க – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கக்க 2
கக்கியே 1
கக்கும்-ஆல் 1
ககன 2
ககனத்தார் 1
ககனத்தில் 1
ககனத்து 2
ககனம்-பால் 1
கங்குல் 9
கங்குல்-இடை 1
கங்குலில் 2
கங்குலின் 1
கங்கை 4
கங்கையை 1
கச்சின் 1
கச்சு 2
கசடர் 3
கசடு 29
கசடு_அறு 1
கசடுற்று 1
கசடுறும் 1
கசடே 1
கசை 1
கஞ்ச 2
கஞ்சத்து 1
கஞ்சம் 18
கஞ்சம்-கொல் 1
கஞ்சமே 1
கஞ்சமோ 1
கஞ்சனத்தாள் 1
கஞலி 1
கஞறி 1
கட்டல் 1
கட்டா 1
கட்டி 1
கட்டு 6
கட்டு-இடை 1
கட்டு_அற்ற 1
கட்டுரையானும் 1
கட்டை 1
கட 2
கடக்கல் 3
கடக்கவும் 1
கடக்கவே 1
கடக்கிலாது 1
கடக்கும் 1
கடத்த 1
கடந்த 62
கடந்தார் 1
கடந்தான் 9
கடந்து 73
கடந்தே 4
கடந்தோய் 1
கடந்தோன் 1
கடம் 8
கடமும் 1
கடமொடும் 1
கடல் 198
கடல்-கணும் 1
கடலாம் 3
கடலான் 2
கடலில் 5
கடலின் 11
கடலினும் 1
கடலும் 3
கடலுள் 5
கடலே 7
கடலை 7
கடலொடு 1
கடலோ 1
கடலோடு 2
கடலோன் 4
கடலோனை 1
கடவாமல் 1
கடவாமை 1
கடவி 2
கடவிய 1
கடவு 1
கடவும் 1
கடவுள் 45
கடவுள்-தன் 1
கடவுள்-தனை 1
கடவுள்-வாய் 1
கடவுளர் 3
கடவுளும் 2
கடவுளே 1
கடவுளை 7
கடவுளோடு 1
கடவுளோய் 1
கடவேம் 1
கடவேமோ 3
கடற்கு 1
கடன் 9
கடன்கள் 1
கடனை 1
கடாம் 2
கடாவ 1
கடாவி 1
கடாவிய 1
கடாவினான் 1
கடி 60
கடிக்கு 1
கடிக்குமோ 1
கடிகள் 1
கடிகையும் 1
கடித்த 1
கடித்தனர் 1
கடித்தான் 1
கடித்திடுவார் 1
கடித்து 3
கடிதல் 1
கடிதலின் 1
கடிதாய் 1
கடிதில் 2
கடிதின் 2
கடிது 37
கடிதே 1
கடிந்த 11
கடிந்தது 1
கடிந்தனர் 1
கடிந்தான் 1
கடிந்து 17
கடிந்தே 1
கடிந்தோர் 1
கடிய 10
கடியது 2
கடியரே 1
கடியாய் 1
கடியில் 1
கடியின் 1
கடியும் 2
கடியே 1
கடியொடு 1
கடியோடு 1
கடு 15
கடுக 1
கடுகலோடு 2
கடுகி 7
கடுகிய 1
கடுகியன 1
கடுகு 4
கடுகும் 1
கடுத்த 14
கடுத்தவற்றை 2
கடுத்தன 3
கடுத்தனனே 1
கடுத்தால் 1
கடுத்து 11
கடுப்பதற்கு 1
கடும் 12
கடுவும் 2
கடை 30
கடைச்சியர் 1
கடைத்து 1
கடைந்து 13
கடைய 1
கடையர் 1
கடையார் 1
கடையில் 2
கண் 266
கண்-கொலோ 1
கண்கள் 8
கண்களாக 1
கண்களால் 1
கண்களும் 1
கண்ட 48
கண்ட-கால் 1
கண்ட-காலை 1
கண்டக 1
கண்டகம் 2
கண்டத்து 1
கண்டதனால் 1
கண்டது 11
கண்டதும் 2
கண்டதே 1
கண்டதேல் 1
கண்டவர் 1
கண்டவை 5
கண்டனர் 4
கண்டனள் 1
கண்டனன் 2
கண்டனன்-ஆல் 1
கண்டனனே 1
கண்டனை 1
கண்டாய் 3
கண்டார் 23
கண்டாரும் 1
கண்டால் 9
கண்டாள் 4
கண்டான் 24
கண்டான்-கொல் 1
கண்டிகையோடு 1
கண்டிலர் 1
கண்டிலா 1
கண்டிலாமையில் 1
கண்டிலிரோ 1
கண்டீர் 3
கண்டு 151
கண்டும் 2
கண்டுழி 2
கண்டுளார் 1
கண்டுளான் 2
கண்டுளி 9
கண்டே 13
கண்டேன் 16
கண்டேனும் 1
கண்டேனோ 1
கண்டோம் 4
கண்டோய் 1
கண்டோன் 1
கண்ண 1
கண்ணற்கு 1
கண்ணா 2
கண்ணாடி 2
கண்ணாடிகள் 1
கண்ணாடியினான் 1
கண்ணாது 1
கண்ணார் 2
கண்ணார்-தம் 1
கண்ணால் 6
கண்ணாள் 3
கண்ணான் 4
கண்ணி 12
கண்ணிட 1
கண்ணிய 3
கண்ணியால் 1
கண்ணில் 2
கண்ணின் 6
கண்ணினர் 1
கண்ணினார் 2
கண்ணினால் 1
கண்ணினாள் 2
கண்ணினான் 4
கண்ணினும் 1
கண்ணினை 1
கண்ணீர் 12
கண்ணீரே 1
கண்ணுக 1
கண்ணும் 2
கண்ணே 5
கண்ணை 3
கண்ணோ 2
கண்ணோட்டம் 2
கண்ணோடு 1
கண்படற்கு 1
கண்படும் 2
கண 2
கணகணவென 1
கணகணென 1
கணங்களின் 1
கணங்களும் 1
கணங்களுள் 1
கணத்தில் 1
கணத்து 3
கணத்தொடு 1
கணம் 19
கணமும் 1
கணவர் 1
கணவன் 1
கணவனை 1
கணார் 1
கணால் 2
கணாள் 1
கணி 2
கணிக்க 3
கணிக்க_அரிய 1
கணிக்க_அரும் 1
கணிக்கும் 1
கணிச்சி 1
கணித்த 4
கணித்தனன்-ஆல் 1
கணித்து 1
கணிதம் 1
கணியா 3
கணியானோ 1
கணின் 1
கணினாள் 1
கணீர் 1
கணே 2
கணை 60
கணைக்கு 1
கணைகள் 4
கணையாய் 3
கணையால் 3
கணையில் 3
கணையின் 1
கணையினொடு 1
கணையும் 2
கணையை 1
கணையொடு 3
கணையொடும் 1
கணையோ 1
கணையோடு 1
கத 8
கதத்த 10
கதத்தனர் 1
கதத்தான் 2
கதத்தில் 4
கதத்தின் 1
கதத்தினர் 1
கதத்து 11
கதத்துடன் 1
கதத்தை 1
கதத்தொடு 2
கதம் 23
கதமோடு 1
கதர் 1
கதலி 4
கதவம் 4
கதவின் 1
கதவு 8
கதறி 2
கதனம் 1
கதி 37
கதிக்கு 1
கதிகள் 1
கதித்து 3
கதிப்பால் 1
கதியில் 3
கதியின் 2
கதியே 1
கதியை 2
கதிர் 193
கதிர்கள் 3
கதிர்செய் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்ந்த 1
கதிர்ந்து 1
கதிர்ப்பட 1
கதிரவன் 2
கதிரால் 3
கதிரில் 1
கதிரின் 4
கதிரினும் 1
கதிரினுள் 1
கதிரும் 3
கதிருள் 2
கதிரை 1
கதிரோ 1
கதிரோடு 1
கதிரோன் 5
கது 4
கதும் 1
கதுவிடா 1
கதுவு 1
கதை 20
கதைகள் 3
கதைத்த 1
கதைத்தல் 1
கதைத்தலால் 1
கதையாய் 2
கதையில் 1
கதையே 1
கதையொடு 2
கந்த 3
கந்தகம் 1
கந்தத்தோடு 1
கந்தம் 3
கந்தரத்துள் 1
கந்தரமே 1
கந்தளம் 1
கந்தாம் 1
கந்து 1
கபிரியல் 1
கபிரியேல் 5
கபிரியேல்-தன்னை 1
கபிரியேலை 1
கபிரியேற்கு 1
கபோதம் 1
கம் 4
கம்ப 1
கம்பம் 2
கம்பலம் 1
கம்பலை 1
கம்பளத்தால் 1
கம்பியும் 1
கம்பில் 1
கம்பு 2
கமல 20
கமலத்து 2
கமலம் 13
கமலமும் 1
கமலமோடு 1
கமழ் 21
கமழ்வரும் 1
கமழ 2
கமழாதோ 1
கமழும் 2
கமுகு 1
கமுகும் 1
கமுகொடு 1
கமுகொடும் 1
கய 1
கயத்தவன் 1
கயத்து 1
கயம் 9
கயமும் 1
கயல் 9
கயவர் 3
கயவரும் 1
கயவன் 1
கயவு 1
கயற்கு 1
கயில் 3
கயிற்று 2
கர 4
கரக்கும் 1
கரக 1
கரங்கள் 4
கரங்களை 1
கரடி 2
கரடிகள் 1
கரத்தால் 1
கரத்தான் 1
கரத்தில் 10
கரத்தின் 1
கரத்தினால் 1
கரத்து 15
கரத்தை 1
கரத்தொடு 1
கரதலம் 1
கரந்த 3
கரந்தது 1
கரந்து 5
கரப்பு 1
கரம் 22
கரம்பின் 1
கரமித 1
கரமும் 4
கரமுமே 1
கரமே 1
கரமொடு 1
கரவ 4
கரவர் 1
கரவாதேல் 1
கரவீர் 1
கரவு 3
கரி 61
கரிக்கு 1
கரிகள் 5
கரிகளும் 1
கரிகளை 1
கரிந்த 3
கரிந்தது 1
கரிந்து 2
கரிமா 1
கரிய 10
கரியில் 2
கரியினும் 1
கரியும் 2
கரியே 1
கரியொடும் 2
கரியோ 1
கரிவன 1
கரிவார் 1
கரு 34
கருக்கொள் 1
கருக 2
கருகி 1
கருடன் 2
கருணமே 1
கருணாகரன் 1
கருணாகரனே 3
கருணாகரியே 2
கருணை 41
கருணையன் 3
கருணையன்-தன் 1
கருணையன 1
கருணையனோ 1
கருணையால் 2
கருணையாள் 1
கருணையானே 1
கருணையின் 2
கருணையினால் 1
கருணையும் 1
கருணையே 1
கருணையோடு 2
கருணையோய் 1
கருத்தகும் 1
கருத்தில் 9
கருத்திற்கு 1
கருத்தின் 1
கருத்தினொடு 1
கருத்தினோய் 1
கருத்தினோர் 1
கருத்து 17
கருத்து-இடை 1
கருத்தும் 2
கருத்தொடு 1
கருத 1
கருதலர் 1
கருதலாமோ 1
கருதலே 1
கருதா 1
கருதி 11
கருதிய 4
கருதியே 1
கருதினான் 1
கருதும் 5
கருதுவர் 1
கருப்பம் 13
கருப்பு 1
கரும் 10
கரும்பின் 1
கரும்பினை 1
கரும்பு 6
கரும்புகள் 1
கருமம் 6
கருமமோ 1
கருமை 1
கருவாய் 1
கருவி 7
கருவிகள் 2
கருவில் 1
கருவினால் 1
கருவினை 1
கருவுடன் 1
கருள் 3
கருளின் 1
கரை 63
கரை_இல் 1
கரைக்கு 1
கரைத்த 1
கரைந்து 3
கரையில் 1
கரையின் 2
கரையும் 1
கரையே 1
கரையேற்றிட 1
கரையை 1
கரையொடும் 1
கரோதரன் 1
கல் 36
கல்-இடை 1
கல்தாறு 1
கல்லறை 1
கல்லார் 1
கல்லாரும் 1
கல்லிய 3
கல்லியம் 2
கல்லில் 1
கல்லின் 4
கல்லும் 2
கல்லூரி 1
கல்லே 1
கல்லை 2
கல்லொடு 1
கல்லோ 1
கல்வி 7
கல 4
கலக்கம் 6
கலக்கமும் 1
கலக்கு 2
கலகலன் 1
கலங்க 14
கலங்கல் 2
கலங்கலின் 1
கலங்கலே 1
கலங்கவே 2
கலங்கா 1
கலங்காதான் 2
கலங்கி 10
கலங்கிய 3
கலங்கின் 1
கலங்கின 1
கலங்கு 3
கலங்குப 1
கலங்குவாள் 1
கலத்தில் 7
கலத்தின் 1
கலத்து 35
கலத்து-இடை 2
கலத்தை 1
கலந்த 47
கலந்த-கால் 1
கலந்தது 2
கலந்ததோ 1
கலந்தன 2
கலந்திட்ட 1
கலந்து 27
கலந்தே 1
கலம் 12
கலமும் 1
கலமே 1
கலமொடு 1
கலமோ 1
கலவ 1
கலவை 3
கலன் 9
கலனின் 2
கலனும் 2
கலனே 1
கலனொடும் 1
கலனோ 3
கலாநிதி 1
கலாப 2
கலாபம் 2
கலி 8
கலிகை 1
கலிங்கமும் 1
கலித்தலால் 1
கலித்தன 1
கலியொடு 1
கலின 2
கலினம் 1
கலுழ்கிற்பார் 1
கலுழ்கின்றார் 3
கலுழ்குவரே 1
கலுழ்குவாயோ 1
கலுழ்ந்தன 1
கலுழ்ந்தான் 1
கலுழ்ந்து 5
கலுழ்ந்துதிரே 1
கலுழ்வாள் 3
கலுழி 3
கலுழு 1
கலுழுவர் 1
கலை 57
கலைக்கு 1
கலைகள் 1
கலையாய் 1
கலையால் 1
கலையாள் 1
கலையின் 8
கலையினார் 1
கலையினால் 1
கலையினோடு 1
கலையும் 1
கலையே 1
கலையோர் 2
கவ்வி 4
கவ்விய 2
கவ்வு 1
கவ்வும் 3
கவச 2
கவசத்தொடு 1
கவசத்தொடும் 1
கவசம் 6
கவசமாய் 1
கவசமும் 1
கவட்டால் 1
கவட்டை 1
கவண் 3
கவணியால் 1
கவணினை 1
கவர் 15
கவர்க்கும் 1
கவர்ந்திடும் 1
கவர்ந்து 1
கவர்வு 1
கவரமும் 1
கவரி 3
கவரிகள் 3
கவரியும் 1
கவரும் 2
கவலை 4
கவவு 1
கவழுகின்ற 1
கவி 7
கவிகள் 2
கவிகை 2
கவிகைகள் 2
கவிகையும் 2
கவிஞர் 1
கவிந்த 1
கவியின் 1
கவிர் 1
கவிழ்கின்றன 1
கவிழ்த்து 1
கவிழ்ந்த 4
கவிழ்ந்ததே 1
கவிழ்ந்து 5
கவிழ்வன 1
கவிழ 2
கவின் 35
கவினார் 2
கவினால் 1
கவினாள் 1
கவினொடு 2
கழல் 17
கழல்களோடு 1
கழலால் 1
கழலில் 1
கழலினாள் 1
கழற்கள் 1
கழற்கு 1
கழறி 3
கழனி 4
கழனியும் 2
கழி 3
கழித்து 1
கழிந்த 4
கழிந்திலன் 1
கழிந்து 1
கழிப்ப 2
கழிய 1
கழிவாய் 1
கழிவார் 1
கழிவு 1
கழீஇயின 3
கழு 3
கழுகினால் 1
கழுகு 1
கழுத்தினை 1
கழுது 1
கழுதை 1
கழும் 1
கழுமி 2
கழுமும் 1
கழுவல் 3
கழுவும் 1
கழை 11
கழையே 1
கழையோ 2
கள் 25
கள்வர் 1
கள்வர்க்கு 1
கள்வரும் 1
கள்வன் 1
கள்வார் 1
கள்வு 2
கள்வை 1
கள்ளம் 4
கள்ளும் 1
களங்கம் 5
களங்கள் 1
களங்கன் 1
களத்து 1
களத்து-இடை 2
களப 1
களம் 7
களரி 2
களரிமாபுரத்தில் 1
களவர் 1
களவனை 1
களவு 3
களவும் 1
களவை 1
களி 73
களித்த 12
களித்த-கால் 1
களித்தது 2
களித்தன 1
களித்தனர் 1
களித்தனன் 1
களித்தான் 1
களித்து 16
களிப்ப 14
களிப்பட 1
களிப்பனோ 1
களிப்பில் 4
களிப்பின் 6
களிப்பினும் 1
களிப்பு 13
களிப்பும் 1
களிப்புற்று 2
களிப்புற 7
களிப்புறின் 1
களிப்புறீஇ 1
களிப்பொடு 6
களிப்போடு 2
களிபட 1
களியால் 2
களியாள் 1
களியில் 1
களியும் 2
களியோடு 2
களிற்றின் 2
களிற்று 2
களிற்றொடும் 1
களிறு 3
களிறுகள் 1
களிறும் 3
களை 3
களைக 1
களைய 2
கற்க 1
கற்கலால் 1
கற்கும் 1
கற்பார் 1
கற்பின் 1
கற்பினை 1
கற்பு 14
கற்பும் 2
கற்பூரம் 1
கற்பே 1
கற்பொடு 1
கற்போர் 1
கற்ற 10
கற்றது 1
கற்றவர் 2
கற்றவும் 1
கற்றவை 1
கற்றார் 1
கற்றால் 2
கற்று 8
கற்றும் 1
கற்றேன் 1
கற்றை 18
கற்றோம் 2
கற்றோர் 5
கறங்க 2
கறங்கி 2
கறங்கு 2
கறல் 1
கறவை 5
கறவையின் 1
கறவையும் 1
கறாகறா 2
கறி 6
கறிக்கும்-ஆல் 1
கறித்து 1
கறை 21
கறையின் 2
கறையோடு 1
கன்றா 1
கன்றி 1
கன்றின் 1
கன்றின 1
கன்றினர் 1
கன்றினை 1
கன்று 8
கன்றுவாள் 2
கன்னம் 1
கன்னலும் 1
கன்னலே 1
கன்னலோ 1
கன்னி 74
கன்னி-தன்-வாய் 1
கன்னி-வயின் 1
கன்னிக்கு 2
கன்னிகையும் 1
கன்னித்தாய்-தன் 1
கன்னிமை 5
கன்னிமையால் 1
கன்னிமையின் 1
கன்னிய 6
கன்னியர் 2
கன்னியாய் 4
கன்னியின் 2
கன்னியின்-கண் 1
கன்னியும் 3
கன 3
கனக 5
கனத்தில் 3
கனத்தின் 1
கனத்து 7
கனத்து-இடை 2
கனத்துளே 1
கனம் 14
கனமும் 1
கனமொடும் 1
கனய 1
கனல் 21
கனலாய் 1
கனலால் 1
கனலி 1
கனலியும் 1
கனலும் 1
கனலே 1
கனலை 1
கனவில் 7
கனவின் 1
கனவு 6
கனவு-இடை 1
கனவும் 2
கனவை 1
கனன்ற 4
கனன்று 4
கனா 1
கனாவும் 1
கனி 99
கனிக்கு 1
கனிகள் 12
கனிகள்-தோறும் 1
கனிகளும் 2
கனிகளோடு 1
கனிந்த 29
கனிந்தது 1
கனிந்து 25
கனிய 36
கனியவே 1
கனியாது-கொலோ 1
கனியால் 3
கனியின் 1
கனியினால் 1
கனியினும் 1
கனியும் 7
கனியுள் 1
கனியே 3
கனியை 1
கனியோ 3
கனியோடு 1
கனிவன 1
கனிவாய் 2
கனிவால் 1
கனிவில் 2
கனிவின் 1
கனிவு 18
கனிவொடு 2
கனிவோய் 2
கனை 16
கனைத்து 2
கனைந்து 2
கனையன் 3
கனையனை 1

கக்க (2)

பண்டு அமிழ்து உண்டு யான் புன் பாவொடு கக்க கேட்பார் – தேம்பா:0 6/4
தக்கன வினைகள் கக்க சத்தனாசு உரை கொண்டான்-ஆல் – தேம்பா:23 54/4

மேல்


கக்கியே (1)

கன்றுவாள் சோர்வாள் வஞ்சம் கக்கியே இனைய சொன்னாள் – தேம்பா:29 36/4

மேல்


கக்கும்-ஆல் (1)

அல்லிய மலர் மணம் வாரி கக்கும்-ஆல் – தேம்பா:12 34/4

மேல்


ககன (2)

கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2
களி கொண்டு ஓதிமம் ககன மேல் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:31 2/2

மேல்


ககனத்தார் (1)

கண் காத்த நிமை என்ன காத்தார் அ ககனத்தார் – தேம்பா:10 19/4

மேல்


ககனத்தில் (1)

கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/3

மேல்


ககனத்து (2)

உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல் – தேம்பா:8 94/2
கார் எழும் ககனத்து ஊர்ந்த கதிர் பல உதித்தல் தந்தே – தேம்பா:9 73/1

மேல்


ககனம்-பால் (1)

காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1

மேல்


கங்குல் (9)

கங்குல் முற்றிய கையரை கொண்டதேல் – தேம்பா:9 39/2
கண் சிறை செய் கங்குல் உறீஇ நகரில் சென்றார் கருணை வலார் – தேம்பா:10 60/4
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
இருள் புரி கங்குல் நாப்பண் இரிந்து அற கடலோன் போக – தேம்பா:13 22/1
வாயு முன் தூமம் போலும் மாலி முன் கங்குல் போலும் – தேம்பா:14 117/1
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
கரிய கங்குல் கனா என ஓதினான் – தேம்பா:27 92/4
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/2
மை விளை கங்குல் நுழைந்து இருள் உலகில் மல்கினது அ நகர் அறியா – தேம்பா:36 108/3

மேல்


கங்குல்-இடை (1)

இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1

மேல்


கங்குலில் (2)

மை திறத்து அடல் கொளும் மண்ணை கங்குலில்
பொய் திறத்து உகுத்த தீ கனவை பூத்து அவர் – தேம்பா:24 50/2,3
காவலர் தன்மைத்து அமரர் சூழ் நிற்ப கங்குலில் பிறந்தன வாறும் – தேம்பா:34 47/2

மேல்


கங்குலின் (1)

காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1

மேல்


கங்கை (4)

கங்கை அம் சுழியினில் பட்ட கால் என – தேம்பா:9 109/1
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை
கலம் புரை மணி பொன் மார்பன் கண்டு அதை கடக்கல் ஆற்றான் – தேம்பா:20 33/3,4
அலை புறங்கண்ட கங்கை அரவு எழ அளவு_இல் விம்மி – தேம்பா:20 35/2
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3

மேல்


கங்கையை (1)

கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/2

மேல்


கச்சின் (1)

சொற்றுபு கொடியார் மாசு_இல் ஆணரனை சுளித்து அடித்து இழிவுற கச்சின்
சுற்றுபு கொடு போய் சிறையினுள் திங்கள் துளி முகில் புக்கு என புக்கான் – தேம்பா:20 78/3,4

மேல்


கச்சு (2)

கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3

மேல்


கசடர் (3)

கண் புலன் உணர்த்தும் காட்சி கசடர் சொல் உதவி கேளேல் – தேம்பா:25 68/1
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர்
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/3,4
கடையர் என்பவர் கசடர் என்பவர் கலை கடிந்த – தேம்பா:32 98/1

மேல்


கசடு (29)

களித்த நாடு எலாம் கசடு இல் வாழ்வு உற – தேம்பா:1 32/2
கண்ணா மணம் நான் செயல் ஆம் கசடு என்று – தேம்பா:5 108/1
இருள் தரு கசடு அது ஆம் இவை ஒளிக்கினேல் – தேம்பா:7 87/2
கைப்படுவான் அடியேனை தெரிந்தாயோ அதன் பின் யான் கசடு உலாவும் – தேம்பா:8 14/3
மீன் தனை கசடு என்று ஓட்டி விழி கடந்த ஒளி நிற்பானை – தேம்பா:9 119/3
வண்ணம் கொண்டாய் என என் மனமே அறியும் கசடு ஆய் – தேம்பா:10 48/3
கண் நீர் ஆடி கழுவும் கசடு அற்று உணர்ந்த ஞான – தேம்பா:10 53/1
கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 53/2
கண் களிப்ப உரு ஆனாய் கசடு ஒழிப்ப உள் இரங்கி கலுழ்குவாயோ – தேம்பா:11 114/3
காமனே களிப்புற்று ஊசல் ஆடிய-கால் கசடு அறும் இவர் வர கண்டு – தேம்பா:12 65/2
கல் நிறத்து அரியின் கொடியரே சிறை செய் கசடு இல ஆணரன் எழுதி – தேம்பா:20 79/2
எள்ளிய கசடு உகுத்து எசித்தில் ஆளவோ – தேம்பா:23 118/4
கற்று உறு மாட்சி பூண்டு கசடு_அறு மறையின் நூலால் – தேம்பா:25 59/1
கரமும் அற்றனர் தழுவுகின்ற மொய் கதிரும் அற்றனர் கசடு இலா – தேம்பா:25 76/1
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும் – தேம்பா:27 10/2
கான் உறை உலகில் நாம் கொள் கசடு அற வரம் தந்து ஓம்ப – தேம்பா:28 65/3
காதல் மிக்கு ஆல் கற்றவை கண்ணா கசடு உள்ளத்து – தேம்பா:28 117/1
புண் உறும் கசடு உள் ஆக புழுங்கி வெந்து எரியும் அன்றோ – தேம்பா:28 153/4
தாழ் வளர் கசடு மாற்றார் சாற்றிய அவரின் ஊங்கும் – தேம்பா:29 17/3
கழீஇயின மணி என கசடு அற்று ஆர் அருள் – தேம்பா:29 125/1
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா – தேம்பா:30 65/1
காமமே பறவை தேர் மேல் கசடு எனும் பாலை சேர்ந்தாள் – தேம்பா:30 79/1
கை மறந்து ஒழுகி காதல் கசடு உற பொறிகள் காட்டும் – தேம்பா:30 137/2
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/2
மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2
வையத்தார் கசடு அழித்து வழு இன்றி மன் உயிர்கள் – தேம்பா:34 33/1
கலையினால் அளக்கல் ஆற்றா கசடு எலாம் ஒருங்கு தீர்ப்ப – தேம்பா:35 21/1
ஊன் பயில் உடலால் உறும் கசடு அகற்றி உரிய நல் அற நெறி நிறுத்தி – தேம்பா:36 40/2

மேல்


கசடு_அறு (1)

கற்று உறு மாட்சி பூண்டு கசடு_அறு மறையின் நூலால் – தேம்பா:25 59/1

மேல்


கசடுற்று (1)

கான் தோய் பைம் பூம் சோலை எசித்தார் கசடுற்று
வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த – தேம்பா:23 28/2,3

மேல்


கசடுறும் (1)

கன்னிய புரிசை சூழ் தர தோன்றி கசடுறும் எரோதன் என்ற அரசன் – தேம்பா:12 58/2

மேல்


கசடே (1)

கண் தோய் புனல் ஆடினள் தன் கசடே கருதும் தன்மைத்து – தேம்பா:10 44/2

மேல்


கசை (1)

கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள் – தேம்பா:15 145/2

மேல்


கஞ்ச (2)

கண முடி கன்னி உள்ளம் கனிவு இயைந்து அமைய கஞ்ச
மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/2,3
கான் வரம்பு என விண்ட தாயது கஞ்ச அம் கையில் ஈந்தனன் – தேம்பா:10 132/4

மேல்


கஞ்சத்து (1)

நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து
ஏட்டு-இடை அன்னம் என்ன ஈன்றனள் கரத்தில் வைகி – தேம்பா:26 105/1,2

மேல்


கஞ்சம் (18)

கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
கதிர் முகத்து அலர் கஞ்சம்-கொல் கஞ்சம் மேல் – தேம்பா:4 18/1
கஞ்சம் செறிந்த அடியாள் கழிவாய் கடிந்தே – தேம்பா:5 85/2
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
கஞ்சமோ விரை கஞ்சம் உள் முத்தமோ – தேம்பா:8 85/1
காவி மேல் கமழ் கஞ்சம் அமைந்து எனா – தேம்பா:10 114/1
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
ஒழித்து என சுடர் நீர் மூழ்க உலகு இருள் போர்ப்ப கஞ்சம்
தெழித்து என கதவு அடைப்ப செழும் பொழில் பறவை ஆர்ப்ப – தேம்பா:15 187/1,2
நீர் தவழ் தழலின் கஞ்சம் நிரைத்த நீள் வாவி அங்கண் – தேம்பா:18 25/1
விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ – தேம்பா:21 9/2
மண்டபத்து ஒரு நாள் வைகி மது நலம் பொழி வாய் கஞ்சம்
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி – தேம்பா:28 1/2,3
விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால் – தேம்பா:29 111/2
தாள் எழுந்த கஞ்சம் எஞ்ச கதிர் போய் நாளை தான் உவப்ப – தேம்பா:30 16/1
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம்
சீர் முகத்து அலரும் நெஞ்சின் சிலர் துணிந்து அறத்தை செய்வார் – தேம்பா:30 136/1,2
காலை ஆய் இரவி காண் கஞ்சம் போல் அற – தேம்பா:30 150/2
இரவில் குன்றும் இதழ் கஞ்சம் அணி தடமே – தேம்பா:31 41/1
கையால் நையும் கஞ்சம் என வாடிய தாய் – தேம்பா:31 46/2

மேல்


கஞ்சம்-கொல் (1)

கதிர் முகத்து அலர் கஞ்சம்-கொல் கஞ்சம் மேல் – தேம்பா:4 18/1

மேல்


கஞ்சமே (1)

எல் ஒளி பட மலர் கஞ்சமே என – தேம்பா:31 95/1

மேல்


கஞ்சமோ (1)

கஞ்சமோ விரை கஞ்சம் உள் முத்தமோ – தேம்பா:8 85/1

மேல்


கஞ்சனத்தாள் (1)

காயும் வினை என்பார் என்றாள் கதிப்பால் காட்டும் கஞ்சனத்தாள் – தேம்பா:6 56/4

மேல்


கஞலி (1)

காய் முகனொடும் கஞலி நோக்கிய கதத்தான் – தேம்பா:23 46/2

மேல்


கஞறி (1)

நகை ஆடுவர் நாளி என கஞறி
மிகை ஆடுவர் நின் விழைவு ஆற்றுவரே – தேம்பா:11 65/3,4

மேல்


கட்டல் (1)

நீக்கு அலாது எலாம் நீர்_மலர் களை என கட்டல்
ஆக்கம் ஆக்கினும் அறன் இழந்து ஆவது கேடு என்று – தேம்பா:1 13/2,3

மேல்


கட்டா (1)

கற்று அ கட்டா நுண் பொருள் காட்டாய் கலை வல்லோய் – தேம்பா:35 66/4

மேல்


கட்டி (1)

கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1

மேல்


கட்டு (6)

கட்டு வாய் விளா கன்னி தன் மகவினை ஈன்ற – தேம்பா:11 88/2
அம் கண் மாதர் கட்டு அவிழ்த்து செந்நெல் முடி நடுவார் – தேம்பா:12 51/2
கட்டு_அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை வல்ல கருத்து உயிரை – தேம்பா:14 96/2
கண் மறைத்து இருட்டும் மாயை கட்டு என தோன்றும் என்றாள் – தேம்பா:29 7/2
பொம்மிய உவப்பின் மூவர் புணர்ந்த கட்டு அன்றி வேகா – தேம்பா:29 80/3
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3

மேல்


கட்டு-இடை (1)

கட்டு-இடை காப்பிய கவிகள் போலவும் – தேம்பா:31 100/2

மேல்


கட்டு_அற்ற (1)

கட்டு_அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை வல்ல கருத்து உயிரை – தேம்பா:14 96/2

மேல்


கட்டுரையானும் (1)

கள் அம்பு ஆடு இயை கட்டுரையானும் போய் – தேம்பா:31 77/2

மேல்


கட்டை (1)

பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1

மேல்


கட (2)

கட முகத்து இபத்து உயர் கனையன் சீறினான் – தேம்பா:15 138/4
ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4

மேல்


கடக்கல் (3)

சூசை உற்றன வரங்கள் தூய் கடல் கடக்கல் இல்லால் – தேம்பா:0 4/1
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
கலம் புரை மணி பொன் மார்பன் கண்டு அதை கடக்கல் ஆற்றான் – தேம்பா:20 33/4

மேல்


கடக்கவும் (1)

பேர் ஆழி கடக்கவும் நீ தொழும்பன் எனை துணை கொண்டாய் பெயரா செல்வோய் – தேம்பா:8 8/4

மேல்


கடக்கவே (1)

அஞ்சினர் நனையா கடக்கவே தந்தாய் ஆறு நின்று அதர் விட தந்தாய் – தேம்பா:6 37/2

மேல்


கடக்கிலாது (1)

கவி மதத்து எழுந்த அ நூல் கடக்கிலாது அலைய ஓர் நாள் – தேம்பா:27 146/2

மேல்


கடக்கும் (1)

கருப்பம் ஓர் எழு மதி கடக்கும் முன் வினை – தேம்பா:3 50/2

மேல்


கடத்த (1)

களி ஓடு கடத்த கரி திரளே – தேம்பா:15 37/4

மேல்


கடந்த (62)

