/3
மு சுடர் நடந்து என நடந்த மூவரே – தேம்பா:30 56/4
மண் விளக்கும் சுடர் அன்னோன் வருத்தம் அற வானவர்-தம் – தேம்பா:30 118/1
குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4
அலை ஈன்ற செம்_சுடர் போல் ஆங்கு எழும் சேய் உயிர் செல்ல – தேம்பா:30 121/1
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/2
மையல் போக வரினும் மனமே விளக்கும் சுடர் ஆம் – தேம்பா:31 35/3
தேசிகத்து அயர்வேன் என செம்_சுடர் – தேம்பா:31 62/3
புரிந்த தாம முக சுடர் பொற்பினால் – தேம்பா:31 75/1
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/2
தீட்டு அழகு அமர்ந்த பூண் தியங்கி செம்_சுடர் – தேம்பா:32 63/2
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 72/1
இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
துப்பு அப்பால் உரு சிவப்ப தொக்கு உம்பர் என விருதாய் சுடர் மீன் கொண்டார் – தேம்பா:32 88/1
விண் விளக்கிய வெம் சுடர் எழுந்து என எழுந்து – தேம்பா:35 69/1
ஒளி பொதிர்ந்த இரு சுடர் ஒத்து இவர் – தேம்பா:36 13/2
சொல் எழுந்த சுடர் கொடு ஏறினார் – தேம்பா:36 15/4
மிக்க சுடர் சூழ் ஆசனத்தில் வீழ்ந்தான் தொழுதான் உளம் தூண்டி – தேம்பா:36 19/3
வான் புறத்து இலகும் செம்_சுடர் காண வந்து என வனைந்த வாள் மகுடம் – தேம்பா:36 28/1
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3
தூய் வினை உளத்தில் துகள் புகா காத்து சுடர் விளக்கு ஆயினாய் என்னா – தேம்பா:36 34/2
பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1
பொங்கு ஆர்கலி மேல் பொலி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:36 70/1
சொன்னார் சொல்லும் பா உரை அஞ்சா சுடர் மொய்ப்ப – தேம்பா:36 75/2
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2

மேல்


சுடர்கள் (1)

பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


சுடர்ந்த (1)

தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட – தேம்பா:15 88/3

மேல்


சுடர்ந்து (1)

சூல் முகத்து எரிந்த மேகம் சுடர்ந்து இருள் அற சூழ் மின்னும் – தேம்பா:9 72/1

மேல்


சுடர (11)

சோரி எழும் துமிதம் படவோ சுடர சுழல் ஒற்றை உருள் – தேம்பா:15 104/3
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி – தேம்பா:18 42/2
சுடர பொன் சுடும் தீ என தொல் மறை – தேம்பா:18 53/1
மின் சுடர பொழி முகில் போல் புற நாட்டு அன்னார் விளக்கு ஆகி – தேம்பா:27 42/1
கொன் சுடர பொன் புதையா விளங்க ஈய்ந்த கொடை மிக்கோர் – தேம்பா:27 42/2
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/3
பின் சுடர பல வினையே பெற்றார் மாட்சி பிரியாதார் – தேம்பா:27 42/4
பொன் ஒளி சுடர செய் தீ புரை அறத்து உயர்ந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/1
உன் ஒளி சுடர துன்பத்து உளைதியே துன்பம் தாங்கி – தேம்பா:27 76/2
மன் ஒளி சுடர நெஞ்சின் மயக்கு இலா பொலிந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/3
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4

மேல்


சுடரா (1)

நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2

மேல்


சுடராம் (1)

இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1

மேல்


சுடரில் (1)

காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 50/2

மேல்


சுடரின் (4)

தூய மா கன்னிக்கு ஏதம் தோன்று இலா சுடரின் ஊங்கு – தேம்பா:7 16/3
பொன் வளர் தூண் மிசை பொருத்தி செம்_சுடரின் – தேம்பா:9 115/2
குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின்
உருவாய் வந்தோய் ஒளியாயோ உயர் வான் நிகரே மண் கனிய – தேம்பா:10 148/1,2
துளங்கம் முற்றிய செம்_சுடரின் உன் கற்பும் துகள் அற காத்தனை என்னா – தேம்பா:36 33/2

மேல்


சுடரினும் (1)

வான் செய்த சுடரினும் தூய் தெருளோனே மருள் அற்ற வலி நல்லோனே – தேம்பா:8 13/1

மேல்


சுடரினை (1)

வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1

மேல்


சுடரும் (5)

சூட்டினார் அறம் சுடரும் பூண் என – தேம்பா:4 2/2
தூ நிலாவு செம்_சுடரும் மீன்களும் – தேம்பா:4 6/1
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
செய் பட்ட வான் உலகும் வான் மீன் திங்கள் செம்_சுடரும் – தேம்பா:14 93/1
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும்
இறங்கும் தன்மையில் வந்து இறைஞ்சுவ போல் இணை தன் தாள் – தேம்பா:20 59/2,3

மேல்


சுடரே (2)

கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே
நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே – தேம்பா:6 35/1,2
முடியா ஒளி முற்றிய செம்_சுடரே – தேம்பா:11 70/2

மேல்


சுடரை (12)

மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4
மாண்ட தோள் வியன் வட்டமே பொறுத்து வெம் சுடரை
தூண்டல் ஆம் என சுளித்த நீள் ஈட்டி கை தாங்கி – தேம்பா:3 12/2,3
தூது என வலியோன் ஆய கபிரியேல் சுடரை சூட்டி – தேம்பா:7 5/1
கார் உலாம் உலகும் ஆங்கு கதிர் உலாம் சுடரை எல்லாம் – தேம்பா:7 13/1
ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4
பொறை பழித்த தோள் திறத்தில் பூண் தவழ செம்_சுடரை – தேம்பா:10 17/2
ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/4
தாறு_இல சுடரை மை வரிந்து என்ன சாற்றுதும் புன் சொலால் அவையே – தேம்பா:27 156/4
வனைய வரும் சுடரை
புனைய ஓர் பூண் உளதோ – தேம்பா:28 142/3,4
பொன் மலை முடி உறை சுடரை போலுவார் – தேம்பா:32 68/4
விண் திக்கில் விளங்கிய வெம் சுடரை
அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல் – தேம்பா:36 71/1,2
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/1,2

