கை – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 173
கை_தாதை 6
கை_தாதையாய் 1
கை_தாதையும் 1
கை_தாதையே 1
கை_தாதையை 1
கைக்கும் 4
கைக்கொடு 1
கைக்கொண்ட 1
கைக்கொண்டான் 1
கைக்கொண்டு 2
கைக்கொள் 1
கைக்கொள்வார் 1
கைகொடா 1
கைகொள் 1
கைத்த 1
கைந்நூல் 1
கைப்ப 1
கைப்பட்ட 1
கைப்படும் 1
கைப்படுவான் 1
கைப்பு 7
கைப்பொருள் 2
கைம்மா 1
கைம்மாவும் 1
கைம்மாறாய் 1
கைம்மாறு 12
கைம்மாறும் 2
கைம்மாறோ 1
கைம்முறையாம் 1
கைமாறு 2
கைமை 1
கைமைக்கு 1
கைமையார் 1
கைய 1
கையமே 1
கையருக்கு 1
கையரை 1
கையாம் 1
கையார் 1
கையால் 24
கையாறு 2
கையான் 6
கையில் 18
கையிலும் 1
கையிலே 1
கையிறையும் 1
கையின் 5
கையினால் 1
கையினாள் 1
கையினான் 2
கையும் 6
கையே 2
கையை 6
கையொடு 2
கையோ 1
கையோடு 2
கைவரும் 1

கை (173)

