கு – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கு 1
குக்கி 1
குகை 2
குங்கும 1
குங்குமம் 1
குஞ்சமும் 1
குஞ்சரத்து 1
குஞ்சரம் 1
குஞ்சு 1
குஞ்சுகள் 2
குட்ட 2
குட்டனுக்கு 1
குட்டனும் 1
குடக்கு 2
குடங்கை 2
குடங்கையுள் 1
குடத்தி 1
குடத்தியர்க்கு 1
குடத்தியாரும் 1
குடத்தியே 1
குடத்து 5
குடம் 6
குடமும் 1
குடி 21
குடிகள் 2
குடித்த 3
குடித்தல் 1
குடித்தன 2
குடித்திடுவார் 1
குடித்து 2
குடியன் 1
குடியாக 1
குடியாய் 3
குடியின் 1
குடில 1
குடிலத்து 1
குடை 33
குடைகள் 3
குடைகளும் 1
குடைத்து 1
குடைந்த 9
குடைந்தவே 1
குடைந்தார் 1
குடைந்து 6
குடைய 2
குடையாய் 1
குடையால் 1
குடையில் 1
குடையினான் 1
குடையும் 5
குடையே 1
குடையொடு 1
குடையோய் 1
குடைவ 1
குண்டல 1
குண்டலம் 2
குண்ணன் 1
குண 12
குணக்கில் 1
குணக்கு 5
குணங்கள் 1
குணத்த 1
குணத்தவரை 1
குணத்தவன் 1
குணத்தில் 1
குணத்து 22
குணத்தை 2
குணத்தொடு 1
குணம் 16
குணமும் 2
குணிக்க 5
குணிக்க_அரும் 1
குணிக்கல் 1
குணிக்கிலீரோ 1
குணிக்கு 1
குணித்த 11
குணித்தவை 1
குணித்தனர் 1
குணித்தனன் 2
குணித்து 6
குணிப்ப 1
குணிப்பர் 1
குணிப்பு 1
குணிப்பு_அரு 1
குணியா 3
குணியாது 1
குணில் 3
குணிலோடு 1
குணுக்கு 3
குணுங்கர் 1
குணுங்கிற்கு 1
குணுங்கின் 2
குணுங்கு 20
குணுங்கை 2
குத்தினன் 1
குதலை 4
குதித்தனன் 1
குதித்து 3
குதிப்ப 1
குதிரை 1
குதை 1
குந்தம் 1
குந்தமும் 1
குப்பை 7
குப்பைகள் 1
குப்பையால் 1
குப்பையோடு 1
கும்பி 1
கும்பிட 1
குமரி 2
குமாரன் 1
குமிழி 1
குமிழிகள் 2
குமிழிகளோ 1
குமுத 1
குமுதம் 1
குமுறவே 1
குமுறும் 3
குய்யத்துள் 1
குய்யம் 1
குய்யமே 1
குயவினொடு 1
குயவு 4
குயில் 27
குயில்கள் 6
குயில்காள் 3
குயில்கின்று 1
குயில 2
குயிலவும் 1
குயிலினும் 1
குயிலும் 3
குயிலே 2
குயிலோடு 1
குயிற்றி 3
குயிற்றிய 2
குயின்று 3
குர 1
குரக்கு 1
குரங்கிய 1
குரங்கினேன் 1
குரங்கு 1
குரங்குவன 1
குரம்பின் 1
குரம்பை 2
குரம்பையர் 1
குரமே 1
குரல் 21
குரலாட்கு 1
குரலால் 2
குரலில் 2
குரலின் 3
குரலுடன் 1
குரலும் 1
குரலே 1
குரலோடு 1
குரவ 1
குரவம் 2
குரவமே 1
குரவர் 5
குரவன் 2
குரவனும் 1
குரவை 1
குரிசில் 1
குரு 23
குருகும் 1
குருகே 1
குருசிலர் 4
குருட்டால் 1
குருடர் 1
குருடன் 3
குருடு 1
குருதி 18
குருதிகள் 2
குருதியின் 2
குருதியை 1
குருதியோடு 1
குரும் 1
குருவாய் 1
குருவின் 1
குருவே 1
குரை 1
குரோதம் 2
குல்லையே 1
குல 11
குலத்தன் 1
குலத்தார் 1
குலத்தில் 3
குலத்தின் 1
குலத்தினர் 1
குலத்தினார் 1
குலத்தினாரை 1
குலத்தினுள் 1
குலத்தினை 1
குலத்து 21
குலத்தே 2
குலத்தை 2
குலத்தொடும் 1
குலத்தோர் 6
குலத்தோன் 2
குலம் 36
குலமாய் 1
குலமிடத்து 2
குலமும் 4
குலமே 6
குலமோ 2
குலவ 1
குலாய் 4
குலாவு 1
குலுங்கிய 1
குலுத்தமும் 1
குலைகிற்போம் 1
குலைந்தார் 1
குலைந்து 3
குலைய 5
குலையா 2
குலையேல் 4
குலைவின் 1
குலைவு 2
குவ்விய 1
குவ்வின் 1
குவ்வு 1
குவட்டில் 1
குவட்டு 2
குவடு 5
குவவிய 1
குவவில் 1
குவளை 7
குவளைகள் 1
குவளையே 1
குவி 6
குவிகையும் 1
குவித்து 4
குவிந்த 2
குவிந்து 1
குவியும் 2
குவை 1
குழல் 32
குழலார் 1
குழலால் 1
குழலாள் 4
குழலில் 1
குழலின் 3
குழலினார் 1
குழலினும் 1
குழலினோடு 1
குழலும் 1
குழலொடு 1
குழவி 30
குழவி-கண் 1
குழவிக்கு 1
குழவிகள் 1
குழவிகளும் 1
குழவியாய் 2
குழவியை 5
குழாத்தின் 2
குழாத்து 4
குழாம் 7
குழி 6
குழிந்து 1
குழியோடு 1
குழிவின் 1
குழீஇயின 5
குழு 5
குழுச 1
குழுமி 1
குழுவிற்கு 1
குழுவின் 1
குழுவினுக்கு 1
குழுவை 1
குழை 5
குழைகிற்பேன் 1
குழைகின்றார் 1
குழைத்த 2
குழைந்த 2
குழைந்து 16
குழைந்தேன் 1
குழைய 16
குழையா 1
குழையேல் 1
குழைவதோ 1
குழைவு 2
குழைவுற 1
குளம் 1
குளம்பின 1
குளிக்குதல் 1
குளித்த 24
குளித்த-கால் 1
குளித்தல் 2
குளித்தலே 1
குளித்தனர் 1
குளித்தாய் 1
குளித்தான் 2
குளித்து 11
குளிப்ப 3
குளிப்பவரே 1
குளிப்பாய் 1
குளிர் 16
குளிர்ச்சி 1
குளிர்த்து 1
குளிர்ந்த 4
குளிர்ந்தது 1
குளிர்ந்ததே 1
குளிர்ந்தாள் 1
குளிர்ந்து 4
குளிர்ப்ப 10
குளிர்ப்பது 1
குளிர்ப்பவே 1
குளிர்ப்பன 1
குளிர்பட 1
குளிர 19
குளிரவும் 1
குளிற 1
குளிறி 1
குளு 2
குளும் 5
குற்றத்தால் 1
குற்றம் 2
குற்று 1
குறட்டில் 1
குறட்டினை 1
குறட்டை 1
குறாவுதலொடு 1
குறாவுதலோடு 1
குறி 6
குறிஞ்சி 1
குறித்த 1
குறித்தனனே 1
குறிப்பட 1
குறிப்பார் 1
குறிப்பின் 1
குறு 1
குறு_மனை 1
குறுக 3
குறுகவும் 1
குறுகாதும் 1
குறுகி 2
குறுகிய 1
குறுகிற்று 2
குறுகினார் 1
குறுகு 1
குறுகும் 2
குறும் 3
குறும்புள் 2
குறை 48
குறை_இல் 1
குறைக்குவார் 1
குறைகள் 4
குறைத்து 3
குறைபட்டன 2
குறைபட்டார் 1
குறைய 2
குறையா 4
குறையும் 1
குறையோ 3
குன்ற 10
குன்றத்து 13
குன்றம் 3
குன்றமும் 1
குன்றமோ 1
குன்றனை 1
குன்றா 38
குன்றாத 2
குன்றாதவர் 1
குன்றாது 3
குன்றாய் 1
குன்றான் 1
குன்றில் 5
குன்றின் 11
குன்று 29
குன்றுகள் 1
குன்றும் 11
குன்றும்-ஆல் 1
குன்றே 1
குன்றொடு 1
குன்றோ 1
குனி 6
குனிந்து 1
குனிய 2
குனிவிற்கு 1

கு (1)

கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4

மேல்


குக்கி (1)

குற்றம் மாறி வாழு கோதை குக்கி சூழ ஆய சூல் – தேம்பா:7 38/3

மேல்


குகை (2)

குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/4
ஆவலர் உறவோர் அகற்றலில் வெளி மேய்ந்த ஆ அடை குகை இடத்து இறைவன் – தேம்பா:34 47/1

மேல்


குங்கும (1)

தேம் துறை குங்கும தெளிந்த சுண்ணமும் – தேம்பா:2 28/3

மேல்


குங்குமம் (1)

கோலைகள் சந்தனம் குங்குமம் பல – தேம்பா:1 37/3

மேல்


குஞ்சமும் (1)

குவிகையும் குஞ்சமும் கோல வட்டமும் – தேம்பா:14 107/3

மேல்


குஞ்சரத்து (1)

கொலை வைத்த குருதி கோட்டு குஞ்சரத்து அன்னோய் முன் நாள் – தேம்பா:29 37/2

மேல்


குஞ்சரம் (1)

எஞ்சு உறை விஞ்சிய குஞ்சரம் இற்றது அதின் – தேம்பா:15 59/3

மேல்


குஞ்சு (1)

கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1

மேல்


குஞ்சுகள் (2)

தூசு சூழ் நித்திலம் துதைந்த குஞ்சுகள்
பாசு சூழ் மணி சுவர் படுக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 29/3,4
மடி உற்று இளம் குஞ்சுகள் மாழ்கும் என – தேம்பா:11 67/3

மேல்


குட்ட (2)

குட்ட நோய் அரசன் ஆதி கொண்டு உளம் குலைந்தார் யாரும் – தேம்பா:14 34/3
வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3

மேல்


குட்டனுக்கு (1)

குரங்கிய உம்பரை விளித்து குட்டனுக்கு
உரம் கிளர் உறுதிகள் உரைப்ப ஓதினான் – தேம்பா:26 119/3,4

மேல்


குட்டனும் (1)

கொய்ய நீரிய குட்டனும் நொய்ய தன் – தேம்பா:26 153/2

மேல்


குடக்கு (2)

கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
குடக்கு நேர் வைகும் குணித்தனர் செப்பம் மாறி – தேம்பா:29 5/1

மேல்


குடங்கை (2)

கூர்த்த நல் மாதரும் குடங்கை வீக்கினார் – தேம்பா:26 25/4
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ – தேம்பா:30 98/3

மேல்


குடங்கையுள் (1)

குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை – தேம்பா:12 13/1

மேல்


குடத்தி (1)

குடத்தி வாய் மொழி கோது என கோதையாய் – தேம்பா:11 19/1

மேல்


குடத்தியர்க்கு (1)

குடத்தியர்க்கு அமைத்த பற்றல் கூர்ந்து தோன்றல் தாள் மிசை – தேம்பா:11 9/2

மேல்


குடத்தியாரும் (1)

எழுந்து உறும் குடத்தியாரும் ஏகி ஆய காட்சியால் – தேம்பா:11 2/2

மேல்


குடத்தியே (1)

சாந்தி நாமம் தரித்த குடத்தியே – தேம்பா:11 18/4

மேல்


குடத்து (5)

கோலம் மூடிய அங்க குடத்து இணை – தேம்பா:10 35/1
மெய் குடத்து அமிர்து உண்டு அன்ன விரித்த சொல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:30 84/1
பை குடத்து அனைய தீயார் பான்மை என்றாலும் சுட்ட – தேம்பா:30 84/2
அ குடத்து அழிவு தீர்த்தல் அரிது என தவம் நீத்தாரும் – தேம்பா:30 84/3
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/4

மேல்


குடம் (6)

நறை சுமந்த இணர் குடம் சுமந்த நாள் மலர் – தேம்பா:17 3/2
குடம் புரையின் தோன்றும் மதி கொழித்த கற்றை தெளித்து மணி – தேம்பா:20 18/1
குடம் கையே மறந்தாய் உன்னை குணித்து நான் தேட முன்னி – தேம்பா:20 45/3
கோலம் இட்ட அங்க குடம் ஒத்து அவண் – தேம்பா:27 80/1
குடம் புரை இரு புயம் குழைத்த சாந்தினை – தேம்பா:29 121/1
கோன் அளித்த முடி குடம் சூடி நீ – தேம்பா:36 11/2

மேல்


குடமும் (1)

மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின் – தேம்பா:9 41/2

மேல்


குடி (21)

கோல் அன்பொடு தழுவும் குடி குறை ஒன்று இல நகரின் – தேம்பா:2 62/3
கோன் அகத்து இலங்கி அங்கண் குடி என வதிந்ததாம்-ஆல் – தேம்பா:3 34/4
குடித்தன மனத்து எழ உறுதி ஆக்கிய குணத்து அருள் குடி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 26/4
குடி செயும் அவரை நேர் குணித்த என் துணை – தேம்பா:5 50/3
குடி ஒத்து அலர்ந்த இருள் வைகிய கூந்தல் நல்லார் – தேம்பா:5 77/2
குறை ஈர்ந்து உயர் வான் குடி ஆய இவள் – தேம்பா:5 96/1
முகம் மலர்ந்து உவந்து அமரர் குடி அமைந்து உறைந்த நகர் முதிர் அநந்தம் உண்ட முறைகள் – தேம்பா:5 149/3
தாம் குடி இருந்து மறை ஆம் கொடி படர்ந்து வளர் – தேம்பா:5 160/2
விண் குடி தகைமையால் விளங்கி தோன்றினான் – தேம்பா:9 90/4
பேய் கலந்து குடி என பேர்கு இலா – தேம்பா:10 36/2
மதி தள்ளி மருட்டும் பேயும் மறு குடி ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:13 24/4
மீபுரம் குடி என மாட்சி மேன்மையார் – தேம்பா:18 1/4
மண்ணிய வனம் நீங்கி வசு குடி உறை கானம் – தேம்பா:19 4/3
திரு புகழே புகழ் மறையே திருவே நூலே குடி வைகும் – தேம்பா:20 22/1
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
குடி கொண்டான் புற நாட்டில் கூர் இடுக்கண் கொண்டானே – தேம்பா:23 76/3
துன்பும் அல்லும் உள் குடி அலால் மன் உயிர் தொடரா – தேம்பா:26 59/3
குரல் வாய் புள் சோலை நலத்து அறமும் சீரும் குடி துஞ்ச – தேம்பா:27 37/3
உரை உடுத்த நிகர் கடந்த ஊழி_தீ குடி வைக – தேம்பா:28 79/3
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற – தேம்பா:32 29/3
கொடி என வெண் முத்து ஆரமே தவழ குடி என மணி உரு கிளம்ப – தேம்பா:36 109/2

மேல்


குடிகள் (2)

விலகு எலா நயங்கள் தாங்கிய குடிகள் விழைவொடு வதிந்தன தன்மைத்து – தேம்பா:2 50/3
குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர – தேம்பா:28 80/2

மேல்


குடித்த (3)

குடித்த நீர் எலாம் கொப்புளித்து அமுது என அருவி – தேம்பா:1 4/3
அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/3
குடித்த நஞ்சினால் குருடு கண் பாய் என பாவம் – தேம்பா:5 3/1

மேல்


குடித்தல் (1)

கொண்ட அன்னமே குடித்தல் ஆவது – தேம்பா:1 24/3

மேல்


குடித்தன (2)

குடித்தன மனத்து எழ உறுதி ஆக்கிய குணத்து அருள் குடி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 26/4
கண் குடித்தன ஒளி கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:9 90/1

மேல்


குடித்திடுவார் (1)

குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4

மேல்


குடித்து (2)

எண் குடித்து உவந்த கண் இமைப்பு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/2
குடைந்த நோய் உளம் கொடும் தழல் குடித்து என கொண்ட – தேம்பா:26 54/2

மேல்


குடியன் (1)

கா உளன் ஆகி என் மேல் கருத்தில் வான் குடியன் வேத – தேம்பா:30 64/1

மேல்


குடியாக (1)

நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/4

மேல்


குடியாய் (3)

கடி கோடி கோடி குடியாய் உலாவு கடு நாடு மூடி மிடைய – தேம்பா:14 131/4
கோல் சபையாக மூவர் கொடும் துயர் குடியாய் வைகும் – தேம்பா:19 6/3
தட நடை வளர்ந்த பைம் பூம் தரு-இடை குடியாய் வைகி – தேம்பா:22 20/2

மேல்


குடியின் (1)

குடியின் மெலிவொடும் இருமையின் இழிவொடு குழைய அழுகுவர் கலுழுவர் மடிபவர் – தேம்பா:8 67/3

மேல்


குடில (1)

மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/2

மேல்


குடிலத்து (1)

ஆசு உலாம் குடிலத்து அங்கண் அறிவு அற இருளை உய்த்து – தேம்பா:23 56/3

மேல்


குடை (33)

