சா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சாகவே 1
சாகி 7
சாகுதல் 1
சாகை 1
சாசனை 2
சாசனையின் 1
சாசனையும் 1
சாட்சி 2
சாட்சியும் 1
சாடு 1
சாடும் 1
சாத்தலும் 1
சாத்தா 1
சாத்தி 2
சாத்திர 1
சாத 2
சாதல் 6
சாதி 3
சாதியின் 1
சாதியினால் 1
சாந்த 1
சாந்தம் 2
சாந்தமும் 3
சாந்தி 2
சாந்தினை 1
சாந்து 2
சாப 5
சாபத்து 1
சாபத்தொடு 1
சாபம் 13
சாபமாய் 1
சாபமும் 1
சாம்தனையும் 1
சாம்பா 2
சாம்பி 1
சாம்பிய 1
சாம்பு 1
சாம்புகின்ற 1
சாமத்து 2
சாமரை 4
சாய் 2
சாய்த்து 3
சாய்தலும் 1
சாய்தலோடு 1
சாய்ந்த 10
சாய்ந்தனன் 1
சாய்ந்திட 1
சாய்ந்து 13
சாய்ந்தேன் 1
சாய்வன 1
சாய 3
சாயல் 30
சாயலார் 1
சாயலாள் 1
சாயலாளும் 1
சாயலான் 1
சாயலில் 1
சாயலின் 3
சாயலை 1
சாயற்கு 1
சாயால் 1
சாயு 1
சாயும் 1
சார் 4
சார்ந்த 2
சார்ந்த-கால் 1
சார்ந்தாள் 1
சார்ந்து 1
சார்ந்தோர் 1
சார்பால் 1
சார்பில் 1
சார்பு 7
சார்மி 1
சார்வார் 1
சாரர் 1
சாரல்-கண் 1
சாரன் 3
சாரா 3
சாரார் 1
சாரார்க்கு 1
சால் 50
சால்பில் 2
சால்பின் 3
சால்பினால் 2
சால்பு 19
சால்பும் 2
சால்புறு 1
சால்பே 1
சால்பேனும் 1
சால்பொடு 2
சால்போ 2
சால 4
சாலை 6
சாலையாம் 1
சாலையில் 1
சாலையும் 13
சாலொடு 1
சாவு 4
சாவும் 1
சாவோய 1
சாளர 1
சாளரத்து 1
சாற்ற 2
சாற்றலும் 1
சாற்றலொடு 2
சாற்றவும் 1
சாற்றவோ 1
சாற்றி 5
சாற்றிட 1
சாற்றிய 11
சாற்றிற்றே 1
சாற்றின 1
சாற்றினார் 2
சாற்றினாள் 5
சாற்றினான் 5
சாற்று 3
சாற்று_அரும் 2
சாற்றுகின்ற 1
சாற்றுதி 1
சாற்றுது 1
சாற்றுதும் 2
சாற்றும் 1
சாற்றுவர் 1
சாற்றுவார் 2
சாற்றுவான் 3
சாறு 3
சான்றோர் 2
சான்றோன் 6

சாகவே (1)

சாகவே பலி எவண் என்று சாற்றினான் – தேம்பா:30 108/4

மேல்


சாகி (7)

அற்றது என்று அலைந்த சாகி அனிலம் அற்று ஒழிந்த போது – தேம்பா:18 33/1
சாத ஆரண சாகி என்கோ யான் – தேம்பா:18 45/2
ஏதும் ஈர் உயிர் சாகி என்கோ யான் – தேம்பா:18 45/4
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி
நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன் – தேம்பா:20 47/1,2
தாது நீர் ஒழுகும் சாகி தனை கொய்வார் நிழற்றும் போல – தேம்பா:20 116/3
மை வகை திற பேய் மாக்கள் வளம் கெட தெரிந்த சாகி
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/1,2
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/2

மேல்


சாகுதல் (1)

தப்பும் காசினி அளிக்க சாகுதல் என்-பால் என்ன – தேம்பா:30 116/3

மேல்


சாகை (1)

சாகை கொண்டு எனைய புள் சிரித்த தன்மை போல் – தேம்பா:1 49/3

மேல்


சாசனை (2)

சாசனை உவப்ப வந்தாய் சாசனை உவப்பின் காவும் – தேம்பா:20 42/3
சாசனை உவப்ப வந்தாய் சாசனை உவப்பின் காவும் – தேம்பா:20 42/3

மேல்


சாசனையின் (1)

வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3

மேல்


சாசனையும் (1)

பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/2

மேல்


சாட்சி (2)

குணித்து ஆகி கடவுள்-தனை சாட்சி என கூறல் உற்றேன் – தேம்பா:6 20/4
தன் அல்லால் சாட்சி வையீர் திரு நாள் ஆட தவிர்கில்லீர் – தேம்பா:18 21/3

மேல்


சாட்சியும் (1)

சாட்சியும் புகழ்ச்சியும் மற்ற சால்புறு – தேம்பா:25 46/3

மேல்


சாடு (1)

தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர் – தேம்பா:27 60/1

மேல்


சாடும் (1)

தூம்பு உடை தட கை மாவும் துரகமும் தசமும் சாடும்
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி – தேம்பா:20 117/1,2

மேல்


சாத்தலும் (1)

தட துணர்க்கு அமைத்த தேறல் தாங்கு மாலை சாத்தலும்
முடித்த திங்களை தொடுத்து உடுக்கள் உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 9/3,4

மேல்


சாத்தா (1)

சரம் தரும் பூவும் சாத்தா சாந்தமும் புகையும் காட்டா – தேம்பா:23 15/3

மேல்


சாத்தி (2)

பொய் கண்டேனும் பூவொடு வாச புகை சாத்தி
ஐ கொண்ட ஓர் நல் தெய்வதம் என்றார் அறிவு அற்றார் – தேம்பா:23 25/3,4
மீன் மேல் விளங்கும் வளன் பதத்தில் விரும்பி சாத்தி மீண்டு உரைத்தார் – தேம்பா:36 131/4

மேல்


சாத்திர (1)

சாத்திர மாய விஞ்சை தன்மையில் அவரும் பல்பல் – தேம்பா:14 27/1

மேல்


சாத (2)

சாத ஆரண சாகி என்கோ யான் – தேம்பா:18 45/2
சாத வாய்மை உன்-வாய் தக உன் புகழ் – தேம்பா:26 38/3

