சி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்கும் 1
சிக்குருவை 1
சிக்கென 3
சிகரத்து 2
சிகரம் 5
சிகரி 1
சிகழிகை 2
சிகன் 1
சிகன்ற 1
சிகி 3
சிகிக்கு-இடை 1
சிகிகள் 2
சிகியே 1
சிகை 4
சிகையோடு 1
சிங்க 1
சிங்கம் 3
சிங்கமும் 1
சிங்காசன 1
சிங்காசனம் 1
சிங்காசனமே 1
சிட்டம் 1
சிட்டு 2
சிடாவியன் 1
சித்தம் 1
சித்தி 3
சித்திர 2
சித்திரக்கூடம் 1
சித்திரங்கள் 2
சித்திரம் 1
சித 1
சிதடர் 2
சிதம் 6
சிதர்த்தனர் 1
சிதற 2
சிதறாது 1
சிதறி 3
சிதறிய 1
சிதறும் 1
சிதை 1
சிதைக்கும் 1
சிதைகின்ற 1
சிதைத்த 1
சிதைத்தது 1
சிதைத்தல் 1
சிதைத்தனை 1
சிதைத்தான் 1
சிதைத்து 8
சிதைதல் 1
சிதைந்த 3
சிதைந்தது 1
சிதைந்தான் 2
சிதைந்திலர் 1
சிதைந்து 3
சிதைப்ப 3
சிதைப்பது 1
சிதைய 3
சிதையாய் 1
சிதையார் 1
சிதையும் 2
சிதையுமோ 1
சிதைவ 1
சிதைவால் 1
சிதைவு 12
சிதைவுற்றார் 1
சிதைவுற 1
சிதைவுறா 1
சிதைவை 1
சிந்த 14
சிந்தலின் 1
சிந்தவும் 1
சிந்தனை 3
சிந்தா 3
சிந்தி 9
சிந்திட 2
சிந்தித்தானே 1
சிந்திப்பார் 1
சிந்திய 10
சிந்தியதே 1
சிந்தியா 1
சிந்தியும் 1
சிந்திரி 1
சிந்தின 18
சிந்து 12
சிந்துக 1
சிந்துகின்ற 1
சிந்துபு 1
சிந்தும் 6
சிந்துர 1
சிந்துரத்தோடு 1
சிந்துரம் 5
சிந்துரமும் 1
சிந்துவ 1
சிந்துவார் 1
சிந்துவார்-ஆல் 1
சிந்தே 3
சிந்தை 17
சிந்தைக்கு 1
சிந்தையரே 1
சிந்தையவர் 1
சிந்தையவா 1
சிந்தையாய் 1
சிந்தையால் 2
சிந்தையான் 3
சிந்தையில் 4
சிந்தையின் 3
சிந்தையும் 1
சிப்பி 1
சிப்புரு 1
சிமோரன் 1
சிர 1
சிரகத்தின் 1
சிரகம் 1
சிரகமாய் 1
சிரங்கள் 2
சிரத்தான் 1
சிரத்தை 4
சிரம் 13
சிரமும் 4
சிரமே 1
சிரவம் 1
சிரித்த 1
சிரீத்தான்-தானும் 1
சிருங்கு 1
சிருட்டித்து 1
சிரை 3
சில் 1
சில 2
சிலம்ப 4
சிலம்பல் 1
சிலம்பி 1
சிலம்பில் 1
சிலம்பு 10
சிலம்பும் 7
சிலம்புவ 4
சிலம்போ 2
சிலர் 43
சிலர்க்கு 4
சிலருமே 3
சிலரே 9
சிலாம்பின் 1
சிலீமுகம் 1
சிலுகு 2
சிலுவை 6
சிலுவைக்கு 1
சிலேசியம் 1
சிலை 42
சிலைக்கு 1
சிலைத்த 1
சிலைத்தலே 1
சிலைத்து 1
சிலையின் 3
சிலையும் 1
சிலையை 1
சிலையொடு 3
சிவணி 4
சிவந்த 2
சிவந்ததின் 1
சிவந்தது 3
சிவந்ததுவே 1
சிவந்ததே 1
சிவந்து 3
சிவந்தே 1
சிவப்ப 2
சிவம் 1
சிவல்காள் 1
சிவாசிவன் 8
சிவாசிவனே 1
சிவிகையும் 2
சிவை 2
சிவையின் 1
சிவையொடு 1
சிற்றின்பம் 1
சிறகால் 2
சிறகின் 1
சிறகு 4
சிறகும் 1
சிறகென 1
சிறகை 1
சிறந்த 29
சிறந்த-கால் 1
சிறந்தது 1
சிறந்தனர் 1
சிறந்தாள் 1
சிறந்து 8
சிறப்பன 1
சிறப்பில் 2
சிறப்பிற்று 1
சிறப்பின் 5
சிறப்பினால் 1
சிறப்பு 17
சிறப்புற 2
சிறப்பொடு 2
சிறிது 7
சிறிய 1
சிறியதோர் 1
சிறியர் 1
சிறியார் 1
சிறு 7
சிறுகும் 1
சிறுமை 9
சிறுமையார் 1
சிறுமையால் 1
சிறுமையின் 2
சிறுவ 1
சிறுவர் 4
சிறுவரும் 1
சிறுவரே 1
சிறுவற்கு 1
சிறுவன் 13
சிறுவனாய் 3
சிறுவனும் 1
சிறுவனை 2
சிறை 93
சிறைக்கு 1
சிறைப்பட்ட 2
சிறைப்பட்டு 2
சிறைபடுத்த 1
சிறைபடுத்தும் 4
சிறையாய் 1
சிறையில் 1
சிறையினுள் 1
சிறையுள் 1
சிறையுற்ற 1
சிறையே 1
சிறையை 2
சிறையோடு 1
சின்னத்தின் 1
சின 21
சினக்கரன் 1
சினத்த 3
சினத்தாள் 1
சினத்தான் 1
சினத்திற்கு 1
சினத்தினராய் 1
சினத்து 20
சினத்தொடு 1
சினந்த 8
சினந்தால் 1
சினந்தினும் 1
சினந்து 14
சினந்தே 2
சினம் 23
சினமும் 1
சினமொடு 2
சினமொடும் 1
சினமோடு 1
சினர் 1
சினவி 2
சினவு-இடை 1
சினை 23
சினை-தொறும் 1
சினை-இடை 1
சினைகள் 7
சினைகள்-தொறும் 1
சினைகள்-தோறும் 1
சினைகளை 1
சினைத்த 1
சினைய 1
சினையவும் 1
சினையாக 1
சினையை 1

சிக்கும் (1)

சிக்கும் ஓர் நிறை துயர் சிந்திப்பார் இலா – தேம்பா:35 17/2

மேல்


சிக்குருவை (1)

சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1

மேல்


சிக்கென (3)

சிறை படும் கனல் சிக்கென வாய் கிழித்து – தேம்பா:8 94/1
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
சிக்கென தாங்கி எம் செயிரை தாங்கினான் – தேம்பா:35 11/4

மேல்


சிகரத்து (2)

சீர் தவழ் சிகரத்து ஓங்கி சிறந்த ஆலயங்கள் யாவும் – தேம்பா:23 13/3
கார் மீது ஆடிய கொடி கொள் கவின் சிகரத்து
ஏர் மீது ஆடிய எரி வாய் மணி குயிற்றி – தேம்பா:31 10/2,3

மேல்


சிகரம் (5)

பைம்பொனால் இழைத்த சிகரம் வான் ஒட்ட பட்டு என அ உலகத்தோர் – தேம்பா:2 41/3
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை – தேம்பா:17 37/2
நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/3
சீரின்-பால் வணக்கம் கொண்டேன் திரு மணி சிகரம் கொண்டே – தேம்பா:23 11/2
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4

மேல்


சிகரி (1)

தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1

மேல்


சிகழிகை (2)

திருந்து பூம் சிகழிகை பூண்ட சீர் என – தேம்பா:9 104/1
நறை புதைத்தன சிகழிகை மெலிதர நனி உரத்து அழல் எழ மிகு வெகுளியின் – தேம்பா:15 164/2

மேல்


சிகன் (1)

இன்னும் நிற்ப அவிர் சிகன் முளைத்தது அன்றே – தேம்பா:16 51/4

மேல்


சிகன்ற (1)

செம் முகம் புதைத்து ஒளி சிகன்ற பின் செயல் – தேம்பா:16 30/1

மேல்


சிகி (3)

வரு பல் சிகி வால் சிறகு ஆடுவன – தேம்பா:11 77/2
தேசத்து அரசாய் சிகி வாகையனாய் – தேம்பா:15 32/2
சிகி கிழி தடத்த கண்ணான் செப்பலும் விலக்கினானே – தேம்பா:23 67/4

மேல்


சிகிக்கு-இடை (1)

துஞ்சினர் சுகத்தில் இனிது மூ இளையோர் சிகிக்கு-இடை குளிர்ந்து உற தந்தாய் – தேம்பா:6 37/3

மேல்


சிகிகள் (2)

சிரை வாய் கனி யாழ் தும்பி செய சிகிகள் ஆடும் நாடகமும் – தேம்பா:12 10/1
சிலைத்து இரி சிகிகள் ஆடும் திகிரியின் நலத்தை கண்டார் – தேம்பா:12 15/4

மேல்


சிகியே (1)

ஈர நீர எழ சிகியே அறத்து – தேம்பா:32 9/3

மேல்


சிகை (4)

கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி – தேம்பா:17 37/3
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும் – தேம்பா:25 62/2
கவ்விய சிகை தலை கவிழ்ந்து வீழ்ந்து அற – தேம்பா:30 112/3

மேல்


சிகையோடு (1)

அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4

மேல்


சிங்க (1)

செய் முனர் செயம் செயும் சிங்க வாகையான் – தேம்பா:3 4/4

மேல்


சிங்கம் (3)

அயம் மிக சிங்கம் மேலும் மான் கலை யாளி மேலும் – தேம்பா:14 115/2
சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1
சிங்காசன மேல் ஒரு சிங்கம் என – தேம்பா:36 70/3

மேல்


சிங்கமும் (1)

திறம் கடுத்த கொல் சிங்கமும் உளியமும் பாய்ந்து – தேம்பா:3 23/1

மேல்


சிங்காசன (1)

சிங்காசன மேல் ஒரு சிங்கம் என – தேம்பா:36 70/3

மேல்


சிங்காசனம் (1)

வான் இழுக்குற எரி மணி சிங்காசனம்
பான் இழுக்குற எரி பாலற்கு இல்லதே – தேம்பா:9 114/3,4

மேல்


சிங்காசனமே (1)

நிலை ஈன்ற எழில் காட்ட நிமிர்ந்தது ஓர் சிங்காசனமே – தேம்பா:36 96/4

மேல்


சிட்டம் (1)

சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும் – தேம்பா:12 26/1

மேல்


சிட்டு (2)

சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/4
சிட்டு இடை வான் நின்ற உங்கள் தேவர் பொன் உலகம் தன்னில் – தேம்பா:28 69/1

மேல்


சிடாவியன் (1)

சிடாவியன் என்னும் கூளி தீ உமிழ்ந்து உரை முன் கொண்டான் – தேம்பா:23 21/4

மேல்


சித்தம் (1)

சித்தம் முற்றலும் நாள் மலர் கழல் சென்னியின் மிசை வைத்தலும் – தேம்பா:10 128/3

மேல்


சித்தி (3)

பை மணி தேரின் சித்தி பகழியால் அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 45/1
மை மணி தேரின் சித்தி வாளியால் மதியான் அற்றான் – தேம்பா:16 45/2
தேரில் தவழ் சித்தி என ஏறு திளை சீற்ற – தேம்பா:23 43/2

மேல்


சித்திர (2)

துப்பு உற சித்திர கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 41/4
அம் உகும் சித்திர நல் கூடம் சென்றார் அ தகவார் – தேம்பா:20 16/4

மேல்


சித்திரக்கூடம் (1)

தீட்டு அரும் சயன மாடம் சித்திரக்கூடம் யாவும் – தேம்பா:14 30/2

மேல்


சித்திரங்கள் (2)

சினைகள் ஆகிய ஆயிரம் தூண் நாட்டி சித்திரங்கள்
நனைகள் தெளித்து எழுதி வனைந்த கூடம் நடு வதிந்தார் – தேம்பா:20 17/3,4
வடம் புரையின் சித்திரங்கள் வரைந்து தோன்றும் வடிவம் அதோ – தேம்பா:20 18/2

மேல்


சித்திரம் (1)

உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3

மேல்


சித (1)

தெள் உற அகன்ற மார்பில் சித முடி தாயும் தானும் – தேம்பா:30 3/2

மேல்


சிதடர் (2)