கை கலந்து அடுத்து ஏற்குநர்க்கு அளித்த பின் களித்து – தேம்பா:1 15/3
வேர்ப்பு எழ கயல் விழியர் கை வளை – தேம்பா:1 22/1
காரொடு நேர் பொருதும் பொறையே பொழி காரொடு கை பொருதும் – தேம்பா:1 68/1
கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
கை அகத்து அதனை கடவுள் தான் தாங்க களித்து யாக்கோபு என்பாற்கு அங்கண் – தேம்பா:2 42/3
கை முனர் நிற்கு இலா கலங்கி போற்றும் போர் – தேம்பா:3 4/3
தூண்டல் ஆம் என சுளித்த நீள் ஈட்டி கை தாங்கி – தேம்பா:3 12/3
கை வயத்தினால் கருத்து இடத்து உடலின் ஊங்கு ஓங்கும் – தேம்பா:3 20/1
கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/4
கை பட்டு உறல் ஓர்ந்து களித்து எவரும் – தேம்பா:5 103/3
காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
கை படு நன்று உளம் ஏய்ந்து கைம்மாறாய் நன்று செயும் – தேம்பா:6 9/3
கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/4
கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2
வாழ் அகம் கை எனை தூக்கி வகுத்த வரத்து இணை எவன் நான் வகுப்பல் என்றான் – தேம்பா:8 11/4
கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம் – தேம்பா:8 18/3
கை படு தொழில் எலாம் கனிவொடு இயற்றினான் – தேம்பா:8 24/4
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
மருவி என்னை வளர்க்கும் கை_தாதையாய் – தேம்பா:8 91/2
அண்ணற்கு இங்கண் அமைந்த கை_தாதையை – தேம்பா:8 93/1
நோக்கு அணங்கு கண்ணோட்டம் நொதுத்த கை
ஊக்கு அணங்கு இடும் தானம் என்று உள்ளுவார் – தேம்பா:9 38/2,3
என்னால் ஆமோ என் உயிர் வேந்தே இயல் தம் கை
தன்னால் ஆம் ஓர் புன் தொழில் சார்பு என்றவர் வாழாது – தேம்பா:9 67/2,3
கை அகத்து அடியனேன் காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 99/4
எம் கை அம் தொழிலனுக்கு இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:9 109/4
வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை – தேம்பா:9 119/1
மடுத்து இருப்ப கரை அன்றோ என்று கூப்பி வணங்கி இரு கை
எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும் – தேம்பா:10 68/2,3
கை முறையாம் இறை தந்து மலர்த்தாள் நல்லாள் கடி வருந்த – தேம்பா:10 72/2
கை திறத்து எழுந்து இறைஞ்சும் காதலால் – தேம்பா:10 108/2
கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/4
கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை
தாதையான்-தனை நோக்கும் அன்பொடு தாவு உளத்து உலவு இன்பதின் – தேம்பா:10 129/1,2
கை பொதுளும் கனி விடம் என்று ஒருவுக என்றான் கனிவு என்ன தான் அருந்தி பொன்றல் போல – தேம்பா:11 38/3
மறம் மேவினர் கை வசம் ஆகுப ஈங்கு – தேம்பா:11 59/1
கை நாகம் எனா கடிது ஆர்த்து நிறை – தேம்பா:11 63/2
கணியா அருள் மா கை கருத்து இதுவோ – தேம்பா:11 66/3
கை திறத்திலும் களிப்புற கூப்பியர் உரைப்ப – தேம்பா:11 96/2
தேன் கொடியால் இ மகற்கு செகத்து அமைந்த கை_தாதை சிறப்பு உற்றோனும் – தேம்பா:11 119/3
நிறை தவிர்ந்து உணர்ந்த காம நெறியில் கை பொருளே போன்றும் – தேம்பா:12 22/1
கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த கா எலாம் – தேம்பா:12 33/4
அம்பு கை முளரி கொண்டு அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/3
அம்பு கை ஒலி என ஆர்ப்ப வண்டு அரோ – தேம்பா:12 37/4
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/3
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
மோயிசன் தன் கை சூரலின் பிரிந்த மொய் கடல் வழி விடுத்து அன்ன – தேம்பா:12 67/1
கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய – தேம்பா:12 69/1
காரணன் ஓர் மைந்தனை வளர்த்திடு கை_தாதை – தேம்பா:12 91/2
கன்னிய மாதர்க்கு எல்லாம் கனிந்த கை தாயாய் மீன் செய் – தேம்பா:12 96/2
ஒண் அகன்ற கை நீட்டினது ஒத்தவே – தேம்பா:13 26/4
உலைவு அடைந்து கை கூப்பியது ஒத்தவே – தேம்பா:13 27/4
பூசை வாயினாள் புகல் கை தந்து உரம் – தேம்பா:14 12/3
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1
புவி கை உண் பெரு கொடு போக காண்பரே – தேம்பா:14 107/4
தன் கலத்து ஏந்தும் இன்பம் சால்பினால் அன்னை தன் கை
எல் கலத்து ஏந்து தேவ இளவலை பாடினாளே – தேம்பா:14 122/3,4