களி கூர்ந்த நாடு இதுவேல் கண் கடந்த கவின் நாடி – தேம்பா:1 58/3
உள் புலன் கடந்த நாதன் உயர் நகர் புகழும் ஆறே – தேம்பா:2 3/4
வருந்து அமர் கடந்த வில் மழுவினோடு மற்று – தேம்பா:2 30/3
காட்ட வாய்மையின் கடந்த வல் கடவுளை நகைப்ப – தேம்பா:3 19/3
எல் வழியும் கடந்த அறிவான் ஏவலினால் இன்னல் உறாது என்ன வானோன் – தேம்பா:5 38/3
கலையே தரு காட்சி கடந்த அறிவோடு – தேம்பா:5 69/2
பணித்தனர் அங்கு யாரும் அறை பழிச்சல் கடந்த ஓகையிலே – தேம்பா:5 141/4
ஆவதும் கடந்த காட்சிக்கு அரும் தவன் ஈசயீயன் – தேம்பா:7 15/1
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச – தேம்பா:8 51/1
கோள் நெறி கடந்த ஞானம் கூறி எம் உயிர்கள் வாழ – தேம்பா:9 82/1
வாள் நெறி கடந்த புண் போல் வருந்தல் நிற்கு இனிதோ அன்பால் – தேம்பா:9 82/2
தேன் நலம் கடந்த மென் குதலை தீம் சொலை – தேம்பா:9 107/2
மீன் தனை கசடு என்று ஓட்டி விழி கடந்த ஒளி நிற்பானை – தேம்பா:9 119/3
மாறு எலாம் கடந்த அன்பால் வணக்கம் உள் புரிந்தால் எம் சேய் – தேம்பா:9 123/3
பேறு எலாம் கடந்த செல்வ பெற்றியால் இமிழின் கொள்வான் – தேம்பா:9 123/4
காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
தண் தமிழ் சொல்லும் நூலும் சால்பொடு கடந்த வண்ணத்து – தேம்பா:9 133/1
ஒப்பு அணி கடந்த சூசை உளத்து அழல் புகுத்தினால் போல் – தேம்பா:10 5/2
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த
மஞ்சு எஞ்சா அருள் செல்வம் எண்ணா மூடர் வறியர் எனா – தேம்பா:10 63/2,3
நட்டு அற்றம் நிகர் கடந்த உருவின் மாமை ஞாயில் பொறித்து – தேம்பா:14 96/3
இவ்வாறு அ ஆறு அவர் கடந்த எல்வை எவரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:15 12/1
நூல் நிலம் கடந்த அ நுண் புகழ்க்கு இசை – தேம்பா:17 11/1
புற துணை கடந்த வல்லோன் போர்க்களத்து ஒருவன் நின்று – தேம்பா:17 25/1
அலம்பும் திரையில் அடி தோயாது அப்பால் கடந்த மா முனியே – தேம்பா:19 31/4
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால் – தேம்பா:19 32/1
கண் சேர் அணி கடந்த கவின் நீர் சொல்-மின் உவந்தது என்றார் – தேம்பா:20 12/4
நசை அட்டு நசை கடந்த நயம் செய் வான் தாள் அணுகின் மெய் – தேம்பா:20 26/1
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
காமம் சேர் சங்கத்து ஒன்றில் கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு உள்ளோன் – தேம்பா:23 61/2
கலை புறம் கண்டு ஒளிர் ஞானம் கடந்த இறையோன் கன்னி தாய்க்கு – தேம்பா:23 78/1
செயல் கடல் கடந்த வெம் வஞ்ச சேனைகாள் – தேம்பா:23 115/1
மயல் கடல் கடந்த நும் மந்திரத்து அஞர் – தேம்பா:23 115/2
காட்சியும் கருத்து எலாம் கடந்த மாயை தன் – தேம்பா:23 116/1
கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த
நூல் முகத்து உயர் சீமையோன் உரைத்ததும் நுதலி – தேம்பா:25 7/2,3
உரை உடுத்த நிகர் கடந்த ஊழி_தீ குடி வைக – தேம்பா:28 79/3
சிலை வைத்த பகழி மாரி சிந்துபு கடந்த வெம் போர் – தேம்பா:29 37/1
தாமனும் சிரீத்தான்-தானும் தரும் புகழ் கடந்த வீர – தேம்பா:29 43/2
வல் உரு தகவினார் கடந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:30 60/1
எ வழி அனைத்தும் தாவி எல்லையை கடந்த காட்சி – தேம்பா:32 32/2
எண் கடந்த ஏதம் கொண்ட இ உலகு அனைத்தும் காத்து – தேம்பா:32 33/2
செல் தாறு கடந்து அனில விசை கடந்த தேர் எழும் அ செல்வ வல்லோர் – தேம்பா:32 78/1
சொல் தாறு கடந்த சினம் சூட்டு ஆளி ஏந்தி அவண் தோன்றும் மன்னர் – தேம்பா:32 78/3
கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/3
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
மண் கடந்த அமரர் ஒத்தான் மது கடந்து அலர்ந்த கோலான் – தேம்பா:32 90/4
கள்வரும் பொருள் தகா கடந்த சொல் புகழ் – தேம்பா:35 10/1
கரை செயும் கடல் இணை கடந்த அன்பினான் – தேம்பா:35 16/4
உரை கடல் கடந்த எழில் உண்டு இலக நீயே – தேம்பா:35 34/1
வரை கடல் கடந்த துயரோடு உனை வளர்த்தேன் – தேம்பா:35 34/2
கரை கடல் கடந்த பயன் இன்று இனிது கண்டேன் – தேம்பா:35 34/3
புரை கடல் கடந்த களி உள் பொதுள என்றான் – தேம்பா:35 34/4
அயிர் கடந்த இனிய இன்பத்து அங்கணின் இரு நாள் போக்கி – தேம்பா:35 39/1
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/4
கரை கிடந்த கடல் கடந்த இன்புற – தேம்பா:36 7/2
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/2
களி கூர்ந்து ஆர்வத்து அரு மகனை கனிய தழுவி கண் கடந்த
ஒளி கூர்ந்து உயர் தன் ஆசனத்தின் உகப்பில் அருத்தியோடு இருத்தி – தேம்பா:36 22/1,2
நின்னோடு இனி யான் என் உரைப்ப நினைவும் கடந்த காட்சி நலோய் – தேம்பா:36 25/4
கருதியே கருத்து கடந்த அன்பு அருளால் காத்து அரிது ஓம்பினாய் என்னா – தேம்பா:36 35/2

மேல்


கடந்தார் (1)

சீரின் மல்கிய செல்வ நாட்டு அலர் பணை கடந்தார் – தேம்பா:12 55/4

மேல்


கடந்தான் (9)

உடல் கிடந்து உடலம் கடந்தான் எனா – தேம்பா:4 57/1
அருள் விஞ்சி பகை வெள்ளம் அற கடந்தான் மறை ஓதும் – தேம்பா:34 43/1
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான்
பொருள் விஞ்சி பொங்கு புரை புணரி இரந்து அவன் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/2,3
பொருள் விஞ்சி பொங்கு புரை புணரி இரந்து அவன் கடந்தான்
மருள் விஞ்சி பெருகும் நசை மடு கடந்தான் தவம் மிக்காள் – தேம்பா:34 43/3,4
மருள் விஞ்சி பெருகும் நசை மடு கடந்தான் தவம் மிக்காள் – தேம்பா:34 43/4
முயலே கடந்தான் முரணால் அருள் தாய் – தேம்பா:36 53/1
இயலே கடந்தான் இயை அன்பு இயலால் – தேம்பா:36 53/2
புயலே கடந்தான் புரி வான் கொடையால் – தேம்பா:36 53/3
மயலே கடந்தான் மலி காட்சியினால் – தேம்பா:36 53/4

மேல்


கடந்து (73)

அலகு எலாம் கடந்து பழுது அற பயத்த அற நெறி அருமையால் உவமை – தேம்பா:2 50/2
மீன் நிலம் கடந்து எலாம் ஆளும் வேந்து தான் – தேம்பா:3 44/2
கல் வழியும் கடந்து அன திண் கன்னி அறா மணத்து இணங்கி கடவுள் தாழ்ந்தாள் – தேம்பா:5 38/4
அள்ளலை கலந்த நீர் கடந்து அருந்து இலா – தேம்பா:6 27/3
நிற கடல் நீயே நிகர் கடந்து உலகின் நிலையும் நீ உயிரும் நீ நிலை நான் – தேம்பா:6 34/3
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
சேண் நெறி கடந்து நம்மை தேடி வந்து உளைவாய் என்றாள் – தேம்பா:9 82/4
கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான் – தேம்பா:10 54/2
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து
அ தலை இருமையோர் அமரர் செய் ஒளி – தேம்பா:10 76/2,3
மூளை வாய் தண் பொழில் கடந்து முன்னினார் – தேம்பா:10 81/4
உள் உடை புடை கடந்து உளத்தில் உன்னிய – தேம்பா:10 82/3
ஆய்ந்த நூல் கடந்து ஆர் உணர்வு எய்தினாள் – தேம்பா:10 113/4
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும் – தேம்பா:11 22/2
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
கான் பரப்பு அனைத்தையும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:12 43/4
போய் இசை பொருள் சேர் நசை எனும் திரையுள் புக்கிலர் மூழ்கிலர் கடந்து
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/3,4
கண் மருவு அளவு_இல் வாரி கடந்து மேல் மிதந்து நின்றார் – தேம்பா:14 119/4
சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை – தேம்பா:14 126/3
கலை ஈன்ற சொல் கடந்து காட்டியவை கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 7/4
அமிர்தம் பாய்ந்து மது பாய்ந்து ஆர் அன்னம் பாய்ந்த வயல் கடந்து
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி – தேம்பா:15 13/1,2
கள் இலை கொழும் தடம் கடந்து போயினார் – தேம்பா:17 5/4
உறு அ துறை புலமும் கடந்து உள் நகர்க்கு – தேம்பா:17 41/3
காழ் விளை பழுவமும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 3/4
புறவு சேர் வனங்களும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 4/4
நீள் நெறி கடந்து போய் நெடிய நெற்றியால் – தேம்பா:18 5/2
உறை கெழு நல் கனத்து உலகம் கடந்து நிற்ப ஒளி அணி வான் – தேம்பா:18 17/2
நின்றோன் வரும் கால் கடந்து உரைக்கும் நிறை சொல் வல்லோன் பா புகழும் – தேம்பா:19 26/3
மானார் மனம் என முள் மலிந்த வேய் ஆர் வனம் கடந்து
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/3,4
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
செல் முகத்து எழுந்த கா கடந்து செல்கின்றார் – தேம்பா:20 133/4
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
இயல் கடல் கடந்து நான் நீந்தி இன்புறும் – தேம்பா:23 115/3
பயன் கடல் கடந்து என பரிவு அற்று ஓங்கினேன் – தேம்பா:23 115/4
உன்னு நீர் கடந்து உதித்தலும் கேட்டு உளம் மருண்டான் – தேம்பா:25 4/4
கற்றார் கல்வி கடந்து எழு நாட்டில் – தேம்பா:25 19/2
ஆர்ந்து அவை சூழ நீண்ட அதர் கடந்து ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:26 14/4
பண்பு அக விசையொடு அப்படி கடந்து போய் – தேம்பா:26 18/3
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய் – தேம்பா:26 23/3
ஆய்ந்த வாய்மை கடந்து அரிது ஆசியுள் – தேம்பா:26 36/3
கண்ண தகுதி கடந்து எனை ஆள் கருணை மிக்க வான் அரசாள் – தேம்பா:26 43/4
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து
துன்பும் அல்லும் உள் குடி அலால் மன் உயிர் தொடரா – தேம்பா:26 59/2,3
திரை செய் நூல் இவண் தெளிய ஆய்ந்து அனைத்தையும் கடந்து
நிரை செய் சீர் கெழு நிமலனை நேடல் கற்று உயர்வாய் – தேம்பா:26 72/3,4
கருளின் காணும் மு காலை கடந்து ஒளிர் – தேம்பா:26 157/3
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
கரை உடுத்த கடல் பொங்கி கடந்து எழுவ போல் அலைகொண்டு – தேம்பா:28 79/2
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/4
கன்னலே கடந்து இன்பம் செய் காதலன் – தேம்பா:31 74/2
நீர் ஆழி கடந்து அங்கண் இ மனை சென்று அடைக்கலமே நிலத்தில் செய்து ஆங்கு – தேம்பா:32 25/3
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3
கண் கடந்து அறிந்த யாவும் கடந்து நான் அரூபியாய் நின்று – தேம்பா:32 33/1
கண் கடந்து அறிந்த யாவும் கடந்து நான் அரூபியாய் நின்று – தேம்பா:32 33/1
விண் கடந்து எவரும் வீட்டை மேவுதற்கு உருவாய் தோன்றி – தேம்பா:32 33/3
மண் கடந்து அரசு ஆம் ஆறு வகுத்தலே கேள்மோ என்றான் – தேம்பா:32 33/4
செல் தாறு கடந்து அனில விசை கடந்த தேர் எழும் அ செல்வ வல்லோர் – தேம்பா:32 78/1
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார் – தேம்பா:32 90/1
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2
எண் கடந்து அரிய இன்பம் ஈதி என்று அடியை போற்றி – தேம்பா:32 90/3
மண் கடந்த அமரர் ஒத்தான் மது கடந்து அலர்ந்த கோலான் – தேம்பா:32 90/4
கண் புலம் கடந்து உரு கடிந்த வானவர் – தேம்பா:34 2/1
உரை கடந்து உணர்வு_அரும் இறைமை ஒள் முக – தேம்பா:34 6/1
வரை கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ்ச்சி நீத்தம் உள் – தேம்பா:34 6/2
தரை கடந்து என அரும் தவன் குளித்து எலா – தேம்பா:34 6/3
கரை கடந்து உறு நயம் கருதும் தன்மையோ – தேம்பா:34 6/4
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/2
கடந்து பின் இனியவை கனிய ஓதுவான் – தேம்பா:35 3/3
என்றனன் கடல் நீர் வெள்ளத்து இணை கடந்து அரிய அன்பான் – தேம்பா:35 20/1
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம் – தேம்பா:35 39/2
செயிர் கடந்து அளித்த நாதன் செறிந்த அ அவையோர் நாப்பண் – தேம்பா:35 39/3
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4
தருதியே என மூன்றாம் மணி தந்தேன் தயை கடல் கடந்து அருள் மிக்கோய் – தேம்பா:36 35/4

மேல்


கடந்தே (4)

அஞ்சு இலா எதிர் அடுக்கிய கல் எலாம் கடந்தே
எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி – தேம்பா:1 8/1,2
ஆய்ந்த போது இருளும் உள்ளமும் கடந்தே அறிகு இலாது ஏது உண்டோ மனு ஆய் – தேம்பா:6 40/3
அண்ண தலையின் முறை கடந்தே அபிரம் முதல் மூத்தோர்க்கு உரைத்த – தேம்பா:26 43/1
புக்க அனந்த நர_தேவன் பொலி வானவர் தம் நிலை கடந்தே
தொக்க சிந்தை நிலை கடந்த சுகத்தில் பிதா வீற்று இருந்து ஆளும் – தேம்பா:36 19/1,2

மேல்


கடந்தோய் (1)

பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3

மேல்


கடந்தோன் (1)

மன் அவாய் என்றும் தான் உளன் ஆகி மாய்ந்த நாள் அனைத்தையும் கடந்தோன் – தேம்பா:27 159/4

மேல்


கடம் (8)

கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கடம் கொடு பல்லியம் கறங்கி பாடலும் – தேம்பா:9 89/2
கடம் புகும் தேறலை சூல் கொள் கண்ணி போல் – தேம்பா:9 96/1
கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1
காம கடம் ஆர் கரியோ பரியோ கவின் கொள் – தேம்பா:16 20/3
கடம் புனைந்த வளை உருட்டும் பெரும் சீர் செங்கோல் கடி வளமும் – தேம்பா:17 30/1
கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1
கடம் புனைந்து அதிர் கைம்மாவும் காகமும் கண்ட பின்பு – தேம்பா:29 11/3

மேல்


கடமும் (1)

விண் தாரையின் வேழம் உகும் கடமும்
பண் தாவிய பாய் வய மா குரமே – தேம்பா:36 67/2,3

மேல்


கடமொடும் (1)

முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1

மேல்


கடல் (198)

சூசை உற்றன வரங்கள் தூய் கடல் கடக்கல் இல்லால் – தேம்பா:0 4/1
ஓசை உற்று ஒழுகு அமிர்தம் உடை கடல் என்ன நண்ணி – தேம்பா:0 4/2
துஞ்சு இலா நதி தொடர்ந்து அகல் கரும் கடல் நோக்கல் – தேம்பா:1 8/3
உவர்க்கும் தாழ் கடல் உடுத்து அகல் விரி தலை ஞாலம் – தேம்பா:1 11/1
பொன் தங்கும் உலகம் தன்னை பொங்கு இரும் கடல் சூழ்ந்து என்ன – தேம்பா:2 7/1
கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4
அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4
தெள் வார் உரை முகிலும் கடல் திரையும் கெட முகியா – தேம்பா:2 64/1
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
கடல் கிடந்து கனிந்த களிப்பு உறீஇ – தேம்பா:4 57/3
அன்று என் தாய் மனம் உருகி ஆகுலத்து ஆழ் கடல் மூழ்கி அழுந்தா நிற்ப – தேம்பா:5 36/2
கடை ஆவது இலால் கடல் நேரினன்-ஆல் – தேம்பா:5 71/4
தோய்ந்தான் கடல் தோய்ந்து என உம்பரினும் – தேம்பா:5 111/3
கன்று மனம் எழ இன்பம் மலி கடல் கன்றி முழுகிய வேலையே – தேம்பா:5 115/2
படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4
ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
மின்னை அடை கடல் சூழ்ந்த வியன் உலகம் பரந்து அளிக்கும் – தேம்பா:6 11/1
என்பதும் ஆங்கு உள் உருக இவர் இன்ப கடல் மூழ்கி – தேம்பா:6 23/1
அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே – தேம்பா:6 34/1
அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே – தேம்பா:6 34/1
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2
நிற கடல் நீயே நிகர் கடந்து உலகின் நிலையும் நீ உயிரும் நீ நிலை நான் – தேம்பா:6 34/3
பெற கடல் நீயே தாயும் நீ எனக்கு பிதாவும் நீ அனைத்தும் நீ அன்றோ – தேம்பா:6 34/4
அலை எழும் கடல் சூழ் புடவியில் செருக்கு உற்ற அசடரை தாழ்த்திய கையால் – தேம்பா:6 38/3
அலை கொண்டு அவியா மொய் கடல் போன்று அயர்ந்து மயங்கும் மனம் நிலை கொண்டு – தேம்பா:6 47/2
கலங்கின அகத்தும் தெள் நீர் கடல் அளறு ஆகா வண்ணம் – தேம்பா:7 8/1
காசு அடை கடல் எழும் கமலம் காலினால் – தேம்பா:7 85/1
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை – தேம்பா:8 10/2
கடல் மடு திறந்து என வரங்கள் கால இன்பு – தேம்பா:8 21/3
ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ – தேம்பா:8 22/2
மை கடல் மருவிய வையத்தாரின் உள் – தேம்பா:8 41/1
இ கடல் மான் அரும் இருமை உற்ற நான் – தேம்பா:8 41/2
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
செல் ஆர் உலகிற்கு உயர் வாழ் எமக்கும் சேல் ஆர் கடல் சூழ் – தேம்பா:9 28/1
காண் அ காலத்து ஆக்கை சிவந்தே கடல் அம் கீழ் – தேம்பா:9 70/3
நீல நல் கடல் சூழ் பாரில் நிகர் அற வலிய ஆர்த்து இ – தேம்பா:9 75/3
புடம் கொடு கடல் பெருக்கு எடுத்து உள் புக்கு உளான் – தேம்பா:9 89/4
சுழற்றிய நெஞ்சில் ஆவி சுக கடல் அமிழ்ந்திற்று அன்றோ – தேம்பா:9 129/4
தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:10 60/2
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து – தேம்பா:10 76/2
கலங்கு எழும் திரை எறி கடல் எனா நகர் – தேம்பா:10 85/1
அன்பு உற கடல் என்று எலா உயிர் ஆண்டு அளித்து அருள் நாயகி – தேம்பா:10 126/1
ஆசலம் புரி ஆசையால் நிறை ஆகுல கடல் தூர்த்தனன் – தேம்பா:10 134/4
மண் பட்டு அலையும் கடல் அன்ன மருள் என் நெஞ்சிற்கு உயிர் நிலையே – தேம்பா:10 138/3
ஈறும் தவிர்ந்த உன் புகழ் கடல் ஆழ்ந்த எனக்கே கரை காட்ட அருளாயோ – தேம்பா:10 143/4
என்றான் அழுதான் உள் உருகி இன்ப கடல் ஆழ்ந்து அன்று ஆழ்ந்தான் – தேம்பா:10 146/1
ஏந்தி ஓங்கு உளத்து இன்ப நெடும் கடல்
நீந்தி நீந்தி நிலை கரை காண்கு இலா – தேம்பா:11 18/1,2
வந்து ஆகுல மா கடல் மூழ்குவதோ – தேம்பா:11 60/4
இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில் – தேம்பா:11 106/3
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
ஆய்ந்தான் கண்டான் நீத்த கடல் ஆற்றா இன்ப கடல் இனிதின் – தேம்பா:12 7/2
ஆய்ந்தான் கண்டான் நீத்த கடல் ஆற்றா இன்ப கடல் இனிதின் – தேம்பா:12 7/2
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/3
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
கொண்டனன் தலையில் சூடி குண கடல் குளித்து தாழ்ந்தான் – தேம்பா:12 77/4
பால் கடல் என் உள்ள பதும மலர் அரும்ப – தேம்பா:12 80/1
தூற்றினாள் பெருக்குற்ற இன்ப தூய் கடல் அமிழ்ந்தினாளே – தேம்பா:12 98/4
நிழல் குளித்த உரு வானோன் கொடும் சொல் கேட்டு நெடும் கடல் நீர் – தேம்பா:13 5/3
பல்லியம் கடல் ஒலி பட முழக்கினார் – தேம்பா:13 19/2
உறை கிடந்த கடல் பறைக்கு ஓர் குணில் – தேம்பா:13 29/3
பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/4
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
புறம் கொடு பிரிந்த புணரி செய் வழியே புக்கு உறீஇ கடல் நடு அடைந்தான் – தேம்பா:14 47/3
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நெடு மா கடல் நிகர் மா படை உறி மா கடல் நெறியே – தேம்பா:14 48/1
நடு மா கடல் அடை காலையில் நமை ஆள்பவன் நவில் சொல்லொடு – தேம்பா:14 48/2
மா கடல் மிசை வானவன் அரு ஆயின ஒருவன் – தேம்பா:14 48/3
வடு மா கடல் எனும் தானையை மதியா வதை வகுத்தான் – தேம்பா:14 48/4
அழி தாரொடு கடல் ஆழியின் அடி வீழ்வன உயர் தேர் – தேம்பா:14 55/1
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
கரை மேல் இவர் சென்றனர் என்று கதத்து இறையோன் கடல் தெண் – தேம்பா:14 64/1
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல் – தேம்பா:14 65/1
கடல் உடை உலகு எலாம் கலங்க இன்னவை – தேம்பா:14 76/1
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/2
கரை கொலும் கடல் எழீஇ கழறி வாங்கிய – தேம்பா:14 103/1
துதைத்து அடுத்து இடித்தலும் கடல் சுளித்தலும் – தேம்பா:14 105/2
மடையை கடல் வாரி திறந்தது என – தேம்பா:15 34/1
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
யானை எழும் கடல் ஏந்திய தேர் பரி கால் – தேம்பா:15 57/1
சேனை எழும் கடல் சென்று செழும் கடல் மேல் – தேம்பா:15 57/2
சேனை எழும் கடல் சென்று செழும் கடல் மேல் – தேம்பா:15 57/2
ஏனை எழும் கடல் மோதல் என பகைவர் – தேம்பா:15 57/3
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
ஆழ் கடல் மான் அடல் தானை இரண்டும் அதிர்ப்ப அமர் களம் ஓர் – தேம்பா:15 102/2
தாழ் கடல் மான் உதிரங்கள் தரங்கம் எழுந்து ததும்ப நிலம் – தேம்பா:15 102/3
சூழ் கடல் தீவுகள் என்று கிடந்தன துஞ்சிய தோல் இனமே – தேம்பா:15 102/4
கால் மறையாது கதிர் குணிலோடு கறங்கு கடல் பறையை – தேம்பா:15 108/3
கார் விளை முழக்கமும் காலொடும் கடல்
நீர் விளை முழக்கமும் நிகர் இலாத வெம் – தேம்பா:15 135/1,2
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
வலம் இடத்து உறும் விசையொடு வளி என வரும் இடத்து எழும் ஒலியொடு கடல் என – தேம்பா:15 160/1
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/4
கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள் – தேம்பா:16 21/1
கண் தாவிய தீ கனல் இ கடல் தானை செல்ல – தேம்பா:16 24/1
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல்
செவி மதத்து உரு உற சிதைத்து நான் வெல – தேம்பா:16 25/2,3
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
வினை அம் கடல் நீந்தி வழி என்று அறியார் மிளிர் பைம்பொன் – தேம்பா:16 58/1
இன்னும் இ நாள் நல் உயிர் ஈறு இன்றி இன்ப கடல் நின்றோன் – தேம்பா:19 33/1
கடல் விளை அரவத்து அன்னார் களி விழா அணி கொண்டாட – தேம்பா:23 63/3
சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம் – தேம்பா:23 102/1
மஞ்சொடு கடல் ஒலி மயங்க ஆர்த்த பேய் – தேம்பா:23 113/1
செயல் கடல் கடந்த வெம் வஞ்ச சேனைகாள் – தேம்பா:23 115/1
மயல் கடல் கடந்த நும் மந்திரத்து அஞர் – தேம்பா:23 115/2
இயல் கடல் கடந்து நான் நீந்தி இன்புறும் – தேம்பா:23 115/3
பயன் கடல் கடந்து என பரிவு அற்று ஓங்கினேன் – தேம்பா:23 115/4
நீர் அணி உலகம் ஆட நெடும் கடல் ஒடுங்கி பொங்க – தேம்பா:24 4/1
நாகங்களொடும் புனல் வேகும் எனா நால் வம்பலொடும் கடல் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/3
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
அருளின் மா கடல் மூழ்க அரும் தவன் – தேம்பா:24 64/1
மருளின் மா கடல் மூழ்கிய மண்ணைகள் – தேம்பா:24 64/2
வெருவின் மா கடல் மூழ்கி விழுந்து எரி – தேம்பா:24 64/3
இருளின் மா கடல் மூழ்கின என்னவே – தேம்பா:24 64/4
நால் கடல் கவியின் பாடல் நயம் பெறா கேட்ட கோகோ – தேம்பா:25 69/1
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/2
நூல் கடல் கேள்வி நல்லோன் நுவன்றவை கேட்டு கால் முன் – தேம்பா:25 69/3
மேல் கடல் சினத்து வேந்தன் மிக்கு உளம் வெகுண்டு சொன்னான் – தேம்பா:25 69/4
தூயர் ஓதையும் இடியொடும் கடல் துதையும் ஓதையும் இணை இலா – தேம்பா:25 84/4
கடல் உடை தரணி யாவும் களித்து இனிது எழ ஈங்கு உற்ற – தேம்பா:25 88/1
கடல் வண்ணத்து அமுதே கதி வாயிலே – தேம்பா:25 98/1
இனைய பலவும் இசைத்து இசைப்ப இன்ப கடல் ஊடு உளம் மூழ்க – தேம்பா:26 44/1
கரை செய் சால் சிலைக்கு அஞ்சில கருதிய கடல் சேர் – தேம்பா:26 72/2
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
நிரை எலா நயன் அடை கடல் நீர்மையால் – தேம்பா:26 129/1
கடல் வண்ணத்து எ உயிரும் தேற்றல் தரும் காவலனே – தேம்பா:26 139/2
கண் அவாவு கதிர் கடல் மூழ்கும் முன் – தேம்பா:26 175/1
ஆழ்ந்த நீர் கடல் அண்டி நலம் கெட – தேம்பா:27 34/3
கரை செய் கடல் மிக்கு இடர் கொண்டு காப்பான் என்னும் மறை என்றான் – தேம்பா:27 125/4
ஆசு எனும் பெரும் கடல் ஆழ்ந்து நீந்தி ஏறினேன் – தேம்பா:27 136/1
கரை உடுத்த கடல் பொங்கி கடந்து எழுவ போல் அலைகொண்டு – தேம்பா:28 79/2
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/3
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/2
பாறு பூதி படர் கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 98/4
தேறும் ஒன்று இல தீ கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 107/3
நூல் கடல் துறையின் கேள்வி நுணுங்கிய புலமையோன் சொல் – தேம்பா:28 128/1
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
மேல் கடல் திரைகள் பொங்க மேல் வளி அடித்ததே போல் – தேம்பா:28 128/3
நால் கடல் தானை ஏறான் நவை அறுத்து எழுந்து சொன்னான் – தேம்பா:28 128/4
கான் முழுதும் இறைஞ்சும் நோன்பின் கடல் கரை கண்ட நல்லோய் – தேம்பா:28 131/1
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2
பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன் – தேம்பா:29 54/1
வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு – தேம்பா:29 64/1
வேல் கடல் பரி கடல் வேழம் தேரொடு – தேம்பா:29 64/1
நால் கடல் ஒருப்பட நடுங்க நால் திசை – தேம்பா:29 64/2
நீல் கடல் எதிர்த்து என நினைப்பின் எய்தினான் – தேம்பா:29 64/3
நூல் கடல் வேந்து உறை நகரை நோக்கினான் – தேம்பா:29 64/4
வான் நலமும் ஒன்று எண்ணா வரைவு அறும் தன் கடல் தானை – தேம்பா:29 66/3
உள் உற விண்ணோர்க்கு ஆற்றா உயர் அருள் கடல் ஆம் மைந்தன் – தேம்பா:30 3/1
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
சால் நீர் கடல் மடையை திறந்தால் போல தணந்தாரை – தேம்பா:30 19/3
நச்சு அகம் அமிர்தம் ஆக நய கடல் அமிழ்ந்தினாரே – தேம்பா:30 38/4
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல் – தேம்பா:30 39/1
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/4
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4
ஒழுக மூவரும் உள் உவப்பின் கடல்
முழுக ஏகுபு மொய் வனம் நீங்கினார் – தேம்பா:30 91/3,4
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/4
பின் நாளும் துணை அற்று பெருகு தயை கடல் அன்னோன் – தேம்பா:30 117/4
ஊனில் நின்று இழிந்த செந்நீர் உக கடல் படையை வென்றார் – தேம்பா:30 132/4
பொன்னும் கெழு மணி பொலிவும் கிளை கடல்
என்னும் திரு நகர் எதிர் கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 156/3,4
விரிந்தன கடல் திரை மயங்கி வீழ்ந்து என – தேம்பா:31 15/1
மறந்தான்-கொல்லோ மறவா அன்போன் கடல் சூழ் வையம் – தேம்பா:31 25/2
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
நின் தன் சிந்தை போல் கடல் நான் நேடி அலைந்து – தேம்பா:31 38/2
கடல் ஒத்து உயிர் கெட்டன-கால் அலை கொள் – தேம்பா:31 53/3
கயல் ஆம் விழியே கடல் ஆம் அவனை – தேம்பா:31 58/1
தனம் பழுத்து திரு வாய்ப்ப தாழ் கடல் சூழ் வினேசியர் தம் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/2
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1
நீல் நலம் கொள் கடல் பிரித்த நிலம் சேர்த்து ஆள் இசிப்பாஞ நிருபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/4
மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/2
கடல் கடிந்து கனிந்த சொல் கூற மெய் – தேம்பா:34 23/3
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/3
கரை செயும் கடல் இணை கடந்த அன்பினான் – தேம்பா:35 16/4
என்றனன் கடல் நீர் வெள்ளத்து இணை கடந்து அரிய அன்பான் – தேம்பா:35 20/1
உரை கடல் கடந்த எழில் உண்டு இலக நீயே – தேம்பா:35 34/1
வரை கடல் கடந்த துயரோடு உனை வளர்த்தேன் – தேம்பா:35 34/2
கரை கடல் கடந்த பயன் இன்று இனிது கண்டேன் – தேம்பா:35 34/3
புரை கடல் கடந்த களி உள் பொதுள என்றான் – தேம்பா:35 34/4
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
வணங்கிய இன்பம் கடல் நீர் வளம் ஆற்றா – தேம்பா:35 83/4
கரை கிடந்த கடல் கடந்த இன்புற – தேம்பா:36 7/2
தருதியே என மூன்றாம் மணி தந்தேன் தயை கடல் கடந்து அருள் மிக்கோய் – தேம்பா:36 35/4
உவர்க்கும் கடல் சூழ் உலகிற்கு உளர் ஆம் – தேம்பா:36 52/3
தெண் அம் கடல் சேர்ந்த செகத்து ஒருவன் – தேம்பா:36 56/3
அங்கு ஆர் அரசர் கடல் மீது அவிர – தேம்பா:36 70/2
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2

மேல்


கடல்-கணும் (1)

கரை வளர் கடல்-கணும் கலக்கம் இல்லது-ஆல் – தேம்பா:20 128/3

மேல்


கடலாம் (3)

அடைப்பதற்கே அரும் கடலாம் அவா உள் பொங்கி ஆக்கம் இவண் – தேம்பா:10 62/1
கரை நாட்டி அற கடலாம் இவர்-தம் அன்பின் கனிவு உண்டாய் – தேம்பா:30 14/3
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4

மேல்


கடலான் (2)

அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் – தேம்பா:36 51/4

மேல்


கடலில் (5)

கலைகள் ஆம் என கடலில் சிந்திய – தேம்பா:4 7/3
என்றான் அவன் என்றாள் அவள் என்று இன்ப கடலில் மூழ்கி உளம் – தேம்பா:6 57/1
மால் நகத்தே பெற்றோரே வம்-மின் என்னா வர கடலில் மூழ்கு உவப்பின் தொழுவார் நல்லோர் – தேம்பா:11 53/4
ஒழுகினால் என உளம் மெலிந்து அரும் துயர் கடலில்
முழுகினால் என மொய் அறா நெஞ்சினாள் முரலும் – தேம்பா:26 61/2,3
மருள் நான் அஞர் மா கடலில் வருந்த கரையேற்றிட நீ – தேம்பா:31 24/2

மேல்


கடலின் (11)

வளைந்து அளித்தரும் கடலின் வாழ் வளை – தேம்பா:1 34/1
என்று எழுந்து உவப்பில் ஓங்கி இரட்டு அலை கடலின் நீந்தி – தேம்பா:4 27/1
கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
அருந்தினார் முகத்து எழு நய கடலின் ஆழ்ந்து அகல்வார் – தேம்பா:6 62/4
மொய் திறத்து எழும் கடலின் மொய்த்த ஆர்ப்பு – தேம்பா:10 108/3
காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர் – தேம்பா:15 56/1
காசு உலாம் கடலின் நீரும் கார் உலாம் வரையும் சூழ்ந்து – தேம்பா:23 56/1
பால் நேரா அருள் கடலின் பதுமம் என நான் வாழ – தேம்பா:26 141/1
ஆழ் வளர் கடலின் வஞ்சத்து அறிவு இலார் என்றும் தேறார் – தேம்பா:29 17/4
கரை கொன்ற கடலின் பொங்கி கதத்து உண்மை உணரா பாலால் – தேம்பா:29 115/1
துயர் ஏன் அஞர் ஏன் உளம் ஆழ்ந்து உறு தொல் நய மா கடலின்
பெயரேல் பெயரேல் பெயரா பெருமை தனையன் பிரிவால் – தேம்பா:31 34/1,2