மேல்


சாதல் (6)

சாதல் மிக்கு உறும் என தகைத்த ஓர் கனி – தேம்பா:27 110/3
சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/3
சாதல் மிக்கு ஆ வேகுதும் என்றே தளர்கிற்பார் – தேம்பா:28 117/4
சாதல் இலாது தகும் – தேம்பா:28 144/2
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3

மேல்


சாதி (3)

செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம் – தேம்பா:14 33/3
கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும் – தேம்பா:14 36/2
சங்கையம் பல சாதி நல் முறை என புகுத்தி – தேம்பா:23 91/2

மேல்


சாதியின் (1)

சாதியின் வடிவாய் இங்கண் தனயன் ஆம் இவன்-தான் என்றான் – தேம்பா:14 121/4

மேல்


சாதியினால் (1)

சாதியினால் நிகர்க்கு அரிய மலர் மென் தாளின் தகுதி நலாள் – தேம்பா:10 61/1

மேல்


சாந்த (1)

கான் நிறத்து அலர்ந்த சாந்த கடி மரம் என்று நிற்ப – தேம்பா:20 39/3

மேல்


சாந்தம் (2)

ஊறி நான் தெரிந்த சாந்தம் ஒழியவோ செய்வாய் என்று – தேம்பா:20 47/3
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து – தேம்பா:30 123/2

மேல்


சாந்தமும் (3)

தேன் நிமிர் தொத்து அணி திமிசும் சாந்தமும்
வான் நிமிர் கோட்டு அணி வகுத்த மால் வரை – தேம்பா:18 12/1,2
சரம் தரும் பூவும் சாத்தா சாந்தமும் புகையும் காட்டா – தேம்பா:23 15/3
சினைய சாந்தமும் செண்பகமும் கனி விருந்து ஆங்கு – தேம்பா:32 11/3

மேல்


சாந்தி (2)

சாந்தி நாமம் தரித்த குடத்தியே – தேம்பா:11 18/4
பின்பு அருந்தி கேட்டு எவரும் வணங்கி நிற்ப பேர் அறிவு ஓங்கிய சாந்தி தொழுது சொல்வாள் – தேம்பா:11 57/4

மேல்


சாந்தினை (1)

குடம் புரை இரு புயம் குழைத்த சாந்தினை
நடம் புரை அசை குழை நக்கி வில் செய – தேம்பா:29 121/1,2

மேல்


சாந்து (2)

நேயம் ஆம் பிரீத்து சாந்து நிழன்ற தண் கவிகை கீழ் நீ – தேம்பா:7 16/1
சுண்ணம் கலவை சுவை சாந்து எனும் வண்டு இவறும் சேறே – தேம்பா:10 48/1

மேல்


சாப (5)

முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
அழல் எழ வளைத்த சாப இரு முகில் அளவு_இல பனித்த பாண மழையொடு – தேம்பா:15 110/1
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
தான் வாழ் உறை கொள் முகில் முகமும் தகைத்த சாப மா முனியே – தேம்பா:19 27/4
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட – தேம்பா:24 34/2

மேல்


சாபத்து (1)

கொள்ளும் ஆறு அகன்ற தீய்மை குணித்த அளவு உரைத்த சாபத்து
எள்ளும் ஆறு அகன்ற வானோர் எரியுழி பேய்கள் ஆனார் – தேம்பா:28 72/3,4

மேல்


சாபத்தொடு (1)

சரம் அற்றனர் சாபத்தொடு சமம் அற்றன சமித – தேம்பா:14 49/2

மேல்


சாபம் (13)

செல் செயும் சாபம் நீக்க செம்_சுடர் சாபம் சேர் கால் – தேம்பா:10 1/1
செல் செயும் சாபம் நீக்க செம்_சுடர் சாபம் சேர் கால் – தேம்பா:10 1/1
கொல் செயும் சாபம் நீக்கி கூ எலாம் உறவு ஆய் பாவத்து – தேம்பா:10 1/2
அல் செயும் சாபம் நீக்க ஆண்டகை மகரம் சேர்ந்து உள் – தேம்பா:10 1/3
சாபம் உற்றுழி சாபம் தீர்த்து எமை – தேம்பா:10 97/2
சாபம் உற்றுழி சாபம் தீர்த்து எமை – தேம்பா:10 97/2
சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4
ஒன்பது சாபம் நிறை நிறை தொடர உவமியா மதுகையோன் இட்ட – தேம்பா:14 40/3
புரி வாய் பிளந்த இறையோன் உடன்று புரி சாபம் என்று கடிதே – தேம்பா:14 132/1
ஆர் ஓர் சாபம் உளன் ஆயினான் எதிர ஆவி வாழ்வன் என மாழ்குவார் – தேம்பா:15 93/4
குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4
அழல் எழ வளைத்த சாபம் நிமிர் இல அரை நொடி முடித்து இலாது விடு கணை – தேம்பா:24 33/1
கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/4

மேல்


சாபமாய் (1)

கரு வினை சாபமாய் கடவுள் ஏவினான் – தேம்பா:9 110/2

மேல்


சாபமும் (1)

தண்டு பட படு வாளியும் வாளொடு சாபமும் வை அயிலும் – தேம்பா:15 101/3

மேல்


சாம்தனையும் (1)

நணித்து ஆகி சாம்தனையும் நறும் கற்பு நலம் காக்க – தேம்பா:6 20/3

மேல்


சாம்பா (2)

சாம்பா அணி ஆக இரங்கி எந்தை தான் புகழ்ந்த – தேம்பா:3 59/3
சாம்பா அணி தம் மைந்தனோடு ஆர் தயையின் காப்பார் என மறைந்தார் – தேம்பா:36 132/4

மேல்


சாம்பி (1)

சாம்பி அம் கிளர் தாள் துணர் துணை தார் அது என்று அணி ஓகையால் – தேம்பா:10 133/3

மேல்


சாம்பிய (1)

சாம்பிய விலையின் பொன்னும் தம்பி-கண் ஒளித்து வைப்ப – தேம்பா:20 109/2

மேல்


சாம்பு (1)

சாம்பு உளம் கருதும் தீமை தன்னையே சாரா தோன்ற – தேம்பா:25 15/2

மேல்


சாம்புகின்ற (1)

சாம்புகின்ற விண்ணோர் தர தாமரை – தேம்பா:26 154/2

மேல்


சாமத்து (2)