கை நூல் திறத்து நிகராத மாலை கடிது ஆக வாச மலரை – தேம்பா:14 138/2
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
போர் அஞ்சில கை புகழ் எஞ்சிலனே – தேம்பா:15 21/4
மேவார் பணி வேல் எறி கை மிடலோன் – தேம்பா:15 29/2
கை வரும் படையின் சால்பில் கலக்கு உறீஇ பகைத்தது என்னோ – தேம்பா:15 45/3
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
அறுவன கால் தொடை அம் கை உரம் தலைகள் – தேம்பா:15 72/3
முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2
தடித்தன கை படை தந்தன வாய் வழி தாவிய தம் உயிர் போய் – தேம்பா:15 103/2
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2
கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4
வீங்கினான் வெறும் கை சஞ்சோன் விளிந்த வேசரி வாய் என்பும் – தேம்பா:17 21/1
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
கை திறத்தின் தாள் தொழுது நிற்ப அன்னார் கனிந்து எழுந்து – தேம்பா:17 39/3
தாய் எழுந்து வரம் தரு கை பெறாது – தேம்பா:17 46/1
கண் உளோர் வறியோர் என கை இரந்து – தேம்பா:17 47/3
பொருந்தி கை கொடை உய்த்து அவர் பூ முகம் – தேம்பா:17 48/2
சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3
பார் கெழு மடந்தை ஈன்ற படர்தரு கை தாய் ஆம் வான் – தேம்பா:18 26/1
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
அறத்து செ வழி ஆரணம் எந்தை கை
திறத்து தீட்டிய சீர் பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/1,2
கை எழு சூலத்து கவர்க்கும் மு நெறி – தேம்பா:19 37/2
நிலத்து இடத்து அரசர் கை நீதி கோல் என – தேம்பா:19 40/1
நீர் ஏந்தி மலர் மிதக்கும் நிகரா வல்லோன் கை அருளின் – தேம்பா:20 28/1
நூறு கை வடியாள் வீச நூறு கை கிடுகை ஏந்த – தேம்பா:20 49/3
நூறு கை வடியாள் வீச நூறு கை கிடுகை ஏந்த – தேம்பா:20 49/3
அழுவான் அடி விழுவான் அயர்ந்து ஒருங்கு கை கூப்பி – தேம்பா:20 62/1
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2
காம்பிய அவரும் போகில் களவர் கை பிடி-மின் என்ன – தேம்பா:20 109/3
புணர்ந்த எம் கொடுமையால் முன் புலம்பி ஆணரன் கை ஏற்றி – தேம்பா:20 111/2
தூம்பு உடை தட கை மாவும் துரகமும் தசமும் சாடும் – தேம்பா:20 117/1
கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/2
கை திறத்து அலர் தாள் நீவி கண்ணின் நீர் ஆட்டினானே – தேம்பா:22 16/4
உரை உயிர்ப்பு உறாது என ஒளிர் கை நீட்டியே – தேம்பா:22 28/3
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3
கை கண்டு ஏவல் செய்பவர் தாதை கடிது உற்ற – தேம்பா:23 25/1
கை திறத்து உயிர் காத்திடத்தான் செய்யும் – தேம்பா:23 31/3
எழுந்து இருவர் வவ்விய மருப்பு இணை கை விள்ளா – தேம்பா:23 53/1
அம் கை அங்கனை பழகின் நீ அகலினும் அரிது உன் – தேம்பா:23 91/3
கை முகம் புதைத்த நாக நீல் முகத்தான் கரோதரன் நக்கு இவை சொல்லும் – தேம்பா:23 98/1
கான் மலி கொடியின் கன்னி கடி மலர் என கை ஏந்தும் – தேம்பா:24 11/1
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
தராதரம் தரும் தடத்த தோள் உரும் உமிழ் தனு கை
நிரோருகம் தரும் நீண்ட தார் கரி கொடி தாங்கும் – தேம்பா:25 2/2,3
தம் பதி வர கை கூப்பா தருக்கொடு நோக்க கால் முன் – தேம்பா:25 64/2
கை உண்ட பசும்பொன் செங்கோல் கடிதலின் இறத்தல் நன்றே – தேம்பா:25 70/2
கை வளர் கொடையோடு ஒன்ற கான் வளர் தவத்தின் மிக்கோர் – தேம்பா:26 2/1
கேழ்வார் தட கை வலி காட்டி கிளர் தீ உணர்வின் செருக்கு உளத்து – தேம்பா:26 42/1
உண்ட பான்மை உவந்து கை ஏந்திய – தேம்பா:26 79/2
கை முறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்து எனை தனித்து போனாள் – தேம்பா:26 109/4
கை அடங்கில காந்தி மின் போன்று புன் – தேம்பா:26 146/1
கை அதால் உதவி இல கால் எல்லாம் – தேம்பா:26 153/3
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
கை தளர்ந்தனர்க்கு இரந்து தான் அளித்து நோய் கடுத்த – தேம்பா:27 21/1
இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/4
பேர் செல்வத்து ஒளி கொடை கை தொபீயன் என்பான் பிறழா கற்பு – தேம்பா:27 39/2
போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/4
காம் உற்று வந்து உணர்ந்த நிலையின் நம்பி கை கூட்டின் – தேம்பா:27 45/2
கை திறத்தால் தேறி உளம் காய்ந்த துன்பம் – தேம்பா:27 64/3