நெரிந்தன குடை கொடி நிசியை செய்ய ஆங்கு – தேம்பா:2 25/1
கொடியொடு குடை உற இறையவர் குழுவின் – தேம்பா:2 60/1
குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன் – தேம்பா:9 68/1
உழிவு எலாம் முனைவு அற்று எங்கும் ஒரு குடை நிழற்றிற்று அன்றே – தேம்பா:10 3/4
ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4
மண் தலங்கள் எங்கும் யாரும் வாழ ஈர வெண் குடை
கொண்டு அலங்கல் கொண்ட தேறல் கொண்ட அன்பு கொற்றவா – தேம்பா:11 6/3,4
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2
அணி வளர் குடை கொண்டு எங்கும் அருள் நிழல் மன்னன் போக – தேம்பா:13 25/2
அழல குடை அழல கொடி அழல் அத்திரம் விடவே – தேம்பா:14 54/4
நுரை மேல் எழும் போல் குடை வெண் கொடி வெண் கவரி மிதக்க – தேம்பா:14 68/3
வளைத்து எழுந்த குடை விரிப்ப வான் உச்சி செம்_சுடரோன் – தேம்பா:15 3/2
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி – தேம்பா:20 117/2
கொடியொடு குடை பொரும் கொள்கைத்து ஆர் இருள் – தேம்பா:22 32/1
மணி கலத்து ஏந்து அமுது அன்னோன் மணி குடை கீழ் ஒதுங்கினர் அன்பு – தேம்பா:26 142/3
விரிந்த போது குடை வினை வண்டு என – தேம்பா:26 176/3
கூம்பு உடை தேர் தசம் கொடி குடை கொடு – தேம்பா:27 60/2
மு சகம் முழு வெண் திங்கள் மு குடை நிழற்றி ஆளும் – தேம்பா:30 38/1
தூவி அம் சிறை அனம் தொடர் குடை செய – தேம்பா:30 46/1
வான் ஆர் குடை கொடி மல்க புடை புடை – தேம்பா:30 152/1
பைம் மணி பசும் குடை பவள செம் குடை – தேம்பா:32 56/1
பைம் மணி பசும் குடை பவள செம் குடை
ஐ மணி சிதம் குடை தரள அம் குடை – தேம்பா:32 56/1,2
ஐ மணி சிதம் குடை தரள அம் குடை – தேம்பா:32 56/2
ஐ மணி சிதம் குடை தரள அம் குடை
செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை – தேம்பா:32 56/2,3
செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை – தேம்பா:32 56/3
செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை
மை மணி கரும் குடை மயங்கி தோன்றின – தேம்பா:32 56/3,4
மை மணி கரும் குடை மயங்கி தோன்றின – தேம்பா:32 56/4
வெயில் அகல் நிழல் செயும் வெயில் செயும் குடை
துயில் அகல் ஒளி மணி தொடுத்த பான்மையால் – தேம்பா:32 57/2,3
மு குடை நிழலில் யாவும் முற்றும் ஆள் இறைவன் பாரில் – தேம்பா:33 10/1
வீடாத நிழல் குடை வேலியினான் – தேம்பா:36 51/3
எல் என்று ஒளி மேவிய தன் குடை கீழ் – தேம்பா:36 61/2
கலை நேர் குடை வான் கனம் நேர் கரி நீர் – தேம்பா:36 68/2
கோடா கோலன் தண் அருள் மாறா குடை வல்லான் – தேம்பா:36 77/2
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3

மேல்


குடைகள் (3)

சங்கு அடரும் வாய் தரள வெண் குடைகள் தாங்க – தேம்பா:12 84/2
கொடிகள் அற வானில் தவழ் குடைகள் அற மேகம் அறு கொடிகளொடு தேரும் அற யானை – தேம்பா:15 122/1
உந்து கேழ் மதிய வெண் குடைகள் ஊர்ந்து உயர் – தேம்பா:32 67/1

மேல்


குடைகளும் (1)

பொன் நெடும் குடைகளும் பொன் அம் பூண்களும் – தேம்பா:32 54/1

மேல்


குடைத்து (1)

குடைத்து அழல் புண் துழாவல் என குறைத்து உடல் ஒன்று பேரும் என – தேம்பா:5 133/2

மேல்


குடைந்த (9)

பொய் என படர் புழை பட குடைந்த புண் உடலை – தேம்பா:6 68/1
குடைந்த நோய் உளம் கொடும் தழல் குடித்து என கொண்ட – தேம்பா:26 54/2
கொல் உடம்பிடி கொண்டு குடைந்த புண் – தேம்பா:26 90/3
வாள் நெறி குடைந்த நெஞ்சில் வருந்தி ஆங்கு ஆய யாவும் – தேம்பா:30 36/3
பூவில் நோய் செயும் அளி குடைந்த பூ மது – தேம்பா:30 47/3
புண் குடைந்த வேல் போல் உரை கேட்டு நான் – தேம்பா:36 4/1
விண் குடைந்த இடிப்பட மின்னின் நீர் – தேம்பா:36 4/2
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/3
பண் குடைந்த சொலாள் பணிந்து ஏங்கினாள் – தேம்பா:36 4/4

மேல்


குடைந்தவே (1)

சொற்று என கனைந்து சூழ் துணர் குடைந்தவே – தேம்பா:30 58/4

மேல்


குடைந்தார் (1)

பன்னினார் விழி குடைந்தார் பல் நாள் கோற சிறை வைத்தார் – தேம்பா:17 35/4

மேல்


குடைந்து (6)

முருகு விம்மிய மலர் குடைந்து மூழ்கு தேன் – தேம்பா:1 55/1
நொய் அம் தாதுகள் நோவ உள் குடைந்து இமிர் அளிக்கும் – தேம்பா:6 60/3
தண் தாதினை தாம் குடைந்து ஊறிய தேன் உண்ணும் தன்மைத்து – தேம்பா:9 23/2
கடை நாள் கடல் நீர் குடைந்து கழறி பொங்கும் கதம் போல் – தேம்பா:14 65/1
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3
கோள் எழுந்த தேர் எழுமே நீ போய் நெஞ்சும் குடைந்து அழுந்தும் – தேம்பா:30 16/2

மேல்


குடைய (2)

படை நால் வகையும் குடைய பட மேல் பட கீழ் படவே – தேம்பா:14 65/3
மடலை குடைய ஊறிய தேன் வதைத்த சொல் அமிர்தத்து – தேம்பா:28 29/3

மேல்


குடையாய் (1)

மீனே கொடியாய் விதுவே குடையாய் வேலை முரசாய் – தேம்பா:10 51/1

மேல்


குடையால் (1)

பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3

மேல்


குடையில் (1)

செல் நிற குடையில் கொன்ற செழித்த செம் கதிரின் வெப்பத்து – தேம்பா:19 14/3

மேல்


குடையினான் (1)

அளி தவழ் நிழல் செயும் அருள் குடையினான்
வெளி தவழ் நவ மணி விழுங்கும் தேரினான் – தேம்பா:3 3/2,3

மேல்


குடையும் (5)

கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும்
வாடாதன தனி வாகையும் மதம் மாறு இல களிறும் – தேம்பா:2 61/1,2
விண் கீறின வெண் கொடியும் குடையும்
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/3,4
நீர் ஏந்திய நித்தில நீள் குடையும்
சீர் ஏந்திய செய் பவள குடையும் – தேம்பா:36 66/1,2
சீர் ஏந்திய செய் பவள குடையும்
நேர் ஏந்திய நீல மணி குடையும் – தேம்பா:36 66/2,3
நேர் ஏந்திய நீல மணி குடையும்
ஏர் ஏந்திய நல் இருள் ஏந்தினவே – தேம்பா:36 66/3,4

மேல்


குடையே (1)

சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2

மேல்


குடையொடு (1)

நிவரும் மணி அணி குடையொடு கொடிகளும் நிறைய வெளி வெளி நிரை நிரை நிகழ்வரே – தேம்பா:8 63/4

மேல்


குடையோய் (1)

என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ – தேம்பா:10 145/1

மேல்


குடைவ (1)

சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4

மேல்


குண்டல (1)

கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1

மேல்


குண்டலம் (2)

தோடு அணி கவினொடு தூங்கும் குண்டலம்
நீடு அணி மதி முகம் நிழல் செய் மாதரோ – தேம்பா:1 39/1,2
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம்
உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும் – தேம்பா:27 130/1,2

மேல்


குண்ணன் (1)

கொள் ஆர் ஆறு இரு பத்து ஆண்டாய் குன்றா குண்ணன் என்பான் – தேம்பா:29 49/4

மேல்


குண (12)

அ அரும் குண தவன் விருப்பு எய்தி நொந்து அயர்வான் – தேம்பா:5 1/4
கோட்பது அரும் குண கிழத்தி கொழுநன் உளத்து எழ சொல்லி – தேம்பா:10 10/2
குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
கொண்டனன் தலையில் சூடி குண கடல் குளித்து தாழ்ந்தான் – தேம்பா:12 77/4
கொல் வினை அறுப்ப வந்த குண தொகை இறைவன் போக – தேம்பா:13 21/2
மாற்று_அரும் குண தாய் வயிற்று இன்பொடு – தேம்பா:26 32/2
தூற்று_அரும் குண தோன்றலை நோக்கலால் – தேம்பா:26 32/3
நண்பால் இணையா குண தொகையோன் நயந்து எம் ஞான்றும் முறை எஞ்சா – தேம்பா:26 41/3
அ உலகும் உவந்து ஏத்தும் ஆன்ற குண தொகையோனை – தேம்பா:26 143/1
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல் – தேம்பா:27 151/1
பொதி தள்ளி குண பொருவு_இலான் உணர்ந்தனம் என்றார் – தேம்பா:27 168/4

மேல்


குணக்கில் (1)

கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1

மேல்


குணக்கு (5)

குரு முகம் கொளும் குணக்கு ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 93/4
குருதி ஏந்து குணக்கு சிவந்ததே – தேம்பா:13 37/4
எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 128/1
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து – தேம்பா:34 39/1

மேல்


குணங்கள் (1)

இன் அரும் குணங்கள் தம்மால் இறையவற்கு உகந்த கோமான் – தேம்பா:3 37/2

மேல்


குணத்த (1)

கோன் அடுத்த நல் குணத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:4 1/2

மேல்


குணத்தவரை (1)

கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா – தேம்பா:11 49/2

மேல்


குணத்தவன் (1)

கூட்டிய ஒருவன் ஆய குணத்தவன் மனுவும் என்பான் – தேம்பா:9 76/2

மேல்


குணத்தில் (1)

அணிவு அரும் குணத்தில் ஈங்கு அமலன் நாடிய – தேம்பா:10 88/2

மேல்


குணத்து (22)

குடித்தன மனத்து எழ உறுதி ஆக்கிய குணத்து அருள் குடி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 26/4
இ அரும் குணத்து இரங்கிய இனிய அன்புடைமை – தேம்பா:5 1/1
வவ்வு அரும் குணத்து அவனி கொள் மடி வினை நீக்கி – தேம்பா:5 1/2
செ அரும் குணத்து இறையவன் சென்று அதை தீர்ப்ப – தேம்பா:5 1/3
கொடுத்த வரங்களால் உயரு குணத்து வணங்கும் மா வரனை – தேம்பா:5 130/2
கோலம் முற்றிய குணத்து இவர் கெழுவிய கருணை – தேம்பா:6 72/2
கொடிது நோய் ஒழியும் குணத்து அன்று அணி – தேம்பா:7 50/3
எள்_அரும் குணத்து இறை இரக்கம் மீது உறீஇ – தேம்பா:7 96/1
குணத்து இணங்கிய குரு மணி திருந்திய நாமம் – தேம்பா:11 95/3
பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1
எண்ணும் எள்ளும் நீத்த குணத்து இருமை ஏந்தும் எனை ஆள்வான் – தேம்பா:12 5/2
ஓங்கு தம் குணத்து ஒத்த சூழ் நிலத்தில் தாழ் விழுதே – தேம்பா:12 44/2
உண்டு அன உருவில் குன்றா உயர் குணத்து இறைவன் தாளை – தேம்பா:12 77/3
கொலை புறம் கொண்ட வேந்தன் குணத்து உரி நகரும் நாடும் – தேம்பா:13 23/3
எண் அகன்ற குணத்து இவர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 26/3
சோதியின் வடிவாய் ஞானம் தொடர் குணத்து எஞ்சான் கோப – தேம்பா:14 121/1
கொல்வதற்கு அரும் குணத்து உளத்து இறையவன் புதைத்த – தேம்பா:23 90/1
ஏற்று_அரும் குணத்து ஏத்திய நாதனும் – தேம்பா:26 32/1
சாற்று_அரும் குணத்து ஆர் அருள் தாங்கினான் – தேம்பா:26 32/4
கொன் வளர் தருக்கில் பொங்கும் குணத்து அவன் பினர் தன் சாயால் – தேம்பா:29 78/1
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து – தேம்பா:34 39/1

மேல்


குணத்தை (2)

குணிக்க_அரும் கருணை ஆர்ந்த குணத்தை ஆறு அமைந்த நாதன் – தேம்பா:7 3/1
தண் உறும் குணம் கொண்டாலும் தழலும் தன் குணத்தை காட்டி – தேம்பா:28 153/1

மேல்


குணத்தொடு (1)

பிணிப்பு_அரும் குணத்தொடு பிணி பெயர்த்து அற – தேம்பா:24 53/1

மேல்


குணம் (16)

கொள்ளும் ஓர் மணம் என குணம் கொண்டு ஓங்கினார் – தேம்பா:6 30/4
குவ்வின் அகத்து எனை உயர்த்த குணம் கண்டே இனி யாது கூறுகிற்பேன் – தேம்பா:8 10/4
கோடு அகல் எமது இல்லாமை குணம் என கூறினானே – தேம்பா:9 128/4
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
ஊன் தோய் மாக்கள் தம் குணம் இஃதேல் உளைவு என்னோ – தேம்பா:23 28/1
கூடு உடை மாக்கள் காமம் குணம் என நாடி நாடும் – தேம்பா:23 66/1
கூம்பு உளம் கடுத்த வஞ்சம் குணம் என சொல்வார் தேடி – தேம்பா:25 15/3
கேட்ட வாசகம் கெழும் குணம் என பலர் வாழ்த்த – தேம்பா:25 34/1
கூர்ந்து அவை இமிழின் கேட்டு குணம் இது என்று இருவர் வானத்து – தேம்பா:26 14/3
கொல்லும் தம் பகையே குணம் என்பது – தேம்பா:26 178/2
கோதையாய் உணாமை என் குணம் இதே என – தேம்பா:27 113/2
புனைவு_அரும் குணம் முழுது உளான் பொருவு_இலான் பொலிந்த – தேம்பா:27 170/2
புரந்த அரும் குணம் தன் பாலாய் புகன்று அவன் ஏவும் தன்மைத்து – தேம்பா:28 66/2
தண் உறும் குணம் கொண்டாலும் தழலும் தன் குணத்தை காட்டி – தேம்பா:28 153/1
கோடலே குணம் என குறிப்பின் தேறுவாய் – தேம்பா:29 122/4
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3

மேல்


குணமும் (2)

நெஞ்சு அவிர் கருணை பூண்ட நிமலன் தன் குணமும் குன்றா – தேம்பா:9 77/3
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/2

மேல்


குணிக்க (5)

குணிக்க அரிது ஆம் இருள் ஈனும் கோது இனிமை நசை வெறுத்தேன் – தேம்பா:6 14/4
குணிக்க_அரும் கருணை ஆர்ந்த குணத்தை ஆறு அமைந்த நாதன் – தேம்பா:7 3/1
கொண்ட மாட்சி குணிக்க அரும் காட்சியால் – தேம்பா:8 89/3
குணிக்க உம்பரும் மானிடரும் குணியா கெட்டார் என்னா – தேம்பா:9 27/2
கோள் நெறி வழுவாது இலங்கு அற தொகுதி குணிக்க அரும் ஆணரன் மாட்சி – தேம்பா:20 69/2

மேல்


குணிக்க_அரும் (1)

குணிக்க_அரும் கருணை ஆர்ந்த குணத்தை ஆறு அமைந்த நாதன் – தேம்பா:7 3/1

மேல்


குணிக்கல் (1)

கோது நீர் நினைத்த வண்ணம் கோது நான் குணிக்கல் செய்யேன் – தேம்பா:20 116/2

மேல்


குணிக்கிலீரோ (1)

குன்றா வஞ்சத்து என் வலியும் குணிக்கிலீரோ என சினந்து – தேம்பா:23 3/2

மேல்


குணிக்கு (1)

கூன் ஆரும் செருக்கு ஆறா திறத்தின் நாண குணிக்கு அரிய தாழ்ச்சி அருள் கொண்டாள் என்னா – தேம்பா:8 57/2

மேல்


குணித்த (11)

சென்றால் ஆகாதோ இரக்கம் செய்ய குணித்த நாள் எவனே – தேம்பா:5 17/4
குடி செயும் அவரை நேர் குணித்த என் துணை – தேம்பா:5 50/3
குணித்த யா நினைவையும் குறை இல் கோது எலாம் – தேம்பா:7 93/1
கோது உற தமியன் உள் குணித்த யாவையும் – தேம்பா:8 28/1
கூடு அணி பரமன் தோன்ற குணித்த நாள் குறுகிற்று அம்மா – தேம்பா:9 130/4
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து – தேம்பா:19 33/2
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/4
கோட்டமும் வினைகளும் குணித்த பேய்கள் போர் – தேம்பா:24 17/3
குணித்த கன்னி அனைத்தன கால் குழவிக்கு ஊட்டும் வர தொகையை – தேம்பா:26 46/3
எள்ளுண்ட பேய்கள் அ நாடு இழிவுற குணித்த யாவும் – தேம்பா:27 9/3
கொள்ளும் ஆறு அகன்ற தீய்மை குணித்த அளவு உரைத்த சாபத்து – தேம்பா:28 72/3