தரும் தடத்து இவர்ந்து இருள் புதைத்த சாமத்து ஆங்கு – தேம்பா:13 17/3
ஊர் வளர் அசைவும் இல்லா உறங்கிய சாமத்து ஏகி – தேம்பா:13 20/3

மேல்


சாமரை (4)

சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/3
அலங்கு ஒளி சாமரை அமைந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/2
ஊசல் அம்புலி உற்றது ஒத்தென ஒள் இரண்டு வெண் சாமரை
காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே – தேம்பா:10 134/1,2
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/2

மேல்


சாய் (2)

தண் தார் மிசை சாய் அளி மொய்த்தன போல் – தேம்பா:22 10/3
தன் மலர் கரத்தால் சூட்டி சாய் பகலொடு குவ்வு ஏடு – தேம்பா:26 92/3

மேல்


சாய்த்து (3)

வள் நுரைத்து எதிர் வதிந்த எலாம் சாய்த்து அவை கொடு போய் – தேம்பா:1 6/3
மீன் அம் சென்னி சாய்த்து விழைந்து அதற்கு அமைந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:12 95/4
தாங்கிய தோட்டி அழுத்தி வெல் பாகன் சாய்த்து வீழ்ந்தும் உவா என நாணம் – தேம்பா:20 72/3

மேல்


சாய்தலும் (1)

தண் அம் வேர் கெடின் தரு எலாம் சாய்தலும் அரிதோ – தேம்பா:23 96/4

மேல்


சாய்தலோடு (1)

பொதிர் படும் மணி ஒலி பொருநர் சாய்தலோடு
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/1,2

மேல்


சாய்ந்த (10)

பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த
யா உலகு அனைத்தும் வாழ்த்தும் இரும் கதை இயம்பல் செய்வாம் – தேம்பா:0 2/3,4
சாய்ந்த தீம் கனி சரிந்த தேன் புனல் – தேம்பா:1 33/3
சாய்ந்த முனிவரன் ஆசி மொழியொடு தாவி அணைகுபு தாங்கினான் – தேம்பா:5 117/2
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/3
ஆங்கு வெம் கதிர் சாய்ந்த பின் நின்று செல்வு அயர்ந்தார் – தேம்பா:12 44/4
தாம கவின் இ முடியாரொடு சாய்ந்த காலை – தேம்பா:16 20/1
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
முதிர்ந்து அன காலம் சாய்ந்த முகத்திலோ உவப்ப நானே – தேம்பா:26 8/1
அயல் பொரு சேவலோடும் அதிர்ந்து எழ சாய்ந்த செந்நெல் – தேம்பா:28 158/2
புதை ஒளி பரப்பி நாறும் பொன் மணி தவிசில் சாய்ந்த
ததை ஒளி வை வேல் வல்லோன் தாள் முனர் அழுது வீழ்ந்தாள் – தேம்பா:29 35/2,3

மேல்


சாய்ந்தனன் (1)

எதிர் தரும் விழி கலந்து இனிதின் சாய்ந்தனன்
முதிர் தரும் அமிர்து உக முறுவல் கொட்டலால் – தேம்பா:13 15/2,3

மேல்


சாய்ந்திட (1)

ஊனொடு ஏந்திய திரு உடலம் சாய்ந்திட
மீனொடு ஏந்திய அணை வேய்ந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 112/3,4

மேல்


சாய்ந்து (13)

ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து
கை அகத்து அதனை கடவுள் தான் தாங்க களித்து யாக்கோபு என்பாற்கு அங்கண் – தேம்பா:2 42/2,3
வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4
தாரொடு தானைகள் சாய்ந்து மடிந்திடவும் – தேம்பா:15 61/1
கோலாடு கோலிய கொல் கரி சாய்ந்து பொர – தேம்பா:15 64/2
மேல் வரும் நிரையின் சாய்ந்து விலகி நின்று ஒலி கொண்டு உற்ற – தேம்பா:15 83/3
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து
தாங்கிய தோட்டி அழுத்தி வெல் பாகன் சாய்த்து வீழ்ந்தும் உவா என நாணம் – தேம்பா:20 72/2,3
இ வழி எளிதில் புரை எலாம் தீரும் என்றுளி புரையின் மேல் சாய்ந்து
செ வழி ஒழிந்த மன் உயிர் கெட ஓர் செயிர் வழி காட்டவோ வேண்டும் – தேம்பா:23 101/1,2
தெள்ளிய மறையின் பேழை தேர் மிசை வரலின் சாய்ந்து
விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட – தேம்பா:25 65/2,3
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து
போய் உடை வஞ்சம் உள்ளி புகைந்த நெஞ்சு ஆற்றாள் அன்றோ – தேம்பா:29 16/3,4
தாம் கொள தடம் சாய்ந்து அருகு அண்மினார் – தேம்பா:30 95/4
தக்கது ஓர் பொழில் சாய்ந்து அடி நோய் அற – தேம்பா:30 100/2
துளித்தன மதுவின் தண் அம் சுள்ளியின் நிழல் கீழ் சாய்ந்து ஆண்டு – தேம்பா:30 130/3
தப்பு அடும் உரை உணர்ந்து எவரும் சாய்ந்து போய் – தேம்பா:31 94/1

மேல்


சாய்ந்தேன் (1)

ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4

மேல்


சாய்வன (1)

கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3

மேல்


சாய (3)

பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய
மாண் தொடர் இரவி ஆயிரம் என்ன வயங்கும் அ ஆலயம் மாதோ – தேம்பா:2 43/3,4
கனத்தில் இழிந்து சாய வரை கரத்தில் விழுந்து பேர அரும் – தேம்பா:5 137/1
வையத்து அடி வைத்து உயர் வான் மன்னன் கையில் சாய
பொய் அற்ற அரும் தவன் முன் பொலிய கண்ட ஏணி – தேம்பா:31 28/1,2

மேல்


சாயல் (30)