வில் வினை வளை கை பற்றி வேறு இருந்து உரைமோ காளாய் – தேம்பா:27 70/3
தாதை வாய் அமிர்தம் ஊற தன் கையால் முன் கை பற்றி – தேம்பா:27 72/2
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2
இரவலர் தம் கை வேலி இடத்து அரும் பொருளை வித்தி – தேம்பா:27 75/1
கரவு அலர் முகத்து இல்லோர் தம் கை கொளும் கொடை வித்து எஞ்சா – தேம்பா:27 75/4
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி – தேம்பா:27 100/1
பரிந்தாய் என் நோய் உரை வாளால் பசு மண் பகைவன் கை நாணின் – தேம்பா:27 123/2
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2
நீ அளித்த கை கொடு நீசரை குரங்கினேன் – தேம்பா:27 134/4
ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1
அள் கை நீட்டிய அம்புயம் அ கதிர் அருந்தும் – தேம்பா:27 166/2
விள் கை நீட்டினர் வேட்டு உளத்து அருந்துபு தெளிந்தார் – தேம்பா:27 166/4
அனைய ஓதிய அரும் பொருள் கை கொளா பொய்யே – தேம்பா:27 173/3
சிலை வளர் தட கை வீரன் செரு முகத்து அசனி அன்னான் – தேம்பா:28 4/1
கால் புறத்து ஒளிக்கும் ஆறும் கை புறத்து இரியும் ஆறும் – தேம்பா:28 12/3
கை வளர் மருத்துவர் அன்றி காய்ந்த நோய் – தேம்பா:28 36/1
காதலே பாசம் ஆய் கால் கை வீக்குதல் – தேம்பா:28 41/1
கரு தகும் வினைகள் பாவி கை படை பலவும் தோற்றி – தேம்பா:28 68/3
அனையவே முசலம் திண் கை அடி உரல் செவிகள் சூர்ப்பம் – தேம்பா:28 70/2
தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/4
இட கை தொகு விரலால் எதிர் தோள் இட்ட வளை கவ்வி – தேம்பா:29 52/1
தட கை விரலால் வாய் புதையா சாற்றுது அடிகள் என – தேம்பா:29 52/2
பட கை தொழுது இனி செய் பணியே பணிப்ப என நின்றான் – தேம்பா:29 52/4
கை மறுத்தீர் போய் ஒளித்தீர் அந்தோ என்ன கை மறுத்து – தேம்பா:30 12/3
கை மறுத்தீர் போய் ஒளித்தீர் அந்தோ என்ன கை மறுத்து – தேம்பா:30 12/3
கை கொடு விளித்த பூம் பொய்கை கண்டுளி – தேம்பா:30 45/2
நீர் முகத்து இரவி கை நீட்டி பொற்பு உற – தேம்பா:30 50/1
கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த காந்தளை – தேம்பா:30 53/2
கற்று என தகாது உரைத்து அன்பு கை கொள – தேம்பா:30 58/1
மேதை பெய் திறத்து எழீஇ விழு கை கூப்பினான் – தேம்பா:30 111/4
வீசின வாளொடு வினை கை தாங்குபு – தேம்பா:30 113/1
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4
கை மறந்து ஒழுகி காதல் கசடு உற பொறிகள் காட்டும் – தேம்பா:30 137/2
மேவும் கேண்மையின் மிடைந்த கை_தாதையும் தாயும் – தேம்பா:31 7/3
கை படங்கு அமரும் தக காந்தனும் – தேம்பா:32 7/1
தீத்தன் கை பணிய படி சேர்ந்த-கால் – தேம்பா:32 8/3
தீ தன் கை பனிய படி சேர்ந்தவே – தேம்பா:32 8/4
கடி மணி விளங்கவும் கை அம் காந்தள் சூழ் – தேம்பா:32 66/2
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
ஆங்கு இயன்று அமை கை_தாதை அனைத்திலும் அரிய துன்ப – தேம்பா:33 2/3
கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2
காது உற மகிழ்ந்த பூமி கை கொண்ட நன்றி மூட – தேம்பா:34 22/3
மன்னவற்கே கை_தாதை வரம் உளன் ஆய் ஈங்கு அடியேன் – தேம்பா:34 35/2
காரணனே கண்டு அணைத்த கை_தாதையே அருளால் – தேம்பா:34 37/2
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல் – தேம்பா:35 22/3
கோள் அழுந்திய கொள்கையின் விலாவினோடு இரு கை
தாள் அழுந்திய காயம் ஐந்து ஒளிவிட தரித்தான் – தேம்பா:35 68/3,4
கான் அரும்பின கை கொடி அரும்பின மலர் பூ – தேம்பா:35 73/1
துதி எழுந்த கை_தாதை அம் சூசையும் – தேம்பா:36 3/2
சீர்த்தன மதுவின் பூத்தன சூசை சேர்த்த கை கொடியில் அ மலரால் – தேம்பா:36 30/2
கை செவி வளை வில் வீச களித்த மின் ஆடி பாடி – தேம்பா:36 93/3
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
கண் கவர் வனப்பின் கண்டனர் கணியா களிப்பொடு வியந்து கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 113/3
பணி நிலா வீசும் மணி திரள் பூத்து பகல் செயும் கை கொடி நோக்கீர் – தேம்பா:36 114/1
கை முறை தொழ பறை கறங்க யாவரும் – தேம்பா:36 118/2
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/2
கை மணி தொழ சிலர் சிலர் கலாநிதி – தேம்பா:36 121/3
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