மேல்


சுடரொடு (1)

இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1

மேல்


சுடரோ (1)

மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1

மேல்


சுடரோடு (3)

துப்பு ஒளிறு செம்_சுடரோடு ஒப்பு ஒளிறும் ஒள் மதியம் – தேம்பா:5 155/1
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1

மேல்


சுடரோன் (7)

விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:13 18/1
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை – தேம்பா:13 18/3
வளைத்து எழுந்த குடை விரிப்ப வான் உச்சி செம்_சுடரோன் – தேம்பா:15 3/2
துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும் – தேம்பா:24 28/3
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும் – தேம்பா:32 89/3

மேல்


சுடவும் (1)

சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2

மேல்


சுடாது (1)

தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3

மேல்


சுடிகை (4)

பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2
கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி – தேம்பா:8 59/3
என்று அலர் சுடிகை சூடி இரு விசும்பு எங்கும் நிற்பார் – தேம்பா:24 10/3
தூவி மின் பிலிற்றும் சுடிகை சூழ் பயிற்றி துளங்கும் ஏழ் மணிகளோ உன்னை – தேம்பா:36 32/2

மேல்


சுடிகையோர் (1)

தூய் இரவு அரசின் சூழ்ந்த சுடிகையோர் மடிந்து மூ_ஐயாயிரர் – தேம்பா:16 51/3

மேல்


சுடு (10)

சுற்றம் தேடேன் சூழ்ந்து என உள்ளம் சுடு அம் பொன் – தேம்பா:9 68/2
சுடு சூழ் அழல் ஆற்றிடவும் சுழல – தேம்பா:11 68/2
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3
சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4
சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண் – தேம்பா:15 142/2
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
துன்னினார் பழம் பழியார் உவப்பில் ஆர்த்து சுடு நகை சொல் – தேம்பா:17 35/3
சூர் அணி உளத்தின் கூச சுடு நரகு அலகை யாவும் – தேம்பா:24 4/3
போர் விளை சுடு மொழி தூது போக்கினான் – தேம்பா:29 65/4
தூய் வினை செய்த பாலால் சுடு வினை தீயோர் செய்ய – தேம்பா:32 36/3

மேல்


சுடும் (23)

தீயினும் சுடும் மணம் செய்க என்றாய் அது – தேம்பா:5 49/1
நிந்தை பொதுளும் வாழ்வு அடை முன் நினைவை தூண்டும் ஆசை சுடும்
சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும் – தேம்பா:6 49/1,2
பெண்ணே அறியா வளர்த்தேன் பெரிதாய் கணையால் சுடும் என்று – தேம்பா:10 49/3
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி – தேம்பா:15 97/1
துதியால் நிகரா வலியான் சுடும் ஏறு வில்லான் – தேம்பா:16 17/1
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி – தேம்பா:18 42/2
சுடர பொன் சுடும் தீ என தொல் மறை – தேம்பா:18 53/1
சூட்டிய கொடிய கானம் சுடும் எனில் எனும் வாய் தீக்க – தேம்பா:19 7/2
ஒல்கா தவத்தின் வர தொகையோன் ஒரு நாள் சுடும் இ வனத்திடையே – தேம்பா:19 34/1
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
கான் செயும் வனம் சுடும் அமிழ்தும் காளம் ஆம் – தேம்பா:20 122/2
விரை வளர் வனத்திலும் வினை செய்து உள் சுடும்
கரை வளர் கடல்-கணும் கலக்கம் இல்லது-ஆல் – தேம்பா:20 128/2,3
புண் துதைந்த தீ அன்ன சுடும் சொல் வாளால் புரை ஈர்ந்து – தேம்பா:26 162/1
அழல் எடுத்து இன்பு என சுடும் வேல் கண்ணால் நோக்கி அறம் அழிய – தேம்பா:26 167/3
சுடும் சொல் கொண்டு அரும் துகள் வடு ஆற்றுதல் வேண்டின் – தேம்பா:27 22/2
பொன் சுடர சுடும் தீ போல் பொன்றா தேவ பொலிவு அருளில் – தேம்பா:27 42/3
துணியும் பாங்கே நிற்கு அரிது என்றாய் சுடும் ஊழற்கு – தேம்பா:28 120/2
உள் உற தெளி நூலால் கீழ் உலகமே சுடும் தீ என்றாய் – தேம்பா:28 132/1
வீய் முகத்து சுடும் சொல்லான் விளைத்திட்ட வெம் வெகுளி – தேம்பா:29 67/2
சுடும் செம் தீயினும் சுட்டு ஒளிர் நிதி இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/2
சூர் வளர் தன்மைத்து உள்ளம் சுடும் என ஒளித்த மூவர் – தேம்பா:30 35/3
தண் நிறத்து எய்தினும் உள் சுடும் ஆசையில் தவறி மீண்டே தளர்ந்து உள்ளம் – தேம்பா:32 43/3
துணி நிலா கொடியே இ நிழல் கொண்டார் சுடும் துயர்க்கு அஞ்சவோ என்பார் – தேம்பா:36 114/4

மேல்


சுடும்-கொல்லோ (1)

துப்பும் காய் எரி என்றால் சுடும்-கொல்லோ சொற்றிய ஓர் – தேம்பா:30 116/1

மேல்


சுண்ணத்து (1)

செம் பொடி மணியின் தூசி செம்பொனின் தூசி சுண்ணத்து
அம் பொடி சிந்துரத்தோடு அயிர் மணல் முத்தம் மீதின் – தேம்பா:36 90/1,2

மேல்


சுண்ணம் (3)

பொடி ஆய சுண்ணம் சிலர் பூசிடவும் பொதிர்ந்தார் – தேம்பா:5 79/4
சுண்ணம் தோய்ந்து உரம் தூங்குபு தோன்றினார் – தேம்பா:9 53/4
சுண்ணம் கலவை சுவை சாந்து எனும் வண்டு இவறும் சேறே – தேம்பா:10 48/1

மேல்


சுண்ணமும் (1)

தேம் துறை குங்கும தெளிந்த சுண்ணமும்
ஆம் துறை திரள் மணத்து ஆர்ந்த அ நகர் – தேம்பா:2 28/3,4