புறம் ஒழித்தனர் புணர் உயிர் ஒழித்தனர் சிதடர் – தேம்பா:5 5/4
சேறு இலாத செறுவில் விட்ட சிதடர் செந்நெல் வித்து அதே – தேம்பா:7 37/2

மேல்


சிதம் (6)

சிதம் மிடைந்த அலர் சேடு அனையாள் கையில் – தேம்பா:13 30/1
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடனை நோக்குப – தேம்பா:13 30/2
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு என தாங்கு பல் – தேம்பா:13 30/3
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு கண் ஒத்தவே – தேம்பா:13 30/4
சிதம் கலந்து அலர்ந்த நாட்டில் சிறு புல் ஒன்று இன்றி யாவும் – தேம்பா:14 36/3
ஐ மணி சிதம் குடை தரள அம் குடை – தேம்பா:32 56/2

மேல்


சிதர்த்தனர் (1)

திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2

மேல்


சிதற (2)

பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/3
சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர் – தேம்பா:25 76/3

மேல்


சிதறாது (1)

செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை – தேம்பா:15 12/2

மேல்


சிதறி (3)

தேர் ஒலி மத மழை சிதறி யானைகள் – தேம்பா:2 23/2
விந்தைக்கு எழுதிய தூசு இற்று உதிரம் மேல் சிதறி
தந்தைக்கு அது காட்டி தம்பி உடையோ இது எனா – தேம்பா:20 64/2,3
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3

மேல்


சிதறிய (1)

இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின் – தேம்பா:14 43/1

மேல்


சிதறும் (1)

தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும்
போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/2,3

மேல்


சிதை (1)

தெருள் பூட்டிய விரி பார் இல சிதை தேர் பல பலவே – தேம்பா:14 51/4

மேல்


சிதைக்கும் (1)

செருக்கு-இடை கோடு உளம் சிதைக்கும் ஐம்பொறி – தேம்பா:26 122/1

மேல்


சிதைகின்ற (1)

சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/4

மேல்


சிதைத்த (1)

சிதைத்த அலை பெருக்கமும் திளைப்ப கண்டனர் – தேம்பா:14 105/3

மேல்


சிதைத்தது (1)

படைக்கல தகுதி போல பைதிரம் சிதைத்தது அன்றே – தேம்பா:14 23/4

மேல்


சிதைத்தல் (1)

கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4

மேல்


சிதைத்தனை (1)

சிந்து அழலுடன் நின் ஒன்னார் சிதைத்தனை தேவர்க்கு உற்ற – தேம்பா:29 38/3

மேல்


சிதைத்தான் (1)

சூழ்வார் சிதைத்தான் வயத்து உயர்ந்தோர் துகள் செய் நிவப்பின நூக்குகின்றான் – தேம்பா:26 42/2

மேல்


சிதைத்து (8)

நெறியை தவிர்த்த வஞ்சம் மிக நேமி சிதைத்து ஆள் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 21/3
சிறுமையார் துயர் சிதைத்து இரந்து ஆயினும் அளித்து – தேம்பா:6 66/1
செவி மதத்து உரு உற சிதைத்து நான் வெல – தேம்பா:16 25/3
உருள் தொடும் இரதம் ஆதி உள படை சிதைத்து மாய்த்தார் – தேம்பா:16 39/4
வள் உண்டு எம்மை சிதைத்து அழித்த வலத்தை அறியோம் மன்ன எனா – தேம்பா:23 2/3
மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான் – தேம்பா:23 8/2
செம் பொறி புகை கண் யானை சிதைத்து உயிர் மாளும் அன்றோ – தேம்பா:28 150/4
வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/4

மேல்


சிதைதல் (1)

திருகினால் நொய் அலர் சிதைதல் போல் உளத்து – தேம்பா:7 76/1

மேல்


சிதைந்த (3)

ஏர் முகத்து வயம் குழைய சிதைந்த தன்மை இனி கேட்டோர் – தேம்பா:17 29/3
வேட்கையும் சிதைந்த நாணமும் சோர்ந்த மேனியே அறத்தின் சோர்ந்து என்ன – தேம்பா:20 77/1
தெருள் தவழ் பகலின் நோக்க சிதைந்த கண் கிழவி இல்லாது – தேம்பா:29 9/1

மேல்


சிதைந்தது (1)

புல் முதல் சிதைந்தது ஓர் பொருள் இங்கு ஆயதோ – தேம்பா:24 47/4

மேல்


சிதைந்தான் (2)

சென்றனன் கரு கண்டு உற்றான் தேர்ந்து உளம் சிதைந்தான் நொந்தான் – தேம்பா:7 66/3
ஏர் மீது ஏந்தும் படையோடு இமைப்பில் சிதைந்தான் அழிந்தான் – தேம்பா:14 67/4

மேல்


சிதைந்திலர் (1)

திரண்டனர் திரிந்தனர் சிதைந்திலர் செறிந்தார் – தேம்பா:23 52/2

மேல்


சிதைந்து (3)

செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி – தேம்பா:4 31/3
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
சேதியை பழித்த மாடம் சிதைந்து வீழ்ந்து அழுங்குவாரும் – தேம்பா:14 112/4

மேல்


சிதைப்ப (3)

விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப
அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/2,3
தேன் ஒக்க துயர் கைப்பு சிதைப்ப இனிது உரை கொண்டான் – தேம்பா:34 41/3
திறத்தினால் உளத்து இருள் சிதைப்ப ஓதுவான் – தேம்பா:35 9/4

மேல்


சிதைப்பது (1)

தேசு அடை உளத்தையும் சிதைப்பது ஆம் அரோ – தேம்பா:7 85/4

மேல்


சிதைய (3)

திறத்தில் துறும் புகழ் வஞ்சனை என்றும் தெளிந்த மனம் சிதைய
மறத்தில் துறும் களி துன்பு என வந்து மயங்கி வழங்கும் எலாம் – தேம்பா:1 71/2,3
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4
மலிவன பகையொடு பழி மலி வெறி இன மாறு இல மாயை மடிந்து சிதைய
பொலிவன பல நலம் மருகுவ ஒளியொடு பூதல மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 80/3,4

மேல்


சிதையாய் (1)

பொருள் ஆதி என்று பொருள்-தோறும் நின்று பொருள்-தோறு அழிந்து சிதையாய்
அரு ஆகி நின்றும் உருவோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 140/3,4

மேல்


சிதையார் (1)

தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2

மேல்


சிதையும் (2)

திண் அம் வாழ்க்கையும் சிதையும் என்று இணங்கிலராகில் – தேம்பா:23 96/2
தேற்று அரும் அழிவு உறீஇ சிதையும் பார் எலாம் – தேம்பா:24 49/4

மேல்


சிதையுமோ (1)

களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/3

மேல்


சிதைவ (1)

அடி நலம் இழந்த வாழ்க்கை அடுத்தனர் சிதைவ போன்றே – தேம்பா:14 114/4

மேல்


சிதைவால் (1)

சேம நாடு என் அ செழும் எசித்து இழந்தன சிதைவால்
வீமம் நாடிய வெரு கொடு மயங்குவது என்னோ – தேம்பா:23 83/2,3

மேல்


சிதைவு (12)

செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/2
தீய் கலந்த சிதைவு உடை பேதையை – தேம்பா:10 36/3
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4
மை திறத்தில் உள் மயங்கிய சிதைவு எலாம் கடிந்து – தேம்பா:11 96/3
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3
மறம் கொடு கதம் சால் மருட்டிய மனத்தில் வரும் சிதைவு உணர்கிலா கொடியோன் – தேம்பா:14 47/1
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
சீர் வளர் வண்ணத்து அங்கண் சிதைவு இலான் தோன்றினானே – தேம்பா:20 99/4
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3
சீரின்-பால் நெறி சிதைவு இலா நடவிய நிலையை – தேம்பா:27 26/2
ஊன் அவர் எமை பகைத்தால் வறும் சிதைவு அளவோ என்று ஆங்கு – தேம்பா:28 74/3

மேல்


சிதைவுற்றார் (1)

பொறையினார் விரும்பும் வாழ்க்கை புரையினால் சிதைவுற்றார் என்று – தேம்பா:9 127/1

மேல்


சிதைவுற (1)

திறம் அகற்றினார் சிதைவுற அறிவுறீஇ கொடிய – தேம்பா:16 12/2

மேல்


சிதைவுறா (1)

பேர் அற நல்லோர் சிதைவுறா வாழ்ந்து பெயர்கு இல மறையொடு பொலிந்து – தேம்பா:18 40/3

மேல்


சிதைவை (1)

சேய் ஆக மனு_குலத்தில் சேர்ந்து உதித்து வையகத்தார் சிதைவை நீக்க – தேம்பா:5 27/1

மேல்


சிந்த (14)

பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த
மண்டு இசை வளியும் வீச மண்டு இசை கொழுந்து தீயால் – தேம்பா:17 19/1,2
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/1,2
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/2,3
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/3,4
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4
உய்யார் என்று அன்றோ உயிர் சிந்த உணர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/4
ஊன்-பால் நின்று ஓர் மேனி எடுத்தாய் உயிர் சிந்த
தேன் பால் நின்ற ஓர் இன்பம் அது என்றாய் திரு வல்லோய் – தேம்பா:35 58/3,4
பைம் பொடி அலரும் சிந்த படர்ந்த வான் மிரண்டு மீன்கள் – தேம்பா:36 90/3
தன் பதி பெயர்ந்து வீழும் மீன் குழாத்தின் தன துகள் மணி துகள் சிந்த
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/3,4

மேல்


சிந்தலின் (1)

செல்லின் மாரியின் வானவர் சிந்தலின்
வில்லின் மாரியின் நாதன் விளம்பினான் – தேம்பா:24 66/3,4

மேல்


சிந்தவும் (1)

சிந்தவும் புயல் செம் கையில் கொள்ளுவார் – தேம்பா:9 37/4

மேல்


சிந்தனை (3)

சிந்தனை நயனொடு செலும் ஒரு பொழுதே – தேம்பா:2 54/4
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4

மேல்


சிந்தா (3)

சிந்தா ஆகுல வேலை உடைத்த செயிர் – தேம்பா:11 60/1
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4
கொலையினால் உயிரை சிந்தா கூறும் ஓர் உரை சால்பேனும் – தேம்பா:35 21/2

மேல்


சிந்தி (9)

முதிர் வரும் துயர செம் தீ முழுதும் அவிப்ப சிந்தி
பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/3,4
சென்றன நாதன் தன் தூய் செம் புனல் சிந்தி மாள்வான் – தேம்பா:12 94/3
பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி
பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/2,3
சேல் வழி சிலாம்பின் புல்லம் சிந்தி வீழ்ந்து இருளும் நீங்க – தேம்பா:27 68/2
தெருள் செல்வம் மிக்க இறையோன் முள் திலத்தும் பெய் முகில் போல் சிந்தி பெய்த – தேம்பா:27 98/1
மருந்து அமர் இரத்தம் சிந்தி மாண்டலில் கொற்றம் கொள்வேன் – தேம்பா:32 37/4
மரு வரும் மலரை சிந்தி வயவையில் விளித்து முன்ன – தேம்பா:34 19/3
மது வளர் மலரை சிந்தி மலர் வனத்து அடக்கினாரே – தேம்பா:34 21/4
பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி
கொய்தது ஓர் கனியால் கொண்ட குறைகள் தீர்த்து உலகம் காக்க – தேம்பா:35 51/1,2

மேல்


சிந்திட (2)

இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4

மேல்


சிந்தித்தானே (1)

நின்றன நாய்கன் செந்நீர் நீத்தமாய் சிந்தித்தானே
சென்று அன உலகின் மாசு தீர்த்து அற கழுவல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 20/3,4

மேல்


சிந்திப்பார் (1)

சிக்கும் ஓர் நிறை துயர் சிந்திப்பார் இலா – தேம்பா:35 17/2

மேல்


சிந்திய (10)

கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
தேன் திரள் சிந்திய பூ தரளம் செறி தீம் புனல் சிந்திய வான் – தேம்பா:1 65/2
மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/3
மீன் திரள் சிந்திய மான வளம் செறி வேய் மணி சிந்திய பால் – தேம்பா:1 65/3
ஆன் திரள் சிந்திய சீர் எவையும் செறி ஆர் பொழில் சிந்தியதே – தேம்பா:1 65/4
கலைகள் ஆம் என கடலில் சிந்திய
நிலை கொள் மாது என நிலம் கண்டு ஓங்குவான் – தேம்பா:4 7/3,4
திரு முற்று உறை சிந்திய கார் இது என – தேம்பா:11 77/1
சீர் முகத்து அவன் தன் நாட்டில் சிந்திய குருதி ஓட – தேம்பா:25 87/2