கை_தாதை (6)

வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை
போன்று அனைத்து உணர்வும் பூண்டோய் பொலிந்த நின் விருப்பம் நன்றே – தேம்பா:9 119/1,2
தேன் கொடியால் இ மகற்கு செகத்து அமைந்த கை_தாதை சிறப்பு உற்றோனும் – தேம்பா:11 119/3
காரணன் ஓர் மைந்தனை வளர்த்திடு கை_தாதை
பூரண வரத்து அமரர் நின் புகழ இன்ப – தேம்பா:12 91/2,3
ஆங்கு இயன்று அமை கை_தாதை அனைத்திலும் அரிய துன்ப – தேம்பா:33 2/3
மன்னவற்கே கை_தாதை வரம் உளன் ஆய் ஈங்கு அடியேன் – தேம்பா:34 35/2
துதி எழுந்த கை_தாதை அம் சூசையும் – தேம்பா:36 3/2

மேல்


கை_தாதையாய் (1)

மருவி என்னை வளர்க்கும் கை_தாதையாய்
பொருவு_இல் நன்றி புணர்ந்திட நான் உனை – தேம்பா:8 91/2,3

மேல்


கை_தாதையும் (1)

மேவும் கேண்மையின் மிடைந்த கை_தாதையும் தாயும் – தேம்பா:31 7/3

மேல்


கை_தாதையே (1)

காரணனே கண்டு அணைத்த கை_தாதையே அருளால் – தேம்பா:34 37/2

மேல்


கை_தாதையை (1)

அண்ணற்கு இங்கண் அமைந்த கை_தாதையை
கண்ணற்கு ஓங்கு கருத்தொடு போற்றி உள் – தேம்பா:8 93/1,2

மேல்


கைக்கும் (4)

பிதிர் செயும் மருந்து ஆம் கைக்கும் பிணி உண தலையாய் வந்தான் – தேம்பா:9 122/4
அழுது ஆர்ந்த துயர் கரத்தில் பிறந்து கைக்கும் அரந்தையின் பால் அருந்தி வளர்ந்து அருள் வளர்த்த – தேம்பா:11 37/1
கைக்கும் ஓர் மருந்து பாலர் கனிய உண்டு உயிரும் உண்ண – தேம்பா:28 54/1
கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/2

மேல்


கைக்கொடு (1)

காழ் வளர் தருவின் கோட்டம் கைக்கொடு நிமிர்க்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 17/1

மேல்


கைக்கொண்ட (1)

கொள்ளலின் உவர்ப்பு இல கடன் கைக்கொண்ட பின் – தேம்பா:27 49/2

மேல்


கைக்கொண்டான் (1)

எண்ணத்து ஒழுகும் இசறயலை இரங்கி கைக்கொண்டான் என்றாள் – தேம்பா:26 43/3

மேல்


கைக்கொண்டு (2)

அருள் செல்வம் நசைக்கு அளவா யாவரும் கைக்கொண்டு ஓங்க வயமே தந்தான் – தேம்பா:27 98/3
உவா என உடலை கைக்கொண்டு ஊக்கம் நல் தோட்டி மாற்றி – தேம்பா:30 71/2

மேல்


கைக்கொள் (1)

பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/4

மேல்


கைக்கொள்வார் (1)

பொய் திறத்த நூல் போக்கி மெய் சுருதி கைக்கொள்வார் – தேம்பா:32 103/4

மேல்


கைகொடா (1)

காதல் மிக்குழி கற்றவும் கைகொடா என்ன – தேம்பா:27 174/3

மேல்


கைகொள் (1)

கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2

மேல்


கைத்த (1)

கைத்த யாவையும் காய் கடுவும் புழு – தேம்பா:28 103/1

மேல்


கைந்நூல் (1)

கைந்நூல் திறத்து அறவோர் இயற்றி ஆசி கனிந்து உரைத்தார் – தேம்பா:3 58/4

மேல்


கைப்ப (1)

திருந்திய தமிழ் சொல் இல்லால் செவி புலன் கைப்ப நல்லோர் – தேம்பா:0 12/2

மேல்


கைப்பட்ட (1)

கைப்பட்ட எ உலகும் செய்தான் இ நல் காதலனே – தேம்பா:14 93/4

மேல்


கைப்படும் (1)

கைப்படும் உழைப்பில் உண்டி காண வந்து உதித்த இல்லான் – தேம்பா:3 43/2

மேல்


கைப்படுவான் (1)

கைப்படுவான் அடியேனை தெரிந்தாயோ அதன் பின் யான் கசடு உலாவும் – தேம்பா:8 14/3

மேல்


கைப்பு (7)