மேல்


கடலினும் (1)

கரை செயும் கடலினும் களிப்புற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:9 86/4

மேல்


கடலும் (3)

அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
கான் ஆர் வழி போவம் என கடலும்
வான் ஆர் கனமும் கலி மங்குவன – தேம்பா:30 20/3,4
கனி வரும் இனைய ஆகி கதம் கொடு கடலும் காரும் – தேம்பா:32 91/1

மேல்


கடலுள் (5)

ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரிய தூய் அறத்தின் உள்ளும் – தேம்பா:9 123/1
குன்றா இறையோன் தயை கடலுள் குளித்தான் நீந்தி கரை காணான் – தேம்பா:10 146/2
கழி மால் கரி கழறி குளிர் கடலுள் புகல் கதிரோன் – தேம்பா:14 55/3
நக பட்டு ஒருங்கே நவைப்பட்டு உடன்ற நண்ணர் கடலுள்
அகப்பட்டு அமிழ்ந்தி அலை மேல் மிதக்க அனைத்தும் கண்டே – தேம்பா:14 70/2,3
நனியே உணரா பொய் கலந்தே நல் நீர் கடலுள் கலந்தது போல் – தேம்பா:27 124/2

மேல்


கடலே (7)

ஒன்றாய் ஆளும் அரசே என் உயிர்க்கு ஓர் நிலையே தயை கடலே
குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/1,2
நீர் திரள் சுருட்டி மாறு அலை இன்றி நிலைபெறும் செல்வ நல் கடலே
போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/2,3
அடுத்து இரப்பார்க்கு ஆர்வம் உற அளித்த நன்றி அஞர் கடலே
மடுத்து இருப்ப கரை அன்றோ என்று கூப்பி வணங்கி இரு கை – தேம்பா:10 68/1,2
கண் பட்டு உறங்க கண்டேனோ கருணாகரனே களி கடலே
புண் பட்டு உளையும் நெஞ்சிற்கு ஓர் பொருவா மருந்தே அருள் அன்பே – தேம்பா:10 138/1,2
கரை நீத்த அமுதின் கடலே இது என – தேம்பா:11 78/3
நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2
கரை இல படர் கடலே கதி உயிர் பெறு கரையே – தேம்பா:15 184/2

மேல்


கடலை (7)

குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2
கண் புலன் அழலை தும்ம கதத்து எதிர் கடலை கண்டான் – தேம்பா:15 44/1
மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/3
கடலை கடைய அமிர்தமொடு கடுவும் பிறந்தது என – தேம்பா:28 29/1
கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி – தேம்பா:30 83/3
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3

மேல்


கடலொடு (1)

கடலொடு தீவு கிடந்து அன காட்சியதே – தேம்பா:15 66/4

மேல்


கடலோ (1)

வளியோ கடலோ மழையோ உருமோ – தேம்பா:15 37/1

மேல்


கடலோடு (2)

நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா – தேம்பா:7 69/1
தானை எழும் கடலோடு தலைப்படும்-ஆல் – தேம்பா:15 57/4

மேல்


கடலோன் (4)

கண்ணும் கையும் அருள் புரிய கருணை கடலோன் புறத்து ஏகி – தேம்பா:12 5/3
இருள் புரி கங்குல் நாப்பண் இரிந்து அற கடலோன் போக – தேம்பா:13 22/1
அழுத அன்னார் துயர் நோக்கி அருள் கடலோன் மீண்டு இறங்கி – தேம்பா:30 122/1
இன்று என் சிந்தை எஞ்ச இவண் அருள் கடலோன்
உன் தன் சிந்தை எழ உற்றானோ என்றான் – தேம்பா:31 38/3,4

மேல்


கடலோனை (1)

ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே இ கருணை கடலோனை
நீங்கு இழிவு நண்ணாத நெறி நீங்கா சிந்தையரே – தேம்பா:26 143/3,4

மேல்


கடவாமல் (1)

கடவாமல் அலைந்து கலங்குப கண்டிலிரோ என்றாள் – தேம்பா:31 31/4

மேல்


கடவாமை (1)

கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2

மேல்


கடவி (2)

காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன் – தேம்பா:15 144/3

மேல்


கடவிய (1)

கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3

மேல்


கடவு (1)

உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1

மேல்


கடவும் (1)

கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1

மேல்


கடவுள் (45)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
கண்ணிய அளவு அற்று இடம் எலாம் நிறைந்த கடவுள் தான் உறைந்து அருள் காட்ட – தேம்பா:2 39/3
கை அகத்து அதனை கடவுள் தான் தாங்க களித்து யாக்கோபு என்பாற்கு அங்கண் – தேம்பா:2 42/3
மெய் வயத்தினால் விழை செயம் ஆவதோ கடவுள்
செய் வயத்தினால் சிறுவன் நான் வெல்லுவேன் என்றான் – தேம்பா:3 20/3,4
எல்வை ஆதரவு இயற்று எதிர் இலா திற கடவுள்
வல் கையோடு உனை மாய்த்து உடல் புட்கு இரை ஆக – தேம்பா:3 28/2,3
தணை அற்று அகன்ற தயை கடவுள் தனி தான் செய்யும் தொழில் எனினும் – தேம்பா:5 25/3
கான் செய்த மலர் பதத்தை கண்டு இறைஞ்சி கடவுள் அருள் கருதும் தன்மை – தேம்பா:5 31/2
கல் வழியும் கடந்து அன திண் கன்னி அறா மணத்து இணங்கி கடவுள் தாழ்ந்தாள் – தேம்பா:5 38/4
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள்
பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/1,2
கணிக்க அரிது ஆம் அருள் புரிந்த கடவுள் ஒன்றே மனம் சேர – தேம்பா:6 14/3
பார் மேல் கடவுள் நிலை இல்லார் பான்மை என்றாள் மீன் முடியாள் – தேம்பா:6 46/4
ஆசு அறு கடவுள் எய்தி அவதரித்து உடலம் போர்த்த – தேம்பா:7 1/3
கன்னி வாய் மொழியை கேட்ப கடவுளும் கடவுள் தன்னை – தேம்பா:7 19/2
கன்னி தாழ் சிரத்தை கோட்டி கடவுள் ஆள் என்னை இதோ – தேம்பா:7 21/3
சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண் – தேம்பா:8 19/3
களி முகத்து உன்னை உன் கடவுள் நோக்கி முன் – தேம்பா:8 40/2
மறை கெழு நூல் வழி வழுவா கடவுள் நல் தாள் மாறு இல மெய்ஞ்ஞான நலம் அமைந்ததற்கே – தேம்பா:8 53/2
கணிக்கும் பரிசால் கடவுள் மனுவாய் எளிமை காட்ட – தேம்பா:9 27/3
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
கரு வினை சாபமாய் கடவுள் ஏவினான் – தேம்பா:9 110/2
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/4
கண் எழுந்த கவின் காட்டி கதிர் பொங்கு நவ மீனை கடவுள் தானே – தேம்பா:11 104/3
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுள் நின் – தேம்பா:14 124/3
கல்லில் தீட்டி வரைந்த மறை கடவுள் தந்து மலை இறங்கி – தேம்பா:15 8/1
பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான் – தேம்பா:15 129/2
தனை முடுக்கிய கடவுள் தன் வய வலி தகு சின திறம் அறிகுவர் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 167/3
கவி மதத்து உயர் வலி கடவுள் கண்டுளி – தேம்பா:16 25/1
கால் ஐ கடவுள் திறல் கண்ட சூசை தகவுற்றான் – தேம்பா:16 55/4
மெய் திறத்தின் கடவுள் நலம் விளங்கிற்று என்ன விண்ணவன் தன் – தேம்பா:17 39/2
கான் மலர் விரி கா அன்ன கடவுள் செய் நிழலில் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:20 118/4
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/2
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு – தேம்பா:23 4/3
கன்றா நல் கன்னி-வயின் கடவுள் உலகு உதிப்பன் என – தேம்பா:23 77/2
கலித்தலால் எவன் செயும் கடவுள் சார்ந்த-கால் – தேம்பா:24 52/2
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் – தேம்பா:25 88/2
தாதையாய் கடவுள் என்று அரிவை சாற்றினாள் – தேம்பா:27 113/4
புரை செய் வினை எம்மால் ஆற்றா பொதிர் அன்பு ஆற்றா அருள் கடவுள்
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/2,3
இ நாள் கடவுள் மகன் ஆனான் என்பது உரிய இயல்பு என்றான் – தேம்பா:27 126/4
விஞ்சிய வயத்து ஒன்று ஆகி வென்றன கடவுள் தானோ – தேம்பா:27 150/1
ஆடிய கடவுள் அன்றி அனைத்துமே படைப்பு உண்டாகி – தேம்பா:28 61/1
போல்வரும் இன்றி யூதர் போற்றிய கடவுள் மாண்பும் – தேம்பா:29 82/3
காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம் – தேம்பா:32 31/3
உய்யத்தான் மனு ஆய உயர் கடவுள் உமக்கு இன்பம் – தேம்பா:34 33/2
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3
மல்கிய செல்வத்து உரிய ஓர் கடவுள் வழங்கும் ஆள் மூன்றையும் வணங்கி – தேம்பா:36 43/2

மேல்


கடவுள்-தன் (1)

உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/3

மேல்


கடவுள்-தனை (1)

குணித்து ஆகி கடவுள்-தனை சாட்சி என கூறல் உற்றேன் – தேம்பா:6 20/4

மேல்


கடவுள்-வாய் (1)

காரிய நலத்து அ இலக்கணம் ஆறும் கடவுள்-வாய் உள என்பார் அவற்று ஒன்று – தேம்பா:27 164/3

மேல்


கடவுளர் (3)

கள் உண்ட எசித்து நாட்டில் கடவுளர் ஆக நின்று – தேம்பா:27 9/1
கதி தள்ளி கெடும் கடவுளர் இறைஞ்சினம் இன்னே – தேம்பா:27 168/3
கடவுளர் தேவர் என்னும் களி கெழும் குலமே தானோ – தேம்பா:28 63/1

மேல்


கடவுளும் (2)

கன்னி வாய் மொழியை கேட்ப கடவுளும் கடவுள் தன்னை – தேம்பா:7 19/2
தம் கண் நீர் கடவுளும் மறையும் தாம் உணர்ந்து – தேம்பா:29 90/2

மேல்


கடவுளே (1)

கணம் என கபிரியேலை கடவுளே விட்டான் அன்றோ – தேம்பா:7 4/4

மேல்


கடவுளை (7)

காட்ட வாய்மையின் கடந்த வல் கடவுளை நகைப்ப – தேம்பா:3 19/3
வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து – தேம்பா:3 22/3
பேறு_அரும் கடவுளை தாங்கும் பீடமே – தேம்பா:8 39/4
தடம் புகும் கடவுளை தாங்கும் பீடமே – தேம்பா:9 96/2
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுளை
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுள் நின் – தேம்பா:14 124/2,3
கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே – தேம்பா:30 133/3
களி முகத்து இணங்கி அன்னான் கடவுளை பணியும் வேலை – தேம்பா:34 13/1

மேல்


கடவுளோடு (1)

ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப – தேம்பா:14 42/1

மேல்


கடவுளோய் (1)

கனியும் பாங்கு அரிய நோன்பின் கடவுளோய் என மீண்டு உள் நோய் – தேம்பா:28 19/3

மேல்


கடவேம் (1)

நாள் எழுந்த நுமை காண கடவேம் அந்தோ நாம் என்பார் – தேம்பா:30 16/4

மேல்


கடவேமோ (3)

மாண்டாய் ஓர் கைம்மாறு வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 61/4
கைமாறு உனக்கே யாங்கள் வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 62/4
பின்னை ஓர் கைம்மாறு பிணிக்க கடவேமோ – தேம்பா:35 63/4

மேல்


கடற்கு (1)

அவா உடை கடற்கு ஆங்கு அடைத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 41/4

மேல்


கடன் (9)

கைம்மாறும் அரிது எனில் அ கடன் கழிப்ப வீவு அளவும் – தேம்பா:6 22/1
செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி – தேம்பா:8 18/1
அ கடன் தவறு இலா திருத்தல் ஆக நீ – தேம்பா:8 41/3
திளைத்து எழும் ஐயம் என்னோ செய் கடன் இன்னது என்ன – தேம்பா:9 125/2
நிரை தரும் கடன் நீதி இது என்று அவர் – தேம்பா:23 36/2
ஓயா கோல் வழுவோ கடன் என்றான் – தேம்பா:25 28/4
கொள்ளலின் உவர்ப்பு இல கடன் கைக்கொண்ட பின் – தேம்பா:27 49/2
கொடிய ஓர் வகுலி கொன்றான் கொள் கடன் கொண்டான் பேய்கள் – தேம்பா:27 71/1
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு – தேம்பா:35 25/2

மேல்


கடன்கள் (1)

மக்கள் தம் கடன்கள் தீர்ப்ப வயம் இலார் என்ன நாதன் – தேம்பா:35 25/1

மேல்


கடனை (1)

வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை
தேன் முகத்து மலர் தன் நாட்டு எய்தி கொள்ள சேர் இனத்துள் – தேம்பா:27 44/2,3

மேல்


கடாம் (2)

காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3
அவா இயல் அரிந்த தன்மைத்து அமரர் ஒத்து என கடாம் பெய் – தேம்பா:30 65/2

மேல்


கடாவ (1)

பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4

மேல்


கடாவி (1)

தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன – தேம்பா:24 36/2

மேல்


கடாவிய (1)

கடாவிய அசனி அன்ன கவலை கொள் அரசை நோக்கி – தேம்பா:23 21/1

மேல்


கடாவினான் (1)

கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3

மேல்


கடி (60)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
கார் அல்லது கறை இல்லது கடி காவலும் அறனால் – தேம்பா:2 66/3
கான் அகத்து ஒதுங்கி வைகும் கடி தவத்தோடும் இன்ன – தேம்பா:3 34/3
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
காயொடு மரம் தந்தால் போல் கடி துறவு அருமை வெஃகி – தேம்பா:4 36/1
கழனி நஞ்சு உறும் கடி மலர் நஞ்சு உறும் பொலிந்த – தேம்பா:5 8/2
கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி – தேம்பா:5 26/2
கடி செயும் காலையும் கன்னி காக்க நின் – தேம்பா:5 50/1
கான் வைத்து அவிழ்ந்த கடி மாலை கனிந்து சூழ – தேம்பா:5 78/3
கண் ஆவி ஆய கடி மீன் முடி கவ்வி நல் தாள் – தேம்பா:5 84/2
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
கலக்கம் ஆக நேமி தேயு கடி அகம் கலங்கவே – தேம்பா:7 34/4
கால் அரும்ப தாது அரும்பி கடி மலர் தேனோடு அரும்பும் கந்தம் என்னா – தேம்பா:8 6/2
அரவின் உருவொடு கடி விடு விடம் அற அரிதில் உயிர் தரும் இனிது அமுது இவள் என – தேம்பா:8 66/1
காய்ந்து தீந்த குளம் கடி தோண்டு எனா – தேம்பா:9 35/2
கடிய வேல் கொடு அ கடி ஓட்டு எனா – தேம்பா:10 38/3
கடுத்து இருப்ப கண் அருவி கடுக நொந்தான் கடி கொடியான் – தேம்பா:10 68/4
கை முறையாம் இறை தந்து மலர்த்தாள் நல்லாள் கடி வருந்த – தேம்பா:10 72/2
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
தாம் தாம் அ கடி நகர்-கண் தங்கல் உள்ளி நாள்-தொறும் பொன் – தேம்பா:13 2/3
கடி நலம் சோர்ந்து மூழ்கும் களிற்றொடும் அவையும் மூழ்க – தேம்பா:14 114/3
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4
இ தகவு உற்றது என கடி நக்கு இடி வில் – தேம்பா:15 69/1
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி – தேம்பா:15 172/1
சேம கடி தேர் திரளோ எவர் செப்ப வல்லார் – தேம்பா:16 20/4
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
கடம் புனைந்த வளை உருட்டும் பெரும் சீர் செங்கோல் கடி வளமும் – தேம்பா:17 30/1
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
கா-இடை அழ அம் பூ கடி மலர் தவழ் யாறு – தேம்பா:19 5/2
கான் நிறத்து அலர்ந்த சாந்த கடி மரம் என்று நிற்ப – தேம்பா:20 39/3
கடி வைத்தன பூ மலர் கான்ற மது – தேம்பா:22 7/2
காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/4
துன் ஆழுவம் போல் கடி குழுவை சுளித்து நோக்கி சூளையின் வாய் – தேம்பா:23 9/3
கார் தவழ் வரைகள்-தோறும் கடி மலர் பொழில்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/1
கலை வல்லார்களும் கடி நிதி திரு கொடு பெரும் கோல் – தேம்பா:23 84/2
கான் மலி கொடியின் கன்னி கடி மலர் என கை ஏந்தும் – தேம்பா:24 11/1
கடி நடுக்கிய கள் அவிழ் கான் அலர் – தேம்பா:24 57/1
போக்கினான் கடி போக்கிய வேல் எலாம் – தேம்பா:24 58/3
கலி பட கலங்கி கடி ஈட்டமே – தேம்பா:24 65/2
காதை வாய் மடங்க செய்தாய் கடி புகழ் இங்கண் வித்தி – தேம்பா:27 72/3
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/3
கண் எனும் இமையார் என்னும் கடி மலர் வாடாது என்னும் – தேம்பா:28 67/3
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1
கடி கான் மலர் அம் கழல் மேல் அணிவார் – தேம்பா:30 30/4
ஓடி பல துயர் ஓய கடி நகர் – தேம்பா:30 151/3
கான் ஆர் துயர் இவர் காப்ப கடி நகர் – தேம்பா:30 152/3
நனை செயும் கடி நறை வனத்து எழில் என நண்ணி – தேம்பா:32 21/2
கடி மணி விளங்கவும் கை அம் காந்தள் சூழ் – தேம்பா:32 66/2
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/2
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3
கற்றை ஆர் இரதத்து உயிர் என பகல் செய் கதிர் என கடி ஒளி வடிவம் – தேம்பா:36 110/2
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில் – தேம்பா:36 111/1
கடி வினை முகத்து-இடை காட்டி நின்றவே – தேம்பா:36 119/4

மேல்


கடிக்கு (1)

உருவாய் தோன்ற உள வயத்தால் உரு ஆங்கு எடுத்த கடிக்கு அரசன் – தேம்பா:23 5/2

மேல்


கடிக்குமோ (1)

வலித்த நாய் கடிக்குமோ மருவு இலாமையே – தேம்பா:24 52/4

மேல்


கடிகள் (1)

கடிகள் தவழ் இருள் தவழ் தீ காணி எனும் அரும் சிறையே – தேம்பா:28 80/4

மேல்


கடிகையும் (1)

புரமும் அற்றனர் கடிகையும் பல புடையில் அற்று உக எவணுமே – தேம்பா:25 76/4

மேல்


கடித்த (1)

கடித்த உடல் செம் கறையின் மாரி நிறை கால – தேம்பா:23 51/1

மேல்


கடித்தனர் (1)

பிடித்தனர் கடித்தனர் விழுத்தினர் புரண்டார் – தேம்பா:23 51/4

மேல்


கடித்தான் (1)

புதைத்தன எயிற்று இரிவ புண் புனல் கடித்தான் – தேம்பா:23 50/4

மேல்


கடித்திடுவார் (1)

கடித்திடுவார் தம் உடலை முனிவார் ஆர்ப்பார் கலுழ்கிற்பார் குருதிகள் தாவிட தாம் தம்மை – தேம்பா:11 52/2

மேல்


கடித்து (3)

கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
சாலொடு தொடர் கடித்து அலறி தாவின – தேம்பா:24 15/2
காய்ந்த ஓர் சுவா என தனை கடித்து அழல் – தேம்பா:29 128/3

மேல்


கடிதல் (1)

கண்ணினும் இனிது உயிர் கடிதல் பண்ணவோ – தேம்பா:25 48/3

மேல்


கடிதலின் (1)

கை உண்ட பசும்பொன் செங்கோல் கடிதலின் இறத்தல் நன்றே – தேம்பா:25 70/2

மேல்


கடிதாய் (1)

கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/4

மேல்


கடிதில் (2)

கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/4
கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3

மேல்


கடிதின் (2)

கண்ணி பற்றாது என்னை கடிதின் செய்யாள் பெண் பிறந்தாள் – தேம்பா:17 32/4
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/4

மேல்


கடிது (37)

அணி உற்று எவரும் கடிது அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:5 55/4
ஆவி உண்ட சாவு அதை கடிது உமிழ்ந்ததே அமலன் – தேம்பா:6 69/2
கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/2
நிலை புறம் காண்கிலன் களியும் வெருவும் உறீஇ கடிது எழுந்தான் நிறை நூல் தந்த – தேம்பா:8 5/2
யாவரும் கடிது அஞ்சலொடு எஞ்சுவான் – தேம்பா:11 28/1
கை நாகம் எனா கடிது ஆர்த்து நிறை – தேம்பா:11 63/2
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/3
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/3
கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா – தேம்பா:14 71/2
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/2
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/2
இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
எட்டாயிரம் சேவகரை கடிது ஈட்டினான்-ஆல் – தேம்பா:16 24/4
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த – தேம்பா:20 11/2
கை கண்டு ஏவல் செய்பவர் தாதை கடிது உற்ற – தேம்பா:23 25/1
உரம் கடிது குத்தினன் ஒருங்கு உடல் பதைப்ப – தேம்பா:23 49/4
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும் – தேம்பா:24 28/3
ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/4
கடிது காண்டலும் காதல் களித்து என – தேம்பா:26 150/2
கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4
கரப்பு அற கற்ற போரும் கடிது உனக்கு இவையே தோன்றா – தேம்பா:28 13/3
கடிது தீர் தரல் அரும் கருமம் ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 44/2
கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4
கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/3
கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து – தேம்பா:30 139/3
களி நான் உள் இழந்து அயர கடிது இ – தேம்பா:31 50/3
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும் – தேம்பா:31 55/2
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4
கால் நலம் ஒழித்த இறையோன் கடிது அடைந்தான் – தேம்பா:35 27/4
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3
தவர்க்கும் கடிது ஆம் தகவு உற்று இகல்கின் – தேம்பா:36 52/1
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/4
கரி பூட்டிய தேர் கடிது ஓட்டு அரசர் – தேம்பா:36 69/2

மேல்


கடிதே (1)

புரி வாய் பிளந்த இறையோன் உடன்று புரி சாபம் என்று கடிதே
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/1,2

மேல்


கடிந்த (11)

மருள் கடிந்த மனம் தெளி காட்சியான் – தேம்பா:4 63/2
அருள் கடிந்த அசடரை நோக்கலோடு – தேம்பா:4 63/3
இருள் கடிந்த இரக்கம் உற்று ஏங்குவான் – தேம்பா:4 63/4
கள்ளம் காட்டு குணுங்கு கடிந்த பின் – தேம்பா:10 40/1
காட்சியும் கடும் வினை கடிந்த சீமையோன் – தேம்பா:25 46/2
அத்துணை கடிந்த பின் அனையர் மற்று இவண் – தேம்பா:26 123/3
கான் இருந்து அலர் கோலோய் முன் கடிந்த நாடு அடைதி என்றான் – தேம்பா:30 6/4
கடையர் என்பவர் கசடர் என்பவர் கலை கடிந்த
மடையர் என்பவர் மறை முறை குலம் திரு இழந்த – தேம்பா:32 98/1,2
கண் புலம் கடந்து உரு கடிந்த வானவர் – தேம்பா:34 2/1
அடல் கடிந்த தன் ஆவியோடு எய்தினான் – தேம்பா:34 23/4
கனம் பழுத்து இரிந்த உரும் என விண்ணின் கடிந்த பேய் கொண்ட தொல் பகையால் – தேம்பா:36 36/1

மேல்


கடிந்தது (1)

கண் புலம் துயில் கடிந்தது தான் கொலு கடிந்தான் – தேம்பா:25 10/4

மேல்


கடிந்தனர் (1)

கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3

மேல்


கடிந்தான் (1)

கண் புலம் துயில் கடிந்தது தான் கொலு கடிந்தான் – தேம்பா:25 10/4

மேல்


கடிந்து (17)

கள்ளம் காட்டு களங்கம் கடிந்து ஒளிர் – தேம்பா:4 16/1
பொருள் கடிந்து புலன்கள் அடக்கலால் – தேம்பா:4 63/1
மை திறத்தில் உள் மயங்கிய சிதைவு எலாம் கடிந்து
மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/3,4
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/3
கை முறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்து எனை தனித்து போனாள் – தேம்பா:26 109/4
கனத்துளே நுழை மின்னின் கடிந்து உளத்து – தேம்பா:26 149/3
உடல் கடிந்து உவந்து உயிர் உறையும் நாடு என – தேம்பா:34 11/1
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை – தேம்பா:34 11/2
அடல் கடிந்து இளைத்த நின் ஆக்கை நீக்கி இ – தேம்பா:34 11/3
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4
மடல் கடிந்து நறா மது வாகையான் – தேம்பா:34 23/1
உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை – தேம்பா:34 23/2
கடல் கடிந்து கனிந்த சொல் கூற மெய் – தேம்பா:34 23/3
களி பொதுள அ துயர் கடிந்து வர வானோர் – தேம்பா:35 36/3
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1

மேல்


கடிந்தே (1)

கஞ்சம் செறிந்த அடியாள் கழிவாய் கடிந்தே
அஞ்சம் செறிந்த நடை ஆடி அகன்று அனந்தன் – தேம்பா:5 85/2,3

மேல்


கடிந்தோர் (1)

உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை – தேம்பா:34 23/2

மேல்


கடிய (10)

காதலோடு உடல் கடிய நாள் வர – தேம்பா:1 16/3
கடிய வேல் கொடு அ கடி ஓட்டு எனா – தேம்பா:10 38/3
எண்ணம் கடிய எரிந்தேன் எரிந்தேன் என்னா எறிந்தாள் – தேம்பா:10 48/4
கதிர் செய் தேர் எழ கடிய கோல் நிசி – தேம்பா:10 99/1
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது – தேம்பா:15 152/1
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1
கடிய ஓர் கவின் நல்லாளை கடியொடு சேர்த்தான் செல்வம் – தேம்பா:27 71/2
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/4

மேல்


கடியது (2)

கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து – தேம்பா:35 48/3

மேல்


கடியரே (1)

கடியரே உமக்கு உரியது ஓர் கருமம் இ துணையோ – தேம்பா:32 101/3

மேல்


கடியாய் (1)

கடியாய் அலர்ந்த ஒளிர் காந்தளின் நேர் கரத்தில் – தேம்பா:5 79/1

மேல்


கடியில் (1)

கடியில் ஆர் மரம் வளைதல் காணுமே – தேம்பா:1 18/4

மேல்


கடியின் (1)

கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1

மேல்


கடியும் (2)

கள்ளும் கடியும் பொழி காமர் இதழ் – தேம்பா:5 105/2
கால் வழி காயும் பூவும் கடியும் என்று இளமை நம்பா – தேம்பா:28 138/1

மேல்


கடியே (1)

செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4

மேல்


கடியொடு (1)

கடிய ஓர் கவின் நல்லாளை கடியொடு சேர்த்தான் செல்வம் – தேம்பா:27 71/2

மேல்


கடியோடு (1)

கானொடு தண் மது மலரின் குளிர செய்தவனும் மண கடியோடு உன்-கண் – தேம்பா:5 37/3

மேல்


கடு (15)

சுரும்பு உலா வயல் பயன் இல துறுவின கடு முள் – தேம்பா:5 15/3
கடு கொண்ட கண்ணின் கவினார் கனிவு ஆய ஆசை – தேம்பா:5 82/1
கடு கொடு இங்கு கடுத்தன தீது அற – தேம்பா:7 47/1
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
கான் பொழிந்த கனி கடு பாய்ந்த பின் – தேம்பா:9 42/3
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/2
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2
கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/4
கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார் – தேம்பா:25 26/3
தப்பு உற உரைத்த மாற்றம் தந்தன கடு நோய் தீர்க்கும் – தேம்பா:25 57/1
கடு உயிர்த்து அடும் கண் செவி நாகமே – தேம்பா:26 180/1
கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4
கடு மரத்து இழிந்த நஞ்சு உள் கடுத்து அடும் வினையை காக்க – தேம்பா:35 24/1

மேல்


கடுக (1)

கடுத்து இருப்ப கண் அருவி கடுக நொந்தான் கடி கொடியான் – தேம்பா:10 68/4

மேல்


கடுகலோடு (2)

கருவி மாசு அனை குழலின் அன்னையர் கலுழு கண் மழை கடுகலோடு
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/3,4
கார் முகத்து மின் கடுகலோடு அழி பொருள் அளித்த – தேம்பா:26 58/2

மேல்


கடுகி (7)

காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/2
கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/3
கார் தங்கும் இடியின் காய்ந்தோன் கடுகி அ யூதர் தம்மை – தேம்பா:29 79/3

மேல்


கடுகிய (1)

கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும் – தேம்பா:14 36/2

மேல்


கடுகியன (1)

கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1

மேல்


கடுகு (4)

கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கோலை பொருவ கடுகு ஒற்றர் கொணர் – தேம்பா:36 62/1

மேல்


கடுகும் (1)

கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1

மேல்


கடுத்த (14)

காய்ந்தது ஓர் பகை கடுத்த தன் பவம் செயின் மீட்டு – தேம்பா:3 22/2
திறம் கடுத்த கொல் சிங்கமும் உளியமும் பாய்ந்து – தேம்பா:3 23/1
கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற – தேம்பா:3 32/1
என்றுளி கடுத்த அன்பால் இதயம் கூர்ந்து உயிர்த்த செந்நீர் – தேம்பா:7 22/1
கோள் இதே கடுத்த தீது கொணர் குணுங்கின் நோய் அற – தேம்பா:7 31/2
கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு – தேம்பா:12 9/1
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/3
கூம்பு உளம் கடுத்த வஞ்சம் குணம் என சொல்வார் தேடி – தேம்பா:25 15/3
கரிந்த நெஞ்சு கடுத்த கடும் திறல் – தேம்பா:26 78/1
மொய்யொடு கடுத்த கோபம் முதிர் அற நீதி என்ன – தேம்பா:26 114/1
கை தளர்ந்தனர்க்கு இரந்து தான் அளித்து நோய் கடுத்த
மெய் தளர்ந்தனர் மெலிவு அறு மருந்து என பொறி செய் – தேம்பா:27 21/1,2
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/2

மேல்


கடுத்தவற்றை (2)

உளம் கடுத்தவற்றை ஓர்ந்த கபிரியேல் உறுதி சொல்வான் – தேம்பா:7 9/2
மருள் புறம் கொள் கனாவும் மனம் கடுத்தவற்றை காட்டி – தேம்பா:29 12/2

மேல்


கடுத்தன (3)

கடு கொடு இங்கு கடுத்தன தீது அற – தேம்பா:7 47/1
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/3

மேல்


கடுத்தனனே (1)

காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4

மேல்


கடுத்தால் (1)

போர் கணம் கடுத்தால் என பொங்கு ஒலி – தேம்பா:10 22/1

மேல்


கடுத்து (11)

கல் நெடும் குவடு ஒத்தனன் செருக்கு எழ கடுத்து
பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த – தேம்பா:3 16/2,3
மறம் கடுத்து அதிர் வல்லியத்து இனங்களும் எதிர்ந்து – தேம்பா:3 23/2
வளம் கடுத்து உயர்ந்த மாதே மயக்கு உற வருந்துவானேன் – தேம்பா:7 9/4
துன்று அலர் கடுத்து உடு சூட்டு மங்கையும் – தேம்பா:8 35/3
கடுத்து இருப்ப கண் அருவி கடுக நொந்தான் கடி கொடியான் – தேம்பா:10 68/4
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய – தேம்பா:28 100/3
கள் ஆர் மலர் மணமோ கனல் ஆர் புகையோ கடுத்து ஒருவன் – தேம்பா:29 49/1
கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/3
காவில் வந்து மான் கடுத்து என மக்களும் அ பேய் – தேம்பா:32 97/3
கடு மரத்து இழிந்த நஞ்சு உள் கடுத்து அடும் வினையை காக்க – தேம்பா:35 24/1

மேல்


கடுப்பதற்கு (1)

கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/3

மேல்


கடும் (12)

கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண் – தேம்பா:12 94/1
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/3
காட்சியும் கடும் வினை கடிந்த சீமையோன் – தேம்பா:25 46/2
கரிந்த நெஞ்சு கடுத்த கடும் திறல் – தேம்பா:26 78/1
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர் – தேம்பா:26 169/3
கரு நஞ்சு அதுவே உயிர் உண்ணும் கடும் கூற்று அது தானே – தேம்பா:28 27/4
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய – தேம்பா:28 100/3
காதல் அலாது கடும்
சாதல் இலாது தகும் – தேம்பா:28 144/1,2
கார் இறைஞ்சும் உன் நாட்டை கா-மின் என்றான் கடும் சினத்தான் – தேம்பா:29 69/4
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான் – தேம்பா:35 50/2

மேல்


கடுவும் (2)

கடலை கடைய அமிர்தமொடு கடுவும் பிறந்தது என – தேம்பா:28 29/1
கைத்த யாவையும் காய் கடுவும் புழு – தேம்பா:28 103/1

மேல்


கடை (30)

கடை என செறி கருணையோடு உஞற்றிய வள்ளர் – தேம்பா:1 3/2
ஆர்ப்பு எழ கடை தயிரில் ஆய நெய் – தேம்பா:1 22/2
கலையினோடு இகல்வன கடை இல நயம் ஓர் – தேம்பா:2 58/3
அலை ஒத்தன கடை வீதிகள் அலை ஒத்தனர் அபயர் – தேம்பா:2 68/4
கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல் – தேம்பா:3 30/1
போர் கடை என மனம் புலம்பி மா மரி – தேம்பா:5 47/3
கடை ஆவது இலால் கடல் நேரினன்-ஆல் – தேம்பா:5 71/4
கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
கால் தொழும் கடை காரணம் காண்டு இலன் – தேம்பா:7 52/2
கரை செயும் கடை அற்று இனிது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 46/4
பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
கடும் திரை கொழித்த கரும் கடல் போன்ற கடை வழி போயினார் மாதோ – தேம்பா:12 66/4
கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார் – தேம்பா:14 8/3
கால் இல்லன வடமோடு ஒரு கடை இல் என மடிவார் – தேம்பா:14 50/4
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல் – தேம்பா:14 65/1
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
கறை உற்றது இணையும் இல செயம் உற்ற அரசு படை கடை அற்ற கணை எழுதவே – தேம்பா:15 118/4
கடை நாணின அன்னம் மேவுபு கரவு ஆயின முறை கண்டு – தேம்பா:21 31/2
கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/3
புழுங்கிய கடை யுகம் பொருவ பார் எலாம் – தேம்பா:24 46/3
நோய் ஒக்கும் கடை நுனிந்த நல் மருந்து ஒக்கும் இருளை – தேம்பா:27 23/2
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3
கடை தரும் அளவு அற்று அன்னார் களிப்புற இரப்போர் வாழ்க – தேம்பா:27 79/3
சொன்ன முன் கதிகள் கடை தோன்று இலா – தேம்பா:27 91/1
பட்டு இலா கடை இலா பாவையார்கள்-தம் – தேம்பா:28 47/1
கான் சுரக்கும் இள முல்லை நட்டு பொன்னால் கடை கோலி – தேம்பா:30 15/1
சொல்லிய தன்மைத்து அன்றியும் அன்னான் துறும் துயர் கடை இலன் மிடியே – தேம்பா:31 88/1
வாயொடு மலர்ந்த கடை மணி வரமே வகுத்தது ஆம் வான் தொழும் மரபோய் – தேம்பா:36 39/4

