கோ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 27
கோ-இடை 3
கோக்கணம் 1
கோக்கு 1
கோகிற்கு 1
கோகு 1
கோகோ 1
கோங்கமும் 1
கோசம் 1
கோசர 1
கோசிக 1
கோசின் 1
கோட்ட 1
கோட்டம் 6
கோட்டம்-ஆம் 1
கோட்டமும் 1
கோட்டி 6
கோட்டிய 4
கோட்டியே 1
கோட்டில் 2
கோட்டின் 2
கோட்டு 11
கோட்டு-இடை 1
கோட்டுகின்றான் 1
கோட்டுவாள் 1
கோட்பது 3
கோட்பு 3
கோட்பு_அரும் 2
கோட 3
கோடக 1
கோடணை 2
கோடல் 1
கோடலும் 1
கோடலே 3
கோடலோடு 1
கோடனை 1
கோடா 5
கோடாத 2
கோடாதன 1
கோடாது 1
கோடி 28
கோடிகள் 1
கோடிய 6
கோடியது 2
கோடியும் 1
கோடு 18
கோடு_அரும் 1
கோடும் 1
கோடை 7
கோடையால் 1
கோடையின் 1
கோண் 2
கோண 1
கோணி 1
கோத்த 1
கோத்தான் 1
கோத்திர 1
கோத்திரத்தின் 1
கோத்திரத்து 1
கோத்து 5
கோதது 1
கோதால் 1
கோதின் 1
கோது 41
கோது_அறு 1
கோது_இல் 1
கோதே 1
கோதை 22
கோதை-கண் 1
கோதையாய் 2
கோதையார் 5
கோதையாள் 4
கோதையினாள் 1
கோதையும் 3
கோப 2
கோபம் 3
கோபுர 2
கோபுரத்தின் 1
கோபுரத்து 1
கோமார் 4
கோமான் 8
கோமானும் 1
கோமானே 1
கோமானை 1
கோமேதகம் 1
கோயில் 29
கோயிலின் 1
கோயிலினுள் 1
கோயிலும் 2
கோயிலுள் 1
கோயிலை 2
கோர்த்தன 2
கோரம் 1
கோரன் 1
கோல் 79
கோல 7
கோலம் 14
கோலமாய் 1
கோலமே 1
கோலன் 1
கோலாடு 1
கோலாய் 1
கோலால் 5
கோலான் 9
கோலானும் 1
கோலி 6
கோலிய 1
கோலியாற்று 2
கோலின் 2
கோலினர் 1
கோலினால் 1
கோலினான் 4
கோலும் 5
கோலை 2
கோலைகள் 1
கோலொடு 4
கோலோய் 1
கோவர் 2
கோவலர் 3
கோவில் 4
கோவிலை 1
கோவும் 1
கோவே 3
கோழியும் 1
கோள் 23
கோளின் 1
கோளினை 1
கோளை 1
கோளொடு 1
கோற 2
கோறல் 6
கோறா 1
கோறி 2
கோறினான் 1
கோறு 1
கோன் 48
கோன்மை 5
கோன்மையால் 2
கோன்மையினான் 1
கோன்மையும் 2
கோன்மையே 1
கோனும் 2
கோனே 1
கோனொடு 1

கோ (27)

கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/4
கோ வீற்று உறை தனி நாதனை குறையா புகழ் இடவும் – தேம்பா:2 65/1
கோ நாணுப நலம் யாவிலும் குறையா வளர் நகரம் – தேம்பா:2 69/4
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
குணில் உற்று ஒலி உற்று அகல் கோ முரசின் – தேம்பா:5 55/1
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
கோ அது இறைவன் சொன்ன கூற்று என உரைத்தல் பொய்யா – தேம்பா:7 15/3
கோ மகர்க்கு விருந்து எதிர் கொள்வர்-ஆல் – தேம்பா:9 47/4
கோ முழுது இறைஞ்சிய கொற்ற கொற்றவன் – தேம்பா:9 106/1
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1
கோ அதே மிசை ஆள் தனி கோலினான் – தேம்பா:11 20/3
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில் – தேம்பா:11 106/3
இ மலையின் தொழ தொழ வீழ்ந்து எழுந்து எழுந்து கோ வேந்தை இறைஞ்சிட்டாரே – தேம்பா:11 112/4
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2
கூட்டம் கதி கொண்ட குர துகள் கோ விசும்பின் – தேம்பா:16 22/2
வந்து ஓடிய ஒரு கோ அனம் மது ஓடிய மலரின் – தேம்பா:21 30/1
கோது இலோய் எதிர்ப்பு இலோய் கோ வணங்கும் ஒன்று உளோய் – தேம்பா:27 132/3
குருசிலர் நாமம் தானும் கோ உரி பணிவும் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/3
கோன் உறை கோயில் வைகி கோ கணம் என்ன தோன்றின் – தேம்பா:28 65/2
நிரைத்தன இருள் கெட வெயிலை ஆக்கிய நிறத்து அணி உரு கொடு அமரர் கோ கணம் – தேம்பா:30 85/2
பகை மலி கோ மகன் ஆளும் பான்மையை – தேம்பா:30 148/2
குயிலே கிளியே வெண் குருகே கோ அனமே – தேம்பா:31 44/1
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
கோலும் கோடிய கோ கணமும் பகைத்து அன்ன – தேம்பா:32 100/1
கூடார் தொழு கோ முரசின் குரலே – தேம்பா:36 64/2
கோ முரசு அரசன் வீர குன்றனை முகத்து நோக்கி – தேம்பா:36 82/1

மேல்


கோ-இடை (3)

கோ-இடை அன்னம் துஞ்ச கொம்பு-இடை குயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/2
கோ-இடை அரசு ஆள்வோர் கொடு வனம் அருகு உற்றார் – தேம்பா:19 5/4
கோ-இடை திருவிழா கொள்கைத்து ஆயதே – தேம்பா:27 3/4

மேல்


கோக்கணம் (1)

கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3

மேல்


கோக்கு (1)

கோக்கு அணம் கொடு ஓங்கு குலத்தினார் – தேம்பா:9 38/4

மேல்


கோகிற்கு (1)

பால் நேர பாடிய பண் கோகிற்கு இன்பம் பயவா போல் – தேம்பா:10 71/1

மேல்


கோகு (1)

பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1

மேல்


கோகோ (1)

நால் கடல் கவியின் பாடல் நயம் பெறா கேட்ட கோகோ
பால் கடல் திரிந்தும் நச்சு பயன் பெறும் பாந்தள் தானோ – தேம்பா:25 69/1,2

மேல்


கோங்கமும் (1)

நனைய நாகமும் நாறிய கோங்கமும் நறும் பூம் – தேம்பா:32 11/2

மேல்


கோசம் (1)

குய்யமே விழியா தாங்கல் குய்யத்துள் ஒளித்தல் கோசம்
வையவே ஊழ்த்து வீழ்தல் மருவிய குறி இரண்டும் – தேம்பா:23 60/1,2

மேல்


கோசர (1)

கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/2

மேல்


கோசிக (1)

சிவிகையும் தளிமமும் திகழ்ந்த கோசிக
குவிகையும் குஞ்சமும் கோல வட்டமும் – தேம்பா:14 107/2,3

மேல்


கோசின் (1)

கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4

மேல்


கோட்ட (1)

விலை மூழ்கும் மணி கோட்ட கதவம் பூட்டி விடிந்தன பின் – தேம்பா:17 27/3

மேல்


கோட்டம் (6)

கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா – தேம்பா:11 49/2
தூய்மையோர் என உள் கோட்டம் துறந்தனர் அவையின் மூத்தோன் – தேம்பா:12 73/2
கோல் நிரைத்து அசை கொடி கோட்டம் யாது என்றான் – தேம்பா:17 12/4
நின்றான் கோட்டம் உணர்ந்து இடை நின்றார் – தேம்பா:25 21/3
கோட்டம் ஆம் என கூறிய சிலர் உளத்து அஞ்ச – தேம்பா:25 34/2
காழ் வளர் தருவின் கோட்டம் கைக்கொடு நிமிர்க்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 17/1

மேல்


கோட்டம்-ஆம் (1)

கோட்டிய வினை விதி கோட்டம்-ஆம் அலால் – தேம்பா:27 107/2

மேல்


கோட்டமும் (1)

கோட்டமும் வினைகளும் குணித்த பேய்கள் போர் – தேம்பா:24 17/3

மேல்


கோட்டி (6)

கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/4
கன்னி தாழ் சிரத்தை கோட்டி கடவுள் ஆள் என்னை இதோ – தேம்பா:7 21/3
நுண் என முறுவல் கோட்டி நுதல்வு அரும் கனி சொல் சொல்வாள் – தேம்பா:9 118/4
போது அளவு காதல் உளம் கோட்டி அன்னாள் புணரியின் ஆழ் – தேம்பா:17 31/2
கோட்டி கோது உலகு ஆர்ந்தன கொள்கையே – தேம்பா:18 49/4
கூறிய உரைகள் கோட்டி குணித்தவை முடித்தற்கு ஒல்கா – தேம்பா:25 18/3

மேல்


கோட்டிய (4)

கோட்டிய மனத்தின் தீக்கும் கொடியது ஓர் சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 7/4
கோட்டிய கதிர்கள் போய் நிலம் குளிர்ந்ததே – தேம்பா:20 130/4
நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2
கோட்டிய வினை விதி கோட்டம்-ஆம் அலால் – தேம்பா:27 107/2

மேல்


கோட்டியே (1)

வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4

மேல்


கோட்டில் (2)

கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
ஓர் அயில் குன்றின் கோட்டில் உலகு எலாம் வெருவி கூச – தேம்பா:35 49/1

மேல்


கோட்டின் (2)

விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
ஊன் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டின் உவா மதம் மாறிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 131/4

மேல்


கோட்டு (11)

உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
ஊன் முகந்த கோட்டு உவா பரி தேர் பல பண்ணி – தேம்பா:16 16/3
வான் நிமிர் கோட்டு அணி வகுத்த மால் வரை – தேம்பா:18 12/2
புதி வளர் திங்கள் கோட்டு புரை வளர் அசனி வில்லான் – தேம்பா:20 30/1
அவா உறீஇ நொந்து நிற்ப அம்புலி குழவி வெண் கோட்டு
உவா உறீஇ அமைவ நோக்கி உரம் கொடு உந்தி அப்பால் – தேம்பா:20 34/1,2
அரி உரு கரடி கோட்டு அரிகள் நாய் வரி – தேம்பா:24 16/3
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு புழங்கிய களிற்று ஏறு அன்னோய் – தேம்பா:28 55/1
கொலை வைத்த குருதி கோட்டு குஞ்சரத்து அன்னோய் முன் நாள் – தேம்பா:29 37/2
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1

மேல்


கோட்டு-இடை (1)

ஊன் செயும் கோட்டு-இடை உய்வது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 122/4

மேல்


கோட்டுகின்றான் (1)

பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான்
நனியே வாழ்ந்தான் வர பவ்வம் நயப்ப தாழ்ந்தான் இள முத்தோன் – தேம்பா:26 47/3,4

மேல்


கோட்டுவாள் (1)

முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/4

மேல்


கோட்பது (3)

கோட்பது அரும் குண கிழத்தி கொழுநன் உளத்து எழ சொல்லி – தேம்பா:10 10/2
கோட்பது ஓர் வினை குணிப்ப நாம் கொற்றம் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 87/4
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து – தேம்பா:34 39/1

மேல்


கோட்பு (3)

கோட்பு அது இல நூல் முறையின் கேட்பது இனி வாழ்த்து உளதோ – தேம்பா:5 151/4
கோட்பு_அரும் எழில் என கோதையார் முகம் – தேம்பா:28 45/1
கோட்பு_அரும் எழில் உயிர் குழைய நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 45/3

மேல்


கோட்பு_அரும் (2)

கோட்பு_அரும் எழில் என கோதையார் முகம் – தேம்பா:28 45/1
கோட்பு_அரும் எழில் உயிர் குழைய நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 45/3

மேல்


கோட (3)

கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார் – தேம்பா:25 58/2
கோதின் வாய் உளம் கோட இன்பு என்று அடும் – தேம்பா:28 100/1
நெஞ்சு இவர் செருக்கின் கோட நீண்ட நாட்டு எங்கும் யூதர் – தேம்பா:29 77/3

மேல்


கோடக (1)

கோடக தலையை கொய்து கோன் நிலத்து உருமின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:15 87/4

மேல்


கோடணை (2)

நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர் – தேம்பா:16 13/3
அன்ன நேரலன் கோடணை ஆற்றலோடு – தேம்பா:26 179/2

மேல்


கோடல் (1)

அழுது உண்பார் கொடை கோடல் இல் ஆயின – தேம்பா:9 36/3

மேல்


கோடலும் (1)

சீர் முகம் கோடலும் சேர்ந்து ஒன்றாய் புகழ் – தேம்பா:15 136/2

மேல்


கோடலே (3)

கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய – தேம்பா:12 69/1
விஞ்சும் ஈகையில் வீண் புகழ் கோடலே
எஞ்சு வாணிகர் புன் தொழில் என்று அலால் – தேம்பா:27 32/1,2
கோடலே குணம் என குறிப்பின் தேறுவாய் – தேம்பா:29 122/4

மேல்


கோடலோடு (1)

கோடலோடு இயைந்த புகர் கொண்டு அன்று ஆண்ட கோமானும் – தேம்பா:26 163/2

மேல்


கோடனை (1)

கோனும் கோடனை கொண்டு இரங்காயினார் – தேம்பா:13 39/4

மேல்


கோடா (5)

கோடா வரத்து ஆசி செய் வான் மேல் ஓர் குரல் தோன்றி – தேம்பா:3 57/2
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
கோன் முகத்திலும் கொலும் துயர் முகத்திலும் கோடா
நூல் முகத்து உரை ஏலியன் நுவன்றவை கேட்டு – தேம்பா:25 38/2,3
கோது அணிந்த உளம் கோடி கோடா நிற்கும் கூ உலகம் – தேம்பா:26 158/1
கோடா கோலன் தண் அருள் மாறா குடை வல்லான் – தேம்பா:36 77/2

மேல்


கோடாத (2)

கோலினால் வந்த கோடாத பூம் கொடியை என் – தேம்பா:9 6/2
எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4

மேல்


கோடாதன (1)

கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும் – தேம்பா:2 61/1

மேல்


கோடாது (1)

கோடாது தனி தகு கோன்மையினான் – தேம்பா:36 51/1

மேல்


கோடி (28)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி
நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட – தேம்பா:1 12/1,2
ஈய்ந்தால் ஒன்றே கோடி பயக்கும் எனில் அன்பால் – தேம்பா:4 50/2
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி
இன்னா துன் நோய் ஒன்று இல வாழ்ந்தே இனிது உண்டார் – தேம்பா:9 64/3,4
கோல் அடி கோடி ஆய கொடுமையால் வருடம் மூன்றும் – தேம்பா:12 17/1
ஆயின பல் கோடி அமிழ்ந்தி இமைப்பில் அனைத்தும் – தேம்பா:14 66/3
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
சீறும் ஏறு பல கோடி கோடி அதிர் சீரின் நாலு திசை கூசவே – தேம்பா:16 32/4
சீறும் ஏறு பல கோடி கோடி அதிர் சீரின் நாலு திசை கூசவே – தேம்பா:16 32/4
குன்றா நேர் நெறி கோடி உடைந்தார் – தேம்பா:25 21/4
கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார் – தேம்பா:25 58/2
கோது அணிந்த உளம் கோடி கோடா நிற்கும் கூ உலகம் – தேம்பா:26 158/1
கொலை கொள் தீ உகம் கோடிகள் கோடி போய் – தேம்பா:28 108/3
கோடி கோடி பொறுப்பது கொள்கையோ – தேம்பா:28 109/4
கோடி கோடி பொறுப்பது கொள்கையோ – தேம்பா:28 109/4
அடி கோடி தாங்கி எழுந்து அந்தர மேல் மணி செகரத்து அகன்ற நெற்றி – தேம்பா:32 28/1
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
துடி கோடி சூழ் முழங்க துணை அறும் ஆங்கு இ மனையின் தோற்றம் அன்றோ – தேம்பா:32 28/4

மேல்


கோடிகள் (1)

கொலை கொள் தீ உகம் கோடிகள் கோடி போய் – தேம்பா:28 108/3

மேல்


கோடிய (6)

நாளும் கோடிய கோல் பொறை சுமந்து இறை பிறர்க்கு – தேம்பா:16 13/2
மல் தொழில் ஒளியொடு வஞ்சம் கோடிய
புன் தொழில் அனைவரும் புகன்று கோல் வளை – தேம்பா:25 55/2,3
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில் – தேம்பா:30 142/1
கோடிய குறை தீர் சீலமே வாடா கொழு மலர் ஆயின என்றான் – தேம்பா:30 142/4
கோடிய உள்ளமும் இன்பு உறீஇ சொன்னது உள் கொண்டு குன்றா தெளிவு எய்தி – தேம்பா:32 42/3
கோலும் கோடிய கோ கணமும் பகைத்து அன்ன – தேம்பா:32 100/1