மேல்


சுதர் (4)

முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக – தேம்பா:25 82/1
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட – தேம்பா:25 82/2
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ – தேம்பா:25 82/3
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4

மேல்


சுதன் (6)

மேவு அரு மீ வரும் மாணொடு வேய்ந்த பிதா_சுதன் நேயன் எனும் – தேம்பா:8 79/1
கதிர் தரும் சுதன் அசைய கண்டனள் – தேம்பா:10 92/4
சுருதி ஏந்து சுதன் துமிப்பேன் என – தேம்பா:13 37/1
பொது படும் தனி கோல் சுதன் போற்றினள் – தேம்பா:33 17/3
வழி வரும் சுதன் நீ மணும் வானமும் – தேம்பா:36 10/3
ஆர்த்தன உவப்பில் ஆர் ஒளி மகுடம் அரும் தவற்கு அருள் சுதன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 29/4

மேல்


சுதன்-தன்னை (1)

தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும் – தேம்பா:7 16/2

மேல்


சுதனை (2)

துன்ன_அரும் அருள் புரி சுதனை வாழ்த்தலின் – தேம்பா:9 84/3
சொக்கு அடங்கு சுதனை துதி பாட – தேம்பா:21 15/2

மேல்


சுதீத்தை (1)

தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை – தேம்பா:8 10/1,2

மேல்


சுதை (9)

இழை தலை அரிதினில் இழைத்த வெண் சுதை
பிழை தலை அறுத்து ஒளி பிளிர வெள்ளி அம் – தேம்பா:2 16/2,3
சந்த நல் சுதை நான சாயலின் – தேம்பா:10 107/1
வந்த நல் சுதை மணம் கொள் காழ் அகில் – தேம்பா:10 107/2
சுதை நலம் ஞாயில் முலை நிறை வரைந்து துகில் என அகழியை சூடி – தேம்பா:12 61/1
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4
பொன் முகத்து ஒளியை தும்மும் பூம் சுதை உருவம் பூண்ட – தேம்பா:23 14/1
காதல் செய் நல் சுதை மூழ்கி கதிர் செய் மணி கலன் பெய்து – தேம்பா:28 21/2
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி – தேம்பா:29 35/1
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1

மேல்


சுதையே (1)

அருள் எஞ்சு இல நெஞ்சு அவிரும் சுதையே
மருள் நெஞ்சு ஒரு வஞ்சனை அஞ்சியதோ – தேம்பா:5 66/1,2

மேல்


சுதையை (1)

பின்னையே சுதையை புல்ல பெட்டவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/2

மேல்


சுந்தரி (2)

துய் அகம் பொலிய பூத்த சுந்தரி வாழி என்றான் – தேம்பா:7 6/4
விது படும் பத மென் மலர் சுந்தரி
மது படும் கொடி வாட்டு இடர் முற்று அற – தேம்பா:33 17/1,2

மேல்


சுந்தரியாள் (1)

துன்னி கலுழ்வாள் சுடர் சுந்தரியாள் – தேம்பா:5 58/4

மேல்


சுமக்கும் (1)

துன்னும் தீம் கழை சுமக்கும் பண்டியும் – தேம்பா:1 31/2

மேல்


சுமந்த (13)

துளி சிறை செயும் முகில் புகும் இரு மலை சுமந்த
ஒளி சிறை செயும் ஒரு கரும் பருவதம் என்னா – தேம்பா:3 11/1,2
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
நறை சுமந்த இணர் குடம் சுமந்த நாள் மலர் – தேம்பா:17 3/2
நறை சுமந்த இணர் குடம் சுமந்த நாள் மலர் – தேம்பா:17 3/2
நிறை சுமந்த இரும் பொழில் நெரிந்த புள் இனம் – தேம்பா:17 3/3
அரி சுமந்த அணை கிடந்த அன்னை சூழ் – தேம்பா:17 43/2
வரி சுமந்த இள மயில் மான ஐந்து – தேம்பா:17 43/3
எரி சுமந்த கணார் அழுது ஏங்கினார் – தேம்பா:17 43/4
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/4
வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி – தேம்பா:30 128/2

மேல்


சுமந்திடும் (1)

சொரி சுமந்திடும் கார் ஒப்ப துளி கையின் சலுமோன் நின்ற – தேம்பா:25 16/1

மேல்


சுமந்து (10)

பான் உரு சுமந்து நாறும் பவள நல் மதலை ஒத்தான் – தேம்பா:4 44/4
நாளும் கோடிய கோல் பொறை சுமந்து இறை பிறர்க்கு – தேம்பா:16 13/2
திறை சுமந்து அடி தொழும் தெவ்வர் போல் மது – தேம்பா:17 3/1
பறை சுமந்து அடித்து என பாடும் ஓதையே – தேம்பா:17 3/4
திரி சுமந்து இல தீபம் ஒத்து ஆவி போய் – தேம்பா:17 43/1
எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு – தேம்பா:25 16/2
அரி சுமந்து எழுந்த பைம்பொன் ஆசனத்து இருந்து தோன்றி – தேம்பா:25 16/3
வரி சுமந்து அடும் வெம் வேங்கை மறத்தொடு பொலிய நின்றான் – தேம்பா:25 16/4
நீல் மணி எருத்து உயர் சுமந்து நின்றவே – தேம்பா:36 120/4
துய் மணி குறட்டினை சுமந்து தோன்றினார் – தேம்பா:36 121/4

மேல்


சுர (1)

எரி சேர் சுர வழி எஞ்சா மதம் இழி – தேம்பா:30 158/1

மேல்


சுரக்கும் (6)

பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/3
கான் சுரக்கும் இள முல்லை நட்டு பொன்னால் கடை கோலி – தேம்பா:30 15/1
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/2
தேன் சுரக்கும் நீர் ஊட்டி வளர்த்த பூங்கா தீய்ந்து அறவோ – தேம்பா:30 15/3
மீன் சுரக்கும் இரா ஒளித்து போதீர் நம்மை விட்டு என்பார் – தேம்பா:30 15/4

மேல்


சுரத்து (2)

பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/4
எரி எரித்தன உலறும் முள் கழை இரு சுரத்து என அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 155/4