மேல்


கடைச்சியர் (1)

ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/3

மேல்


கடைத்து (1)

கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/4

மேல்


கடைந்து (13)

கோள் கடைந்து அழுத்திய மகுட கோதையாள் – தேம்பா:8 37/1
பீள் கடைந்து அழுத்திய கதிர் பிலிற்றல் காண் – தேம்பா:8 37/2
தாள் கடைந்து அழுத்திய தாரின் வாகையான் – தேம்பா:8 37/3
வாள் கடைந்து அழுத்திய வருத்தம் நீக்கினான் – தேம்பா:8 37/4
கோள் கடைந்து அழுத்தினால் போல் கொழு மணி அழுத்தி வைத்த – தேம்பா:16 3/1
தாள் கடைந்து அழுத்தி பைம்பொன் தவழ் கதிர் பவள தூணில் – தேம்பா:16 3/2
வாள் கடைந்து அருந்தினால் போல் மதி சொரி பசும் பால் கற்றை – தேம்பா:16 3/3
பீள் கடைந்து அழுத்தி பாயும் பெரும் கதிர் சூசை கண்டான் – தேம்பா:16 3/4
தோள் கடைந்து அழுத்தி அணி மணி சாயல் துளங்கிய ஆணரன் மாமை – தேம்பா:20 70/1
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/2
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4
வரை நாட்டி நீர் கடைந்து ஆங்கு அமுதும் நஞ்சும் வந்தன என்று – தேம்பா:30 14/1

மேல்


கடைய (1)

கடலை கடைய அமிர்தமொடு கடுவும் பிறந்தது என – தேம்பா:28 29/1

மேல்


கடையர் (1)

கடையர் என்பவர் கசடர் என்பவர் கலை கடிந்த – தேம்பா:32 98/1

மேல்


கடையார் (1)

கள்வார் இல கடையார் இல கழிவார் இல நயவார் – தேம்பா:2 64/4

மேல்


கடையில் (2)

கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில்
சண்டத்து உயர் கரை யூதர்கள் தனி உற்றனர் ஒருங்கே – தேம்பா:14 63/3,4
மகிழ்ச்சி வந்து உவந்தன கடையில் மாழ்கவே – தேம்பா:23 124/4

மேல்


கண் (266)

நிழலின் கண் சிறைபடுத்தும் நீள் பொழில் – தேம்பா:1 28/1
கூட நின்று ஓடை தன் குவளை கண் திறந்து – தேம்பா:1 48/1
கண் புதைக்கும் இருள் பொழில் கொள் களி கூர்ந்த நாடு இதுவே – தேம்பா:1 58/2
களி கூர்ந்த நாடு இதுவேல் கண் கடந்த கவின் நாடி – தேம்பா:1 58/3
நிழல் மூழ்கும் பூம் பொழில் கண் நிறம் மது கான் இன்பம் அலால் – தேம்பா:1 59/1
கண் கனிந்த கவின் நல்லார் களி கூர்ந்து இன்னதும் பலவும் – தேம்பா:1 63/2
கண் புலன் அகன்றது என்ன கருதி ஓர் உவமை காட்ட – தேம்பா:2 3/2
சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
நிதி முகத்து எதிர் மூடிய நீண்ட கண்
மதி முகத்து எதிர் தாமரை மானுமே – தேம்பா:4 19/3,4
குடித்த நஞ்சினால் குருடு கண் பாய் என பாவம் – தேம்பா:5 3/1
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2
கண் ஆதி எலா பொறி காக்குதலால் – தேம்பா:5 73/2
கண் ஆவி ஆய கடி மீன் முடி கவ்வி நல் தாள் – தேம்பா:5 84/2
காம கனல் ஆற்றின நோக்கிய கண்
வீம கருள் விட்டன மூடிய கண் – தேம்பா:5 90/1,2
வீம கருள் விட்டன மூடிய கண்
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/2,3
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண்
வாம கதிர் வாட்டும் களித்த கணே – தேம்பா:5 90/3,4
கருதா வழி கண் வழி மேய்ந்து மனம் – தேம்பா:5 94/3
ஆடு ஆடி விரும்பி அழுந்திய கண்
ஏடு ஆடி வடிந்த இளம் கனி தேன் – தேம்பா:5 95/2,3
கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண்
முறை ஈந்து அலது ஆயிர கண் முதல் ஆம் – தேம்பா:5 96/2,3
முறை ஈந்து அலது ஆயிர கண் முதல் ஆம் – தேம்பா:5 96/3
தாது-இடை ஊர் அமுது என நீர் தட கண் பெய்து உளம் மலர்ந்து – தேம்பா:6 16/3
கண் புலன் ஆதி ஐம்_கதவு அடைக்கலான் – தேம்பா:6 24/1
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
கண் தலங்களும் கலங்கு காலும் ஞான காந்தியால் – தேம்பா:7 36/2
கண் தகு அம் துளி கான்று களித்தனன் – தேம்பா:7 56/4
பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/4
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும் – தேம்பா:7 68/2
கண் படை கீறிய கருத்தின் நொந்து உளான் – தேம்பா:7 77/4
கண் நலாள் உரைத்த சொல் காதின் உள் புக – தேம்பா:7 84/1
புரிவு_அரும் துயர்கள் கண் உறல் பொறாது ஒளித்து – தேம்பா:7 91/2
சொல் ஆரும் பங்கய கண் பொன் வரை தோள் சுடர் அகலம் தோற்று மேனி – தேம்பா:8 1/3
கண் புலன் ஆம் கதவு அடைத்து கரிய துயில் கொண்ட தவ கரையை கண்டோன் – தேம்பா:8 2/1
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1
சூழ் அகம் கண் களி கூர்ந்தேன் இனி உன் தாய் காவலனாய் துணை தந்தே உன் – தேம்பா:8 11/3
தொழும் திரு அடி மிசை மழை கண் தூவியே – தேம்பா:8 26/4
கரு கனம் கண் மழை கழுமி வீழ்ந்தனள் – தேம்பா:8 31/3
வண்டு உலாம் தாரினான் மலர் கண் வாயினால் – தேம்பா:8 38/1
கண் பொதுளும் இன்னாமைக்கு அழுக்கு உறாதாள் கதிரினும் தூய் மாட்சி நலம் அணிந்ததற்கே – தேம்பா:8 55/2
கண்ட நாயகன் கண் ஒழுகும் கதிர் – தேம்பா:8 86/1
நேர்த்த ஆசையின் கண் எதிர்ப்பட்டு எழும் – தேம்பா:8 87/3
கண் அங்கு ஆம் கதிரால் கனி பார்த்து எனா – தேம்பா:8 88/2
ஒண் தாது அவிழ் பூம் கொடியோன் உறங்கு இன்று அவள் தாமரை கண்
விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/3,4
மின்னை வென்ற கண் விண்டு உறை வென்றதே – தேம்பா:9 49/4
கண் கொடு உண்ட களிப்பினும் ஏழு இசை – தேம்பா:9 57/1
அரு வழி என்று தானே அம் கண் வான் இறங்கி பாரில் – தேம்பா:9 81/2
கண் குடித்தன ஒளி கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:9 90/1
எண் குடித்து உவந்த கண் இமைப்பு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/2
கண் படு புனலினால் கழுவல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 101/4
கண் என தன்னை காக்கும் காவலன் விருப்பம் கண்டு – தேம்பா:9 118/2
காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3
கண் காத்த நிமை என்ன காத்தார் அ ககனத்தார் – தேம்பா:10 19/4
வேல் கலந்த கண் வெஃகி நெருங்கினார் – தேம்பா:10 32/4
தூம தீ எழ தோன்று இருள் போன்று கண்
வாம தீ எழ உள் நிசி மல்கும்-ஆல் – தேம்பா:10 33/3,4
கண்ட தீயவை அல்லது கண் உறா – தேம்பா:10 37/1
கண் தோய் புனல் ஆடினள் தன் கசடே கருதும் தன்மைத்து – தேம்பா:10 44/2
கண் நீர் ஆடி கழுவும் கசடு அற்று உணர்ந்த ஞான – தேம்பா:10 53/1
கண் சிறை செய் கங்குல் உறீஇ நகரில் சென்றார் கருணை வலார் – தேம்பா:10 60/4
கடுத்து இருப்ப கண் அருவி கடுக நொந்தான் கடி கொடியான் – தேம்பா:10 68/4
பெய் அனை அருவி கண் பிளிர்ந்து இன்பு ஓங்கினான் – தேம்பா:10 91/4
விரவின் காண கண் விளக்கல் மானுமே – தேம்பா:10 101/4
கண் இன் ஓகையின் களித்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 105/4
கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/4
ஒத்து எரிந்தன கண் களிப்பு எழ உற்று நோக்கிய நோக்கு அறா – தேம்பா:10 131/2
கண் பட்டு உறங்க கண்டேனோ கருணாகரனே களி கடலே – தேம்பா:10 138/1
கருவாய் வந்தோய் இ கருணை கண் கொண்டு எவரும் களித்து அறிய – தேம்பா:10 148/3
பால் நிலத்து அமைத்த அன்பு பதுமம் நேரு கண் செய – தேம்பா:11 11/1
வாள் எழுந்த கண் மாதொடு யாவரும் – தேம்பா:11 34/3
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
கண் ஓர் மணியே கனிவு ஆருயிரே – தேம்பா:11 62/4
மை ஆகிய கண் வடிவார் சிலரே – தேம்பா:11 73/4
கண் எழுந்த கவின் காட்டி கதிர் பொங்கு நவ மீனை கடவுள் தானே – தேம்பா:11 104/3
விம்மு அலை வில் உற பெய்து மேவிய நெஞ்சு உருகி கண் விடுத்த நீரால் – தேம்பா:11 112/2
கண் களிப்ப உரு ஆனாய் கசடு ஒழிப்ப உள் இரங்கி கலுழ்குவாயோ – தேம்பா:11 114/3
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
பைம் தார் பூண்ட பிறன் மனையாள் பற்றி சென்ற கண் மறுத்த – தேம்பா:12 8/1
ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3
கூர் பகை உகிர் வவ்வா முன் கொடிய கண் இரையை வவ்வி – தேம்பா:12 25/2
தோய்ந்த கண் நாடி ஒண் மயில்-தம் தோகைகள் – தேம்பா:12 40/2
ஆய்ந்த கண் நாடி வந்தவர் கண்டு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:12 40/4
கண் விளக்கிய கவின் மணி மேனியை பூண்டு – தேம்பா:12 45/2
அம் கண் மாதர் கட்டு அவிழ்த்து செந்நெல் முடி நடுவார் – தேம்பா:12 51/2
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2
நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2
நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப நோய் செய் வினை செய்தேம் – தேம்பா:12 80/3
எம் மலர் கண் முத்து அரும்ப இன்று வினை தீர்த்தாய் – தேம்பா:12 80/4
கான் தவழும் மாலையொடு கல் மணிகள் கண் பூத்து – தேம்பா:12 86/2
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
மாரி அம் தாரையின் வளர் கண் தாரை நீர் – தேம்பா:13 8/2
கண் அகன்ற அகழி கலங்கலின் – தேம்பா:13 26/1
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு கண் ஒத்தவே – தேம்பா:13 30/4
காரணம் தரும் கண் புனல் கண்டு இடர் – தேம்பா:13 32/2
அருத்தி எழு துன்ப முகில் ஆர்த்து உமிழ் கண் மாரி – தேம்பா:14 3/2
தந்து நின் குலம் கொல் கோன் கண் சடுதி தூது ஏகுக என்றான் – தேம்பா:14 24/4
நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப – தேம்பா:14 42/1
கண் துற்று எழு கனல் துற்றிய கதம் முற்றிய கயவர் – தேம்பா:14 62/1
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து – தேம்பா:14 100/3
கண்டு கண் புதைக்குவார் கலங்கி ஆர்த்து இடர் – தேம்பா:14 109/1
உண்டு கண் மழையொடும் உமிழ்ந்து விம்முவார் – தேம்பா:14 109/2
வண்டு கண் விசை வரும் வாரி மேட்டு மேல் – தேம்பா:14 109/3
கண் மருவு அளவு_இல் வாரி கடந்து மேல் மிதந்து நின்றார் – தேம்பா:14 119/4
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4
கண் அம் குன்றத்து உயர் நெற்றி களிப்ப பொழிந்த வெள்ளமொடு – தேம்பா:15 10/2
கண் புலன் அழலை தும்ம கதத்து எதிர் கடலை கண்டான் – தேம்பா:15 44/1
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
கண் கனிந்து உவப்ப தெள் ஆர் கதிர் கிழி பொறித்ததே போல் – தேம்பா:15 180/3
கொலை ஈன்ற கரம் கொடிது ஈன்ற அழல் கொடும் கண்
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/2,3
தூம கண் எரித்து அன தானைகளோ துளித்த – தேம்பா:16 20/2
நாட்டம் கண் இமைப்பின் நடிப்பு நடத்து பாய்மா – தேம்பா:16 22/1
மோட்டு அம் கண் ஒளிக்கும் எனா மதம் முற்று யானை – தேம்பா:16 22/3
கண் தாவிய தீ கனல் இ கடல் தானை செல்ல – தேம்பா:16 24/1
கண் தழல் திறலினோர் கனி நின்றார் அரோ – தேம்பா:16 26/4
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/3
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/2
மொட்டு இடை நிழல் பொழில் முழை கண் எய்தினார் – தேம்பா:17 7/4
வான் நிரைத்து உயர் மணி மாட நெற்றி கண்
கோல் நிரைத்து அசை கொடி கோட்டம் யாது என்றான் – தேம்பா:17 12/3,4
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3
காது அளவு நீண்டு உலவும் களி கண் மாமை கனிந்து உண்ட – தேம்பா:17 31/1
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள் – தேம்பா:17 33/1
மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான் – தேம்பா:17 35/1
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை – தேம்பா:17 37/2
கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி – தேம்பா:17 37/3
கண் உளோர் வறியோர் என கை இரந்து – தேம்பா:17 47/3
கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த – தேம்பா:18 24/2
கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த – தேம்பா:18 24/2
காவி வாட்டிய கண் மணி காதலே – தேம்பா:18 52/1
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1
அள் உற மலி இருள் இரு கண் அட்டதால் – தேம்பா:20 5/2
கண் சிறை படுத்திய நிழல் செய் கா-இடை – தேம்பா:20 9/1
கண் சேர் அணி கடந்த கவின் நீர் சொல்-மின் உவந்தது என்றார் – தேம்பா:20 12/4
கான் ஆர் மலர் முகை கண் விழித்து நோக்கி கனி நகைத்த – தேம்பா:20 15/1
சுனைகள் கண் குவளை இமையா நோக்க சுனை கரை மேல் – தேம்பா:20 17/2
காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி – தேம்பா:20 19/1
மேவி அம் கண் பிறழாது விளைத்த இன்பால் வியப்பவரே – தேம்பா:20 19/4
வில் சாயல் கண் கனிய விரும்பி நோக்கி மதி புத்தேள் – தேம்பா:20 29/2
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த – தேம்பா:20 43/2
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
கண் கிளைத்து எழுந்த செம் தீ கதத்த நூறு அரக்கர் ஆகி – தேம்பா:20 50/2
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/3
துணி திறத்து அலர்ந்த பூம் கண் துளித்த நீர் தூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:20 114/4
மட்டு என மலர் கண் தூவ மார்புற தழுவினானே – தேம்பா:20 115/4
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
வரை வளர் மாடத்து ஏந்தல் வைகும் மா புரம் கண் ஓடி – தேம்பா:21 3/3
கண்டார் எவரும் கனி கண் வழியால் – தேம்பா:22 10/1
மண்டு ஆர் அறவோர் மிசை மல்கிய கண் – தேம்பா:22 10/4
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை – தேம்பா:23 64/2
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
மின் உள இடியின் ஆர்த்து அழல் கண் விட்டு அதிர் – தேம்பா:24 14/1
மின்னி அம்புய கண் ஆதி வென்ற ஐம்பொறியை காத்தோர் – தேம்பா:24 22/1
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
கண் புலம் துயில் கடிந்தது தான் கொலு கடிந்தான் – தேம்பா:25 10/4
இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1
அரும்பி தேறிய அரசன் ஆங்கு அவன் மிசை மலர் கண்
திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு – தேம்பா:25 29/2,3
கண் இலான் ஓவியம் வரைந்த காதை போல் – தேம்பா:25 41/1
கண் அளவு அறிவு உளோர் கதைத்த மாசு உரை – தேம்பா:25 42/2
எ கண் அங்கு அவன் பிறந்து இயைந்துளான் என – தேம்பா:25 45/3
கண் புலன் உணர்த்தும் காட்சி கசடர் சொல் உதவி கேளேல் – தேம்பா:25 68/1
கருவி மாசு அனை குழலின் அன்னையர் கலுழு கண் மழை கடுகலோடு – தேம்பா:25 81/3
கண் பொழி கலுழி போற்றி களிப்பு உகும் காட்சி உற்று – தேம்பா:25 90/1
கண் கவர் வனப்பின் தூது கபிரியேல் உரைத்த-காலை – தேம்பா:26 11/1
கண் புதைத்து அன இருள் கலந்த சோலை சூழ் – தேம்பா:26 19/1
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
கொய்த உதவி செய் உரவோர் குன்றா தம் கண் நட்பு உரிமை – தேம்பா:26 51/3
கண் அம் பார்ப்பொடு கலுழ்ந்து என மகவொடு கலுழ்வாள் – தேம்பா:26 60/4
நின்று நீவினாள் நெடிய கண் அருவி நீர் ஆட்டி – தேம்பா:26 75/3
கண் கனிந்து களிப்ப மெய் காட்டினர் – தேம்பா:26 83/1
நின்று இரங்கு கண் நீரோடும் ஆசி தந்து – தேம்பா:26 86/2
உளர்ந்த கண் அருவி ஓட்டி உலந்து எனை ஈன்றோன் மாள – தேம்பா:26 104/2
கண் உற கண்ட பின் கலங்கி தான் உளம் – தேம்பா:26 133/3
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண்
எல்லாரும் உய் வழியை காட்ட நான் வந்து இயைந்த நிலை – தேம்பா:26 161/2,3
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/3
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
கண் அவாவு கதிர் கடல் மூழ்கும் முன் – தேம்பா:26 175/1
கடு உயிர்த்து அடும் கண் செவி நாகமே – தேம்பா:26 180/1
கண் அழகு ஆம் கண்ணோட்டம் என்ன வீயா காட்சி ஒளி – தேம்பா:27 40/3
தூமம் சால் மூடிய கண் குருடன் ஆனான் துகள் ஒன்றே – தேம்பா:27 43/2
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3
காவி நோய் செய்த கண் விழைந்து ஏழ் காதலர் – தேம்பா:27 51/1
பொருள் இழந்தே மகன் இழந்தே புலம்ப நீ கண்
தெருள் இழந்தாய் இதோ கொடையின் செய்கை என்றாள் – தேம்பா:27 62/1,2
தூற்றினான் அழும் கண் அன்றி துலங்கு கண் இலெனோ என்ன – தேம்பா:27 67/2
தூற்றினான் அழும் கண் அன்றி துலங்கு கண் இலெனோ என்ன – தேம்பா:27 67/2
பொடிய ஓர் அளவு அற்று உய்த்தான் புலம்பு உனக்கு இரு கண் தந்தான் – தேம்பா:27 71/3
கண் வழி புக்க அவா கழுமி அ கனி – தேம்பா:27 115/1
கல் செய் தோள் இருந்த ஆறும் கண் பொருத்துகின்ற ஆறும் – தேம்பா:28 10/2
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
புருவ வில்லால் கண் கணைகள் புண்பட்டு உள் உயிரும் – தேம்பா:28 28/1
உள் உற கண் முதல் உள்ள வாயில் ஐந்து – தேம்பா:28 48/3
கண் புலத்து உருவில் புல்லா கவின் நலம் தீட்டி வாய்ந்த – தேம்பா:28 62/1
கண் எனும் இமையார் என்னும் கடி மலர் வாடாது என்னும் – தேம்பா:28 67/3
கண் மல்கும் துயர் பணித்த கலுழி அவியா கனலாய் – தேம்பா:28 81/1
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
காவி கண் வழி காமம் உண்டார் என – தேம்பா:28 104/1
தாவி கண் கிழித்து ஊடு தழல் பொறி – தேம்பா:28 104/3
தூவி கண் அரும் கண் துயர் தோன்றுமே – தேம்பா:28 104/4
தூவி கண் அரும் கண் துயர் தோன்றுமே – தேம்பா:28 104/4
கண் மேல் வைத்த மாசு என ஆசை கவர் உள்ளம் – தேம்பா:28 115/1
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
விழுந்து உற எடுத்து உள் தாபம் விளைத்த கண் கலுழி போற்றி – தேம்பா:28 130/1
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
செம் பொறி புகை கண் யானை சிதைத்து உயிர் மாளும் அன்றோ – தேம்பா:28 150/4
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து – தேம்பா:28 153/3
மீன் உரு கழிந்த கண் புண் மெலி முக சுரமி என்பாள் – தேம்பா:29 3/3
கண் மறைத்து இருட்டும் மாயை கட்டு என தோன்றும் என்றாள் – தேம்பா:29 7/2
தெருள் தவழ் பகலின் நோக்க சிதைந்த கண் கிழவி இல்லாது – தேம்பா:29 9/1
நோய் உடை இரு கண் வெய்யோன் நோக்கு இலா மூடிற்று என்ன – தேம்பா:29 16/1
நின்று பேர் உயிர்ப்பு வீக்கி நீர் மழை இரு கண் தூவி – தேம்பா:29 36/3
எள் ஆர் வினை இரு கண் படம் மேல் கண்டான் இவன் தாதை – தேம்பா:29 49/3
அஞ்சேல் எனக்கு உரைமோ அரி கண் இட்ட அஞ்சனம் போல் – தேம்பா:29 51/3
ஆர் அறு நூங்கு அடல் தானை அற்று அற கண் இமையா முன் – தேம்பா:29 74/3
தம் கண் நீர் கடவுளும் மறையும் தாம் உணர்ந்து – தேம்பா:29 90/2
கண் புறத்து எழில் காட்டிய காஞ்சிரம் இனிதோ – தேம்பா:29 107/1
கண் ஒன்று கதத்தின் சீறி கன்னம் மேல் புடைத்தான் அன்னான் – தேம்பா:29 110/3
கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல் – தேம்பா:30 9/2
துயர்வார் இரு கண் மழை தூவி அழ – தேம்பா:30 34/2
மை கொடு குவளை கண் நோக்கி வாளிச – தேம்பா:30 45/1
கண் முழுது உடல் பெற கலாப மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 57/3
கண் மையின் மற்று யாரும் கண்ட தன் பிழை காண்பார் ஆர் – தேம்பா:30 78/1
ஆலம் விற்பன கண் பொது ஆட்டியார் – தேம்பா:30 96/1
தாதை பெய் கண் மழை ஓம்பி தாள் மிசை – தேம்பா:30 111/1
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/3
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
கண் தேர் அழகு உற காய் கான் மலர்வன – தேம்பா:30 159/2
கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/4
புனம் ஒத்து இழி சீர் துறந்து உன் கண் புக்கனனோ – தேம்பா:31 42/3
எண் கண் ஆடிய சந்திரன் இன்றி மீன் – தேம்பா:32 4/2
மண் கண் ஆக மலர்ந்த அருள் காணியார் – தேம்பா:32 4/3
மண் கண் ஆக மலர்ந்து உற காணும்-ஆல் – தேம்பா:32 4/4
சுனை கெட கலுழ்ந்து ஊற்று அது ஆய் துளித்த கண் சூசை – தேம்பா:32 16/4
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1
கண் கடந்து அறிந்த யாவும் கடந்து நான் அரூபியாய் நின்று – தேம்பா:32 33/1
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2
கண் புலம் கடந்து உரு கடிந்த வானவர் – தேம்பா:34 2/1
கண் புலம் தவிர் தன் கவின் காட்ட ஈங்கு – தேம்பா:34 29/2
கண் தரும் கரம் தரும் செல்ல கால் தரும் – தேம்பா:35 14/1
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம் – தேம்பா:35 39/2
கண் வழி உயிரை போக்கி கண்டவை வெஃகி வெஃகும் – தேம்பா:35 45/1
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/4
கண் விளக்கிய கவின் மனம் விளக்க நின்று எந்தை – தேம்பா:35 69/3
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/3
களி கூர்ந்து ஆர்வத்து அரு மகனை கனிய தழுவி கண் கடந்த – தேம்பா:36 22/1
உளம் கண் உற்று அழற்றும் விரக நோய் அற கற்பும் உரி நலம் தர வரம் தந்தே – தேம்பா:36 33/3
கண் நின்று ஆயின காதை உரைத்திடுவாம் – தேம்பா:36 49/4
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/4
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த – தேம்பா:36 93/1
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண்
தான் பூத்த தயை தளிர்ப்ப உயிராய் உள் தங்கினது என்பார் – தேம்பா:36 98/3,4
உள்ளுற தொழுவார் நசை அளவொடு மெல் உருண்டு கண் கூசுவ பேணி – தேம்பா:36 111/3
கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 113/3
எண் கவர் தயையின் பார்த்து என சூசை விழித்த கண் வினை அருள் அளவோ – தேம்பா:36 113/4
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2

மேல்


கண்-கொலோ (1)

புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2

மேல்


கண்கள் (8)

கனலே உணு கண்கள் கலுழ்ந்துதிரே – தேம்பா:5 64/2
கதிர் கொள் சேயொடு கண்கள் கலந்த கால் – தேம்பா:10 110/2
கம்பு அலர் கண்கள் பூப்ப காண்பை என்று இறைவன் சொன்னான் – தேம்பா:12 75/4
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
ஆகங்கள் வேக விழி கண்கள் வேக அறை நாவும் வேக அலை கொள் – தேம்பா:14 134/3
புன் மலர் கண்கள் தூவும் புனலின் நீராட்டி மார்பில் – தேம்பா:26 92/1
கொழும் சுனை கண்கள் ஆய குவளைகள் இமையா நோக்க – தேம்பா:26 96/2
கண்டார் என்னா கண்கள் புதைத்தார் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:28 122/3

மேல்


கண்களாக (1)

விழித்து என கண்களாக மீன் நலம் வானம் பூப்ப – தேம்பா:15 187/3

மேல்


கண்களால் (1)

கையினால் உரை செய கேட்ப கண்களால்
மொய்யினால் அலைவு கொள் சிந்தை மூகை போல் – தேம்பா:9 97/1,2

மேல்


கண்களும் (1)

காய் வயிறு ஆர்ந்த வாயும் கண்களும் மனமும் போன்றே – தேம்பா:19 9/4

மேல்


கண்ட (48)

கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால் – தேம்பா:4 23/2
விசை படு திங்கள் மாலியொடு விழ தகை கண்ட ஆறு எனவே – தேம்பா:5 140/4
அருள் புறம் கண்ட செல்வத்து அமலை முன் எளிமை உள்ளி – தேம்பா:7 18/1
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/4
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
துணி நிற தெளிந்தோன் கண்ட தோற்றம் ஈங்கு ஆய்ந்த-காலை – தேம்பா:7 61/3
கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால் – தேம்பா:7 63/1
அலை புறம் கண்ட நெஞ்சே அரந்தை உண்டு உய்யல் உன்னேல் – தேம்பா:7 73/1
உலை புறம் கண்ட செம் தீ ஒருங்கு மூழ்குதி இன்று என்ன – தேம்பா:7 73/2
இலை புறம் கண்ட பைம் பூ இரும் கொடி வாட நொந்து – தேம்பா:7 73/3
கலை புறம் கண்ட நூலோன் கலங்கி உள் உளைந்து சோர்ந்தான் – தேம்பா:7 73/4
மன்றல் நிலை வாகையினோய் அன்று கண்ட மாட்சி நலம் யான் இசைப்ப துணையே நிற்பாய் – தேம்பா:8 45/4
கண்ட நாயகன் கண் ஒழுகும் கதிர் – தேம்பா:8 86/1
தாழ்ந்த காந்தையை கண்ட தவத்தினோன் – தேம்பா:8 96/3
காட்சியால் ஓங்கி முன் கண்ட யாவும் தரும் – தேம்பா:9 7/2
கண்ட மேலவன் ஆங்கு உழவன் கொடு – தேம்பா:9 48/3
கண்ட தீயவை அல்லது கண் உறா – தேம்பா:10 37/1
புடை நகர்-கண் கண்ட முழை புணர போகின் புரிவு என்றான் – தேம்பா:10 75/4
புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/3
காய் எரி சீற்றத்து எல்லாம் கண்ட யாப்பியன் ஆர்த்து எய்ய – தேம்பா:15 85/1
கால் ஐ கடவுள் திறல் கண்ட சூசை தகவுற்றான் – தேம்பா:16 55/4
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4
சிலை புறம் கண்ட கூலம் சிவணி மேல் புரள கண்டே – தேம்பா:20 35/3
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/4
ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/2
மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/3
மட நடை கண்ட பேயும் வடு வளர் அமைதி என்ன – தேம்பா:22 20/1
மாட்சியால் உயர் அ நாட்டில் வந்து இரு யூதர் கண்ட
சூட்சியால் நவம் இது ஒன்றே துளங்கு அறத்து உயர்ந்தோரேனும் – தேம்பா:23 18/2,3
நக்கன கண்ட பேய்கள் நக்கன என்று வேந்தன் – தேம்பா:23 54/1
செப்பு உற தானே கண்ட சிறப்பு என அரசன் கேட்ப – தேம்பா:23 69/3
கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/3
நிலை புறம் கண்ட ஆண்டகை முன் நினைத்த பயன் இன்று உளது-ஆல் – தேம்பா:23 78/4
நஞ்சினார் தொழில் கண்ட தாய் மறைவு என்று நாடினும் நாகு கொண்டு – தேம்பா:25 79/1
கண்ட வேலையில் கண்டு அது வேலையை – தேம்பா:26 79/1
கண் உற கண்ட பின் கலங்கி தான் உளம் – தேம்பா:26 133/3
தாய் பதம் கண்ட எந்தை என சாற்றும் வேலை – தேம்பா:27 65/3
நல் வினை விளைவு கண்ட நகர் எலாம் நயப்ப தோன்றல் – தேம்பா:27 70/1
துனி முகம் கண்ட பேய் துறக்கின் மாது இறீஇ – தேம்பா:27 116/3
நாடகம் கண்ட யாரும் நமக்கு எளிது என்பார்-கொல்லோ – தேம்பா:28 15/4
கான் முழுதும் இறைஞ்சும் நோன்பின் கடல் கரை கண்ட நல்லோய் – தேம்பா:28 131/1
கடம் புனைந்து அதிர் கைம்மாவும் காகமும் கண்ட பின்பு – தேம்பா:29 11/3
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
கண் மையின் மற்று யாரும் கண்ட தன் பிழை காண்பார் ஆர் – தேம்பா:30 78/1
நுண்மையின் உற்ற பாவம் நுதலி உள் தானே கண்ட
உண்மையின் உணர்ந்த ஊக்கம் உளத்து இறகு ஆக எய்தி – தேம்பா:30 78/2,3
பொய் அற்ற அரும் தவன் முன் பொலிய கண்ட ஏணி – தேம்பா:31 28/2
விண் திசை நெருக்குற மிடைய கண்ட பூம் – தேம்பா:32 69/3

மேல்


கண்ட-கால் (1)

கண்ட-கால் இனியனவும் எவர்க்கும் காண்டற்கு அரியனவும் – தேம்பா:18 16/1

மேல்


கண்ட-காலை (1)

வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை
நாண் முகம் புதைத்த பின்றை நாணம் அற்று அதை செய்தோரை – தேம்பா:23 64/2,3

மேல்


கண்டக (1)

கானக கொடிய நெஞ்சார் கண்டக முடியை சேர்த்தி – தேம்பா:35 43/2

மேல்


கண்டகம் (2)

கண்டகம் அகத்து என்னோடு துணை வர கருதலாமோ – தேம்பா:10 7/4
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும் – தேம்பா:27 10/2

மேல்


கண்டத்து (1)

கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/3

மேல்


கண்டதனால் (1)

ஒன்றா உரை கொண்டு புலம்பினர் உள் துயர் கண்டதனால்
குன்றா நய வானவரும் குழைந்து ஆகுலித்தால் என நின்று – தேம்பா:31 33/2,3

மேல்


கண்டது (11)

கண்டது அங்கு உள களவு இது ஆம் அரோ – தேம்பா:1 24/4
கண்டது ஆம் மறை காட்டிய மாண்பினோய் – தேம்பா:8 89/4
ஆ மலிந்தது கண்டது அ ஆ எலாம் – தேம்பா:20 91/2
கண்டது எண்ணி கலக்கம் அற்று ஆற்றலே – தேம்பா:20 95/1
மீட்சியும் கோவலர் வியப்ப கண்டது ஓர் – தேம்பா:25 46/1
படலை கதையாய் அறிந்தது அலால் பயனாய் கண்டது இலை – தேம்பா:28 29/2
அடி காணுளி ஆர் உயிர் கண்டது என – தேம்பா:30 30/1
தன்னால் உனக்கு ஒளி தளிர்ப்ப கண்டது எலாம் – தேம்பா:31 11/3
கொள்ளும் துயரில் கண்டது எலாம் கொழும் தவன் தான் – தேம்பா:31 37/3
கண்டது எ இடம் கண்டது எப்போழ்து என்றாள் – தேம்பா:31 73/4
கண்டது எ இடம் கண்டது எப்போழ்து என்றாள் – தேம்பா:31 73/4

மேல்


கண்டதும் (2)

கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த – தேம்பா:25 7/2
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4

மேல்


கண்டதே (1)

ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/4

மேல்


கண்டதேல் (1)

பூ முழுது ஒழி நகை புரிதல் கண்டதேல்
ஓ முழுது உவந்து உளத்து உருகி ஓங்குவேன் – தேம்பா:9 106/3,4

மேல்


கண்டவர் (1)

திரி மாலை கண்டவர் தாம் செய்த நிந்தை செப்பல் உற்றாம் – தேம்பா:10 59/4

மேல்


கண்டவை (5)

கல்லார் உண்டோ கண்டவை எண்ணி கரவாதேல் – தேம்பா:9 61/3
மன்னன் அன்று மனம் கெட கண்டவை
சொன்ன தன்மையின் தொல் உரை நூலினர் – தேம்பா:20 86/1,2
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை
வெளி பட்டு ஓத விளம்புதல் கேள் என்றான் – தேம்பா:20 90/3,4
குய்யம் கொண்டார் கண்டவை எண்ணி குறை எண்ணார் – தேம்பா:23 22/1
கண் வழி உயிரை போக்கி கண்டவை வெஃகி வெஃகும் – தேம்பா:35 45/1

மேல்


கண்டனர் (4)

சிதைத்த அலை பெருக்கமும் திளைப்ப கண்டனர்
பதைத்து இரைத்து உகப்பு இடை பனிப்புற்று ஓடுவார் – தேம்பா:14 105/3,4
அரிந்தது இல்லை என்று அன்பு எழ கண்டனர் – தேம்பா:26 78/4
குழல் நிகர் தேன் மொழி குழவி கண்டனர்
நிழல் நிகர் நீங்கு இலா நிமிர்ந்த காதலால் – தேம்பா:27 7/1,2
கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 113/3

மேல்


கண்டனள் (1)

கதிர் தரும் சுதன் அசைய கண்டனள் – தேம்பா:10 92/4

மேல்


கண்டனன் (2)

ஏர் அளாம் முறைமை ஈங்கு இன்று கண்டனன் யான் – தேம்பா:9 9/4
கண்டனன் கனிந்த கண்ணால் கறவை காண் கன்றின் வெஃகி – தேம்பா:12 77/2

மேல்


கண்டனன்-ஆல் (1)

கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/4

மேல்


கண்டனனே (1)

சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/4

மேல்


கண்டனை (1)

களி கொள் தோகைகள் கான்-இடை கண்டனை இலையோ – தேம்பா:26 74/4

மேல்


கண்டாய் (3)

கொய்யா வண்ணத்து எங்கணும் ஏத்தும் குழு கண்டாய் – தேம்பா:23 27/4
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/2
வாரணனே தவத்து ஆசை கரை கண்டாய் வரத்தவனே – தேம்பா:34 37/4

மேல்


கண்டார் (23)

யா முறை அனைத்தும் இன்புற கண்டார் இமைப்பு இலது அயர்வு உறும் அல்லால் – தேம்பா:2 49/3
எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும் கண்டார் – தேம்பா:3 29/4
கண்டார் எவரும் உளத்து உவப்ப மேல் ஓர் கனி இன்பம் – தேம்பா:3 54/1
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/4
கலை கொண்டவரும் ஈங்கு ஏதோ கண்டார் என்றான் பொறி செறித்தான் – தேம்பா:6 47/4
சிலைத்து இரி சிகிகள் ஆடும் திகிரியின் நலத்தை கண்டார் – தேம்பா:12 15/4
நாக நீல் நெற்றி மீன் போல் நல் மணி அருவி கண்டார் – தேம்பா:12 21/4
பொருந்தினார் முகம் பொலி நகர் புரிசையை கண்டார் – தேம்பா:12 57/4
நிமிர்தம் பாய்ந்து முகில் பாய்ந்த நேரார் வைகும் நகர் கண்டார் – தேம்பா:15 13/4
பால் என பதாதி செல்ல பகைவர் வெம் படையை கண்டார் – தேம்பா:15 43/4
உணங்கிய தருவை கண்டார் உவந்து தாம் வதிந்த பின்னர் – தேம்பா:18 29/2
வணங்கிய தன்மை கோலி வனப்பு அரிது அணிய கண்டார் – தேம்பா:18 29/4
கான் வழங்கிய பொழில் எதிர் கண்டார் அரோ – தேம்பா:20 2/4
இக்கு அடங்கு மலர் இன்புறல் கண்டார் – தேம்பா:21 15/4
கண்டார் எவரும் கனி கண் வழியால் – தேம்பா:22 10/1
மல் செய்வார் தொழிலை கண்டார் மைந்தர் செய் தொழிலோ என்பார் – தேம்பா:28 10/4
கண்டார் என்னா கண்கள் புதைத்தார் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:28 122/3
கண்டார் கமல கழல் அம் சுவடே – தேம்பா:30 26/4
சேண் நெறி அகன்ற மூவர் சென்று கண்டு அன்ன கண்டார் – தேம்பா:30 36/4
கான் ஆர் மலர் அடி கண்டார் புகுதுக – தேம்பா:30 152/4
வான் தோய் மகிழ்வொடு கண்டார் வடு அற – தேம்பா:30 153/4
விருந்தினை கண்டார் முகத்து அளவு இன்றி வினை செய மிடைந்த நோய் அருந்தி – தேம்பா:36 38/1
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 98/2

மேல்


கண்டாரும் (1)

ஓவியங்கள் மோனம் உறீஇ அவை கண்டாரும் ஓவியமாய் – தேம்பா:20 19/3

மேல்


கண்டால் (9)

நின்று எழும் கரை கண்டால் போல் நிழற்றிய திமிசு விம்மும் – தேம்பா:4 27/2
வருந்தினார் முகத்து எழுதிய வருத்தமே கண்டால்
விருந்தினார் முகத்து அழைத்து அவர்க்கு ஊட்டிய மிடை தேன் – தேம்பா:6 62/1,2
பிரிந்துளி துணைவியின் பிணி கண்டால் உளம் – தேம்பா:7 90/1
இன்மை கண்டால் எள்ளுவர் எள்ளாது இவர் நிற்கும் – தேம்பா:11 84/2
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால்
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/1,2
பொதிர்ந்தன அயிர்ப்பு உற்றாயே புகன்றவை கண்டால் அல்லால் – தேம்பா:26 8/3
விகன்று அமர் காணார் கண்டால் வியந்து உளம் மாழ்வர் அன்றோ – தேம்பா:28 11/4
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால்
மின் வளர் உருவின் தோன்றி விளி நலம் விரும்பல் வேண்டா – தேம்பா:30 134/3,4

மேல்


கண்டாள் (4)

துன்னிய அன்னம் என்பாள் துன்னி வந்து இளவல் கண்டாள் – தேம்பா:12 96/4
சேய் என இமிழின் கண்டாள் செறிந்து தன் உளத்தில் தைத்த – தேம்பா:21 11/2
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/4
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து – தேம்பா:35 82/3

மேல்


கண்டான் (24)

தவமே உயிர்க்கு ஓர் துணை என்றான் தவத்தின் பவ்வ கரை கண்டான் – தேம்பா:6 53/4
ஒளிக்குள் மா தவன் ஓர்ந்து கண்டான் அரோ – தேம்பா:8 84/4
ஆய்ந்தான் கண்டான் நீத்த கடல் ஆற்றா இன்ப கடல் இனிதின் – தேம்பா:12 7/2
கண் புலன் அழலை தும்ம கதத்து எதிர் கடலை கண்டான்
உள் புலன் அழற்றும் சீற்றம் ஒடுக்கிய சீலம் உள்ளி – தேம்பா:15 44/1,2
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
பீள் கடைந்து அழுத்தி பாயும் பெரும் கதிர் சூசை கண்டான் – தேம்பா:16 3/4
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/4
கான் நிலம் கொடியினோன் கனி கண்டான் அரோ – தேம்பா:17 11/4
வெளி வளர் சினைகள் நூறி வீழ்வது போல கண்டான் – தேம்பா:18 31/4
சுவா உறீஇ விழுங்கல் கண்டான் துளங்கு பொன் குன்ற தோளான் – தேம்பா:20 34/4
வேட்டு இளம் விழிகள் விண்ட இளம் தரு நடுவில் கண்டான் – தேம்பா:20 38/4
வாழ் அகம் மலர்ந்த நூறு மாதரே வருவ கண்டான் – தேம்பா:20 40/4
அண்டாதன யாவையும் அண்டி ஆய்ந்தான் கண்டான் தே உருவும் – தேம்பா:23 4/1
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு – தேம்பா:23 4/3
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு – தேம்பா:23 4/3
மருள் சொரிந்து இருண்ட நெஞ்சில் வடு முகம் கூசி கண்டான் – தேம்பா:25 14/4
கனியே பார்த்தான் திரு முகத்தை கண்டான் உவந்தான் அருள் குளித்தான் – தேம்பா:26 47/1
நண்ணு அழகு ஆம் தவ விளக்கு உள் எறிப்ப கண்டான் நடந்து ஒத்தான் – தேம்பா:27 40/4
இரு மணி களிப்பின் கண்டான் இரும் கொடை பயனின் மிக்கான் – தேம்பா:27 69/4
எள் ஆர் வினை இரு கண் படம் மேல் கண்டான் இவன் தாதை – தேம்பா:29 49/3
ஈன் இறைவன் அறு தானை இற்று அழிந்த நிலை கண்டான்
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான் – தேம்பா:29 75/2,3
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான் – தேம்பா:29 75/3
வான் இறைவன் திறம் கண்டான் வாழ்க்கை அற நகை கண்டான்
தான் இறைவன் அலன் என்ன தளர்ந்து அஞ்சி ஓடினன்-ஆல் – தேம்பா:29 75/3,4
ஏத்தான் உளைந்தான் வேர்த்து உழைத்தான் எட்டா கருணை கரை கண்டான் – தேம்பா:36 24/4

மேல்


கண்டான்-கொல் (1)

காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3

மேல்


கண்டிகையோடு (1)

கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி – தேம்பா:8 59/3

மேல்


கண்டிலர் (1)

கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3

மேல்


கண்டிலா (1)

நெஞ்சினாள் தொழில் கண்டிலா மகன் நின்று நீடு அழவே பகை – தேம்பா:25 79/3

மேல்


கண்டிலாமையில் (1)

அஞ்சினார் தொழில் கண்டிலாமையில் அன்பினால் உயிர் பேணிய – தேம்பா:25 79/2

மேல்


கண்டிலிரோ (1)

கடவாமல் அலைந்து கலங்குப கண்டிலிரோ என்றாள் – தேம்பா:31 31/4

மேல்


கண்டீர் (3)

கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள் – தேம்பா:18 37/2
தனத்து எழு மலரும் கனிகளும் பூத்து தரு எலாம் உவந்தது கண்டீர் – தேம்பா:18 37/4
அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3

மேல்


கண்டு (151)

கொள்ளை கண்டு அளி இனம் கூ என் ஓதையும் – தேம்பா:1 52/1
கிள்ளை கண்டு இனைவ போல் கீ என் ஓதையும் – தேம்பா:1 52/2
பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய – தேம்பா:2 43/3
இன் அரும் கவின் கண்டு அயர்வு உறீஇ உரையும் இமைப்பும் இல் ஆயின மாதோ – தேம்பா:2 44/4
எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு
பல்லார் உடை மம்மர் கெட தாய் இன்ப பயன் கொண்டாள் – தேம்பா:3 53/3,4
நிலை கொள் மாது என நிலம் கண்டு ஓங்குவான் – தேம்பா:4 7/4
கழனி ஓதிமம் துயில கண்டு வாழ் – தேம்பா:4 9/3
கான் வளர் தவத்தை கானில் கண்டு எளிது அடைவார் மற்றோர் – தேம்பா:4 43/1
கன்னித்தாய்-தன் கரத்து உன்னை கண்டு உள் உவப்ப உன் மலர் தாள் – தேம்பா:5 22/1
கான் செய்த மலர் பதத்தை கண்டு இறைஞ்சி கடவுள் அருள் கருதும் தன்மை – தேம்பா:5 31/2
கொடு கொண்ட யாவும் இவள் கண்டு குளிர்ந்த சொல்லால் – தேம்பா:5 82/2
ஐ உண் அலர் கண்டு அளி நீங்கின போல் – தேம்பா:5 89/4
வளம் ஆளும் திரு மடந்தை வருத்தம் கண்டு இரக்கு உறீஇ வான் – தேம்பா:6 6/1
களி சிறை ஆக நீ வரும் வழியே கண்டு அதை அடைவது பாலோ – தேம்பா:6 41/4
வெருள் புறம் கண்டு கூசி வெறுத்தலோடு அமைதல் தேற்றாள் – தேம்பா:7 18/2
கண்டு அகம்-தனில் வாழ்ந்து தன் காதலி – தேம்பா:7 56/1
கண்டு அகம் தகும் காதை தெரிந்து இலான் – தேம்பா:7 56/2
கண்டு அகன்ற கனிந்த இன்பு எய்தலால் – தேம்பா:7 56/3
சென்றனன் கரு கண்டு உற்றான் தேர்ந்து உளம் சிதைந்தான் நொந்தான் – தேம்பா:7 66/3
சேர் முகத்து உடைந்து தான் கண்டு தேறலால் – தேம்பா:7 78/2
கண்டு உலாம் உரை மது கனிய காலுவான் – தேம்பா:8 38/4
சென்ற நிலை கண்டு இரங்கி துணிவும் பாவும் திருத்தி தந்தால் அல்லால் துறை வல் நல் நூல் – தேம்பா:8 45/2
நீதி யாவும் நிறைந்தவன் கண்டு உளான் – தேம்பா:8 83/4
மீனும் நேராது மெல் ஆக்கை கண்டு ஏந்தி ஊர் – தேம்பா:9 3/2
போதே எளிமை புணர கண்டு அ தணிவில் பொலிவோர் – தேம்பா:9 20/2
பன்னலோடு அடையா பயன் கண்டு உளார் – தேம்பா:9 51/4
கண் என தன்னை காக்கும் காவலன் விருப்பம் கண்டு
விண் என தரணி கவ்வும் விரிந்த மா கருணை வல்லாள் – தேம்பா:9 118/2,3
சீலம் மூடிய தீ மனம் கண்டு கார் – தேம்பா:10 35/2
தன் உயிர் சேர் துயர் கண்டு மகிழ்ந்த நல்லோன் தன் உயிரின் – தேம்பா:10 67/1
மை முறையால் இரவின் நடு மருவ கண்டு வளன் சொல்வான் – தேம்பா:10 72/4
தாழ்வு இல் இன்பு உற கண்டு அருள் தாங்கினான் – தேம்பா:10 122/4
நின்றார் கண்டு உள் அதிசயிப்ப நிகர்_இல் அன்பால் மீண்டு உரைப்பான் – தேம்பா:10 146/4
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு
ஆர் ஆர் உள் ஆர் ஆசு இருள் நீங்காது அவண் உண்டோ – தேம்பா:11 85/2,3
கந்தரமே தெரிந்தது என கண்டு உளத்தில் வியப்பினொடு களித்த மூவர் – தேம்பா:11 110/3
தோய்ந்தான் மலர் தாள் கதிர் கையால் தொழுதான் தொழா மற்றவர் கண்டு
காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/3,4
விண் பக பாய்ந்த கொம்பர் விட்டு கண்டு உலவ யூகம் – தேம்பா:12 14/3
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/4
ஆய்ந்த கண் நாடி வந்தவர் கண்டு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:12 40/4
விருந்தினார் முகம் விரும்பினர் கண்டு என மலர்ந்து – தேம்பா:12 57/1
வருந்தினார் முகம் கண்டு அழு நீர் என மது பெய்து – தேம்பா:12 57/2
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:12 59/3
காமனே களிப்புற்று ஊசல் ஆடிய-கால் கசடு அறும் இவர் வர கண்டு
வீமமே உற்று நடு கொடு வழுவி வீழ்ந்து உளத்து அழற்று அழல் ஆறி – தேம்பா:12 65/2,3
கண்டேன் கதி நிலையே கண்டு உயிர் என் பூண்பல் இனி – தேம்பா:12 82/1
காரணம் தரும் கண் புனல் கண்டு இடர் – தேம்பா:13 32/2
வேத்திரம் ஆய தன்மை வேந்து கண்டு அஞ்சினானே – தேம்பா:14 27/4
கண்டு கண் புதைக்குவார் கலங்கி ஆர்த்து இடர் – தேம்பா:14 109/1
கொண்டு கண்டு அங்கணார் குழைந்து அமிழ்ந்துவார் – தேம்பா:14 109/4
இலங்கு அரை உயர் மலை என கண்டு உம்பரை – தேம்பா:14 127/3
வல்லே வளர் வேல் யூதர் எலாம் மகிழ கண்டு ஆர்த்து அம்பு விசை – தேம்பா:15 14/3
நூல் வரும் மறையை வாழ்த்தி நுகோதரன் எதிர்ப்ப கண்டு
கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/1,2
மடிவுற்ற தலைவன் எனும் மறம் உற்ற நிசிதரனை மனம் உற்ற வெகுளியொடு கண்டு
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/1,2
புருடனினும் விஞ்சு அரிவை அனைய இகல் எண்ணம் இல பொருநன் இவை கண்டு மனம் நோக – தேம்பா:15 121/3
செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
அரியவை கண்டு எழும் அடலின் சோசுவன் – தேம்பா:15 134/2
விண் மா இறையோன் தன் வலிமை கண்டு வெருவுற்றார் – தேம்பா:16 52/4
தணியா வலி திறத்தை உலகம் கண்டு தாள் துதிப்ப – தேம்பா:16 57/1
கல் தொழில் செய் வாய் கதவம் அடைத்தது என்ன கண்டு ஒன்னார் – தேம்பா:17 28/2
திருந்தி தீட்டிய தே அருள் கண்டு என் நோய் – தேம்பா:17 48/3
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி – தேம்பா:18 38/2
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/4
இன பசை இழந்த தீயோர் இரவலர் தம்மை கண்டு
மன பசை இழந்த கோரம் மானிய சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 8/3,4
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம் – தேம்பா:19 17/1
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/2,3
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4
கள் உற மலர்ந்த கானம் கண்டு அருகுறும்-கால் வேட்கை – தேம்பா:20 32/2
கலம் புரை மணி பொன் மார்பன் கண்டு அதை கடக்கல் ஆற்றான் – தேம்பா:20 33/4
கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/4
அப்பால் வரித்த படி அதர் வர வாணிகர் கண்டு
துப்பால் ஈங்கு ஒழிந்தால் துறும் பொலிசை யாது இவர்க்கு – தேம்பா:20 63/2,3
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/3
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/2
வாள் கடைந்து அழுத்தி மதர் விழி நாய்கி மருள் உற கண்டு கண்டு உளத்தை – தேம்பா:20 70/2
இன்னது என்று கண்டு எய்திலர் ஆயினார் – தேம்பா:20 86/4
கலை அது இந்து என ஆணரன் கண்டு அறிந்து – தேம்பா:20 87/3
உற்றவர் தம்மை தானே உணர்ந்து கண்டு இருப்ப தன்னை – தேம்பா:20 104/1
மணி திறத்து எழுந்த தோளான் மயங்கு இவர் துயரம் கண்டு
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/1,2
கண்டு அதே உணர்ந்து என கனிந்து கேட்டன – தேம்பா:20 121/3
நின்று ஒளித்திருந்த பேழை நிமிர்ந்து கண்டு எடு-மின் என்றாள் – தேம்பா:21 8/4
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு
தொடுத்த தன் அணிகள் பெய்து என் தோன்றல் என்று அரசி கொண்டாள் – தேம்பா:21 9/3,4
கான் சொரிந்த சுனை கண்டு அருகு உற்றார் – தேம்பா:21 14/4
புயல் ஒத்தன திரையுள் களி விளையாடின புரை கண்டு
இயல் ஒத்தன கயம் உள் திரி இறகு ஆர் உயிர் இனமும் – தேம்பா:21 25/2,3
கடை நாணின அன்னம் மேவுபு கரவு ஆயின முறை கண்டு
இடை ஆயின பல பூ முகை இனம் நக்கு என மலர – தேம்பா:21 31/2,3
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/3,4
கை கண்டு ஏவல் செய்பவர் தாதை கடிது உற்ற – தேம்பா:23 25/1
மை கண்டு உள்ளம் தேறும் என தாம் வழிபாடாய் – தேம்பா:23 25/2
கலை புறம் கண்டு ஒளிர் ஞானம் கடந்த இறையோன் கன்னி தாய்க்கு – தேம்பா:23 78/1
இலை புறம் கண்டு அலர் உயர்த்தோன் கணவன் என ஈந்தன-கால் – தேம்பா:23 78/2
அழுந்து அழல் முனிவின் மற்ற அலகையோடு எழுவ கண்டு
விழுந்து அழல் உளத்து இல்லை என்ன விண்ணவர் இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:24 5/3,4
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/4
கொன் வளர் வஞ்சக குணுங்கின் மாயை கண்டு
இன் வளர் இரக்கம் மிக்கு எண்ணி ஓதினான் – தேம்பா:24 45/3,4
விரும்பி தேடிய விலை பொருள் கண்டு என உள்ளம் – தேம்பா:25 29/1
திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு
சுரும்பின் தேக்கிய மற்றவர் ஒத்து உரை சொன்னார் – தேம்பா:25 29/3,4
புறத்து உறும் துயர் கண்டு உய்வார் பொலிந்த நூல் புலமை நீரார் – தேம்பா:25 67/3
விண் பொழி ஒளியின் வாழ்ந்து வினை அறும் கதியில் கண்டு
பண் பொழி உரையின் நாதன் பணிந்து இவர் வாழ்த்தி சொன்னார் – தேம்பா:25 90/3,4
ஆதல் அன்பு எழுந்து ஆங்கு அவர் கண்டு அடை – தேம்பா:25 100/3
வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச – தேம்பா:26 6/2
பா-இடை புகழின் மிக்க பயன் கொள்வான் என கண்டு உற்றாள் – தேம்பா:26 12/4
நகையின் தன்மையின் கண்டு நயந்து அருள் – தேம்பா:26 31/3
புரிந்த சேயொடு புகல் செயா கண்டு கண்டு உருகி – தேம்பா:26 64/2
புரிந்த சேயொடு புகல் செயா கண்டு கண்டு உருகி – தேம்பா:26 64/2
கண்ட வேலையில் கண்டு அது வேலையை – தேம்பா:26 79/1
பாரின்-பால் நலம் படுவ கண்டு இறைஞ்சலே கல்வி – தேம்பா:27 26/3
வாடிய ஒரு மகள் வளர்ச்சி கண்டு உளம் – தேம்பா:27 52/1
காய் பதம் கண்டு அரும் கொல்லன் கரும் பொன் காப்பான் – தேம்பா:27 65/1
நோய் பதம் கண்டு ஆற்றானோ நுனித்த அன்பின் – தேம்பா:27 65/2
சேய் பதம் கண்டு ஈண்டு ஒருவன் தூது சென்றான் – தேம்பா:27 65/4
எய்த ஆண்டகை கண்டு என்றும் வாழும்-ஆல் – தேம்பா:27 87/4
பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1
கருதி அரசர் மூவர் உற காட்சி அமுதர் கண்டு உவப்ப – தேம்பா:27 127/3
சவி மதத்து அலர்ந்த சோலை தடத்து உறும் வளனை கண்டு
செவி மத தீம் சொல் வெஃகி செல்க ஈங்கு அடிகள் என்றார் – தேம்பா:27 146/3,4
நிறை கெழும் அரிய காட்சி நிலைமையால் உளமும் கண்டு
முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/3,4
பேய் வினை வெருவ கண்டு அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் என்றார் – தேம்பா:28 73/1
எள்ளிய உள்ளம் கொள் மாசு இசைத்த நூல் பளிங்கில் கண்டு
தெள்ளிய தவ நீர் ஆட்டி செயிர் அற தெளிதி நெஞ்சே – தேம்பா:28 139/3,4
ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய் – தேம்பா:28 150/1
ஒன்னார் கண்டு உவப்ப ஒழிந்தது இ நாடு ஒருங்கு என்பாள் – தேம்பா:29 20/4
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/4
வேல் செய் திற நம்பி வினை கண்டு அற்க என விளித்தான் – தேம்பா:29 50/4
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3
போய் அலர்ந்த பூம் பொழிலிடத்து அவன் வர கண்டு
தூய நல் தவ விளக்கு எறிந்து இருள் இல சூசை – தேம்பா:29 97/2,3
ஆய யாவையும் ஆசு அற கண்டு என அறிந்தான் – தேம்பா:29 97/4
கண்டு என முனிவன் சொல்ல கனன்று உளம் புழுங்க செம் தீ – தேம்பா:29 109/2
நிரை கொன்ற மனத்தில் ஓர்ந்த நினைவு எலாம் நிரையின் கண்டு
புரை கொன்ற தவத்தின் மிக்கோய் புகன்ற போது உளத்தின் நாணில் – தேம்பா:29 115/2,3
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து – தேம்பா:29 116/3
களி வளர் தருமன் ஆதல் கண்டு அது தெளிந்தோம் என்றார் – தேம்பா:29 119/4
நாடலே அரும் தவ நலத்தை கண்டு நீ – தேம்பா:29 122/1
துன்பு உகுக்கும் கான் துறும் கால் துணை இல் மஞ்ஞை துயர் கண்டு
நன்பு உகுக்கும் நெஞ்சு உருகி இரங்கீர்-கொல்லோ நமக்கு என்பார் – தேம்பா:30 17/3,4
மிக்கார் துயர் கண்டு அன மேன்மை இலார் – தேம்பா:30 21/1
சேண் நெறி அகன்ற மூவர் சென்று கண்டு அன்ன கண்டார் – தேம்பா:30 36/4
மை மறுத்து அலர் அணி வனம் கண்டு ஆ என – தேம்பா:30 53/1
தோகையின் எருத்து என துணர் விள் காசை கண்டு
ஆகையின் மயில் ஒளித்து ஆக உட்கு உறீஇ – தேம்பா:30 54/1,2
ஏகையின் வண்டு கண்டு இளைய முல்லைகள் – தேம்பா:30 54/3
எதிர் தரும் மோரியம் என்னும் வெற்பு கண்டு
உதிர் தரும் மலர் மது ஒப்ப கண்ணின் நீர் – தேம்பா:30 101/2,3
கரை கொன்ற தயை கண்டு கலுழ்ந்து இரங்கி தவத்து இறைவன் – தேம்பா:30 115/1
தான் தந்த நிலை மூ அரசர் கண்டு எழுந்து தரணி காப்பவனை வந்து இறைஞ்ச – தேம்பா:31 86/2
இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/2
கரி இனம் பூட்டிய தேரும் கண்டு உளான் – தேம்பா:32 55/4
வீட்டு அழகு அரிவையர் விளங்க கண்டு உளான் – தேம்பா:32 63/4
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு
சேர் பகை யாது என்று ஐயா செப்புதி என்ன சூசை – தேம்பா:32 96/1,2
செ வினை வளர்வு காட்ட திருவுளம் என நல்லோர் கண்டு
அ வினை நுகர்ந்து மாழ்கா அரும் தவன் தானும் பல் நோய் – தேம்பா:33 4/2,3
பகைத்த பான்மை பணி பத மங்கை கண்டு
உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/2,3
காயம் உண்டல் எனக்கு என கண்டு உளம் – தேம்பா:33 22/2
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி – தேம்பா:34 36/2
காரணனே கண்டு அணைத்த கை_தாதையே அருளால் – தேம்பா:34 37/2
கண்டு ஆராய்ந்தார் கண்டுளி யாரும் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:35 56/3
வாள் அழுந்திய வருத்தமே கண்டு உயிர் புக மு – தேம்பா:35 68/1
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து – தேம்பா:35 82/3
மாய் அளவு அரிய மகனை கண்டு அயின்ற – தேம்பா:35 84/1
மீ அளவு உடு போல் விளங்க கண்டு உவக்கும் – தேம்பா:35 84/3
களங்கம் உற்றது கண்டு இந்து தேய்த்து ஒளிறும் கழலினாள் கன்னிமை காத்து – தேம்பா:36 33/1
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/3,4

மேல்


கண்டும் (2)

வல் ஆரிய மா மடவாள் வருந்தும் துயரம் கண்டும்
வில் ஆர் அறிவோய் விழையும் தொழிலை விடல் ஆகாதோ – தேம்பா:9 28/3,4
மீன் முகத்து அவர் மேவி மீண்டிலர் என கண்டும்
கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த – தேம்பா:25 7/1,2

மேல்


கண்டுழி (2)

கனி முகம் கண்டுழி வெருவி காந்தை-தன் – தேம்பா:27 116/1
பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான் – தேம்பா:27 116/2

மேல்


கண்டுளார் (1)

நாமம் சூடிய நாரியை கண்டுளார் – தேம்பா:10 27/4

மேல்


கண்டுளான் (2)

கண்ணிட தகவு இல கனிவில் கண்டுளான் – தேம்பா:32 53/4
முக முகத்து இறைமையை முழுதும் கண்டுளான் – தேம்பா:34 5/4

மேல்


கண்டுளி (9)

உரியது ஒன்று இலா உருவினை கண்டுளி வெருவி – தேம்பா:3 15/2
இடம் கொடு சூழ்தலும் கண்டுளி இன்பு அலை – தேம்பா:9 89/3
கண்டுளி உளத்தில் ஓங்க களித்த பூம் கொடியோன் சொல்லும் – தேம்பா:12 16/1
கவி மதத்து உயர் வலி கடவுள் கண்டுளி
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல் – தேம்பா:16 25/1,2
பொய் எழு வழி என போதல் கண்டுளி
மெய் எழு மிக்கயேல் விளம்பினான் அரோ – தேம்பா:19 37/3,4
கை கொடு விளித்த பூம் பொய்கை கண்டுளி
பொய் கொடு மருட்டவோ என்று போயினார் – தேம்பா:30 45/2,3
முன் திறத்து அழன்ற கான் மூவர் கண்டுளி
பொன் திறத்து அரிதினின் பொறித்தது ஆயதே – தேம்பா:30 52/3,4
மிகை உடை தகவினார் மெலிவு கண்டுளி
பகை உடை தகவு இலார் பரிசின் நக்கதோ – தேம்பா:30 55/1,2
கண்டு ஆராய்ந்தார் கண்டுளி யாரும் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:35 56/3

மேல்


கண்டே (13)

ஏசு அறும் தவத்தோன் கண்டே எய்திட காட்சி வாளால் – தேம்பா:7 60/3
குவ்வின் அகத்து எனை உயர்த்த குணம் கண்டே இனி யாது கூறுகிற்பேன் – தேம்பா:8 10/4
முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/2
தன்மை கண்டே நூல் வடிவோன் சொல் தகை கேட்டால் – தேம்பா:11 84/3
இலை வளர் நிழல் பூங்காவில் எய்தி அ பறவை கண்டே
சிலை வளர் கொலை ஈண்டு உள்ளி சிலை வளைத்து அணுகி சேர்ந்தான் – தேம்பா:12 24/3,4
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/3,4
அகப்பட்டு அமிழ்ந்தி அலை மேல் மிதக்க அனைத்தும் கண்டே
புக பட்டு அழிக்கும் வினையின் பொலிசை காண்-மின் என்பார் – தேம்பா:14 70/3,4
மற துணை துணை என்று உற்ற வஞ்சகர் ஓட கண்டே
அற துணை பெற்றால் பெற்றது அழிவு உண்டோ இடையில் என்றான் – தேம்பா:17 25/3,4
சிலை புறம் கண்ட கூலம் சிவணி மேல் புரள கண்டே
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/3,4
தேறா பகை முற்றி திலத்து அவனை வர கண்டே
ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/1,2
பல் நெறி இசைத்த சொல் பயன் கண்டே வளன் – தேம்பா:20 129/1
மை திறத்து உயர் என் கோன்மை வசையினோடு அழிய கண்டே
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/2,3
வெம் நிலை சூளை நால்வர் மெலிவு அற உவப்ப கண்டே
இ நிலை வியப்பில் பொங்கி ஈண்டு இவண் வம்-மின் என்ன – தேம்பா:29 81/2,3

மேல்


கண்டேன் (16)

காட்சி சிறை கொண்டு கண்டேன் கதி நிலையே – தேம்பா:12 81/4
கண்டேன் கதி நிலையே கண்டு உயிர் என் பூண்பல் இனி – தேம்பா:12 82/1
பிறங்கும் கதிர் வாழும் பெற்றியை கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 59/4
கா மலிந்து விழுங்கல் கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 91/4
பாரின்-பால் இன்று என் ஆண்மை பகை இலா குறைய கண்டேன் – தேம்பா:23 11/4
பொதிர் உண்ட எனது சேனை பொருக்கென இரிய கண்டேன் – தேம்பா:23 12/4
போர் தவழ் களங்கள் தூவும் பூழி என்று ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 13/4
கொன் முகத்து அலகையோடும் குழைந்து அழிந்து ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 14/4
துணி முகத்து இவை ஓர்ந்து அன்னார் தொழுதல் விட்டு இருப்ப கண்டேன் – தேம்பா:23 16/4
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன்
ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/3,4
நனை வளர் பொய்கை வற்ற நான் இன்று கனவில் கண்டேன்
வினை வளர் நவங்கள் நாட்டி விரித்த நின் சொல்லை கேட்டு – தேம்பா:29 8/2,3
பள்ளம் காண் அடியே வீழ கண்டேன் பழிப்பு உய்க்கும் – தேம்பா:29 19/2
நால்வரும் கண்டேன் மற்று ஓர் நவியன் எங்கு என்ன அன்னார் – தேம்பா:29 82/1
மெய்ப்பட உரைத்த வேத விதி என தெளிய கண்டேன் – தேம்பா:29 112/4
அனையன் ஈங்கு கண்டேன் அருள் அன்னை நின் – தேம்பா:31 72/3
கரை கடல் கடந்த பயன் இன்று இனிது கண்டேன்
புரை கடல் கடந்த களி உள் பொதுள என்றான் – தேம்பா:35 34/3,4

மேல்


கண்டேனும் (1)

பொய் கண்டேனும் பூவொடு வாச புகை சாத்தி – தேம்பா:23 25/3

மேல்


கண்டேனோ (1)

கண் பட்டு உறங்க கண்டேனோ கருணாகரனே களி கடலே – தேம்பா:10 138/1

மேல்


கண்டோம் (4)

ஆண்டு எழுந்து வையம் எலாம் அழகு உறி கேழ்த்தது கண்டோம் – தேம்பா:23 72/4
மீன் வயிறு ஆர் உலகு ஒப்ப மேதினி அன்று எழ கண்டோம் – தேம்பா:23 73/4
புரி சேர் உமது அடி கண்டோம் பொலிவு உற – தேம்பா:30 158/4
பான்மையே சூசை புன்கண் பட்டது ஓர் நிலையில் கண்டோம் – தேம்பா:33 3/4