மேல்


கோடியது (2)

கோடியது எவையும் கோதால் கோடியது அன்றி முற்பால் – தேம்பா:28 61/3
கோடியது எவையும் கோதால் கோடியது அன்றி முற்பால் – தேம்பா:28 61/3

மேல்


கோடியும் (1)

கடை உற்ற சர தொடை கோடியும் ஆய் ககனத்தில் அழற்றிய மாரி எனா – தேம்பா:24 27/3

மேல்


கோடு (18)

கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு – தேம்பா:1 39/3
குழல் மூழ்கும் இசை துவைப்ப கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 59/2
கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப – தேம்பா:1 59/3
கோல் நலம் கோடு இலா நிறுவி கூர்த்தலால் – தேம்பா:3 7/1
கொன் தெளித்து என ஆசையின் கோடு இலான் – தேம்பா:4 17/4
கோடு உறு மரமும் தன்னை கொடுத்தலே நன்றோ இவ்வாறு – தேம்பா:4 35/2
கனிக்கு அளவு உயர்ந்த கோடு வளையும் போல் கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:7 7/1
கோடு அகல் எமது இல்லாமை குணம் என கூறினானே – தேம்பா:9 128/4
கொடிய கோல் கோடு ஆண்ட குணுங்கு இனம் – தேம்பா:10 38/1
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/2
கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/2
கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
கொடி நடுக்கிய கோடு இல மா தவன் – தேம்பா:24 57/2
கோடு இழந்த பூ குழைந்து என நசை கொடு குழையேல் – தேம்பா:26 68/2
செருக்கு-இடை கோடு உளம் சிதைக்கும் ஐம்பொறி – தேம்பா:26 122/1
கோடு இழந்து அழியும் பைம் பூம் கொள்கை வாடு எழிலை பேணி – தேம்பா:28 137/1
கோடு இல உனை அலால் குழைந்து நோக நான் – தேம்பா:29 27/3
நூலும் கோடு_அரும் நூல் உடை யாவரும் மடிய – தேம்பா:32 100/2

மேல்


கோடு_அரும் (1)

நூலும் கோடு_அரும் நூல் உடை யாவரும் மடிய – தேம்பா:32 100/2

மேல்


கோடும் (1)

வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும்
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/2,3

மேல்


கோடை (7)

பேர்த்த கோடை நாள் பேர் இடி என உரை செய்தான் – தேம்பா:3 26/4
கோடை ஆய் வற்றும் என வழியில் கொண்ட கூர் நயமே – தேம்பா:10 58/2
கோடை எழுந்த பதங்கன் என கொடி நீள் – தேம்பா:15 65/1
மண் மேல் எரி கோடை வரும் துளியோ – தேம்பா:22 4/2
கோடை நாள் அசனியை குழைத்த வில்லினான் – தேம்பா:29 57/2
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/3
கூடு ஆர் முகில் ஆர்த்தன கோடை என – தேம்பா:36 64/1

மேல்


கோடையால் (1)

கோடையால் வற்றி பெய் கொண்டலால் பெருகு – தேம்பா:8 36/3

மேல்


கோடையின் (1)

வாவி வாட்டிய கோடையின் மானிடர் – தேம்பா:18 52/3

மேல்


கோண் (2)

கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய – தேம்பா:12 69/1
கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான் – தேம்பா:18 13/1

மேல்


கோண (1)

கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/3

மேல்


கோணி (1)

கோணி ஒன்று உரையா குழு நீங்கினாள் – தேம்பா:10 42/4

மேல்


கோத்த (1)

பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/2,3

மேல்


கோத்தான் (1)

வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான்
வடு உண்ட பிறையின் வாளி வகுத்து அவை அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 41/3,4

மேல்


கோத்திர (1)

மொழி வரும்படி முற்று அவன் கோத்திர
வழி வரும் சுதன் நீ மணும் வானமும் – தேம்பா:36 10/2,3

மேல்


கோத்திரத்தின் (1)

சாற்றிய கோத்திரத்தின் தலைமுறை வழுவாது ஏனும் – தேம்பா:3 42/3

மேல்


கோத்திரத்து (1)

கோன்மையால் உயர்ந்த தாவின் கோத்திரத்து உதிக்கும் தெய்வ – தேம்பா:3 40/1

மேல்


கோத்து (5)

பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/2
வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய – தேம்பா:16 49/1
சினம் பழுத்து உயிரை தாங்கி திங்களின் பாதி கோத்து
கனம் பழுத்து இழி ஏறு ஒத்த கணையொடும் உயிரும் போக்கி – தேம்பா:16 50/2,3
கூழ் விளை குலுத்தமும் இறுங்கும் கோத்து இரு – தேம்பா:18 3/2
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/1,2

மேல்


கோதது (1)

பலர் பெய் கமழ் நீர் பனி கோதது என – தேம்பா:11 76/3

மேல்


கோதால் (1)

கோடியது எவையும் கோதால் கோடியது அன்றி முற்பால் – தேம்பா:28 61/3

மேல்


கோதின் (1)

கோதின் வாய் உளம் கோட இன்பு என்று அடும் – தேம்பா:28 100/1

மேல்


கோது (41)

கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம் – தேம்பா:0 9/3
கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப – தேம்பா:1 59/3
கோது அகன்று அளிக்குவார் அருத்தி கொள்கை போல் – தேம்பா:2 19/1
கோது இல் நன் உதவி செய் கொழுகொம்பு ஆகி வான் – தேம்பா:3 6/3
கோது உலாவிய குறை கொய் காட்சியான் – தேம்பா:4 13/3
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர் – தேம்பா:4 38/2
கோது_இல் ஓர் முறை கொண்டு நடந்த பின் – தேம்பா:4 61/1
கோது இல தாவிதன் குலத்தில் தாதை தாய் – தேம்பா:5 40/1
குணிக்க அரிது ஆம் இருள் ஈனும் கோது இனிமை நசை வெறுத்தேன் – தேம்பா:6 14/4
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/2
கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2
குணித்த யா நினைவையும் குறை இல் கோது எலாம் – தேம்பா:7 93/1
கோது உற தமியன் உள் குணித்த யாவையும் – தேம்பா:8 28/1
கோது யாவும் துடைத்து இவண் கொண்ட மெய் – தேம்பா:8 83/3
குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின் – தேம்பா:10 148/1
கோது அகன்று உயிர்த்த கோதை தாள் முன் அன்ன கோவலர் – தேம்பா:11 10/2
குடத்தி வாய் மொழி கோது என கோதையாய் – தேம்பா:11 19/1
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4
மீளும் கோது அறு மிடலினோன் உழுநனை தெரிந்தான் – தேம்பா:16 13/4
கோது அளவு மனம் மூழ்கி நிலையும் கொள்ளா குழைந்து அலை தன் – தேம்பா:17 31/3
கொம்பர் இன் நிழல் கீழ் உறை கோது இலார் – தேம்பா:18 46/2
கோட்டி கோது உலகு ஆர்ந்தன கொள்கையே – தேம்பா:18 49/4
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில் – தேம்பா:19 11/3
கொண்ட தன்மையின் கோது அற ஆள்-மினே – தேம்பா:20 95/4
கோது நீர் நினைத்த வண்ணம் கோது நான் குணிக்கல் செய்யேன் – தேம்பா:20 116/2
கோது நீர் நினைத்த வண்ணம் கோது நான் குணிக்கல் செய்யேன் – தேம்பா:20 116/2
நல் நெறி அடைந்தன நயப்பில் கோது அறும் – தேம்பா:20 129/3
கோது அணிந்த உளம் கோடி கோடா நிற்கும் கூ உலகம் – தேம்பா:26 158/1
கோது கொள் நிதி பொன் செயும் கொல்லரே – தேம்பா:27 89/1
கோது இலோய் எதிர்ப்பு இலோய் கோ வணங்கும் ஒன்று உளோய் – தேம்பா:27 132/3
கோவில் வீற்றிருந்த நீ கோது கொள் எனை கொள – தேம்பா:27 135/1
கோது வாய் கிழிந்த புண் மேல் குளும் மருந்து உறழ சொல்வான் – தேம்பா:28 2/4
கோது என மெலிவன மூப்பு கொண்ட-கால் – தேம்பா:28 51/2
கோது இலார் தனக்கு வேற்று என்று கூட்டிலான் – தேம்பா:29 62/1
கூசின உலகு எலாம் களிப்ப கோது அறுத்து – தேம்பா:30 113/2
அஞ்சிய கோது இல வாழவும் மன்றலை அருள் செய் யாக்கை என செய்வேன் – தேம்பா:32 45/3
பாலும் கோது இலர் குருதியோடு உயிர் நலம் பறிப்பார் – தேம்பா:32 100/4
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2
கோது அளித்து உயிர் உணும் குணுங்கை வெல்லவும் – தேம்பா:35 18/2