அருள் அகன்ற கைப்பு ஆரும் இலாமையால் – தேம்பா:1 79/3
இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1
ஊன் தோய் உடல் நோய் உறு கைப்பு அயில்வாய் – தேம்பா:11 61/3
கைப்பு உற உரைத்த மெய்மை கனிவு என கேட்கிற்பார்க்கே – தேம்பா:25 57/2
அயிர் தந்தால் உளம் அறுத்து அமுங்க கைப்பு உறும் – தேம்பா:30 110/1
கைப்பு அடங்க மருந்து அக காந்தையும் – தேம்பா:32 7/2
தேன் ஒக்க துயர் கைப்பு சிதைப்ப இனிது உரை கொண்டான் – தேம்பா:34 41/3

மேல்


கைப்பொருள் (2)

உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி – தேம்பா:27 100/1

மேல்


கைம்மா (1)

ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி – தேம்பா:32 58/2

மேல்


கைம்மாவும் (1)

கடம் புனைந்து அதிர் கைம்மாவும் காகமும் கண்ட பின்பு – தேம்பா:29 11/3

மேல்


கைம்மாறாய் (1)

கை படு நன்று உளம் ஏய்ந்து கைம்மாறாய் நன்று செயும் – தேம்பா:6 9/3

மேல்


கைம்மாறு (12)

மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
ஒவ்வு ஆறு ஒன்று இல நன்மை உற்றதின் கைம்மாறு ஆக – தேம்பா:6 12/3
களி செயும் என் இறைவற்கு ஓர் கைம்மாறு எது அறிகிலன் யான் – தேம்பா:6 21/4
அ குலத்தினர் உவந்து அருள் கைம்மாறு உற – தேம்பா:14 81/2
ஒரு கைம்மாறு உணரா கொடை வான் மிசை – தேம்பா:27 36/1
வரு கைம்மாறு முன் வையகத்து ஆண்டகை – தேம்பா:27 36/2
தரு கைம்மாறு இயல் சாற்றிட கேள்-மின் நீர் – தேம்பா:27 36/3
வல் வினை உணர்வின் தோழன் வழங்கு கைம்மாறு ஏது என்றான் – தேம்பா:27 70/4
கைம்மாறு இவண் வெஃகா காமுற்று இவை எல்லாம் – தேம்பா:32 50/1
தந்த நேர் அகன்ற நன்றி தனக்கு என்னால் கைம்மாறு என்னோ – தேம்பா:34 15/2
மாண்டாய் ஓர் கைம்மாறு வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 61/4
பின்னை ஓர் கைம்மாறு பிணிக்க கடவேமோ – தேம்பா:35 63/4

மேல்


கைம்மாறும் (2)

பெற்ற ஆறு உரைத்து அதற்கு பிரியாத ஓர் கைம்மாறும்
உற்ற ஆறு இவள் கேட்பேன் என வளன் முன் மொழி கொண்டான் – தேம்பா:6 7/3,4
கைம்மாறும் அரிது எனில் அ கடன் கழிப்ப வீவு அளவும் – தேம்பா:6 22/1

மேல்


கைம்மாறோ (1)

படிய ஓர் கைம்மாறோ சீர் பாதி இட்டு இறைஞ்ச என்றான் – தேம்பா:27 71/4

மேல்


கைம்முறையாம் (1)

கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி – தேம்பா:8 59/3

மேல்


கைமாறு (2)

கைமாறு உனக்கே யாங்கள் வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 62/4
கைமாறு இடு தன்மை கணித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 60/3

மேல்


கைமை (1)

கொழுகொம்பு இழந்த கொடி அன்ன கொழுநன் இழந்த இளம் கைமை
செழு கொம்பு அன்ன ஊன்றுதற்கு திதியின் நின்ற ஓர் மகனும் – தேம்பா:19 30/1,2

மேல்


கைமைக்கு (1)

எஞ்சினன் இளைத்தனன் இளைத்த ஒரு கைமைக்கு
அஞ்சினன் அறைந்தவை அமைந்து அயர வேண்டா – தேம்பா:23 47/2,3

மேல்


கைமையார் (1)

வில் நரம்பு ஒலி கணை வினையின கைமையார்
துன்னரம் பயில் ஒலி சுவை என்று ஆவுவான் – தேம்பா:29 61/3,4

மேல்


கைய (1)

தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர் – தேம்பா:27 60/1

மேல்


கையமே (1)

கையமே ஆக பூணல் காட்டு அரும் பலவும் நாட்டி – தேம்பா:23 60/3

மேல்


கையருக்கு (1)