மேல்


குணித்தவை (1)

கூறிய உரைகள் கோட்டி குணித்தவை முடித்தற்கு ஒல்கா – தேம்பா:25 18/3

மேல்


குணித்தனர் (1)

குடக்கு நேர் வைகும் குணித்தனர் செப்பம் மாறி – தேம்பா:29 5/1

மேல்


குணித்தனன் (2)

சரிந்துளி நீக்குப தனில் குணித்தனன் – தேம்பா:7 90/4
வென்றியும் குணித்தனன் வென்றி வாளொடு – தேம்பா:35 12/1

மேல்


குணித்து (6)

குணித்து ஆகி கடவுள்-தனை சாட்சி என கூறல் உற்றேன் – தேம்பா:6 20/4
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
குடம் கையே மறந்தாய் உன்னை குணித்து நான் தேட முன்னி – தேம்பா:20 45/3
கொய்த ஓர் உதவி நீ குணித்து செய்கு இலால் – தேம்பா:29 28/3
கொலை படு செரு படை கொடுமை போல் கொலை குணித்து உயிர் செகுத்து அன பொறிகள் ஆக்கிய – தேம்பா:30 87/1
கொடு மரத்து அறைவுண்டு எம்மை குணித்து இறந்து ஒருங்கு தீர்த்தான் – தேம்பா:35 24/4

மேல்


குணிப்ப (1)

கோட்பது ஓர் வினை குணிப்ப நாம் கொற்றம் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 87/4

மேல்


குணிப்பர் (1)

கொண்ட-கால் அதற்கு உவமை குணிப்பர் அல்லால் கொங்கு அலர் கோல் – தேம்பா:18 16/3

மேல்


குணிப்பு (1)

குணிப்பு_அரு நலம் தரும் கொள்கை பேசும்-ஆல் – தேம்பா:24 53/2

மேல்


குணிப்பு_அரு (1)

குணிப்பு_அரு நலம் தரும் கொள்கை பேசும்-ஆல் – தேம்பா:24 53/2

மேல்


குணியா (3)

கோதே கொணர் ஆள் வினையை குணியா குனி தாழ் வினையே – தேம்பா:9 20/3
குணிக்க உம்பரும் மானிடரும் குணியா கெட்டார் என்னா – தேம்பா:9 27/2
குன்றும் தன்மைத்து உரை பின்ற குணியா அருள் செய்தாய் அதற்கே – தேம்பா:10 145/3

மேல்


குணியாது (1)

யான் செய்த குறை குணியாது இனிது அளித்தி நினைவினும் ஊங்கு இரக்கம் மிக்கோய் – தேம்பா:8 13/4

மேல்


குணில் (3)

பெற்றி ஆர் குணில் கவண் பெரும் வில் நேமியோர் – தேம்பா:2 34/1
குணில் உற்று ஒலி உற்று அகல் கோ முரசின் – தேம்பா:5 55/1
உறை கிடந்த கடல் பறைக்கு ஓர் குணில்
உறை கிடந்து அன ஒண் பிறை தோற்றமே – தேம்பா:13 29/3,4

மேல்


குணிலோடு (1)

கால் மறையாது கதிர் குணிலோடு கறங்கு கடல் பறையை – தேம்பா:15 108/3

மேல்


குணுக்கு (3)

கொன் ஒளி திறத்தின் நின்ற குணுக்கு இனம் நரகில் வீழ – தேம்பா:22 14/1
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த – தேம்பா:23 67/3
பின் உள குணுக்கு இனம் பெரிது உதைத்தலின் – தேம்பா:24 14/2

மேல்


குணுங்கர் (1)

கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/4

மேல்


குணுங்கிற்கு (1)

கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/3

மேல்


குணுங்கின் (2)

கோள் இதே கடுத்த தீது கொணர் குணுங்கின் நோய் அற – தேம்பா:7 31/2
கொன் வளர் வஞ்சக குணுங்கின் மாயை கண்டு – தேம்பா:24 45/3

மேல்


குணுங்கு (20)

குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2
அகம் கலங்க முனை உடன்று அழிவு உகும் குணுங்கு இனம் – தேம்பா:7 35/1
வஞ்சம் சேர் தந்திரத்தால் பழியே விஞ்ச மன் உயிர்கள் பகைத்து அழிக்கும் குணுங்கு இனங்கள் – தேம்பா:8 58/1
கொடிய கோல் கோடு ஆண்ட குணுங்கு இனம் – தேம்பா:10 38/1
கள்ளம் காட்டு குணுங்கு கடிந்த பின் – தேம்பா:10 40/1
உள்ளம் கெட உள்குடியாய் உறைந்த குணுங்கு ஓட்டிய பின் – தேம்பா:10 54/1
கொண்டு பட்டனர் குணுங்கர் பட்டன குணுங்கு பட்டில நயங்களே – தேம்பா:16 37/4
உள் உண்டு உமிழ்ந்த சினத்து அலறி உரை செய்தன அ குணுங்கு இனமே – தேம்பா:23 2/4
குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய் – தேம்பா:23 48/3
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/3
கொழும் தழல் விழிகள் தும்மி குணுங்கு இனத்து அரசன் நெஞ்சத்து – தேம்பா:24 5/2
எள்ளிய குணுங்கு இனம் ஏங்கி விம்மவும் – தேம்பா:24 21/2
கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை – தேம்பா:25 1/2
கொல் அவையே குணுங்கு இனங்கள் கொந்து அழலின் சீறி உடன்று – தேம்பா:28 84/2
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால் – தேம்பா:28 92/1
கூவலில் நின்ற என்னை குணுங்கு இனம் மருட்டிற்று அன்றோ – தேம்பா:29 114/4
ஆவி இழுக்கு இடும் குணுங்கு உவப்ப மூழ்கினாள் – தேம்பா:29 129/4
கூவில் வந்து நான் குணுங்கு அரசு எங்கணும் பறிப்ப – தேம்பா:32 97/1
கொய் வினை ஆகையில் குணுங்கு இங்கு உய்த்த பல் – தேம்பா:35 4/2
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச – தேம்பா:36 36/3

மேல்


குணுங்கை (2)

தணிக்க_அரும் குணுங்கை வென்று தரணியை புரந்து காக்க – தேம்பா:7 3/2
கோது அளித்து உயிர் உணும் குணுங்கை வெல்லவும் – தேம்பா:35 18/2

மேல்


குத்தினன் (1)

உரம் கடிது குத்தினன் ஒருங்கு உடல் பதைப்ப – தேம்பா:23 49/4

மேல்


குதலை (4)

துன்னி தாழ்ந்து தொழ உன் தீம் சுவை ஆர் குதலை சொல் கேட்ப – தேம்பா:5 22/3
கொல் ஏதம் இலா குதலை சொல் நல்லாள் – தேம்பா:5 91/3
தேன் நலம் கடந்த மென் குதலை தீம் சொலை – தேம்பா:9 107/2
நீர்த்தன குதலை சொல் கொடு நெடு நாள் நினைத்தவை மறைவு அற சொன்னாள் – தேம்பா:20 73/3

மேல்


குதித்தனன் (1)

குதித்தனன் கரும் தண் புணரியுள் புதைப்ப கோதையும் கொடும் தவத்தவனும் – தேம்பா:12 68/2

மேல்


குதித்து (3)

கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல் – தேம்பா:15 88/1
கொக்கரித்து இரட்டிட குதித்து உவப்ப அறா – தேம்பா:23 123/1
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4

மேல்


குதிப்ப (1)

குவி வரி மலை சரி குதிப்ப போயினார் – தேம்பா:17 6/4

மேல்


குதிரை (1)

கொடி அற்ற இரதம் அற உரம் அற்ற வலவன் அற அடி அற்ற குதிரை அற மின் – தேம்பா:15 117/3

மேல்


குதை (1)

கோல் இல்லன புதையோடு உள குதை இல்லன கொடிய – தேம்பா:14 50/1

மேல்


குந்தம் (1)

கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2

மேல்


குந்தமும் (1)

புண் அவாவு புலால் உணும் குந்தமும்
விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/3,4

மேல்


குப்பை (7)

பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை
வீயின பகைவர் அங்கண் விழுந்த ஆயிரரும் அன்றி – தேம்பா:17 24/2,3
பொன் ஆர் மணி குப்பை போன்று நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் – தேம்பா:20 56/2
பெஞ்சமின் என்னும் தோன்றல் பெயர்ந்து போய் பவள குப்பை
அஞ்ச மின் முகத்து நிற்ப ஆணரன் முகமன் நோக்கி – தேம்பா:20 108/2,3
ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2
ஈட்டு அரும் சீல குப்பை ஏற்றி நல் உயிரோடு ஆக்கை – தேம்பா:30 72/2
வினை கெட பெரும் வெறுக்கையர் பொழி நிதி குப்பை
தனை கெட திரு தாள் மிசை நவ மணி கூப்பின் – தேம்பா:32 16/1,2
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2

மேல்


குப்பைகள் (1)

கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில் – தேம்பா:3 33/1

மேல்


குப்பையால் (1)

உதிர் செயும் பழம் துணர் ஒளி செய் குப்பையால்
கதிர் செயும் முடி கலன் கழிந்து மன்னவர் – தேம்பா:1 43/2,3

மேல்


குப்பையோடு (1)

வரு மணி சாயலாளும் வளர் நிதி குப்பையோடு
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/2,3

மேல்


கும்பி (1)

குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2

மேல்


கும்பிட (1)

அருவி மான் துதி அறைந்து கும்பிட
மருவி ஓங்கு செம் கரங்கள் மாலையில் – தேம்பா:4 5/2,3

மேல்


குமரி (2)

கயல் பொருது உகளி பாய கலங்கிய குமரி அன்னம் – தேம்பா:28 158/1
கன்னி அம் குமரி வாழை கமுகொடு மயங்க நாட்டி – தேம்பா:36 88/1

மேல்


குமாரன் (1)

நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1

மேல்


குமிழி (1)

நீர் எழும் குமிழி போலும் நெடிய தேர் நேமி போலும் – தேம்பா:26 99/1

மேல்


குமிழிகள் (2)

துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/3
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3

மேல்


குமிழிகளோ (1)

நீர் மேல் படரும் சைவலமோ நீர் மேல் ஆடு குமிழிகளோ
தார் மேல் பனியோ நுண் மணல் மேல் தடத்தில் வரைந்த உணர்வு என்றோ – தேம்பா:6 46/2,3

மேல்


குமுத (1)

காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4

மேல்


குமுதம் (1)

ஆர்த்தன பொலிந்த சோபன வகுளி ஆர்த்தன அதிசய குமுதம்
ஆர்த்தன உவப்பில் ஆர் ஒளி மகுடம் அரும் தவற்கு அருள் சுதன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 29/3,4

மேல்


குமுறவே (1)

கடு மலை இழைத்த சாபம் இறுவது கடிதில் அவன் நக்கு நீடு குமுறவே – தேம்பா:24 34/4

மேல்


குமுறும் (3)

குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/2
பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4
மண்டி குமுறும் அலைகள் தவழ் வையம் அளித்த அருள் பயத்தால் – தேம்பா:36 17/3

மேல்


குய்யத்துள் (1)

குய்யமே விழியா தாங்கல் குய்யத்துள் ஒளித்தல் கோசம் – தேம்பா:23 60/1

மேல்


குய்யம் (1)

குய்யம் கொண்டார் கண்டவை எண்ணி குறை எண்ணார் – தேம்பா:23 22/1

மேல்


குய்யமே (1)

குய்யமே விழியா தாங்கல் குய்யத்துள் ஒளித்தல் கோசம் – தேம்பா:23 60/1

மேல்


குயவினொடு (1)

குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4

மேல்


குயவு (4)

அழல குயவு அழல கரி அழல பரி அயிலோடு – தேம்பா:14 54/1
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2

மேல்


குயில் (27)

சோலை ஆர் மயில் துள்ள மாம் குயில்
மாலை ஆர் இருள் விரும்பும் மாக்கள் காண் – தேம்பா:1 19/2,3
குயில் இனத்தொடு கொம்பில் ஆர் கிளி – தேம்பா:1 25/1
பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து – தேம்பா:1 27/2
குயில் துணை குயிலவும் குழல் வண்டு ஊதவும் – தேம்பா:1 42/2
பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில்
வால் வளர் மயில் நடம் காண மற்றை புள் – தேம்பா:1 46/2,3
உதித்தன கதிர் என உவந்த மாம் குயில்
துதித்து என பாட ஒள் அனம் தன் தூய் நடை – தேம்பா:1 50/1,2
குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/3
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
கொம்பின் ஆர் குயில் கூவவும் மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:10 26/1
பண் நேர் பால் நேர் மாம் குயில் நேர் பாடி படர் நல் புகழ் உற்றான் – தேம்பா:10 135/4
குரு நல் குயில் கொம்பு உயர் கூவுவன – தேம்பா:11 77/4
திரு இலார் மனம் என தேம்ப மாம் குயில்
மருவு இலார் மனம் என மஞ்ஞை ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:12 30/3,4
ஆர் முகம் புதைத்த இன்பு அருந்தி கூய் குயில்
சூர் முகம் புதைத்தன தோகை நாணியே – தேம்பா:12 32/3,4
கிளி அழ குயில் கேட்டு அழ தேன் உணாது – தேம்பா:13 35/1
குயில் கொடி சிரவம் கூகை கொக்கு இனம் முதல் புள் யாவும் – தேம்பா:14 116/2
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
மணி முக குயில் இனம் மகிழ்ந்து பாட ஒண் – தேம்பா:17 9/2
குயில் இனம் முழவு ஆக குளிர் பொழில் அரங்கு ஆக – தேம்பா:19 3/2
குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/3
மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி – தேம்பா:21 15/3
குயில் துணை குயிலும் இன் இசையின் கூத்து எழ – தேம்பா:26 17/2
நனைய கொம்பு ஆர் குயில் அன்னம் நயப்ப வளர் தேய் மு மதி மற்று – தேம்பா:26 44/3
உள் நரம்பு அழுத்த தன்மைத்து உரு குயில் அழுது தேம்ப – தேம்பா:26 97/2
கொம்பில் ஆர் குயில் கூவு இசை பாட மேல் – தேம்பா:26 145/2
கூவி அம் குயில் யாழ் குளிற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 46/2
ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1

மேல்


குயில்கள் (6)

குயில்கள் பாடலும் குழல் ஒப்பு ஓதிமம் – தேம்பா:4 10/1
இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
கோ-இடை அன்னம் துஞ்ச கொம்பு-இடை குயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/2
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில் – தேம்பா:19 11/3
அளி அழ குயில்கள் மஞ்ஞை அயர்ந்து அழ அழ அன்னங்கள் – தேம்பா:26 93/1
கிளியோடு அன்னம் அழ குயில்கள் கெழுமி அழ – தேம்பா:31 45/1

மேல்


குயில்காள் (3)

விளித்த நாகு மாம் குயில்காள் விளை தேன் பாவை அரும்புதிரே – தேம்பா:10 137/3
துள்ளி வாழ் உழைகாள் கொம்பில் துன்னி வாழ் குயில்காள் தூய் தேன் – தேம்பா:26 108/1
குயில்காள் கிளிகாள் கொடிகாள் உரையீர் – தேம்பா:30 23/2

மேல்


குயில்கின்று (1)

குயிலும் குயில்கின்று குரங்குவன – தேம்பா:30 22/4

மேல்


குயில (2)

குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/3
குழல் எடுத்து இன்னிசை குயில அரசன் காண குழுச சூழ – தேம்பா:26 167/1

மேல்


குயிலவும் (1)

குயில் துணை குயிலவும் குழல் வண்டு ஊதவும் – தேம்பா:1 42/2

மேல்


குயிலினும் (1)

கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/2

மேல்


குயிலும் (3)

பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும்
அன்னவையும் நாண இனிது அம் சொல் நலாள் உளம் நாணி – தேம்பா:6 10/2,3
குயில் துணை குயிலும் இன் இசையின் கூத்து எழ – தேம்பா:26 17/2
குயிலும் குயில்கின்று குரங்குவன – தேம்பா:30 22/4

மேல்


குயிலே (2)

விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4
குயிலே கிளியே வெண் குருகே கோ அனமே – தேம்பா:31 44/1

மேல்


குயிலோடு (1)

வள்ள வாய் இள மாம் குயிலோடு எலா – தேம்பா:7 48/1

மேல்


குயிற்றி (3)

மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
மேல் நிலா எறிக்கும் குரு மணி குயிற்றி விழு தக நிரை நிரை தீட்டி – தேம்பா:12 71/1
ஏர் மீது ஆடிய எரி வாய் மணி குயிற்றி
பார் மீது ஆடிய படர் இ ஆலயமே – தேம்பா:31 10/3,4

மேல்


குயிற்றிய (2)

குயிற்றிய மாடங்கள் குளிர நாறுமே – தேம்பா:2 17/4
வதை நல மணிகள் குயிற்றிய வாயில் அருமறை வடிவினோர் புக்கார் – தேம்பா:12 61/4

மேல்


குயின்று (3)

குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/3
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில் – தேம்பா:19 11/3
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2

மேல்


குர (1)

கூட்டம் கதி கொண்ட குர துகள் கோ விசும்பின் – தேம்பா:16 22/2

மேல்


குரக்கு (1)

தான் நேர் இல மாசு ஒருங்கு அனைத்தும் தரித்த குரக்கு முக வடிவான் – தேம்பா:23 7/4

மேல்


குரங்கிய (1)

குரங்கிய உம்பரை விளித்து குட்டனுக்கு – தேம்பா:26 119/3

மேல்


குரங்கினேன் (1)