மேல்


சுரத்து-இடை (2)

சுரத்து-இடை தழலொடு துறும் புறாக்களும் – தேம்பா:20 125/1
நேர் அரும் சுரத்து-இடை நெகிழ்வு இல் ஆயினார் – தேம்பா:30 49/4

மேல்


சுரதத்தின் (1)

சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3

மேல்


சுரதம் (1)

சுரதம் கொண்ட நாம் உறும் வீட்டின் சுரம் என்பார் – தேம்பா:28 125/4

மேல்


சுரதமே (1)

சுரதமே கவசமாய் தேவ தூய் தயை – தேம்பா:24 19/1

மேல்


சுரந்த (2)

தெருள் சுரந்த திரை புவி ஆர்ந்து உண – தேம்பா:10 121/1
மருள் சுரந்த வடு கெட மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:10 121/3

மேல்


சுரந்து (4)

பொருள் சுரந்து உயிர்க்கு உண்டி பொழிந்தனன் – தேம்பா:10 121/2
அருள் சுரந்து அமுது ஆய் தர நுங்கினான் – தேம்பா:10 121/4
கீதம் பாலாய் சுரந்து என தீ கிளையோ வேலோ நச்சு – தேம்பா:28 31/3
சுரந்து அரும் துயரில் தேற்றும் துணை செயல் வானோர் பாலே – தேம்பா:28 66/4

மேல்


சுரந்தேன் (1)

பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன்
கண்ணே காத்த கனிவால் ஊட்டி காம குழவி – தேம்பா:10 49/1,2

மேல்


சுரம் (9)

கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/4
கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார் – தேம்பா:14 8/3
கோட்டிய மனத்தின் தீக்கும் கொடியது ஓர் சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 7/4
மன பசை இழந்த கோரம் மானிய சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 8/4
சூர் விளை கொடியது ஓர் சுரம் அது ஆம் அரோ – தேம்பா:19 38/4
உரு புகை வெம் வன சுரம் வந்து உவப்ப இங்கண் சென்றனம் என்று – தேம்பா:20 22/3
சுரதம் கொண்ட நாம் உறும் வீட்டின் சுரம் என்பார் – தேம்பா:28 125/4
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1
பழுது அன்னார் மனத்தின் இருள் பாய் சுரம் செல் வெற்பு அடைந்தார் – தேம்பா:30 122/4

மேல்


சுரமி (7)

மீன் உரு கழிந்த கண் புண் மெலி முக சுரமி என்பாள் – தேம்பா:29 3/3
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து – தேம்பா:29 16/3
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4
சென்று வீழ் சுரமி நோக்கி செப்புதி கொடிய வந்த – தேம்பா:29 36/1
வீங்கிய துயரில் சோர்ந்து வீழுளி சுரமி கையால் – தேம்பா:29 42/1
நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3
கேத காரணத்து இவை சுரமி கேட்டலின் – தேம்பா:29 127/1

மேல்


சுரரோ (1)

சுரரோ மணம் ஆகுப தூது அறைவார் – தேம்பா:5 62/2

மேல்


சுரி (1)

மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/3

மேல்


சுரித்து (1)

துடிப்ப ஆமைகள் தூம்பு-இடை தலை சுரித்து ஒளித்தல் – தேம்பா:12 48/3

மேல்


சுருக்கி (1)

வெம் தார் வெய்யோன் புழுங்கிய தன் வில்லை சுருக்கி புது மகளிர் – தேம்பா:12 8/3

மேல்


சுருங்கி (1)

சொல்லிய தூது போல் சுருங்கி வீசி அங்கு – தேம்பா:12 34/3

மேல்


சுருட்டி (3)

நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே – தேம்பா:6 35/2
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட – தேம்பா:24 34/2
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4

மேல்


சுருட்டு (2)

பெருக்கு வீங்கிய பெரும் புனல் அலை சுருட்டு அன்ன – தேம்பா:3 13/1
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1

மேல்


சுருட்டும் (1)

சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3

மேல்


சுருண்டு (2)

தோயும் தன்மை துவண்டு சுருண்டு எனா – தேம்பா:26 81/2
தோய்ந்த ஓர் அரவு என சுருண்டு விம்மினாள் – தேம்பா:29 128/4

மேல்


சுருண்டும் (1)

வாயின் மூழ்கு அலர் வரும் கொடி போல் உடல் சுருண்டும்
மீயின் மூழ்கின மின் என ஒல்கியும் குழவி – தேம்பா:26 76/2,3

மேல்


சுருதி (41)