மேல்


கோது_அறு (1)

கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4

மேல்


கோது_இல் (1)

கோது_இல் ஓர் முறை கொண்டு நடந்த பின் – தேம்பா:4 61/1

மேல்


கோதே (1)

கோதே கொணர் ஆள் வினையை குணியா குனி தாழ் வினையே – தேம்பா:9 20/3

மேல்


கோதை (22)

கொங்கு இட்ட விம்மிய கோதை ஆர் மது – தேம்பா:2 26/2
தேன் உரு கோதை ஒத்தான் திளைத்த இன்பு உருகி மூழ்கி – தேம்பா:4 44/2
கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/3
சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால் – தேம்பா:5 123/3
இடித்து முழங்கும் ஏறு அனைய இவற்றை அறிந்த கோதை உளம் – தேம்பா:5 132/1
குற்றம் மாறி வாழு கோதை குக்கி சூழ ஆய சூல் – தேம்பா:7 38/3
குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/3
தேன் உரு கோதை ஒத்தாள் செப்பிய கனிந்த தீம் சொல் – தேம்பா:9 83/1
மொய் திறத்து அவிர் தன் தாளின் முழுது உற விசித்த கோதை
மெய் திறத்து எறிந்த கற்றை விலகி நீத்து இறங்கினாள் என்று – தேம்பா:9 95/2,3
மீ முயங்கிய மீன் செய்த வெயில் முடி பூண்ட கோதை
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால் – தேம்பா:9 131/2,3
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1
கோது அகன்று உயிர்த்த கோதை தாள் முன் அன்ன கோவலர் – தேம்பா:11 10/2
கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ – தேம்பா:16 14/3
குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை
சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/2,3
துன்று அலர் கோதை கன்னி சுட வெறி முரியும் என்பார் – தேம்பா:24 10/2
மன்று மாலை மணத்து அணி கோதை போல் – தேம்பா:26 144/3
கோதை வாய் விரை செய் மார்பன் கூய்-மின் என்று அவனும் வந்தான் – தேம்பா:27 72/1
கோதை வாய் மொழி மா தவன் கூறினான் – தேம்பா:27 82/2
தீ உமிழ் உலையில் அம் கோதை தீந்து என – தேம்பா:30 102/1
கோதை பெய்து இறைஞ்சி என் குறை பொறுப்ப என்று – தேம்பா:30 111/2
கோதை உண்டு அழிந்த குலம் எனக்கு என்றான் கூ இடத்து இன்னவர் இலை என்று – தேம்பா:31 93/3

மேல்


கோதை-கண் (1)

கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2

மேல்


கோதையாய் (2)

குடத்தி வாய் மொழி கோது என கோதையாய்
உடற்றி நீ ஒருவாது அருள் ஓர்ந்து கேள் – தேம்பா:11 19/1,2
கோதையாய் உணாமை என் குணம் இதே என – தேம்பா:27 113/2

மேல்


கோதையார் (5)

குழலில் பூ சிறைபடுத்தும் கோதையார்
கழலில் கால் சிறைபடுத்தும் காந்தர் நீர் – தேம்பா:1 28/2,3
பதித்து என நடந்தனர் பனி கொள் கோதையார் – தேம்பா:1 50/4
கூறு_அரும் தகை உடை கோதையார் தமுள் – தேம்பா:8 39/1
கொம்பு இலா கொடி போல் இளம் கோதையார்
பம்பி ஆர்த்து அழும் பாசறை நோக்கு என – தேம்பா:17 45/1,2
கோட்பு_அரும் எழில் என கோதையார் முகம் – தேம்பா:28 45/1

மேல்


கோதையாள் (4)

கோள் கடைந்து அழுத்திய மகுட கோதையாள்
பீள் கடைந்து அழுத்திய கதிர் பிலிற்றல் காண் – தேம்பா:8 37/1,2
தேசிக பாவையின் சிறந்த கோதையாள்
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/1,2
போய் உலாவிய போழ்து ஒரு கோதையாள்
தீ உலாவிய புண் என தீந்து உளத்து – தேம்பா:31 61/2,3
இனைய கேட்டலும் இன்புற கோதையாள்
வனைய வேட்டு உறும் மாண்பொடு காட்டின – தேம்பா:31 72/1,2

மேல்


கோதையினாள் (1)

வீய் வரம்பு ஆம் கோதையினாள் உணர்வில் ஒப்ப விழைந்து இருவர் – தேம்பா:27 41/1

மேல்


கோதையும் (3)

கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும்
யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/3,4
குதித்தனன் கரும் தண் புணரியுள் புதைப்ப கோதையும் கொடும் தவத்தவனும் – தேம்பா:12 68/2
கொண்ட கோதையும் பூம் கொடியோனுமே – தேம்பா:26 79/4

மேல்


கோப (2)

சோதியின் வடிவாய் ஞானம் தொடர் குணத்து எஞ்சான் கோப
வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி – தேம்பா:14 121/1,2
தரு எனும் கொடிஞ்சி ஓங்க சமைத்த தேர் இரட்டி கோப
செரு எனும் கலின பாய்மா தேரினும் இரட்டி ஆசை – தேம்பா:24 2/2,3

மேல்


கோபம் (3)

எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு – தேம்பா:24 32/3
மொய்யொடு கடுத்த கோபம் முதிர் அற நீதி என்ன – தேம்பா:26 114/1
ஆறு ஆ கொண்டேம் வெம் பகை ஆறாது அடு கோபம்
தேறா கொண்டேம் வெம் கொலை செய்தே பழி தீர்ந்தேம் – தேம்பா:28 116/1,2

மேல்


கோபுர (2)

புதை நல இருள் கொள் முகில் நெடும் கூந்தல் பொறுத்து உயர் கோபுர முகத்தில் – தேம்பா:12 61/2
கோபுர மணி ஒளி குன்ற பேர் அகழ் – தேம்பா:18 1/1

மேல்


கோபுரத்தின் (1)

யா நிகர் அனைத்தும் நீக்கும் எரி மணி கோபுரத்தின்
வான் நிகர் நிறுவும் சென்னி வைத்த பொன் தசும்பின் தோற்றம் – தேம்பா:2 14/2,3

மேல்


கோபுரத்து (1)

கார் செயும் குழல் நலம் கவிழ்ந்த கோபுரத்து
ஏர் செயும் முகம் மலர்ந்து எயிலின் தூசு மேல் – தேம்பா:22 26/1,2

மேல்


கோமார் (4)

ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார்
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/3,4
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார்
சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/1,2
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார்
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/1,2
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார்
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/1,2

மேல்


கோமான் (8)

இன் அரும் குணங்கள் தம்மால் இறையவற்கு உகந்த கோமான்
முன் அரும் தவத்தோர் கொண்ட முறை தவிர் வரங்கள் எய்தி – தேம்பா:3 37/2,3
நாமம் ஏய் வலி இது என்ன நல் வினை உலந்த கோமான்
வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/3,4
கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான்
சேண் இகந்தான் சேண் சென்ற குன்றத்து உச்சி செல்கின்றான் – தேம்பா:18 13/1,2
நிதி வளர் மகுடம் பூண்ட நீபகன் என்னும் கோமான்
துதி வளர் துறவு வெஃகி துணர் வளர் காவில் வந்தான் – தேம்பா:20 30/3,4
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான்
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/2,3
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/4
குன்றா வீட்டு உய்ப்பான் மலர் குன்றா கொடி கோமான்
என்றான் நின்றார் உள் உருக பேர் இயல் வல்லான் – தேம்பா:36 80/3,4
பூ உலகு இயற்றி பின் நாள் பூம் கொடி செல்வ கோமான்
யா உலகு அனைத்தும் வாழ யாணர் மா மகுடம் சூடல் – தேம்பா:36 86/2,3

மேல்


கோமானும் (1)

கோடலோடு இயைந்த புகர் கொண்டு அன்று ஆண்ட கோமானும்
ஆடலோடு இயைந்து ஒழுகி அரிய எல்லா அற தொகையோன் – தேம்பா:26 163/2,3