மேல்


கண்டோய் (1)

தரும் பொருள் அனைத்தும் வாய்ந்த தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டோய்
அரும் பொருள் இறைமை சொல்லாய் என்றனன் வசிட்டன் என்பான் – தேம்பா:27 154/3,4

மேல்


கண்டோன் (1)

கண் புலன் ஆம் கதவு அடைத்து கரிய துயில் கொண்ட தவ கரையை கண்டோன்
உள் புலனால் அறிவு அமைந்து உள் உருக்குகின்ற துயர் நீக்கி உவகை எய்த – தேம்பா:8 2/1,2

மேல்


கண்ண (1)

கண்ண தகுதி கடந்து எனை ஆள் கருணை மிக்க வான் அரசாள் – தேம்பா:26 43/4

மேல்


கண்ணற்கு (1)

கண்ணற்கு ஓங்கு கருத்தொடு போற்றி உள் – தேம்பா:8 93/2

மேல்


கண்ணா (2)

கண்ணா மணம் நான் செயல் ஆம் கசடு என்று – தேம்பா:5 108/1
காதல் மிக்கு ஆல் கற்றவை கண்ணா கசடு உள்ளத்து – தேம்பா:28 117/1

மேல்


கண்ணாடி (2)

செய் முறையும் கடன் முறையும் திறம்பாத நீதி நெறி செழும் கண்ணாடி
மெய் முறையும் மறை முறையும் விளக்குகின்ற ஞானம் அமை வியன் அத்தாணி – தேம்பா:8 18/1,2
நல் பரப்பில் சிரம் கூட்டி நிலை கண்ணாடி நக நிரைத்து – தேம்பா:36 95/3

மேல்


கண்ணாடிகள் (1)

வாய்ந்த கண்ணாடிகள் வனப்பு என்று ஆயிரம் – தேம்பா:12 40/3

மேல்


கண்ணாடியினான் (1)

மெய்யும் உயிரும் நீ என்றான் விளங்கு ஈர் அற கண்ணாடியினான் – தேம்பா:6 55/4

மேல்


கண்ணாது (1)

கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4

மேல்


கண்ணார் (2)

அழல் எடுத்து எரிக்கும் கண்ணார் அரசனை வளைத்து வீணை – தேம்பா:20 41/2
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2

மேல்


கண்ணார்-தம் (1)

நீள் அரி மதர் கண்ணார்-தம் நெடும் பகை துறத்தல் உள்ளி – தேம்பா:20 31/1

மேல்


கண்ணால் (6)

கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால்
பொதிர் வரும் அன்பும் ஐய புன்கணும் உளத்து உண்டு உண்ட – தேம்பா:7 63/1,2
நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/3
கண்டனன் கனிந்த கண்ணால் கறவை காண் கன்றின் வெஃகி – தேம்பா:12 77/2
காய்ந்தால் உலகு எரிக்கும் கண்ணால் கருணை முகந்து – தேம்பா:14 90/1
அழல் எடுத்து இன்பு என சுடும் வேல் கண்ணால் நோக்கி அறம் அழிய – தேம்பா:26 167/3
கழலால் சிலம்ப மருட்டிடுவார் கண்ணால் கணை தொடுப்பார் – தேம்பா:28 30/2

மேல்


கண்ணாள் (3)

காவி நோய் செய்த கண்ணாள் காசு உற செய்தாள் என்னில் – தேம்பா:7 71/3
தெருள் நாயகனே என்றாள் திறம்பா அருவி கண்ணாள் – தேம்பா:31 24/4
குன்றத்து அருவி திரள் குன்றும் கண்ணாள்
பொன்ற தக நொந்து பொறாமலும் மீண்டு – தேம்பா:31 60/2,3

மேல்


கண்ணான் (4)

உலை வளர் எரி செம் கண்ணான் ஊன் எயிற்று ஊற்று வாயான் – தேம்பா:12 24/1
திதி யாவும் எரிந்து கெட தழல் திக்கு கண்ணான்
மதியான் எனும் மா பெயரான் வரையாத எண்ணில் – தேம்பா:16 17/2,3
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான்
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/2,3
சிகி கிழி தடத்த கண்ணான் செப்பலும் விலக்கினானே – தேம்பா:23 67/4

மேல்


கண்ணி (12)

கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி
ஏர் ஆரும் மணி இமைக்கும் எருசலேம் ஆலயத்தில் இருமை வாய்ந்த – தேம்பா:5 26/2,3
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
கடம் புகும் தேறலை சூல் கொள் கண்ணி போல் – தேம்பா:9 96/1
கண்ணி தாள் மிசை பெய்துழி காதலன் – தேம்பா:11 16/2
கண்ணி பற்றாது என்னை கடிதின் செய்யாள் பெண் பிறந்தாள் – தேம்பா:17 32/4
தேம் புடை கண்ணி சாற்றி தெண்டனிட்டு உவப்ப செய்தான் – தேம்பா:20 117/4
ஈர் அற படலை கண்ணி ஏந்தும் இவர்க்கு இறைவன் அ நாள் – தேம்பா:26 5/3
பல் மலர் படலை கண்ணி பல் அறம் புனைந்தாய் என்று – தேம்பா:26 92/2
காதை வாய் மொழி கண்ணி உளம் கெட – தேம்பா:27 82/3
கனியே உண்டு வந்த வினை கண்ணி கற்றோர் ஓதிய நூல் – தேம்பா:27 124/1
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/3,4
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1

மேல்


கண்ணிட (1)

கண்ணிட தகவு இல கனிவில் கண்டுளான் – தேம்பா:32 53/4

மேல்


கண்ணிய (3)

கண்ணிய அளவு அற்று இடம் எலாம் நிறைந்த கடவுள் தான் உறைந்து அருள் காட்ட – தேம்பா:2 39/3
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/4
பதி எழுந்த கால் ஆயவை கண்ணிய பாலார் – தேம்பா:31 3/4

மேல்


கண்ணியால் (1)

கனி உரு காட்டி தீம் சொல் கண்ணியால் உளத்தை வீக்கி – தேம்பா:29 40/3

மேல்


கண்ணில் (2)

கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
நூல் வழி கொணர்ந்த பித்து நோம் இரு கண்ணில் பூசி – தேம்பா:27 68/1

மேல்


கண்ணின் (6)

கடு கொண்ட கண்ணின் கவினார் கனிவு ஆய ஆசை – தேம்பா:5 82/1
மீன் வளர் கண்ணின் நல்லாள் விளைந்த தன் கன்னி அம் பூ – தேம்பா:7 67/3
கை திறத்து அலர் தாள் நீவி கண்ணின் நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:22 16/4
கண்ணின் மேல் வைத்த மாசு என்ன காட்டிய – தேம்பா:24 48/3
கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி – தேம்பா:30 83/3
உதிர் தரும் மலர் மது ஒப்ப கண்ணின் நீர் – தேம்பா:30 101/3

மேல்


கண்ணினர் (1)

சொல் நாவினர் சய நெஞ்சினர் சுடு கண்ணினர் சுடர் பூண் – தேம்பா:15 142/2

மேல்


கண்ணினார் (2)

காவி உண்ட அருள் கண்ணினார் முகமன் நோக்கலின் ஆங்கு – தேம்பா:6 69/1
காவி பட்டு ஒளிரும் கண்ணினார் காணி கற்பு அதே பளிங்கினும் நொய்தாய் – தேம்பா:30 143/1

மேல்


கண்ணினால் (1)

வில் உரு கணவனை விழித்த கண்ணினால்
பல் உரு காண்டு இல பாவை பான்மையே – தேம்பா:30 60/3,4

மேல்


கண்ணினாள் (2)

நீலம் ஏந்தி நிறைந்து உணும் கண்ணினாள் – தேம்பா:10 29/4
ஒல்லென அருவி நீர் ஒழுகும் கண்ணினாள் – தேம்பா:29 29/4

மேல்


கண்ணினான் (4)

மின் நிழலுடன் புனல் விளைக்கும் கண்ணினான் – தேம்பா:9 91/4
ஞாலமும் நடுக்கிய நச்சு கண்ணினான்
மாலமும் மறலியும் வஞ்ச மாலையும் – தேம்பா:29 58/2,3
காவி தந்த களிப்பு உமிழ் கண்ணினான்
ஆவி தந்த அறா அருள் சொல்லினான் – தேம்பா:31 65/3,4
அகத்தின் தாமரை உள் அவிழ் கண்ணினான்
செகத்தின் பாசறை தேய்ந்து உளம் இன்புற – தேம்பா:31 69/2,3

மேல்


கண்ணினும் (1)

கண்ணினும் இனிது உயிர் கடிதல் பண்ணவோ – தேம்பா:25 48/3

மேல்


கண்ணினை (1)

காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2

மேல்


கண்ணீர் (12)

அழுது தன் கண்ணீர் ஆட்டி அருள் கொழும் துகிலின் நீவி – தேம்பா:12 78/2
துடைக்கல் அற்று எவரும் எஞ்சி தொறும்தொறும் அழுத கண்ணீர்
படைக்கல தகுதி போல பைதிரம் சிதைத்தது அன்றே – தேம்பா:14 23/3,4
ஆடினான் அழும் கண்ணீர் ஆட்டி தேம் பூ அடி தொழுதான் – தேம்பா:14 91/2
மன் ஒளி மதுகையோய் என கண்ணீர் மலர் அடிக்கு அணி என புனைந்தான் – தேம்பா:18 42/4
தீங்கு பொறித்த துகில் திளைப்ப கண்ணீர் பொழிய – தேம்பா:20 65/2
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/3
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
ஏற்றினான் உயிரோடு ஆக்கை இமிழ்த்து என அணைத்தான் கண்ணீர்
தூற்றினான் அழும் கண் அன்றி துலங்கு கண் இலெனோ என்ன – தேம்பா:27 67/1,2
தன் தாரை அம் கண்ணீர் ஆட்டி சாற்றி காட்டிய புண் – தேம்பா:28 35/3
ஒதுக்கல் அற்று அருவி கண்ணீர் உயிர்த்தனன் வாமன் மாதோ – தேம்பா:28 127/4
மலை வைத்த அருவி கண்ணீர் மலிந்து அழல் இனியது என்றோ – தேம்பா:28 134/2
என்று இவை உணர்வின் சொல்லோடு எரி வினை அவிப்ப கண்ணீர்
குன்று இயை அருவி போல கூர்ந்து எழுந்து ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:29 118/1,2

மேல்


கண்ணீரே (1)

அன்பு உகுக்கும் கண்ணீரே அன்பிற்கு ஆற்றா பெரும் தளை என்று – தேம்பா:30 17/1

மேல்


கண்ணுக (1)

கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3

மேல்


கண்ணும் (2)

கண்ணும் கையும் அருள் புரிய கருணை கடலோன் புறத்து ஏகி – தேம்பா:12 5/3
பொன் வளர் திரு மிக்கு ஊர்தல் பூரியர் கண்ணும் கண்டால் – தேம்பா:30 134/3

மேல்


கண்ணே (5)

பொய் எனக்கு அறைந்தீர் கண்ணே புரை உறா கன்னி முன் நாள் – தேம்பா:7 65/1
சூர் விளை காட்சி தந்து துறும் துயர் தந்த கண்ணே
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா – தேம்பா:7 69/2,3
கண்ணே காத்த கனிவால் ஊட்டி காம குழவி – தேம்பா:10 49/2
வாயே கரமே செவியே மருளும் கண்ணே மூக்கே – தேம்பா:10 50/1
கண்ணே அன்ன பார்ப்பு அன்ன கன்னி கரத்தில் துஞ்சிய-கால் – தேம்பா:10 135/2

மேல்


கண்ணை (3)

கண்ணை வேண்டினும் அளிக்கும் கால்-தனை – தேம்பா:14 14/3
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும் – தேம்பா:31 55/2
கண்ணை காக்கும் இமைக்கு இணை காதலால் – தேம்பா:36 9/2

மேல்


கண்ணோ (2)

கண்ணோ மணியோ கமழ் மது பெய் மலர் காவே – தேம்பா:31 39/1
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1

மேல்


கண்ணோட்டம் (2)

நோக்கு அணங்கு கண்ணோட்டம் நொதுத்த கை – தேம்பா:9 38/2
கண் அழகு ஆம் கண்ணோட்டம் என்ன வீயா காட்சி ஒளி – தேம்பா:27 40/3

மேல்


கண்ணோடு (1)

படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1

மேல்


கண்படற்கு (1)

அஃகு என கண்படற்கு அமைதி என்றனள் – தேம்பா:10 90/2

மேல்


கண்படும் (2)

காம் அலர் பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும்
தேம் மலர் தடம் தழீஇ சினைகள் நீடிய – தேம்பா:1 36/1,2
பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2

மேல்


கண (2)

கண முடி கன்னி உள்ளம் கனிவு இயைந்து அமைய கஞ்ச – தேம்பா:7 4/2
இரு கண முடியுடன் இரவி ஆடையாள் – தேம்பா:8 31/4

மேல்


கணகணவென (1)

மலிய மது மழை சலசல என இன மணிகள் கணகணவென எனது அணு உரை – தேம்பா:8 65/2

மேல்


கணகணென (1)

கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1

மேல்


கணங்களின் (1)

களி பொதிர்ந்த கணங்களின் நாப்பணே – தேம்பா:36 13/3

மேல்


கணங்களும் (1)

கதி எழுந்த வான் கணங்களும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ – தேம்பா:31 3/2

மேல்


கணங்களுள் (1)

வெளி பொதிர்ந்த கணங்களுள் வேய்ந்த நல் – தேம்பா:36 13/1

மேல்


கணத்தில் (1)

மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1

மேல்


கணத்து (3)

கணத்து இனங்களை முடி புனை கன்னி அம் தாயும் – தேம்பா:11 95/2
அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/3
சொல் திறத்து ஒரு கணத்து உலகம் தோற்றி முன் – தேம்பா:30 52/1

மேல்


கணத்தொடு (1)

கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4

மேல்


கணம் (19)

கணம் என கபிரியேலை கடவுளே விட்டான் அன்றோ – தேம்பா:7 4/4
நீர் கணம் குழி நேடிய நீர்மையால் – தேம்பா:9 32/1
போர் கணம் கடுத்தால் என பொங்கு ஒலி – தேம்பா:10 22/1
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால் – தேம்பா:10 22/2
நீர் கணம் கழு வாவி நிறைந்து சூழ் – தேம்பா:10 22/3
சீர் கணம் கொடு சீர்த்தன நாடு எலாம் – தேம்பா:10 22/4
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/4
கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம்
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/3,4
அ கணம் காண்டலும் அரசர் மூவர் வந்து – தேம்பா:25 45/1
இ கணம் காட்டிய யூதர் மன்னவன் – தேம்பா:25 45/2
கான் கலந்த புள் கணம் கனி பாடலும் கதிர் வான் – தேம்பா:26 71/3
அனையன உயர்ந்த பல் அமரர் ஓர் கணம்
புனை அன உடை கதிர் பொதுள சென்றனர் – தேம்பா:26 134/3,4
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/3
காய் நரகு என்ற போழ்தில் கணம் கொடு நின்றார் சொல்வார் – தேம்பா:28 58/1
கோன் உறை கோயில் வைகி கோ கணம் என்ன தோன்றின் – தேம்பா:28 65/2
நிரைத்தன இருள் கெட வெயிலை ஆக்கிய நிறத்து அணி உரு கொடு அமரர் கோ கணம்
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/2,3
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3

மேல்


கணமும் (1)

கோலும் கோடிய கோ கணமும் பகைத்து அன்ன – தேம்பா:32 100/1

மேல்


கணவர் (1)

பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல் – தேம்பா:12 12/2

மேல்


கணவன் (1)

இலை புறம் கண்டு அலர் உயர்த்தோன் கணவன் என ஈந்தன-கால் – தேம்பா:23 78/2

மேல்


கணவனை (1)

வில் உரு கணவனை விழித்த கண்ணினால் – தேம்பா:30 60/3

மேல்


கணார் (1)

எரி சுமந்த கணார் அழுது ஏங்கினார் – தேம்பா:17 43/4

மேல்


கணால் (2)

தம் கணால் மலர் நீர் ஆட்டி தகும் துயர் ஆற்றினாரே – தேம்பா:27 66/4
மரு ஒளித்த மலர் கணால்
திரு ஒளித்த தெருள் கொடு – தேம்பா:27 139/2,3

மேல்


கணாள் (1)

முதிர் தரும் கணாள் முழந்தின் நின்று இவண் – தேம்பா:10 92/2

மேல்


கணி (2)

புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/4

மேல்


கணிக்க (3)

கணிக்க அரிது ஆம் அருள் புரிந்த கடவுள் ஒன்றே மனம் சேர – தேம்பா:6 14/3
கணிக்க_அரும் வளமை பூத்த கன்னியின் வயிற்றில் தான் ஈங்கு – தேம்பா:7 3/3
கலை புறம் காண் அறிவு ஓங்கி கணிக்க_அரிய தன்மையின் தூய் கன்னி மாறா – தேம்பா:8 5/3

மேல்


கணிக்க_அரிய (1)

கலை புறம் காண் அறிவு ஓங்கி கணிக்க_அரிய தன்மையின் தூய் கன்னி மாறா – தேம்பா:8 5/3

மேல்


கணிக்க_அரும் (1)

கணிக்க_அரும் வளமை பூத்த கன்னியின் வயிற்றில் தான் ஈங்கு – தேம்பா:7 3/3

மேல்


கணிக்கும் (1)

கணிக்கும் பரிசால் கடவுள் மனுவாய் எளிமை காட்ட – தேம்பா:9 27/3

மேல்


கணிச்சி (1)

உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2

மேல்


கணித்த (4)

கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
கணித்த மா துயரினால் கலுழ்ந்து அரற்றினாள் – தேம்பா:7 93/4
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
கணித்த திறத்து ஊட்டினள் அல்லால் கதிர் வானவரும் அறிகுவரோ – தேம்பா:26 46/4

மேல்


கணித்தனன்-ஆல் (1)

கைமாறு இடு தன்மை கணித்தனன்-ஆல்
பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/3,4

மேல்


கணித்து (1)

கான் வழங்கும் தவ புங்கம் கணித்து அவளை வணங்குவன்-ஆல் – தேம்பா:6 2/4

மேல்


கணிதம் (1)

கூம்பா அணி மகற்கு கணிதம் மிக்கோர் கூறு புகழ் – தேம்பா:3 59/1

மேல்


கணியா (3)

கணியா அருள் மா கை கருத்து இதுவோ – தேம்பா:11 66/3
கணியா நயன் செய் உன் ஆர்வம் காட்டும் கம்பம் என – தேம்பா:16 57/3
கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 113/3

மேல்


கணியானோ (1)

பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4

மேல்


கணின் (1)

பூ மலிந்து பொழில் கணின் மேய்ந்த ஏழ் – தேம்பா:20 91/1

மேல்


கணினாள் (1)

வாள் எழும் கணினாள் ஈன்ற வண்ண நல் குழவி நின்றான் – தேம்பா:21 7/4

மேல்


கணீர் (1)

ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மீதே – தேம்பா:26 94/4

மேல்


கணே (2)

வாம கதிர் வாட்டும் களித்த கணே – தேம்பா:5 90/4
என் கணே உயிர் அமுதமே எனது இதயமே உயிர் இனிமையே – தேம்பா:25 83/1

மேல்


கணை (60)

வளைத்தன தனு கொடு எழுவும் ஈர்க்கு அடைவடி கணை வினைப்பட வினையை ஆக்கிய – தேம்பா:4 24/1
ஈர்க்கு அடை கணை என இரு செவி புக – தேம்பா:5 47/2
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
மேல் நேர் உள முகிலின் துளி மேல் நேர் கணை விழவே – தேம்பா:14 60/2
படு கணை அல்லது பட்டிலது ஒன்று இலதால் – தேம்பா:15 67/1
விடு கணை யாவையும் வீழ்த்தலில் வில் விசையால் – தேம்பா:15 67/2
தொடு கணை மாரி துளித்தன பின் தொகை அற்று – தேம்பா:15 67/3
அடு கணை வாரி அனைத்தையும் வாரினவே – தேம்பா:15 67/4
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர் – தேம்பா:15 79/1
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட – தேம்பா:15 80/2
வரப்பு என அழல் பொறி தவழ மீ சுடர் வனப்பு என இமைத்தவன் அடியின் மேல் கணை
இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/3,4
வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு – தேம்பா:15 81/1
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும் – தேம்பா:15 90/2
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/2
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/2
நனி வெகுண்ட கணை குறி தவிர்ந்தது இல நனி எழுந்த பிணம் இரு கரை – தேம்பா:15 92/2
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3
பொதிர் வினை பழுத்த மார்ப நிசிதரன் புகை கணை புதைத்த தூணி நிகரவே – தேம்பா:15 113/4
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
கறை உற்றது இணையும் இல செயம் உற்ற அரசு படை கடை அற்ற கணை எழுதவே – தேம்பா:15 118/4
இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
உரைத்த கணை மேல் கணை தடுப்பது தடுப்பு இலதும் ஒண் கவச மேல் உதிர எங்கும் – தேம்பா:15 128/1
உரைத்த கணை மேல் கணை தடுப்பது தடுப்பு இலதும் ஒண் கவச மேல் உதிர எங்கும் – தேம்பா:15 128/1
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன் – தேம்பா:15 144/3
சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/4
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/3,4
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக – தேம்பா:15 165/3
சிந்தின சிலை மழை சிந்தின சிலை கணை
சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம் – தேம்பா:15 173/1,2
மழை நிகர்ந்த கணை கனை மலிந்த வசி வசி முனிந்த அயில் நுழை இடும் – தேம்பா:16 38/3
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/4
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை
பார் எழும் இருட்கு எதிர் பரப்பி ஓட்டலின் – தேம்பா:20 4/2,3
பூம் கணை உழுத நெஞ்சம் புண்பட உருவி பின்னர் – தேம்பா:20 48/1
மதுமுறை மலருள் புக்கு மதுசகன் கணை வெப்பு ஆற்றல் – தேம்பா:23 59/2
அழல் எழ வளைத்த சாபம் நிமிர் இல அரை நொடி முடித்து இலாது விடு கணை
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி – தேம்பா:24 33/1,2
மனமொடு பழுத்த தீயை உமிழ்வன வடிய கணை மைத்தன் ஏவி எழுதினன் – தேம்பா:24 35/3
அழல வரி சிலை அழல முனி கணை அழல வடி அயில் அழல வாள் – தேம்பா:24 38/2
பிழையின் வழி வழி துயரின் மலியன பெரு வில் வழி வழி கணை அதன் – தேம்பா:24 42/1
வில் செய்வார் கொண்ட ஆறும் வெம் கணை தொடுத்த ஆறும் – தேம்பா:28 10/1
கழலால் சிலம்ப மருட்டிடுவார் கண்ணால் கணை தொடுப்பார் – தேம்பா:28 30/2
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2
அணியும் பாங்கோ நிற்கு எளிது என்பாய் கணை வார் வில் – தேம்பா:28 120/3
வில் நரம்பு ஒலி கணை வினையின கைமையார் – தேம்பா:29 61/3

மேல்


கணைக்கு (1)

கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3

மேல்


கணைகள் (4)

மிடலொடு வேகம் மிகுந்து எறி வெம் கணைகள்
படலொடு மேகம் மலிந்த பருப்பதம் ஒத்து – தேம்பா:15 66/1,2
திளைத்தன சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் சிலை கொடு பனித்தன கணைகள் தாக்கலின் – தேம்பா:15 77/1
கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள்
விசை உண்டு உற வளையம் பட விசை அம் தனு வளைய – தேம்பா:15 145/2,3
புருவ வில்லால் கண் கணைகள் புண்பட்டு உள் உயிரும் – தேம்பா:28 28/1

மேல்


கணையாய் (3)

கரும்பு வில் ஏவிய வெம் கணையாய் மனமே கருக – தேம்பா:10 47/2
கானே உமிழ் பூ கணையாய் கழையே தனுவாய் உருவம் – தேம்பா:10 51/2
பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1

மேல்


கணையால் (3)

பெண்ணே அறியா வளர்த்தேன் பெரிதாய் கணையால் சுடும் என்று – தேம்பா:10 49/3
ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3

மேல்


கணையில் (3)

உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2

மேல்


கணையின் (1)

கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3

மேல்


கணையினொடு (1)

விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4

மேல்


கணையும் (2)

முலை நேர் தனுவும் உறை நேர் கணையும்
சிலை நேர் உரமும் திளை சேனைகளே – தேம்பா:15 35/2,3
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய – தேம்பா:15 145/1

மேல்


கணையை (1)

உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4

மேல்


கணையொடு (3)

நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2
மழை என தொடு கணையொடு பல படை வழி வகுத்து உயிர் அளவு இல அனிலம் முன் – தேம்பா:15 166/2
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு
கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/3,4

மேல்


கணையொடும் (1)

கனம் பழுத்து இழி ஏறு ஒத்த கணையொடும் உயிரும் போக்கி – தேம்பா:16 50/3

மேல்


கணையோ (1)

கணையோ வலியோ கதிர் கார் மினலோ – தேம்பா:15 31/1

மேல்


கணையோடு (1)

இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4

மேல்


கத (8)

கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4
மாற்றாரை மாய்த்த கத நீதி மாற்றி மாற்றாரை ஆற்ற மனு ஆய் – தேம்பா:14 139/1
மின்னோடு உமிழும் கத வேல் அடலோய் – தேம்பா:15 26/2
களி முகத்து அரசன் ஆர்ப்ப கத முகத்து எதிர்ந்த ஆபன் – தேம்பா:15 86/1
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/4
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
காலொடு பிணித்த பல் உழுவை காய் கத
சாலொடு தொடர் கடித்து அலறி தாவின – தேம்பா:24 15/1,2

மேல்


கதத்த (10)

கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ – தேம்பா:7 64/1
கார் எழுந்து இடித்ததே போல் கதத்த பல் பறை ஆர்த்து இன்ன – தேம்பா:15 82/1
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2
களி வளர் உவப்பு மாற கதத்த வான் திசைகள் நான்கில் – தேம்பா:18 31/2
கனை முகத்து உலகும் அலகையும் உடலும் கதத்த நால் பகைகள் மொய்ப்பனவே – தேம்பா:18 39/4
கண் கிளைத்து எழுந்த செம் தீ கதத்த நூறு அரக்கர் ஆகி – தேம்பா:20 50/2
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
கார் புனை மனை மூது ஊரில் கதத்த காற்று அதிர்ந்து வீச – தேம்பா:36 87/2

மேல்


கதத்தனர் (1)

உலை முக கனல் எரி கதத்தனர் உவணிகள் கொடு ஒழிதரும் – தேம்பா:25 75/2

மேல்


கதத்தான் (2)

விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான்
மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான் – தேம்பா:23 8/1,2
காய் முகனொடும் கஞலி நோக்கிய கதத்தான்
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள் – தேம்பா:23 46/2,3

மேல்


கதத்தில் (4)

மிடல் வண்ணத்து எழும் கதத்தில் இவன் தன் நீதி வெகுண்டன கால் – தேம்பா:14 92/4
காரிடத்து அசனி கூச கதத்தில் ஆர்த்து ஆபன் மீண்டான் – தேம்பா:15 54/4
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம் – தேம்பா:29 65/1
வேய் இனம் அழிப்ப புக்க வெம் தழல் கதத்தில் ஒத்தார் – தேம்பா:32 94/4

மேல்


கதத்தின் (1)

கண் ஒன்று கதத்தின் சீறி கன்னம் மேல் புடைத்தான் அன்னான் – தேம்பா:29 110/3

மேல்


கதத்தினர் (1)

கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1

மேல்


கதத்து (11)

போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
கரை மேல் இவர் சென்றனர் என்று கதத்து இறையோன் கடல் தெண் – தேம்பா:14 64/1
கண் புலன் அழலை தும்ம கதத்து எதிர் கடலை கண்டான் – தேம்பா:15 44/1
இட்டு அழல் கதத்து எழுந்து ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:16 26/3
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
கரி உரு கரத்து உரு கவி உரு கதத்து
அரி உரு கரடி கோட்டு அரிகள் நாய் வரி – தேம்பா:24 16/2,3
இப்புறத்து இவள் விடுதி என்று அது இழுத்து இழுத்தனள் எரி கதத்து
அப்புறத்து அவன் விடுதி என்று அது இழுத்து அறுத்தனன் அவள் முகம் – தேம்பா:25 78/1,2
நக்கன கதத்து அன்னானை நண்ணி மத்திகையால் பெய்தார் – தேம்பா:29 86/4
கரை கொன்ற கடலின் பொங்கி கதத்து உண்மை உணரா பாலால் – தேம்பா:29 115/1
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த – தேம்பா:32 93/2

மேல்


கதத்துடன் (1)

கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ – தேம்பா:16 42/3

மேல்


கதத்தை (1)

காய் அகத்து ஆண்டகை கதத்தை உள்ளினான் – தேம்பா:14 98/4

மேல்


கதத்தொடு (2)

கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
கார் திரள் அனைய ஆர்த்த கதத்தொடு கனலும் விம்மி – தேம்பா:17 26/1

மேல்


கதம் (23)

களி சிறை செயும் கதம் கொடு வெரு உற தோன்றும் – தேம்பா:3 11/4
நாய் அடா வினை நடத்துமோ கதம் கொடு நானே – தேம்பா:3 27/2
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால் – தேம்பா:10 22/2
கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும் – தேம்பா:14 36/2
மறம் கொடு கதம் சால் மருட்டிய மனத்தில் வரும் சிதைவு உணர்கிலா கொடியோன் – தேம்பா:14 47/1
கண் துற்று எழு கனல் துற்றிய கதம் முற்றிய கயவர் – தேம்பா:14 62/1
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல் – தேம்பா:14 65/1
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
கதிர் எழுந்து எரி கனல் அழுந்திய கதம் மலிந்து அடும் உழுவை பாய்ந்து – தேம்பா:15 154/2
கதம் மிக படர் இரதமும் அதிர்குப கழல் புடைத்தனன் அழல் எழ அளவு அற – தேம்பா:15 162/1
கல்லொடு மழை பொருது இறையது கதம் என – தேம்பா:15 176/4
கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/2
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி – தேம்பா:17 37/3
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2
கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1
காலியன் என்பவன் கதம் கொடு ஓதினான் – தேம்பா:25 51/3
புல கதம் பொதிர் அரி இனம் கொடும் புலி இனம் கொடிது ஒலி எழ – தேம்பா:25 74/1
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/2
கனி வரும் இனைய ஆகி கதம் கொடு கடலும் காரும் – தேம்பா:32 91/1
கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக – தேம்பா:35 79/1
கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக – தேம்பா:35 79/1

மேல்


கதமோடு (1)

கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4

மேல்


கதர் (1)

காழகத்து அள் இருள் கதர் குளித்து ஒளி – தேம்பா:20 7/1

மேல்


கதலி (4)

தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தலை விரி கதலி முற்றி – தேம்பா:16 2/1
பணி முக கதலி நல் பழங்கள் மாந்தினார் – தேம்பா:17 9/4
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1
வேய் நிற கரும்பு நக்கும் விரி தலை கதலி ஊழ்த்து – தேம்பா:29 39/1

மேல்


கதவம் (4)

திறந்த மணி கதவம் புக்கு அம் வீட்டில் சென்றவன் போல் – தேம்பா:16 60/2
விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின் – தேம்பா:17 27/3
கல் தொழில் செய் வாய் கதவம் அடைத்தது என்ன கண்டு ஒன்னார் – தேம்பா:17 28/2
புன் தொழில் செய் வலி இதுவோ என்ன நக்கு பொன் கதவம்
மல் தொழில் செய் புயத்து எடுத்து அம் மலை மேல் உய்த்தான் மயிர் திறத்தான் – தேம்பா:17 28/3,4

மேல்


கதவின் (1)

அடைத்தன கதவின் வாய் அணுகி நின்றனன் – தேம்பா:8 25/4

மேல்


கதவு (8)

கண் புலன் ஆதி ஐம்_கதவு அடைக்கலான் – தேம்பா:6 24/1
ஐம்_கதவு அடைத்து அதற்கு அறம் நல் காவலாய் – தேம்பா:6 25/1
தம் கதவு அடுத்த பல் பொருள் தடுத்து உளத்து – தேம்பா:6 25/2
கண் புலன் ஆம் கதவு அடைத்து கரிய துயில் கொண்ட தவ கரையை கண்டோன் – தேம்பா:8 2/1
ஒளி வளர் கதவு சேர்த்தி ஒழுக்க நல் தாளை பூட்டி – தேம்பா:9 124/2
தூ நிலா எறிக்கும் மணி கதவு அகற்றி சுருதி வாய் திறந்து இவர் புக்கார் – தேம்பா:12 71/4
தெழித்து என கதவு அடைப்ப செழும் பொழில் பறவை ஆர்ப்ப – தேம்பா:15 187/2
கன்னி அம் புரிசை சூழ்ந்த கதவு அடைத்து அரணை போன்றார் – தேம்பா:24 22/4

மேல்


கதறி (2)

கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ – தேம்பா:15 163/2

மேல்


கதனம் (1)

கன்னிக்கு அழிவு ஆகும் எனா கதனம்
துன்னி கலுழ்வாள் சுடர் சுந்தரியாள் – தேம்பா:5 58/3,4

மேல்


கதி (37)

ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/3
கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை – தேம்பா:7 33/3
கயமும் நடலையும் மலி புவி அருளொடு கனிய அது பொழுது உயர் கதி நிகருமே – தேம்பா:8 71/4
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்று அனைத்தும் நீயே கதி நீயே – தேம்பா:10 147/1
கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4
ஒல்லும் தன்மைத்து ஒள் அறம் உற்றே கதி உற்றார் – தேம்பா:11 81/4
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும் – தேம்பா:11 98/3
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
காட்சி சிறை கொண்டு கண்டேன் கதி நிலையே – தேம்பா:12 81/4
கண்டேன் கதி நிலையே கண்டு உயிர் என் பூண்பல் இனி – தேம்பா:12 82/1
கதி தள்ளி உயர் வான் ஏற்றும் கனிந்த தம் வேந்தனோடும் – தேம்பா:13 24/1
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
கரை மேல் திரண்ட யூதர் கொணர் கதி நூல் பேழை சேர்ந்தன-கால் – தேம்பா:15 11/1
கரை இல படர் கடலே கதி உயிர் பெறு கரையே – தேம்பா:15 184/2
கூட்டம் கதி கொண்ட குர துகள் கோ விசும்பின் – தேம்பா:16 22/2
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
மனை அம் கதி அடைய நாட்டி வைத்த மணி தூணே – தேம்பா:16 58/2
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
ஏர் எழும் கதி வீட்டின் இன்னான் உறை – தேம்பா:20 83/3
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/2
ஏர் விளை கதி சேர் வழி எனில் பாவம் இயன்று உறும் தடம் அது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:23 100/4
களி விள்ளா உயர் செல் கதி வாழ்வரே – தேம்பா:25 95/4
கடல் வண்ணத்து அமுதே கதி வாயிலே – தேம்பா:25 98/1
கனிய ஈன்ற நான் கருதிய செல் கதி செல்ல – தேம்பா:26 65/2
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/3
மிகை தீர்ந்த செல் கதி சேர்ந்து உவப்பான் என்றான் வினை தீர்ப்பான் – தேம்பா:26 170/4
இன்ன பின் கதி ஈறு உளதாய் இறந்து – தேம்பா:27 91/2
கதி தள்ளி கெடும் கடவுளர் இறைஞ்சினம் இன்னே – தேம்பா:27 168/3
புண் நோய்க்கு வைத்தன தீ புழுங்கும் என தாம் கதி நீத்த – தேம்பா:28 76/3
அல்லது ஒன்று இல அவாவிய மேல் கதி
செல் அது ஒன்று இல தீவினை செய் பகை – தேம்பா:28 111/2,3
கதி தள்ளி நடு நிற்பார் கயவர் என பின் தேறி வளன் – தேம்பா:30 10/3
சோர் அரும் கருத்தினோர் தொடர்ந்த தம் கதி
நேர் அரும் சுரத்து-இடை நெகிழ்வு இல் ஆயினார் – தேம்பா:30 49/3,4
கதி எழுந்த வான் கணங்களும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ – தேம்பா:31 3/2
மன் உயிர் பெறும் கதி வானில் வந்து உறீஇ – தேம்பா:34 8/3
எந்தையால் கதி எய்துப நம்பிய – தேம்பா:34 24/3
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின் – தேம்பா:34 30/3
மீயின் ஆம் கதி வீட்டு எமை சேர்த்திட – தேம்பா:34 31/3

மேல்


கதிக்கு (1)

அருள் பொதிர் கதிக்கு உரிய காட்சியை அளித்தான் – தேம்பா:35 28/4

மேல்


கதிகள் (1)

சொன்ன முன் கதிகள் கடை தோன்று இலா – தேம்பா:27 91/1

மேல்


கதித்து (3)

ஆழ் திரை விரைவின் நீக்க ஆதவன் கதித்து தூண்டும் – தேம்பா:7 20/2
கருதி ஏந்து குரோதம் கதித்து என – தேம்பா:13 37/2
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3

மேல்


கதிப்பால் (1)

காயும் வினை என்பார் என்றாள் கதிப்பால் காட்டும் கஞ்சனத்தாள் – தேம்பா:6 56/4

மேல்


கதியில் (3)

விண் பொழி ஒளியின் வாழ்ந்து வினை அறும் கதியில் கண்டு – தேம்பா:25 90/3
நால் முகத்து அருளின் ஆக்கம் நாட்டி மேல் கதியில் உய்ப்ப – தேம்பா:27 16/1
வாட்டு அரும் தவத்தின் பண்டி மதித்தகன் கதியில் சேர்ப்பான் – தேம்பா:30 72/4

மேல்


கதியின் (2)

செவ்விய கதியின் வீட்டை சேர்வர் ஓர் இருவர் என்றான் – தேம்பா:30 83/4
கந்தாம் வான் கதியின் கரை ஏற்றுவன்-ஆல் – தேம்பா:36 47/4

மேல்


கதியே (1)

செ ஆறு உளத்து திறன் செய்து அறம் சேர் கதியே சேர்ந்தாள் – தேம்பா:10 55/4

மேல்


கதியை (2)

நின் நெறி கதியை சேரும் நெறி என அறிய நாங்கள் – தேம்பா:29 6/1
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4

மேல்


கதிர் (193)

கதிர் செயும் முடி கலன் கழிந்து மன்னவர் – தேம்பா:1 43/3
உதித்தன கதிர் என உவந்த மாம் குயில் – தேம்பா:1 50/1
இன் நிற பிறை கதிர் திரட்டி ஈட்டு எனா – தேம்பா:1 51/1
நவ்வியம் கதிர் கொள் சூட்சி நாயகன் முதல் வானோரும் – தேம்பா:2 4/1
கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/3
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2
மாலியால் கதிர் வகுத்த வாள் ஏந்தினர் நாப்பண் – தேம்பா:3 10/2
கொண்டார் அருள் பொறித்த முகத்தின் மாமை கொழித்த கதிர்
உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/2,3
எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1
மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில் – தேம்பா:4 17/3
கதிர் முகத்து அலர் கஞ்சம்-கொல் கஞ்சம் மேல் – தேம்பா:4 18/1
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
கூன் உரு பிறையும் எஞ்ச கொழும் கதிர் முகத்தில் வீச – தேம்பா:4 44/3
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி – தேம்பா:4 46/1
செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/2
விண் ஆவி ஆய கதிர் தூசு என வேய்ந்து விண் மேல் – தேம்பா:5 84/1
வாம கதிர் வாட்டும் களித்த கணே – தேம்பா:5 90/4
கருள் நீக்கும் கதிர் உயிர்த்த காட்சியினால் உளம் வெருவி – தேம்பா:6 3/3
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
செய் படு வெம் கதிர் தாங்கி தெளிந்து அத்தம் கதிர் விடும் போல் – தேம்பா:6 9/2
மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம் – தேம்பா:6 16/1
மண் கனிந்த கதிர் இருளை மாற்றும் என இனிது உரைத்த – தேம்பா:6 17/3
உண்ட செம் கதிர் உமிழ் அத்தம் ஒத்து அவன் – தேம்பா:6 33/1
மண்ட வெம் கதிர் என மலிந்த காட்சியை – தேம்பா:6 33/3
வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால் – தேம்பா:6 39/1
இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது – தேம்பா:6 42/2
நொய் என கதிர் உதித்து இருள் என மறைந்ததுவே – தேம்பா:6 68/4
கார் உலாம் உலகும் ஆங்கு கதிர் உலாம் சுடரை எல்லாம் – தேம்பா:7 13/1
கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/2
பானு அக கதிர் பானு அது சூலில் வான் – தேம்பா:7 55/1
கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால் – தேம்பா:7 63/1
எல் ஆரும் கதிர் எறிப்ப இக்கு உமிழும் மலர் கொடியோன் இடத்து சென்றான் – தேம்பா:8 1/4
சேது உலாம் கதிர் எறிக்கும் செழு வெய்யோன் தனை உடுத்த செய்ய மேனி – தேம்பா:8 16/1
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
பீள் கடைந்து அழுத்திய கதிர் பிலிற்றல் காண் – தேம்பா:8 37/2
பொருள் பரந்த கதிர் எறிக்கும் உருவம் தோன்றி புவி நிலை விட்டு உயர் நின்றாள் உரை மேல் நின்றாள் – தேம்பா:8 44/4
விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
மண் பொதுளும் சேற்று ஒழுகும் கதிர் சேறு ஆகா வண்ணம் என கதிர் கலங்கின் கலங்கா நெஞ்சாள் – தேம்பா:8 55/1
மண் பொதுளும் சேற்று ஒழுகும் கதிர் சேறு ஆகா வண்ணம் என கதிர் கலங்கின் கலங்கா நெஞ்சாள் – தேம்பா:8 55/1
கற்றை உலாவு பளிக்கு உரு வாமம் மிக கதிர் வீசி உருள் – தேம்பா:8 72/3
ஒற்றை உலாவு இரத கதிர் ஆக உவப்பு அலை மூழ்கினனே – தேம்பா:8 72/4
கண்ட நாயகன் கண் ஒழுகும் கதிர்
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/1,2
கார் அளாம் கதிர் அளாம் காய வான் உலகமும் – தேம்பா:9 9/2
கார் எழும் ககனத்து ஊர்ந்த கதிர் பல உதித்தல் தந்தே – தேம்பா:9 73/1
சால நல் கதிர் பொன் பற்றும் தட மணி படலை மற்ற – தேம்பா:9 75/2
வான் நிலா எழுந்த தாள் மடந்தை கால் கதிர்
மீன் நிலாவு இரு விழி மேய்ந்து உள் தேறுவான் – தேம்பா:9 87/3,4
கதிர் செயும் உலகின் வேந்தர் கழல் தொழ உவகை பொங்கி – தேம்பா:9 122/1
தெருள் வீங்கும் கதிர் பரப்பி செல விட்டான் முதலோனே – தேம்பா:10 16/4
கதிர் தரும் சுதன் அசைய கண்டனள் – தேம்பா:10 92/4
வாய் படா நுழை பளிங்கின் வாய் கதிர்
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/1,2
கதிர் செய் தேர் எழ கடிய கோல் நிசி – தேம்பா:10 99/1
பரவினால் என பரப்பும் தம் கதிர்
புரவின் ஏழு மடங்கு ஒளிர்ந்து அ பொற்பினை – தேம்பா:10 101/2,3
கதிர் செய் வானம் நேர் களித்தது ஆம் எனில் – தேம்பா:10 103/2
கதிர் கொள் சேயொடு கண்கள் கலந்த கால் – தேம்பா:10 110/2
கோள் எழும் கதிர் கொண்டு என கேட்டலும் – தேம்பா:11 34/2
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
கண் எழுந்த கவின் காட்டி கதிர் பொங்கு நவ மீனை கடவுள் தானே – தேம்பா:11 104/3
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3
முந்நீர் எழுந்த இளம் கதிர் போல் மூது ஊர் புறம் வந்தது சொல்வாம் – தேம்பா:12 1/4
கான் தோய் மலர் மேல் தேன் துளியோ கதிர் தோய் வளை மேல் முத்து அணியோ – தேம்பா:12 6/1
தோய்ந்தான் மலர் தாள் கதிர் கையால் தொழுதான் தொழா மற்றவர் கண்டு – தேம்பா:12 7/3
காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4
கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு – தேம்பா:12 9/1
கலை திரிபு ஆக கோலி கதிர் மணி அருவி ஆர்ப்ப – தேம்பா:12 15/3
கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/2
ஆங்கு வெம் கதிர் சாய்ந்த பின் நின்று செல்வு அயர்ந்தார் – தேம்பா:12 44/4
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/3
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
கான் நலம் பயின்ற மலர்கள் தோரணத்தின் கதிர் மணி தோரணம் தயங்க – தேம்பா:12 64/3
கான் வயிறு ஆர் பூம் கொடியோன் உறங்கும் காலை கதிர் தும்மி – தேம்பா:13 4/1
கதிர் தரும் காதலன் கன்னி தாய் உரத்து – தேம்பா:13 15/1
எழ எழுந்து பொர கதிர் எய் சரம் – தேம்பா:13 38/2
கவிகையும் கொடிகளும் கதிர் செய் மஞ்சமும் – தேம்பா:14 107/1
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4
திளைத்து எழுந்த கதிர் வீசி தேன் துளித்த பூம் சினைகள் – தேம்பா:15 3/3
கார் தாவு அசல மேல் பிறந்து கதிர் சால் தும்மு மணி வரன்றி – தேம்பா:15 9/1
கணையோ வலியோ கதிர் கார் மினலோ – தேம்பா:15 31/1
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
பொன் பொதுளும் கதிர் பூண் மகுட பொருநன் புனை வாகையினான் – தேம்பா:15 99/1
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/4
கால் மறையாது கதிர் குணிலோடு கறங்கு கடல் பறையை – தேம்பா:15 108/3
கதிர் எதிர் உருட்டும் ஆழி அகல்வு இல கருதலர் பதைத்த தானை புறம் இட – தேம்பா:15 109/1
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
கதிர் எழுந்து எரி கனல் அழுந்திய கதம் மலிந்து அடும் உழுவை பாய்ந்து – தேம்பா:15 154/2
கண் கனிந்து உவப்ப தெள் ஆர் கதிர் கிழி பொறித்ததே போல் – தேம்பா:15 180/3
சேய் முகத்து உயிரின் கான்ற செழும் கதிர் தெளிப்ப மாந்தி – தேம்பா:15 186/3
தாள் கடைந்து அழுத்தி பைம்பொன் தவழ் கதிர் பவள தூணில் – தேம்பா:16 3/2
பீள் கடைந்து அழுத்தி பாயும் பெரும் கதிர் சூசை கண்டான் – தேம்பா:16 3/4
மணி நிலை புரத்தின் வாயில் மணி கதிர் தூணும் நிற்ப – தேம்பா:16 4/1
கதிர் எழும் உருவின் நின் கபிரியேல்-தன்னை நோக்கி – தேம்பா:16 5/1
கதிர் எழுந்த சுடர் ஒளி மறைந்து பிசை கவழுகின்ற பல கலமொடு – தேம்பா:16 31/2
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
அனை அம் கதிர் மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி தொழுதான் – தேம்பா:16 58/4
கதிர் படும் வயலில் செந்நெல் காய்த்தன நாளில் ஓர் நாள் – தேம்பா:17 18/1
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/4
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின் – தேம்பா:17 34/2
நன்று ஒளித்த நமக்கு இனைந்து ஆய் கதிர்
நின்று ஒளித்தலின் நேமியும் மெய்ம்மறை – தேம்பா:18 55/2,3
நீர் எழும் பருதி தன் நெடும் கதிர் கணை – தேம்பா:20 4/2
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
பான் ஆர் கதிர் கண்ட வெளியே கண்டு பரிவு அற்றார் – தேம்பா:20 15/4
கார் எழும் தன்மை வான் செய் கதிர் புதைத்து இருள வான் மேல் – தேம்பா:20 51/1
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1
பிறங்கும் கதிர் வாழும் பெற்றியை கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 59/4
பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 83/2
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால் – தேம்பா:20 119/1
வீற்று உறை வெம் கதிர் விழுங்கிற்று ஆம் என – தேம்பா:20 120/2
காட்டிய உறுதியும் கதிர் தெளித்து அவண் – தேம்பா:20 130/1
அம் கதிர் மணியின் சாயல் அ திரு மகனை நோக்கி – தேம்பா:21 6/1
வெம் கதிர் வேலினார் தாம் வெட்டவும் விடவும் தேற்றா – தேம்பா:21 6/2
செம் கதிர் திரை மூழ்கு அன்ன செய்த மஞ்சிகத்துள் பெய்தே – தேம்பா:21 6/3
அன்று ஒளி திங்கள் நாண அம் கதிர் முகத்து நல்லாள் – தேம்பா:21 8/1
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன் – தேம்பா:22 11/1
தான் வளர் கதிர் அழல் தாங்கி நை தரு – தேம்பா:22 33/1
கதிர் உண்ட மணியின் சீர்த்து களி உண்ட எசித்து நாட்டில் – தேம்பா:23 12/1
அருள் சொரிந்து இடும் மெஞ்ஞானத்து அவிர் கதிர் மின்னி அன்னான் – தேம்பா:25 14/3
முலை முக கதிர் தழுவி மொய்த்தன முகை முக பல சிறுவரே – தேம்பா:25 75/1
பட்ட செம் கதிர் மீட்டு அவை பானின் மேல் – தேம்பா:26 39/1
கணித்த திறத்து ஊட்டினள் அல்லால் கதிர் வானவரும் அறிகுவரோ – தேம்பா:26 46/4
காட்சியோடு உள அற தொகை அனைத்துமே கதிர் செய் – தேம்பா:26 63/1
கான் கலந்த புள் கணம் கனி பாடலும் கதிர் வான் – தேம்பா:26 71/3
கதிர் செயும் உருவில் தோன்றி கனிவொடு சூழ்ந்த விண்ணோர் – தேம்பா:26 91/1
புனை அன உடை கதிர் பொதுள சென்றனர் – தேம்பா:26 134/4
விழுந்தன கதிர் திரள் விழிகள் கூச உள் – தேம்பா:26 136/1
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/2
கண் அவாவு கதிர் கடல் மூழ்கும் முன் – தேம்பா:26 175/1
கான் உலகு அலரொடு கதிர் விளக்கிய – தேம்பா:27 5/1
வளர்ந்த பூம் கதிர் மாழ்கிய நெற்கு உயிர் – தேம்பா:27 35/1
செம் கதிர் மதியொடு ஓர் அணையில் சேர்ந்து என – தேம்பா:27 55/1
அம் கதிர் நல்லாளொடு காளை ஆங்கு உறீஇ – தேம்பா:27 55/2
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
விரிந்து ஆய் கதிர் செய் விடியல் என விளம்பும் தெளிந்த சிவாசிவனே – தேம்பா:27 123/1
தேசு எனும் பெரும் கதிர் செய்து எறித்த சோதியோய் – தேம்பா:27 136/2
அள் கை நீட்டிய அம்புயம் அ கதிர் அருந்தும் – தேம்பா:27 166/2
கொள்கை நீட்டிய கொழும் கதிர் ஓதியை செவியே – தேம்பா:27 166/3
நனை வரும் பல நளினம் விள்ளா கதிர் குறையோ – தேம்பா:27 170/1
காதல் செய் நல் சுதை மூழ்கி கதிர் செய் மணி கலன் பெய்து – தேம்பா:28 21/2
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2
விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4
கன கரம் தழுவ மேல் கதிர் கொள் குன்றின் வீழ் – தேம்பா:29 55/1
திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன் – தேம்பா:29 90/1
தனி கதிர் உணர்வின் மிக்கோன் தயை உறீஇ மகிழ நோக்கி – தேம்பா:29 111/1
பனி கதிர் பகையாம் கஞ்சம் படுத்திய முகம் செய் வில்லால் – தேம்பா:29 111/2
நுனி கதிர் சுரக்கும் வேலோன் நொந்து உளம் தெளிய தேறி – தேம்பா:29 111/3
துனி கதிர் ஒழிய வீழ்ந்து துணை அடி தொழுது சொன்னான் – தேம்பா:29 111/4
தாள் எழுந்த கஞ்சம் எஞ்ச கதிர் போய் நாளை தான் உவப்ப – தேம்பா:30 16/1
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
மட்டு-இடை குளிர் காட்டினுள் வான் கதிர்
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/3,4
கதிர் தரும் முகத்து உக இளவல் காட்டினான் – தேம்பா:30 101/4
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/2
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல் – தேம்பா:30 118/3
குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம் – தேம்பா:30 136/1
இருளின் முற்றிய இரவு அற கதிர் என எழுந்தான் – தேம்பா:31 6/4
குன்று ஒளித்து அகல் கதிர் ஒத்த கொள்கையான் – தேம்பா:31 19/1
கதிர் ஆய மணி கலம் ஏந்திய பால் – தேம்பா:31 57/1
பொதிர் ஆய இருள் கதிர் போக்கு என வந்து – தேம்பா:31 57/3
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4
விரி மணி கதிர் விண் திரு விழாவினை விளைத்தார் – தேம்பா:32 13/4
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/2
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
தோய்ந்த கதிர் எறி மணி கொய் சுவேசிய நாடு இனிது ஆள்வார் தொகுதி ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/4
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி விமான மிசை விரி கதிர் பூண் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 87/1
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும் – தேம்பா:32 89/3
காயும் தன்மையின் கதிர் செயல் போல் வளம் கொள்வார் – தேம்பா:32 99/4
வாவி மீ எழும் வான் கதிர் போன்று அருள் – தேம்பா:36 8/2
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
கலை ஈன்ற முறை ஒல்காது அங்கண் நாப்பண் கதிர் பொன்னால் – தேம்பா:36 96/1
உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/4
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3
கற்றை ஆர் இரதத்து உயிர் என பகல் செய் கதிர் என கடி ஒளி வடிவம் – தேம்பா:36 110/2
கள் உற மலர்ந்த கடி முகை பரப்பி கதிர் உற விளக்கிய தெருவில் – தேம்பா:36 111/1
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2
காட்டிய முகம் நகை கதிர் பொன் பாவைகள் – தேம்பா:36 127/2
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


கதிர்கள் (3)

கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/4
புரு வளர் கதிர்கள் கோலால் பொறித்தது ஓர் படத்தின் சாயல் – தேம்பா:9 79/1
கோட்டிய கதிர்கள் போய் நிலம் குளிர்ந்ததே – தேம்பா:20 130/4

மேல்


கதிர்செய் (1)

கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1

மேல்


கதிர்த்த (2)

கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2
கலம் புரி பைம் பூ மூழ்கி கதிர்த்த பொன் குன்றின் மார்போய் – தேம்பா:28 154/4

மேல்


கதிர்ந்த (1)

வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3

மேல்


கதிர்ந்து (1)

கதிர்ந்து எழும் அன்பினான் காந்தை வீழ்கு உறா – தேம்பா:8 32/1

மேல்


கதிர்ப்பட (1)

பானு உயிர்த்த கதிர்ப்பட பங்கியான் – தேம்பா:31 66/1

மேல்


கதிரவன் (2)

நீர் உலாம் உலகினோர் நீண்ட செம் கதிரவன்
தேர் உலாம் உலகினோர் சேர்ந்து போற்றிய நிலா – தேம்பா:9 5/1,2
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2

மேல்


கதிரால் (3)

கண் அங்கு ஆம் கதிரால் கனி பார்த்து எனா – தேம்பா:8 88/2
வாள் உறு கதிரால் எங்கும் மல்கிய இருளை போழ்ந்து – தேம்பா:16 2/3
கண் கனிய மின் தெளித்து கதிரால் வீக்கி பான் உயிராய் – தேம்பா:36 97/1

மேல்


கதிரில் (1)

எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த – தேம்பா:14 111/1

மேல்


கதிரின் (4)

திங்கள் தரும் தீம் கதிரின் சேர் கவரி பொங்க – தேம்பா:12 84/3
பிதிர் எழும் கதிரின் வானோன் பிழி மொழி பிலிற்றி சொல்வான் – தேம்பா:16 5/4
செல் நிற குடையில் கொன்ற செழித்த செம் கதிரின் வெப்பத்து – தேம்பா:19 14/3
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின்
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி – தேம்பா:19 32/2,3

மேல்


கதிரினும் (1)

கண் பொதுளும் இன்னாமைக்கு அழுக்கு உறாதாள் கதிரினும் தூய் மாட்சி நலம் அணிந்ததற்கே – தேம்பா:8 55/2

மேல்


கதிரினுள் (1)

மூளையில் புதை முள் பிணங்கலோ நாணி முறுக்கு அதோ கதிரினுள் கழையோ – தேம்பா:28 90/2

மேல்


கதிரும் (3)

கதிரும் இன்பு ஆர் தவம் என்றாள் கருணை பவ்வ கரை இல்லாள் – தேம்பா:6 54/4
தீய் வயிறு ஆர்ந்த காலும் செம்_சுடர் கதிரும் செம் தீ – தேம்பா:19 9/1
கரமும் அற்றனர் தழுவுகின்ற மொய் கதிரும் அற்றனர் கசடு இலா – தேம்பா:25 76/1

மேல்


கதிருள் (2)

வெண் நிற துகில் கொள் மாசு வெண் மதி கதிருள் தோய்த்து – தேம்பா:26 100/1
வெண் நிற தூசு கொள் மாசு அற வெண் மதி கதிருள் தோய்த்த வினை என்ன – தேம்பா:32 43/1

மேல்


கதிரை (1)

ஏழ்வரும் கதிரை துய்ப்ப ஏடு அவிழ் கமலம் போல – தேம்பா:29 2/1

மேல்


கதிரோ (1)

விண் மேல் எழு வைகறை வெம் கதிரோ
மண் மேல் எரி கோடை வரும் துளியோ – தேம்பா:22 4/1,2

மேல்


கதிரோடு (1)

சேது உலாவிய செம் கதிரோடு வான் – தேம்பா:7 45/1

மேல்


கதிரோன் (5)

நின்று அன்று ஆயிர கதிரோன் நேர் உரு காட்டிய வானோன் நிகரா கன்னி – தேம்பா:5 36/3
செல் ஆரும் உலகு இமைக்கும் செம் கதிரோன் உரு தோன்றி தேவ வல்லோன் – தேம்பா:8 1/1
உதித்தனர் என்ன ஆயிரம் கதிரோன் உவமையில் தோற்று என ஒளித்து – தேம்பா:12 68/1
கழி மால் கரி கழறி குளிர் கடலுள் புகல் கதிரோன்
எழில் வான் உற அலை புக்கன இருள் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 55/3,4
தேர் எழும் கதிரோன் திரி வான் தெரு – தேம்பா:25 92/1

மேல்


கது (4)

காவலின் கது விடாத கனக மா மதிலின் தோற்றம் – தேம்பா:2 11/4
வேலியால் கது விடா திரு நகர் எலாம் நடுங்க – தேம்பா:3 10/1
விரதமே கது விடா புரிசை மேல் பட – தேம்பா:24 19/3
துன்னி அம்பு உயிர்த்த தீயால் துகள் உறா கது விடாத – தேம்பா:24 22/3

மேல்


கதும் (1)

பற்றுபு சிறையில் கதும் என பெய்-மின் பகைவரின் கொடியனை என்ன – தேம்பா:20 78/2

மேல்


கதுவிடா (1)

போர் திரள் பொருத கதுவிடா அரணே பூ_வனம் தாங்கிய பொறையே – தேம்பா:6 35/3

மேல்


கதுவு (1)

கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2

மேல்


கதை (20)

யா உலகு அனைத்தும் வாழ்த்தும் இரும் கதை இயம்பல் செய்வாம் – தேம்பா:0 2/4
ஆசை உற்று ஊமன் ஏனும் அரும் கதை அறையல் உற்றேன் – தேம்பா:0 4/4
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
பொய் ஆகிய புன் கதை பூத்த பயன் – தேம்பா:11 73/2
தோல் இல்லன வசியோடு உயர் கதை இல்லன சுளி வில் – தேம்பா:14 50/3
அழல கதை அழல தனு அழல சரம் அசியோடு – தேம்பா:14 54/2
ஒப்பு ஆறு இல கதை யாவரும் உணர பினர் உரைத்தார் – தேம்பா:14 59/4
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
பொரு யானைகள் கதை வீசிய பொருவா விசை படலோடு – தேம்பா:15 147/3
விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4
அழல கதை அழல கரி அழல கரி மிசையார் – தேம்பா:15 149/1
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/3
நாட்டில் கற்றது எனா நரர் பல் கதை
பூட்டி போற்று அரு நூல் என பொற்பு அறம் – தேம்பா:18 49/2,3
மணி முகத்து எழுதப்பட்ட வளம் கதை ஒழுங்கின் நோக்கீர் – தேம்பா:20 119/2
பாகம் மாய் விடம் மூடிய பல் கதை
ஆக மா நிலத்து அர்ச்சனை நாட்டினேன் – தேம்பா:23 39/3,4
மை ஆர் புன் நூல் பல் கதை எண்ணி வடு மல்க – தேம்பா:28 118/2
ஓலை கதை கேட்டு உணர தொழுதே – தேம்பா:36 62/2

மேல்


கதைகள் (3)

சொல் குலத்து இழிவின் பிதற்றிய கதைகள் சுருதியோ நூல் மலி நாட்டில் – தேம்பா:23 107/2
கறையின் ஒலியொடும் உவணி அயிலொடு கதைகள் சிலையொடு சிலை பொழி – தேம்பா:24 41/3
உரு தகும் கதைகள் வீக்கி உளத்து உளை விரக நோயின் – தேம்பா:28 68/2

மேல்


கதைத்த (1)

கண் அளவு அறிவு உளோர் கதைத்த மாசு உரை – தேம்பா:25 42/2

மேல்


கதைத்தல் (1)

காலமே மந்திரம் கதைத்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/3

மேல்


கதைத்தலால் (1)

கருதி வாய் திறந்து ஆசி கதைத்தலால்
பருதி வாய் திறந்து அள் இருள் பட்டு என – தேம்பா:26 29/2,3

மேல்


கதையாய் (2)

வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3
படலை கதையாய் அறிந்தது அலால் பயனாய் கண்டது இலை – தேம்பா:28 29/2

மேல்


கதையில் (1)

உரை நாட்டி உண்டு என முன் கதையில் கேட்டேம் ஒண் தவம் செய் – தேம்பா:30 14/2

மேல்


கதையே (1)

விரிகின்றன கதையே மிசை விசை வெம் கதை படவே – தேம்பா:15 148/4

மேல்


கதையொடு (2)

அழல அடையலும் அழலும் இருவரும் அழலும் இரு கதையொடு பொர – தேம்பா:24 38/4
சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ – தேம்பா:24 39/3

மேல்


கந்த (3)

கான் உலா மலர் கந்த மாரியால் – தேம்பா:10 104/3
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/4
தண் அம் கந்த மலர் முல்லை தடத்தில் பெருகி அ நாளில் – தேம்பா:15 10/3

மேல்


கந்தகம் (1)

காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு – தேம்பா:14 135/2

மேல்


கந்தத்தோடு (1)

இன்பு மிக கனிந்த கனி இளம் தீம் கந்தத்தோடு அளித்த – தேம்பா:20 21/3

மேல்


கந்தம் (3)

கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
கால் அரும்ப தாது அரும்பி கடி மலர் தேனோடு அரும்பும் கந்தம் என்னா – தேம்பா:8 6/2
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/2

மேல்


கந்தரத்துள் (1)

கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/3

மேல்


கந்தரமே (1)

கந்தரமே தெரிந்தது என கண்டு உளத்தில் வியப்பினொடு களித்த மூவர் – தேம்பா:11 110/3

மேல்


கந்தளம் (1)

கந்தளம் தரித்தனன் கருணை வேலையான் – தேம்பா:35 15/4

மேல்


கந்தாம் (1)

கந்தாம் வான் கதியின் கரை ஏற்றுவன்-ஆல் – தேம்பா:36 47/4

மேல்


கந்து (1)

கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2

மேல்


கபிரியல் (1)

வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3

மேல்


கபிரியேல் (5)

தூது என வலியோன் ஆய கபிரியேல் சுடரை சூட்டி – தேம்பா:7 5/1
உளம் கடுத்தவற்றை ஓர்ந்த கபிரியேல் உறுதி சொல்வான் – தேம்பா:7 9/2
ஆர் அணிக்கு எழு மிக்கயேல் கபிரியேல் அன்ன – தேம்பா:11 91/1
கரை வளர் புனலை காட்டி கபிரியேல் தொழுது கூற – தேம்பா:21 3/2
கண் கவர் வனப்பின் தூது கபிரியேல் உரைத்த-காலை – தேம்பா:26 11/1

மேல்


கபிரியேல்-தன்னை (1)

கதிர் எழும் உருவின் நின் கபிரியேல்-தன்னை நோக்கி – தேம்பா:16 5/1

மேல்


கபிரியேலை (1)

கணம் என கபிரியேலை கடவுளே விட்டான் அன்றோ – தேம்பா:7 4/4

மேல்


கபிரியேற்கு (1)

என்றலும் கபிரியேற்கு ஏவல் செய்து அறா – தேம்பா:7 97/1

மேல்


கபோதம் (1)

தடுப்பு_அரும் மறையின் வாய்மை தவறு இலாது இரு கபோதம்
கொடுப்ப_அரும் உலகை ஆளும் குழவியை மீட்டிட்டாரே – தேம்பா:12 99/3,4

மேல்


கம் (4)

கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1
கம் மழை பொழிய நானே களிப்புற விளைவு காண்பாய் – தேம்பா:27 11/2

மேல்


கம்ப (1)

ஆக்குகின்ற அரா ஒரு கம்ப மேல் – தேம்பா:23 34/1

மேல்


கம்பம் (2)

கணியா நயன் செய் உன் ஆர்வம் காட்டும் கம்பம் என – தேம்பா:16 57/3
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை – தேம்பா:17 37/2

மேல்


கம்பலம் (1)

காசு சூழ் தமனிய கம்பலம் திரை – தேம்பா:2 29/2

மேல்


கம்பலை (1)

கால் வரும்படி கம்பலை காய்ந்து உறும் – தேம்பா:7 59/3

மேல்


கம்பளத்தால் (1)

புலம்பும் திரையை கம்பளத்தால் புடைப்ப அரிதின் பிரித்து நளிர்ந்து – தேம்பா:19 31/3

மேல்


கம்பியும் (1)

கம்பியும் குரல் மணி கலனும் போல் தம் உள் – தேம்பா:27 46/2

மேல்


கம்பில் (1)

கயில் துணை கலன் என கம்பில் தூங்கு அலர் – தேம்பா:1 42/1

மேல்


கம்பு (2)

கம்பு அயில் முத்து என மலருள் கள் என – தேம்பா:9 98/2
கம்பு அலர் கண்கள் பூப்ப காண்பை என்று இறைவன் சொன்னான் – தேம்பா:12 75/4

மேல்


கமல (20)

வேரிய கமல பாதம் வினை அற பணிந்து போற்றி – தேம்பா:0 1/3
கான் முகம் புதைத்து அவிழ் கமல பூ என – தேம்பா:3 52/2
வண்டு ஆயிரம் செம்_சுடர் தோன்றிய முன் வந்தே கமல
தண் தாதினை தாம் குடைந்து ஊறிய தேன் உண்ணும் தன்மைத்து – தேம்பா:9 23/1,2
கள் உடை கயத்து எழும் கமல பொய்கையும் – தேம்பா:10 82/1
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால் – தேம்பா:15 4/2
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி – தேம்பா:15 13/2
அள் இலை கமல மேல் அணி சங்கு ஈன்ற முத்து – தேம்பா:17 5/1
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/3
காவினுள் கொடியின் பூவோ கமல மேல் அன்ன பார்ப்போ – தேம்பா:21 5/1
கன்னி தாய் கமல கரத்து ஆசனத்து – தேம்பா:24 62/3
பணித்த கமல செம் கரத்தில் பயந்த மகவை ஏந்தி அருள் – தேம்பா:26 46/2
துன் மலர் கமல கையை தொழ குவித்து இறைஞ்சிட்டானே – தேம்பா:26 92/4
அள்ளி வாழ் அளிகாள் தேன்காள் அழல் நிற கமல பைம் பூம் – தேம்பா:26 108/2
கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ் – தேம்பா:26 135/2
தேற்றல் தரும் காவலனை சேர்ந்து அவிர் தன் கமல தாள் – தேம்பா:26 139/3
கண்டார் கமல கழல் அம் சுவடே – தேம்பா:30 26/4
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
சேடு செய் கமல வாய் துளித்த தேன் உரை – தேம்பா:34 7/3
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3

மேல்


கமலத்து (2)

தேன் தோய் கமலத்து அன பார்ப்போ சீர் தோய் பொன் மேல் துகிர் செப்போ – தேம்பா:12 6/2
நெஞ்சினான் கொடுமை ஆற்ற நீர் எரி கமலத்து அன்னம் – தேம்பா:14 28/2