மாசை மிக்க நிற மணியின் சாயல் மகன் நோக்கி – தேம்பா:3 55/1
மணி நிறத்து அழகின் சாயல் வழங்கிய மடவாள் முன்னர் – தேம்பா:7 61/1
புரு வளர் கதிர்கள் கோலால் பொறித்தது ஓர் படத்தின் சாயல்
மரு வளர் மலரும் வாமம் வளர் இன மணியும் பொன்னும் – தேம்பா:9 79/1,2
தலம் புனைந்த மின் சாயல் ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 30/4
அம்புய மலரின் சாயல் அவதரித்து உதித்த நாதன் – தேம்பா:12 76/2
திரு மணி சாயல் தாய் தன் சிறுவனை பாடினாளே – தேம்பா:15 182/4
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
பணி சாயல் வரைந்த உரு பலவும் சூழ பார்த்தன-கால் – தேம்பா:20 20/2
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/3
துணி சாயல் மலர் முகத்து துன்னி ஆசி சொற்றினர்-ஆல் – தேம்பா:20 20/4
பொன் சாயல் அரிது அங்கண் பொறித்த காதை என்றன-கால் – தேம்பா:20 29/1
வில் சாயல் கண் கனிய விரும்பி நோக்கி மதி புத்தேள் – தேம்பா:20 29/2
தன் சாயல் மதி வல்லோய் தளிர்ந்த ஐயம் தீர் சிறிது – தேம்பா:20 29/3
புன் சாயல் சொல்வல் என புகல் மீண்டு உற்றான் தவம் மூத்தோன் – தேம்பா:20 29/4
நாட்டு இளம் பிடியார் சாயல் நகை மயில் அகவி ஆட – தேம்பா:20 38/2
சேட்டு இளம் சினைகள்-தோறும் திரு மணி சாயல் பைம் பூ – தேம்பா:20 38/3
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல்
கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/3,4
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
நாறு செம் மணியின் சாயல் நயப்பு எழ நின்றாள் கொண்மூ – தேம்பா:20 49/1
தோள் கடைந்து அழுத்தி அணி மணி சாயல் துளங்கிய ஆணரன் மாமை – தேம்பா:20 70/1
அம் கதிர் மணியின் சாயல் அ திரு மகனை நோக்கி – தேம்பா:21 6/1
தூயின மணியின் சாயல் தோன்றலை வளர்த்திட்டாளே – தேம்பா:21 11/4
மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/3
திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து – தேம்பா:27 69/1
ஏர் விளை மணியின் சாயல் எண்ணிய அளவில் சொல்லும் – தேம்பா:28 14/1
இன்ன உடம்பின் துணையாக எழில் பூம் கொடி சாயல்
மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/2,3
பொன் ஆர் மணி பூண் அணி சாயல் பூம் கொம்பு அனையார் போர் – தேம்பா:28 25/3
வனையவே உரைத்த வண்ணம் வடு மனு_குலத்தின் சாயல்
புனையவே உயர்ந்த வானோர் புன்மையில் வளைதல் நன்றோ – தேம்பா:28 70/3,4
சிலை வைத்த பகழி சாயல் திரு நுதல் விழியை வெஃகி – தேம்பா:28 134/3
ஏழ் வரும் வருடத்து இவ்வாறு இழிபட விலங்கின் சாயல்
போழ் வரு நெஞ்சின் நோக புணர் அறிவு எஞ்சான்-தன்னை – தேம்பா:29 84/1,2

மேல்


சாயலார் (1)

புதி முகத்து அலர் பூ அணி சாயலார்
நிதி முகத்து எதிர் மூடிய நீண்ட கண் – தேம்பா:4 19/2,3

மேல்


சாயலாள் (1)

ஆங்கு எழுதிய பொன் சாயலாள் ஆர் என்று அதிட்டன் கேட்டு இவை வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 66/4

மேல்


சாயலாளும் (1)

வரு மணி சாயலாளும் வளர் நிதி குப்பையோடு – தேம்பா:27 69/2

மேல்


சாயலான் (1)

குன்று ஒளித்த குரு மணி சாயலான்
கன்று ஒளித்த கறவை கனைத்து என – தேம்பா:4 22/2,3

மேல்


சாயலில் (1)

பொன் ஆர் மணி பூண் சாயலில் தேம் பூம் கொம்பு அனையார் திரு முகத்தின் – தேம்பா:27 118/1

மேல்


சாயலின் (3)

சந்த நல் சுதை நான சாயலின்
வந்த நல் சுதை மணம் கொள் காழ் அகில் – தேம்பா:10 107/1,2
அன்னை நீயும் என் சாயலின் ஆகு எனா – தேம்பா:10 111/2
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2

மேல்


சாயலை (1)

பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல் – தேம்பா:28 124/1

மேல்


சாயற்கு (1)

ஆர் நல மரத்தின் சாயற்கு ஆங்கு வேறு இலாமையானும் – தேம்பா:22 19/2

மேல்


சாயால் (1)

கொன் வளர் தருக்கில் பொங்கும் குணத்து அவன் பினர் தன் சாயால்
பொன் வளர் உருவம் ஆக்கி பூண் வளர் சிறப்பின் மண்ணி – தேம்பா:29 78/1,2

மேல்


சாயு (1)

யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4

மேல்


சாயும் (1)

ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4

மேல்


சார் (4)

தணிக்க அரிது ஆம் ஐம்பொறிகள் சார் பொருள் சார்ந்து உளம் பிரிந்து – தேம்பா:6 14/1
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/2
சார் வயின் படா தயை தானம் அன்பு அருள் – தேம்பா:36 125/1

மேல்


சார்ந்த (2)

அருள் ஒன்றும் சார்ந்த நல்லோன் அரும் சிறை பட்ட போழ்தும் – தேம்பா:20 100/1
கோன் தனது அருள் நிலை சார்ந்த கொள்கையில் – தேம்பா:26 128/3

மேல்


சார்ந்த-கால் (1)

கலித்தலால் எவன் செயும் கடவுள் சார்ந்த-கால்
சலித்தலால் எவன் செயும் பிணித்த தன்மையின் – தேம்பா:24 52/2,3

மேல்


சார்ந்தாள் (1)

பூண் தகையால் அறம் சார்ந்தாள் புரை சாரா புகல் செய்தாள் – தேம்பா:10 13/4

மேல்


சார்ந்து (1)

தணிக்க அரிது ஆம் ஐம்பொறிகள் சார் பொருள் சார்ந்து உளம் பிரிந்து – தேம்பா:6 14/1

மேல்


சார்ந்தோர் (1)

கீறிய புவி விழுங்கி கேடுற அவரை சார்ந்தோர்
ஊறிய அழலின் வெள்ளத்து ஒருங்கு ஐயைம்பதவர் வெந்தார் – தேம்பா:25 60/3,4