துன்_அரும் எழில் செய் இன்பு உணும் விழிக்கும் சுருதி நூல் இனிதினில் காட்ட – தேம்பா:2 44/1
நூல் அரும்ப வாய் அரும்பி சுருதி மது பொழியும் உரை நுதலி சொல்வான் – தேம்பா:8 6/4
சுருதி மொழி எழ எனது இறையவன் இவை தொகுதி அற அளவு அற இடும் அளவையில் – தேம்பா:8 70/2
கரு வழி வந்த நாதன் கலை முதிர் சுருதி காட்ட – தேம்பா:9 81/3
சுருதி வேய்ந்த மாட்சி பூண்ட துணைவன் ஆய மா தவத்து – தேம்பா:11 8/3
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
தூ நிலா எறிக்கும் மணி கதவு அகற்றி சுருதி வாய் திறந்து இவர் புக்கார் – தேம்பா:12 71/4
துய் இதழ் துப்பு அவிழ் சுருதி வாயினாள் – தேம்பா:13 9/2
அருள் புரிவு உணர்வு காட்சி அறம் தவம் சுருதி தானம் – தேம்பா:13 22/2
சுருதி ஏந்து சுதன் துமிப்பேன் என – தேம்பா:13 37/1
துஞ்சுவான் உணர்ந்தார் முன் நாள் சுருதி சேர் கொழுகொம்பு அன்னோய் – தேம்பா:14 19/4
பொய் தகா சுருதி நூல் பூத்த வாகையான் – தேம்பா:14 85/3
நூல் வரும் சுருதி வேலி நொறில் தவம் விளைத்த சீலம் – தேம்பா:14 118/1
மெய் வரும் சுருதி நாதன் விரைந்து அடைக்கலம் வந்தாரை – தேம்பா:15 45/2
அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை – தேம்பா:15 130/1
சொல் வழங்கிய தகுதியால் சுருதி நூல் வழங்க – தேம்பா:16 8/1
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த – தேம்பா:18 34/2
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
மனத்து எழும் சுருதி மெலிந்தன அளவில் வனப்பு எலாம் ஒழிந்து தான் மெலிய – தேம்பா:18 37/1
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி
எல்லின் மேல் மிளிர் தன் உடலம் ஏடு ஆக இருப்பு அயில் ஆணியால் பொறித்து – தேம்பா:18 38/2,3
தனை அனே உலகம் படைத்தி நின் கருணை தளிர்ப்ப நல் சுருதி நூல் உரைத்தி – தேம்பா:18 41/2
சுனை வரும் சுருதி கிரி நீங்கினார் – தேம்பா:18 43/4
துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி – தேம்பா:20 52/2
சுருதி வாய் திறந்து ஆசு துடைத்தனள் – தேம்பா:26 29/4
துடிப்பு அணி மொழியால் சொன்னான் சுருதி நூல் அமிர்த வாயான் – தேம்பா:27 73/4
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
சுருதி நாதன் பிறந்தது என துணிவின் தெளிந்தார் சிலர் என்றான் – தேம்பா:27 127/4
சுருதி நூல் உயிர் பெற்று அன்ன சுடர் தவத்து உணர்வின் மிக்கோய் – தேம்பா:28 7/1
துணியும் பாங்கு அரியது அன்றோ தூய நல் சுருதி வேடம் – தேம்பா:28 19/1
ஓர் என்பான் தனை ஏத்தார் ஒன்று ஆம் மெய் சுருதி வழி – தேம்பா:28 82/1
சூழ்வரும் குழாத்து யாரும் சுருதி நூல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:29 2/2
கோன் நலமும் குல நலமும் குலத்து உரிய தொல் சுருதி
நூல் நலமும் அவர் தொழுத நுனித்த ஒரு நாயகன்-தன் – தேம்பா:29 66/1,2
வடம் புரை சுருதி சூழ் வளன் விளம்பினான் – தேம்பா:29 121/4
உண்மை சுருதி கொழுகொம்பு உருவாள் – தேம்பா:30 28/1
மெய் கொடு சுருதி நூல் விளைத்த விஞ்சையார் – தேம்பா:30 45/4
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/4
உடையர் என்பவர் தூய என் சுருதி நூல் உடையோர் – தேம்பா:32 98/4
பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/4
மின் உரைப்ப ஒளி எறிக்கும் மெய் சுருதி விளக்கு அன்னான் – தேம்பா:34 44/4

மேல்


சுருதியது (1)

குன்றா மெய் சுருதியது ஆய் கொழுநன் உள மரி என்பான் – தேம்பா:23 77/3

மேல்


சுருதியாக (1)

சொல் நாடினன் அஃதே சுருதியாக தொடர்ந்து எண்ணி – தேம்பா:29 21/2

மேல்


சுருதியின் (1)

துறை கெழும் அரு நூல் கேள்வி சுருதியின் வடிவோன் கேட்டு – தேம்பா:28 8/1

மேல்


சுருதியும் (1)

மெய் முறை சுருதியும் வினைகள் தீர் அறத்து – தேம்பா:29 94/2

மேல்


சுருதியே (1)

சுருதியே வடிவாய் தோன்றிய தாயின் தொடர்பு அருள் உதவி சார்பு எய்த – தேம்பா:36 35/3

மேல்


சுருதியோ (1)

சொல் குலத்து இழிவின் பிதற்றிய கதைகள் சுருதியோ நூல் மலி நாட்டில் – தேம்பா:23 107/2

மேல்


சுரும்பின் (1)

சுரும்பின் தேக்கிய மற்றவர் ஒத்து உரை சொன்னார் – தேம்பா:25 29/4

மேல்


சுரும்பு (2)

பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில் – தேம்பா:1 46/2
சுரும்பு உலா வயல் பயன் இல துறுவின கடு முள் – தேம்பா:5 15/3

மேல்


சுருள் (3)

சுருள் கொண்ட அலை நீர் சூழ்ந்த புவி சூழ்ந்தால் என்றான் பூம் துசத்தான் – தேம்பா:6 45/4
சுருள் தரு மது மலர் இணை அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 123/4
சுருள் வீங்கிய கால் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 29/4

மேல்


சுருளில் (1)

சுருளில் வீங்கிய தோடு அலர் தாளினான் – தேம்பா:31 67/4

மேல்


சுருளின் (1)

சுருளின் வீங்கு திரை சூழ் கரை மோதி – தேம்பா:21 22/3

மேல்


சுருளொடு (1)

சுருளொடு வீங்கிய தொடையல் மார்பினான் – தேம்பா:3 2/3

மேல்


சுரை (3)

சுரை ஈர மலர் தொடை சூழ் பொழிலே – தேம்பா:30 24/3
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
சுரை கிடந்த சொல் ஆசி தந்தான் அரோ – தேம்பா:36 7/4

மேல்


சுலவு (1)

சுலவு உற்ற திரை ஆழி சூழ் புவனம் தாங்குகின்ற – தேம்பா:6 1/1

மேல்


சுவடே (3)

கண்டார் கமல கழல் அம் சுவடே – தேம்பா:30 26/4
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/4
சுருள் வீங்கிய கால் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 29/4

மேல்


சுவர் (7)

பாசு சூழ் மணி சுவர் படுக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 29/4
பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால் – தேம்பா:2 38/1
தணி சுவர் சாலையும் தரள கொத்து உடை – தேம்பா:2 38/2
மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா – தேம்பா:2 38/3
அணி சுவர் கோவிலை அறையலாம் அரோ – தேம்பா:2 38/4
அம் பொனால் இசைத்த மணி சுவர் ஏற்றி அரும் தொழில் தச்சரும் நாண – தேம்பா:2 41/2
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2

மேல்


சுவர்கள் (1)

அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள்
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/2,3

மேல்


சுவரில் (1)