மேல்


சிந்தியதே (1)

ஆன் திரள் சிந்திய சீர் எவையும் செறி ஆர் பொழில் சிந்தியதே – தேம்பா:1 65/4

மேல்


சிந்தியா (1)

தீய் வரும் இகழ்ச்சியை சிந்தியா பிரான் – தேம்பா:35 13/1

மேல்


சிந்தியும் (1)

செல்லின் மாரியின் தேன் மலர் சிந்தியும்
எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/3,4

மேல்


சிந்திரி (1)

சிந்திரி மலை மேல் ஆடும் செழும் கொடி ஒத்த நெஞ்சான் – தேம்பா:25 17/4

மேல்


சிந்தின (18)

சிந்தின சிலை மழை சிந்தின சிலை கணை – தேம்பா:15 173/1
சிந்தின சிலை மழை சிந்தின சிலை கணை – தேம்பா:15 173/1
சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம் – தேம்பா:15 173/2
சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம் – தேம்பா:15 173/2
சிந்தின இரு கழல் சிந்தின தலைமுடி – தேம்பா:15 173/3
சிந்தின இரு கழல் சிந்தின தலைமுடி – தேம்பா:15 173/3
சிந்தின உடல் உயிர் சிந்து எரி நரகு உற – தேம்பா:15 173/4
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
பறை சிந்தின ஒலி சிந்தின பகை சிந்தின பறவை – தேம்பா:21 29/1
பறை சிந்தின ஒலி சிந்தின பகை சிந்தின பறவை – தேம்பா:21 29/1
பறை சிந்தின ஒலி சிந்தின பகை சிந்தின பறவை – தேம்பா:21 29/1
நறை சிந்தின மலர் சிந்தின நனை சிந்தின நறு தேன் – தேம்பா:21 29/2
நறை சிந்தின மலர் சிந்தின நனை சிந்தின நறு தேன் – தேம்பா:21 29/2
நறை சிந்தின மலர் சிந்தின நனை சிந்தின நறு தேன் – தேம்பா:21 29/2
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
முறை சிந்தின முனை சிந்தனை முயல் சிந்திட முடியா – தேம்பா:21 29/4

மேல்


சிந்து (12)

தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1
சிந்து நேர் நயம் மூழ்கு சீர்மையில் தேற நோக்கினன் சூசையே – தேம்பா:10 124/4
சிந்தின உடல் உயிர் சிந்து எரி நரகு உற – தேம்பா:15 173/4
திரை வளர் மணியும் பொன்னும் சிந்து கையாறு இது என்றான் – தேம்பா:21 3/4
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3
சீர் மேல் எழு மூவர்கள் சிந்து அருளால் – தேம்பா:22 11/3
தேசு உலாம் சிந்து கீறும் தேயமே எனக்கு தந்தாய் – தேம்பா:23 56/2
சிந்து அழலுடன் நின் ஒன்னார் சிதைத்தனை தேவர்க்கு உற்ற – தேம்பா:29 38/3
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2
சிந்து கேழ் இன மணி திளை பொன் பாவையார் – தேம்பா:32 67/3
தீய் வரும் படை சிந்து செந்நீர் அரசு எனக்கு ஆய் – தேம்பா:32 108/1
சிந்து நேர் எனக்கு செய்த சீர் அளவு இடுக்கண் யாவும் – தேம்பா:34 15/3

மேல்


சிந்துக (1)

சொரிகின்ற இழி கறை சிந்துக சுழல் கொண்டு எறிதருமே – தேம்பா:15 150/4

மேல்


சிந்துகின்ற (1)

பருகு மண்டு அநந்த அருள் அரிது சிந்துகின்ற இருவர் பதி அமைந்து எழுந்து புகுவார் – தேம்பா:5 147/4

மேல்


சிந்துபு (1)

சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1

மேல்


சிந்தும் (6)

தேன் அக இனிய அன்பு ஆர் திருவினோன் அருளின் சிந்தும்
மீன் நக இருளை சீக்கும் வெயில் குழாம் உயிர்த்த செந்நீர் – தேம்பா:2 5/1,2
தேர் மேல் தியங்கும் பதாகை அதோ சிகரி சிந்தும் சிந்து அலையோ – தேம்பா:6 46/1
நாக நீல் நெற்றி தோன்றி நயன் தரு மறையின் சிந்தும்
நாக நீல் நெற்றி மீன் போல் நல் மணி அருவி கண்டார் – தேம்பா:12 21/3,4
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/4
சொல் ஆரும் மலர் சிந்தும் குன்றத்து உச்சி துறந்து ஓடி – தேம்பா:26 161/1
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/2

மேல்


சிந்துர (1)

சிந்துர முகை மணி துகளின் தீர்ந்தன – தேம்பா:12 42/2

மேல்


சிந்துரத்தோடு (1)

அம் பொடி சிந்துரத்தோடு அயிர் மணல் முத்தம் மீதின் – தேம்பா:36 90/2

மேல்


சிந்துரம் (5)

சிந்துரம் விழித்து என சினைத்த பாடலம் – தேம்பா:12 42/1
சிந்துரம் மணந்த நீர் குளித்த சீர்மை போல் – தேம்பா:12 42/3
சிந்துரம் மணத்தொடு முகைத்த சீலமே – தேம்பா:12 42/4
செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம் – தேம்பா:14 33/3
வெளி வீசிய சிந்துரம் ஆர்த்து அலற விசையோடு சுழன்று சுழன்று உலவ – தேம்பா:24 28/2

மேல்


சிந்துரமும் (1)

முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1

மேல்


சிந்துவ (1)

கலையின் நேர் உறீஇ களிப்பொடு சிந்துவ போன்றே – தேம்பா:1 9/4

மேல்


சிந்துவார் (1)

நாவில் ஓடிய நல் புகழ் சிந்துவார்
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/3,4

மேல்


சிந்துவார்-ஆல் (1)

பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4

மேல்


சிந்தே (3)

சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
என் தன் சிந்தை போல் நிலையாது இரி சிந்தே
நின் தன் சிந்தை போல் கடல் நான் நேடி அலைந்து – தேம்பா:31 38/1,2
அணியே அன்பே அன்பு அது சிந்தே அருள் வேந்தே – தேம்பா:34 59/1

மேல்


சிந்தை (17)

சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/2
சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும் – தேம்பா:6 49/2
சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும் – தேம்பா:6 49/2
முரி வரும் சிந்தை போல் இருளும் மொய்த்ததே – தேம்பா:7 91/4
சிந்தை தேறிய தேறல் செய் வாகையான் – தேம்பா:9 45/1
மொய்யினால் அலைவு கொள் சிந்தை மூகை போல் – தேம்பா:9 97/2
சிந்தை ஓங்கு அமரர் அவள் செம் கையில் – தேம்பா:10 112/3
சிந்தை மகிழ தாம் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 19/4
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4
சிந்தை நீடு எழ சீர்த்து இவை கேட்டனன் – தேம்பா:24 63/1
தேன் ஆர் அலர் கா இழந்தே தாம் சிந்தை பனிப்ப நாமும் அழ – தேம்பா:27 120/2
தீய்ந்த ஓர் கறல் என கருகி சிந்தை கெட்டு – தேம்பா:29 128/1
என் தன் சிந்தை போல் நிலையாது இரி சிந்தே – தேம்பா:31 38/1
நின் தன் சிந்தை போல் கடல் நான் நேடி அலைந்து – தேம்பா:31 38/2
இன்று என் சிந்தை எஞ்ச இவண் அருள் கடலோன் – தேம்பா:31 38/3
உன் தன் சிந்தை எழ உற்றானோ என்றான் – தேம்பா:31 38/4
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/2

மேல்


சிந்தைக்கு (1)

சிந்தைக்கு இரங்கினர் போல் சின புலியோ செறித்தது என்றார் – தேம்பா:20 64/4

மேல்


சிந்தையரே (1)

நீங்கு இழிவு நண்ணாத நெறி நீங்கா சிந்தையரே – தேம்பா:26 143/4

மேல்


சிந்தையவர் (1)

ஏற்றல் தரும் சிந்தையவர் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 139/4

மேல்


சிந்தையவா (1)

இம்பர் தொழும் சிந்தையவா ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 140/4

மேல்


சிந்தையாய் (1)

சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3

மேல்


சிந்தையால் (2)

சிந்தையால் உருகி மீண்டு ஆய்ந்த சொல் செப்பினான் – தேம்பா:9 2/4
சிந்தையால் அவை யாவரும் சீக்கவும் – தேம்பா:24 67/3

மேல்


சிந்தையான் (3)

சீரின் மேல் அலைந்து அலைந்து அமிழ்ந்தும் சிந்தையான்
சூரின் மேல் அன்பு உளம் சுடச்சுட தகும் – தேம்பா:7 86/2,3
உடன் மடு மூழ்கினான் உவந்த சிந்தையான் – தேம்பா:8 21/4
ஓடையால் நிகர்த்தன ஓகை சிந்தையான் – தேம்பா:8 36/4

மேல்


சிந்தையில் (4)

சீர் முகத்து எழுந்து தேர்ந்து சிந்தையில் தேறல் ஓர்வான் – தேம்பா:7 64/4
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி – தேம்பா:28 18/3
உள்ளிய பேதையர் ஒப்ப சிந்தையில்
எள்ளிய வினை உளத்து இவறல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:28 39/3,4
செல் நெறி அசனி ஒத்தான் சிந்தையில் பொங்குகின்றன் – தேம்பா:29 48/4

மேல்


சிந்தையின் (3)

மாள ஆசையால் மயங்கிய சிந்தையின் கொடியான் – தேம்பா:25 3/4
ஆடிய சிந்தையின் அரற்றி விம்முவார் – தேம்பா:27 52/4
சிந்தையின் எழுந்தது ஆற்றா திருமகன் தாங்கினானே – தேம்பா:34 16/4

மேல்


சிந்தையும் (1)

சீர் முகத்து இன்னாது அவற்கு நான் கருத சிந்தையும் இயலுமோ என்று இ – தேம்பா:20 74/2

மேல்


சிப்பி (1)

மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/2

மேல்


சிப்புரு (1)

ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2

மேல்


சிமோரன் (1)

ஏதில் ஏபிரன் இலக்கனன் எகிலன் சிமோரன்
காதன் ஆயரன் கலகலன் காதரன் உதுலன் – தேம்பா:16 10/1,2

மேல்


சிர (1)

விழுவார் சிர மேல் கொளுவார் மிடைவார் – தேம்பா:11 71/3

மேல்


சிரகத்தின் (1)

சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து – தேம்பா:15 116/1

மேல்


சிரகம் (1)

சிரகம் கொள் தூய முகிலாக இன்று திரி நாதன் என்று தொழுதான் – தேம்பா:14 137/4

மேல்


சிரகமாய் (1)

சிரகமாய் இரு மருப்பு இடை பைத்து உயர் செத்த – தேம்பா:23 82/1

மேல்


சிரங்கள் (2)

தண்டு பட்டன சிரங்கள் பட்டன சடங்கள் பட்டன தடிந்த வாள் – தேம்பா:16 37/3
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3

மேல்


சிரத்தான் (1)

திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான்
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/1,2

மேல்


சிரத்தை (4)

கன்னி தாழ் சிரத்தை கோட்டி கடவுள் ஆள் என்னை இதோ – தேம்பா:7 21/3
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை
வவ்வி அக துணிவு எய்தி வாளால் இற்றது கேட்டு உன் வலி புகழ்ந்தேன் – தேம்பா:8 10/2,3
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
வானகத்து உவகை செய்யும் வனப்பு உடை சிரத்தை நோக்கீர் – தேம்பா:35 43/1

மேல்


சிரம் (13)

உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் – தேம்பா:3 30/4
திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும் – தேம்பா:7 40/3
பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/4
அருத்தியொடு மனத்து ஓங்கி அனிச்சையில் நொய் அடி சிரம் மேல் அணுகி சேர்த்தி – தேம்பா:11 116/1
சிரம் அற்றனர் படை விட்டு எதிர் செரு உற்றனர் தெரியார் – தேம்பா:14 49/4
முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள் – தேம்பா:14 56/1
பாறொடு பல் சிரம் மீது பறந்திடவும் – தேம்பா:15 61/3
அற உடன்ற உரம் அற விடைந்த சிரம் அறம் உலந்த அவுணன் உயிர் அற – தேம்பா:15 98/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முடுக்கினான் அமலேக்கு அற்றை – தேம்பா:16 43/3
மு சிரம் மொய்க்கும் வாளி முனிந்து விட்டு அறுத்தான் முன்பான் – தேம்பா:16 43/4
செய் மணி தேரின் சாரன் சிரம் கவிழ்த்து இவனும் கொய்தான் – தேம்பா:16 45/3
சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய் – தேம்பா:27 130/3
நல் பரப்பில் சிரம் கூட்டி நிலை கண்ணாடி நக நிரைத்து – தேம்பா:36 95/3