மேல்


சார்பால் (1)

சேண் தகை ஆர் இவன் சார்பால் செல்லுதும் நாம் என வான் ஆர் – தேம்பா:10 13/3

மேல்


சார்பில் (1)

செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில்
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/3,4

மேல்


சார்பு (7)

தன்னால் ஆம் ஓர் புன் தொழில் சார்பு என்றவர் வாழாது – தேம்பா:9 67/3
திரு வளர் தயையின் சார்பு சீர் எலாம் பயக்கும் அன்றோ – தேம்பா:9 79/4
தன் மாண்ட உளத்து இதுவே சார்பு என தான் உணர்ந்தானே – தேம்பா:10 12/4
பறி இன்மை சார்பு இன்மை தன்-பால் இன்மை பரிசு அல்லால் – தேம்பா:13 7/3
சாரர் சார்பு இழந்த வாசி தழல் பட தவறி தாவ – தேம்பா:16 46/1
பொறைக்கு ஒரு நிலை சார்பு அல்லால் புலம்பி நாம் எய்தும் பீடை – தேம்பா:33 5/3
சுருதியே வடிவாய் தோன்றிய தாயின் தொடர்பு அருள் உதவி சார்பு எய்த – தேம்பா:36 35/3

மேல்


சார்மி (1)

பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/4

மேல்


சார்வார் (1)

மாண் தகையார் அறன் சார்வார் அல்லது இன மனு சாரார் – தேம்பா:10 13/1

மேல்


சாரர் (1)

சாரர் சார்பு இழந்த வாசி தழல் பட தவறி தாவ – தேம்பா:16 46/1

மேல்


சாரல்-கண் (1)

தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/4

மேல்


சாரன் (3)

சாரன் ஆப்பகன் தாப்புவன் பெத்திலன் தாபிர் – தேம்பா:16 9/1
செய் மணி தேரின் சாரன் சிரம் கவிழ்த்து இவனும் கொய்தான் – தேம்பா:16 45/3
ஐ மணி தேரின் சாரன் அகலம் அற்று அவனும் மாய்த்தான் – தேம்பா:16 45/4

மேல்


சாரா (3)

ஆண்டகை ஆர் அருள் சாரார்க்கு அல்லது ஒரு துயர் சாரா
சேண் தகை ஆர் இவன் சார்பால் செல்லுதும் நாம் என வான் ஆர் – தேம்பா:10 13/2,3
பூண் தகையால் அறம் சார்ந்தாள் புரை சாரா புகல் செய்தாள் – தேம்பா:10 13/4
சாம்பு உளம் கருதும் தீமை தன்னையே சாரா தோன்ற – தேம்பா:25 15/2

மேல்


சாரார் (1)

மாண் தகையார் அறன் சார்வார் அல்லது இன மனு சாரார்
ஆண்டகை ஆர் அருள் சாரார்க்கு அல்லது ஒரு துயர் சாரா – தேம்பா:10 13/1,2

மேல்


சாரார்க்கு (1)

ஆண்டகை ஆர் அருள் சாரார்க்கு அல்லது ஒரு துயர் சாரா – தேம்பா:10 13/2

மேல்


சால் (50)

சால் வளர் நாடக சாலை சோலையே – தேம்பா:1 46/4
சால் அன்பொடு நிறை தாய் முலை தழுவும் சிறு குழவி – தேம்பா:2 62/1
சால் செயும் தவத்தினால் வென்ற தன்மையான் – தேம்பா:3 5/2
சால் கலந்த இயல்பை ஏற்றும் தகுதியோ என்றான் பாலன் – தேம்பா:4 41/4
சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல் – தேம்பா:8 6/1
சால் ஓர் பொருளால் நிறை பொன் கலமே தரும் ஓர் தொனியோ – தேம்பா:9 19/1
சால் மூடு தலைவி இரங்கினாள் – தேம்பா:10 35/4
ஏமம் சால் இன்பத்து அங்கண் இன்னவை ஆகி மூத்தோன் – தேம்பா:12 92/1
சேமம் சால் வரங்கள் மிக்கு தெளிந்த மு பொழுதும் தாவி – தேம்பா:12 92/2
வாமம் சால் காட்சி வாய்ந்த வரும் பொருள் உணர்த்தும் தாயும் – தேம்பா:12 92/3
சோமம் சால் கொடி வல்லோனும் துயருற சொற்றினானே – தேம்பா:12 92/4
மறம் கொடு கதம் சால் மருட்டிய மனத்தில் வரும் சிதைவு உணர்கிலா கொடியோன் – தேம்பா:14 47/1
தோல் முதல் உடைமை சால் தொகுத்து அங்கு ஓச்சு செங்கோல் – தேம்பா:14 80/1
சால் வரும் மாட்சி நோவன் தானும் தான் தவத்தில் ஈன்ற – தேம்பா:14 118/2
கார் தாவு அசல மேல் பிறந்து கதிர் சால் தும்மு மணி வரன்றி – தேம்பா:15 9/1
சால் என கரிகள் செல்ல சமர் புலி வெள்ளம் மொய்த்த – தேம்பா:15 43/3
நாமம் சால் உயர்ந்த வீர நாயகன் எளிய கோலம் – தேம்பா:15 181/1
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால் – தேம்பா:15 181/2
வாமம் சால் பொறித்த பைம் பூ மலர் அடி வணங்கி உள்ளத்து – தேம்பா:15 181/3
ஏமம் சால் இன்பம் மூழ்கி இருவரும் வியப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:15 181/4
சேமம் சால் திறத்து நாதன் சிறுமையின் பெருமை காட்ட – தேம்பா:17 15/1
வாமம் சால் மணியின் சென்னி மயிர் புலத்து ஒத்தி தந்த – தேம்பா:17 15/2
தாமம் சால் திறத்தின் ஆண்மை தாங்கிய சஞ்சோன் என்பான் – தேம்பா:17 15/3
நாமம் சால் வழங்க தோல்வி நவை பெறா வரம் பெற்று உற்றான் – தேம்பா:17 15/4
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம் – தேம்பா:19 17/1
தாமம் சால் கொடியோன் விண்ணோர் தளங்களுள் தலைவன் என்ன – தேம்பா:19 17/2
ஏமம் சால் இன்பத்து ஓர்ந்த இரும் புகழ் தளிர்த்து தேவ – தேம்பா:19 17/3
நாமம் சால் வழங்க நல் யாழ் நடையொடு பாடினானே – தேம்பா:19 17/4
சால் வரும் தயை உணர்ந்து இனிது உணும் பொழுது அரும் தகுதி வானோர் – தேம்பா:19 25/1
சால் கலந்த பா சாற்றவும் கேட்பவும் செய்வாய் – தேம்பா:23 92/3
சலம் கலந்த சால் தகுதி கொள் மாக்கள் தம் துணையின் – தேம்பா:26 67/3
கரை செய் சால் சிலைக்கு அஞ்சில கருதிய கடல் சேர் – தேம்பா:26 72/2
வீடலோடு இயைந்து எதிர்க்கும் வினை சால் போத கனி கேட்பான் – தேம்பா:26 163/4
ஏமம் சால் ஈதலில் தாம் இல்லோர் ஆனார் தாதையும் நோய் – தேம்பா:27 43/1
தூமம் சால் மூடிய கண் குருடன் ஆனான் துகள் ஒன்றே – தேம்பா:27 43/2
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3
காமம் சால் அருள் வாயாய் கனிய யார்க்கும் உதவுவான் – தேம்பா:27 43/4
வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை – தேம்பா:27 44/2
சால் வகை புதவு எங்கணும் சாற்று உரை – தேம்பா:28 106/3
சால் நீர் கடல் மடையை திறந்தால் போல தணந்தாரை – தேம்பா:30 19/3
சால் வளர் முகிலின் வேழம் சந்தனம் மேய்ந்து சீற – தேம்பா:30 124/1
ஏமம் சால் உலகு இணை மனை மல்கிய கருணை – தேம்பா:31 4/1
நாமம் சால் அருள் நாடு எலாம் வெள்ளமாய் மொய்ப்ப – தேம்பா:31 4/3
வாமம் சால் நில மன்னவன் தோன்றினான் புறத்தே – தேம்பா:31 4/4
சால் செய் ஓகையின் தளிர்த்து உளம் உவப்ப வான் தளங்கள் – தேம்பா:32 12/2
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/2
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3
நாமம் சால் வெற்றி தர நண்ணர் தொழும் புலோனிய நல் நாடர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/4
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2