நீ அளித்த கை கொடு நீசரை குரங்கினேன் – தேம்பா:27 134/4

மேல்


குரங்கு (1)

குரங்கு படர் காட்டு நெறி கொள்ள வலம் உற்றார் – தேம்பா:14 1/4

மேல்


குரங்குவன (1)

குயிலும் குயில்கின்று குரங்குவன – தேம்பா:30 22/4

மேல்


குரம்பின் (1)

நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/3

மேல்


குரம்பை (2)

குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு – தேம்பா:20 11/3
குரம்பை செய்தான் பெரும் தச்சன் குறை என்பவர் உண்டோ – தேம்பா:28 20/4

மேல்


குரம்பையர் (1)

பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4

மேல்


குரமே (1)

பண் தாவிய பாய் வய மா குரமே
கொண்டு ஆய துகள் குவை நீத்தனவே – தேம்பா:36 67/3,4

மேல்


குரல் (21)

கோடா வரத்து ஆசி செய் வான் மேல் ஓர் குரல் தோன்றி – தேம்பா:3 57/2
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/3
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/3
மாலை மாடத்து அழும் குரல் கேட்டனர் – தேம்பா:17 42/4
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து – தேம்பா:27 30/1
குரல் வாய் புள் சோலை நலத்து அறமும் சீரும் குடி துஞ்ச – தேம்பா:27 37/3
பண் அழகு ஆம் இன் குரல் போல் அழகு ஆம் நாவில் பணி சொல்லே – தேம்பா:27 40/1
கம்பியும் குரல் மணி கலனும் போல் தம் உள் – தேம்பா:27 46/2
புதுப்பட வனப்பொடும் அரிதில் ஆக்கிய புழை குழல் குரல் கலம் உளரி வாய்த்தன – தேம்பா:30 89/3
வலித்தன கல குரல் தொனிகள் மாற்றிட மலர் துறை அடுத்து அளி இனிதில் ஆர்த்தலும் – தேம்பா:30 90/1
வரு அணி இசையொடு மதுர வாய் குரல்
உரு அணி உம்பர் சூழ் உவந்து பாடி வான் – தேம்பா:31 99/2,3
அரி மணி குரல் யாழ் எடுத்து உளர்ந்து இசை ஏற்றி – தேம்பா:32 13/2
உரி மணி குரல் ஒருப்பட பா இசை கூட்டி – தேம்பா:32 13/3
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/2
மணி வளர் மலர் கையால் தடவி வாய் குரல்
பிணி வளர் துயர் அற பேணி பாடுவார் – தேம்பா:34 3/3,4
தார் புனை முரசின் பேழ் வாய் தழங்கு குரல் கேட்ட-காலை – தேம்பா:36 87/1
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3
பண் வாய் மணி பூம் குரல் முரல பனி பூம் குரல் வாய் துதி துவைப்ப – தேம்பா:36 129/3

மேல்


குரலாட்கு (1)

பண் ஆவி ஆய குரலாட்கு ஒரு பாங்கு நன்றோ – தேம்பா:5 84/4

மேல்


குரலால் (2)

குழலால் பிறழாது உயிர் விசிப்பார் குரலால் நஞ்சு உயிர்ப்பார் – தேம்பா:28 30/1
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1

மேல்


குரலில் (2)

வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
மேழக குரலில் சொன்னான் வெண் மணல் திண்ணை சேர்ந்தே – தேம்பா:30 129/4

மேல்


குரலின் (3)

குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/2
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3

மேல்


குரலுடன் (1)

ஆம்பல் வாய் குரலுடன் ஆய்ந்து வெண் மதி – தேம்பா:1 57/3

மேல்


குரலும் (1)

இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2

மேல்


குரலே (1)

கூடார் தொழு கோ முரசின் குரலே
கூடு ஆர் பறவை குலம் அஞ்சி எழ – தேம்பா:36 64/2,3

மேல்


குரலோடு (1)

தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக – தேம்பா:21 24/3

மேல்


குரவ (1)

குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு – தேம்பா:20 11/3

மேல்


குரவம் (2)

குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை – தேம்பா:12 13/1
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ – தேம்பா:30 98/3

மேல்


குரவமே (1)

குரவமே பின்னிய கூறையால் உடல் – தேம்பா:26 135/1

மேல்


குரவர் (5)

குலைய மன்னவன் நூல் குரவர் தமின் – தேம்பா:20 87/1
ஏம் உற்று மணம் உற்று மீள்வாம் என்ன இரு குரவர்
தாம் முற்று களியில் விட தனையன் போற்றி தடம் கொண்டான் – தேம்பா:27 45/3,4
கூடிய துயர்க்கு இரு குரவர் நாள்-தொறும் – தேம்பா:27 52/2
தீய் வளர் குரவர் உள் சிறந்து நேர்தலால் – தேம்பா:27 54/2
சொன்ன குரவர் காலம் அதை துதி நூலோர் முற்பிறப்பு என்றார் – தேம்பா:27 122/1

மேல்


குரவன் (2)

தூய் உடு உணர்வோய் என்ன சொற்றினான் குரவன் அம்மா – தேம்பா:4 36/4
ஈறு உயிர் ஆக நிற்ப இனைந்து இரும் குரவன் வேண்டி – தேம்பா:29 87/1

மேல்


குரவனும் (1)

நின்று குரவனும் மன்று அ கொடியொடு நின்ற வளனினை வா எனா – தேம்பா:5 115/3

மேல்


குரவை (1)

ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/3

மேல்


குரிசில் (1)

தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட – தேம்பா:15 88/3

மேல்


குரு (23)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி – தேம்பா:1 12/1
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற – தேம்பா:2 46/1
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/3
குன்று ஒளித்த குரு மணி சாயலான் – தேம்பா:4 22/2
குரு மா முனி கூறிய ஏவலினால் – தேம்பா:5 56/1
குரு மா மணியால் ஒளிர் கோயிலினுள் – தேம்பா:5 57/1
கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/3
வெடித்து வருந்தி மாறும் இல விதி குரு மன்னு பாதம் இல – தேம்பா:5 132/2
இலங்கு ஒளி குரு மணி இணைக்கி பொன் தவழ் – தேம்பா:9 113/1
குரு முகம் கொளும் குணக்கு ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 93/4
குரு நல் குயில் கொம்பு உயர் கூவுவன – தேம்பா:11 77/4
முகடு வைத்த பைம் மணியொடு குரு மணி முடியாய் – தேம்பா:11 92/2
குணத்து இணங்கிய குரு மணி திருந்திய நாமம் – தேம்பா:11 95/3
மேல் நிலா எறிக்கும் குரு மணி குயிற்றி விழு தக நிரை நிரை தீட்டி – தேம்பா:12 71/1
குரு சுடர் மேனியை கொண்ட வானவர் – தேம்பா:13 18/2
குரு ஆகி வந்து தணவாது அகன்று குறுகாதும் எங்கும் உளன் ஆய் – தேம்பா:14 140/2
குரு மலி அற நெறியே கொழு மலர் அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 185/4
அன்ன ஆறு ஒழுக என்று ஓர் அரும் குரு இல நிற்பேனோ – தேம்பா:26 115/3
குரு துணை இல் ஆயினான் குருடன் ஆயினான் – தேம்பா:26 124/4
பின்பு அவன் குரு துணை பெறலும் நேடவோ – தேம்பா:26 125/4
காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3
குரு சிலர்க்கு அமைச்சர் வீரர் கொள்கையின் முதல்வன் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/1
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3

மேல்


குருகும் (1)

புள்ளும் பல குருகும் பகம் இனமும் கவின் பொருவா – தேம்பா:21 26/1

மேல்


குருகே (1)

குயிலே கிளியே வெண் குருகே கோ அனமே – தேம்பா:31 44/1

மேல்


குருசிலர் (4)

தப்பு இல குருசிலர் தப்பு இல அனையவர் – தேம்பா:15 174/3
குருசிலர் நாமம் தானும் கோ உரி பணிவும் சூழ்ந்து – தேம்பா:27 152/3
எண்_இல குருசிலர் இரிந்து உலாவுவார் – தேம்பா:32 60/4
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர்
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/1,2

மேல்


குருட்டால் (1)

பொருள் மொய்ப்ப திரிந்து அந்தோ குருட்டால் வீழ்வர் புதவில் எனா – தேம்பா:18 20/3

மேல்


குருடர் (1)

இனையவே பலவும் கூறி இரு விழி குருடர் யானை – தேம்பா:28 70/1

மேல்


குருடன் (3)

குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
குரு துணை இல் ஆயினான் குருடன் ஆயினான் – தேம்பா:26 124/4
தூமம் சால் மூடிய கண் குருடன் ஆனான் துகள் ஒன்றே – தேம்பா:27 43/2

மேல்


குருடு (1)

குடித்த நஞ்சினால் குருடு கண் பாய் என பாவம் – தேம்பா:5 3/1

மேல்


குருதி (18)

குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/3
வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
குருதி ஏந்து குணக்கு சிவந்ததே – தேம்பா:13 37/4
கூறாய் உடல் குறைபட்டன குறைபட்டன குருதி
ஆறாய் அலை கிழிபட்டு என அதிர்பட்டு உறும் அகடே – தேம்பா:14 58/3,4
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி
கடலொடு தீவு கிடந்து அன காட்சியதே – தேம்பா:15 66/3,4
கொடிய கரு வஞ்சர் உரம் உலவி உறை என்று நிறை குருதி உக விண்டு அனையர் வீழ – தேம்பா:15 123/2
அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/4
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
அயர இரிகுவர் குருதி மலி அன அலையுள் முழுகுவர் சினம் மலி – தேம்பா:24 40/3
புழையின் வழி வழி குருதி மலியன பொறையின் வழி வழி புனல் என – தேம்பா:24 42/2
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4
சீர் முகத்து அவன் தன் நாட்டில் சிந்திய குருதி ஓட – தேம்பா:25 87/2
கொலை வைத்த குருதி கோட்டு குஞ்சரத்து அன்னோய் முன் நாள் – தேம்பா:29 37/2
வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின் – தேம்பா:29 46/2
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி – தேம்பா:30 125/2
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/3
பல் நாள் தொடர்ந்த பழி அற நான் பாய் செம் குருதி தந்து இறப்ப – தேம்பா:36 26/2

மேல்


குருதிகள் (2)

கடித்திடுவார் தம் உடலை முனிவார் ஆர்ப்பார் கலுழ்கிற்பார் குருதிகள் தாவிட தாம் தம்மை – தேம்பா:11 52/2
பிரிவர் மிடைகுவர் புரள வெருளுவர் புரள உருளுவர் குருதிகள்
சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ – தேம்பா:24 39/2,3

மேல்


குருதியின் (2)

அருள் தரு குருதியின் அடை மழை தருகுவை – தேம்பா:14 123/2
அருள் தரு குருதியின் அடை மழை தருகும் நின் – தேம்பா:14 123/3

மேல்


குருதியை (1)

கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக – தேம்பா:25 75/3

மேல்


குருதியோடு (1)

பாலும் கோது இலர் குருதியோடு உயிர் நலம் பறிப்பார் – தேம்பா:32 100/4

மேல்


குரும் (1)

செய் மணி குரும் குடை திங்கள் வெண் குடை – தேம்பா:32 56/3

மேல்


குருவாய் (1)

குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின் – தேம்பா:10 148/1

மேல்


குருவின் (1)

மர துணை மலர்தலோ குருவின் வாய் துணை – தேம்பா:26 124/2

மேல்


குருவே (1)

கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/4

மேல்


குரை (1)

குரை மேல் எழ உள் குளித்து ஆழ்ந்து கொடும் பகைவர் மடிந்தார் – தேம்பா:14 64/4

மேல்


குரோதம் (2)

கருதி ஏந்து குரோதம் கதித்து என – தேம்பா:13 37/2
நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய் – தேம்பா:24 3/2

மேல்


குல்லையே (1)

குல்லையே நின்று ஒவ்வோர் உறுப்பு எல்லை கொண்டன இல்லதேல் வடிவும் – தேம்பா:27 160/2

மேல்


குல (11)

உலகு உண்டாய-கால் மனு_குல தலையவன் உண்ட – தேம்பா:5 2/1
நிறைந்த தாவிதன் குல நிலையில் மாட்சி கொண்டு – தேம்பா:5 45/2
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4
குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1
உழை குல நடுக்கம் என உள் குலைய நைந்து – தேம்பா:14 2/2
நூல் நலம் குல நலம் நுனித்த போர் நலம் – தேம்பா:15 139/1
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4
கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான் – தேம்பா:18 13/1
குல தொழில் வஞ்சம் பொங்க கூவிடத்து அவன் நான் செய்த – தேம்பா:23 55/2
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல் – தேம்பா:27 151/1
கோன் நலமும் குல நலமும் குலத்து உரிய தொல் சுருதி – தேம்பா:29 66/1

மேல்


குலத்தன் (1)

எ திறத்து உரிய குலத்தன் நீ என்றார் இளவலும் மறைவுற சொன்னான் – தேம்பா:31 92/4

மேல்


குலத்தார் (1)

நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார்
தமர் என்று ஆள்வது இனி நன்றோ தயைக்கு என் இனத்திற்கு இரங்கி பேய் – தேம்பா:36 21/2,3

மேல்


குலத்தில் (3)

சேய் ஆக மனு_குலத்தில் சேர்ந்து உதித்து வையகத்தார் சிதைவை நீக்க – தேம்பா:5 27/1
கோது இல தாவிதன் குலத்தில் தாதை தாய் – தேம்பா:5 40/1
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4

மேல்


குலத்தின் (1)

வனையவே உரைத்த வண்ணம் வடு மனு_குலத்தின் சாயல் – தேம்பா:28 70/3

மேல்


குலத்தினர் (1)

அ குலத்தினர் உவந்து அருள் கைம்மாறு உற – தேம்பா:14 81/2

மேல்


குலத்தினார் (1)

கோக்கு அணம் கொடு ஓங்கு குலத்தினார் – தேம்பா:9 38/4

மேல்


குலத்தினாரை (1)

ஒளித்தன மக்கபேயர்க்கு உதவிய குலத்தினாரை
துளித்தன மதுவின் தண் அம் சுள்ளியின் நிழல் கீழ் சாய்ந்து ஆண்டு – தேம்பா:30 130/2,3

மேல்


குலத்தினுள் (1)

சீர் எழு குலத்தினுள் தெரிந்து அ மாட்சியான் – தேம்பா:5 41/3

மேல்


குலத்தினை (1)

கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2

மேல்


குலத்து (21)

ஏது அகன்று அணி குலத்து இலங்கு மாடங்கள் – தேம்பா:2 19/3
குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/2
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/3
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/4
இ குலத்து இவன் பிறந்து எய்துவான் எனா – தேம்பா:14 81/1
மை குலத்து ஒளி நலம் வகுப்ப போய் அவண் – தேம்பா:14 81/3
மெய் குலத்து அறிவு இட அன்று மேவினான் – தேம்பா:14 81/4
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
இன்னார் என் குலத்து முந்தையர் ஆம் இவர் சரிதை – தேம்பா:20 56/3
புன் குலத்து உதித்து பொலிசை அற்று எய்தி புறத்து நாட்டு இரந்து சேர்ந்து ஒருவன் – தேம்பா:23 107/1
சொல் குலத்து இழிவின் பிதற்றிய கதைகள் சுருதியோ நூல் மலி நாட்டில் – தேம்பா:23 107/2
நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3
தன் குலத்து இழிவு இது என்று உளம் மருட்டும் சட தொழிற்கு அரிது உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 107/4
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
கோன் நலமும் குல நலமும் குலத்து உரிய தொல் சுருதி – தேம்பா:29 66/1
குலத்து எலாம் பொதுவாய் நிற்கும் கொழும் தகவு அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 135/3
மாறு பட்டு அழிந்த மனு_குலத்து அற நூல் வகுத்து அளித்து உற்ற பின் உலகம் – தேம்பா:31 89/3
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2
பொருந்தலர் தடிந்து வீழ்த்து புள் குலத்து இனிது எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:32 37/1
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப – தேம்பா:34 36/3

மேல்


குலத்தே (2)

எ நாட்டு எ நாள் எ குலத்தே இறையோன் பிறப்பான் என அன்னான் – தேம்பா:27 126/1
முன் நாள் சொன்ன நிலை நோக்கின் முகைத்த என் நாட்டு என் குலத்தே
இ நாள் கடவுள் மகன் ஆனான் என்பது உரிய இயல்பு என்றான் – தேம்பா:27 126/3,4

மேல்


குலத்தை (2)

இட்டு அற்றம் இன்றி மனு_குலத்தை ஈன்றான் இ திறத்தான் – தேம்பா:14 96/4
தளர்ந்த தன் குலத்தை ஓம்ப தற்பரன் பணிப்ப அங்கண் – தேம்பா:21 12/2

மேல்


குலத்தொடும் (1)

உண்டுளி சகோபு தன் உயர் குலத்தொடும்
அண்டுளி எசித்தனர் அருள் செய்தார் அரோ – தேம்பா:14 78/3,4

மேல்


குலத்தோர் (6)

பொன் மாண்ட முடி தாவின் பொலிவு அமைந்த எம் குலத்தோர்
வல் மாண்ட அருள் புரிந்து வந்த துயர் ஆறும் என – தேம்பா:10 12/2,3
நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர்
மீளும் கோது அறு மிடலினோன் உழுநனை தெரிந்தான் – தேம்பா:16 13/3,4
நல் உயிரை அடைந்த மனு_குலத்தோர் ஆக்கி நல் வினையும் – தேம்பா:18 18/2
மருள் மொய்ப்ப தீவினையும் இருளும் மொய்த்து மனு_குலத்தோர் – தேம்பா:18 20/1
வான் உறை குலத்தோர் ஆகி வரங்களும் வயமும் மிக்கார் – தேம்பா:28 65/1
கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே – தேம்பா:30 133/3