பொன் அரும் இழையான் நிரை நிரை சுவரில் புடைத்து எழ பல உரு கிளம்ப – தேம்பா:2 44/2

மேல்


சுவா (2)

சுவா உறீஇ விழுங்கல் கண்டான் துளங்கு பொன் குன்ற தோளான் – தேம்பா:20 34/4
காய்ந்த ஓர் சுவா என தனை கடித்து அழல் – தேம்பா:29 128/3

மேல்


சுவாது (1)

சுவாது அமைத்த துகள் துடைத்து ஓர் கரை – தேம்பா:10 41/3

மேல்


சுவேசிய (1)

தோய்ந்த கதிர் எறி மணி கொய் சுவேசிய நாடு இனிது ஆள்வார் தொகுதி ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/4

மேல்


சுவேத (1)

ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4

மேல்


சுவை (28)

துன்னி தாழ்ந்து தொழ உன் தீம் சுவை ஆர் குதலை சொல் கேட்ப – தேம்பா:5 22/3
பொதிரும் முள் தாள் தாமரையோ பொதிர் முள் புற உள் சுவை கனியோ – தேம்பா:6 54/1
உன்ன_அரும் சுவை ஒன்று இலது ஈதலும் – தேம்பா:9 50/3
சுண்ணம் கலவை சுவை சாந்து எனும் வண்டு இவறும் சேறே – தேம்பா:10 48/1
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/4
சொன்ன நல் உரை தேன் சுவையில் சுவை
அன்ன உண் குழவி நகை ஆடினான் – தேம்பா:10 119/3,4
முன் அருந்திய தீம் சுவை முல்லையார் – தேம்பா:11 15/1
சூடினான் சுவை விள்ளான் பினர் முந்நீர் மேல் துறும் வெள்ளம் – தேம்பா:14 91/3
தக படு சுவை கொடு நிறைய ஆற்றில தருக்கொடு வர பசி அருளி நீக்கு என – தேம்பா:15 74/2
வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால் – தேம்பா:16 7/1
சினை வரும் கனி தீம் சுவை உண்ட பின் – தேம்பா:18 43/1
உம்பரின் சுவை இ கனி உண்டு நீள் – தேம்பா:18 46/1
பாகு இளம் சுவை பெய் வில் ஆர் பவள வாய் துறையில் வைத்த – தேம்பா:19 15/1
பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/4
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2
சொல் கலத்தில் உயர்வோர் சுவை மாந்த – தேம்பா:21 18/1
பால் வழி சுவை என படத்தை தீட்டிய – தேம்பா:22 31/1
வான் வயிறு ஆர் சுவை அமிர்தம் மண் உலகில் தொக்கது என – தேம்பா:23 73/3
வீங்கு ஒரு மகிழ்வு அருள் சுவை விள்ளாமையில் – தேம்பா:24 12/2
சொரிந்த தேனினும் சுவை கொள் தன் உயிரினும் இனிமை – தேம்பா:26 64/1
சுவை எலாம் மலிய ஓர் விருந்து தோற்றினாள் – தேம்பா:26 130/4
விஞ்சு இனிதாய் அமுது ஊட்டின் சுவை கொள்வானோ வினை வென்ற – தேம்பா:26 165/2
துன்னரம் பயில் ஒலி சுவை என்று ஆவுவான் – தேம்பா:29 61/4
முள் புறத்தில் உள் முதிர் சுவை சுளை பலா இனிதோ – தேம்பா:29 107/2
கூட்டலும் கனி பால் மற்ற குளும் சுவை திரட்டி காதில் – தேம்பா:31 84/3
நக்கும் ஓர் சிறு சுவை நச்சி நீங்கு அலா – தேம்பா:35 17/1
காத்தான் பிரியா அன்பு இயக்கி கலுழ்ந்தான் கனி நான் சுவை அருந்த – தேம்பா:36 24/3

மேல்


சுவைக்கு (1)

பல் கலத்து அமிர்தமே பல சுவைக்கு அமைய வானவர் பரப்பி – தேம்பா:19 24/3

மேல்


சுவைத்த-காலை (1)

தேன் மலி கொடியோன் இன்பம் திளைப்ப உள் சுவைத்த-காலை
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/3,4

மேல்


சுவைத்து (5)

இழுது தன் சுவையின் காய்த்த இரும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – தேம்பா:12 78/4
தான் சுவைத்து அல்லது அல்லல் தரும் பசி ஆற்றா நீரான் – தேம்பா:16 7/2
ஊன் சுவைத்து உடன்ற போரில் உற்றது சொல்-மின் என்ன – தேம்பா:16 7/3
தேன் சுவைத்து உமிழ் தீம் சொல்லால் செப்புதலுற்றான் வானோன் – தேம்பா:16 7/4
சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/2

மேல்


சுவைப்பட (1)

தேன் சொரிந்த சுவைப்பட சேண்உளோர் – தேம்பா:9 56/2

மேல்


சுவைய (1)

சுடச்சுட புது கலத்தில் சுவைய பால் பொங்கல் போல – தேம்பா:32 95/2

மேல்


சுவையில் (3)

சொன்ன நல் உரை தேன் சுவையில் சுவை – தேம்பா:10 119/3
சொல் கலத்து இணை இலா சுவையில் அ தகவினோர் துதியோடு உண்டார் – தேம்பா:19 24/4
தேன் கலந்ததோ சுவையில் சீரிய தெளிந்த பாகு அதுவோ – தேம்பா:33 25/1

மேல்


சுவையின் (4)

இழுது தன் சுவையின் காய்த்த இரும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – தேம்பா:12 78/4
துன்ன வான் உலகினில் துறுவினார் அனைய உள் சுவையின் விள்ளா – தேம்பா:19 22/2
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
துதியில் தோய்ந்த உரை எவர்க்கும் சுவையின் கனிந்து கனி கூறி – தேம்பா:26 49/2

மேல்


சுழல் (13)