மேல்


சால்பில் (2)

நூல் நெறி வழங்கா வண்ணம் நுதலிய கருணை சால்பில்
சூல் நெறி நர_தேவு ஆகி தோன்றிய பின்னர் எந்தை – தேம்பா:9 74/1,2
கை வரும் படையின் சால்பில் கலக்கு உறீஇ பகைத்தது என்னோ – தேம்பா:15 45/3

மேல்


சால்பின் (3)

சவட்டாத அன்பு உரிமை சால்பின் இரண்டு அன்றில் ஒத்தார் – தேம்பா:10 14/4
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
உரி வளர் தவத்தின் சால்பின் உறுத்த மெய் உருவம் தானே – தேம்பா:30 69/1

மேல்


சால்பினால் (2)

தன் கலத்து ஏந்தும் இன்பம் சால்பினால் அன்னை தன் கை – தேம்பா:14 122/3
அணி நிறத்து அமைந்த சால்பினால் பேசா அயர்ந்து நெட்டு உயிர்ப்பொடு சோர்வாள் – தேம்பா:20 71/4

மேல்


சால்பு (19)

பா இயங்கிய யா பயன் சால்பு அரோ – தேம்பா:1 82/4
இடையே நின்று தொடர இனிது எண்_இலர் சால்பு உண்டார் – தேம்பா:14 74/4
அண்ணி பற்று அன்பு அறிந்த அரிகர் பொன் சால்பு அளித்து அன்னாள் – தேம்பா:17 32/1
சடம் புரையின் தோன்றிய வான் தளமோ தேறல் சால்பு அரிதே – தேம்பா:20 18/4
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
தட நடை நிகரான் இழிவு உறி எஞ்ச சால்பு அவள் அன்பு காட்டிய பின் – தேம்பா:20 80/2
நான் தோய் வஞ்சம் சால்பு என சொன்னான் நவை மிக்கான் – தேம்பா:23 28/4
சுழன்று அரா உயிர் துய்த்தன சால்பு அரோ – தேம்பா:23 32/4
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
தாரியால் தகு சால்பு அருள் தன்மை மேல் – தேம்பா:26 33/2
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு
உற்றியே உரைக்கு உயர்ந்தவற்கு உவகை செய் அருளோய் – தேம்பா:26 66/3,4
தான் கறி கற்று உழிழ்ந்து என்ன தவறா நீதி சால்பு உரைப்பான் – தேம்பா:26 160/4
பொருள் செல்வம் வறிது என்ன பூரியர்க்கும் சால்பு இறைப்பான் பொருவா மாட்சி – தேம்பா:27 98/2
மல் தொழில் பயன்பட்டு ஓங்க மன துணிவு ஒன்றே சால்பு ஆம் – தேம்பா:28 17/4
கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/4
ஏசு இல மகிழ்வு உறல் இருவர் சால்பு என – தேம்பா:30 113/3
புரை கொன்ற அ இருவர் புணர் துணிவே சால்பு என்றால் – தேம்பா:30 115/2
நனை கெட கவின் நந்தன சால்பு அதோ என்றான் – தேம்பா:32 16/3
தெளிப்ப ஆசையின் செப்பிய தகுதி சால்பு என்றான் – தேம்பா:32 107/4

மேல்


சால்பும் (2)

பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/3
நூல் வரு மறையின் சால்பும் நோக்கினன் மருளும் நீக்கான் – தேம்பா:29 82/4

மேல்


சால்புறு (1)

சாட்சியும் புகழ்ச்சியும் மற்ற சால்புறு
மாட்சியும் பெருமையும் வழங்க கேட்டியால் – தேம்பா:25 46/3,4

மேல்


சால்பே (1)

மைப்பட இவண் நான் செய்த வடுவினை பொறுத்த சால்பே
மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/3,4

மேல்


சால்பேனும் (1)

கொலையினால் உயிரை சிந்தா கூறும் ஓர் உரை சால்பேனும்
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/2,3

மேல்


சால்பொடு (2)

தண் தமிழ் சொல்லும் நூலும் சால்பொடு கடந்த வண்ணத்து – தேம்பா:9 133/1
தாமம் சால்பொடு தான் அதில் அடங்கு இல புரண்டு – தேம்பா:31 4/2