மேல்


கமலம் (13)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
நாரியார் அழகு காண நாணிய கமலம் இங்கண் – தேம்பா:2 9/3
அரும்பு உலாவிய அமுது இல அழுதன கமலம்
சுரும்பு உலா வயல் பயன் இல துறுவின கடு முள் – தேம்பா:5 15/2,3
கான் பயிலும் முறுக்கு அவிழ் செம் கமலம் தேன் துளித்தது என – தேம்பா:6 13/1
காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/2
விண்ட செம் கமலம் மான் இதயமே ஒளி – தேம்பா:6 33/2
காசு அடை கடல் எழும் கமலம் காலினால் – தேம்பா:7 85/1
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/4
தாள் எழும் கமலம் சுடர் தாவிய – தேம்பா:11 34/1
தாள் எழும் கமலம் நீரில் தளம்பியது என்றோ முத்தம் – தேம்பா:21 7/1
கயல் பாய்ந்து உகள கமலம் கிழிபட்டு – தேம்பா:22 9/1
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
ஏழ்வரும் கதிரை துய்ப்ப ஏடு அவிழ் கமலம் போல – தேம்பா:29 2/1

மேல்


கமலமும் (1)

நெற்றி மேல் நறை நீலமும் கமலமும் பூப்ப – தேம்பா:32 17/2

மேல்


கமலமோடு (1)

சுனைய நீலமும் கமலமோடு ஆம்பலும் துளி தேன் – தேம்பா:32 11/1

மேல்


கமழ் (21)

பால் நக கமழ் பாடலி வாகையான் – தேம்பா:7 55/4
கால்வு அரும் பிழி கால் கமழ் வாகையான் – தேம்பா:7 59/1
தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில் – தேம்பா:9 132/2
காவி மேல் கமழ் கஞ்சம் அமைந்து எனா – தேம்பா:10 114/1
களி நாக்கொடு பல் புள் புகழ கமழ் நாக்கொடு கா மலர் புகழ – தேம்பா:10 144/2
பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/3
தார் விளை குழல் என கமழ் தண் தாது அவிழ் – தேம்பா:20 6/3
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து – தேம்பா:20 72/2
தான் நல மாடத்து எய்தி தையலார் கமழ் நீர் ஆட்டி – தேம்பா:21 10/2
பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட – தேம்பா:25 82/2
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
கரை கிடந்த மா வழை மகிள் சண்பகம் கமழ் கா – தேம்பா:29 98/2
ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4
கண்ணோ மணியோ கமழ் மது பெய் மலர் காவே – தேம்பா:31 39/1
மட்டு-இடை கமழ் மலர் மாலை போலவும் – தேம்பா:31 100/3
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4
மழை வழங்க இவர் மது மலிந்த நறவு இடு மலர் மழை வழங்க அவர் புழுகு இயைந்து கமழ் பல புனல் – தேம்பா:36 103/3

மேல்


கமழ்வரும் (1)

கால் வரும் கவரியும் கமழ்வரும் புகையையும் கனிய வாரி – தேம்பா:19 25/2

மேல்


கமழ (2)

விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1
கால் செய் ஆவியின் கவரிகள் கமழ வீசினரே – தேம்பா:32 12/4

மேல்


கமழாதோ (1)

தேன் நலம் சினை கொள் பைம் பூ தேம் கமழாதோ தேவ – தேம்பா:26 13/2

மேல்


கமழும் (2)

காந்து உறை தசும்பு-இடை கமழும் நீரமும் – தேம்பா:2 28/2
பூ_மழை திரளும் நாறிய கலவை பொழிதர கமழும் நீர் துவலை – தேம்பா:2 48/1

மேல்


கமுகு (1)

பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2

மேல்


கமுகும் (1)

கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/2

மேல்


கமுகொடு (1)

கன்னி அம் குமரி வாழை கமுகொடு மயங்க நாட்டி – தேம்பா:36 88/1

மேல்


கமுகொடும் (1)

ஓலைகள் கிடந்த நீள் கமுகொடும் பனை – தேம்பா:1 37/1

மேல்


கய (1)

தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி – தேம்பா:21 22/2

மேல்


கயத்தவன் (1)

நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன்
காள ஆசையால் கலங்கிய வெருளினான் உணர்வும் – தேம்பா:25 3/2,3

மேல்


கயத்து (1)

கள் உடை கயத்து எழும் கமல பொய்கையும் – தேம்பா:10 82/1

மேல்


கயம் (9)

வாவு இபம் கயம் மல்கிய நாள் மலர் – தேம்பா:1 82/1
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4
காடு உற ஒளிக்குதல் கயம் குளிக்குதல் – தேம்பா:20 123/2
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/4
இயல் ஒத்தன கயம் உள் திரி இறகு ஆர் உயிர் இனமும் – தேம்பா:21 25/3
கனை மஞ்சு பொய்யாது கயம் பொழிய – தேம்பா:22 6/1
கருவினால் கலங்க தெண் அம் கயம் கெட தெளிவு அற்று அன்ன – தேம்பா:24 23/1
சூர் எழும் கயம் துய்த்திலர் வாழ்வரே – தேம்பா:25 92/4
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4

மேல்


கயமும் (1)

கயமும் நடலையும் மலி புவி அருளொடு கனிய அது பொழுது உயர் கதி நிகருமே – தேம்பா:8 71/4

மேல்


கயல் (9)

வேர்ப்பு எழ கயல் விழியர் கை வளை – தேம்பா:1 22/1
கல்லிய மலர்கள் வாட கயல் இனம் தளர்ந்து மாள – தேம்பா:14 29/2
துமிர்தம் பாய்ந்து கயல் பாய்ந்து துள்ளும் கமல தடம் நீக்கி – தேம்பா:15 13/2
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண் – தேம்பா:21 25/1
கயல் பாய்ந்து உகள கமலம் கிழிபட்டு – தேம்பா:22 9/1
கயல் பொருது உகளி பாய கலங்கிய குமரி அன்னம் – தேம்பா:28 158/1
கயல் ஆம் விழியே கடல் ஆம் அவனை – தேம்பா:31 58/1

மேல்


கயவர் (3)

கண் துற்று எழு கனல் துற்றிய கதம் முற்றிய கயவர்
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/1,2
இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர்
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி – தேம்பா:18 42/1,2
கதி தள்ளி நடு நிற்பார் கயவர் என பின் தேறி வளன் – தேம்பா:30 10/3

மேல்


கயவரும் (1)

நிறை தவிர் தீய கயவரும் நரகின் நிலை தவிர்ந்து இன்ப வீடு உடலின் – தேம்பா:23 99/1

மேல்


கயவன் (1)

வேட்டலால் விளி விழுங்கிய கயவன் ஆர் என்றான் – தேம்பா:3 19/4

மேல்


கயவு (1)

பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2

மேல்


கயற்கு (1)

கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4

மேல்


கயில் (3)

கயில் துணை கலன் என கம்பில் தூங்கு அலர் – தேம்பா:1 42/1
கயில் துணை படலை அம் கலனின் சேர்ந்து இவர் – தேம்பா:26 17/1
நவ மணி வட கயில் போல் நல் அற படலை பூட்டும் – தேம்பா:26 116/1

மேல்


கயிற்று (2)

பைம் கயிற்று இசைத்த பொன் தாலி பற்று என – தேம்பா:12 41/1
செம் கயிற்று அடி உறை திரண்ட முத்து என – தேம்பா:12 41/3

மேல்


கர (4)

சேயினை தொழிலினால் காய்த்த திண் கர
தே இனி அடியனென் ஏந்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 102/2,3
திரு மலி கர முகிலே சிவம் மலி தனி முதலே – தேம்பா:15 185/2
தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4
கர அலர் மலர்ந்து நல்கும் கனிந்த தேன் எவர்க்கும் ஊட்டி – தேம்பா:26 4/2

மேல்


கரக்கும் (1)

மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3

மேல்


கரக (1)

அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/3

மேல்


கரங்கள் (4)

மருவி ஓங்கு செம் கரங்கள் மாலையில் – தேம்பா:4 5/3
துண்டு பட்டன கரங்கள் பட்டன துமிந்து பட்டன பதங்கள் திண் – தேம்பா:16 37/2
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2
கூர் அயில் ஆணி காயம் கொண்ட கால் கரங்கள் நோக்கீர் – தேம்பா:35 49/4

மேல்


கரங்களை (1)

கற்றை ஆம் கரங்களை நீட்டும் காட்சி போல் – தேம்பா:8 22/3

மேல்


கரடி (2)

அரி உரு கரடி கோட்டு அரிகள் நாய் வரி – தேம்பா:24 16/3
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து – தேம்பா:25 62/3

மேல்


கரடிகள் (1)

முடை வளர் கரடிகள் முனிவரோ என்பார் – தேம்பா:20 124/4

மேல்


கரத்தால் (1)

தன் மலர் கரத்தால் சூட்டி சாய் பகலொடு குவ்வு ஏடு – தேம்பா:26 92/3

மேல்


கரத்தான் (1)

கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான்
நீது ஒருங்கும் தோற்றுவிக்கும் நெறி வழுவா அற பதத்தான் – தேம்பா:34 42/2,3

மேல்


கரத்தில் (10)

கடியாய் அலர்ந்த ஒளிர் காந்தளின் நேர் கரத்தில்
இடியாய அணி பொன் வளை இட்டு அணிவாரும் அல்லால் – தேம்பா:5 79/1,2
கனத்தில் இழிந்து சாய வரை கரத்தில் விழுந்து பேர அரும் – தேம்பா:5 137/1
கண்ணே அன்ன பார்ப்பு அன்ன கன்னி கரத்தில் துஞ்சிய-கால் – தேம்பா:10 135/2
அழுது ஆர்ந்த துயர் கரத்தில் பிறந்து கைக்கும் அரந்தையின் பால் அருந்தி வளர்ந்து அருள் வளர்த்த – தேம்பா:11 37/1
மீன் தோய் முடி சூழ் தாய் கரத்தில் வேய்ந்தான் முகத்தில் வில் வீசி – தேம்பா:12 6/3
கரை வாய் பொய்கை மலர் கரத்தில் கனிந்து ஏந்திய தீம் தேன் மணமும் – தேம்பா:12 10/3
பார் உடம்பு உயிராய் வந்த பரமனை கரத்தில் ஏந்தி – தேம்பா:12 79/1
பணித்த கமல செம் கரத்தில் பயந்த மகவை ஏந்தி அருள் – தேம்பா:26 46/2
ஏட்டு-இடை அன்னம் என்ன ஈன்றனள் கரத்தில் வைகி – தேம்பா:26 105/2
கான் ஆர் கொடி மேல் பூ அனைய கரத்தில் பொலிந்த திருமகனும் – தேம்பா:27 128/1

மேல்


கரத்தின் (1)

நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4

மேல்


கரத்தினால் (1)

எழுந்து எழும் கரத்தினால் இழிவு இன்று உய்வர் போல் – தேம்பா:8 20/2

மேல்


கரத்து (15)

கன்னித்தாய்-தன் கரத்து உன்னை கண்டு உள் உவப்ப உன் மலர் தாள் – தேம்பா:5 22/1
மாட்டு வித்து என வந்து இரப்பார் கரத்து
ஈட்டு வான் பொருள் எண்_இலது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 34/3,4
காந்தள் நேரிய செம் கரத்து ஏந்தினள் – தேம்பா:10 113/1
மின் அருந்திய மெல் அடியாள் கரத்து
அன்ன அரும் திரு சேய் தொழ அண்ணுவார் – தேம்பா:11 15/3,4
பூ உலகும் களி கூர புகலா பூம் கரத்து ஆசி புரிதலோடு – தேம்பா:11 115/2
தாய் இரு கரத்து எழும் தனயன் போற்றினர் – தேம்பா:20 1/3
நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய் – தேம்பா:24 3/2
கரி உரு கரத்து உரு கவி உரு கதத்து – தேம்பா:24 16/2
கன்னி தாய் கமல கரத்து ஆசனத்து – தேம்பா:24 62/3
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4
புக்க அளவு அறிதல் அன்றி புன் கரத்து உளரும் தன்மை – தேம்பா:28 71/3
இடி தழுங்கி வீழ்ந்து அனைய இரு மைந்தர் கரத்து இறந்தான் – தேம்பா:29 76/4
வண் துளாய் கரத்து ஏந்தி வான் தொழும் அரசு இடும் உணவு – தேம்பா:33 27/3
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/3

மேல்


கரத்தை (1)

ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2

மேல்


கரத்தொடு (1)

கூம்புகின்ற கரத்தொடு கொண்டு உண – தேம்பா:26 154/3

மேல்


கரதலம் (1)

சிந்தின பல படை சிந்தின கரதலம்
சிந்தின இரு கழல் சிந்தின தலைமுடி – தேம்பா:15 173/2,3

மேல்


கரந்த (3)

கார் எழும் இருள் எலாம் கரந்த கா அதே – தேம்பா:20 4/4
கரந்த நாம் அல்ல என்பார் களவனை கொல்-மின் என்பார் – தேம்பா:20 110/2
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ – தேம்பா:30 98/3

மேல்


கரந்தது (1)

கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல் – தேம்பா:30 9/2

மேல்


கரந்து (5)

கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
ஆடக முடியின் செல்வன் அதற்கு உடல் கரந்து தந்த – தேம்பா:15 87/2
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
செரு விஞ்சு ஒன்னார் கரந்து உயிரை செகுக்கும் காடு அதுவே – தேம்பா:28 27/3
என கரந்து உறை நலம் இயைந்த நாட்டை ஆள் – தேம்பா:29 55/3

மேல்


கரப்பு (1)

கரப்பு அற கற்ற போரும் கடிது உனக்கு இவையே தோன்றா – தேம்பா:28 13/3

மேல்


கரம் (22)

காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/2
எதிர்ந்து எழுக என மலர் கரம் கொடு ஏந்தினான் – தேம்பா:8 32/2
என்று அலர் கரம் எடுத்து இவனை ஏத்தினாள் – தேம்பா:8 35/1
நீட்டு தம் கரம் என்று நினைத்து அருள் – தேம்பா:9 34/2
உன் புறத்து-இடை ஏந்துக என்று அலர் ஒத்த செம் கரம் நீட்டினாள் – தேம்பா:10 126/4
கரம் அற்றனர் கருவி கொடு கழல் அற்றனர் கவிழ – தேம்பா:14 49/3
அடியோடு இரு கரம் அற்று உகும் அழகு உற்ற அவிர் அணிகள் – தேம்பா:14 56/3
கொன்னே படை கொண்டு ஆருயிர் கொன்றான் கரம் குறிப்பார் – தேம்பா:14 61/4
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
அற எதிர்ந்த சிலை அற முனைந்த கரம் அற அணிந்த கழல் கழல்களோடு – தேம்பா:15 98/2
கொலை ஈன்ற கரம் கொடிது ஈன்ற அழல் கொடும் கண் – தேம்பா:16 18/2
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி – தேம்பா:18 26/2
தலை ஒருங்கு மிசை தன் கரம் ஏந்தும் – தேம்பா:21 23/3
தொழும் தனது இரு கரம் குவித்து தோன்றினான் – தேம்பா:26 136/4
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம் – தேம்பா:27 130/1
கன கரம் தழுவ மேல் கதிர் கொள் குன்றின் வீழ் – தேம்பா:29 55/1
புனல் கரம் தழுவ மேல் பொலி அசீரியம் – தேம்பா:29 55/2
நேடி பல கரம் நீட்டி வருக என – தேம்பா:30 151/2
பூ உலகு இருத்தினால் போல் பூம் கரம் கூப்பி நின்றான் – தேம்பா:34 17/4
கண் தரும் கரம் தரும் செல்ல கால் தரும் – தேம்பா:35 14/1

மேல்


கரம்பின் (1)

கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2

மேல்


கரமித (1)

வளை கள் ஆர் பொழில் வனை அணி கரமித மலை மேல் – தேம்பா:25 32/1

மேல்


கரமும் (4)

வில்லும் கரமும் விரி சீறடியும் – தேம்பா:5 92/3
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும்
மான் நேர் உளம் அழி வஞ்சகர் மானாது உளம் மருள்வார் – தேம்பா:14 60/3,4
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2
கரமும் அற்றனர் தழுவுகின்ற மொய் கதிரும் அற்றனர் கசடு இலா – தேம்பா:25 76/1

மேல்


கரமுமே (1)

விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/4

மேல்


கரமே (1)

வாயே கரமே செவியே மருளும் கண்ணே மூக்கே – தேம்பா:10 50/1

மேல்


கரமொடு (1)

அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3

மேல்


கரவ (4)

கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/2
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த – தேம்பா:20 11/2
கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ் – தேம்பா:26 135/2
கரவ நெஞ்சு உணர் காமம் ஓர் மூரலே – தேம்பா:30 98/1

மேல்


கரவர் (1)

அட்டு-இடை கரவர் வந்து அமைதல் போலுமே – தேம்பா:24 54/4

மேல்


கரவாதேல் (1)

கல்லார் உண்டோ கண்டவை எண்ணி கரவாதேல்
சொல்லார் உண்டோ உன் அருள் வாழ்த்தும் தொடை மிக்கோய் – தேம்பா:9 61/3,4

மேல்


கரவீர் (1)

நிந்தையாய் ஊடு இல்லீர் கரவீர் பொய்யீர் நிலை பிறர் இல் – தேம்பா:18 22/2

மேல்


கரவு (3)

கடை நாணின அன்னம் மேவுபு கரவு ஆயின முறை கண்டு – தேம்பா:21 31/2
களியால் விரி சிறை ஊடு அது கரவு ஆற்றின பலவும் – தேம்பா:21 33/2
கரவு அலர் முகத்து இல்லோர் தம் கை கொளும் கொடை வித்து எஞ்சா – தேம்பா:27 75/4

மேல்


கரி (61)

வள் உலாம் கரு மத கரி இனம் என தோன்ற – தேம்பா:1 1/4
கரி இனம் கரியொடும் கலினம் பூண்டு பாய் – தேம்பா:2 22/1
நீ அடா எதிர் நிற்பதோ மதம் பொழி கரி மேல் – தேம்பா:3 27/1
மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/3
வெம் சின கரி மேய்ந்து உகும் வெள்ளிலோ – தேம்பா:10 28/1
படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
கண்ணுக படு மா மத கரி மாவும் கடிந்தனர் தகைப்பன் என்று அயில் கொண்டு – தேம்பா:14 44/3
அழல குயவு அழல கரி அழல பரி அயிலோடு – தேம்பா:14 54/1
கழி மால் கரி கழறி குளிர் கடலுள் புகல் கதிரோன் – தேம்பா:14 55/3
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
மாறா மத கரி பட்டன வதை பட்டன வயமா – தேம்பா:14 58/1
போர் மீது ஏந்தும் புரவி கரி தேர் பொருநர் பொருவா – தேம்பா:14 67/1
பிடி நலம் தழுவி நீந்தும் பெரும் கரி வரை என்று எண்ணி – தேம்பா:14 114/1
களி ஓடு கடத்த கரி திரளே – தேம்பா:15 37/4
கோலாடு கோலிய கொல் கரி சாய்ந்து பொர – தேம்பா:15 64/2
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3
வார் எழுந்த முரசு எதிர் எழுந்த பரி மதம் எழுந்த கரி வளியினும் – தேம்பா:15 90/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
நிசி முகந்து கரி நிறம் மலிந்த அவுணன் நிணம் அருந்த உரி விட நுனி – தேம்பா:15 97/3
உளைய முழங்கின மாள் கரி மாள் பரி உளைய முழங்கின போர் – தேம்பா:15 100/2
மூரி எழுந்த முரண் கரி தூசி முரிந்து துடித்தமையால் – தேம்பா:15 104/2
இறை உற்ற இறுதலொடு வெருவுற்ற படை முடுகி எதிர் உற்ற கரி மதம் இலா – தேம்பா:15 118/1
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2
நெடிய வரை விண்டு பக உருவும் உரும் என்று நெடு பகழி கரி மார்பு உலவி வீழ்த்த – தேம்பா:15 123/3
கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1
புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2
கரி கெட படை எலாம் கலங்கி போர் கெட – தேம்பா:15 140/3
சொரிந்த மு மத கரி தூண்டினான் அரோ – தேம்பா:15 141/4
அழல கதை அழல கரி அழல கரி மிசையார் – தேம்பா:15 149/1
அழல கதை அழல கரி அழல கரி மிசையார் – தேம்பா:15 149/1
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
கரி நின்று இழிதர மின் தவழ் கனல் மண்டு அசியொடு பாய்ந்து – தேம்பா:15 150/2
கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது – தேம்பா:15 152/1
அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/4
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/3,4
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
இறுவன கரி பரி இனம் இனம் மடிவன – தேம்பா:15 171/2
மடி கரி எழும் ஒலி மடி பரி எழும் ஒலி – தேம்பா:15 172/3
கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள் – தேம்பா:16 21/1
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1
பறை முழங்க மத கரி முழங்க வய பரி முழங்க விடு பகழிகள் – தேம்பா:16 36/1
கரி உரு கரத்து உரு கவி உரு கதத்து – தேம்பா:24 16/2
களி வீசிய மு மதம் வீசிய மால் கரி வாரினர் அந்தரம் வீசினரே – தேம்பா:24 28/1
அழல மத கரி அழல வய பரி அழல உருளொடு திகிரிகள் – தேம்பா:24 38/1
உயர மத கரி சுழல எறிகுவர் உழுவை உருவொடும் உகளுவர் – தேம்பா:24 40/1
நிரோருகம் தரும் நீண்ட தார் கரி கொடி தாங்கும் – தேம்பா:25 2/3
சொரி காய்ந்த கரி அன்ன காம பவ்வம் தோய்ந்து ஆழ்வான் – தேம்பா:26 164/4
ஓடை மால் மத கரி உயர்த்த வாகையான் – தேம்பா:29 57/1
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
கனம் கிடந்து என கரி கிடந்த காடும் போய் – தேம்பா:30 48/3
கரி சேர் மலை வழி காவாது உயிர் அடும் – தேம்பா:30 158/2
கரி இனம் பூட்டிய தேரும் கண்டு உளான் – தேம்பா:32 55/4
மை ஒக்க மின்னல் என மத கரி மீது ஒளி வயிர மணி குன்று அன்னார் – தேம்பா:32 80/1
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/2
கரி பூட்டிய தேர் கடிது ஓட்டு அரசர் – தேம்பா:36 69/2

மேல்


கரிக்கு (1)

கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2

மேல்


கரிகள் (5)

கலை ஒத்தன உயர் மாலைகள் கனம் ஒத்தன கரிகள்
மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள் – தேம்பா:2 68/2,3
இடி மொய்த்தன எல்வை இரும் கரிகள்
பிடியை தழுவி பிணி ஆற்றுவன – தேம்பா:11 67/1,2
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/2
சால் என கரிகள் செல்ல சமர் புலி வெள்ளம் மொய்த்த – தேம்பா:15 43/3
பிணை நிலை கரிகள் சீற பிரி நிலை கறவை ஏங்க – தேம்பா:16 1/2

மேல்


கரிகளும் (1)

காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3

மேல்


கரிகளை (1)

கரிகளை நிகர்த்த வீர முனிவொடு கடிய கதம் மொய்த்த நாளி முகமுடன் – தேம்பா:24 32/1

மேல்


கரிந்த (3)

கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
கரிந்த நெஞ்சு கடுத்த கடும் திறல் – தேம்பா:26 78/1
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/4

மேல்


கரிந்தது (1)

கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4

மேல்


கரிந்து (2)

ஆலியால் கரிந்து அகல் முகில் உருக்கொடு வேய்ந்த – தேம்பா:3 10/3
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி – தேம்பா:29 39/3

மேல்


கரிமா (1)

ஓர் ஆயிர மால் கரிமா ஓர் ஆயிர_நூறு அயமா – தேம்பா:14 66/1

மேல்


கரிய (10)

கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
கண் புலன் ஆம் கதவு அடைத்து கரிய துயில் கொண்ட தவ கரையை கண்டோன் – தேம்பா:8 2/1
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1
கரிய வல் யானையர் கனையன் சச்சுதன் – தேம்பா:15 134/3
கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2
கார் விளை நிழலொடு கரிய கா அதே – தேம்பா:20 6/4
கனி வளர் சினை-தொறும் கரிய யூகங்கள் – தேம்பா:20 10/3
கரிய கங்குல் கனா என ஓதினான் – தேம்பா:27 92/4
கனம் ஒத்து இருள் என் மனம் கரிய கனைத்து இழி உன் – தேம்பா:31 42/2

மேல்


கரியில் (2)

நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2

மேல்


கரியினும் (1)

தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1

மேல்


கரியும் (2)

மலை நேர் கரியும் வளி நேர் பரியும் – தேம்பா:15 35/1
கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும்
ஆண்டு உண்டாம் கான் துறுங்கால் காண்பீர் காண்கில் ஆதரவு அற்று – தேம்பா:30 18/2,3

மேல்


கரியே (1)

கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா – தேம்பா:14 71/2

மேல்


கரியொடும் (2)

கரி இனம் கரியொடும் கலினம் பூண்டு பாய் – தேம்பா:2 22/1
பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ – தேம்பா:24 41/2

மேல்


கரியோ (1)

காம கடம் ஆர் கரியோ பரியோ கவின் கொள் – தேம்பா:16 20/3

மேல்


கரிவன (1)

கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/3

மேல்


கரிவார் (1)

எரிவார் உடல் கரிவார் இறந்து இழிவார் இடையிடையே – தேம்பா:14 52/3

மேல்


கரு (34)

வள் உலாம் கரு மத கரி இனம் என தோன்ற – தேம்பா:1 1/4
மாலை உறைந்துளி பொன் சிறை வந்து அது தன் கரு என்று அடைகாத்து – தேம்பா:1 69/3
நீண்ட வாள் புடை நெருங்கியே படர் கரு முகில் போல் – தேம்பா:3 12/1
கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின் – தேம்பா:3 26/3
கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல் – தேம்பா:3 30/1
தீய் வழி கரு வழி சேரும் தொல் செயிர் – தேம்பா:3 49/3
சினை கரு முகில் தலை விலக ஊக்குபு திரள் கனி திளைத்தன பொழில்கள் சூட்டிய – தேம்பா:4 25/1
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
வினை கரு மறுத்து இறையவனை வாழ்த்தலின் விருப்பினும் நனி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 25/4
கரு உளத்திற்கு உணர்வு உண்டோ கருத்து உயர்ந்து தூண்டும் நசை – தேம்பா:6 18/3
நாள்-தொறும் கரு நன்று வளர்ந்து பொன் – தேம்பா:7 58/1
சென்றனன் கரு கண்டு உற்றான் தேர்ந்து உளம் சிதைந்தான் நொந்தான் – தேம்பா:7 66/3
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும் – தேம்பா:7 68/2
மருள் தரு கரு என மாதை காட்டினேல் – தேம்பா:7 87/1
கரு கனம் கண் மழை கழுமி வீழ்ந்தனள் – தேம்பா:8 31/3
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
கரு வழி வந்த நாதன் கலை முதிர் சுருதி காட்ட – தேம்பா:9 81/3
கரு வினை சாபமாய் கடவுள் ஏவினான் – தேம்பா:9 110/2
கரு இலார் மனம் என கருக அந்தரம் – தேம்பா:12 30/2
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
கொடிய கரு வஞ்சர் உரம் உலவி உறை என்று நிறை குருதி உக விண்டு அனையர் வீழ – தேம்பா:15 123/2
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
கனை முதிர் அரவொடு கரு முகில் பரவலின் – தேம்பா:15 169/3
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண் – தேம்பா:21 25/1
மீளவும் கரு வித்து அழியவும் அழியா வெண்ணெயின் திரண்ட பின் கெடவும் – தேம்பா:23 111/1
வரைத்த வாம மகன் கரு மாசு அற – தேம்பா:26 28/3
கரு துணை புரையொடு சனித்த காலையில் – தேம்பா:26 124/3
கரு நஞ்சு அதுவே உயிர் உண்ணும் கடும் கூற்று அது தானே – தேம்பா:28 27/4
கரு தகும் வினைகள் பாவி கை படை பலவும் தோற்றி – தேம்பா:28 68/3
சீல நீர் கரு முகில்கள் மின்னி ஆர்த்து செய் அரவும் – தேம்பா:30 19/1
மின்னும் கரு முகில் ஒலியே மெலி தர – தேம்பா:30 156/2

மேல்


கருக்கொள் (1)

என்றனன் கருக்கொள் காந்தை எதிர் வர எய்தல் உற்றான் – தேம்பா:7 66/1

மேல்


கருக (2)

கரும்பு வில் ஏவிய வெம் கணையாய் மனமே கருக
விருப்பு செய்து உள் நுழைந்தே வெம் தீ புகுத்தி கொன்றீர் – தேம்பா:10 47/2,3
கரு இலார் மனம் என கருக அந்தரம் – தேம்பா:12 30/2

மேல்


கருகி (1)

தீய்ந்த ஓர் கறல் என கருகி சிந்தை கெட்டு – தேம்பா:29 128/1

மேல்


கருடன் (2)

கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2

மேல்


கருணமே (1)

கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து – தேம்பா:30 139/3

மேல்


கருணாகரன் (1)

அற கடல் நீயே அருள் கடல் நீயே அரும் கருணாகரன் நீயே – தேம்பா:6 34/1

மேல்


கருணாகரனே (3)

கண் பட்டு உறங்க கண்டேனோ கருணாகரனே களி கடலே – தேம்பா:10 138/1
அறமே அருளே கருணாகரனே – தேம்பா:11 59/4
கருணாகரனே களி ஆலயனே கவின் ஆர் மகனே – தேம்பா:31 24/1

மேல்


கருணாகரியே (2)

புண் கனிந்த மருந்து ஒப்ப பொங்கு கருணாகரியே
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/1,2
ஆரணியே கருணாகரியே உயிர் யாவும் அளித்த அமுது ஆர் – தேம்பா:8 76/3

மேல்


கருணை (41)

கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி – தேம்பா:5 26/2
வரு உளத்திற்கு கருணை வலோன் வாய்ந்த தயை வழங்குவனே – தேம்பா:6 18/4
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை
ஈய்ந்த போது அருத்தி பின் உற அளிப்பாய் இருள் தவிர் காட்சியால் அனைத்தும் – தேம்பா:6 40/1,2
கதிரும் இன்பு ஆர் தவம் என்றாள் கருணை பவ்வ கரை இல்லாள் – தேம்பா:6 54/4
கோலம் முற்றிய குணத்து இவர் கெழுவிய கருணை
நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர – தேம்பா:6 72/2,3
குணிக்க_அரும் கருணை ஆர்ந்த குணத்தை ஆறு அமைந்த நாதன் – தேம்பா:7 3/1
கனிக்கு அளவு உயர்ந்த கோடு வளையும் போல் கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:7 7/1
வாழி கருணை ஆழி வாழி மதுர ஆழி வாழியே – தேம்பா:7 42/4
நாடு உறும் கருணை பொலி நாயகி – தேம்பா:7 58/2
கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம் – தேம்பா:8 18/3
எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து – தேம்பா:8 48/1
தேயும் நீ கருணை ஆம் சேயொடு அன்பு அலையினுள் – தேம்பா:9 12/3
கல் ஆர் உலகு உற்றவர்க்கும் கனி இன்பு இயற்றும் கருணை
வல் ஆரிய மா மடவாள் வருந்தும் துயரம் கண்டும் – தேம்பா:9 28/2,3
நூல் நெறி வழங்கா வண்ணம் நுதலிய கருணை சால்பில் – தேம்பா:9 74/1
சூட்டிய கருணை நல் நூல் துறை வலோர் அடையும் பாலோ – தேம்பா:9 76/4
நெஞ்சு அவிர் கருணை பூண்ட நிமலன் தன் குணமும் குன்றா – தேம்பா:9 77/3
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
விண் என தரணி கவ்வும் விரிந்த மா கருணை வல்லாள் – தேம்பா:9 118/3
கண் சிறை செய் கங்குல் உறீஇ நகரில் சென்றார் கருணை வலார் – தேம்பா:10 60/4
கருவாய் வந்தோய் இ கருணை கண் கொண்டு எவரும் களித்து அறிய – தேம்பா:10 148/3
காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/3
மூ உலகும் பொது அற ஆள் முதிர் கருணை வேந்து இவரை முகமன் நோக்கி – தேம்பா:11 115/1
கண்ணும் கையும் அருள் புரிய கருணை கடலோன் புறத்து ஏகி – தேம்பா:12 5/3
காய்ந்தால் உலகு எரிக்கும் கண்ணால் கருணை முகந்து – தேம்பா:14 90/1
நீதியின் வடிவாய் நின்ற நிமலனே கருணை பூத்த – தேம்பா:14 121/3
உரகம் கொள் தீய விடம் மிஞ்சு பாவம் உரு ஆகி மாறு கருணை
சிரகம் கொள் தூய முகிலாக இன்று திரி நாதன் என்று தொழுதான் – தேம்பா:14 137/3,4
தனை அனே உலகம் படைத்தி நின் கருணை தளிர்ப்ப நல் சுருதி நூல் உரைத்தி – தேம்பா:18 41/2
கண்ண தகுதி கடந்து எனை ஆள் கருணை மிக்க வான் அரசாள் – தேம்பா:26 43/4
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/2
ஆறா அன்போடு அரும் தவனோடு அறைந்தாள் கருணை நிலை நெஞ்சாள் – தேம்பா:26 52/4
ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே இ கருணை கடலோனை – தேம்பா:26 143/3
ஈய்ந்தன வரும் வீட்டு இன்பம் இடுவன கருணை நெஞ்சத்து – தேம்பா:27 18/3
புறம் ஒன்றே ஒவ்வா கருணை பொலிவோன் என்றான் – தேம்பா:27 63/4
ஏமம் சால் உலகு இணை மனை மல்கிய கருணை
தாமம் சால்பொடு தான் அதில் அடங்கு இல புரண்டு – தேம்பா:31 4/1,2
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/3,4
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1
கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4
காய்வரும் குளிர்ப்பவே கருணை காட்டுவான் – தேம்பா:35 13/4
கந்தளம் தரித்தனன் கருணை வேலையான் – தேம்பா:35 15/4
ஏத்தான் உளைந்தான் வேர்த்து உழைத்தான் எட்டா கருணை கரை கண்டான் – தேம்பா:36 24/4
கான் நிலம் கொடியின் நீழலில் உய்ய கருணை செய்வேன் என தேவ – தேம்பா:36 42/3

மேல்


கருணையன் (3)

காண் தகை உரிய பண்பால் கருணையன் அவனை என்பாய் – தேம்பா:26 7/2
கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2
பிரிந்த தன்மை கருணையன் பேர் உயிர் – தேம்பா:26 78/3

மேல்