சுழல் ஆயின என் துயர் நாளும் எலாம் – தேம்பா:5 63/2
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/4
விட்ட நோய் போதா வேகத்து இவன் சுழல் சூரல் தன்னால் – தேம்பா:14 34/2
சுழல் காலினர் கல் திரள் தோளினர் பொன் – தேம்பா:15 39/1
சுழல் கார் இணை துன்று அபயர் திரளே – தேம்பா:15 39/4
சோரி எழும் துமிதம் படவோ சுடர சுழல் ஒற்றை உருள் – தேம்பா:15 104/3
சுழல் எழ உருத்த வாரி என அமர் தொடு முறை உரைக்க நூலின் அளவதோ – தேம்பா:15 110/4
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
சொரிகின்ற இழி கறை சிந்துக சுழல் கொண்டு எறிதருமே – தேம்பா:15 150/4
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4
சுழல் தர புகைகள் நாறும் தூய் மலர் தவிசில் தேம் பூ – தேம்பா:28 133/1

மேல்


சுழல்கிற்பார் (1)

துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார் – தேம்பா:11 52/1

மேல்


சுழல (4)

சுடு சூழ் அழல் ஆற்றிடவும் சுழல
படு விண் மழை தாங்கிடவும் பரிவு அற்றிடும் – தேம்பா:11 68/2,3
துணை ஓர் துரகத்து உயர் வாள் சுழல
பணை ஓம்பு அயிலக்கின பாழியினான் – தேம்பா:15 31/2,3
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
உயர மத கரி சுழல எறிகுவர் உழுவை உருவொடும் உகளுவர் – தேம்பா:24 40/1

மேல்


சுழலும் (1)

சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ – தேம்பா:24 39/3

மேல்


சுழற்றலும் (1)

கல்லை ஏற்றலும் கவணினை சுழற்றலும் அ கல் – தேம்பா:3 29/1

மேல்


சுழற்றி (3)

சொல்லிய விசையில் ஏந்தும் சூரலை சுழற்றி நிற்ப – தேம்பா:14 29/1
இனமொடும் எதிர்த்து கூளி வெருவுற இடியொடு சுழற்றி வீச வடுவனே – தேம்பா:24 35/2
துறு மிசை சுழற்றி வீசு விசையொடு துறுவி அழல் பற்றி வேக எறி தர – தேம்பா:24 37/2

மேல்


சுழற்றிய (1)

சுழற்றிய நெஞ்சில் ஆவி சுக கடல் அமிழ்ந்திற்று அன்றோ – தேம்பா:9 129/4

மேல்


சுழற்றினன் (1)

ஒல் செய்வேன் எனா உடை கவண் சுழற்றினன் இளையோன் – தேம்பா:3 28/4

மேல்


சுழற்றும் (2)

தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
அகன்று அமர் வளைக்கும் ஆறும் அதிர வாள் சுழற்றும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/3

மேல்


சுழன்றன (1)

சூளையில் அடுக்கி துறுவிய கல்லோ சுழன்றன பூட்டையில் திலமோ – தேம்பா:28 90/1

மேல்


சுழன்றனர் (1)

பிரண்டனர் சுழன்றனர் பிரிந்திலர் பிரிந்தார் – தேம்பா:23 52/1

மேல்


சுழன்று (6)

அரிய சச்சுதன் இபம் இழிந்து அழல் அசி சுழன்று அவன் இரதம் மேல் – தேம்பா:15 157/2
தொழுவான் நனி துதிப்பான் சுழன்று ஏங்கி விம்முவன் ஆம் – தேம்பா:20 62/2
சுழன்று அரா உயிர் துய்த்தன சால்பு அரோ – தேம்பா:23 32/4
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3

மேல்


சுழி (2)

மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/2
நதி தள்ளி நீந்து அறியா சுழி பட்டார் போல் நைந்து எசித்தார் – தேம்பா:30 10/1

மேல்


சுழிந்து (1)

காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம் – தேம்பா:32 31/3

மேல்


சுழியில் (1)

துளைத்து எழும் நசையின் முந்நீர் சுழியில் நாம் பட்டதே போல் – தேம்பா:9 125/1

மேல்


சுழியின் (2)

சூசை பட்டு அய்ய சுழியின் மூழ்கலின் – தேம்பா:14 12/2
துன்பு ஓதம் உறிஇ சுழியின் முழுக – தேம்பா:31 56/3

மேல்


சுழியினில் (1)

கங்கை அம் சுழியினில் பட்ட கால் என – தேம்பா:9 109/1

மேல்


சுள்ளிகள் (1)

பாலைகள் மா மகிள் பலவு சுள்ளிகள்
கோலைகள் சந்தனம் குங்குமம் பல – தேம்பா:1 37/2,3

மேல்


சுள்ளியின் (1)

துளித்தன மதுவின் தண் அம் சுள்ளியின் நிழல் கீழ் சாய்ந்து ஆண்டு – தேம்பா:30 130/3

மேல்


சுள்ளை (1)

தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3

மேல்


சுளகொடு (1)

சுளகொடு சவரம் வீசும் தோற்றமே போன்று வேழம் – தேம்பா:12 20/1

மேல்


சுளி (8)

சுளி முகத்தின் உற்ற துயர் உள்ளம் வாட்டி துகைத்து அன்னார் – தேம்பா:13 1/2
தோல் இல்லன வசியோடு உயர் கதை இல்லன சுளி வில் – தேம்பா:14 50/3
சுளி முகத்து அனைத்தும் கேட்ட சோசுவன் உருமின் சீற – தேம்பா:15 55/1
சுளி முகத்து அழலை தும்மும் துரக மேல் இருவர் தோன்றி – தேம்பா:15 86/2
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 18/3

மேல்


சுளித்த (5)

சுளித்த மள்ளர்கள் தூண்டும் ஏற்று இனம் – தேம்பா:1 32/3
தூண்டல் ஆம் என சுளித்த நீள் ஈட்டி கை தாங்கி – தேம்பா:3 12/3
சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ – தேம்பா:15 58/3
சுளித்த நெஞ்சு உளைந்த பின் தோன்றும் சூட்சியால் – தேம்பா:29 30/3
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 32/2

மேல்


சுளித்தலும் (1)

துதைத்து அடுத்து இடித்தலும் கடல் சுளித்தலும்
சிதைத்த அலை பெருக்கமும் திளைப்ப கண்டனர் – தேம்பா:14 105/2,3

மேல்


சுளித்து (7)

நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/3
சூலொடு சூழ்ந்து சுளித்து இடி மின்னொடு உக – தேம்பா:15 64/3
திற துணை வரை தோள் வீங்கி திசை திசை சுளித்து நோக்கி – தேம்பா:17 25/2
சொற்றுபு கொடியார் மாசு_இல் ஆணரனை சுளித்து அடித்து இழிவுற கச்சின் – தேம்பா:20 78/3
துன் ஆழுவம் போல் கடி குழுவை சுளித்து நோக்கி சூளையின் வாய் – தேம்பா:23 9/3
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த – தேம்பா:23 67/3
துஞ்சல் ஏது என வெறி சுளித்து சீறின – தேம்பா:24 13/4

மேல்


சுளிப்பனோ (1)

விளிப்பனோ சுளிப்பனோ விழைந்த வாள் முகம் – தேம்பா:9 105/2

மேல்


சுளை (4)

கொல்லும் அ சுளை இன்னது என்று அறிகிலேல் குவி தேன் – தேம்பா:25 33/1
புல்லும் அ சுளை ஒருங்கு ஒழிப்பேன் என பொருநன் – தேம்பா:25 33/2
முள் புறத்தில் உள் முதிர் சுவை சுளை பலா இனிதோ – தேம்பா:29 107/2
முருகு வாய் சுளை முள் புற கனியோடு பூங்கா – தேம்பா:32 15/1

மேல்


சுளைகள் (1)

சுளைகள் ஆயிரம் தரவும் ஒன்று உயிர் அடும் விடம் ஆம் – தேம்பா:25 32/3

மேல்


சுற்கையொடு (1)

துறு வாமத்து ஒளிர்ந்த நவ சுற்கையொடு உள் அறிவு எய்தி தொய்யல் உற்றார் – தேம்பா:11 105/4

மேல்


சுற்றத்தார் (1)

சுற்றத்தார் வேண்டும் அன்றோ மறை உள் கொள்ளா சுற்றத்தோடு ஈங்கு அந்தோ என்றும் வேவோம் – தேம்பா:11 55/1

மேல்


சுற்றத்தோடு (1)

சுற்றத்தார் வேண்டும் அன்றோ மறை உள் கொள்ளா சுற்றத்தோடு ஈங்கு அந்தோ என்றும் வேவோம் – தேம்பா:11 55/1

மேல்


சுற்றம் (3)

துணிவு உற்று அரசு ஆயின சுற்றம் உளார் – தேம்பா:5 55/3
சுற்றம் தேடேன் சூழ்ந்து என உள்ளம் சுடு அம் பொன் – தேம்பா:9 68/2
துடைப்பதற்கே அரும் வறுமையவர்க்கு ஒன்று உண்டோ சுற்றம் அதே – தேம்பா:10 62/4

மேல்


சுற்றமும் (1)

அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்று அனைத்தும் நீயே கதி நீயே – தேம்பா:10 147/1

மேல்


சுற்றுபு (1)

சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/4

மேல்


சுறவு (1)

தெண் வழி உவரி சுறவு தன் காதை தெரிகு இலேல் கேள்-மினோ என்றான் – தேம்பா:23 109/4

மேல்


சுறா (1)

வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1

மேல்


சுனக (1)

சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4

மேல்


சுனை (23)

தெள் அலை சுனை அடுத்து உண்ட சீர்மை போல் – தேம்பா:6 27/4
சுனை வரும் சுருதி கிரி நீங்கினார் – தேம்பா:18 43/4
சுனைகள் கண் குவளை இமையா நோக்க சுனை கரை மேல் – தேம்பா:20 17/2
கான் சொரிந்த சுனை கண்டு அருகு உற்றார் – தேம்பா:21 14/4
வாளை உண்ட சுனை வாவி மலர்ந்தே – தேம்பா:21 17/3
புணி நிறத்த மலர் பூண் சுனை தோய்த்தாள் – தேம்பா:21 20/4
தோய்ந்த தன்மையொடும் அ சுனை நல் நீர் – தேம்பா:21 21/1
நிலை ஒருங்கு சுனை நீரிய தோற்றம் – தேம்பா:21 23/4
தேன் நின்று அலர் சுனை ஆடின திறம் நோக்கிய களியால் – தேம்பா:21 34/3
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 96/1
கொழும் சுனை கண்கள் ஆய குவளைகள் இமையா நோக்க – தேம்பா:26 96/2
கெழும் சுனை வரம்பில் வைகி கிளைத்த நோய் அழன்ற நெஞ்சான் – தேம்பா:26 96/3
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
படம் புனைந்த பூம் சுனை நாட்டின் மூதூர் பார் முகமோ – தேம்பா:27 38/1
சுனை செய் பாசியில் தொகு நிலை இல மனம் தளம்ப – தேம்பா:27 171/3
சுனை வளர் குவளை ஆதி சொரி மது மலர்கள் வாடி – தேம்பா:29 8/1
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/3
சுனை அனை விழி விடா தொடுத்த நீரினால் – தேம்பா:31 96/1
சுனை கெட கலுழ்ந்து ஊற்று அது ஆய் துளித்த கண் சூசை – தேம்பா:32 16/4
கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/2
சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார் – தேம்பா:35 78/2

மேல்


சுனைகள் (2)

சுனைகள் கண் குவளை இமையா நோக்க சுனை கரை மேல் – தேம்பா:20 17/2
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1

மேல்


சுனைகள்-தோறும் (1)

துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும்
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/3,4

மேல்


சுனைந்த (1)

சுனைந்த பா உவமை நாண மிக்கு உவகை சுவைத்து அவன் துதித்து முன் நிற்ப – தேம்பா:36 31/2

மேல்


சுனைய (3)

சுனைய நீகமே துளி மது உணாது என முன்னோர் – தேம்பா:27 173/1
சுனைய நீலமும் கமலமோடு ஆம்பலும் துளி தேன் – தேம்பா:32 11/1
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3

மேல்


சுனையின் (2)

வம்பு அலர் சுனையின் நீருள் வலம்புரி பிறத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/1
சூர் திரள் பயத்த தண்டம் சுனையின் ஊற்று என என்பின் வாய் – தேம்பா:17 26/3

மேல்


சுனையோ (1)

துளி மாரி இழந்துளி காய் சுனையோ
நளி வாசம் இழந்து அழி நை நனையோ – தேம்பா:31 50/1,2

மேல்