மேல்


சால்போ (2)

மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முயன்று செய் வணக்கம் சால்போ – தேம்பா:9 119/4
என் நெறி வழாமை செல்லும் என்னில் நீ சால்போ என்றாள் – தேம்பா:29 6/2

மேல்


சால (4)

சால நல் கதிர் பொன் பற்றும் தட மணி படலை மற்ற – தேம்பா:9 75/2
கான் உரு கொடியோன் சால களிப்புற செவியின் மாந்தி – தேம்பா:9 83/2
தாழ்வார் உயர்த்தான் பசித்து அயர்வார் சால நிறைத்தான் திரு மல்கி – தேம்பா:26 42/3
சால மிக்க தவத்து உரு தாங்கி நல் – தேம்பா:27 80/3

மேல்


சாலை (6)

சால் வளர் நாடக சாலை சோலையே – தேம்பா:1 46/4
தாம் உறை இடம் எலாம் தரும_சாலை ஆய் – தேம்பா:2 37/3
ஏம் முறை சிறந்தது ஓர் சாலை இல்லையே – தேம்பா:2 37/4
ஈட்டு அரும் கனக சாலை இவை முதல் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:14 30/3
சாலை பூம் புகை வீதியும் தாண்டி நல் – தேம்பா:17 42/2
சாலை வாயினர் தாங்கிய மு பகல் – தேம்பா:17 50/3

மேல்


சாலையாம் (1)

சாலையாம் நாசரெத்து என்னும் தம் நகர் – தேம்பா:30 150/3

மேல்


சாலையில் (1)

சாலையில் ஆரிய சோசுவன் மாலை தகாது தடுத்தன அ – தேம்பா:15 106/3

மேல்


சாலையும் (13)

திவ்விய மதுர நூல் செப்பும் சாலையும்
நவ்விய உணர்வு உறீஇ எவையும் நாடி உள் – தேம்பா:2 33/2,3
வவ்விய பல கலை வகுக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 33/4
குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும்
வெற்றி ஆர் அலங்கல் வாள் முதல் பல் வேல் படை – தேம்பா:2 34/2,3
பற்று இலார் வெரு உற பழக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/4
தேன் நல பல்லியம் திளைக்கும் சாலையும்
பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண் – தேம்பா:2 35/2,3
மேல் நலம் என ஒலி விம்மும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/4
மாற்று அரசு இனம் இறை வணங்கும் சாலையும்
வேற்று அரசு இனம் திறை விசிக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/1,2
வேற்று அரசு இனம் திறை விசிக்கும் சாலையும்
ஏற்ற அரசு இனம் இனிது இருக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/2,3
ஏற்ற அரசு இனம் இனிது இருக்கும் சாலையும்
போற்று அரசு இனத்து மாண் பொருத்தும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/3,4
போற்று அரசு இனத்து மாண் பொருத்தும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/4
பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால் – தேம்பா:2 38/1
தணி சுவர் சாலையும் தரள கொத்து உடை – தேம்பா:2 38/2
மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா – தேம்பா:2 38/3

மேல்


சாலொடு (1)

சாலொடு தொடர் கடித்து அலறி தாவின – தேம்பா:24 15/2

மேல்


சாவு (4)

ஆவி உண்ட சாவு அதை கடிது உமிழ்ந்ததே அமலன் – தேம்பா:6 69/2
சாவு இல் ஆம்படி தாம்பிரத்து ஆக்கினான் – தேம்பா:23 33/4
தழீஇயின இ கனி அருந்தின் சாவு இலாது – தேம்பா:27 114/2
தண் வழி இமிழ் அலால் சாவு இலாது மற்று – தேம்பா:27 115/3

மேல்


சாவும் (1)

தீய் வினை நோயும் சாவும் தீர்த்து நான் ஒழுகும் வேலை – தேம்பா:32 36/2

மேல்


சாவோய (1)

வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4

மேல்


சாளர (1)

பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள் – தேம்பா:12 71/2

மேல்


சாளரத்து (1)

தகு மணி நிரைத்து வாய்த்த சாளரத்து ஒசிந்து நோக்க – தேம்பா:36 92/2

மேல்


சாற்ற (2)

சாற்ற வருந்தினும் ஒல்லும் அரும் தமிழும் சமம் அல்லதுவே – தேம்பா:1 73/4
தாய் அவை வருந்தி சாற்ற தமனிய கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:31 81/2

மேல்


சாற்றலும் (1)

இனைய சாற்றலும் எரி நெஞ்சான் வியப்புற நினைத்தது – தேம்பா:29 104/1

மேல்


சாற்றலொடு (2)

தண் கனிந்த தேன் இசையால் சாற்றலொடு பல நாளும் – தேம்பா:1 63/3
நங்கையரை ஞானம் மிகு தங்க உரை சாற்றலொடு
மாலை மது வாகை வளன் நூலை அறை நூழை உரை – தேம்பா:5 153/2,3

மேல்


சாற்றவும் (1)

சால் கலந்த பா சாற்றவும் கேட்பவும் செய்வாய் – தேம்பா:23 92/3

மேல்


சாற்றவோ (1)

தாழ்வர் ஓதையும் செய் துயர் சாற்றவோ – தேம்பா:28 101/4

மேல்


சாற்றி (5)

தனி வர மடந்தையை விளித்து சாற்றி உள் – தேம்பா:5 42/2
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர் – தேம்பா:20 99/1
தேம் புடை கண்ணி சாற்றி தெண்டனிட்டு உவப்ப செய்தான் – தேம்பா:20 117/4
சாற்றி காட்டிய தகை நெறி விரும்பி வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:27 28/1
தன் தாரை அம் கண்ணீர் ஆட்டி சாற்றி காட்டிய புண் – தேம்பா:28 35/3

மேல்


சாற்றிட (1)

தரு கைம்மாறு இயல் சாற்றிட கேள்-மின் நீர் – தேம்பா:27 36/3

மேல்


சாற்றிய (11)