மேல்


கோமானே (1)

ஊன் தோய்ந்த துயர் கொண்ட உம்பர் தொழும் கோமானே
உம்பர் தொழும் கோமானை உள்ளி நெறியுள் பிறழாது – தேம்பா:26 140/2,3

மேல்


கோமானை (1)

உம்பர் தொழும் கோமானை உள்ளி நெறியுள் பிறழாது – தேம்பா:26 140/3

மேல்


கோமேதகம் (1)

வேல் மணி வயிரம் கோமேதகம் மிளிர் – தேம்பா:2 31/2

மேல்


கோயில் (29)

பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
நெடித்து வதிந்த கோயில் இல நெறி துணை நின்ற மாதர் இல – தேம்பா:5 132/3
தனத்தில் எழுந்த கோயில் அது தலத்தில் எழுந்து போயினரே – தேம்பா:5 135/4
அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2
மண் புடை வான மன்னனை வணங்கி வளம் பெறும் பசிய பொன் கோயில்
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/1,2
பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள் – தேம்பா:12 71/2
ஆக்கிய விருந்தின் விம்ம அணி மணி கோயில் புக்கு – தேம்பா:12 72/2
கொம்பிய வினைகள் தீர்ப்ப கோயில் வந்து அடைந்தான் என்ன – தேம்பா:12 76/3
இன்னியம் ஒலிக்கும் கோயில் இவை இவர்ந்து அங்கண் வைகும் – தேம்பா:12 96/1
கொண்டு அரும் தகவினோர் பொன் கோயில் நின்று ஏகினாரே – தேம்பா:12 100/4
காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4
விஞ்சு பதி கொண்ட அமரர் வைகும் கோயில் மேவிய பின் – தேம்பா:13 3/3
பொன் ஒளி கோயில் யாவும் பொதிர் மணி உருவும் தேரும் – தேம்பா:22 14/2
சேண் முகம் புதைத்த கோயில் தீட்டிய தேவர் காதை – தேம்பா:23 64/1
நிதி வளர் கோயில் வீழ்ந்து நாம் வீழ்ந்த நிலைமையும் சூசை ஆங்கு உரைக்கும் – தேம்பா:23 103/2
என்று இணை அற காய்ந்து ஏக எழுந்து இறை கோயில் புக்கான் – தேம்பா:25 73/4
கோன் உறை கோயில் வைகி கோ கணம் என்ன தோன்றின் – தேம்பா:28 65/2
உள்ளம் காய்ந்து உளைய பசும்பொன் கோயில் ஒருங்கு அந்தோ – தேம்பா:29 19/1
பொன் உயிர் தட மணி கோயில் போல் எனை – தேம்பா:29 26/3
தோகையோடு ஒழிந்து வீழ்ந்த துணை மயில் என்ன கோயில்
ஈகையோடு இனி எம் தேவர் என்று அழுது உரை சோர்ந்தாளே – தேம்பா:29 41/3,4
மீட்டு அன்னார் இறைஞ்சும் கோயில் மிக்கு அரும் திரு உண்டு என்ன – தேம்பா:29 85/1
நேரலர் நேரும் நேரா நீள் நிதி துஞ்சும் கோயில்
நேர் அலர் இ கான் துஞ்சும் நெடும் தவத்து அறங்கள் தாமே – தேம்பா:30 62/3,4
தெருளின் முற்றிய திரு மணி கோயில் தான் செல்ல – தேம்பா:31 6/3
மண் உளோர் உற வழி என நின்ற அ கோயில்
புண் உளோர் மருந்து ஒத்தன புதல்வன் காண் பொழுதில் – தேம்பா:31 8/2,3
மஞ்சு ஆர் வரை என மணி பூம் புகை கோயில்
துஞ்சா தயை மகன் தொடர்ந்து புக்கு நம்மை – தேம்பா:31 14/2,3
தாய் அவை வருந்தி சாற்ற தமனிய கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:31 81/2
ஓர் ஆழி உருட்டிய நான் வீற்றிருக்கும் கோயில் எனக்கு உலகில் ஆகி – தேம்பா:32 25/1
மின் உரைத்து இழைத்த பொன் கோயில் வேய்ந்தினும் – தேம்பா:35 6/1
மன்னரும் வியப்புற வனைந்த கோயில் வாய் – தேம்பா:36 117/3

மேல்


கோயிலின் (1)

தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின்
நள் ஒளிந்து இருப்ப என் நசை அறிந்து உளாய் – தேம்பா:5 48/2,3

மேல்


கோயிலினுள் (1)

குரு மா மணியால் ஒளிர் கோயிலினுள்
திரு மாதினை வேட்டும் எலாரும் உற – தேம்பா:5 57/1,2

மேல்


கோயிலும் (2)

தூமம் நாடிய உருவும் ஒண் கோயிலும் துகள் ஆய் – தேம்பா:23 83/1
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண் – தேம்பா:34 48/3

மேல்


கோயிலுள் (1)

நை முறை கோயிலுள் உருவம் நாற்றினார் – தேம்பா:36 118/4

மேல்


கோயிலை (2)

பண் திறம் துவைப்ப ஆர்க்கும் நல் சுடர் செய் பசிய பொன் கோயிலை விருப்பம் – தேம்பா:12 70/3
கூட்டு அன்னார் அபயர் சூழ கோயிலை இரவின் புக்கான் – தேம்பா:29 85/4

மேல்


கோர்த்தன (2)

கோர்த்தன தரளம் மேல் கொளுமும் தோரணம் – தேம்பா:2 20/3
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3

மேல்


கோரம் (1)

மன பசை இழந்த கோரம் மானிய சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 8/4

மேல்


கோரன் (1)

கூறிய அபீரோன் தாத்தான் கோரன் என்றவரை ஈண்டே – தேம்பா:25 60/2

மேல்


கோல் (79)