காய வெவ் வினை கையருக்கு அஞ்சவோ – தேம்பா:26 181/4

மேல்


கையரை (1)

கங்குல் முற்றிய கையரை கொண்டதேல் – தேம்பா:9 39/2

மேல்


கையாம் (1)

வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2

மேல்


கையார் (1)

போது அம் கையார் உளரிய பண் புழுங்கி செய் கொலையோ – தேம்பா:28 31/1

மேல்


கையால் (24)

கையால் குன்றா வண் கொடையோடு உள் களி கூர்ந்து – தேம்பா:4 51/2
அலை எழும் கடல் சூழ் புடவியில் செருக்கு உற்ற அசடரை தாழ்த்திய கையால்
கலை எழும் பயனால் தாழ்குவர் எடுத்து களிபட கருணையே செய்வாய் – தேம்பா:6 38/3,4
சே முயங்கிய மெய் போர்த்த சேய் எழும் முன் தன் கையால்
பூ முயங்கிய பால் ஆவி பூம் துகில் வனைந்திட்டாளே – தேம்பா:9 131/3,4
தோய்ந்தான் மலர் தாள் கதிர் கையால் தொழுதான் தொழா மற்றவர் கண்டு – தேம்பா:12 7/3
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
மாற்றார் உடல் படத்தில் அவர் தம் கையால் வடி உதிரத்து – தேம்பா:16 56/1
கொல் அரி எதிர்ப்ப கையால் கொறி என வகிர்ந்து கொல்வான் – தேம்பா:17 16/4
சடம் புரை அனிலம் கையால் தகைத்து என நின்றது அன்றோ – தேம்பா:18 32/4
கூறினாள் ஒருங்கு கையால் கொழும் தரு தழுவினாளே – தேம்பா:20 47/4
மிக்கன சினந்து நோக்கி வளைந்த போர் கையால் நீக்கி – தேம்பா:23 54/2
விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட – தேம்பா:25 65/3
இ வழி எவரும் அஞ்ச இரும் தவன் கையால் பேசி – தேம்பா:26 9/1
தாதை வாய் அமிர்தம் ஊற தன் கையால் முன் கை பற்றி – தேம்பா:27 72/2
ஓர் திறத்து இன்பம் துன்பம் ஒரு கையால் பகுத்த நாதன் – தேம்பா:27 77/1
தக்கதும் தன்னால் அன்றி மற்று ஒருவன் நட கையால் வரின் வழு என்ன – தேம்பா:27 158/3
வீங்கிய துயரில் சோர்ந்து வீழுளி சுரமி கையால்
தாங்கிய சுடர் செய் வேலோன் தழுவினான் உறுதி சொன்னான் – தேம்பா:29 42/1,2
வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி – தேம்பா:30 128/2
மண் மேல் அடியை வைத்து எந்தை வல கையால்
விண் மேல் விருப்பொடு தாங்க விண்ணவர் வந்து – தேம்பா:31 9/1,2
கையால் நையும் கஞ்சம் என வாடிய தாய் – தேம்பா:31 46/2
வேல் முகத்து அசடர் கையால் வீழ்ந்து இறப்பு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/1
மணி வளர் மலர் கையால் தடவி வாய் குரல் – தேம்பா:34 3/3
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால்
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/2,3
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த – தேம்பா:36 93/1

மேல்


கையாறு (2)

திரை வளர் மணியும் பொன்னும் சிந்து கையாறு இது என்றான் – தேம்பா:21 3/4
கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/2

மேல்


கையான் (6)

மருளொடு வீங்கிய மழை கையான் மலர் – தேம்பா:3 2/2
சூலொடு வழங்கும் மாரி துளி பழித்து அருளும் கையான் – தேம்பா:3 36/4
கான் உயிர்த்த கொடி கையான்
ஊன் உயிர்த்த உரு பிரான் – தேம்பா:27 137/2,3
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 32/2
கான் தோய் கொடி வளர் கையான் புகுதுக – தேம்பா:30 153/3
என்றான் மென் தாது ஏந்திய கையான் இவை எல்லாம் – தேம்பா:34 53/1

மேல்


கையில் (18)