மேல்


சிரமும் (4)

கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1
சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர் – தேம்பா:25 76/3

மேல்


சிரமே (1)

வெளி சிறை செயும் வியன் இரு புயத்து மேல் சிரமே
களி சிறை செயும் கதம் கொடு வெரு உற தோன்றும் – தேம்பா:3 11/3,4

மேல்


சிரவம் (1)

குயில் கொடி சிரவம் கூகை கொக்கு இனம் முதல் புள் யாவும் – தேம்பா:14 116/2

மேல்


சிரித்த (1)

சாகை கொண்டு எனைய புள் சிரித்த தன்மை போல் – தேம்பா:1 49/3

மேல்


சிரீத்தான்-தானும் (1)

தாமனும் சிரீத்தான்-தானும் தரும் புகழ் கடந்த வீர – தேம்பா:29 43/2

மேல்


சிருங்கு (1)

சிருங்கு எலா நிலையின் ஊங்கும் திறம் இது என்று அய்யன் சொன்னான் – தேம்பா:4 34/4

மேல்


சிருட்டித்து (1)

செ விதி இறைவன் முன் சிருட்டித்து ஆய-கால் – தேம்பா:27 108/3

மேல்


சிரை (3)

சிரை வாய் கனி யாழ் தும்பி செய சிகிகள் ஆடும் நாடகமும் – தேம்பா:12 10/1
சிரை உமிழ் கனி சொல் ஆணரன் சென்று திரு தகும் பூத்திபாற்கு ஆள் ஆய் – தேம்பா:20 67/3
சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4

மேல்


சில் (1)

சில் தொழில் பல நாள் கற்றும் திருந்து இலாரேனும் இன்ன – தேம்பா:28 17/3

மேல்


சில (2)

வல்லொடு தவிரின சில உயிர் மடி தர – தேம்பா:15 176/3
வரிந்த கோலொடு நாடு கொள் வழு அற சில ஈங்கு – தேம்பா:25 36/3

மேல்


சிலம்ப (4)

பா சிலம்புவ சிலம்ப பண் புகழ் – தேம்பா:1 26/3
கோன் நிற சிலம்ப நல் கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 44/4
கருதி நூல் உரைப்ப கேட்டு களிப்புறின் சிலம்ப வீரத்து – தேம்பா:28 7/2
கழலால் சிலம்ப மருட்டிடுவார் கண்ணால் கணை தொடுப்பார் – தேம்பா:28 30/2

மேல்


சிலம்பல் (1)

செம்பொன் சிலம்பும் செருவோடு சிலம்பல் அன்றி – தேம்பா:5 80/1

மேல்


சிலம்பி (1)

சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3

மேல்


சிலம்பில் (1)

திலம் பட புகுந்து கல் சிலம்பில் செல்லும்-ஆல் – தேம்பா:19 39/4

மேல்


சிலம்பு (10)

கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/3
இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட – தேம்பா:5 77/1
ஒலி ஆய சிலம்பு உடை மங்கையருள் – தேம்பா:5 87/3
சிலம்பு மேல் வல சீறடி ஊன்றி வில் – தேம்பா:10 30/2
செல்லின் ஓங்கிய இன்ன சிலம்பு மேல் – தேம்பா:18 48/3
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3
சே நலம் எழ பொன் ஆழி சிலம்பு கிண்கிணிகள் பூட்டி – தேம்பா:21 10/3
கேழ் முக நகர் அடி கிளர் சிலம்பு என – தேம்பா:22 27/1
கழல் எடுத்து ஒண் சிலம்பு ஆர்ப்ப கனத்து மின் போல் ஆடுகிற்பாள் – தேம்பா:26 167/4
திகை அணிந்த சிலம்பு எதிர் எய்தினார் – தேம்பா:30 99/4

மேல்


சிலம்பும் (7)

நா சிலம்புவ சிலம்பும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 26/4
பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர் – தேம்பா:3 60/2
செம்பொன் சிலம்பும் செருவோடு சிலம்பல் அன்றி – தேம்பா:5 80/1
பைம்பொன் சிலம்பும் பல கிண்கிணியும் படர்ந்த – தேம்பா:5 80/2
அம் பொன் சிலம்பும் மணிமேகலையோடு பொற்பு ஆர் – தேம்பா:5 80/3
அம் பொன் சிலம்பும் கலனும் சிலர் கொண்டு அடைந்தார் – தேம்பா:5 80/4
சிலம்பும் பசிய பொன் சிலம்போ சிறந்த சோர்தான் நதி சேர்ந்து – தேம்பா:19 31/2

மேல்


சிலம்புவ (4)

கா சிலம்புவ களித்த புள் இனம் – தேம்பா:1 26/1
வீ சிலம்புவ மிடைந்த தும்பிகள் – தேம்பா:1 26/2
பா சிலம்புவ சிலம்ப பண் புகழ் – தேம்பா:1 26/3
நா சிலம்புவ சிலம்பும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 26/4

மேல்


சிலம்போ (2)

வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி – தேம்பா:15 4/3
சிலம்பும் பசிய பொன் சிலம்போ சிறந்த சோர்தான் நதி சேர்ந்து – தேம்பா:19 31/2

மேல்


சிலர் (43)

பொடி ஆய சுண்ணம் சிலர் பூசிடவும் பொதிர்ந்தார் – தேம்பா:5 79/4
அம் பொன் சிலம்பும் கலனும் சிலர் கொண்டு அடைந்தார் – தேம்பா:5 80/4
சிலர் நீதி செழும் திறல் பாடுவரே – தேம்பா:11 74/1
சிலர் ஆர்வ இரும் திரு ஓதுவரே – தேம்பா:11 74/2
சிலர் தீது செயும் பகை செப்புவரே – தேம்பா:11 74/3
சிலர் தேடிய தீமை கலுழ்குவரே – தேம்பா:11 74/4
சிலர் தாள் இணை சென்னியில் ஏற்றுவரே – தேம்பா:11 75/1
சிலர் ஏற்றிய சே அடி நீவுவரே – தேம்பா:11 75/2
சிலர் பூ அணி சீறடி சூடுவரே – தேம்பா:11 75/3
சிலர் வாள் விழி முத்து அணி சேர்க்குவரே – தேம்பா:11 75/4
சிலர் செய் துதி சீரியதோ அது என – தேம்பா:11 76/1
கேழ்த்த பூ வயல் கிழிபட சிலர் அவண் கீறி – தேம்பா:12 49/1
குறைக்குவார் சிலர் கூ மகள் குழல் என சேர்த்தி – தேம்பா:12 54/1
இறுக்குவார் சிலர் இவள் புணர் முலை என பல போர் – தேம்பா:12 54/2
நிறைக்குவார் சிலர் நீல் நிற பகட்டினால் தெளிப்ப – தேம்பா:12 54/3
உறுக்குவார் சிலர் உறைந்த வை நீக்குவார் சிலரே – தேம்பா:12 54/4
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
திறம் தகும் சிலர் தேடலின் காண்கிலாது அயர்ந்தான் – தேம்பா:25 8/4
கோட்டம் ஆம் என கூறிய சிலர் உளத்து அஞ்ச – தேம்பா:25 34/2
இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1
இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/2
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/2
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3
தடிக்குவார் சிலர் தறிக்குவார் சிலர் தணிக்குவார் உயிர் எவருமே – தேம்பா:25 80/4
தடிக்குவார் சிலர் தறிக்குவார் சிலர் தணிக்குவார் உயிர் எவருமே – தேம்பா:25 80/4
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2
சுருதி நாதன் பிறந்தது என துணிவின் தெளிந்தார் சிலர் என்றான் – தேம்பா:27 127/4
கூர் நலம் தெளிந்த காட்சி கொளீஇ சிலர் குளிர்ப்ப தேறி – தேம்பா:27 145/3
வரு சிலர் தேவர் என்னில் வழு அதோ என்ன அன்னான் – தேம்பா:27 152/2
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஆங்காரம் சிலர் உறீஇ இறைவன் ஏவி – தேம்பா:28 72/2
சீர் முகத்து அலரும் நெஞ்சின் சிலர் துணிந்து அறத்தை செய்வார் – தேம்பா:30 136/2
மேகம் ஒத்து இழி மத வேழம் மீ சிலர்
நாகம் ஒத்து எழுந்த தேர் நவிரம் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/1,2
நாகம் ஒத்து எழுந்த தேர் நவிரம் மீ சிலர்
ஆகம் ஒத்து அகன்று பாய் அயங்கள் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/2,3
ஆகம் ஒத்து அகன்று பாய் அயங்கள் மீ சிலர்
யூகம் ஒத்து அணி அணி உலவி ஏகுவார் – தேம்பா:32 61/3,4
மின் நிறத்து உரு சிலர் விரி வில் வீசிய – தேம்பா:32 62/1
பொன் நிறத்து உரு சிலர் பொறி செய் தூய் அழல் – தேம்பா:32 62/2
நல் நிறத்து உரு சிலர் அலர்ந்த நாள் மலர் – தேம்பா:32 62/3
இன் நிறத்து உரு சிலர் ஏந்தி ஏகுவார் – தேம்பா:32 62/4
படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/3
கை மணி தொழ சிலர் சிலர் கலாநிதி – தேம்பா:36 121/3
கை மணி தொழ சிலர் சிலர் கலாநிதி – தேம்பா:36 121/3

மேல்


சிலர்க்கு (4)

திரு கிளர் இன்ன தோன்றல் சிலர்க்கு உயிர் சிலர்க்கு கேடாய் – தேம்பா:12 93/1
திரு கிளர் இன்ன தோன்றல் சிலர்க்கு உயிர் சிலர்க்கு கேடாய் – தேம்பா:12 93/1
குரு சிலர்க்கு அமைச்சர் வீரர் கொள்கையின் முதல்வன் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/1
வரு சிலர்க்கு இட்ட-காலை வழு அன்றோ என்றான் சூசை – தேம்பா:27 152/4

மேல்


சிலருமே (3)

புரவில் நிகர்_இல தயவினில் நிகர்_இல புணரி இவள் என அறைகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 66/4
படியின் அனையவர் உதவிய நலம் மலி பரவை இவள் என மொழிகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 67/4
துளி கொள் முகில் என மண மலர் மது மழை சொரிய அடி இணை தொழுகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 68/4

மேல்


சிலரே (9)

மீன் வைத்து அவிழ்ந்த விழியார் சிலரே மிடைந்தார் – தேம்பா:5 78/4
தோற்றது எனவோ என உள் ஆர்த்து அறைகுவார் சிலரே – தேம்பா:5 154/4
ஏவினன் அநந்தன் என ஆவி அறைவார் சிலரே – தேம்பா:5 156/4
அண்ணும் என இன்ன மணம் எண்ணும் எனும் ஓர் சிலரே – தேம்பா:5 158/4
என்றே தொழுவார் இளையோர் சிலரே – தேம்பா:11 72/4
மை ஆகிய கண் வடிவார் சிலரே – தேம்பா:11 73/4
இரிந்தது ஆக ஆர்த்து எழுக என வித்தினர் சிலரே – தேம்பா:12 50/4
உறுக்குவார் சிலர் உறைந்த வை நீக்குவார் சிலரே – தேம்பா:12 54/4
சூர் முகத்து அலரும் ஊக்க துணிவொடு சிலரே நோற்பார் – தேம்பா:30 136/3

மேல்


சிலாம்பின் (1)

சேல் வழி சிலாம்பின் புல்லம் சிந்தி வீழ்ந்து இருளும் நீங்க – தேம்பா:27 68/2

மேல்


சிலீமுகம் (1)

தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4

மேல்


சிலுகு (2)

சிறுமை உறு துயர் செறியும் மடி மிடி செறியும் வெருவு இழி சிலுகு நோய் – தேம்பா:5 121/3
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


சிலுவை (6)

விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/2,3
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான் – தேம்பா:30 120/2
தேறா அன்போன் தேற சிலுவை கொணர வானோர் – தேம்பா:31 27/1
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1
கூர் மர சிலுவை தனக்கு ஓர் செங்கோலே கொலு அதே அமளியே என்னா – தேம்பா:34 51/3
நெடியது ஓர் சிலுவை தாங்கி நீசருள் நீசன் என்ன – தேம்பா:35 48/2

மேல்


சிலுவைக்கு (1)