கோல் எடுத்து அஞ்சன கோல காருகம் – தேம்பா:1 47/3
உலகு எலாம் வணங்கும் பொது அற தனி கோல் ஓச்சிய இறைவனை வணங்க – தேம்பா:2 50/1
கோல் அன்பொடு தழுவும் குடி குறை ஒன்று இல நகரின் – தேம்பா:2 62/3
கோல் நலம் கோடு இலா நிறுவி கூர்த்தலால் – தேம்பா:3 7/1
வில் ஏவிய கோல் விழியார் அறை தீம் – தேம்பா:5 91/1
உறைவார் கையிலே தனி ஒவ்வொரு கோல்
இறை வாய் முறை என்று அதை ஈந்து எவரும் – தேம்பா:5 102/2,3
உள்ளும் பொழுதே இவன் ஓங்கிய கோல்
கள்ளும் கடியும் பொழி காமர் இதழ் – தேம்பா:5 105/1,2
நிலவு உற்ற பதத்தாளும் நீர் மலர் கோல் பூமானும் – தேம்பா:6 1/3
மருள் நீக்கும் கோல் தொடி தன் வாள் முகத்தால் எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:6 3/2
இன் இசையும் கோல் தேனும் இன் கனியும் கழை பாகும் – தேம்பா:6 10/1
கோல் திருந்தினர்க்கு எலாம் கோன் என்பான் பணி – தேம்பா:6 28/1
கனியோ கழையோ கழை கான்ற கனிந்த பாகோ கோல் தேனோ – தேம்பா:6 50/1
அமைந்து அரசு தாவித்து உயர்ந்த கோல் ஓச்சி நாளும் – தேம்பா:7 11/2
கொள்ளும் தன்மைத்து இன் இசை பாட குளிர் தன் கோல்
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம் – தேம்பா:9 59/2,3
குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன் – தேம்பா:9 68/1
கொடிய கோல் கோடு ஆண்ட குணுங்கு இனம் – தேம்பா:10 38/1
நெடிய கோல் கொடு நின்றவன் வேண்டினான் – தேம்பா:10 38/4
நின்னை மறந்தாய் நெஞ்சே நெடும் கோல் நீதி வல்லோன் – தேம்பா:10 52/1
கதிர் செய் தேர் எழ கடிய கோல் நிசி – தேம்பா:10 99/1
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/4
ஆண்டும் ஓர் தனி கோல் அரசான் எரி – தேம்பா:11 27/2
கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா – தேம்பா:11 49/2
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/2
கோல் அடி கோடி ஆய கொடுமையால் வருடம் மூன்றும் – தேம்பா:12 17/1
கோல் வழி படமே போன்று கூ எலாம் கேழ்த்தது என்றான் – தேம்பா:12 18/4
தட்டம் இட்டு அவனும் மாய்ந்தான் தவிர்ந்த கோல் பருந்தும் கொய்தே – தேம்பா:12 26/4
தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/4
துன்னிய கொடும் கோல் துயர் செய உளைந்து தொல் மறை வழு இல காத்து – தேம்பா:12 58/3
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
கோல் இல்லன புதையோடு உள குதை இல்லன கொடிய – தேம்பா:14 50/1
கோல் முன்னின கொல்லு குளம்பின மேல் – தேம்பா:15 38/2
கோல் பேர் படை தேர் கொடி மா படை மால் – தேம்பா:15 40/1
கோல் என பரிகள் செல்ல குளிறி வேம் இடி சூல் மேகம் – தேம்பா:15 43/2
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4
கோலொடு கோல் பொரு கொள்கையின் வாசி பொர – தேம்பா:15 62/2
கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2
நாளும் கோடிய கோல் பொறை சுமந்து இறை பிறர்க்கு – தேம்பா:16 13/2
தோல் நிகர் அமலேக்கு ஆகம் துளைத்த கோல் உருவி அப்பால் – தேம்பா:16 49/3
கோல் நிரைத்து அசை கொடி கோட்டம் யாது என்றான் – தேம்பா:17 12/4
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள் – தேம்பா:17 33/1
கோல் நிமிர் மோயிசன் குவட்டில் ஏறினான் – தேம்பா:18 12/4
கொண்ட-கால் அதற்கு உவமை குணிப்பர் அல்லால் கொங்கு அலர் கோல்
விண்ட-கால் வரம் பூண்டோய் மதியார் இங்கண் மேதினியார் – தேம்பா:18 16/3,4
நளி வளர் மலர் கோல் சூசை நயத்து இவை வியந்து நோக்கில் – தேம்பா:18 31/1
கோல் சபையாக மூவர் கொடும் துயர் குடியாய் வைகும் – தேம்பா:19 6/3
நிலத்து இடத்து அரசர் கை நீதி கோல் என – தேம்பா:19 40/1
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2
கோல் வழி அழகு என குறை_இல் கேள்வி செய் – தேம்பா:22 31/2
எ புறத்து அனைத்தும் முன்னர் இயன்ற தன் கோல் அ நாட்டிற்கு – தேம்பா:23 69/1
கலை வல்லார்களும் கடி நிதி திரு கொடு பெரும் கோல்
நிலை வல்லார்களும் நிறுவிய மற்ற வல்லாரும் – தேம்பா:23 84/2,3
ஆள ஆசையால் அல்லவைக்கு அஞ்சிலான் தன் கோல்
நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/1,2
நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2
கோல் கொண்டார் அவர் கொள்கையை நோக்கி – தேம்பா:25 22/1
ஓயா கோல் வழுவோ கடன் என்றான் – தேம்பா:25 28/4
புன் தொழில் அனைவரும் புகன்று கோல் வளை – தேம்பா:25 55/3
கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார் – தேம்பா:25 58/2
பாடலோடு இயைந்த ஆடல் முடவற்கும் இன்பம் பயந்து என கோல்
கோடலோடு இயைந்த புகர் கொண்டு அன்று ஆண்ட கோமானும் – தேம்பா:26 163/1,2
கொல் செய் கோல் பாய்ந்த ஆறும் குறி படல் அன்றி காணா – தேம்பா:28 10/3
கோல் வளர் போர் வெலும் எதிர்த்த கோல் இவண் – தேம்பா:28 46/3
கோல் வளர் போர் வெலும் எதிர்த்த கோல் இவண் – தேம்பா:28 46/3
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய – தேம்பா:28 100/3
பூ அகல் மாலையோடு ஊக்கம் பூண்டு கோல்
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 32/1,2
என்று நாவகனும் கேட்ப எழுந்து கூன் உடல் கோல் ஊன்றி – தேம்பா:29 36/2
கோல் வழி வில்லோய் தேவர் கொண்ட வெம் பகையை தீர்ப்பாய் – தேம்பா:29 46/4
கோல் நிமிர் வில்லினன் குளித்து இன்பு உண்டு அலால் – தேம்பா:29 89/3
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2
ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே – தேம்பா:31 27/2
கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து – தேம்பா:32 40/2
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/3
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3
பொது படும் தனி கோல் சுதன் போற்றினள் – தேம்பா:33 17/3
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1
நீத்தான் பிற நாடு அடைந்து அடும் கோல் நிருபன் வஞ்சத்து என் உயிரை – தேம்பா:36 24/2
கான் புறத்து அலர் கோல் சூசை தன் தலை மேல் களிப்பு எழ முதலவன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 28/4
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/3
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4

மேல்


கோல (7)

கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு – தேம்பா:1 39/3
கோல் எடுத்து அஞ்சன கோல காருகம் – தேம்பா:1 47/3
கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை – தேம்பா:9 75/1
கோள் ஐ வாய் புகழ் தர கோல வானவர் – தேம்பா:10 81/1
குவிகையும் குஞ்சமும் கோல வட்டமும் – தேம்பா:14 107/3
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/3
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4

மேல்


கோலம் (14)

நினவிற்கு ஊமன் உணர் தூதோ நிசி நாடகர் கொள் கோலம் அதோ – தேம்பா:6 48/3
கோலம் முற்றிய குணத்து இவர் கெழுவிய கருணை – தேம்பா:6 72/2
கொன்னை விரித்த நிலாவின் நிறத்து அவிர் கோலம் உடுத்து எனை ஆள் – தேம்பா:8 73/3
கோலம் ஏந்திய கோள் என வேய்ந்து கொல் – தேம்பா:10 29/2
கோலம் மூடிய அங்க குடத்து இணை – தேம்பா:10 35/1
குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/4
நாமம் சால் உயர்ந்த வீர நாயகன் எளிய கோலம்
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால் – தேம்பா:15 181/1,2
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4
கோலம் மேவு உரு கொண்டு எழ நல்கினாய் – தேம்பா:25 91/4
கொன்னை காட்டிய கோலம் விரும்பினார் – தேம்பா:25 97/2
போய் வளர் கோலம் இட்டு அரிவை பொற்பு உறீஇ – தேம்பா:27 54/3
கோலம் இட்ட அங்க குடம் ஒத்து அவண் – தேம்பா:27 80/1
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1
கோலம் விற்பன காஞ்சிர கொள்கையே – தேம்பா:30 96/4

மேல்


கோலமாய் (1)

சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய்
புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/3,4

மேல்


கோலமே (1)

கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1

மேல்


கோலன் (1)

கோடா கோலன் தண் அருள் மாறா குடை வல்லான் – தேம்பா:36 77/2

மேல்


கோலாடு (1)

கோலாடு கோலிய கொல் கரி சாய்ந்து பொர – தேம்பா:15 64/2

மேல்


கோலாய் (1)

வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/3

மேல்


கோலால் (5)

வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால்
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/1,2
புரு வளர் கதிர்கள் கோலால் பொறித்தது ஓர் படத்தின் சாயல் – தேம்பா:9 79/1
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
பணி முகத்து உரைத்த நீரால் பைம் கதிர் தெளித்த கோலால்
மணி முகத்து எழுதப்பட்ட வளம் கதை ஒழுங்கின் நோக்கீர் – தேம்பா:20 119/1,2
கோலால் ஓங்கு ஆங்காரம் உளத்தே கொள்ளுவான் ஏன் – தேம்பா:36 76/2

மேல்


கோலான் (9)

என்றான் மென் தாது ஓங்கிய கோலான் இவை கேட்டு ஆங்கு – தேம்பா:9 69/1
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
மண் ஒன்று பைம் பூம் கோலான் மகவினை வாழ்த்தி யாரும் – தேம்பா:18 24/3
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
துணி மொழி உறுதியாக சொல்லினான் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 7/4
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா – தேம்பா:30 37/1
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/4
மண் கடந்த அமரர் ஒத்தான் மது கடந்து அலர்ந்த கோலான் – தேம்பா:32 90/4
விரி மாலை தாமத்து விரி பூம் கோலான் மேல் சுடரை – தேம்பா:36 99/1

மேல்


கோலானும் (1)

கா மலி அலர் கோலானும் கன்னி அம் துணைவியாளும் – தேம்பா:24 1/1

மேல்


கோலி (6)