மேல்


குலத்தோன் (2)

தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/4
செய் நிற குலத்தோன் அம் முனி என்றும் திரு புகழ் கலை நிறை மாட்சி – தேம்பா:23 108/3

மேல்


குலம் (36)

சூலை உளைந்து ஒளிர் முத்து சொரிந்த வளை குலம் நின்று இரிய – தேம்பா:1 69/2
பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
தலை முகந்து ஒழுகிய குலம் சகோபு அவன் – தேம்பா:3 45/2
உடு குலம் உண்டு சூடினளும் உரு கொடு மன்று வாகையனும் – தேம்பா:5 136/1
அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2
வடு குலம் ஒன்று இலாத முனி மனத்தில் உவந்து கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 136/4
என்ற வாசகம் எந்தை மனு_குலம் – தேம்பா:11 25/1
கோல் வழியே கோட்டம் இல என்னை போற்றும் குணத்தவரை குலம் இலரே என்றீர் நீங்கா – தேம்பா:11 49/2
பின்றாது ஆர்த்து எரி வேவோம் அந்தோ அந்தோ பேறு இல்லார் குலம் இல்லார் அவரை என்றோம் – தேம்பா:11 51/3
வருந்த மாசு உடை மனு_குலம் புரந்திடல் இவனால் – தேம்பா:11 93/1
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2
வீங்கு தம் குலம் மெலிவு உறா தாங்கு உயர் நீரார் – தேம்பா:12 44/1
பிழை குலம் அளிப்பவர் பிழைப்பு இடம் இலார் போல் – தேம்பா:14 2/1
தந்து நின் குலம் கொல் கோன் கண் சடுதி தூது ஏகுக என்றான் – தேம்பா:14 24/4
வேதம் ஒன்று அறிந்திலார் வேதம் கொள் குலம்
கேதம் ஒன்றியது என கிளர்ந்த அன்பொடும் – தேம்பா:14 79/1,2
நீங்காதன பறவை குலம் நிகரும் சமர் நெடிதே – தேம்பா:21 27/4
நடை ஆடின பறவை குலம் நனி ஆர்த்தன நகவே – தேம்பா:21 31/4
பந்து ஒத்தன பனி முற்று அலர் பறவை குலம் எறிய – தேம்பா:21 32/1
பாய்ந்த தன்மையில் அ பறவை குலம்
வேய்ந்த வான் உற ஆர்த்தன விம்மியே – தேம்பா:21 37/3,4
மலக்கன் என்றவனொடு முனிந்து அதிர் மறவர் வெம் குலம் மருவி ஆங்கு – தேம்பா:25 74/3
தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/3
குலம் புரி கொடிய பேய்கள் கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – தேம்பா:28 154/1
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
நாடு இல குலம் இல நயந்து வாழ்வு செய் – தேம்பா:29 27/1
முனி உரு காட்டி யாரோ முறை குலம் ஒன்றும் இல்லான் – தேம்பா:29 40/1
உலவ ஆயர் நிரை கொடு உழை குலம்
குலவ முல்லை நிலம் கொள ஏகினார் – தேம்பா:30 97/3,4
கோதை உண்டு அழிந்த குலம் எனக்கு என்றான் கூ இடத்து இன்னவர் இலை என்று – தேம்பா:31 93/3
பாலி நாடிய பொன் பறவை குலம்
பாலின் ஆடிய பொற்பு அற பாடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/3,4
மழை குலம் பொழியும் மாரி வழங்கு இலா நாளில் உண் நீர் – தேம்பா:32 34/1
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/2
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி – தேம்பா:32 34/3
தழை குலம் வளி நாள் வீழும் தன்மையே நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:32 34/4
மடையர் என்பவர் மறை முறை குலம் திரு இழந்த – தேம்பா:32 98/2
நான் அளித்த மனு_குலம் நன்று உற – தேம்பா:36 11/1
கூடு ஆர் பறவை குலம் அஞ்சி எழ – தேம்பா:36 64/3

மேல்


குலமாய் (1)

மை மறம் தவிர்ந்தீர் ஆகில் வானில் மேல் குலமாய் வாழ்வீர் – தேம்பா:30 137/4

மேல்


குலமிடத்து (2)

மழை குலமிடத்து நுழை மின் மருள மல்கும் – தேம்பா:14 2/3
தழை குலமிடத்து நுழைய சடுதி போனார் – தேம்பா:14 2/4

மேல்


குலமும் (4)

வேறாய் முறையும் விதியும் குலமும்
வேறாய் இறையும் விழையும் மறையும் – தேம்பா:15 23/2,3
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1
பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ – தேம்பா:30 138/1

மேல்


குலமே (6)

தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2
கடவுளர் தேவர் என்னும் களி கெழும் குலமே தானோ – தேம்பா:28 63/1
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
பொன் ஆர் சிறகால் புட்கரம் சேர் புள் குலமே
என் ஆர் உயிரே என் நெஞ்சத்து ஆள் அரசே – தேம்பா:31 43/1,2
நமர் என்று இரங்கி அன்பு மிக நான் மீட்டு அளித்த நரர் குலமே
நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார் – தேம்பா:36 21/1,2

மேல்


குலமோ (2)

கார் கீறிய கல் திகிரி குலமோ
பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/3,4
விண் சேர் இனம் தானோ மாக்கள் குலமோ விழைவு ஓங்கி – தேம்பா:20 12/2

மேல்


குலவ (1)

குலவ முல்லை நிலம் கொள ஏகினார் – தேம்பா:30 97/4

மேல்


குலாய் (4)

பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:28 6/1
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/2
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
நெறி குலாய் கிடந்த சீல நிலை விழைந்து உரைக்கலுற்றான் – தேம்பா:28 6/4

மேல்


குலாவு (1)

கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/3

மேல்


குலுங்கிய (1)

கூன் உரு கோலின் ஊன்றி குலுங்கிய சென்னி ஆட்டி – தேம்பா:29 3/1

மேல்


குலுத்தமும் (1)

கூழ் விளை குலுத்தமும் இறுங்கும் கோத்து இரு – தேம்பா:18 3/2

மேல்


குலைகிற்போம் (1)

குன்றாது ஆங்கு உள செல்வம் இழந்தோம் நொந்தோம் குலைகிற்போம் கரை காணா மருண்டோம் கெட்டோம் – தேம்பா:11 51/2

மேல்


குலைந்தார் (1)

குட்ட நோய் அரசன் ஆதி கொண்டு உளம் குலைந்தார் யாரும் – தேம்பா:14 34/3

மேல்


குலைந்து (3)

கோள் நெறி முகத்தில் கண்டு குலைந்து அயிர்ப்புற்று நின்றான் – தேம்பா:20 43/4
கூம்பிய படைஞர் மொய்ப்ப குழைவுற குலைந்து நின்றார் – தேம்பா:20 109/4
கொல்லென அலறி உள் குலைந்து எழுந்தனள் – தேம்பா:29 29/1

மேல்


குலைய (5)

குறை நீத்து எல்லா தலை மகரை குலைய ஒன்னார் தான் கொன்று – தேம்பா:12 2/3
உழை குல நடுக்கம் என உள் குலைய நைந்து – தேம்பா:14 2/2
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4
குலைய மன்னவன் நூல் குரவர் தமின் – தேம்பா:20 87/1
கொன் உள வயம் செலா குலைய நின்றவே – தேம்பா:24 14/4

மேல்


குலையா (2)

தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1

மேல்


குலையேல் (4)

கொன்னே குலையேல் குலையேல் குழைவு ஏன் – தேம்பா:5 67/1
கொன்னே குலையேல் குலையேல் குழைவு ஏன் – தேம்பா:5 67/1
குலையேல் குலையேல் குழையா மரபால் – தேம்பா:5 69/1
குலையேல் குலையேல் குழையா மரபால் – தேம்பா:5 69/1

மேல்


குலைவின் (1)

நரம் தரும் குலைவின் நைந்து நாடு ஒழிந்து ஓடினாரை – தேம்பா:23 15/1

மேல்


குலைவு (2)

துன்பால் இங்கண் ஆம் குலைவு எல்லாம் துகள் தீர்த்தோன் – தேம்பா:11 86/1
கொடிய கோன் வெருவா அன்னான் குலைவு உறீஇ வெருவ பேசி – தேம்பா:14 25/1

மேல்


குவ்விய (1)

குவ்விய புகழ் பின் உண்டோ கூறவும் மூகை யானே – தேம்பா:2 4/4

மேல்


குவ்வின் (1)

குவ்வின் அகத்து எனை உயர்த்த குணம் கண்டே இனி யாது கூறுகிற்பேன் – தேம்பா:8 10/4

மேல்


குவ்வு (1)

தன் மலர் கரத்தால் சூட்டி சாய் பகலொடு குவ்வு ஏடு – தேம்பா:26 92/3

மேல்


குவட்டில் (1)

கோல் நிமிர் மோயிசன் குவட்டில் ஏறினான் – தேம்பா:18 12/4

மேல்


குவட்டு (2)

குவட்டு ஆய வெள்ள நிகர் கூர்த்து உவகை பெருகி எழ – தேம்பா:10 14/1
கார் கெழு குவட்டு வான் கலந்த இ வரை – தேம்பா:18 11/2

மேல்


குவடு (5)

கல் நெடும் குவடு ஒத்தனன் செருக்கு எழ கடுத்து – தேம்பா:3 16/2
குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/3
குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
துடித்து எழ உடல் குவடு அழல் துற இறுக்கி – தேம்பா:23 51/3
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட – தேம்பா:24 34/2

மேல்


குவவிய (1)

குன்று இணை இயையின் குன்ற குவவிய தோளினானும் – தேம்பா:25 73/1

மேல்


குவவில் (1)

கூறுபடும் திறத்து என்றும் வாழ்ந்து அறவோர் அழ தீயோர் குவவில் காண்கில் – தேம்பா:27 100/3

மேல்


குவளை (7)

கூட நின்று ஓடை தன் குவளை கண் திறந்து – தேம்பா:1 48/1
கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/4
நீர் வளர் குவளை தேன் துளித்தல் நேர் அவன் – தேம்பா:13 14/2
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/2
சுனைகள் கண் குவளை இமையா நோக்க சுனை கரை மேல் – தேம்பா:20 17/2
சுனை வளர் குவளை ஆதி சொரி மது மலர்கள் வாடி – தேம்பா:29 8/1
மை கொடு குவளை கண் நோக்கி வாளிச – தேம்பா:30 45/1

மேல்


குவளைகள் (1)

கொழும் சுனை கண்கள் ஆய குவளைகள் இமையா நோக்க – தேம்பா:26 96/2

மேல்


குவளையே (1)

கொம்பு அலர் தருவின் உச்சி குவளையே பூத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/2

மேல்


குவி (6)

பருதி போய் குவி பதுமம் மானுமே – தேம்பா:4 5/4
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல் – தேம்பா:16 25/2
குவி வரி மலை சரி குதிப்ப போயினார் – தேம்பா:17 6/4
கொல்லும் அ சுளை இன்னது என்று அறிகிலேல் குவி தேன் – தேம்பா:25 33/1
கொடையொடு வளர்ந்த சீர் குவி தன் அன்பு உரி – தேம்பா:27 58/3
குவி மதத்து அயிர்ப்பில் கற்றோர் குழாம் குழாம் நகரத்து எங்கும் – தேம்பா:27 146/1

மேல்


குவிகையும் (1)

குவிகையும் குஞ்சமும் கோல வட்டமும் – தேம்பா:14 107/3

மேல்


குவித்து (4)

துன் மலர் கமல கையை தொழ குவித்து இறைஞ்சிட்டானே – தேம்பா:26 92/4
பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம் – தேம்பா:26 94/1
தொழும் தனது இரு கரம் குவித்து தோன்றினான் – தேம்பா:26 136/4
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற – தேம்பா:32 29/3

மேல்


குவிந்த (2)

கூறு உற நான் கூறும் கால் கூற்றும் குன்ற குவிந்த திரு – தேம்பா:14 95/1
நகை அணிந்த நகர் நனி குவிந்த பயன் அளவு_இல நவை கொணர்ந்த வினை அற ஒழிந்த குறை அளவு_இல – தேம்பா:36 106/3

மேல்


குவிந்து (1)

கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4

மேல்


குவியும் (2)

மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3
கொண்டு பட படு பல் சிரமும் கரமும் குவியும் பிணமும் – தேம்பா:15 101/2

மேல்


குவை (1)

கொண்டு ஆய துகள் குவை நீத்தனவே – தேம்பா:36 67/4

மேல்


குழல் (32)

குயில் துணை குயிலவும் குழல் வண்டு ஊதவும் – தேம்பா:1 42/2
பணித்த பூம் புகை குழல் படிய சூடுவார் – தேம்பா:1 54/4
குழல் மூழ்கும் இசை துவைப்ப கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 59/2
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
பொன் ஆர் குழல் புகல் இன்பு அது பெரிதோ கலை புரி நூல் – தேம்பா:2 67/2
குயில்கள் பாடலும் குழல் ஒப்பு ஓதிமம் – தேம்பா:4 10/1
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/3
அகில் கவர் புகை தூது விட்டு அம் குழல்
முகில் கவர் மினின் மின் முகம் கோட்டுவாள் – தேம்பா:10 31/3,4
விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
குறைக்குவார் சிலர் கூ மகள் குழல் என சேர்த்தி – தேம்பா:12 54/1
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட – தேம்பா:12 83/2
துயில் என விரி பூங்கா தும்பிகள் குழல் ஆக – தேம்பா:19 3/1
தார் விளை குழல் என கமழ் தண் தாது அவிழ் – தேம்பா:20 6/3
குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/3
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய – தேம்பா:20 66/2
பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2
கோளை உண்ட குழல் மென் கொடி ஈன்ற – தேம்பா:21 17/1
கார் செயும் குழல் நலம் கவிழ்ந்த கோபுரத்து – தேம்பா:22 26/1
குழல் எடுத்து இன்னிசை குயில அரசன் காண குழுச சூழ – தேம்பா:26 167/1
குழல் நிகர் தேன் மொழி குழவி கண்டனர் – தேம்பா:27 7/1
புதுப்பட வனப்பொடும் அரிதில் ஆக்கிய புழை குழல் குரல் கலம் உளரி வாய்த்தன – தேம்பா:30 89/3
கலவ மஞ்ஞை களிப்புற தீம் குழல்
உலவ ஆயர் நிரை கொடு உழை குலம் – தேம்பா:30 97/2,3
மின்னிய கார் குழல் தாங்கி வீழ் புனல் – தேம்பா:30 103/1
மரு அணி மலர் மழை வாரி யாழ் குழல்
வரு அணி இசையொடு மதுர வாய் குரல் – தேம்பா:31 99/1,2
கொடி கோடி ஆடிட உள் குழல் கோடி குரல் கோடி குயின்று பாட – தேம்பா:32 28/2
தேன் நிகர் தொனி குழல் திளைத்த ஓதை செய் – தேம்பா:32 59/3
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி – தேம்பா:34 19/2
நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1

மேல்


குழலார் (1)

மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/3

மேல்


குழலால் (1)

குழலால் பிறழாது உயிர் விசிப்பார் குரலால் நஞ்சு உயிர்ப்பார் – தேம்பா:28 30/1

மேல்


குழலாள் (4)

மை நூற்று என கரும் பூம் குழலாள் வாய்ந்த மகன் நலம் கேட்டு – தேம்பா:3 58/1
புயல் ஆர் உடு ஆர் குழலாள் அவனும் புரி புன்னகையால் – தேம்பா:9 24/2
கார் ஆர் பின் குழலாள் களித்து ஈன்ற இருவரினுள் – தேம்பா:20 58/3
முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2

மேல்


குழலில் (1)

குழலில் பூ சிறைபடுத்தும் கோதையார் – தேம்பா:1 28/2

மேல்


குழலின் (3)

ஆயரும் உலவு தீம் குழலின் ஆர்ப்பு எழ – தேம்பா:12 36/1
கருவி மாசு அனை குழலின் அன்னையர் கலுழு கண் மழை கடுகலோடு – தேம்பா:25 81/3
நாவி நோய் செய்த பூம் குழலின் நங்கை உள் – தேம்பா:27 51/3

மேல்


குழலினார் (1)

தூமம் மேய்ந்து இருண்ட குழலினார் மார்பில் துளங்கிய முத்து அணி வடம் மேல் – தேம்பா:12 65/1

மேல்


குழலினும் (1)

கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/2

மேல்


குழலினோடு (1)

ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத – தேம்பா:19 21/1

மேல்


குழலும் (1)

நாவி சேர் குழலும் சேர்ந்து இலங்கும் நங்கையார் – தேம்பா:32 65/3

மேல்


குழலொடு (1)

துளை கொள் குழலொடு தொனி யாழ் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/2

மேல்


குழவி (30)