உய்ய தரணி நானே உலக்கும் சிலுவைக்கு ஒப்பு ஆய் – தேம்பா:31 28/3

மேல்


சிலேசியம் (1)

தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4

மேல்


சிலை (42)

சிலை ஒத்தன நுதலார் மன சிறை ஒத்தன மதில்கள் – தேம்பா:2 68/1
செல்லை ஒத்து அன்ன சிலை நுதல் பாய்தலும் அன்னான் – தேம்பா:3 29/3
சிலை முகந்து அவிர் நுதல் தேவி நீப்பி இன்பு – தேம்பா:3 45/3
ஒளி அமை பிறை நுதல் புருவத்து ஒண் சிலை
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ் – தேம்பா:9 100/1,2
சிலை வளர் கொலை ஈண்டு உள்ளி சிலை வளைத்து அணுகி சேர்ந்தான் – தேம்பா:12 24/4
சிலை வளர் கொலை ஈண்டு உள்ளி சிலை வளைத்து அணுகி சேர்ந்தான் – தேம்பா:12 24/4
சிலை முகந்து அருந்தி கான்ற சீர் என பெய்த ஆலி – தேம்பா:14 35/3
சிலை நேர் உரமும் திளை சேனைகளே – தேம்பா:15 35/3
பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான் – தேம்பா:15 76/1
திளைத்தன சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் சிலை கொடு பனித்தன கணைகள் தாக்கலின் – தேம்பா:15 77/1
என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/3
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட – தேம்பா:15 80/2
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
அற எதிர்ந்த சிலை அற முனைந்த கரம் அற அணிந்த கழல் கழல்களோடு – தேம்பா:15 98/2
அறம் மலிந்த சிலை நிகர் அடங்கல் அற அறம் உணர்ந்து பொரும் அமரினால் – தேம்பா:15 98/4
வளைய முழங்கின வண் சிலை தேர் உருள் வளைய முழங்கின நொந்து – தேம்பா:15 100/1
அடிகள் அற வாசி அற நெடிய சிலை நாணி அற அரணமொடு மார்பும் அற மற மன்னர் – தேம்பா:15 122/2
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
சிந்தின சிலை மழை சிந்தின சிலை கணை – தேம்பா:15 173/1
சிந்தின சிலை மழை சிந்தின சிலை கணை – தேம்பா:15 173/1
கைவரும் ஒரு சிலை கனை எழ வளை முகத்து – தேம்பா:15 177/1
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
சிலை வளர் நாணின் கையின் சேர்ந்து அடர்ந்து இறுக பின்னி – தேம்பா:18 27/1
சிலை புறம் கண்ட கூலம் சிவணி மேல் புரள கண்டே – தேம்பா:20 35/3
சிலை வல்லார்களும் சிறப்பு எழு நெடும் புகழ் திளை நூல் – தேம்பா:23 84/1
விடம் மாறு இல வெம் சிலை ஆதியொடும் விளை போர் உரி வாள் வளை வேல் கவரும் – தேம்பா:24 24/3
நெடு மலை திரட்டி நீள அமைவன நெடிய சிலை உற்ற வீர வடுவனும் – தேம்பா:24 34/1
அழல வரி சிலை அழல முனி கணை அழல வடி அயில் அழல வாள் – தேம்பா:24 38/2
கறையின் ஒலியொடும் உவணி அயிலொடு கதைகள் சிலையொடு சிலை பொழி – தேம்பா:24 41/3
சிலை வளர் தட கை வீரன் செரு முகத்து அசனி அன்னான் – தேம்பா:28 4/1
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1
ஒன்னார் அஞ்சும் வண் சிலை அஞ்சா உரி நல் நூல் – தேம்பா:36 75/1

மேல்


சிலைக்கு (1)

கரை செய் சால் சிலைக்கு அஞ்சில கருதிய கடல் சேர் – தேம்பா:26 72/2

மேல்


சிலைத்த (1)

தேர் எழும் அரசு என சிலைத்த தெண் திரை – தேம்பா:20 4/1

மேல்


சிலைத்தலே (1)

சிறை செய் கால் அது சிலைத்தலே இவர் அடி சேர்ந்தோர் – தேம்பா:12 47/3

மேல்


சிலைத்து (1)

சிலைத்து இரி சிகிகள் ஆடும் திகிரியின் நலத்தை கண்டார் – தேம்பா:12 15/4

மேல்


சிலையின் (3)

சிலையின் மேன்மையும் சீர்த்தியும் சீல நல் – தேம்பா:26 174/1
தீர் அரும் சிலையின் நாண் முறுக்கின் சீர்மையால் – தேம்பா:30 49/1
தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4

மேல்


சிலையும் (1)

இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3

மேல்


சிலையை (1)

நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2

மேல்


சிலையொடு (3)

தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும் – தேம்பா:3 25/1
செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
கறையின் ஒலியொடும் உவணி அயிலொடு கதைகள் சிலையொடு சிலை பொழி – தேம்பா:24 41/3

மேல்


சிவணி (4)

வள்ளலை சிவணி உள் மலிய வாழுவார் – தேம்பா:6 27/2
சிலை புறம் கண்ட கூலம் சிவணி மேல் புரள கண்டே – தேம்பா:20 35/3
வான் நலம் சிவணி சூல் கொள் மைமையை அணுகல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:26 13/4
சிவணி வானவன் திருவுளம் இது என தேற்றி – தேம்பா:26 57/2

மேல்


சிவந்த (2)

புழை அகன்ற வழிவழி சிவந்த புனல் புறம் மறைந்த மருள் இரணமே – தேம்பா:16 38/4
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3

மேல்


சிவந்ததின் (1)

தேரில் எழும் சுடர் மேனி சிவந்ததின் மாலை சிவந்ததுவே – தேம்பா:15 104/4

மேல்


சிவந்தது (3)

கீழ் திரை கவிந்த வானம் கேழ் ஒளி சிவந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 20/4
அற்றை ஆர் ஒளியொடு சிவந்தது ஐந்திரி – தேம்பா:8 22/4
மெல் எழுந்து சிவந்தது மிக்கு அவர் – தேம்பா:36 15/3

மேல்


சிவந்ததுவே (1)

தேரில் எழும் சுடர் மேனி சிவந்ததின் மாலை சிவந்ததுவே – தேம்பா:15 104/4

மேல்


சிவந்ததே (1)

குருதி ஏந்து குணக்கு சிவந்ததே – தேம்பா:13 37/4

மேல்


சிவந்து (3)

வளம் படு விழி சிவந்து அழுது வேண்டினாள் – தேம்பா:7 95/4
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான் – தேம்பா:13 38/3
கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/2

மேல்


சிவந்தே (1)

காண் அ காலத்து ஆக்கை சிவந்தே கடல் அம் கீழ் – தேம்பா:9 70/3

மேல்


சிவப்ப (2)

ஊர் ஆழி அகன்று இவர் போம் துயர் தீ பட்டு என்று உரு சிவப்ப
நீர் ஆழி அகன்று இரவி தோன்றி மூவர் நீங்கினர் என்று – தேம்பா:30 11/1,2
துப்பு அப்பால் உரு சிவப்ப தொக்கு உம்பர் என விருதாய் சுடர் மீன் கொண்டார் – தேம்பா:32 88/1

மேல்


சிவம் (1)

திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே – தேம்பா:15 185/2

மேல்


சிவல்காள் (1)

மயில்காள் அளிகாள் வரிகாள் சிவல்காள்
குயில்காள் கிளிகாள் கொடிகாள் உரையீர் – தேம்பா:30 23/1,2

மேல்


சிவாசிவன் (8)

சீலம் அற்ற சிவாசிவன் செப்பினான் – தேம்பா:27 80/4
தேறிய இ நிலை மிக்கோய் என்று சிவாசிவன் கேட்ப தெளிந்த ஆர்வத்து – தேம்பா:27 93/3
வைகறை ஒத்து அள் இருளும் ஒளியும் இல் சிவாசிவன் உள் மயங்கி நிற்ப – தேம்பா:27 97/1
இற்று எலாம் இயம்பியும் இவை சிவாசிவன்
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/1,2
தான் முகத்து ஒரு நகை தரும் சிவாசிவன்
நூல் முகத்து உரைத்தவை நுதலி தேற்று அரும் – தேம்பா:27 104/2,3
வேண்டா சொல்லாய் சொல்-மின் என விளம்பி நக்கான் சிவாசிவன் தான் – தேம்பா:27 119/3
உற்று எலாம் சிவாசிவன் ஓங்கி ஓங்கு ஞானம் உள் – தேம்பா:27 129/3
சீர் நலம் பொலி மூதூரில் சிவாசிவன் விளங்கி தோன்ற – தேம்பா:27 145/2

மேல்


சிவாசிவனே (1)

விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே
பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/1,2

மேல்


சிவிகையும் (2)

மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும் – தேம்பா:10 11/2
சிவிகையும் தளிமமும் திகழ்ந்த கோசிக – தேம்பா:14 107/2

மேல்


சிவை (2)

நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை – தேம்பா:18 35/3
தடம் புனைந்து உறைந்து எஞ்ஞான்றும் சைவலம் சிவை கொள்ளா போல் – தேம்பா:28 3/2

மேல்


சிவையின் (1)

எள்ளிய புரையின் பைம் கூழ் இற்று அற சிவையின் கொய்து – தேம்பா:27 13/3

மேல்


சிவையொடு (1)

இகலவரின் நால் வகைகள் சிவையொடு அற ஈர்ந்த அளவு எதிர் அமரின் நால் அரசர் வையம் – தேம்பா:15 130/3

மேல்


சிற்றின்பம் (1)

முறையை பழித்த சிற்றின்பம் மூழ்கும் நசையால் என்றும் இதோ – தேம்பா:5 18/2

மேல்


சிறகால் (2)

நீர் கீறிய நீள் கலமோ சிறகால்
கார் கீறிய கல் திகிரி குலமோ – தேம்பா:15 36/2,3
பொன் ஆர் சிறகால் புட்கரம் சேர் புள் குலமே – தேம்பா:31 43/1

மேல்


சிறகின் (1)

மொய் அகத்து அலர்ந்த பொன் சிறகின் மொய்ம்பு மேல் – தேம்பா:36 122/3

மேல்


சிறகு (4)

மஞ்சு தோய் சிறகு ஆடிய மஞ்ஞை போல் – தேம்பா:10 34/1
வரு பல் சிகி வால் சிறகு ஆடுவன – தேம்பா:11 77/2
சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும் – தேம்பா:12 26/1
முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2

மேல்


சிறகும் (1)

முடுகி வரும் வேகமுடன் உவண இரு வண் சிறகும் முரிய வரு தாக்கில் அவர் தாக்க – தேம்பா:15 120/1

மேல்


சிறகென (1)

பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம் – தேம்பா:15 132/3

மேல்


சிறகை (1)

மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3

மேல்


சிறந்த (29)

தேம் மலி சேக்கை மேல் சிறந்த ஓதிமம் – தேம்பா:1 56/3
சீர்த்த நான் அவன் சிறந்த போர் தனித்தனி தாக்க – தேம்பா:3 14/2
செய்த வாள் முடியை சூடி சிறந்த ஆசனத்தில் ஓங்கி – தேம்பா:3 33/2
சேயினால் நயப்ப செய்வேன் சிறந்த மூ_உலகில் அன்னான் – தேம்பா:3 38/3
சீரொடு வேற்று இல சிறந்த சூல் அதே – தேம்பா:3 47/4
திறம் ஒழித்தனர் செய் முறை ஒழித்தனர் சிறந்த
அறம் ஒழித்தனர் அறிவு ஒழித்தனர் நலம் யாவும் – தேம்பா:5 5/2,3
தேன் செய்த மலர் ஈந்து சிறந்த மணம் கூட்டி நினை சேய் என்று ஈனும் – தேம்பா:8 13/2
செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே – தேம்பா:8 14/1
செறு ஆகத்து அரசு அன்னம் திளைத்து ஆர்க்கும் சப நாட்டு சிறந்த வேந்தும் – தேம்பா:11 105/3
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/2
தீர்த்தார் துமித்தார் பகை வெள்ளம் சிறந்த வெற்றி நலம் கொண்டார் – தேம்பா:15 18/4
திணை நிலை புறத்தில் அன்னார் சிறந்த மண்டபத்தில் நின்றார் – தேம்பா:16 1/4
சிறந்த திரு புகழ் ஆர் கீதம் கேட்ட செழும் தவத்தோன் – தேம்பா:16 60/1
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
செ வினை புக்க பாலால் தீது அற சிறந்த தன்மைத்து – தேம்பா:19 12/2
சிலம்பும் பசிய பொன் சிலம்போ சிறந்த சோர்தான் நதி சேர்ந்து – தேம்பா:19 31/2
சிறந்த நாள் அகலா நூல் திறம் கொண்டு ஆசை அகன்றனரே – தேம்பா:20 25/2
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/3
மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/4
சீர் தவழ் சிகரத்து ஓங்கி சிறந்த ஆலயங்கள் யாவும் – தேம்பா:23 13/3
மன் முகத்து அணி பொன் தேரும் மற்று அணி சிறந்த யாவும் – தேம்பா:23 14/3
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
செய் அகத்து இணை இலான் சிறந்த அன்பொடு – தேம்பா:25 43/2
தேறிய தவத்தின் நீண்டு சிறந்த மோயிசனை நிந்தை – தேம்பா:25 60/1
தேசிக பாவையின் சிறந்த கோதையாள் – தேம்பா:26 15/1
சினக்கரன் எனும் பெயர் சிறந்த வேந்தர் கோன் – தேம்பா:29 55/4
நிதி எழுந்த மேல் நிலம் நிகர் சிறந்த அ மனையின் – தேம்பா:31 3/3
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
செயிர் செய் பகை தீர்த்த சிறந்த முகத்து – தேம்பா:36 73/2