தாங்குவார் இலா சாற்றிய உரைகள் கேட்டு எவரும் – தேம்பா:3 17/1
சாற்றிய கோத்திரத்தின் தலைமுறை வழுவாது ஏனும் – தேம்பா:3 42/3
தனக்கு அளவு அகன்ற ஆசி சாற்றிய சொல்லை ஆய்ந்த – தேம்பா:7 7/3
சாற்றிய தூதோ போதி சடுதியே நீரும் நீவீர் – தேம்பா:15 53/2
தான் ஓர் களி பெருக்கின் பலவும் சூசை சாற்றிய பின் – தேம்பா:16 59/1
சாற்றிய தேவர் பூண்ட தகவு உளோர் தமை கொல்வாரும் – தேம்பா:23 57/4
தார் முகத்து இக்கு என முதல் சொல் சாற்றிய
ஏர் முகத்து இளவல் அன்று அடி வைத்து ஏகினான் – தேம்பா:27 2/3,4
தாழ் வினை என்பவோ இறைவன் சாற்றிய
கீழ் வினை இல மறை விரும்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:27 106/3,4
தாழ் வளர் கசடு மாற்றார் சாற்றிய அவரின் ஊங்கும் – தேம்பா:29 17/3
தலத்தில் ஆள் விடலை தூது அணுகி சாற்றிய
நலத்தில் ஆழ் துயர் வளன் நயப்ப நீக்கினான் – தேம்பா:30 149/3,4
தாவிது என்பவற்கே சாற்றிய வண்ணம் தவிர்கு இலாது அரசு உனக்கு அளித்தேன் – தேம்பா:36 32/1

மேல்


சாற்றிற்றே (1)

தனி முகம் காண்டி என்று உளத்தில் சாற்றிற்றே – தேம்பா:27 116/4

மேல்


சாற்றின (1)

சாற்றின உரைகள் பொய்த்து அன்பின் தன்மையால் – தேம்பா:30 59/1

மேல்


சாற்றினார் (2)

இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/4
என்-இடை இலை என இருவர் சாற்றினார்
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/3,4

மேல்


சாற்றினாள் (5)

சாற்றினாள் இன்பு உள் பொங்கி தாரை நீர் தாரையாக – தேம்பா:12 98/3
தாதையாய் கடவுள் என்று அரிவை சாற்றினாள் – தேம்பா:27 113/4
சரி அது ஓர் மது போல் உரை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 64/4
எனக்கு இயற்று அருள் தாய் இவை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 71/4
தனையன் ஆம் அவன் தான் என சாற்றினாள் – தேம்பா:31 72/4

மேல்


சாற்றினான் (5)

சத்தனாசு எனும் பேய் இவை சாற்றினான் – தேம்பா:23 42/4
தனையன் ஆயின நாதனை சாற்றினான் – தேம்பா:26 155/4
சாற்றினான் அரிய தோழன் தழுவினான் அவனும் இ நோய் – தேம்பா:27 67/3
தாதை நெட்டு உயிர்ப்பினோடு இரங்கி சாற்றினான்
மேதை கெட்டு இருண்டு இரு விழி கெட்டு எள்ளிய – தேம்பா:29 92/1,2
சாகவே பலி எவண் என்று சாற்றினான் – தேம்பா:30 108/4

மேல்


சாற்று (3)

சாற்று_அரும் குணத்து ஆர் அருள் தாங்கினான் – தேம்பா:26 32/4
தாய் அளித்த அன்பினும் சாற்று_அரும் தயாபரா – தேம்பா:27 134/3
சால் வகை புதவு எங்கணும் சாற்று உரை – தேம்பா:28 106/3

மேல்


சாற்று_அரும் (2)

சாற்று_அரும் குணத்து ஆர் அருள் தாங்கினான் – தேம்பா:26 32/4
தாய் அளித்த அன்பினும் சாற்று_அரும் தயாபரா – தேம்பா:27 134/3

மேல்


சாற்றுகின்ற (1)

தடம் புனைந்து இள முனி சாற்றுகின்ற எலாம் – தேம்பா:26 118/2

மேல்


சாற்றுதி (1)

எனையனோ என சாற்றுதி நீ என்றாள் – தேம்பா:31 63/4

மேல்


சாற்றுது (1)

தட கை விரலால் வாய் புதையா சாற்றுது அடிகள் என – தேம்பா:29 52/2

மேல்


சாற்றுதும் (2)

தண் கா எழுதியவை சாற்றுதும் என்று உரை கொண்டான் – தேம்பா:20 55/4
தாறு_இல சுடரை மை வரிந்து என்ன சாற்றுதும் புன் சொலால் அவையே – தேம்பா:27 156/4

மேல்


சாற்றும் (1)

தாய் பதம் கண்ட எந்தை என சாற்றும் வேலை – தேம்பா:27 65/3

மேல்


சாற்றுவர் (1)

தன் அல்லால் விடை இங்கண் சாற்றுவர் ஆர் சடுதி போய் – தேம்பா:29 68/3

மேல்


சாற்றுவார் (2)

ஈய்ந்த நன்றி இது என்று அவர் சாற்றுவார் – தேம்பா:23 35/4
தாழ் வினை உண்டு என சாற்றுவார் உண்டோ – தேம்பா:25 40/2

மேல்


சாற்றுவான் (3)

தான் மலி உவப்பின் சாற்றுவான் உயர் வான் தளம் தொழும் தவத்து இறை என்பான் – தேம்பா:6 43/4
தாட்சியால் ஓங்கு உளத்து ஓர்ந்ததே சாற்றுவான் – தேம்பா:9 7/4
சாற்றுவான் உணர்குவான் மக்கள் தன்மையோ – தேம்பா:9 117/4

மேல்


சாறு (3)

சாறு தாறும் ஒன்று இன்றி தான் வளத்து – தேம்பா:4 14/3
கரும்பு உலாவிய சாறு இல காய்ந்தன ஆலை – தேம்பா:5 15/1
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3

மேல்


சான்றோர் (2)

சென்று ஆய பணி தொழிலை செய முன்னுவர் அ சான்றோர் – தேம்பா:9 16/4
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி – தேம்பா:28 18/3

மேல்


சான்றோன் (6)

மன் ஒளி காட்டும் நல்லோய் மறை இது என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 32/4
வாது இலா இடத்தால் ஆகா மைந்தனே என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 38/4
தெருள் தகும் உணர்வின் சான்றோன் சேடனை தழுவி சொல்வான் – தேம்பா:4 42/1
மீன் வளர் உணர்வோய் என்று மின் என மறைந்தான் சான்றோன் – தேம்பா:4 43/4
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
செ வழி உளத்து சான்றோன் செப்பிய உரைகள் கேட்டு – தேம்பா:32 32/1

மேல்