கலை திரிபு ஆக கோலி கதிர் மணி அருவி ஆர்ப்ப – தேம்பா:12 15/3
நேர் இரு வய வில் கோலி நேர் அலால் தமில் தாழ்வு இன்றி – தேம்பா:16 44/3
வணங்கிய தன்மை கோலி வனப்பு அரிது அணிய கண்டார் – தேம்பா:18 29/4
கான் சுரக்கும் இள முல்லை நட்டு பொன்னால் கடை கோலி
வான் சுரக்கும் பனி மாலை பந்தர் முத்த மணல் பாய்த்தி – தேம்பா:30 15/1,2
நூல் நிமிர் தவத்தின் காத்த நொறில் பொறி வேலி கோலி
மேல் நிமிர் ஒழுக்க நீரை விட்டு அருள் மணலை பாய்த்தி – தேம்பா:30 73/2,3
போய் வினை கொணரும் பொறிகள் ஐந்து அடக்கி பொலம் தவ வேலியை கோலி
தூய் வினை உளத்தில் துகள் புகா காத்து சுடர் விளக்கு ஆயினாய் என்னா – தேம்பா:36 34/1,2

மேல்


கோலிய (1)

கோலாடு கோலிய கொல் கரி சாய்ந்து பொர – தேம்பா:15 64/2

மேல்


கோலியாற்று (2)

கோலியாற்று எனும் கொடியது ஓர் இராக்கதன் எதிர்த்தான் – தேம்பா:3 10/4
அரிய கோலியாற்று அறைந்த சொல் கேட்டனர் மருண்டார் – தேம்பா:3 15/4

மேல்


கோலின் (2)

வய்யம் கொண்டார் ஏற்றிய கோலின் வலி கொண்டாய் – தேம்பா:23 22/4
கூன் உரு கோலின் ஊன்றி குலுங்கிய சென்னி ஆட்டி – தேம்பா:29 3/1

மேல்


கோலினர் (1)

அழல் கோலினர் கூற்றது தோழர் அலை – தேம்பா:15 39/3

மேல்


கோலினால் (1)

கோலினால் வந்த கோடாத பூம் கொடியை என் – தேம்பா:9 6/2

மேல்


கோலினான் (4)

வீடு அமைந்திலன் வெண் மலர் கோலினான் – தேம்பா:7 54/4
கோ அதே மிசை ஆள் தனி கோலினான்
நோவதே இனிது என்று உதித்தான்-கொலோ – தேம்பா:11 20/3,4
செவ்விய உளம் புரை தேன் பெய் கோலினான் – தேம்பா:20 131/4
நொய்ய ஆய் மது மலர் நொதுத்த கோலினான்
வெய்ய ஆய் முகில் தவழ் வெற்பில் யாது என – தேம்பா:30 104/1,2

மேல்


கோலும் (5)

சூழ்ந்த பொன் முடியும் கோலும் துறந்து போய் அரிய கானில் – தேம்பா:3 35/1
குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை – தேம்பா:12 13/1
சடம் புனைந்து பெண் ஆசை சழக்கில் கோலும் என்று உணரான் – தேம்பா:17 30/2
கோலும் கோடிய கோ கணமும் பகைத்து அன்ன – தேம்பா:32 100/1
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ – தேம்பா:32 100/3

மேல்


கோலை (2)

கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/3
கோலை பொருவ கடுகு ஒற்றர் கொணர் – தேம்பா:36 62/1

மேல்


கோலைகள் (1)

கோலைகள் சந்தனம் குங்குமம் பல – தேம்பா:1 37/3

மேல்


கோலொடு (4)

கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும் – தேம்பா:2 61/1
கோலொடு வழாமை நீதி கொழுந்து சேர் கொழுகொம்பு ஆனான் – தேம்பா:3 36/3
கோலொடு கோல் பொரு கொள்கையின் வாசி பொர – தேம்பா:15 62/2
வரிந்த கோலொடு நாடு கொள் வழு அற சில ஈங்கு – தேம்பா:25 36/3

மேல்


கோலோய் (1)

கான் இருந்து அலர் கோலோய் முன் கடிந்த நாடு அடைதி என்றான் – தேம்பா:30 6/4

மேல்


கோவர் (2)

உன் அலாத கோவர் இன்பம் உண்ண உற்று அழைத்தனர் – தேம்பா:11 1/4
கொழுந்து உறும் குளிர்ந்த முல்லை கொண்ட கோவர் கூட்டமும் – தேம்பா:11 2/1

மேல்


கோவலர் (3)

கோது அகன்று உயிர்த்த கோதை தாள் முன் அன்ன கோவலர்
சீத இன்பமோடு இரங்கு தேன் அமிழ்தம் ஈகலும் – தேம்பா:11 10/2,3
மீட்சியும் கோவலர் வியப்ப கண்டது ஓர் – தேம்பா:25 46/1
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3

மேல்


கோவில் (4)

வாய்மையோர் புகும்-கால் கோவில் வணக்கு உரி பணியில் வைகும் – தேம்பா:12 73/1
கோவில் வீற்றிருந்த நீ கோது கொள் எனை கொள – தேம்பா:27 135/1
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
செல் மழை கொடையான் அரசர் கோன் கோவில் சென்று புக்கு அந்தணர்க்கு ஆதி – தேம்பா:36 107/1

மேல்


கோவிலை (1)

அணி சுவர் கோவிலை அறையலாம் அரோ – தேம்பா:2 38/4

மேல்


கோவும் (1)

கெடுதியே என பேய் கோவும் கேடுற நன்று ஈது என்றான் – தேம்பா:25 13/4

மேல்


கோவே (3)

அலகு இல்லா தற்பரனே அற்புதனே என் அன்பே அரசர் கோவே
நலம் எல்லாம் தந்து தந்த நல் உணர்வும் அறியாயோ நலம் மிக்கோய் உள் – தேம்பா:5 34/2,3
இருள் அற உணர்வில் தேர்ந்த இரும் திறத்து அரசர் கோவே
தெருள் அற உணர்ந்த ஐயம் செய்த நோய் இனி நீத்து உற்ற – தேம்பா:7 70/1,2
செய் படு வான் உலகினோடு திணை யாவும் படைத்து அளித்து ஆள் சிறந்த கோவே
மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/1,2

மேல்


கோழியும் (1)

கவி வரி நிபுடமும் கான கோழியும்
சவி வரி நவிரமும் களப தந்தியும் – தேம்பா:17 6/2,3

மேல்


கோள் (23)

கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப – தேம்பா:1 59/3
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
கோள் இதே கடுத்த தீது கொணர் குணுங்கின் நோய் அற – தேம்பா:7 31/2
கோள் வளர் புணரி தாழ்ந்து குளித்த நெஞ்சு அமிழ்ந்துகின்றான் – தேம்பா:7 62/4
கோள் கடைந்து அழுத்திய மகுட கோதையாள் – தேம்பா:8 37/1
கோள் நெறி கடந்த ஞானம் கூறி எம் உயிர்கள் வாழ – தேம்பா:9 82/1
கோள் மின்னும் முடி தாழ கொழுநனை தான் தொழ அவனும் – தேம்பா:10 15/2
கோலம் ஏந்திய கோள் என வேய்ந்து கொல் – தேம்பா:10 29/2
கோள் ஐ வாய் புகழ் தர கோல வானவர் – தேம்பா:10 81/1
கோள் எழும் கதிர் கொண்டு என கேட்டலும் – தேம்பா:11 34/2
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/2
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4
கோள் கடைந்து அழுத்தினால் போல் கொழு மணி அழுத்தி வைத்த – தேம்பா:16 3/1
கோள் நெறி உம்பர் வந்து எதிர்கொண்டார் அரோ – தேம்பா:18 5/4
கோள் அரி நடப்பதே போல் கோன்மையும் நகரும் நீக்கி – தேம்பா:20 31/3
கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/4
கோள் நெறி வழுவாது இலங்கு அற தொகுதி குணிக்க அரும் ஆணரன் மாட்சி – தேம்பா:20 69/2
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4
கோள் நெறி முகத்து நாதன் கூர்ந்து அருள் தளிர்த்தல் உள்ளி – தேம்பா:22 12/2
கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2
கோள் அரி உழுவை மற்ற கொடிய மா உருவில் தோன்றி – தேம்பா:30 66/2
கோள் அழுந்திய கொள்கையின் விலாவினோடு இரு கை – தேம்பா:35 68/3

மேல்


கோளின் (1)

வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ – தேம்பா:21 5/3

மேல்


கோளினை (1)

கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3

மேல்


கோளை (1)

கோளை உண்ட குழல் மென் கொடி ஈன்ற – தேம்பா:21 17/1

மேல்


கோளொடு (1)

கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல் – தேம்பா:15 88/1

மேல்


கோற (2)