மேல்


சிறந்த-கால் (1)

சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4

மேல்


சிறந்தது (1)

ஏம் முறை சிறந்தது ஓர் சாலை இல்லையே – தேம்பா:2 37/4

மேல்


சிறந்தனர் (1)

சிறந்தனர் சீர்த்து உவப்பார் – தேம்பா:28 145/4

மேல்


சிறந்தாள் (1)

திருந்த நீடு நாள் வாழ்த்தி இசைத்து உறுதியில் சிறந்தாள் – தேம்பா:26 62/4

மேல்


சிறந்து (8)

தெருள் தொடும் இறைவனை சிறந்து போற்றினாள் – தேம்பா:8 30/4
செல் என களிப்பு எழீஇ சிறந்து போயினார் – தேம்பா:10 80/4
சீர் வளர் விழி மலர் சிறந்து முத்து உக – தேம்பா:13 14/3
செ வழி உளத்தினோர் சிறந்து செவ்விய – தேம்பா:19 41/1
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
தீய் வளர் குரவர் உள் சிறந்து நேர்தலால் – தேம்பா:27 54/2
தேக்கிய மகிழ்வு அறா சிறந்து மூழ்கினான் – தேம்பா:27 56/4
சிறந்து உயிர் அனைத்தும் காத்த திரு மருந்து அன்னோய் என்ன – தேம்பா:35 55/3

மேல்


சிறப்பன (1)

சீரிய சவிய மிக்கன அமான சிறப்பன தூயன யாவும் – தேம்பா:27 164/1

மேல்


சிறப்பில் (2)

பொறையுழி சிறப்பில் வாய்ந்த புலன் தவிர் காட்சி-தன்னால் – தேம்பா:0 8/1
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/4

மேல்


சிறப்பிற்று (1)

சீர் முகம் தகும் திறல் சிறப்பிற்று ஆம் என்றான் – தேம்பா:16 28/4

மேல்


சிறப்பின் (5)

தீயவை விலக்கிய சிறப்பின் தேவு அருள் – தேம்பா:3 51/1
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4
பொன் வளர் உருவம் ஆக்கி பூண் வளர் சிறப்பின் மண்ணி – தேம்பா:29 78/2
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண் – தேம்பா:34 48/3

மேல்


சிறப்பினால் (1)

திரு முகம் செறி சுடர் சிறப்பினால்
ஒரு முகம் செறி ஒளிகள் ஆயிரம் – தேம்பா:10 93/1,2

மேல்


சிறப்பு (17)

தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
பரிப்ப ஓர் சிறப்பு அருள் பயத்தின் சூல் செயிர் – தேம்பா:3 50/3
செகத்து இயலாத சிறப்பு எழு நாயகியை செக நாயகனே – தேம்பா:8 80/1
தேன் கொடியால் இ மகற்கு செகத்து அமைந்த கை_தாதை சிறப்பு உற்றோனும் – தேம்பா:11 119/3
தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/4
நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும் – தேம்பா:12 62/2
சீனயி மா மலை சிறப்பு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 9/4
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர் – தேம்பா:20 99/1
தேன் மலர் மருத வேலி சிறப்பு எழும் நாட்டை தந்து – தேம்பா:20 118/3
செறி விழா அணியின் சிறப்பு ஆடின – தேம்பா:21 36/2
சேமம் சேர் வலியில் ஓங்கும் சிறப்பு எழும் தேவர் என்றேன் – தேம்பா:23 61/4
செப்பு உற தானே கண்ட சிறப்பு என அரசன் கேட்ப – தேம்பா:23 69/3
சிலை வல்லார்களும் சிறப்பு எழு நெடும் புகழ் திளை நூல் – தேம்பா:23 84/1
உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ – தேம்பா:23 110/3
செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை – தேம்பா:25 64/1
என்ன வாய்ந்து இணையா சிறப்பு மெய் இறையோன் இன்று உளன் அன்று இலன் என்னா – தேம்பா:27 159/3
சீர் மீது ஆடிய காட்சி சிறப்பு உள்ளி – தேம்பா:31 10/1

மேல்


சிறப்புற (2)

சீர் முழுது அகன்ற அன்பின் சிறப்புற அளித்த நாடே – தேம்பா:20 103/2
தெளித்த-கால் உரைத்த விஞ்சை சிறப்புற உழுத பூழி – தேம்பா:28 149/1

மேல்


சிறப்பொடு (2)

நிறை பட சிறப்பொடு நிமலன் செய் அருள் – தேம்பா:7 80/1
செழும் தன அடியில் செல்ல சிறப்பொடு வளைத்தது அம்மா – தேம்பா:22 21/4

மேல்


சிறிது (7)

நிறத்து இயல் நில்லாமை என வெறுத்த சிறிது ஓர் மனையுள் – தேம்பா:5 150/3
செ ஆறு என்று உளத்து ஓர்ந்த சிறிது உரைப்பேனோ என்றாள் – தேம்பா:6 12/4
செல்லும் செல்லா விண் உறைகின்றோர் சிறிது ஆங்கு ஓர் – தேம்பா:9 58/2
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/3
துயில் சிறிது இலாமையானும் தொறும்தொறும் துஞ்சிற்று அன்றே – தேம்பா:14 116/4
தன் சாயல் மதி வல்லோய் தளிர்ந்த ஐயம் தீர் சிறிது
புன் சாயல் சொல்வல் என புகல் மீண்டு உற்றான் தவம் மூத்தோன் – தேம்பா:20 29/3,4
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/2

மேல்


சிறிய (1)

கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய
வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/1,2

மேல்


சிறியதோர் (1)

சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர்
புரமும் அற்றனர் கடிகையும் பல புடையில் அற்று உக எவணுமே – தேம்பா:25 76/3,4

மேல்


சிறியர் (1)

நலம் பட காட்டிய சிறியர் நட்பு என – தேம்பா:19 39/2

மேல்


சிறியார் (1)

பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே – தேம்பா:20 60/3

மேல்


சிறு (7)

சால் அன்பொடு நிறை தாய் முலை தழுவும் சிறு குழவி – தேம்பா:2 62/1
வயமும் இருமையும் அறிவொடு கருணையும் மருவும் இறையவன் ஒரு சிறு மனை-இடை – தேம்பா:8 71/2
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
விதித்த நன் மறையின் நாதனை ஏந்தி விருப்பொடு சிறு மனை புக்கார் – தேம்பா:12 68/4
சிதம் கலந்து அலர்ந்த நாட்டில் சிறு புல் ஒன்று இன்றி யாவும் – தேம்பா:14 36/3
தேன் உயிர்த்த முல்லை சிறு மூரலான் – தேம்பா:31 66/3
நக்கும் ஓர் சிறு சுவை நச்சி நீங்கு அலா – தேம்பா:35 17/1

மேல்


சிறுகும் (1)

தீயினர் உறவு என சிறுகும் பல் நெறி – தேம்பா:30 43/1

மேல்


சிறுமை (9)

தேம் மழை திரளும் ஆங்கு தம் சிறுமை தீர்த்த நாதனை புகழ்பவர் வாய் – தேம்பா:2 48/2
விஞ்சு எஞ்சாமையின் சிறுமை நோய் துயர் பிணி மிடைந்து – தேம்பா:5 10/2
சிறுமை உறு துயர் செறியும் மடி மிடி செறியும் வெருவு இழி சிலுகு நோய் – தேம்பா:5 121/3
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
சிறுமை நாடிய பற்று அற தீர்த்திட – தேம்பா:9 33/3
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/4
மறம் அகற்றினார் வணங்கிய இறைவனும் சிறுமை
புறம் அகற்றினான் பொருவு_இல வலி திறம் விளங்க – தேம்பா:16 12/3,4
செல் அரிது அடலோடு ஓங்கி சிறுவன் ஆய் சிறுமை இன்றி – தேம்பா:17 16/2
தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/3

மேல்


சிறுமையார் (1)

சிறுமையார் துயர் சிதைத்து இரந்து ஆயினும் அளித்து – தேம்பா:6 66/1

மேல்


சிறுமையால் (1)

சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3

மேல்


சிறுமையின் (2)

சேமம் சால் திறத்து நாதன் சிறுமையின் பெருமை காட்ட – தேம்பா:17 15/1
மா புரம் சிறுமையின் வாட போயினார் – தேம்பா:18 1/3

மேல்


சிறுவ (1)

தீயும் நீ பொறுப்பவன் சிறுவ எம் விழி – தேம்பா:31 21/2

மேல்


சிறுவர் (4)

சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும் – தேம்பா:25 62/2
இருந்து அமர் சிறுவர் யாரும் எவனையும் நீங்காது ஒல்லற்கு – தேம்பா:25 72/3
இலக்கம் ஒன்று இல சிறுவர் பொன்றிட இறைவன் என்றவை அயர்குவார் – தேம்பா:25 74/4
தேறா வெகுளி அரசு எல்லா சிறுவர் கொல்வான் என்ன உயிர் – தேம்பா:26 52/2

மேல்


சிறுவரும் (1)

தெருவரும் புலி சீறினும் சிறுவரும் வெருவார் – தேம்பா:23 93/4

மேல்


சிறுவரே (1)

முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே
உலை முக கனல் எரி கதத்தனர் உவணிகள் கொடு ஒழிதரும் – தேம்பா:25 75/1,2

மேல்


சிறுவற்கு (1)

தேன் அடுத்த அலர் சிறுவற்கு ஊட்டினார் – தேம்பா:4 1/4

மேல்


சிறுவன் (13)

செய் வயத்தினால் சிறுவன் நான் வெல்லுவேன் என்றான் – தேம்பா:3 20/4
பகல் பெறு கன்னியாய் நீ பழுது இலா சிறுவன் ஈனல் – தேம்பா:7 14/3
தீது அற தயையில் உன் சிறுவன் தன்மையால் – தேம்பா:8 28/3
சேறு_அரும் தன்மையால் சிறுவன் ஆகிய – தேம்பா:8 39/3
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3
தேன் நிலத்தினாரை நோக்கு சிறுவன் இன்பு காட்டலால் – தேம்பா:11 11/2
செம் தார் நல்லோர் மாட்சி என சிறுவன் நோக தீண்டிய தீ – தேம்பா:12 8/2
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை – தேம்பா:13 18/3
செல் அரிது அடலோடு ஓங்கி சிறுவன் ஆய் சிறுமை இன்றி – தேம்பா:17 16/2
தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2
செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான் – தேம்பா:26 53/3
சொல்லோடு அடையா சுடர் செய் சிறுவன்
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/3,4
தேன் நேர் மலர் என சிறுவன் நகைத்து உலகம் – தேம்பா:31 13/3

மேல்


சிறுவனாய் (3)

சென்னி தார் என்று அணிந்து இலங்க சிறுவனாய் நீ அழுது உணும்-கால் – தேம்பா:5 22/2
செ வினை நாட்ட பாரில் சிறுவனாய் உதித்த நாதன் – தேம்பா:24 8/1
தீட்டு அரக்கு உடலின் நாதன் நாம் உவப்ப சிறுவனாய் பிறந்ததும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/2

மேல்


சிறுவனும் (1)

திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து – தேம்பா:27 69/1

மேல்


சிறுவனை (2)

திரு மணி சாயல் தாய் தன் சிறுவனை பாடினாளே – தேம்பா:15 182/4
செப்பு அடும் சிறுவனை சென்று நோக்கினார் – தேம்பா:31 94/4

மேல்


சிறை (93)