சால் அன்பொடு நிறை தாய் முலை தழுவும் சிறு குழவி
போல் அன்பொடு நகர் ஆள்பவன் அருளின் தயை புரி செம் – தேம்பா:2 62/1,2
செய் வாய் வான் உடு சூழ் குழவி திங்கள் சீர் பொருவ – தேம்பா:3 60/1
குழவி வாய் நலம் துயில் கொள்வு ஆம் அரோ – தேம்பா:4 9/4
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
கண்ணே காத்த கனிவால் ஊட்டி காம குழவி
பெண்ணே அறியா வளர்த்தேன் பெரிதாய் கணையால் சுடும் என்று – தேம்பா:10 49/2,3
அன்ன உண் குழவி நகை ஆடினான் – தேம்பா:10 119/4
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
நன்று என்னா முகை முகத்து குழவி ஆனான் நவைக்கு இறுதி நவை கொண்டோர்க்கு உறுதி ஆனான் – தேம்பா:11 56/4
பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை – தேம்பா:11 87/3
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/2
ஊன் நிலை குழவி தோன்றி உலகு எலாம் அளிக்கும் அன்பின் – தேம்பா:12 19/1
துகிலொடும் ஏந்தும் குழவி அம் முகிலுள் தோன்றிய மதி என தோன்றி – தேம்பா:12 63/3
அரங்கு படர் வான் தொழும் அருள் குழவி ஏந்தி – தேம்பா:14 1/3
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/2
வல் அரி குழவி போன்றே வய தொடு பிறந்த தோன்றல் – தேம்பா:17 16/1
அவா உறீஇ நொந்து நிற்ப அம்புலி குழவி வெண் கோட்டு – தேம்பா:20 34/1
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4
வாள் எழும் கணினாள் ஈன்ற வண்ண நல் குழவி நின்றான் – தேம்பா:21 7/4
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம் – தேம்பா:25 13/2
கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக – தேம்பா:25 75/3
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
ஐ கொள் குழவி கருணையினால் அவிழ் நா புரிவு தீர்ந்த அய்யன் – தேம்பா:26 48/3
மீயின் மூழ்கின மின் என ஒல்கியும் குழவி
நோயின் மூழ்கினன் நுரை என கரைந்து ஒன்றும் நுவலான் – தேம்பா:26 76/3,4
முதிர் செயும் அன்பின் பாலால் முடித்த பின் குழவி மோனன் – தேம்பா:26 91/3
முனி மதி குழவி சோர்ந்து முளரி மேல் துயில்கின்றானே – தேம்பா:26 117/4
கூர்ந்த நோய் அலைவு கொள் குழவி தன்மையில் – தேம்பா:26 120/3
மனம் சேர்ந்து ஆய் வடு சேரா குழவி தான் என் மன பணியால் – தேம்பா:26 159/2
குழல் நிகர் தேன் மொழி குழவி கண்டனர் – தேம்பா:27 7/1
வான் பூத்த சுடர் குழவி மான வாய்த்த திருமகவை – தேம்பா:36 98/1

மேல்


குழவி-கண் (1)

வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2

மேல்


குழவிக்கு (1)

குணித்த கன்னி அனைத்தன கால் குழவிக்கு ஊட்டும் வர தொகையை – தேம்பா:26 46/3

மேல்


குழவிகள் (1)

ஒல்லும் நீர்மையில் ஒருங்கு அடல் குழவிகள் என்றான் – தேம்பா:25 33/4

மேல்


குழவிகளும் (1)

அறிவை தவிர்த்த குழவிகளும் அழுதற்கு இனைந்தால் தீ என்னோ – தேம்பா:5 21/2

மேல்


குழவியாய் (2)

கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/2
கூடும் ஓர் பயன் இதோ என நக்கான் குழவியாய் தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:30 141/2

மேல்


குழவியை (5)

கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4
கொடுப்ப_அரும் உலகை ஆளும் குழவியை மீட்டிட்டாரே – தேம்பா:12 99/4
அல்லி அம் குழவியை அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:13 19/3
கூ-இடை பொது அற்று உற்ற குழவியை மருவ தானே – தேம்பா:26 12/3
விரிந்த காட்சியின் துணிந்த பின் குழவியை விளித்தாள் – தேம்பா:26 64/4

மேல்


குழாத்தின் (2)

புல் பதி குழாத்தின் நிரைத்தன பிச்சம் புயல் குழாத்து எழுந்தன புகைகள் – தேம்பா:36 112/1
தன் பதி பெயர்ந்து வீழும் மீன் குழாத்தின் தன துகள் மணி துகள் சிந்த – தேம்பா:36 112/3

மேல்


குழாத்து (4)

சூழ்வரும் குழாத்து யாரும் சுருதி நூல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:29 2/2
புல் பதி குழாத்தின் நிரைத்தன பிச்சம் புயல் குழாத்து எழுந்தன புகைகள் – தேம்பா:36 112/1
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


குழாம் (7)

மீன் நக இருளை சீக்கும் வெயில் குழாம் உயிர்த்த செந்நீர் – தேம்பா:2 5/2
தழை தலை மலை குழாம் தயங்கும் தன்மையே – தேம்பா:2 16/4
கூடம் நீள் பொருப்பு உயர் குழாம் கொண்டு எய்தினர் – தேம்பா:14 106/2
குவி மதத்து அயிர்ப்பில் கற்றோர் குழாம் குழாம் நகரத்து எங்கும் – தேம்பா:27 146/1
குவி மதத்து அயிர்ப்பில் கற்றோர் குழாம் குழாம் நகரத்து எங்கும் – தேம்பா:27 146/1
குழீஇயின நலோர் எலாம் குழாம் குழாம் கொடே – தேம்பா:29 125/4
குழீஇயின நலோர் எலாம் குழாம் குழாம் கொடே – தேம்பா:29 125/4

மேல்


குழி (6)

வீழ் வாரியினால் குழி நீர் வீயாது உறைகின்று என்னா – தேம்பா:9 17/1
நீர் கணம் குழி நேடிய நீர்மையால் – தேம்பா:9 32/1
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின் – தேம்பா:15 84/3
வழுவானை தூக்கி வற்றிய தாழ் குழி பெய்தார் – தேம்பா:20 62/4
வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1

மேல்


குழிந்து (1)

அம் சலம் குழிந்து உவந்து அமிழ்ந்து அமிழ்ந்த உரம் தனில் – தேம்பா:11 4/2

மேல்


குழியோடு (1)

உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ – தேம்பா:23 110/3

மேல்


குழிவின் (1)

முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2

மேல்


குழீஇயின (5)

குழீஇயின மலர் பொறா கொடிகள் ஊசல் கொண்டு – தேம்பா:12 38/2
குழீஇயின வரத்து என கூளி கூறிற்றே – தேம்பா:27 114/4
குழீஇயின நலோர் எலாம் குழாம் குழாம் கொடே – தேம்பா:29 125/4
குழீஇயின துயர் தீர் பாலன் கொணர்ந்தனை இலையோ என்றான் – தேம்பா:31 80/4
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3

மேல்


குழு (5)

கோணி ஒன்று உரையா குழு நீங்கினாள் – தேம்பா:10 42/4
கொய்யா வண்ணத்து எங்கணும் ஏத்தும் குழு கண்டாய் – தேம்பா:23 27/4
கோன் குழைய குழு புகழ உணராது ஆணை கூறினன் வான் – தேம்பா:26 168/3
துடைத்த நோய்க்கு ஓர் மருந்து அன்னான் தொடர் நல் குழு சூழ்வர புக்கான் – தேம்பா:36 18/4
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2

மேல்


குழுச (1)

குழல் எடுத்து இன்னிசை குயில அரசன் காண குழுச சூழ – தேம்பா:26 167/1

மேல்


குழுமி (1)

குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4

மேல்


குழுவிற்கு (1)

கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/2

மேல்


குழுவின் (1)

கொடியொடு குடை உற இறையவர் குழுவின்
அடியொடு அடி உற விரிவன அனிகம் – தேம்பா:2 60/1,2

மேல்


குழுவினுக்கு (1)

கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம் – தேம்பா:0 9/3

மேல்


குழுவை (1)

துன் ஆழுவம் போல் கடி குழுவை சுளித்து நோக்கி சூளையின் வாய் – தேம்பா:23 9/3

மேல்


குழை (5)

தீயொடு குழை மற்றோரும் செவ்வுற செலுத்தல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/3
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
நடம் புரை அசை குழை நக்கி வில் செய – தேம்பா:29 121/2
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3

மேல்


குழைகிற்பேன் (1)

முன் ஆர் நிற்பார் என்று எண்ணி முரிந்து உள் குழைகிற்பேன் – தேம்பா:28 25/4

மேல்


குழைகின்றார் (1)

கொண்டார் அன்னார் கொண்டவை உள்ளி குழைகின்றார்
கண்டார் என்னா கண்கள் புதைத்தார் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:28 122/2,3

மேல்


குழைத்த (2)

கோடை நாள் அசனியை குழைத்த வில்லினான் – தேம்பா:29 57/2
குடம் புரை இரு புயம் குழைத்த சாந்தினை – தேம்பா:29 121/1

மேல்


குழைந்த (2)

கூன் நெடும் பிறை குழைந்த வாய் நிரைநிரை தோன்ற – தேம்பா:3 31/1
கொம்பு அதின் இலைகள் போல குழைந்த பெற்சமித்தார் அங்கண் – தேம்பா:25 64/3

மேல்


குழைந்து (16)

கொடி ஆடு என நொந்து குழைந்து அழுவாள் – தேம்பா:11 70/4
கொண்டு கண்டு அங்கணார் குழைந்து அமிழ்ந்துவார் – தேம்பா:14 109/4
கொல் இரா உயிரும் இல்லா குழைந்து உலகு அழிந்தது அன்றே – தேம்பா:14 111/4
கொலை ஈன்ற வேல் வல்லார் குழைந்து அற இ நாட்டிடத்தும் – தேம்பா:15 7/3
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
கோது அளவு மனம் மூழ்கி நிலையும் கொள்ளா குழைந்து அலை தன் – தேம்பா:17 31/3
வளி வளர் பகையில் வீச மரம் குழைந்து அமுங்கி வாடி – தேம்பா:18 31/3
கொன் முகத்து அலகையோடும் குழைந்து அழிந்து ஆக கண்டேன் – தேம்பா:23 14/4
கொன் அரசு இழிவு உற குழைந்து உள் எண்ணவோ – தேம்பா:25 47/4
கோடு இழந்த பூ குழைந்து என நசை கொடு குழையேல் – தேம்பா:26 68/2
மான் குழைய குழைந்து இழைந்து இன் அமிர்தம் ஊற மகிழ்வுறீஇ உள் – தேம்பா:26 168/2
அரிந்த போது குழைந்து என ஆகுலம் – தேம்பா:26 176/1
கோடு இல உனை அலால் குழைந்து நோக நான் – தேம்பா:29 27/3
குன்று ஒளித்த மணி ஒத்தீர் அந்தோ என்ன குழைந்து அலறி – தேம்பா:30 13/3
குன்றா நய வானவரும் குழைந்து ஆகுலித்தால் என நின்று – தேம்பா:31 33/3
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/3

மேல்


குழைந்தேன் (1)

கொன்னே குழைய பிறரும் குழைந்தேன் என நொந்து அழுதே – தேம்பா:10 45/3

மேல்


குழைய (16)

குடியின் மெலிவொடும் இருமையின் இழிவொடு குழைய அழுகுவர் கலுழுவர் மடிபவர் – தேம்பா:8 67/3
கொன்னே குழைய பிறரும் குழைந்தேன் என நொந்து அழுதே – தேம்பா:10 45/3
ஏர் முகத்து வயம் குழைய சிதைந்த தன்மை இனி கேட்டோர் – தேம்பா:17 29/3
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய – தேம்பா:20 66/2
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/2,3
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய
ஆங்கு எழுதிய பொன் சாயலாள் ஆர் என்று அதிட்டன் கேட்டு இவை வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 66/3,4
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய
மான் குழைய குழைந்து இழைந்து இன் அமிர்தம் ஊற மகிழ்வுறீஇ உள் – தேம்பா:26 168/1,2
மான் குழைய குழைந்து இழைந்து இன் அமிர்தம் ஊற மகிழ்வுறீஇ உள் – தேம்பா:26 168/2
கோன் குழைய குழு புகழ உணராது ஆணை கூறினன் வான் – தேம்பா:26 168/3
மீன் குழைய கவின் மகளே கேட்டது ஈவேன் விழைந்து என்பான் – தேம்பா:26 168/4
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:26 170/3
கோட்பு_அரும் எழில் உயிர் குழைய நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 45/3

மேல்


குழையா (1)

குலையேல் குலையேல் குழையா மரபால் – தேம்பா:5 69/1

மேல்


குழையேல் (1)

கோடு இழந்த பூ குழைந்து என நசை கொடு குழையேல்
வீடு இழந்த தீவினை கொடு செல்வம் உற்று அறம் செய் – தேம்பா:26 68/2,3

மேல்


குழைவதோ (1)

புண் உற குழைவதோ புலன் என்பீர் என்றான் – தேம்பா:26 133/4

மேல்


குழைவு (2)

கொன்னே குலையேல் குலையேல் குழைவு ஏன் – தேம்பா:5 67/1
சேற்று நீர் உவர் குழைவு என செகுத்து அவன் – தேம்பா:29 60/2

மேல்


குழைவுற (1)

கூம்பிய படைஞர் மொய்ப்ப குழைவுற குலைந்து நின்றார் – தேம்பா:20 109/4

மேல்


குளம் (1)

காய்ந்து தீந்த குளம் கடி தோண்டு எனா – தேம்பா:9 35/2

மேல்


குளம்பின (1)

கோல் முன்னின கொல்லு குளம்பின மேல் – தேம்பா:15 38/2

மேல்


குளிக்குதல் (1)

காடு உற ஒளிக்குதல் கயம் குளிக்குதல்
நீடு உற விழு சடை நீட்டல் மற்றவை – தேம்பா:20 123/2,3

மேல்


குளித்த (24)

விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி – தேம்பா:1 58/1
கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2
நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4
கோள் வளர் புணரி தாழ்ந்து குளித்த நெஞ்சு அமிழ்ந்துகின்றான் – தேம்பா:7 62/4
சிந்துரம் மணந்த நீர் குளித்த சீர்மை போல் – தேம்பா:12 42/3
அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
புழல் குளித்த செம் தீயோ உருமோ கூற்றோ பொருவு இன்றி – தேம்பா:13 5/2
நிழல் குளித்த உரு வானோன் கொடும் சொல் கேட்டு நெடும் கடல் நீர் – தேம்பா:13 5/3
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/4
தீ இனம் குளித்த நெஞ்சான் செருக்கு உளத்து அறாது சீற – தேம்பா:14 32/1
இழை இடை குளித்த தம் இளவல் ஏந்தினர் – தேம்பா:20 8/1
மழை இடை குளித்த மின் என்ன வந்து பூம் – தேம்பா:20 8/2
குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு – தேம்பா:20 11/3
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட – தேம்பா:26 12/1
பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான் – தேம்பா:26 20/1
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின் – தேம்பா:26 20/2
கழை இடை குளித்த தேன் வடிந்து என்ன கனிந்து இவை வளன் விதித்திடும்-கால் – தேம்பா:30 140/1
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/2
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/4

மேல்


குளித்த-கால் (1)

கொடை தரும் பயனே இஃதேல் குளித்த-கால் கெடும் என்று ஈந்து – தேம்பா:27 79/1

மேல்


குளித்தல் (2)

கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1

மேல்


குளித்தலே (1)

கொலை விரவு ஊழி செம் தீ குளித்தலே இனியது என்றோ – தேம்பா:28 136/2

மேல்


குளித்தனர் (1)

தழை இடை குளித்தனர் மலர்ந்த தாது தேன் – தேம்பா:20 8/3

மேல்


குளித்தாய் (1)

புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/4

மேல்


குளித்தான் (2)

குன்றா இறையோன் தயை கடலுள் குளித்தான் நீந்தி கரை காணான் – தேம்பா:10 146/2
கனியே பார்த்தான் திரு முகத்தை கண்டான் உவந்தான் அருள் குளித்தான்
துனியே தீர்ந்தான் உரை உதவா துள்ளி துதித்தான் உணர்வு ஓங்கி – தேம்பா:26 47/1,2

மேல்


குளித்து (11)

கொண்டனன் தலையில் சூடி குண கடல் குளித்து தாழ்ந்தான் – தேம்பா:12 77/4
குரை மேல் எழ உள் குளித்து ஆழ்ந்து கொடும் பகைவர் மடிந்தார் – தேம்பா:14 64/4
கொய்த காய் இடர் கெட குளித்து உள் ஆடினான் – தேம்பா:14 85/4
நிறை நெறி நீங்கிய காம நீர் குளித்து
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை – தேம்பா:14 99/2,3
காழகத்து அள் இருள் கதர் குளித்து ஒளி – தேம்பா:20 7/1
கழை இடை குளித்து இழி கள் ஒத்து ஓடவே – தேம்பா:20 8/4
சடை வளர் உரு கொடு தவிர்கு_இல் நீர் குளித்து
அடை வளர் வனத்து-இடை அகன்றிலா திரிந்து – தேம்பா:20 124/1,2
மழை-இடை குளித்து என வளர்ந்த பல் மலை – தேம்பா:26 20/3
நுழை இடை குளித்து அருள் நுதலி போயினார் – தேம்பா:26 20/4
கோல் நிமிர் வில்லினன் குளித்து இன்பு உண்டு அலால் – தேம்பா:29 89/3
தரை கடந்து என அரும் தவன் குளித்து எலா – தேம்பா:34 6/3

மேல்


குளிப்ப (3)

கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/3
கொல் வினை நிரைய செம் தீ குளிப்ப நல் உணர்வில் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 140/3

மேல்


குளிப்பவரே (1)

கொன் தேடினர் வன்னி குளிப்பவரே
என்றே தொழுவார் இளையோர் சிலரே – தேம்பா:11 72/3,4

மேல்


குளிப்பாய் (1)

தரு கிளர் தரும தாயே தளர்ந்து இடர் குளிப்பாய் என்றான் – தேம்பா:12 93/4

மேல்


குளிர் (16)

கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும் – தேம்பா:2 61/1
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/3
கொடை ஆகையினால் குளிர் கார் அனையான் – தேம்பா:5 71/2
கொல் வாசம் உண்ட குளிர் பூம் புனல் ஆட்டி வெந்த – தேம்பா:5 81/2
கொள்ளும் தன்மைத்து இன் இசை பாட குளிர் தன் கோல் – தேம்பா:9 59/2
அரும்பு மடல் தேன் குளிர் என்று அணியாய் முலை சூழ் அலங்காள் – தேம்பா:10 47/1
தேன் பரப்பு என குளிர் செலவை சென்று செல் – தேம்பா:12 43/3
கழி மால் கரி கழறி குளிர் கடலுள் புகல் கதிரோன் – தேம்பா:14 55/3
கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4
புனத்து-இடை குளிர் மலை பொலிவு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 10/4
கனை வரும் குளிர் கால் சவரம் செய – தேம்பா:18 43/3
குயில் இனம் முழவு ஆக குளிர் பொழில் அரங்கு ஆக – தேம்பா:19 3/2
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4
கொடி காண் மலரும் குளிர் கொம்பர் உயர் – தேம்பா:30 30/2
மட்டு-இடை குளிர் காட்டினுள் வான் கதிர் – தேம்பா:30 93/3
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4

மேல்


குளிர்ச்சி (1)

நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3

மேல்


குளிர்த்து (1)

கொய்த பின் இறந்து ஆவி குளிர்த்து அருள் – தேம்பா:27 87/2

மேல்


குளிர்ந்த (4)

கொடி ஆய தண்ண நறை நானமொடும் குளிர்ந்த
பொடி ஆய சுண்ணம் சிலர் பூசிடவும் பொதிர்ந்தார் – தேம்பா:5 79/3,4
கொடு கொண்ட யாவும் இவள் கண்டு குளிர்ந்த சொல்லால் – தேம்பா:5 82/2
கொழுந்து உறும் குளிர்ந்த முல்லை கொண்ட கோவர் கூட்டமும் – தேம்பா:11 2/1
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த
குரல் வாய் புள் சோலை நலத்து அறமும் சீரும் குடி துஞ்ச – தேம்பா:27 37/2,3

மேல்


குளிர்ந்தது (1)

நீர் முகத்து இவர் அன்பு ஆர்ந்த நெஞ்சு என குளிர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:19 10/4

மேல்


குளிர்ந்ததே (1)

கோட்டிய கதிர்கள் போய் நிலம் குளிர்ந்ததே – தேம்பா:20 130/4

மேல்


குளிர்ந்தாள் (1)

தண் நீர் ஆடி குளிர்ந்தாள் தவறா அற மா புணரிக்கு – தேம்பா:10 53/3

மேல்


குளிர்ந்து (4)

துஞ்சினர் சுகத்தில் இனிது மூ இளையோர் சிகிக்கு-இடை குளிர்ந்து உற தந்தாய் – தேம்பா:6 37/3
புண் கனிய குளிர்ந்து ஆற்றும் மருந்து போன்றான் புலவர் எலாம் வருந்தினும் தம் புகழின் மிக்கோன் – தேம்பா:11 36/4
ஊட்டிய நயத்து அவர் உளம் குளிர்ந்து என – தேம்பா:20 130/3
படும் சொல் கொண்டு உளம் பனி பட குளிர்ந்து இனிது உரைப்பான் – தேம்பா:27 22/4

மேல்


குளிர்ப்ப (10)

வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
அழல் நிகர் அடும் துயர் குளிர்ப்ப ஆற்றுவார் – தேம்பா:27 7/4
வாகையே குளிர்ப்ப நச்சு மரம் உயிர் காக்க மற்றை – தேம்பா:27 14/2
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/3
கூர் நலம் தெளிந்த காட்சி கொளீஇ சிலர் குளிர்ப்ப தேறி – தேம்பா:27 145/3
காய் அவர் குளிர்ப்ப தண் அம் கருணையோய் என அங்கண் வான் – தேம்பா:28 129/3
மயிலே இணைந்து என் மனம் குளிர்ப்ப அன்னான் கொள் – தேம்பா:31 44/2
மருந்தினை போன்று வருந்தினார் வருத்தம் அறுத்து உளம் குளிர்ப்ப நல் வரமே – தேம்பா:36 38/3
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண் – தேம்பா:36 98/3

மேல்


குளிர்ப்பது (1)

அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/4

மேல்


குளிர்ப்பவே (1)

காய்வரும் குளிர்ப்பவே கருணை காட்டுவான் – தேம்பா:35 13/4

மேல்


குளிர்ப்பன (1)

முற்று அவர் தெளிய முளரி வாய் மதுவின் முகைப்பன குளிர்ப்பன சலம் அற்று – தேம்பா:27 155/3

மேல்


குளிர்பட (1)

அனை வரும் குளிர்பட அருள் நிழற்றினோன் – தேம்பா:35 2/2

மேல்


குளிர (19)

கொடை என செழும் குன்றொடு வயின்-தொறும் குளிர
மிடை என சொரி வியன் முகில் வரைவு இல பொழிவ – தேம்பா:1 3/3,4
குயிற்றிய மாடங்கள் குளிர நாறுமே – தேம்பா:2 17/4
மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4
மீ மழை திரளும் மெலி தர விம்மி விண்ணும் மேல் குளிர நாறினவே – தேம்பா:2 48/4
கானொடு தண் மது மலரின் குளிர செய்தவனும் மண கடியோடு உன்-கண் – தேம்பா:5 37/3
பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர
முருகு மண்ட மன்றல் மழை அனைய வம்பு உமிழ்ந்த மலர் முடுகுகின்ற மைந்தர் உளமே – தேம்பா:5 147/2,3
வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும் – தேம்பா:6 5/3
உலை கொண்டு எரித்தால் போல் நசையை உய்க்கும் துயர் அற்று உள் குளிர
கலை கொண்டவரும் ஈங்கு ஏதோ கண்டார் என்றான் பொறி செறித்தான் – தேம்பா:6 47/3,4
தீ ஒத்த ஆகுலம் தீர்த்து உளம் குளிர வண் முகில் ஆய் – தேம்பா:6 67/2
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/2
நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர
சீலம் முற்றிய சினை முகில் பொழிந்தன போன்றே – தேம்பா:6 72/3,4
கொங்கு அயல் திமிசு சூழ் குளிர பூத்தன – தேம்பா:12 41/2
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
தாமம் மேய் அளி போல் குளிர உள் களித்து தயவொடு தீது அற புகழ்ந்தார் – தேம்பா:12 65/4
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள் – தேம்பா:17 33/1
தாய் மணி ஆக மார்பில் தயங்கி உள் குளிர வாழ்ந்தேன் – தேம்பா:26 106/2
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி – தேம்பா:30 40/3
கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/3
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3

மேல்


குளிரவும் (1)

காது வாய் குளிரவும் கனிய சூசை பார்த்து – தேம்பா:27 8/3

மேல்


குளிற (1)

கூவி அம் குயில் யாழ் குளிற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 46/2

மேல்


குளிறி (1)

கோல் என பரிகள் செல்ல குளிறி வேம் இடி சூல் மேகம் – தேம்பா:15 43/2

மேல்


குளு (2)

குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3
வினை விளைத்தன வெப்பு அற குளு முகத்து உதித்தோன் – தேம்பா:32 14/1

மேல்


குளும் (5)

கோன் நிகர் நகரம் சூடும் குளும் சுடர் மகுடம் போன்றே – தேம்பா:2 14/4
கோது வாய் கிழிந்த புண் மேல் குளும் மருந்து உறழ சொல்வான் – தேம்பா:28 2/4
கூட்டலும் கனி பால் மற்ற குளும் சுவை திரட்டி காதில் – தேம்பா:31 84/3
கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3
சொரி மாலை பூ மாலை சுடர் பொன் மாலை துகிர் குளும் தீ – தேம்பா:36 99/2

மேல்


குற்றத்தால் (1)

குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3

மேல்


குற்றம் (2)

குற்றம் மாறி வாழு கோதை குக்கி சூழ ஆய சூல் – தேம்பா:7 38/3
குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன் – தேம்பா:9 68/1

மேல்


குற்று (1)

குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/2

மேல்


குறட்டில் (1)

பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2

மேல்


குறட்டினை (1)

துய் மணி குறட்டினை சுமந்து தோன்றினார் – தேம்பா:36 121/4

மேல்


குறட்டை (1)

மலை ஈன்ற இன மணியால் குறட்டை ஏற்றி வானோர் சேர் – தேம்பா:36 96/3

மேல்


குறாவுதலொடு (1)

புறா குறாவுதலொடு புள் பல் ஓதையால் – தேம்பா:1 45/3

மேல்


குறாவுதலோடு (1)

புறா குறாவுதலோடு இவர் போதலால் – தேம்பா:13 34/3

மேல்


குறி (6)

குற்று இலா குறி பட குமுறும் சாலையும் – தேம்பா:2 34/2
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
நனி வெகுண்ட கணை குறி தவிர்ந்தது இல நனி எழுந்த பிணம் இரு கரை – தேம்பா:15 92/2
வையவே ஊழ்த்து வீழ்தல் மருவிய குறி இரண்டும் – தேம்பா:23 60/2
கொல் செய் கோல் பாய்ந்த ஆறும் குறி படல் அன்றி காணா – தேம்பா:28 10/3

மேல்


குறிஞ்சி (1)

வீமமே பறவை தேர் மேல் விளை தவ குறிஞ்சி ஞான – தேம்பா:30 79/2

மேல்


குறித்த (1)

செய் வினை அளிக்கும் என நொய் வினை குறித்த பரன் – தேம்பா:5 158/2

மேல்


குறித்தனனே (1)

கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே
நிலை புறம் கண்ட ஆண்டகை முன் நினைத்த பயன் இன்று உளது-ஆல் – தேம்பா:23 78/3,4

மேல்


குறிப்பட (1)

குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3

மேல்


குறிப்பார் (1)

கொன்னே படை கொண்டு ஆருயிர் கொன்றான் கரம் குறிப்பார் – தேம்பா:14 61/4

மேல்


குறிப்பின் (1)

கோடலே குணம் என குறிப்பின் தேறுவாய் – தேம்பா:29 122/4

மேல்


குறு (1)

மிடியொடு குறு_மனை விரும்பி புக்கனர் – தேம்பா:22 32/4

மேல்


குறு_மனை (1)

மிடியொடு குறு_மனை விரும்பி புக்கனர் – தேம்பா:22 32/4

மேல்


குறுக (3)

கூர்ப்பு எழ துயர் குறுக மேல் அறம் – தேம்பா:1 22/3
கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின் – தேம்பா:3 26/3
கொழும் தன முகத்து நாதன் குறுக ஒன்று அறியா செம் தீ – தேம்பா:22 21/1

மேல்


குறுகவும் (1)

கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3

மேல்


குறுகாதும் (1)

குரு ஆகி வந்து தணவாது அகன்று குறுகாதும் எங்கும் உளன் ஆய் – தேம்பா:14 140/2

மேல்


குறுகி (2)

கொழுந்து அழுந்து அழன்ற வாய் குறுகி வீழ்தலில் – தேம்பா:8 20/1
குறுகி ஆகம வாயொடு கூறுவாள் – தேம்பா:26 84/4

மேல்


குறுகிய (1)

அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3

மேல்


குறுகிற்று (2)

கூடு அணி பரமன் தோன்ற குணித்த நாள் குறுகிற்று அம்மா – தேம்பா:9 130/4
ஈன்று இரா அன்று குறுகிற்று என்னவே – தேம்பா:10 98/4

மேல்


குறுகினார் (1)

நாடி பல வரம் நல்க குறுகினார் – தேம்பா:30 151/4

மேல்


குறுகு (1)

அ பொருள்-தொறும் தான் குறுகு இலா முழு நின்று அ பொருள் அழிவில் தான் அழியா – தேம்பா:27 162/2

மேல்


குறுகும் (2)

உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/3
இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1

மேல்


குறும் (3)

பார் ஆழி உரை கொண்டே படைத்தாய் ஓர் குறும் சூரல் பயனை கொண்டே – தேம்பா:8 8/1
கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய – தேம்பா:12 69/1
கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து – தேம்பா:32 40/2

மேல்


குறும்புள் (2)

இல்லது ஒல்லென குறும்புள் ஈந்த போர் – தேம்பா:1 20/3
மயில் கிளி புறவு பூவை மட அன்னம் குறும்புள் நாரை – தேம்பா:14 116/1

மேல்


குறை (48)

குறை எடுத்தனை என்று அன்னார் கொடும் சினத்து உறுக்கல் நன்றோ – தேம்பா:0 5/3
கொண்டு உமிழ்ந்து உரைப்ப நூலோர் குறை என கேளார்-கொல்லோ – தேம்பா:0 6/2
கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம் – தேம்பா:0 9/3
மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும் – தேம்பா:2 49/1
கோல் அன்பொடு தழுவும் குடி குறை ஒன்று இல நகரின் – தேம்பா:2 62/3
கொள்வார் இல குறை அல்லது குறை இல்லதும் எனவே – தேம்பா:2 64/3
கொள்வார் இல குறை அல்லது குறை இல்லதும் எனவே – தேம்பா:2 64/3
கோது உலாவிய குறை கொய் காட்சியான் – தேம்பா:4 13/3
பொறியை தவிர்த்த மா தவத்தோர் புலம்பற்கு இரங்கின் குறை என்னோ – தேம்பா:5 21/1
அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து – தேம்பா:5 25/1
குறை ஈர்ந்து உயர் வான் குடி ஆய இவள் – தேம்பா:5 96/1
பொய்யும் இருளும் பொதிர்ந்தது எலாம் போக்கும் துறவோ குறை என்பார் – தேம்பா:6 55/2
குன்று மீ வழங்கும் மாரி குறை என பரப்பினார் – தேம்பா:7 43/4
குணித்த யா நினைவையும் குறை இல் கோது எலாம் – தேம்பா:7 93/1
யான் செய்த குறை குணியாது இனிது அளித்தி நினைவினும் ஊங்கு இரக்கம் மிக்கோய் – தேம்பா:8 13/4
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
தந்தது ஒன்றினை தாமும் நிறை குறை
வந்தது என்று இலர் வாழ்த்தி கொண்டு அய்யமாய் – தேம்பா:9 37/2,3
குன்றா அன்பால் நம்பின யார் யார் குறை உண்டோம் – தேம்பா:9 60/3
குற்றம் தேடேன் கோல் குடை என்னும் குறை தேடேன் – தேம்பா:9 68/1
நான் செய்த குறை தானோ நகரே செய்த நவை தானோ – தேம்பா:10 65/1
குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2
குறை நீத்து எல்லா தலை மகரை குலைய ஒன்னார் தான் கொன்று – தேம்பா:12 2/3
குறை செய் நோய் அற கூவுபு கூப்பிடல் போன்றே – தேம்பா:12 47/4
காய அமை ஓர் குறை நின்-கண் அமைவது உண்டோ – தேம்பா:12 89/2
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4
குறைபட்டார் எவர்க்கும் குறை ஆற்றினான் – தேம்பா:20 82/4
கோல் வழி அழகு என குறை_இல் கேள்வி செய் – தேம்பா:22 31/2
குய்யம் கொண்டார் கண்டவை எண்ணி குறை எண்ணார் – தேம்பா:23 22/1
மண் புலம் குறை மறந்தது தான் உயிர் மறந்தான் – தேம்பா:25 10/2
துப்பு உற தனி மகவு துண்டு துமித்து உடல் குறை எறிகுவான் – தேம்பா:25 78/3
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
தங்குகின்ற என் குறை தாங்கி நீங்கி வீடு இட – தேம்பா:27 133/2
ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம் – தேம்பா:27 156/1
நேர் வளர் பொலிவின் மிகை குறை பன்மை நீப்பன நிறைப்பன ஆகி – தேம்பா:27 161/3
குரம்பை செய்தான் பெரும் தச்சன் குறை என்பவர் உண்டோ – தேம்பா:28 20/4
வாடிய குறை ஒன்று இன்றி வனப்பு உற முடித்தது அன்றோ – தேம்பா:28 61/4
கோதை பெய்து இறைஞ்சி என் குறை பொறுப்ப என்று – தேம்பா:30 111/2
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4
கோடிய குறை தீர் சீலமே வாடா கொழு மலர் ஆயின என்றான் – தேம்பா:30 142/4
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2
கோன் பால் நின்-பால் என்று எதிர் இன்றி குறை இன்றி – தேம்பா:35 58/1
நோவு அருள் புதல்வர் இலா குறை தீர்த்து நுண் தகை சந்ததி அளிப்ப – தேம்பா:36 37/3
அள்ளிய குறை தீர்த்து ஆள்வது அமைதி என்று உவப்பின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:36 81/4
நகை அணிந்த நகர் நனி குவிந்த பயன் அளவு_இல நவை கொணர்ந்த வினை அற ஒழிந்த குறை அளவு_இல – தேம்பா:36 106/3

மேல்


குறை_இல் (1)

கோல் வழி அழகு என குறை_இல் கேள்வி செய் – தேம்பா:22 31/2

மேல்


குறைக்குவார் (1)

குறைக்குவார் சிலர் கூ மகள் குழல் என சேர்த்தி – தேம்பா:12 54/1

மேல்


குறைகள் (4)

பொருந்திய குறைகள் நோக்கின் புணர்ந்த மண் கலத்தை பாராது – தேம்பா:0 12/3
நீது அற திளைத்த என் குறைகள் நீக்குவாய் – தேம்பா:8 28/4
கொய்தது ஓர் கனியால் கொண்ட குறைகள் தீர்த்து உலகம் காக்க – தேம்பா:35 51/2
பொறை அணி குறைகள் தீர்ப்ப இன்று அரசு ஆய் பொறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/3