பன்னினார் விழி குடைந்தார் பல் நாள் கோற சிறை வைத்தார் – தேம்பா:17 35/4
தூய் இனம் ஒருங்கும் கோற சூழ் எங்கும் அரவம் பொங்கி – தேம்பா:32 94/3

மேல்


கோறல் (6)

ஊன் வயிறு ஆர் வேல் வேந்தன் இளவல் கோறல் உள்ளினன் நீ – தேம்பா:13 4/3
கொல் வினை உணர்ந்து உன் உயிர் கோறல் தனது ஆண்மைக்கு – தேம்பா:14 5/3
வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2
வெருட்டிய முறையில் வந்த வேந்தனை கோறல் நன்றே – தேம்பா:25 12/4
ஆயா பேதைமை ஆம் பகை கோறல்
ஓயா கோல் வழுவோ கடன் என்றான் – தேம்பா:25 28/3,4
பள்ளி வாழ் ஓதிமங்காள் பறித்து வாழ் கொடிகாள் கோறல்
உள்ளி வாழ் வரிகாள் சொல்-மின் உயிர் தனித்தலின் தீது உண்டோ – தேம்பா:26 108/3,4

மேல்


கோறா (1)

கோறா கொல்வதற்கு கூவலினுள் வீழ்த்தினரே – தேம்பா:20 61/4

மேல்


கோறி (2)

அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி
கனியும் பாங்கு அரிய நோன்பின் கடவுளோய் என மீண்டு உள் நோய் – தேம்பா:28 19/2,3
தும்மி அ ஏவல் செய்தோர் தொகு உயிர் நக்கி கோறி
பொம்மிய உவப்பின் மூவர் புணர்ந்த கட்டு அன்றி வேகா – தேம்பா:29 80/2,3

மேல்


கோறினான் (1)

நரி கெட சினத்து அரி நலத்தின் கோறினான் – தேம்பா:15 140/4

மேல்


கோறு (1)

வலம் பட செலச்செல அஃகி கோறு மா – தேம்பா:19 39/3

மேல்


கோன் (48)

கோன் நிற சிலம்ப நல் கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 44/4
கோன் நிகர் நகரம் சூடும் குளும் சுடர் மகுடம் போன்றே – தேம்பா:2 14/4
கோன் அகத்து இலங்கி அங்கண் குடி என வதிந்ததாம்-ஆல் – தேம்பா:3 34/4
தாழ்ந்த பண்பு ஒழித்த இன்ன தரும கோன் அரிதின் செய்தான் – தேம்பா:3 35/4
கோன் அடுத்த நல் குணத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:4 1/2
கோல் திருந்தினர்க்கு எலாம் கோன் என்பான் பணி – தேம்பா:6 28/1
கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/4
ஒல்லும் ஆழி உருட்டிட கோன் துணை – தேம்பா:11 21/3
தந்து நின் குலம் கொல் கோன் கண் சடுதி தூது ஏகுக என்றான் – தேம்பா:14 24/4
கொடிய கோன் வெருவா அன்னான் குலைவு உறீஇ வெருவ பேசி – தேம்பா:14 25/1
மண் முழுது ஆண்ட கோன் தலை மகனும் மற்றவர் தலை மகர் யாரும் – தேம்பா:14 41/3
முதல் அளித்த கோன் பேணும் கொள்கையால் – தேம்பா:14 80/2
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
கோடக தலையை கொய்து கோன் நிலத்து உருமின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:15 87/4
ஆளும் கோன் இல அடல் படை வீரரும் இல எ – தேம்பா:16 13/1
பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர் – தேம்பா:19 29/1
கோன் நிறத்து இடையில் வாய்ந்த கொழும் தரு அணுகி நோக்கி – தேம்பா:20 39/2
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
கோன் மலர் அடி முன் காட்ட கோன் தமராக நோக்கி – தேம்பா:20 118/2
கோன் மலர் அடி முன் காட்ட கோன் தமராக நோக்கி – தேம்பா:20 118/2
கோன் செயும் துணை உயிர் கொல்லும் கூற்றம் ஆம் – தேம்பா:20 122/1
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2
குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை – தேம்பா:21 8/2
மாண்ட கோன் எசைக்கீயன் மனம் பொறா – தேம்பா:23 40/2
இற்றை நீ செய்த போதே எமது பேர் இனத்து கோன் நான் – தேம்பா:23 68/1
எரோதன் என்று அரும் சடத்த கோன் எருசலேம் ஆண்டான் – தேம்பா:25 2/4
கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4
கோன் அளிக்கும் இ கொள்கையில் தான் மயல் கொண்டான் – தேம்பா:25 9/4
கோன் முகத்திலும் கொலும் துயர் முகத்திலும் கோடா – தேம்பா:25 38/2
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி – தேம்பா:26 12/2
கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/4
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/3
கோன் தனது அருள் நிலை சார்ந்த கொள்கையில் – தேம்பா:26 128/3
கொலை செய்வான் அமைதியை காத்து இருந்த-காலை கோன் பிறந்த – தேம்பா:26 166/3
கோன் குழைய குழு புகழ உணராது ஆணை கூறினன் வான் – தேம்பா:26 168/3
கோன் உறை கோயில் வைகி கோ கணம் என்ன தோன்றின் – தேம்பா:28 65/2
கோன் முகத்து உகந்தனாய் முடிக்கும் கொள்கையான் – தேம்பா:29 33/4
சினக்கரன் எனும் பெயர் சிறந்த வேந்தர் கோன் – தேம்பா:29 55/4
கோன் நலமும் குல நலமும் குலத்து உரிய தொல் சுருதி – தேம்பா:29 66/1
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/3
சீர் மீது ஆடிய செருக்கின் தெளியா கோன் இவை கேட்டு – தேம்பா:29 72/1
கொடிது அழுங்கி எஞ்ச அன்று அ கொலை காண விளியா கோன்
கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/2,3
கோன் பால் நின்-பால் என்று எதிர் இன்றி குறை இன்றி – தேம்பா:35 58/1
கோன் அளித்த முடி குடம் சூடி நீ – தேம்பா:36 11/2
கோன் வழங்கு வளம் கொடு ஏறினார் – தேம்பா:36 14/4
கோன் நர_தேவன் ஏவல் கொண்ட மா வரத்தோன் இங்கண் – தேம்பா:36 85/3
செல் மழை கொடையான் அரசர் கோன் கோவில் சென்று புக்கு அந்தணர்க்கு ஆதி – தேம்பா:36 107/1
வையகத்து அரசர் கோன் வெற்றி வாகையாம் – தேம்பா:36 122/1

மேல்


கோன்மை (5)

வாயினால் நவிலா கோன்மை வரம் பெற அளிப்பேன் என்றான் – தேம்பா:3 38/4
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
மை திறத்து உயர் என் கோன்மை வசையினோடு அழிய கண்டே – தேம்பா:23 17/2
மான் அளிக்கும் இ கோன்மை ஈய்ந்து இறைஞ்சவோ வளம் ஊழ்த்து – தேம்பா:25 9/2
தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/3

மேல்


கோன்மையால் (2)

கோன்மையால் உயர்ந்த தாவின் கோத்திரத்து உதிக்கும் தெய்வ – தேம்பா:3 40/1
தீது அளித்து ஓச்சிய தீய கோன்மையால்
கோது அளித்து உயிர் உணும் குணுங்கை வெல்லவும் – தேம்பா:35 18/1,2

மேல்


கோன்மையினான் (1)

கோடாது தனி தகு கோன்மையினான்
வாடாது அழல் தாமரை மாலையினான் – தேம்பா:36 51/1,2

மேல்


கோன்மையும் (2)

கோள் அரி நடப்பதே போல் கோன்மையும் நகரும் நீக்கி – தேம்பா:20 31/3
மாட்சியும் கோன்மையும் மறுக்கல் ஆவதோ – தேம்பா:23 116/3

மேல்


கோன்மையே (1)

கோன்மையே மனிதர்க்கு ஆகும் குன்றும் அஃது என்று வான் மேல் – தேம்பா:33 3/2

மேல்


கோனும் (2)

கோனும் கோடனை கொண்டு இரங்காயினார் – தேம்பா:13 39/4
விது வளர் பத நல்லாளும் விண் வளர் அரசர் கோனும்
பொது வளர் முறை மேல் அன்ன பூட்சியை பேணி வானோர் – தேம்பா:34 21/1,2

மேல்


கோனே (1)

சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4

மேல்


கோனொடு (1)

ஓடாதன அடல் தானையும் உள கோனொடு நகரம் – தேம்பா:2 61/3

மேல்