செறி உலாம் புனல் சிறை செய்து பயன்பட ஒதுக்கி – தேம்பா:1 10/1
அன்ன பல் சிறை அல்லது இல்லை-ஆல் – தேம்பா:1 29/2
பொன்ன நல் சிறை அன்ன புள் உறை – தேம்பா:1 29/3
தேன் வளர் அலங்கலை சிறை செய் கூந்தலோ – தேம்பா:1 38/1
அ புறத்து அமுது உணும் சிறை பொற்பு ஆர்ந்த புள் – தேம்பா:1 41/1
மாலை உறைந்துளி பொன் சிறை வந்து அது தன் கரு என்று அடைகாத்து – தேம்பா:1 69/3
சீர் அல்லது சிறை இல்லது திரு மா நகர்-இடையே – தேம்பா:2 66/4
சிலை ஒத்தன நுதலார் மன சிறை ஒத்தன மதில்கள் – தேம்பா:2 68/1
துளி சிறை செயும் முகில் புகும் இரு மலை சுமந்த – தேம்பா:3 11/1
ஒளி சிறை செயும் ஒரு கரும் பருவதம் என்னா – தேம்பா:3 11/2
வெளி சிறை செயும் வியன் இரு புயத்து மேல் சிரமே – தேம்பா:3 11/3
களி சிறை செயும் கதம் கொடு வெரு உற தோன்றும் – தேம்பா:3 11/4
சிறை வளர் உடலினுள் செலுத்தினான் அரோ – தேம்பா:3 48/4
விண் கிழித்து இழி வெள்ள நீர் சிறை செயும் உழுநர் – தேம்பா:5 13/1
தாய் செய் சிறை நீக்கு முன்னர் தரையில் – தேம்பா:5 70/1
பேய் செய் சிறை நீத்து அருள் பெற்று உடல் ஆம் – தேம்பா:5 70/2
நோய் செய் சிறை நூறுப கன்னி அறா – தேம்பா:5 70/3
நீ செய் சிறை நேர் பொறி காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 70/4
சிறை செய்தன காலும் நலம் செயும் நல் – தேம்பா:5 97/3
விழும் தூவிய வெண் சிறை வேய் புறவம் – தேம்பா:5 107/2
வளி சிறை ஆக பொங்கு அலை கீண்டி மரக்கலம் போயின வழியும் – தேம்பா:6 41/1
ஒளி சிறை ஆக விண் திசை கீண்டி ஓதிமம் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:6 41/2
அளி சிறை ஆக நினைவு செல் வழியும் ஆய்ந்து அவை அடைகினும் ஆர்வ – தேம்பா:6 41/3
களி சிறை ஆக நீ வரும் வழியே கண்டு அதை அடைவது பாலோ – தேம்பா:6 41/4
சிறை படும் கனல் சிக்கென வாய் கிழித்து – தேம்பா:8 94/1
ஏர் தோய் மின் ஆர் பொன் சிறை அம் புள் இனம் எல்லாம் – தேம்பா:9 62/2
சிறை வனை வயிற்று உறை சேயை ஏற்றுவான் – தேம்பா:9 116/4
பம்பி ஆடவும் பைம் சிறை தேனொடு – தேம்பா:10 26/2
தீயே கொணர்ந்தீர் என உள் சிறை செய்து ஒறுப்பேன் ஒறுத்தற்கு – தேம்பா:10 50/3
தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:10 60/2
ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/3
கண் சிறை செய் கங்குல் உறீஇ நகரில் சென்றார் கருணை வலார் – தேம்பா:10 60/4
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
சிறை நீத்து யூதர் அமுது ஒழுகும் திரு நாடு அமைத்தி அருள் செய்தான் – தேம்பா:12 2/4
இன்ன நாள் சிறை தீர் தனி மகனை இவரும் நேர்தற்கு ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:12 3/4
கேழ் கிளர் பொறித்த மாமை கெழும் சிறை வகிர்ந்து பேணி – தேம்பா:12 23/2
சிறை செய் கால் அது சிலைத்தலே இவர் அடி சேர்ந்தோர் – தேம்பா:12 47/3
புனை தீர்ப்ப ஈங்கு மனு பூட்சி சிறை கொண்டாய் – தேம்பா:12 81/2
பூட்சி சிறை கொண்ட புல் என் உயிர் போய் உன் – தேம்பா:12 81/3
காட்சி சிறை கொண்டு கண்டேன் கதி நிலையே – தேம்பா:12 81/4
அளி அழ சிறை நைந்து அழ ஆ என – தேம்பா:13 35/2
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
மை சிறைப்பட்ட நாடு மற சிறை நகு ஒத்து ஆம்-ஆல் – தேம்பா:14 37/4
வெற்றியால் யூதர் தம் சிறை தீர்த்து மிடைந்தன தெரிவையர் இளைஞர் – தேம்பா:14 43/2
சொல் வாய் தவிர் சிறை தீர் சூதர் உவந்து அப்புறம் போய் – தேம்பா:14 73/1
சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/4
சிறை பதி தேரினன் தீ பெய் வில்லினன் – தேம்பா:15 131/1
இட சிறை தலைவன் என்று இகுலன் ஆய் வலம் – தேம்பா:15 133/1
படு அ சிறை தலைவனாய் நிகலன் பார்த்திபன் – தேம்பா:15 133/2
தட சிறை திகிரி மேல் சினந்து தாக்கினான் – தேம்பா:15 133/4
இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/3
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4
பன்னினார் விழி குடைந்தார் பல் நாள் கோற சிறை வைத்தார் – தேம்பா:17 35/4
கண் சிறை படுத்திய நிழல் செய் கா-இடை – தேம்பா:20 9/1
மண் சிறை ஒழித்து அற வந்த மூவரை – தேம்பா:20 9/2
பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின – தேம்பா:20 9/3
ஒண் சிறை புடைத்த புள் உவந்த ஈட்டமே – தேம்பா:20 9/4
கல் நிறத்து அரியின் கொடியரே சிறை செய் கசடு இல ஆணரன் எழுதி – தேம்பா:20 79/2
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
சூர் எழும் சிறை தோன்றியது ஆம் அரோ – தேம்பா:20 83/4
தெளி பட சிறை பெய்தன ஆணரன் – தேம்பா:20 84/2
சீர் புதைத்த சிறை நெடு நாள் உறீஇ – தேம்பா:20 85/2
மலைய முன் சிறை வைகிய மைக்குணன் – தேம்பா:20 87/2
தீய தன்மை இலா சிறை பட்டு உறை – தேம்பா:20 88/3
சொன்ன அ சிறை நீத்து தொழ கலன் – தேம்பா:20 89/3
அருள் ஒன்றும் சார்ந்த நல்லோன் அரும் சிறை பட்ட போழ்தும் – தேம்பா:20 100/1
மீன் நேர் இள சிறை மா மயில் நடம் ஆடின மிகவே – தேம்பா:21 24/4
வியல் உற்றன சிறை விட்டு அயல் விளையாடின இனிதே – தேம்பா:21 25/4
களியால் விரி சிறை ஊடு அது கரவு ஆற்றின பலவும் – தேம்பா:21 33/2
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/2
நண்பு உதைத்து அன நசை சிறை நலம் கொடு – தேம்பா:26 19/3
தேன் கலந்த பூ மலர்தலும் செழும் சிறை புடைத்து – தேம்பா:26 71/2
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2
புனை முதிர்ந்த சிறை புகுந்து ஓவும்-ஆல் – தேம்பா:27 86/4
அள்ளும் ஆறு இருண்ட புகை துறும் சிறை ஊடு அலகைகள் வருத்திய வண்ணம் – தேம்பா:28 96/1
மயிலும் அகவ சிறை வண்டும் அழ – தேம்பா:30 22/2
தூவி அம் சிறை அனம் தொடர் குடை செய – தேம்பா:30 46/1
ஓவியம் சிறை விரித்து உவப்பில் ஆட முன் – தேம்பா:30 46/3
ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2
அன்ன சிறை நீ அலர் தாமரை நான் – தேம்பா:31 51/1
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3
வன் மலை சிறை கொடு வான் பறந்து எனா – தேம்பா:32 68/1
சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3
இன்னவற்கே தூது உற்றேன் இ நாள் உம் சிறை நீங்கி – தேம்பா:34 35/3
எம் சிறை ஒழித்து தான் தன் இன் உயிர் தந்து யாக்கை – தேம்பா:35 26/1
அம் சிறை ஒழித்து வாய்ந்த ஆவியால் முந்தையோர்கள் – தேம்பா:35 26/2
தம் சிறை ஒழித்து வீட்டின் வளம் தர அருள் ஓர்ந்து ஆசை – தேம்பா:35 26/3
தீராயோ என்றோம் நசையின் மேல் சிறை தீர்த்தாய் – தேம்பா:35 59/3

மேல்


சிறைக்கு (1)

விட சிறைக்கு உயிர் நடு அணியில் வேய்ந்து தான் – தேம்பா:15 133/3

மேல்


சிறைப்பட்ட (2)

மெய் சிறைப்பட்ட யாரும் வெருவி ஆர்த்து அலறி நோக – தேம்பா:14 37/3
மை சிறைப்பட்ட நாடு மற சிறை நகு ஒத்து ஆம்-ஆல் – தேம்பா:14 37/4

மேல்


சிறைப்பட்டு (2)

பண்ட நாள் சிறைப்பட்டு உறை தானியல் – தேம்பா:9 48/2
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4

மேல்


சிறைபடுத்த (1)

துன் அல் இல் சிறைபடுத்த தோம் இலால் – தேம்பா:1 29/1

மேல்


சிறைபடுத்தும் (4)

நிழலின் கண் சிறைபடுத்தும் நீள் பொழில் – தேம்பா:1 28/1
குழலில் பூ சிறைபடுத்தும் கோதையார் – தேம்பா:1 28/2
கழலில் கால் சிறைபடுத்தும் காந்தர் நீர் – தேம்பா:1 28/3
விழலின் தான் சிறைபடுத்தும் வேலியே – தேம்பா:1 28/4

மேல்


சிறையாய் (1)

மை துணை கொண்டு இருண்ட புகை மண்டி எழும் இருள் சிறையாய்
மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/3,4

மேல்


சிறையில் (1)

பற்றுபு சிறையில் கதும் என பெய்-மின் பகைவரின் கொடியனை என்ன – தேம்பா:20 78/2

மேல்


சிறையினுள் (1)

சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/4

மேல்


சிறையுள் (1)

அஞ்சிலனாய் அன்று அவனை சிறையுள் பெய்வான் அற பகையான் – தேம்பா:26 165/4

மேல்


சிறையுற்ற (1)

சிறையுற்ற பறவை என விசையுற்ற அயமும் இல செரு உற்ற படைகளும் இலா – தேம்பா:15 118/3

மேல்


சிறையே (1)

கடிகள் தவழ் இருள் தவழ் தீ காணி எனும் அரும் சிறையே – தேம்பா:28 80/4

மேல்


சிறையை (2)

மண் சிறையை ஒழித்தவர் தம் வருத்தம் காணா வழி முடுகி – தேம்பா:10 60/1
அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும் – தேம்பா:12 3/3

மேல்


சிறையோடு (1)

சிறையோடு பறந்த பறம்பு எனவோ திறலோடு படர்ந்த விசும்பு எனவோ – தேம்பா:24 29/1

மேல்


சின்னத்தின் (1)

நஞ்சு இவர் சின்னத்தின் காய்ந்த நபூக்கன் என்ற அரசன் செங்கோல் – தேம்பா:29 77/2

மேல்


சின (21)

வெம் சின கரி மேய்ந்து உகும் வெள்ளிலோ – தேம்பா:10 28/1
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
சின வழி தெரிகு இல தயை வழி தெரிகு இல – தேம்பா:14 124/1
நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/2
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன் – தேம்பா:15 150/1
தனை முடுக்கிய கடவுள் தன் வய வலி தகு சின திறம் அறிகுவர் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 167/3
மலி அவர் எனின் இறை வய அமர் சின முனர் – தேம்பா:15 178/3
மருள் தரு வலி உருவே மருள் அறு சின உருவே – தேம்பா:15 183/1
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1
சிந்தைக்கு இரங்கினர் போல் சின புலியோ செறித்தது என்றார் – தேம்பா:20 64/4
கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து – தேம்பா:27 30/1
நோய் துணையும் சின துணையும் நூறி அடித்து உரம் சினந்த – தேம்பா:28 83/3
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2
நோயினால் இரங்கு உளம் நுழைந்து வெம் சின
தீயினால் அழற்றுதும் என்று தேறியே – தேம்பா:29 34/2,3
வெருள் புரிந்த வெம் சின போர் வினை நின்-பால் என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:29 71/3
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/2

மேல்


சினக்கரன் (1)