மேல்


குறைத்து (3)

குடைத்து அழல் புண் துழாவல் என குறைத்து உடல் ஒன்று பேரும் என – தேம்பா:5 133/2
கூன் இரும்பினில் குறைத்து அரி பகுத்தனர் ஒரு-பால் – தேம்பா:12 53/4
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2

மேல்


குறைபட்டன (2)

கூறாய் உடல் குறைபட்டன குறைபட்டன குருதி – தேம்பா:14 58/3
கூறாய் உடல் குறைபட்டன குறைபட்டன குருதி – தேம்பா:14 58/3

மேல்


குறைபட்டார் (1)

குறைபட்டார் எவர்க்கும் குறை ஆற்றினான் – தேம்பா:20 82/4

மேல்


குறைய (2)

தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய
மானார் மனம் என முள் மலிந்த வேய் ஆர் வனம் கடந்து – தேம்பா:20 15/2,3
பாரின்-பால் இன்று என் ஆண்மை பகை இலா குறைய கண்டேன் – தேம்பா:23 11/4

மேல்


குறையா (4)

கோ வீற்று உறை தனி நாதனை குறையா புகழ் இடவும் – தேம்பா:2 65/1
கோ நாணுப நலம் யாவிலும் குறையா வளர் நகரம் – தேம்பா:2 69/4
கொய்யா வலியே குறையா திருவே – தேம்பா:11 69/4
மஞ்சே மருளா மதுவே குறையா
விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை – தேம்பா:31 59/1,2

மேல்


குறையும் (1)

கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும் – தேம்பா:27 93/1

மேல்


குறையோ (3)

நாம் செய்த குறையோ பல் நாள் நாம் இவண் தொழுத தேவர் – தேம்பா:27 147/1
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/2
நனை வரும் பல நளினம் விள்ளா கதிர் குறையோ
புனைவு_அரும் குணம் முழுது உளான் பொருவு_இலான் பொலிந்த – தேம்பா:27 170/1,2

மேல்


குன்ற (10)

கூறு உற நான் கூறும் கால் கூற்றும் குன்ற குவிந்த திரு – தேம்பா:14 95/1
தேன் நிரைத்து அலர்ந்த பொன் குன்ற சென்னியின் – தேம்பா:17 12/1
கோபுர மணி ஒளி குன்ற பேர் அகழ் – தேம்பா:18 1/1
சுவா உறீஇ விழுங்கல் கண்டான் துளங்கு பொன் குன்ற தோளான் – தேம்பா:20 34/4
குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய் – தேம்பா:23 48/3
குன்ற ஆசியை கூறினன் கூளியை – தேம்பா:24 68/3
குன்ற மார்பு-இடை கொண்ட வெம் கொடுமையை மறைத்து – தேம்பா:25 6/2
குன்று இணை இயையின் குன்ற குவவிய தோளினானும் – தேம்பா:25 73/1
விண்ணோர்க்கு பகை செய்து வெல் அறியா அறம் குன்ற
மண்ணோர்க்கு வினை செய்து மன் உயிர்கள் நரகு உய்ப்ப – தேம்பா:28 76/1,2
குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4

மேல்


குன்றத்து (13)

ஈடு இழந்து உயர்ந்த குன்றத்து இடத்து நான் ஒளித்தல் உள்ளி – தேம்பா:4 29/3
மணி வளர் குன்றத்து உச்சி வதிந்த பாறு இழிந்த வேலை – தேம்பா:14 120/2
கண் அம் குன்றத்து உயர் நெற்றி களிப்ப பொழிந்த வெள்ளமொடு – தேம்பா:15 10/2
சேண் இகந்தான் சேண் சென்ற குன்றத்து உச்சி செல்கின்றான் – தேம்பா:18 13/2
ஈறு அடி இல்லான் குன்றத்து எழுதிய மறை கல் பேழை – தேம்பா:25 63/1
இல்லற துணைவி குன்றத்து இணைய கற்பு எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 1/3
சொல் ஆரும் மலர் சிந்தும் குன்றத்து உச்சி துறந்து ஓடி – தேம்பா:26 161/1
தெள்ளிய வரத்தின் மாரி திளைத்த வண் தவத்தின் குன்றத்து
உள்ளிய ஓதி நீத்தம் ஒழுகி வந்து அலகை வஞ்சத்து – தேம்பா:27 13/1,2
ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4
களித்தன முகத்தின் பொய்யா கனிகள் தந்து எழும் இ குன்றத்து
ஒளித்தன மக்கபேயர்க்கு உதவிய குலத்தினாரை – தேம்பா:30 130/1,2
குன்றத்து அருவி திரள் குன்றும் கண்ணாள் – தேம்பா:31 60/2
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4

மேல்


குன்றம் (3)

பார் விளை குன்றம் தாங்கல் பாடலின் இனியது என்பார் – தேம்பா:28 14/4
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2

மேல்


குன்றமும் (1)

நட்டு இடை அணி வயல் நாடும் குன்றமும்
நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/2,3

மேல்


குன்றமோ (1)

பெரிய குன்றமோ பேய் அதோ பூதமோ யாதோ – தேம்பா:3 15/1

மேல்


குன்றனை (1)

கோ முரசு அரசன் வீர குன்றனை முகத்து நோக்கி – தேம்பா:36 82/1

மேல்


குன்றா (38)

வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா
வாட்கை செயும் நிலைமை உள வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 61/3,4
தன் ஒளி காட்டும் துன்ப தகுதியில் குன்றா ஊக்கம் – தேம்பா:4 32/3
கையால் குன்றா வண் கொடையோடு உள் களி கூர்ந்து – தேம்பா:4 51/2
பொய்யால் குன்றா நெஞ்சு அரு வல்லோன் புணர்வு ஆக்க – தேம்பா:4 51/3
மையால் குன்றா வெம் வனம் ஏகா மனை நின்றான் – தேம்பா:4 51/4
குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2
பொருள் கொண்டு எவையும் ஆக்கினன் அ பொருளில் குன்றா புகுந்துளன் ஆய் – தேம்பா:6 45/1
குன்றா வியப்போடு எய்திய வான் கொண்ட தளமும் பொங்கு உவப்பின் – தேம்பா:6 57/2
குன்றா அன்பால் நம்பின யார் யார் குறை உண்டோம் – தேம்பா:9 60/3
குன்றா மென் தாது ஊறிய தீம் தேன் கொடு பைம் பூ – தேம்பா:9 69/3
ஈட்டிய நலங்கள் குன்றா இறைவனும் என்பான் இ-வாய் – தேம்பா:9 76/3
நெஞ்சு அவிர் கருணை பூண்ட நிமலன் தன் குணமும் குன்றா
எஞ்சு அழி மனுவின் தன்மை இறைமையோடு உயர்த்தினானே – தேம்பா:9 77/3,4
குன்றா இறையோன் தயை கடலுள் குளித்தான் நீந்தி கரை காணான் – தேம்பா:10 146/2
உண்டு அன உருவில் குன்றா உயர் குணத்து இறைவன் தாளை – தேம்பா:12 77/3
திலம் குன்றா நிழல் தேன் பூப்ப நீர் – தேம்பா:17 40/1
புலம் குன்றா மழை பொய் இல தூவ மேல் – தேம்பா:17 40/2
நலம் குன்றா நகர் நாடு நயந்து எழ – தேம்பா:17 40/3
மற்றது என்று ஒன்றும் குன்றா வனப்பு எழீஇ இலங்க சூசை – தேம்பா:18 33/3
நின் ஒளி குன்றா நின் மறை குன்றா நினைத்த நின் அருள் தொழில் முடிப்பாய் – தேம்பா:18 42/3
நின் ஒளி குன்றா நின் மறை குன்றா நினைத்த நின் அருள் தொழில் முடிப்பாய் – தேம்பா:18 42/3
கொன்றோன் உளம் பற்று இருள் புக்கா குன்றா சீல விளக்கு ஏற்றி – தேம்பா:19 26/2
குன்றா வஞ்சத்து என் வலியும் குணிக்கிலீரோ என சினந்து – தேம்பா:23 3/2
ஊன் விளை துயரின் குன்றா உரை விளை புகழின் நேரா – தேம்பா:23 19/2
குன்றா மெய் சுருதியது ஆய் கொழுநன் உள மரி என்பான் – தேம்பா:23 77/3
குன்றா நேர் நெறி கோடி உடைந்தார் – தேம்பா:25 21/4
கொய்த உதவி செய் உரவோர் குன்றா தம் கண் நட்பு உரிமை – தேம்பா:26 51/3
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:26 170/3
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
ஏர் வளர் குன்றா நன்னர் உண்டாகி எலாம் அனைத்து ஆகி ஒன்று ஆகி – தேம்பா:27 161/2
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/2,3
கொள் ஆர் ஆறு இரு பத்து ஆண்டாய் குன்றா குண்ணன் என்பான் – தேம்பா:29 49/4
அஞ்சினரோ அறிகிலன் நான் என் இறையோன் வலி குன்றா
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/2,3
குன்றா நய வானவரும் குழைந்து ஆகுலித்தால் என நின்று – தேம்பா:31 33/3
கோடிய உள்ளமும் இன்பு உறீஇ சொன்னது உள் கொண்டு குன்றா தெளிவு எய்தி – தேம்பா:32 42/3
குன்றா நிறை வேட்டு உயர் கொள்கையினான் – தேம்பா:36 54/4
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3
குன்றா வீட்டு உய்ப்பான் மலர் குன்றா கொடி கோமான் – தேம்பா:36 80/3
குன்றா வீட்டு உய்ப்பான் மலர் குன்றா கொடி கோமான் – தேம்பா:36 80/3

மேல்


குன்றாத (2)

குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
குன்றாத ஓர் அருள் கொள் இவன் நம்பினருள் – தேம்பா:36 48/2

மேல்


குன்றாதவர் (1)

வலம் குன்றாதவர் மா நகர் எய்தினார் – தேம்பா:17 40/4

மேல்


குன்றாது (3)

மெய்யால் குன்றாது ஒள் தவம் மாறா வினை ஆண்மை – தேம்பா:4 51/1
குன்றாது ஆங்கு உள செல்வம் இழந்தோம் நொந்தோம் குலைகிற்போம் கரை காணா மருண்டோம் கெட்டோம் – தேம்பா:11 51/2
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4

மேல்


குன்றாய் (1)

துனி மதித்து அயர்ந்தது அல்லால் துணிவு அறா வயிர குன்றாய்
முனி மதி குழவி சோர்ந்து முளரி மேல் துயில்கின்றானே – தேம்பா:26 117/3,4

மேல்


குன்றான் (1)

குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4

மேல்


குன்றில் (5)

செல்லை தாராய் சூடிய குன்றில் திரிகின்ற – தேம்பா:11 80/1
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/2
பேர் நலம் பொறித்த குன்றில் பெரு விளக்கு ஆக பைம்பொன் – தேம்பா:20 112/1
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து – தேம்பா:30 139/3

மேல்


குன்றின் (11)

கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
மருள் கொண்டு அவை கொள் மாறும் இலா வயிர குன்றின் நிலை கொண்டோன் – தேம்பா:6 45/2
மீண்டு ஓர் பசி தோன்றாது உயர் குன்றின் மிசை சென்றான் – தேம்பா:9 65/4
வந்து வந்து அருளில் மிக்கான் வருந்தினர்க்கு இரங்கி குன்றின்
முந்து நின்று அருணம் மேய்த்த மோயிசன் விளித்து ஓர் சூரல் – தேம்பா:14 24/2,3
திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து – தேம்பா:27 69/1
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின்
செம் பொறி புகை கண் யானை சிதைத்து உயிர் மாளும் அன்றோ – தேம்பா:28 150/3,4
கலம் புரி பைம் பூ மூழ்கி கதிர்த்த பொன் குன்றின் மார்போய் – தேம்பா:28 154/4
கன கரம் தழுவ மேல் கதிர் கொள் குன்றின் வீழ் – தேம்பா:29 55/1
மஞ்சு இவர் குன்றின் தெள் நீர் வழங்கும் அ நாட்டில் பின் நாள் – தேம்பா:29 77/1
செல்லினை பொறுக்கும் குன்றின் தீம் கனி பரப்பினாரே – தேம்பா:30 128/4
ஓர் அயில் குன்றின் கோட்டில் உலகு எலாம் வெருவி கூச – தேம்பா:35 49/1

மேல்


குன்று (29)

குன்று ஒளித்த குரு மணி சாயலான் – தேம்பா:4 22/2
குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/3
குன்று மீ வழங்கும் மாரி குறை என பரப்பினார் – தேம்பா:7 43/4
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
குன்று அளாவிய குன்று இல முகில் பொழி மழை போல் – தேம்பா:11 101/3
குன்று அளாவிய குன்று இல முகில் பொழி மழை போல் – தேம்பா:11 101/3
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2
தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4
மாசை கொண்டு ஒளிர் குன்று அன்ன வயங்கும் அ நகரை முன்னோர் – தேம்பா:17 13/3
மட்டு உயிர் பதும வாயாள் வயிர குன்று உருக தேம்பி – தேம்பா:20 46/1
குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை – தேம்பா:21 8/2
கொய் வகை திறத்து இ நாளும் குன்று இலா விளங்கிற்று அம்மா – தேம்பா:22 22/4
குன்று இணை இயையின் குன்ற குவவிய தோளினானும் – தேம்பா:25 73/1
மண் புதைத்து அன மணி வளர் குன்று உச்சி மேல் – தேம்பா:26 19/2
கால் முகத்து வயிர குன்று ஒப்ப நோயில் கலங்காதான் – தேம்பா:27 44/1
அரு மணி குன்று அனான் அமைதி கேட்டனன் – தேம்பா:27 57/4
கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும் – தேம்பா:27 93/1
உரு மணி குன்று அனான் ஒருவன் ஆண் அலால் – தேம்பா:27 109/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
குன்று உச்சி சுடர் பழியா கொளுத்திய புன் விளக்கு அன்றோ – தேம்பா:29 73/1
பால் நிமிர் கனி அருள் பவள குன்று இழி – தேம்பா:29 89/1
குன்று இயை அருவி போல கூர்ந்து எழுந்து ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:29 118/2
குன்று ஒளித்த மணி ஒத்தீர் அந்தோ என்ன குழைந்து அலறி – தேம்பா:30 13/3
குன்று ஒளித்து அகல் கதிர் ஒத்த கொள்கையான் – தேம்பா:31 19/1
மன் இனம் என நிமிர் வயிர குன்று அனார் – தேம்பா:32 70/2
மை ஒக்க மின்னல் என மத கரி மீது ஒளி வயிர மணி குன்று அன்னார் – தேம்பா:32 80/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
கொடியது ஓர் தடத்து உயர்ந்த குன்று மேல் அரிதின் சென்றேன் – தேம்பா:35 48/4
திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2

மேல்


குன்றுகள் (1)

துடித்தன குன்றுகள் என்று உயர் தோலொடு துஞ்சுவ தூசிகளே – தேம்பா:15 103/4

மேல்


குன்றும் (11)

பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல் – தேம்பா:4 41/1
குன்றும் தன்மைத்து உரை பின்ற குணியா அருள் செய்தாய் அதற்கே – தேம்பா:10 145/3
தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4
நாகத்தால் உண்ட மதி நாறா குன்றும் நவை ஒப்ப – தேம்பா:20 23/1
வார் ஏந்தி முகில் புதைத்த வயிர குன்றும் குன்றும் அன்றோ – தேம்பா:20 27/2
வார் ஏந்தி முகில் புதைத்த வயிர குன்றும் குன்றும் அன்றோ – தேம்பா:20 27/2
இருள்பட புகை மொய்த்து என்ன எஞ்சிய அறிவு குன்றும்
மருள்பட புகைந்து மண்டி மலிந்த பித்து ஏறும்-காலை – தேம்பா:29 14/1,2
இரவில் குன்றும் இதழ் கஞ்சம் அணி தடமே – தேம்பா:31 41/1
குன்றத்து அருவி திரள் குன்றும் கண்ணாள் – தேம்பா:31 60/2
கோன்மையே மனிதர்க்கு ஆகும் குன்றும் அஃது என்று வான் மேல் – தேம்பா:33 3/2
உருக மா வயிர குன்றும் உரைத்த சொல் எறி வேல் பாய்ந்து – தேம்பா:35 52/1

மேல்


குன்றும்-ஆல் (1)

பல் நல் ஆட்சியின் பாசறை குன்றும்-ஆல் – தேம்பா:27 91/4

மேல்


குன்றே (1)

கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/4

மேல்


குன்றொடு (1)

கொடை என செழும் குன்றொடு வயின்-தொறும் குளிர – தேம்பா:1 3/3

மேல்


குன்றோ (1)

நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2

மேல்


குனி (6)

கோதே கொணர் ஆள் வினையை குணியா குனி தாழ் வினையே – தேம்பா:9 20/3
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
தடவி திரி இயமற்கு இணை தட வில் குனி கனையன் – தேம்பா:15 144/1
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1

மேல்


குனிந்து (1)

கொன் திறத்து எஞ்சி காவில் குனிந்து புல் மேய்ந்து நின்றான் – தேம்பா:29 83/4

மேல்


குனிய (2)

முனிய அளி மொய்த்த துணர் குனிய உமிழ் தேறலினும் – தேம்பா:5 159/1
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1

மேல்


குனிவிற்கு (1)

விதுமுறை குனிவிற்கு அஞ்சி வென் தர ஒளித்து நாணல் – தேம்பா:23 59/3

மேல்