நா-இடை பா இனம் நங்கையின் நன் கையில் நம்பும் நரம்பு உள யாழ் – தேம்பா:1 70/3
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3
சிந்தவும் புயல் செம் கையில் கொள்ளுவார் – தேம்பா:9 37/4
காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல் – தேம்பா:10 77/1
சிந்தை ஓங்கு அமரர் அவள் செம் கையில்
முந்தை தோன்றலை தந்து முன் ஏற்றினார் – தேம்பா:10 112/3,4
ஆவி ஆம் மகவு அம் கையில் ஏந்தினள் – தேம்பா:10 114/2
சந்தம் நேரிய கன்னி நேர் கையில் தாமம் நேரிய முத்து என – தேம்பா:10 124/3
கான் வரம்பு என விண்ட தாயது கஞ்ச அம் கையில் ஈந்தனன் – தேம்பா:10 132/4
சிதம் மிடைந்த அலர் சேடு அனையாள் கையில்
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடனை நோக்குப – தேம்பா:13 30/1,2
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/4
இன்புற உயிர் செய் இ தரு கனிகள் யாம் உண பிறர் கையில் இரந்து – தேம்பா:18 36/1
மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
புடவியை அனைத்தும் வேரோடு அசைவன புதவு அழல் கொளுத்து சூலம் இரு கையில்
தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன – தேம்பா:24 36/1,2
வையத்து அடி வைத்து உயர் வான் மன்னன் கையில் சாய – தேம்பா:31 28/1

மேல்


கையிலும் (1)

பா மொழி கையிலும் பண்செய் தேனொடு – தேம்பா:17 4/2

மேல்


கையிலே (1)

உறைவார் கையிலே தனி ஒவ்வொரு கோல் – தேம்பா:5 102/2

மேல்


கையிறையும் (1)

கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/4

மேல்


கையின் (5)

சிலை வளர் நாணின் கையின் சேர்ந்து அடர்ந்து இறுக பின்னி – தேம்பா:18 27/1
சொரி சுமந்திடும் கார் ஒப்ப துளி கையின் சலுமோன் நின்ற – தேம்பா:25 16/1
நிருதி வாய் திறந்து அம் கையின் நேர் அருள் – தேம்பா:26 29/1
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2
தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/4

மேல்


கையினால் (1)

கையினால் உரை செய கேட்ப கண்களால் – தேம்பா:9 97/1

மேல்


கையினாள் (1)

காசு அறுத்த சங்கு ஏந்திய கையினாள் – தேம்பா:31 78/4

மேல்


கையினான் (2)

ஏற்று அரசு இனம் கொணர் இறை கொள் கையினான்
ஆற்று அரசு இனம் எலாம் நடுக்கும் ஆணையான் – தேம்பா:29 56/3,4
தெருளில் வீங்கிய சீர் முகில் கையினான்
சுருளில் வீங்கிய தோடு அலர் தாளினான் – தேம்பா:31 67/3,4

மேல்


கையும் (6)

கண்ணும் கையும் அருள் புரிய கருணை கடலோன் புறத்து ஏகி – தேம்பா:12 5/3
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/4
பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/3
வாள் கையும் புகழும் எஞ்ச இன்று என்னை வழுவுற நினைத்தனன் என்றாள் – தேம்பா:20 77/4
அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/3
நம்பியும் துணையுமே கையும் நாட்டமும் – தேம்பா:27 46/1

மேல்


கையே (2)

தடம் கையே கொலையில் விஞ்சி தளர்ந்த என் உயிர் கொன்றாய் என் – தேம்பா:20 45/2
குடம் கையே மறந்தாய் உன்னை குணித்து நான் தேட முன்னி – தேம்பா:20 45/3

மேல்


கையை (6)

அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
கையை காட்டி உரைப்பவர் காதையே – தேம்பா:18 51/3
துன் மலர் கமல கையை தொழ குவித்து இறைஞ்சிட்டானே – தேம்பா:26 92/4
பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம் – தேம்பா:26 94/1
பொருள் தரும் கையை போற்றுவர் யாருமே – தேம்பா:27 30/4
விரிந்த தாமரை கையை விரித்து மேல் – தேம்பா:31 75/2

மேல்


கையொடு (2)

வருந்தி கையொடு கால் வழங்காதனள் – தேம்பா:17 48/1
கழும் திருகு கொம்பு இருவர் கையொடு பெயர்ந்தே – தேம்பா:23 53/3

மேல்


கையோ (1)

போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத – தேம்பா:33 7/1

மேல்


கையோடு (2)

வல் கையோடு உனை மாய்த்து உடல் புட்கு இரை ஆக – தேம்பா:3 28/3
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3

மேல்


கைவரும் (1)

கைவரும் ஒரு சிலை கனை எழ வளை முகத்து – தேம்பா:15 177/1

மேல்