சினக்கரன் எனும் பெயர் சிறந்த வேந்தர் கோன் – தேம்பா:29 55/4

மேல்


சினத்த (3)

கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
செம் பொறி சினத்த போர் செறுநர்க்கு அஞ்சலால் – தேம்பா:20 126/1
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/4

மேல்


சினத்தாள் (1)

பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2

மேல்


சினத்தான் (1)

கார் இறைஞ்சும் உன் நாட்டை கா-மின் என்றான் கடும் சினத்தான் – தேம்பா:29 69/4

மேல்


சினத்திற்கு (1)

தேறும் தயையின் முனிவோய் நீ சினத்திற்கு அருள் செய் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 143/1

மேல்


சினத்தினராய் (1)

புல்லு அவையே பூரியராய் புழுங்கிய வெம் சினத்தினராய்
கொல் அவையே குணுங்கு இனங்கள் கொந்து அழலின் சீறி உடன்று – தேம்பா:28 84/1,2

மேல்


சினத்து (20)

குறை எடுத்தனை என்று அன்னார் கொடும் சினத்து உறுக்கல் நன்றோ – தேம்பா:0 5/3
தாழ் திரை ஆழ்ந்த பாய்மா தழல் சினத்து உயிர்த்தது என்ன – தேம்பா:7 20/3
திறம் செய் காய்ந்த சினத்து இடம் ஏது என்றாள் – தேம்பா:10 117/4
வெல்ல கேட்பு_அரும் வெம் சினத்து எல்லை நாள் – தேம்பா:11 33/2
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2
திளைத்தன சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் சிலை கொடு பனித்தன கணைகள் தாக்கலின் – தேம்பா:15 77/1
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3
நரி கெட சினத்து அரி நலத்தின் கோறினான் – தேம்பா:15 140/4
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர் – தேம்பா:19 29/1
உள் உண்டு உமிழ்ந்த சினத்து அலறி உரை செய்தன அ குணுங்கு இனமே – தேம்பா:23 2/4
மற்றை யாவையும் தாம் ஒழிந்த தொல் தேவர் மன சினத்து அயர்ந்தவை என்பேன் – தேம்பா:23 112/2
சொல்வதற்கு அரும் சினத்து அரசன் சொற்றினான் – தேம்பா:23 121/4
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
வன்னிய தடத்தில் உம்பி வய சினத்து இறைவன் நீதி – தேம்பா:25 61/3
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/4
செப்பு உற தகு முறை அகன்ற சினத்து அழற்றிய நினைவினான் – தேம்பா:25 78/4
அன்பு இறந்த சினத்து அவன் கூறினான் – தேம்பா:27 84/4
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2

மேல்


சினத்தொடு (1)

தணிவு அரும் சினத்தொடு தகைத்து அகற்றினார் – தேம்பா:10 88/1

மேல்


சினந்த (8)

சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/2
கான் நலம் சினந்த தீ கனன்று மேய்ந்து என – தேம்பா:15 139/3
எரி கெட சினந்த வில் எறிந்த மாரி முன் – தேம்பா:15 140/1
செல் வழங்கிய துளியினும் கொடையொடு சினந்த
வில் வழங்கிய விசய மா சோசுவன் வென்ற – தேம்பா:16 8/2,3
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
திரி உரு தோற்றின சினந்த பேய்களே – தேம்பா:24 16/4
நோய் துணையும் சின துணையும் நூறி அடித்து உரம் சினந்த
பேய் துணையும் அன்றி நலம் பெறும் துணை அற்று இருப்பு அரிதே – தேம்பா:28 83/3,4
தீய் முகத்து உலகு அழிவு உறும்-கால் அறம் சினந்த
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/1,2

மேல்


சினந்தால் (1)

பார்த்தனள் பார்த்த உவப்பொடு நாணி பகைத்த நாணமும் சினந்தால் போல் – தேம்பா:20 73/1

மேல்


சினந்தினும் (1)

செப்பு உற நினைத்த வாய்மை சினந்தினும் உரைப்பேன் நானே – தேம்பா:25 57/4

மேல்


சினந்து (14)

தீ எழ தகர் சினந்து தாக்குப – தேம்பா:1 21/1
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து
தருக்கு வீங்கிய சல உரை இடி என இடிப்பான் – தேம்பா:3 13/3,4
பண்டுளி அனைத்தும் எஞ்சா பசி சினந்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:12 16/3
பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4
தெளியோம் உயிர் உண்டு சினந்து அதிரும் – தேம்பா:15 37/3
ஊன் முகந்து அழன்ற வேலோன் ஓர் நகை சினந்து கொட்டி – தேம்பா:15 41/1
கூற்று என சினந்து அங்கு இன்ன கூற்றினை முடியா முன்னர் – தேம்பா:15 42/1
புள் முழுது ஏற்றும் வேலோன் பொருநரும் சினந்து நக்கார் – தேம்பா:15 49/4
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
தட சிறை திகிரி மேல் சினந்து தாக்கினான் – தேம்பா:15 133/4
கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4
குன்றா வஞ்சத்து என் வலியும் குணிக்கிலீரோ என சினந்து
பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில் – தேம்பா:23 3/2,3
மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி – தேம்பா:23 54/2
செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4

மேல்


சினந்தே (2)

இண்டு இக்கு ஒழுகா நஞ்சு இட்டீர் என்று இவள் உள் சினந்தே
தெண்டித்து என பூம் தாளால் தேய்த்தாள் துவைத்தாள் துடைத்தாள் – தேம்பா:10 46/3,4
திங்கள் நாண் முகத்து இவர்க்கு இணை அல என சினந்தே
அங்கண் ஆம்பலோடு அலர் எலாம் களை என பறிப்பார் – தேம்பா:12 51/3,4

மேல்


சினம் (23)

பொறுமை அறு பகை பொதுளும் பழி அமர் பொதுளும் சினம் இடர் புரை அறா – தேம்பா:5 121/1
ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/2
நோக்கினால் சினம் நூக்கு அரிதோ என்றாள் – தேம்பா:10 116/4
தூண்டும் ஓர் சினம் தோன்றுழி அ பகை – தேம்பா:11 27/3
செல் உகும் மாரி என சினம் முற்றிய நீள் – தேம்பா:15 58/1
பொருக்கென மன சினம் அனைய தீக்கிய பொறி படு சிலை படை வளைய மாற்றினான் – தேம்பா:15 76/1
நூல் மறை ஆதி சினம் தரும் நூக்கு அரிது ஆம் வலி காட்டிய போர் – தேம்பா:15 108/1
கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது – தேம்பா:15 152/1
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ – தேம்பா:15 169/2
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
விட்டு அழல் சினம் முதிர் வீரர் நிற்ப என்று – தேம்பா:16 26/2
சினம் பழுத்து உயிரை தாங்கி திங்களின் பாதி கோத்து – தேம்பா:16 50/2
தார் நலம் பொறித்த மார்பில் தழல் சினம் புழங்கினால் போல் – தேம்பா:20 112/3
அயர இரிகுவர் குருதி மலி அன அலையுள் முழுகுவர் சினம் மலி – தேம்பா:24 40/3
சீரின்-பால் நடவாதார் சினம் காமம் களவு கொலை – தேம்பா:28 82/2
மருள் தவழ் சினம் கொண்டு அன்னாள் வடிவுறும் கனவும் பொய்யோ – தேம்பா:29 9/3
அன்னாள் உற்ற சினம் தூண்ட அங்கண் தோன்றிற்றே – தேம்பா:29 23/4
சொல் தாறு கடந்த சினம் சூட்டு ஆளி ஏந்தி அவண் தோன்றும் மன்னர் – தேம்பா:32 78/3
சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1
நோய் விளை சினம் கொடு ஆவி நுகர வந்து எதிர்த்த கூற்றோ – தேம்பா:32 92/1
சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4
தகைத்த பின்பு சினம் கொடு தாக்கும்-ஆல் – தேம்பா:33 16/4
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச – தேம்பா:36 36/3

மேல்


சினமும் (1)

திறம் கொடு சினமும் ஆசையும் பெருக சேர் இழிவு அறிகுவர் எவரோ – தேம்பா:14 47/4

மேல்


சினமொடு (2)

மொய் வரு சினமொடு முதலவன் அமர் செயின் – தேம்பா:15 177/3
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட – தேம்பா:16 34/3

மேல்


சினமொடும் (1)

சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1

மேல்


சினமோடு (1)

திரங்கரன் உடன்று திருகும் சினமோடு ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 49/3

மேல்


சினர் (1)

மஞ்சு உறையும் சினர் வஞ்சகர் துஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 59/4

மேல்


சினவி (2)

சினவி திளை தீ முன் வையோ திளைப்ப உவரில் பெய் உறையோ – தேம்பா:6 48/2
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3

மேல்


சினவு-இடை (1)

சினவு-இடை மருண்ட உள்ளம் தெளிவு அற பொங்கல் வேண்டா – தேம்பா:29 10/1

மேல்


சினை (23)

சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
தேன் வைத்து அவிழ்ந்த சினை நாடு அளி சேர்ந்து விம்ம – தேம்பா:5 78/2
விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/4
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
சீலம் முற்றிய சினை முகில் பொழிந்தன போன்றே – தேம்பா:6 72/4
தூம நல் புகைகள் சூட்டி துளித்த தேன் சினை கொள் பைம் பூ – தேம்பா:9 132/1
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ – தேம்பா:15 169/2
மண் பக ஊன்றி மேல் மலர்ந்த பூம் சினை
செண்பகம் நிழற்றிய மணல் தண் திண்ணை மேல் – தேம்பா:17 8/2,3
தேன் சினை மலர் மது தின்ற வண்டு அருகு – தேம்பா:17 10/1
ஆம் சினை ஒசிந்து இனிது அலம்பும் தன்மை போல் – தேம்பா:17 10/2
தாம் சினை மலர் தொடை தாளில் பெய்து பைம் – தேம்பா:17 10/3
பூம் சினை முக திரு புதல்வன் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:17 10/4
சினை வரும் கனி தீம் சுவை உண்ட பின் – தேம்பா:18 43/1
அணி நிறத்த சினை படத்து ஆர் ஒளி – தேம்பா:18 56/1
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
பான் நலம் சினை கொள் மேகம் பகல் செய விளங்காது என்னோ – தேம்பா:26 13/1
தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ – தேம்பா:26 13/2
சூல் நலம் சினை கொள் கன்னி துளங்கு அருள் புரிதல் உள்ளி – தேம்பா:26 13/3
தேன் வழங்கு மலர் சினை நீடிய – தேம்பா:26 82/2
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2
சினை வரும் பலர் சேர்த்தினீர் என வளன் சொன்னான் – தேம்பா:27 170/4
சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய – தேம்பா:35 79/3

மேல்


சினை-தொறும் (1)

கனி வளர் சினை-தொறும் கரிய யூகங்கள் – தேம்பா:20 10/3

மேல்


சினை-இடை (1)

சினை-இடை மலர்ந்த நல் சீலம் செப்புவாம் – தேம்பா:27 1/4

மேல்


சினைகள் (7)

தேம் மலர் தடம் தழீஇ சினைகள் நீடிய – தேம்பா:1 36/2
காயா மரமே அல்லால் காய்த்த சினைகள் நிறுவா – தேம்பா:9 18/1
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள்
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/3,4
கார் தவழ் சினைகள் நீண்ட கா-இடை வதிந்து நின்றார் – தேம்பா:18 25/4
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி – தேம்பா:18 26/2
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/4
சினைகள் ஆகிய ஆயிரம் தூண் நாட்டி சித்திரங்கள் – தேம்பா:20 17/3

மேல்


சினைகள்-தொறும் (1)

சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல் – தேம்பா:8 6/1

மேல்


சினைகள்-தோறும் (1)

சேட்டு இளம் சினைகள்-தோறும் திரு மணி சாயல் பைம் பூ – தேம்பா:20 38/3

மேல்


சினைகளை (1)

ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/4

மேல்


சினைத்த (1)

சிந்துரம் விழித்து என சினைத்த பாடலம் – தேம்பா:12 42/1

மேல்


சினைய (1)

சினைய சாந்தமும் செண்பகமும் கனி விருந்து ஆங்கு – தேம்பா:32 11/3

மேல்


சினையவும் (1)

சினையவும் பொறாது ஒளி திரையில் தாழ்ந்து இருள் – தேம்பா:31 23/2

மேல்


சினையாக (1)

ஆம்பலம் கிளர் பூ இரும் சினையாக நின்றன மா தவன் – தேம்பா:10 133/2

மேல்


சினையை (1)

தே அருள் திளைத்த நிரப்பினால் கன்னி சினையை உற்று ஈனினும் ஈன்ற – தேம்பா:36 37/1

மேல்